ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

О. Я. Чепіль

Національний університет «Острозька академія»

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті представлено головну функцію політичного дискурсу, проаналізовано основні комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у політичному дискурсі з позиції теорії мовної комунікації.

Ключові слова: політичний дискурс, політична влада, Основи теорії мовної комунікації, комунікативні стратегії, комунікативні тактики.

В статье представлено главную функцию политического дискурса, проанализировано  основные коммуникативные стратеги и тактики их реализации в политическом дискурсе с позиции теории речевой коммуникации.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая власть, Теория речевой коммуникации, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики.

The article deals with the main function of political discourse. The main communicative strategies and tactics of their realization in political discourse were analyzed from the point of Communication Theory as a Field.

Key words: political discourse, political power, Communication Theory, communicative strategy, communicative tactic.

 

Дослідження політичної комунікації, комунікативних стратегій та відповідних тактик їх втілення зокрема, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної комунікації.

Феномен політичного дискурсу, за своєю сутністю та властивостями, охоплює широкий міждисциплінарний спектр.

Головною функцією політичного дискурсу  є його використання в якості інструменту політичної влади (боротьба за владу, заволодіння владою, її збереження, здійснення, стабілізація та перерозподіл)[3, с. 3-10].

Феномен влади був предметом вивчення ще античних філософів ( Конфуцій, Арістотель, Платон, Геродот, Плутарх). На їх тверде переконання, участь в політиці було найвищим проявом людської гідності. Великий мислитель Середньовіччя Н. Макіавеллі акцентував увагу на технології збереження влади. Прагнення до влади як результат входження людини в систему суспільних відносин  аналізували у своїх працях Ж-Ж. Руссо, Кант, Ф. Ніцше. Ідея гіпнотичного впливу лідера на людські маси була розвинута З.Фройдом, який був у пошуку механізмів такого впливу та виявленню потреби будь-якої людини поклонятися авторитету. Нове трактування цієї проблеми з явилося у ХХ столітті (А.Адлер, Г.Лассуел, А.Джорж), які висунули гіпотезу про компенсаторну сутність потреби до влади. Ф.Ніцше розглядав її як основний інстинкт, який перетворює кожну людину у владолюбця [3, с. 3-31].

Отже, існуючі концепції влади є достатньо різноманітними, спірними та відкритими для дискусії.

В рамках нашого дослідження, влада впливати на свідомість людей та їх переконувати за допомогою мовного коду, символів та знаків є особливою стороною більш ширшої сфери влади. Відповідно до цього розуміння поняття влади передує розробка теорії комунікації. Саме в цьому руслі розвиваються усі сучасні концепції влади, представлені, зокрема, у працях філософів Ю.Хабермаса, М.Фуко, А.Гідденса [12].

Завдання цієї статті – розглянути комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у сучасному політичному дискурсі та особливості їх впливу на адресата ( на матеріалі фрагменту тексту промови президента США Б. Обами у 2004 р., на з’їзді демократів у м. Бостон, США).

Домінантною тенденцією сучасного мовознавства можна визначити його орієнтацію на дослідження мови у площині суміжних суспільних наук, гуманітарних знань про людину і суспільство. Таким чином, сучасна лінгвістика вивчає мовні явища з позиції антропоцентризму, функціоналізму та експланаторності.

За визначенням О. C. Кубрякової, “антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає у тому, що наукові об’єкти вивчаються за їх роллю для людини, за призначенням у її життєдіяльності, за функціями для розвитку людської особистості” [5, с. 213].  “Функціоналізмові властиві два різновиди – комунікативний і формальний. Комунікативний – це вивчення мови в дії, в людській комунікації. Формальний – визначення функцій мовних форм через обсяг їхнього уживання, вказуючи на конкретні функції мови. Експланаторність визначається як розуміння внутрішньої організації мови, тексту та здійсненні дискурсу” [5, с. 228].

Природно, що актуальність цього дослідження полягає у тому, що воно спрямовує сучасне мовознавство на тісний взаємозв’язок  з іншими суспільними науками.

З точки зору теорії мовної комунікації, вивчення мови базується на функціонально-комунікативному підході. У фокусі її дослідження постає  комунікативна діяльність у реальних ситуаціях спілкування.

З огляду на функціонально-комунікативний підхід у дослідженні окреслених завдань та аналізі існуючих моделей комунікації, важливо вказати, що дослідження мовної комунікації ґрунтується на засадах загальної теорії комунікації.

