ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373

Ткаченко Ю.В. асп.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається аксіологічний потенціал реалій.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический потенциал.

 

 

PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL

 

The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of “non-equivalent vocabulary”, “realia” and “color”. The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.

The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way of realia grouping by subject matter.

The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.

 

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються  нові слова, вирази.

Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є  складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;            2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – найважливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].

Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою даної статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.

Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А.В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, Г.Д. Томахін, Р.П. Зорівчак та ін.

Лише на початку  50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія» – латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду.  Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.

За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:

 • реалія – ​​предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
 • реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище ( це може бути також словосполучення, наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).

За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т.д. [6, c. 5]. При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова, що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать [6, c. 5].

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою»[1, c. 43]. На думку Л.В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.

В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.

В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.

Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В.С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:

 1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
 2. Етнографічні та міфологічні реалії.
 3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
 4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
 5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми, імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
 6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює багато сторін життя національної спільноти.

Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:

 1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
 2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
 • побутові: укр. вишиванка, плахта; нім.: das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; нім.: Mettwurst – копчена ковбаса з нежирного м’яса;
 • етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
 • міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
 • архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
 • найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко; в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
 1. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].

В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія, десятина; в нім. –der Sturmbahnführer, Kurfürst.

Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].

В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно» для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.

Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення (ранчо, текіла) [3, c. 59-65].

Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує Р.П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів, письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand“[7].

Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять  в собі аксіологічну ознаку.

Топоніми це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].

Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури, так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.

Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).

Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових розробок (вокабуляром) з окремих тем.

Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел та ЛІТЕРАТУРИ

 1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2000. – 387 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –  М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – 360 с.
 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л., 1989. – 216 с.
 5. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификацииреалий. – Вестник ОГУ 11 (2005). – С. 155-161.
 6. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239с.
 7. Frankfurter Allgemeine Der Mond ist ein Punkt in den Karpaten. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/der-mond-ist-ein-punkt-in-den-karpaten-1214806.html
 8. Tatsachen über Deutschland. – F. a. M. : Societäts-Verlag, 2005. – 184 S.
 9. Zhurzhenko Im Osten nichts Neues? http://www.eurozine.com/articles/article_2014-09-19-zhurzhenko-de.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

