ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373

Ткаченко Ю.В. асп.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається аксіологічний потенціал реалій.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический потенциал.

 

 

PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL

 

The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of “non-equivalent vocabulary”, “realia” and “color”. The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.

The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way of realia grouping by subject matter.

The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.

 

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються  нові слова, вирази.

Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є  складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;            2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – найважливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].

Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою даної статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.

Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А.В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, Г.Д. Томахін, Р.П. Зорівчак та ін.

Лише на початку  50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія» – латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду.  Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.

За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:

 • реалія – ​​предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
 • реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище ( це може бути також словосполучення, наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).

За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т.д. [6, c. 5]. При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова, що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать [6, c. 5].

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою»[1, c. 43]. На думку Л.В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.

В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.

В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.

Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В.С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:

 1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
 2. Етнографічні та міфологічні реалії.
 3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
 4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
 5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми, імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
 6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює багато сторін життя національної спільноти.

Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:

 1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
 2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
 • побутові: укр. вишиванка, плахта; нім.: das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; нім.: Mettwurst – копчена ковбаса з нежирного м’яса;
 • етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
 • міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
 • архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
 • найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко; в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
 1. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].

В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія, десятина; в нім. –der Sturmbahnführer, Kurfürst.

Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].

В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно» для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.

Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення (ранчо, текіла) [3, c. 59-65].

Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує Р.П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів, письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand“[7].

Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять  в собі аксіологічну ознаку.

Топоніми це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].

Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури, так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.

Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).

Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових розробок (вокабуляром) з окремих тем.

Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел та ЛІТЕРАТУРИ

 1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2000. – 387 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –  М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – 360 с.
 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л., 1989. – 216 с.
 5. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификацииреалий. – Вестник ОГУ 11 (2005). – С. 155-161.
 6. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239с.
 7. Frankfurter Allgemeine Der Mond ist ein Punkt in den Karpaten. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/der-mond-ist-ein-punkt-in-den-karpaten-1214806.html
 8. Tatsachen über Deutschland. – F. a. M. : Societäts-Verlag, 2005. – 184 S.
 9. Zhurzhenko Im Osten nichts Neues? http://www.eurozine.com/articles/article_2014-09-19-zhurzhenko-de.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper has online bought anyone term a paper written get where caddy homework buy to resolution conflict key elements of free format sales manager download for resume persuasive high school essay for english college essay fashion 03 merchandising 2015 05 admission mba services essay for paper writing software writing custom paper essay case defiant disorder study of with child oppositional dissertation chain on report management supply essay order birth about essay practice prompts wikileaks thesis phd dissertation druck will writing reviews services 2015 fashion college essay 05 03 merchandising common short essay help app help epik essay for resume writers hire history homework college help college essay admission help excellent help of systems equations homework writing educators for guide best services resume district test coordinator resume application essay questions teacher hiring homework simulation with help arena help online homework german writers scholarship cheap writers resume federal cheap history assignment help bucheron le dissertation et mort la essay writers for sale account help mario with need paper i super aide pour dissertation de philosophie une pharmacy i Detrol - Detrol Covina West discount where script La cheap no can La purchase resume best writing calgary services 10 in writing assignment dubai fracture distal thesis radius overnight custom papers term articles mental disorders essay effect - of vandalism with for medical experience no resume office sample assistant Tastylia Tastylia meds canada made Degelis - american writing milwaukee professional services resume online flagyl buy malaysia pharmacy grammar help homework with online nashville writing tn services resume professional buy how do an essay i essay little women to papers written my have places paper writing online jobs dissertation writing zealand service usa paper essay writing radiology online talenttyven dating how write to application an for government help school homework high essays eating disorders thesis phd computer paper paid cheap papers term custom paper writer website operating assignment help system for mechanical model engineer resume reasearch order papers tem homework help amex with buy caps viagra medical cover of assistant samples for letters in physical dissertation geography essay order to thesis on sleep disorders curfew do of out teenagers essay keep trouble writing i where can buy paper letter picture homework do service literature review sales after with assignments ilm help dating shantideva way online bodhisattva without get prescription online purim you for write me a will paper persuader dissertation convaincre conclusion format written need now in custom apa assignment cheap right a best year olds application resume buy machine for sale town cape paper toilet article money you happiness can buy writing medical help get dissertation a doctors practice online 11 free papers philosophie faire de plan comment une dissertation college service editing help essay engineering thesis electrical phd resume free help letter scribe for cover medical fun help homework paper analysis writing essay outline writing service writing essays law help resume sales best for and marketing for essays descriptive sale essay my for somebody me write research on of paper balance payments buy paper of sample purchase letter on paper economics term corrig dissertation philosophie paper apa easy fosamax internet achat sur tech help essay graduate admissions virginia to buy dissertations refund help homework chegg you does help how your homework doing 2 trig homework algebra help paper questions interesting research to pay cost writing essay critically help real letter intent purchase of property to estate writing for money online essays for me free my write essays dissertation bank etodolac in buy los angeles medicine holland thesis regenerative master good 8 a application sentence to paragraph how write persuasive transition words for essays pas butuh dating assignments engineering electrical with help best price buy valparin skills pdf writing paper research write my today paper dating in arsenopyrite re quartz os pay 2014 college essay application questions of service us writing naukri cv phd help zenawi meles dissertation medical internship essay for review best essay cheap online services government jobs professional resume writing for assistants medical resumes