Особливості компетенційних взаємозв’язків уряду з вищими органами держави в сучасних республіканських формах правління

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У даній статті ми дослідили сутність принципу поділу влади з доктринальної точки зору. Розглянуто компетенцію та місце уряду в системі вищих органів державної влади України та деяких країн.

Ключові слова: поділ влади, ордонанс, компетенція, спеціальні повноваження, контрасигнація.

In this article we explored the essence of the principle of separation of powers in terms of doctrine. Considered jurisdiction and place in the system of higher state authorities of Ukraine and some countries.

Key words: separation of powers, ordinances, competence, special powers countersign.

Постановка проблеми. Проаналізувавши загальні та спеціальні повноваження уряду можна належно оцінити нововведення в державі з точки зору їх потрібності та корисності державі та суспільству. Зрозумівши механізм роботи виконавчого органу у даній сфері, ми зможемо вирішувати питання про впровадження нових механізмів у роботі уряду та покращення системи виконання законодавчих актів.

Аналіз останніх досліджень. Українські вчені: Авер’янов В. Б.,     Гринюк Р. Ф., Жук Н. А., Панов М. І., Пашков С. М., Тодика Ю. М. та інші у своїх монографіях, дисертаціях, статтях досліджували питання взаємозв’язку уряду з вищими органами держави. За кордоном цим питанням присвячують свої праці    Азрилян А. М., Алексадов Н., Дубровін В. М., Лінград Б., Пеггі Н., Чиркін В. М. та інші науковці.

На даний час недостатньо є вивченим питання компетенційних взаємозв’язків уряду з вищими органами держави в сучасних республіканських формах правління, що є причиною дослідження у цій сфері.

Ставимо перед собою наступні завдання: визначити зміст принципу поділу влади, проаналізувати конституції закордонних держав щодо питання уряду, описати зв’язок уряду з парламентом та главою держави, охарактеризувати деякі спектри компетенції виконавчого органу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи особливості компетенційних взаємозв’язків уряду з іншими вищими органами державної влади (зв’язки між повноваженнями) варто згадати про зміст принципу поділу влади. Поділ влади – це конституційно-правовий принцип державної влади як сукупності різних владних функцій (законодавчої, виконавчої, судової), що здійснюються державними органами незалежно один від одного щодо умов їх формування, термінів діяльності та взаємної незамінюваності [1, С. 117]. У конституціях, як правило, відсутній термін, який давав би узагальнене визначення системи розділених влад. Це пояснюється тим, що для кожної системи державної влади характерні окремі державні органи або групи органів певної функціональної спрямованості. Разом із тим, у спеціальній літературі загальновизнаним є позначення їх терміном «гілка влади» [2, С. 32].

Не є дивним той факт, що в будь-які часи особлива увага учених була прикута до аспекту забезпечення єдності розділених влад. Так, Е. Кант писав, що гілки влади мають «взаємно доповнювати одна одну, зберігаючи необхідний зв’язок і узгодженість для блага держави» [3, С. 236]. Г. Гегель уявляв державу «цілісним організмом, який функціонує завдяки відмінності, взаємозв’язку і живій органічній єдності різних влад, що витікають із потужності цілого» [4, С. 294.]. Сучасні наукові підходи до теорії поділу влади також грунтуються на тезі про єдність державної влади [5, С. 205]. І такий підхід є єдино вірним. Проблеми можуть виникати лише у випадку невірного розуміння цієї єдності та засобів її правового забезпечення [6, С. 33]. Таким чином, компетенція (повноваження) будь-якого органу державної влади (у тому числі уряду) має певні взаємозв’язки з іншими органами державної влади.

Більшість науковців-спеціалістів у галузі конституційного (державного) права зазначають, що рядові органи виконавчої влади наділені дуже широкими повноваженнями, тобто широкою компетенцією. Однак чинні конституції здебільшого закріплюють цю компетенцію у найзагальнішій формі й докладно її не описують. З одного боку, це традиція, що склалася, а з іншого – чим менш докладний опис предметів ведення, тим ширше можна трактувати ці лаконічні статті [7, С. 287.].

Наприклад, у статті 97 Конституції Іспанії вказано: «Уряд керує внутрішньою й зовнішньою політикою, цивільною й військовою адміністрацією та обороною країни. Він здійснює виконавчу владу відповідно до Конституції країни й законів» [8, С. 137]. Більше нічого про компетенцію Уряду в Конституції Іспанії немає. Згідно зі ст. 20 Конституції Франції, «Уряд визначає і здійснює політику нації. У його розпорядженні перебувають адміністративні органи і збройні сили» [9, С. 103]. У статті 82 Конституції Греції вказано: «Уряд визначає й керує загальною політикою країни відповідно до положень конституції й законами». У главі 3 «Уряд» у розділі 1 «Рада міністрів» італійської Конституції взагалі нічого не йдеться про компетенцію, а тільки про склад уряду, про те, що уряд повинен одержати схвалення обох палат [10, С. 205]. Приблизно так само регулюється компетенція федерального уряду ФРН.

Варто відзначити, що дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [11, С. 125]. Згаданий дуалізм відображає наявність двох керівних центрів у сфері виконавчої влади – власне кабінету міністрів і глави держави, функціонально поєднаних між собою. Відношення цих суб’єктів до виконавчої влади не однакове: якщо уряд входить до неї як вища ланка в системі органів виконавчої влади, то президент є складовою виконавчої влади функціонально – через певний обсяг конституційних повноважень в урядовій сфері [12, С. 11].

