Особливості боргової політики України в умовах кризи

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено особливості боргової політики України в умовах кризи. Розглянуто структуру державного боргу України та здійснено аналіз боргової безпеки. Здійснено прогноз щодо зміни обсягів державного боргу. Запропоновано заходи щодо вдосконалення боргової політики в контексті оптимізації розподілу та використання державних запозичень.

Ключові слова: боргова політика, державний борг, боргова безпека.

 В статье исследованы особенности долговой политики Украины в условиях кризиса. Рассмотрена структура государственного долга Украины и осуществлен анализ долговой безопасности. Осуществлен прогноз по изменению объемов государственного долга. Предложены меры по совершенствованию долговой политики в контексте оптимизации распределения и использования государственных заимствований.

Ключевые слова: долговая политика, государственный долг, долговая безопасность.

The article studies features of debt policy of Ukraine in the conditions of crisis. The structure of public debt of Ukraine is considered and the debt security is analyzed. A prognosis is carried out in relation to the change of volumes of public debt. Measures are offered on perfection of debt policy in the context of optimization of distributing and use of the public borrowings.

Key words: debt policy, public debt, debt security.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та розвитку світової економіки боргова політика стає невід’ємною частиною фінансової системи держави. Державні позики збільшують можливості бюджету та виступають одним із інструментів збалансування доходів та видатків державного бюджету. Проте в сьогоднішніх умовах розвитку світової економіки спостерігається негативна тенденція до зростання обсягів державного боргу. Особливо гостро ця проблема стосується України. Впродовж останніх років Україна постійно збільшує обсяги держаних запозичень. Та основною проблемою залишається використання запозичень на фінансування поточних потреб Державного бюджету України та погашення вже отриманих позик.

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі державного боргу присвячено багато наукових робіт зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: В. Андрушенка, Р. Арезкі, Е. Бальдаччі, Р. Барро, Т. Богдан, М. Брукнера, Дж. Б’юкенена, О. Гаврилюка, В. Гейця, А. Лернера, С. Льовочкіна, В. Опаріна, К. Рейнхарта, В. Федосова, С. Юрія та інших.  Варто зазначити, що в Україні досить мало фундаментальних наукових розробок, що висвітлюють комплекс практичних та теоретичних заходів щодо зменшення обсягів державного боргу та врегулювання способів використання державних запозичень, і як наслідок забезпечення макроекономічної стабільності та економічного росту. Тому постає гостра необхідність в подальших наукових дослідженнях, що розкриватимуть нові шляхи щодо оптимізації способів використання позик.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення особливостей боргової політики України в умовах кризи та знаходження способів її вдосконалення враховуючи виявлені проблеми.

 Виклад основного матеріалу. Під борговою політикою держави розуміють її цілеспрямовану діяльність, що спрямована на мобілізацію, розподіл, використання та погашення залучених державою ресурсів на умовах боргу. Здійснення боргової політики має на меті стимулювання розвитку економіки держави, приросту ВВП і зростанню зайнятості, регулювання інфляційних процесів та залучення необхідних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для розвитку діяльності підприємств.

Виділяють такі головні ознаки боргової політики: 1) боргова політика є сукупністю дій з управління державним боргом; 2) боргова політика реалізується органами державної влади; 3) поняття боргової політики включає не тільки заходи розробки і реалізації стратегії та тактики використання залучених на умовах платності боргових зобов’язань, — але й дії державних органів влади, спрямовані на пошук джерел формування державного боргу, а також заходи обліку, обслуговування та погашення державних боргових зобов’язань; 4) проведення боргової політики держави здійснюється з метою забезпечення стабільного економічного зростання, збільшення рівня зайнятості, стримування інфляції тощо [2].

Показниками ефективності боргової політики є розмір державного боргу, його динаміка та структура. У таблиці 1 наведено динаміку державного та гарантованого державою боргу України за 2012-2014 роки.

