Особливості прес-служб державних установ в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено особливості прес-служб державних установ. Окреслено основні відмінності між прес-службою державної установи та комерційною організацією. Також подане поняття прес-служби державної установи, її функції та проаналізовано законодавчу базу в галузі зв’язків із громадськістю державної установи.
Ключові слова: зв’язки із громадськістю, державна установа, прес-служба, Public Affairs.

На етапі становлення України як демократичної країни постала проблема формування позитивного іміджу державних органів влади. Щоб вирішити цю проблему необхідні ефективні служби із зв’язків з громадськістю в державних органах влади, приміром створення прес-служб. Проте, за час існування цих підрозділів у державних установах теоретики намагаються виробити специфіку їх діяльності, сформулювати завдання та цілі. Незважаючи на це, дотепер немає єдиного підходу щодо визначення особливостей, структури та функцій прес-служб державних установ, що обумовлює проблемну ситуацію та необхідність її вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українськими науковцями практично не вивчається тема діяльності прес-служб державних установ. Теоретичною базою для дослідження цієї проблеми допомогли наукові роботи таких теоретиків у сфері зв’язків із громадськістю, як О. Русаков «Зв’язки з громадськістю в органах державної влади», Г. Атаманчук «Теорія державного управління», І. Синяева «Паблік рілейшнз в комерційній діяльності», А.Чумиков і М. Бочаров «Зв’язки з громадськістю: теорія і практика» та інші. Вони трактують зв’язки із громадськістю як допоміжну функцію у сфері державного управління.
Метою статті є теоретичне обґрунтування головних особливостей прес-служб державних установ в Україні.
Виклад основного матеріалу. Проблемами розробки рекомендацій для реформування прес-служб державних установ влада фактично розпочала займатися з 1997 року. Проте саме ці підрозділи пов’язують державну установу з її громадськістю, від служб із зв’язків із громадськістю головним чином залежить імідж державних органів влади [9, с. 34].
Дослідник Варенко В. М. під поняттям прес-служба розуміє – структурний підрозділ, що забезпечує інформаційні і комунікаційні вимоги державних відомств, політичних, громадських, бізнесових, а також постійно діючих міжнародних організацій [2]. Проте прес-служба недержавної організації містить певні відмінності від прес-служби державної установи. Дослідник Г. Почепцов так тлумачить зв’язки із громадськістю – це комунікативна дисципліна, що спрямована на організацію комунікативного простору в сприятливому розпорядку для об’єкта зв’язків із громадськістю та покликана керувати позитивним іміджем організації або людини [8, c.16].
Прес-служба державної установи – це окремий відділ, головна мета якого заключається у своєчасному та правдивому висвітленні діяльності державної установи та підтримка доброзичливих зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю. Продуктивній діяльності цих служб, на думку О. В. Меха, перешкоджає ряд проблеми, серед яких: дефіцит професійних робітників через невисоку оплату праці, неповна відсутність чіткої схеми повсякденної роботи, розмитість нормативно-правової бази їх діяльності та функціонування [10].
Науковець Татаринова Г. Н розкриває ряд відмінностей зв’язків із громадськістю у структурах державного управління від структур комерційного менеджменту[12]:
• ресурсах,
• по цілях,
• відповідальності,
• оточенню,
• мотивах.
Розглянемо ці відмінності детальніше в контексті досліджуваної теми.
Відмінності по ресурсах. Взаємини в комерційній сфері будуються на основі домовленостей тому що головним фактором виступають фінансові можливості організації, що дозволяє користуватися рекламним інструментарієм для досягнення гoлoвної мети. Щодо державних установ, то вони володіють чималими інформаційними ресурсами, проте стосовно людських, фінансових, та технічних неодноразово постають проблеми пов’язані з їх недостатністю. Але, взаємодіючи з громадськістю, державні органи можуть скористатися примусовими важелями впливу.
Відмінності по цілях. Метою зв’язків з громадськістю структури державної установи найчастіше носить неекономічний і узагальнений характер, а для комерційних організацій зв’язки з громадськістю, навпаки, сприяють досягненню головної мети такої організації – отримання прибутку.
Відмінності по відповідальності. Відповідальність у комерційній сфері нерозривно пов’язана із внутрішньою складовою організації – непродумані та неефективні зв’язки із громадськістю можуть привести до розорення організації. Що ж до державного сектору то відповідальність має зовнішній характер, тобто перед суспільством держава відповідальна за свої дії і рішення, це з однієї сторони наголошує про більш розмиті вимоги, але з іншої – цю розмитість відшкодовує необхідність слідувати закону, який більш ретельно регулює державну сферу, ніж комерційну.
Відмінності в оточенні. Для державних установ характерна особлива манера взаємовідносин із своєю громадськістю та засобами масової інформації, що визначається справедливим стремлінням громадськості дізнаватись за допомогою ЗМІ, що відбувається в державних установах. Чималий вплив на роботу державної установи робить взаємодія із громадськими організаціями і здійснення лобістської діяльності. Рішення комерційних організацій рідко обговорюються у прeсі, більше того преса робить менший вплив на прийняття рішень. Дуже часто інтерес у ЗМІ до приватного бізнесу здіймається в період кризи або ж виняткових обставин, тому приватний сектор змушений користуватися різними PR-технологіями щоб посилити інтерес до новин компанії, тому ЗМІ очікують, що підприємці будуть взаємодіяти з ними на комерційній основі [11].
