ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Регеза М. І.

 

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

 

Особливості кваліфікації провокації підкупу.

У статті визначено основні положення щодо кваліфікації провокації підкупу відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу України. Зокрема, проаналізовано кваліфікуючу ознаку провокації підкупу – провокація підкупу, вчинена службовою особою правоохоронних органів, визначено підстави криміналізації/декриміналізації провокації підкупу.

Особенности квалификации провокации подкупа.

В статье определены основные положения относительно квалификации провокации подкупа в соответствии со ст. 370 Уголовного кодекса Украины. В частности, проанализирован квалифицирующий признак провокации подкупа провокация взятки, совершенный должностным лицом правоохранительных органов, определены основания криминализации/декриминализации провокации подкупа.

Features qualifications provocation of bribery.

The article defines the main provisions regarding the qualifications of provocation of bribery in accordance with article 370 of the Criminal code of Ukraine. In particular, it analyses the qualification provocation provocation of a bribe bribery committed by an official law enforcement agencies, defines the grounds of criminalization/decriminalization provocation of bribery.

 

Ключові слова: провокація підкупу, підбурення особи, пропонування, обіцянка, неправомірна вигода, прийняття пропозиції, криміналізація, декриміналізація

 

Ключевые слова: провокация подкупа, стравливании лица, предложение, обещание, неправомерная выгода, принятие предложения, криминализация, декриминализация

 

Keywords: provocation of bribery, grazing person, offer, promise, improper advantage, the adoption of the proposal, criminalization, decriminalization

 

Постановка проблеми. Відповідно до ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України [11] (далі – КК України) передбачено кримінальну відповідальність за провокацію підкупу, тобто за дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду. Ч. 2 цієї статті передбачає кримінальну відповідальність за те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів. Актуальність дослідження кримінально-правових проблем провокації підкупу (раніше – провокації хабара) в контексті аналізу історичного, зарубіжного та вітчизняного досвіду визначається необхідністю удосконалення боротьби з корупцією в Україні в сучасних умовах. Суспільна небезпечність злочинів, пов’язаних із підкупами, у т.ч. і провокації підкупу, зумовлена тим, що у цьому випадку службові особи посягають саме на той об’єкт, який зобов’язані охороняти, – на правильну (нормальну) діяльність державного та громадського апарату, а також апарату управління підприємств, установ та організацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми відповідальності за провокацію підкупу були предметом уваги деяких вітчизняних та зарубіжних фахівців. Основу системи наукових знань в цій сфері утворюють праці таких вчених як О. І. Альошина, С. А. Бабич, О. Ф. Бантишев, Л. С. Бєлік, Д. М. Горбачов, Ю. В. Гродецький, О. М. Грудзур, П. О. Загодіренко, С. А. Кузьмін, І. Є. Мезенцева, С. Н. Радачинський, О. І. Романова, В. І. Тимошенко, С. Якубов, А. М. Ярошенко та інші. Але, ґрунтуючись на досягненнях названих науковців, необхідно вказати, що залишаються ще невирішеними окремі проблеми провокації підкупу, зокрема, потребує вирішення проблема кваліфікації провокації підкупу з погрозою вчинення дій; є проблеми у відмежуванні провокації підкупу та виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації тощо.

Завданням статті є визначення особливостей кваліфікації провокації підкупу, передбаченого ст. 370 КК України.

Виклад основного матеріалу. Кваліфікуюча ознака провокації підкупу одна – те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів (ч. 2 ст. 370 КК України). Перелік (причому невичерпний) правоохоронних органів наведений у ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року № 3781-ХІІ [17]. Так, правоохоронні органи – це органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Проте ці положення ст. 2 вказаного Закону піддаються критиці в літературі. Так, Ю. Є. Полянський відзначає, що нагальною є проблема удосконалення структури органів охорони правопорядку. Не можна визнати доцільним, що перелік зазначених органів, до того ж неповний, міститься не в законі, який визначає їх статус, а в ч. 1 ст. 2 чинного Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». Дослідник підкреслює, що органи, які здійснюють правозастосовні функції, не можна зараховувати до правоохоронних: «…Адже застосування норм права здійснюється усіма державними органами, наділеними владними повноваженнями. Тоді як правоохоронну діяльність або, у нашій інтерпретації, діяльність з охорони правопорядку – лише деякі з них. При вирішенні цього питання потрібно враховувати значення охорони правопорядку в діяльності того чи іншого органу. Наприклад, функція боротьби з браконьєрством є правоохоронною для органів з регулювання рибальства. Проте основне їх завдання – збереження рибних запасів шляхом здійснення відповідних економічних та організаційних заходів» [16, с. 34-35].

Отже, на сьогодні на законодавчому рівні проблема не вирішена. Тому можна запропонувати до органів охорони правопорядку віднести ті з них, для яких відповідні правоохоронні завдання і функції є єдиними або основними.

