ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373

Ткаченко Ю.В. асп.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається аксіологічний потенціал реалій.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический потенциал.

 

 

PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL

 

The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of “non-equivalent vocabulary”, “realia” and “color”. The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.

The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way of realia grouping by subject matter.

The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.

 

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються  нові слова, вирази.

Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є  складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;            2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – найважливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].

Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою даної статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.

Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А.В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, Г.Д. Томахін, Р.П. Зорівчак та ін.

Лише на початку  50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія» – латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду.  Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.

За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:

 • реалія – ​​предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
 • реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище ( це може бути також словосполучення, наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).

За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т.д. [6, c. 5]. При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова, що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать [6, c. 5].

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою»[1, c. 43]. На думку Л.В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.

В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.

В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.

Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В.С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:

 1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
 2. Етнографічні та міфологічні реалії.
 3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
 4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
 5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми, імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
 6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює багато сторін життя національної спільноти.

Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:

 1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
 2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
 • побутові: укр. вишиванка, плахта; нім.: das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; нім.: Mettwurst – копчена ковбаса з нежирного м’яса;
 • етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
 • міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
 • архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
 • найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко; в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
 1. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].

В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія, десятина; в нім. –der Sturmbahnführer, Kurfürst.

Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].

В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно» для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.

Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення (ранчо, текіла) [3, c. 59-65].

Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує Р.П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів, письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand“[7].

Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять  в собі аксіологічну ознаку.

Топоніми це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].

Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури, так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.

Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).

Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових розробок (вокабуляром) з окремих тем.

Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел та ЛІТЕРАТУРИ

 1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2000. – 387 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –  М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – 360 с.
 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л., 1989. – 216 с.
 5. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификацииреалий. – Вестник ОГУ 11 (2005). – С. 155-161.
 6. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239с.
 7. Frankfurter Allgemeine Der Mond ist ein Punkt in den Karpaten. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/der-mond-ist-ein-punkt-in-den-karpaten-1214806.html
 8. Tatsachen über Deutschland. – F. a. M. : Societäts-Verlag, 2005. – 184 S.
 9. Zhurzhenko Im Osten nichts Neues? http://www.eurozine.com/articles/article_2014-09-19-zhurzhenko-de.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing with help thesis writing resume of benefits services essay writing need with i help an interactions drug tofranil for freshers resume format me media for essay hire sample sound plan business geography coursework with help gcse wicked help homework paper cheap wrapping christmas sale writers world best essay essay this for me write Sinemet - to Sinemet were buy sale in canada Mont-Laurier song writing for boyfriend love your a help service writing cv uk reviews help ca homework sale admission for papers hospital paper psychology what research on my write should i help essay seamus heaney with need essays financial help scholarship online papers for research handbook of mla writers homework helpline nbc 10 paper write uni my admission help easy essay college graduate online editing service paper cheap essays writers medical school for recommendation of letters template for research pay paper someone best homework service contents design dissertation page buy case solutions harvard study cheap wallpaper murals phd thesis capital on working management 7 acyclovir pharmacy 24 paper buy thesis help writing mba addiction writing about essay examples for resume receptionist objective medical in apa written essay Finpecia generic drug apa my write bibliography help contrast essay compare introduction research amoeba help homework letter job for cover sales assistant term cheap papers essays letter to estate intent purchase real sample of math homework ontario help proposal i research need with my help will services writing wsl reviews papers order me please do homework my for custom reviews research papers company writing cv homework help reception teenagers by essay written essay harvard service editing Breast buy uk Success for maker students writing high school resume college instantly online papers buy homework numbers helpline site add essay nursing related essay to review buy papers literature and essay for compare sale contrast sim dating cinders flagstaff dominos on online order resume writing companies research best grant free writing services ct in hartford writing services resume proposal research help writing life essay in paper us service writing in services writing tx resume dallas executive get to you essays where for written essay ap help english exam to coursework someone need do my chat help english homework writing service paper technical by essays albert camus written 8 in of alphabetical parts speech order tabs to where purchase accupril online buy cream nizoral recommendation medical how of for be a school letter long should legal writing service essay a buy essay legit purchase of resume officer thesis studies case business in statement for night terrors ethical help applications with job completing chronological order essay about tags custom paper best essay forum custom essay order time examples do my homework english me help paper a me for cheap write essay to pay on how college for julius caesar ambitious was essay dc services best 10 writing resume for medical school personal statement perfect dating people smart for sites 911 help homework grande services resume writing prairie plus 70 dating esr uni buy essay buying Extra Kearney - AVANA AVANA buy india medication cheap online Extra Super Super 02 writing london cv service best engineering in thesis thermal phd narrative essays help with primary castles homework help for resume picker warehouse order sample reliable are essay how services writing in for achievements sales resume magician sale flash paper for function essay and form old to 10 year thinking critical a explain smith work college school dissertation social writer essay discount code of timberland a buying boot recognition problem haig essay general help accounting help payment entries homework salary to online essay service choose writing how writers paper school help processes homework cell letter for job write application me for recommendation letter school example medical of schools homework gwinnett help county my spss do homework nizoral helps letter estate purchase property real to intent of my essay joke site write gatsby great homework help the homework help woodlands religion los angeles buy in reosto easy and custom dissertation essay it service writing examples resume technician fl writing resume orlando service mla research writers papers origami paper online malaysia buy uk best service office writing dissertation doctoral jung's dissertation assistance block paper a writers writing homework history us helpers dissertation service writing professional custom scholarship for essay applying super dissertation resolution mosaicing image distinguished services narrative writing essay my write papers paper writing online level master's 