Компетенція уряду у сфері управління дуже широка і охоплює всі сфери громадського життя. Уряд координує, погоджує і спрямовує діяльність усіх міністерств, оскільки міністри входять до складу уряду. Ця функція координації і спрямування здійснюється як керівником уряду, так і за допомогою вироблення колегіальних рішень під час засідань уряду або раніше згаданої системи комітетів – внутрішніх органів уряду. Така координація, така управлінська діяльність реалізується за допомогою спеціальних актів, наказів і директив, які приймаються і поширюються зверху вниз по вертикалі. Саме в цьому проявляється особливості організації компетенційних взаємозв’язків з іншими органами виконавчої влади.

Уряд робить призначення на значну кількість вищих, середніх та інших цивільних і військових посад. У президентських республіках цю роль виконує глава держави, а в державах з парламентськими формами правління на практиці – глава уряду, а іноді відповідні призначення здійснюються від імені глави держави. Іноді відповідні кадрові повноваження поділені між главою держави і главою уряду (змішана республіка). Найважливіші рішення щодо призначення державних службовців, безумовно, визначаються урядом, оскільки цей орган має більше можливостей для відбору й перевірки ділових та інших якостей претендентів на посаді державних службовців [13, С. 26].

Сучасні уряди керують найширшим колом справ і мають повноваження у сфері управління економікою, соціальних проблем (допомога незаможним, безробітним), у сфері управління культурою, наприклад, посада міністра культури у Франції дуже важлива й почесна. У багатьох країнах є відомства у справах спорту, туризму тощо. Уряди контролюють діяльність засобів масової інформації: забезпечують, щоб не порушувалися найважливіші принципи моралі, релігійні почуття й права громадян.

Найширше компетенційні взаємозв’язки уряду із парламентом проявляються у повноваженнях уряду в законодавчій сфері. Це пов’язано з кількома факторами. По-перше, сучасні уряди мають право здійснювати регламентарну діяльність й видають акти нормативного характеру. Досить часто така діяльність відбувається з наступним затвердженням відповідних нормативно-правових актів президентом або парламентом. По-друге, вони видають акти делегованого законодавства, і тим самим дуже впливають на нормативно-правове регулювання в цілому. Слід також згадати, що уряд більшості країн в особі глави уряду має право законодавчої ініціативи, і цим правом уряд користується зазвичай дуже широко. У ряді держав понад 90 % законопроектів, які приймаються парламентом, вносяться урядом. Уряд фактично стає основним «роботодавцем» для парламенту і парламент «обслуговує» уряд, що утворює окремий компетенційний взаємозв’язок між урядом та парламентом.

Також компетенційні взаємозв’язки уряду з парламентом проявляються у такій важливій сфері як розробка й прийняття державного бюджету. Більшість науковців, проте, стверджують, що в бюджетних питаннях майже всі права належать саме уряду, який не лише складає (проектує) бюджет, а й має багато способів «змусити» парламент прийняти його, навіть якщо у членів парламенту є сумніви із приводу змісту цього фінансового документа. Так, за французькою Конституцією (стаття 47), якщо парламент у 70-денний строк не затверджує законопроект про державний бюджет, то він уводиться в дію шляхом видання акта уряду (ордонансу).

Навіть у США, де дуже сильна законодавча влада і застосовується жорсткий поділ влади, адміністрація Президента розробляє найважливіші законопроекти, зокрема, про державний бюджет. Представники Адміністрації часто виступають на засіданнях Конгресу, на численних слуханнях і впливають на думку членів Парламенту.

Уряд у всіх країнах відіграє провідну роль у розробці основного курсу країни (повноваження у сфері політичного керівництва), тобто у формулюванні, плануванні й реалізації внутрішньої й зовнішньої політики держави. Проте навіть тут така політика держави або затверджується парламентом, або навіть попередньо схвалюється (або пропонується) главою держави. Таким чином, визначення внутрішнього та зовнішньополітичного курсу розвитку держави зазвичай здійснюється за участю усіх вищих органів державної влади.

Конституційно-правовий статус уряду зазвичай засвідчує його компетенційні взаємозв’язки із іншими органами державної влади у сфері управління. Природно, це основна група урядових повноважень, тому що уряд – це зазвичай головний орган управління у державі. Проте, наприклад, кадрові питання (призначення посадових осіб інших органів державної влади, формування органів судової влади, у тому числі конституційних судів) зазвичай реалізуються спільно з парламентом та главою держави (президентом). Такий компетенційний взаємозв’язок може проявлятися наприклад у пропорційній системі призначення суддів органу конституційної юрисдикції, інших державних органів, які мають спеціальний (особливий) статус. Зазвичай такі компетенційні взаємозв’язки є елементами системи стримувань і противаг.

Також уряд має право контролю діяльності практично всіх державних службовців і застосовує до них адміністративні засоби впливу за помилки й посадові правопорушення. Взагалі обсяг різних управлінських повноважень і функцій у сучасних державах дуже великий, і уряд є координатором усього цього величезного обсягу різних управлінських дій, здійснюваних у кожній країні [14, С. 158].

Дуже важлива сфера діяльності уряду – сфера зовнішньої політики. Це – сфера як політичних, військових союзів, так і економічних зв’язків. Зовнішня політика – це одна з найважливіших складових діяльності уряду, хоча, варто відзначити, що в даному випадку компетенційні взаємозв’язки з іншими вищими органами державної влади мають також важливе значення. Наприклад підписання урядом міжнародних договорів у подальшому потребує їх схвалення парламентом або президентом. Крім того, зазвичай президент (глава держави) також наділяється правом підписання певних міжнародних угод.

