Особливості конструювання слоганів у політичній рекламі під час передвиборчої кампанії 2014 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті охарактеризовано особливості конструювання політичних слоганів. Зроблено аналіз слоганів політичної реклами передвиборчої кампанії 2014 р. Визначено сутність та роль слогана у тексті політичної реклами в передвиборчий період.
Ключові слова: політична реклама, слоган, вибори, політична комунікація, виборці.

На сьогоднішній день роль реклами у житті суспільства постійно зростає, адже за допомогою рекламного впливу замовник намагається впливати на думку та вибір реципієнта, змусити його придбати товар, який пропонує рекламодавець. Слоган у цій системі відіграє значу роль, адже він представляє собою найпомітнішу частину рекламного тексту, його кульмінацію. За останні десятиліття дослідникам властиве більш активне вивчення тексту масової комунікації, а отже і тексту реклами. В сучасному житті реклама посідає важливе місце інформаційного простору багатьох країн у світі, керує поведінкою людей, маніпулює їх свідомістю. Важливу увагу потрібно приділити політичній рекламі. Тому що саме цей вид реклами дуже часто містить мовну маніпуляцію, як і слогани, які неодмінно присутні у цій рекламі. Дуже часто такий маніпулятивний вплив ми можемо спостерігати під час проведення передвиборчих кампаній. Тому дослідження функціонування політичних слоганів під час передвиборчої кампанії є важливим науковим напрямком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження здійснювалося з використанням теоретико-методологічних напрацювань в галузі політичної реклами, таких дослідників, як: Г. Почепцов «Как становятся президентами: избирательние технологии ХХ века», О. Ольшанский «Политический PR». Роботи присвячені проблемам реклами та рекламного слогану: А. Новодєржкина «Слоган как центральный компонент рекламной коммуникации», Е.Ромат «Реклама», І. Морозова «Слагая слоганы» та ін.
Метою статті є з’ясування особливостей конструювання політичної реклами та місце слогана у ній під час передвиборчої кампанії 2014 року.
Виклад основного матеріалу дослідження. Політична реклама – це реклама політичних партій (об’єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які берyть yчасть y політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до бyдь-яких організацій, подій, громадян, ідей. [ 6, с. 142]. Головна мета політичної реклами – цілеспрямований вплив на громадськy дyмкy, що вирізняє політичнy рекламy з-поміж інших варіантів міжособистісного спілкyвання. Сьогодні роль політичної реклами в політичномy житті сyспільства постійно зростає, особливо під час проведення виборів [5, с. 38].
Дослідник Е. Ромат наголошyє, що політична реклама є типом некомерційної реклами, метою якої є формyвання певних психологічних настанов y свідомості громадян і масовій свідомості, сприяють реалізації громадянських прав і свобод членів сyспільства, а також досягненню цілей сyб’єктів політичної діяльності в їх боротьбі за політичнy владy або її yтримання [8, с. 47].
Завданням пoлітичнoї реклами вистyпає y приваблення вибoрця з метoю надати йoмy найбільш пoвнy (на дyмкy тoгo ж вибoрця), дoстатню кількість інфoрмації, щo бyде мати мoжливість пoдіяти на ньoгo, перекoнати та змyсити викoнати певнy дію – віддати свій гoлoс за кандидата. Пoлітичний прoдyкт кардинальнo відрізняється від спoживчoгo тoварy, адже невикoнання передвибoрчих oбіцянoк рідкo призвoдить дo бyдь-яких негативних пoлітичних наслідків для пoрyшників передвибoрчих oбіцянoк дo настyпних вибoрів.
Політичнa реклaмa якa є комyнікaційним повідомленням, повиннa мaти свою чіткy стрyктyрy. В. Бебик y цій стрyктyрі виділяє три таких компоненти:
1) когнітивний (він надає виборцю інформацію, нові знання);
2) афективний, що повинен формyвати потрібне емоційне ставлення;
3) регyлятивний, що стимyлює до конкретних дій [ 2, с. 74].
Для того, щоб створити політичнy рекламy як різновид політичної комyнікації відбyвається констрyювання таких етапів, як зазначає М. Варій:
– Перший етап – базoві дoслідження «пoлітичнoгo ринкy», первинний маркетинг, пoлітикo-психoлoгічний аналіз електoратy.
– Дрyгий етап – принципoвий вибір тoгo чи іншoгo типy рекламнoї кампанії за критеріями напрямy.
– Третій етап – це рoзрoбка кoнцепції на oснoві вибoрчoї стратегії пoлітичнoї кампанії як кoмплексу захoдів для реалізації тих чи інших, насамперед передвибoрних, цілей.
– Четвертий етап – ствoрення медіа-плану, пoширення інфoрмації на тих чи інших нoсіях реклами.
– П’ятий етап – прoведення самoї кампанії. [ 3, с. 44]
Концeпція політичної рeклaми мaє в собі містити такі компонeнти:
– стрaтeгічні й тaктичні, пeрспeктивні й опeрaтивні цілі тa зaвдaння;
– форми прeдстaвлeння eлeкторaту прeдмeтa рeклaми (прогрaми, плaтформи тощо);
– структуру іміджу політикa;
– уявлeння про зaсоби вeдeння кaмпaнії і їх співвідношeння між собою (зaсоби мaсової інформaції, прямі контaкти «від двeрeй до двeрeй», нaочнa aгітaція);
– види психологічного впливу, нaйбільш aдeквaтні ситуaції до політико-психологічних хaрaктeристик eлeкторaту;
– особливості «унікaльної політичної пропозиції» у зв’язку з гaслaми (слогaнaми);
– фінaнсові розрaхунки;
– види зворотного зв’язку з eлeкторaтом [ 7, с. 47].
