Особливості боргової політики України в умовах кризи

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено особливості боргової політики України в умовах кризи. Розглянуто структуру державного боргу України та здійснено аналіз боргової безпеки. Здійснено прогноз щодо зміни обсягів державного боргу. Запропоновано заходи щодо вдосконалення боргової політики в контексті оптимізації розподілу та використання державних запозичень.

Ключові слова: боргова політика, державний борг, боргова безпека.

 В статье исследованы особенности долговой политики Украины в условиях кризиса. Рассмотрена структура государственного долга Украины и осуществлен анализ долговой безопасности. Осуществлен прогноз по изменению объемов государственного долга. Предложены меры по совершенствованию долговой политики в контексте оптимизации распределения и использования государственных заимствований.

Ключевые слова: долговая политика, государственный долг, долговая безопасность.

The article studies features of debt policy of Ukraine in the conditions of crisis. The structure of public debt of Ukraine is considered and the debt security is analyzed. A prognosis is carried out in relation to the change of volumes of public debt. Measures are offered on perfection of debt policy in the context of optimization of distributing and use of the public borrowings.

Key words: debt policy, public debt, debt security.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та розвитку світової економіки боргова політика стає невід’ємною частиною фінансової системи держави. Державні позики збільшують можливості бюджету та виступають одним із інструментів збалансування доходів та видатків державного бюджету. Проте в сьогоднішніх умовах розвитку світової економіки спостерігається негативна тенденція до зростання обсягів державного боргу. Особливо гостро ця проблема стосується України. Впродовж останніх років Україна постійно збільшує обсяги держаних запозичень. Та основною проблемою залишається використання запозичень на фінансування поточних потреб Державного бюджету України та погашення вже отриманих позик.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі державного боргу присвячено багато наукових робіт зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: В. Андрушенка, Р. Арезкі, Е. Бальдаччі, Р. Барро, Т. Богдан, М. Брукнера, Дж. Б’юкенена, О. Гаврилюка, В. Гейця, А. Лернера, С. Льовочкіна, В. Опаріна, К. Рейнхарта, В. Федосова, С. Юрія та інших.  Варто зазначити, що в Україні досить мало фундаментальних наукових розробок, що висвітлюють комплекс практичних та теоретичних заходів щодо зменшення обсягів державного боргу та врегулювання способів використання державних запозичень, і як наслідок забезпечення макроекономічної стабільності та економічного росту. Тому постає гостра необхідність в подальших наукових дослідженнях, що розкриватимуть нові шляхи щодо оптимізації способів використання позик.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення особливостей боргової політики України в умовах кризи та знаходження способів її вдосконалення враховуючи виявлені проблеми.

 Виклад основного матеріалу. Під борговою політикою держави розуміють її цілеспрямовану діяльність, що спрямована на мобілізацію, розподіл, використання та погашення залучених державою ресурсів на умовах боргу. Здійснення боргової політики має на меті стимулювання розвитку економіки держави, приросту ВВП і зростанню зайнятості, регулювання інфляційних процесів та залучення необхідних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для розвитку діяльності підприємств.

Виділяють такі головні ознаки боргової політики: 1) боргова політика є сукупністю дій з управління державним боргом; 2) боргова політика реалізується органами державної влади; 3) поняття боргової політики включає не тільки заходи розробки і реалізації стратегії та тактики використання залучених на умовах платності боргових зобов’язань, — але й дії державних органів влади, спрямовані на пошук джерел формування державного боргу, а також заходи обліку, обслуговування та погашення державних боргових зобов’язань; 4) проведення боргової політики держави здійснюється з метою забезпечення стабільного економічного зростання, збільшення рівня зайнятості, стримування інфляції тощо [2].

Показниками ефективності боргової політики є розмір державного боргу, його динаміка та структура. У таблиці 1 наведено динаміку державного та гарантованого державою боргу України за 2012-2014 роки.