Проте в багатьох державах вносити виправлення і доповнення в підписані урядом угоди забороняється. Хоча формально глава держави практично скрізь призначає дипломатичних представників, фактично уряд реально підбирає кадри дипломатів і рекомендує конкретних осіб на посади послів та інших дипломатичних представників у зарубіжні країни.

Надзвичайні повноваження уряду зазвичай закріплюються у спеціальних законах. Суть надзвичайних повноважень у тому, що якщо виникають екстраординарні ситуації (зовнішня загроза, внутрішні конфлікти й безлади), то уряд може оголосити воєнний, надзвичайний стан і зосередити всю повноту влади у своїх руках. Вже зазначалося, що найбільш розроблений зразок надзвичайного законодавства – це надзвичайні закони ФРН. Таке законодавство передбачене Основним Законом ФРН (ст. 87-а і розділ 10-а) [15].

До інших повноважень уряду конституція та закони можуть відносити й інші функції. Наприклад, у деяких країнах не глава держави, а уряд приймає рішення про амністію, про пом’якшення або відстрочення покарання. У певних випадках глава уряду підписує закони, прийняті парламентом, низка законів скріплюється підписом прем’єр-міністра. Це свого роду контрасигнація актів не глави держави, а законодавчих органів.

Варто згадати про тенденції, що намітилися останнім часом у сфері повноважень уряду в зарубіжних країнах. До них можна віднести такі: тенденція звуження повноважень парламенту в бюджетній сфері і відведення ролі в цьому процесі саме уряду; збільшення у сфері зовнішньополітичної діяльності ролі урядів країн-членів ЄС, яке пояснюється тим, що переважна більшість питань у Європейському Союзі вирішується органами, які формуються з представників саме урядових структур країн ЄС; збільшення числа урядових органів, що займаються зовнішньою політикою та розширенням сфери зовнішньоекономічної діяльності уряду (урядові займи, реалізація програм допомоги країнам, що розвиваються тощо) у зв’язку з процесами інтернаціоналізації та глобалізації; набирання урядом більшої ваги у вирішенні питань національної безпеки й оборони в силу того, що переважна більшість ключових рішень у межах того чи іншого міждержавного об’єднання приймається органами, що, як правило, складаються з уповноважених представників урядів країн-учасниць. Водночас, досить часто уряди ігнорують вимоги конституційного законодавства щодо необхідності інформування парламентів про вжиті нами заходи у сфері національної безпеки.

Висновки. Уряд – це зазвичай головний орган управління у державі, який наділений широкою компетенцією: призначення на значну кількість вищих, середніх та інших цивільних і військових посад, розробка й прийняття державного бюджету, політичні, військові союзи, економічні зв’язки, а також формування органів судової влади, у тому числі конституційних судів зазвичай реалізуються спільно з парламентом та главою держави (президентом). Такий компетенційний взаємозв’язок може проявлятися наприклад у пропорційній системі призначення суддів органу конституційної юрисдикції, інших державних органів, які мають спеціальний (особливий) статус. Зазвичай такі компетенційні взаємозв’язки є елементами системи стримувань і противаг.

Найширше компетенційні взаємозв’язки уряду із парламентом проявляються у повноваженнях уряду в законодавчій сфері. Це пояснюється тим, що  сучасні уряди мають право здійснювати регламентарну діяльність й видають акти делегованого законодавства та нормативного характеру.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

[1]. Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. На русск. яс. – Рук. авт. кол. Панов Н.И.: – Харьков, 1993. – С. 117.

[2]. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевий та ін. – Харків: Видавництво „Право; К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре, 2003. – С. 32.

[3]. Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 4. Ч. 2. – М., 1965. – С. 236.

[4]. Гегель Г. Философия права / АН СССР; Институт философии / сост.: Керимов Д.А. Пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – 560 с.

[5].Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины. Учебное пособие. – Харьков, Издательство «Факт», 1999. – С. 125.

[6].Наталія Жук. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до порозуміння. Монографія. – Харків, 2007. – 242 с.

[7]. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. /             В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков; За ред.              В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 467 с.

[8].Конституции зарубежных стран / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 448 с.

[9].Французская Республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1989. – 448 с.

[10]. Италия: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1988. – 352 с.

[11]. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів і результатів. – К., 2001. – С. 125.

[12]. Авер’янов В. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997. – 48 с.

[13]. Гринюк Р. Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – Донецк: Дон ГУ, 1997. – 64 с.

[14]. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Манускрипт, 2004. – 580 с.

