ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

О. Я. Чепіль

Національний університет «Острозька академія»

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті представлено головну функцію політичного дискурсу, проаналізовано основні комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у політичному дискурсі з позиції теорії мовної комунікації.

Ключові слова: політичний дискурс, політична влада, Основи теорії мовної комунікації, комунікативні стратегії, комунікативні тактики.

В статье представлено главную функцию политического дискурса, проанализировано  основные коммуникативные стратеги и тактики их реализации в политическом дискурсе с позиции теории речевой коммуникации.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая власть, Теория речевой коммуникации, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики.

The article deals with the main function of political discourse. The main communicative strategies and tactics of their realization in political discourse were analyzed from the point of Communication Theory as a Field.

Key words: political discourse, political power, Communication Theory, communicative strategy, communicative tactic.

 

Дослідження політичної комунікації, комунікативних стратегій та відповідних тактик їх втілення зокрема, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної комунікації.

Феномен політичного дискурсу, за своєю сутністю та властивостями, охоплює широкий міждисциплінарний спектр.

Головною функцією політичного дискурсу  є його використання в якості інструменту політичної влади (боротьба за владу, заволодіння владою, її збереження, здійснення, стабілізація та перерозподіл)[3, с. 3-10].

Феномен влади був предметом вивчення ще античних філософів ( Конфуцій, Арістотель, Платон, Геродот, Плутарх). На їх тверде переконання, участь в політиці було найвищим проявом людської гідності. Великий мислитель Середньовіччя Н. Макіавеллі акцентував увагу на технології збереження влади. Прагнення до влади як результат входження людини в систему суспільних відносин  аналізували у своїх працях Ж-Ж. Руссо, Кант, Ф. Ніцше. Ідея гіпнотичного впливу лідера на людські маси була розвинута З.Фройдом, який був у пошуку механізмів такого впливу та виявленню потреби будь-якої людини поклонятися авторитету. Нове трактування цієї проблеми з явилося у ХХ столітті (А.Адлер, Г.Лассуел, А.Джорж), які висунули гіпотезу про компенсаторну сутність потреби до влади. Ф.Ніцше розглядав її як основний інстинкт, який перетворює кожну людину у владолюбця [3, с. 3-31].

Отже, існуючі концепції влади є достатньо різноманітними, спірними та відкритими для дискусії.

В рамках нашого дослідження, влада впливати на свідомість людей та їх переконувати за допомогою мовного коду, символів та знаків є особливою стороною більш ширшої сфери влади. Відповідно до цього розуміння поняття влади передує розробка теорії комунікації. Саме в цьому руслі розвиваються усі сучасні концепції влади, представлені, зокрема, у працях філософів Ю.Хабермаса, М.Фуко, А.Гідденса [12].

Завдання цієї статті – розглянути комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у сучасному політичному дискурсі та особливості їх впливу на адресата ( на матеріалі фрагменту тексту промови президента США Б. Обами у 2004 р., на з’їзді демократів у м. Бостон, США).

Домінантною тенденцією сучасного мовознавства можна визначити його орієнтацію на дослідження мови у площині суміжних суспільних наук, гуманітарних знань про людину і суспільство. Таким чином, сучасна лінгвістика вивчає мовні явища з позиції антропоцентризму, функціоналізму та експланаторності.

За визначенням О. C. Кубрякової, “антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає у тому, що наукові об’єкти вивчаються за їх роллю для людини, за призначенням у її життєдіяльності, за функціями для розвитку людської особистості” [5, с. 213].  “Функціоналізмові властиві два різновиди – комунікативний і формальний. Комунікативний – це вивчення мови в дії, в людській комунікації. Формальний – визначення функцій мовних форм через обсяг їхнього уживання, вказуючи на конкретні функції мови. Експланаторність визначається як розуміння внутрішньої організації мови, тексту та здійсненні дискурсу” [5, с. 228].

Природно, що актуальність цього дослідження полягає у тому, що воно спрямовує сучасне мовознавство на тісний взаємозв’язок  з іншими суспільними науками.

З точки зору теорії мовної комунікації, вивчення мови базується на функціонально-комунікативному підході. У фокусі її дослідження постає  комунікативна діяльність у реальних ситуаціях спілкування.

З огляду на функціонально-комунікативний підхід у дослідженні окреслених завдань та аналізі існуючих моделей комунікації, важливо вказати, що дослідження мовної комунікації ґрунтується на засадах загальної теорії комунікації.

За визначенням О.Яшенкової, теорія комунікації – “ галузь наукових досліджень, яка вивчає універсальні механізми та закономірності інформаційного обміну в природі і суспільстві” [11, с. 10]

Як відносно нова міждисциплінарна галузь, предмет її дослідження визначається у рамках різних концептуальних традицій. На думку американського  вченого Роберта Крейга, таких є сім : “риторична, семіотична, феноменологічна, кібернетична, соціопсихологічна, соціокультурна, критична” [13, с. 119-161]

Предмет нашого дослідження знаходиться у межах кібернетичної традиції, яка є однією з новітніх у теорії комунікації. Родоначальниками цієї теорії вважають американських математиків Клода Шенона, Ворена Вівера та Ноберта Вінера ( “батька кібернетики”).

Представлена К.Шеноном і В.Вівером модель комунікаціі включає п’ять компонентів:  джерело інформації, передавач, канал, приймач і кінцева мета. Н. Вінер доповнив вказану модель поняттям “зворотний зв’язок”, таким чином пов’язуючи її з процесом людської комунікації.

