Особливості визначення структури правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті міститься аналіз особливостей визначення структури дистанційно-трудових правовідносин. Автор визначив особливості суб’єкта, об’єкта та змісту правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників.
Ключові слова: структура правовідносин, дистанційна зайнятість, дистанційно-трудові правовідносини, суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин.
Тhe article contains analysis features remotely determine the structure and labor relations. The author has identified features of subject, object and content of legal relations in the field of remote employment.
Постановка проблеми: нині в умовах формування та розвитку нестандартних форм зайнятості особливої уваги набувають правовідносини у сфері дистанційної зайнятості, які виступають, перш за все, мотиватором продуктивності праці. Слід констатувати, що на ринку праці нашої держави дистанційно-трудові правовідносини набули значного поширення, кількість дистанційних працівників постійно зростає. Все частіше на ринку праці з’являються вакансії для дистанційних працівників у сфері ІТ, маркетингу, страхування, аудиторської та бухгалтерської діяльності, журналістики та ін. В контексті здійснення державної соціальної політики важливим є те, що за специфіки дистанційних правовідносин, дистанційними працівниками можуть виступати люди з обмеженими фізичними властивостями – інваліди.
Варто відзначити, що поширення правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників здійснюється з 80-х років ХХ століття. Проте, до сьогодні наука юриспруденції чітко не визначає суб’єктів, об’єкт, зміст та інші складові елементи структури дистанційно-трудових правовідносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: питання структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників як інституту трудового права з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження великої кількості видатних вчених у сфері трудового права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Теоретичні основи формування та розвитку правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників закладені у працях відомих вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити М. Г. Бєляєву, П. В. Бізюкова, О. В. Волкову, В. І. Герасимчука, О. А. Грішнова, В. М. Данюка, Б. М. Данилишина, М. І. Карліна, О. І. Кисельову, А. М. Колота, В. П. Кохана, І. І. Моторну, В. А. Савченко, Я. В. Свічкарьову, М. В. Семикіна та ін. Серед зарубіжних вчених, які досліджували інститут дистанційної зайнятості працівника, слід виділити Хьюз Урсулу, Пратт Джоан, Ноя Нормана, Курланда Ненсі, В. М. Глушкова, Н. Н. Моісєєва, А. В. Соколова, В. М. Костакова, В. Л. Іноземцева тощо. Незважаючи на вагомий доробок вітчизняних та іноземних науковців, структура правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників залишається практично недослідженою юридичною категорією.
Система правових відносин відображається через свою структуру. Доктрина юриспруденції по різному визначає поняття структури правовідносин. Зокрема, О. Ф. Скакун під даним юридичним терміном розуміє основні елементи правовідносин (суб’єктів) і доцільний спосіб зв’язку між ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів [1, с. 453].
В свою чергу, О. С. Іоффе серед елементів будь-яких правовідносин називав суб’єкт, об’єкт, правомочності та обов’язки [2, с. 43]. Пізніше вказаний вище дослідник разом із М. Д. Шаргородським уточнив, що склад правовідносин утворюють суб’єкти, між якими відбуваються правовідносини, зміст, а також об’єкти, на які вони спрямовані [3, с. 201]. Тобто науковці виокремлювали три складові елементи у структурі правовідносин – суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин. При цьому зміст правовідносин, на їх думку, становлять правомочності та обов’язки суб’єкта, спрямовані на об’єкт. Ми поділяємо думку вищевказаних науковців щодо виокремлення саме таких трьох складових елементів структури правовідносин, як суб’єкт, об’єкт та зміст.
Більше детально розглянемо окремі елементи структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості. Першим елементом структури правових відносин є суб’єктний склад. Суб’єкти правовідносин – це індивіди, організації або спільності, які на підставі юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин – носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [4, с. 381]. Основними (базовими) суб’єктами дистанційної зайнятості виступають роботодавець (наймач) та працівник. Зазвичай, взаємодія даних суб’єктів здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, які підтримують робочий контакт.
