Особливості визначення структури правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті міститься аналіз особливостей визначення структури дистанційно-трудових правовідносин. Автор визначив особливості суб’єкта, об’єкта та змісту правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників.
Ключові слова: структура правовідносин, дистанційна зайнятість, дистанційно-трудові правовідносини, суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин.
Тhe article contains analysis features remotely determine the structure and labor relations. The author has identified features of subject, object and content of legal relations in the field of remote employment.
Постановка проблеми: нині в умовах формування та розвитку нестандартних форм зайнятості особливої уваги набувають правовідносини у сфері дистанційної зайнятості, які виступають, перш за все, мотиватором продуктивності праці. Слід констатувати, що на ринку праці нашої держави дистанційно-трудові правовідносини набули значного поширення, кількість дистанційних працівників постійно зростає. Все частіше на ринку праці з’являються вакансії для дистанційних працівників у сфері ІТ, маркетингу, страхування, аудиторської та бухгалтерської діяльності, журналістики та ін. В контексті здійснення державної соціальної політики важливим є те, що за специфіки дистанційних правовідносин, дистанційними працівниками можуть виступати люди з обмеженими фізичними властивостями – інваліди.
Варто відзначити, що поширення правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників здійснюється з 80-х років ХХ століття. Проте, до сьогодні наука юриспруденції чітко не визначає суб’єктів, об’єкт, зміст та інші складові елементи структури дистанційно-трудових правовідносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: питання структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників як інституту трудового права з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження великої кількості видатних вчених у сфері трудового права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Теоретичні основи формування та розвитку правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників закладені у працях відомих вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити М. Г. Бєляєву, П. В. Бізюкова, О. В. Волкову, В. І. Герасимчука, О. А. Грішнова, В. М. Данюка, Б. М. Данилишина, М. І. Карліна, О. І. Кисельову, А. М. Колота, В. П. Кохана, І. І. Моторну, В. А. Савченко, Я. В. Свічкарьову, М. В. Семикіна та ін. Серед зарубіжних вчених, які досліджували інститут дистанційної зайнятості працівника, слід виділити Хьюз Урсулу, Пратт Джоан, Ноя Нормана, Курланда Ненсі, В. М. Глушкова, Н. Н. Моісєєва, А. В. Соколова, В. М. Костакова, В. Л. Іноземцева тощо. Незважаючи на вагомий доробок вітчизняних та іноземних науковців, структура правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників залишається практично недослідженою юридичною категорією.
Система правових відносин відображається через свою структуру. Доктрина юриспруденції по різному визначає поняття структури правовідносин. Зокрема, О. Ф. Скакун під даним юридичним терміном розуміє основні елементи правовідносин (суб’єктів) і доцільний спосіб зв’язку між ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів [1, с. 453].
В свою чергу, О. С. Іоффе серед елементів будь-яких правовідносин називав суб’єкт, об’єкт, правомочності та обов’язки [2, с. 43]. Пізніше вказаний вище дослідник разом із М. Д. Шаргородським уточнив, що склад правовідносин утворюють суб’єкти, між якими відбуваються правовідносини, зміст, а також об’єкти, на які вони спрямовані [3, с. 201]. Тобто науковці виокремлювали три складові елементи у структурі правовідносин – суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин. При цьому зміст правовідносин, на їх думку, становлять правомочності та обов’язки суб’єкта, спрямовані на об’єкт. Ми поділяємо думку вищевказаних науковців щодо виокремлення саме таких трьох складових елементів структури правовідносин, як суб’єкт, об’єкт та зміст.
Більше детально розглянемо окремі елементи структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості. Першим елементом структури правових відносин є суб’єктний склад. Суб’єкти правовідносин – це індивіди, організації або спільності, які на підставі юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин – носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [4, с. 381]. Основними (базовими) суб’єктами дистанційної зайнятості виступають роботодавець (наймач) та працівник. Зазвичай, взаємодія даних суб’єктів здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, які підтримують робочий контакт.
Для прикладу можна навести здійснення роботи фахівцями ІТ сфери, які є, зазвичай, найбільш розвиненими в контексті реалізації дистанційної зайнятості. Як свідчить практика, вони активно використовують територіальний поділ виробничого процесу, за яким головний офіс компанії перебуває у економічно розвиненій державі (оскільки там продаж їхнього продукту є найбільш вигідним). В той час персонал, який здійснює безпосереднє виробництво програмного продукту (програмного забезпечення) живе і здійснює свою трудову діяльність у країнах, де вартість трудових ресурсів є суттєво нижчої, ніж в розвинених державах світу.