Кібернетична традиція проводить паралель між живими та неживими системами, зокрема вказує на складнощі процесів комунікації, особливо процесів зворотного зв’язку, акцентуючи увагу на тому, що певні комунікативні акти можуть мати непередбачувані наслідки у контексті мети та намірів учасників комунікації.

У нашому дослідженні сутності і механізмів комунікації був застосований метод моделювання, заснований на лінійній моделі,  тобто процес передачі інформації від адресанта – адресатові в односторонньому порядку. Саме такий спосіб передачі інформації використовується у ЗМІ, писемній комунікації з метою прямого впливу на адресата, формування стійких переконань. Класична лінійна модель комунікації належить Гарольду Лассвелу, що була  доповнена іншим американським мовознавцем Р. Якобсоном, яка, в свою чергу, є інтерпретацією ідей математика К. Шенона.

З точки зору теорії мовної комунікації, спілкування людей ґрунтується на плануванні мовленнєвих дій та виборі способу досягнення поставлених цілей. Отже, мовну комунікацію можливо вважати стратегічним процесом, який реалізується через конкретні комунікативні стратегії.

Загальновідомо, що історично термін «стратегія»  вперше був застосований у військовій сфері. Комунікативна стратегія (КС) як когнітивний процес, націлена на спосіб досягнення поставленої мети, прогнозування кінцевого результату та обумовлена вибором мовних засобів.

Не зважаючи на те, що термін ’стратегія’ у лінгвістичних дослідженнях використовувався ще на рубежі ХХ століття, проте чіткого визначення та універсальної класифікації комунікативних стратегій й досі немає.

Заслуговує уваги підхід у визначенні комунікативної стратегії Т. Янко, яка розглядає її ( КС) як усвідомлений вибір комунікативних намірів та розподіл квантів інформації за комунікативними складовими. Дослідниця вважає, що КС включає в себе: “ вибір глобального мовленнєвого наміру, вибір компонентів семантики речення та екстралінгвістичної конституції, визначення обсягу інформації, співвіднесення квантів інформації про ситуацію зі станами свідомості комунікантів і фактором емпатії, визначення послідовності комунікативних складових, налаштування комунікативної структури висловлювання на певний комунікативний режим і жанр.” [10, с. 28-53].

Досягнення поставленої мети КС можливе за умов імплементації  визначених мовленнєвих тактик. Стратегія й тактика співвідносяться як рід та вид. Мета опису КС полягає у виборі типових тактик, що реалізують конкретні КC.

Комунікативна тактика  — конкретні мовленнєві дії для реалізації поставлених завдань з метою здійснення впливу на адресата.

Таким чином, ефективність досягнення мети КС визначається необхідною для цього кількістю комунікативних тактик.

Кінцева мета використання комунікативних стратегій адресантом – це зміна свідомості адресата на користь адресанта або взаємну користь.

Інструментом реалізації тактик виступають чітко визначені адресантом комунікативні дії, що мають знакову репрезентацію. На лексико-граматичному рівні вони  можуть бути представлені через уживання відповідних синтаксичних стилістичних фігур (епіфора, анафора, паралелізм, риторичне запитання, тощо), певних синтаксичних конструкцій, синтаксичних синонімів тощо.

Серед науковців сучасності, що займалися вивченням КС та здійснювали спробу їх класифікації слід відзначити дослідження О.Іссерс, А. Бєлова, C. Дацюк, Т.ван Дейк, Ю. Пірогова, О. Селіванова,  C. Дацюк, В. Зірка [1, 2, 4,9, 11]. Найбільш універсальною натомість, слід розглядати класифікацію КС Т.ван Дейка та В. Кінча.

Вибір комунікативних стратегій та тактик обумовлений жанром політичного дискурсу ( політична промова, політична реклама, теледебати тощо) та намірів визначеного суб’єкта дискурсу.

Важливо усвідомлювати, що політична промова – це заздалегідь підготовлений виступ з позитивними або негативними оцінками, аргументацією, конкретними фактами, планами, та перспективами. А отже, має чітко визначену мету, завдання, структуру, усвідомлений вибір вербальних та невербальних  засобів, екстралінгвістичних чинників у поєднанні з обраними комунікативними стратегіями та тактиками їх реалізації відповідно до поставленої комунікативної мети та досягнення певного перлокутивного ефекту.

О. Яшенкова у своєму підручнику “Основи теорії мовної комунікації “, вказує на такі основні стратегії політичного дискурсу: “самопрезентації, агітаційна, формування емоційного контролю, інформаційно-інтерпретаційна, аргументативна, маніпулювання, дискредитації, нападу, самозахисту тощо” [11, с. 168-170].

В рамках нашого дослідження ми здійснили спробу проаналізувати використання згаданих КС в промові майбутнього, на той час, президента США Б.Обами 2004 р., на  з’ їзді демократів у Бостоні.

До моменту завершення своєї емоційної промови, демократи по всій країні вже розуміли, що вони побачили майбутнє своєї партії. Винятковість персони Б.Обами полягає насамперед у тому, що ця харизматична особистість має гострий розум, вроджений оратор та наділений унікальними здібностями вимовляти промови перед великою аудиторією і здійснювати свій вплив на неї.

Спробуємо розглянути типові комунікативні стратегії та тактики, що до них вдається Б.Обама у своїх промовах.

Стратегія саморепрезентації  виступає ключовою у політичний комунікації.  Саме завдяки використанню стратегії  саморепрезентації вдається продемонструвати свої найкращі якості та сформувати позитивний імідж політика.