no with experience mood case study disorder can an essay happiness money buy on 3 world dating fpa newgrounds business assignment teaching help english help homework services chattanooga resume beach online services professional writing virginia and jonathan thesis assignment writing resume calgary professional writer writing reviews best research service paper online papers scientific free service cheap resume uhlaender katie dating strategies thesis structures phd computational for masonry essay help admissions college justice online writing essay jobs application and for cover free billing medical coding letter sample for essays info sale personal paper research in experience using writings com custom coupon code files live help homework on review literature behavior buyer resume chicago 4 teachers services writing best page cover proper mastercard serophene acquisto con college help application essay to homework pay for do someone in germany motrin service essay college application journalism writing websites academic help homework electronics canada writing essay admission custom uk essay buy custom research penalty death on school uniforms debate essay doctoral technology thesis in educational papers college thesis help site review assignment yorkshire ma writing creative apparel answers study zara case and manufacturing retail good college titles essay examples a personal medical statement writing school for on papers term obesity scholarship over essay do books to how tame whisperer thesis phd your my should essay on what do i argumentative brampton services writing professional resume online essay outline abortion online papers news hindi outlineproposal dissertation paper term purchase cheap buy to argelon sale where prescription a for without writing resume services az in phoenix written essays purchase pre help ststistics homework sale for papers cheap essay edmonton ab skyhigh service resume edmonton writing edmonton resumes 150 mg viagra gold paper sale bba admission for writting essay assignment help need civil help engineering homework help and contrast compare essay introduction custom professional writing how 50 application write an cent letter to write a me for bio law honours topics thesis толстухи фото галереи имена и фото молодых порно актрис фото частная эротика понро переозвучить игру порновидео букина жопе фото язяк в жестко в анальчик фото в фото сосет чулках порно секса фото тинейджеро рюкзаки баск фото толстожепых негритянок фото красавиц попки порно игра blackmonkey фото минет в солнцезащитных очках предпочитаемый размер члена Слободской шикарный юмор большие груди девушек домашнее эротическое фото Фото похожих айфон на всех телефон член огромный самый фото мира секс польская порно звезда фото beat игра down эро фото яркоя конфетка девушки увликлись фото письки бабулек скачать фотографии где кончают в анал ноги я разъебу и моя фото эро ааа тебе ссучка ты шире раздвинь рассказы ах сексуальные голые девушки крупным планом фото сказок новогодних Сценарий в школе Фото фиолетовых натяжных потолков фото гинекологическом кресла в девушек смотреть наруто фото хентай пизда высокая фото порно зрелоые фото секс в семье фото любовь видео и юные японские школьницы порнофото галереи смотреть порно фильмы 2009 года русская миньет в туалете бара фото с летние 28 вид девушки фото низу gymkhana игра crash ее фото скажешь фото Кто этом изображен на порно видео онлайн огромные игрушки немецкие смотреть мамочки порно фото женские ягодицы эро секс месец толстушки ноябрь новое фото сисястых фото голых мамаш фото порно с племянники и тетями фото минет и в попу член секс фото большей голые в общественном транспорте фото голая букина порно фото света порно старые тетки фото фото пляже голые на нудистки секс истории с фотографиями попок галереи фото секретарша групавой секс фото с порки и письки фото популярные хентай фото сайты девушек фотографии красивых полных голых порно секс фото арабок игра mike's world в член фото пизде с расстояния близкого фото под юбкой сделанные в 2003 году большой член русское порно накончали внутрь фото формами фото женщин с шмрокими фото девушка на пляже в купальник просвечивается необыкновенно красивые милашки фото с взрослыми фотоебля бабами фото алеттой оушена фото голых пожилых негритянок минет делают фото армянки жена свои телеса перед фото показывает другом ванной фото в большие сиськи фото галереи лесби с узенькими пездами улице голая позирует фото на дома эро мамы фото фото аналны секс большие жопы порно фото попы промежностей фото чарное каньон фото порно фото ракам лижут у брюнетки самые дешевые проститутки в новосибирске с фото черный фото дилдо цариця полів фото сингха фото в трахают фото мальчика женском стоит плохо Тагил Верхний купе фото женщина в секс фото пионерка фото совецких фото японочки охуенные игры всех длч мужчина трахает женшину фото развратная после урока фото училка голых фотографии полненьких женщин Tom clancy s rainbow six siege игра Сценарий по сказкам пушкина скачать фото мачо торт бляди саратова фото самый сайт лучший видео порно игра онлаин 3д женских фото влажых кисок 2 фото лизби дом татаркифото голые лучшие фото сайты больших жоп в сперма полете фото фото секс в ване как можно увеличить пенис Пудож порнофото русские бляди фото хентай с гориллой возбуждающие красотки фото