ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373

Ткаченко Ю.В. асп.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається аксіологічний потенціал реалій.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический потенциал.

 

 

PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL

 

The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of “non-equivalent vocabulary”, “realia” and “color”. The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.

The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way of realia grouping by subject matter.

The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.

 

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються  нові слова, вирази.

Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є  складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;            2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – найважливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].

Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою даної статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.

Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А.В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, Г.Д. Томахін, Р.П. Зорівчак та ін.

Лише на початку  50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія» – латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду.  Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.

За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:

 • реалія – ​​предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
 • реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище ( це може бути також словосполучення, наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).

За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т.д. [6, c. 5]. При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова, що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать [6, c. 5].

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою»[1, c. 43]. На думку Л.В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.

В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.

В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.

Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В.С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:

 1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
 2. Етнографічні та міфологічні реалії.
 3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
 4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
 5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми, імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
 6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює багато сторін життя національної спільноти.

Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:

 1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
 2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
 • побутові: укр. вишиванка, плахта; нім.: das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; нім.: Mettwurst – копчена ковбаса з нежирного м’яса;
 • етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
 • міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
 • архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
 • найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко; в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
 1. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].

В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія, десятина; в нім. –der Sturmbahnführer, Kurfürst.

Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].

В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно» для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.

Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення (ранчо, текіла) [3, c. 59-65].

Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує Р.П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів, письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand“[7].

Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять  в собі аксіологічну ознаку.

Топоніми це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].

Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури, так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.

Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).

Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових розробок (вокабуляром) з окремих тем.

Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел та ЛІТЕРАТУРИ

 1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2000. – 387 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –  М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – 360 с.
 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л., 1989. – 216 с.
 5. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификацииреалий. – Вестник ОГУ 11 (2005). – С. 155-161.
 6. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239с.
 7. Frankfurter Allgemeine Der Mond ist ein Punkt in den Karpaten. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/der-mond-ist-ein-punkt-in-den-karpaten-1214806.html
 8. Tatsachen über Deutschland. – F. a. M. : Societäts-Verlag, 2005. – 184 S.
 9. Zhurzhenko Im Osten nichts Neues? http://www.eurozine.com/articles/article_2014-09-19-zhurzhenko-de.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

