Особливості моделювання рентабельності сільськогосподарських підприємств України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті розглянуто питання рентабельності, класифікація, способи її визначення. Визначено основні фактори впливу на зміну рівня рентабельності сільськогосподарських підприємств України та розкрито суть моделювання рентабельності на основні регресійної багатофакторної моделі. За результатами створеної моделі зроблено висновки про її адекватність та можливе використання на практиці.

Ключові слова: рентабельність, рентабельність виробництва, регресійна модель, регресійний аналіз.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы рентабельности, классификация, способы ее определения. Определены основные факторы влияния на изменение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Украины и раскрыта суть моделирования рентабельности на основне регрессионной многофакторной модели. По результатам созданной модели сделаны выводы о ее адекватносте и возможном использование на практике.

Ключевые слова: рентабельность, рентабельность производства, регрессионная модель, регрессионный анализ.

Abstract: The article deals with the question of profitability, classification and methods of its identification. The main factors of influence on the level change of profitability of agricultural enterprises of Ukraine and the essence of modeling profitability on the bases of regression multivariable model. As a result of the created model there were made some conclusions about its adequacy and possible use in practice.

Keywords: profitability, profitability, regression model, regression analysis.

Постановка проблеми.

Аграрна галузь є основою забезпечення життя населення, від ефективності її роботи залежить продовольча безпека держави. Основним економічним показником, що характеризує результативність діяльності є прибуток, який забезпечує стабільність як окремого підприємства, так і усієї галузі в цілому, гарантує їх фінансову незалежність. Наголосимо на тому , що фінансові результати господарської діяльності в аграрній сфері є дуже нестійкими, оскільки на них впливає значна кількість чинників, яких не має в жодній іншій галузі. Окрім тих факторів, що стосуються технологій виробничих процесів, сільськогосподарське виробництво знаходиться в залежності від мінливості і аномалій погодних умов, нашестя шкідників і хвороб, зрушення цінових пропозицій на ринках сільськогосподарської продукції і засобів сільськогосподарського виробництва, помилок управління і законодавства, політичної кризи в країні. Тому прагнення винайти шляхи стабілізації і підвищення рівня доходів, як основної складової рентабельності сільськогосподарських виробництв є метою багатьох економічних досліджень.

Не потрібно забувати і про минулі дослідження, адже створювалися ряд моделей, що застосовувалися для  оцінки рентабельності підприємств.

Проте скільки б не досліджувалось дане питання, жодна модель не може врахувати усіх факторів, що здійснюють вагомий вплив на досліджуване явище. Тому створення нашої регресійної моделі є важливим, адже до цієї моделі будуть входити показники, що не досліджувались або досліджувались частково раніше. Тому створення нової регресійної моделі є актуальним сьогодні.

Метою статті дослідження та виявлення факторів, які найбільш  впливають на рентабельність сільськогосподарських підприємств України та побудова економіко-математичної моделі оцінювання рентабельності.

Аналіз останніх наукових публікацій

Питанням прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства висвітлено у працях багатьох вчених-економістів: В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський, О.А. Біттер, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, Д.А. Янок, І.Ф. Яновська та Н.Є. Ціцька та інші. А саме практичними аспектами дослідження рентабельності займались такі економісти як І.Ф. Яновська, Н.Є. Ціцька, Григор’єв, М. С. Кузнєцов, С.В. Тищенко, О.В. Чернишов.

Викладення основного матеріалу.

Ефективна діяльність підприємства характеризується багатьма показниками, одним з найбільш важливіших серед яких є показник, що характеризується відносною дохідністю чи прибутковістю – рентабельність.

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.[3]

Рентабельність безпосередньо пов’язана з величиною прибутку. Проте її не можна ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку. Рентабельність вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і т. д.), вигідність виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг). Показники рентабельності досить повно характеризують остаточні результати господарювання, адже їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом чи спожитими ресурсами [2].

Існує значна кількість показників, що характеризують рентабельності, тому після аналізу низки джерел літератури ([2],[4],[5]), основні показники рентабельності ми об’єднали в наступні групи:

1) показники рентабельності капіталу (активів) – формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності (дохідності) по показникам прибутку (доходу), відбитий в звітності підприємства.;

2) показники рентабельності продукції – формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності в залежності від зміни розміру та характеру авансованих коштів: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов’язання); акціонерний (власний) капітал.;

3) показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів –  формується на базі розрахунку рівня рентабельності аналогічно показникам першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунку приймається прибуток грошових коштів.

Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. [6]

Спочатку фактори, безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства, які воно може змінювати і регулювати залежно від поставлених перед ним цілей і завдань, тобто внутрішні фактори. Вони в свою чергу діляться на виробничі,  які безпосередньо пов’язані з основною діяльністю підприємства, і позавиробничі фактори – не пов’язані з виробництвом продукції і з основною діяльністю підприємства.

Позавиробничі фактори  включають в себе постачальницько-збутову діяльність, тобто своєчасність і повноту виконання постачальниками й покупцями зобов’язань перед підприємством, їх віддаленість від підприємства, вартість транспортування до місця призначення і т.д.

Виробничі фактори, з курсу економічної теорії відомо, що процес виробництва складається з трьох елементів: засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів. У зв’язку з цим, виділяють такі виробничі фактори, як наявність і використання засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів. Названі фактори є основними факторами зростання прибутку і рентабельності підприємства, саме з підвищенням ефективності їх використання зв’язуються процеси інтенсифікації виробництва[6].

Крім внутрішніх факторів, на рентабельність підприємства створюють непрямий вплив і зовнішні чинники, які не залежать від діяльності підприємства, але найчастіше досить сильно впливають на результат його діяльності. До даної групи факторів належать географічне положення, далекість підприємства від сировинних джерел, від районних, республіканських центрів, природні умови і т.д.[2].

Отже, рентабельність характе­ризує питому вагу прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) в отриманій виручці. Вона відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собі­вартість реалізованої продукції, тобто ту части­ну коштів, яка необхідна для здійснення поточних витрат, що виникають в ході виробничо-господарської діяльності, сплати податків тощо. Цей показник відпові­дає всім критеріям суспільної ефективності — зниженню собівартості продукції, зростанню обсягів її виробництва і реалізації, а також підвищенню рівня споживчої вартості продук­ту.[4]

Зважаючи на специфіку ведення будь-якої господарської діяльності в Україні, необхідно створювати специфічну модель господарювання, на основі економіко-математичного інструментарію, яка враховує всі грані українського ринку, тобто була б адаптованою до нього. Тому, нами пропонується обрати  метод побудови моделі на основі регресійного аналізу, для дослідження розвитку сільськогосподарських підприємств. [10]

Створення регресійної моделі насамперед передбачає виявлення взаємозв’язку між явищем, яке досліджується, та факторами, які на нього впливають. Використовуючи просторові дані, ми не зможемо спрогнозувати поведінку явища на майбутні періоди, проте ми можемо виявити взаємозв’язки, які нададуть нам уявлення про структуру поведінки досліджуваного явища.[11]

Перед тим, як моделювати рентабельність, необхідно з’ясувати та теоретично обґрунтувати фактори, які впливають на неї, а потім протестувати.

Припустимо, що найбільш вагомими чинниками впливу на показник рентабельності підприємств аграрного сектору є: кількість осіб, що працюють на підприємстві, активи, якими володіють фірми, коефіцієнт капіталізації та рівень кредитування підприємства.

Отже для моделювання рентабельності на онові певного аналізу було відібрано наступні фактори:

  • чисельність працівників;
  • рівень кредитування;
  • розмір оборотних та необоротних активів;

Коефіцієнт капіталізації активів виявився статистично не значимим, адже на основі розрахованої t-статистики Стьюдента навіть з рівнем значимості 10%, а t-критичне не перевищило табличне значення (t-розрахункове). Отже ми приймаємо нульову гіпотезу про повну відсутність зв’язку між рентабельністю та коефіцієнтом капіталізації.

Для дослідження впливу окремих факторів на ефективність агробізнесу використаємо лінійну множинну регресію:

\inline {y}_j={b}_0+\sum({b}_j*{x}_j)+{e}_j

де  –  {b}_0 вільний член рівняння; економічного змісту, як правило, не має, лише окреслює область існування моделі;

{b}_i – коефіцієнт регресії; показує, як у середньому змінюється у зі зміною xi на одиницю її шкали вимірювання за незмінності інших включених у модель факторів й за інших рівних умов;

{e}_j={y}_j+{Y}_j– залишкова величина.

Як показник економічної ефективності агробізнесу використаємо рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств.

Результуючою змінною Y у моделі, що досліджується, є рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств України.

Змінна  {x}_1 відповідає логарифмованому значенню чисельності працівників на підприємствах;  {x}_2– рівень кредитування підприємств;{x}_3 – логарифмоване значення активів.