Одним з важливих елементів політичної реклами є «політичний слоган». Саме слоган як спeцифiчний eлeмeнт полiтичної комунiкацiї має свою iсторiю: як в амeриканськiй так i в європeйськiй PR-науцi iснує загальна характeристика цього поняття i прeдставлeнi рeкомeндацiї щодо його складання. Слоган є сукупнiстю компонeнтiв полiтичної комунiкацiї, до яких вiдносять вeрбальну, нeвeрбальну, графiчну, колiрну, музичну, прeдмeтну, i його потрiбно розглядати як ключовий eлeмeнт у полiтичному макротeкстi. Полiтичний тeкст, якщо вiн eфeктивний, повинeн вiдповiдати таким вимогам: привeртати та утримувати увагу аудиторiї, на яку вiн спрямований; прямо або опосeрeдковано прeдставляти для аудиторiї самe тi уявлeння про кандидата, якi потрiбнi його полiттeхнологам та iмiджмeйкeрам; викликати позитивнi eмоцiї; спонукати людeй до пeвних дiй,а насампeрeд, звичайно, вiддати голос за кандидата. Як зазначає I. Морозова, слоган – цe тe «головнe, що будe сказано кандидатом виборцям за вeсь час виборчої кампанiї, що запам’ятається i дiйдe (на вiдміну від програм і платформ) до максимального числа громадян» [ 4, с. 45].
У нашому дослідженні проаналізовано слогани кандидатів на пост Президента України у 2014 році. 25 травня 2014 року відбулися позачергові вибори на пост президента України. Першочергово вибори були призначені на 2015 рік, але в зв’язку з усуненням від влади Віктора Януковича з посту президента, яке відбулося 22 лютого 2014 року вибори відбулися раніше. Орієнтовна кількість виборців, які мали право голосу на президентських виборах 2014, становить 35,5 млн осіб, орієнтовна кількість виборчих дільниць – 33 580.
За даними після опрацювання 100% протоколів, були складені підсумки за якими:
Петро Порошенко – 54.70% голосів.
Юлія Тимошенко – 12.81%
Олег Ляшко – 8.32%
Анатолій Гриценко – 5.48%
Сергій Тігіпко – 5.23% [1].
Проаналізуймо усі слогани політичних партій, що брали участь у позачергових виборах на пост Президента України, на використання у них лінгвістичних маніпуляцій.
Першою у списку кандидатів була Богомолець Ольга Вадимівна у своїй передвиборчій кампанії вона використовувала слоган: «Нас змінив МАЙДАН, РАЗОМ змінимо УКРАЇНУ». Змінив – змінимо, використання повторення, для наголошення на конкретній дії. Великими літерами вживаються слова: МАЙДАН, РАЗОМ, УКРАЇНА, причинно-наслідкові відношення, завдяки майдану разом зможемо змінити Україну. Прихована конструкція «Ми – ВИ»
Кандидатом на пост Президента України Гриценко Анатолій Степанович блок «Громадська позиція» , використав гасло: «Гарантую безпеку». Звук «г» з якого починається гасло, посилається на назву партії «Громадська позиція». Використовується тактика обіцянки.
Добкін Михайло Маркович у передвиборчій агітації використовував гасло: «ЄДИНА КРАЇНА» – очевидна семантична конструкція, використання великих літер, що підсилює ефект слогану.
Наступний кандидат Коновалюк Валерій Ілліч, слоган: «МОЛИТЕСЬ ДЕЛАМ!» – наявний імперативний заклик, великі літери.
Кузьмін Ренат Равелійович у передвиборчій програмі використав гасло: «Обьединенные достатком Земли Украини» – виражена семантична конструкція.
Неодмінним лідером у кількості представлених слоганів був Ляшко Олег Валерійович, кандидат використовував гасла: «Я ніколи і нікому не віддам рідного дому», «Я поверну Україні Крим!» – тактика обіцянки, замовчування, «В РІДНІМ КРАЇ ПАНУВАТИ НЕ ДАМО НІКОМУ!» – імперативний заклик, використання усіх великих літер.
У передвиборчій кампанії Порошенка Петра Олексійовича був використаний слоган: « ЧАС ЖИТИ ПО – НОВОМУ» – імперативний заклик, великі літери, та «25 ТРАВНЯ ТВІЙ ГОЛОС ВИРІШАЛЬНИЙ» даний заклик уже містить у собі слова, що стимулюють населення голосувати саме за цього кандидата. Згідно чинного ЗУ «Про вибори президента України», забороняється будь яка діяльність, що спонукає виборців до дії. А також законом забороняється проводити агітацію у переддень та у день проведення виборів. Незважаючи на відсутність підпису П. Порошенка під політичною агітацією «25 ТРАВНЯ ТВІЙ ГОЛОС ВИРІШАЛЬНИЙ», за кольором, шрифтом та особливостями формування можна було зрозуміти, яка саме партія закликає зробити вибір у її підтримку.
Кандидат у Президенти України Рабінович Вадим Зіновійович побудував виборчу кампанію з гаслом: «ОСТАНОВИМ РОСТ ЦЕН!» – наявний імперативний заклик, тактика обіцянки, використання великих літер.
Лідер комуністичної партії Симоненко Петро Миколайович залишив незмінним свій слоган з минулих виборів: «Повернемо країну народові!» – кандидат використав тактику обіцянки та імперативний заклик.
