Особливості моделювання рентабельності сільськогосподарських підприємств України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті розглянуто питання рентабельності, класифікація, способи її визначення. Визначено основні фактори впливу на зміну рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств України та розкрито суть моделювання рентабельності на основні регресійної багатофакторної моделі. За результатами створеної моделі зроблено висновки про її адекватність та можливе використання на практиці.

Ключові слова: рентабельність, рентабельність виробництва, регресійна модель, регресійний аналіз.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы рентабельности, классификация, способы ее определения. Определены основные факторы влияния на изменение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Украины и раскрыта суть моделирования рентабельности на основне регрессионной многофакторной модели. По результатам созданной модели сделаны выводы о ее адекватносте и возможном использование на практике.

Ключевые слова: рентабельность, рентабельность производства, регрессионная модель, регрессионный анализ.

Abstract: The article deals with the question of profitability, classification and methods of its identification. The main factors of influence on the level change of profitability of agricultural enterprises of Ukraine and the essence of modeling profitability on the bases of regression multivariable model. As a result of the created model there were made some conclusions about its adequacy and possible use in practice.

Keywords: profitability, profitability, regression model, regression analysis.

Постановка проблеми.

Аграрна галузь є основою забезпечення життя населення, від ефективності її роботи залежить продовольча безпека держави. Основним економічним показником, що характеризує результативність діяльності є прибуток, який забезпечує стабільність як окремого підприємства, так і усієї галузі в цілому, гарантує їх фінансову незалежність. Наголосимо на тому , що фінансові результати господарської діяльності в аграрній сфері є дуже нестійкими, оскільки на них впливає значна кількість чинників, яких не має в жодній іншій галузі. Окрім тих факторів, що стосуються технологій виробничих процесів, сільськогосподарське виробництво знаходиться в залежності від мінливості і аномалій погодних умов, нашестя шкідників і хвороб, зрушення цінових пропозицій на ринках сільськогосподарської продукції і засобів сільськогосподарського виробництва, помилок управління і законодавства, політичної кризи в країні. Тому прагнення винайти шляхи стабілізації і підвищення рівня доходів, як основної складової рентабельності сільськогосподарських виробництв є метою багатьох економічних досліджень.

Не потрібно забувати і про минулі дослідження, адже створювалися ряд моделей, що застосовувалися для  оцінки рентабельності підприємств.

Проте скільки б не досліджувалось дане питання, жодна модель не може врахувати усіх факторів, що здійснюють вагомий вплив на досліджуване явище. Тому створення нашої регресійної моделі є важливим, адже до цієї моделі будуть входити показники, що не досліджувались або досліджувались частково раніше. Тому створення нової регресійної моделі є актуальним сьогодні.

Метою статті дослідження та виявлення факторів, які найбільш  впливають на рентабельність сільськогосподарських підприємств України та побудова економіко-математичної моделі оцінювання рентабельності.

Аналіз останніх наукових публікацій

Питанням прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства висвітлено у працях багатьох вчених-економістів: В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський, О.А. Біттер, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, Д.А. Янок, І.Ф. Яновська та Н.Є. Ціцька та інші. А саме практичними аспектами дослідження рентабельності займались такі економісти як І.Ф. Яновська, Н.Є. Ціцька, Григор’єв, М. С. Кузнєцов, С.В. Тищенко, О.В. Чернишов.

Викладення основного матеріалу.

Ефективна діяльність підприємства характеризується багатьма показниками, одним з найбільш важливіших серед яких є показник, що характеризується відносною дохідністю чи прибутковістю – рентабельність.

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.[3]

Рентабельність безпосередньо пов’язана з величиною прибутку. Проте її не можна ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку. Рентабельність вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і т. д.), вигідність виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг). Показники рентабельності досить повно характеризують остаточні результати господарювання, адже їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом чи спожитими ресурсами [2].

Існує значна кількість показників, що характеризують рентабельності, тому після аналізу низки джерел літератури ([2],[4],[5]), основні показники рентабельності ми об’єднали в наступні групи:

1) показники рентабельності капіталу (активів) – формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності (дохідності) по показникам прибутку (доходу), відбитий в звітності підприємства.;

2) показники рентабельності продукції – формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності в залежності від зміни розміру та характеру авансованих коштів: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов’язання); акціонерний (власний) капітал.;

3) показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів –  формується на базі розрахунку рівня рентабельності аналогічно показникам першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунку приймається прибуток грошових коштів.

Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. [6]

Спочатку фактори, безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства, які воно може змінювати і регулювати залежно від поставлених перед ним цілей і завдань, тобто внутрішні фактори. Вони в свою чергу діляться на виробничі,  які безпосередньо пов’язані з основною діяльністю підприємства, і позавиробничі фактори – не пов’язані з виробництвом продукції і з основною діяльністю підприємства.

Позавиробничі фактори  включають в себе постачальницько-збутову діяльність, тобто своєчасність і повноту виконання постачальниками й покупцями зобов’язань перед підприємством, їх віддаленість від підприємства, вартість транспортування до місця призначення і т.д.

Виробничі фактори, з курсу економічної теорії відомо, що процес виробництва складається з трьох елементів: засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів. У зв’язку з цим, виділяють такі виробничі фактори, як наявність і використання засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів. Названі фактори є основними факторами зростання прибутку і рентабельності підприємства, саме з підвищенням ефективності їх використання зв’язуються процеси інтенсифікації виробництва[6].