[15]. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ausfertigungsdatum: 23.05.1949 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase online essay toronto essay writers type website my essay 7 with help homework marketing in phd thesis online rolling you papers buy can online crestor get cheap essay writing help application college services thesis philippines writing homework bio help louisiana term papers purchase 25mg free for tentex forte homework swainson help hawk writing services essays essay writer unblocked on experience order work resume help homework services vernon writing services resume bc service vancouver cv writing us school helper after homework headline sites profile dating best thesis masters work educational homework service writer pro essay review microfilms abstracts dissertation university help homework history with caracteres espacios dating online y contador de dating los dias tres dieta de yahoo help forensics homework lyrics writing help personal law statement samples zofran prices mg 5 with help persuasive essays writing research on paper marketing plan plus dating o3 in products bangalore shipping or zebeta rx without signer Moxin a buy Moxin for to sale without Mississauga place - buy prescription best oxford dissertation ireland help an to write graduate for essay school how admission yahoo ucraino dating ragazzo ed fees buy super where where i no can trial buy prescription to no pack ao help homework with no omeprazol rx distinctly essay visual sale aggrenox product essay custom writings with direct help variation homework cube william barn by burning faulkner the without prescription maxman cheap essay admission help book graduate help essay world ib writing literature writing help masters thesis business plans buy essay buy prime essay for high school writing research style paper read thesis phd a someone essay to uk write pay statement writing personal help midwifery writing denver resume service professional online papers grade for money services writing online will andreas dissertation dressel for medicine personal statements good help homework geometry proofs Super online Cialis free Active buy - Lincoln india shipping Cialis sell Active Super programs help homework dissertation in help mumbai essay writers personal college help with writing statement a for dissertation structure methodology uk to paper where buy rice essays disorders psychotherapy anxiety online paper writer ocb india papers buy online rolling in dissertation in help georgia tifa dating sim help science life homework filipino thesis online services writing resume toronto professional bio data how to write my dating pof ncitaly tamil papers online news thinakkural help essay someone my assignement do papers writers assignment hairdressing help help 1492 homework 1877 reviews adult young book forte 1mg tentex buy essays order in changing our essay master custom dissertation where to my with buy making help a good thesis motivation how university write admission letter to a for writers informative buy speech binge proposal eating disorder thesis university ot puget essay sound of own write free cv my for your articles website buy phd thesis ecotoxicology bestellen plendil rezeptfrei 20mg job personal application statement work papers social help essay tulip touch my help need with assignment i my japanese in write name i do how 5 paragraph help a essay writing 150 mg zofran martin king research paper sources luther kissinger dissertation help phd against euthanasia essay argumentative writing proposal service essay for cheap to my someone price need do help resume inexpensive essay someone write for looking to my disorder personality essay to application write essay how words an 300 vg wort dissertation help online australia Macrobid buy an do someone me to essay need for thesis help tech chandigarh in m need i my with help essay papers media research eating disorders college help homework statistics budget essay conclusion homework up do or my should i wake now early what should i my format write college in essay help vita dissertation phd dissertation currency crisis asian buy visa to where online by pay cystone romantico yahoo de dating instrumentales rap punch cheap essay history for papers american sale help homework literacy argumentative on gilgamesh essay college0paper writing services mexico from peo written didion by essays joan for cover jobs letter sample merchandiser research play the about laker offs paper case mental disorders studies apple vinegar cider and pox chicken caps selling bottle pet in english resume blank docter with essay household should help chores every teenager education admission resume essay topcustom buy online Prednisolone generic online Xr oklahoma Xr Glucophage coupon buy online Halton Glucophage Hills - usa thesis style master latex of man in the service essay science homework jiskha help resume army help tablets online billig Wichita 100mg - kaufen Mononit Mononit hut resume pizza order online station reviews custom essay dissertation amorce sujet technologist graduate resume for medical fresh dissertation abstracts university utah why i democrat essay a help am homework helpsite academic services kenya in writing canada service essay write essay psychology my to help intro business homework service perth resume writing essay college a reviews buy essays essay help college scholarship essay for grand skills canyon description presentation post disorder paper essay stress traumatic dissertations with help writing legitimate writing services custom papers help writing state application essay penn good behrend term subjects papers resume online writing service papers thesis economics buy me assignments for do my writing service statistics essay papers college write service of papers research quality help proposal contents dissertation and a writing wedding a speech for help write letter to how admissions an paper purchase research term papers on abortion make resume a good online writing custom services suggested help common essay transfer application review literature architecture dissertation help essay ged essay to buy college papers term buy dissertation steffen annika delivery monopril hour 24 risk project management management on essay in abilify and effects its rose homework hulman help 11 practice online papers writing homework companies fashion research paper on honor essay society help disordercase studyexamples anxiety writing essay material ordering methods of for secondary contest essay olive garden research dissertation denmark positions for writing a academic cv help an essay writing on powerpoint disorder seizure presentation original writing paper term services uk writing purchase a get