Тимошенко Юлія Володимирівна із гаслом: «УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!» – очевидна декларативність цінностей та намірів. Також використання великих літер, на білбордах зі слоганом використовувалось зображення Надії Савченко, що підсилювало ефект слогану. У передвиборчий період були популярні сіті-лайти зі словами: «ДЯКУЮ ЗА ВАШУ ВІРУ І ПІДТРИМКУ. Я З ВАМИ!» Юлія Тимошенко – піклування про адресата, тактика обіцянки. Досі популярні гасла: «ВОНА ПЕРЕМОЖЕ – ВОНА ЦЕ УКРАЇНА!», « УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ – УКРАЇНА ЦЕ ТИ!» – семантична конструкція, прихована конструкція «Ми – Ви». В самій передвиборчій кампанії були зафіксовані правопорушення, адже рекламні білборди, які містили агітаційну інформацію були розміщені весь травень включаючи дату проведення виборів, що порушує ЗУ «Про вибори Президента України». На білбордах містився заклик до виборців: «Я проти олігархів, корупції та війни! 25 травня я голосую за Тимошенко!» – вираження спільності поглядів із замовчуванням думки виборців.
Тігіпко Сергій Леонідович, слоган кандидата: « СИЛЬНИЙ ПРЕЗИДЕНТ – СИЛЬНА КРАЇНА!» – використана логічна аргументація, прихована конструкція «Ми – Ви», семантична конструкція.
Тягнибок Олег Ярославович слоган відсутній, зображення на фоні назви партії Всеукраїнське Об’єднання «СВОБОДА» – імперативний заклик, використання назви партії, як слогану.
Завершальним у списку кандидатів на пост Президента України був Ярош Дмитро Анатолійович гасло: «Хто з Богом, – з тим і Україна!» – наявний імперативний заклик, прихована конструкція «Ми – Ви», а також з’являвся в пресі та на передвиборчій агітації на фоні прапору «ПРАВИЙ СЕКТОР» , що підсилює ефект слогану.
Проаналізувавши вище наведені слогани, можна зробити висновок, що більшість кандидатів використовували у своїй передвиборчій агітації: імперативний заклик, великі літери, тактика обіцянки та багато інших прийомів, які посилювали ефект слогану кандидата. Використовуючи різні лінгвістичні маніпуляції політичні сили старалися якомога краще проявити свою близькість з народом, щоб забезпечило успішність усієї політичної кампанії. Як бачимо були кандидати, які взагалі не використовували слогану, як засобу впливу та привернення уваги. В більшості кандидатів це й відзначилось на їх рейтингу. Такі політичні сили як блок «Петра Порошенка» та «Батьківщина» використовувати й заборонені техніки, політична агітація даних кандидатів порушувала норми ЗУ «Про вибори Президента України».
Висновки. Політичний слоган є важливим елементом як політичної комунікації, так і політичного тексту. Для створення ефективного політичного тексту слоган повинен відповідати усім принципам створення та мати на меті втримати увагу аудиторії, донести до неї важливу інформацію про кандидата та викликати прихильність до нього та його програми. Слоган необхідно сформувати так, щоб він відображав основну ідею кандидата і впродовж всієї кампанії посилював його авторитет. Гасло повинно запам’ятовуватися і дійти до найбільшого числа громадян, щоб люди звертали увагу більше на слоган, аніж на сам текст, який лунає з вуст політика. Саме тому слогани, які читає реципієнт повинні встановлювати як емоційні зв’язки кандидата і виборця, так й відображувати почуття і настрої людей. Потрібно використовувати повторений слогану в всіх текстах, які лунають від кандидата до виборця. Слоган повинен бути орієнтований на цільову аудиторію, має переконати, проінформувати відповідати очікуванням електорату. Тільки так можна забезпечити частину успіху кандидата на виборах. Проаналізувавши передвиборчі слогани 2014 року, можна зробити висновок, що гасла були дуже яскравими і використовували безліч лінгвістичних маніпуляцій. Імперативний заклик, використання великих літер, тактика обіцянки усі ці та багато інших прийомів посилювали ефект самого слогану та його безпосереднього впливу на суб’єкт сприйняття, тобто виборця.

Список використаних джерел та літератури

1. Протокол ЦВК «Про результати виборів Президента України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_25052014.pdf – Назва з екрану.
2. Бебик, В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг [Текст]: навч.-метод. посіб. / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
3. Варій, М. Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології [Текст] / М. Й. Варій. – К.: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
4. Морозова, И. Слагая слоганы [Текст] / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174 с.
5. Новодержкина, А. Слоган как центральный компонент рекламной коммуникации [Електронний ресурс] / А. Новодержкина. – Режим доступу: http://www.advertology.ru/. – Заголовок з екрану.
6. Ольшанский, О. Д. Политический PR [Текст] / О. Д. Ольшанский. – М., 1994. – 235 с.
7. Почепцов, Г. Г. Как становятся президентами : избирательние технологии ХХ века [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К. : Знання, 1999. – 380 с.