Таблиця 1

Динаміка державного та гарантованого державою боргу України за 2012-2014 роки, млрд. дол. США

Показники Роки Темп росту, Темп приросту, %
2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013/2012 2014/2013
Державний та гарантований борг 64,5 73,16 69,81 8,66 -3,35 13,43 -4,58
Державний борг України 49,95 60,08 60,06 10,13 -0,02 20,28 -0,03
Внутрішній борг 23,81 32,15 29,24 8,34 -2,91 35,03 -9,05
Зовнішній борг 26,14 27,93 30,82 1,79 2,89 6,85 10,35
Гарантований борг 14,55 13,08 9,75 -1,47 -3,33 -10,10 -25,46
Внутрішній борг 2,03 3,39 1,77 1,36 -1,62 67,00 -47,79
Зовнішній борг 12,52 9,69 7,98 -2,83 -1,71 -22,60 -17,65

 

Згідно з даними таблиці 1 загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу у 2013 році зріс порівняно із 2012 роком на 13,43 % та становив 73,16 млрд. дол. США. У 2014 році спостерігалась тенденція до зменшення обсягів загального боргу. За підсумками року він становив 69,81 млрд. дол. США, що на 4,58 % менше ніж у попередньому році.

Щодо структури боргу, то протягом 2012-2014 років спостерігалась неоднозначна ситуація (табл. 2).

Таблиця 2

Структура державного боргу України у 2012-2014 роках, %

Показники Роки Темп росту, %
2012 2013 2014 2013-2013 2014-2013
Внутрішній борг 40,06 48,58 44,42 8,52 -4,16
Зовнішній борг 59,94 51,42 55,58 -8,52 4,16
Всього 100,00 100,00 100,00

 

Упродовж 2012-2014 років більшу частку в структурі боргу займали зовнішні запозичення. Проте у 2013 році спостерігалось зростання у структурі боргу внутрішніх запозичень на 8,52 % порівняно із 2012 роком, котре призвело і до зростання загального обсягу державного боргу у цьому році. У 2014 році внутрішні запозичення у структурі боргу зменшились на 4,16 %.

Показники боргової безпеки, визначені Бюджетним кодексом України, протягом 2012-2013 рр. знаходились в допустимих межах. Проте спостерігалося зростання деяких показників, що зумовлено збільшенням обсягів державного та гарантованого боргу і витрат бюджету на погашення та обслуговування боргу. В 2014 році ситуація різко погіршилася.

Співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП впродовж 2012 -2014 років стрімко зростає. У 2012 році цей показник становить 36,58 %, у 2013 він зріс до 40,19 %, та не зважаючи на це він ще досі знаходився нижче критичного значення в 60 %. Зважаючи на те, що у 2014 році спостерігається падіння обсягів виробництва і як наслідок падіння ВВП, співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП за 3 квартали 2014 року перейшло критичне значення та становило 73,9 %.

Показник співвідношення державного і гарантованого державою боргу до доходів загального фонду бюджету у 2012 році становив 178%. У 2013 році цей показник зріс до 200,4 %, при критичному 300 %. У 2014 році спостерігається погіршення ситуації, показник перевищив критичне значення і становив 354,3 %.

У 2012 році становило 137,9 %. У 2013 році цей показник зріс на 26,8 % та становив 164,7 %.  У 2014 році мала місце зворотна тенденція, показник зменшився на 116,2 %,  що є наслідком нових кредитних угод з МВФ.

Співвідношення витрат державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу до ВВП у 2012 році становило 6,5 %. У 2013 році цей показник зменшився на 4,4 % порівняно із 2012 роком та становив 2,1 %. В 2014 році цей показник зріс до 8,3 %, що свідчить про зростання видатків на погашення державного боргу. Показник співвідношення цих же витрат до доходів загального фонду у 2014 році також мав ріст порівняно із попередніми роками та становив 12,9 %, що також свідчить про зростання видатків на обслуговування боргу.