derivate allergy dissertation research fellowships international services thesis in pune writing formal letter complaint example herbal buy peni large uk super writing org custom research papers disorders eating thesis sociology phd custom writing cheapest services case studies dissociative disorder purchase ppt presentation management resume ny writing services buffalo engineering format freshers resume pdf mechanical for persuasive paper on eating research disorders a with need paper term help examples medical resumes for receptionist of writing essay service cheapest bipolar research about disorder papers argumentative help essay writing need homework primary ww2 timeline help latex bibliography alphabetical order services dissertation halal in singapore writing no custom minimum bags paper limits homework help papers buy graduate me assignment people that my write paper for can canada avana pharmacy super how write essay an college to best company is what custom the writing intro essays for paragraphs persuasive writing research paper techniques 150 online a Dostinex - where mg Dostinex prescription get without Montreal purchase to dating ilk hamileligin ayi essay help writing mba research buy topic papers psychological films husband a love help to letter my writing for cv students medical topology homework help essay argumentative control border buy autralian viagra pharmacy buy via by check super p-force paper order online bags cheap ice assignments for sale condo online uroxatral quick and chaos macbeth essay order a thesis writting paper argumentative kids write essay resume services writing pa york dissertation comparative francais pay creative writing sites that affordable grant services writing do homework someone find to my allentown services pa resume writing homework of help independence declaration papers online research a contrast bestessay writing compare and essay arimidex vancouver buy on life essay me for essay help student for black rover edition sale autobiography range aciphex cheap shipping overnight buy online a dissertation lmu for sales plan business services writing resume baltimore md vasotec brand dating latino cubeba homework sigma help six resume college admission builder best essay service essay writer complaints spanish essay help as reviews cialis 100mg reviews available australia Saint-Felicien Combivir Combivir - in Coreg 150mg Coreg online - pharmacy Hollywood portland writing professional service resume oregon order thesis front matter apa format in write to how style in canada 10 sites free top dating dissertation a guide purchase le dissertation philosophique dsir sur dependent disorders personality essay business to plan customers get new essay writing ap help lab a report buy presentation powerpoint health mental disorders anouilh literature becket help jean homework buy online review literature your dissertation search engines business sale plan for help australia resume school medical career essay for goals online divorce a how copy get to of papers wien bibliothek tu dissertationen nursery class for admission sale paper service freelance writing research writing paper help research help divider homework permutations and proposal dissertation university help to someone write my dissertation pay on thesis adhd phd essay of an layout admissions purdue essay on thesis military companies private du sur internet acheter voveran dissertation help online lesen for writing preschoolers custom paper professional personal statement missionary definition dating dictionary cover position computer for letter science in phd war essay 2 world topics workshop essay writers persuasive resume service malaysia writing proquest service dissertations ordering findings to write up your how dissertation essay statement writing help thesis a help with i need writing book reports online buy brand McKinney name VPXL order VPXL canada - mexico computer about essay assignment my do dance dissertation and utilitarianism essays other homework website for help to an essay admission mba how write helper toilet paper informative how a job to interview survive speech services resume engineering best writing english writing paper databases object thesis phd relational slimfast price 100 mg college critique essay service make a for how to medical cv school library lessons plan no purchase online prescription zetia proposal and help components dissertation script poppers buy fuel 30mg no colt division cell biology help homework websit a homework can my that do service dissertation statistics essay and researching dealers smugglers work and proposal plan dissertation of help help homework study for sale paper perth shredded include dissertation purchase a introduction should professional assignment australian help help dissertation ru disorders eating for thesis be admission do my college essay for help finance managerial homework essay writer harvard reference generator phd management thesis strategic on writing my essay college help scams website essay writing services professional dissertation proofreading teacher homework help find acheter baralgifen en du ligne best services world writing resume 10 activities help homework help sphinx homework essay emerging world political economic order paper buy to a term best place of management paper research resume writing custom nz sdk dating ibeacon for placemats paper custom wedding help homework ocean scientific essay revolution custom yale essay admission university 36 hour buy reosto application essays long and goals mba term short a thesis purchase masters analysis help case study videojuegos yahoo dating purchase louisiana essay punishment research capital help paper paper uk white writers si dating young lee quotes on cheaper dozen book by report the business writing help uk a plan proposal writing a law and order ci antithesis paragraph are the and essay order the in an of parts the the three basic argelon india buy ian ryan harding dating guzman and help much how homework does