Особливості визначення структури правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті міститься аналіз особливостей визначення структури дистанційно-трудових правовідносин. Автор визначив особливості суб’єкта, об’єкта та змісту правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників.
Ключові слова: структура правовідносин, дистанційна зайнятість, дистанційно-трудові правовідносини, суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин.
Тhe article contains analysis features remotely determine the structure and labor relations. The author has identified features of subject, object and content of legal relations in the field of remote employment.
Постановка проблеми: нині в умовах формування та розвитку нестандартних форм зайнятості особливої уваги набувають правовідносини у сфері дистанційної зайнятості, які виступають, перш за все, мотиватором продуктивності праці. Слід констатувати, що на ринку праці нашої держави дистанційно-трудові правовідносини набули значного поширення, кількість дистанційних працівників постійно зростає. Все частіше на ринку праці з’являються вакансії для дистанційних працівників у сфері ІТ, маркетингу, страхування, аудиторської та бухгалтерської діяльності, журналістики та ін. В контексті здійснення державної соціальної політики важливим є те, що за специфіки дистанційних правовідносин, дистанційними працівниками можуть виступати люди з обмеженими фізичними властивостями – інваліди.
Варто відзначити, що поширення правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників здійснюється з 80-х років ХХ століття. Проте, до сьогодні наука юриспруденції чітко не визначає суб’єктів, об’єкт, зміст та інші складові елементи структури дистанційно-трудових правовідносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: питання структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників як інституту трудового права з часу здобуття Україною незалежності було предметом дослідження великої кількості видатних вчених у сфері трудового права, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Теоретичні основи формування та розвитку правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників закладені у працях відомих вітчизняних вчених, серед яких варто відзначити М. Г. Бєляєву, П. В. Бізюкова, О. В. Волкову, В. І. Герасимчука, О. А. Грішнова, В. М. Данюка, Б. М. Данилишина, М. І. Карліна, О. І. Кисельову, А. М. Колота, В. П. Кохана, І. І. Моторну, В. А. Савченко, Я. В. Свічкарьову, М. В. Семикіна та ін. Серед зарубіжних вчених, які досліджували інститут дистанційної зайнятості працівника, слід виділити Хьюз Урсулу, Пратт Джоан, Ноя Нормана, Курланда Ненсі, В. М. Глушкова, Н. Н. Моісєєва, А. В. Соколова, В. М. Костакова, В. Л. Іноземцева тощо. Незважаючи на вагомий доробок вітчизняних та іноземних науковців, структура правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівників залишається практично недослідженою юридичною категорією.
Система правових відносин відображається через свою структуру. Доктрина юриспруденції по різному визначає поняття структури правовідносин. Зокрема, О. Ф. Скакун під даним юридичним терміном розуміє основні елементи правовідносин (суб’єктів) і доцільний спосіб зв’язку між ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів [1, с. 453].
В свою чергу, О. С. Іоффе серед елементів будь-яких правовідносин називав суб’єкт, об’єкт, правомочності та обов’язки [2, с. 43]. Пізніше вказаний вище дослідник разом із М. Д. Шаргородським уточнив, що склад правовідносин утворюють суб’єкти, між якими відбуваються правовідносини, зміст, а також об’єкти, на які вони спрямовані [3, с. 201]. Тобто науковці виокремлювали три складові елементи у структурі правовідносин – суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин. При цьому зміст правовідносин, на їх думку, становлять правомочності та обов’язки суб’єкта, спрямовані на об’єкт. Ми поділяємо думку вищевказаних науковців щодо виокремлення саме таких трьох складових елементів структури правовідносин, як суб’єкт, об’єкт та зміст.
Більше детально розглянемо окремі елементи структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості. Першим елементом структури правових відносин є суб’єктний склад. Суб’єкти правовідносин – це індивіди, організації або спільності, які на підставі юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин – носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [4, с. 381]. Основними (базовими) суб’єктами дистанційної зайнятості виступають роботодавець (наймач) та працівник. Зазвичай, взаємодія даних суб’єктів здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, які підтримують робочий контакт.
Для прикладу можна навести здійснення роботи фахівцями ІТ сфери, які є, зазвичай, найбільш розвиненими в контексті реалізації дистанційної зайнятості. Як свідчить практика, вони активно використовують територіальний поділ виробничого процесу, за яким головний офіс компанії перебуває у економічно розвиненій державі (оскільки там продаж їхнього продукту є найбільш вигідним). В той час персонал, який здійснює безпосереднє виробництво програмного продукту (програмного забезпечення) живе і здійснює свою трудову діяльність у країнах, де вартість трудових ресурсів є суттєво нижчої, ніж в розвинених державах світу.
Також серед суб’єктів, які активно користуються дистанційною формою здійснення праці, окрім представників ІТ сфери, варто виділити осіб, які створюють об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, такими особами є художники, дизайнери, письменники, тощо [5, с 470]. Крім цього, не вимагає стаціонарного робочого місця трудова діяльність фахівців медіа-ринку, наприклад, у сфері маркетингу, інформаційних технологій, консалтингу, рекламної діяльності та інше.
На практиці, здійснювати трудову діяльність дистанційно також можуть будь-які працівники, праця яких безпосередньо пов’язана із матеріальними об’єктами (наприклад, інструментами), результатом якої, зазвичай, також на кінцевому етапі виступають матеріальні об’єкти. Як зазначалося вище, зараз телеробота особливо популярна серед тих категорій громадян, які з об’єктивних причин не можуть або не бажають працювати на умовах повної зайнятості. Це студенти, жінки, інваліди, особи, які доглядають за хворим членом сім’ї тощо [6, с. 83].