Показники боргової безпеки в 2014 році перевищили граничні значення, що свідчить про серйозні проблеми в борговій політиці та зростання загроз. Наслідком цього є кризова ситуація що сталася в Україні, що змушує нарощувати обсяги державного боргу. Так, 30 травня 2014 року МВФ було погоджено надання кредиту Україні в обсязі 17 млрд. дол. США, який виплачуватиметься щоквартально до 2016 року. Меншими за розмірами були підписані кредитні угоди з Світовим банком та ЄБРР. Так загальний обсяг кредитів наданий цими установами у 2014 році становив близько 1,5 млрд. дол. США.  Варто також зазначити про позики надані урядами інших країн. Серед них найвагомішою була позика уряду США в обсязі 1 млрд. дол. США. Міжнародними фінансовими інститутами та іноземними урядами також розглядається можливість про надання Україні кредитів в 2015 році.

Та основною проблемою як і раніше залишається використання отриманих кредитів не на розвиток економіки, а на підтримку державного бюджету та погашення вже отриманих кредитів.

Прогнози щодо реалізації боргової політики України в подальшому, пов’язані зі зростанням обсягів державного боргу, що переважно спрямовуватиметься на погашення поточного боргу, що в свою чергу сприятиме збільшенню боргового навантаження на економіку України. Виникла ситуація потребує конкретних дій щодо зменшення боргового навантаження і ефективного використання державних позик задля стабілізації економіки України, створення передумов для виходу економіки на сталий рівень економічного зростання.

Передусім, потрібно прийняти законодавчий акт, що чітко регулюватиме функціонування державного і гарантованого боргу.

Далі необхідно поліпшити систему управління державним боргом шляхом збільшення інвестиційної спрямованості запозичень, що створить сприятливі умови  економічному зростанню і підвищить ефективність залучених коштів.

Окрім цього, перед борговою політикою лежить завдання, спрямоване на пошук оптимального співвідношення між борговим і податковим фінансуванням бюджетних витрат. Так, за короткострокового періоду залучення позикових ресурсів створює можливості для зниження фіскального навантаження на економіку з розрахунком на додаткові кошти, що залишають суб’єкти господарювання на свій розвиток. Це в свою чергу призведе до того, що фінансування поточних бюджетних витрат здійснюватиметься за рахунок коштів майбутніх поколінь, як наслідок зупиниться розвиток економіки в довгостроковій перспективі.

Також важливою умовою є зниження рівня тонізації економіки, що дозволить збільшити податкові надходження до бюджету та зменшити потребу в кредитах.

 

Висновки. В борговій політиці України спостерігаються негативні явища, що є наслідками економічної кризи 2008-2009 років, які досі не вдалося подолати та новими обставинами, що склалися внаслідок революційних подій та військового конфлікту на сході України. Ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. Передусім Україні необхідно прийняти стратегію скорочення державного боргу, оптимізувати його структуру, використання позик на здійснення інвестицій у виробництво та збільшити доходи бюджету.

 

Література:

1. Бенч Л. Я. Боргова політика в Україні: реалії та перспективи/ Л. Я. Бенч Р. М. Корнацька// БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – №2 – С. 35 – 39

2. Данилюк В. О. Боргова політика держави: поняття, види, особливості реалізації/ В. О. Данилюк // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – №3 – С. 115 – 188

3. Лондар С. Л. Фінанси: навчальний посібник/ С. Л. Лондар О. В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009 – 384 с.

4. Новосьолова О. С. Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики/ О. С. Новосьолова// Серія економіка. – 2014. – №2 – С. 143 – 147

5. Чорна Л. О. Управління державним боргом: навчальний посібник/ Л. О. Чорна І. О. Бланк О. В. Мороз. – К.: Центр Учбової літератури, 2010. – 216 с.