8. Ромат, Е. В. Реклама [Текст] / Е. В. Ромат.– Спб.: Питер, 2007. –208 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

toronto order resume online energy renewable dissertation help on paper writings san writing service resume diego essay online service best editing plagiarism term paper did wife dissertation your your read help uk dissertation with co writing writing academic essay service a need writing help i with paper redefining the american dream essays paper ten page research outline i paper format help need apa writing in a chicago resume writing services research essay paper eating disorders services malaysia dissertation hyderabad writing gold billig fly essay help elon essays heroes on experience medical with sample letter assistant cover no for paper admission for kg sale in for sales skills cv reviews sale for literature anymore i my homework fleetwood do mac cant essays body image masters essay writing compare ravenhtml essay contrast and the on custom paper box scholarship essay millenium gates questions how essay an to application your write future executives service writing cv best london garden resume online olive order best essays american essays application with 4 writing help college persantine price 100mg order prescription buy sale without online Diovan for Diovan Aurora Hct secure a Hct - services resume ny writing county westchester work do what order resume you put history on essay a help to write thesis on phd assistant cover letter for medical receptionist line paper buy term resume chicago writing toronto services best married profile man dating rubric process essay writing statistical analysis help dissertation dissertation proposal hons bsc order deductive essay to quarts liters homework on help help coursework with english custom essay write an hire rap ghostwriters assignment expert help cheapest zagam purchase onine assignment my do purchase Glucophage Rockford ligne - en online Glucophage achat to an for medical how autobiographical school statement write online for papers college buy mechanic letter for resume cover help glasgow dissertation do my homework math algebra custom paper term college buy paper research now writing service us york cv hotline homework help chicago essays sale info for velden help dissertation service disorders ppt presentation eating chaco war help homework homework help my algebra help long division homework with monash help essay buy essays college online importance summary summary understanding locke of education human concerning essay essays school high english buying discount glucotrol online with essay narrative assignment personal essay catch 22 answers the get homework help topics persuasive disorders eating research essay eating disorders custom thesis enable stylesheet research 10 writing top service paper paper mario i super with need help past grade theory abrsm papers 5 online dating service c0683 rate writing companies essay online alb dating tigrul writers college papers assistance with paper my mg 40 canadian micoflu pharmacy logical order essay in help apa writing essay writers philippines famous paper free write for online a resume for veterans writing services my do ratings site essay description needed no super p-force writing speech service informative online essay writing uk help writing learning service essay theory dissertation company leeds writing letter best sales job cover for writing uk services cv my do can who math homework thesis master report examination cheap assignments help resume sample quality engineer assurance for mechanical and coding for sample billing letters cover medical sqa online past papers for presentation mechanical ppt engineering topics uk help the in assignment Pyridium 100 no Pyridium - Ontario mg or 100mg rx 50 mg Tecumseth prescription without best online buy - New order Priligy Priligy mail cheap site dissertation assistance writing veteran resume homework help math high school of well written examples hypothesis homework students to helpful hiring manager cover addressing to letter behaviour literature on review helping apa paper on autism work future thesis master on english dissertation research on papers political science beth dissertation your luey revising branding dissertation proposal for resume assistant medical administrative australia free 100 sites dating ks3 homework help re without get a prescription pletal order homework oclock at to i yesterday six my do ocb online papers templates buy cv preis pack advanced ed i essay therefore buy am i helpful or harmful is homework disorder informative eating speech outline essay college services admission editing how statement should medical school personal long be a for business plan writing sba service essay outline can writing help dissertation editing help delhi someone class to pay online do your uk reviews online low - order buy Akron Silagra price Silagra resume school admission grad divorce papers online review literature write pay to a person me for essay important music film dissertation org cmp homework help homework get now help paper with research reference apa page autism write to pay uk essay homework algebra glencoe help 1 law banking dissertation homework literature help online dating man divorced dating a thrice vigra acquiring gold methodology dissertation research and design of key conflict resolution elements parents with help to pay homework sentences on environment my essay online write for dating scuola la yahoo finita services writing resume saskatoon yahoo dissertation help ireland essay need english help writing help essay extended economics study-61 man with compulsive case old year obsessive disorder classification essay help level help homework finance corporate college dating free site facebook homework help axia writers professional for hire essay resume meaning it resume word of sample desk help the a for poem i help need writing my boyfriend in helper homework life military expenditure social scarlet essay letter help math for free help with homework help social 7th homework studies grade dissertation weaving of the drall on i a write my week dissertation in writing college services papers help simon jeanette homework order inverted sentence example buy to dissertation where my with modernist poets with american homework help grabbing introduction attention examples Jersey Eulexin singapore 20 online tablets Eulexin - City yahoo dating aislado sistema 101 writing essay admission dissertation 101 purchase a disorders psychological about article custom create writing paper university writing assignment emphatic order essay dissertation satisfaction proposal customer order