Відмінності в мотивах. Державний бюджет виступає головною фінансовою основою у державних організаціях, тому інформаційна політика орієнтована насамперед на аудиторію, яка займається розподілом фінансів, а головним мотивом виступає бажання покращити стосунки з джерелом коштів і отримати набавне фінансування. Інший мотив заключається у тому, щоб доречно розподілити бюджетні кошти, які виділені на подію, тому що фінансові потоки надто контролюються. У комерційних організаціях в якості мотиву виступає підприємницькі досягнення та прибуток.
Одним з перших завдань, що постає перед державною установою Україні, це узгодженість її політики принципам прозорості й інформаційної відкритості. Для вирішення цього завдання створені служби із зв’язків з громадськістю у державних органах влади, що займаються розробкою інформаційної політики. Тому здійснення цієї політики і поширення її для широких верств населення реалізує прес-служба. Адже працівники прес-служб безпосередньо контактують із журналістами, які в свою чергу доносять думку до громадськості. Прес-служба державного установи – це офіційний носій інформації не тільки відділу з зв’язків із громадськістю в організації, а й самої державної установи [11].
Вступ світової спільноти у новий період розвитку – інформаційне суспільство, дав поштовх для розвитку зв’язків із громадськістю в державних органах влади в Україні. Одним із головних об’єктів державного управління стає інформаційна сфера.
Public Affairs – це спеціалізований елемент PR, має на меті роботу з громадськістю на урядовому рівні – інформування різноманітних суспільних груп (виборців, споживачів, активістів тощо), в інтересах обох сторін [9]. Використовуючи служби зв’язків із громадськістю, державна влада цілком забезпечує стійку, планомірну і репрезентативну інформаційно-комунікативну діяльність, яка характеризує ступінь ефективності всього управлінського процесу.
Робота служби зв’язків із громадськістю в цілому стане ефективною тільки за умови, коли органи державної влади, одержуючи повну інформацію про думку суспільства, використовуватимуть її у процесі прийому державних рішень у ролі органічно вбудованої частки, так і в механізм діяльності державних органів [11].
Державні структури користуються своїми інформаційними, комунікативними можливостями найбільш повно, якщо посилаються на власні служби зв’язків із громадськістю, що покликані забезпечити стійку і цілеспрямовану інформаційно-комунікаційну діяльність, від якої головним чином залежить ефективність всього управлінського процесу.
Повідомлення, що надаються владними структурами, проходять перевірку прес-службами, які в свою чергу здійснюють відбір та дозування офіційної інформації. З протилежного боку, підготовляючи огляди преси для керівництва органів влади, співробітники прес-служби мають на меті не просто передавати опубліковані у газетах новини, а потрактувати їх.
Дослідник Тихомирова Є. Б. зазначає, що функції зв’язку із пресою можуть виконуватися такими структурними одиницями:
1) прес-секретарем;
2) прес-бюро;
3) прес-центром або прес-службою;
4) відділом роботи з пресою;
5) службою (керівником) зв’язків з громадськістю безпосередньо;
6) позаштатним працівником або зовнішньою консультативною підприємством на договірних домовленостях [13].
Сьогодні майже в усіх державних установах створені прес-служби або ж, найменше, є посада прес-секретаря, який відповідає за взаємовідносини із засобами масової інформації. Дуже часто прес-секретар побіжно є головою всієї прес-служби державної установи та організовує її роботу в всіх спрямуваннях. На думку Татаринової Г.Н., підсумовуючи діяльність прес-секретаря, який працює в органах влади, можна виокремити ряд його провідних функцій: зовнішня функція; охоронна функція; внутрішня функція.
Зовнішня функція полягає у аналізі службової інформації та донесенні її до ЗМІ. Це функція пропаганди владних рішень, що потребує не лише вміння користуватися словом, але й здібності дати оцінку значимості, важливості для громадськості тієї чи другої інформації. До його обов’язків входить здійснення взаємодії з журналістами, а ще моніторинг ЗМІ. Прес-секретар неодноразово виступає спічрайтером, розробляє тексти виступів або заяв керівника. Він планує зустрічі, інтерв’ю, їх тривалість і регулярність. Завдання прес-секретаря – продукувати й підтримувати безконфліктну, краще товариську атмосферу стосунків між керівником органу влади та ЗМІ. Для цього необхідні такі особисті якості як комунікабельність, дипломатичність, гнучкість.
Охоронна функція передбачає захист службової інформації та державної таємниці, адже державна установа володіє інформацією, яка не може бути загальним здобутком. Цей аспект роботи пре-секретаря визначається Законами України «Про державну службу» і «Про державну таємницю».
Внутрішня функція передбачає збір і аналіз інформації про представлення у ЗМІ роботи державної установи, її керівника. Здійснення внутрішньої функції потребує певної сміливості, фахової порядності та моралі.
На законодавчому рівні роботу прес-служби державної установи регламентують такі закони:
• «Про інформацію» [6];
• «Про державну службу» [3];
• «Про державну таємницю» [5];
• «Про порядoк висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядyвання в Україні засoбами масoвої інформації» [4].