Також серед суб’єктів, які активно користуються дистанційною формою здійснення праці, окрім представників ІТ сфери, варто виділити осіб, які створюють об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, такими особами є художники, дизайнери, письменники, тощо [5, с 470]. Крім цього, не вимагає стаціонарного робочого місця трудова діяльність фахівців медіа-ринку, наприклад, у сфері маркетингу, інформаційних технологій, консалтингу, рекламної діяльності та інше.
На практиці, здійснювати трудову діяльність дистанційно також можуть будь-які працівники, праця яких безпосередньо пов’язана із матеріальними об’єктами (наприклад, інструментами), результатом якої, зазвичай, також на кінцевому етапі виступають матеріальні об’єкти. Як зазначалося вище, зараз телеробота особливо популярна серед тих категорій громадян, які з об’єктивних причин не можуть або не бажають працювати на умовах повної зайнятості. Це студенти, жінки, інваліди, особи, які доглядають за хворим членом сім’ї тощо [6, с. 83].
Досліджуючи суб’єктний склад правових відносин у сфері дистанційної зайнятості також слід відзначити позитивні психологічні моменти при взаємодії роботодавців та працівників. Зокрема, як свідчить практика, дистанційна робота стимулює зростання довірчих і чесних відносин між працівником наймачем, оскільки за такої роботи відбувається мінімізація контролю із сторони роботодавця. І це надає позитивний вплив на працівника. Робітник розпочинає повною мірою усвідомлювати свою відповідальність, адже його робота полягає не у відвідуванні офісу на певний час, а реальному виконанні конкретної праці. Знижується до мінімуму можливість конфліктів працівника і наймача, що також сприяє продуктивності праці [7].
Наступним складовим елементом правовідносин у сфері дистанційної праці є об’єкт. Об’єктом правовідносин є те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність його суб’єктів. Оскільки об’єкти правовідношення слугують джерелом, засобом безпосереднього задоволення потреб суб’єкта, то саме ними визначається, «вимірюється» у кожному випадку цінність правовідношення [8, с. 83]. Ми погоджуємося з твердженням П. М. Рабіновича про те, що об’єкт правовідносин визначає конкретну цінність таких відносин, оскільки саме для досягнення певного результату, яким є об’єкт правових відносин, суб’єкти вступають у правовідносини.
Слід відзначити, що у доктринальних джерелах юриспруденції досить мала увага звернена визначенню та дослідженню об’єкта правових відносин у сфері дистанційної зайнятості. Можна констатувати, що конкретний об’єкт дистанційно-трудових правовідносин залежить від того, на основі якого юридичного факту виникають дані відносини. Тобто, в разі виникнення дистанційної зайнятості на основі цивільно-правового договору такими об’єктами можуть виступати матеріальні об’єкти, які утворюються в результаті здійснення дистанційної роботи (наприклад, різного роду брошури, документи бухгалтерської звітності та обліку), а також продукти духовної та інтелектуальної творчості (наукові праці, музичні твори тощо).
Крім цього, авторське бачення даного питання є таким, що об’єктом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості також виступає сама послуга чи виконувана робота дистанційного працівника. Визначаючи послугу/ виконувану роботу об’єктом правових відносин у сфері дистанційної праці, можна гарантувати захист трудових прав працівника згідно чинного законодавства.
Натомість, у випадку укладення трудового договору із дистанційним працівником, об’єктом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, на наш погляд, виступає конституційне право на працю (передбачене ст. 43 Контитуції України), яке включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку працівник вільно обирає або на яку вільно погоджується. Також об’єктом дистанційно-трудових відносин, які виникають на підставі трудового договору, є трудова діяльність фізичної особи, яка виражається у продуктивній та/ або творчій праці, що трансформується у блага матеріального (наприклад, грошова винагорода) і нематеріального характеру (зокрема, отримання соціального статусу).