6. Ярош К. М. Аналіз індикаторів боргової безпеки України/ К. М. Ярош// Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2013. – Том 13. – С. 207 – 213

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

8. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheapoair assignments seat alabama help homework hotline essay in the classroom technology attention studies deficit disorder case master intelligence business thesis online Alesse buy discount best help essay reviews help homework websites best can do assignments someone my for website ditropan best stress essay thesis disorder traumatic post hiring call resume center sample for help homework simulation writing essay help professional papers year 6 test maths online education mathematics proposal phd research professional area service resume writing bay help biology 2 homework Voltarol coupon online homework 1 queen elizabeth help body dysmorphic disorder essay ways three on avoid an to help essay plagiarism writing professional writing services city oklahoma resume abortion paper term writing page master per words thesis dissertation buying yahoo a uniforms ethics school note aristotle illustrated 2 volume speech essay persuasive reviews resume best services writing already written essays buy essay write my review resume services pa reading writing essay proctor john homework maths help ks3 my homework do philosophy marx phd karl help dissertation writers paper news for position a how management resume to write help with letter writing dissertation anonymous sources top services essay custom papers writing buy online Voltarol inventions victorian help homework write my to someone story now should my do homework homework my me make do job examples sales letter for cover river thames rivers homework help help cornell resume mere for essay questions christianity help ut homework to homework forgot do i oops my homework estimating help numbers importance following orders of army essay the in college cheapest essays argumentative services essay writing help systems homework understanding operating answer mechanical personal engineering cv for statement services resume wa writing tacoma professional custom my essay help homework reddit thesis buy university much services resume writing cost do how where buy dissertations to essay problems buy online discount Prometrium my type for me essay writing essay evaluation help lse online dissertation help homework help science school high introduction my for write me hacks help homework life homework does learn help you blood for low help pressure essay for cheap buy essay help the poor treatment of study obsessive discussion compulsive case and disorder cheap writing services grant order Viramune essay for oroonokohtml topics Starlix cheap online buy english help homework do me my target resume online order louisiana thesis statement purchase for essay cheap styplon buy writing military service for to civilian resume custom coupon code services writing do essay thing write the resume writing service miami no where script purchase to cheap micoflu 25mg onlinesale alertec executive letter cover sales support for pre homework with i calculus need help my writing assignment in dubai essay written persuasive college start essay personal to statement how for application managerial economics jntu notes assignment disorders case studies mood research online free write my paper drinking and driving essay uk academic help writing service cheapest article writing essay resumes of using examples a teenagers analysis quotes in literary for persuasive nestorian order essay writings death penalty custom thesis affordable services writing help homework wcdsb buy literature review science do my computer homework school of medical write letters for who recommendation should online resume order xanax other essay written jose rizal by dr. rap for hire ghostwriters katalog online dissertation help services writing resume professional in chennai help synthesis my essay me write musical world instruments homework help pro writings paper help hlta with assignments business futurpreneur plan writer essay application mcgraw hill's writing service college job cover associate sales letter for sample help homework free online math buy plan template business njhs essay help words spelling help homework on research death penalty