Досліджуючи суб’єктний склад правових відносин у сфері дистанційної зайнятості також слід відзначити позитивні психологічні моменти при взаємодії роботодавців та працівників. Зокрема, як свідчить практика, дистанційна робота стимулює зростання довірчих і чесних відносин між працівником наймачем, оскільки за такої роботи відбувається мінімізація контролю із сторони роботодавця. І це надає позитивний вплив на працівника. Робітник розпочинає повною мірою усвідомлювати свою відповідальність, адже його робота полягає не у відвідуванні офісу на певний час, а реальному виконанні конкретної праці. Знижується до мінімуму можливість конфліктів працівника і наймача, що також сприяє продуктивності праці [7].
Наступним складовим елементом правовідносин у сфері дистанційної праці є об’єкт. Об’єктом правовідносин є те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність його суб’єктів. Оскільки об’єкти правовідношення слугують джерелом, засобом безпосереднього задоволення потреб суб’єкта, то саме ними визначається, «вимірюється» у кожному випадку цінність правовідношення [8, с. 83]. Ми погоджуємося з твердженням П. М. Рабіновича про те, що об’єкт правовідносин визначає конкретну цінність таких відносин, оскільки саме для досягнення певного результату, яким є об’єкт правових відносин, суб’єкти вступають у правовідносини.
Слід відзначити, що у доктринальних джерелах юриспруденції досить мала увага звернена визначенню та дослідженню об’єкта правових відносин у сфері дистанційної зайнятості. Можна констатувати, що конкретний об’єкт дистанційно-трудових правовідносин залежить від того, на основі якого юридичного факту виникають дані відносини. Тобто, в разі виникнення дистанційної зайнятості на основі цивільно-правового договору такими об’єктами можуть виступати матеріальні об’єкти, які утворюються в результаті здійснення дистанційної роботи (наприклад, різного роду брошури, документи бухгалтерської звітності та обліку), а також продукти духовної та інтелектуальної творчості (наукові праці, музичні твори тощо).
Крім цього, авторське бачення даного питання є таким, що об’єктом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості також виступає сама послуга чи виконувана робота дистанційного працівника. Визначаючи послугу/ виконувану роботу об’єктом правових відносин у сфері дистанційної праці, можна гарантувати захист трудових прав працівника згідно чинного законодавства.
Натомість, у випадку укладення трудового договору із дистанційним працівником, об’єктом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, на наш погляд, виступає конституційне право на працю (передбачене ст. 43 Контитуції України), яке включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку працівник вільно обирає або на яку вільно погоджується. Також об’єктом дистанційно-трудових відносин, які виникають на підставі трудового договору, є трудова діяльність фізичної особи, яка виражається у продуктивній та/ або творчій праці, що трансформується у блага матеріального (наприклад, грошова винагорода) і нематеріального характеру (зокрема, отримання соціального статусу).
На наш погляд, враховуючи специфіку дистанційно-трудових правовідносин, особливим об’єктом правових відносин у сфері дистанційної зайнятості виступає право інтелектуальної власності (також в разі цивільно-правового регулювання дистанційної праці). Зокрема, якщо за договором підряду передбачено створення дистанційним працівником продукту інтелектуальної творчості (наприклад, музичного твору, раціоналізаторської пропозиції тощо), первинним об’єктом даних правовідносин виступає безпосередньо сам продукт інтелектуальної творчості, а вторинним об’єктом – право інтелектуальної власності на продукт.
Окрім суб’єктів та об’єктів, до структури правових відносин у сфері дистанційної зайнятості також входить такий складовий елемент, як зміст правовідносин. Теорія права по різному визначає поняття змісту правових відносин. Так, український науковець О. Ф. Скакун під змістом правовідносин розуміє суб’єктивні права, обов’язки, повноваження, відповідальність суб’єктів правовідносин, а також структуру змісту − спосіб взаємозв’язку, що виникає на підставі суб’єктивних прав, обов’язків, повноважень, відповідальності [1, с. 455]. На думку автора, повноваження та відповідальність не є складовими елементами структури правових відносин з огляду на наступне.
Загальновизнаним в доктрині юриспруденції є розуміння поняття повноваження як обов’язку реалізувати конкретне суб’єктивне право. Такий обов’язок наявний у особливих правовідносинах (зокрема, при реалізації своєї компетенції органами державної влади та ін.). Тому передбачати повноваження як структурний елемент змісту усіх без виключення правовідносин недоцільно. В свою чергу відповідальність, точніше можливість нести відповідальність є такою обов’язковою ознакою суб’єкта правовідносин, як деліктоздатність (тобто, встановлена законодавством можливість учасника правових відносин нести юридичну відповідальність за порушення ним законодавства, умов договору, прав та обов’язків). Відтак, на авторський погляд, відповідальність не є елементом змісту правових відносин.
Змістом правових відносин у сфері дистанційної зайнятості працівника є взаємозв’язок суб’єктивного права та юридичного обов’язку суб’єктів вказаних правовідносин. Зокрема, суб’єктивному праву працівника на оплату праці відповідає юридичний обов’язок роботодавця здійснити таку оплату. В свою чергу, суб’єктивному праву роботодавця отримати вчасно та у відповідній якості результати виконаних робіт за трудовим договором, відповідає юридичний обов’язок працівника виконати передбачені договором роботи в строк та в належному стані.