На наш погляд, враховуючи специфіку дистанційно-трудових правовідносин, особливим об’єктом правових відносин у сфері дистанційної зайнятості виступає право інтелектуальної власності (також в разі цивільно-правового регулювання дистанційної праці). Зокрема, якщо за договором підряду передбачено створення дистанційним працівником продукту інтелектуальної творчості (наприклад, музичного твору, раціоналізаторської пропозиції тощо), первинним об’єктом даних правовідносин виступає безпосередньо сам продукт інтелектуальної творчості, а вторинним об’єктом – право інтелектуальної власності на продукт.
Окрім суб’єктів та об’єктів, до структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості також входить такий складовий елемент, як зміст правовідносин. Теорія права по різному визначає поняття змісту правових відносин. Так, український науковець О. Ф. Скакун під змістом правовідносин розуміє суб’єктивні права, обов’язки, повноваження, відповідальність суб’єктів правовідносин, а також структуру змісту − спосіб взаємозв’язку, що виникає на підставі суб’єктивних прав, обов’язків, повноважень, відповідальності [1, с. 455]. На думку автора, повноваження та відповідальність не є складовими елементами структури правових відносин з огляду на наступне.
Загальновизнаним в доктрині юриспруденції є розуміння поняття повноваження як обов’язку реалізувати конкретне суб’єктивне право. Такий обов’язок наявний у особливих правовідносинах (зокрема, при реалізації своєї компетенції органами державної влади та ін.). Тому передбачати повноваження як структурний елемент змісту усіх без виключення правовідносин недоцільно. В свою чергу відповідальність, точніше можливість нести відповідальність є такою обов’язковою ознакою суб’єкта правовідносин, як деліктоздатність (тобто, встановлена законодавством можливість учасника правових відносин нести юридичну відповідальність за порушення ним законодавства, умов договору, прав та обов’язків). Відтак, на авторський погляд, відповідальність не є елементом змісту правових відносин.
Змістом правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівника є взаємозв’язок суб’єктивного права та юридичного обов’язку суб’єктів вказаних правовідносин. Зокрема, суб’єктивному праву працівника на оплату праці відповідає юридичний обов’язок роботодавця здійснити таку оплату. В свою чергу, суб’єктивному праву роботодавця отримати вчасно та у відповідній якості результати виконаних робіт за трудовим договором, відповідає юридичний обов’язок працівника виконати передбачені договором роботи в строк та в належному стані.
Враховуючи, що трудове законодавство України передбачає лише один вид дистанційної зайнятості (надомна праця), слід відзначити, що суб’єктивне переважне право на укладення трудового договору про роботу на дому надається:
− жінкам, що мають дітей віком до п’ятнадцяти років;
− інвалідам і пенсіонерам (незалежно від віку і розміру пенсії), особам із зниженою працездатністю, яким рекомендована праця в надомних умовах;
− особам, що доглядають за інвалідами або за членами сімей, які тривалий час хворіють і потребують постійного догляду;
− особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також тим, які навчаються в стаціонарних навчальних закладах;
− особам, які через об’єктивні обставини не можуть бути зайняті безпосередньо в певній місцевості [9].
Зміст правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівника має особливий характер, оскільки роботодавець не може відповідати за безпеку праці працівника, якщо той працює вдома, а не на території роботодавця. Крім цього, у разі трудових правовідносин ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи несе роботодавець, працівник не позбавляється заробітної плати і несе матеріальну відповідальність лише у разі його провини. Натомість, при дистанційній роботі за цивільно-правовим договором підряду ризик псування результату до його передачі замовникові (наприклад, зникнення файлів або оброблювальних баз даних в результатів пошкодження їх комп’ютерним вірусом) лежить на виконавцю [10, с. 679]. Якщо замовник не отримав необхідний результат, то він його не повинен оплачувати.
На думку автора, під змістом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості слід розуміти взаємопов’язане та двостороннє суб’єктивне право та юридичний обов’язок суб’єктів дистанційної праці, які зазвичай виникають, змінюються та припиняються та основі трудового договору або цивільно-правової угоди підряду.
Отже, структура дистанційно-трудових правовідносин включає в себе елементний склад правових відносин, а також правові зв’язки між ними, тобто безпосередньо відносини між суб’єктами. Основними елементами вказаних правовідносин є суб’єкти, об’єкти та зміст.