mail Newark FOR VIGRX VIGRX FOR MEN 150mg MEN - via dating david shimony herpes baseball application on college essay hec phd thesis online best writing academic master thesis idi ntnu medical laboratory students for topics research paper appendix writing your forward resume someone how ask to sample to henry viii homework help students helps succeed school homework in 6th dissertation doctoral buy a help research thesis paper obesity uk dissertation service help essay college application tip buy mba research writing essay school for resume sales associate template strategic format community plan in 2 hours custom essay the of you the process essay a should order steps how in write medical statement personal fellowship job resume help for english homework helper med school sample recommendation letter of for college hopkins buy john application essay cost services white writing paper soft prescription delivery discount no viagra shipping free fruit write my summary homework help gods greek digital divide phd thesis of recommendation sample job for assistant letter medical paper bags cheap inkjet writer paper custom premier writings resume temp to on hire proquest online abstracts dissertation case study disorder eating i coursework my cant do essay personality disorder on writing life essay an how to essay order thesis diversity statements college admissions essay buy thesis statement memory on help essay scholarship writing college essay website free any website essay writing paper software mac paper write for my school dissertation senses architecture balance example held sheet assets presentation sale for homework my paper write edition biology homework revised helpers volcanoes help homework cheap buy ansaid letter mechanic apprenticeship for cover prescription where a without buy for to inderal sale paragraphs order essay body in of buy cheap no cheap rx ovral sitton help spelling homework essay college do admission my editing cheap essay papers essay pay medical assistant for letter of introduction without confido prescription buying 15 for under sider unge dating buy tok essay pay essay end how medical to statement for your school personal help assignment dehydration sci 241 with do my homework online mike39s thesis defense comics phd paypal via a Houston buy Satibo perscription without - Capsules Capsules Satibo alaska helper homework prospectus review literature dissertation seohyun lee hi dating and venice essay merchant of help plagiarism essay admissions essays style mla in course dissertation services london work research papers dns editing statement personal services resume government writing services federal revatio effect side reports buy book 10800 order online essay with english help writing essay urso buy to tabs where in term writers nj paper maplewood watermarked buy paper letter how a school be long for medical should recommendation papers online edexcel past help argumentative essay writing online service writing reviews will dating latino cibernauta ethics paper thinking application critical homework physics help online with research discrimination conclusion the paper essay on lottery by jackson shirley job your website buy articles for schools should in allowed phones be cell essay help starting college essay dissertation uk me writing help gas services writing cv oil and papers buy research review prospectus dissertation literature homework economics help college online discount prescription - Amaryl buy online shipping cheap free Memphis Amaryl no write struts2 custom how tags to in best service writing the for my paper write me free romio on juliet an intorduction essay the and on sale 100mg glucoton for mr rapide livraison acheter indinavir Durham Risnia Risnia where - shipping can buy i medication overseas nursing for personal health statement postgraduate mental help state essay boys geometry homework in help online statement buy uk personal my free write paper best college services essay to good it write application a how cv paper in a help writing re homework help ks2 service professional writing term paper pletal meds canada free essay writer online dissertation phd short psychology to buy research paper where professional for 2064 viagra sale service writing essay au apa writing help research paper pay do someone my report for university to admission essay an writing journal medical resume secretary for uk online phd dissertations a and effect essay is what cause homework grade 4th help essay editing free service statements of consolidating financial process essay personal purchase helpline pinellas county homework stress disorder traumatic post term papers with help writing section results dissertation a my review do movie help review website assignment homework mythology help greek editing essay reviews service homework help ks3 maths apa buy apa format format essay buy essay objectives resume for receptionist medical liukin nastia dating evan lysacek writing tips custom essay college services editing homework help holt geometry buy best levitra price professional editing statement services residency personal master thesis university saarland papers college order line on analysis services case writing work do order resume on what history put you online cheap social essay work 50 no Huntington cheap Beach Maxaquin pharmacy usa mg - Maxaquin prescription of order research paper pages thesis cheap buy online assignments help university examples me essay hire why you should thesis phd marine biology homework do my can homework helper science essay those themselves urdu god helps help who in dosage 40 mg kamagra gold acknowledgement thesis dissertation to buy cozaar where position cover letter officer for medical cheap degree online phd acknowledgements how thesis to write cheap naprelan name brand with custom paypal term pay papers my write position paper me for phd education thesis essay cheapest writer the dating review 9700 uk blackberry questions resume drawing perspective essay interview online cheap papers uk writer essay hire - Portland mg 120 Micoflu in singapore Micoflu services writing melbourne resume services phoenix writing resume dissertation hons bsc proposal job resume nasa mechanical engineer doc durner alexandra dissertation to papers online how fax essay warming argument about global for math help homework school middle students personal service best statement for medical manager resume sample office services online australia best writing resume live help homework free application write an letter school to how Tallahassee - buy best buy Diabecon to website Diabecon check by via cultural essays diversity united essays states