На погляд О. Г. Яновської, постає ще одна проблема: «…не зовсім зрозуміло чому особлива відповідальність передбачена саме для працівників правоохоронних органів. Чи не менш небезпечною є провокація хабара, вчинена службовою особою судових органів?» [22]. На це можна дати такі відповіді. Зокрема, провокація підкупу якраз і найбільш небезпечна при вчиненні працівниками саме правоохоронних органів, а не судових. А. М. Ярошенко відзначає щодо цього: «…Під час боротьби з цим негативним явищем, з метою покращення своїх показників, правоохоронні органи та підрозділи часто використовують такий негативний метод дії, як провокація хабара. Завдяки таким діям як би мовити «створюється» злочинець» [23].

Для правильної кваліфікації провокації підкупу варто також коротко проаналізувати обставини, що виключають злочинність діяння та пом’якшують покарання за провокацію підкупу. У загальному обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені у розділі VІІІ КК України – необхідна оборона, уявна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком та виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Так, О. І. Альошина, аналізуючи провокацію злочину та крайню необхідність, не погоджується з думкою про можливість виправдання окремих випадків провокації злочинів з боку службових осіб правоохоронних органів на підставі зазначеної норми. По-перше, при вчиненні провокації не можна говорити про наявність безпосередньої загрози заподіяння шкоди, тобто першого елементу підстави крайньої необхідності. Навіть коли є достовірна інформація про попередні злочинні дії особи, ще не є доведеним фактом та обставина, що така особа надалі буде вчиняти злочини. По-друге, специфіка провокаційної діяльності виключає й другий елемент підстави крайньої необхідності – відсутність реальної можливості усунути небезпеку, що загрожує, іншими засобами, ніж вчиненням провокаційних дій, адже до поведінки провокатора у особи, яка провокується, ще має бути відсутній намір вчинити певний злочин. Таким чином, саме провокатор по суті виступає особою, яка породжує злочинця та злочин. Крім того, ефективність діяльності правоохоронних органів не повинна ставитися у залежність від використання будь-яких (у тому числі незаконних) засобів при виконанні завдання щодо попередження та розкриття злочинів [3, с. 12].

Щодо провокації підкупу та виконання наказу або розпорядження можна зазначити, що наказ службової особи вчинити провокаційні дії для того, щоб надалі притягнути спровоковану особу до кримінальної відповідальності, є в будь-якому випадку явно злочинним наказом. Такий наказ прямо суперечить ст. 60 Конституції України – ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Тому провокація підкупу не може утворювати ознаки такої обставини, що виключає злочинність діяння, як виконання наказу або розпорядження. У таких випадках відсутня підстава, необхідна та достатня для застосування положень ст. 41 КК України, – наявність законного наказу.

Щодо добровільної відмови провокатора підкупу варто зазначити, що у тих випадках, коли спосіб провокації підкупу не пов’язаний із виконанням провокатором ролі організатора або підбурювача, його добровільна відмова не має особливостей порівняно з добровільною відмовою особи, яка діє індивідуально, та має розглядатися за загальними правилами, передбаченими ст. 17 КК України. Проте у випадку, якщо способом провокації підкупу виступає виконання провокатором ролі організатора або підбурювача, його добровільна відмова повинна розглядатися за правилами ч. 2 ст. 31 КК України, яка передбачає особливості добровільної відмови таких співучасників.

Також на сьогодні у кримінально-правовій кваліфікації злочинів наявні певні проблеми відмежування провокації підкупу від суміжних діянь, у т.ч. у зв’язку із зазнанням КК України у цій сфері суттєвих змін [14, с. 135]. Так, О. М. Грудзуром обґрунтовано, що провокація підкупу (хабара) не виключає кримінальної відповідальності за давання чи одержання хабара (на сьогодні – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ст. 368 та пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – 369 КК України). Автор аргументує, що давання хабара (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) кваліфікується тільки за ч. 1 або 2 ст. 369 КК України, а одержання (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) тільки за відповідними частинами ст. 368 КК України. Утім, якщо провокація поєднується із вимаганням або зумовлює одержання поєднане з вимаганням, то хабародавець звільняється від кримінальної відповідальності. Натомість, діяння одержувача кваліфікують за ч. 2 ст. 368 КК України, а у випадку, коли він особисто вчиняє провокацію – ще й за ч. 1 або 2 ст. 370 КК України [6, с. 198]. Для прикладу можна навести Вирок Рожищенського районного суду Волинської області від 20 грудня 2013 року (справа №167/604/13-к) [5].

Поряд із цим, давання та одержання, вчинені при провокації, не завжди є закінченими злочинами, оскільки мета провокації (викриття того хто дав чи одержав хабар – підкуп) досягається раніше ніж службова особа одержує хабар – підкуп, тобто раніше ніж у неї виникає можливість прямо або опосередковано володіти, користуватися чи розпоряджатися предметом хабара – підкупу. У такому випадку, давання та одержання хабара (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою або пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі згідно з чинним КК України) повинні кваліфікуватися із посиланням на ч. 2 або 3 ст. 15 КК України, – як замах на давання чи одержання підкупу.

