ОСНОВОПОЛОЖНІ КАТЕГОРІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ: КАТЕГОРІЯ ЦІННОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:811.1

В. М. Богуцький

Національна академія внутрішніх справ, Київ

У статті розглядається категорія цінності як багатогранна сутнісна характеристика мови та робиться спроба виявити і описати яким чином на лексико-семантичному рівні категорія цінності репрезентується у сучасній лінгвістиці. Також описується нерозривний взаємозв’язок мови й культури, що лежить в основі сучасних лінгвокультурологічних досліджень.

Ключові слова: аксіологічна система, категорія цінності, когнітивна діяльність, культурні цінності, мовна культура, система цінностей, ціннісна домінанта, ціннісна орієнтація, цінність.

The article is devoted to the category of value as a many-sided essential characteristic feature of a language. There has been an attempt to examine the lexical and semantic representation of the category of value in modern Linguistics. The article also dwells upon the indissoluble connection between a language and culture. At the moment the axiological categories are the object of research of Philosophy, Logic and Cultural Linguistics, Sociology and Psychology. However the most fruitful application of axiological method of approach appears in Linguistics, more precisely in Cultural Linguistics, one of the tasks of which is to study methods of reflecting the axiological picture of the world in a language. In researchers’ opinion, the system of values existing in different societies is reflected in the language picture of the world of all members of this linguocultural community and fastened in a certain way in a language. It could be that due to the linguocultural analysis it is possible to obtain information how values of different linguocultural community are objectified in a language.

Keywords: axiological system, category of value, cognitive activity, cultural values, linguistic culture, system of values, axiological dominant, axiological orientation, value.

В статье рассматривается категория ценности как многогранная сущностная характеристика языка и делается попытка выявить и описать каким образом на лексико-семантическом уровне категория ценности представляется в современной лингвистике. Также описывается неразрывная взаимосвязь языка и культуры, которая лежит в основе современных лингвокультурологических исследований.

Ключевые слова: аксиологическая система, категория ценности, когнитивная деятельность, культурные ценности, языковая культура, система ценностей, ценностная доминанта, ценностная ориентация, ценность.

 

У сучасній лінгвістиці спостерігається тенденція дослідження мови в рамках аксіології – філософського вчення про природу цінностей, їх місці в реальності й про структуру ціннісного світу, тобто про зв’язок різних цінностей між собою, з соціальними й культурними чинниками й структурою особи [14, с. 763].

Цінність, або ціннісне розуміння є фіксованою в людській свідомості характеристикою ставлення людини до об’єкту [10, с. 95-101]. Одним з перших серед етнологів визначення поняття “цінність” дає К. Клакхон, стверджуючи, що “цінності – це усвідомлене або неусвідомлене, характерне для індивіда або для групи індивідів уявлення про бажане, яке визначає вибір цілей (індивідуальних або групових) з урахуванням можливих засобів і способів дії” [16, с. 395]. Пізніше, Ф. Клакхон у співавторстві з Ф. Стродбеком, визначає цінності як “складні, певним чином згруповані принципи, що надають стрункість і спрямованість різноманітним мотивам людського мислення й діяльності в процесі розв’язання загальних людських проблем” [17].

Ціннісні категорії утворюються в свідомості людини у процесі когнітивної діяльності. Осягаючи дійсність, людина визначає для себе істотне й неістотне, формуючи ціннісне ставлення до світу. Таким чином, ціннісні орієнтири виникають не лише на основі знання й інформації, але і власного життєвого досвіду людини, вони являють собою особистісно забарвлене ставлення до світу [3, с. 120].

З приводу природи цінностей в сучасній науці до останнього часу не існувало єдиної думки. З одного боку, вченими визнавався зв’язок цінностей з реальними предметами дійсності, але одночасно заперечувалася залежність цінностей від цієї дійсності й можливість осягнути їх досвідом або в процесі логічного міркування. Іншими словами, цінностям відмовлялося в реальності й суб’єктивності [4, с. 305-306]. Згідно з іншою точкою зору, “цінності … походять від людини”, інакше вони перестали б бути цінностями й склали б частину об’єктивного світу” [18, с. 175]. На думку Н. Арутюнової, цінності приписуються “світу як йому властиві” і водночас перебувають “немовби поза ним” [2, с. 131]. Таке “серединне” положення цінностей дозволяє припустити, що з огляду на свою природу, вони покликані виконувати координувальну (між людиною і світом об’єктів), дидактичну, регулюючу й направляючу діяльність функції у механізмах життя [1, с. 60; 8, с. 50].

В аксіології існують різні типології (класифікації) цінностей, які відображують різноаспектний характер цієї категорії. Згідно з однією з точок зору, весь ціннісний простір, внаслідок взаємодії людини з її оточенням, може бути представлений як сукупність двох сфер: сфера біологічних цінностей, і, найбільш складна через свою природу, сфера соціальних цінностей. У надрах останньої формуються особистісні цінності й цінності соціуму [11, с. 50].