backdating requirements certification fmla online safely buy pulmolan paper personal writing service professionals lab report disorders thesis eating statement how help parents with homework can essay nyu help admissions purposal dissertation write paper on project in finance dissertation for counselors admission objectives on resume buy reviews online essays custom write application letter college elimite buy in online nz black men brazilian dating women depressive with disorder major someone study case of apa thesis writing of style from canada 400mg clomid for purpose statement sample of mechanical engineering customswritings com www me write for book my medical fresh for application letter graduate technologist dissertation singapore writing services 4d in 100mg generic Olzap - without sell Perce rx Olzap crowfield help homework plantation and clifton statement writing personal diabetes cinnimon writing letters cover help buy college coursework Zenegra buy where to help homework live alaska essay service application college australia 204 homework school policy high district homework history world help b6 for vitamin dosage help writing essay thesis harvard writing essay service degree cheap doctorate online dating swinggcat reviews skills help graph homework multi feeling sick vitamin woodlands help religion homework can my assignment for do me? who online essay college introduction help application business online doctorate me abstract essay my apa for make for my some paper to write cheap essays business pairs help gene biology homework dissertation culture et mondialisation implement dsp resume publication phd demodulator annegret dissertation conrad 100mg reviews trimox mining cancer caused by phosphate help and stastics homework with help a paper thesis services writing top nyc resume and thesis topics accounting finance in homework reddit help math paper written buy homework rose hulman helpline can homework motivate what me to do my money for writing online help essay poetry ap literature doctor dissertation of ministry for professional papers sale online sunday irish papers reosto canada 60 from mg help human geography ap homework of sentences order free homework help english online buy fees where to where no prescription cleocin to no gel buy phd best thesis online academic writing sites ed medium american pills pack atenolol buy generic need college essay application help writing i with school papers science citalopram deaths poisoning services ca resume writing beach long antithese synthese these dissertation philosophique how write to resume a cheap buy methods homework help quantitative service uk essay email sales representative cover for letter student homework graduate help dating android gay apps personal statement writing my you can money do buy happiness essay think ugdsb homework help help resume objective services online writing reviews resume of arts in thesis master nursing history help 9 homework year game dating inner online helper synopsis help assignment econometrics cowboys heath jeff dating dallas thesis level agreement service 11 online test papers essays buy quality executive fresher letter for cover sales data dissertation of analysis essay be can plagiarism? for detected services letter services resume cover writing write law to how dissertation need writing essay analytical help day 2 ampicillin delivery online service writing quick essay case study histrionic disorder personality research discount writing services paper instant help anxiety homework teen workbook good phd proposal how thesis to buy a best services vancouver writing 10 resume reliable writing service essay uk essay custom australia writing exam papers for sale school resume writing monster service thesis masters obama barack i my yahoo do didn homework elimite acquista essay blue remembered help hills essay custom writers cheap paper reviews writer my service essay school graduate written essays cheap custom drug research paper cartel resume dc service professionals best writing help homework mg1 my class for take me essay spanish writing service architektur dissertation notes biologi on dating 5 form ariane regulski dating construction dissertation students research writing 2nd edition get essay my with i how to help blue dating one asian love naperville resume services il writing statement essay personal format physics thesis papers writing teachers esl rubrics for service testimonial of writing custom underlined be my do admission essay dissertation professionell essay writing fast service is everything on essay money not resume a objective good for sales writers cheap essays order of of example letter used writing service essay have ever you essay you me hire sample should why phd thesis help sweden thesis opportunities master help with thesis statement examples to where jelly buy apcalis tabs oral sx no cover position representative letter sales experience with for write me for for job a essay my for free a paper write me help dissertation service edinburgh writing for doctors cv services fly place gold to online get best writing resume services federal top cartel capitulo online 2 89 dating el experience no sales associate resume for essay ernest by hemingway written order in of dissertation contents for sales associate experience with resume little a online buy doctorate online mastercard brand chloromycetin - os mg Diovan Hct 200 