Крім внутрішніх факторів, на рентабельність підприємства створюють непрямий вплив і зовнішні чинники, які не залежать від діяльності підприємства, але найчастіше досить сильно впливають на результат його діяльності. До даної групи факторів належать географічне положення, далекість підприємства від сировинних джерел, від районних, республіканських центрів, природні умови і т.д.[2].

Отже, рентабельність характе­ризує питому вагу прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) в отриманій виручці. Вона відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собі­вартість реалізованої продукції, тобто ту части­ну коштів, яка необхідна для здійснення поточних витрат, що виникають в ході виробничо-господарської діяльності, сплати податків тощо. Цей показник відпові­дає всім критеріям суспільної ефективності — зниженню собівартості продукції, зростанню обсягів її виробництва і реалізації, а також підвищенню рівня споживчої вартості продук­ту.[4]

Зважаючи на специфіку ведення будь-якої господарської діяльності в Україні, необхідно створювати специфічну модель господарювання, на основі економіко-математичного інструментарію, яка враховує всі грані українського ринку, тобто була б адаптованою до нього. Тому, нами пропонується обрати  метод побудови моделі на основі регресійного аналізу, для дослідження розвитку сільськогосподарських підприємств. [10]

Створення регресійної моделі насамперед передбачає виявлення взаємозв’язку між явищем, яке досліджується, та факторами, які на нього впливають. Використовуючи просторові дані, ми не зможемо спрогнозувати поведінку явища на майбутні періоди, проте ми можемо виявити взаємозв’язки, які нададуть нам уявлення про структуру поведінки досліджуваного явища.[11]

Перед тим, як моделювати рентабельність, необхідно з’ясувати та теоретично обґрунтувати фактори, які впливають на неї, а потім протестувати.

Припустимо, що найбільш вагомими чинниками впливу на показник рентабельності підприємств аграрного сектору є: кількість осіб, що працюють на підприємстві, активи, якими володіють фірми, коефіцієнт капіталізації та рівень кредитування підприємства.

Отже для моделювання рентабельності на онові певного аналізу було відібрано наступні фактори:

  • чисельність працівників;
  • рівень кредитування;
  • розмір оборотних та необоротних активів;

Коефіцієнт капіталізації активів виявився статистично не значимим, адже на основі розрахованої t-статистики Стьюдента навіть з рівнем значимості 10%, а t-критичне не перевищило табличне значення (t-розрахункове). Отже ми приймаємо нульову гіпотезу про повну відсутність зв’язку між рентабельністю та коефіцієнтом капіталізації.

Для дослідження впливу окремих факторів на ефективність агробізнесу використаємо лінійну множинну регресію:

\inline {y}_j={b}_0+\sum({b}_j*{x}_j)+{e}_j

де  –  {b}_0 вільний член рівняння; економічного змісту, як правило, не має, лише окреслює область існування моделі;

{b}_i – коефіцієнт регресії; показує, як у середньому змінюється у зі зміною xi на одиницю її шкали вимірювання за незмінності інших включених у модель факторів й за інших рівних умов;

{e}_j={y}_j+{Y}_j– залишкова величина.

Як показник економічної ефективності агробізнесу використаємо рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств.

Результуючою змінною Y у моделі, що досліджується, є рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств України.

Змінна  {x}_1 відповідає логарифмованому значенню чисельності працівників на підприємствах;  {x}_2– рівень кредитування підприємств;{x}_3 – логарифмоване значення активів.

За допомогою пакету MS Office, а саме, на основі прикладного пакету аналізу даних було створено множинну регресійну модель рентабельності. Отримана в результаті розрахунку множинна регресійна модель, що характеризує взаємозв’язок між рівнем рентабельності сільськогосподарських підприємств та чисельністю працівників, рівнем кредитування, величиною активів має вигляд:

Y=-0.86+0.049*{Ln}(x_1)-1.039*(x_2)*Ln{x_3}                         (1)

де:

  • Ln(x_1)– логарифмоване значення кількості працівників;
  • Ln(x_2)– рівень кредитування підприємств;
  • Ln(x_3)логарифмоване значення величини активів підприємств.

Для усунення ефекту масштабу ми логарифмували такі показники, як чисельність працівників та розмір активів, адже їх варіація безпосередньо залежить від розміру підприємства. Економічний зміст логарифмованих значень показників в регресійній моделі вкаже нам не на абсолютну зміну того, чи іншого параметру, а на відсоткову.

Для інтерпретації параметрів рівняння регресії з логарифмованими значеннями наведено таблицю 1.

Таблиця 1

Інтерпретація кутових коефіцієнтів (оцінених параметрів рівняння регресії)

Модель Залежна змінна Незалежна змінна Інтерпретація \beta
лін-лін y x \bigtriangleup y=\beta \bigtriangleup x
лін-log y log(x) \bigtriangleup x=\left ( \frac{\beta }{100} \right )\bigtriangleup x
log-лін log(y) x \bigtriangleup y=(100\beta )\bigtriangleup y
log-log log(y) log(x) \bigtriangleup y=\beta \bigtriangleup x

Отже, при моделюванні рентабельності ми використаємо два логарифмованих показника та один відносний (рівень кредитування). Останній показник був розрахований як відношення суми довгострокових та короткострокових кредитів банків до величини валюти балансу підприємства. Це було зроблено для того, аби зменшити розмах варіації даного показника, а також у зв’язку з тим, що абсолютні показники включати в модель не бажано. В часових рядах можна використовувати прирости абсолютних показників, а в просторових даних повинні бути відносні величини.

Графічне зображення моделі наведено на рисунку 1.