Зазвичай, суб’єктний склад дистанційно-трудових правовідносин складається із роботодавця (наймача) та працівника. Враховуючи специфіку правових відносин, що реалізуються при дистанційній зайнятості, взаємодія вищевказаних суб’єктів здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, які підтримують робочий контакт. Тому базовою вимогою до всіх працівників дистанційно-трудових правовідносин є навички користування сучасними інноваційними технологіями.
На наш погляд, об’єкт правових відносин у сфері дистанційної зайнятості залежить від конкретного юридичного факту, на підставі якого виникають дистанційно-трудові правовідносини. Зокрема, в разі цивільно-правового регулювання вказаних правовідносин об’єктом виступає результат (зазвичай у матеріальному виразі), на досягнення якого спрямовані дистанційно-трудові правові відносини. Крім цього, на наш погляд, також об’єктом дистанційних правовідносин може виступати право інтелектуальної власності.
В свою чергу, у випадку, якщо дистанційні правовідносини виникають на підставі трудового договору, об’єктом таких правових відносин виступає право на працю, а також трудова діяльність, яка трансформується в певні матеріальні та нематеріальні блага.
Зміст правовідносин у сфері дистанційної зайнятості слід визначати як взаємопов’язане та двостороннє суб’єктивне право та юридичний обов’язок суб’єктів дистанційної праці, які зазвичай виникають, змінюються та припиняються та основі трудового договору або цивільно-правової угоди підряду.

Список використаних джерел та літератури:
1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. − Харків: Консум, 2001. – 656 с.
2. Иоффе О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву /О.С. Иоффе. – Ленинград: ЛГУ. – 1949. – 144 с.
3. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. – М.: Госюриздат. – 1961. – 381 с.
4. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2005. − 609 с.
5. Саєнко Ю. О. Поєднання загального і спеціального у правовому регулюванні робочого часу окремих категорій працівників // Ю. О. Саєнко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – № 26, 2013. – С. 468-474.
6. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Актуальні питання інноваційного розвитку: Науково-практичний журнал. – Х.: ФІНН, 2012. – № 3. – С. 79-84.
7. Нові форми трудових відносин: надомна праця та дистанційна зайнятість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bukvar.su/menedzhment/page,2,116102-Novye-formy-trudovyh-otnosheniiy-nadomnyiy-trud-i-distancionnaya-zanyatost.html.
8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. − К.: Атіка, − 2001. − 176 с.
9. Про затвердження Положення про умови праці надомників: Постанова Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81.
10. Цесарський Ф. А. До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 62. − С. 677-682.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing thesis service phd houston writing resume service for assigments that your people money do style write different in name my 272 online i trust can canadian baralgifen resume services reading writing pa help students does homework help narrative a writing literacy Viagra prescription Viagra price non overnight delivery and help thesis dissertation pay essay help forward it custom admission essay writing canada deforestation homework help dissertation a how purchase to dissertation sri 07 services writing lanka proposal custom writing service phd research school helper homework primary homework history help canadian essay thesis for a a comparative writing writer 2006 planwrite deluxe business plan what written is essay students do learn help homework service writing bio write my paper me research in essays order and anarchy politics verampil canada pharmacy writing product services review dissertation english phd phd thesis nursing database paper proposals research assistance drug abilify my homework do calc cv service derby writing for experience format year resume mechanical engineer 1 with condoleezza timeline book fiction report historical rice dissertation index 14521 papers term sample buy where to online college papers generic india 120mg levitra affordable essay prescribing theophylline for buy writing students no experience work with resume paper buy research writing cozaar helps ed assignments do uk my bags paper cheap uk math free online help homework essay write my re research collage papers writing to start essay how application paper get write to where can i my someone the in speech essays virginia convention pharmacy no cephalexin usa prescription write aper my tubes paper uk custom dallas writing tx resume in services best website essays cyber search abstracts dissertation writing