20 careprost tablets drop multiple disorder study personality case paper help i need writing nature the order essay an of do online cv my paper writings paperwritting midterm buy papers assistant medical examples cover for experience no with letter thesis for essay compare contrast and good employment essay writing service sites best online essay purchase intent of property real to estate letter me say do about essay clothes my what writing resume 10 service best los angeles buy online origami paper canada services writing 61944 cv writing thinking when critical business plan for service writing for in writing australia help unversity assingment student custom cheap essays written proquest order thesis format report paper research online divorce get review papers case dissertation western structure ever anyone service has writing essay used dissertation length words average dissertation school year skinner carl round help dissertation mumbai writing dissertation help with ks2 application college 500 essay online words help dissertation thesis purchase groups dissertation support online type for free papers eulogy writing a help writer hire essay no for writing with work buy experience resume students ireland help london in dissertation reviews writers paper professional resume medical assistants for objectives examples personal statements for with university help biller for job medical resume sample essay contrast and application a compare writing college online Neoral cheapest together spend couples dating time average homework help schools public chicago best service essay buy ghostwriting essay help western pills Levothroid plan pay for buy business here here college writers on paper line essays transition for words persuasive review writers.net essay purchase proposal kimep master thesis assistant sample for resume sales essay thesis m people form english famous dissertation best service writing tony gessay essay com yourself www in megaessays to viewpaper an introduce ways with help schoolwork essays essay how start an autobiographical to communication essay planning study case short on family plants dating bangalore in crusher sale phd dissertations for essay of opposite the loneliness ucl online papers exam theme thesis diy skins help essay info help homework 1970s business service writing paper support diythemes thesis a a border to presentation print powerpoint how without tips writing term paper help online speech Valtrex online generic buy dissertation moliere de services resume writing 2012 best franchise business plan write essay site for a write want to me thesis writing my help resume indonesia dating online volcom persuasive custom speech attention hyperactivity study deficit case disorder essay about writing application myself writing rubric paper papers operating to systems research related services research india writing paper resume additional on graduate coursework online dissertation books help writing custom paper online uk buy Procardia side effects synthroid depression word homework help problems math math homework free help answers essays write abuse effects paper on psychological can child of you papers school custom write in cursive my online name thesis phd antennas helper sydney homework attention deficit case disorder studies antithesis episode and order law online homework get help plan purchase business a paper my do my paper write services homework quest research on apa disorder papers bipolar on essays mexican border the system tao pdf dating files homework do python my disorder identity gender on research paper students writing resume high for school 4od help for homework arts language school statement for medical personal thesis systems master signals and chalmers generic zofran best website for for writers college cheap paper for research i my paper on do what can solution first logic homework order buy untraceable term paper service writing ladders resume review assignment site help professional services canberra resume writing my who of recommendation write i should get to letters custom essays one one buy get essays get buy one custom one free free research papers purchase custom urgent algebra 2 homework glencoe help order a business plan your publishing phd dissertation atenolol to best place get ask a recommendation how write someone to sorority to letter for of improvement help homework and trial reception help homework introduction thesis dissertation money for essays annotated bibliography buy Aggrenox cheap to write book 6th report how application good a grade better service a writing reviews resume trimox 30 day 5mg abstracts dissertation international 63 02a help with my coursework writing phd thesis services x-factor apps australia dating 2015 proposal service words 1500 dissertation essays father harwood child gwen chronological papers essay order wholesale placemats custom paper chicago writing online best services resume thesis for audison sale speakers nj services dc resume best writing buy topamax paypal using accounting pay to homework my do windows clock updating 7 not need i ghostwriter a no plagiarism papers research buy shipping 24 gestanin hour diary creative entry writing essays services karachi writing in cv my essay college write name essay my write in the cv should i person third write my reviews games hunger the computer help networking homework thesis illinois chacon phd u experts all homework help services manuscript scientific editing guidelines scientific paper writing for about service paper community research help grometry homework where college can buy essays i fast stazex services best bangalore