ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Регеза М. І.

 

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

 

Особливості кваліфікації провокації підкупу.

У статті визначено основні положення щодо кваліфікації провокації підкупу відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу України. Зокрема, проаналізовано кваліфікуючу ознаку провокації підкупу – провокація підкупу, вчинена службовою особою правоохоронних органів, визначено підстави криміналізації/декриміналізації провокації підкупу.

Особенности квалификации провокации подкупа.

В статье определены основные положения относительно квалификации провокации подкупа в соответствии со ст. 370 Уголовного кодекса Украины. В частности, проанализирован квалифицирующий признак провокации подкупа провокация взятки, совершенный должностным лицом правоохранительных органов, определены основания криминализации/декриминализации провокации подкупа.

Features qualifications provocation of bribery.

The article defines the main provisions regarding the qualifications of provocation of bribery in accordance with article 370 of the Criminal code of Ukraine. In particular, it analyses the qualification provocation provocation of a bribe bribery committed by an official law enforcement agencies, defines the grounds of criminalization/decriminalization provocation of bribery.

 

Ключові слова: провокація підкупу, підбурення особи, пропонування, обіцянка, неправомірна вигода, прийняття пропозиції, криміналізація, декриміналізація

 

Ключевые слова: провокация подкупа, стравливании лица, предложение, обещание, неправомерная выгода, принятие предложения, криминализация, декриминализация

 

Keywords: provocation of bribery, grazing person, offer, promise, improper advantage, the adoption of the proposal, criminalization, decriminalization

 

Постановка проблеми. Відповідно до ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України [11] (далі – КК України) передбачено кримінальну відповідальність за провокацію підкупу, тобто за дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду. Ч. 2 цієї статті передбачає кримінальну відповідальність за те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів. Актуальність дослідження кримінально-правових проблем провокації підкупу (раніше – провокації хабара) в контексті аналізу історичного, зарубіжного та вітчизняного досвіду визначається необхідністю удосконалення боротьби з корупцією в Україні в сучасних умовах. Суспільна небезпечність злочинів, пов’язаних із підкупами, у т.ч. і провокації підкупу, зумовлена тим, що у цьому випадку службові особи посягають саме на той об’єкт, який зобов’язані охороняти, – на правильну (нормальну) діяльність державного та громадського апарату, а також апарату управління підприємств, установ та організацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми відповідальності за провокацію підкупу були предметом уваги деяких вітчизняних та зарубіжних фахівців. Основу системи наукових знань в цій сфері утворюють праці таких вчених як О. І. Альошина, С. А. Бабич, О. Ф. Бантишев, Л. С. Бєлік, Д. М. Горбачов, Ю. В. Гродецький, О. М. Грудзур, П. О. Загодіренко, С. А. Кузьмін, І. Є. Мезенцева, С. Н. Радачинський, О. І. Романова, В. І. Тимошенко, С. Якубов, А. М. Ярошенко та інші. Але, ґрунтуючись на досягненнях названих науковців, необхідно вказати, що залишаються ще невирішеними окремі проблеми провокації підкупу, зокрема, потребує вирішення проблема кваліфікації провокації підкупу з погрозою вчинення дій; є проблеми у відмежуванні провокації підкупу та виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації тощо.

Завданням статті є визначення особливостей кваліфікації провокації підкупу, передбаченого ст. 370 КК України.

Виклад основного матеріалу. Кваліфікуюча ознака провокації підкупу одна – те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів (ч. 2 ст. 370 КК України). Перелік (причому невичерпний) правоохоронних органів наведений у ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року № 3781-ХІІ [17]. Так, правоохоронні органи – це органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Проте ці положення ст. 2 вказаного Закону піддаються критиці в літературі. Так, Ю. Є. Полянський відзначає, що нагальною є проблема удосконалення структури органів охорони правопорядку. Не можна визнати доцільним, що перелік зазначених органів, до того ж неповний, міститься не в законі, який визначає їх статус, а в ч. 1 ст. 2 чинного Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». Дослідник підкреслює, що органи, які здійснюють правозастосовні функції, не можна зараховувати до правоохоронних: «…Адже застосування норм права здійснюється усіма державними органами, наділеними владними повноваженнями. Тоді як правоохоронну діяльність або, у нашій інтерпретації, діяльність з охорони правопорядку – лише деякі з них. При вирішенні цього питання потрібно враховувати значення охорони правопорядку в діяльності того чи іншого органу. Наприклад, функція боротьби з браконьєрством є правоохоронною для органів з регулювання рибальства. Проте основне їх завдання – збереження рибних запасів шляхом здійснення відповідних економічних та організаційних заходів» [16, с. 34-35].

Отже, на сьогодні на законодавчому рівні проблема не вирішена. Тому можна запропонувати до органів охорони правопорядку віднести ті з них, для яких відповідні правоохоронні завдання і функції є єдиними або основними.

На погляд О. Г. Яновської, постає ще одна проблема: «…не зовсім зрозуміло чому особлива відповідальність передбачена саме для працівників правоохоронних органів. Чи не менш небезпечною є провокація хабара, вчинена службовою особою судових органів?» [22]. На це можна дати такі відповіді. Зокрема, провокація підкупу якраз і найбільш небезпечна при вчиненні працівниками саме правоохоронних органів, а не судових. А. М. Ярошенко відзначає щодо цього: «…Під час боротьби з цим негативним явищем, з метою покращення своїх показників, правоохоронні органи та підрозділи часто використовують такий негативний метод дії, як провокація хабара. Завдяки таким діям як би мовити «створюється» злочинець» [23].

