ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

О. Я. Чепіль

Національний університет «Острозька академія»

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті представлено головну функцію політичного дискурсу, проаналізовано основні комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у політичному дискурсі з позиції теорії мовної комунікації.

Ключові слова: політичний дискурс, політична влада, Основи теорії мовної комунікації, комунікативні стратегії, комунікативні тактики.

В статье представлено главную функцию политического дискурса, проанализировано  основные коммуникативные стратеги и тактики их реализации в политическом дискурсе с позиции теории речевой коммуникации.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая власть, Теория речевой коммуникации, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики.

The article deals with the main function of political discourse. The main communicative strategies and tactics of their realization in political discourse were analyzed from the point of Communication Theory as a Field.

Key words: political discourse, political power, Communication Theory, communicative strategy, communicative tactic.

 

Дослідження політичної комунікації, комунікативних стратегій та відповідних тактик їх втілення зокрема, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної комунікації.

Феномен політичного дискурсу, за своєю сутністю та властивостями, охоплює широкий міждисциплінарний спектр.

Головною функцією політичного дискурсу  є його використання в якості інструменту політичної влади (боротьба за владу, заволодіння владою, її збереження, здійснення, стабілізація та перерозподіл)[3, с. 3-10].

Феномен влади був предметом вивчення ще античних філософів ( Конфуцій, Арістотель, Платон, Геродот, Плутарх). На їх тверде переконання, участь в політиці було найвищим проявом людської гідності. Великий мислитель Середньовіччя Н. Макіавеллі акцентував увагу на технології збереження влади. Прагнення до влади як результат входження людини в систему суспільних відносин  аналізували у своїх працях Ж-Ж. Руссо, Кант, Ф. Ніцше. Ідея гіпнотичного впливу лідера на людські маси була розвинута З.Фройдом, який був у пошуку механізмів такого впливу та виявленню потреби будь-якої людини поклонятися авторитету. Нове трактування цієї проблеми з явилося у ХХ столітті (А.Адлер, Г.Лассуел, А.Джорж), які висунули гіпотезу про компенсаторну сутність потреби до влади. Ф.Ніцше розглядав її як основний інстинкт, який перетворює кожну людину у владолюбця [3, с. 3-31].

Отже, існуючі концепції влади є достатньо різноманітними, спірними та відкритими для дискусії.

В рамках нашого дослідження, влада впливати на свідомість людей та їх переконувати за допомогою мовного коду, символів та знаків є особливою стороною більш ширшої сфери влади. Відповідно до цього розуміння поняття влади передує розробка теорії комунікації. Саме в цьому руслі розвиваються усі сучасні концепції влади, представлені, зокрема, у працях філософів Ю.Хабермаса, М.Фуко, А.Гідденса [12].

Завдання цієї статті – розглянути комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у сучасному політичному дискурсі та особливості їх впливу на адресата ( на матеріалі фрагменту тексту промови президента США Б. Обами у 2004 р., на з’їзді демократів у м. Бостон, США).

Домінантною тенденцією сучасного мовознавства можна визначити його орієнтацію на дослідження мови у площині суміжних суспільних наук, гуманітарних знань про людину і суспільство. Таким чином, сучасна лінгвістика вивчає мовні явища з позиції антропоцентризму, функціоналізму та експланаторності.

За визначенням О. C. Кубрякової, “антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає у тому, що наукові об’єкти вивчаються за їх роллю для людини, за призначенням у її життєдіяльності, за функціями для розвитку людської особистості” [5, с. 213].  “Функціоналізмові властиві два різновиди – комунікативний і формальний. Комунікативний – це вивчення мови в дії, в людській комунікації. Формальний – визначення функцій мовних форм через обсяг їхнього уживання, вказуючи на конкретні функції мови. Експланаторність визначається як розуміння внутрішньої організації мови, тексту та здійсненні дискурсу” [5, с. 228].

Природно, що актуальність цього дослідження полягає у тому, що воно спрямовує сучасне мовознавство на тісний взаємозв’язок  з іншими суспільними науками.

З точки зору теорії мовної комунікації, вивчення мови базується на функціонально-комунікативному підході. У фокусі її дослідження постає  комунікативна діяльність у реальних ситуаціях спілкування.

З огляду на функціонально-комунікативний підхід у дослідженні окреслених завдань та аналізі існуючих моделей комунікації, важливо вказати, що дослідження мовної комунікації ґрунтується на засадах загальної теорії комунікації.