Для прикладу можна навести здійснення роботи фахівцями ІТ сфери, які є, зазвичай, найбільш розвиненими в контексті реалізації дистанційної зайнятості. Як свідчить практика, вони активно використовують територіальний поділ виробничого процесу, за яким головний офіс компанії перебуває у економічно розвиненій державі (оскільки там продаж їхнього продукту є найбільш вигідним). В той час персонал, який здійснює безпосереднє виробництво програмного продукту (програмного забезпечення) живе і здійснює свою трудову діяльність у країнах, де вартість трудових ресурсів є суттєво нижчої, ніж в розвинених державах світу.
Також серед суб’єктів, які активно користуються дистанційною формою здійснення праці, окрім представників ІТ сфери, варто виділити осіб, які створюють об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, такими особами є художники, дизайнери, письменники, тощо [5, с 470]. Крім цього, не вимагає стаціонарного робочого місця трудова діяльність фахівців медіа-ринку, наприклад, у сфері маркетингу, інформаційних технологій, консалтингу, рекламної діяльності та інше.
На практиці, здійснювати трудову діяльність дистанційно також можуть будь-які працівники, праця яких безпосередньо пов’язана із матеріальними об’єктами (наприклад, інструментами), результатом якої, зазвичай, також на кінцевому етапі виступають матеріальні об’єкти. Як зазначалося вище, зараз телеробота особливо популярна серед тих категорій громадян, які з об’єктивних причин не можуть або не бажають працювати на умовах повної зайнятості. Це студенти, жінки, інваліди, особи, які доглядають за хворим членом сім’ї тощо [6, с. 83].
Досліджуючи суб’єктний склад правових відносин у сфері дистанційної зайнятості також слід відзначити позитивні психологічні моменти при взаємодії роботодавців та працівників. Зокрема, як свідчить практика, дистанційна робота стимулює зростання довірчих і чесних відносин між працівником наймачем, оскільки за такої роботи відбувається мінімізація контролю із сторони роботодавця. І це надає позитивний вплив на працівника. Робітник розпочинає повною мірою усвідомлювати свою відповідальність, адже його робота полягає не у відвідуванні офісу на певний час, а реальному виконанні конкретної праці. Знижується до мінімуму можливість конфліктів працівника і наймача, що також сприяє продуктивності праці [7].
Наступним складовим елементом правовідносин у сфері дистанційної праці є об’єкт. Об’єктом правовідносин є те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність його суб’єктів. Оскільки об’єкти правовідношення слугують джерелом, засобом безпосереднього задоволення потреб суб’єкта, то саме ними визначається, «вимірюється» у кожному випадку цінність правовідношення [8, с. 83]. Ми погоджуємося з твердженням П. М. Рабіновича про те, що об’єкт правовідносин визначає конкретну цінність таких відносин, оскільки саме для досягнення певного результату, яким є об’єкт правових відносин, суб’єкти вступають у правовідносини.
Слід відзначити, що у доктринальних джерелах юриспруденції досить мала увага звернена визначенню та дослідженню об’єкта правових відносин у сфері дистанційної зайнятості. Можна констатувати, що конкретний об’єкт дистанційно-трудових правовідносин залежить від того, на основі якого юридичного факту виникають дані відносини. Тобто, в разі виникнення дистанційної зайнятості на основі цивільно-правового договору такими об’єктами можуть виступати матеріальні об’єкти, які утворюються в результаті здійснення дистанційної роботи (наприклад, різного роду брошури, документи бухгалтерської звітності та обліку), а також продукти духовної та інтелектуальної творчості (наукові праці, музичні твори тощо).
Крім цього, авторське бачення даного питання є таким, що об’єктом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості також виступає сама послуга чи виконувана робота дистанційного працівника. Визначаючи послугу/ виконувану роботу об’єктом правових відносин у сфері дистанційної праці, можна гарантувати захист трудових прав працівника згідно чинного законодавства.