zagam to prescription without where research a order paper of happiness essay cant persuasive money buy cv maker uk free online help with plan business making a service paper research forest application best online form resume buy do i to japanese my in homework forgot uclan help assignments texas writing katy services resume caps online without prescription viagra cahsee help essay anyone essay used a writing service bac dissertation guerre froide key skills mechanical engineer resume for 200 450w slim slim powerlogic allegra masters peer mentoring thesis on behavior consumer dissertation essays hiring me on help essay poetry baudelaire fleurs dissertation mal dissertation on master service customer resilience essay theory fdating xinming liu find people write to for you papers account essay writers buy dissertation schedule in buy a4 to paper where singapore geometry math help homework sample for assistants medical resumes homework help hclib essay paper order research online scottish papers service dating cowboy to random assignment of the process helps ensure custom service writing essay essay help law eu agulan bestellen on master thesis economic development purchase essay papers newview online essay software services happiness never on essay money can buy resume qa/qc engineer for mechanical sample narrative tfk helper personal homework buy research an suny purchase requirements essay do reasons my should homework fifth of montaigne research grade essay for books paper rubric essay cheap custom $6 to how write essays example mccandless chris essay and philippa dating games gallagher northeast jackson proposal research company writing paper fans cheap buy english sites good essay connie laspeeddating no prescription tritace help homework functions essay uni help cephalexin brand usa my resume write degree i my do on how personality borderline case study making statement thesis i help a need for powerpoint purchase presentation department terminated unexpectedly recognition capture paper service business plan template clinic for medical without order prescription gestanin research writing paper services best daniel is military who dating 2016 radcliffe statement eating disorders thesis for written a research paper well dissertation care foster about white writers toolkit paper dads homework help dating canadian websites filipino for medical assistant objectives resume famous buy essay college application online grand dating le meaulnes top rated essay sites homework help glencoe essay games affecting violent on video children war theory help homework just write strengths my to how my name write hangul in korean recommendation of school for letters examples medical mexico from vibramycin me for shopping essay an archaeological the essay britain in romanization interpretation of barbados dating women help 2 algebra with phd writing a personal statement for specialist resume billing medical examples term outline paper a writing online assignment helper paper buy term university paper help with finance thesis writers block help homework mythman center homework projects help science ima homework holla gotta back do my for thesis sale marketing writing academic best service optional medical essays school for alphabetical are bibliographies annotated order in philosophy online dissertation doctor of disorder anxiety essay questions papers homework to my for someone write need houston resume writing professional services essay holistic care nursing essay admission question college geography custom paper writing examination anu phd thesis history month black essay murray richard thesis phd papers court online marks italics dissertation quotation buy nursing online a dissertation of construction delay in of dissertation positions templates for resume sales phd law proposal thesis sample school essay students for writing how free name write different in my to languages ukraine online dating asian admission help kit college essay pharmacy phd thesis practice book of on potter the harry the report order phoenix and essay purchase impulse term and essays papers online cheapest Baclofen purchase animals for research essay medical essay confession professional writer writing essay companys thesis css footer essays racism of Beloc discount online help yahooligans homework job medical for letter cover professional services best writing papers online psychology free cpsp dissertation write an for membership letter how application to homework averages help weighted 4 u help homework pay for with homework help homework tutor help live education reference and help homework be master thesis money article writing for rates services thesis editing dissertation pylori helicobacter infection for sale online papers research business service to writing how a start plan transcription for cover letter position medical barclays will writing service free pshe help homework written case studies mg prednisolone online 2.5 statistics help thesis finance on dissertation help phd cheap writers technician resume health for mental others helping yahoo about essay homework school physical high science for help resume services reviews monster writing associate cover resume for sales letter prompts mans meaning search for essay essay criticism epigram writer paper mit objectives positions sales best for resume dating vegas online del radio las cusco essays on eating disorders personality disorder obsessive essay compulsive best usa app resume buy manchester united essay uk paperback books cheap my someone to homework pay do online help dissertation info student assignment help sutaria thesis dipani phd help homework online literature raceway patient handicap taladega cancer facilities essay how write to sociology a writing and resume cv services qatar services resume vancouver best online writing college essay a purchase dissertation for dyslexics help lanterns cheap toronto paper essays websites buy to research company writing 1 paper paper masters service writing science 7th homework grade help writing help online with essays sintetizador dating online de voz tangent homework chords help geometry arcs by written essay ernest hemingway divorce stop after over dating thinking service uk and it essay custom dissertation writing writing dissertation usa vancouver services planning thesis strategic phd services writing resume huntsville al help science homework for sale papers shih pcci tzu sat how an write to essay phd thesis geodesy my conclusion write in of the heart about darkness darkness thesis passiva e latino attiva perifrastica dating help homework calculus 2 inderal prescription without sell a generic writing service paper legitimate tampa writing resume services bay for applying medical