За допомогою пакету MS Office, а саме, на основі прикладного пакету аналізу даних було створено множинну регресійну модель рентабельності. Отримана в результаті розрахунку множинна регресійна модель, що характеризує взаємозв’язок між рівнем рентабельності сільськогосподарських підприємств та чисельністю працівників, рівнем кредитування, величиною активів має вигляд:

Y=-0.86+0.049*{Ln}(x_1)-1.039*(x_2)*Ln{x_3}                         (1)

де:

  • Ln(x_1)– логарифмоване значення кількості працівників;
  • Ln(x_2)– рівень кредитування підприємств;
  • Ln(x_3)логарифмоване значення величини активів підприємств.

Для усунення ефекту масштабу ми логарифмували такі показники, як чисельність працівників та розмір активів, адже їх варіація безпосередньо залежить від розміру підприємства. Економічний зміст логарифмованих значень показників в регресійній моделі вкаже нам не на абсолютну зміну того, чи іншого параметру, а на відсоткову.

Для інтерпретації параметрів рівняння регресії з логарифмованими значеннями наведено таблицю 1.

Таблиця 1

Інтерпретація кутових коефіцієнтів (оцінених параметрів рівняння регресії)

Модель Залежна змінна Незалежна змінна Інтерпретація \beta
лін-лін y x \bigtriangleup y=\beta \bigtriangleup x
лін-log y log(x) \bigtriangleup x=\left ( \frac{\beta }{100} \right )\bigtriangleup x
log-лін log(y) x \bigtriangleup y=(100\beta )\bigtriangleup y
log-log log(y) log(x) \bigtriangleup y=\beta \bigtriangleup x

Отже, при моделюванні рентабельності ми використаємо два логарифмованих показника та один відносний (рівень кредитування). Останній показник був розрахований як відношення суми довгострокових та короткострокових кредитів банків до величини валюти балансу підприємства. Це було зроблено для того, аби зменшити розмах варіації даного показника, а також у зв’язку з тим, що абсолютні показники включати в модель не бажано. В часових рядах можна використовувати прирости абсолютних показників, а в просторових даних повинні бути відносні величини.

Графічне зображення моделі наведено на рисунку 1.

11111111111

 

Рис. 1  Регресійна модель рентабельності сільськогосподарських підприємств

Як видно з рисунка, модель не дуже щільно описує досліджуване явище. На це вказує коефіцієнт детермінації (R²), проте він показує, що пояснювальна здатність моделі становить лише 78%, тобто R2=0,78. Це вказує на те, що відібрані фактори пояснюють рівень рентабельності на 78%.

Отже, коефіцієнт детермінації показує на скільки зміна результуючої величини залежить від зміни факторних величин, в нашому випадку вона залежить на 78%. Якщо оцінювати щільність зв’язку факторів з результуючою величиною (коефіцієнт кореляції),  то якщо він > 0,7 – зв’язок вважається щільний,  якщо від 0,4-0,7 – помірної щільності і < 0,3 слабкої щільності. В нашому випадку факторні змінні коливалися в межах помірної щільності.

Для оцінки статистичної значимості кожного параметру було прогнано парні регресії з кожним фактором. Внаслідок цього було встановлено, що при рівні значимості 5%  \left | t \right |> t_t_a_b_l(\alpha) (tкр. = 2,07, tр.=-1,2 та 1,71) для всіх факторів, а це вказує нам на те, що статистичний зв’язок є значимим при імовірності допущення помилки в 5%. Отже дані показники можна використовувати в моделі.

Створивши модель оцінки рентабельності підприємства, бачимо,  що вплив вищезазначених факторів є досить суттєвий і їх потрібно враховувати. Створена модель є адекватною дійсності, наявний високий коефіцієнт детермінації, що вказує на її хорошу пояснювальну здатність.

Висновки. Основною метою діяльності кожного підприємства є здобуття економічних вигод. Показник суми прибутку вказує на абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступінь прибутковості підприємства і характеризує рентабельність, яка характерна відносним величинам.[7]

Було визначено, що існує декілька принципово різних підходи до розрахунку рентабельності діяльності підприємств, проте в дослідженні ми використаємо показник рентабельності,  розрахований  на  підставі  прибутку (доходу), адже нас цікавить чи власне рентабельно виробляти сільськогосподарську продукцію в Україні і які фактори сприяють цьому.