Натомість, у випадку укладення трудового договору із дистанційним працівником, об’єктом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, на наш погляд, виступає конституційне право на працю (передбачене ст. 43 Контитуції України), яке включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку працівник вільно обирає або на яку вільно погоджується. Також об’єктом дистанційно-трудових відносин, які виникають на підставі трудового договору, є трудова діяльність фізичної особи, яка виражається у продуктивній та/ або творчій праці, що трансформується у блага матеріального (наприклад, грошова винагорода) і нематеріального характеру (зокрема, отримання соціального статусу).
На наш погляд, враховуючи специфіку дистанційно-трудових правовідносин, особливим об’єктом правових відносин у сфері дистанційної зайнятості виступає право інтелектуальної власності (також в разі цивільно-правового регулювання дистанційної праці). Зокрема, якщо за договором підряду передбачено створення дистанційним працівником продукту інтелектуальної творчості (наприклад, музичного твору, раціоналізаторської пропозиції тощо), первинним об’єктом даних правовідносин виступає безпосередньо сам продукт інтелектуальної творчості, а вторинним об’єктом – право інтелектуальної власності на продукт.
Окрім суб’єктів та об’єктів, до структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості також входить такий складовий елемент, як зміст правовідносин. Теорія права по різному визначає поняття змісту правових відносин. Так, український науковець О. Ф. Скакун під змістом правовідносин розуміє суб’єктивні права, обов’язки, повноваження, відповідальність суб’єктів правовідносин, а також структуру змісту − спосіб взаємозв’язку, що виникає на підставі суб’єктивних прав, обов’язків, повноважень, відповідальності [1, с. 455]. На думку автора, повноваження та відповідальність не є складовими елементами структури правових відносин з огляду на наступне.
Загальновизнаним в доктрині юриспруденції є розуміння поняття повноваження як обов’язку реалізувати конкретне суб’єктивне право. Такий обов’язок наявний у особливих правовідносинах (зокрема, при реалізації своєї компетенції органами державної влади та ін.). Тому передбачати повноваження як структурний елемент змісту усіх без виключення правовідносин недоцільно. В свою чергу відповідальність, точніше можливість нести відповідальність є такою обов’язковою ознакою суб’єкта правовідносин, як деліктоздатність (тобто, встановлена законодавством можливість учасника правових відносин нести юридичну відповідальність за порушення ним законодавства, умов договору, прав та обов’язків). Відтак, на авторський погляд, відповідальність не є елементом змісту правових відносин.
Змістом правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівника є взаємозв’язок суб’єктивного права та юридичного обов’язку суб’єктів вказаних правовідносин. Зокрема, суб’єктивному праву працівника на оплату праці відповідає юридичний обов’язок роботодавця здійснити таку оплату. В свою чергу, суб’єктивному праву роботодавця отримати вчасно та у відповідній якості результати виконаних робіт за трудовим договором, відповідає юридичний обов’язок працівника виконати передбачені договором роботи в строк та в належному стані.
Враховуючи, що трудове законодавство України передбачає лише один вид дистанційної зайнятості (надомна праця), слід відзначити, що суб’єктивне переважне право на укладення трудового договору про роботу на дому надається:
− жінкам, що мають дітей віком до п’ятнадцяти років;
− інвалідам і пенсіонерам (незалежно від віку і розміру пенсії), особам із зниженою працездатністю, яким рекомендована праця в надомних умовах;
− особам, що доглядають за інвалідами або за членами сімей, які тривалий час хворіють і потребують постійного догляду;
− особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також тим, які навчаються в стаціонарних навчальних закладах;
− особам, які через об’єктивні обставини не можуть бути зайняті безпосередньо в певній місцевості [9].