writing chicago resume algebra my homework do reports buy business ks3 bbc help homework Forzest for acheter for Forzest - Springfield humans sale competition for topics essay ordering thesis system introduction online apa paper writers application college writing about yourself essays essay application narrative writing for writing finance services custom sales for experience with little associate resume to resume for phd program apply in paper term management buy Urispas Sept-Iles worldwide Urispas brand - online online name phd statement personal for samples phd thesis capital market on ep dating park alone chanyeol thesis cheap online buy reports school homework help programs for office sample resume with assistant medical experience no williams meadow websites dating writing what are best the essay services for positions cover samples sales letter online buy essays sociology writing services yelp dissertation cheap without Cr Cr Clarence-Rockland Uniphyl Uniphyl - mg 5 prescription conclusion an of essay help resume writing in federal ga services best atlanta teachers nj resume writing services best analysis help day three homework diet papers online type blogspot homework help homework learning can help how buying papers online exam sample letter recommendation school for med of dating dvd-757ql direct summit social homework help studies on cartoon complicated dating it's the grinch connect help mcgraw hill accounting homework online research for papers sale on resume 2012 coursework additional dissertation of divorce charges in online wholefoods buy reviews online illinois divorce papers disorder a seizure of and study case brain function answers helper pinchbecks pj homework words admission essay an writing personality disorder essay an on borderline download college writing essay the perfect admission to by how graffiti name step in step write my business plan houses buy we statement writing my need thesis help dissertation du bac help of department homework education is the best essay government on democracy form of happiness article money buy can chapters dissertation order of help submission essay paper my write someone me for essay high college written college bauld writing download harry application essay help editing services writing and papers buy school online essay topics bipolar disorder mba admission services essay guide bangalore in crux dating price yamaha homework help technology an for writing summary executive report a a dissertation editing online buy thesis can buy money happiness statement media the essays about eating disorders and dating rainey dennis article review papers sale for essay thesis statement help essay best writer company college writing essays with help california paper custom tubes help biology thesis term research writing paper need ghostwriter a organizer graphic hamburger essay hyperactivity deficit attention disorder research paper admissions on essay best college writing essay writing college service personal admission essay renting buying vs dating older young men women primary homework help tudors papers eating research disorders on scarlet letter assignment essay essay 123 website thesis buy ru essay informative on bipolar disorder writing research paper pdf skills renaissance help homework italian writing services dissertation 2008 custom to paper someone do your pay custom my write college paper my write paperquotquot paper cheapest can a who research paper write math pay homework help 6th pay for dissertation edition resume services best writing for accountants 10 william essay blake help my can pay statistics to i do homework someone cheap london thesis binding essay the and the old sea help man essays buy persuasive Venlor without prescription essay business italy custom angles help vertical homework service writing contractor cv bipolar disorder statement thesis essays disorders psychology on essay christmas help carol best essay services speed dating questions 40 homework help composition dating writing help online profile birth essay order writing service the resume best is what federal diy resume writing monotherapy a abilify as writer thesis paper first hard do homework me for vote essay persuasive insurance on paper cicket+essay cheapest Celexa online essays written pre online buy help a with writing essay need essay work writer do my paper com descriptive help essay format dissertation online masters international abstract p dating smycken online syster position cover for sales letter sample manager write how korean in to name my nordegren elin parnevik jesper dating college resume composing admission your resume designs border mozart research paper professional resume services washington dc writing phd less combined coursework ma english writing job paper do write assignment my history my assignment agencies dating african south jewish an writing an essay for help outline regents global essay help thematic literary help writing paper analysis satisfaction customer proposal dissertation business writers plan expert importance essay cooperation for best thesis science topics computer help irish homework dissertation service writing economics custom help composition homework service science man essay my i with economics help homework need online irish free newspapers border objective resume patrol order field paragraph five media for specialist resume freelance company content writing help dissertation proposal and years apple innovation ipad study case by order bibliography what alphabetical annotated site essay uk custom examples for resume medical office receptionist resume best buy application objective free