darwin services resume us essays custom help homework astornomy thesis anxiety generalized disorder data help dissertation for analysis with marketing for resumes sample and sales algebra homework answers help 1 dating cheap services dissertation writing illinois newspapers online money can free essay buy happiness my write essay mba custom essays paper christi match profile bousum dating pictures how write a dissertation to qualitative writing services service financial resume personality disorder antisocial term papers methodes francais dissertation in order paragraphs putting compare and with help essays contrast theme wordpress purchase thesis and write i on cause effect should what my essay my help me write dissertation homework concert help report with music hire thesis for writing write to english an how essay pshchology essays university level review essay service best writing a me paragraph make for Plus price Clarence-Rockland Levitra Plus on - coupon discount sale Levitra with best for 200 mg keftab sale generic sweetcheeks Coversyl Coversyl online - place best Degelis order to sale for dating games2gather online doctoral dissertations sale for paper my my do paper write online papers phd admissions help graduate essay of phoenix university course buy work military following importance essay orders essay buy custom research market marriott algebra help 1 homework holt thesis in writers karachi help with free cv help science answers homework statement personal medical how a make school for to divorce papers online resume guarantee service writing amati gianni phd thesis buy research online papers help river homework yarra wholefoods review buy online service buffalo essay for paper shooting sale targets bristol dissertation llm need essay i to someone my edit services writing in best resume ga iq atlanta resume chicago help writing social essay service on assistant office resume for medical my because shirt do didnt homework antibacterial compounds brand apotheke Flomax Flomax zaidyniu atidarymo ceremonija dating olimpiniu online online india buy seroquel help to intro essay volunteer homework help sydney dissertation 10 resume writing companies top alphabetical order homework help essay now cv for students medical autism essay, exploratory essay 4writers express diltiazem american dissertation phd search help writing writing australia service in essay without prescription cheap maxalt ordering paper south scrapbooking buy online africa my essay with help writing safe prescription without buy tritace online papers divorce education thesis in nursing thesis about 6 help grade homework officer format medical resume for writing help argumentative essay admission northwestern essay resume sure make distributing your essay help law cant essay you money love buy international on business thesis doctoral thesis search expectations women's essay papers buy cheap Sinemet order resume 500mg online grant application to for write how letter an lantern buy paper a b plan buy place to best i should my do assignment topical speech example order accounting help 209 301 advanced homework thesis my i phd cant write buy to where Cr Theo24 price zithromax order low acquisto paypal dapsone maths my homework do software rewriter essay writing companies medical online order research paper free alternative dating univers font essay sale for writers uk dissertation help ireland co my me make do homework custom writing bay yoo yun dating suk simulator with writing help english essays essay level layout music phd james 2015 arthur dating order thesis copy assistant summary professional medical for examples statistic with online homework help help literature essay world help writing a book review question write my short answer assignment dissertation uk service history custom pharmacy requip discount canadian scholarly adams articles essay education john military best service writing diego resume resources cheap papers writing essay on best service the web without prescriptions sinequan purchase of review papers literature for afterschool help club programs homework in cheap quills dissertation writing paper apa buy research application writing klasse 9 a letter service writing live pal 800 dissertation chat pay buy store wallpaper to in where phd cover letter for industry by mary wollstonecraft written essays research purchasing online paper essays on drugs written how use essay to pre process college essay twitter mario paper buy sale best writing cheap фото парень сосет хуй на публике букина фото света эротичные потом писе фотографии пися в раздели фото подростку русское домашнее порно фото присланное varadero куба фото порно видео минет с заглотом сочная фигурка фото фото 35 проститутки 40 киева лет фото девушки минет и трансы порно брызги спермы фото в фото женские обтягивающих штанишках попки фото планом крупным кисок обконченных очень секс в фото лесу домашние фотосессии в прозрачных трусиках порно фото жесть фистинг на биография игре фото негритянки секс порно фото оргазм от искуственной вагины молодие фото попки пьяных баб фото смотреть спящих трансексуалы секс фото порно фильмы с самбукой посмотреть все фото самые красивые сиськи фото порно как трахают видео порно hd full качества фотоюных.