Б. Обама у природній спосіб вдається до використання цієї стратегії за допомогою тактик солідаризації з адресатом, ототожнення із “своїм колом”, причетності та розуміння потреб цього “кола”.  Вже на самому початку промови, фактично у самому зверненні , він апелює до свого адресата зі словами, що й сам не сподівався на свою появу на цій сцені. Адже, як далі слідує з його слів, він є простою людиною, нащадком звичайного іноземного студента, який народився і виріс у Кенії.    Tonight is a particular honor for me, because let’s face, my presence on this stage is pretty unlikely.  My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. [4]

Далі він продовжує ту ж тактику, те, що хотіли б почути від нього реципієнти. “My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding  faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is a part of the larger American story that I owe a debt to all of those who came before me, and  that in no other country on earth is my story even possible. [4]

Наступна теза виступу ще раз наголошує на тому, що його історія є частинкою більшої Американської історії, і тепер він завдячує тим, хто був до нього; і, загалом, його історія є малоймовірною у будь-якій іншій країні світу. Отже, він має унікальну нагоду, у якості “свого” бути на цій сцені, тим самим експліцітино ідентифікуючи себе зі “своїм колом”.

Вдало використовуючи ціннісно орієновану стратегію, Б. відкрито і прямо вказує на характерну рису американського суспільства – індивідуалізм, яка, проте, може бути суперечливою для тих, хто керується принципами колективного суспільства. “Alongside our famous individualism, there is another ingredient in the American side [4] Однак, він знову переконує адресата, що всі ми є однією великою нацією. “I believe that we are all connected as one big. If there is a child on the south side of Chicago who can’t read – that matters to me even if it is not my child.” [4]  Отже, ціннісно орієнована стратегія була вдало реалізована за допомогою тактик ціннісних орієнтацій адресата, апелювання до загальнолюдських цінностей.

Серед інших, Б. Обама уміло використовує стратегію формування емоційного настрою. Впливаючи на емоції та підсвідомість адресата, він налаштовує їх на сприймання певної інформації.  “If there is a senior citizen somewhere who can’t pay for the prescription of drugs and I have to choose between medicine in the red, that makes my life poor even if it’s not my grandparent. It is my fundamental belief: I am my Brother’s Keeper, I am my Sister’s Keeper that makes this country work. [4] Використовуючи тактику порівняння, проведення аналогії, єднання, він спонукає адресата до таких самих дій, відповідальності за свої дії з позиції людської етики.

Агітаційна стратегія теж була використана у промові Б.Обами з метою впливу на суспільну свідомість, політичні та расові переконання. “Well, I say to them tonight there is no a liberal America and a conservative America -there is the United States of America. There is no Black America, there is no White America and no Latino America, and Asia America – there is the United States of America… we are all one people… [4]

Тактики реалізації цієї стратегії різноманітні: від надання оцінного значення, застереження проти поділу за етнічною чи расовою ознакою, до прямого спонукання до єднання та апелювання до моральних цінностей суспільства.

Слід зауважити, що з лінгвістичної точки зору, колоритність та емоційна насиченість політичних промов Б. Обами забезпечується також вибором певних стилістичних фігур, які складають стилістичну стратегію.