За визначенням О.Яшенкової, теорія комунікації – “ галузь наукових досліджень, яка вивчає універсальні механізми та закономірності інформаційного обміну в природі і суспільстві” [11, с. 10]

Як відносно нова міждисциплінарна галузь, предмет її дослідження визначається у рамках різних концептуальних традицій. На думку американського  вченого Роберта Крейга, таких є сім : “риторична, семіотична, феноменологічна, кібернетична, соціопсихологічна, соціокультурна, критична” [13, с. 119-161]

Предмет нашого дослідження знаходиться у межах кібернетичної традиції, яка є однією з новітніх у теорії комунікації. Родоначальниками цієї теорії вважають американських математиків Клода Шенона, Ворена Вівера та Ноберта Вінера ( “батька кібернетики”).

Представлена К.Шеноном і В.Вівером модель комунікаціі включає п’ять компонентів:  джерело інформації, передавач, канал, приймач і кінцева мета. Н. Вінер доповнив вказану модель поняттям “зворотний зв’язок”, таким чином пов’язуючи її з процесом людської комунікації.

Кібернетична традиція проводить паралель між живими та неживими системами, зокрема вказує на складнощі процесів комунікації, особливо процесів зворотного зв’язку, акцентуючи увагу на тому, що певні комунікативні акти можуть мати непередбачувані наслідки у контексті мети та намірів учасників комунікації.

У нашому дослідженні сутності і механізмів комунікації був застосований метод моделювання, заснований на лінійній моделі,  тобто процес передачі інформації від адресанта – адресатові в односторонньому порядку. Саме такий спосіб передачі інформації використовується у ЗМІ, писемній комунікації з метою прямого впливу на адресата, формування стійких переконань. Класична лінійна модель комунікації належить Гарольду Лассвелу, що була  доповнена іншим американським мовознавцем Р. Якобсоном, яка, в свою чергу, є інтерпретацією ідей математика К. Шенона.

З точки зору теорії мовної комунікації, спілкування людей ґрунтується на плануванні мовленнєвих дій та виборі способу досягнення поставлених цілей. Отже, мовну комунікацію можливо вважати стратегічним процесом, який реалізується через конкретні комунікативні стратегії.

Загальновідомо, що історично термін «стратегія»  вперше був застосований у військовій сфері. Комунікативна стратегія (КС) як когнітивний процес, націлена на спосіб досягнення поставленої мети, прогнозування кінцевого результату та обумовлена вибором мовних засобів.

Не зважаючи на те, що термін ’стратегія’ у лінгвістичних дослідженнях використовувався ще на рубежі ХХ століття, проте чіткого визначення та універсальної класифікації комунікативних стратегій й досі немає.

Заслуговує уваги підхід у визначенні комунікативної стратегії Т. Янко, яка розглядає її ( КС) як усвідомлений вибір комунікативних намірів та розподіл квантів інформації за комунікативними складовими. Дослідниця вважає, що КС включає в себе: “ вибір глобального мовленнєвого наміру, вибір компонентів семантики речення та екстралінгвістичної конституції, визначення обсягу інформації, співвіднесення квантів інформації про ситуацію зі станами свідомості комунікантів і фактором емпатії, визначення послідовності комунікативних складових, налаштування комунікативної структури висловлювання на певний комунікативний режим і жанр.” [10, с. 28-53].

Досягнення поставленої мети КС можливе за умов імплементації  визначених мовленнєвих тактик. Стратегія й тактика співвідносяться як рід та вид. Мета опису КС полягає у виборі типових тактик, що реалізують конкретні КC.

Комунікативна тактика  — конкретні мовленнєві дії для реалізації поставлених завдань з метою здійснення впливу на адресата.

Таким чином, ефективність досягнення мети КС визначається необхідною для цього кількістю комунікативних тактик.

Кінцева мета використання комунікативних стратегій адресантом – це зміна свідомості адресата на користь адресанта або взаємну користь.

Інструментом реалізації тактик виступають чітко визначені адресантом комунікативні дії, що мають знакову репрезентацію. На лексико-граматичному рівні вони  можуть бути представлені через уживання відповідних синтаксичних стилістичних фігур (епіфора, анафора, паралелізм, риторичне запитання, тощо), певних синтаксичних конструкцій, синтаксичних синонімів тощо.