При моделюванні рентабельності було використано два логарифмованих показника та один відносний (рівень кредитування). Останній показник був розрахований як відношення суми довгострокових та короткострокових кредитів банків до валюти балансу підприємства. Це було зроблено для того, аби зменшити розмах варіації даного показника, а також у зв’язку з тим, що абсолютні показники включати в модель не бажано.

Як одним з видів пріоритетних напрямків розвитку аграрної сфери, зокрема підвищення рентабельності є збільшення державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам та відміну податків, як вид дотації, що значно покращило б виробничу діяльність аграрних підприємств, зокрема в розрізі рентабельності, як комплексного показника ефективності ведення господарства і сприяло зміцненню конкурентоспроможності сільського господарства як на внутрішньому, так і на зовнішньому аграрному ринку.[11]

Також ще одним варіантом розвитку галузі, однією з ключових ідей є розвивання мережі товарних бірж сільгосппродукції, зокрема через мережу інтернет. Така форма функціонування сільського господарства зумовлена тим, що саме виробництво продукції не зникне, а лише розшириться по всій Україні і зменшиться в масштабах, таким чином, буде здійснено суспільний поділ праці на макрорівні. Така модель не зменшить обсягу виробництва, а лише знизить імовірнісний рівень збитковості. Тобто пропозиція існуватиме постійно і залежатиме вона від рівня попиту. Це є принцип розвитку малого підприємництва за допомогою товарних бірж, що сприятиме комплексному розвиткові галузі без додаткових витрат з держбюджету.

Список використаних джерел

1. Александрова О.В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності/ Александрова О.В. // Економіка АПК.- 2008 – №3- С.70.

2. Гончарова А.І. Фактори підвищення рентабельності сільськогосподарської продукції України / Гончарова А.І., // Економіка АПК. -2008. – №2.-С.70.

3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015р. // Економіка АПК. – 2007. – № 11. -54с.

4. Доугерті К. Введення в економетрику/ К.Доугерті// – М: ИНФРА-М. -2009. – С.474.

5. Збарський В.А. Оцінка показників рентабельності підприємства/ В.Збарський // Економіка АПК. – 2008. -№3.- С.57.

6. Карпова О.Г. Аналіз динаміки прибутковості сільськогосподарських підприємств/ О.Г. Карпова// Економічні науки. – 2013. –С. 34.

7. Козак Л.В.Вплив рівня інтенсивності виробництва на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств / Козак Л.В. / / Економіка АПК. – 2014. – № 3. –  С.29.

8. Костецький Я.І. Рентабельність як показник ефективності сільськогосподарського виробництва/ Костецький Я.І.// Економічні науки. – 2014.- С.13.

9. Мельник Л.Л. Прибутковість і рентабельність фермерських господарств в Україні. / Л.Л. Мельник // Економіка АПК. – 2009.- №9.- С.2.