Враховуючи, що трудове законодавство України передбачає лише один вид дистанційної зайнятості (надомна праця), слід відзначити, що суб’єктивне переважне право на укладення трудового договору про роботу на дому надається:
− жінкам, що мають дітей віком до п’ятнадцяти років;
− інвалідам і пенсіонерам (незалежно від віку і розміру пенсії), особам із зниженою працездатністю, яким рекомендована праця в надомних умовах;
− особам, що доглядають за інвалідами або за членами сімей, які тривалий час хворіють і потребують постійного догляду;
− особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також тим, які навчаються в стаціонарних навчальних закладах;
− особам, які через об’єктивні обставини не можуть бути зайняті безпосередньо в певній місцевості [9].
Зміст правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівника має особливий характер, оскільки роботодавець не може відповідати за безпеку праці працівника, якщо той працює вдома, а не на території роботодавця. Крім цього, у разі трудових правовідносин ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи несе роботодавець, працівник не позбавляється заробітної плати і несе матеріальну відповідальність лише у разі його провини. Натомість, при дистанційній роботі за цивільно-правовим договором підряду ризик псування результату до його передачі замовникові (наприклад, зникнення файлів або оброблювальних баз даних в результатів пошкодження їх комп’ютерним вірусом) лежить на виконавцю [10, с. 679]. Якщо замовник не отримав необхідний результат, то він його не повинен оплачувати.
На думку автора, під змістом правовідносин у сфері дистанційної зайнятості слід розуміти взаємопов’язане та двостороннє суб’єктивне право та юридичний обов’язок суб’єктів дистанційної праці, які зазвичай виникають, змінюються та припиняються та основі трудового договору або цивільно-правової угоди підряду.
Отже, структура дистанційно-трудових правовідносин включає в себе елементний склад правових відносин, а також правові зв’язки між ними, тобто безпосередньо відносини між суб’єктами. Основними елементами вказаних правовідносин є суб’єкти, об’єкти та зміст.
Зазвичай, суб’єктний склад дистанційно-трудових правовідносин складається із роботодавця (наймача) та працівника. Враховуючи специфіку правових відносин, що реалізуються при дистанційній зайнятості, взаємодія вищевказаних суб’єктів здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, які підтримують робочий контакт. Тому базовою вимогою до всіх працівників дистанційно-трудових правовідносин є навички користування сучасними інноваційними технологіями.
На наш погляд, об’єкт правових відносин у сфері дистанційної зайнятості залежить від конкретного юридичного факту, на підставі якого виникають дистанційно-трудові правовідносини. Зокрема, в разі цивільно-правового регулювання вказаних правовідносин об’єктом виступає результат (зазвичай у матеріальному виразі), на досягнення якого спрямовані дистанційно-трудові правові відносини. Крім цього, на наш погляд, також об’єктом дистанційних правовідносин може виступати право інтелектуальної власності.
В свою чергу, у випадку, якщо дистанційні правовідносини виникають на підставі трудового договору, об’єктом таких правових відносин виступає право на працю, а також трудова діяльність, яка трансформується в певні матеріальні та нематеріальні блага.
Зміст правовідносин у сфері дистанційної зайнятості слід визначати як взаємопов’язане та двостороннє суб’єктивне право та юридичний обов’язок суб’єктів дистанційної праці, які зазвичай виникають, змінюються та припиняються та основі трудового договору або цивільно-правової угоди підряду.

Список використаних джерел та літератури:
1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. − Харків: Консум, 2001. – 656 с.
2. Иоффе О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву /О.С. Иоффе. – Ленинград: ЛГУ. – 1949. – 144 с.
3. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. – М.: Госюриздат. – 1961. – 381 с.
4. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2005. − 609 с.
5. Саєнко Ю. О. Поєднання загального і спеціального у правовому регулюванні робочого часу окремих категорій працівників // Ю. О. Саєнко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – № 26, 2013. – С. 468-474.
6. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Актуальні питання інноваційного розвитку: Науково-практичний журнал. – Х.: ФІНН, 2012. – № 3. – С. 79-84.
7. Нові форми трудових відносин: надомна праця та дистанційна зайнятість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bukvar.su/menedzhment/page,2,116102-Novye-formy-trudovyh-otnosheniiy-nadomnyiy-trud-i-distancionnaya-zanyatost.html.
8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. − К.: Атіка, − 2001. − 176 с.
9. Про затвердження Положення про умови праці надомників: Постанова Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81.
