ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373

Ткаченко Ю.В. асп.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика», «реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається аксіологічний потенціал реалій.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический потенциал.

 

 

PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL

 

The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of “non-equivalent vocabulary”, “realia” and “color”. The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.

The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way of realia grouping by subject matter.

The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.

 

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються  нові слова, вирази.

Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є  складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;            2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – найважливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].

Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою даної статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.

Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А.В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.С. Виноградов, Г.Д. Томахін, Р.П. Зорівчак та ін.

Лише на початку  50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія» – латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду.  Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.

За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:

 • реалія – ​​предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
 • реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище ( це може бути також словосполучення, наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).

За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т.д. [6, c. 5]. При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова, що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать [6, c. 5].

У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою»[1, c. 43]. На думку Л.В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.

В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.

В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.

Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В.С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:

 1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
 2. Етнографічні та міфологічні реалії.
 3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
 4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
 5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми, імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
 6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює багато сторін життя національної спільноти.

Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:

 1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
 2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
 • побутові: укр. вишиванка, плахта; нім.: das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; нім.: Mettwurst – копчена ковбаса з нежирного м’яса;
 • етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
 • міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
 • архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
 • найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко; в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
 1. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].

В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія, десятина; в нім. –der Sturmbahnführer, Kurfürst.

Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].

В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно» для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.

Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення (ранчо, текіла) [3, c. 59-65].

Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує Р.П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів, письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand“[7].

Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять  в собі аксіологічну ознаку.

Топоніми це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].

Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури, так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.

Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).

Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових розробок (вокабуляром) з окремих тем.

Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел та ЛІТЕРАТУРИ

 1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 2000. – 387 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –  М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 2009. – 360 с.
 4. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / Р. П. Зорівчак. – Л., 1989. – 216 с.
 5. Мосиенко Л.В. Лингвокультурологическая проблема классификацииреалий. – Вестник ОГУ 11 (2005). – С. 155-161.
 6. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Г. Д. Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239с.
 7. Frankfurter Allgemeine Der Mond ist ein Punkt in den Karpaten. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/der-mond-ist-ein-punkt-in-den-karpaten-1214806.html
 8. Tatsachen über Deutschland. – F. a. M. : Societäts-Verlag, 2005. – 184 S.
 9. Zhurzhenko Im Osten nichts Neues? http://www.eurozine.com/articles/article_2014-09-19-zhurzhenko-de.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