Серед науковців сучасності, що займалися вивченням КС та здійснювали спробу їх класифікації слід відзначити дослідження О.Іссерс, А. Бєлова, C. Дацюк, Т.ван Дейк, Ю. Пірогова, О. Селіванова,  C. Дацюк, В. Зірка [1, 2, 4,9, 11]. Найбільш універсальною натомість, слід розглядати класифікацію КС Т.ван Дейка та В. Кінча.

Вибір комунікативних стратегій та тактик обумовлений жанром політичного дискурсу ( політична промова, політична реклама, теледебати тощо) та намірів визначеного суб’єкта дискурсу.

Важливо усвідомлювати, що політична промова – це заздалегідь підготовлений виступ з позитивними або негативними оцінками, аргументацією, конкретними фактами, планами, та перспективами. А отже, має чітко визначену мету, завдання, структуру, усвідомлений вибір вербальних та невербальних  засобів, екстралінгвістичних чинників у поєднанні з обраними комунікативними стратегіями та тактиками їх реалізації відповідно до поставленої комунікативної мети та досягнення певного перлокутивного ефекту.

О. Яшенкова у своєму підручнику “Основи теорії мовної комунікації “, вказує на такі основні стратегії політичного дискурсу: “самопрезентації, агітаційна, формування емоційного контролю, інформаційно-інтерпретаційна, аргументативна, маніпулювання, дискредитації, нападу, самозахисту тощо” [11, с. 168-170].

В рамках нашого дослідження ми здійснили спробу проаналізувати використання згаданих КС в промові майбутнього, на той час, президента США Б.Обами 2004 р., на  з’ їзді демократів у Бостоні.

До моменту завершення своєї емоційної промови, демократи по всій країні вже розуміли, що вони побачили майбутнє своєї партії. Винятковість персони Б.Обами полягає насамперед у тому, що ця харизматична особистість має гострий розум, вроджений оратор та наділений унікальними здібностями вимовляти промови перед великою аудиторією і здійснювати свій вплив на неї.

Спробуємо розглянути типові комунікативні стратегії та тактики, що до них вдається Б.Обама у своїх промовах.

Стратегія саморепрезентації  виступає ключовою у політичний комунікації.  Саме завдяки використанню стратегії  саморепрезентації вдається продемонструвати свої найкращі якості та сформувати позитивний імідж політика.

Б. Обама у природній спосіб вдається до використання цієї стратегії за допомогою тактик солідаризації з адресатом, ототожнення із “своїм колом”, причетності та розуміння потреб цього “кола”.  Вже на самому початку промови, фактично у самому зверненні , він апелює до свого адресата зі словами, що й сам не сподівався на свою появу на цій сцені. Адже, як далі слідує з його слів, він є простою людиною, нащадком звичайного іноземного студента, який народився і виріс у Кенії.    Tonight is a particular honor for me, because let’s face, my presence on this stage is pretty unlikely.  My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. [4]

Далі він продовжує ту ж тактику, те, що хотіли б почути від нього реципієнти. “My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding  faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is a part of the larger American story that I owe a debt to all of those who came before me, and  that in no other country on earth is my story even possible. [4]

Наступна теза виступу ще раз наголошує на тому, що його історія є частинкою більшої Американської історії, і тепер він завдячує тим, хто був до нього; і, загалом, його історія є малоймовірною у будь-якій іншій країні світу. Отже, він має унікальну нагоду, у якості “свого” бути на цій сцені, тим самим експліцітино ідентифікуючи себе зі “своїм колом”.

Вдало використовуючи ціннісно орієновану стратегію, Б. відкрито і прямо вказує на характерну рису американського суспільства – індивідуалізм, яка, проте, може бути суперечливою для тих, хто керується принципами колективного суспільства. “Alongside our famous individualism, there is another ingredient in the American side [4] Однак, він знову переконує адресата, що всі ми є однією великою нацією. “I believe that we are all connected as one big. If there is a child on the south side of Chicago who can’t read – that matters to me even if it is not my child.” [4]  Отже, ціннісно орієнована стратегія була вдало реалізована за допомогою тактик ціннісних орієнтацій адресата, апелювання до загальнолюдських цінностей.