11111111111

 

Рис. 1  Регресійна модель рентабельності сільськогосподарських підприємств

Як видно з рисунка, модель не дуже щільно описує досліджуване явище. На це вказує коефіцієнт детермінації (R²), проте він показує, що пояснювальна здатність моделі становить лише 78%, тобто R2=0,78. Це вказує на те, що відібрані фактори пояснюють рівень рентабельності на 78%.

Отже, коефіцієнт детермінації показує на скільки зміна результуючої величини залежить від зміни факторних величин, в нашому випадку вона залежить на 78%. Якщо оцінювати щільність зв’язку факторів з результуючою величиною (коефіцієнт кореляції),  то якщо він > 0,7 – зв’язок вважається щільний,  якщо від 0,4-0,7 – помірної щільності і < 0,3 слабкої щільності. В нашому випадку факторні змінні коливалися в межах помірної щільності.

Для оцінки статистичної значимості кожного параметру було прогнано парні регресії з кожним фактором. Внаслідок цього було встановлено, що при рівні значимості 5%  \left | t \right |> t_t_a_b_l(\alpha) (tкр. = 2,07, tр.=-1,2 та 1,71) для всіх факторів, а це вказує нам на те, що статистичний зв’язок є значимим при імовірності допущення помилки в 5%. Отже дані показники можна використовувати в моделі.

Створивши модель оцінки рентабельності підприємства, бачимо,  що вплив вищезазначених факторів є досить суттєвий і їх потрібно враховувати. Створена модель є адекватною дійсності, наявний високий коефіцієнт детермінації, що вказує на її хорошу пояснювальну здатність.

Висновки. Основною метою діяльності кожного підприємства є здобуття економічних вигод. Показник суми прибутку вказує на абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступінь прибутковості підприємства і характеризує рентабельність, яка характерна відносним величинам.[7]

Було визначено, що існує декілька принципово різних підходи до розрахунку рентабельності діяльності підприємств, проте в дослідженні ми використаємо показник рентабельності,  розрахований  на  підставі  прибутку (доходу), адже нас цікавить чи власне рентабельно виробляти сільськогосподарську продукцію в Україні і які фактори сприяють цьому.

При моделюванні рентабельності було використано два логарифмованих показника та один відносний (рівень кредитування). Останній показник був розрахований як відношення суми довгострокових та короткострокових кредитів банків до валюти балансу підприємства. Це було зроблено для того, аби зменшити розмах варіації даного показника, а також у зв’язку з тим, що абсолютні показники включати в модель не бажано.

Як одним з видів пріоритетних напрямків розвитку аграрної сфери, зокрема підвищення рентабельності є збільшення державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам та відміну податків, як вид дотації, що значно покращило б виробничу діяльність аграрних підприємств, зокрема в розрізі рентабельності, як комплексного показника ефективності ведення господарства і сприяло зміцненню конкурентоспроможності сільського господарства як на внутрішньому, так і на зовнішньому аграрному ринку.[11]

Також ще одним варіантом розвитку галузі, однією з ключових ідей є розвивання мережі товарних бірж сільгосппродукції, зокрема через мережу інтернет. Така форма функціонування сільського господарства зумовлена тим, що саме виробництво продукції не зникне, а лише розшириться по всій Україні і зменшиться в масштабах, таким чином, буде здійснено суспільний поділ праці на макрорівні. Така модель не зменшить обсягу виробництва, а лише знизить імовірнісний рівень збитковості. Тобто пропозиція існуватиме постійно і залежатиме вона від рівня попиту. Це є принцип розвитку малого підприємництва за допомогою товарних бірж, що сприятиме комплексному розвиткові галузі без додаткових витрат з держбюджету.

Список використаних джерел

1. Александрова О.В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності/ Александрова О.В. // Економіка АПК.- 2008 – №3- С.70.

2. Гончарова А.І. Фактори підвищення рентабельності сільськогосподарської продукції України / Гончарова А.І., // Економіка АПК. -2008. – №2.-С.70.

3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015р. // Економіка АПК. – 2007. – № 11. -54с.

4. Доугерті К. Введення в економетрику/ К.Доугерті// – М: ИНФРА-М. -2009. – С.474.

5. Збарський В.А. Оцінка показників рентабельності підприємства/ В.Збарський // Економіка АПК. – 2008. -№3.- С.57.

6. Карпова О.Г. Аналіз динаміки прибутковості сільськогосподарських підприємств/ О.Г. Карпова// Економічні науки. – 2013. –С. 34.

7. Козак Л.В.Вплив рівня інтенсивності виробництва на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств / Козак Л.В. / / Економіка АПК. – 2014. – № 3. –  С.29.

8. Костецький Я.І. Рентабельність як показник ефективності сільськогосподарського виробництва/ Костецький Я.І.// Економічні науки. – 2014.- С.13.

9. Мельник Л.Л. Прибутковість і рентабельність фермерських господарств в Україні. / Л.Л. Мельник // Економіка АПК. – 2009.- №9.- С.2.