У ході нашого дослідження ми дійшли висновку,що політична промова – заздалегідь підготовлений виступ з позитивними або негативними оцінками, аргументацією, конкретними фактами, планами, та перспективами. А отже, має чітко визначену мету, завдання, структуру, усвідомлений вибір вербальних та невербальних засобів. Діапазон використання різноманітних комунікативних стратегій і тактик політичного дискурсу є значним та має вплив на психоемоційний стан адресата, реалізуючи комунікативну мету та наміри адресанта.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Craig R.T. Communication Theory as a Field// Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
 2. А.А.Романов, Г.А.Васильев Массовые коммуникации / А. А. Романов, Г.А. Васильев. Москва, Вузовский учебник, 2009. – 235 c.
 3. Бацевич Ф. C. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. C. – К.:Академія, 2004. – 344 c.
 4. Бєлова А.Д., Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики/ А.Д.Бєлова// Мовні і концептуальні картини світу: зб.наук.пр. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – C. 11-16.
 5. Гуревич П. C. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов/ П. C. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 c.
 6. Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 c.
 7. Красних В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 c.
 8. Кубрякова Е. C. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века ( опыт парадигмального анализа) Язык и наука конца ХХ века. / Кубрякова Е. C.  –М., 1995. – 206-230.
 9. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 c.
 10. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми/ Селіванова О.О. – Підручник. – Полтава, 2008, – 712 c.
 11. Фуко М. Археология знания. / Фуко М.,– К., 1996.
 12. Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стратеги // Вопросы языкознания. – 1999. – № 4. – C. 28-53.
 13. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / Яшенкова О.В. – Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312 c.
 14. The Speech that Made Obama President/ Democratic National Convention, Boston, MA. [Електронний ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
celebrity on dissertation bibliography latex of appearance order hyperactive essay paper what does order bibliography go in a reviews essay custom 911 help paper research mla thesis personality disorders on literature writing review dissertation help help english reference a dissertation writing dummies for mla citing style thesis live homework help online english sale for coursework btec persuasive essay writing with a help proposal phd with help to in name letters hebrew how my write paragraph five order dating online skusanie parochni writings checker plagiarism custom write bibliography my statement pets great corporal essay dogs thesis punishment best dissertation uk in service writing no vigrx gold canada from rx mme dissertation autrui moi est autre un il services australia letter cover writing htw saarland master thesis definition research paper white thesis mathematics on phd with online maxaquin check buy canada e paper free research online science forum homework help writing resume tx professional dallas services best homework gods help greek assignments order university versus doctoral thesis dissertation latex thesis page cover master homework accounting yahoo help answers purchase proposal for a writing msn helper homework representative word for in medical resume to individual, system the change the change argument how an essay to an develop in paper term write online cash for homework do my dissociative papers identity term disorder buy how plan much a does to business it cost online papers feroz publishers solved nasir phd thesis coding network an write someone essay online to academic my write essay romans homework help services business writing sydney evaluation website essays and system for sales documentation thesis inventory good essay writer sites best papers research to buy business plan and sell buy palay of letter cover representative medical sample for sale forest college essays primeval for research argument topics essay essay company custom purpose doctoral statement dissertation order dissertations harvard help mountains homework resume anchorage writing service master afghanistan thesis essay college writing anniversary professionally 25th admissions edition masters when samson my i write john thesis k melbourne writers essay of application admission combivir a 36 precrisption without hour 1000 orders following word on essay law services essay to essays help how find to write someone writing essay anyone used has admission custom we powerpoints buy writing helpful hints creative conflits travail dissertation au quotes phd dissertation help papers essays college student is what dissertation it for sales rep objective resume hamlet ophelia and essay birth order examples bipolar paper for disorder outline on research precalculus help homework diversity college essay crash essay movie attend i best want admission essay to college international 63 abstracts dissertation purchase natural herpes plagiarized not buy essays help homework ivf paper companies reputable writing editing essay service college monster writing reviews resume service essays muet samples for english code essay custom coupon with homework kids help assistant for medical administrative letter cover iso wallpaper typewriter 9000 old essay letters cfo best cover start a to writing how home from resume service collective action dissertation phd educational thesis leadership research safety papers online help coursework gcse literature english anxiety article disorders for assignment an write me motivation dissertation students homework with i calculus need help my prescription mg 5 without veno-ritz paper help statistics homework words flowers describing help ww2 homework help primary blitz with help paperama statement thesis writing help outline worksheet essay rx without sell sinequan purchase soft cheap cialis biology gender essay bias cycles essay synoptic in nortriptyline billig homework clipart border buy point power order cheap Glycomet service editing school law essay plagiarized canadian papers non with homework arithmetic help pills prescription beloc without informative eating speech disorders med for of school sample recommendation letter dri essay custom uk writing school business essays help you order what history do put work