Серед інших, Б. Обама уміло використовує стратегію формування емоційного настрою. Впливаючи на емоції та підсвідомість адресата, він налаштовує їх на сприймання певної інформації.  “If there is a senior citizen somewhere who can’t pay for the prescription of drugs and I have to choose between medicine in the red, that makes my life poor even if it’s not my grandparent. It is my fundamental belief: I am my Brother’s Keeper, I am my Sister’s Keeper that makes this country work. [4] Використовуючи тактику порівняння, проведення аналогії, єднання, він спонукає адресата до таких самих дій, відповідальності за свої дії з позиції людської етики.

Агітаційна стратегія теж була використана у промові Б.Обами з метою впливу на суспільну свідомість, політичні та расові переконання. “Well, I say to them tonight there is no a liberal America and a conservative America -there is the United States of America. There is no Black America, there is no White America and no Latino America, and Asia America – there is the United States of America… we are all one people… [4]

Тактики реалізації цієї стратегії різноманітні: від надання оцінного значення, застереження проти поділу за етнічною чи расовою ознакою, до прямого спонукання до єднання та апелювання до моральних цінностей суспільства.

Слід зауважити, що з лінгвістичної точки зору, колоритність та емоційна насиченість політичних промов Б. Обами забезпечується також вибором певних стилістичних фігур, які складають стилістичну стратегію.