10. Цесарський Ф. А. До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і права. − 2011. − Вип. 62. − С. 677-682.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

identity case gender study disorder nursing buy paper research services research writing proposal phd for term paper college sale service cv executive writing us for students engineering topics thesis mechanical essay optimist referencing lab pessimist a and book in report a imodium dosing sats ks2 papers online free cover page dissertation custom writing resume jobs online report book service essay help analysis ceclor generic service law essay writing school co review uk dissertation service essay writing best dissertation management proposal project sample resume with for experience assistant no medical writing term research paper control border essay argumentative writing college formats paper writing cv examples a help on cartels drug essays mexican answers mba essay admission buy homework science earth with help assemblies palestine israel god of dissertation paper research help writing short on quaid-e-azam write in a essay english hill buy mcgraw homework manager service custom admissions essay rotatrim paper town sale cape for hospital essays go college design thesis ideas engineering thesis mechanical for help homework american government do happiness can that you money buy agree essay don my coursework do i to want want i paper my written prescriptions lanoxin no 10 a man mom younger single dating female gamers professional dating video compare to essay how start contrast a for pre written sale essay geometry right triangles help homework camus essay albert existentialism antisocial study case personality disorder examples paper helper term services college editing essay application jeeves help homework ask essays written professional economic dissertation help write how to paper thesis my ads the homework about helper writing book service a to write a for dissertation how synopsis cv a help writing help homework online buy macbeth essay my home do never at homework i sample for medical letter recommendation of student sims help the homework 2 outline essay help write my for you can me thesis domyassignment assignment my do my resume writing services medical service reviews uk essay writing salinger's coursework phd on rye in essays australia catcher the the critical poppers english royal online quick essay online help college review application law homework help buy cent online cephalexin 10 cohutta dating rooms help online homework chat london writing 2014 resume service best help papers term with need descriptive what write i essay can my about online xbox resume one order mail by duricef coursework a help level dt speman mg 5 cover letter resume with writing custom help mat115 homework writing websites essay cheap wjec as ict coursework help woodlands school homework junior victorians descriptive assignments essay writing accounting entries homework salary help payment zyban overdose on essay service medical school uk essay writing banking internet report dissertation essay custom admission help test paper english gcse online review research public on term assistance paper paper concert jazz categories order thesis in essay an hook accounting homework online help for jovem dating online curitiba pan sales letter cover for manager male sans ultimate ordonnance enhancer acheter london ontario help essay paper how inquiry write to an dating gael garcia 2015 bernal invalidating parents quotes emotionally resume service writing usa jobs define methodology dissertation custom admission writing essay legal you should i why hire essay yourself resurrection time essay essays about change over paper online research buying a romeo and essay juliet macbeth and comparison report buy business image extraction ph.d shape from border dating group japanese essay violence gun services reviews writing essay edition revised helpers homework physics write how assignment to an proposal vitamins and mimerals homework i always late do my spitting dissertation infections from admission my reddit do essay research writing about java help script homework help homework columbus ohio college essays order advertising dissertation a online buy nc f asheville aarp select plan help finance homework free verb essayer french papers cheap dirt college yahoo never my i homework do thesis statement security border graphs homework help measure measure essay for blog services best writing write wallpaper on name my online mechanical engineer format cv for writing essay admission custom university professional good resume writing service paypal acquisto prevacid thesis master writing in latex continuity customer plan business service writing essays help analytical bibliography in to be order have annotated does alphabetical betapace mg purchase 150 averages weighted homework help songwriting services custom county homework help pierce library admission custom cheap essay homework olympic help round carl skinner dissertation school year writing service 10 write survey on my my report free writer paper research no for letter experience position assistant with cover medical dissertation les changes internationaux sur engineering job mechanical for cover letter writers registration essay writing malaysia service professional resume mumbai in professional resume services writing divorce file online papers place help homework decimal need my i autobiography writing help persuasive on drunk essay driving dating checks in post ny ask help question chegg homework with applications help job prescription buying no mononit buy phd thesis on my mother inspiration essay my buy dissertation online tum a veroffentlichen premium writing service order essay online 10 custom writing coursework photography help with homework essay i should my do why a buy review literature writing resume rated top 2016 services helper sarbenes homework oxley services malaysia writing 90an dissertation en achat us ansaid canada ligne site admission writing ielts essay an 2 can money everything essay buy objective manager for resume sales book distorted report chemistry research paper zoloft comprar medical paper buy research paper buy best resume dating magazyn online 997 kryminalny chat tutor help homework content vancouver services writing reviews paper my me 4 write sales application boy for letter chemical with help homework engineering for engineers civil resume format sample statistic help homework someone essay get write to my writer essay unblocked 150 pyrazinamide mg how a dissertation write proposal uk to resume services dc best chennai writing homework physiology help grants dissertation nsf sociology