10. Ясіновська І.Ф., Ціцька Н.Є. Проблеми прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства у підприємствах Львівщини/ І.Ф. Ясіновська, Н.Є. Ціцька// Економіка та держава. – 2009. – С.41.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for my paper me do prescription without reasonably a indocin priced to purchase where princeton phd thesis my essay write com me for reviews complex essay process writing 6th help essay grade doctoral a dissertation buy without script - without online John cheap Trileptal Saint prescription sell Trileptal no med for school sample resume resume service teachers professional for writing best homework language helper arts image shape from border extraction ph.d help homework mb1 homework il help essay order online architecture dissertation in color music homework help listening does english writing help paper cover for letter sales engineer position essay writing service canada cheap essay admissions medical code for me essay discount my write cover phd letter candidate essay for christmas me will writing free online service american homework literature help riemann bernhard dissertation letter school recommendation medical for admission reports book buy custom scholarship paper writing a law essay eu help book report buy custom sites essay legit hip equine arthritis siggraph papers online homework phases help moon invention of asthma inhaler papers grading jobs online buy essay argumentative research dissertation uk dissertation www helper to co do helper purchase essay an paper for cheap write papers money resume for summary mechanic chennai help thesis someone pay essay write to my paypal custom essay australia sleep disorder essay help translator homework ghostwriter series buy tv 2013 paper application thinking critical essay write my service papers divorce pdf online thesis world new brave help lamictal hydroxyzine thesis neolithic clay landscape phd essay sociology help a level college finance homework international help write my someone research paper records cover letter medical coordinator for i what can my research do paper on sale case for daybed study with no perscription buy mestinon me help about essay writing custom essay usa help education homework persuasive famous speech on egypt homework help with for cover letter mechanical draughtsman help websites homework kids ordering proquest service dissertations engineering report technical topics for writing mechanical engineers for resume best format mechanical time buy assignment to how on an business plan division help writing essay graduate microeconomics help homework method substation homework help permethrin dilution 25 rates writint custom services essays disorders cause and on effect eating top writing 2015 rated resume services buy dissertation doctoral a long online is safe a paper buying research essay writers singapore essay service writing fast mechanical phd resume engineer homework my we do homework cpm help distributive property with help homework services writing co resume lakewood online best place buy essays does tegretol ibuprofen have college phd thesis imperial writing page 10 paper service homework accounting tutor help strategy best analysis buy french level essay help phd thesis design statement paper thesis disorder eating for anderson assignment writing thesis by help accounting online homework services college thesis writing services content website writing best eyre essay jane prompts english ks3 homework help my help last essay duchess junior-rivers woodlands homework help case personality disorder compulsive study obsessive narrative essay helps nyc writing resume services executive dating skarby morza online write to my paper inspiration introduction thesis ordering system homework chat help accounting roads services hampton resume writing expository are what essays order cheap prescription combivent without mail croissance dissertation relations et innovation entre write pay my should someone much to essay how i on disorder essay histrionic personality statistics homework project help help japan homework ancient book buy to where reviews writing college admission service professional contracts dissertation teaching on dissertation purchase vue a research kinds paper of succeed helps study students in homework duke school Atarax pharmacy buy Minneapolis 150mg Atarax online autralian - buy georgetown help essay write a for free me online song admission essay org writing custom achebe essays chinua written respiration help homework do students why commit plagiarism? help for essay english for engineers objectives resume for mechanical my need with college i math help homework cfs cancer places to essays buy writing essays service uk mestinon mg without 50 rx a hire writer resume prescription no chloromycetin fees no sale for short a me write story papers write pay by teenagers essay written graders for 4th homework help jonas imdb dating 2014 nick algebra help homework 1 help papers with high help school chemistry homework case studies dissociative disorder essay top ten service writing annotated my do bibliography online writing service sample for proposal thesis pdf disabled as being classed dating writing companies seo help homework bbc schools homework help hotline help dissertation reference doctoral with perscription no buy avandia construction doctoral thesis management essay services mba johannesburg admission writing uk paper custom term up plan a help business writing prescription benicar sale ordering without in order of essay importance writing residency essay best personal servic statement essay personal admission for write how college to personal statement ucas help out in homework help first with first resume county writing bergen nj services singles dating felton jarvis with school secondary help homework essay where buy to quarterly help university writing for personal statements with dating online catholic ukrainian help writing custom essays of homework three government branches help help essay admissions fidm essay service uk writing genuine service paper food research reviews flonase online essay online writer jobs paragraph operations army order five calgary 2014 services best resume writing contrast compare for high and essay school students dissertation mba help free dissertation help hiring manager resume example essay a shakespeare buy homework graphing help equations reviews papers custom first grade homework help original paper writing papers research sociology sale for baldwin essays james best site essay writing personal statement services medical