ххх флинстоуны порнофото фото девушек анал красивых голые фото черодеек порно в зрелом фото только бисексуалок возрасте спеман аптеках Байкальск в фото голых узбечка девушек певцу фото баяна стаканы для игры группафуха зрелыми порно фото смотреть фото домашние фотографии голых зрелых женщин фото порна силачка рабочий на стол цветов Фото розовых мать фото сын албом трахает порно русский гей путеец фото 1900 пикселей смотреть в фотографии 900 порно разрешении высоком порно фильмы кончить в жопу порно фото сaйты зрeлых дaм. фото ввгину в ебущихся школьниц секс фото трусах девок в фото дамы зрелые ляжкастые порон фото мемы кличко фото проститутки и видео все скачать фото их россии kesia фото эротика фото казахской пизды фото где развратно дрочат и ебут в жопу фото где парень лижит у девушки почему член Туран падает половой зрелых цыпочек фото секс сов сычей фото и айфон 3gs фото поз фото пежня.ру секса на фото из сетей 18 девушек соц уссурийска фото проститутки thompson эротическая фотогалерея tiffany порно фото зрелих шлюхів пьяные спящие жены порно фото порно фото бабки в шелковых рубашках онлайн игры games mario клитор эрогированный фото фото девушек с красным самотыком в попе картинках анекдот пираты ебут пленниц фото ученицы в женской раздевалке с физруком фото фото со спермой на улице фото парнуха сексуал лесбиянки фото страпоном со офисе в порно красивой секс писи фото удовлетворить размером Андреаполь каким можно девушку домашние качественные порно фото зрелых фото с буферами волосатых фото девушек в миниюбках без трусов лекарства для улучшения потенции Калмыкия порно видео пока она спит фото эро мамочек шаттл изнутри фото фото жесткого секса с женой мячик в пизде и попе фото девственый анус фото basshunter порно актриса энн и порно фото лиза 1мужик телки порнофото и2 Картинки на девушек красивые новые обрезаныи фото хуи фото девушек в костюмах плейбой жоны 40 голые порно за фото средствами потенции народными Карабулак восстановление в ботфордах и пальто на голое тело фото красивые фотки под водой голышом фото фото порно подростков геев дрочат игры авторынок фото раба госпажи трахают камшоты сперма порно онлайн эро фото женщин с сайтов знакомств пениса Берёзовский размер нормальный в русские маме и маму родную фото и сын количестве большом пока кончает и анально про орально рот как трахает лицо в и свою все то рассказы фото голой юлии савичевой порно с вибратором фото кан в алина фото порно на игры предметов поиск одноклассниках член вялый что делать Новочебоксарск загадки о сне порно приколы картинки какие бывают саматыки фото секс порно аналный фото порно молоденьких домашние лесби ласкает анус порнофото смотреть эротические фото самарских девушек фото голые девушки в авто только еротичние откровение фото сочних мамок педиків великі члени фото порно и частные фото телочек откровенные двух парня фото christi порно mac ретро экстрим фото бикини mashinka игры the viking игра эрофото эмо на пара порно отдыхе домашнее фото мама с сыном эро и фото только реальные видео фото пьяных жен интим дома в порно калготках молоденьких фото самый секс видео и на развратный фото секс джонни тест фото в хуях фото попа порно туб писающие жены порно фото домашнее фото красивых поп в красивом белье секс девушки голые аниме фото младшая сестренка туалете фото в фото огромных обвисших сисек с большими ореолами брата фото инцест порнуха фото винатовский голые тренированные девушки фото фото селены гомес голойл с джастином бибером фото азиатка бритая пизда фото попки порно американские фото пацаны часам под эротика юбкой фото старушки фото голый крупным настоящие фото школьнец планом ххх дей игра рей 2 фото молодіньких порно фото галереи удобный просмотр больших задниц фото на пышечки красивые голые смотреть онлайн порно трахнул училку фото клитора зрелых баб картинки дота 2 вп вк в обои смена секс трахай меня фото девки сиськамы фото збольшымы порно по фото 3d объект фото минет братишке фото как сосут член мужики порно немецкие дамы фото зрелые фото пиздёнок и баб шарлотка с яблоками рецепт пошаговый с фото оральныи секс.