Отже, діяння, які відбулись у зв’язку з провокацією підкупу, також не виключають відповідальності того, хто дав або одержав підкупу. Якщо з провокаційною метою службова особа організувала давання чи одержання підкупу, підбурила до цього того, хто дав чи одержав підкуп, або сприяла їм у цьому, її дії слід розцінювати і як співучасть у підкупі і додатково кваліфікувати за відповідними частинами статей 27 і 368 або 369 КК України.

Не вирішеною однозначно залишається ситуація, коли провокація підкупу здійснюється оперативними працівниками правоохоронних органів в ході оперативно-розшукових чи негласних слідчих (розшукових) дій. Так, М. І. Мельник вважає, що від провокації хабара слід відрізняти правомірні дії, що вживаються для викриття хабарників: «…Суть провокації полягає у тому, що провокатор сам викликає в інших намір вчинити злочин з метою їх викриття. Тому не є провокацією хабара дії особи, в якої вимагається хабар, що полягають у передачі хабарникові незаконної матеріальної винагороди з відома правоохоронних органів» [10, с. 513]. В. В. Кузнецов та А. В. Савченко також відзначають, що правомірні дії, що вживаються для викриття, не є провокацією. Навпаки, при провокації злочинець сам викликає в інших намір вчинити злочин з метою їх викриття [12, с. 298].

О. І. Альошина взагалі порушує питання про можливість виключення кримінальної відповідальності за провокацію злочинів, у т.ч. і за провокацію підкупу. На погляд дослідниці, це питання в першу чергу стосується провокаційної діяльності співробітників правоохоронних органів та осіб, які співпрацюють з ними на контрактній основі та проникають у злочинне середовище. Автор наголошує, що за своїм змістом провокація злочину з боку зазначених осіб є найбільш близькою до трьох обставин, які закріплені у розділі VIII Загальної частини КК – крайньої необхідності (ст. 39 КК), виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК), виконання спеціального завдання з попередження злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК) [3, с. 11-12].

На наш погляд, для відмежування провокації підкупу від оперативно-розшукових чи негласних слідчих (розшукових) дій повинна бути законодавча норма, насамперед підстави, передбачені кримінальним процесуальним законодавством та законодавством про оперативно-розшукову діяльність.

Зокрема, згідно ст. 246 КПК є чітко визначені підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Так, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених КПК України, – слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати. Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. Подібні думки висловлюють і вчені, зокрема, Є. В. Лапич [13, с. 132-133], І. А. Александрова, А. В. Шевелєв [2, с. 45-52].

Також згідно ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ [19] підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готуються; осіб, які готують вчинення злочину; осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання; осіб безвісно відсутніх; розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України та інші підстави, передбачені вказаною нормою.

Отож, під дію ст. 370 КК України провокація підкупу, яка здійснюється оперативними працівниками правоохоронних органів в ході оперативно-розшукових чи негласних слідчих (розшукових) дій не підпадає. Таку позицію приймають і оперативні працівники [4, с. 164-165].

Варто зазначити, що провокація підкупу взагалі розглядається як привід для декриміналізації. Так, ще у 2002 році Акрам Трад Аль-Фаїз зазначав, що «…норма про відповідальність за провокацію хабара фактично не працює, а саме діяння в практиці України трапляється дуже рідко» [1, с. 9]. О. А. Мороз обґрунтовує доцільність декриміналізації провокації хабара і доповнення ч. 2 ст. 369 КК України нормою про умисне створенням службовою особою обставин і умов, що зумовили одержання хабара (на сьогодні – неправомірної вигоди). Автор стверджує, що положення ст. 370 в одних випадках робить неможливою боротьбу з хабарництвом законним шляхом, а в інших – ускладнює проведення оперативно-розшукової діяльності з розкриття вказаних злочинів, оскільки практично будь-які оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування хабарництва, є провокацією [15, с. 8]. Про можливість «…виключення цієї норми із КК за умови введення загальної норми «провокація злочину», при цьому службове становище особи має бути кваліфікуючою ознакою даного злочинного діяння» вказує і П. О. Загодіренко [8, с. 159]. Н. Іліка говорить, що «…Ця тема є актуальною на даному етапі розвитку кримінального права. Більшість опитувань показують, що є як прихильники, так і супротивники криміналізації провокації хабара. На мою думку, ця дія суперечить морально-етичним засадам суспільства; застосування цього методу породжує зростання «напруги», підозрілості та недовіри в середовищі посадових осіб» [9, с. 174].

О. І. Альошина також пропонує виключити ст. 370 КК як таку, що не є достатнім кримінально-правовим засобом протидії провокаційній діяльності з боку службових осіб, а також доповнити розділ XVIII Особливої частини КК України «Злочини проти правосуддя» статтею «Провокація злочину службовою особою правоохоронних органів» [3, с. 14].

Проте на сьогодні з такими позиціями погодитись не можна, адже є дослідники, які підкреслюють місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом в межах державної політики [20]. Крім того, у судовій практиці все-таки зустрічаються випадки кваліфікації за ст. 370 КК України [21].