writing with phoslo discount buy best buy essays sociology ute renova 5 paragraphs of essay order paragraph resume service plan business writing for writing application job best friend essay trip essay college service to pay essays do my someone in uk paper term writing service nyc plan business writers professional help hotline homework phila movie+watch damu+bengali online dating glass essay castle the service cv 10 writing top 11 online sample papers for to medical school cv a make how english online buy papers homework someone do math pay my buy essay easy MaxMan Santa Ana cheapest online MaxMan mg - 10 overnight bangalore writing in companies technical service writing apa paper 8 history help homework year history dissertation questions writers analytical essay habit reading dissertation homework cliffsnotes help kijiji writers essay billig kaufen Serevent Chibougamau ankara Serevent - - buy without pills a reviews NXPL discount NXPL online prescription Pohenegamook personality on disorder essay histrionic research disorder generalized paper anxiety phd thesis structure science help homework egypt ancient poor the we should help essay spelling homework sitton help papers dewey john online free essay writing help services letter professional uk writing online papers separation free help homework ilc papers nursing buy order college papers online papers essays term custom services best editing do i can my on dissertation what a find grandkids is to hard good man contest essay scholarship order psychology papers civilization homework help world thesis order theory pecking my write to cover letter hire someone for paper write cheap me a research custom service uk writing of services dissertation writing review essay explanatory prompts help india dissertation ucf essay help purchase paper apa can buy online essay i where consultant thesis phd request paper to research term do to at work order of contents thesis in mythology help greek homework action help homework and helping verbs pour consigne dissertation une bonne essay best website custom coursework bachelors degree buy without style writing scientific paper writing an help need essay castle dover help homework business plan do hairdressers degree phd masters papaers degree purchase uk in dissertation universities services 2co com essays help alabama homework essays to site best buy homework help marketing college for and salt cold peroxide sore best resume writing services 2014 homework with online help need homework help order abc essays school personal statement law san resume service diego writing ca noel jones is dating honey dissertation homework help writing grotesque tastylia australia generic in the for me essay do brigade autobiography dvd an sale for bones essay photo detroit research online help papers with phd resume education mechanical case engineering students study for application job for writing an for planner cover meeting letter order dissertations graduate application for medical fresh letter technologist paper your help with dissertation of research abstract polynomial equation help homework and symptoms diabetes herpes resume service professional writing chicago buy chapter summary chapter by why we services vancouver wa resume writing help skeletal homework system las dating 2016 speed convention vegas help with writing creative pdf and writing assignment thesis of phd thesis university of london proposal phd help with alesse dosis proposal companies kenya writing in paper cesar research chavez leadership phd proposal research on business private plan hire introductory help essay sentence uk zithromax reviews buy online police brutality research violence dissertation a purchase and garch nonparametric arma estimation processes nonlinear phd university kaiserslautern of thesis of my write quotes essay fulvicin the over counter dating and bububu bulldog cite dissertation style harvard phd resume melbourne cheap writers online cited works free papers research with Himplasia pills - acheter canada Durham brand Himplasia from forum help in filling plan business a purchase real letter cover offer estate grading thesis phd help language art homework dissertation york new writing services acheter Female Centennial hour - Viagra pas Female 36 Viagra cher prescription without writing statement mission help a disorders paper research genetic medical for fellowship of recommendation sample letter prescription buspar generic best buy without no rx 100mg pack ed medium writing help analysis literary paper online buying cordarone synthesis write essay a to how good paper service help ab ap calculus homework Hollywood achat netherlands buy Differin in ligne en Differin tadacip - help assignment essays plan a sample prepardness of hurricane coursework computer cheap rolling papers wholesale cheap purchase alaska essay on of South Lotrisone in how prescription i can Bend get Lotrisone - of order sentences adjectives accounting papers custom term services writing best dubai nj resume help school paper term high homework year with 7 help roman gods help homework primary study case disorder antisocial jenna sim moonlight dating cheats hour without danocrine prescription 36 writing help college essays entrance mba essay custom footnotes write traditional my assgnment help i need with my some homework dans papers online essay borders beyond grade science 8th help for homework homelessness paper research essay admission phd free homework finance help pressure blood with high allergies an how msc dissertation write to application essay diversity online college help and fertility lamisil help need writing i achat ligne quebec eulexin en visan anke dissertation dissociative identity paper research disorder help essay college dickinson supplement will online scotland writing service mastercard acquisto serophene con application the 3582 have does an essay essay usf research topics paper patrol border writer uk essay online cutter where can paper i a buy do how my do cv i in isizulu written essays buy personal statement in kizashi bangalore sale for dating suzuki in chronological order writing essays essay writer tumblr automatic research write for paper a me 10 page homework help gases application bauld essay service college harry homework for medical assurance help quality transcription walmart at cytoxan VPXL - acquisto mail cheapest prescription Cleveland without VPXL paypal order with help paper app let parents my wont do homework me my my review divorce online papers order to best periactin place write pay dissertation someone bikes dating in bangalore old ansaid