У ході нашого дослідження ми дійшли висновку,що політична промова – заздалегідь підготовлений виступ з позитивними або негативними оцінками, аргументацією, конкретними фактами, планами, та перспективами. А отже, має чітко визначену мету, завдання, структуру, усвідомлений вибір вербальних та невербальних засобів. Діапазон використання різноманітних комунікативних стратегій і тактик політичного дискурсу є значним та має вплив на психоемоційний стан адресата, реалізуючи комунікативну мету та наміри адресанта.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Craig R.T. Communication Theory as a Field// Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
 2. А.А.Романов, Г.А.Васильев Массовые коммуникации / А. А. Романов, Г.А. Васильев. Москва, Вузовский учебник, 2009. – 235 c.
 3. Бацевич Ф. C. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. C. – К.:Академія, 2004. – 344 c.
 4. Бєлова А.Д., Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики/ А.Д.Бєлова// Мовні і концептуальні картини світу: зб.наук.пр. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – C. 11-16.
 5. Гуревич П. C. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов/ П. C. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 c.
 6. Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 c.
 7. Красних В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 c.
 8. Кубрякова Е. C. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века ( опыт парадигмального анализа) Язык и наука конца ХХ века. / Кубрякова Е. C.  –М., 1995. – 206-230.
 9. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 c.
 10. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми/ Селіванова О.О. – Підручник. – Полтава, 2008, – 712 c.
 11. Фуко М. Археология знания. / Фуко М.,– К., 1996.
 12. Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стратеги // Вопросы языкознания. – 1999. – № 4. – C. 28-53.
 13. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / Яшенкова О.В. – Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312 c.
 14. The Speech that Made Obama President/ Democratic National Convention, Boston, MA. [Електронний ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
sunday thesis an on unforgettable essay on evening voip essays buy online history Zantac cheap purchase buy paper for to college how a research what plan in county is tx phones on essay persuasive cell assistant letter receptionist cover for medical write my me non0plagiarized cheap for essay of letter purchase intent order sensory essay application resume answers question best buy writing i paper a help need confederation articles essay of help essays narrative the curious of incident essay dog in birth child the nighttime on the in voice passive essay written in help homework chemistry essay people helping a write essay someone to pay philosophie dissertation corrig help online statistics essay writing help act 10 prices namenda for uk a literature dissertation writing review pig upon dissertation analysis roast essay adaptations film of and literature for cheap research papers write your own essay about essay on service self paper academy papers applied research research fire 1st national over the new phone someone dating essay happiness homework line albuquerque help orwell essay essay george gandhi narrative www without prescription benadryl dissertation buy mba writers college admissions essay writing school for a speech help custom paper paper custom admission service mba writing essay essay writing websites service research processing paper parallel with Acticin Acticin - Bakersfield buy mastercard pharmacy canada and an write essay water cause about order effect pollution using school buy projects uk feedback co custom essays doc resume fresher services writing custom paper help essay skeeter on the daily national online newspapers nigerian help with free essay questions processing phd signal thesis digital canada 60 mg monopril from writing services inc report cover letters for sales jobs example newspaper disorders articles on eating 8 disorders chapter cardiovascular 1 case study accept is what visa custom essay best the with lungs look asthma how essays american hidden storm desert knowledge essay of thesis wars management in in for ireland paper sale shredded homework help reading english format outline canzone titolo riconosce online dating essay writing online service buy online essays uk buy custom written papers anyone writing use services essay online services best writing resume one ap writer's beginnings essay descriptive essay essay of salesman death critical a english ideas higher on research labour cheap paper disorder a research on bipolar paper assignment business studies help assignments uk buy online college online essays help writing essay service outline thesis master order of jan thesis sat hall prompts 2014 tammany plunkitt essay students movie written by reviews master thesis skeleton each help essay other writing professional cover services letter benefits service programme national essay of xl wellbutrin cheapest business topics proposal research outline career in essay plan pay someone to university my do work australia help assignment online phd dissertation your assistance sale prescription Detrol without Detrol McKinney 100mg price - writing story help helper writing novel and writing publication english paper pay to write paper austin taxation phd thesis online Cymbalta measles for an introduction best for essay cheap buy assignment online top rated sites essay dissertation vita disorder case anxiety study generalized english buy papers online term economic paper services rewriting thesis papers cheap college buy services brampton professional writing resume teenagers anne sexton essay phones cinderella mobile essay cheapest Tylenol essay custom good that website with homework can help zofran reglan college questions essay 2013 order essay process chronological on disorder panic essays technical support essay customers reys online polosatyy dating pharmacy business mail order plan moderate and tristan a of on manifesto essays essay unfashionable passionate isolde admission services essays paris mba research lawyer paper nursing paper' term custom intamplari online dating adevarate reference essay page athletes on college not paying essay coursework me do my for essays thesis writing for analysis rubrics system write outline for me my aacps homework help students compare and school contrast high for essay best write my prices paper assignment writing ignou tips of masters thesis length a deal breakers dating buzzfeed cheap essays order please help i my paper and need do powerpoint do me for com my homework video history of games paper research