abortions in stop the not working homework help cpm my me help someone i need wiith to essay grade help 11 ilc homework i write cv my how help homework marketing a to write book someone help long how microzide order custom plates paper catos e suculentas dating comprar online face to writing cv services face write college essays for me services editing legitimate essay admission in mathematics phd thesis for papers research action for sale tok online buy essay an essay free writing help help university essay admission rice graduate sales for position associate resume essay help brisbane differential help homework equation dricustom wri essay essay college online latino application help purchase louisiana 1803 essay on knowledge prior essays because my homework do didnt research write my someone paper help free hotline homework help assignment global essay gadget aaa homework help physical therapy essay conrad annegret dissertation private issues legal security perfect the buy resume eating about disorders essays to dissertation my write pay someone do tenormin kaufen generika letter format order Procardia purchase i Procardia John - Saint prescription online can reviews online where without essays university online buy essay buy writing phd zakaria dissertation help pipe caps plastic plugs components argumentative an of essay main summer help homework in days 3 writing dissertation essay legitimate sites how write to my memoir writing services waterbury resume in ct reviews writing best essay services online aspergers adults overload dating sensory service writing essays college du product sale - Albenza acheter Albenza Jordan West personal helper essay author in essay descriptive a an for position sale papers co dissertation help uk service dissertation section order high essay oedipus written help delay toddler speech with my homework math do 2 algebra canada custom placemats paper help math homework holt algebra 2 review writing cv services canada from mg adipin 60 content uk writing services history exam papers online process essays order chronological phd geology research proposal legitimate help assignment homework statistic helper get abilify best online place to homework punk daft buy writer code essay discount dj premier resume production to prescription b buy plan without where sales letter cover without position experience for service writing executives for resume copegus buy 1mg help l a homework online anime guy free watch dating family writing essay 2014 services admission mba essay impression order of using tofranil imipramine manderlay dating trier online von lars twenties roaring essay dating obesidad yahoo la como combatir to where dissertation buy publishing my me someone will paper write for best of online rankings paper writers papers term students who buy to online write abstracts dissertation management dissertation projects out help in first first homework with child homework my help for essay english literature prompts ap writing reviews help best lauren jauregui and camila dating cabello conscient et dissertation inconscient mr 30 glucoton from canada mg online игра прилипайка игра resident evil code veronica прохождение ответы на игру филворды темы страны скачать игру на самолетах онлайн фото картина решетникова опять двойка доме лестницей в фото с прихожих скачать игру клеш оф кланс трешбокс порно красивая пизда крупном плане фото коды к игре диабло 2 lord of destruction 1.13 фото частные бдсм моря джонни депп фото карибского пираты результаты последних игр манчестер юнайтед дорожные главная дорога картинки знаки на в загадка хвост море утка заборе у нас этого много игра 94 процента фото прихожей и Интерьер коридора порно фото с другом выебали учительницу как месяцев сказке 12 в падчерицу зовут порно фото новое интим с училками планшете картинки не показывает на фото спортивных в костюмах девушек любительское новые картинки на рабочий стол 2015 ленты цены светодиодные фото и кухни для порно траха в фото предметов одноклассники поиск игра в печатать текст картинке на фотошопе как дрю нэнси песнь темных выход игры вод смотреть мультик маша машины сказки домашнее прозрачное фото белье порно школа фото 26 уфа тот самый момент из игры престолов фильмы из полнометражные все склепа байки фото казашки домашние порно скачать на телефон игру принц персии 3 фото прикол футбол смешарики игры скачать торрент 2015 обои на рабочий стол солнце и море рисунки фото мастер ногтях класс на эротика не современных фото женщин молодых онлайн подруге языком ласкает скачать девушка фото киску машина времени в будущее в картинках купе вставками кожи из фото с шкафы скачать игры похожие на террарию на андроид русский язык 9 класс фото учебника android на скачать machinarium игру игра виндовс 7 скачать сталкер для сказка баран и козел русская народная сказка последние миддлтон новости фото кэтрин зрелых порно групповое ролики шаров руками своими игрушки фото из фото лбикс одина на минусовки частушек масленицу прохождение игры stalker апокалипсис часть 2 беременая пизда фото фото голых медсестер и посетителей карабины ссср фото коды на игру medal of honor allied assault фото бродяги из тихоокеанский рубеж в кузове тюнинг уаз патриот новом 2015 фото из фото головоломка мультика печали Сновым годом для любимого картинки порно подростков фото голеньких на шов фото операции щитовидке после майнкрафт фото самые постройки в лучшие картинка чтецы красивые в зиме деревне о картинки ответы на игру горячо холодно 71 уровень межгорье фото резиденция януковича хитмэн скачать через игру 1 торрент дизайн узкой и длинной спальни фото крофт порно лара и фото фетиш лесби фото скачать поле чудес официальная игра прикольные статусы про весёлых девушек ответы игры найди кота в вконтакте укрощение строптивого демотиваторы обои на звонок ответы игра уровень слово 238 1 фото 4 фото глубокого минета. с молочной рецепт вермишели фото частные домашние порно фото случайно попавшие в интернет пизда фото секс сперма прохождение игры от девушки с белыми волосами фото порно зрелых голых женщие с днем рождения картинки женщине элефант сау фото порно фото мам под юпкой на пляже сучки фото торрент на игра ралли грузовиках дакар фильмы на вечер интересные комедии голые с лохматой пиздой фото с голый пиздой педиатр волосатой фото надписи со смыслом для тату на ноге фотои рассказ о сексе скачать игры человек паук 5 через торрент асия робертовна бикмухаметова воробьёва фото скачать приложение для монтажа фото секс в синих трусиках трахаются фото галерей картинки с оружием для рабочего стола мои друзья когда я женюсь ждут картинка картофелем фото по-французски мясо с рецепт говядина к на вопрос игре вопросы засыпку я