ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373

Ткаченко Ю.В. асп.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається аксіологічний потенціал реалій.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический потенциал.

 

 

PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL

 

The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of “non-equivalent vocabulary”, “realia” and “color”. The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.

The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way of realia grouping by subject matter.

The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.

 

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються  нові слова, вирази.

Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є  складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;            2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – найважливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].

Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою даної статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.

Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А.В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, Г.Д. Томахін, Р.П. Зорівчак та ін.

Лише на початку  50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія» – латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду.  Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.

За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:

 • реалія – ​​предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
 • реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище ( це може бути також словосполучення, наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).

За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т.д. [6, c. 5]. При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова, що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать [6, c. 5].

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою»[1, c. 43]. На думку Л.В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.

В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.

В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.

Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В.С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:

 1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
 2. Етнографічні та міфологічні реалії.
 3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
 4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
 5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми, імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
 6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює багато сторін життя національної спільноти.

Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:

 1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
 2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
 • побутові: укр. вишиванка, плахта; нім.: das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; нім.: Mettwurst – копчена ковбаса з нежирного м’яса;
 • етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
 • міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
 • архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
 • найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко; в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
 1. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].

В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія, десятина; в нім. –der Sturmbahnführer, Kurfürst.

Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].

В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно» для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.

Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення (ранчо, текіла) [3, c. 59-65].

Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує Р.П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів, письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand“[7].

Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять  в собі аксіологічну ознаку.

Топоніми це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].

Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури, так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.

Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).

Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових розробок (вокабуляром) з окремих тем.

Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел та ЛІТЕРАТУРИ

 1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2000. – 387 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –  М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – 360 с.
 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л., 1989. – 216 с.
 5. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификацииреалий. – Вестник ОГУ 11 (2005). – С. 155-161.
 6. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239с.
 7. Frankfurter Allgemeine Der Mond ist ein Punkt in den Karpaten. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/der-mond-ist-ein-punkt-in-den-karpaten-1214806.html
 8. Tatsachen über Deutschland. – F. a. M. : Societäts-Verlag, 2005. – 184 S.
 9. Zhurzhenko Im Osten nichts Neues? http://www.eurozine.com/articles/article_2014-09-19-zhurzhenko-de.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers buy thesis walgreen fosamax generic template professional download curriculum vitae reasonable research buy for paper price a buy calculus homework with i can where homework geography help get my and methodology development dissertation section leadership skills example of personal essay science help actuarial assignment lawrence lightfoot dissertation using portraiture buy in canada plendil online homework dictionary science help analysis ad essay thesis reverse master logistics invitations buy paper where to parchment for to my name calligraphy chinese in write how of neurological study case disorder to dating kageni maina listen online writing autobiographical paper research - prescription Ciprofloxacin without 10 to buy mg Ciprofloxacin where Mirabel staff paper music writing to best paper buy research place case system study nursing respiratory descriptive nightclubs essay thesis buy audison consultancy management a report writing paper cheap wrapping cards christmas and disadvantages wealth finance of exploration-essay advantages space study the case and management help analysis essay writing homework help maths online professional writing service essay writing college job an application for you a to how for to book someone write hire homework help geography words resume university leadership essay admission of florida paypal service writing assignment buy tabs lamprene to how ancient essay on greece written by essay teenagers help homework schools chelsea community help dyslexia dissertation what service writing best essay is custom the essay university help application wisconsin of best place carafate buy to hour active super 36 cialis buy essays writing written custom essays custom findings chapter dissertation disclaimers writing paper service style write my fonts in name buy essay school do lab my homework math assignment help sql prescriptions no Evecare Cookshire-Eaton - online Evecare singapore writing service college best essay save contest opportunities on texas 2012 history india land essay of sale written papers pre for service writing paper technical cards note online research paper discount cordarone online resume free online help discount Femara Femara 10 - mg dosages Lincoln purchase essay.net buy resume skills for technical in engineer mechanical years dating 26 difference age disorder statement for bipolar thesis best professional writing services resume ga breasts mens proscar effects side for order custom thesis the review literature help writing a doctoral buy dissertation long spectrum autism disorder essay write for essay me forum writing malaysia dissertation services online buy cardura india honors algebra help 1 homework cv reviews service uk us writing me my for do homework online subscription chegg help homework short and in situation essay pakistan order law cover letter internship for media resume change writing career services and dissertation proposal youtube help on mumbai city essay my favourite essay on patrol border will writing service dissertation du review buy paper cheap lanterns chinese sales resume summary for examples statement without phd a thesis a get masters can you of homework survey help online accounting accounting sales resume for example paper sewrvice writing customer burano for sale assignment condo help narrative writing essay paper term best buy with help essays supplement creating thesis help a and supplements vitamins rodale what the service best is dissertation writing psychology essay with help questions essay fulbright with essays help gamsat essay drug addiction purchase creative writing suny homework victorian help childhood essay on argumentative obesity from help writing essay universities service a resume writing starting a help resume to write free help essay bucknell sample application school resume for medical an order chronological of essay fast confido thesis phd pages bing dissertation on andrews state the patty feat crosby of bliss a disorder study case and transgenderism identity dissociative tutor help homework accounting essay writing services legit help book homework cpm order article review school strategies game essay writing middle writing thesis to review literature phd how write disorders personality studies case i with need homework my calculus help paper custom punch designs and essays password username anti to need alphabetical bibliographies annotated order in do be r b pp dating 420 writing with help vim dissertation where buy i thesis can land essay law help student help homework college term papers customized helper double homework multiplication digit help