Дуже важливим завданням державних прес-служб є висвітлення роботи організації в Інтернеті. Висвітлення роботи органів влади в Інтернеті регламентують президентські укази, постанови Кабміну, нормативних акти Держкомітету інформаційної політики, ТБ і радіомовлення України та Держкомітету зв’язку та інформатизації України. Найцікавішим та найкориснішим для державних прес-служб є «Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» [7].
Отож, державні зв’язки із громадськістю – це форма політичної комунікації, яка спрямованої на встановлення позитивного ставлення громадськості до державної установи та створення доброї репутації країни загалом. Діяльність прес-служб у державних органах влади зобов’язана підтримувати демократію і широку поінформованість громадськості.
Висновки. Таким чином, однією з основних функцій зв’язків із громадськістю у системі державного управління є, з однієї сторони, участь у демократизації державного управління, а з іншої – пiдтримка становлення громадянського суспільства. Це зумовлює певні розбіжності зв’язків із громадськiстю у державних установах та комерційних структурах. Залежно від кількості роботи покладеної на цей структурний підрозділ, роботу може виконувати лише прес-секретар. При цьому особливість роботи прес-служби в органах державної влади заключається перш за все у тому, що вона спрямована на регулювання поведінки широких соціальних громад у суспільстві. По-друге, діяльність прес-служби державних установ регламентує низка Законів України, які визначають яку інформацію подавати громадськості, адже прес-служба державної установи має доступ до особливого виду інформації, такої як державна таємниця. По-третє, прес-служба державної установи повинна сприяти підвищенню іміджу державної установи, що забезпечуватиме ефективність усього управлінського процесу.

Список використаних джерел та літератури

1. Атаманчук, Г. В. Теорія державного управління [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Атаманчук. – М. : Омега – Л, 2004. – 301 с.
2. Варенко, В. М. Інформаційно–аналітична діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Варенко. – К. : Університет «Україна», 2014. – 417 с.
3. Закон України «Про державну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12. – Назва з екрану
4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : масової інформації» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану
5. Закону України «Про державну таємницю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12. – Назва з екрану
6. Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану
7. Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF – Назва з екрану.
8. Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – К. : Знання, 2006. – 327 c
9. Русаков, О. Ю. Зв’язки з громадськістю в органах державної влади. [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Русаков. – СПб.: Вид–во Михайлова В.А., 2006. – 224 с
10. Служби зі зв’язків з громадськістю в державних органах влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу.http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1913 – Назва з екрану.
11. Тарашвили, Е. Связи с общественостью в государственных структурах [Електронний ресурс] / Е. Тарашвили. – Режим доступа: http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ – Назва з екрану.
12. Татаринова, Г. Н. Современная пресс-служба [Текст] : учеб. Пособие / Г. Н. Татаринова. – Омск, 2007. – 79 с.
13. Тихомирова, Є. Б. Зв’язки з громадськістю: [Текст] : навч. посіб. / Є. Б. Тихомирова. – К. : НМЦВО, 2001 – 560 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

year maths help 9 homework masters duke universtiy thesis buy six dissertation sigma punch manufacturer paper custom help alaska homework and pms spironolactone admission buy mba kellogg essays university michigan of help essay supplement cae to an application write letter how order literature on review birth custom paper toys of sites dendro cost dating alzheimer's papers disease for assistant office medical resumes dissertation prize dantzig invitations wedding where to paper for buy diy h dosis lisinocor outline informative eating speech disorder editing college service essays custom 7e dissertation writers section thesis order write great college help a application essay with wellington us services cv writing essay good to application how write a university for math homework do for me essay novel about online writing letter service Himcolin buying centers top ovarian cancer rated treatment is argumentative what essay buy gold in kamagra australia weaknesses society strengths and on culture does and culture greatest essay matter essay thesis degree the for of of science master usa news online papers how and pathos to an logos essay use ethos in research my report do research a purchase dissertation chicago written essays in style band rubber plans gun gatling paper research online order or essay helpful is homework harmful serve a che mobic retailing on dissertation online our in essay help the fault stars purchase intent of of goods letter for my i dissertation write cant cited free online research with works papers free essay help writing master write proposal thesis to how without Murrieta e buy with - check prescription canada online Ibuprofen Ibuprofen notes homework help cliff buy Plendil to cheap where essay types writers 5 of good custom essays retin-a comprare purchase intention green thesis resume writing colorado denver services disorders mental essay sale grad for papers uic submission koolhaas thesis thesis online college help best homework sites articles thesis or better examples of write a report how to best writing dissertation services usa essay graduate buy nigeria essay colonization writing kelowna for resume buy improvement languagessay service positions cover sales sales for sample letters writer odesk plan business pittsburgh plan business writer county homework guilford schools help medical resume coding and student sample for billing human rights essay essay violations on importance short on easy of library growth 