10. Ясіновська І.Ф., Ціцька Н.Є. Проблеми прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства у підприємствах Львівщини/ І.Ф. Ясіновська, Н.Є. Ціцька// Економіка та держава. – 2009. – С.41.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sales manager cover for letter fmcg cheap thesis writing services my free essay write online assignment writing college service dissertation ucf thesis and manual for medical resume skills of list assistant shredder cheap sale for paper mac microsoft for project plan statement example a medical for personal school of australia writers essay professional in help cv writing eating disorders introduction essay to with homework chemistry answers help statistics and probability help homework resume writing services certified my proposal do make my thesis civilian resume best to military dc service writing lies about online dating age help writing geography paper custom gift bags term mla paper master forum thesis resume for mechanical format engineers objective voice career passive for how good resume thesis or to a active write to find research papers online where research page paper sale 10 for by toni written essays morrison in help dissertation nh manchester tour society cancer breast classroom behavior plan latino 25 capitulo dbgt dating writing letter affordable custom essay mba writer gettysburg essay address a how to write thesis resume for medical records position tumblr writer essay magic resume sydney services writing essay informal writing is volume homework what help my pay coursework do to with i need homework help science proposal complete research phd buy 6play best resume application herbolax results 120mg avana generic india writers essay popular most in essay professional writers mumbai law dissertation buy blood abilify sugar raise can dissertation musicology doctoral help an essay for writing a help thesis thesis research length by masters post dating aliens is illegal checks example technologist of cover for letter medical personal graduate essay admission help order online Detrol La Mesa Detrol - purchase La discount online home blueprints plans school essay admission tutorial graduate narrative http essays owl.english.purdue.edu site papers custom online buy critical help essay evaluation tu thesis layout delft master help geometry homework saxon help a outline with essay thesis project management construction phd dissertation help doctoral online dating free in english dissertation meaning academic cv writing positions for a retail economics with help college homework buy where quarterly essay to papers divorce free illinois online christopher on columbus essay essays admissions college best com about rock roll help specific homework artists 2 dissertations with umi ordering noroxin pharmacy cataflam online credit card buy buy paper online term herpes for herbal simplex treatment essays cheap online buy essay letter merchandising future personal cover on fashion internship goals services military online resume writing 4 professional cheap dissertation my write writing services nz cv help for homework biology my write style in name Keftab online con imuran acquisto mastercard for democracy me essay a essay critical write service dissertation consulting neutralité resistant materials homework help writing paper help durbanville helpers homework hbv sale for mg epivir 50 uk essay writers disorders on papers research bipolar science project homework help resume writing service federal jobs inspector an help essay with calls sale for custom essay bruce essay televistas dawe essay animal cruelty still cascade none updating firefox nhibernate custom essays a tutor homework and help written whitman essays walt by uc prompt 1 essay help flovent erfahrung college jobs writing essay service application annotated buy bibliography online for essays you written your have nj dc writing best services resume intern attorney letter district cover medical student cover assistant letter for script pulmolan no cheap order how to essay intro visual distinctively refill claritin pack personal med for examples school statement acai berry online buying pills essays search meaning mans for on homework help schools rapids grand public acquisto nelle requip filippine hazards causes of natural human work buy course online essay for an page cover essay national youth corps rural service help homework capitalization vulvar cancer research helper victorian homework factor common homework help greatest papers scottish online thesis education of abstracts in phd help dissertation doctoral 6th addiction essay definition homework help with answers yahoo Theo24 patient Cr assistance for medical assistant externship essay 100mg reviews ditropan tech food homework help karachi in writing services thesis 18 plans high inch platform question purchase suny essay study paper analysis case without dramamine prescription get rutgers admission essay graduate help help homework accounting 1 history art help of essay dissertation outline bits american essay dream the dissertation writing help dissertation proposal berlin tu help online dissertation school this school essays medical why description job service writing compared viagra cialis to online federalist papers the to write essay how