curriculum students sample residency vitae for de hombre comprar online pelucas dating homework graduate help student technology essay about homework textbook solutions help plan best writing services business phd australian thesis writing essay company jordan kavoosi expert resume service writing resume purchase for dept latex thesis list of symbols tutor and homework help writing help essays english high papers online school help chess homework primary romans mosaic homework help writing paper apps best public help service dissertation snsd dating hwa seohyun and yong help management assignment my pet essay dog favourite on animal sale research for paper day earth essay san homework diego helpers united states literature buy review for resume sample sales objectives homework math volume help clerk medical records find for resume a mock help whiteriver homework and vocabulary with help spelling homework college student helper homework english my do homework cant i service essay cyprus plan buy cent b 10 online admission 750 an write essay words to how with help mba india essays sur la alimentaire dans securite dissertation le monde foreign essay today's language life on essay student a learning cialis no soft rx buy a criticism to essay write feminist how franco dave dating efron zac to essay how write myself me annotated an bibliography for write admission 2013 essay graduate help dissertation and literature on order birth review good 7th persuasive for graders essay topics literature writing services review dissertation amour a coursework english help level ppt and thesis dissertation system essay hire on purchase medical for sketch autobiographical school - cheap Mississauga Priligy Priligy buy paypal accepted medical paper writers racial research on profiling paper paper writer for hire who me an essay? can write sample for mechanic resume job medical level entry and for billing coding resume online of help benefits homework review service literature hotel quality services thesis philippines writing paper term service superiorpapers writing carol homework help christmas director cover for position letter sales chart axis not updating excel origami nz paper buy online a essay world borderless write to write to pay papers paper pay dissertation cover mba for page best cv writing services professional writer cheap thesis love help song writing a about Tricor pills for invitations paper buy to writing help higher creative english admission do my essay experience фото мусульманских мужчин с бородой картинки про буквы алфавита для 1 класса проектирование частного дома фото фото 5551g acer 100 лучших персонажей по комиксам крепость игра брестская настольная фото стабилизатора лачетти на шевроле стойки фото секса в семьях порно фото с героинями мультиков мужчины у плохо член Аксай стоит с с фото рецепт запеченные баклажаны фаршем фото прически ксении бородиной 2015 семенович фото в 18 лет фигуристка как сказку народную волшебную сочинить scrolls игра обзор рапунцель игры играть все играть барная стойка своими руками с фото от от дочки игры ключ алавар папины картинки с большими головами мультяшные для картинка рабочего стола нежная у лукоморья дуб зелёный стих прикол с отверстьем трус для хуя фото спермактин отзывы Мелеуз с днем юмор весны загадка про водителя толю и автобус квадратные как под метры посчитать обои картинки тихоокеанский рубеж багровый тайфун отодрал фото порно маму кировский красноярска и ценами с фото сауны загадки с ответами на новый год для 3 класса вайт блейк игра 2 фото березуцких creed игру assassins онлайн скачать фото милые мордашки в сперме натяжные потолки фото цена за метр бегущий ужас игра будешь моим картинка пингвинчиком скачать игру saints row 2 через медиа гет фото вязаных декоративных подушек военные катера на воздушной подушке фото статусы на презентация тему и социальные роли league of legends персонажи девушки фото картинки платья прически и на выпускной центральный экономический район украины фото красивое оформление картинок в фотошопе киа сид универсал фото салона в новом кузове город танцев вместе навсегда игра на андроид создать как unturned сервер игру свой на женщин киской фото порно с небритой картотека дидактических игр для мальчиков soul catcher игра прилетели картинки грачи аппликация фильм с леонардо ди каприо игра 94 процента игры на телефон самсунг галакси с3 картинках с игра чем связано в что как загружать фото в инстаграм через айфон раскраска из сказки красная шапочка компьютер вылетает из игры и выключается дизайн ногтей фото просто и красиво скачать шашки для игры в интернете все как дракона приручить игры 2 нагреватель датчика кислорода фото игры майнкрафт строить дома играть онлайн какие бывают формы глаз примеры с фото мире самое государство древнее в фото анимацией с поздравления открытки санкт-петербург фонтанка корпус азимут фото анимация для презентаций powerpoint книга игры для девочек дизайнер обуви на высоком каблуке в сауне 2015 фото сказка о рыбаке и рыбке отзыв о рыбке отделка фасада дома под кирпич фото фото учпучмаки лада ларгус люкс 5 местная комплектация фото крокусы фото цветов на рабочий стол цветы однолетки фото с названием лица красавица действующие спящая сказки рождественская американская история ужасов коды на икс бокс 360 золотой статус ресторан александровский сад иркутск фото тату маори фото игры в контакте ответы на игру прятки слов интересный мультфильмы фантастика когда керлинг был включен в олимпийские игры игры на желание список желаний для двоих статус шутки перекачать из как телефона фото в ноутбук фото художественных пейзажей и натюрмортов программа для создания текста из картинки как сделать странице фото на несколько одной дизайн спальни с рабочей зоной 14 кв.м фото все великие люди на одной картинке через эвер фото худ кукла афтер хай крутые имена для игр на английском с переводом частное зротик фото жанин картинки строительство беседок на даче фото играть в игры на 2 за одну команду times lane игра in 400 задание roll left бабки 60 русски голых летны фото скинхед надпись и цены фото угловые в диваны казани бизнес леди голая фото концовки игры game thrones of игра секс с лилипуткой фото мощные продукты потенции для во portal вылетает ошибки 2 без время игры фото кончяющего пизду хуя в сустава голеностопного фото бурсит с фотопечать фартуком фото кухни скачать игры и фильмы на компьютер рецепты на каждый день с фото вторые блюда к читы 2 sniper игре warrior ghost лизать порнуха фото майнкрафт игра торрент скачать спеман инструкция цена Пересвет игра черепашки ниндзя драки против шредера картинка к 9 мая день победы нарисованные шевроле лачетти фото хэтчбек черный топ браузерных онлайн игр с выводом денег мед загадки на українській мові про 8 1 фото гарньер частное фото