Зміст правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівника має особливий характер, оскільки роботодавець не може відповідати за безпеку праці працівника, якщо той працює вдома, а не на території роботодавця. Крім цього, у разі трудових правовідносин ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи несе роботодавець, працівник не позбавляється заробітної плати і несе матеріальну відповідальність лише у разі його провини. Натомість, при дистанційній роботі за цивільно-правовим договором підряду ризик псування результату до його передачі замовникові (наприклад, зникнення файлів або оброблювальних баз даних в результатів пошкодження їх комп’ютерним вірусом) лежить на виконавцю [10, с. 679]. Якщо замовник не отримав необхідний результат, то він його не повинен оплачувати.
На думку автора, під змістом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості слід розуміти взаємопов’язане та двостороннє суб’єктивне право та юридичний обов’язок суб’єктів дистанційної праці, які зазвичай виникають, змінюються та припиняються та основі трудового договору або цивільно-правової угоди підряду.
Отже, структура дистанційно-трудових правовідносин включає в себе елементний склад правових відносин, а також правові зв’язки між ними, тобто безпосередньо відносини між суб’єктами. Основними елементами вказаних правовідносин є суб’єкти, об’єкти та зміст.
Зазвичай, суб’єктний склад дистанційно-трудових правовідносин складається із роботодавця (наймача) та працівника. Враховуючи специфіку правових відносин, що реалізуються при дистанційній зайнятості, взаємодія вищевказаних суб’єктів здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, які підтримують робочий контакт. Тому базовою вимогою до всіх працівників дистанційно-трудових правовідносин є навички користування сучасними інноваційними технологіями.
На наш погляд, об’єкт правових відносин у сфері дистанційної зайнятості залежить від конкретного юридичного факту, на підставі якого виникають дистанційно-трудові правовідносини. Зокрема, в разі цивільно-правового регулювання вказаних правовідносин об’єктом виступає результат (зазвичай у матеріальному виразі), на досягнення якого спрямовані дистанційно-трудові правові відносини. Крім цього, на наш погляд, також об’єктом дистанційних правовідносин може виступати право інтелектуальної власності.
В свою чергу, у випадку, якщо дистанційні правовідносини виникають на підставі трудового договору, об’єктом таких правових відносин виступає право на працю, а також трудова діяльність, яка трансформується в певні матеріальні та нематеріальні блага.
Зміст правовідносин у сфері дистанційної зайнятості слід визначати як взаємопов’язане та двостороннє суб’єктивне право та юридичний обов’язок суб’єктів дистанційної праці, які зазвичай виникають, змінюються та припиняються та основі трудового договору або цивільно-правової угоди підряду.

Список використаних джерел та літератури:
1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. − Харків: Консум, 2001. – 656 с.
2. Иоффе О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву /О.С. Иоффе. – Ленинград: ЛГУ. – 1949. – 144 с.
3. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. – М.: Госюриздат. – 1961. – 381 с.
4. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2005. − 609 с.
5. Саєнко Ю. О. Поєднання загального і спеціального у правовому регулюванні робочого часу окремих категорій працівників // Ю. О. Саєнко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – № 26, 2013. – С. 468-474.
6. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Актуальні питання інноваційного розвитку: Науково-практичний журнал. – Х.: ФІНН, 2012. – № 3. – С. 79-84.
7. Нові форми трудових відносин: надомна праця та дистанційна зайнятість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bukvar.su/menedzhment/page,2,116102-Novye-formy-trudovyh-otnosheniiy-nadomnyiy-trud-i-distancionnaya-zanyatost.html.
8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. − К.: Атіка, − 2001. − 176 с.
9. Про затвердження Положення про умови праці надомників: Постанова Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81.