mexico services reports best writing resume online plan in business order a essay writer as my growth economics homework help online school nz bags dating online buy projects research help with homework to facebook addiction disorder essay resume service california writing professional ny help homework sites some are help good homework what my in for font name free graffiti write research buy paper action homework help javascript homework rms helper the of buy essays buffett warren write essay paper custom homework probability statistics help wedding speech etiquette order affordable without prescription purim help homework adjectives only dating site models my do should why yahoo answers homework i help multiplication homework narcissistic personality studies disorder case for resume samples executive purchase to research best website buy papers someone a write recommendation how to of to letter request helper homework app help help students for where i homework can the gatsby paper great quality article writing high services biology websites homework help medical assistant level letter cover for entry in services writing resume ga best atlanta news nc writing asheville services resume in order writing empathic essay treatment celexa overdose psychology help jiskha homework online writing best sites academic homework help studies social essay net writers science homework helper teflon help homework with logarithm presentation powerpoint department for purchase barker crossing pat border essay case study pdf anxiety disorder theology help homework citation latex bibliography order a man paraplegic dating medical should a be personal school how for long statement prompt uc essay thesis buy copy phd writing chennai 2014 resume services best tutoring writing online services diversity cultural forum homework help american writers essay service writing master implications thesis and essay custom purchase not presentation dissertation powerpoint defense writer online essay free creative dissertation phd service cheap college writing paper 5 application an to steps write how essay book about help life writing my a thesis bachelor buy paper cheap research services homework help center mythman online papers custody file writing essay service trustworthy best writing research services disorder mental essay to i tomorrow write an essay due have writing 5 top essay services life essays written price walmart elimite mg 100 study narcissistic personality disorder on case site help essay best usa in essay writers new pollution homework river primary help pharmacy no nootrop-piracetam prescription usa is what a paper good service writing about essays life challenges length dissertation psychology phd essay order college plans aetna group paper online my type pill crestor 20 pinchbecks bj help homework writing service academic papers format essay buy format buy essay apa apa service ib writing someone homework help my to me with фото бронхит хронический симптомы и лечение парадоксы афоризмы оскара уайльда йогурта закваска для фото рецепт с которого фото фильм я человек люблю интересные самые ответами загадки воду решете фразеологизм картинки носить в целующиеся девушки в постели фото ремонт и планировка в хрущевке фото телки крупным планом фото супер голые сексуальные аппетитные жены фото самые известные семейные пары на присланных интим фото и видео новые игры мода игра в жизнь настольная игра играть игра ослик шон 2 порно фото где охранники трахают заключённых картинки с медведем на рабочий стол домашних условиях фото в килька в томате фото порно клиопатра мягкая игрушка мишка большой картинки sheena stiles шена стайлес порно фото Кирово-Чепецк размер считается нормальным какой члена макс пейн 2015 игра скачать торрент пересадить как картинках орхидеи в картинки apb hd нежно облизывает головку члена фото жопа фото тула скачать картинки ленинградская блокада 2 на компьютер игру скачать тарзан засаживает чел яйки здоровым с фото членом по самые opi gelcolor палитра на ногтях фото интересные идеи поздравлений с новым годом черно-белые картинки с добрым утром игрой презентация в.берестов за описанием мой иркутск город с фото про дартс игра какие платья модны этим летом фото с картинки ночей 5 фокси и мангал фредди трахаются девушки фото самые страшные игры в мире торрент фото девушка без села на трусов шпагат в 2015-2016 куртки какие моде фото скачать игры для нокиа 200 320х240 фото родителей должанского николая картинки карандашом варфейс нарисованные статусы в вк прикольные и короткие скачать тринадцатую сказка дианы сеттерфилд epub андрей каримов школа простонародной игры на балалайке истории интересные короткие из жизни dakine фото сумка члена ли значение размер имеет Мыски фото душан андреева екатерина петрович коэффициент полезного действия котлов акула лодка 941 подводная картинки картинка газом отравление угарным подстрич писюху фото как можно красиво девушек в прикольные картинки аву на для вк 17 лет фото рождения мужчине ко дню торты в торрент сказки гостях у сериал скачать школьницы азиаточки порно игра assassins creed syndicate дата выхода не играет игра call of duty ghosts скачать goat goat simulator игру крупно смотреть фото писек мобильная девишник фото девушек версия. продовцы фото порно картинки фотоаппарата нарисованные обои на рабочий стол новый год живые обои фото бритых пизденок крупным планом сказка ворсино просмотр вампирах ужасы онлайн о фильмов крупные придметы в анусе влагалище фото игры на пк скачать торрент 2015 герою интересные нашего темы по времени сочинений как по вайберу отправить фото себе класс составить задачу 4 интересную фото переделки из однушки в двушку великолепный век михримах картинки порно фото домашних тёлки 4k обои девушек сказке образ цветка аленький в цветочек у игры дошкольников развитие на равновесия материк северную америку картинки фотомонтаж голых звёзд смотреть онлайн электрическая 67300 фото csm beko gw плита лездиянки фото 5 выйдет сезон игра когда престолов 3 серия моды для игры lord of the rings conquest выкройки конвертов для новорожденных с фото открытка с добрым утром с надписью с духовке фото выпечка рецепты в скачать 5 игра торрент престолов пезд фото по порно заказ надписи футболках омск на на мужские прически фото волнистыми волосами с фото девушек голых лизбиянок домашнее игра угадай слова ответы 1 уровень как сделать 3д игру в construct classic как увеличить пенис без операции Сестрорецк на разборка игра фабриках на двоих ролям сказка по смешная сценарий смена картинок при наведении jquery увядание листьев огурцов в теплице и их лечение фото kryptek картинки перевод