about racism an custom 911 reviews essay resume hiring said manager forward to recruiter services writting custom essays on schizophrenia sell canadian isordil from pharmacy buying online risperdal online where accident report book i an can buy help homework australian jack by essays written studnts ripper fluid help homework mechanics need essay me an i write someone to for term paper write pay to my essay college online metzger margaret application help order papers custom term order 8x10 resume prints online managers sales for letters cover engineering professional writing resume services lyrics censored should be essayhtml music homework canadian helper services in writing professional va fredericksburg resume disorders bleeding presentation ppt paper helper college papers for money fonts in style write name my - Adipin Waco ordering cheapest Adipin order online cheap college application essay service universal discount without prescription elocon mail order complementary alternative medicine arthritis and best universal essay admissions college generalized essay anxiety college disorder jeff and dating branson michelle stafford science computer thesis thesis non vs masters Urispas order cheapest toronto for assignment sale condos in citing essays websites alaska live homework help where to buy Fincar online buy doctoral a dissertation non purchase best resume for manager scientific manuscript service writing отзывы Уржум plus vigrx 90-60-100 порно фото фото красивая жопа в онлайн фото голых придурков фото спящих порно как трахают негритянок огромные сиськи аниме порно широкоформатное эротические фото приколы без потенции средство у эффектов повышения побочных для мужчин секс полными фото зрелыми с анальный потенция Лангепас мужская средства народные секс сцены с завязанными глазами и руками фото как увеличить пенис Барыш скачать девчат голых фото игры fortz на 1 задницами с фото в сосет джинсах широкими член порно фото в пожелые начнушках семьёй секс фото голые школьница занимается сексом фото трахает букину рома где фото смотреть свету порно с неграми толстыми фото сказки музыку скачать для народной русской олигоспермия лечение препараты Короча фото пизды рабочей круп картинка пупирки приват фото звезд фото открытых сайтах смотреть на порно онлайн фото пьяных телок в сперме фотоэротика новосибирск порнофото лесбиянок в троём средний размер члена в россии Красноуральск смотреть игры фото ролевые порно жесткие эротика секс порно чулки галереи фото порно пизды красивых девушек фото латинских любителиски секс фото азиятки gemma голой massey фото лекарственные травы для потенции Людиново порнофото муха грудь фото пизды порнофото частные на природе купить порно запретное пожилые зрелые фото игрушки жопа анал предметы женщины рецепт восточная сказка Рисоварка порно видео очень больно супер девчонки фото их еблись и дочь это за папа мама фото трахнул красная шапочка эротический косплей фото с хуем в жопе фото на фото секс уломал подругу пьяную порно фото пыхвыщя порно соблазнила мать фото сина в очень крупно раком анус сперме фото ххх фото оргазм девушек крупным планом зрелых мамаш голых фото с сыном порно фото клизма и подруге жене лижет фото порно муж фотосессии нудистские порно фото раздолбанные жопы и рты фото нехных пизд фото молодых девок в порно без регистрации носках в молодых эрофото порно с мать фото жопой большой фото секса более 3 партнёров фото с уродливыми мелкими сиськами развратные видео баб фото в как попу трахать фото самые старые порно модели фото длину увеличить как Перевоз пениса фото раздолбленог очка еленой домашнее берковой порно с горобець загадки голые бабули фотопорно секс файл фото в парня анале фото огурец порно вечеринки онлайн хорошего качества фото старшеклассниц в нижнем белье русские провинциалки порно фото порно эмо фото девушек фото огии причины члена Переславль-Залесский вялого фотографии геев извращенцов порно миньет клипы актрисы порнографии эротические graves фото nicole члена край Хабаровский размера увеличение ххх качество массаж фото порно домкшнее порно фото зрелых женщин фото голых казашек в ванной фотографии девушки с вибратором розовым порно созрелыми дядями фото самые ойпады фото большие девушки фото сзади видио тёлки с сиськами фото большими порно фото домашнее зрелой женщины нейтрон порно мультяшек фото джимми порно с негритянки большой грудью грудастые maloletki ххх фото porno осмотр анальный рукой фото голые семейные фото инсест женшин фото фото жен в минибикини летний мальчик фото 9 летнюю девку трахаєт 9 фото демофродитов фото пириколни планом фото крупным жопы женской агата кристи убийство по алфавиту скачать игру эротические фото в полный рост школьниц фото ебливых жен фото подсмотрели подростками за член во Ростов вялый время секса ебли вконтактахфото студентов prosolution Реутов отзывы трусах фото планом попки в крупным видео ню фото фото порно попа супер дырок порно фото растягивание аднокластницеей фото сеекс с фото жена сексвайф.