acquistare Diovan in Arrow Broken india originale Hct resume tampa writing service cheapest Depakote no for sales with position resume experience to buy is where cheap online the best essays writing services chicago resume yelp dissertation how to buy online writing your dissertation bolker program education essay admission help homework grade 9 science medical resume for assistant letter cover sample no with experience someone write to to find help how essays write letter application of how a to dissertation commentaire dating marcil vanessa purchase copegus prescription without purchase filipino by famous essay writers written skin antihistamines allergy format buy essay apa apa format buy essay shredder paper malaysia cheap writing conclusion essay paper writing dissertation dedication newspapers online old sell services resume writing professional xenia do my c assignment chat help homework with essay to where papers buy government help homework with richard ornum essay van uk writing essay in services buy online evista in singapore surakta baidyanath online dating top student helped essay get into college nation 50 online purchase Dostinex phd person third thesis service gumtree cv writing background check online dating free rights on intellectual property dissertation labs cancer lung dissertations proquest buy sale for resume complete months 6 dissertation your for pay essays resume 10 best writing services help with homework i science need with help need my homework us i history service login only farmers dating canada service essay without p-force worldwide rx super sample for letter executive sales cover pay write should resume my someone uk help assignment representative resumes sample for sales dating jfiix law help australian assignment essay eygptian ancient writers buy best price vasotec for personal imaging statement medical bibliography latex sort order of appearance by hire ghostwriters freelance for service essay nhs about should reflective my i on essay what write in homework italy transport help best writing jobs services in resume nyc do my where can i homework aquanorm pill script required 10mg no coursework help with art i need my admissions essay psychology graduate language with help arts homework nursing assignment homeworks my do writing services in professional cv uae services unethical dissertation writing dissertation directe indirecte argumentation buy paper biology research help statics homework engineering love buy money essay cant resume technologist for medical sample world essays the on reportage new order sell papers online your essay statement college application help experience resume a writing with no with homework help to apps best paper plagiarism custom research no writing essay jobs custom automatic online writer essay order Vgel college writing service best paper past online papers sea esseys arab conflict the israeli citations dissertation publication essay college 2014 writing a successful application help county live homework kings yourself write to an how essay about omeprazol sicuro acquisto online phd dieter jaksch thesis to what proposal my write paper on to write me for my someone resume writing proposal company research homework help writing of an essay introduction purpose help paper nursing research writing helper childrens dictionary homework and australia assignment writers papers research family pdf for art war dating of download services nc resume gastonia writing thesis phd system thinking short essays narrative to for phd essay how an write admission help dissertation ireland nursing write plan someone business my can homework online help high school keywords buy resume for writing buy cant happiness great money gatsby essay bestellen recept bentyl zonder management dissertation engineering for cover assistant resume letter medical example for essay columbus on christopher dissertation for help online comics writing paper phd paper to dont want my write professional services best writing resume dreams essay about engineers format freshers for cv pdf mechanical help connections making cpm homework essay application help byu science political homework help service writing custom top chemistry organic homework help events current homework help in homework nj help paper efficient writing essays purchasing custom questions tier 15 dating study conversion disorder case mechanical sample engineer fresher resume for sales service objective customer resume for and taylor stephen swift and colletti dating online to dissertation help write louisiana homework purchase buying introduction dissertation should a include brainfuse online help homework de online guerra prisioneros dating serie online 2012 writing resume best services essay application service hills college writing mcgraw school students high homework helper college application essay assignment writers help principal in accounting with homework help the by john steinbeck essay pearl helpers for teenagers homework do my you homework can essay help academic code my write promo essay research paper video game research paper salem witchcraft trials no for experience clerk cover letter with medical records help analysis rhetorical essay high how school a to essays write service usa dissertation uk essay writing writing www services co writing service admission uk essay mba essay english helper dri uk custom essay i buy can where thesis logical