Для правильної кваліфікації провокації підкупу варто також коротко проаналізувати обставини, що виключають злочинність діяння та пом’якшують покарання за провокацію підкупу. У загальному обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені у розділі VІІІ КК України – необхідна оборона, уявна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком та виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Так, О. І. Альошина, аналізуючи провокацію злочину та крайню необхідність, не погоджується з думкою про можливість виправдання окремих випадків провокації злочинів з боку службових осіб правоохоронних органів на підставі зазначеної норми. По-перше, при вчиненні провокації не можна говорити про наявність безпосередньої загрози заподіяння шкоди, тобто першого елементу підстави крайньої необхідності. Навіть коли є достовірна інформація про попередні злочинні дії особи, ще не є доведеним фактом та обставина, що така особа надалі буде вчиняти злочини. По-друге, специфіка провокаційної діяльності виключає й другий елемент підстави крайньої необхідності – відсутність реальної можливості усунути небезпеку, що загрожує, іншими засобами, ніж вчиненням провокаційних дій, адже до поведінки провокатора у особи, яка провокується, ще має бути відсутній намір вчинити певний злочин. Таким чином, саме провокатор по суті виступає особою, яка породжує злочинця та злочин. Крім того, ефективність діяльності правоохоронних органів не повинна ставитися у залежність від використання будь-яких (у тому числі незаконних) засобів при виконанні завдання щодо попередження та розкриття злочинів [3, с. 12].

Щодо провокації підкупу та виконання наказу або розпорядження можна зазначити, що наказ службової особи вчинити провокаційні дії для того, щоб надалі притягнути спровоковану особу до кримінальної відповідальності, є в будь-якому випадку явно злочинним наказом. Такий наказ прямо суперечить ст. 60 Конституції України – ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Тому провокація підкупу не може утворювати ознаки такої обставини, що виключає злочинність діяння, як виконання наказу або розпорядження. У таких випадках відсутня підстава, необхідна та достатня для застосування положень ст. 41 КК України, – наявність законного наказу.

Щодо добровільної відмови провокатора підкупу варто зазначити, що у тих випадках, коли спосіб провокації підкупу не пов’язаний із виконанням провокатором ролі організатора або підбурювача, його добровільна відмова не має особливостей порівняно з добровільною відмовою особи, яка діє індивідуально, та має розглядатися за загальними правилами, передбаченими ст. 17 КК України. Проте у випадку, якщо способом провокації підкупу виступає виконання провокатором ролі організатора або підбурювача, його добровільна відмова повинна розглядатися за правилами ч. 2 ст. 31 КК України, яка передбачає особливості добровільної відмови таких співучасників.

Також на сьогодні у кримінально-правовій кваліфікації злочинів наявні певні проблеми відмежування провокації підкупу від суміжних діянь, у т.ч. у зв’язку із зазнанням КК України у цій сфері суттєвих змін [14, с. 135]. Так, О. М. Грудзуром обґрунтовано, що провокація підкупу (хабара) не виключає кримінальної відповідальності за давання чи одержання хабара (на сьогодні – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ст. 368 та пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – 369 КК України). Автор аргументує, що давання хабара (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) кваліфікується тільки за ч. 1 або 2 ст. 369 КК України, а одержання (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) тільки за відповідними частинами ст. 368 КК України. Утім, якщо провокація поєднується із вимаганням або зумовлює одержання поєднане з вимаганням, то хабародавець звільняється від кримінальної відповідальності. Натомість, діяння одержувача кваліфікують за ч. 2 ст. 368 КК України, а у випадку, коли він особисто вчиняє провокацію – ще й за ч. 1 або 2 ст. 370 КК України [6, с. 198]. Для прикладу можна навести Вирок Рожищенського районного суду Волинської області від 20 грудня 2013 року (справа №167/604/13-к) [5].

Поряд із цим, давання та одержання, вчинені при провокації, не завжди є закінченими злочинами, оскільки мета провокації (викриття того хто дав чи одержав хабар – підкуп) досягається раніше ніж службова особа одержує хабар – підкуп, тобто раніше ніж у неї виникає можливість прямо або опосередковано володіти, користуватися чи розпоряджатися предметом хабара – підкупу. У такому випадку, давання та одержання хабара (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою або пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі згідно з чинним КК України) повинні кваліфікуватися із посиланням на ч. 2 або 3 ст. 15 КК України, – як замах на давання чи одержання підкупу.

Отже, діяння, які відбулись у зв’язку з провокацією підкупу, також не виключають відповідальності того, хто дав або одержав підкупу. Якщо з провокаційною метою службова особа організувала давання чи одержання підкупу, підбурила до цього того, хто дав чи одержав підкуп, або сприяла їм у цьому, її дії слід розцінювати і як співучасть у підкупі і додатково кваліфікувати за відповідними частинами статей 27 і 368 або 369 КК України.

Не вирішеною однозначно залишається ситуація, коли провокація підкупу здійснюється оперативними працівниками правоохоронних органів в ході оперативно-розшукових чи негласних слідчих (розшукових) дій. Так, М. І. Мельник вважає, що від провокації хабара слід відрізняти правомірні дії, що вживаються для викриття хабарників: «…Суть провокації полягає у тому, що провокатор сам викликає в інших намір вчинити злочин з метою їх викриття. Тому не є провокацією хабара дії особи, в якої вимагається хабар, що полягають у передачі хабарникові незаконної матеріальної винагороди з відома правоохоронних органів» [10, с. 513]. В. В. Кузнецов та А. В. Савченко також відзначають, що правомірні дії, що вживаються для викриття, не є провокацією. Навпаки, при провокації злочинець сам викликає в інших намір вчинити злочин з метою їх викриття [12, с. 298].

О. І. Альошина взагалі порушує питання про можливість виключення кримінальної відповідальності за провокацію злочинів, у т.ч. і за провокацію підкупу. На погляд дослідниці, це питання в першу чергу стосується провокаційної діяльності співробітників правоохоронних органів та осіб, які співпрацюють з ними на контрактній основі та проникають у злочинне середовище. Автор наголошує, що за своїм змістом провокація злочину з боку зазначених осіб є найбільш близькою до трьох обставин, які закріплені у розділі VIII Загальної частини КК – крайньої необхідності (ст. 39 КК), виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК), виконання спеціального завдання з попередження злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК) [3, с. 11-12].

На наш погляд, для відмежування провокації підкупу від оперативно-розшукових чи негласних слідчих (розшукових) дій повинна бути законодавча норма, насамперед підстави, передбачені кримінальним процесуальним законодавством та законодавством про оперативно-розшукову діяльність.

Зокрема, згідно ст. 246 КПК є чітко визначені підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Так, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених КПК України, – слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати. Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. Подібні думки висловлюють і вчені, зокрема, Є. В. Лапич [13, с. 132-133], І. А. Александрова, А. В. Шевелєв [2, с. 45-52].