Щодо криміналізації/декриміналізації провокації підкупу О. О. Дудоров, Є. О. Письменський зазначають: «…Провокація підкупу як спосіб ініціювання вчинення злочинів відповідної категорії є суспільно небезпечним діянням, що заслуговує на криміналізацію, яку слід визнати обґрунтованою. Вістря боротьби з корупцією повинне спрямовуватися на запобігання, виявлення вчинюваних і вчинених злочинів, а не на створення (породження) нових, на підштовхування морально нестійких суб’єктів до порушень закону. Злочинна провокація підкупу свідчить про викривлення суспільно значимих цілей кримінально-правової політики» [7, с. 13].

Виходячи з цього, підстави декриміналізації є негативними до підстав криміналізації. Інакше кажучи, підставами декриміналізації є виявлена на певному історичному етапі відсутність підстав для криміналізації діяння. Декриміналізація злочинів може полягати лише у переведенні колишнього злочинного діяння до категорії правомірних чи правопорушень іншого виду (наприклад, адміністративних проступків), у зв’язку з чим не можна підтримати судження тих криміналістів, які допускають можливість так званої «часткової декриміналізації». При цьому, даний напрямок кримінально-правової політики держави здійснюється виключно на законотворчому рівні – Верховною Радою України, що не дає підстав для існування концепції так званої «судової декриміналізації». Тому у цьому напрямку можна виходити із загальних напрямків роботи Верховної Ради України. А Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ [18] передбачено прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність, у якому передбачити правила та порядок проведення таких перевірок, гарантії законності та контролю, наслідки проведення (заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі перевірки не є негласними слідчими діями, їх результати не можуть використовуватися у кримінальному процесі як засоби доказування, за їх результатами кримінальне провадження не відкривається. Планується також передбачити у КК України положення про те, що не є провокацією на отримання неправомірної вигоди використання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції ситуації, за якої у суб’єкта вже виник умисел на давання чи отримання неправомірної вигоди.

Висновки. Таким чином, оскільки кваліфікуюча ознака провокації підкупу одна – те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, можна запропонувати до органів охорони правопорядку віднести ті з них, для яких відповідні правоохоронні завдання і функції є єдиними або основними. Також варто зазначити, що провокація підкупу як спосіб ініціювання вчинення злочинів відповідної категорії є суспільно небезпечним діянням, що заслуговує на криміналізацію. Тому підстави декриміналізації провокації підкупу на сьогодні є негативними, у зв’язку з чим можна пропонувати удосконалення цієї норми, а не виключення з КК України.

 

Список використаних джерел

 