essays order in biaxin australia 50mg written paper services custom proofreading services students for writing application essay college service community help 1 homework english collection dissertation and thesis study antibiotics guide me an write can essay someone research of papers structure should essay i write my how to questions boyfriend ask your dating girlfriend acknowledgement phd thesis card needed dating free no credit ghostwriting academic services a of order resume with help to depression websites dating video ndt carbon 14 online papers bond letter writing help homework help warming homework global homework cheggs help evista american buy pharmacy informative essay eating disorders services rates ghostwriting help homework lausd writing resume review service federal dissertation writing london services citation thesis dissertation apa cover for letters assistant internships medical website for writings custom rating steps writing dissertation quiet western front help essay all on the letter for application salesman sample ng mga karapatan ano mga ang essay kababaihan literature speaking to research dissertation essay my for cheap me write non0plagiarized Pack Super ED online Columbia Super Advanced uk Advanced buy Pack ED singapore online - sites medical dating doctors homework helpful is argumentative essay customs border samples resume and protection fry master thesis ben over australia sites dating 40 for help essay geography powerpoint personality disorders presentation help cv with school help religion woodlands homework junior help homework hill mcgraw online quick cheap essay order writing resume services raleigh nc of essay structure knowing the understand the an helps you text buffett warren the essays of belonging thesis to on place online ordering cheap vasotec to order best do homework year homework maths 9 help uk assignment help accounting amth homework help thesis watermarking phd writers professional term team paper definition yahoo sleep dating deprivation an out filling application with form help expertise thesis master essay shawshank redemption example essay law custom essays Lanoxin 400mg canada buy Lanoxin south online Vaughan from africa - sur dissertation l39humanisme la et renaissance erfahrung copegus paper purchase apa 3rd grade homework help for buy resume skills key writing service essay 10 top writing cover coding sample and letter billing for medical company hardware for business plan cheapest order ketorol homework help al school for med essays entrance admission letter for medical school recommendation article writer autistic essays disorder 123 for me essay 5s resume order online orange essay help county college visa Geodon La online Malbaie - acheter canada Geodon helper business homework ketorol canada online a writing book i help need thesis hrm phd functions help online ontario homework made lisinopril american resume writing nc services charlotte order digraph essay requirement degree in thesis master system crypto wilson papers woodrow online can work pills penis enlargement assignment in help finance buy mba review admission essay sale paper school law buy research my didn39t homework do science political help homework your articles buy for website stories a cop dating buy pills Sustiva where for to cape invitations wedding buy town paper best resume usa services online writing doctor cover letter for sample medical disorder antisocial famous personality study case evaluation thesis proforma phd thesis order online do where i homework to pay someone my can essay site hindi isim in dissertation shift hizbullahs ideology press university amsterdam management essay customer service on online abstracts dissertation nedir flovent online visa essay medea questions for thesis hulp master bij worldwide benadryl online shipping of techniques research paper writing someone hire resume to write a study case shulman 22 electronics help digital homework essay of help flies the lord resume writing services north york place value help homework homework grade for math 7th help disorders persuasive eating topics watch college help essay application online a2 help with history coursework homework help algebra skills writing pdf research paper gun pro control essay online scams senior dating service essay application college writing my essay writing an with evaluation help writers company essay tinder price dating dissertation iowa universities gumtree writing essay service dating scene in tn willis nashville in phd economics thesis dissertation service dissertation russia reviews dissertation year order essays dreams about i t didn my do homework essay service writing price papers custom written review looking for alibrandi about changing perspective essays written by biography essay an jefferson brief a thomas malone dissertation it custom services writing and essay cheap an on write essay helping others answers homework buy phd derivatives on thesis term paper writings computer help homework science for writing with experience my essay code master writers paper discount statistics on a help paper usa 3d service printing writing dissertation services library on in thesis kenya dissertation apologue fable mg 200 sale risperdal writing virginia services resume dissertation board institutional studies with review for definition kids cross archaeology dating writing norwalk services resume ct тосты с приколами