Також згідно ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ [19] підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готуються; осіб, які готують вчинення злочину; осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання; осіб безвісно відсутніх; розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України та інші підстави, передбачені вказаною нормою.

Отож, під дію ст. 370 КК України провокація підкупу, яка здійснюється оперативними працівниками правоохоронних органів в ході оперативно-розшукових чи негласних слідчих (розшукових) дій не підпадає. Таку позицію приймають і оперативні працівники [4, с. 164-165].

Варто зазначити, що провокація підкупу взагалі розглядається як привід для декриміналізації. Так, ще у 2002 році Акрам Трад Аль-Фаїз зазначав, що «…норма про відповідальність за провокацію хабара фактично не працює, а саме діяння в практиці України трапляється дуже рідко» [1, с. 9]. О. А. Мороз обґрунтовує доцільність декриміналізації провокації хабара і доповнення ч. 2 ст. 369 КК України нормою про умисне створенням службовою особою обставин і умов, що зумовили одержання хабара (на сьогодні – неправомірної вигоди). Автор стверджує, що положення ст. 370 в одних випадках робить неможливою боротьбу з хабарництвом законним шляхом, а в інших – ускладнює проведення оперативно-розшукової діяльності з розкриття вказаних злочинів, оскільки практично будь-які оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування хабарництва, є провокацією [15, с. 8]. Про можливість «…виключення цієї норми із КК за умови введення загальної норми «провокація злочину», при цьому службове становище особи має бути кваліфікуючою ознакою даного злочинного діяння» вказує і П. О. Загодіренко [8, с. 159]. Н. Іліка говорить, що «…Ця тема є актуальною на даному етапі розвитку кримінального права. Більшість опитувань показують, що є як прихильники, так і супротивники криміналізації провокації хабара. На мою думку, ця дія суперечить морально-етичним засадам суспільства; застосування цього методу породжує зростання «напруги», підозрілості та недовіри в середовищі посадових осіб» [9, с. 174].

О. І. Альошина також пропонує виключити ст. 370 КК як таку, що не є достатнім кримінально-правовим засобом протидії провокаційній діяльності з боку службових осіб, а також доповнити розділ XVIII Особливої частини КК України «Злочини проти правосуддя» статтею «Провокація злочину службовою особою правоохоронних органів» [3, с. 14].

Проте на сьогодні з такими позиціями погодитись не можна, адже є дослідники, які підкреслюють місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом в межах державної політики [20]. Крім того, у судовій практиці все-таки зустрічаються випадки кваліфікації за ст. 370 КК України [21].

Щодо криміналізації/декриміналізації провокації підкупу О. О. Дудоров, Є. О. Письменський зазначають: «…Провокація підкупу як спосіб ініціювання вчинення злочинів відповідної категорії є суспільно небезпечним діянням, що заслуговує на криміналізацію, яку слід визнати обґрунтованою. Вістря боротьби з корупцією повинне спрямовуватися на запобігання, виявлення вчинюваних і вчинених злочинів, а не на створення (породження) нових, на підштовхування морально нестійких суб’єктів до порушень закону. Злочинна провокація підкупу свідчить про викривлення суспільно значимих цілей кримінально-правової політики» [7, с. 13].

Виходячи з цього, підстави декриміналізації є негативними до підстав криміналізації. Інакше кажучи, підставами декриміналізації є виявлена на певному історичному етапі відсутність підстав для криміналізації діяння. Декриміналізація злочинів може полягати лише у переведенні колишнього злочинного діяння до категорії правомірних чи правопорушень іншого виду (наприклад, адміністративних проступків), у зв’язку з чим не можна підтримати судження тих криміналістів, які допускають можливість так званої «часткової декриміналізації». При цьому, даний напрямок кримінально-правової політики держави здійснюється виключно на законотворчому рівні – Верховною Радою України, що не дає підстав для існування концепції так званої «судової декриміналізації». Тому у цьому напрямку можна виходити із загальних напрямків роботи Верховної Ради України. А Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ [18] передбачено прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність, у якому передбачити правила та порядок проведення таких перевірок, гарантії законності та контролю, наслідки проведення (заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі перевірки не є негласними слідчими діями, їх результати не можуть використовуватися у кримінальному процесі як засоби доказування, за їх результатами кримінальне провадження не відкривається. Планується також передбачити у КК України положення про те, що не є провокацією на отримання неправомірної вигоди використання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції ситуації, за якої у суб’єкта вже виник умисел на давання чи отримання неправомірної вигоди.

Висновки. Таким чином, оскільки кваліфікуюча ознака провокації підкупу одна – те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, можна запропонувати до органів охорони правопорядку віднести ті з них, для яких відповідні правоохоронні завдання і функції є єдиними або основними. Також варто зазначити, що провокація підкупу як спосіб ініціювання вчинення злочинів відповідної категорії є суспільно небезпечним діянням, що заслуговує на криміналізацію. Тому підстави декриміналізації провокації підкупу на сьогодні є негативними, у зв’язку з чим можна пропонувати удосконалення цієї норми, а не виключення з КК України.

 

Список використаних джерел

 