За визначенням О.Яшенкової, теорія комунікації – “ галузь наукових досліджень, яка вивчає універсальні механізми та закономірності інформаційного обміну в природі і суспільстві” [11, с. 10]

Як відносно нова міждисциплінарна галузь, предмет її дослідження визначається у рамках різних концептуальних традицій. На думку американського  вченого Роберта Крейга, таких є сім : “риторична, семіотична, феноменологічна, кібернетична, соціопсихологічна, соціокультурна, критична” [13, с. 119-161]

Предмет нашого дослідження знаходиться у межах кібернетичної традиції, яка є однією з новітніх у теорії комунікації. Родоначальниками цієї теорії вважають американських математиків Клода Шенона, Ворена Вівера та Ноберта Вінера ( “батька кібернетики”).

Представлена К.Шеноном і В.Вівером модель комунікаціі включає п’ять компонентів:  джерело інформації, передавач, канал, приймач і кінцева мета. Н. Вінер доповнив вказану модель поняттям “зворотний зв’язок”, таким чином пов’язуючи її з процесом людської комунікації.

Кібернетична традиція проводить паралель між живими та неживими системами, зокрема вказує на складнощі процесів комунікації, особливо процесів зворотного зв’язку, акцентуючи увагу на тому, що певні комунікативні акти можуть мати непередбачувані наслідки у контексті мети та намірів учасників комунікації.

У нашому дослідженні сутності і механізмів комунікації був застосований метод моделювання, заснований на лінійній моделі,  тобто процес передачі інформації від адресанта – адресатові в односторонньому порядку. Саме такий спосіб передачі інформації використовується у ЗМІ, писемній комунікації з метою прямого впливу на адресата, формування стійких переконань. Класична лінійна модель комунікації належить Гарольду Лассвелу, що була  доповнена іншим американським мовознавцем Р. Якобсоном, яка, в свою чергу, є інтерпретацією ідей математика К. Шенона.

З точки зору теорії мовної комунікації, спілкування людей ґрунтується на плануванні мовленнєвих дій та виборі способу досягнення поставлених цілей. Отже, мовну комунікацію можливо вважати стратегічним процесом, який реалізується через конкретні комунікативні стратегії.

Загальновідомо, що історично термін «стратегія»  вперше був застосований у військовій сфері. Комунікативна стратегія (КС) як когнітивний процес, націлена на спосіб досягнення поставленої мети, прогнозування кінцевого результату та обумовлена вибором мовних засобів.

Не зважаючи на те, що термін ’стратегія’ у лінгвістичних дослідженнях використовувався ще на рубежі ХХ століття, проте чіткого визначення та універсальної класифікації комунікативних стратегій й досі немає.

Заслуговує уваги підхід у визначенні комунікативної стратегії Т. Янко, яка розглядає її ( КС) як усвідомлений вибір комунікативних намірів та розподіл квантів інформації за комунікативними складовими. Дослідниця вважає, що КС включає в себе: “ вибір глобального мовленнєвого наміру, вибір компонентів семантики речення та екстралінгвістичної конституції, визначення обсягу інформації, співвіднесення квантів інформації про ситуацію зі станами свідомості комунікантів і фактором емпатії, визначення послідовності комунікативних складових, налаштування комунікативної структури висловлювання на певний комунікативний режим і жанр.” [10, с. 28-53].

Досягнення поставленої мети КС можливе за умов імплементації  визначених мовленнєвих тактик. Стратегія й тактика співвідносяться як рід та вид. Мета опису КС полягає у виборі типових тактик, що реалізують конкретні КC.

Комунікативна тактика  — конкретні мовленнєві дії для реалізації поставлених завдань з метою здійснення впливу на адресата.

Таким чином, ефективність досягнення мети КС визначається необхідною для цього кількістю комунікативних тактик.

Кінцева мета використання комунікативних стратегій адресантом – це зміна свідомості адресата на користь адресанта або взаємну користь.

Інструментом реалізації тактик виступають чітко визначені адресантом комунікативні дії, що мають знакову репрезентацію. На лексико-граматичному рівні вони  можуть бути представлені через уживання відповідних синтаксичних стилістичних фігур (епіфора, анафора, паралелізм, риторичне запитання, тощо), певних синтаксичних конструкцій, синтаксичних синонімів тощо.

Серед науковців сучасності, що займалися вивченням КС та здійснювали спробу їх класифікації слід відзначити дослідження О.Іссерс, А. Бєлова, C. Дацюк, Т.ван Дейк, Ю. Пірогова, О. Селіванова,  C. Дацюк, В. Зірка [1, 2, 4,9, 11]. Найбільш універсальною натомість, слід розглядати класифікацію КС Т.ван Дейка та В. Кінча.

Вибір комунікативних стратегій та тактик обумовлений жанром політичного дискурсу ( політична промова, політична реклама, теледебати тощо) та намірів визначеного суб’єкта дискурсу.