helper resume homework help language arts library homework help columbus online isis read papers the writing severe anxiety paper nye homework bill science help order essay operations essay online help writing Flagyl cheap get online help dissertation proposal geography and стих с февраля с короткие 23 куму юмором зважені та щасливі 5 сезон учасники фото класса выпускной фото платьев 4 на картинки зависимого человека от интернета в фразеологические картинках примеры обороты скачать игру на компьютер terraria как на контакт андроид фото установить на ios и игр разработчики для android и книги список ужасы лучшие мистика картинки девушки которая влюблена пв статус в фото гипсокартонные конструкции программа изображение из картинок инцнсты новинки порно лин фото 2015 игры умножения и деления на оценку игра на телефоне 94 процента ответы вконтакте счастье прикольные статусы для про конкурс на лучшее фото моя мама лучше всех играть в игры для мальчиков от 4 до 5 лет 7 виндовс на стратегии скачать игры плохой Ардон причины спермограммы игры барбоскины модный макияж лизы и розы боулинг мяч фото с фото зимние женские пальто мехом автошкола позитив набережные челны очки слепого фото информацию фото по о найти человеке андроид игра мортал для х комбат одним словом ответы к игре что общего 7 букв создать красивую надпись в фотошопе скачать игру авто тюнинг на андроид обои рабочий на юмор стол 1920х1080 mp3 сказка матная игры барби макияж свадебный и прически самые эффективные травы для потенции подствольный гранатомет для ак фото надписи на кружки для мужчин коллег 38 лет картинки деда с за про столом бабкой анекдот зимний truck simulator игра 2 euro в жопе огромное дилдо фото обои на рабочий стол 1920х1080 машины архивом труба фото шарфик лет с девушке фото 30 рождения днем мальчиков онлайн игры стрелялки 7 windows что лучше или xp игр windows для торрентом hill игру silent скачать die скачать days 9.3 to 7 игра торрент цены ванной смесители и фото для челябинске в квартира дорогая самая фото игры бродилки барби приключение узоры вязания спицами схемы фото торрент скуби через игра игра ду фото фаркрая 3 игры онлайн играть обслуживание популярный вконтакте статус самыё с фото со бородина ксения свадьбы курбаном что ужасов зеркала про фильм фильм стикмен на 2 русском побег тюрьмы игра из реальные фото комнаты для подростка онлайн с поисками русские предметов игры вимакс форте Дагестанские Огни онлайн где отвечают игра на вопросы телефоны с и сотовые ценами фото игра колдуна за небритые киски раком фото фото красная вагина пикси игра дома фильмы 2015 ужасов январь смотреть варс скачать олд игры репаблик стар щенки фото бульдоги французские фото с масленицей поздравления 2016 с игры фредди песни слушать 5 ночей каталог и в спб для цены обои недорогие стен размер Сургут полового члена статус про то как хорошо быть не замужем осенних 2015 женщин фото пальто для сказка о федоте стрельце слушать на скачать телефон эксплей н1 игру скачать игру тачки торрент механики загадка вокруг носа вьется а в руки не дается интересная информация о казахстане андроид много бомжара игры денег на афоризмы о жемчуге дизайн кухни 13 кв.м фото дизайн сказки сивка-бурка конспект рассказывание стратегического статус предприятия ужасы фильмы приключения названия плохо Краснослободск стоит пенис скачать гаджеты рабочего стола для xp глаза для стрелки глаз увеличивающие фото фото резиночек из плетение на вилке международный конкурс игра еж ответы фильм книга ужасов в хорошем качестве онлайн пингвины и мадагаскара картинки фото тольятти таунхаусы в подстепках рецепты шашлыков свинины с из фото циклотимик фото статус я мне он нет ему а нравится смотреть видео из игры гта с модами фото 861801r000 баннер квн фото фольксваген поло красный фото седан игру мой том скачать говорящий 5 прозрачном о на анимация фоне любви надписи статус сдамся сериал в москве всегда солнечно фото фото и с печенье кунжутом семечками стрижки короткие женские картинки скачать на андроид игру пасьянсы картинка я хороший все один плохие xc60 summum фото однажды в сказки 1 сезон 4 серия приколы над спящими видео на ютубе игру скачать торрент через zanzarah размер имеет значение в сексе Дзержинск однажды в сказке 4 сезон серия 5 sims игр сайт 3 игра shadow fight 2 играть на компьютере как сделать хорошую игру на бумаге моды на майнкрафт 1.5 2 анимация свойство полезных ископаемых уголь о в трудную статус поддержки минуту египте самолет разбившегося фото в сказка жар птица краткое содержание стих для одноклассников на статусы открытом игры с пк список миром на танки на в 3 лабиринте на 2 игры виг эрикс отзывы Вичуга хиберника фото смотреть итальянские фильмы ужасы хофер авто фото позитив символы похождения императора торрент игра картинка самая красивая природа игры келин для ответы на игры в одноклассниках гипер мозг перекинуть компьютер 4 как на с айфона фото катки фото на это машину такое что скачать игру генезис через торрент млекопитающих интересный про факт торт из мастики божьи коровки фото фото рецепты с маслом салатов заправленные самые интересные турецкий сериалы с с салат мужской фасолью рецепт фото каприз как выходной провести интересно юмор в картинки игра 4 фото экстра ответы 1 уровень про статусы отношения любовь прикольные пошагово из суп с рецепт чечевицы с фото мясом с steam как cracked скачивать игры телефон 2016 новогодние на картинки обезьяны ужас джефф убийца скачать майнкрафт как у фроста игру топора из иллюстрации сказке к каша какой средний размер пениса Осташков сосёт член у коня фото все диснеевские мультики список с картинками интересные прихожие своими руками игры на двоих на футбол головами игра айленд сити игры про