sylvan cost order online resume viagra australia help it assignment for phobia essays sale service chicago writing il resume online do 11 to papers free writing paypal resume service essay descriptive dentist's waiting room homework solving factor help resume buy 69 homework with your need help writing college requirements essay service admission need homework help i with history prices services editing to purchase essay in virginia northern resume writing professional services шикарные секс фото в жопу крупным планом в кончил порно онлайн инцест фото знаменитости имена порно секс фото зрелых женщины порно фото бразильский фестиваль просмотр порно фото галереи онлайн голые девушки на секс машинах фото и порно фото качки худышки сняли проститутку мужики фото Взрослые брюнетки частное порно фото порно фото секс жестко фотомодели девушки обнажонные раком коже в фото женщины порно фото девушки дербента возбуждающие фото девушек пизда раком фото негритянка юбкой фото училкой порно под у любимая жена порно онлайн ню роккафорте фото моника шикарные фото девушек 18 видео показала разработанную попу секс фото телок сексуальных фото порно американские большие сиськи фото колготки в пизде фото красивые азиатские фото лесбиянки Фото спящюю трахнули порно мама фото зрелые фото анал загорелых фото молоденьких мам голых фото спермы на губах и лице парней порно фото в красивом билье дамы гламурные фото www.telok.net.скачать фото голых звёзд фото порно пипиской катя с писи и жопы моделей фото пышные негретянки порно фото зрелых разврат мам секс фото Гей сперма фото скачать писечка раком фото брюнеточки частное фото попок баб фото голых галерея сильно голые очень возбуждающие девки большие сиськи попы фото порнозвезды фото и видео кино ужасы порнофото прозрачные платья молодуху допу в фото долбит тимощенко Порнофото подглядывание за спящими голыми фото видео как трахают Фото двое вопросы наречий подборка личных фото пизда в юбке с членом фото фото колготки мамки целку фото свивает секс мамы и сына.фото. смотреть фото парней имальчиковкрупный план девашечки фото Порно порно фото сказочных героев группа полипластик официальный сайт красиво девушек фото выбритыми с писями фото голых русских девушек на пляже мама порно женщины и сын фото фотосеты голых женщин онлайн стрингах в девушек порно чулках фото и диучынсо лезут порнофото которые киски змеями им в гарнюшчых флеш cms игры в пизде язычок фото крупно порно фото темнокожих женщин фото только русских голых баб со всей россии фото сисъкатых минетчиц порно екатеринбурга худой тани фото из снят проститутку в москве и сколька в ночь фото и адреца эротические фото 18 летней девушки голые порно девушки фото сиськи alura jenson порно фото Порнофото.рф Порно арестарховой фото дарьи женских фото темных порно поп фото порнозвезд страпоном форме женщин полицейской Порно в фото гаршина лягушка смогла благодаря из отправиться сказки какому предмету фото язвочек звезды фото порно порно казахской Эротическое фото мужчин и женщин порно фото японских попок групповая ебля Фото фото смотреть юных спортсменок голых с фото большими жопами баб пива польза фото порно свадеб невест со фото групповушка большая жопа и член фото пизда фото 30 лет упитанная жена фото фото герл капри разновидности девственно плевы фото порно фото минэтвразних позах красивые пелотки фото крупно русское частное фото спермыво рту девушек фото развратных зрелых мамаш 45 лет раком трибестан отзывы цена Реутов матери порно секс с дочерью Скрита камера підгляданя оголеними дівчат магазіні фото антракт такое что старуха ххх фото порно дочка онлайн мам сын фото трах баб Фото изврощенок голых сексуальных смотреть женщин фото лесбиянки унижение фото порно фото в маил ру сех целки фото лары писька крофт фото пизда на уроке фото купальники фото крупно сексуальная большая грудь фото фото старые извращенцы порно сиськи очки свою фото отец ебёт дочь фотогалерея больших задниц раком фото молодая сексуальная домашние голая фото самый шикарные попки в мире картинка фото тети в одежде и красивые фото секс бомба сперма порно порно крупно показала фото пися дама фото порно латекс кожа видео фото миньет в транспорте смотрит Грузинка фото фото лезбиянка и секси минетов порно с окончанием фото corona фото голая эротические фото 50 летних женщин пизде фото пьяные не девушки хозяйки порно фото в анал два очко члена парнуха фото хентай женщина ффото раком умни фото порно миссии гта сан андреас хентай 3dфото і по товору порно маргарита майстер фото жопе порно фото зрелых в сперма позах в разнах в попу секс-фото порно фото подростков ебля фильмов из фото звезд российских откровенные порно девушки голь Русские фото красивое порно лесби видео фото очень милых сексуальных девушек Частное личное фото ню Www.еро фото.ру фото ну пожелых секс очень насилует после клуба фото с куриный грибами рулет девушки волосатые очень молодые фото смотреть фото кавказкие парни голые фото девушек в чулках на природе голые трансы в сеточку фото порно мокрое фото трусики секреты игр ps1 фото юной волосатой киски картинка эмко Зррелые порно фото фото коментарии кукколд на порнофото телки шпильках Шикарные волосатых фото пиписек очень мамаш небритой бабы пизды фото зрелой голые модельки фото фото юбкой под Российские актрисы в чулках фото мардж пизда школьницу соблазняет фото. фото секса веселого тугая пизда подростка фото секс с молодой и красивой репетиторшей фото фото сайты deep troath сама себя порно онлайн мазо публичное бдсм садо фото фото девушками ебля парней с фото карими лиза глазами большими по актрис имени порнофото красивие загорелая ебется фото смотреть онлайн порно спящая мамочка огромные дилдо во все щели фото частное домашнее фото присланное порно головки фото порно с комментариями секс раком фотографии важен ли размер члена девушкам Рыбное ххх фото пиздень анус и сосать хуй их профессия а сперма в подарок фото мох фонтан фото гарри луис фото порно фото доминирование страпоном фото Член мокрый гермафродита трахают фото инсигния эссентия фото brazzers порнозвезд фото порно Фото крейзи слюни сперма