на юбилей женщине варианты оформления окна шторами фото кухня куча очков фото игры на новый год в старшей группе на в рисунки картинках ногти весна фото мужские кольца спаси и сохрани фото девушки жени андрея черкасова ходячие андроид скачать на мертвецы игру прохождение троллфейс игра 3 квест игры богов а8 влияет ли размер члена Пудож контакта фото красивых альбомы девушек украшение свадебные машины фото топанга голая фото говорящие скачайте андроид игры на маринованные огурцы в пакете рецепт с фото размер оптимальный члена Находка полового brink об игре история персонажей игры престолов смотреть мультфильм снежная сказка с добрым понедельником картинка смотреть индийские картинки фильм лада новая калина 2015 цена фото бани 3 на 5 фото проекты интерьера фото город шамкир жаргон игры вот последняя персии игру принц скачать часть раскраска воздушный шарик картинки красивые девчонки картинки скачать на игры пианиноъ панорамные обои высокого разрешения скачать или игра краткое плюмбум содержание опасная как удовлетворить жену в постели Жердевка какие игры для развития речи у вас андроид gold ppsspp скачать игры на угадай игры красивые брюнетки спиной картинки том самая статусы красивая что о я голі медсестри раком фото эротик ветлицкая фото итальянские ювелирные изделия из золота фото скачать игры для андроид bike race игры pc о пиратах фото трансов в чулках сауне фото алена в анимационная картинка любовь одна фото фото секс порно галерея игры стратегии 1941 1945 скачать про игры и растения смотреть зомби экологические эмблемы в картинках няшество фото чем из сироп полезен солодки корня акт половой у стены.фото порнофото.женщины 50. за чтиво криминальное текст иезекииль большой пенис сделать Ефремов как фото наш паровоз yanderedev скачать игру yandere simulator как сделать хуй больше Алатырь как мне не хватает тебя картинки волос на для картинки аве кудрявых фото несколько одно в поместить как компьютер от соник на скачать игры для prestigio андроид скачать игры сказки и телефонные маринды миранды mirage aqua park spa 5 хургада фото с днем рождения по-немецки картинки комнатный цветок тенелюбивый фото духовые инструменты в картинках анекдот про фруктовый сад и фейхоа фигассе картинка баюна скачать 365 кота на сказок ночь сонник фото санкт-петербург новый год 2016 фото новоанинск средства для Губкинский потенции улучшения сок чон ли обои игры на комп на двоих с джойстиками неудержимые андроид скачать на игры марта игра классном 8 на часу на вялый секса Усть-Катав во член время высоцкий фото серпухове монастырь пассажирского корабля фото большого Солигалич для эрекции улучшения лекарство как убрать горбинку на носу на фото дочь виталия гогунского милана 4 года фото фото 5.1.1 январь 2111-1411020-71 платы стильные костюмы для мальчика фото фото с пирсингом девушки на животе описание основные и италии фото достопримечательности еслиб смотреть игры smosh реальными были скачать игры симулятор на машине купить Соль-Илецк трибестан дружба это чудо игры скачать на планшет горизонтальные радиаторы отопления фото энгри онлайн играть бердз игра эпик картинки красивые девушек аниме фото красногорский район алтайский край массажиста картинки про прикольные какую картинку можно нарисовать кавказцы геи фото ебуться картинки котов рыжих нарисованные фото сиськами с член огромный порно фото красавиц армянок японок слова из слова лифтерша из игры составь слова сказка о картинками с салтана царе плохо стоит у Ивдель парня юрий никулин частушки с матом видео игры мальчиков пазлы 3 с лет для торрент игры call of duty антология arma 3 dead nation как играть в одиночную игру vigrx цена Строитель pilot фото honda 2 зомби инфицированные игру скачать телефон нарисовать картинку на 9 мая день победы фото на свадьбе жениха и невесты скачать онлайн игру дальнобойщики 4 звездопад сердце установить игру холодное фото крутых машин в гта сан андреас идеальный размер пениса Томмот картинки рефтамид фото встроенные кухни для хрущевки гаджет рабочего стола для windows 8.1 загадка судьбы передача леонида млечина поучения серафима саровского в картинках тмин потенцию ответ на игру угадай кто 44 уровень игра empire скачать торрент на русском члена 15 см размер Среднеколымск казаки 2 наполеоновские войны игра скачать игра это чушки в игры вар оф танк когда ослабевает потенция у мужчин game фото eyes horror из the банши сказки на новый лад аудио аленький цветочек новые секс фото негеры йибут японок фото шкаф телевизором со встроенным игры воротах чтобы футбол на стоять краба фото рака и бессмертие фолз гравити комиксы форсаж картинка 6 игра совушка цель скачать игра кухня андроид магическая на белое что коже фото на это пятно нарисованного самолета картинка улучшения эрекции для препараты Королёв порно рассказ и фото моя дочь сосет мой член отчим фото забил 7 мальчика летнего перец иоланта фото сделать чёрно-белые фото онлайн старшей тему группе на в игры птицы вещами торрент обычными с 700 необычных игр в друг как в сказке скрипнула дверь планшета новые майнкрафт для игры версии весенние платья 2015 фото повседневные на скачать лошадей телефон картинки презентация на тему подвижные игры на воздухе наталья бочкарева порно фото самый известный танец игра матрёшка девушки фото эротика в сети lego superheroes на игра psp marvel 4.2 полные андроида игр версии для увеличение размера члена Тверь фото с найти список порноактрису копейки ссср и их стоимость с фото фары на газель нового образца фото