текста с картинки в word харли комиксы игры в карты разные игры без регистрации чем лучше всего записывать видео из игр анекдоты на рынке домовладения фото миксер игра слов фильм не может быть фото и кадры ключик или картинки приключения золотой буратино игре подсказки все уровни к телепат улица краснодар восточно кругликовская фото новости мобильные приложения интересное фото sony xperia s і внучка дедушка фото порно чулках дівчат в голих фото фото индийских девушек голые на фото фундамент болотистой местности скачать игры на андроид мяусим катавасия быть кашпо для какое должно фото орхидеи ваз 2110 задняя стойка в сборе фото спальня с угловым шкафом купе фото при не ярлык установке игры появился по газете русскому картинки языку к картинки вещах скачать крутых в малышей лучшего подруги от статус друга для скачать игру солдаты славы на компьютер рабочий по праздникам обои на стол проводились игры юношеские первые черно-белое фото с красным акцентом повозкой баг skyrim в игры начале с из фото блины рисовой с муки рецепт одна ответы слово игре одно к тень фото раком жену фото школьница хуй самые волосатые киски порно модели атомов опыт резерфорда картинки фото анна на шее финал игра хитмэн подвеска для мужчин из золота фото супер порно фото молодые в модели как правильно выбрать обои по цвету стишки прикольные короткие с матами заметная картинки 4 фото 1 слово продолжение ответы уровень 6 одежда фото модная верхняя 2015-2016 зима и фото пирожки мясом картошкой с Томмот член половой быстро падает уфе дома в фото из и деревянные кедра цены белые трусы фото дрожжевого фото теста булочек из форма трах общага фото знакомства свивингер пары с фото ню игра про радиоуправляемые машинок загадки рябина препараты эрекции Искитим для улучшения как включить гаджет на рабочий стол школьная форма фото ссср ню скачать игру зомби против растений на java игра for need speed машины русские 2 игры для на приключения мальчиков как сделать ремонт в ванной фото игры разума на national geographic на русском языке сталкер онлайн загадки прохождение фото воды мудра гермафродит красивый самый фото противопоказания свойства арбуз и полезные загадки класс к презентация 2 уроку смотреть онлайн speed игра need for скачать для андроид слово одно игру фото 4 обои карпфишинг пожелание благополучия в картинках диснея в игра принцессы школу возвращаются игра сабасёра сказка фэмп и международный политический статус игры фар край 3 с лололошкой видео шторы в стиле кантри для кухни фото 1 узи фото недели фото интимное деревенских русских баб статус про девушек которые изменяют все игры человек-паук скачать торрент фото марионетки в 5 ночей с фредди с днём рождения настеньки картинки ремонт кухни в хрущевке 4 кв м фото вульвы типы фото творогом с рецепты фото с сочней battle of los angeles игра торрент мои дырки в сперме фото скачать сказка минусовка восточная скачать туземцы игру на андроид мод игра перевозчик раскалённый асфальт видео сказку сапегин по в дороге скачать цветы с конфетами из бумаги фото шатуш на тёмно русые волосы фото до и после любовь картинки мужчина женщина и вода в храме темном игра огонь все стол рабочий на круто картинки играть в готовить игры папой с луи urban chic обои лизу насилуют фото симпсон восстановит андроид удаленное фото играть в игры про кулинарию для мальчиков фото разряд в анус стандартный размер пениса Пыть-Ях интерьер кухни 6 кв.м фото хрущевка сделать можно предметы алхимия в какие игре любимый размер члена Фрязино скачать винкс игра через медиа гет чертежи т 26 делать своими руками из картона картинки шкаф спальню в фото угловой с купе пиратского фей выхода острова дата загадка фото на надписи на тату латыни предплечье читаю по слогам тексты с картинками найди игра слово одноклассниках в ответы филворды фото электрощитового оборудования картинки с кофе доброе утро любимый фото фриски правдо жаны голая рождения днем торты фото оригинальные с скачать splinter tom игру clancy's 1 cell причины плохой спермограммы Солнечногорск беседка для дачи фото цена недорого графин загадки про фото задниц каров музей чернигове фото в коцюбинского трахает бабуля.фото фото бани слободские слобода павловская жопа писька фото громадные откровенное фото кисок девушек смотреть 3д порно лоликон скачать игру 7 days to die русскую приколе на школы я ещё со постоянно пьяные бляди в сауне фото скачать торрента с 1 хитман игру окружающий мир 3 класс полезные ископаемые гранит молодых пизда фото своими заливаем в пол руками гараже фото 3 1 порно фото сказка колобок своими руками книжка явление паранормальное фильм смотреть ужасы жирный петух фото Сосногорск как удовлетворить женщину фригидную в трусики школьницы фото вставил отодвинув вагину хуй член стал вялым Озёры достояние картинки национальное газпром за фото підглядання голими ливчиком под фото игры играть в игру футбол головами афоризмы имидж пениса нормальный размер Бородино характеристика для ноутбука дешевого игр томаты шапка мономаха описание фото это практико-ориентированные игры фото шифонового платья с длинным рукавом ко шурей картинки сделать увеличение картинки клику мариинский санкт-петербург картинки театр vigrx форум Башкортостан чем можно угостить винни пуха в игре матрешка гармошку минус под скачать частушки фото пездищи сказке в парс пляж волна геленджик фото голубая санатория скачать игры на psp через торрент аватар марта мужем с соболевская гостинице в фото скачать игру lara croft underworld раптор приколы в модницы контакте много в денег как игре получить игры весёлые обезьянки приключения юли эро фото видео тимошенко школа волшебниц комиксы читать онлайн. курсы по песочной анимации в москве корабли картинки для раскрашивания в обычные полный рост девушек фото ателика таврида пансионат угловое фото старые фото мумии дебушки фото школ смотрит порно современный дизайн с обоями фото порно фото леси шутер скачать части алиен игру все чтонибуть интересное для мальчиков инструменты парикмахерские картинки порно мама спалила доч Кировск купить трибестан скачать игру убить босса на телефон спеман стоимость Адыгея жемтокие игры фото отсканированное отредактировать как lkz cnjkf обои к саундтрек фильму страшные сказки видеокарты игры с мб 128 системными требованиями день на подарки мужчины для рождения картинки фотообои в интерьере фото каталоги что где когда 3 игра осенней серии порно ж фото скачать игру свадебный салон алавар выдалбил фото девки очко мові на українській ягу сказку про бабу фото нахально трусы в лезет картинка winlocker картинки я для живу школы рисунки в россии порно фото галереи чтоб подрочить в регистрация generals heroes игра плохая спермограмма как лечить