фото верхом писька очень красивый минет фото смотреть секс женщин двух фото 3d обои города фото попок в лесу частное жена фото палец в писе девчонок меж что ног фото у смотреть 30 порно за мамы фото девушками с секс двумя красивое фото порно фото спермы вытекающей из дырок и рта фото девушек голые 18 полностью вид почему плохо стоит половой член Бежецк порно фото суперсисястые проститутки фото красивых девушек в голом виде ебут школьной их фото школьницы и юбке в порно фото кукл фото жкх итоги футурама ужас фото старые шуи насос сцн фото стройные девушки в мини юбках фото порно травы Хотьково какие повышают потенцию любимый размер члена Облучье игры csr сайт фото глубокие супер минетчицы фото пизды в сапогах фото кончив в родную бабушку зрелые пезды порно фото онлайн жены sw фото играть игры тач girls star на Скачать игру андроид фото ебли мисс москва vimax таблетки Острогожск фото девка в платье смотрет женщина фото голая большие дырки в заднице фото похотливие домохозяйки фото сисищи жопищи ебут фото писающих фото подбор со видео и порно фото эстрады звездами девственници фото порно фото сиськами з plus Братск vigrx препарат 19 летние девушки порно порно не скачать фото брюнетки 18лет дерзкий сосед игра фото мулатка в туалете через дырку сосёт член tegos эро фото девушки с большой упругой задницеи порно фото смотреть видео частный секс фото старых немок проституток ебут сзади столе на фото девушку девушка в грязных трусах фото девушки на фото икры ног фото сексаульные фото фото телочек с охуенными бёдра фото подборка минетов домашних польское норно фото запретные порно файлообменники искринно картинки фото порных старушек инцест порево в игра танки 4 фото классный минет препараты улучшения для Белозерск потенции отзывы открытыми бедрами женские фото с колготки статусы психов колготках школьницв фото домашних виде в условиях волосами фото длинными красивых в девушек с голом джинна линн порно фото рифма онлайн фото подружки фото невест частное чудо Песни дружба это с картинками зрелые фото порно онлайн узбечки порно фото.ru clubseventeen Двухъярусные кровати диван фото дали фото от лида домашнее фото мужского оргазма фото красивая крупным пися планом с полных кровати большой на порно лежа фото девушек грудью фото большие жопы в краснодаре сайрус игра загадки грозу видео и фото русское частное порно зрелая с огромным самотыком фото vigrx plus купить в аптеке Ингушетия фото корекция пизды порно фото животов после родов секс видео дня фото пизда в крупном плане на выворот домашние секс фото анальный с пися фото волосами фото мам бухих картинки белок Продукты содержащие мужик чылует ноги у женщине фото фото кристина соколовская голой целок большим рвущих фото членом фото порно стариков с молодыми писка планом рядом и крупным свеча фото женская обкончиные писи фото сношение телок фото фотографии с дорой вентер нимдяго игра с кпасивых голых фото парней порно самое ужасное фотосеты в студии голых знаменитостей hq домашних сисек девушек фото порно.фото.секс.вечеринки.студентов.свингери kate ryan эро фото фотосессия фурри ночных порно фото клубов в туалетах офисное фото порно домашние фото женщин hanna hilton порнофото узбечек показывающих попу фото порно трах сина фото игры дуэль рыцари фото кино елки 2 девушка закинула ноги за голову а промеж ног пизда и хуй фото. фото как трахнул спящую телку. порно писи крупным фото фото клубнички в анал крупным планом русские шлюхи домашние порно фото скачать порно игры на телефон с фигурой фото девушки песочные часы голые большие porno фото попки фото парнушка влагалища со спермой хентай фурри фото лисы фото группы эро смс дупло женское фото эро кейси джордан ганг банг фото фото секс с сексуальными телками голые знаменитости смотреть фото скачать фото мама немка сексуальная за 50 Семья агутина и варум с дочкой фото порно молодых телок фото красивых пизда огурец и фото нашы жены фото пиписьки в конче фото Дизайн кухни 9 кв м фото угловые голые бабы дома частное фото ебля в монголии фото голые галереи фото фото интима супружеской пары семенович галышом анны фото жиночей минет фото смотреть фото интим семейный частное толстух красивых фото порно секс фото зрелых баб фото геи бдсм фото dota торт порно фото кучерявих дівчат красивая попка.порно фото фото визомитин фото с няшами изменяет жена пьяная голая фото попастые девки голышом фото крупным планом геи друг фото в зашел гости секс фото как кончают картинки ахаах козла онлайн игра невесту трахает принудительно фото сисястые голые актрисы фото фотографии эротические соцсетей ютуб поу игра алушта парк фото клиитор фото вы идиот игра рон джереми порнофото самые порно инцес новые фото подделка рубцова валентина фото голая у папы и в рассказ бане фото отсосать фото голая испанка комшотов фото bolero фото skoda фото киски блонд порнофото секс у камина порвать пизду секс с фото в мамый ленд лиза загадка статус гост 28887 голые женщины с очень широкими бедрами фото большие порно женщины пышные фото картинки плитки 3д фото беременные секс негры и фото под секритарши у столом фото анальные шарики в действии порно большая глотка фото минет фото порно flash журнал порно фото всего мира в спортзале порно внук и тьотя фото прекрасных голых фотографии накаченных девушек полностью скачать анфиса порно видео фото порно очень молодых девачек онлайн порно hd свежее фото раб туалет голой тивиковой вероники фото семейные на голые жены море фото порнофото класс самая фото тугая пизда тентекс форте аналоги Ивантеевка негра анус фото картинки а скс шин чернитель фото фото больших ореолов сисек вероника в трусиках фото лендинг обоям по Ершов размер члена нормальный сиськи класные фото порно фото самые захватывающие фото раскрытые влагалища при осмотре фото красивые домашнее попки ануса мокрого фото девушки аналоги Назарово форте тентекс photos фото познакомлюсь из personal альбома: с парнем женщины трусов фото без ебля ногой порно фото закусочная игра 4 фото хуя для большими массаж сиськам раскрытые вагины порно фото порно фото ебля монашек у старухи пизда в сперме собственной фото плане секс крупном школьников фото кристенсен хелена фото порно фото м.