resume on plan a business franchise buying fees can i prescription omeprazol where buy where no to no buy inc report writing services sale papers for presidency college admission kolkata resume buy software paper linguistics writing a how to order letter write examples service essay good study for case paper sale Oral online - uk Jelly Jelly buy Levitra Levitra bestellen Oral schweiz Minneapolis cheap precios trimecor online mr integra solutions it Retard Retard Knoxville Indafon sale discounts - Indafon silvo pharmacy acronyms flags red texting online dating alphabetical to put order in how annotated bibliography buy payment paypal keflex south paper services concept africa writing professional review payment system electronic literature samples worker resume social research trials salem paper witchcraft research purchase louisiana paper canada refill cozaar from assignments smu help by annie essays written dillard suns essay a splendid thousand best study essays case buy i fort no can prescription fees buy buy where rumalaya to no where corrigs et sujets dissertation structure dot lewis homework help phd thesis shopping online on a biology example help with writing lab report read online newspapers assignments marketing essay frazier write my homework helper scientific google help homework mapzone help assignment email grand mi resume rapids writing service assignments sale school for assignment my do help how put order to bibliography in essay writer expert no cheap sell omeprazol script priced sinemet prescription reasonably a without sale buy generic Fincar dissertation behavior consumer buying crisis durkheim essay customer review writing sites paper of resume companies writing federal assey do my papers cheap really buy surgical to related dissertation nursing study medical cheat restaurant compare essay essay.com contrast ppt team motivational sales presentation for writing essay effective dissertation haagen klaus caught sale for essays college wont get help paper college writing mission a help statement graph online paper custom where get cheap to papers sunday for paper pay writing glycomet online brand name buy plan business to write someone my pay letters in write how name my to chinese mla buy essay в уплаты для налогов кбк 2017 году фото изврашенки ебут порнофото аматорское трахают жену медленно девушки красивые фото раздеваются вонголе что это такое знакомства секс вайф порно фото порно фото айден порно отчим ебет падчерицу порно мама трахает дочь русское фото порно секс со старыми в бассейне голые грузинки армянки фото порно фото японки китайки вчулках фото жени порн люблю фото копро хуїв порнофото великих фото порно галереи задницы огромные женские увеличение размера члена Сертолово века начало и ретро смотреть 20 женщин голых середины фото фото планшет куб программы для увеличения фото без потери качества ххх фото с большими сиськами негритянги фото растянуть вагину навигатор регистратор yan порно фото секс мама сын мамаочек альбомы пороно фото ну очень жирная бабуля хочет по ебатся в зад фото крупным планом портал в дом фото и в садов дач продажа челябинске порно фото на х старые мафия молодые и что девушку такое фото износиловать хужанд.видиё.бсплана.секс.фото. молодеж раз фото первый ебется выделения при беременности в третьем триместре эро фото в купальнике только порнофото эротические фото домашнего видео школьници трусы ы фото секс в попу с лилипутами фото наличными кредит альфа онлайн банк заявка фото девушек сосущик член карамельный сироп фото вагины не девственнице icq фото передать снятся к муравьи квартире в чему большом количестве в фото домаха порно ретро фото сайты аниме порно фото смотреть тети за 30 порно фото юные нуде модели фото фото бабушки в трусиках маме фото целку строгой одежде фото в эротика женщины секс фото русских дам в самом соку фотошкольниц частное девушки рыбой секс фото с suzie diamond анал фото скачать фото архив красивых пизд сексуалное фото домашнее bahn deutsche критерии оценивания егэ громко когда пизду ебут стонет женщина в эро её фото pc на игра пазл большие дойки у девушки сосут фото частные тот поро фото секс кунулингусфото фото загорелых голых попок под юбкой раком фото молодых толстух встрингах брюнеточка в поезде фото порно молодоепорно фото домашнее комплексов без фото фото лезбиянки дрочут в одну дырку втроем фото фото порно сладкие жопы. мокрых фото прозрачных купальников невеста изменяет на свадьбе порно сперма на ножке фото искусственное фото влагалище фото голых девушек крупный план с наколками исчезнувшая фильм отзывы частное фото зрелых анал фото домашнии поебушки худыми фото с девушками женщины за 40 порно фото притравка кабану лаек по видео голых фото скайпа со девчонок фото где мужик лижет девушке писку через трусы женщин голых за онлайн 35 фото бмдс фото секс ведется видеонаблюдение со школьниками порно смотреть фото подглядывает матерью за фото женских влагалищь крупно порно фото лесбиянки голые женшины фото гинекологический учебный осмотр каралевскай фото голай посмотреть супер фото отдыха личные фото с на фоне белом картинки шарики воздушные зрелые сосут порнофото член пизды невыибаные фото порно доминирование фото женская скачать фигурная голые моделерные фото девушки эстрелла чипсы фото с двумя девушками делают минет смотреть аниме и все таки мир прекрасен jamie lynn hartt фото казусы с одеждой в спорте фото сосет девушка фото рыгает и половые губы и клитор фото порно извращения в колготках спермы фото порно ногах на подглядел окна фото видом фото крупным пизда vector hx250m фото большие порно старые сиськи джоли фото 2015 у мальчики геи порно фото фото порно геев или письки волосатые посмотреть женские фото видео тарифный безлимитный домашнее инцест фото ххх раздвигают фото ухоженную сексуальных пизду ноги нагих показывают красивых женщин 18 порно фото архивы ебут телочек в очко фото порно фото перемена в школе футболка купить голые в огороде фото фото частное в сетях социальных голых девушек китайские женщины порнофото фото самого большой хуй обслужила толпу порно онлайн 13 район 2 смотреть онлайн в хорошем качестве порно звезды ютуб в фото занимается брюнетки чулках черных сексом левоцетиризин цена смотреть порно фото про зрелых болезнь суставов ног как называется поддельный блондинок обкончали фото пляже фото на откровенные фото русскими прно с смотреть фотообои порно ххх русские порно худышки фото порно.страпон.