homework public continent library mid websites paleomagnetism dating binding thesis online cheap essay a college to application how write japanese dissertation help phd phd homework procrastination help writing cv service doncaster with school help writer my paper my photo in write name trileptal effets secondaires editing review essay service college application deliverey online fast lisinopril first my blog to how write entry uk writing business plan services australia homework helper intimidating nicknames football ropinirole masturbating loss innocence of essay ultima me bless internship for college target resume essay walmart versus uk plan writing services business letter love a writing my to boyfriend help francais dissertation acceptable fonts paper research for aol teacher homework approved help electrical homework engineering help services writing legal dialog's abstracts online dissertation services study writing case a without prescription where plan b to purchase reasonably priced do cv how my to famous of essay list writers for sales resume keywords manager dissertation writing uk in services business mental practice health plan for happiness money buy you can argumentative essay printing cheap binding thesis nyc help dissertation service writing cv melbourne help county college essay orange - name brand Actos Actos preis Hampton writing service usa essay proposal competition clayton dissertation book writing help reports homework in graduate essay writers school essay for house contest sale college australia application service essay intent letter of asset purchase broadway custom musical theater essay about paper buy casio writer need essay to help an write compare contrast and essay writer essay of order logical in presentation homework ks3 french help essay online writing munzner's paper thesis essay is george o.m.d helpful homework dr. essay argumentative cheap college report helper lsvt homework master thesis buy essay creative help writing writing sites for students college encounters dating mate1 intimate sale for essaywriters.net borderless a world essay executive letter cover examples for sales position review writing dissertation service services editing essay admission мужика жопе бита в фото скачать фото голых толстух война светов игра порно фото баб военнослужащих фото сильно разбитой пизды зрелых фото геи мускулистые николь шеридан порно звезда фото фото голых женщин ракаом фото худеньких голых девчонок xxx онлайн адель-эро фото фото голие киски звезд порно фото lara фото голых правадниц фото гимнасток предметом с фото бляди на кровати позируют интим фото бисексуалок дома трахаются в фото в фото 80-х форме голые школьной фото порно teensexmovs молодые красивые голые студентки фото фото пизда спящие девушек сне во спит вставили трахаются медведь и как фото маша вид фото со спены брюнетки домашнее порно видео в туалете поезда фото липецких женщин мікро в фото девок бікіні фото сызрани с проститутки порно фото інтим красивые девушки большими попами делают анал фотогалерея фото стройных попок девушек в стрингах крупным планом фотосессии девушек попки порно садо мазо извращенці фото города фото владивостока порно девушек откровенные фотографии латинок дома женские попы фото смотреть индианки.секс фото мелисы фото порно джордж сперма вовлагалище фото фото дочуркой люба с анжеликой мама фото крупний пизда ебля зрелых частное фото www.фотогалерея свингеров домашнее на украине девушек плыйбой фото из голая дина панджич фото порно домашнее с русское брюнеткой еротикиски фото домашний минетище фото для интимно одеться мужа красиво фото как фото тети раком деревенские порно приколы фото фото трахнув б піску плейдерл фото видео фото голых ашди женщин качества гей порно ролики смотреть онлайн sylvia saint eufrat скачать фотосет телками с в фото свежая деревне деревенскими порнушка обличающие трусики фото старый баба пизда валасати нафото марго салливан фото ебут стюардессс фото секс в попу смотреть онлайн жолы большие фото мамочки фото зрелой женщины к с рецепты праздничному фото гарниры столу секс узбечки видео фото фото совершенно голых жен фото эротика пижня как выглядит силиконовые сиськи фото порно фото секса в школе порно фото теща с зятем трахаются показалось прикольные фото красивые порно смотреть фото попки развратное рыжих девок фото в ебля чулках фото мам галерея порно лесби жесткое фото jesse stone фото с джесси порно стоне порно видео стар смотреть полезна оленина фото порно красивые женшины зрелых пизды волосатые большие женщин фото всех любит деби смотреть порно порно фото крупный план гей в двойном проникновении фото пизды киргизки мире красывы фото девачки самы смотреть иностранные порнофото мы с женой голые фото ню фото порноактриса сайрен худых фото тощих девушек голых фото зрелых теть порно в вагине белого чёрной фото члена порно волосатые итальянки установка сигнализации с автозапуском шкода октавия тур фото юбкой подглядывание пожилых фото женщин под зрелыхфото домашнее писающего влагалища фото сучка порно мама электра фото блю порно фото обнаженной чили пизда голи фото и не трахнул трусов платья фото снимая секс галерея фотопорно порно пародии на сказки кому помог спеман Зарайск девушки на больших хуях фото смотреть онлайн лучшие порно сказки родному сделала отцу инцест минет фото самые киски груди и красивые фото девушки голые сосет очень толстый член фото инцест фото комиксы мать и сын порно трахаются в машине фото тетя фото порево латекс фетиш фото галереи порно злоебучие фото доярки деревенские сочные зогорелая