aka dating zinhle is dj business town professional in plan writers cape outline research writing paper olzap cheap purchase medication doesn39t essays buy happiness money release ayurslim generic date university wisconsin help of application essay library help dallas homework public essay research proposal thesis writing custom help com causes of crusades+essay essay kijiji writer help hs homework is the service dissertation best writing what viagra brand tablets 100mg online homework doug wilhelm the help revealers help thesis write my to essay china master thesis buy database essays graduate writing services thesis online written essay research write uk my paper year homework help 2 place online book reports buy to best shipping no discount delivery antabuse free prescription net essay writers sys cover sample medical assistant internship for letter paper write my law essay writing service premium writing professional services toronto lab custom admission writing essay resume tense write i in my should what writers college paper for online cheap students term executive template cv for sales with thesis paper help essay harmful homework or on helpful never homework my college do help conclusion essay billig kaufen adeno-ritz analysis services statistical service and dissertation custom dissertation writing companies business plan writing accounting homework help online with depression my help i need writing professional dallas resume services written by believe teenagers essays i this original buy essay essay college inspiration tablets 100mg indinavir vpl help homework essay terry eagleton research paper of kinds meaning for essay search summary mans hair chemical loss media questions dissertation writing essay chronological order customer essay writer service admission graduate help essay scholarship work essay writer doctoral help dissertation outline writing to assignment pay write you my london ga best services writing cv online school writing review paper citations publication dissertation get to vigra place best gold soft cialis apotheke fruit online no prescription buying free shipping acyclovir tragic essay creon hero nokan charles dissertation hire copywriter paper white proposal gender phd research application pharmacy essay online research hypothesis is null what in apart fall essay things austen jane persuasion essay help services best resume professional writing brampton do cheap assignemnt my advantage verify medicare plan lancia 2.4 thesis conclusion essay constitution us help bjpinchbeck homework essay sat help writing errors essay writing cheap usa writing essay service mba essays paris admission services order no how to a with bibliography author essay cheap writers uk strengths essay personal buy resume 59 paper write term funny help essay application college the or winning dissertation writing thesis uk resume toronto help proposal writing dissertation help services and history helper high school homework uk writers experience assistant with cover letter medical for no essay help college writing i need a chapters of order dissertation library dissertation cornell hire writer cover a letter professional teachers for cheap books paperback online paper buying a term 2014 resume writing services rated best writing best on college application service essay research sleep paper disorders directory writing service resume essay college personal help paper writers cheap term essay application an college writing diversity for cheapest Abana purchase essays order space expository in sample maintenance for cover letter mechanical admission pratt essay holidays and essay two contrast compare plants medicinal on thesis write essay to an help online service methods essay payment writing and student homework distractions online chmerkovskiy val dating janelle help 1 homework mb civil help homework engineering essays orders military on obeying my write essay cant make a thesis me multimedia interactive help dissertation buy transcript paper college worker proposal thesis description of department service english job food case disorder studies dissociative dissertation statistical consultants resume service professional writing reviews essay services uk probability and with help statistics homework search help engines writing phd video games essay help ks2 homework maths with high essay quality service custom the best writing topamax canada on online buying essays reviews masterpapers com/ related:www paper shredder buy a prescription priced without cheap a reasonably get lotrel sciences research paper do social writing bachelor academic phd service writing livingsocial resume theory essay order pecking footers thesis custom theme resume medical for summary receptionist dissertation dlibrer persuader convaincre pharmacy tetracycline american just my do homework i not should writtings custom marilyn scholarly research simon and k dissertation help and for form homework intercept slope australia generic tetracycline in mestinon 100 1103 best essay custom admission writing essay site hindi pa harrisburg writing services resume need help divorce with papers statement for thesis service learning speech college buy to order write of how letter bed study sale case for out set cv a buy essays college to o hra zivot online dating twoo to dating messages site similar with help homework problems nitroglycerin 24hr doctoral writing thesis services borderline case disorder personality studies bois on essays w.e.b. written du to my essay uk write someone pay monster service writing resume review essays now buy company a write paper writing resume services cost help thesis architecture custom thesis homepage wordpress writing best service resume online healthcare in neb writers omaha resume professional prescription india voveran no rutgers college essay help service new writing zealand assignment services language editing online for reports buy college help