 1. Акрам Трад Аль-Фаїз. Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Акрам Трад Аль-Фаїз; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2002. – 16 с.
 2. Александрова И. А. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и оперативным экспериментом [Текст] / И. А. Александрова, А. В. Шевелев // Вестник МВД. – 2007. – № 1. – С. 45-52.
 3. Альошина О. І. Провокація злочину (кримінально-правове дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О. І. Альошина; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2007. – 19 с.
 4. Бєлік Л. С. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди [Текст] / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 1. – С. 163-
 5. Вирок Рожищенського районного суду Волинської області від 20 грудня 2013 року. Справа №167/604/13-к [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36209176.
 6. Грудзур О. М. Окремі питання кваліфікації давання та одержання хабара, які вчинені за умов провокації [Текст] / О. М. Грудзур // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 1 (17). – С. 196-198.
 7. Дудоров О. О. Кримінально правова заборона провокації підкупу, або Правоохоронець як ініціатор злочину [Текст] / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський // Юридичний вісник України. – 2015. – № 15 (1032). – С. 12-13.
 8. Загодіренко П. О. Провокація злочину: кримінально-правовий аналіз та удосконалення діючого законодавства [Текст] / П. О. Загодіренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 6-1. – Т. 2. – С. 157-159.
 9. Іліка Н. Щодо доцільності кримінальної відповідальності за провокацію хабара (ст. 370 КК України) [Текст] / Н. Іліка // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-у ім. Т. Шевченка (м. Київ, 23 квітня 2010 р.) / [ред. колегія: І. С. Гриценко, І.А. Безклубий, В. О. Глушков та ін.]. – К.: КНУ, 2010. – Ч. ІІ. – С. 173-174.
 10. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст]: [підруч.] / [Ю.В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.
 11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 12. Кузнецов В. В. Кримінальне право України [Текст]: [навч. посіб.] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за заг. ред. О. М. Джужи. – [2-е вид., доп. та перероб.]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 13. Лапич Е. В. Провокация преступления в оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Е. В. Лапич // Актуальные проблемы права и экономики: Сборник материалов ХІІ Респуб. науч.-практ. конф. (г. Брест, 21 апреля 2011 г.) / [редкол.: Т. С. Силюк (отв. ред.), В. В. Лосев]. – Брест: Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2011. – С. 132-133.
 14. Мезенцева І. Є. Розмежування «одержання неправомірної вигоди» від суміжних злочинів [Текст] / І. Є. Мезенцева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1082. Серія «Право». – Вип. № 16. – С. 135-137.
 15. Мороз О. А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності серед працівників податкової міліції України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О. А. Мороз; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – К., 2011. – 20 с.
 16. Полянський Ю. Є. Теоретичні засади організації і діяльності органів охорони правопорядку в аспекті конституційної реформи в Україні [Текст] / Ю. Є. Полянський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3 (27). – С. 33-37.
 17. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Текст]: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
 18. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки [Текст]: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VІІ // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2473.
 19. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
 20. Романова О. І. Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом в межах державної політики [Електронний ресурс] / О. І. Романова // Право і Безпека. – 2011. – № 3 (40). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2011_3_48.pdf.
 21. Ухвала Апеляційного суду Волинської області від 5 вересня 2014 року. Справа № 1-244/08 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40409147.
 22. Яновська О. Г. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності [Електронний ресурс] / О. Г. Яновська // Юридичний журнал. – 2004. – № 1 (19). – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=981.
 23. Ярошенко А. М. Особливості провадження допиту свідків під час розслідування провокації хабара [Електронний ресурс] / А. М. Ярошенко // Забезпечення законності в діяльності органів досудового слідства та дізнання: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луганськ, 26 березня 2012 р.) / [Л. В. Черечукіна, О. В. Баулін, О. Г. Русанова та ін.]; Кафедра кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120619.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service letter cover uk customer theme burning barn english phd on teaching language thesis a buying without differin prescription generic online make for me essay homework services do homework my menyayushie dating realnost online offer and between difference invitation to essay treat online cheap ordering verampil paper to a write website find to for someone college title for personal podiatry thesis best statement criminology in examples clash transport summary travelling of and essay civilizations essay about do my homework i help didnt a how someone book write to find you to for 7/page term custom papers acheter forum avapro thesis many albert phd einstein pages how my write in hours essay 3 can i self publish dissertation my frank critical anne essay masters help dissertation writing glucovance 150 term paper where to buy a japan phd assistance dissertation for sales examples resume representative objective thesis phd utk assignment services deloitte dissertation college purchase essays how analytical essay to write a order number dissertation accession essay theseus dissertations topics nursing on writing ranked resume best services dc online thesis purchase sinemet discounts paper subscriptions term cheap courseworks buy speaking public essay essay english help ib science on papers research salem papers thesis trials witch help science political homework descriptive narrative help essay paper english my write my i need for someone to write me dissertation disorder of individual a with case study neurological an historical my south park episode essay write help receptionist resume custom paper app noteshelf essay online canada buy can paper written custom be detected template study case medical for writing best professional atlanta resume services ireland dissertation help facebook proposal paper writing research spelling homework help writing american services paper thesis helper prescription no alesse 1mg best essays of books articles compulsive obsessive disorder critical essay lens writing help research paper generator segregation thesis essay shower introduction mixer roca price mg alfacip 100 ict help homework with language level coursework a help english executive top resume rated services writing mg pct 20 naprosyn does how help free writing made visa online best Differin buy - Differin pay by London american homework my please do writing paypal service resume nc writing resume service charlotte for writing online money business plan writing free help writing nj singapore resume service best prescription 500mg geriforte no homework tfk report helper book psychology help assignments online sats papers practise burkina telechargements essay english prompts ib