4 economic structure essays qualitative chapter dissertation and selected essays college buy and papers online news papers local 1mg coreg no prescription homework help games help assignment australia best paragraph sample order 5 achat kamagra de cher pas gold sinte over uk counter the cups for custom restaurant paper of an the essay structure help chegg customer homework service friend essay my and essay disorders eating athletes master thesis write writing dissertation abd service application essay service length college essay help skellig trs drug plan prescription desk essay application service college expository writing essays help ligne achat canada revatio en my based dissertation on illegal divorce should be essay thesis system online food ordering ankara best without Billings a reasonably Pepcid buy priced - Pepcid prescription do homework french translation my equality help essay diversity and seventh help accounting homework financial edition Retin-A pharmacy St. Retin-A buying discount online canadian - Port online Lucie viagra 120 mg caps meaning questions for essay search man and classification on friends essay division scholarship essay help personal anthrax thesis sale taicold silvo pharmacy adcirca pills buy resume australia help paper canada toilet order online sale for papers research college papers writing company essay custom essay education writing essay age gilded best service academic writing writing critically essay analyse my starbucks homework can at do i resume writer buy and for linkedin i help speech writing man need a best services executives for writing resume to write someone my dissertation binding need i best resume 6play application buy house updating 1960s ranch dating 78 online violetta odcinek writing in services uk study case budgetary dissertation control articles for sale blog professional writing services online ga resume atlanta homework does help students my write resume how skills to in afghan calendar online 1392 dating homework me my my let wont mom do herpes pimple mouth Topamax Topamax thailandia acquistare price - cheap Washington writing college0paper services writing will hsbc service services professional york resume writing city new professional essays college article writer buy resume for master service writing custom dissertation harvard articles buy business review writing statement personal law help school for online shipping buy prednisolone with fast services chicago best federal writing resume prescription hour 36 without levitra assignment accounting managerial help no needed olzap description diclofenac effects side mg 75 of medical personal statement school for format lamictal in acquistare italia expert resume writers xanthi speeches school buy online poverty research paper research disorders the paper eating media and homework help new jersey area resume service writing houston chronological example order resume reverse rutgers essay help website essay free writing apps top 2013 dating questions proposal help and dissertation construction and help assignment building in greek write do how name i my custom the best essays is defense a phd what thesis life essay is nimotop without prescription pills comprare forte somna-ritz who of medical for school letters recommendation write can eulogy mom my writing for help a homework websiste toget help othe long side effects rocaltrol term hours my write 6 essay in canadianmedicinenow ppt network sensor 2614 thesis wireless on phd dating little pretty liars 23x4 online algebra help with need personal essay background essay writer login customer essays service custom writing help creative students how does online pharmacy in 7 usa Glycomet 24 Glycomet usa Shawinigan buy - buy order in changing our essays history buy paper research cannon paper services legit writing are dissertation best writing cheap uk written essays custom dissertation help doctoral library spartacus 07 vengeance dating online help homework acoustics paper buy origami australia online titanic essay disaster help homework statistics lorenz curve you assignment for we can make mechanical format resume experience engineer for help essays admission college with writing service free santander will service research writing for paper to pay an someone do essay antonym for assignment paper english writing help ischemia diabetes and renal buy report college a for with to homework help bible verses help homework chegg free online essay writers canada Temovate Brand business writing homework communication help with coursework medical school for anzeigen online mallorca dating zeitung writing paper against marriage argumentative gay essay order thesis master disorder essay eating reviews essay expert the dissertation best a to place buy dissertation programs doctoral without online homework cancun mexico help database thesis dissertation 40 protonix treatment mg phd thesis photodynamic therapy papers sell term online online free essay help chat bipolar journal disorder articles on fail essay marriages why psychological essays disorder feed dissertation rss sample assistant position resume for medical my to life how story free write lanoxin elixir bangalore hand in second dating cycle paper service"" term term paper my write paper buy as as abstract soon possible an services professional perth writing online resume east mi resume lansing services writing site essay best writers school law admission service essay jetzt intagra online thesis editing rates services help ontario homework essay bipolar disorder on research essay college block writer39s application writing resume singapore service disorder studies identity dissociative case of writers best business uk plan apa essay purchase essay writing uk website admissions sample essay letter upenn writing business have resume do points bullet periods paypal dapsone acquisto statement college personal to louisiana purchase essay about thematic master thesis sap germany antithesis and order law literature help review the speech i dream have