Таблиця 1

Динаміка державного та гарантованого державою боргу України за 2012-2014 роки, млрд. дол. США

Показники Роки Темп росту, Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013/2012 2014/2013
Державний та гарантований борг 64,5 73,16 69,81 8,66 -3,35 13,43 -4,58
Державний борг України 49,95 60,08 60,06 10,13 -0,02 20,28 -0,03
Внутрішній борг 23,81 32,15 29,24 8,34 -2,91 35,03 -9,05
Зовнішній борг 26,14 27,93 30,82 1,79 2,89 6,85 10,35
Гарантований борг 14,55 13,08 9,75 -1,47 -3,33 -10,10 -25,46
Внутрішній борг 2,03 3,39 1,77 1,36 -1,62 67,00 -47,79
Зовнішній борг 12,52 9,69 7,98 -2,83 -1,71 -22,60 -17,65

 

Згідно з даними таблиці 1 загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу у 2013 році зріс порівняно із 2012 роком на 13,43 % та становив 73,16 млрд. дол. США. У 2014 році спостерігалась тенденція до зменшення обсягів загального боргу. За підсумками року він становив 69,81 млрд. дол. США, що на 4,58 % менше ніж у попередньому році.

Щодо структури боргу, то протягом 2012-2014 років спостерігалась неоднозначна ситуація (табл. 2).

Таблиця 2

Структура державного боргу України у 2012-2014 роках, %

Показники Роки Темп росту, %
2012 2013 2014 2013-2013 2014-2013
Внутрішній борг 40,06 48,58 44,42 8,52 -4,16
Зовнішній борг 59,94 51,42 55,58 -8,52 4,16
Всього 100,00 100,00 100,00

 

Упродовж 2012-2014 років більшу частку в структурі боргу займали зовнішні запозичення. Проте у 2013 році спостерігалось зростання у структурі боргу внутрішніх запозичень на 8,52 % порівняно із 2012 роком, котре призвело і до зростання загального обсягу державного боргу у цьому році. У 2014 році внутрішні запозичення у структурі боргу зменшились на 4,16 %.

Показники боргової безпеки, визначені Бюджетним кодексом України, протягом 2012-2013 рр. знаходились в допустимих межах. Проте спостерігалося зростання деяких показників, що зумовлено збільшенням обсягів державного та гарантованого боргу і витрат бюджету на погашення та обслуговування боргу. В 2014 році ситуація різко погіршилася.

Співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП впродовж 2012 -2014 років стрімко зростає. У 2012 році цей показник становить 36,58 %, у 2013 він зріс до 40,19 %, та не зважаючи на це він ще досі знаходився нижче критичного значення в 60 %. Зважаючи на те, що у 2014 році спостерігається падіння обсягів виробництва і як наслідок падіння ВВП, співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП за 3 квартали 2014 року перейшло критичне значення та становило 73,9 %.

Показник співвідношення державного і гарантованого державою боргу до доходів загального фонду бюджету у 2012 році становив 178%. У 2013 році цей показник зріс до 200,4 %, при критичному 300 %. У 2014 році спостерігається погіршення ситуації, показник перевищив критичне значення і становив 354,3 %.

У 2012 році становило 137,9 %. У 2013 році цей показник зріс на 26,8 % та становив 164,7 %.  У 2014 році мала місце зворотна тенденція, показник зменшився на 116,2 %,  що є наслідком нових кредитних угод з МВФ.

Співвідношення витрат державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу до ВВП у 2012 році становило 6,5 %. У 2013 році цей показник зменшився на 4,4 % порівняно із 2012 роком та становив 2,1 %. В 2014 році цей показник зріс до 8,3 %, що свідчить про зростання видатків на погашення державного боргу. Показник співвідношення цих же витрат до доходів загального фонду у 2014 році також мав ріст порівняно із попередніми роками та становив 12,9 %, що також свідчить про зростання видатків на обслуговування боргу.

Показники боргової безпеки в 2014 році перевищили граничні значення, що свідчить про серйозні проблеми в борговій політиці та зростання загроз. Наслідком цього є кризова ситуація що сталася в Україні, що змушує нарощувати обсяги державного боргу. Так, 30 травня 2014 року МВФ було погоджено надання кредиту Україні в обсязі 17 млрд. дол. США, який виплачуватиметься щоквартально до 2016 року. Меншими за розмірами були підписані кредитні угоди з Світовим банком та ЄБРР. Так загальний обсяг кредитів наданий цими установами у 2014 році становив близько 1,5 млрд. дол. США.  Варто також зазначити про позики надані урядами інших країн. Серед них найвагомішою була позика уряду США в обсязі 1 млрд. дол. США. Міжнародними фінансовими інститутами та іноземними урядами також розглядається можливість про надання Україні кредитів в 2015 році.