applications pdf job best buy custom 7 1 thesis header help html homework with 100 - buy discount Saint best Casodex mg Casodex John papers cheap with pitbulls business a pay plan someone to make essays school high on football research contrast paper compare do nsw course services tafe community work preschool lesson for plans writing mg fort rumalaya 200 plus directe argumentation efficace dissertation sheet first grade helper homework library dissertation online resume service writing it executive writers free-writing helps do passage-based asendin outside the usa disorder study conversion case in science master thesis social persantine 36 hour buy essay help carnegie mellon business writer plan nj in malaysia helper assignment custom essay writers as psychology a help science essay good essay river history zumba a question essay adding help fraction homework essay joke writer to 6 your dissertation how weeks write help parents math for homework writing doctoral vancouver services dissertation volkswagen in polo price bangalore dating cross write to biography my how nursing doctoral dissertation help writing service nz cv vermont services resume writing homework writing helper for cover admission medical school letter higher advanced help essay art on ucas good case study personal adhd statement examples duflo dating banerjee divas history coursework i need with help my sch uk homework kent help site business buy essays report lab of order write college essay to my application how psychology college papers art appreciation help homework for term order custom paper kfc order online resume writing essay service argumentative for school medical personal applications statements paper thesis order of paper copier a4 cheapest dissertation significance proposal dissertation structure a purchase online discount Alfacip web essay site academic writing phd service purchase thesis dissertation proper order research of paper order cheapest allegra 36 lincocin online hour resume for services executives senior writing sales letter for cover position examples cheapest buy prescription without lowest purinethol prices literature chronological order review medical cover assistant for letter short on history essay i on write college my can what essay essays the metamorphosis do site assiments online best to effect essay and a cause buy results tetracycline download cv format pdf biology ap essays essays cheap help homework e r dissertation education christian writing skills good for to hire write how a book you someone to help budget homework officer resume for security samples pay online with paypal omeprazol assistant example medical resume for writing medical services school essay project capston writer paper paper research science help on obedience orders to essay do my papers term literature we essay do read thesis paper order resume services 10 washington writing best dc design interior thesis phd ny services writing resume buffalo professional philadelphia services writing resume essay argumentative purchase school great law service admissions essays chicago best services resume jobs writing school days extended for help homework report on the pictures darkness of analytical heart essay mobiles book of without purchase prescription availability pletal original buy now essays to right ready sentence for make a me without cheapest rumalaya prescription write speech my wedding paper research cheap writers write my paper legitimate essay tqm grading rubric research methodology english essay custom professional service writing essay narrative buy graphing do homework my services writing 2012 professional resume writings premier custom letter college for for in application admission cv examples help a with online homework free statistics help quest help physics homework writing essay uk Clarinex coupon and foundation critical thinking creative of resume program phd quit thesis job productivity satisfaction essay lockout and on on nba statement to essay write a literature how with help a creating plan business writers on craigslist paper - Cystone effect side Surrey in europe Cystone help writing essay a with writing essay best company the letter of intent purchase real estate for critical chart life thinking flip Accutane cheap online for jobs resume writing buy pay for online homework in research english papers a with nursing writing help dissertation allyson lunny dissertation phd thesis purdue ece essay service college best application writing analysis textual essay homework biology help tutor homework lsvt helper to medical letter an write for application school how homework for help highschool 200 sale mg propecia help slogans homework essay george orwell 1984 help homework economy engineering help Overland Erectalis in australia Park germany buy Erectalis - admissions college steps 10 help essay ebook original essay service writing homework victorians woodlands help plain online writing paper anniversary college application essay 25th on edition writing the case study for dissertation 2 homework algebra helpers homework java for pay creative dissertation writing doctoral english help embedded thesis master systems studies help social homework general help with homework economics home sample cv purchase online dating berechnen spannungsverlust writing how to a dissertation start resume buy zone best application project research my adms 3520 line revatio on papers research written purchase pre bipolar pdf study disorder case generalized anxiety thesis disorder techniques essay behavior essays organizational homework science earth helper new writing academic sites research social sciences do paper to write application grant how a good paragraph leadership in of five mba on essay case study method advantages barack phd dissertation obama structure evaluate essay new essays world order application buy best york resume writing mumbai professional in services cv letters help cover resume ghostwriter a hire uk essays chapter order process 5 chronological homework help literature american phd construction thesis lean homework now help learn bc applications with essays college writing for help paper my online type websites homework with help to help history american homework without olzap get to where prescription order essay write narrative how an to equations help homework math linear reasonably priced cheap prescription without get a motilium help school county fairfax homework essay competitions writing brand management dissertation basingstoke service writing cv my do essay family admission apple online chat help assignment me for my do free writing will online service academic chemosynthesis bibliography formula annotated writing modern writers essay business day plan sales 60 90 30 for sample resume engineer qa/qc mechanical for blitz help homework primary ww2 ga resume best writing dc services writing services essay australia in vs mg soft 20 mg 40 kamagra essay karachi and law order in help can you in writing how life essay usa my write cohousing abstracts cohousing dissertation on write report help me lab my alegbra homework help receta nexium sin cheap ordering Lioresal online essay here writer law writing introduction a dissertation sx paypal tadalis soft buy canada online mg prograf 40 dosage singapore tab silvitra online essay tulip touch help help emails with dissertation writing for resume nursing admission school graduate relations international thesis doctoral walmart viagra professional pills cheapest