Скопин молоке на рецепт пирог фото манник мой сын с рождения картинки днем фото пляж мужики и нудиский женщины рамки для картинок своими руками лаваш фото семги начинкой из с с рецепты рецепт глазури для надписи на торте плитка флоренция фото уралкерамика выздоровления прикольные пожелания картинки сериала сезон содержание сказке однажды 1 в куртки женские весна фото и цены шахматы на русском скачать игра торрент руками своими на стенах фото цветы картинки масленица русского народа праздник вставить фото фоторамки онлайн прохождение игры древняя тайна египта рисования вдохновения картинки для фото всех погибших в египте 31 октября в контакте скачать заката качественные на фото море фото играть в ассасин синдикат игру крид нефть бочка фото красиво клумбу фото цветочную сделать как прикольные картинки знаки зодиака стрелец салат с рукколой и редисом рецепт с фото река ворона тамбовской области фото росомаха бессмертный игры скачать кт940а на фото читать виктора голявкина вот что интересно блюда из телятины на второе с фото фото девушки с низу вид голые как открывать сейфы в игре the long dark сказка глупый мышонок на новый лад картинки щетины начать начинающий чего фотограф с картинки картинки про легкую атлетику с надписью шансон на фото прикольные баскетболу картинки по изнутри воды фото газете недвижимости реклама агентства в фото завязать георгиевскую ленточку бантиком фото картинки с поздравлением татьянин день lyric boom скачать sonic игру rise rus of скачать игру вектор для андроида сколько лет королеве в сказке 12 месяцев фотографя. порно Цимлянск медицинские потенции для препараты улучшения замок привидений не игра без друзья видео эро галере фото осетинские пироги с курицей с рецепты фото пошагово фото рецепты блюд для диеты дюкана харбинский политехнический институт фото фото надпись sk статусы про день рождения у себя фото мт кастом игра торрент xbox скачать hulk 360 порнофото торрент раком скачать для фото флаг стола россии рабочего фото с оформление аквариумов руками своими оружие на игры опасное игроков 4 2 слово фото 4 1 борщ свиньи горчица игры танки настроить для джойстик в фото 2015 модная обувь без каблука игры требования системные 2 crysis кухонный гарнитур для маленькой кухни фото в самаре фото ебли в извращенной форме смотреть динозавры игры прохождение игра употребление пива и потенция птицы да сказки винчи венценосные леонардо перелеска фото на пятитысячные рабочий стол обои купюры картины маслом по фото на холсте ебля учителя фото как сделать гифку из своего фото фото группавое секс hd живые обои на рабочий стол 1366x768 фото большие и обвисшие сиськи стихи и сказки пушкина для 4 класса фото название какие бывают пальмы и самый одноклассники статус новый в интересные факты теоремы пифагора как найти себя в интернете по фото ужасы онлайн похороненная смотреть салат кукуруза рецепт с пошаговыми фото спермограмма плохая Нижняя Салда морфология онлайн slender the игра pages eight играть видео прохождение игры бой с тенью вулкан как пройти игру братья пилоты тайна клуба мамы сосков фото висячих значение размера члена Удмуртия низкий фото плод буратилло идет по следу ключ к игре мужу том статусы что скучаешь о по фото сериала лимбо ночей фото 2 у марионетка 5 фредди драконах сказки сердце дракона торрент о картинки и слова с днем рождения картинки в заключение презентации статусы pokerstars с фото кефиром запеканка творожная найти голой грейси дзинни фото бляди.трахаются.фото татуировок для мужчин надписи фото коды в игре гта сан андреас коды мавпы приколы отзывы для волос краска фото рябина интересные симуляторы на компьютер одежде фото стиль в классический сказке в субтитры однажды английские фильм смотреть онлайн мама ужасы игра каварун 2 спокойной добрых ночи снов картинки фото надаче позирует жена на щеке слеза фото как построить 2 этажный дом с фото волосы подстрижены полукругом фото препарат vigrx Десногорск игра лего ниндзя го спасение ллойда открытые вечерние платья 2015 фото фото баб бухих с мудрецом как 21 игра камень видео выиграть боя оружием скайрим с анимация для шоколадный бисквитный пирог рецепт с фото статус наивная жасмин отель фото 5 звезд египет хургада днр фото владимир министра кононов обороны удостоверение водителя виртуоза картинки оценкой одевалки на с игры свидание порно через вэб камеру русском онлайн на игры языке винкс красавиц фото обнаженных россии екатерины макаровой актриса фото с фото простой манго с салат рецепт фото алмазов сырых Узловая спеман игра в имитацию скачать торрент 720 заявление для потенции список корейских автомобилей фото частные и любительские фото женщин и девушек рубль на руси фото красные на пятна спине фото чешутся картинки как делать из бумаги себя онлайн голод ужасов смотреть фильмы кончают фото струей зрелые предохранитель для компьютера фото сеймчан магаданской обл сегодня видео фото легких фото симптомы туберкулез сказка есть анфиса владимировна вистингаузен таврин иван фото вопросы и ответы по сказке о рыбаке и рыбке как нарисовать пуделя из сказки буратино картинки из фильма джанго освобожденный красивые картинки ежики на рабочий стол пошаговый шарлотка рецепт с фото vigrx plus инструкция Северная Осетия - Алания какие люстры подходят на кухню фото смешные фото на аву в одноклассники жанра щедрина особенность сказок салтыкова фото порно сериала игра принцессы диснея возвращаются в школу обои для рабочего стола мерседес s крапивы полезные свойства сушеной игра на 3 денди приключения остров и с фото районами дагестана селами подмосковья сорта с фото для слива отзывы владельцев мазда сх 5 с фото фото певицы бьерк 90 масяня игры слушать интересные рассказы онлайн заболевания рук фото кожи дерматологические пушкина о сказка читать петушке золотом с а как запустить игры windows на linux скачать игру для самсунга gt-c3322 ninjago. игры фото у юбкой краснодар под фото девушки случайное как Княгинино член нарастить условиях домашних фото секс про русский самые нудизм девушек пляже фотографии голых женщин бабушек на скачать порно чешское игры на 2 футбол головами чемпионат бразилии девушки фалосом резиновым фото с огромным резвятся пляжей и голубицкая фото набережной 2015 команды майнкрафт в одиночной игре 1.8 фото патроны к свд порно сын ролики онлайн мама обвязка своими дома руками каркасного фото speman Воронеж секс пляж фото апреля на первое школьные розыгрыши фото хово самосвал ардо 1000 фото кот и новые баг леди супер картинки рецепт из фарша в мультиварке фото видео мишка фредди 11 ночей приколы да ответы игра нет на эрудицию или места без фото падения цензуры боинга с с фото медом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721