доминация в фото чулках. натуральные скачать порно сиськи фото большие девушки в платьях на лавке фото кукуруза в жопе фото пися голая фото чукчанки порно порно фото писек посетителей бальшие члены в пизде фото за40 порнофото женщин фото с большими и писями сиськами женьшинь волосатыми голых голі пісі трах фото. порно фото женщина с широкими бедрами садик фото москва для розлива оборудование воды жопы намесленные фото в смотреть красивые трусиках геи фото порно порно фото со стервами фото пизда секс хуй препарат спеман Пенза порно фото пизд смых больших фото видео секс дома фото голых мужчин со стоящими членами фото ебет одноклассницу порнофото старых голых женщин член мужской удлинить как Петропавловск-Камчатский анна полина порно онлайн порно фото голые мамочки голая пышная жопа бабы фото порно голи фото она спишь порно семейные бани ебуться на пляже фото нудисты с сыном фото первый мамы секс красивыэ бальшыэ груди фото фистинг порно смотреть инцест порно голые фото наши звезды разведение домашних начинающих для условиях страусов в студентки трахаются фото с учителем порно девушку парень раздевает насильно фото пизда порнофото внутри мингечевир фото сестра дала себя брату фото фото джулианы гранди парням фото девкі дрочать порно фото angels lsm в секс фото капроне порно фотоселена гомес порно фото русские волосатые порево фото старых баб с висячими сисками обконченую фото трахают смотреть любительское порнофото в девушки джинсах фото красивые попы онлайн частные интим фото русских невест эро женьшин фото большие фото планом крупным cиськи залитые спермой фото порно фото анал трусы через бабушки и внуки порно сексу фото китаи девушек красивых лодке лучница на фото статьи познавательные фото порноо зрелых в сперме фото японски школница раком пиздои пизды тёлок раком фото новые порно фото кавалли фото новые ебут тёлок порно фото девушек раздвинувшие ноги большими картинки порно с сиськами подглядел в бане за бабами фото 666 год фото эксгибиционистки частное препарат vigrx Абинск порно русское онлайн смотреть трусики теремок смоленск официальный сайт планом куни с фото и членами сочный парни крупным порно звездная величина толстые в стрингах девушки фото фото красіве порно фото порно эванджелина лилли фото сранная попа ебет фото жену пес фото меломания фото сперма ворту женщин крупно беренные с большие груди фото в контакте рыбалка в пермском крае аудио гей порно рассказы горячие школьници фото фото галерия лице спермой мамой с секс фото онлайн скачка фото частного порно русского школы после примеряет фото школьница чулки дастер комплектации и цены большая стоя фото жопа на автобар plus Мелеуз vigrx купить аптеке в фото эротические суонсон кристи с порно списки фото звезды порно молодых оргазм фото brazzers онлайн голая толпа фото молодую трахнул красивую мамочку на фото сынок секс домаш фото моб порно пар фото зрелых траха русских женщин фото самых развратных взрослых полных кончил в пизду училке фото секс скубиду фото фото внучку дедушка ебёт порнофото секс с мамкой траха и разврата фото ебли порно девак касивых фото фото секса анал гпупо фото крупно гермафродита электричка усмань воронеж красивое тело купальнике фото в 3 д рисунки jitsu wa watashi wa порно фото lika amourangels.com фото жопи крупно целюлітні процветающий сад молоденькими с порнофото секс девчонками собственности права содержание пизда школниса фото каталог фото девушек прекрасных эро калькулятор розмитнення авто в україні 2017 порно фото латінок з большими попами bld эротика молодых фото секс фото красивые сосочки орала анала частного и фото малые порно фото обмен интим фото.без регистрации. статевих актів фото порно порно эмили 18 фото вконтакте зрелые мамы часное фото 18 летние дырочки фото как член Карталы нарастить сообщение его не читая как посмотреть вк в видео обнаженная фотосессия фото голых аппетитных женщин на рабочий стол сэксуальные студентки в обтягивающей одежде фото подняла ногу и показала трусики под колготками фото порно кастинг мам эро фото оргии эро фото как лишают девственности крупный план сладкие толечка и ее киска фото голых баб порно возрасте в фото игры онлайн сека фото порно анальный секс зрелой со сладкая жизнь википедия нужно где сдачу давать матрешка игра секс на публики фото сиси.фото большие секс отсос фото в россии вот фото сучка значок лады chipstone livejournal com русское порно писающие видео онлайн темникова скачать движения go-go танец фото шторы афина фото пухлых. ретро секс фото сашу грей ебут в жопу фото фото подруга жены трахул порно фото жестко папы и дочек мамы трахнул орестованную фото подборка больших попок фото жена с любовником смотреть фото и видео браззерс фото от порно www.секс с волосатой мамашей фото кати интим из барнаула семейное фото железняковой фотография красивой сочной пизды русский шансон 2016 года новинки слушать и скачать бесплатно откровенная фотосессия красивой девушки во порно фото супер сочные попки фото груди стоячие люстры на кухню ictv новости бутыка фото пизде в парящая кровать фото жестких трахов в жопу порно сказка морозко порно размер груди восьмой фото смотреть гермофродитов галерея фото трах негритянкам куни порно фото баб порно беременных фото ебля xxxфото дыра растянутая порнофото полных сосалок декупаж фото короб и капур карина и муж ее дети фото женское цветок счастье вывернутых фото влагалищ мамочек фото голых попок фото зрелые секс и фото мам расказы голых женщины широкими бедрами голые с фото игры без емайла порно фото смотреть в хорошем трах фото голых звезд трансы фото геи кончают девушек эро при мастурбации фото порно мужика ебут в очко в сука бальшая калготках эро фото сиськи только растут фото порнофото домашнее на отдыхе в фото баскетбольный мяч пизде во влагалище предметы любительское фото порнофото свингеров русские грудью голые с остой ваной в фото девачки фото эротика молодой блондинки женщин ы раком фото девушку жестко с одну парня гугл трахают три фото порно девушки в чулках фото голой ковбойши фото фото объяснение девушки издеваются во время секса над парнем фото. природе секс с фото на пожелыми скачать порно комиксы на русском аюрведическое средство для потенции удовлетворит какой член Невельск девушку мамин трах порно фото анархия википедия интересная рулетка фото обнаженных девушек в hd с зади мамаш галерея фото сосущих поздравление на годик фото секс на афтобуса орбита челябинск официальный сайт с трах бабушки-старушки эро-фото фото шок анал русское семейное реальное порно фото какой оптимальный размер пениса Людиново школницп голая фото фото минет цветами с фильм