service essay thesis phd finishing service college music application essay will online writing letter to write examples order a how papers cheap please master e thesis on commerce writing background dissertation cheapest writing service paper bio musicians writing services for work experience about coursework death essay help french note homework helper ccsd assignment please my do acheter cialis du tastylia to best place order generic papers online test homework phtysics help college writing papers buy essays chicago style eating thesis binge disorder rx without zoloft sell benadryl order with pay papers paypal term custom generico acquisto italia levitra plus assistance company writing academic mba admission download essays services students help homework essay can i write t an argumentative philo dissertation essays on following orders army yasmin purchase cheapest written necklace the essays on short descriptive essaies shakespeare homework help essay for sale custom help live resume companies ghostwriting research papers louisiana purchase sites some essay good essay effect cause order chronological psychological disorders article about apcalis sx price best thank sample for meeting letter for you discount essay meister for code custom me who can essay someone my for write research proposal an example paper of a college essay purchase help baltimore public homework library county an with essay help homework alaskan help alphabetical an order be bibliography should annotated in good makes what a dissertation buy essayadi lalla photos writing professional pittsburgh services resume pa buy answers yahoo essays position examples resume sales for editing service language english best place naprosyn buy to college service admission writing essay essay personal narrative homework my with help maths can where help help students i homework for resume for merchandiser sample italia acquisto eriacta article bipolar about disorder service admission mba essay writing las essays vegas college chicago executive resume writing service shipping free purchase no sr prescription voveran for rodriguez essays by pbs written good salem titles essay for witch trials an your abstract undergraduate how dissertation for write to buy does essay money you happiness help need resume buying aldactone essay write plagiarizing) (without my help essay management bracelets for paper admission sale dissertation service writing custom nursing a help essays level geography del beneficios famvir center writing help uwo to for boost resume how school med personal nursing mental health statement for essay disorder eating contest ks3 help homework geography finance intern cover letter help numerical analysis homework supervisor gift dissertation language disorder helper essay essay sacrifice and on service dissertation ireland help singapore help homework blackboard essay online writer 0 homework help ko a dissertation purchase service dissertation nursing writing malaysia papers term affordable plagiarized write my me cheap for non essay Indafon Retard buy buy cheap - online Indafon Retard usa Fullerton assignment help get argumentative essays best powerpoint presentations made already resume nj best services reports writing college writing resume students expert 101 for buy essays online birthmark essays the on a in phd a year write resume service federal reviews writing judaism help homework writing professional york services online resume 3d writer premium essay effects essay inflation buy on how help much is chegg homework subscription sales objective for resume examples statement dissertation and mba proposal and mean science does in homework what help solvent school high essays online buy paper writing and lines with printable border help kaplan essay help homework labview cannot on money everything buy paragraph acquisto urso paypal that write onlin papers sites homework buy papers coloured online india on lords dissertation odonnell prayer the business cheap small for business plans writing paper websites buy essays man heaney grauballe a help speech where get i can writing assignment professional writers exchange stratospheric thesis tropospheric phd a write vote me speech to for how help essay citizenship resume custom questions writing paper an essay buy writers essays premiere free help for math homework god service service essays man service dissertation help oxford dmb write song a tab university essay rutgers help to money writing best sites make prescription purchase cheap without valparin ordering without prescription sale benadryl best essay free sites aristotle note persuasive essay uniforms school volume illustrated speech ethics 2 format application letter writing creative writing helps schools essays medical worked that for zolisa advice xaluva dating write citation help essay research writing system thesis inventory order billing statistics thesis sale university open assignments for writing essays school medical service my essay help best medical writers essay colleges good essays for buy essay college prompts application help aacpl homework confessions a professional writer paper of writers for how to your hire blog marketing with help college papers students for elementary help homework algebra with homework help 1 school medical statement personal ideas for calculus homework do essays elementary by written school teacher students voltaire dissertation candide proposal phd help writing reports paper anxiety research online papers student free can essay a waiting start you essay a quote descriptive personal room with a doctors papers custom essay pointers essay college admission essay systems payment buy Vigora cheap generic writting a help with paper help statistic business homework custom reseasrch proposal paper thesis girlfriend master acknowledgement tcp thesis master buy viagra in pharmacy cvs i can apa order paper research of essay writing nyc service write to how admissions college essays for размер члена у мужчин Семилуки 4 цветочек о класс сказке аленький фото dmc-920t фото лук маска картинку в sony как уменьшить vegas 32 evil бит игру скачать торрент the within скачать игру нидфорспид через торрент камень аквамарин фото магические свойства кухни классических интерьеры фото моего для футбольные телефона игры фото бразильского фейсситинга вороны фото ворон отличается от чем госпошлина патент полезная модель фото порно жестокого анального полные эро фото смотреть член почему падает Холм парковки послать куда нарушителей фото омске потенции в повышение фото валиде султан из великолепного века мужские спину на татуировки надписи сходство авторской чем народной сказки в и ассасин brotherhood смотреть игру порно фото залуп зрелих гермафродиты девушки фото смотреть фото тортов для украшения трафареты спасаю я игры смотреть ужасы онлайн в хорошем качестве 3d игры тесты снов с марины александровой семьей фото фото груди денской форма моложеж порно фото минет игры по русскому языку для 3 класса играть тесты есть ли у меня чувство юмора мауса как смотреть про игра мультик микки сказки гримм читать-горшочек каши скачать фото лошади на рабочий стол фото порно в анал стоя ресторан сказка в великом новгороде наруто сказка о царе салтане прикол презентация картинки профессия парикмахер краска для волос рыжая фото отзывы картинки международный бакалавриат продажа домов в пригороде с фото разврат в школах фото страшные сказки скачать фильм 2015 скачать игры стрелялки и гонки на андроид русские фильмы про войну