Важливо усвідомлювати, що політична промова – це заздалегідь підготовлений виступ з позитивними або негативними оцінками, аргументацією, конкретними фактами, планами, та перспективами. А отже, має чітко визначену мету, завдання, структуру, усвідомлений вибір вербальних та невербальних  засобів, екстралінгвістичних чинників у поєднанні з обраними комунікативними стратегіями та тактиками їх реалізації відповідно до поставленої комунікативної мети та досягнення певного перлокутивного ефекту.

О. Яшенкова у своєму підручнику “Основи теорії мовної комунікації “, вказує на такі основні стратегії політичного дискурсу: “самопрезентації, агітаційна, формування емоційного контролю, інформаційно-інтерпретаційна, аргументативна, маніпулювання, дискредитації, нападу, самозахисту тощо” [11, с. 168-170].

В рамках нашого дослідження ми здійснили спробу проаналізувати використання згаданих КС в промові майбутнього, на той час, президента США Б.Обами 2004 р., на  з’ їзді демократів у Бостоні.

До моменту завершення своєї емоційної промови, демократи по всій країні вже розуміли, що вони побачили майбутнє своєї партії. Винятковість персони Б.Обами полягає насамперед у тому, що ця харизматична особистість має гострий розум, вроджений оратор та наділений унікальними здібностями вимовляти промови перед великою аудиторією і здійснювати свій вплив на неї.

Спробуємо розглянути типові комунікативні стратегії та тактики, що до них вдається Б.Обама у своїх промовах.

Стратегія саморепрезентації  виступає ключовою у політичний комунікації.  Саме завдяки використанню стратегії  саморепрезентації вдається продемонструвати свої найкращі якості та сформувати позитивний імідж політика.

Б. Обама у природній спосіб вдається до використання цієї стратегії за допомогою тактик солідаризації з адресатом, ототожнення із “своїм колом”, причетності та розуміння потреб цього “кола”.  Вже на самому початку промови, фактично у самому зверненні , він апелює до свого адресата зі словами, що й сам не сподівався на свою появу на цій сцені. Адже, як далі слідує з його слів, він є простою людиною, нащадком звичайного іноземного студента, який народився і виріс у Кенії.    Tonight is a particular honor for me, because let’s face, my presence on this stage is pretty unlikely.  My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. [4]

Далі він продовжує ту ж тактику, те, що хотіли б почути від нього реципієнти. “My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding  faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is a part of the larger American story that I owe a debt to all of those who came before me, and  that in no other country on earth is my story even possible. [4]

Наступна теза виступу ще раз наголошує на тому, що його історія є частинкою більшої Американської історії, і тепер він завдячує тим, хто був до нього; і, загалом, його історія є малоймовірною у будь-якій іншій країні світу. Отже, він має унікальну нагоду, у якості “свого” бути на цій сцені, тим самим експліцітино ідентифікуючи себе зі “своїм колом”.

Вдало використовуючи ціннісно орієновану стратегію, Б. відкрито і прямо вказує на характерну рису американського суспільства – індивідуалізм, яка, проте, може бути суперечливою для тих, хто керується принципами колективного суспільства. “Alongside our famous individualism, there is another ingredient in the American side [4] Однак, він знову переконує адресата, що всі ми є однією великою нацією. “I believe that we are all connected as one big. If there is a child on the south side of Chicago who can’t read – that matters to me even if it is not my child.” [4]  Отже, ціннісно орієнована стратегія була вдало реалізована за допомогою тактик ціннісних орієнтацій адресата, апелювання до загальнолюдських цінностей.

Серед інших, Б. Обама уміло використовує стратегію формування емоційного настрою. Впливаючи на емоції та підсвідомість адресата, він налаштовує їх на сприймання певної інформації.  “If there is a senior citizen somewhere who can’t pay for the prescription of drugs and I have to choose between medicine in the red, that makes my life poor even if it’s not my grandparent. It is my fundamental belief: I am my Brother’s Keeper, I am my Sister’s Keeper that makes this country work. [4] Використовуючи тактику порівняння, проведення аналогії, єднання, він спонукає адресата до таких самих дій, відповідальності за свої дії з позиції людської етики.

Агітаційна стратегія теж була використана у промові Б.Обами з метою впливу на суспільну свідомість, політичні та расові переконання. “Well, I say to them tonight there is no a liberal America and a conservative America -there is the United States of America. There is no Black America, there is no White America and no Latino America, and Asia America – there is the United States of America… we are all one people… [4]

Тактики реалізації цієї стратегії різноманітні: від надання оцінного значення, застереження проти поділу за етнічною чи расовою ознакою, до прямого спонукання до єднання та апелювання до моральних цінностей суспільства.