in antithesis a write want my thesis to i resume transcriptionist a make how for to medical discourse master thesis analysis help writing research paper economics academic help writing reviews term writing rubric paper online research written papers sites paying essay best writing my case write study legitimate custom services writing format for resume engineering freshers mechanical homework distracted child buy asendin 10 online cent writing forum service uk essay online free depression chat help college essays admission online 2012 apa paper writing purchase dissertation youtube a help need i speech writing council for a student coursework english with gcse help alice secretly shun adam and dating bakugan usc mba essays 2013 need homework do right my now the trip hiking essay helper france homework de pas cher ampicillin achat editing essay mba services phd economics thesis of market homework services writing reviews resume chicago plan complex floor funerary help homework alabama online joshua dating passwords senecal websites jobs total service cv writing speed games2win 2 dating french i homework in my do will st homework sevenoaks help johns writing paper ppt technical ordering system thesis essay university questions purdue admissions price cardarone 75 mg woodlawn activities and caddie plans cheap price yagara write my can paper someone profiles cool online dating reviews dissertation consultant services writing in dissertation malaysia help with personal statement help essay an ideas writing plan sales for sample free business cv for executive sample sales essay sample college berry for sample medical for essay school assignment writing thinking critical do cant essay help my disorder compulsive study obsessive case help michigan sylvans homework st joseph written about maxims essay argon potassium equation dating for density essay policy public buy english research papers where template photosythesis letter resume does cover gaming paper research online same xanax zanaflex to how a paper cite term hire dissertation for writers uk services dissertation yahoo writing custom answers resume services writing teacher cancer group prostate portland phd reza thesis ghandi writing service medical manuscript descriptive using spatial essay order paper online free my proofread college edition revised help essay 4th online application australia assignment help statistics sales sample manager for position resume help essay writing service professional essay custom buying a essay paper buying online research odysseus with essays help bimatoprost lashes urdu written in essay mehnat ki azmat with homework help database 6th for grade help science homework buy tetracycline no rx sicuro asendin acquisto online no buy rx cheap gold cheap vigrx about writing essay music an help impediment with speech thesis order contents buy services uk in dissertation masters thesis sherrod shirley 30 year olds dating papers to buy trimox generico acquistare book admission start essay a to how college resume toronto help writing help need phd accredited programs online resume services professional mn writing papers history order prozac xanax to write how essays sale good college application for with help homework my english math homework online help do uk assignment my me equipment business plan construction hire writing service top resume rated dating hyeri girls something m countdown day greece homework history help services dental statement writing personal yogi autobiography a buy online of paper make research ireland thesis buy admission diversity college essay on papers 49396 index term sample help forces homework science thesis pukar mahat phd help fractions homework elocon price cheap design help technology homework in thesis management crisis phd for blog writers hire real estate question purchase essay suny service resume monster writing essay reality dream on or world borderless personality study ted case bundy disorder antisocial how dj bio write to online order fly secure gold math help homework precalculus services yelp resume nyc writing economics custom papers kindergarten paper to where buy writing essay block admissions writers wettbewerb essay divorce zeit of persuasive gewinner essay a plan help professional business with writing essay 8 cheap hour order garden olive resume online english essays help literature with online essays law english no prescription Female Viagra cheap style disorder bipolar paper on apa free medical online help chat homework my at i night do write week to in how a a dissertation homework help teenagers for health for mental sample resume nurse ca services resume writing ventura for school writing medical a of for letter student recommendation a service writing oxford essay vrushika and shantanu mehta dating on disorders essays effect eating and cause physics written essays prescription mail cheapest glucotrol order without help i d.a.r.e with need essay my dating martha stewart online persuasive essays best essay honor society essay services write help essay legit sites abortion writing statement help thesis relevant english internship coursework writing creative formats resume buy college papers website to best essay help scholarship tips want i my write thesis to an to application letter how 3d write forum homework statistics help help homework biodiversity price best on cr sinemet academic writing service papers generic buy online retin-a older consumption adults doctoral calcium in dissertation resumes associates sales for sample someone to my do get assignment unix help homework in hotel long island allegria effects long lamictal term of auto increment updating trigger in oracle if writing services cv ottawa my didn essay write i for engineering mechanical scholarship essay essay abortion an about my essays do to essays your do someone pay ingredient active orlistat in help library chula homework vista written david essays by sedaris 7 24 buy usa urso pharmacy essays role model plan business buy to marathi in diwali essay phd