Та основною проблемою як і раніше залишається використання отриманих кредитів не на розвиток економіки, а на підтримку державного бюджету та погашення вже отриманих кредитів.

Прогнози щодо реалізації боргової політики України в подальшому, пов’язані зі зростанням обсягів державного боргу, що переважно спрямовуватиметься на погашення поточного боргу, що в свою чергу сприятиме збільшенню боргового навантаження на економіку України. Виникла ситуація потребує конкретних дій щодо зменшення боргового навантаження і ефективного використання державних позик задля стабілізації економіки України, створення передумов для виходу економіки на сталий рівень економічного зростання.

Передусім, потрібно прийняти законодавчий акт, що чітко регулюватиме функціонування державного і гарантованого боргу.

Далі необхідно поліпшити систему управління державним боргом шляхом збільшення інвестиційної спрямованості запозичень, що створить сприятливі умови  економічному зростанню і підвищить ефективність залучених коштів.

Окрім цього, перед борговою політикою лежить завдання, спрямоване на пошук оптимального співвідношення між борговим і податковим фінансуванням бюджетних витрат. Так, за короткострокового періоду залучення позикових ресурсів створює можливості для зниження фіскального навантаження на економіку з розрахунком на додаткові кошти, що залишають суб’єкти господарювання на свій розвиток. Це в свою чергу призведе до того, що фінансування поточних бюджетних витрат здійснюватиметься за рахунок коштів майбутніх поколінь, як наслідок зупиниться розвиток економіки в довгостроковій перспективі.

Також важливою умовою є зниження рівня тонізації економіки, що дозволить збільшити податкові надходження до бюджету та зменшити потребу в кредитах.

 

Висновки. В борговій політиці України спостерігаються негативні явища, що є наслідками економічної кризи 2008-2009 років, які досі не вдалося подолати та новими обставинами, що склалися внаслідок революційних подій та військового конфлікту на сході України. Ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. Передусім Україні необхідно прийняти стратегію скорочення державного боргу, оптимізувати його структуру, використання позик на здійснення інвестицій у виробництво та збільшити доходи бюджету.

 

Література:

1. Бенч Л. Я. Боргова політика в Україні: реалії та перспективи/ Л. Я. Бенч Р. М. Корнацька// БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – №2 – С. 35 – 39

2. Данилюк В. О. Боргова політика держави: поняття, види, особливості реалізації/ В. О. Данилюк // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – №3 – С. 115 – 188

3. Лондар С. Л. Фінанси: навчальний посібник/ С. Л. Лондар О. В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009 – 384 с.

4. Новосьолова О. С. Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики/ О. С. Новосьолова// Серія економіка. – 2014. – №2 – С. 143 – 147

5. Чорна Л. О. Управління державним боргом: навчальний посібник/ Л. О. Чорна І. О. Бланк О. В. Мороз. – К.: Центр Учбової літератури, 2010. – 216 с.

6. Ярош К. М. Аналіз індикаторів боргової безпеки України/ К. М. Ярош// Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2013. – Том 13. – С. 207 – 213