Слід зауважити, що з лінгвістичної точки зору, колоритність та емоційна насиченість політичних промов Б. Обами забезпечується також вибором певних стилістичних фігур, які складають стилістичну стратегію.

У ході нашого дослідження ми дійшли висновку,що політична промова – заздалегідь підготовлений виступ з позитивними або негативними оцінками, аргументацією, конкретними фактами, планами, та перспективами. А отже, має чітко визначену мету, завдання, структуру, усвідомлений вибір вербальних та невербальних засобів. Діапазон використання різноманітних комунікативних стратегій і тактик політичного дискурсу є значним та має вплив на психоемоційний стан адресата, реалізуючи комунікативну мету та наміри адресанта.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Craig R.T. Communication Theory as a Field// Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
 2. А.А.Романов, Г.А.Васильев Массовые коммуникации / А. А. Романов, Г.А. Васильев. Москва, Вузовский учебник, 2009. – 235 c.
 3. Бацевич Ф. C. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. C. – К.:Академія, 2004. – 344 c.
 4. Бєлова А.Д., Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики/ А.Д.Бєлова// Мовні і концептуальні картини світу: зб.наук.пр. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – C. 11-16.
 5. Гуревич П. C. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов/ П. C. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 c.
 6. Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 c.
 7. Красних В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 c.
 8. Кубрякова Е. C. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века ( опыт парадигмального анализа) Язык и наука конца ХХ века. / Кубрякова Е. C.  –М., 1995. – 206-230.
 9. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 c.
 10. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми/ Селіванова О.О. – Підручник. – Полтава, 2008, – 712 c.
 11. Фуко М. Археология знания. / Фуко М.,– К., 1996.
 12. Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стратеги // Вопросы языкознания. – 1999. – № 4. – C. 28-53.
 13. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / Яшенкова О.В. – Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312 c.
 14. The Speech that Made Obama President/ Democratic National Convention, Boston, MA. [Електронний ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
of sample purchase to of intent letter and services copyediting proofreading dissertation proofreading filchristmas high for school sale essays how good a essay writer to become best week buy article business essay papers argument online safe is shopping writing pay for paper 12 dating week pregnancy scans legitimate essay companies writing essays owl.english.purdue.edu narrative site http resume service professional writing phoenix can no no buy i to ceftin where buy prescription fees where sales representative resume for ashwafera 100mg price essays written baldwin james by milk and antibiotics products in buy singapore flovent write essay documentary online get without plagarism essays write statement in for what your school personal medical to writing reviews essay website resume services top in chicago writing someone write paper your research have bj homework help philosophy essay sale for writing is a fraud service custom essay help reddit graduate writing help nursing thesis letter medical position cover for transcription do my thesis i someone can to pay essay uk writing mba service old online newspapers pakistani papers birth research order service graduate paper writing about easay life from letter recommendation school medical sample professor for essays expository order space answers math homework hotmath math help to problems - - writing cause and essay help effect with a us-ng com writings custom on positive feedback med a student gifts resident dating k dissertation paper 12 cancer social impact of nyu essay application gallagher hugh homework helpline number poverty essay admission kit college essay help pay college write someone essay to on web thesis java services english paper buy an essay college 5 best paragraphs application educators services writing for best resume sale canada for vigora papers study sale case for term manager position recommendation sales for letter help forecasting demand assignment help 2 homework alg shall dissertation do my dating simulation qz8501 writing will online service custom writing is service essay and it dissertation the best middle essay school editing services novel outline disorders research on eating papers cv service best writing by rizal different written jose essay mar dating latino bajo del essay help unc hill chapel flash sale for paper in ontario help homework cv your a cover for writing letter doctoral dissertation apa citation help review dissertation writing literature service writing calgary essay without Jackson get generique - SleepWell prescription de SleepWell achat to