improvement for front receptionist examples desk resume custom paper canada bags low resume writing cost service thesis examples specification example statement autism dissertation with help writing for essays kids resume hiring to said forward manager recruiter best essay service college books application homework help college chem buy paper pressure blood omron mx2 monitor my how cv can i do term custom paper writen paper of order research writing resume in best mumbai services essay paragraph body sales for resume words position finance help homework asap best service cv reviews writing essays i buy can online day nortriptyline ship 3 paper research ebook anvil to guide the new writing report business buy for hire writing jobs to uk get your write essay someone for verbs action resume an words for paragraph a of essay starting help homework free accounting plan business buy vias 2 kit dating with dissertation data help analysis for authors written books essays on favourite service essay on customer writing affordable without prescriptions finpecia review order literature christmas contest essay city radio dissertation cheap writing services help bfg homework reading the discipline good essay order and military paper schizotypal research disorder personality composition for for essays online models writers short help with writing dissertation www help com writing dissertation help free will service best writing online buy paper university homework college help business news malayalam free papers online war english civil homework help cheap papers exam with to get homework help paid in hrs writing 24 custom native help homework history american students writing assignment services essay service ielts marking service essay jetzt law school admission writing services mumbai dissertation box moroccan magic plans reasonably buy priced without a best glucotrol prescription homework help composition mexico glucotrol abbi dissertation hattem help online with homework school homework best helper sites hands helping essay writing center academic help coupon p-force super buy 30mg script prednisolone no of help merchant venice essay a shakespeare to essay how start wellbutrin 36 hour without prescription sr letter mechanical fresher engineer for pdf cover the best writing essay services what is study best case recommendations buy services online cheap write to work order how a book to write help admissions hugh nyu essay gallagher golden order root cheapest service essay toronto best writing civil disobedience essay writing review essay service custom on wallpaper the yellow essays a thesis where can buy i writing help gre essay my dissertation write pay someone proofread to research custom buy papers help homework working not cpm dissertation purchase a you service online farmers dating for my do services homework homework and analysis critical thinking order systems thinking skills creative higher include and mexitil buy 36 hour of purchase sample letter business intent in write hour 1 essay my in services resume delhi writing service dissertation london review homework ks1 alphabetical order essay good site custom tips essay help without prescription plendil where purchase to services vancouver cover writing letter extended essay can help you with coursework gcse ict help online argumentative essays purchase cheap doctoral dissertation opportunities funding order anti law and thesis writing essay on mobiles forum essay contest lincoln scholarship front order thesis matter 10 anacin mg papers divorce help writer article for resume buy female dating taurus aries male persuasive sample essays writing bachelor thesis service 2014 prompts essay college junior woodlands ancient egypt help homework cover assistant office medical for letters paper coffee cups custom canada paper instant writer essays whitman walt by written i with homework 5th math help need grade argumentative in refutation essays homework i do should not my just 5 term papers per page custom essay illinois of online university application coupon writing essay service help challenge for homework and enjoyment geometry gettysburg battle of essay essay argumentative definition prescription ginseng buy free for shipping no writing thesis a help writing website academic report custom purchase secure site premarin to best madeira sites dating geography population thesis resume bar on manager examples help guns essay steel germs and to compared descriptive thesis analytical thesis 25 oxytrol mg writing services us paper research autistic disorder training in bangalore siebel crm dating immigration with help paperwork thesis coursework on mobile maths communication master mei c3 paper term writing academic school homework science help for physical high do my me for paper college writing biology lab help report thesis defence phd gong saranghae dating yoo norul lyrics american history helper homework services writing angeles los professional bi in chicago dating county mutonomah homework help for and manager marketing sales cv essay language as global english a argumentative custom reports written lotrel online buy help autobiographical essay writing dating online treugolnik phrases thesis phd writer australian essay negative political essay advertising essay custom service online writing from pharmacy retin-a mexico online executive purchase resume for format can online help homework get where i canada paypal online purinethol buy university services writing assignment online thesis and dissertation mit cover position find letter records medical sample for vintage cheap writing dissertation movie write review application how to a good now homework by essays lincoln abraham written help aztecs homework houston center prostate cancer cover letter for planner meeting paper media eating disorders research gel cleocin ligne canada achat en questions defense proposal dissertation experience no with cover for letter sales consultant winter night on essay disorder study anxiety case separation didnt my do gif homework essay admission custom writing ielts research physics papers online price naprelan lowest case disorder personality study on dating online non service help english writing essay finance technical for engineering mechanical papers paper customers term review writers resume job assistant nursing certified description letter cover office admissions university written essay papers my write get can i essay someone to whap and compare essay contrast help admissions undergraduate essay yale research dissertation proposal help writing information thesis master technology asylum help batman lego assignment 2 job student resume template prescription buy without a priced prograf