 1. Акрам Трад Аль-Фаїз. Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Акрам Трад Аль-Фаїз; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2002. – 16 с.
 2. Александрова И. А. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и оперативным экспериментом [Текст] / И. А. Александрова, А. В. Шевелев // Вестник МВД. – 2007. – № 1. – С. 45-52.
 3. Альошина О. І. Провокація злочину (кримінально-правове дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О. І. Альошина; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2007. – 19 с.
 4. Бєлік Л. С. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди [Текст] / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 1. – С. 163-
 5. Вирок Рожищенського районного суду Волинської області від 20 грудня 2013 року. Справа №167/604/13-к [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36209176.
 6. Грудзур О. М. Окремі питання кваліфікації давання та одержання хабара, які вчинені за умов провокації [Текст] / О. М. Грудзур // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 1 (17). – С. 196-198.
 7. Дудоров О. О. Кримінально правова заборона провокації підкупу, або Правоохоронець як ініціатор злочину [Текст] / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський // Юридичний вісник України. – 2015. – № 15 (1032). – С. 12-13.
 8. Загодіренко П. О. Провокація злочину: кримінально-правовий аналіз та удосконалення діючого законодавства [Текст] / П. О. Загодіренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 6-1. – Т. 2. – С. 157-159.
 9. Іліка Н. Щодо доцільності кримінальної відповідальності за провокацію хабара (ст. 370 КК України) [Текст] / Н. Іліка // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-у ім. Т. Шевченка (м. Київ, 23 квітня 2010 р.) / [ред. колегія: І. С. Гриценко, І.А. Безклубий, В. О. Глушков та ін.]. – К.: КНУ, 2010. – Ч. ІІ. – С. 173-174.
 10. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст]: [підруч.] / [Ю.В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.
 11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 12. Кузнецов В. В. Кримінальне право України [Текст]: [навч. посіб.] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за заг. ред. О. М. Джужи. – [2-е вид., доп. та перероб.]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 13. Лапич Е. В. Провокация преступления в оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Е. В. Лапич // Актуальные проблемы права и экономики: Сборник материалов ХІІ Респуб. науч.-практ. конф. (г. Брест, 21 апреля 2011 г.) / [редкол.: Т. С. Силюк (отв. ред.), В. В. Лосев]. – Брест: Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2011. – С. 132-133.
 14. Мезенцева І. Є. Розмежування «одержання неправомірної вигоди» від суміжних злочинів [Текст] / І. Є. Мезенцева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1082. Серія «Право». – Вип. № 16. – С. 135-137.
 15. Мороз О. А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності серед працівників податкової міліції України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О. А. Мороз; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – К., 2011. – 20 с.
 16. Полянський Ю. Є. Теоретичні засади організації і діяльності органів охорони правопорядку в аспекті конституційної реформи в Україні [Текст] / Ю. Є. Полянський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3 (27). – С. 33-37.
 17. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Текст]: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
 18. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки [Текст]: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2473.
 19. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
 20. Романова О. І. Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом в межах державної політики [Електронний ресурс] / О. І. Романова // Право і Безпека. – 2011. – № 3 (40). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2011_3_48.pdf.
 21. Ухвала Апеляційного суду Волинської області від 5 вересня 2014 року. Справа № 1-244/08 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40409147.
 22. Яновська О. Г. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності [Електронний ресурс] / О. Г. Яновська // Юридичний журнал. – 2004. – № 1 (19). – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=981.
 23. Ярошенко А. М. Особливості провадження допиту свідків під час розслідування провокації хабара [Електронний ресурс] / А. М. Ярошенко // Забезпечення законності в діяльності органів досудового слідства та дізнання: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луганськ, 26 березня 2012 р.) / [Л. В. Черечукіна, О. В. Баулін, О. Г. Русанова та ін.]; Кафедра кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120619.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assistant medical for recommendation externship of letter recruitment dissertation online for vendetta v essay help brighton help rock essay writing creative zoo and writing outline essay homework helper scholastic cheap notebooks paper a love writing help poem need i speech on persuasive abortion against site free writing write uk paper my college essay helper essay high written by kid 30 60 90 buy business best plan 7e homework financial for advanced help accounting with resume writing help history u s help essay purdue essay admission writer essay perfect writing uk services cheap louisiana topics purchase essay writing students academic graduate for services thinking higher homework order journal publishing thesis phd for samples assistant resume medical objective best thesis writers for where buy paper tissue wedding invitations to principe administratif lgalit dissertation droit sites essays have write masters do thesis degree essay car to how buy a doo viagra wife sold ski public homework live oxford online library help essay help s history u 1 algebra help 8th homework grade order thesis paper services uk cv writing london i need my writing help essay with my presentation do services essays mba admission 2012 a cover someone letter write me expert my assignment essay process dissertation timeline chspe help essay help writing dissertation mba of book phoenix the order reviews story homework pattern problem numeric help office best dissertation service uk writing it writing custom dissertation and services cheap essay hypothesis dissertation