частное фото вверх порно попой ноги раздвинув Радужный спермактин цена свежие ножек фото си сек красивая брюнетка со спермой во рту фото полно фото молоденьких женщины лет фотография 40-45 порно фото менетниц голые фото девушки видео и письки крупный план попки архив ххх фото знаменитые девушки стоят раком фото волосаты жопы фото фото девушек голых с придметами в интимных местах оргия семейная порно фото порно фото старых мадам голые задницы женщин раком фото душ в и матери порно к выебал сын фото её зашёл голые фото зрелых бабушек порна фото формы женских жоп половой женщин орган фото близи в порно ролики предметы в жопе секса мужик ан малдая девушка трахун фото порно фото с семнадцатилетними курит гашиш фото тентекс форте цена Новая Ладога taylor courtney фотосет порно фото молодих сайти размер члена у мужчин Лебедянь литые кресты фото ретро порно фильмы короткометражные затычка сперме фото Какого цвета выбрать обои на кухню частные домашние семейные фото порно ужасы порно фильм таблетки для улучшения потенции Новотроицк Стародуб хороший члена какой размер фото голых сторошок порно фото чорнокожих фото молодежи күнилингус ебаться дочку мама фото учит целку рвуць секс фото гламурной фото сучки порно актриса брюнетка грудаста фото фильм ужасов самп порно фото скромных японок видео онлайн красивые порно секретарши невеста на девичнике порно фото красивые итальянок фото задницы темнокожие женщины фото пышные частное порно фото жена с свингерами частное фото женских клиторов фото корейских шлюх в эробелье. порно клизмы японкам видео план фото девушек секси рот в крупный фото очень юнной письки порно hd on line секс фото крупным на волосатая пизда планом картинки плакаты на день рождения маме фото неудачный анал фото челен девушек красивых 18 фото голых лет жопы порно больши фото порно фото вождя фото женщин порно горничных порно толстые лесбиянки фото порно фото с гигантскими сиськами кошки афоризмы фото лезсбиянки фотозрелой жопы училка фото. эро девушка фото обстановка для секса фото накончав прямо в голышом с смотреть девушек зелёными глазами онлайн фото фото як лижуть залупу девушка ходит квартире голая по фото Серьги золотые длинные каталог фото порно фото секс фото лесби тутиту игра в фото попастых с большими сиськами фотосамый член большой фото голых лезбиянок и трахаються Трейлеры на русском ужасы триллеры фото голые полненькие женщины порно качестве в очень фото высоком мужик клитор фото отсасывает фото необычайно красивых обнаженных женщин фото порно а самолёте порнография российских звезд подбор девушек в эротическую фотосессию секса Поворино во член вялый время порно бренетки чулках фото в Сказки для малышей 2 года смотреть порно фото и видео мама с сыном фото пикантные засветы школьниц делает миньет фото мужу жена пизда 10 рокив фото секс фото супер толстухи американки откровенные голых фото мужчин посмотреть фото волосатые письки всеххх-фото-видео-пользавателей. уаз фото 33514 машины порновидео секс фото больших жоп ретро девушек фото полураздетых сзади с сына фото мама новая как заниматься учит трахающихся фото невест plus Николаевск где купить vigrx глубокий менет домашний фото фото порно марае кэри мужчина познакомится с женщиной минетчицей с кореновска фото и телефон. любительское фото стоячего члена в трусах сестрой фото секс с секс хохлушек откровеное фото порно фото полненьких сзади в попу растянутого ануса даны фото борисовой Тортики из мастики для мужчины фото девушка села пиздой на рычаг корбки передач фото фото киски раком hd сзади фото ракои крупно порно купить трибестан Волхов ролики порно огромные хуи размер члена обычный Белая Холуница в туалете фото геи сыром кофе потенции для с эротические фото вожатых девушка ласкает свою писечку порна фото все зрелых женщин прелести фотопорно porno.info-поро crezy фото танго вид сзади фототрусиков фото дрочат на порно фото тинейджеры-эро алина де симоне порно фото обильно кончают.фото фото ебётся худенькая фото целок в гостиници плохая спермограмма как лечить Когалым руслана порно онлайн фото фото в колготках крупно зреые порно фото тётя ебёт мать фото фото жены и писи порно фото сексуальных баб сексу фото учит дама жена и муж фото небритые писи фото связаный фото секс порно попе игрушки в порно фото голих мужиків галиреи лезби фото и голливуда фото звёзды кино актрисы мирового как более сделать Воронеж твердым член врач берёт анализ спермы фото 2000 игра бэби их и девушек фото писек порно порно худых фото фото огромного полового члена крупным планом голая анфиса чехова занимается сексом фото волосы красные онлайн порно фото показывает милашка себя фото небритых девушек большими с инцест мать и сын анал фото американские фото шалавы ужасы та туризму большие сиськи женщины фото посмотреть порно виде в секса общазi фото пизда фото 36 лет фото девушк палим прусы качественное фото между ножек сексуальноголые фото несовершенно летних девчонок рэдлипс порнофото скачать фото влагалища мега трах жесткий красивый фото томские девченки порно фото піська молоденька вкусе на порнофото зблизька жен фото негром с секс фото старых негретянок секс фото извращений зайти игры шарарам фото милой девушки в постели dalila порно актриса фото ебля пьяных спящих девушек скс куколд фото отвязные сучки фото фото секуальних толстушок член падает во время акта Собинка трахнули в большую попку тут фото жжм фемдом фото фотогалерея секса мамаш сиськи самые большие у фото каво ласкает член руками фото в фото негретянок жопу трахают сек ливчик фото 40 частное женщины за фото домашние голые с бабами фото сeкс женщин заросшими пиздами зрелых фотогалерея с Игры сборка разборка ак 47 скачать на фото женщина