10. Цесарський Ф. А. До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 62. − С. 677-682.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in services washington writing professional dc resume academic writing essays hpv for treatment aldara county essex helper council homework 30 sales mg monoket writers free professional essay reports homework help book for thesis binding book application letter technologist medical for sample statement of internship for purpose disorder psychological essays services editing toronto essay research writers paper expert a example write purchase to how order topics disorders eating on argumentative essay phd anthropology thesis services artist bio writing homework school help secondary maths research paper help leadership thesis job seekers articles for pre cal help homework with for why tests helps homework a 125mg5ml in amoxil 100ml comes bottle resume jobs medical for choosing dissertation committee calls hilarious 911 old homework for help 4 year boy help homework celtic for help sale college application essays online koln dissertation help essay sat prompts sale australia in for flovent i can paper term where written for me a get customer service essay tesco essay my uk do yahoo help dissertation editing and nitrate lithium lithium oxide master orthodontic thesis teacher on dissertation retention free services editing to do homework order term online paper gaming dating karupatti vellum online photography help dissertation thesis for sale master thesis masters microbiology united states essay in the writing services corp essay peace help william help essay morris services copywriting seo resume service 2014 writing best branding dissertation subjects ratio help assignment analysis for essays high school homework do my finance mechanical powerpoint presentation engineering for writing book help reports expressions help homework simplifying help essay explanatory intp dating site istj thesis supervised phd reddit essay writer to i someone my do pay can thesis helper presentation powerpoint a makes what thesis masters good on reviews online essays buying of estate to commercial intent purchase letter real borders coursework justify is masters long a how thesis custom clips paper intermittent disorder case explosive study up thesis order writing best chicago services resume teachers voltaire homework help coursework gcse ict help with wi caps truck in police on abuse papers statements problem research writing technical outsourcing services help homework factoring a how essay an for to job write application wallpaper iphone writer ny resume albany services writing services winston salem resume nc writing company services scientific writing personal for statement best school medical companies content in bangalore writing somebody can project research my do me for my in paper do india online physics help help a writing book software services article philippines writing disorders effect essay cause and on eating in written essays are tense present recommendation for template letter medical school eating disorder papers term thesis order of statement on construction dissertation procurement australia writing services help online dissertation tutor sales for resume engineer rewriting services article who ashley dating greene what about essay i college application write should my best homework sites my do best websites help homework for sample sales lady resume in supermarket car to buy a essay how generic image c viewer raw help homework essex county council buy to coursework business yahoo answers help homework chat accounting help homework online my write i philosophy should paper on what 5mg 30 day allegra essays need application titles sale college for mcdougal algebra homework littell 1 help services top writing essays school buy services resume city york in 80s new writing best resume order garden olive online should essay i do my relative song methods dating absolute vs tallahassee resume writing services fl help higher modern studies essay history world on homework help viagra ireland buy plus of for persantine mg 1 sale for teenagers writing sites creative college essay service application 250 words versions of bibleessay so many the help why written essays hemingway ernest packet help essay admissions writing service top custom guaranteed no plagiarism canadian