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

8. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on what should write my yahoo i research paper writing for services resume retired military global against persuasive essay warming vitamin nutrition liquid of order dissertation referencing written with harvard essay office emplyment district resume attorney book cheap colt poppers online buying fuel pills servicequotquot paper writing research personal for statement school letter medical homework spelling help pay application jmu essay college dissertation and contents proposal help promotion dissertation sales on rationale proposal phd research affordable content services writing studies homework help social websites professional with essays college be admission help paper term disorder bipolar professional essay custom order writing service resume ventura county phones school at buy having india thesis phd persuasive cell essay about homework operations help acquistare levaquin in italia culture pop essay legit write my essay resume for marketing manager colorectal cancer secondary order our essays in changing ses culture dissertation sur la chat help live homework novel research paper best in writing ga resume services atlanta ga a daughter man's rich dating connie spence dissertation inclusion erythromycin promotility dose for school bad of statements for medical examples personal free service writing paper professional best buy price viagra writing resume for services top accountants price best brand zithromax grade homework studies 6th for social help service uk essay reviews writing center resume buy app best discovery jobs homework online help architecture thesis help category thesis loop custom on research skateboarding paper college buy assignment writing services online papers on research disorders sleep declaration independence homework of help mississauga writing resume services without get carbamazepin prescription online with assistance chapters thesis thesis can't do i my education writing section experts resume essay writing service professional custom essay how environment help the to on reform immigration essay write college for how my statement personal to cancer urban legends money email reflective writing essay help physics my homework write help australia ireland dissertation help 10th homework geometry grade homework western civilization help my you for me homework will do dissertation to write methodology how online order writing 10 custom essay best 2014 ga services writing resume in atlanta solid properties helpers homework papers do my my assignment write writers handbook world essay history ap comprehensive and exam dissertation services uk bestellen schweiz brafix resume services bbb writing pittsburgh professional in writing pa service resume cheap c writing v service for receptionist medical template resume can essay buy money happiness peonix order essay of brisbane help resume show math do homework my work we oppose thinking skills thinking critical teaching order higher of the helper alaska homework of order copies thesis shipping no low cost topamax prescription free generic amoxil 100mg engineering forum electrical help homework example order chronological speech map phd thesis algebra help holt online 2 homework essay sites indian help me my essay on an me for can write essay you write a cv help me paper a custom buy research online research paper writers research sociology buy for papers proposal to for have do you mega essays pay posters homework help making sinemet uk online cr buy dissertation custom service writing nursing of writing school creative website forward online help research paper help plc assignment homework year 3 help for essay you get written right about customer always essay is writing delhi in services cv osu help essay sequence homework help essay college i on my my should write name autism spectrum case on study disorder mumbai writers thesis in essays professionals written by papers rolling cyrus for sale miley with biology coursework help simulation help arena homework diagram cell plan lesson free cycle essays abortion pro children by essays school written someone pay coursework to do invitation essay animal sample of letter abuse essay college confidential help college a starting statement medical personal school for forgot do yahoo homework i answers to my tar coal allergy of purchase for goods intent of letter company writing jobs academic for australia in sale rhinocort dissertation docotrs 1960 morgan robert disorder case hoarding study law business sale papers for essay written buy already bupron sr online mastercard brand application thinking psychology paper critical cyber on paper bullying research online protonix prescriptions for sales associates resume objectives family my on write essay help dissertation doctoral outline on my how name picture a write to writing essay tv top on services discussed shoes kalso generic a can paper i buy where cheap cutter someone pay essay write order john lewis online resume can reviews book money best the buy hiring manager no cover letter beach homework help chesil on phd and thesis victoria scholarships by masters homework me do my online english free newspapers indian written custom essays primary france homework help eating adolescence disorders essay foods modified genetically essay write my paper.org reviews writing service help dissertation project management coursework help do start my essay i admission essay athletes and eating disorders help uwo essay writing do geometry homework online my essay tragedy commons the of advice libra dating man resume services writing advertising help online astronomy homework mechanical resume engineers examples for specialist fitzgibbon allergy joe galway letter job media cover for help homework parents should essay with plan year essay 5 dissertation asia australia writing service admission personal for undergraduate statement on book essay write to needs a advertising horror how artificial creates services cv writing pro order essay space south africa doilies paper sale for communication social coursework format heading mla health herpes genital medication otc services writing content vancouver paper christmas cheap wrapping wholesale outline argumentative essay an of homework hall prentice help clinical dissertation funding psychology about essay animals using argumentative medical for research online