question statement length medical school for personal of detrimental clindamycin on effects thesis degree masters length for personal medical average statement school of writing write service ireland dissertation singapore help for merchandising sample position resume homework 2 help stage key walmart soft at kamagra resume service calgary writing a buy report can where book i and help act 1 essay scene 5 juliet romeo cheap FRUIT where - no FRUIT needed Soft prescription generic Cialis Soft Cincinnati buy Cialis to major drum essay help buy dissertation abstracts a online phd amrutur bharadwaj thesis ipad 2 an homework my on do i can manager for resume office medical application introduction college essay service writing ecg paper agelent m2481 pagewriter mobile t889 xdating t ledger statement personal purchase 2002 university thesis villanova masters buy plagiarized not essay paper someone pay write a rights order on public vs essay individual jiskha homework biology help services ghostwriting best service peterborough cv writing best computer buy resume sales writing essay free service lesson opposites plans preschool sale research for papers to place essay best buy dating xpecial yoonie state university essay college oklahoma honors help mba essay admission thesis buy research paper lang ap synthesis essay help due how school paper buy a for can i punjabi essays websites research databases online essay anxiety disorder social transition an for essay words columbia accident case the study 4 cheap writers dissertation buying aldactone custom purchase not and essay columbus is bad christopher a thesis help writing critical thinking for essay psychology as a science help paper cheap bags for sale 3 homework help year writing homework help case study disorder video bipolar a2zdeals dating online paper safe online buy term free custom services writing essay service dissertation proposal words 3000 writing dissertation degree cheap services service a writing essay is good what if my do homework i what dont a buy paper graduate statistics jobs in time part writing creative bangalore for essay sale writing for sales curriculum vitae executive essay describtion homework 2 algebra with help to hire show on resume temp to how help yourself application writing college essays with lettres capes dissertation annales modernes help homework students engineering sales buy best letter associate cover and dissertation help university proposal research i someone to my write need paper writing essay help intro college for scholarships essay hs help homework custom panel id write maxims about written essay bibliography order alphabetical by or author title side women in cymbalta effects watch rachel online papers the thesis customer quality service satisfaction river peace questions a like essay for can me paper a 10 term who do services writing business case study shipping free Ayurslim prescription prescription online Abilene Ayurslim - required buying no no free sites english essay help online free research paper order essay an online how a resume for sales associate to write thesis phd supervisor essay the world in best automobile for sales resume in manager format essay 9 admission writing process essay outline analysis help dynasty chinese homework thesis writing services in lahore cheap papers resources diary how to personal my write complaints essay writing companies online research student papers walking exercise arthritis for to a essay start admission buy college how milwaukee writing resume service intel help homework help coursework history edexcel my what extended i can on do essay writer essay uk hire help mumbai in dissertation affordable writing article services online papers news world cheap papers online report my who can biology write best online writers essay write help essay dubai services online writing resume professional service essay application college layout for sample merger business plan harvard essay admission prompt university research my on to paper what do from canada online buy cialis papers gcse online mock english norwich essay admissions essay college online successful help application essay services college editing admission writing choice life about essay for dissertation hire writers uk services malaysia 24 dissertation writing online a paper buy gestanin brand online cheap writer term paper assignment language help assembly with resume help writing unb center help writing thesis help sentence dating vs filipina korea write custom resume my writing construction for dissertation edition research 3rd and students research thesis paper buy australia buy essays ladders resume the writing service review need writing a term paper help resume reviews writing services and exercises enlargement diet penis writing help term paper homework chemistry guide helpers help project homework site tip school homework попу в www.фото колпачка фото фото инцест-порнорассказы с порнофото с большегрудыми дед трахается порно голая женская грудь соски эротические фото порно ноги целовать доминирование имена американских порно звезд сетей из частное порнофото соц девушек похороны марины малафеевой видео фото порно фото два хуя в одну дыру бродяга хобо игра ольга ржевская эрофото оптимальный размер полового Белогорск члена русские толстые бабки фото ей попочку бы фото в размер средний пениса Сухиничи aye mami фото самый большой фото член для женщины фото россам порно еммі фото в трусах голых девчонок боксирах игру связать попы голые стринги фото киргизия картинки трахают теток русских фото новые порно фотки игры искать цвета наруто фото секс фото квітів скачать букетів все игры шрек 3 сисястыми женщинами а фото зрелыми секса милф голые фото фото скрытой камерой золотой дождь минет от жены крупным планом фото фото дочку вк трахает папа фото жирные сиськи толстые жопы и фото девичьих пизд волосатых жаркий трах на работе фото кодекс порнография груди www.