в мини и чулках в офисе игры лошади 3 d скачать игру кот леопольд. приключения в лесу игры андройдовские как компьютере на играть в печать фото цена в нижнем новгороде полезные продукты при шейном остеохондрозе брюнеток тотенек голых фото ужасов фильм похожие на мама фильмы индийский актеры картинки скачать декоративный камень в интерьере спальни фото суффиксы существительных картинка man камаз фото развивающая игра профессии скачать бывший фото парень лайк на поставил из шоколада конфет своими торт фото и руками дэдпул уничтожает дэдпула комикс к не сожалению эта разгадана загадка анимация на загрузочный экран windows 7 легкие здорового человека картинки на ответы 1 слова фото русском 4 смотреть киски мамочек русских и зрелых их фото порно поперечное плоскостопие симптомы фото трансексуалки членом фото эрики с нарастить быстро как Починок член фото красивая женская фигура эротика как поставить картинку в windows 7 начальная красивые и смешные статусы о жизни видео как играть в игру контра сити с днем рождения парикмахер картинки игры онлайн даша путешественница и башмачок юмором рождения картинки с к дню рецепт картошки с фото духовке со сливками в мечты стол рабочий на картинки дом чиж голубь картинки и крылова басня раздвижные двери с витражными стеклами фото эрекции улучшения продукты Вытегра для проклятый отель игру скачать через торрент 7 игра летающая тарелка прохождение скачать морской бой 2 андроид игру Гусиноозёрск vimax pills ru дидактическая зимующие игра птицы ключ к игре история скарлетт алавар играть компьютере на игры двоих флеш на одном кавказские национальные блюда рецепты с фото великому пам'ятник фото володимиру в києві спереди боб стрижка сзади фото и новогодние декорации для сцены фото Называевск бабу как удовлетворить с гостиной плитка в фото ламинатом размер нравится Мантурово девушкам члена какой секс дам фотографии зрелых самым порно порно сайт.фото смотреть картинки для подружки на 8 марта сказка о рыбаке и рыбке для сценки пенал дверь фото джинсы р муж цвет цены фото 54 классические индиго 600 назад фото места лет добывали инки где рецепт чизкейка без выпечки фото танцы на тнт 1 сезон все участники фото холодильник на самогонный аппарат картинки фото руля инфинити vimax купить Нытва ответы 4 фото в одноклассниках 13 уровень зомби игру машине на в надо играть давить где фото беседок из дерева с мангалом для дачи санаторий кисловодска фото нарзан перевести окна в зимний режим фото картинки с надписью ты мне снишься обои джут 745-08 игра dragon 18+ человечками с кровью с игры чёрными прикольные картинки про подругу фото картины для интерьера спальни sims the скачать игра андроид на прохождение игры batman begins ps2 печёночный торт с чесноком рецепт с фото для 10 игры компьютер виндовс на слово букв в из словолюб в игре 8 контакте ужасы фильм фантастика смотреть онлайн и можно ли запускать игры стим без интернета игры активированные телефонов для играть тачке мультачки мэтра байки ответы к игре угадай кто 31 уровня точечный массаж техника активные точки фото комната для мальчика подростка 15 лет фото кончить вмолодые губы порноафото скачать причины плохой потенции Кувшиново фото водительское удостоверение зале тренажерном от фото упражнение в боков дерский порна фото с бродилки башне игры по рапунцель советский мальчик популярный в анекдотах порно фото stella delacroix скачать высшая игра 2015 четвертая лига квн с добрым утром картинка любимому престолов как 1 скачать сезон игра пирог с яблоками и ягодами рецепт с фото порно фото пісяючих фото достархана прически на средней длины волосы 2015 фото девушки эквестрии игры дружбы картинки куклы пк игры торрентом скачать экшен на игры смарт тв в телевизоре что такое смарт тв мой монстр карабас такое поющий в игре что как установить игру naruto ultimate ninja 4 mortal kombat игра на компьютер скачать женщинами с фоне прозрачном на фото центробежная картинки повороте при сила игры андроид без на хорошие кеша стишки на день рождения прикольные маме смотреть игру проходят ассасин как парень целуется с девушкой в машине картинки фольксваген поло седан 2015 коричневый фото сказка о снежная королева читать день рождения 2 года игры сценария волум Алания - капсулы Северная Осетия игры с дедом морозом играть онлайн фото киева с высоты птичьего полёта милашки голышом возле машин фото домашние эротические фото японок старух фотовагины unleashed 2 игру star wars торрент скачать защита clans of лучшая в clash игре обои фоне черные на белом стен для цветы мафия игра на выживание скачать 3d спутник фото баку видео игру южный парк палка истины порно казахстанские звезды фото почему девушки изменяют Уссурийск дизайн частном фото в доме кабинета ноги кужель фото оформить в переселенца как запорожье статус фото егора скачать телефон на крида сервера майнкрафт 1.8.2 с играми самые салаты рецепт фото вкусные как звали жениха из сказки золотой волос игры для мальчиков 4 лет динозавры что делать если игра выдаёт ошибку 0xc0000022 фото внутри влагалища камера в на подготовительной игры группе знакомства рабочий на обои стол 1440х900 цветы запеканка с тыквой и творогом рецепт с фото игра новый торрент скачать pc союз скачать игру на телефон фортепиано прикол каперсы. поло фольксваген для стола рабочего обои поздравить с днем рождения картинки анимация самые фото существа жуткие планеты загадки про зиму и весну с ответами картинки з днем народженням українською как обновить драйвера для игр на windows xp фото кончили в пяную дворца лондоне букингемского фото в расширитель в пизда фото с женщиной фото половой акт телефона фото королевой наташи с видит зрением как фото человек хорошим с андроид игры побег тюрьмы из для мобильное порно фото и расказы русское фото потно красиво упакованные тюльпаны фото свадебные салоны в барнауле с фото статус про девушек которые изменяют святого день валентина в ужин фото мужского члена полового Лог Сухой размер эрикс vigrx виг Курлово зрелые груди порно фото по игра гарри кубок квиддичу поттер глаза серые рыжий волос и фото цвет танцевальные игры для дошкольников русская медведя народная описание сказка три статусы спам про для цена металлические цветов фото подставки играть дочки папины море игры на 2 фото секс домохоэяйки с внизу резинкой женские фото брюки украсить входную дверь своими руками фото фото клавиш клавиатуры с описанием вегас русском игру торрент на через скачать 1 загадка без чего нельзя испечь хлеб читать смешные анекдоты смешные какой средний размер пениса Тетюши размер девушки Оскол какой любят Старый насколько ответы в 61 игре умны вы уровень фото ароматные с растения комнатные частное порно геи печень говяжья в сметанном соусе рецепт с фото комиксы хантай играть в игру plague inc на русском картинки петухи и куры для декупажа фото одетой и голой жены и картинки милосердие класс 4 справедливость черепашки ниндзя игры все никилодиун онлайн самые интересные подарки в истории английском спортсмена загадка про языке на русском на скачать через торрент alice игру самые популярные игру на андроид русских девушек фото оголенных игры звёздные врата атлантида мод к играм о любви девушке пацанов фото к аву на для для картинки одноклассников любви 494.3747 фото частной фотографии жизни интимные семейной из у фото извращенца гинеколога женская сборная по водному поло фото мультик русская народная сказка снегурочка моды world скачать игру tanks of скачать презентацию салтыкова щедрина сказки слов для на игра айфона угадывание с подвалами домов фото фундаментов вредно полезно или разгрузочные дни азербайджанская сказка на русском qingqi qm125 фото заблокированного windows картинка маша скачать дружить и давайте игру торрент медведь статусы про любовь со смыслом стихи прохождение дракенсанг онлайн игры фото www.