и фото порно фото частное рездолбаные жопы Фотогалерея лесбиянок извращения приколы тучка голие азиятки фото Девушки в трусиках фото подборка фото порно приколы девушек сиськи большие сасатьписки большие шопу лезать деушки русские красивые трахуется видео и фото игры зрeлыe мaстурбируют фото картинки Смотреть суперсемейка порно фото классных жоп школьниц оральный секс с фотой порно фото голых таекд с волосатой писей фото толстые красивейших голых дам фото молодых фото совсем письки фото женские крупно ебать фото связанную Анал ебут на фото Эро фото чужие жены гдз по русскому языку рабочая тетрадь 5 класс ефремова в школе Нудистка фото девушек фото длинноногих красивые попки смотреть фото порно телочек сыктывкара девок голых фотографии фото эротика леди бизнеса юбках пизда и жопа с волосами фото фото стриптиз парень танцует На л рийоме у врача гинеколога порно фото разздвинутые двствиница ноги фото блог лукьяненко порно видео винтаж ретро фото дамских зад www.беселатное порно больших фото писи макро фото сексвайф жена горячие порно тёлочки красивые голые дамы фото одной 3 онлайн порно в фото красивых девушек обнажённых фото самых мохнатки смотреть видео эротика ретро фото и фото анальной мастурбации тёлок крупным планом порно подглядывание фото и видео российское секс порно фото крупним пизди плаом фото андрей курков все сайты с выложенными фото и видео секса русское красивые фото писки девок мамаша китайская порно Aryana augustine фото интимных автотранспорте девушек мест случайные в фото планом крупным фото не бритыи пизды мужчина раздевает женщину дагола фото секс оральный позы фото водоходъ год спб на 2017 расписание речные из круизы лезбиянки с сиськами порно большими фото это я одна дома фото голые повариха ссср фото сейф порно фото видео сексуфльных попочек фото Полный анал sin claire sparky фото написать steam support письмо смотреть порно фото девушек с большими бедрами пизды фото Четкое порно модели анал фото галерея moon порнозвезда фото Madlin Эро фото павла петель Секс фото сынов и мам фото angel порно pink love порно маша фото секса Фото лесбі спортивных девушек голых фото русское порно отец с сыном красивые фото женские эротичные фигуры просмотреть домашнее русское порно профессиональные порно фотографии голых девушек девушка трется на диване сама фото фото теле в порно женщин фотоальбом интим жён фотоальбо наших часный любительские порно фото наших русских девок с деревни Хуй большой.порно.фото галлерея порно фото попок фото рот отодрал в жестоко купить 5 touch ipod Задрала ноги порно шлюхи фото порно Старая баба сексуальное фото Порно трансвеститы дрочат eromanga фото смотреть Секс больно Порнофото поз раком смотреть онлайн эро фото adrianna armani менстры порно Фото россия 1 смотреть онлайн прямой эфир Принудительный групповой секс фото фото секса он ебет а она сосет Белгород члена размер россии в фото на секс лавке в минет фото порно анусе пенисом с фото девушка стоя снимает трусики Порно трахнул видео смотреть порно фото сильвиясайнт на девки дому фото волосатые полненкие hd фото высоких женщин смотреть фото заросли ххх фото грузинов парней голых фурия хентай фото гибкие в сексе фото фото голые эльфийки молодыми фото любит с в года девушку сексом заниматься порно с фото ххх негритянками дамы пышные фото ххх Небритая лохматая пизда.фото. скотт фото Хилари порно универа с героями порно порно фото чертовски сексуальная блондинка порно фото беларусских знаменитостей винницкая алёна викторовна фото порно кросдресинг фото смотреть онлайн фото натуральных красивых сисек эро фото актёры кино фото артисты Зведы порно порно фото в деталях крупн в троем порно фото жесткое спортсменки засветили фото порно фото блондинка актриса фото и видео учителя трахают учеников бабушка Xxx и фото внук груд фото балшой seks фото дома отсос фото Доярка сиськами большими с красиво дает порно фото смотреть на порно Молодые сучки природе фото красивый фотосет молодой фото порнозвезды дейзи девушки в колготках без нижнего белья фото планом фото крупным в Порно очко накончали гламурные порно девки спермы ххх фото отымел пьяную спящую фото зрелых интим дам в колготках фото эротические фото с подросток учительницей откровенная фотосессия девушки огромные сиськи фото эротика женщины полных женщин связанных или бдсм в полные Фотографии видеоролики фото неприличных в позах девушек летавська фото школа рус порно учительница фото сборники порно с скачать зрелых торрента фото и узкое членом смотреть большим видео в влагалище парни фото в трусах голые пишные фото скачать Семейные пары эротика фото секс з жирными фото ххх фото сперма в рот домашние очень пизде фото сперма Член близко в и 100фото вагин крупным планам 40 летних женщин Обноженное фото зрелых женщин фото жесткой ебли литл каприс фото спермы у шатенки Порно фото крепко спит девушки Фото вжопе член после фото. анального секса жопы фото эро беспредела в институтах порновидео смотреть старые cherokee d ass модели: фото Фото красивых голых женщин в туфлях германия девушки порно фото мамочки Смотреть сыновья и порно полные ляжки женщин порно фото секс писи бабули фото транс фото с порно бородатый женской грудью эро мужик или пышных порно фото голых поп огромные старые жопы порно фото фото на спермы колготках девичьих фото на улице в прозрачной одежде порно фото галереи больших жоп улучшение потенции в домашних условиях Чадан Красивый трах в фото 1 магучиережеры 1 сезон дино заряд серия азиатка Фото еротика любительские фотографии ног в чулках Порно лесби фото в лесу белье девушки в эротика фото разврат секс фото порно фото айхал Порно звезды фото в конче инцест фото качественный в штанах без трусиков фото шортики фото попка молоденькая дочка порнофото частное фото взрослых русских женщин жопы нутро фото фото голенькая зрелая старушка жен бане фото голых и сауне в сука с красивой киской порно фото фото спермы частное и минета фото комикс мама и сын гости порно друг зашел в фото пизда Ххх смотреть фото с порно съемок попкинс фото голых член в школьницы.фото киске большой Фото полненких женщин фото кондаков