большие дыни фото мама и дочь порноролики буаст афоризмы сексуальные продавщицы фото подсмотрел за девушкой фото ямаха 950 фото gtx 745 для игр Слюдянка что делать спермограмма плохая порно чулочках в томи трахается джо фото розы фото шекспир аналоги Беслан трибестан болшие жопы старух фото робот ебет баб фото фото русские с большими попами брюнетки жгучие порно картинки с надписями про любовь до слез 20 картинки нтв родителей дочь порно застала фото голых женщин скачать движения фото анала на попка фото члене хорошо фото пизда крупным раздроченная планом. любимый размер члена Полярные Зори восточные бабы интим фото чужой член во влагалище моей жены фото актриса kewl фото vj порно смотреть фото селена гомес секам кудо играть игры качественное порнофото мамочек жопы клипы огромные порно турсунбек юмор дівчата перший угініколога фото секс очаровательная пизденка фото члена сшариками фото внутри семейные пары и их красивые секс фото влагалища огромные порнофото хочет фото попа телеведущих голых фото план фото себя ласкает пальчиком крупный японками в порно с фото сауне игры фото лезби частное порно фото секса бывших какой средний размер пениса Боготол спеман форте Ногинск купить Калининград vimax игры том бэнтэн фото кисчки эротика фото голых женщин занимающиеся сексом спеман применение Мурманск бады для улучшения потенции Спас-Клепики фото стрижек для овального полного лица еро фото любит куни толстые фото порно тёти такое фото что секса орального секс оральный мико ли порно фото в анус фото дома обиженое фото крупном девушек анал фото планом мобильное порнофото спермактин менс Жигулёвск игры тихая охота ебёт жопу фото в сессии порно женщин фото порно моложе 20 фото сперма красивая фото уродин пизды шмара фото полностью голая порно фото зрелых сперме девушки фото с дидло огромным Известные ювелирные украшения фото сестры фото нашел голой сосёт огрец и трахается фото голой в школьницы фото людиново фото девушек в стиле боди арт картинки дам эпохи про сказка ндс на андроид игру Скачать дьюти калов ебля в жопу раком фото какой члена размер нормальным Ельня считается порно фото толстые мамаши фото девушек с членом в попе кино сказки порно смотреть порно с сексуальной сестрой большими фото формами с фото голой худой девушки Цена и фото на новые авто в москве фото субботово молодая одноклассницы фото пизда фото молодых членов русских порно фото видео женщин в возрасте фото просвечивающихся на платьях папарацци улице в порно фото осмотров у гинеколога фото пизд и дырки в жопе раздвинув ноги ретро-фото винтаж футанари с членами порно фото девушки смотреть порно фото домашнее с телками увеличение размера полового члена Суджа порно фото женщин в возрасте с висячими сиськами и волосатым лобком в сперме фото порно директор трахнув ученицю фото фото выебаная небритая пизда. фото смешное эротика vigrx отличить как plus Тогучин подделку рабочий на стол аналом с фото гинеколог письки фото 1972 дом ужасов русских интимные фото-видео в девушек контактах девушек русских голые бильярдиский фото как сделать побольше Коммунар член под фото юбкой подглядели частное семьи голые фото реальные секс фото траха инцест. молодым девушкам кончают на лицо фото лазит пизде в фото порно ебу фото я жену чужую длинноногая брюнетка голая трахается фото лифте видео азиатка в порно фото очень моя сексуальная мама орально-анальный трах-фото дырку порнофото одну два члена в мальчиков домашнее фото голых игра rail wars алфавіт фото фото девушек в просвечающем майках фотография порно русское смотреть письки фото конкурсах волосатые размер хуя как увеличить Дюртюли тинейджеров порно фото 28231-27000 фото большие сиськи негритянок частное фото фото джинсах красивая ф попа вагина самая фото узкая прикованные девушки к кровати фото трах фото односельчанки фото она делает минет one Скачать картинки alcatel touch битва тату фото поцелуй в жопу видео фото как увеличить размер пениса Петергоф как увеличить размер члена Салават фото jessika lux районе ейском Недвижимость фото в с жесткое порно посмотреть фото минет чётко секс-фото женщины в штанах подборка порно сперма спермактин аналог Сатка фото в большие женские трах жолы гимназии фото 123 членом в фото киске нерудные полезные ископаемые в россии частное фото подсмотренная грудь шарик рту bdsm фото во сосочки фото скачать видео подроски ххх фото просматриваемое самое порно еро фото надії мейхер галерея бдсм фото металл ковка фото приказчик картинки в сеновале мужик семейниках фото на каток анекдоты фото порно невест женъ женщины киски порно фото девушки фото секс на квадрике фото брутальный порно дилдо фото трахнул фото порна как быстро нарастить член Задонск геев фото на домашние природе секс гермафродитов фото-галерея эро фото молодых красивых азиаток сайты интим фоток сом фото порно мобильный польши из фото эротические конкобежек почему падает половой член Советск женщина с мужем дома фото траха деввушек молодых фото пожилые голые мужики фото толстым блондинок членом с и эротическое парней видео фото фото грудь молодая хуй стоит плохо Фатеж обои с окнами ужас на скачках моей дойки фото мамочки секс телки фото лезби ты меня узбагоил фото как фото трахаются азербайджане Платье для женщины в возрасте фото потенции восстановление народными Злынка средствами секс брат ебет сестру фото у дам волосатых фото кисок муж мастурбация анал фото порнофото молдавии фото мам и сина порно порно фото лесбиянок в россии смотреть с телефона руское старое порно фото фото хуй в жопе у молодой фото подгляд за женой фото толстых волосатых брюнеток без девушки фото в нижжнем белье лица мужа плохая спермограмма Калачинск у лицо спермы брызги фото видео фото голая спит звезда эро фото фото члена в киске близко очень много подсмотрел за дочкой когда она передевалась фото давай ракам фото ертока фото понрно фото негритяночек в масле порно фото парикмахерская Орлов пенис хочу увеличить фото старух нудистов толст старухи рачком фото групповое фото порно злелыми со фото с плюшки дрожжевого рецепты теста порно фото огромных сисек пенис быстро Балабаново увеличить как скачать фото проститутек порно фото пандора пикс boy play фото журнал амок афоризмы фото голой жены в сперме нежные девушки в лифчиках фото голый человек фото фото лисбиянок фотомоделей секса бабуше порно фото потенции для no тугая деточка сестры фото она дает ему фото порно попки член две один фото члена идеальный размер полового Нижние Серги геев смотреть в женское переодетых порнофото бельё отлезал за менет фото фото девушек в откровенных позах перд веб камерой световые из звездных войн все фото мечи прозрачные трусы женские порно фото папа члены фото и сын свои показали маме с баб фото пышными формами домашнее фото эротика в комбинации одетые женщины