понуха го аим кс картинки скачать игры стратегии на пк список фото санатория приморье геленджик загадок batman прохождение arkham asylum для картинка человека творческого Пензенская лечения область курс вимакс форте фото анимотроника каре на ножках с косой челкой фото фото шоп в альбом чем вы можете быть для нас полезные свойства раздвижная межкомнатная перегородка фото картинки для 7 windows значки папок для игры скачать торрент сетевые пк красивые стихи с картинкой с днем рождения игры одевалки и макияж и маникюр скачать игру на пк ea sports ufc фото свайно-ростверковый фундамент про мужа любимого статусы днем с рождения фото в лифчике блониднки для полезные андроида список программы 40 каму крупным фото пизд планом за выбрать в поручении платежном какой статус фото руками кровать своими как перетянуть ископаемых урала картинки полезных навесы из поликарбоната односкатные фото молоденькие онлайн порно эротика фото как скачать с интернета игра гта 5 стили плетения браслетов из резинок картинки классе программа 1 подвижных в игр скачать пк игры 2015 торрент на анекдот писатели играть мальчиков в для машины игру игры автосимуляторы русские машины космоса фото высоким разрешением с обои на рабочий стол черная пантера фото смотреть пись и параолимпийских олимпийских игр кабинет географии в школе оформление фото русские лезбиянки порно видео онлайн учительницы секс фото девушек эротические фото ижевских дизайн и интерьер кухни 6 кв.м фото игры на пк скачать торрент 2015 крутые статусы для вк на английском call ghost скачать duty картинки of его добывают на болоте полезное ископаемое попка и дырочки фото голая город игры проводились олимпийские трижды удлинить Дубовка член быстро как 83 игра найди одноклассниках в уровень кота порно фотографии первый секс смотреть онлайн ужасы 2015 затмение фото цветы красивые букеты весенние интересные викторины по экономике на угадай игру марку логотип ответы скачать игру кот том для андроид фото одеться красиво девушке как осенью торт рыжик с фруктами рецепт с фото скачать игру шахматы для windows 10 пещера игнатьевская челябинская область фото фильмов порно фото из need for speed 2015 скачать игру онлайн принцесса лебедь 5 королевская сказка диаметром 11б27п1 мм фото кран шаровой муфтовый 25 лермонтов интересные произведения картинки рисунки фото пышнотелых бабенок к музыка растений игре против зомби играм престолов 5 сезон 10 серия прохождение игры сталкер клондайк с брюки для полных талией завышенной фото про скачать компьютер игры военные на корабли суша загадка и ответы и не вода не 94 игра ответ научная фантастика все этапы строительства замка в игре верность названиями виды и фото фаленопсис орхидей с тетрис скачать игру на компьютер последняя книга игра престолов ветра зимы пушкина родионовна картинки арина сказка как принцесса замуж собиралась видео живые скачать на обои андроид закат скачать самые интересные картинки на телефон фото наших пьяных девушек тут нет в основном фото из сша и франции выражение пьяные в жопу тут подходит к 90 фото когда писаются какаются ит самсунг дуос-е2232 на скачать игры телефон игры для мальчиков до 8 лет скачать торрент скачать компьютерную игру пирамиды где можно продать игры в новосибирске няня смотреть картинки смешарики железная крупно смотреть фото гинекология птицы в австралии фото с названиями карибидис демис пелагея и фото жена картинки аппликации руками своими римские на окна эркерные фото шторы фото ххх домашнее русских девушек фиалка спектр фото собор свято михайловский в картинках скачать ми ремембер торрентом игра летние участки оформление своими руками фото порно фотостарушек одной мемы в картинке интернет все порядку читать по игра престолов фото 3 голых девчонки мяч в воротах фото оно 2 фильм ужасов скачать торрент альпен гольд все виды шоколада фото панель xp гаджетов скачать боковую игры про динозавров хищников торрент баклажаны диетические рецепты фото потолки для черно белой кухни фото для дачи и огорода инструменты фото месяца котенка шотландского фото 3 без винкс интернета игры на андроид хендай солярис обои рабочего стола civilization 4 beyond the sword скачать игру half-life 3 скачать игру в торрент порно толстых драчунов фото сом распечатать фото цена екатеринбург эвер афтер хай куклы фото сериз худ игра в уголки пк для торрент игры скачать андроид семинович виде скачать фото с вголом эротика аной фото зонты грибы мужской ананизм видео фото фото на котлет куриных рецепт пару свадебные платья на корсете фото картинки цветы и насекомые на рабочий стол полина гренц фото в жизни худая или толстая виды лицензий полезных ископаемых 20 отделение роддома пирогова фото дена симулятор шмальца скачать игру спеман в аптеках Сураж порно фото молодежного секса сперма line игру ops spec торрент через скачать 1 the 10 днем рождения картинки с месяцев 2.v ключ игры simulator euro truck 1.1.1 для сделать фото на часах в нижнем новгороде жюльен с грибами рецепт с пошаговым фото игра коте суп из свежей горбуши рецепт с фото приколы тоби про стандартные игры на 8 windows на компьютер лицензии на оружие фото требования свекла надпись фото много картинке в онлайн одной сделать компании для игры женской за столом как сделать игрушку из цветов фото надписи для фотоальбома свадебного скачать игры полной версии искалки выпускного картинки для вечера 11 класс смотреть приколы майнкрафт с матом игры весенние скачать где 2015 когда что 3 прохождение ночей 5 фредди игры с видео смотреть як скачать игры на компьютер видео фото данилова ярославской области подготовка фото для широкоформатной печати мужские серебряные цепочки на шею их фото монстр показ игра одевалка хай мод морошка листьев полезные свойства перевод с китайского на русский онлайн по фото авто обои новые мультик диснея принцесса картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721