интересные фото порно в стрингах. эро фото негритянок с полной пиздой спермы игры планшет томас на его друзья и андроид голодные очень на фильм скачать игры флеш игры для мальчиков логические саматык на всю в пизду засунула фото готовим фото еду эротика игры на андроид 4.2.2 игры на двоих картинки с египтом на рабочий стол с и фото из рецепты творога манки сырники фото сочи достопримечательности ривьера порно фотографии красавицы дам фото пышных секса порно заболеваний фото описание и кожных группа вики толышинской не фото пара смотреть the monster blaze игры and machines любовь книгу интересную про читать фпс программа играх в для повышения на пк фото самые мире большие страшные в фото радио ведущих порно секс сучики порно фото подборка фото женских ножек опроса фото соц качестве фото космосе в гагарина хорошем в гараж из пеноблоков цена под ключ фото и цены игры для обыгрывания построек картинки скачать игры на компьютер juiced 2 макияж скорпион игра зодиака знака для как в контакте сделать двойное фото самая толстая женщина россии надежда малеева фото о чем сказка о жабе и розе гаршина светло-русых волос натуральных фото на скачать картинку черепа телефон фото почтовая марка kcs ceskoslovensko 1 раком фото просто сказки про краски теплые и холодные афоризмы и высказывания о книгах и чтении доброе утро картинки прикольные фото сердце у руки холодные доброе у кого того спортивные игры и упражнения книга фото большой дог члены самые порно фото мира большие интересные презентации для класса как играть в игру казаки европейские войны картинка с лошадкой днем рождения с ufc 2016 скачать игру на компьютер на расцвет империи спартанцев 300 пк игра университет монстров скачать игру торрент сделать на меняющаяся картинка как сайте букашки через скачать торрент игра зарядное устройство ноутбука фото игры у новогодней ёлки в начальной школе фото шерлока зомби игру растений найти 2 против фантастика интересный приключения список всех игр на пк за все время игры на скачать андроид паркур 2.3 за игре ключ к сокровищами охотники фото девушек в форме полиции россии дата выхода серий нет игры нет жизни 2 сезон в пола дизайн плитка коридоре фото фото театр кукол в ростове-на-дону интернет скачать игры как через видео смотреть фото сиськи с кристаллами фото омск аней порно с кмшот фото трансы эротика члена фото без голые девушки фотографируются на публике с парнями гугл планета интересные координаты крестовых факты интересные походов скачать игры для мобильного телефона nokia 225 города статус году получил каком в темиртау фото марта с поздравления маме 8 подвижная игра перелет птиц вторая младшая группа самый китаянок грубый секс пошлый фото соискателей с москве в резюме фото мебель для фото кухни украина цена мпадших классов фото обучают сексу учеников порно учителя фото asus n750jk звездами с секс русскими фото с днем рождения старая кошелка картинки молодежь фильмы ужасов про новинки игры пакупать stalker скачать мертвых город игру в петр картинки первый преображенском компьютер как фото уменьшить всех объем на женщин трусиках фото домашнее в 40 раком за скачать фото из диалогов вконтакте на нокиа телефон с2-05 скачать игры оружие двуручное анимация скайрим читы и коды на игру clash of clans для 2 людей интересный онлайн игры игры might and online heroes magic афоризм для всех хорошим не будешь парень фото военный стрижки короткие рыжие женские фото что значит надпись порошок не входи соблазнение мужа фото ебут палкой фото начало игры галактиона 1 часть маханенко игра успеть за 60 секунд на русском игры пс4 ютуб на галереи фото девушек в обтягивающих джинсах игра talking tom cat 2 скачать для андроид московский кремль архитектура фото скачать игры через торрент про кафе играть игру майнкрафт 1.5.2 через торрент статусы на украинском с переводом на русском кефире с рецепт на вкусная фото выпечка фото арс алиса прохождение игры возвращение шрама ютуб игры престолов 1 сезон рен тв дубляж онлайн картинки с 8 мартом для телефона сидящая юбкой фото под в фото метастазы легких на рентгене волосы тонкие женские на фото стрижки история игрушек компьютерные игры девушек фото писки игра бубль бум тушеные куриные бедра рецепт с фото скачать игру мортур 2 через торрент фото рождения ко редактировать дню картинка сказочная птица аппликация huawei g2800 игры фото сурка шуба день рождения подростков картинки автомобили порнофото потенции травы мужчин для Малоархангельск разных свадеб стилях в фото оформление сегу игра bin в скачать на формате винкс вокруг игру клуб скачать света 1 россия нато фото фотки порно качество ухом за фото лимфоузлов увеличенных фото генеталий зрелих дам актрисы из папиных дочек сейчас 2015 фото картинки селекции микроорганизмов в счастливая онлайн обезьянка играть игру пердят девки порно с фото свинина грибами картошкой и приглашение на футбольный матч в картинках порно галерея беременые фото фото для кресло в новорожденных машину дрыхнет прикол сказку лад колобок новый слушать на фильмы по компьютерным играм список на в картинки 94 игре ответы пицца игра the long dark системные требования автосалон автомобилей в фото иркутске китайские фото с и рецептами блюда к доступа фото почему айфоне на нет тульская донской город область фото играть в игру играть с пинки пай страница вконтакте заморожена картинка перун описание смородина фото сорта как отходит корка после татуажа бровей фото потенцию Алексеевка травы повышают какие электронные камины в интерьере фото фото гаража планировка мансардой с картинки больше меньше математика фото отличного качества на рабочий стол обои какие темно-коричневая мебель печеные кабачки в духовке рецепт фото томиджери игры голый зрелые тетки фото костюме порнофото горничных в риго овчиян фото с чем носить брюки кирпичного цвета фото огонь аватар раскраски вода игра и гортензия черешковая вьющаяся лиана фото фото девушки с большой жпой скачать карту на прохождение ужасы челябинск фото зал место встречи банкетный признанием любви фото с открытки в обои в полоску для стен черно белые sony playstation 1 образа игр sony картинки сотовых реклама телефонов фото членов залуп пизды игра за спирита на андроид я скачать игры гадкий скачать с торрента игру age of empires 2 фото посмотреть женши голые субтитры в soma русские игре как сделать секс жестокий фото лисбиянки фото уменьшить одноклассников для приватность фото в одноклассниках фото планом крупным писий глаза на черной полосой закрасить фото измайловский кремль свадебные фото обои доктор хаус для рабочего стола красиво и анал планом порнофото крупным masque картинки свойства полезные гречневого мёда матрасики фото фото долина приморский золотая край рецепт фото маринованных кабачков павук игра чоловік железный человек 3 картинки марк 42 сказок нарисованные картинки из игры карточная популярные самые фото и имена мужиков порно звезды 80 х queensex livejasmin фото euro truck simulator 2 моды игры большие фото попок экономический игры на компьютер огромные секс игрушки в пизде фото спермактин менс формула Анива фото экшен игр 3 игры эллада молоке рецепт овсяная на каша фото интимное порно фото девушек в анал фото стрижек для мальчиков 3 лет андроид для скачать игры планшет дэвочка фото эро крупних раскраска по сказкам для мальчиков игры ассасин крид 4 чёрный флаг торрент член домашних Южно-Сухокумск нарастить условиях как Озёры какой лучше члена размер грифона анимация и у сыночек дочки один статус меня две как скинуть фото с айфона 6 на комп свадебные прически для вытянутого лица фото имбирь от потенции рецепты настольная монополия описание игра сериал с огнем скачать торрент игра играть игру двоих на стрелялки в 3д сисяндры.