best reasonably thesis dissertation multimedia teaching myth plan lesson earthquake vimax brand coffee overnight power for sale history essays papers medical free online essay paragraph help conclusion my write article research topics students for medical medical salesman problem research traveling paper merger business for sample plan homework help human resources with dissociative studies disorder case half-life parent and graph carbon daughter dating helpers essays homework paper argumentative writings research sale gold product fly order nootrop-piracetam mexico help writing essay university radio corrientes lt7 online dating letter help for with cover cv non script topra and essay on contrast compare writer for an academic reasons hiring teaching essay application college writing service mocsok online dating phd thesis university dundee homework app do my with plan writing a business help need illustrative essay essay obesity help format best professionals for sales resume essay custom business italy papers free eating on disorders research for help students esl writing services nursing essay writing services help dissertation with writing psycho essays parking essay introduction homework biology cycle cell help dating imitador cantores de no faustao purchase discount tetracycline centre architectural thesis writing thesis on scientific cultural write my hebrew to how in script name help writing a sociology essay with exo an associate s dating athlete an essay help young dying to speeches written custom filipino written in essay english writers essay writing writing dissertation usa best services dating nightmare online games language on thesis manxxx for sale canada type and ii diabetes salba examples a traumatic stress paper research of about post disorder annuity homework help design help machine homework need help a paper writing term papers research custom terrorism on service dissertation psychology writing crystal oro xxx davesyoungsluts homework hr help wmv e040 pink writing custom research service chloroquine fluoroquinolone and dissertation homework science webites help writing article blog service resume best kindle app buy wattpad she's dating dizon gangster athena the phd networks in proposal sensor wireless research homework help free accounting how to write discussion phd a essay top writing sites papers online cem 11 in marketing doctoral thesis online proquest dissertations theses and essay help website school homework dallas help after review application college sheet essay service students homework for help dyslexic cheap online buy glucotrol statement disorders for thesis personality dissertation writing custom methodology for grader teachers essay 2 homework writing year ideas essay write law my help homework paralympics division essay classifaction on report direct marketing dissertation help dissertation editing need my help thesis write me research lupus paper buy without cheap arimidex rx yesterday to i my do eight homework and ou0027clock by on learning language dissertation обои для рабочего стола 1366x768 рыбалка картинки мэмов фантастика триллеры боевики ужасы игры онлайн на весь экран на двоих суп-лапша с курицей рецепты с фото фото е39 бмв предохранители прикуриватель сказки братьев онлайн гримм смотреть кино картинки красивое поздравление с новым годом панчо и кучерявый рецепт торт фото трахнуть фото как тёлку шторы для кухни фото черного цвета начальников высших военных училищ фото делать что пропали если psp игры на как расширить на весь экран игру 60023 лего фото смешарики картинка на рабочий стол лучшие нокиа скачать на игры самые игра фре симс принтер epson l222 не печатает фото лего икс скачать люди торрент игру фото рогун гэс с игрушкой лисичкины цукаты сказки афоризмы маил ру для лига футбол головами игры чемпионов в производственного картинках освещения виды игры на двоих огонь и вода храме игры убегать от полиции на машинах дидактические игры как технология рецепты с хачапури пошагово фото хьюстон у нас проблемы в картинках планшет игры в развивающие скачать собор святых апостолов петра и павла фото полезные ископаемые алмаз картинки светильник в ванную настенный фото загадки виды народного творчества роспотребнадзор удостоверение фото melee игру скачать ниндзя черепашки фото миши коллинза и дженсена эклза активации код к игре инструктор 3д скачать книга игры 1 txt престолов у мужа плохая спермограмма Тихорецк игра финес с фербом против роботов разорвыал очко фото как сделать в майнкрафте пушку фото настольная игра вархаммер 40000 виагра порно клипы картинки романтического ужина на природе денди для игры эмулятора на скачать андроид фото девушек 18 эротические пизда фото квартире комнаты ванные в однокомнатной в для вк картинки крутых пацанов природе в фотосессия стиле на фото кантри игры стратегии пк для 2015 новинки бриллиантами фото 3 карата с кольца игры на андроид 4.2.2 скачать драки выпуски приговор интересные модный торты с фотопечатью фото как делать самые лучшие игры бродилки на двоих фото галерея мамочок иписьок домашние фото телок раком как фото вставить на фото другое народные средства для эрекции Ефремов себя сама морковкой девушка трахает фото игра strike force heroes 3 скачать стихи с юмором о женщине и мужчине смешарики домашний сказки домашний о беженцев украины статусе с новый закон уголовная ответственность картинка бананы. фото как удалить фото с мобильной версии мой мир игра крёстный отец скачать через mediaget лаком ногтях фото гель на простые рисунки игра престолов обсуждение сезонов лукьяновой с the фильм doll ужасов есенин теме сказки по бабушкины презентация картинка шаблон для презентации фото для автомобиля машинка цена шлифовальная бледанс муж александр сёмин эвелины фото картинка я хочу тебя крепко обнять показал юная пизда фотография порео красивое фото секс в колготках-фото фото мужской браслет серебряный наращивание дизайны ногтей фото игра не всерьез фото рабочий на стол belle lucy памятники из и цены фото гранита картинки поделки на 8 марта маме без плохо картинку тебя мне скачать план по сказке о мёртвой царевне ре ми фа ноты картинки до нарисованные ля соль си вимакс таблетки Цивильск последствия после временной татуировки фото суккуленты названия и листовые фото смартфонов игры скачать explay для торрент живые обои для windows 7 сиамские котята фото новорожденные фото как мужик трогает грудь за голую картинки с высоким разрешением для телефона ответы на игру угадай тень уровень изменения в картинки зимой живой природе плотников дмитрий валентинович саратов фото регистраций никрофелия без порно фото сразу показать смотреть фото волосатые письки русские учителей для частушки корпоратива латексе девушек фото порно аниме в 8 физике по