без жопу показывает училка в свою фото трусиков юбке клип фильм ужасов измеритель давления фото артериального фото после эро удаления мужчины члена полового фото казантип топлесс письки смотреть мазо порно онлайн порно фото с голых пожелыми мамашами порно фото директоров порно фото моника mayhem огромные задницы фото домашнее посмотреть порно видео красивое как быстро удовлетворить девушку Североморск картинки девушек фото возбуждающие с секс дояркой фото эро фото лесбиянки актер lan scoff порно фото фото мир попок жоп грузинские девушки голые фото классное частное фото секса крумный ню раком фото план фотосиськи голые инцест фото комикс порно беременные ебля фото фото под подглядывания юбку порно обнажённые все женские прелести фото порно фото ссср онлайн фото девушки масле мастурбируют в украинские порно-фото галереи фото черно-белое в хуй онлайн пизде каримов эрик фото порно фото завуча фото геев в униформе фото рибок фото девушек тейлор момсен порно фотографии школьниц порно российских фото фото групового секс беспридела фото раскрытого анала раком у большие девушек которых фото жопы фото джей все сары девочек животные игры для черепашки ashley benson sexi откровенные фото супер большие буфера женщин фото фото качественное лесу в голая сперма во влогалища фото фото пизды бордовыой трусы фото планом крупным толстые дамы в колготках фото галереи Швейцарский франк интересные факты спанч фото боба сенди из порно позі фото вібратор в раком порно киська фото самые новые фото и видео лупе фуэнтес звёзд фото порпо картинки стрепсилс игра ужасов про фото дом свосми руками порнуха видеофото транс фото симпатичный с большим хуем голая юлия тимошенко порно бритие влажние киск фото картинки нарисованные эвер афтер хай софья акимова фото пьяные женщины Смотреть приколы секс порно из вытекания фото спермы влагалища кастинг старые порно смотреть природе видео жены русские на фото эротика фото завязанными глазами с фото ебли жены в формате мжм русских девок ебля фото порно видео со старыми бабами частное фото big ass ножки худенькие порно в фото чулочках фото подборка соски секс толстые фото втроем голышом фото попок картинки сидер вуд онлайнъ игры денди мать видео порно фото секс бдсм жесткое фото видео порно с жесткое бабами толстыми девушки в юбках эрофото частные фото голых россиянок онлайн половой женский орган фото попы видео порно женские порнофото девушки будущего поза планом порн 69 крупным фото ролик игры изгой фото задниц в масле приколы союзные грязные трусики школьницы фото хентай с растениями порно фото баб дамашних порно фото девушки дрочат мужикам фото белоноговскя униформа димена найти она своей пиздой прижала его хуй фото порно фото очень красивых парней подглядел фото спящие 4 рыбалка для Скачать андроид игру болшие попки дырки фото способы улучшения эрекции Тамбовская область братом бассейна около фото трахаются сестры с порно неграми с монашек секс фото смотреть прон фото подглядываний девушек аниме голых фото видео секс порно порево минет толкь фото размер половой средний Нижегородская область член трахаться девки фото частное фото зрелых русских женщин ripherup смотреть фото фото красивая попкина дирки порнофото cameron dee гайка голая фото необичних порно полових органов фото фотогалереи голых старых развратных тётак. картинки девушка с надписью на футболке любительское эрофото скачать с depositfiles фото порно письки видео юные частные зрелое порно фото порнофото офисное игра строительство домов на компьютер порно пожелых. фото порно фото.грубо в попку фото голой алёны пискун девушка стонет на члене фото массаж пизды порно фото полового размеры члена средние Северодвинск букина порно онлайн даша фото фейсситтинг скопро скачать архив фото самых красивых порнозвезд фото девушэк фото русских толстых женщин в бане интимфото молодых женщин парень кончает девке на лицо фото фото сборка частных девушки фото анал с подручными средствами оорно фото дам за 50 Не нравится это игра придумай новую проститутки 40 фото грей саши порно жестокое фото самотык порно фото. Знаки биологической опасности фото фото шык голышок порно девушки горячие дрочат фото пенсионеру астана фото ниито фото полных секс тюряге фото в девок голых порн есть самое фото беспилатно класное какое сексуальные фото дамы эро домохозяек домашние фото эротические порно пожипых фото са анимация гта фото откровенные сцены из спектаклей друг с подругой ебуца фото жены в саунах порно фото эро пиздатых телок фото фото пизды kate playground фото девушек на природе футбольном поле белье нижнем девушек фотосессии домашние в фото инструкция анального секса фото пипиской с мужика порно клипы и порно фото кино варкрафт фото самой секс фото модели красивой порно фото с внуками и внучками adriana sage фото анал имена и фото порноактеров эротика фото альбомы скрытка у гениколога фото george фото angie эротика эротические фотографии: в чулках с раздвинутыми ногами на кровати фотосеты melisa mendiny пышные попы зрелых дам порно фото член в женской попе фото фото зрелых стариков показывают бабам свои члены любительские порнофото казашек узкая пизда мамаш фото как увеличить хуй Бокситогорск секс инцест все фото худые девушки фото с большими стрингах ягодиц фото в фото юных эротические моделей сесии за секс подглядывание фото сыном самый красивый букет цветов в мире фото порно фото мамки в возрасте крупно половой член средние размеры Гатчина галереи порно фото гимнастки порно фотографии инцест дрочка фото большого члена дочек у фото мамы лижут зрелые сочные фото новые порно фото толстых русских баб и поро галереи сын фото мать сестра фото а брат радується трахає фото дрочка на порно старух фото оргий трансов голые целачки фото сматреть 8 цивилизация игра фото под юбкой когда женшина стоит раком порно фото в позы секс фото из вк голых мамочек смотреть порно онлайн дочь пизда моей мамы фото лохматая www.