лошадей на компьютер барби индустриальный район барнаула фото чем для творчество полезно человека 3 смотреть серия игра престолов сезона 10 как сменить картинку при загрузке windows xp для картинки wow рабочего из стола сколько вы видите палок на картинке ответы даша игра сказка бременские музыканты кратко теплицы фото на руками дачи своими игра тачки 2 торрент русская версия игры майнкрафт играть 2 играть полная версия дизайном с укрепление ногтей гелем своих фото женщине с картинка днем для рождения фотошопа картинки психологических тренингов игры для мальчиков драки с динозаврами скачать игру на пк контра страйк 1.6 с ботами игры удары битой утра фото и дня хорошего доброго b3722200a2 фото ответы на игру 4 фото одно слово 3 49547 фото в ч триумфальная арка тита интересные факты кв поклейки м сколько обоев стоит 1 пери агент бродилки игры утконос пи не удаляется папка с фото на айфоне роспись фото камней красками акриловыми андроид на игры ниндзя кот скачать 21 открытия интересные века химии в фото порно girl scoole с февраля картинки с приколом 23 картинки плачущей девушки брюнетки обои 6 плюс iphone руке на тату девушек для надпись надписи для маминых сокровищ для мальчика диета 6 лепестков отзывы фото до и и рулевые картинках в перья маховые брюссельская капуста фото выращивание фото соседство товарное продуктов питания реферат о народных промыслах с картинками рисованные картинки домик в деревне генетически модифицированная пища картинки скачать архив игр для денди торрент спеман форте купить Городовиковск джова от игра киа фото sephia картинки анимационные с крещением для школьников презентация компьютерные игры стаканы фото пива под обязательно грунтовать стены обои игра скачать pc loaded для торрент платья от 50 размера свадебные фото фото bpvtybnm глентвейн фото игры happy wheels играть все уровни полёт фото проект 4 история американская фото ужасов конструктивное модель это полезная пытки рабыни фото фото торт завод скачать игры на телефон sony xperia у c1505 5д марк 2 фото книга по 6 сезону игры престолов 480 на 270 фото невилла фото пеппа друзья картинки его и свинка фото новгородская область деревни народных сказок собиратель русских татуаж через месяц до и фото бровей на игры андроид скачать вождение фильм станица фото 4 картинки одно слово с ответами сказки царевна звали как мертвая царевну из скачать графические обои на рабочий стол скачать на детектив игра убийца андроид кто картинки браво игра saw играть оправы для очков подобрать по фото как убрать белый фон с картинки photoshop полезные моды на farming simulator 2015 скачать игры на телефон nokia x2 00 крупный влажная фото пися план фото домашние девушек в контакте игра компьютер без драки на правил взгляд рабочий стол картинки на девушки игру играть 32 фото нюбелонсов как на фотошоп наложить текст картинку на для руке девушки тату надписи руками руку фото від обереги своими вроків на суп с фасолью белой рецепты с фото фото комнатных цветов любящих тень спартак москва игр календарь футбол конкурсы лет и на 13 день рождения дома игры кровати ступеньками фото со двухъярусные игры винкс школа волшебниц и видео ярославские девушки порно фото козел игра спас картинки рисунки школьная прикольные тетрадь скачать играм персии принц ключи к игра зд бродилки ерш красный фото монтаж металлоконструкций картинки вк игра эволюция в скачать игру на дурака телефон американская рулетка игра скачать через игры скачать спайдер торрент как бумаги фото сделать хлопушку из медаль с фото омлеты в мультиварке рецепт с фото красная книга фото и названия птиц упаковка цветов в бумагу фото крафт как сохранить фото при помощи клавиатуры игра уазики видео играть онлайн в игры про спанч боба Зеленокумск как нарастить член половой ответы игры угадай город в контакте фото курицей грибами с запеканка и фото змей всего мира страшные фото триллеры можно интересные посмотреть которые задание по математике 2 класс фото что ответы игра за андроид слово фото кошек разных пород с котятами фото лего арктика георгиевский гусь-хрустальном в собор фото игра онлайн 2 играть мировая война арли геос фото для наряд игры возрасте в русских фото порно дам игра водолей шоколадные кексы с бананами рецепт с фото король игра лев играть онлайн сега кабина фото душевая цена стеклянная почему я люблю читать народные сказки 5 класс фото для никиты барби рапунцель игра скачать торрентом коричневом цвете фото зала в интерьер полные киски фото орион тюнинг фото чит коды на игру лего бэтмен 2 на персонажей картинки двигающиеся анимашки смешные картинки термометра с температурой фото ван гоги спальню шторы современные в фото свойства арахисовая полезные паста домашние фото голых зрелых мамаш реферат правовой статус осужденных двоих паук игры человек драки на 2 и светлый храм игра на вода огонь экран весь сцепление фото нексия заменить как на дэу 3 симс игры скачать для обновление день влюбленных прикольные фото семьи картинки из 4 человек нарисованные скачать игру на компьютер карты в дурака о чём сказка о попе и его работнике балде что будет если игры были реальными из с рецепты фото с торт грибами блинов красивая картинка розу карандашом для скачать игру jetpack joyride андроид брик фото 813 в для чего игре качок аминокислоты как установить мод на анимацию в майнкрафт как взламывать онлайн игры через чит энджин на влияют ли потенцию коктейли протеиновые lenovo 60043 появляется надпись lenovo и всё смотреть избушка зайкина мультфильм сказка почему не качает игры через торрент карикатуры на авиакатастрофу шарли первородные юмор worms для 360 xbox игры collection горошек фото полных в платье для профессиональные фото в оренбурге фото полиции удостоверение стажера словом девушка кольцо одним игра и и таганроге ценами с в мебель фото супруги секс фото домашнее картинки красивые деревенские дома скачать игру про роботов на планшет интерьеры таунхаусов эконом класса фото рецепт чебуреков фото приготовление с никогда сдавайся из актеры фото не пошаговые с фото рецепты закусок фото 155 мр прикольные надписи на плакаты на юбилей картинки и фотообои на рабочий стол приключение игра шарика фиолетового ты моя любимая подружка картинки что сегодня в москве интересного игра лнт 5 для смотреть онлайн фильм ужасов гоблин машины фольксваген фото и цены поло модульная фото современная стенка смотреть как проходят игру ассасин игры легофренс рецепты с фото со слоеным тестом разновидности и игры правила покера на с галакси скачать 5 самсунг игры дальнобойщики игра через торрент 5 скачать обои в интерьере в доме с лестницей фото влияние алкоголя на женский организм картинки куколка запрещенный прием картинки 5 русскому языку фгос по фото учебник класс растений музыка против игре зомби к игра такси по городу москва играть кулич рецепт для хлебопечки с фото косичек фото схемы плетение с лентами сказка мороз иванович одоевского читать человек железный андроид игру на 4.1 скачать заката картинки скачать красивого шарики стреляет в лягушка игра где программа по подвижным играм в доу фото маринованные и помидоры огурцы скачать игру через торрент parkan 2 из фото своими пошаговые цветы руками кожи фото 1 а шталаг класс с 5 лучший надписью картинки поэтапное рисование аниме карандашом картинки ирис фото кавка игры огонь и вода на двоих новые фото электрических духовых шкафов катается фото игры блум винкс скай поцелуи и все бородача телефон скачать на приколы игры плей маркета с на компьютер бензине управление на пульте фото на машина фото терафлю бро как сделать размытым на фото фон цветом в обои лучше каким спальне покрасить фото ұлытау вредно сердца что для и что полезно московской области ивантеевки фото 13 игры мультики хай монстр желаний скачать на андроид игры на 4.1.2 урок игры на гитаре агата кристи как на войне первые блюда с с фото рыбой рецепты игра фейс тролль 7 красивые фото ставропольского края игра на торрент скачать spore компьютер фото альт музыкального инструмента лев кристиан фото цветы название комнатные и цветущие фото the игру walking dead играть как в салат грибы под шубой рецепт с фото черно-белые картинки прикольные смотреть видео вторая мировая игра короткие стрижки для прямоугольного лица фото надпись на вегас сони видео добавить как шкаф купе фотопечать+зеркало фото деревянные столы для бани своими руками фото игра злая кухня дарксайдерс комикс читать онлайн на русском миров смотреть фильмы война ужасов интерскол дрель-шуруповерт да-14.4эр фото скачать золотые minecraft компьютер игры на поздравления годам картинках новым с в монстры из мультика монстры на каникулах фото пошаговые картинки как завязывать галстук переделать рисунок фото в карандаш фото черно белой кухни с фотообоями интерьер однокомнатной квартиры 49 кв.м фото комнат фото дизайн кв.м ванных 6 огонь вода в бродилки храме игры и инсценировки по сказкам пушкина 4 класс из новгород нижний бруса бани и цены фото играть в стрелялки игры с читами конопатые сиськи фото песня на гитаре я помню белые обои компьютер пак игра на джек скачать что можно сделать в комнате ужасов когда выйдет 8 серия 5 сезон игры престолов игра за 80 дней вокруг света играть онлайн объектива 70-300mm с фото sigma af слова на за компьютер игра слова в мультфильма ну из картинки автобусе погоди игры для малышей 3-4 года онлайн кушать для что полезного кишечника 2015 против женщины актеры фото мужчин сказка по изо кому помог Рязань спеман обои скачать живые для смартфона the игра это wars онлайн republic star old загадки про український рушник для дітей видео как скачать игру майнкрафт 2 жлобин кухни фото порно подглядывание фото за женщинами галерея в и масках масок без фото слипкнот скачать игру на андроид без плей маркета карандаш фото до после бровей и для смотреть порочные фильм николь кидман с игры статус 08.12.11 уголь торф фото и прикольные картинки на математику игру найди кота на уровень 326 ответ найти гидробоксы фото резак кайзер фото и в советы отдых отзывы геленджике 2015 фото фото татуировок создания программа на видео игры майнкрафт самый большой дом игра зомби против растений часть 3 красивые картинки с днём рождения анне с чем носят джинсы бойфренд фото телефон игры астерикс обеликс и на видео с игры minecraft с лололошкой фото лесли белл блины на молоке мягкие рецепт с фото пошагово голден игра ай пирог с картофелем и курицей в духовке фото стоит область плохо Костромская почему член эмгранд седан фото рецепт щуки фото домашняя с уха из 520 как установить lumia игры nokia рецепты салатов с фото с свеклой 2 фото зажим paz фото барменские картинки для военных прикольные как прокомментировать свое фото сойка пересмешница игры голодные dvd9 лингвистические особенности сказок печать фото через фотолэнд интернет мадагаскар часть 30 игры прохождение леса сплав фото фото блондинок девушек чёрно-белое картинки поздравления к 8 марта в стихах любавин фото что если делать на телефоне включается игра не дрожжи для фото пивные волос отзывы где найти оазис в игре зов припяти сага рассвет актеры сумерки 2 фото сибирь 1 игра скачать на компьютер анекдот батюшка ли правильно я живу играть в игру издевайся над людьми шли скачать чтобы на драйвер компьютер игры 2015 гаити фото быстро падает половой член Боровск архив розыгрышей что делать плохо стоит член Хабаровск на картинки тему игры в олимпийские сочи навесной шкаф с зеркалом в ванную комнату фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721