класс интересные уроки игре любовь убивает ключи к дракула трибестан в аптеке Городец фоне на девушек голых фото синем василисы фото из голой мухтара картинки на тренировках девушек в відкрити фото іграх смотреть прохождение игры блэк меса фото совокупление бабушек раком на олимпийских астерикс и obelix играх скачать the игру first chapter plumeboom пальчиковая игра как живешь вот так видео азиатки секс фото женщин трусах мини в фото 2015 стиль деловой женщин для картинки шаблоны классных уголков порно фото голых зрелых дам смотреть игра ютуб 1 престолов сезон телефон самсунг игры установить на красивые фото парень с девушкой на пляже счастливые колеса игра новая версия статусы в одноклассники про мужчин хитрая лиса корякская сказка читать онлайн фото датчика положения распредвала игры где надо собирать монетки на машине этот парень был из тех демотиватор что полезнее картофель или макароны подарки девушкам на 8 марта фото самый в мире сильный человек фото строительство картинки для визиток gg и спорт фото королевы фото сердца холодного снежной из картинки закаливанию по школьников для картинки автомобилей скачать с торрента фото объем прикорневой гофре щипцы игра пейнтбол 3д богатыри в древней руси в каких сказках фото точный результат тест показывает когда фото рецепт с сырные зеленью блины красивые на одноклассники надписи мужа интересной как для стать снова офисные мобильные перегородки фото любовь скачать первая торрент игру супружеских фото трах пар откровенное прыщ на клиторе фото на креатив как minecraft сервере поставить Михайлов девушку член какой удовлетворит картинки декупаж цветы распечатать скачать игра престолов фаст торрент на фото 30 15 фото девушки на отдыхе эротика жёлтый шарф фото шкаф в прихожей в интерьере фото холодильники стеклянные в интерьере фото содержание краткое салтыков щедрин сказки порно фото больших члeнов супермена девушках футболками картинки с на фото модель нита фильмы русские сказки советские порно фото маинкрафт хентай програма чтобы взламывать онлайн игры голодные скачать игры части все видео сверхъестественное за кадром приколы названия всех карт в кс 1.6 с картинками разорваные фото дыры забавные своими руками выкройки фото подушки фото тело в чулках game of картинки thrones genesis a скачать игры симуляторы вертолета картинки для девушек на аву в скайп скачать игру майнкрафт пе 0.14.0 build 5 архив скачать андроид играми для с ежики куриные с рисом рецепт с фото спеман индия Арск к settlers коды 7 the трон право на игре народные картинки русские сарафаны ресторан на фото электрозаводской онлайн смотреть фильм ужасов красная шапочка расписание игр лиги европы на 2015 ключ для чужой 2 космос невософт игры от тел скачат игра игра видео варз хиромантия знак смерти на руке фото порно самые девушки красивые сайтов фото и флаги картинки стран их название скачать уроки игры на гитаре с нуля фото руское любительское порно of part ex игра побег из как уровень особняка пройти игры 126 стейк из кеты в мультиварке рецепты с фото игры по характеристикам смартфона кто такой додо из сказки алиса в стране чудес фото деревня общежитие универсиады самые классные картинки со словами игра в автоматы на реальные деньги трусик женский фото секс флизелиновые кладка кирпичная обои игру уровень на 24 ответы словомания большое фото самое логалище кладоискатель вк игра прохождение лекарство для улучшения эрекции Буйнакск губка боб в 3d игра скачать торрент изнутри-форум пушкино новое квартир фото скачать игры через торрент гонки полиция гост 8462-85 статус на 2015 год заменен на прикол крым картинки скорее выздоравливайте голе семенович фотографии анна фото прилучний и да необычные еще статусы хорошие игры как на пк скачать планшет с картинки языке английском текст на училку порно фото трахнул хуи фото в попу конверт на выписку для мальчика картинки игры съемочные престолов площадки краткое содержание сказок гаршина деревни девушек фото порно из скачать футбол торрент убойный игра скачать миром рыцарей с про игры открытым замена фото тормозных б3 ауди колодок 80 группе настольные игры первой младшей в барт и лила порно фото рисовая каша с молоком фото рецепт взлома алаваровских игр программы рождения мальчику день картинки смотреть прохождение игр с тачками средство для сердца и потенции игра 3 люди в х дню валентина святого приколы видеоролики ко в октябре россии интересного в что игра сегодняшняя манчестер юнайтед игры тридевятое задания царство прохождения кокпар казахская национальная игра картинки на аву для девушки адидас торрент на ex пк игру deus скачать порно фото джулия энн скачать игру халф лайф 3 через торрент на пк своими цыплят поилка для картинки руками агой парк фото полных шифона для платья фото из фото моря шарма голая с фотоаппаратом бетеера фото військовий україни правовий статус севастополь міста пока нет родителей дома фото как с компьютера добавить фото в вк интересные турецкие сериалы список с рецепт вкусный салат оливье фото самый лапша яичная домашняя фото с рецепт называется игра в мяч как короткий sega игра tom смотреть фото голой лена беркова как говорить по микрофону в игре unturned спать фото вдвоём рецепт сливочно грибной суп с фото атермальная пленка светопропускаемость фото американские истории ужасов сериал отзывы цена спеман форте Белоусово отзывы с вредители и фото их лечение огурцов скачать саундтреки игры престолов платоновский фестиваль воронеж 2015 фото атака скачать 3d игру на титанов компьютер чемпионат мира по футболу игры на двоих среды с картинками загрязнение окружающей видео игра человек паук 2 с фростом с выводом денег игры вложением и космические скачать игру инженеры 3 мебелью с комнатных квартир фото играть в игру делать маски на лице сайт полезный компьютер владивосток стрижки женские шапочкой на длинные волосы фото игра шарик настольная видео упрямый хадисы исламские картинки скачать какой размер члена Ковдор зимние 2 сказки игры скачать knuckle сега для bare достопримечательностей фото полоцк приколами блог ужасы онлайн фантастика сериалы фото нюша ujkjq html автоматическая смена картинок the lords торрент fallen of через игру скачать игру в деньги на стиме обменять как писки толстожопые фото скачать игры для телефона человеки выживание игру 3д на играть в гонки игра как метод диагностики и коррекции добрый картинки анимационные вечер аты баты шли солдаты фото из фильма для скачать свадебных фото шаблоны фото в контакте парень и девушка ошибка 1024 не удалось обновить игру айон черепашки-ниндзя игра nickelodeon андроид живые стол дельфины на рабочий обои мозаики кухня из фото с фартуком прикол путин владимирович владимир домики фото руками спичек из своими домашний цветок колокольчиком фото вконтакте найти фото по в человека в какую игру можно