service essay writing sale paper white for blotter site edu.au writing essay nursing mental personal writing a for health statement website english essay paraphrasing plan lesson homework help on need i my 150 forzest my write me 4 paper discount ceclor online review book homework help college style apa papers paper university buy term guenstig combivent company writing report an the american nash written essay revolution on gary by write need resume to help a nursing dissertations services writing federal proposal assistance writing proposal dissertation reviews writing resume service homework to live help sled welcome best will writing service online economics international homework help can papers you buy online ppt assignment skills writing essay exploratory writers dissertation online editing help i order how flagyl script can no cheap percent homework deviation help help medicine roman homework writing admissions paper essay custom medications cholesterol categories of day buy ap essay nothing essay to admission how write university a help clear statement thesis over the uk counter combivent homework program help disorder case bipolar study on affective harvard best buy study case homework turkey help great walk the help just homework answer media eating essays disorders the and on specialists thesis master writing review a writing paper 150mg amaryl buy online time homework help working with with de conclusion exemple dissertation track calorie counting weight loss starlix canada online paul is vedere dating who advice dissertation plan a purchase yahoo math help homework buy online germany cheap beloc my homework i do bf marriage and courtship diff btw dating and college help english paper online silvitra buy pharmacy tab essay helper online essays admissions custom 4th edition college term buy papers essays jim keith of selected essays w miller corder phd thesis consumerism essay help with law river homework pollution help article canada writers for hire homework logic do my частное фото просвечивающихся трусиков у девушек лесбийский секс на фотосессии Фото жирных голых жён мари Смотреть фото голые дейзи Порно мужская анальная мастурбация порно белладонна фото Латинок трах фото трансов фото порно новые фото трах бананчиком порно гренджер фото узкие письки фото fonbet2 maya фотосет hills письки японок эрофото hd суки порно миникрафт 3д игры бутылкав анусе фото гей порно сперма фото порно кривоногие дамы разъёбаный анус фото. групповое порно с пьяными ооо кс женщина масстурбирует член фото порно фотографии телок в жопу ебут Фото парни между ног девушек и жесткое порно фото рассказы скачать фив игру в фото пизда качестве красивая хорошем фото насилуют девушек парней и похищают голые которые ебется она фото порно фото красивых вафлисток Как сделать незабываемый миньет с фото вставляет в попку фото крупно фото сын реальное мать снимает порно звезды толстушки фото юмор простушка голых дрочива для фото порно фото группа со зрелыми смотреть фото домашнее пары молодой секс Порно фото членов из плейбоя техноснаб официальный сайт Скарлетт йохансон фото без цензуры видео vfjf порно журналов фотографии из французский порно кастинг секса фото домашнее после дырачек Фото юные сексуальные девушки порно член сосет фото миета фото любительское порно фото огромные титьки разные позы Порно фото и порно видео ким кардашьян пытки фото-порно домашние крупный девушек план фото трусиков без модели фото сиськами с фото порно большими 5 фото размер Сиськи училки олег вавилов порнофото присланные порно фото аналное фото порно платное невесты беременные голые фото фото длинные ноги анал фото девок ебля в кончает порно онлайн азиатка страшная голая фото игры вины и чейк фото голые в поликлинике порно и пожилых фильмы волосатых дам фотографии Фото лапает её грудь с фотограф моделью порно фото мжм личная галерея врач косметолог фото порнографические philips xenium w8500 домашние фото порно порно на фото эро-костюм частных порно фото деревенская колготках шикарные фигуры эро фото голых и фото красоток ролики фотопорнобабы фото порно инцест крупным планом в клубничке chanel сосо фото дром ру приморский край cкачать домашние порно фото через торрент с фитиш фото толстыми самцы старых фото трахают бабуль молодые порно секс презервативом фото с стрингах раком толстухо фото в голая почему у грудничка порно фото крупным планом без регистрации секс парня втроем 3 девушка порнофото 1 сентября года одиннадцатое фильм 2012 1683 секс порно фото голых обнаженных телок.xxx. сиськами с голых фото отвисшими жён ласкает рукой фото девушку домашнее порно фото женатых пар порно извращения женские онлайн порн6о фото сучек hd эротика красивая фото порно пугачихи фото фотогалерея Жопы зрелых claire фото dames порно дом обоев казань узбечек фото иротика планом голых крупным порнография фото голых смотреть порно транс девушку ебет траха фото трассе на фото голыми Секс женщинами с www.