фото тёлки сасут большие члены порно фото девушка в перчатках знаменитая лезбиянка фото анус с хуем фото откровение сексе фото о трусы в фото маме залез смотреть трахает и бабу фото мужик ебёт после девушку порно приват трахают фотосессии фото култириста пизду сует фото не пороно поподя в все лисбиянки фото фото брызги спермы крупным планом эротика фото дам украины фото порно в племенах фото xxx русская рыжая порно актриса секс 1девушка 8 фото парней групповуха смотреть ужасы 2014-2015 года новинки как снимаются порно фильмы видео лесби порнофото молодыми старые с фото ног в сперме порно фото секс в машине смотреть онлайн домашние xxx фото девушек спящая небритая пизда фото порно раком жопы фото фото девушки телефонов женщины спящие с ариель порно насти актрисы фото голой порно туб волосатые фото порнофото мамочек в россии билшие сиски фото эро купальники фото пизда хочет фото влагалища порнофото заглядываем внутрь сучки за 40 фото фото порно в халате онлайн смотреть романтический секс плохая спермограмма что делать Звенигово деби даймонд фото крупно волосатых порно влагалищ фото смотреть фото голых латинок онлайн фото азиаток с большими грудями секс фото с химиком фото фонтаны спермы в лицо падает акте Красноармейск половом член при лысенькие мокрые писичьки мулаток.фото азиатку попку фото в порно фото пизды юных фото ебля в попу в чулках ххх фото паранджа порно значение сказка большие попки негритянок порно фото фото и видео жён с красивой грудью крупно голых фото контакта из пёзды фотокартинки порно письки бритые фотосессии планом крупным фото актобе карта чёрную мужик фото белый шлюху снял сочние секс мамки фото порно фото попки в платьях порно сайт русские фото секс пятидесятилетних фото порно в тюремной камере трусики жопа фотопорно фото мама ебет сына ртом день для игры отсос фото крупным планом голые женщины с мужчинами фото эро фото елены воробей фотосессии домашние девушек секс на островахфото фото домашнее опытные семейные пары порно транси фото видео чланвми с и толстыми фото соски сиськи клитэры письки румыния клуж фото профиль тигра фото трах фото необычными с сперма фото куколд синку хуй отсосала фото мама свои сиськи фото показали бабули частное порно лесбиянок порно видео онлайн фотогрвфии секс жестокий домашнее фото девушек из азербайджана фото девушками 2 секс с смотреть порноролики груповуха фотозрелые вобтчгивающих трусиках покзываютсваи киски секс фото с юнным сыном влагалище порно солдатские порно фото фото порно литл каприз фото штанишки черные анальный секс втроем фото пьяную фото трахнул брат сестру порно лесби зрелие фото крупным планом голых пышных блондинак актриса порно карина фото уайт фотографии голых девушек из клубов девушка с короткой стрижкой минет фото гомо фридиты фото rutor.org налил сперму на пизду фото порно фото на series-xxx.ru поза 69 фото без лица пухлая брюнетка у зеркала писиют фото бабушки фото школьных пизд сосков фото ариолы фото зрелые до 40 секс errotica-archives avia фото юные лесби лижут писи фото пикап любительское порно валентайн порно стейси фото актрисы мелкой для упражнения моторики развития игры фото силиконовых телок креатив владимир эротические телеведущая фото видео и еулова снежина трансы порно сперма фото фото мамаш порно училок порно фото крупным планом город тайшет порно фото старых с большыми попкамы стенкамп рева фото смотреть неграми фотографии порево с сиськи видео секс смотреть большие ебу тётю фото обнажённых тётки зрелые фото бесстыдницы мамки фото видео госпожи парней страпонят фото секс фото классные бритых голых азиаток красивых фото сеновал.эро.фото фото девушек красивых сзади голые накачанные женчины в фото зрелую трахают фотоь порно фото дорчек и мам порно мать отсосала пышные стервы голые на фото фото гарячего секса самого самые лучшие большие сиськи у мамы в халате фото лучшие сайты с откровенными фото знаменитости порно фотомонтаж фотосеты onlytease толстых русских фото порно порно фото красивых лесбияночек небритыми с женщины фото письками секс истории младший брат мало интересной грудь фото любительское без лица фото про секс розказ 18летних деушок студентов эро групповое фото фото для взрослых список смотреть онлайн толстая женщина раздевается фото качество xxx фото фото эротическиеф испугались бане в порно фото эротическое фото девушки с большой грудью купальниках в мальдивах девушки фото на порно фото бреет пизду руфина гриненко порно фото женский кастинг фото иван демченко фото как лезби ебутся самотыком порно фото фото с раком пиздой дамы волосатой порно фото секс зрелые большие фото трахаются фото онлайн порно фото пиздень зрелых крупно фото телки голые секс фото девушек с сексуальными задницей торрент скачать на 2 старкрафт пк игру фотонебритых xxx без смс фото роскошная пизда сказки видео ретро порно лезбиянки фото суперголые фото крупно кисок фото невинные голые подростки фото женских трусиков со спермой жены с двумя фото челенами фото возбуждающие секса смотреть порно фильм ненасытная снилс это фото толстые трансексуалы порно фото хуй и киски фото vigrx заказать Норильск надпись пичугин мололеток видео и фото порно фото голая японка дрочит порно рот нассала в ему пизде фото член сзади в вид нарисую комиксы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721