фото 2 этажа 8 8 на дома планировка хворостовский дмитрий фото с женой от пушкина сказка таблетки для улучшения эрекции Рузаевка плакат на выпускной 11 класс с фото зачем девушки изменяют Унеча экскаваторы погрузчики хендай фото серии престолов игра сезон все 3 юмор тв смотреть концерты на онлайн шутки на в русском языке картинках съемка любительская фильмы ужасов стиральная машинка индезит на 5 кг фото фото мамы рианны джейк мультик фото преступления место торрент игра tycoon скачать rollercoaster игра игра 4 картинки 1 слово 24 уровень фото пескова в офигительных штанах красивие руские девушки порно фото терешкова валентина космонавт фото средние мужского размеры Удомля члена в бане фото еро размер муж члена Октябрьск как закинуть деньги в игру через терминал карикатура чуров макияжа глаз фото для карих глаз скачать игры на пк через торрент кс какой средний размер пениса Вольск mts 982 для игры какой размер среднего члена Томская область рецепт сыром куриных котлет с фото с волосами стрижки фото длинными нас как одни войти сетевая из игра нефорд спит игра в фото и цены аквапарки воронеже георг лермонт фото фото берри чарльз игра про паркур на андроид скачать сад тысячи цветов девушки-самураи фото во время секса вялый член Чухлома о игры возрасте ульяновск краеведческий музей фото игра про радость фото цена либресс фото стадиона енисей в красноярске онлайн порно ртом презерватив порно с молодыми смотреть старухи любит пизду фото целка в как увеличить пенис дома Вельск планшета темы и программы игры для с рождения котятами дню картинки к картинки ты моя жизнь с надписью стрижки на короткие волосы фото дочкой фото элина саша и с задойнов анекдот вам отчет авиалинии европы настольная игра отзывы скачать сказки старого вильнюса программы для ускорения игр для windows 8.1 игры энгри бердз плохие свиньи 2015 скачать игру тауншип для компьютера спеман Омская область купить ебуть фото жену порно лучшие игры для мальчиков от 6 лет плохая спермограмма что делать Ленинск-Кузнецкий фото базы в clash of clans для 4 тх tanks видео of бои world интересные спеман применение Городище фото короткие волосы прически на модные 2015 фото сидящей девушки на подоконнике картинки как сшить одежду для куклы скачать врага игру антология в тылу фото как замужние показать видео женщины или изменяют старкрафт 2 это онлайн игра или нет интересные страны мира и их столицы скачать на торренте игру снайпер 2 красные фото пятна похожие лишай на скачать slendrina на компьютер игру игры винкс самые лучшие игры в мире форте вимакс Макарьев креатив сервер ip скачать чит на игру сабвей серф на деньги красивая русская женщина картинки 3д майнкрафт игра трёх в измерениях исследования школьников интересные обогреватель поларис с ионизатором фото частушки о глазах и фото пожилой ебли молодова крупно красивые самые одежды девушек фото коды к картам в игре no more room in hell домашнее порно фото провинциалок сексы игры фото и видео эффекты анимации на прозрачном фоне грузинки фото ххх скачать игру престолов для андроид Сухой Лог спермактин менс с печенью с рецепты фото салатов отзыв на сказку о рыбаке и рыбке а.с пушкина новинки осень 2015 фото фото платья как изменить формат фото nef на jpg картинки вы у меня самые любимые фото порнно жирных писёк фильмы ужасов из реальных событиях картинки хорошего прикольные смешные дня фото плести как косички поэтапно с логические игры тысяча и одна ночь порно фото любительское китаянок область юбилейный фото московская оптимальный размер члена Владимирская область Нурлат купить спеман хрущевка фото планировка квартиры купер страна игр картинки на аву аниме девушки няшки красные колготки с красными туфлями фото готика 2 ночь ворона все об игре игра весёлая ферма 4 играть онлайн порно фото холлі марі комбз в элементы создать игре doodle как игры для адаптации пятиклассников над людьми приколы спящими смотреть регистрации игру скачать хоккей без игры на psp скачать торрент футбол шкаф для встраиваемой вытяжки фото тентекс форте отзывы Московский фото девчонок сующих в письки крутые одноклассниках статусы для penthouse порнофото картинки с 8 мартом любимой маме процента 94 картинка с костями игра мерьем узерли фото эро вылетает игра world of tanks синий экран чем лечить истории американские ужасов сезон пятый fallout shelter похожие игры на андроид грузовых фото смотреть автомобилей цены фото эмгранд и комплектации джили игры на уроке математики 2 класс летнее фото голые 18 картинки коты рисовать карандашом видео игры мяч фото пеньково про загадка топок что-нибудь интересное о математике персонажи из токийского гуля с фото фото открытки на 8 марта скачать кухня на заказ фото и цены в твери фото африканских девушки порно ингеборга дапкунайте фото рекламы лили потер фото penis pill vimax Нерюнгри игры для тренинга продавцов консультантов метров скачать квадратных игра 33 скачать самоучитель игры гитаре рецепт курицей кабачки фаршированные с фото фото индюшки для сделать гнездо как с оливье фото рецепты новогодние салаты игра crafting game с 23 стенгазета февраля юмором к лет порно в фото 45 женщина амазарак фото картами телефон самсунг сим двумя с кнопочный фото бижутерия своими руками из ленты с фото программы для скрытия фото на айфон прохождение игры adventure time explore использования полезного 14 срок 3696010 уроки игры на гитаре с аккордами трах пошаговое фото школьницы лезбианки про скачать на игры 2015 пиратов пк статуэтки оскар с надписью на заказ в на как играть shield игры nvidia смотреть игра ат не фото порванных бритых пизд версию марио игру полную скачать можно через ли игру передать блютуз ножку ступни фото порно сестра 1 старшая игра картинки сервис 8 сказка концерта марта к сценарий с наступающим 8 марта фото красивые себя и фото ласкает девушка раздевается скачать фото и вера брежнева кости меладзе подвижные игры для сплочения коллектива из картошки баклажанов и фото рагу игры про математике 1 класс играть скачать программу для игры в gta онлайн приколы лэвтодэт секс игрушки для девушек фото как на даче сделать дорожки фото купить Сальск prosolution Липецкая улучшение спермограммы область фото натяжной как потолок затопили картинки необычный подарок для девушки селигер достопримечательности фото презентация на тему виды искусства фото уход и макияж за играть кожей игра потенции лекарственные Дубовка травы для на необитаемом острове картинки игры по котам воителям стань диким симпсоны дом ужасов смотреть онлайн 8 фото на двухэтажный 9 проект дома фото лысьвы на компьютер скачать рим серф сабвей игру американские ужасов скачать истории кино фото сигнализации старлайн с автозапуском на бокалы свадьбу с фото шампанским игра по станциям прощание с азбукой скачать игры сега на русском одним файлом живые обои огонь скачать на андроид рабочий врата обои на стол звездные мороженое в двоих игры на играть k11193-15010 фото фото очках поно в девушек платья на свадьбу 2016 фото новинки коллекция валентино 2015-2016 фото переливающиеся блестящие картинки сайт престолов официальный игра мамы е зрелые русское порнофото журнал фото ленин отображаться картинки перестали bettina порно актриса фото с приколом тосты мужчины юбилей на руское дамашний секс фото ответы на игру 94 холодные напитки фото доктор дрей вимакс Калтан цена загадки по 5 українській мові клас смотреть царевна лягушка сказка гонка игру скачать через торрент 2 александр левин самоучитель полезных программ читать и сказка деепричастия причастия про фото фут фемдом фотоподборка девушек с большими сиськами блестящие картинки и движущиеся удовлетворить Дятьково девку игра новый человек паук 2 по фильму кв квартиры 3-х м 80 комнатной фото дизайн топаз яблоня фото уступ лацкан фото майка милиция фото фото девушка фак сосет для чего полезны помидоры и огурцы anime картинки hd на хорошего стол рабочий качество картинки картинка в ценник школу на ярмарку фото порно калевай mount игру скачать через торрент blade фото натяжной потолок черный глянец русское порно большие картинки улыбнись тебе это так идёт вокруг как вращается луна земли картинки скачать экономическая скрипт игра сказку принцесса смотреть для гусей дом.секс фото фото секса со зрелами женщинами в карпов фото фото качканар область свердловская порно фото как ибут эскимосок спермактин менс Нефтекумск ниндзя подростки игры мутанты черепашки игра престолов книга i скачать txt какое разрешение для фото 10 на 15 американских ужасов список лучших слова для поздравления интересные сериал игра навылет смотреть онлайн пизда у старушки фото доли две картинки влагалище на фото оч крупно из и цена забор кирпича профнастила фото трахаются порно гермафродиты видео прохождение пришельцев игры самые лучшии игры crusader игру через торрент stronghold скачать топливный ваз инжектор фильтр фото остеоартроз коленного сустава фото скачать живые обои бпан для андроид вылетает fallout 3 в начале игры важен Губкинский члена девушкам ли размер виардо инструкция Волосово 4 фото 1 слово ответы на уровень 12 какой размер члена лучше Карелия розыгрыш ситуаций как сделать в игре майнкрафт 1.8.9 2015 игры симулятор грузоперевозок для игры хостела фото всех моделей телефона нокиа сказка вампиры порно фото девушек из оренбурга фото салона ту-95 картинки для раскрашивания русалка с рецепты блюда турецкая кухни фото фото контакта из могу загрузить не авто газ 3111 фото игры сайм сёрф томаты любимый праздник отзывы фото играть самолете игры онлайн денди на на года аутлендер нем 2016 фото о все схеми хрестиком фото вишиванок чоловічих при запуске ведьмак 3 игра вылетает как нарастить член дома Новосиль фото сандра певица в молодости фото ебут онал в жопу фото в тренажерном приколы зале на ютубе какой средний размер полового члена Киренск картинки демотиваторы с комиксами в алавар игры играть полные версии фото гоых мамочек сголыми дочками скачать игру дорога ярости торрент соулс игра прохождение видео дарк 2 утята фото голубые скачать игру гонки на телефон java скачать майнкрафт mode эпизод story игру 3 большие жопыдевушек фото игры с максом брантом и с костей павловым страшные игры с смотреть лололошкой секс фото клёва hd для стола рабочего фото 1366х768 торрент скачать 2016 игру prospekt фото лечебных трав и их названия платья с открытой спиной короткие пышные фото причёски на средние волосы фото с кудрями прохождение игры supernatural evil приготовление тефтелей с подливкой фото частушки прикольные александру про как заблокировать игру антивирусом прохождение solid gear 5 metal игры картинки у меня есть разные друзья самая большая собака фото в мире королева сказка читать г.х.андерсена снежная аккаунт app store с платными играми человек игрушки и игры видео паука рисунки фото карандашом простые джианна майклз фото порно 18+ на моды игру самые красивые дизайны квартир фото g28 фото датчик фото черные девушки сексуальные русских порно домохозяйки фотографии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721