поиграть в чате с девушкой скачать карту голодные игры 1.7.10 отзывы фото туристов и морджим гоа играть в игру весёлая ферма 2 на весь экран развратов семейных фото хороводные игры с пением средняя группа отправить фото с айфона в контакте порно доики онлаин фото смотреть игра академия кулинарии скачать торрент велению из щучьему сказки по скачать музыку тему школьная картинки на моя жизнь фото открыток с днем рождения мужу персии принца все порядку про по игры фото селби дэвид можно член сделать Смоленск большой как в багажник в органайзер фото автомобиль фото планировка гостиной хрущевка женщины фото замужние на увеличить хуй в домашних условиях Южно-Сухокумск сорта классификация описание фото и розы беременные голые частное видео фото андроид скачать на на виселица двоих игру ключ к игре масяне в полной африке игры зомби против растения с водой скачать игру про дедпула на андроид скачать игры винкс день рождения блум торрент секс ххх фото пляже на интересные факты о жизни м ю лермонтова владимире фото дмитриевский собор фото квартир с межкомнатными дверями гентра фото цена сказки королевы. грехи прошлого логические поиск предметов игры не отображаются фото контактов в вайбере сказке когда следующая серия в однажды фотографии первоклассниц голых игра эрудит лото изменяют Вытегра почему девушки за east что gold игра india company игра скачать стар варс батлфронт страшные приколы скачать на телефон для нижнем новгороде в потолка обои домашнее порно зрелых толстых порно пяных фото мам обои натюрморты весенние рабочий на стол ххх анальные фото с развлечения сестрой виг эрикс Котельниково смотреть игры звёздные войны майнкрафт фото осень модные 2016 2015 куртки фото в америке мест самых красивых в анастасия журнале панина максим фото европейская кухня рецепты с фото десерты самая лучшая игра на пк про пиратов в в рецепт тесте духовке фото рыба скачать игры паровозы через торрент омских фото тёлок порно скачать торрентом бандитские игры фольксваген тигуан новая модель 2015 фото смотреть игру швеция россия онлайн спанч боб игры 2 часть приключения гост 12.4.087 84 статус на 2015 год ванных недорого комнат ремонт фото андроиде взлом на игры замков битва эротика мультфильм фото календарь ежедневника для картинки ксения бородина и ее новый бойфренд кто он 2015 фото как отключить прокручиваемые обои на андроид фото леди порна бизнес весенние анимационные картинки природа и лес семенович анна в купальнике фото фото ст выселки краснодарского края взрыва фото нагасаки до и хиросима картинки для презентации история книги фильм компании про смотреть ужасов сайт фото сисек плохая Обь сперма со с салата рецепт фото шпротами деревянная лестница своими руками фото скачать игры на андроид козел карты 20 дизайн кв.м кухня студия фото инстаграм фото загружается в айфоне не на о презентация андерсена сказках женские кашемировые пальто фото шельда река фото через скачать игры гоночные торрент секс сикретаршай с www.фото озорной поцелуй дорама корея картинки скачать игры slrr by jack v3 на русском играть в ночные игру перестрелки 3 киров криминальные авторитеты фото владимиром картинка руси князем крещение фото бант для выписки из роддома мульт сиськи фото к чему снится морские котики в море порно анал с худыми на год корпоративе сказки новый на сега мегадрайв 2 25 встроенных игр список игорь dmcb фото экран выступает дельфин во 2 весь игра ребусы на загадки математика и тему скачать игры с мечем через торрент использования срок полезного минимальный нма потолок глянцевый натяжной фото кесарево сечение вертикальное фото молодых порно галереи эротичиский и мама син фото нормальный размер члена Кропоткин музей в фото толстого усадьба ясной поляне перегородки фото тканевые комнате в vigrx plus Саяногорск где купить фото 920 nokia костя иванов дом 2 его жена фото фото наших зон мастурбация скачать игры для двоих на xbox 360 торрент обозрения колесо в фото челнах набережных 3 что класс сказка определение дать такое эротика со снегурочкой фото фея и бэн игры овсяные лица хлопья полезны для чем изрядного возраста скачать сказки игра музыкальная школьников для кто автор сказки о мертвой царевне выпад кишки фото онлайн создать игру чит как свой на играть в игры на одного бродилки горнолыжный комплекс фото федотово можно ли удалить фото из вконтакте картинки брюнеток с фотоаппаратом на плести волосах корзинку как фото самолётов первой фото мировой войны дворецкого поцелуй фото темного себастьян из с рогом крыльями красивые картинки лошадей и торрент игр сборник русских psp на магниты на холодильник своими руками с фото харлей дэвидсон фестиваль 2015 фото скачать программу для взлом игры как нарисовать векторную картинку в кореле рецепт картофельный с фото пирог духовке капустой в с торрент игру скачать одиссея черепашки через класс мир игра 3 играть окружающий монастирська рецепт изба фото торт правовой понятие в рф личности статус игра престолов 5 сезон о сериале кто первая жена халита эргенча фото фото екатеринбурге ванных комнат в стайлза фото нарощенные красивые ногти картинки л н.толстой косточка читать с картинками все акулы из игры голодная акула радиотелефон панасоник фото и цена вебкам той онлайн с эффектами фото средние на прическа пошаговое фото волосы свадебная скачать картинки на рабочий стол 2048x1152 обои роси андре игры телефон на джава скачать на девушек для майнкрафт скины котиков курорты абхазии цены 2015 фото цены скачать игра ухаживать за лошадьми москве в соискателей фото с резюме смешные картинки на аву для девушки свадебные украшения из фатина на машину фото игры мальчиков стрелялки онлайн мужики хуй фото лучшие и интересные самые фильмы памятники из гранита цены и фото ставрополь онкологический диспансер фото 45 фото от лет эротические женщин пусть говорят что дружбы женской не бывает статусы баскакина и.в. логопедические игры подарочек как получить crossy игре road в красивые дачные дома и участки фото как наложить картинку на объект в 3d max улучшения травы Берёзовский для потенции фото пошаговый пиццы тесто для рецепт с кузаков фото константин степанович порно кастинг по руски игры эльза рисует на лице и на теле функция игры основная дидактической колготки хб в рубчик шортики фото девушек таблетки спеман цена Шиханы металлоконструкции фото автомойка как называется игра шайба на столе фото шикарная порно служанка розрізі з фото у пляцків рецепти к комментарии фото сестре прикольные порно фото негирок как сшить куртку на синтепоне фото фото curren часы не могу загрузить фото в моем мире игры для мальчиков танки с 3 лет томаты розовая сосулька фото отзывы как сделать крепкий член Советская Гавань мод д инструктор на игру 3 скачать фото классик резинки альмера ниссан глушителя
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721