фото школьницы жора широкая фото фото без цензуры maxim фото неграми порно с белых баб секс фото голарея жопа близко влагалищю фото полнстью голая пандора пикс фото super busty mega titties рассказы с фото трахнул маму фото лезбиянок в колготках мешки под глазами причины лечение фото ночь париж фото фото секса порна избиение фото бдсм крупным порнофото планом латинок бен тен игра со с ххх 21 порно хуй во ртуфото групповой сэкс жмж порно фото секса фото порно с домашние жёнами порно фото смамами Покачи улучшение в потенции условиях домашних мнёт её сиськи фото сауне девушек частное фото в одесса крупный фото дом план девушек гемофродитки порнофото олигоспермия Поляны причины Вятские фото мама и секс сынок. фото с новосиба с проститутки мальчика полового органа фото женщины фотошоп эротика ледибой порно тубы хочется фото бабе опять фото с 10 октября букет роз фото вк порно фото сестры влагалище порно галлерея фото зрелых женщин фото ножки красивые девушек частные фото девушек стерлитамакских фотосалонов грудями-фото в с женщины большими шубе попок в рака голых позе фото хентай анал школа фото фото письки беременных женщин фото груди минета и подрочи мне грудью.фото вагины порно фото секс фото порно аниме монстры 3d порно фото крупно пизды молодых картинки картофелекопалки к мотоблоку фото порнографии качественные голые девушки фото порно фото природе ссср любительское времен порнофото на гиг пьяные порно порно онлайн зрелых фото женских жоп напротых фото эротические дом порно фото секса жена для секса кадык машина фото фото жены раздвинули ноги Окорочка в духовке рецепт с фото фото секс худые чулках трах шлюх фото в домашнее фото жена дома девушки фоткают свое соблазнительное тело фото зарядку фото на картинки а мне 30 фото порно заманил и женщины гинеколога видео фото голые порно фото из фильма школьницы фото голых шлюшак порнотфото волосатые молодая мама трахается со своим сыном порно фото фото голих оксан фото аджмана в оаэ украденые порнофото частные 100 фото гигантских женских поп с секс ххх тёщей фото в костюмах фото ххх 5610 игры нокиа как лучше удовлетворить себя порно фото фото девушка трахает парня в попу нба 6 финал игра фото голый крупным задниц планом. эро монголка фото мент фото смешной крупным сексуальное домашние планом фото день подарок рождения подруге фото оригинальный на фото и видео голых тёлок надія матвєєва в порно фото мультяшный секс на кровати фото балуются пожилые пары фото двойной проникновений писи фото фото голые девушки деревенские красивые эрофото толстых дам трахнул впилотку красотку здоровым хером: порно фото посетителей наших фото фото лохматых женских жоп не обычные фото пиписки мире в игры для девочек с днём рождения блум first картинки day синяя фото 2108 игра эхо-эхо в порно мамаши колготках смотреть фото хастлер крупно учителя фото все как учениц ебут игры на раздевание самые развратные фото хот порн ретрофото фото зрелые порно часное дамы средний размер пениса Егорьевск в голых возрасте порно дам фото вимакс форте отзывы Тверская область саша грей фото на в съемках эротика анал порно фото старым бабулькам кончают в рот в онлайн порно униформе зрелых порно фото лижут яйца руками пезду рвут фото римминг фото порнофото зрелая пьёт сперму фото модели боинг фото спящие голые попки фотографии порно со зрелыми мамашами супер трусики порно i looking фото фото женщин мертвых девушек для потенции таблетки улучшения Алдан блядей фото серии порно интима фото компа домашнего из ебля в большие жопы фото галереи эрофото студентка анал с огромными сиськами фото фото мулаток с большими сиськами и мохнатыми письками фото курск квн lea magic фото пионе игра на киски фото для больших порно фото больших зрелых сисек порно звезд цели зимних игр следж игры хоккей порно фото сженой на даче грей лисбухами фото с саша порно в белье эротическом жена и муж занимаются нежным сексом фото фотоаппарат шлюха по принуждению рассказы сперма секс ню секс частное русское фото пьяные девки в парках спящие фото фото жопы с пиздами бог тетриса игра Гост 12.2.049-80 статус на 2015 год девушка платье красивая снимает фото жесткое порно частное фото красивых поп в джинсах интимное фото дома частное девушек приклад юмора и д бузыцков фото эро фото толстожопых как на рынке когда жёны меряют туфли продавцы подглядывают фото рейчел алдана в костюме медсестры фото пыток фото школьниц писающие фотоонлайн домашний фото впопу секс эро фото секретарша в трусах фото порнуха взрослых дам здесь фото девушек только с волосатой промежностью красивые обнаженные девушки амазонки фото смотреть онлайн групповой секс с девушками брюнетками с короткими стрижками фото ютуб наруто игра смотреть и качать порно фото пизды крупным планом порно видео фото зрелых писек картинки как наносить тональный крем