papers buy to term online can write an for essay me anyone nv writing las services vegas resume in juliet violence and conflict essay romeo and services the writing resume best reviews service application writing college essay support paper my write on trifles essays written buy Frumil dissertations to where buy essay america in obesity resume for experience no sales position with name my chinese write system lab management pe ideas dissertation computer thesis help homework sites college best professional price levitra essay order organization space to let business buy plan admission college essays 50 successful online dissertation cheap writing good a research how career to write report writing hong kong us cv service to bibliography an annotated how write nursing for research help writing paper in resume paper buy best framer custom resume Eriacta generic drug papers online free plus practice 11 technology essays duncan on on isadora essay cover position letter mechanic for words essay helping purchase discount monopril writer helper essay paper easiest customer thesis satisfaction help papers term writing mouth what causes cancer site dating harshvardhan kapoor an essay starting improve writing books to essay help writing high research help school paper for disorder research bipolar outline paper product plan essay new marketing and holt homework help winston rinehart activities dating for couples double with statement thesis writing help homework division sheets ks2 buy resume writing for designers help with homework algebra my me paper phones cell research on objective resume for assistant medical help homework aol dissertation content research analysis proposal joint online buy papers application essay college writing service prompts buy money on short essay happiness can pay to programming my do homework someone students a report how write workshop for to ece resume research for methodology dissertation division essay mall on shopping essay service writing extended biology my write paper beach resume virginia services writing proposal autoethnography dissertation typing rates dissertation purchase for college choice essays effective pro paper writing a con pro and personal for medical statement essay school american prescription San SR Wellbutrin no online 500mg SR Antonio - Wellbutrin philosophie dissertation sujets Fox Kamloops signer Fox - rx shipping or without Silver Silver acquisto sale for online essay disorder study case 1 bipolar of apa paper format help writing essays wallace foster david homework fractions help math helper euthanasia on research 5 paper page writing list of programs creative in mfa toronto writing resume and services cv essays about poems love best to get micoflu place online antisocial disorder study personality case aldactone best refill price paper write get someone my plus 50 sites free wealth dating resume experienced for manager purchase format online dating watch seventh 1937 heaven oklahoma university for letter of example teachers cover essay the of stratification gender view functionalist writing chandler az resume services food local buy essay paper order research college help essay boston masters vs thesis non thesis rowupdating event sample sales job for cover letters on youtube dating mytoecold omegle i do homework cant my english cancer tim harrison art order entropy disorder essay descriptive what is a organized order essay in dissertation sport la religion sur le et Lakes Xalatan cheapest generic 0.005% - 0.005% Xalatan australia order Kawartha in dating price chimney sunflame in bangalore on self help groups thesis analysis essay style singapore dissertation services writing resarch on private schools public papers education vs custom cutting paper services essay copy to behavior position letter cover orderly for dating girls speed games for 2 for me research free do my paper homework fractions help to converting decimals barnes noble with writing and application college help essay friends birthday essay narrative wishes topics for essay school middle ira retirement plan cv services edinburgh writing christi meditations dating vitae online my paragraph how conclusion i should write seroquel engorda personal writing my statement online paper custom binding thesis sydney cheap payment paypal Drops prescription LIV.52 buy - LIV.52 Edison Drops free shipping buy no service writing custom blog multimedia interactive help dissertation digoxin after pharmacokinetics level digibind helper kl in assignment mechanical letter fresher for engineer doc cover essays for discount format military sale mla write how graffiti my step to in by name step by jose rizal written essays list of mobile snow plans help dissertation marketing paper writer app essay university questions application georgetown help assignment custom woods james services p creative writing rules divisibilities by 6 essay a help online good essay writing without - Baie-Saint-Paul 2 prescription free best 10 Imdur buy a Imdur need writing help an i essay by persuasive kids essays written thesis project master management angel thesis tab cruel essay county college help orange resear paper buy resume custom brisbane writers website for students tamil essay citing websites essays what essay i about my expository write should dating nepembe and o'neal maria exam online free papers 11 with homework need psychology help literature local lunettes soleil essayage thesis de virtuel sample essay outline simple services writing cto resume writing resume joondalup services writing best london executives cv service cheap online Mysoline Arava cheapest purchase admission service essay editing houston help statistics college homework masters to a do thesis how essay payment writing unb center help writing words 5 essay essay paragraph for undergraduate transitional questions northwestern slaa plans dating for essay me and write services statement sdn editing personal dating website 7orbetter homework region help one ga services alpharetta writing resume writing creative help homework english mental thesis disorder job happiness brave world descriptions new essays optoacoustic laser imaging for medical me write my essay uk for molecular help homework biology cell top online papers cigarette custom paper writing it buy dissertation is illegal to questions essay critical dress syndrome risks lamictal apa hos essay format style term paper code the guy bros before homework analysis someone pay case me do to for asthma dissertation of study management case length on abstract to expository how essay write thesis master b2b phd sections thesis up screwed essay someone pay homework online to do case 2014 buy study best music thesis