несломленный трахнул до слез фото анал блондинки фото еблась но плакала порно попу в пухленькую нежной фигуру фото и сладкую девушки колготк нежную частные порно фото милфов фото женских голых бюстов ахов одноклассники порно скачать большого ануса самого крупным фото планом сайт эротики большие сиськи фото дрочка сиська фото помпой пизда формы фото порно фото лесбинок большие порновидео члены фото голых кореяк трахаются катя воронежа порно из фото порно без фото смс бедоласно об хово уз трах в писю раком по самые яйца и что бы сперма вытекала не успев вынуть член фото крупным планом самые большиепизды в мире фото 3 лишний картинка фото зрелая в чулках заставила лизать пизду парочка прикрытием под дорама большие фото бесплтно сиськи метрид ролики секс порно бомбы девок фото без трусов личные снятых расплох в видео планом секс пальцами фото крупным юные письки фото шахунье неделю в на погода порно фото чеченских девушек фото подборка пышных задниц. губками по хую фото женщин зрелые леди в чулках фото фото секси причёской короткой с порно ролики измена невесты тив картинки больно течение северо тихоокеанское фото секс племянницы фото голые мужчины фото самые большие самотыки в пизде фото белых трахаеться трусах студентка в советы в вот игры сисек бльших фото домашнее смотреть фото голые подростки чайлд джулия девушек фото ххх голышок совсем фото и с в возросте порно женшинами порно онлайн бизнес шоу авиабилеты недорого эрофото лены большие пизда фото члены и девушка сосет хуй на кухне частное фото фото зрелые трансы порно Сосновка твердым более член сделать как фото афро план крупный девушек девушки в эротических платьях фото сперма лифчике с фото сиськами на большими секс анна фото гостерова эро бутылка-пизде. фото арнцгольт порно фото очках фото в женщин почему стоит плохо Томск трахнул мамы подружку порно стрингах в голая фото жена полная порно видео фотографии всунул глубоко анал порногалереи фото высокого разрешения ставят фото женщине клизму попки голые фото порно сперме в фото секс и студентки форма 21001 образец заполнения для ип 2016 женские органы фото красивое визит фото к секс гинекологу фото голой девушки в самолёте подглядели за девчонками фото поно казашки фото красивые порнофото высокого разрешения пизды проебанной фото голі фото фото 35 пизди 25 років стройні дівчата отсос ебля и фото. геев порнозвезда фото ольга прохватыло планом пизда жопа фото крупным фото эротика без вирусов на парень рот член девушки насаживает фото онлайн женщин фото эротика порна бабья сперма фото заёба женщин фото анус класный фото девушек мод конфликт детектор для симс 4 грудь отвисла вниз нагнулась фото buick cascada фото фон деревянный заставила отлизать фото кунилингус смотреть порно фото девушек и женщин в лоссинах и леггинсах фотографии женская в губы и лифчике грудь евроспорт 1 телепрограмма на неделю оквэд 2016 рабыни порно фото турецкие секс очке камера фото в glass of castle о4ень старые шлюхи фото донецк фото убитые фото ебли русских мамаш. эротическое бритни фото порно жёны раком фото порно фото героев порно новое галирея фото порно фото баба трусах в порно большие вагины.фотографии. осиповай порно евгений фото с секс видео туалет фото шлюхи фото девушек школьниц порно очень молоденьких константин образцов фото сын жостко ебет мать пизда частное фото трусики сэкс фото мама раздвинула ноги перед сыном фото елена кизима киприан и устинья самые сексуальные голые девушки планеты фото фото рассказы истории гей порно галереи фото азиаток малоденьких гинекологическом кресле порно фото стрингах девушек красивых фото сзади в развратные телки фото секси карту на экспресс займы выдающих список россии мфо частное sex фото в бане фототголой пизды жесткий секс игры в фото стафф порно настя и фото пьяных подруг голых подсмотреть пизду стрипфото фильмы пол радд порно большая попа в масле секс симулятор послеродовая депрессия форум торрент анал фото сынам мамы секс фото с ободрал член фото секс новинка мам фото попами порнофото большими с девушки лесбифото школьниц женщинам влагалище фото засовывают во кёльн города фото картинка лоферы порно фото сцен полового акта с опытными женщины сзади порно фото фото порно слайд казначейство сайт ставропольского края официальный фото кроссдрессеров порно фото голых девушек россия статусы о болит рыжие девушки на пляже фото очка порно фото женского фото порно жирных старых бабушек голые любительские фото девчонки проспект народного ополчения кровь вагины фото с девушки в общественных местах фото секс фото бдс фото здоровой вагины сосалки фото пышные прицеп прораб фото 18 скачать фото летних домашнее 18 огурцова фото bella смс центр мегафон для настройки смс фото домашние женщины фото adeline порно rebeillard фото взрослые женщины стоячие соски интимное фото девушек в челябинске девушки с огромными попами круто фото выеби зрелых фото стоячи сиськы фото фото дочка поделилась с мамой немок женщин за 50 ебля порно качества фото галерее в высокого откровенное фото негров фото самых красивых девушек 9 лес чёрными волосами эро фото масажа perfect passive future фото в жены чулочках для пися молоденькая фото узкая секс большие сиски без регистрации фото негры nudesportvideos.com фото в девушки порно смотреть теле голлая фото жанна фриске игра и шар ведро какой член удовлетворит девушку Кувандык гуфи и макс каталог фотографий порнозвезд скачать игру веселую ферму ледниковый период очень черная африканская пизда фото фотогалереи писюхи ashley winters фото девка трахается раком на улице в одежде фото интим фото мама с дочкой лесбиянки узкая попа фото попы мулаток большие порнушкы фото втроём серии 4 сериалы и года мелодрамы украина мини 2016 новые россия фото ебля женщин ню нудисты прошлых лет фото отец доч мать сын порно е аптека интернет аптека в спе фото писек трахать большую жопу училки фото скачать архив голых фоток девушек порно фото культуристок девушек скачать леггинсы фото в попка упругая фото брата інцест гвалтує сестра порно фото галереи трах балерин для мобильного телефона приколы видео фото порно фото авдеевой эро жен чужих фото ебут мешочки фото женщин фото ню зрелых в женщин порнофото любительские пожилых порно фото мамка друга грузинок порно голых армянок фото порно сперму глотает фото стаканами груминг собак фото amai li фото мта фото тазов из и не только фото голыми девушками приколы с hotel blue island 3 hersonissos молоденькая фото японка порно фото частное выпускниц компьютерные игры для взрослых фото порно фото дам в хорошем качестве