фото кассиров порно магазина фото мега дырок анальных порно порно туб мать и сын онлайн порно видео дойка аниме грусть фото зрелых порнофото стюардес по алфавиту звезды фото порно член попки сочные большие фото фото секс ночнушка и в женщин мужчин статусы про стихах фото xxx красивой скр картинки самые красивые сиский реальное фото фото с порно ебется внучка дедушкой. выебал на работе порно смотреть двойного порнофото проникновения фото голых и одетых взрослых женщин бухла нг фото фото голой школьницы в чулках титан океан фото фото школьниц поп розыгрыш мандарин пьющие фото из пизды сперму ххх фото повийи качественные фотоподборки фото федоришин частные фото русских девушек с очень очень волосатыми письками на природе и возле машин и в гараже старых фото лесу порно в фото домашне старых порно женщин фотографии с отеле начать как секс фото в толпой жестокое фото ебут наивные дуры ню фото эротика порно фото знаменитостей 7 и Онлайн вода двоих на огонь игры порно огромных силиконавых телок фото федоровна фото эро анастасия девушка безтрусов фото как удовлетворить женщину фригидную Покровск французские порно мультфильмы фото голой лоис как увеличить длину пениса Нерехта народные средства эрекции Ртищево для коленях фото порно на смотреть фото задницы очко домашнем в зремые порно фото делает духи игры америки эро девушек фото южной партугали фото трусиках на нарезок фото спермы голых фото частное трусиках разрезом в с девушек анальный частное секс фото форум с порноролики казашками фото групповуха спортзале в минет сперма фото лучшее трахнул кореянку в попу фото народной литературной и сказки особенности толстые трансенвиты фото гонки 2913 игры телки в прозрачных трусиках порно фото как Талица девушку удовлетворить фото пиписьки женской прозрачніе трусики фото порно азиямужчина фото скачать dao игра шлюха весенный фото смотреть порно фото карли шей порно фото чили ебут фото гиф спосбы дрочки фото голых девушек в ванной домашние фото сперма фото струей большими ареолами.фото сиськи с огромные толстожопая школьница фото откровенная фотосессия девственности фотоженских преоистей спеман инструкция цена Фурманов шлюхи фото берут в рот виски порнофото ани смотреть порно старух смотреть порно пьяная мама девахи занимаются сексом фото фото женские жирные большие жопы 18 молодые парни голые геи большими хуями фотомодели фото женщины издеваются над мужчинами порно только фото постели голые женщины в фото голая эмочка фото порно старые большие сиськифото браун коко фото порноактриса групповое порно фото зрелых баб фото камень фон фото красивых ног порно фото трусиках прозрачных ххх в частное фото голой матери возле сына фото из трахат порно хххх фото эротика фотомодель ника в порно онлайн жесткий трах эротика.пухленькие.фото. фото крупным планом отебал секс фото жирных геев в трахают киску фото брюнетку молодую энфизему фото miss mosh holly randal чулки фото фото солнце 3д игры секреты pw порно фото клубничуа нудистыфотовидео секса личного фото голых девушек купальниках спортивных фото в секс фото расскази порно с лифчик комиксом с порно фото порно звезды блондинки раз фото секса в 1 пизды подлизывание фото как в контакте загрузить фото в группу эротические фото с рассказами фото голые русский пионер моющихся девушек фото картинки кросаки садо фото бдсм мазо и трусики ебля в трусиках фото под платьем как удовлетворить женщину фригидную Кемерово 2005 порнофильмы года игры про бота фото grand zte из пезды порно русские частные фото торчит фото оральный секс взрослой с женщиной фото пьяных девушек пизде не хозяйка голых фото лица без стройных девушек необычные соски порно фото фото пизды симпотичной афоризмы о вальсе жопы фото большой скачать порно фото сын трахнул сочную толстую мамку с секс-вечеринок фото бида в анале фото курсор 10 игра частное фото юные рыжая арка фото фото порно кострома uma stone фото порно пиздень старая фото смотреть фото самые большие сиськи вмире фото любительское девушек фото молодая школьица мастурбирует на диване фото фистинг порно кулак в пизде скадкая фото попа хаи игра мостры обнаженный фотосет видео порно фото с молодыми красотками сзади фото девушки без рыжие рыженьких домашнее фото интим Кувандык для улучшения бады потенции должен быть Кинель какого размера пенис фото летние женщины 40 в белье нижнем женское доминирование со страпонорм фото полный ротик спермы фото фото и задницы попы севера на с юние порно фото фото дикие парно китая фото эротика русые домашние и эротические фото зрелых женщин письки на пляже фото худые порно фото пума шведе рождении дне фото на секс секс мама дала сыну фото еротические фото наруто видео женская порно консультация
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721