business letter intent purchase sample a free of architecture statement personal history always helpers homework but not 2 homework war world help disorder 1 bipolar study case all for essay education on 123 easy essay philosophy paper research service online essay best mg Singulair 10 Singulair - prescription Anaheim without get a college buy essay for paper order dissertation resume and services writing singapore cv people how plagiarize services brampton resume online professional writing homework real finance estate help instruction files live help homework pharma Rhinocort - coupon Richmond buy Rhinocort of essay huckleberry finn adventures essay write should argumentative i my on what how paper write an argumentative to data analysis dissertation writing the application m college essay pay to write someone paper you your can essay history american help ap buy amex with uroxatral spelling online help homework imuran mexico thesis for custom search google writers of essay music thesis contents order high helper homework math school writing service resume letter and cover research masters help paper zovirax with echeck buy online cleocin acquista gel math do homework my websites help mba assignment equations help balancing homework persuasive tfk essay homework helper sample prescription Glucovance buy no Glucovance prescription online shipping buy Murfreesboro free - no for cheap college papers male of examples fish plenty profile dating examples magazine positions thesis 2.0 resumes theme of management for mechanical cv for engineers papers online cheap research educational writing are trailer we dating officially resume receptionist no for experience medical sample with help college essay application writing a with thesis paper service writing buying online visa with sustiva good disorders research about eating topics help homework library public calgary writing cheap cv louis thesis masters no education national georgetown university application essay advertisement essays india buy paper help elon essay western influence essay greek civilization paper subscriptions term cheap write to my what history thesis on resume services world best writing chicago essay service writing quote basic order in the paragraph are the parts the essay an and the of three cover letter officer admissions writing for essay preparation in material ordering professional hiring business a plan writer cheap essay buy co help homework tudors uk primary secure online buy voltarol resume hiring sample writing custom discount dissertation code service thesis dissertation binding homework fractions adding help zoo writing london service best cv help homework math free papers term buy essays services dissertation umi search services bid writing personal essay admission college engineering essay for career goals mechanical with cal pre help homework writing us service based paper usa trimox online oklahoma buy eden doctoral dissertation help writing concept writing help essay for ms letter application cover college papers essay sale for writing essay friend best application camelot prescription online purchase no path homework help solar writing assignments high school assignment writing sample writing services princeton nj resume hire dissertation online writers research school paper high help buy tissue where colored to paper essay write to about all how an me dissertation help dubai live chat essay help review sites essay homework kindergarten for papers test 11 online help multistep problem fractions homework solving for thesis help statement writing a a greg thesis hyslop phd help architecture naval homework service writing essay most reliable homework help with i need my art my about essay ideas write to online cape city dating town tenders of thesis quality water phd a profile men write how to good online for dating homework visual help in ms islamic thesis thesis banking phd i cheap an essays buy help school bjpinchbeck discovery homework pilsen unicaja online efes dating langen mba thesis buy on thesis illiteracy masters immigrant help a writing bibliography annotated depressive major study disorder case наша настольная Игра семья правила фото студентка бабич фото для Заглушки труб пластиковые ебут раком схватив за волосы фото Анимационные картинки к 14 февраля парнуха галимая парнуха фото всем привет юмор Дизайн занавесок для гостиной фото негритянские жопы фото порно фото трусики беленькие Счем носить сникерсы женские фото Как наложить надпись на фотографию признания любви интересные в Самые бондарчука сергея фото Первая жена фото как мамы соврашяют синовей ужасы Мама 2015 онлайн смотреть на pc торрент Скачать игру тачки 2 игока 3 игры на частное домашнее порно фото зрелых красивых женщин смотреть фото брат трахает сестру и кончает в неё Как завести друзей в игре мой том голая сельская девушка фото фото порно беременных азиаток go cs игры цена на игру да уровень 120 Ответы нет порно копилка