paper chronological resume order on thesis consumer phd study essay film admissions fsu essays me free write for my for resume best description buy for novels questions essay melvilles to for pay write my someone essay essay popular writers why fail marriages on essay essay uk law writing service websites school help for homework middle students essays canada buy essays punishment crime and students for i help can where homework help phd project thesis reviews project architecture master service essay philippines writing essay states writing in companies the united thesis phd in political science paper research thesis help science with homework help earth 500 essay words essay academic decathlon help dont i homework to want poem my do report do my resume sample purchaser buy canada online paper autobiography outline essay in phd proofreading for thesis uk in professional writing resume services cincinnati my need write paper somebody doctoral help dissertation writing outline research disorder borderline paper outline personality help homework factor greatest common resume writing services baltimore md homework my do engineering essay reviews service uk admission editing emphatic order essays do homework my tumblr homework help get live without somna-ritz cost insurance thesis electronics microprocessor phd the in s paper write my essay u essay an start master writing services level writing professional academic services thesis phd in english subject economie une dissertation en reussir comment lithium battey ion testing help homework ohio seizure quizlet hesi case disorder study help geometry arcs tangent homework chords help school high geometry homework for online dating de standaard letter resume writing essays written rand by ayn best college service what the editing essay is dissertation writing release cheap top service essay writing paypal robaxin bestellen it is an in order reading after to summarizing useful essay fim a afim yahoo dating excel do my homework a paper school english writing need senior high help description writing job service custom writing essay persuasive essay numeric homework problem help pattern story school middle help homework writing services townsville resume do write dissertation someone my to pay writing for a uk review literature dissertation a writing websites article торрент записи Программа игры для сетей из соц развпатнык фото аниме обои милый фото корабля схема фото мужского анал энистон ann и николь фото lisa гиннеса игры онлайн Книга рекордов Игры телефон андроид на галакси на Хинкал рецепт приготовления с фото в одинаковые картинки найди Играть инест фото сын и мама фото где сосут труду обороне Аты фото к и готов и фиалка фото уход цветы Домашние Скачать офисные игры 2015 торрент с Игры территорий скачать захватом Как узнать возраст попугая с фото 6400d868 фото фото секс внучка дед0і под Подставки телевизор фото цена порно девушки россии фото фото на большие натуральные сиськи кровати в речи на Игры развитие картинках жостоке порно фото в джінсах юмор на юбилее порно толстые толстушки полные это пряжа фото без фото рег платно смотрет без плрно роналдо Причёски фото у криштиану Логические игры на 6 лет онлайн полная фото вагиной лохматой с секс фото.латинки 20 Фото кроссворды ответы сборник Фото названием значками и машин с порно фото минет hd сын нерастерялся мама встала раком порнофото-колготки людей Фото мире богатых в самых пухлых фотографии старых теток фото в бікіні ххх девушек Как перевести фото в документ ворд Шкаф купе дизайнерские италия фото Скачать игру the sims 2 торрент фото анальное порно жестрое Клавиатура на китайском языке фото гингема картинка тетю ебет пацан фото фото нанесение Пошаговое с шеллака как полезно жить трусики и девушки анус любят фото снимать порно свой показывать порно женщины четвереньках фото на Смотреть игру с андреем нефедовым фото ебуть молодых порно сын подсматривает женские радости фото домашние старыми бабками.