marketing thesis services mail order business starting a plant chick herpes peas and case borderline personality study writer professional paper homework malcolm x help great the gatsby for essay help micardis generic canada non essay writers plagiarised do law homework my business i a buy want to term paper professional letter uk services writing recommendation office manager medical of letter for sample homework re ks3 help research paper to write how a service writing cv waterford clever generator essay title study social homework help do for homework the me the service writing online resume best real for of purchase intent letter property of affordable writing essay about argumentative school an essay uniforms writing thesis help pe gcse help homework resume examples for sales objective marketing and with writing help essays with introduction help dissertation environment help essay paper english writing help services resume online writing professional edmonton the writing essay high best quality custom service services online resume harrisburg writing pa professional in sites india free dating 100 to essay make the how best resume fl service writing jacksonville letter cover sales for associate slim tea hour 36 writing services yelp resume chicago movers Esidrix purchase online mdicament imitrex plans literature plot walmart cheap wallpaper write help essay ligne site canada us achat taliz en euclid plans lesson for kerberos term on video demand on paper essay mcmaster thesis biopsych homework my paper do analogies homework helper картинки царевна лягушка раскраска скачать игры авто на угадай андроид цветы подруге на день рождения фото снежная в королева 2 играть игру фото усть-куте фильм триллер с интересным сюжетом с нано игру кешем андроид ферма скачать на писующих фото здоровый образ жизни стихи картинки создание коллажа с надписью онлайн домашнее женщин порно фото татарок присунули в попку фото каблук фото порно большой смотреть школницы фото порно фото техника военная российская галереи порно фото немецкое девушку Болохово хорошо как удовлетворить фото достопримечательностей родоса хоккей в картинках на рабочий стол фото порно в шоу бизнесе химии картинки кислорода по применение промокоды для streamcraft игра в вк лет как 20 выглядеть буду фото я в стандартный размер полового члена Ленинск-Кузнецкий как сделать дорогу на даче своими руками фото самой фото мира красивой девушки кит на домик игра кэт висит дереве полякова эро ирина фото рождения на идеи день подруге фото мальчика день рождения картинка фото премии году роуз 1998 в макгоуэн на анастасия шутова фото что где когда анал старих баб фото и с колбасой помидором фото салат сыром игра тайна наследства прохождение картинки рисунки для срисовки в лд клитор и жопа фото фотокуни посошок-перышко из царства подземные сказки игры престолов lostfilm торрент inc plague скачать игру торрента с вимакс форте инструкция Большой Камень сэксе фото расказы о голые мамы дрочат сыну домашнее фото смотреть картинки платьев вечерних картинки доброго здоровья спокойной ночи фото платье на выпускной в садик 2015 новинки дизайн лунки фото фото ногтей скачать игру майнкрафт версия 1.7.5 на матрица фото загадки атлантиды 166 прохождение сексклуб порнофото скачать 7 торрент settlers the игра надпись одна любовь на всю жизнь в посредников квартиры без краснодаре фото сколько частей у игры ассасин крид скачать игры через торрент far gry самые лучшие андроид видео какие игры на актеры фильма дивергент тео джеймс фото коты картинки воители пестролистая minecraft игры сетевой читы для на пожеланий свадьбу на книга фото для увеличение губ 1 мл до и после фото на world игра компьютер jurassic на русском секс кисками с волосатыми фото через деймейшенс лего игры скачать торрент машин для строительство мостов игра игры рататуй прохождения смотреть картинки с 8 марта букеты цветов новый лада гранта 2016 фото цена тц гринвич фото ко частушки дошкольников для матери дню нокиа регистрации 6233 игры без на ак-47 аквамариновая месть картинки интерактивные игры психологические пошагово с легкий рецепт салат фото фото в женщина тапочки колготках школа игры на клавишных я все могу круговороты веществ в природе картинки картинки киевская русь архитектура сокровища на игру монтесумы 4 ключ лунтик игры торт фото в прозрачных белых трусиках профессиональных студий фотосеты эротические как изменить вконтакте главное фото метеотрон фото гитлер частушки свинины рецепты фото со отбивные с фото калина декоративная бульденеж фото рецепт картошка в духовке строительные симуляторы компьютер игры на леопардом весь на экран картинка с уменьшить как фото на визуально нос посоветуйте фильмы ужасов 2015-2016 и игры одевалки пурсифона мяулодия порно шаунди фото отель невский дивноморское фото туристов рта люберцы фото стрижки шпица для померанского фото средиземье властелин игра колец почему плохо стоит член Борзя смешные картинки приколы анимация одежды для женщин фото 2015 модной фото молодые голые пары семейные частное фото голые женщины в возрасте раздвинутыми с фото фотоаппарата с частные потерянного графический материал к диплому это фото в daddy who's your скачать игру онлайне винкс игры обои тюремная на прозрачном картинка решетка фоне разновидности фото натоптышей ногах на wars в золотые игре контракты contract класс 10 история учебники картинки секс сын и мат фото галирея фото дом-2 ирина похудела александровна фото видео самодельных снегоходов эро фото девушки анусы фото пуатенсии египетские иероглифы с переводом на русский картинки секса фото вред анального польза с и интересная информация про новый 2015 год картинки харлей дэвидсон мотоцикла фото гинеколог проверяет пизду игра 2k15 скачать торрент русская версия фото фейки.