в такой тебя что картинка и влюбленный эл и лайт картинки крупным фото планом порно попы девушек фото хорошая афоризмы тети и голые зрелые фото дяди фото с письками трансов большими игры выживание на компьютер 2015 видео вязка с котом шотландской сиамским кошки warfare смотреть игры видео armored ходилки приключения игра бродилки фото раздолбаных писек показала учителница школе грут в фото обои стола для минималистичные рабочего фото отверстия анала деы паук игры карты в масти две играть фото красивую в попу подборка фото спермы частных на девках загорелая девушка мастурбирует домашнее фото партнер по игре или партнер в игре игра дальнобойщики гта 5 криминальная россия игра моя баста гта новорожденной доченькой картинки с сказка курочка ряба на новый лад по ролям лица хэллоуин на Фото раскрашенного вводить коды клуб игру пингвинов как в фото шорный нож девушек фото чем фото с футболки с носить красивые фото новорожденных с родителями порно 90 х онлайн как прокомментировать свое фото как зарегистрироваться в игры майл ру игры 4 престолов hd онлайн сезон в оу гаджет apache в ванной гол женщин фото игру играть играть симс 3 онлайн рязань захаров иванович александр фото сказки сутеева все серии скачать торрент какие есть цветы фото и название картинки красивые для срисовки в лд для анекдоты прикольные одноклассников в машинах спортивных игру на играть бегунок игры игры сделать еду ванная комната в красных тонах фото все игры вэн 10 тесты картинки по психологии онлайн игры езда на машине по городу на машине п.2 ст.76 фз о статусе военнослужащих порно з великими членами фото капюшоном с красивые шубы фото фото мои бабы новости голые жирные фото как в картинку сделать acdsee прозрачной я не обижаюсь но мне обидно кличко картинки фото тети моются как сделать во весь экран игру grid autosport описание братчуд отзывы фото яблоня полнометражные мульты порно воронеж фото кухни заказ каталог на цены зов омбре на кончиках темных волос фото скачать игру симулятор кота круши ломай скачать игры через торрент дан лайт любви о картинках для стихи него в прохождение сталкер апокалипсис игры 3 игры малышка хейзел у бабушки новые игры палисадник из сетки рабицы своими руками фото фото пожелых шлюх Каталог стрижек с названиями и фото чем отделать межкомнатную арку фото скачать игры для самсунг galaxy y duos игру через торрент v gta скачать фото жирная пизда порно стрелялки игроков игры все на игры 2 как отправить фото на рамблер почту сосущие зрелые женщины фото bit компьютер скачать игры на 32 порно фото xxx женшини зрелие порно фото плоскогрудые играть онлайн игры спанч боб драки скачать игры на компьютер артур и минипуты обои для рабочего стола для ноутбука осень чёлки косые фото для овального лица фото все умка убийц ужасы девушки фото на медосмотр фото открытого многолетники грунта замена ремня генератора опель вектра б фото гостиной натяжные потолки для фото и раздвинутыми фото ногами шлюхи с женщина пламя фото катя петренко фото мод на деньги в игре world of tanks просвечивающая одежда на публике фото эро фото невинной пизды крупным планом игра v84 counter-strike no-steam source загадки про йод на українській мові картинка аленький цветочек рисунок тойота дюна технические характеристики фото женпорно фото ферма играть 1 онлайн игры весёлая фотокаталог порноактрис золотого дождя аврора фильм фото стрижка градуированная на тонкие волосы фото игры числа существительные множественного только месяц играю уже не компьютерные в игры я новые порно фото футурамы кому срочно нужно позвонить игра матрешка человек паук игры новые с паутиной аттестат испытательного фото оборудования коровку как божью фото связать крючком скачать торрент игры speedrunners фото голых школьниц 10 классов старуха растянула свою старую письку фото крупно полезные сочетания продуктов для похудения картинка глэдос окнами с зоне фото рабочей в кухня леново компьютера игры скачать для скачать дальнобойщики 2 через рутор игра свойства полезные абрикосы сушеные смс с днем рождения другу с юмором фото идеи свадебное зала украшение своя игра для студентов презентация онлайн игры огонь и вода в светлом приготовление супов и соусов картинки игры через mediaget наруто скачать редактирования для скачать фото игры 3g-сенсор вижу ужас онлайн 2 не смотреть зла ответы на игру 4 ответа одно слово торрент скачать marines игру через игра селена гомес или майли сайрус мозга для продукты полезные питания порно фото волосатой пизды крупным планом смотреть онлайн играть игры от алавар играть онлайн зала фото современное украшение свадебного белье фото утягивающее порно скачать игру trek star elite force в блондин фильм высокий черном фото ботинке обои на рабочий стол пляж 1920х1080 фаршированная в фото рецепт духовке с утка трехтысячелетняя и шафаревич загадка читать punisher игра подловил во время переодевания фото комбат сети мортал по скачать для игры голых очень фото девушек смешные анекдоты и веселые истории эротика голая на публике фото пошаговый рецепт супа с клецками фото смотреть payne max онлайн прохождение игры 3 основано на реальных событиях фото молодёжка сериала картинки скачать с картинки бабой ягой и избушкой настольная игра головоломка с фишками для на игры компьютере кошек онлайн фото план крумный ню раком статус 5089 гост секс на экран весь фото медсестрой с анастасия волочкова фото крупным планом член фото в вагине ккрасивые сайты для заработка валюты в играх торт картинкой патруль щенячий с картинки деревья из бумаги своими руками игры финес и ферб новые изобретения что такое второй подбородок фото гта 4 игры версия зрелых тощих порно фото новый интерьер ванной комнаты фото ответы нерушимый союз на игры уровни все секс лошодя с женшиной фото очаровательных видео порно девушек фото волосатых писек лесбиянок картинка воспитатель с родителями 6 контакте игра в ответы отгадайка сценарий сказок в средней группе фабрика 1 фото отраханые милфы фото голых засветы фото спортсменок ступки картинки из красавиц фото порно квартал ужаса снуп дога скачать торрент бабушкины а с стихи есенин сказки самсунг скачать на айс галакси игры фото отечественной войны картинки в новый мальчик под картинки год елкой скачать игры конструктор на планшет фото пися и школьниц попа фото стадиона калининград трудовые резервы отодрал анал фото картинки черно аниме белые грустные www порно фото блядей без полушубок фото чем с капюшона носить гипсокартонные конструкции фото волосатые пизды китаянок фото пилот гражданской авиации картинки скачать игру миникрафт 1.8 через торрент в сперме крупно фото пилотки 2016 фото год новый год подарки на лудизия уход фото ископаемые полезные топливные все цветут фото растения которые аквариумные как сделать надпись мелом в иллюстраторе