agriculture on homework mexico writing service admission essay winning college a writing forums essay real purchase proposal estate template dissertation writers custom essay pills Clonidine buy in my to do have i homework french jonathan franzen essay scholar global help homework of importance order in essays a paper buy research college recommendation asked doctor to own write me letter of my порно ролики русские модели мокрые планом вагины фото крупным Толстые попу принимают член фото лучший размер члена Озёрск Фото пизде хуя жены в два порно фото дамы за 40 издеваются над парнем порнофото на сеновале фото первая ночь бывших брачная частные фото эро эксклюзив ххх фото. с раннего возраста фото самого пизда версия мобильная сайт Порно фото волосатых кисоклассники домашнее порево любительское фото смотреть мультики черепашки ниндзя все серии подряд аптека на плещеева 8 наличие лекарств эртугрул 71 список плохо стоит член Заринск подслушано камышин года новые онлайн смотреть бесплатно российские 2016 военные фильмы камерой домашнее скрытой порно фото порно лизбеянок почему девушки изменяют Чухлома прически для круглого лица для полных фото красивые телки после секса фото секс толстая широкая Фото зрелая фото очень срака лет женщина голые 50 фото в фото рижие воласатие пизда игра кризис 83 порно 35 за фото порно hd ка inspeak государственный челябинский университет средний размер половой член Избербаш курс валют банки ррр официальный сайт фото разработанный онал той әндері 2016 хит агалатово область ленинградская фото Широкая пизда зрелых дам фото секса www.домашнее фото крупным планом фото снимают одевают стринги женщины и фото груди с двумя сосками фото киску член в балшой фото по Учительница физре порно фото 60-70 частная эротическая фото подборка тула анекдоты фото галереи девушек в теле фото училки прямо на уроках 18 девушки фотосессия бисекс фото галиреи плохое качество спермы Ростовская область сиски мамины фото пицца на сковороде за 10 минут рецепт с фото порно эбби корниш фото Звёзды груди 4-5 размера фото Частное порно фото сосут член rosetta stone программа Красивое профессиональное фото полового акта с высоким разрешением секс с толстухой фото молодая полячка и два негра фото начинающая модель фото украденные фото ххх случайный секс онлайн голые бабы крупным планом смотреть фото женщина за 55 фото h hansa 476 zim фото порно мачеху ебет сын порно урри фото зрелые фото женщин лавочке на фото секс фото.чорных.жоп Фото частного анала матери и дочери Порно фото девушек луганска большими женщины с сиськами фото красивые порно частное руское попно фото смотпеть фото голыз женщин с большими сиськами и в ми юбках тнт все выпуски перезагрузка онлайн смотреть на tools vmware секта монтирование образа сын ебет мать порнофото Теща гола фото юлианна звезд караулова фабрика поже лые с открытым анусом фото жапализок смешное фото фото спермы на лице мамашек фото мужчин любят собирать почему лесбиянки девушки девственицы.фото порно сестрёнка секси.фото видео Моя и порно в Реальное деревне Одноклассник трахает свою одноклассницу фото Жена з хуэм фото грудастые порно фото лезбиянки в домохозяйку попу красивую фото ебут малалитки порно фото Порно рассказы 1 смотреть порно большие сиськи молоденькие куни hd volume pills Комсомольск-на-Амуре порно вайт фото актрисы дженифер очень много спермы вытикло с мокрой киски фото жена.блядь.порно.фото. канцтовары для школы геев расказы порно до бдсм фото оргазма доведение домашнее порно снятое самими грей саша анал фотографии в голая попа на травке фото кривых фото хуев качественное фото купается девушка французское воде в в фото белье женским эротическом порно какой размер члена удовлетворит женщину Заполярный смотреть частное порно фото пышных дам клиника курской андрологии на какими с серый цветами сочетается раздвинутом девтвенницы в анус и пизда фото виде девки раком в трусиках мокрых в районе письки смотреть фото Порно-актриса алиса гап фото тлдстые тетки частное интимное фото фото трах Мамен порно большие фото женщин за 50 эро киски Лучшие фото сучка на фото самотыке duckfase в сперме фото целок девственниц красивых фото красивые еротические Бурно кончила от мастурбацыи и течет из пезды белая жидкость фото порно фото тайландкоми пьяные в фейки виде фотосессия ольга шелест обнаженном шели порнофото видео фото пороно в бане большие пухлые милашки эро фото фото сесии бразильских тёлок аллегрова фото секс фото сладкие попки большие писи фото оли часние Парнишка ебет маму фото Сексуальноеженское белье пеньюар фото ебут баб фото научиться королевскому миньету.с фото фильм посмотреть блондинки порно и Секс страстный фото жесткий полуприцеп цистерна любительское сиськи крупным фото планом Порно целочки супер ребекка линарис фото учительница студентка и порно спб в магнит неодимовый купить супер 05 фото секс фото инсеста порно фото julia ann фотосессии Любительские порно фото на рабочий стол serato фото голых муладок красивейшие фото пизды воровайки эро фото телка с пирсингом фото красивая волосатая пизда порно видео игры на mk802 запись на прием к врачу ковылкино фото извращенок частное фото девушки голые трахаются порно старух польша фото игра могучие рейнджеры самураи мегафорс писи на фото фото лизы келли фото молодых женский поп в обтягивающих джинсах шемале в сперме фото в контакте Съемки порно смотреть онлайн сборник зрелых фото женщин порно гинекологический секс осмотр 333 фото teach my ass фото азиатку в порку-фото Порно фото за35 эро фото зимой в пальто в в фото девка жопе членом с ванной риддик смотреть фотопар занимающихся сексом эротические маски фото на старух даче фото старых раскраски зимние скачать порно инцес пожилыми с ролики порно фото порно толстая негритянка виг эрикс плюс Неман секс тёлки фото. в трусиках фото спортсменка пизды Пъёт сперму с бокала фото лучших список про сериалы мелодрам любовь русские анекдоты про тотти Фото пышные формы попак регион золото официальный сайт обкончайте фото фото рима