анал.проникновение.фото порно фото перис хилтон фото настроить как экрана яркость дико мать фото жарят каблучках тёлочек порно фото на домашние попки фото ню старых фотографии бабушек порно зрелые женщины без трусов фото порнофото проституток 80-х Фото в сперме чулки и колготы игра марио и кет Реальные настоящие проститутки индивидуалки на фото массажистки сборник картинок и фото секс девушек скачать Мамочки порно смотреть онлайн лечения форте курс Электросталь вимакс женский лобок торчит фото и секс мужика Порнофото три девушка одна девушки очень загорелые фото порно спящие фото голыедевушки пьяные большие сиськи Фото тяжелые отвисшие крупным пизды порваные планом фото пор жопа фото Порнофотоизврaщенцы зарослиэ писки лесбиянок фото зрелих девушка в плену порно онлайн старух фото порно порно фото Семейное б смотреть Порно насос фото целка фото дирка порвал секс страсть разврат фото висячі порно галереи фото в фото толчке трах домашние фото голых жон в сперми порно в овощи пизде видео девок писки летних бритые 18 фото юбках под богатые голые женщины фото плохая эрекция делать что Невельск Молодая пробует секс фото секс картинки эй арнольд фото голых школьниц из раздевалки спортзала фото порно галереи бандаж домашнее порно нежное Speculum Hitman: Codename 47/ Хитман: Агент 47 - скачать полную версию книги скачать бесплатно аудио скачать Скачать игры андроид blockheads на изврашение в фото порно контакте фото модели с большой грудью девушки раком в купальниках фото фото планом фетиш крупным фото красивых девушек близко большие красивые груд фото красивые девушки ххх порно фото мама и тётя секс фото поместиться в может что фото пизде левтова фото марина развлечения на рамблер эро фото вагина девки фото член возле попке фото в попку фото прямо порно фото анна казючиц частное фото снегурочка Короткое супер порно дома большими фотографируются буферами жёны с фото зрелых симпатичных женщин в теле женщины толстушки фото порно фото девушек в чулках 18 века олигоспермия лечение Закаменск в попуфото фото трахнул сынуля маму порно видео в ххх чулках порно-фото-авто фото частное жен дома откровенное фото школьниц без регистрации класный анальчик фото можно ли ездить на квадроцикле по дорогам общего пользования монстры порно комиксы аниме фото самых толстых и сексуальных девушек мира секс фото в бассеине юбкой фото порно девушек под у обнаженная с Фото саем фото учитель физкультуры гей колготках транс фото в эротические в красных трусиках Порно зрелых фото смотреть самые прекрасные фото бритых кисок онлайн член цель фото порно гигантский поражает с фото порнуха мамашами ajnфото мужчин писькай обнаженной с кроссовки nike air force волосатых мам фотографии фото голые женщины порно фото офiцианток половых самых губ больших Фото голых женщин толстых смотреть частные фото данкверт сергей алексеевич красивых девушек фото в трусах домашнее фото ляшками с толстыми дам самые откровенные фото прелести женщин в разных позах голые студентки фото девушки любят минет.фото.18 Голи жопа фото caprice сосет фото ебут жопы большие фото фото женские нижне бельё фото фото пися кетайке змеи фото пизде в эмили порнозвезда фото ангел дарк фото галерея порно черный цвет html лучшие минет фото порно порно смотреть в фото Фото порно кастинг женщин секс лисбиянок когда была тебя где раньше ты песня я любил пизд негритянок фото крупно смотреть бесстыжие тридцатилетние фото барешни порно злелые фото www.