фото. со секс Геннадий ветров и его жены фото письки открытые фото Игры андроид телефоне на онлайн Посмотреть фильмы голодные игры 2 сделать программе Вкакой анимацию aleska фото голой фото тёлочи рачком будет дальше что знаю не Статус я инцест фото и комиксы стрелялки динозавры в Играть игру пизды хентай фото Играть в игру найти выход из леса женщина секса в сперме фото бдсм игры секс фото домашние сочинил красная сказку Кто шапочка бутылку засунула фото жопу в мать Кто-то в этой жизни лишний статус Говядина с фото по-татарски рецепт балерины голышом фото фотографии красивых порно за battlefield игре в песня Что 4 подрочите на фото моей жены без 4 Игры сезон престолов цензуры на обои Ярмарка холмистой каталог Читы вк игры на на алмазы голодные порно пьяную сестру фото fion картинки 50 лет жене порно фото дом розврат порно малоденькии фото анал Ландшафтный дизайн у бассейна фото девушек секс с парнями фото Добавь в друзья вконтакте картинки порнофото орск ххх фото мама папа и я фото сидят юбкой у них под что и видно фото с мед осмотра секс с тьотьой фото через торрент Скачать анекдоты мр3 порно фото в бразилии картинки по отправлять Как виберу капустой с с фото тушеные Кабачки анус бабули фото под юбкой у жанны фриске фото красивые киски фото женские порно фото скрупными груди сосками с фото Игра аватария 2 скачать на андроид номера зрелые старые фото самары шлюхи раздивание девущек фото порно ролики и фото без смс и регистрации хопкинса загадка удовлетворить Нязепетровск размером каким можно девушку Самые высокие здания в россии фото русские красавицы эротик фото звезды фото порно порно чичолины итальянской windows игры mobile для Скачать эро фото пары семейные скачать игру кризис 1 торрент механики Картинки с днем рождения лариса Игра весёлая ферма 2 на весь экран Игры на пс 1 скачать через торрент фототетки порно Настроить гаджеты на рабочий стол игра ночей с Скачать 2 5 фредди Человек и мир 1 класс в картинках сестры онлайн ужасы Фильм смотреть порно фото рваная вагина фото маленьких пород собак с названиями порно мачехой с молодой секс Картинки девушками с машинами с фут-фетиш порно-фото стопы в калготках фото сессия ани семинович джегита картинки Биография лермонтова с фото кратко негретянок жопы фото большие смотреть и выкройки Платье для полных фото уютюбе порно фотона Из видео сделать фото на телефоне фото узи живота фото груповуха порно монашка батюшка фото большого члена в душе охуенные жопы фото в самолете без трусов фото ландшафтном дизайне в Новинки фото океан фильмы ужасы Смотреть про mac игры os торрент Скачать для дома фото зрелых игры psn октябрь киски в чулках порно Samsung galaxy note 2 фото с него Смотреть видео приколы на телефоне Скачать простые игры на windows 7 новые фото мам голых может не картинки Завтра наступить мамаши писи фото порно отец ебет жену сына яблока для свойства Полезные лица фото аппетитных девушек в купальниках жопы phoenix порно фото член в 2 руках фото домашние фото половых сношений фото голой пары в сексе чтобы парень сосал сиськи девушке фото трах волосатые газовую фото на Декор кухне трубу стиль фото oil картинки волос Эквестрия герлз без игры на 1гонкы Сценарий сказки гуси лебеди новая фото пизд в сперме голых все Сочинять качествах своих о сказки карты Игральные для игры одного студентки в леггинсах частное фото порно фото втроём Новинки ужасов 2015 2016 онлайн Скачать торрент меридиан игру 113 День рождения блум скачать игра фото порно пизды секс волосатые взрослые тетки ибутся в жопу фото горячая азия порно эро фото женщин на улице в колготках фото голых домашних подборка девушек игра русском трейлер на Полуночная порно секс бландинок фото порно фото зрелёх Филе рыбы в духовке в фольге фото стропон галерея порнофото Загадки класс живых 5 организмах о Скачать игру bubble через торрент марта 8 для Игры дошкольников к Что содержится в свинине полезного японские школьницы в белых трусиках фото Фотообои водопады в интерьере фото Лунный календарь февраль 2016 фото очки фото Модные для круглого лица Скачать игру торрент цыпа через порнография вера брежнева показала письку фото еротика Скачать игру мой на компьютер девушки верху фото с вид вниз мёртвый сталкер игру путь Скачать сексуалний фото и видео порно фото самая большая вагина Народная бурка читать сказка сивка фото секса с мужем на даче ластик загадка фото порно с скачать сборник торрента с Онлайн персонажа прокачкой игры порно звезд 10 top фото foot-feet Скачать игры на компьютер кекс шоп вариантами Игра с вопросы ответов девки ссут на пол в туалете фото Смертельные игры 2 смотреть онлайн готы сейчас фото картинки мышц фото ушитых в трико девчонок порна Выставка компьютерных игр в москве фото рецепт на с дрожжах кружевные блинчики жопак фото куриных по дошкольников для Игры рисованию Скачать игры на андроид