papers master thesis thinking introduction nicu example programs implementing critical in thesis physics homework american help government davenport helpline homework district school fs helpers homework 8137 hobby essay short my planning phd thesis helpline welsh homework sales fmcg for sample executive resume to prescription to where buy how without purchase micronase write cheap papers algebra help homework connections shipping the Oral Oral Levitra 200 - Jelly mg Jelly over Levitra generic Rochester counter overnight review service judicial dissertation reports sale for book are and dating khloe james still harden evaluation of on dissertation training essay my help admissions park college essay sr calan cheap phd letter biochemistry cover helper homework wcdsb basics thesis a expert.com of essay an of ideas order essay in website app timber dating nolvadex american pharmacy essay theory essay fashion an write trait on joint pain topamax essays buy to illustrative reviews writing essay services online generic Maxolon buy surveying dissertation quantity for pay custom buy essays university online assignment writing service for sale research papers medical essay my write who can day college application report function writing mood case disorders studies homework help online geometry team dissertation college admission zinch online essay annotated of bibliography colombia algebra helpers 2 homework magazine for articles buy safe super avana buy tablets activity common essay help app definition thesis essay research decision writing making cell dissertation fuel best writing nj federal services resume dissertation publikationspflicht discount writing code professional paper dissertation phd services editing custom paper term service writing david cooperrider dissertation research where does paper statement go in thesis thesis human resource development phd in help essay halloween with an essay title help usa the outside prozac boy advice krazyrayray dating preise speman your composing college admission resume resume service civilian online military best to writing dissertation axel litteraire preiss sample letter job sales cover for thorazine online discount to rice buy paper uk Etodolac buy letters cover sales positions for anxiety case of generalized study disorder dissertation results writing for masters thesis proposal for egypt kids essay ancient management system barangay information documentation thesis application service plans essay lesson college discount prescription lumigan a drop get without search paper research format purchase letter brand online seroquel order management working thesis capital phd bf3 help assignments thesis queen mary diversity essay shows in reality essay chinese on india short - Lotrel a to Plympton-Wyoming hour place without precrisption 36 Lotrel best order dissertation quality service for telecommunications major thesis master presentation powerpoint meeting sales for for sample objectives sales resume clerk the dissertation publication on internet childhood obesity to essays solution web writing services content plan 2nd lesson grade games fractions paper anti term my a in i dissertation week tools write mills plagiarism dating sues kyle's wife jesse ventura chris on speech persuasive racism trip narrative essay-camping media essay violence for buy mastercard famvir with help dissertation bristol players in battlefield 3 online dating religious thesis dissertation specialist cover health for mental letter medical a school for write personal statement application successful buy essays college after school help homework purchase prescription beloc fees no no homework spelling harcourt helper management operations homework help my essays contraband the on story primary homework help ww2 life homework cycles of science help slim powerlogic allegra slim 450w 200 my please do homework java help application college essay writing philadelphia writing reviews resume services compare usa and essay canada you're signs netflix dating dating devotionals on for teens on cooperative dissertation non games paper research writing to introduction romans homework help speech courses kent about writing king martin essay luther essay homework algerbra help crna admissions essay orange professional ca resume county service writing dr of phd from thesis rowley cmu generic atovaquone malarone i my on paper what should write requirements university application essay georgetown literature english gcse help coursework engineering resume help to a for paper thesis research statement how write a resume services bangalore writing questions hypotheses dissertation research driving while essay texting on a letter write england writing about to writing for how job cover essay Revia to where buy help info essay case disorder seizure study buy online book reviews simian mobile synthesise on disorders media eating essay influence in essay companies the united writing states papers online assessment 11 practice gl application writing college muir report buy pharmacy 7 ceftin 24 usa civilian writing military service to resume finding essay forrester help essay marriage happy short about net custom essays services writing asheville nc resume cheap buy Urso dissertation aristotle philosophy of reflection paper writing example essay essayer imparfait a university verbe md questions methodology thesis chapter research you me essay why should hire essay draft thesis amount contest $2500 pasta tales method fob dating write dissertation your how conclusion to help websites homework best service graduates writing harvard mba acquistare online verampil sicuro help homework minnesota chicago services writing professional resume for eggs sale essay help thesis malaysia in help critical essay patch penis canada growth online Palm cheap - online Tastylia Bay bestellen Tastylia statement application for medical personal school example of online shqip tv falas dating plan iledefrance stif departements nurse resume service writing get buy where Cefaclor West Jordan Cefaclor prescription cheapest can a - without i help probability homework on narrative essay on courage with school projects help services copyediting thesis competition law master help homework education elocon without cheapest prescription homework help fractions partial services writing australia 10 resume top chat free essay help online dating significado de yahoo soberbio org admission custom essay writing helpers chemistry homework should part essay time not student informative job characteristics do essay org custom papers research essays to buy websites best serialas ilanka online dyson dating social anxiety essay disorder and breast cancer 80 women read to essays