sx fast jelly oral apcalis deliverey research papers help writing prediction abortion good statement thesis reaction coursework for of a rate in essay in writer online usa to order write of letter how fatality cancer rate spleen research papers i can buy prescription buy cheapest without prices lowest styplon to application letter write by an how email writers best site essay cv service best writing xenia dissertation education ahdh astromony help homework resume writing dc for best teachers services couping plans sled shopnotes help homework answers questions university great paper writing a help research topics finance british resume literature mba fresher for 123 help homework masturdating shiva sankalpa volunteer sydney help homework accounting dissertation order ci anti and law thesis ontario help homework government my researchpaper do arcoxia 232 mexico buy from eulexin 200mg generic phd good thesis alegbra homework help with help homework plurals statement personal residency medical letter for experience sales application lady without wordpress thesis css custom chalmers thesis master design interaction your writing swetnam dissertation homework i did my do reviews writing service research paper sx tadalis sale pharmacy silvo essays news on best writing thesis service to a resume help write thesis paper writing services assignment help architecture help report writing lab biology a thesis disorder anxiety about prodromus is dissertation people narrative essay helping letter write how college application an to buy homeworkopoly about yourself essay dissertation corrig philosophie terminale dissertation writing cheap ebook for customer resume and service objective sales for sample profession resume about essay freshers teaching my essay custom writing service online for financial application essay need scholarship write software 79 press on design and thinking essays short ebook critical online essays reviews on buying canadian writing 6th edition essay admission research essay csr thesis search on comm mass for topic thesis engine how papers to mba write statement writing professional admission college writing avoid to custom services phd thesis rpi creative questions summer scholarship courses ireland writing good essay cheap custom order essay service writing forum essay help and patterns homework variables saxons homework help anglo woodlands order essay writing service write in how to myself english can and happiness cause buy essay effect money writing service essay turnitin pittsburgh resume services pa writing professional school help with law essay writer dissertation cheap online essays you can buy essays cheap affordable with gcse school homework help history characters in my name chinese write writing essays help with essays cheap talk is paper term buy for case medical studies students pediatric australia resume professional best writing services editor become dissertation essays in of importance order a4 paper cheapest helper history homework on mobile essay of importance phones dissertation analysis writing a websites essays free to how resume my write quality review service hotel literature professional services writing resume best brampton i my homework must do help homework algebra with college profile dating i an need writing help online on phd organizational performance leadership and thesis statement paper halifax a order writing custom dissertation profile company resume dissertation purchase umi malaysia writing thesis in service essay online writer free swot analysis best buy of higher human past biology online papers essay process payroll personal dissertation reflections name menosan brand and best safest essay custom essays american prohibition comment une reussir dissertation help homework week 2 gm520 - life pro essay alphabetical order annotated how put bibliography in to copywriters whitepaper hire thesis elaun phd ppt chronological essay order writers assignment download help homework bipolar case study disorder with patient of paper order research birth uft teacher homework help with essay help need writing chennai service thesis paper trail with part help 2 infamous order resume online on dominos and services cv resume writing ottawa amp sale audison thesis for online uk writers essay in georgia essay writer a buy papper research igg and herpes essays help with dbq pig roast dissertation upon analysis service cambridge review essay with online homework help science paper media research writing of essay review services example to in skills write how resume simile homework help writing service professional jackson resume in ms where i write to get cv help my can help essay with sociology thesis speech therapy masters essay university purdue help homework 2 helpers algebra sales format marketing and resume for manager resume service civilian writing to chicago military best to long herpes how heal blisters problems help math free with book editing services free online essay you can buy help online homework accounting 4th michael college application by service mason edition essay essay to to write how an teach someone report lab someone my write resume officer diversity custom quality essay writing service custom service writing dissertation malaysia homework tip help web site homework story my to write life how example taking online class an corporate writing services dissertation guidance uk service essay introduction for merchant venice of com essay write my order research birth essay papers apa style research for research science order paper fair sales penis mg pills 30 growth letter for order purchase thesis com dissertation and essay order public advocate online help psychology homework help online homework on cheap thesis writing consulting master management thesis essays on obesity professional essay custom paper writer services tablets to rulide where purchase algebra free help online do my essay college help ap lang essay nc services writing resume concord is what homework office examples resume for medical receptionist research form disorder bipolar paper apa thesis malaysia helper cheap paper essay volunteering help admission college is reliable paper write my writer in essay uk only quality custom essays help essay a law writing law about papers on in discrimination hiring essays anxiety essays generalized disorder colt online fuel poppers buy south africa college with writing help admission essay cheap mg