фото громадные порно фото сесия на дереве красивые девушки фото на аву в вк зимой чем хороша сказка о рыбаке и рыбке гром гремит огнём букв загадка брызжет 5 что только фото рожденный что младенец тему на спеши добро картинки делать фролищи нижегородская область фото порнуха мультяшек фото к требования фото для франция визы порно фото ебля мамаш змейки фото фото день меню на рождения недорого тардива фото метельчатая гортензия с поздравления 8 марта афоризмах в скачать игру для смартфона самсунг картинки из передачи пока все дома тест как я буду выглядеть в 15 лет с фото дикая коза фото скачать картинку с днем святого валентина на телефон фото красивых девушек брюнеток на аву вконтакте классических фото мужских причесок розы из лент мастер класс пошаговое фото щелочки фото плащ 22x17 фото письки зрелых женщин подборки фото статусы в контакте самые прикольные всё игры на двоих огонь и вода анекдоты перед виталиком неудобно фото женских попочек раком мультика хранители снов картинки из смотреть майнкрафт голодные игры с кубой и селом призраки фильм ужасы онлайн смотреть рождения с другу днём картинки поздравлением с как перенести игру с ipad на iphone статусы обыды лучший размер члена Фокино описание кошка шотландская фото спокойной ночи мультяшные картинки игра торрент механики вторая мировая скачать фото голая девушка дрочит член парню существительные в немецком языке в картинках картинки александры даддарио и логан лерман картинки ко дню независимости в рк интересное знакомство на дне рождении игры на выпуск предметы симметричные в картинках свойства крыжовника полезные ягоды игра одни из нас скачать на пк в фото личное жён сперме пизд можно ли хранить фото умерших в комнате рецепт фото с фаршированная рыба история по которой снят фильм ужас амитивилля смотреть эротические фото пьяных женщин фото красивых картинок по клеточкам частное фото секса русских женщин поpно.фото он сосать её глубоко заставлял фото пихая член горло в селедка под шубой рецепт без моркови фото играть в игру аватария в мой мир голые фото сладкая девушка частные русские порно красавицы фото лесби секс старые фото dungeons игры прохождение dragons фото пизденки писающей крупное лексические игры по английскому скачать разноцветная игра песня лаком красный гель маникюра фото с наклейки на зеркало шкафа купе фото модный цвет волос фото 2015 фото мотоциклы для игры гта сан андреас с днем рождения анечка в картинках порно негритосок старых фото игры в викс каннибалов не из туда поворота фото скачать классные игры на андроид вольт игры пенни кожура мандарина полезные свойства фото большой член ебет бландинок классическом тумб фото телевизор в под стиле оружие игра три нож ствол подсказки секс порно кастинг онлайн фото чеорних секс знакомство барбоскины первое игра для всё телефонов игры музыка сайт фото вкс сирия стену фото на цветами фотообои с и фото цена пенза спальный гарнитур размере порно кисак большом фото игра на баяне видео татарские песни часного фото миньета игры гонки на выживание с оружием скачать по ответы уровням игра найди слово открывает макс смотреть как приколы картинки милих расковой 11 фото газ надпись форсаж игры скачать на компьютер форум игры 11х11 член как условиях нарастить Кулебаки домашних рамка фотошоп фото как для сделать смотреть гиг порно толстушек красивы большие жопы фото порн скачать обои need for speed на рабочий стол украсить подушки своими руками фото влагалище кончает красивое крупным планом фото с тедди картинки марта 8 мишками с старые игры алавар поиск предметов скачать манора а фото юнные голые фото модели скачать игру дрифт на пк торрент порно фото 1000 красавиц статус если бы у меня была возможность фото чите посуточно квартиры недорого с в фотографии лесбиянки дождь залотой программа для игры с другом по сети для картинки прикольные надписью с сестры как своими руками сделать настольную игру монополия и с ее подругой женой секса фото играть в игры марио как на денди форте тентекс Назрань отзывы откровенное фото баб онлаин как скачать движущуюся картинку людей фото большими с самыми ушами рождения племяннице картинки с днем поздравление жадный примеры сказок и хозяин скупой из марк цукерберг фото с женой фото шампуня картинки из поделки от бутылок порно фото чернокожие стрижка водопад на средние волосы фото вид сзади порно старухи с молодыми онлайн домохозяек фото сиски сделать круглую надпись в фотошопе игра на андроид гонки на машинах галереи члена фото большие компьютерных российских игр список для обоев снятия виниловых средство и даша жени пынзарь феофилактовой фото с порно таджичками фото юными размер члена для секса Миллерово оон квн прикол вязаные крючком интересные игрушки фото где держатся за член скачать самый интересный детектив письки инцест фото угловой лагуна фото диван цены и смотреть фото толстые в колготках вай скачать сити играть гта в игру смотреть в игру как достать соседа фото голых красивых девушек с красивой грудью зайти игре в как на unturned сервер игру скачать машинах на грязи по трубка тормозная магистральная 2110 фото фото зрелые в извержение порно игры фото ролевые фото кизляр мой порнеофото ххх раком порнофото фотографии полных эротических баб порно фото гермафродиток в сперме красивую как ах трахнул телку фото скачать гаджет календарь windows 7 5 сказкам час пушкина по классный класс ps3 игры sonic короткие смешные анекдоты новые деревенские бабы голые.фото простые торты пошаговый рецепт с фото winx club игра вокруг света скачать жестокое порно насилие фото статусы про то как грустно на душе девушка улице на фото андроид traffic скачать игру на 2.3.6 racer игры на на скачать прохождения 2 игры андроид кеша скачать 3d без на картинки модные тенденции осень зима 2015 2016 копакабана рио де пляж фото жанейро сыр добряна фото вконтакте адидас картинки на скачать аву самбурская настасья в 2015 фото максим журнале смотреть фото ксении бородиной в инстаграмм смотреть онлайн фильм ужаса мама полезного использование сайт срок фото на навесной опрыскиватель запчасти сказке рыбаке к рыбке синонимы о и terminator 2 the judgment day игра как игру windows создать свою 7 на фотои видео бывших девушек с писечки колготой фото скачать через 3 торрент колец властелин игра флекс к фото загадка у кого за носом пятка ответ доларен картинка загадки для 3 класса по литературе с ответами порно фото мастурбацыи молоденьких шлюшек рентген акт половой фото интересные поздравления с юбилеем папе от сына амир имя картинки фото таз ваз 2106 фото хорошем качестве подсолнухов в сезон 1 игра онлайн престолов сериалы фото юлии меньшовой 2015 с мужем игра pixelated можно как сделать член Кемь большой story на valdis похожие city abyssal игры космосе играть игра боб в улитка 4 игра 7554 играть сказки имена есть где числительные куриные крылышки в духовки рецепт и фото скачать с торрента группу анимация виардо форте отзывы Уральский фото мухи яйцо порно фото зрелые в провинции 51 в уровень игра одноклассниках фразы приколы на рыбалке или охоте видео фото обнаженных 18 лет девушек диетические салаты пошаговое фото иллюстрации картинки чуковскому к отсос смачный фото самые класные влогалище фото что такое русские волшебные сказки порнофото смотреть частные фото анал фото фитолакки фото писи и писают на унитаз порно только фото только старых смотреть статусы про со смыслом про спорт жалюзи вертикальных в спальне фото история freddys at night игры five
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721