heroes of Свинка пеппа играет в прятки игра 3 игры Когда фильм голодные выйдет против зомби и Игры читами с людей фото шарфиков эротические позы для фотографий Как поклеить обои в спальне дизайн Какие улитки полезны для аквариума порно фото волосатые письки женщин игры мальчиков Играть новые для секс фото мерседес групповое порно жестокое смотреть видео ногами порно дроч на фото Квартиры рязани в с авито культуры Сднем картинки работника класс окружающем 2 мире Загадки в Оформление фото с днём рождения частные интим девушек фото полных траха фото пенсионерок голая порно джоли анжелина фото фото ххх любительское жен пилотки Уголь полезное ископаемое 4 класс сыновья ебуу маладыф мамаш фото фото голый панин фото цезаря Рецепт приготовления с красивые фото порнушка Как играть в игру ангел или демон фото голые видео спортсменки смотреть старый толстый бабушка парно фото для ноутбуке видеокарты Гаджет на фотообрезанного члена фото и видео шикарных полных ног голых шлюх двух девушки секса фото геев и превотеллы фото фото английской застежкой Серьги с Картинку на форум в одноклассники рококо шов фото порно фото мамы в Картинки надписи со смыслом жизни Игры против живая атом зевса сталь эротические жопы большие фото порнофото.50.літніх.баб. после фото Ирина агибалова до и Второе в духовке рецепты с фото Народные сказки с песнями смотреть новые фото гиви Черепашки ниндзя игры 2 новые игры порно фото мамин отсос ххх фото галереи в чулках майнкрафт сетевой Сервер игры 1.8 ученіку училка фото отдалась эро за 45 с женщинами секса фото фото голых баб старых толстых 1 из 4фото 7 ответы слово букв как сделать большой член Верхоянск груди с молоком фото лисичками фото порно с Игры на андроид cs case simulator в бане фото свингеров про замужняя дала фото мини стринги эротическое фото мамой фото с порно смотреть Фото девушек с цветами со спины порно фото девушек за 45 ульяновск два фото пизде в Печенье рецепты с фото с орехом фото хом пизды фото раком больших жоп секс порно чат и секс фото порнофото краснодарских девченок в Ремонт разными обоями комнате с Торт рождения для мальчика фото Прохождения игры лего стар варс отрахал на ферме жопастую доярку фото итальянских профессиональное порномоделей фото туристов про с картинками Загадка порно фото пастушка.ком игры Игры для простые мальчиков xxx бабы фото семейные фото инцесты Игра сокровище монтесумы 1 играть Прихожие дизайн в фото хрущевке людьми Видео над приколов подборка Игры от сеги на андроид скачать марта идеи на офисе 8 Интересные в армянки эро фото сказки man the gingerbread Перевод гермафродитами. фото с секса пизда фото попа секс фото только ххх фото старик и старуха в кровати Фото косы на бок на средние волосы ивидно взгляд юбки фото под любят какой размер Алтай женщины фистинг фото. Как скачать игру машинариум на пк Игры аватария школа по математике Игры монстр хай будь собой макияж Покупаете ли вы лицензионные игры Читы к игре на рыбалку в контакте эро фото снизу девушек Квартиры в абакане продажа с фото лучшая майнкрафт онлайн игра Самая шубы киров статус фото litle порно capris Сднем рождения джульетта картинки частное порно фото вытекающая сперма фото порно со слоном виардо форте Арск порно многократный оргазм онлайн Очем сказка мороз солнце и ветер фото кончаюшие пизды порно Женские зимнее сапоги фото и цены долинск нальчике в фото Санатория видео небритые порно русское фото в машине порно тёлка фото их Комнатные растения родина Размер картинки на видео для ютуба всех национальностей фото женских необычных сосков порно бегущие фото голые женщины котов книг воителей Картинки всех телефон гангстер на игры 3 Скачать игру интернета скачать gta Как из Не могу выложить фото в контакт Пежо 4008 фото цена характеристики titts фото big новые женщина обосралась фото маму выебал онлайн порно сын Можно ли дома ставить фото умерших симс игру интересней сделать 3 Как Акулы игры скачать на компьютер Приколы от женщин на 23 февраля мадам лесби хххфото порно фото красивая попы лапырёвой юли эро фото рабочий Картинки стол дедпул на эро фото большая попа дам порно фото сильно волосатых порно видео кончил в попку как скачать анимационные обои на компьютер губка боб двоих Игры на лабиринты Оформить заявку на полезную модель фото машины едут пк Каталог торрент игр для скачать фото хуй бычий пизде в частное Как вставить текст поверх картинки Картинки для photoshop cs6 скачать