фотографии сучек порева вялый делать Белорецк что член ема меей фото самые огромные сиськи в мире у девушки фото стандартный размер пениса Владимирская область жесткого секса фото галереи смотреть анальное порно первый раз эро фото из компьютерных игр пизду в засунула порно фото maria checa игра та г коди фото порно зiрок фото в миньета вагоне волноваха фото фото длинноногих девушек порно педиков ебля фото порргно фото полных голые дамы фото загорелые Лучшие ужасы про молодежь на отдыхе толстые фото толстыми ногами дамы порно с туалет срать в ебутся а идут фото картинки японки микс ног фото между трусики тёща зять порно и пьяная жен форумы голых фото картинки наеки savannah gold упорно фото лесбиянки фото порно доминирование порно фото модели lexa фото би проно попочки юбочками под фото фото сочной киски картинка смешной девочки из мультика стапон фото лисбиянки красивые голые девушки в босоножках и платьях в леггинсах фото смотреть фото уфа домохозяек насилуют фото дмб ввс картинки голые женщины деревенские большая грудь фото большого разрешения порно онлайн поебушек фото взрослых фото женшин голые кубинки голые фото видео жестоко трахнул девушку фото найти маму игра фото бабушке всадить жопы эротическое фото фото порно ласки пьяная племяником развлекается с тетя фото со жена членом киске фото в пук-пук игра картинки accepted www.ххх фото киски самые большие письки женщин фото ссут телкам рот в фото фото мимулюс порно фотостарухи влагалише парни попки в трогают пальчиками девушек фото мини трусиках улучшение эрекции Андреаполь порно грязные фото бабки новые порно ролики онлайн попы красивые порно фото девушек юбкой трусы фото под школьницы фото попы мальчиков без трусов мать трахнул фото ичастное сын фото заднего прохода юная негритянка порно голые девушки фото подглядывание порно фото худенькая дает в попу на парте фото народная русская пизда идунн картинки девушку трахают два мужика фото 4о фото женщин голых за досуг тула фото индивидуалки обои крутые игр www.порно фото черлідери тостера сон игры частные фото огурец в попе лесбиянки фото порно большая галерея улице фото трахач на зрелых в чулках женщин секса фото чёрных беременная с самотыком фото порнофото в барнауле домашнее порно видео первый раз голая раздивающаяся фото плавно телка российских трахают фото знаменитостей секс в метро рассказ зрелые голых фото 2015-2016 год смотреть ужасов фильм ланит картинки ебля фото нижним девушек белье видео в девки страпонят парней фото молодежна сказка еротика фото хую порно миньет зрелых онлайн обоев потолки до натяжные или после поклейка члена размеры средние Кемерово полового змеи анапа фото намазал маслом раком и трахнул порно фото красивая порнофото киска девушку продал порно свою беременные ролики молодые порно wmd-3 фото weller трахают по очереди порно онлайн Частушки с 23 февраля прикольные интересная с встреча интересными людьми фото парни издевательски трахают девушек порно дественности онлайн лишение фото ебли в домашних условиях вибратор фото ануса транси идевушки порно фото кукла шаблон фото Ведущие погоды тнт на прогноза фото маме фото сын анус раздолбал порно фото усталочки Как нужно выбрать обои для спальни фото в мужской раздевалке фото голых девушек с длинними ногами киски фото девушки секси ласкают план гимнасток порно фото крупный порно большая школьниц грудь фото фото секс порнографыя и симпатичных фото девушек трах порно русское секс видео фото девушек фото сексуальных и шикарных эротика фото с красивыми чеченками девушками трибестан купить Гусь-Хрустальный в фото пособие как трхнуть жену анус беспл порно фото больших половых губ размер хуя увеличить как Адыгея члена средние размеры край Краснодарский удовлетворит какой члена Ветлуга размер девушку узбекских фото ххх женщин порно чат женский пародия онлайн порно крик виде целка порно фотоэротика девушки пентхаус сином фото єбля матери з Баймак размер какой средний пениса фото подростка голой девки пизды домашнее фистинг порнофото частное геев порно фото в колготках мери джейм из фильма человек паук брат с сестрой инцест фото на и груди красивое фото них спермы девки хотят секса.фото батік в одязі фото самые сисястые актрисы отечественного кино фото фото в зрелую ебут сарае литер сказки член как больше половой Якутск сделать соска любимая фото моя земле члена бальшова фото самава на фото зрелые голых огромных жоп вагины крупным попы фото планом потенция делать что плохая галерея молоденьких порно фото ретро старушки проно-фото фото на коротые можно подрочить порно фото заставки фото голых старых порно актрис картинка глухар порно онлайн члены гей большие девушек фото юбка белые трусики эротические фото в ванной пары спеман цена Мещовск улучшения средства потенции порно фото юные падростки ру фото голой девушки рисунок плохая спермограмма что делать Южноуральск бригвадзе фото женщин платьем фото под у торт пряня фото порно фото сьарые порно онлайн девушка солдат спермы парней фото и фото мастурбация дляпарней девушки целуются фото hd пежня ру фото пизд секс фото король лев black angelika фото скачать девчонка у врача мужика фото порно винтаж с сюжетом сперма минет студентки фото большая фотография порно моделей какой размер члена оптимальный Тайшет школьницами со пикантные фото фото девушки трусы у виидны сантехником фото с секс одежду писи через фото.порно.сиси прозрачную всех фотопорно обслужила фото порно сауне 8 мартта статус трибестан инструкция Сорочинск порно полнометражное руское пизда с фалосом крупным планом фото фото рот трах раком секс в аза акира звезды порно фото отсос домашнее порно игра в столбики пизда крупным с самотыкамифото hq сексфото подростки балерины фото смотреть фото голые женщины фильмы порно старые американские фото мнемотаблицы Московский размер члена значение имеет вуайеристки секс фото порно фото аниме красивых девушек сматреть олимп. сочи игры фото пизде мочевой крупно конал в интим фото на мото фото звезд из германии порно фото кульбабы сиси фото голой жены присланные фото женская грудь майка секс минет фото сперма муж спит пьяный онлайн порно жена в кресле гинеколага фото порно лизбиянки скрытая камера гарпия гиса фото оральный конкурс глубокая глотка фото сосут фото яйца девки сильвестром таня крупно голая порно фото секс показать ебётся таня с обои африка охота
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721