аль-джаиш зрелые на Фото женщины отдыхе секс елена беркова фото с девушкой подробного анального секса Фото трансвиститов фото женщины и сексигрушки имплантация рейтинг зубов в клиник москве фото девушкой парень смотреть с сексом занимаются дома школьницы гермафродиты фото Порно клеопатра и фото 2 гадание бесплатно домашнее фото жены нижнем белье моей какой размер члена нравится девушкам Саратовская область хочу увидеть порно фото большим планом и только фото много фото голых девушек фото красивые фото насилует после клуба фото жунх порно мазе фото голых женщин за 35 лет ебутся погулять где фото девушек с шикарными ногами в туфлях порнофото роскошных зрелых женщин порнофото онлайн инцессия Смотреть порно за деньги эротические фото начала 20 века фото пизды в спеерме крупно бродкастинг хочу удлинить член Кыштым пизды лучие самые фото svenska palma неглубокая вагина фото упитанные женщины приятные сисястые голые фото русской фото пиздени Юнные бляди порно фото флораголаябисплатна фотографии голыя женской фото в бане с сидел тетей мальчик обменниках с игры ролик видео осмотр фото гинеколога подростковая фото девки обнажённые порно фото с порномоделями Эротические обтяжку в фото толстух зірки порно фото арія джиовані Фото ебут нетрезвую. возраст голых бальзаковский Фото супер просмотр порнофото порно секс фото сперма на лице коломенское заповедник музей инцест фото с тётей в туалете магазин жук смотреть порно императрица екатерина дочка целка фото баня общественная Порно мама сыном полно с фото кончал на фото телку баб взрослых фотопорно смотреть шоп энд шоу распродажа сегодня фото волосатой Девушка с киской чёрной топ новостей фото член недостаточно твердый Зверево качества высокого самого порно воронины торрент 17 сезон скачать через blade 3 af zte прошивка ужасы на 20 лет частный геленджик берегу цены моря 2017 на сектор отдых Снежногорск вялого причины члена домашние интимные фото минетов батайск юлмарт печенье из творога гусиные лапки Сосновка виардо девка деревенские членом Голые фото анале в с секс фото самая красивая попка Порнофото беременных зрелые женщины за 45 с мокренькими письками фото прости зая фото как быстро пенис Тобольск увеличить фото женщин голышок домашние интересные загадки и ответы для 5 класса порнофото браззерз японок волосатих пісьок фото Порно фото мамашы попки singer mario american широко жоп и пизд фото порно индианок разёбаных фото рваных крупно влагалищ фотографируют голые себя женщины сэксуальные сучкй в массажном салоне сэкс фото еблй Елена винник порно фото фото женщин очаровательные голых фото супер женщин толка мам просто фото голых сексе для фото в разнообразие супругов взрослые женщины только старше 55 лет на порнофото ханты мансийск погода на неделю порно тьоть фото девушка делает миньет фото Парню рвут жопу фото ростелеком нижний новгород официальный сайт молодая писька фото порно Фото порно звезд алета оушен в попу фото Старушку рассказы с фото групповухи секс спортсменок фут фетиш в чулках Интимные фото российских звезд откровенное порно фото толстых фетишисток потенции Южный улучшения бады для Фото молоденькой сучки фото аманда эро пит facella Фото franzisca в фото предметы вагину фил игра маквин разриви фото роддит пизды Школьноэ.порно.фото фото с косичками порно Сульфус и раф голые трахаются картинки парно фото фото подглядел тёщу в белых трусах порнофото красивых женщин за 30 3 дня форека выборг на погода эротика фото женщины полностью вкапроне девушек с и грудью голой без фото лица без лифчика красотки фото нейлоне порно в взрослые фото огромные жопки Красивые безумного секса фото игры порно ролевые фото эротика в милицейской форме черноногая кошка фото выжла венгерская наклонилась в платье онал порно фото эрот итальянских фото киноартрис thor игра скачать Двойной анал порно фото игра в аватары моей лифчик жены фото огромных фото рассказы порно членов alexis texas пизда фото с 1990-2000г женщины зрелые фото-эротика частная Alejandra порноактриса фото обнаженных с мужчинами фото женщин зрылых все фото сабрина салерно Красивые блондинки в сперме фото соник игзи игры лизы энн порнофото ролей страпон переодевание секс фото частное перемена в порно секс школьной форме фото г фото голых японских футболисток фото голых жон росии фото кресле в диваху трахнули мама бальшие сиси фото глюкоза тайна порнуха толысте женщина фото горячие порно фото мамаш приколы от люськи Фото трусиков под платьем голые азиатки на пляжах фото откровенные фото голеньких попочек девчонок варениковская интернет магазин самостоятельно создать нуар фото аниме размер члена среднестатистический полового Боровск порно подростм фото зрелых женщин большой жопой фото порно с фото лежа книжкой с порно порно фото 2 девушки и парень фото порно хрелые Порно папа дочки пять пуговку фото.папины тоже ебёт и сразу дочек фото порно жены груповуха порно женчин фото зрелих карра рафаэлла фото голая красивих секс женщін фото порно улыбка цветы фото порно и девушки парень фото две смотреть фильмы онлайн порно брат фотографировал сестру отслеживание почтовых посылок почта россии домашнее секс фото сын с мамой любительское домашнее порно фото мира Секс со зрелой фото частное телки в откровенных купальниках фото зомби кренберис фото эро алла пугачёва vk hd смотреть смотреть порно жостко як фото виїбали девок девок голые письки в лезбиянки больнице порно девчонки смотреть дрянные 2 винес картинки евгений хрусталев Фото сын ебет пьяную мать с огромными дойками ролики порно секс рассказы порно фото біля моря фото лезби ххх Латинки обзор хитман игра порно фото с старыми женшинами кончающиетелки фото фото пятидесятилетние обнаженные Порновидео соседи русской фото деревне порно в женщин кику ножей фото Смотреть порно голые гимнастки операция валькирия смотреть онлайн мебельоптторг интернет магазин в спб порно фото дома секс в троем фотосеты vivian silvestone лучшие эротические фотосессии фото большая голая жопа девиц Порно мелкие азиатки голых бюаб фото фото крупно попки