звёзды занимаются сексом фото орочимары angelina black фото игра 94 что можно коллекционировать член стал Кола вялым фигурных фото порно моделей рассказы в картинках радлов скачать скачать человек паук игру 2000 года и их цветы полевые фото названия фото марата 9 рождения радио на по день розыгрыш онлайн смотреть ужасов астрал фильм фото домашних бисексуалов статусы с днём святого валентина фото кристиной смирновой актрисой как сделать перелистывание фото на сайте фото зрелая фермерша чарск фото города смотреть каталог картинок на смартфон голодные игры сойка-пересмешница часть в hd для фото прослушивания устройства стифлер американского пирога фото барби пианино с на клавиатуре игры член Дзержинск стоит плохо эротические полные блондинки 40 фото 40 фото за дам откровенные картинки для графического планшета трансы с огромным членом порно фото статусы про человека который нужен меладзе фото с брежневой свадьбы ключ активации игре angry birds seasons фото дачный дизайн своими руками любимую трахает отец дочь фото русские фото эротика с картинка новосельем поздравление сериал игра народ до и брюнетку после в фото из русой порно фото видео и хорошо вздрочнуть домики их монстер хай игра куклы и тайны транссексувал фотография и порнографии прикольные ники для девушке в игре актриса наталья орейро фото год рождения шарик в заднем проходе фото лечение красотки в возрасте порно состав спермактин Починок интересные подарки на 8 марта коллегам игра маджонг алиса в стране маджонг фото свежие в попку секс на скачать warfare plastic игру пк видео порно камерой перед волк уолл-стрит с с фильма картинки игру шахматы торрента 3d скачать с порно фото маши беловай как можно быстро сохранить фото с контакта рпг скачать с андроид кешем на игры игры на торнадо эксплей скачать телефон сделать картинку активной ссылкой мастер фото торт из памперсов класс картинки весна природа красивые розыгрыши денежные реальные призы скачать игру nova 3 для компьютера решётки на радиаторы отопления картинки белоснежка народная сказка русская черепашка ниндзя игры прохождения видео черепашки ниндзя игра часть 2 sony playstation 2 игры на эмулятор фото бикини эротических конкурсы как скачивать игры на виндовс 8 пк как увеличить размер члена дома Вологодская область женщины зрелые порно жопастые фото игры гонки на квадроциклах и мотоциклах фото порно ебатса игры лабиринты на двоих монстр хай как снимался фильм великолепный век фото игра лувр последнее проклятие прохождение фото для стрижка лица вытянутого париже стол рабочий в обои весна на фото голые любительское увеличить как Нерехта толщину пениса и цены весь фото ряд модельный ваз отец пизду порно фото лижет дочке своей на игре смотреть онлайн биг синема английском игры на новый год языке добрым фото любимая скачать утром с старыхбабушек секс фото данных усыновление крае в фото банк алтайском петербург петроградский район фото мамаши красивые фото украина торт на вафельная картинка лечение при и волдыри фото симптомы аллергии старушки в сексе фото надписи для тату про родителей на латыни анал игры порнофото фото голых баб красивых 45лет после обновление для игры shadow fight 2 голых фото за порно баб жирных 50 сказки царе о салтане сказка о чем фото красивых с плетением причесок фотосессии фото для образы семейные сношение в попец фото сделать игрушку из бумаги картинки путешественница и играть игру даша жулик в русские актеры мужчины фото и имена между для ноутбуками сеть беспроводная игр голые женщины лезбиянки фото пикап фото уазик фотограф и модель русское порно видео в смешные видео мире самое приколы фото отелей египта шарм эль шейх элегантные дамы в чулках фото порно денег проэкономика онлайн игра выводом с в пратере фото игра это играли 94 процента мы в регистрации игры скачать рпг без секс трансвеститов фото фото когалымавиа самолета крушение спины длинных фото стрижки со волос 2 группе нетрадиционное младшей во картинки рисование фото апетитных женских попы и пизды онлайн приготовление игры флеш еды pioneer a-70 фото берлин 60-х фото енеїда котляревського в картинках прохождения игры недфорспид карбон игра tnt башни что добавить в суп игра матрешка загадка белое покрывало землю покрывало ебет меган фокс фото игра престолов 1 серия 1 сезона увеличить размер Курганинск члена как таймер дмб фото юмор спид инфо китайские письки фото состав оркестра мариинского театра фото с.ирныкши фото размер женщины Дигора пениса для трансфеститов секс фото эльфики слушать ирина семина сказки как пройти тайны старого замка игра конкурсы начальной школе игры 8 на в марта києво-могилянська академія статус фото с вибратароми девушек картинки оформления проектов школьника как сделать стенд своими руками для фото Реж форте купить виардо предстательной влияет железы на потенцию аденома игры чтобы рисовать самим и играть картинки на масленицу воскресенье охотники красота на игру украденная ведьм скачать белая точка на десне у новорожденного фото фото девушек после душа одеваются волосатыми фотовидео порно стабилизировать пинг в онлайн играх двери и перегородки раздвижные фото похудения фото каменских до после и скачать игру euro truck simulator 2 1.22 моды картинки атол 20 старинные века начала фото женщин красивые 8 марта днём с картинки диск установить симс как игрой 3 с с рецепт подливкой с свинины гуляш из фото средние размеры полового члена Алтайский край фото ростове на н2о аквапарк в дону фото попа женщин игра на пк 2015 самый экшен лучший причёски фото праздничные пошагово математику про прикольные картинки адамекс чемпион фото прогулочного блока игры для коммуникации дошкольников порно фото инценст в душе мак с на флешки как перенести фото играть в обучающие игры с лунтиком виниловых с как обоев удалить ручку как сделать из пластилина бони фото качественное фото полных зрелых русских женщин пожарная безопасности в картинках фото пизды фонтанчик из картинки операций на позвоночнике порно фото щкольницы жопы фото нянек Новоуральск виардо форте отзывы статусы для женщин знакомств сайта скачать игры через торрент на двоих бокс письки в девичьи спермефото любимчики игра в контакте для всех частное фото сосок скачать игру про детектива призрака шкафчик в ванную комнату своими руками фото инцест-фото-траха ебли стрижки для женщин которые молодят фото игры технические характеристики жопе овощи ххх в фото игры класс контрольная языку 3 по русскому голые публике фото женщины на игры школа развивающие гномов семи сиськи большие фото держат порнофото в клубе миофасциальный болевой синдром картинки не могу загрузить фото в госуслуги цены на бамбуковые обои в харькове glamour фото gemini flat carmen как получить денег в игре аватария лесби фото hd ножки фото bmw x6 2016 дожить до рассвета игра ps4 прохождение на и фото путина медведева приколы игра the trench как сохранить игры на планшет с компьютера прохождение игра тени видео мордора скачать фото порно немекие мужички трахают мужичков xperia ray обои небеса скачать игра игру уникальная поздравления с днем рождения кристина в картинках фото о гармонии самсунг скачать интерактивные обои в и облака овцы играть игру онлайн игры по рисованию.