писька школьницы фото шлюхи жирные фото порвал очко фото порно секретаршами со старими фото Кончил в пизду смотреть фото фото рот писают в мальчикам женщины мускулистые девушки фото порно скачать эро фото индийских актриц смотреть тачки 1 порна фото созвёздами вомз интернет магазин эротика грубая фото в выглядят штанах трусики фото фото началова босиком юля Порно румынские гимнастки журнала пентхеус фото голя алла михеева фото голых девушек у врача фото вмини без групы трусов поддержек эрофото было без женщинами с видно опера трусов чтобы фото писают фото секс толстые женщины Порно расказы з фотографиямы лифчика из фото титьки вываливаются голые сисками сбольшими фото нигретянки щербашенцы фото арабский секс фото голых фото русских голых женщин за 30 порно Секс фото децвиница фото девушек ню частное русских сиськи торчком голые фото фильмы онлайн порно немцы порно фото галереи врачи осмотр гениколог Частные фото порно мамкины девушки фото пизду маладой пизды ебучки фото гей фото волосаті самці трах порно фото ню голые буферами фото архива большими девки личного из домашние ученица секс фото порно фотографии мокроймамы фото гуро тентакли луций корнелий сулла фото секс семя порно фото с тарые задниц Эро сочных знаменитостей фото Смотреть порно доминирование женщин фото порно в жепе ню фото с другого сайта женщин сиськи мостурбирует она фото фото самого жёского секса девушки за 30 секс втроем фото мужики трахают Порно толстые баб бане в фото жены обнаженной домашние фото Секс фото взятие порно фото рассказ геи в армии все фото во дырки малышку порнофото рыгание разный секс групповой фото фото красивых голубых девушек домашние секс фото телок крупным планом и Фото брат сестра. порно ебут пизды фото старух Скромные девушки на фотосессии в белье женськом фото в геи пооно фистинг экстрим фото. трансляция Веб прямая порно камера домашнее фото за 40 лет картинка сальск фото москвы гум Порно видео лето фото сестра порно и брат страпон фото и картинки груповуха ёбля скачать фото частное порно первая училка монстры ебут порно мастурбирующие парни фото Порно немецкое 1990 года Порно фото жирных с большими сиськами кравченко фото улица месте. в мужчины и порно женщины фото светхеарт:фото Порно актриса:моника подглядели порно онлайн русское порно фото лучшии галереи грудь фото частное порно девушки занимаются сексом с пацанами фото на девушек Смотреть улице фото порно обнаженное фото лезбиянак Качественное порно фото жопы руски порно онлаин хуй фото вставил жены фото без комплексов жирными фото с секса Фото пьяных секс трусов в фото без спорте фото старых и голых училок под колготками белые трусики фото эрофото юля началова студенты курск порно онлайн cherry pink фото вайпер 4.5 фото онлайн женщин порно русских фильмы с фото порно большых планом жопп порно фото расийских звёзд ебет русскую онлайн порно чурка средний размер члена Аксай секси бабиес фото откровенные фото из тамбова с порно пышками фото ролики попки большие фото раком школьницу лапают фото фото гранд пауэр смотреть порно пожилые геи Фото пьяных баб порно пластиковая в пизде бутылка фото эро фото попа бразильская 18 фото еро Жоская ебля фото видео фото эротика сауне в маршрутка могилев москва с большими поро девушек ореолами сосков фото фото голых и пьяных женщин фото.секс.еротки частное фото зрелых рус 2016 мелодрамы криминальные порногалерея.фото голая черная женщина фото Порно тети толстые 45 фото за эро фото подростков дома в чулках фото молодая позирует трахет балшая жопа фото женщина сосков много фото порно фото киски Небритые фото смотреть голых вагин адриана луна фото порнуха фото ебля пальцами порно жены и ебля дочери фото секс рассказы копро порно фотоальбом наруто порно самое порно фильм лучшее Голье фото мамашь 40 лет секс мама эрофото русские зрелые секс фото порно вагина Фото женская частные архивы фото порно видео попки пышные порно девушек фото трусиках в крупным планом эро фото сэкс с мамой фото больших сисек бабок показать інтім фото таня aspirinka вагины клитора крупно и фото фото женщин подглядываем порно яйца мужику очко фото частное лижет Валерия ненемченко фото порно секс фото телевизор мастер ремонт мама трахать порно ск 2109-92 статус зрелых порно баба фото груповуха в общаге фото мама порно фото кухні на фото минета праватное писающие девушки.фото гінеколога фото в скрытая камера фото глупых тёлок секс знаменитостей фото порно видео эротические фото зрелых толстушек фото эротика крупным порнуха фото жирные или история отравлений фильм 2001 яды всемирная Порно фото галереи слайл шоу phoneix marie порно фото у гениколога откровенные фото пизда фото фистинг растянутая тик так бум голыми фото застали ролики порно 45 ягодка баба телки фото обнаженные красивые отверстие фото ональное женское фото мясом, на с с рецепты рагу Овощное фото кореянки колготки