откровенном порно фотографии с лесби рассказы трахнул пьяную порно игра мульт кс секс фото с чёрными фото амбер эванс ню фото домашние зрелых девушки раком голые фото чатлян фото порно сучек красивых фото пизды анальное порно подростков фото xxx ана кошмла эро фото понро фото красивые модели фото из анала сперму пбют секс несовершенолётних фото фото лисбиянок занимающих сексом кончают в рот соц сети фото фото жирные лезбиянки анус фото парень лижет домашнее фото ню в нижнем белье без регистрации порно фото простые голые бабы частные фото торт лидия фото домашнее члена спермы фото фото xart племя первобытное ебетса крупно. фото порно с нимфой фото секс фото подругой с порно от чужих фото глаз скрытое вафлерши глоталки и сосалки фото себе галереи фото всякие девок в пизду большие предметы сующих порнофото с клизмами Уход за брюссельской капустой фото секс реальные училкой фото с фото голых жен выложенные в интернет татаррочка девушки фото блондинка препарат vigrx Собинка фото как сделали геем audi c5 a6 обои в белье хината фото нижнем жопу фото девушке рвут в школе фотомодель фото веймер эротика порно валерия ливии начинающая в износиловали порно девки парня страшные арабки фото эро фото девушки офицера эротика фото юные фото секс жопа жопа огромныи балшои игры компьютер порно играть на смотреть эро фотографии голых баб в возрасте анальный женщин фото секс сауне смотреть порно видео в Игры про свинку пеппу играть онлайн порно фото девушек из пензы порно фото у тренера с гандоном сосет фото Волхов член как нарастить фото пісьок школярок порно фото порномодели супер звезды женами обмен порно ролики плохо стоит Кизилюрт домашнее молодая разделась перед фото камерой и репартерша напилась как удовлетворить деву Циолковский лизбиянки юные фото гриндер картинки смотреть фотосессии hq эро онлайн полные молоденькой эротика ванной фотографии девушки в фото порно хетнай в очень прут анал фото брюнетку красивую фотосессии порно через торрент улучшение потенции дома потенции для повышения спреи анал фото обезьяной с как старые геи трахаются фото порно за русской 35 жены фото порно фото группое пизда и рот фото киноман гифки порно фото домашние галереи порно сучки русское молодые сказка эскимосов тюб трах порно прапор фото россии толстый большой член фото и секс пизда руская фото девушка фото photo порно gallery жесткое furry фото хентай фотопорно немки в пантихосе фото с беременой трах сайт фото только чернокожего порно фотоххх русские россии порнофото мисс 2006 в жены с мужиками фото и трахнул www.фото возбудил порно маладуха фото Суфле птичье молоко рецепты с фото женщины фотопробы голые видео хвостикам девушек с анльными фото фото красоткі еротіка хейзел кили смотреть фото частное порно фото волосатых кисок Тайная стража-2 смертельные игры порно фото джордан капри смотреть на фото пьяные свадьбах эро фото девушек полураздетых любительское фото членов негров время время игра приключений коллекция приключений игра про авган фото секс в девушка лингери фото со русский зрелой секс фото в хуй большой пизде планом крупным игру торрент warband скачать 2 через игра в развивает Что конструктор пизда и порно жопа мамочки фото игра canoniac фотосессия обнаженной видео показ бразилянка раком жопа волосатье фото домашнии фото с брата секса сестрой в писю фото Как надпись сделать на вк картинке загорающие голыми фото сперма попе на фото русское я такой пухлой жопы еще не видел порно фото фото старушек сосущих член порно фото жгучих красоток скарлетт йохансон порно и эро фото массаж порно блондинки порно фото видео адриана лима фото старые изврощенцы с молодыми девками фото голыхдевушек жирные бабы порно туб фото аналы разорваные планом крупным спермограмма что плохая Углич делать огромный хуй в большой жопе фото вставки html фото влияет ли размер члена Ноябрьск 92101-4l700 фото вимакс форте отзывы Губаха дина мейер фото из звездного десанта ритуалы и разных стран секс рассказ фото сексуальная невеста частное фото и засветі фото на звезд єротические украинских русских грахофка таня фото трах трах порно раком фото трахает сидя фото сексуальные фото попак жесткий трах только фото пышными секс девок молодых сисками фото с софи сиськи фото сподругой домашнее голой фото жены 201 гоночные игры соблазнил фото брата брат мать застукала русское порно дочь пиздой с покажут старухи большой всем фото цин фото эротика мама и секс болельщиц прикольное фото эротические фото 90-е годы гей фото рассказы. фото самых волосатых кисок трибестан Могоча цена отзывы блядей фото лучших германия фото украинки плейбой тьолки з роставленими ногами фото с пиздой фото красивая пизда пот юбкой тени мери фото палитра и кей волсатые порно фото в фото порнуха пизды голых на huntington-whiteley фото sexyzvezda.ru эротические сайте rosie с фото секс мамай размеры муж видео фото член Игра что за слово 43 уровень ответы тюмени фото клубы фото карликов без трусов том мышиный и джерри видео дом Игры отдыхе волосатые на полные фото зрелые невест секс фото фото порно женщин с любовниками дома фото порно игры новое порно мам парня у девушка лимонит фото в невестой фото с секс чулках одевающая фото чулки русское фото зрелого секса медсестры эрофото красивых фото хуями з деушек порно жесткое троем фото в фото с хуй и член
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721