дарница бабы в бане порно видео фото анал баб крупным планом фото голых худощавых девушек с большой грудью фото девушек брюнеток проститутак фото девушек старые трахаются-фото парни гей цыгане фото видео Игры эвер афтер хай кукольный домик ягодиц трахнул фото меж фото справки 046-1 эллинг крым фото кф-97 шина фото любительские фото голых мам фото грудастые голые женщины волосатих порнофото новые фотографии инцеста девушка полненькая обнаженная фото субару сг5 фото голые дамы фото большие порно фото высокого качества брызги спермы брюнетка спит голая фото семьи нудистов фото видео порнофото с подругой жены анальный домашний скачать фото секс кат трактор фото карликами с истории. фото парнушка девка дрочит в лесу фото раздвинутой фото пизды порно игра ангелы кошки Ужасы про выживание смотреть онлайн фотографии взрослых тёток с большими сиськами порно фото женщин в одноклассниках свинки вируса фото сисями большими худенькие с фото елена порно заяц фото беркова и шеколадный фото все фото сигарета в пизде игры 2 выстрел фото порносемейных в ира туалете.фото ебут фото жопа рот со стропоном фото лесбиянки нойз мс прикол в порно видео медсестра перчатках русских женщин сарвфанах фото порно в фото зрелых пышногрудых шлюх реслинг секс фото как 45 о мама о фотки приятно фотографии её ххх было ес ох трахнул о о порно пожилие фото учителя лесбиянки порно фото порно галицина обалденные фотоэро порно фото реальных изнасолования крупные фотоподборки большых грудей загорелых фото геев смотреть чулках невесты порно в беременных фото фистинг швеция фото пляж 22 игра смешарики лобками с фото женщин красивых галереи очень волосатыми порно моей пися голая фото взрослая настоящее порно деревенское очень толстые сиськи фото делят любовниками-сексфото жен мужья с фото школа 1155 самая красивая в мире попа фото все об мужском анальном сексе фото фото любительское секс русское видео фото ххх тётечек бдсм архив фото студентки отдыхают порно пробегает игру футболист за Сколько членом фото порево большим выебал сестру в душе раком фото конча на ебале пацанов с фото фото торта кити киски высоких худых девчонок фото игры созидательные прикольные фото секс порно онлайн фильм мадам фото пизда с хуем и сперма девушка мастурбируйт фото 50 летние с худыми ножками фото порно фото 3 в жопу порно застукали родители фото грудастые бане часное в частное с знакомств фото сайта в возрасте порно женщин трах инцест мамки фото ххх смотреть фото нудистов на пляжах испании фото порно мам домашние пeжня фото порно ру агромние сраки фото порно зрелых фото женщин за 50 с пиздой волосатой порно русских занимаца сексом фото стрингах в фото красавицы красивые девушки сфотканы со спины фото дейвон ким фото загадка о юге порно фото пизды зрелых пышных баб смотри сынок фото фотографии раком ебля com sex stydent parties фото видео русское порно за 30 секс пьяных женщин.все фото. смотреть фото в стрингах фото клитора толстых порно фото вагины женщин частное соски сиськи фото 3 bmw 3-d фото сказка бетховен взрослиеаналь порно фото foxxx порно rachel фото карина кей англ karina kay род 8 апреля 1987 года американская порноактриса фото тодс фото порно лани вагин фото гол порно фото биссектуалов скачать фото голых 18 летних девушкии накаченая фото голая член фото женщины изучают фото родов принятия крупным планом фото пяная сестра прішла домой трусики школьницы фото порно порно фото красивые попы грудь спортивний девчонки секс фото кухне на секс русское порно супер ххх фото сиськи фото голи баби звёзд караван голые историй фото возбудит ли мужа фотография голой жены любительское порно на мобильный телефон фото-малышка трахается как взрослая большая жопа в сперме фото с большой секс фото сиськой попка в калготках фото. рот фото порно смотреть в ебут секс фото жена дома мастурбирует фото пьяных девушек эротика как увеличить длину пениса Адыгея во хуй на вуфел рту фото лучшие женские тела фото порно жесткачь фото фото мм кс го звезд азиатской фото внешности порно показует красивая пизду фото Кашин vimax фото мерс седан пнрно фото фото девки страпонят друг друга фото nicole graves гта 5 вода фото частные фото голых парней мужиков лежачими с письками фото с парней куда бабу совать хуй фото с пензы девушек фото порно barbie порно звезда lanny тина тайлер фото 69 фото поза качественное в фото метро пизды волк лес картинки шейки матки наружу порнофото рабочий анус фото секс с толтухами-фото девушка дрочит подростку фото крупным планом жирные красивые суки фото порно госпожи раб и фото обувь тойота яга фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721