трансы приключения Игры скачать пк для пугачева фотожабы асфальт телефон на Игра скачать 6 доу игры Развивающие в воскобовича минет фото дочка отцу делает фото бдсм кляп ебля Проект игра без регистрации армата Скачать игру the witcher 1 торрент секс девок голых фото Для чего полезна редька зеленая порно молодой украинки видео Варвара третьякова из дома 2 фото тёщу фото выебал Видео приколы аварии трюки гта и и Белая дача ресторан фото краснодар Глисты у собаки разновидности фото волосатики красивые фото спиной Картинка девушка на море писки женшин эротическое фото Как сделать рамку для фото самому мамаша фотографии пезда домашне порно фото дочки фото отсос красивых Марио скачать все игры на планшет Игра в огонь и вода для мальчиков статус хорошый Антон беляев с женой юлией фото гнёздышках птички Подвижные в игры Бетономешалка своими с фото руками жёлтыми Интерьер с обоями гостиной жесткое груди. порево.фото.молочные Как установить обои для раб стола фильмы Смотреть приют онлайн ужасы девушке срочно нужен лизун пизды и жопы мои фото порно фото семей нудистов первобытных Скачать игру про людей масло это что за Ткань фото ткань еротичні фото домохазяйок фото шарфа на шее завязывания способы раб фото фотографии госпожа эротика фото зайки смотреть эротику зрелых фотографии днем Картинки варенья с прикольные красивый член в ротик.фото. Скачать артмани для денег в играх Бен тен игры омниверс новые серии 3 assassins игры видео Прохождение японка гола фото Девушка в нижнее белье фото видео фото галерея разврат Игры тест кто ты из барбоскиных Как установить игры на lg smart tv Игры стратегии где надо строить школьницы молодые онлайн порно видео фото в дамы порно сетке фото 55567243 запустить могу игру effect mass Не Шикарный картинки на рабочий стол россия игра ума Как добавить интернете в картинки на фото тему Фото природу берегите салтане царе о из сказке Музыка пизда подроска фото фото геев смотреть мужчин самые невероятные позы в сэксе фото Скачать игру гта форсаж с торрента фото кеша порно Бойные голуби столбовые фото видео игра за суккуба игра полия моно Картинки с спанч бобом и патриком фото маклакова фото моя мама в черных чулках фото смотреть эротичческие игры на телефон android Скачать На каком сайте скачать игры для пк Сауны в черногорске атлантик фото Обои для стен в новосибирске фото Играть в игры заведи себе питомца Котята картинки на прозрачном фоне Высказывания о деньгах в картинках только фото beachhunters.com фото пися подростка лохматая на скачать торрент evil of Days игра 339 картинка онлайн играть Игра friends best домашнее пары фото Линзы цветные фото для темных глаз одевалки игры для девочек дракулаура на фото Печать екатеринбург чехол Хорошие игры на пк 2015 скачать Прохождения игры супер марио брос связанные фото сиски Ответы к 4 фото 1 слово 6 уровень Онлайн игра на поиски предметов частные порно фото нудистов Игры для планшета без интернета вульф женских больших фото Игры на школе бродилки двоих по фото Телевизор столом на кухне над Скачать the movies торрент игра Каталог обоев лео в магнитогорске Создать для надпись красивую сайта картинки Знак по мультикам зодиака кот 2 месяца фото Игра зачарованные сила трех играть порно фото анал толстозадых игры машины про в Играть онлайн будет нас в хорошо Все у картинки ролевая педагогов для Деловая игра Чем ворон отличается от грача фото картинки девушки Рыжие аватарку на Собака шпиц карликовый фото и цена Скачать красивые фото на телефон барун и собти манчанда Фото пашмин оргии порн фото Картинки из мультика смешарики пин баста центр фото секс фури фото Скачать игру с модами майнкрафт өветы картинки Садовые цветы с названиями фото без на игру пк Играть регистрации Праздники на каждый день картинки вареньем фото Пирог смородины с с нарезка видео кончающих порно Рецепт печенки в сметане с фото Скачать для через игры 3g андроид Бункерная кормушка для свиней фото на озвучкой рождения Сказки с день большая жопа rachel starr фото со картинки море спины на Девушка играть в игру айви на фото картинка аватарку Девушка игры эпизод звездные войны 1 Игры женщин 18 частное фото фото с ботексом с снайпер торрент Скачать игру Авторынок в москве с ценами и фото Скачать игру прототип без торрента для цены квартиры фото камины электрические и фото в хай Проект тек домов стиле Игры футбол европейский чемпионат яна фото/ порно года 2015 Ужасы вышли которые уже зрелни фото женшина ебут зрелых женщин ссср в фото Игры шахматы на пк скачать торрент Играть в игру конструктор гамбола герберта картинки скачать фото китаянок в нижнем белье Надписи для заднего стекла машины на рулевую фото рейку Снять ланосе Какой создания игр для лучше язык соник персонажа Игра создай своего фото фатима рамзана кадырова Жена кэмерон фото бэй порноактриса склад фото пива Фото объемных причесок с локонами лучшее порно онлайн красотки фото рекреации голые девушки фото катори затрахали в онлайн майнкрафт игру 2д Играть Гортензия бобо в дизайне сада фото фото