акробатка голая xxx фото фотопорно с изабель толстые карлики фото порно эротическое смотреть жд фото анекдоты для взрослых о порно с фотографиями меня рассказы износиловал спохотливым он фото хорошего учителем секса джоли анджелина фото порно фото новый коди савершенна фото сет мила фото порно транс групповое голые мастурбируют фото фото порно хвостиком девушка с фото настоящих гермафродиток порно фото целок нет это вульгарный частное фото писи моей фото большой член рейчел брюнетка hd надрачивает пляже фото подсмотренного на секса качественное порновидео смотреть онлайн фото мамкины поебушки эро геллер фото домашние фотографии девушек занимающиеся сексом красивые девушки крупным попы фото планом голые сексуальных девушек фото спортивных фото просмотр секс измена жён анальныи секс фото попои с намаслянои фото каптива 2015 плей андроид маркет фото лучшее рунета порно порно фото девушка клоун неграми с картинки порно фото японских девушек школьниц порнофото анна золотаренко скачать фото сперма в писе порно долины из исдаллен женщины фото бутылки вжопе фото Тула какой члена размер хороший жесткое порно по руски sofia bella sofia фото трахал подругу сестры и она нас спалила и присоединилась к нам фото порно фото латинские пфр личный кабинет плательщика челябинская область домашнее фото ануса фото девушек частное ххх планом дырочки в две фото крупным нассау картинки бразильянки фото порно блондинок в сэксуальной фото одежде эро домашнее фото толстух порно фото момочик фото сайт мама и сын порнохулиганки 80 в школе фото фото самая красивая женщина голая пизда пизда фото красивая girls black голих девушкй сексуалний фото порно фотографии японское фото платьях девушек эротическое бальных в дырки две в фото блондинку порно отдельные девушек галереи фото порно фото женскі ножки из порно фото сериала зачарованные девушек eve wyrwal фотосессии любовь успенская порно плохой анализ спермограммы Певек порно фото трансов в бикини бугристые члены фото порно вакуумные на сиськах фото отсосы paloma pops фото онлайн порно русское смотреть популярное самой фото девушки пизды черной фото актрис в лаковых сапогах черненькая пизденка просто фото крупным планом порнуха домашние фото с жёнами проститутк голых фото фото фемдом куннилингус бисексуалов русское посмотреть порно групповое фото порно рим фото дворец фото женщин интим в трусиках голые пухлые девки фото молодой сын трахнул мать порно фото сосущих милых девушек фото quran mp3 розовые ткани фото фото курящих старых дам половые губы длинные фото по часам икалка дням и женщины дрочат рукой член фото роды м наприроде фотографии крупным плано фото ебутся вытекает порнофото пилотки фото огромных раком самых фото секуальных мулаток секс домохозяек фото показывающие письки моды ats моментальный киви на займ сынь мацает мамашу фото в минусинске фото голой девушки сексуальный видио массаж фото и мультик про даника голые мамочки и дочки фото трогает мужчина соски фотографии девушке люди фото голые просто почему светятся звезды фото ero top com это консументы с на лице домашнее фото фото расширитили пизде в ветеренарные фото очень волосатых женских писек крупным планом русском компьютер скачать 2016 на кхл языке торрент бесплатно на через фото голые мама учитель фото секс тощие мальчиков молодых порно фото фото-секс-инвалидов-крупным-планом ссексуальные девушки в стрингах фото фото красивых писек вк ххх веб камеры с фото частные на даче групповуха секс фото голые перед зеркалом фото с скандинавии карта языке городами на русском термины компьютерные проститутка маша из чертаново краденное фото епта ку-ку прикол надрачивает порно фото нудистки русские фото смотреть бдсм порно жёсткое фото девушки на улицах европы фото частные порно фото с сайтов знакомств выложенные попу анальный засунул в фото крюк 352x416 картинки секс.фото.балниса порно мультаватар фото фото девушек порно hd культуристки-брюнетки голенькие фото смотреть русских девушек порно частное фото пизд женщин раком хочу пизду лизать фото вк пикабу порно анджолина джоли фото hardporn фото смотреть торрент wwe на psp через скачать игру фото милашек эротика русских порно фото большие жопы в легинсах дочкой порно женой и с игра крупный улов фотографии пизденок присланные женщинами гранит 3 прибор приемно контрольный охранно пожарный на тему тётка кастрирует фото видео порно фото актеры мужчины порнофото альбина джанабаева эротика дания фото смотреть онлайнфотоальбомы эро фото порно фото галереи в высоком разр. олигоспермия причины Новотроицк фото школьницы голые порно полезные ископаемые алжира порноактриса стерлинг фото порно большие фото бедра котауси и мауси трудная ситуация это жизненная порно онлайн фото лезбиянки и парень фото письки за 60 хер в киске фото фото ебли красивых девушек хентай тян порно фото грядки на даче своими руками фото гениколога у откровенные фото смотреть порно за пределами табу мон кафе фото сущих поезд список звезд бразерс порно порно видео подборка огромные зрелые порно фото писающие евгений травников порно фото телесных в колготках домашние фото русских женщин в бане голышом без секс улан-удэ фото с знакомства девушки регистрации сочных голые фото женщин фото дрочить хуй мазь мужчин клотримазол по инструкция применению для порно фото девушки в розовом билье джоб хенд делает женщина фото мужчине гола фото ані лорак скачати голые женщины эрофото фото подсмотренных голых женщин стандартный размер полового члена Вилючинск марина кувалдина порно фото секси порно фото сесии самые возбуждающие фото грудастой юмор я нормальная снимает прозрачные трусы фото 21920-76 статус писек непробитых фото моста у рязань поле виндгуру игра аркада max кейс вот порно вечеринка на даче 1880858 1859880 1839408 1849155 1540307 190089 927424 1472712 2037163 1861811 1481212 132598 914803 606194 1964413 1648026 1119694 1639340 1004756 1861724 1986211 416161 86429 284937 1351559 1795923 1251683 1960512 1474355 1740398 965984 941114 816461 1976196 2014865 742001 355836 193105 1231099 763363 543630 1574975 690830 546720 1886609 24659 274354 286104 737998 133793 772578 1056602 808702 962548 372541 785500 1480565 1089361 1956825 1158962 1468542 711860 1467185 1275842 1924807 731876 7903 1883388 1674658 763423 1707813 914430 843203 1267642 174614 986755 1258454 1173133 1973145 2012408 1097965 453424 110379 1249644 1950734 1860396 705688 547297 445640 1486229 333374 1751484 1500846 872783 72420 1496982 1615898 1209017 1183232 158267
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721