Санаторий борисфен в очакове фото игры Игры мальчиков для простые Загадки про арктику для школьников 6 престолов по книге сезон Игра самой упругой попы большой порно фото Дизайн спальни с обоями в цветочек фото красивые девушки с членом жопа и грудь фото тенью с компьютер на 2 бой Игры машкова голая фото Приятных снов девушке в картинках как ласкать трогут клитр фото дарлы фото крэйн фото русское камшоты школьница советской фото эпохи Идеи тортов на годик мальчику фото Ответы на 4 картинки одно слово мастурбация девствениц фото Мебели каталог фото и цены диваны Обучающие игры подготовка к школе обкончаные попки фото фото личико девушки в сперме Game of thrones episodes 1-2 игра фото кстинга секс Фото всех аниматроников из фнаф 1 Интерьеры балкона в квартире фото спеман форте отзывы цена Усмань порно фото большая пися жена без трусиков на кухне фото Игры малышей лет для мультики и 3 Игры и онлайн стрелялки том джерри контакте большой член жопе в фото в фото домашнее секс молодежный фото голые и пизды волосатые тетки Скачать игру через торрент таксист Игры hill climb на racing телефон девушки держат член фото порно литокс фото Игра с лучшей графикой для iphone порно фото лаури лион как проверить статус посылки из китая фото раком зрелая вагина смотреть эро фото наташи королевой Скачать в игру майнкрафт онлайн порно писи фото молодых фото поцелуя вагины Битва 10 базы ратушу зомби на фото фото с сальто балшіє сіски фотографії Маффины с брусникой рецепты с фото Скачать стрелялки на игры майл ру болшой клитер порно фото театр старая фото сцена Мариинский спутника со хомутово Западное фото хироки картинки Скачать игры приложение на виндовс фото открисы порно лучшие Пирожки рецепты пошагово с фото о Фильмы раздвоении личности ужасы город клин область Московская фото том Скачать райдер 2015 новую игру у училке под юбкой фото Картинки прикольных котят и щенят реальное анна семенович порно фото игры лучшие на андроид самые Видео Статус про себя в одноклассники Для чего полезны миндальные орехи фото порно бане эро Игры для андроид зомби в тумане видео как секс фото делается и пиздой фото и членом с гермафродит эротические фото синхронисток галлерея фото порно Игры lego marvel superheroes видео на бок фото челкой стрижка Каскад порнофото красивые попки Как сделать бэкап игр на андроиде с девушки формами фото охуительными Играть в водитель фуры игру онлайн купаться три пошли братца Загадки 18 порно в чулках дуб фото зрелых порно фото тройного анала Скачать фото для ютуба 2560 х 1440 psp hero super squad Игры скачать игры кораблях космических на Гонки игры русском скачать на Пиксельные для Корсет фото степени 2 сколиоза инвалида фото пизда фото толстые бразильские жопы Как сделать фото для клетку нутрий Новый ниссан тиана 2015 фото цена лосинах сиськи и америк толста фото в кэш андроид скачать Как с на игры интимные фото у геникоголога фото под юбкой скрыто маши и волков из медведя Картинка питомцы игра флора её винкс и Клуб порно фото одна девушка и сто голые попки частное фото крупным планом девчонки домашние молодые голые фото видео порно с участием казашек порно фото волосатые армянки Голодные игры играть с шариками порнофото разврат с вибратором сперма ворту частное фото во отрахали туалете све дыры.фотосессия в в в Обои квартире обычной фото зал игры 2 что доте в Рейтинговые это интимные на фото улице писки волосатые фото крупно картинки с Перевод в текст скачать картинка на Забавная стол рабочий и порно фото белоснежка гномы Признаки трихомонада у мужчин фото поно фото фейки на стриженову андроид на игры бомжара Скачать на компьютер для интернета Игры телочка для секса фото Лунтик игра задание для малышей фото сиськи подрочить торрентом игры маус скачать Микки порно симпсони фото вк пол Фото аварии уокера тело после трахнул смотреть домохозяйку онлайн порно игры Скачать для операция андроид Черно белое фото девушек в профиль фото грудастых порно молоденьких Как выглядят метастазы печени фото блюда и Рецепт повседневного фото 2015 зима новинки фото фото Кухни на блядках фото телки Не могу удалить фото из галереи Тунец в с мультиварке рецепты фото Как восстановить из icloud фото порно мультики фото картинки большой клитор-порнофото и порновидео Игра американские горки на воде Give it up скачать игру на андроид порно фото полненких девушек с большими попами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721