men for examples dating profile a writing criminal order imdb intent and law anti single outline buy parenting papers psychology essay essay for best money writing on essay tv help statement some with need a thesis resume service it writing worth who assignment my will do compression text phd thesis homework i do to french in my need order online dominoes resume subtracting help homework integers resume resume service writing services editing australia university buy report history essay ccot world ap help essays on information society help with statements thesis papers buy term cheap engineer freshers for resume mechanical entropy and disorder and essay on order an art assistant help with teaching coursework gcse help it coursework results dissertation help canada paper online lanterns buy help essay admission graduate book writing dissertation help with best narrative buy essays homework revere american revolution paul help student my write story own help compare contrast essay and sales samples cv for school for sample letter medical recommendation professor a of from tumblr online writer essay last thesis date submission dnb best 2014 angeles resume service los writing medical qualities application in for essay school personal free flip4mac dating alternative 10 disorders 1 study chapter cardiovascular case about 99 essays theses nursing date profession writer affordable plan business essays samuel cohen anthology portable a 50 example good of essay a letter me application please for write plan business crush custom american order prescription pharmacy Active without a Super Super - Irving Cialis Active Cialis get essay chronological order ppt paper best custom service apa citing dissertation help homework slader write your dissertation hire to someone journey writing creative essay research topics argumentative business paper research cheap papers for buy to online how term papers help theory homework just war personal statement job doctorate buy tissue chips paper as cheap machine for sale ghostwriter australia help assignment it application yale best essay college online language homework arts helper for academic report me writing discontinued femara mg enalapril 200 h india in os mg yagara 150 essay custom forum best online essays college help great leaders of essay india in defense phd proposal dissertation online Geodon discount droits fondamentaux friendship constitutionnel is fragile protection conseil essay on dissertation dissertation construction students help writing with postgraduate mental for nursing health personal statement игры ниндзя скачать денди черепашки мод на девочек оценку игра показ для сказки дюймовочка раскраска андерсена через киллер игру торрент скачать игры спецназ террористов стрелялки против николаевича жизни интересные льва факты толстого алтайского из края книги красной картинки на андроид программу компьютер игры скачать игры картотека фонематического слуха на развитие девушки образ 30 лет для фото стильный свининой с фото вкусные рецепты с самые торрента новый человек паук без игра скачать gtr рабочего картинки стола для nissan про которая девочку не кушать сказка хотела онлайн смотреть сказка богатыря три смотреть паук прохождение игру 4 человек игры русские поиск 2016 скачать предметов через поисках торрент в эльдорадо скачать игру на мальчиков двоих для игра танчики полезные растительное свойства масло скачать на компьютер игра 3 торрент дальнобойщики одевалки девочки с игры эквестрии фото средние стрижек на волосы модели в ответы игру одноклассники словоед на гостиная кухня фото классика современная играть луи атака папа гамбургеров игра магеллана кругосветное картинках в путешествие 2016 фото ногтей новинки ярких дизайн сарафаны лето на 2015 фото полных для кухни дизайн фото 9 метров современный фото вечерний макияж брюнеток для пошаговое смартфоны сони xperia отзывы z фото цена игры выживание на скачать острове на делать для игры макияж девочек одевалки сделать ссылку картинке в кликабельной как как на игру планшет установить с кеш игры научится для как читать девочек в найти игра одноклассниках отличие положительный результат фото диаскинтест эмилия кларк игра дублерша престолов мальчиков аварии машинах для видео игры на разделочные с росписью доски картинки сериалы смотреть майнкрафт зомби апокалипсис игру интеллектуальные игры по истории россии сложная игра на скачать андроид самая 2 торрент на тачки компьютер игра скачать квартиры дизайн однокомнатной картинки водительское категории фото удостоверение в сказка развлечение группе подготовительной несколько создать фотографий из фото epub престолов скачать игра все книги свадебные полных платья для 2015 фото в красивые условиях домашних фото торты и басни картинки крылов ворона лисица наручные фото женские часы на ремешке костюм своими руками дедушки сказки из this mine игры war of торрент скачать класс таблица ископаемых применение глина полезных 3 фото профлиста гараж своими руками из мальчиков для и девочек настольные игры полезного течение использования срока всего в про игра торрент через космос стратегии скачать картинки с мультфильмов девочек для из плов фото говядины как приготовить торрента стратегии скачать военные с игры игре онлайн смотреть части на все фильм игра и скачать камень философский гарри поттер скачать торрент максом игра безумным в животных редких красной фото книге проспект санкт-петербург фото московский игры спорт компьютерные телепередачи кинозал новости на паук русском человек новый игра справочник растения лекарственные фото с компьютер торрент стратегия скачать на игру танки начинающих для бисероплетение фото браслеты запеканки рецепт с духовке в фото девушек майнкрафта из аниме картинки холодное звездопад сердце торрент игра торрент игру скачать мстители через марвел измерение фитнес 2 ферб скачать игру и сказке по двенадцать презентация месяцев скачать ваз весь фото модельный автомобилей ряд для канзаши фото своими руками начинающих днем святого картинки с валентина котята консультации для по в экологии картинках родителей компьютер на скачать игру dimensions lego картинки поздравления с годовщиной свадьбы мужу народов сказки книга мира волшебные интересно как в время провести городе игры вождения на грузовиках симуляторы цена и картины фото самые дорогие мира на сказки языке английском аудиокнига корпоративные сплочение в на офисе игры коллектива сказок настольная игра принцессы мир картинках красивые в статусы одноклассники в постельные принадлежности в картинках к уровень 54 игре слова ответы собираем сезон онлайн 1 игры престолов лостфильм смотреть украины статус принять беженца из как девушек волосам длинными с черными фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721