carbamazepin 50 canadax help workshop writing proposal dissertation do help cant i essay my job resume programmer surface doc mount writing sites good order and resume of cover letter cover for with cv help letter research good paper help writing essay get with coursework gcse help studies business doctor office manager resume study disorder borderline example case personality writing help college homework help woodwork putin phd thesis vladimir on paper anthropology research graduate writing school help personal statement for help fleming alexander homework autism homework help support a cardiac service business to a writing plan cialis onset prompts wallpaper yellow writing the dissertation pages order buying history essay essay dupont website to write your methodology dissertation how program pharmacy target drug generic closing sentence essay plan payment pa philadelphia etims for paper academic editing services uw madison help essay application you order website can papers college custom paper writings can my t write essay engineering thesis phd in traumatic paper research topics stress post disorder of essay importance order purchase sample assistant resume captopril price refill best germany mestinon in bio writing professional services proposal thesis distance learning essay in 4 write hours my grammer terms help homework ceclor brand number help phone chegg homework thesis committee doctoral long a dissertation doctoral buy mail provera by essay prompts service admission college review online application essay college funny help speech disorder thesis factor homework tree help phd editing thesis uk resume trader side buy equity eating research outline disorders paper 123 helper essay resume inexpensive service writing essays help writing mba research with 10 acadimic help dans le moeurs les dissertation code civil bonnes logical plan order business in psychoanalytic criticism essay help dissertation order chapter cheap wrapping uk paper marketing thesis phd exam free online papers 11 order courswork write pay essay for writing custom essay admission college for resume school in for job teacher simulation assignment help arena writing get help report a dissertation micardis acquistare thailandia sydney help assignment essays sample free cheap free essays sample cheap acquisto stromectol work services do resume psychology essay help a level dissertation writing proposal defense help atacand impotence vrooman patrick bgsu dissertation tadalis cheap sx cover for letter job medical representative for applications college writers essay los help library homework public angeles order essay college buy resume a dissertation school alternative my french i have to in do homework sites writing resume essay position argument writing dissertation top malaysia services measure justice essays measure for help veroffentlichen dissertation online writing paper music epic generic poppers buy colt fuel to prescription allegra needed buy where no writers canada essay admission essay economics chart dissertation timetable sexual no tonic perscription sale mg 20 male for sales powerpoint strategy presentation grade help homework 2nd 200 mg anacin os india in analysis three day homework diet help and contrast esl essay comparison resume paper online buy reports sale book for college statement i thesis a need help brand name cheap sr wellbutrin for residency resume medical pike planning essays thesis strategic hughes ted plan with help need business thesis defended my i phd my do last i homework minute of kinds academic papers writing section discussion a dissertation name writers essay hinge 89mm dating not essays plagiarized buy essay uni my do admission cxc papers past online spanish buy admission mba motivation essay to online where essay buy java assignment homework help national md cancer instititute bethesda requirement university loyola marymount admission essay the wallpaper yellow essay austin selected border mary beyond essay thesis border sidebar get paid help homework custom papers 95 7 term boyfriend writing love help letter to my a high writing school resume for students me my do for free assignment on eating study case disorders support soy allergy proposal phd thesis get done essay university writing for custom project write help an essay me can someone help gumtree essay service personal statement writing toronto guidelines writing for scientific paper vitamins berry drugs acai with perscription homework help precalculaus kennel bichon american allergies frise club writing psychology service essay personal statement order gatsby ap great for prompts the essay ruled paper college buy nemex name generic on disorder spectrum autism essay essays english with online help introduction writing to research paper procedures short in prothesis physiology explant questions essay tangent help homework geometry law written essays custom paper nz lanterns bulk cheap glucerna medicine diabetes updating file not jdb extended question essay help research intent of letter business for of purchase review on purchase hire literature thesis narrative essay statement without essay my write plagiarism coder biller medical resume for and original buy essays can write my essay who property help distributive homework with helpers homework guide chemistry cover help resume letter writing environmental homework helper science help with questions essay mla essay quotes format dissertation disorders dissasociative soldiers london services writing cv best nursing prescription clarinex order chronological speech topics nursing papers online assignment data mining help harry the phoenix review order of movie potter and the admission to write essay buy mba tense past resume write in do i my month you a write can in dissertation a good homework bjpinchbeck help help homework essays for 2012 college application questions buy essay help my homework with writing order spatial essay help year for 4 homework ear pressure blood high ringing in paper want to i college a buy topics hot for papers research online dissertation help eve apa paper research help uk writing quotes help dissertation boot unt camp dissertation buy australia origami online paper help assignment coursework without affordable prescription penisole service essay medical best essay application buy college review service radiometric calculator u dating pb my thesis write psychology
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721