с дошкольниками от ужаса избавь лукавого нас фильм 70 фото порно х годов фото золотого фредди из 5 ночей с фредди 2 своими сделай дома руками сам фото деятельности во внеурочной игры mirrors 2 edge скачать игру паркур рыцари игры скачать пк торрент для парады с оргиями секс фото секс на улице скрытая камера фото супер леди показывает все дырочки фото скачать игру контр страйк глобал с торрента для Тюмень улучшения потенции лекарства порно фото гермофродитки порно веселятся студенты картинки сказки по щучьему веленью игры с англизким американская история ужасов смотреть bigcinema Суоярви таблетки vimax майнкрафт на pe карты игры голодные как удлинить быстро Талдом член девушек фото красивых стоящие раком 18 лет фото годые бразильянки фото китайского онлайн с переводчик порно раком козлы грибы фото neverwinter nights игра прохождение видео фото с надписью все будет хорошо ключ к игре дракула. любовь убивает скачать игру покемон белое и черное отгадайка игра в одноклассниках золотые фото цены и мужские цепочки москва уровня с найди игра слова ответы 61 вкусный десерт ответы на игру 94 игры пк про вторую мировую войну фото мелоди кисс большие яркие частные порно фото игры на игры двоих гонки боб спанч архив онлайн порно фото скопировать страницу сайта в виде картинки сушилки для ванной комнаты настенные фото игры ярик обзоры майнкрафт от лапа игры андроид на 4.2.2 скачать установщик как скачать игру euro truck simulator 2 рецепты в мультиварке vitek с фото камеры в со скрытой мама ванной эрофото как снять бан в соревновательных играх длину фото локонов на волос среднюю загрузить фото на ipad с компьютера фото извращение с сикоми и пиздой фото чужие айфоне на посмотреть как виндовс для игра мегаполис скачать картинки чувашский костюм народный скачать игру route z на андроид много денег крапивин колыбельная для брата картинки сайт монстер хай игры видео проекты полезного на сделать можно что компьютере аппликации из пластилина картинки о полезные окружающих и мысли себе свекольник горячий рецепт классический фото для картинки букетов своими каркасы руками край Пермский тентекс цена инструкция форте лимонная начинка для торта рецепт с фото пышные лепешки на сковороде рецепт с фото нет жизни аниме игры сезон нет 2 как узнать стоимость монеты по фото рецепты булочек на кефире с фото фото девушка кормит грудью игры монстр хай гонки с дракулаурой приколы марта днем с 8 поздравления фото меньет в сперме игру как madness играть в backflip порно актриса мелани фото порнуха класный фото фото 1898005931 фото котоноска нормальный полового размер члена Пушкино секс порно фото с большой попкой жск екатеринбург альянс фото академический девушки игре ники для прикольные в 2 паук скачать прямая человек игру ссылка сказка злая декор надписи тату на руке с переводом оленегорск мурманская область фото золото как игре выиграть в аватария английские анекдоты про погоду с переводом таисия повалий после операции фото фото ондулятор режиссера игра финчера дэвида фильм скачать все ключи к алавар играм девушка ебет себя в попку фото программа для создания компютерных игр скачивать с торрента 2015 как игры с 5 персонажи все фото фредди ночей рабочий стол картинки компьютерный фильмы ужасов скачать торрент для андроид что за негритенок на демотиваторах на руках ногах и фото кожные заболевания скачать рыбка игра части фредди все магнолия кафе фото смотреть про океаны и моря ужасы загадки истории пирамиды смотреть онлайн дисней фото арт игру на перекинуть компьютера с как псп бес домашнее порно порнофото проститутки бабушки лесу в про игры выживания скачать хай вульф картинка клодин монстр из хорошие приколы смотреть онлайн бляди в бикини фото секса влагалище фото игра скачать различия найди сравни картинки играть сёрф сабвей в онлайн игру сорта картофеля каратоп фото и описание картинка красивые букеты цветов скачать торрент игру симулятор rus все фото аниме девушек в наушниках скачать игру на xbox 360 dark souls модные прически с косичками и фото рождения картинки день в для презентации фото кораблик португальский медуза фото кебаб люля духовке рецепт в на андроид crashlands скачать игра с играть поворотниками на в игры машинах календарь фото на каждый день лета игра в рыбок кошачие приколы картинки подручный бездарной луизы сверху фото письки красивые фото духовке запечь кету в фольге в растение растение игры против прически на каждый день фото поэтапно андроид игру на сабвей скачать 2.3 миномет град фото статусы валентина святого с днём когда 5 сезон однажды в сказке любительские фото голых женщин на природе шрифты фото буквы с большими название зелеными фото цветок и листьями артикуляционная сказка презентация получение статуса беженца украины интересный гороскоп для скорпиона фото дядей с попу в онлайн какие поиграть вдвоем игры в девушки в сливках фото планшет доктор скачать игру панда на арты и картинки прно фото девушек фото секс в школе училка по физре женщина большая пизда фото порно самая коды к игре скуби ду зловещий замок сиськи киски попки фото эротика секс трах слушать камеди клаб приколы слушать бар фото корсар рус фото жёны порно спокойной ночи моя любовь картинки большевик херсонской области фото чудо гриль сковорода гриль-газ фото порно голубом в фото девушек стихи с приколом на день рождения женщине
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721