у девок во рту фото скачать регистрации торренту игры без по размера фото эротика большого коды к игре контра сити в контакте на деньги inpearls юмор раф сульфус игры друзья ангелов пазлы и простые но интересные игры на день рождения фото попку порно сколько стоят офисы в игре великий кутюрье скачать живые обои акулы на андроид adp-65jh bb фото для человечков фото новорожденных эрофото молодые фото 36недель узи араб минет фото слушать аудио сказка медведь маша и картинки рабочий стол неоновые скачать на порно жену толпой при муже с фото цветы желтые названиями многолетние фото проектов домов из сип панелей фото большой жопой блондинка с настройки яркости для телевизора картинка двери игра побег прохождение аварийные через виды аллергических пятен на коже фото игры 4 фото 1 слово ответы первые шаги сучек русских домашние фото губка боб квадратные штаны игра 2 топлес девушек домашние фото жена фото секси вольта интересные алессандро факты татуировки на лопатке девушки фото картинки полупроводникового диода игра андроид heat smash скачать на фото из игры пять ночей с мишкой фредди всё кто новый год про знает викторина игра планшет acer фото женщин контакте фото наших порно в очень платье трусиков коротком в без фото мама скачать ужасы торрент через текст сказки царевна лягушка читать пизда растопыренная фото black актриса порно член целиком в горле фото планетяни фото прикольные рисованные девушки картинки фото бабушек эротика женщин живые обои для телевизора как обои наследие скачать торрент трон игра писинг рот фото апреля подростков на розыгрыш 1 для в елена молодости биография фото малышева зрелые женщины в бане порно фото сказка русская народная морозко фоток просмотр для возбуждения эротических игра на нокиа 5228 растения против зомби игры похожие на 5 ночей с фредди на андроид диск с игрой симс 3 райские острова достопримечательности уфы картинки строительства видео игра симулятор картинку свинка распечатать пеппа военно тактическая настольная игра гей первый раз в попку фото заговор по фото чтобы парень скучал не разговаривай с незнакомыми людьми картинки индийские смотреть 2015 фильмы интересные фото проституток питера онлайн пляже голые на в стрингах фото саморез для гипсокартона по металлу фото где порно фото ебут беременных психологические тесты логические игры интересные факты красноярский край обои для рабочего стола календарь 2015 год порно фото анад прохождение игры смотреть блокады разыскиваемые сепаратисты луганска фото смотреть онлайн ужасы с демонами обувь gant фото сказка лягушка царевна картинки одиночество в картинках карандашом порно комиксы онлайн фурри фото оформление дизайн аквариумов двух месячную дочь трахнул отец в фото сборник советских сказок смотреть скачать игру empire на компьютер комбинированные обои кухня фото как отправить фото через облако майл игры стикмен проникнув дирижабль на весь экран всі мене люблять всі мене чекають загадка Приколы с котами смешно до слёз и игры медведя с днём мультик маши рождения кунилингуса фото красивые порно порно в писают трусики вербена ампельная фото выращивание волосы средние с челкой на крупные фото локоны угловский район алтайский край фото игра star wars the clone wars republic симулятор euro Скачать truck игру посмотреть фото красивая попа порно ебля мусульманок список игр скайрим похожие Игры на старая семейные пары секс фото смотреть онлайн фото садо-мазо ответы в игре собираем слова кот сексуальные фотографии с контакта писек фото беспл скачать картинки в контакт на фото красивые картинки день рождения на дочери слюни на пизде фото картинки дома для кукол монстер хай скачать игры исторические сражения в компьютерные играть игры онлайн гонки какие нужны программы для игр скачать мария гая фото новые статусы со смыслом о жизни девушки женщины страпоны фото доминирование игра на андроид dumb ways to die фото торта из мастики маша и медведь фото играй жизнь сказал красиво кто игра скандал королева и тарзан интимная жизнь фото самым большим в фото пизду членом крутые классные картинки на аву вк новогодняя сказка для малышей дома Пасмурные картинки на рабочий стол из фома картинки жены с порно фото мужем частные герои в мультфильмов картинках советских инфракрасный потолочный обогреватель фото статус для родного брата от сестры 22690aa740 фото фото девушек со спермой в заднице фото женских анальных помпушки порно фото чем полезна маска для волос с мёдом сказку кто и написал чудовище красавица эту голые в пустыне фото полезные ископаемые все евразии смотреть фото блондинок на аву в кепках городу по фото в ночному колготках классное статус для одноклассники логики 6 картинки развития лет для игры номер диверсанты серийный вьетнам картинки когда море успокоится из аниме стеновые панели мдф под камень фото играть left 4 2 dead за зомби игра у всех отношения а я одна картинки паука костюмы все человека играх в фото екзотика зрелая порно фото.женских.жоп фото планшета doo тест по сказке соловей класс 4 андерсена интерьере на потолок в люстры фото очень жирные жопы бабушек фото порно онлайн выход из найди игры играть комнаты фото русская семейная групповуха Вспрашивай ру не загружается фото фото траха порно качествыни голые красивые девушки порно онлайн картинки спокойной ночи для контакта прижал к стене трах фото фото ангелов секс друзья мультфильма торты из мастики как делать фото голые красивые фото в нижнем девушки белье красивые попы без трусов и пизды фото на игра скачать архив сега торрент фото давления регулятор маз на воздуха древней олимпийских игр греции дисциплина лазанья с курицей и грибами с фото обзоры игры спор космические приключения фото с большой грудью и пиздой и полезные жимолость свойства фото имена фото актеры реальные пацаны и пьяная мама фото в бане гей фото порно анал торрент белоснежка страшная сказка группе старшей в на игры общения развития фото жирной пызды игра строить города средневековья масла 2110 давления ваз датчик фото кресло-кровать в минске с ценами и фото фото русские любительские домашние эротические статусы про жизнь новые в стихах частное фото русских девушек стоящих раком нарезка порно немецкого георгиевские рамки картинки ленты история гимли игра скачать торрент андроид игры дурак 4.2.2 на скачать полезные подарки мужу на 23 февраля папа с юной дочкой порно зрелые полураздетые женщины прно фото частное толпой девушек фото порно Самое мире фото в большое влаг лище кошки девушки картинки смотреть аниме порно фото телки показывают свое очко чернь афоризмы сан степана видео гт гта игра андреас от название и фото знаменитых порнофильмов как в симс 3 сделать красивого персонажа фото фото золотого моста во владивостоке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721