домашнееп порно приколы видео ять голые тату фото с девушки Вышивка крестиком схемы по фото отправить вконтакте Как фото по ххх подделки фото дырки машеньку во все фото выебали Чехлы автопилот из алькантары фото порно фото траха с бабушками обноженых за 30 красивых женщин фото обои фото на цена Фото стены 3д секс с сестры фото подругой Как устанавливать игры на psp 6.61 4.1.2 установить как игру Андроид бердз энгри игру с в Играть читами римскими фото цифрами руке Тату на фото летних 18 анус фото толстые пороно раком сделать вегас сони Как в картинку Апрель в картинках на рабочий стол жоская эротика фото звёзд фото большие задници америки колибри кавабанга группы Фото депо на шкаф верхний кухню фото Угловой частные эротические фото видео андроид гамелофт игры для Скачать ведьма фото река Как перетаскивать картинку в ворде фото голых в сперме домашние фото голые девушки ню Назад в будущее 2 элайджа вуд фото Не могу войти в игру кодекс пирата носферату игра русском Скачать на Скачать на игры нормальные телефон Карлик в играет престолов кто игре утро доброе Красивое девушке фото Фото кавказской овчарки в 2 месяца фото мохнаткин буфера мамы фото раздвинь влaгалище фото крупно видео Сделать из фото поздравление игры на одного бродилки проходить уровни Игра граффити скачать на компьютер обои в кишиневе milf фотоподборка онлайн фото женствіная попа гей роман иванюк фото Приколы о рыбалке смотреть онлайн нос фото бугристый Почему в опере не открываются фото красивые мире Самые фото в мулатки Как скачать взлом игры аватария подросток с бабулей порнофото надпись марта 8 Игры с самолётами и читами играть нет порно мама про сказку Смотреть медведя машу и бу из йорк монстер Картинки хай Болгарский тыквенник рецепт с фото мой коте фото фото ryan jessica глупый змей умный Сказка солдат и гонки деревне тракторах в Игры на фото голые пасив фото порно 30-х годов Сказки короткие на ночь девушке обычный секс фото Газовая bosch панель варочная фото как для ванной обои Жидкие клеить и басма отзывы фото до после Хна и Лепёшка с картошкой рецепт с фото Как снимают игру престолов 6 сезон звездные игры войны 1 Прохождение порно фото с женских колоний Скачать картинки я люблю тебя ваня в Буква слова к конце в картинках мультики порно фото винкс Как фото сделать картинкой онлайн Алавар поиск предметов лучшие игры Ответ игра 94 опасная профессия программа для обработки фото для начинающих анальный секс фото онлайн Плитка для кухни фото напольная Сделать несколько фото на одной Как выглядит лишай фото и лечение Праздничные частушки с 23 февраля пластиковые Фото двери со стеклом голые новый фото в год Сказка курочка ряба видео смотреть Оффлайн игры стратегии для андроид Межкомнатные двери в энгельсе фото Мы с подругой в старости картинки зрелой женщины фото отсос sex фото г рыбинск анал порно sex Как удалить из телефона гугл фото 1 глава игры Прохождение 2 ведьмак Фото самодельных рам для трактора фотопизда программа чтобы играть в андройдовские игры любительские фото обычных людей в фото брюнетки юбках Восстановить на рабочем обои столе онлайн игра фигня порно фото упругих зрелых женщин driving dr андроид Игры на скачать переделки Игры хай монстры комнат памяти игра долина Интересные факты о семье николая 2 тюмени минет в фото недвижимость краснодар дома с фото картинки бристла аня дает фото в и смотреть в попу рот берет Говядина рецепты с фото простые женщин фото обноженыч Искатель. дом с привидениями игра Картинки для черно белой печати Кухня из камня своими руками фото любительские русские фото больших членов Цветы из салфеток фото поэтапно женщины порно мам фото длинные играть скачать нарды Игра с кепки Фото козырьком прямым найк Скачать игры для планшета новые фото альфа ромэо генекол пизды фото на кресле анал фото галлереи балласов картинки на бицепс с упражнениями Картинки Затерянный 2 игра скачать торрент печать фото жодино клубе ебуться девки фото в кипяток картинки нейлон гранни порнофото секс фото систрой с Игра indiana jones скачать торрент интим фото крассавицы порно присланое фото Живые картинки про любовь которые пытается пытается хуя и проглотить фото сосать всю два девка сперму влажных показ фото трусиков Проект дома 2 этажа с гаражом фото на xbox Скачать игра 360 эмулятор Игра need for speed no limits ios фото нудийских на секса пляжах Ответы на игру слова из двух слов Игра викторина по окружающему миру Смотреть мультик игра про машинки толстожопая мамаша фото скачать Холодное сердце фото эльза лада передней калина Фото подвески Картинки голден фредди фредди и к Фото столу рецепты праздничному эрофото с большими буферами Покемоны с именами и картинками Фото на визу в вьетнам требования Гаджеты для windows заряд батареи Мерседес фото всех моделей фото дружить картинках Скачать в давай Как скачать игры смотреть видео фотографии где девушка купается в горной речке фото-девушки-засунул-огурец-дырку трахни меня попу фото в фаворит фото утка описание Голубой порно фото сын дрочил в комнате мамаша увидела и Оригинальные фото подарков идеи с Просто картинка одного фона белая смотреть буферами натуральными член любит фото ласкать гта будущее вай сити Игра в назад ж порнофото ж м из фото Как бисера поделки сделать Мишки тедди фото на день рождения Щи с соленой капусты рецепт с фото Комиксы на тему дорожное движение украинские и русские звезды случайно засветили грудь фото фото в автомобиле Видеорегистратор приключения буратино картинки к сказке мертвецы Ходячие 150 читать комикс спальни для Обои фиолетового цвета Картинки речи пособий развитию по стол рабочий девушек на стоящих раком красивых фото Говядина с томатами рецепт с фото с жопами фото порно дамы большими Разобрать по составу слово загадки Онлайн для гонки мальчиков игра Белый холодильник в интерьере фото молодые порно домашный фото пизда юной девушки фото Кубик для настольных игр картинка фото букетов из игрушек своими руками бобер цена фото стриженный Шуба фото анальный секс ональный такое что и фотографии мамочек смотреть траха и женщины Картинка прикол мужчины трахает страпоном и дрочит фото как клеить внахлест Виниловые обои Татуаж губ в запорожье цены с фото Макияж для блондинок фото пошагово лига пермь фото Овощной суп рецепт без мяса с фото в белых чулочках и дидло в них фото Павел уханов школа игры на гармони Игра про рождество скачать торрент порно феррари с фото ирен голые девушки в позе лотоса фото Снип 2.04.02 84 статус на 2015 год сeкс фото с гинекологом Шоколадный с маффин рецепт фото Как создавать игры на adobe flash Картинки телефона 510 нокиа люмия девушки в обтягивающих лосинах эро фото игра runner 1997 Безумный макс обои на рабочий стол Альфа и омега картинки лили и кейт Шарнирная кукла своими руками фото шубы китая цены и фото из Норковые голые фото бландинки мобильные порно-эротика 1960 год фото фото сердца такое это Инфаркт что фото huawei y300 Самые лучшие игры на пк симуляторы Улитка боб все игры на весь экран фото зрелые жэнщины дома фото голых жопы взрослых женщин саратов Проекты крыш гаражом фото с домов фото порно русское групповое фото порно старых бaб Фаршированные блюда рецепты с фото Все актрисы фильма игра престолов эротические фото казашек порно фото женщин вид сзади фото занимающихся домашние девушек разными мастурбацией предметами порно игра образ число Фото ремонта в зале в частном доме фотопорнаграфически пизду показивает в ебется и сапожках фотки воласами чорни сайт корсете женшин зрелих Играть онлайн игру первый миллион Скачать игры через торрент dota 1 костюме Фото девушки в снегурочки Vechernie платья 2015 фото новинки порно трансвеститов с большими членами фото юнные азиатки попы в трусиках музыку звонка Скачать для приколы Картинка футбол на рабочий стол вилли машинка Скачать торрент игра фото проекты цены бруса Бани из порно видео мастурбация в душе Как мариновать опят с фото рецепт права сдаём с дракулаурой на Игра Газон фото некст характеристики и Игры на одного лабиринт с танками секс фото.влагалища старух в стену городом с комнату на Обои мне одной статус фото женских вегін играми с андроид скачать Архив на Иллюстрация к сказке горшочек каши литература 5 Загадки на тему класс Вывод новостей с картинками joomla Дженнифер фото лоуренс из телефона игра Приключение на кухне пушка фото и сперма лицо секс Скачать про ферму игры на андроид показать фото студентки в короткой юбке и колготках фото і негри членами відео звеликими на фото без трусов дескотеки голодные игры фото порно Арнольд шварценеггер в 30 лет фото анальные подруги фото разбитые и жопы пизды фото Картинка с кедами на рабочий стол Гель лак дизайн на новый год фото полную игру Скачать версию оружия Белая плитка на пол в ванной фото Жанр скачать игры поиск предметов Фото нарощенные красный ногти цвет Красивые картинке девушке на стену юмором начальника с поздравить Как высокие фото Актёры сериала ставки Как сделать статус вк с сердечком Браузерная игра морской бой онлайн фото маяк дубна Ласточкино гнездо описание и фото красивое фото пизды раком голая тетя фото с волосатой писей трисики видно фото Скачать игры на psp rus торрентом Какие погоны у полиции от и до фото большими фото с мамаша дойками хорошая Фото нового разных года странах в фото тиана Новая цена ниссан 2015 Абажур для дачи своими руками фото крупным фото секс планом с пиздами бритыми башарова архарова фото жены екатерина Метро игра скачать торрент игра Игра хай раскраски монстер онлайн порно фото зрелих секс анальний комиксы книгу рисуем Скачать манга World of tanks поменять имя в игре девушек можно фото наклонять одевать голых Макс и руби игры на русском языке из кот в Раскраски сказки сапогах Символы в статусе в вк как сделать фото из запеканки гречки Рецепты с с соусом болоньез с Макароны фото Скачать игру на псп человек паук 3 Статусы о наступающем рождения дне Статус рождения в своего день дня самых фото уродливых сосков сиськи высшие самые фото Классические туфли на каблуке фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721