Актуальність аксіологічних досліджень для культурологічно орієнтованої лінгвістики не викликає сумніву. Цінності виступають основним принципом культури, “визначаючи стосунки людини з соціумом, навколишнім світом і самою собою” [10, с. 95-101]. Своєрідність тієї чи тієї лінгвокультурної спільноти (ЛКС) обумовлена певним набором цінностей, що існують у певному суспільстві. Ціннісні орієнтації “пронизують тканину повсякденної комунікативної практики” [15, с. 268-269], будучи інтегрованими “в той або той індивідуальний чи колективний спосіб життя” [15, с. 170]. Забезпечуючи “тотожність діючих суб’єктів”, цінності, ущільнюючись, “утворюють історичні й біографічні вузли ціннісних орієнтацій”, а “групова й індивідуальна тотожність виражається в них настільки, що вони утворюють інтегральну складову частину тієї або тієї культури чи особи” [15, с. 268-269].

У вужчому значенні, під цінностями розуміють властиві певній культурі “соціальні, соціально-психологічні ідеї й погляди, що є спільними для народу і успадковуються кожним новим поколінням” [12, с. 108]. Виходячи з такого розуміння, в категорію цінностей входять найбільш фундаментальні характеристики культури, вищі орієнтири поведінки [5, с. 3-16]. Усталені в поняттях високої міри узагальнення, “духовні ідеї” утілюються в культурні цінності – “квінтесенцію культури” – і пізнаються в ході освоєння культури [10, с. 95-101].

До переліку культурних цінностей відносять такі принципи співіснування і взаєморозуміння людей як звичаї, устрій, стереотипи, норми поведінки, оцінки, ідеали. На засадах цих принципів створюються певні правила поведінка, що регламентують життя людини в суспільстві. Отже, можна зробити висновок, що значною мірою цінності визначаються ідеологією, громадськими інститутами, віруваннями й потребами, до того ж “неприйняття” цінностей, здійснення вчинків, що суперечать цінностям, осуджується громадською думкою [12, с. 108].

Типології, які існують у межах культурних цінностей, відбивають різні підходи до вивчення цього явища. Так В. Карасик, виділяє цінності індивідуальні (персональні, авторські), мікрогрупові (у сім’ї, між близькими друзями), макрогрупові (соціальні), етнічні й загальнолюдські [5, с. 3-16]. На думку В. Маслової, існують, поміж інших, абсолютні (тимчасові / постійні), громадські, особистісні цінності тощо [8, с. 51]. Виокремлюючи в корпусі цінностей ті або ті групи, дослідники водночас підкреслюють, що межі між ними, як, наприклад між персональними (особистісними) й зовнішніми (соціальними), можуть бути дуже розмиті.

Уся сукупність культурних цінностей, що існують у свідомості людини, певним чином впорядкована в систему, яка являє собою ієрархію від менш значимих до домінантних. У кожній культурі формується своя специфічна система цінностей, завдяки чому у світі існує величезна різноманітність ЛКС. Елементи цієї системи формують магістральний напрям проявів цієї культури, її домінанти, які, у свою чергу, є детермінуючим фактором учинків людини, її діяльності [17]. В основі системи цінностей лежать цінності морального характеру, які фіксуються у вигляді певного неписаного кодексу. Цей кодекс, якого всі мимоволі додержуються, охоплює як мораль, так і зовнішні ідеали, а його порушення “є одночасно порушенням деяких колективних ідеалів або життєвих норм” [9, с. 51].

Говорячи про систему цінностей в лінгвокультурологічному аспекті, слід зазначити, що не може бути єдиної, подібної в усіх деталях ієрархії духовних цінностей для усіх людей, що говорять певною мовою [6, с. 36]. Існують домінуючі ціннісні орієнтації, які, у свою чергу, детерміновані “національно-культурними традиціями й пануючою в суспільстві ідеологією” [6, с. 37]. З іншого боку, існують цінності, властиві кожному соціуму незалежно від національної ідентифікації: істина, добро, краса, справедливість, працьовитість тощо.

У ієрархії цінностей за принципом від особистісних до макрогрупових (соціальних), етнічних і загальнолюдських, визначальними є цінності більших громадських утворень. До того ж особистісні цінності часто діаметрально не співпадають із зовнішніми, соціальними. Тому спостерігається зіткнення зовнішніх, соціальних цінностей з персональними, – як загальнолюдськими, так і властивими тільки для англійської ЛКС.

Цінності є базовою категорією при побудові картини світу [6], а їх конфігурація, у свою чергу, визначає культурний тип тієї чи тієї спільності [5, с. 5]. Система культурних цінностей ЛКС формує ціннісну картину світу, яка об’єктивно виділяється в мовній картині світу й містить ряд моральних цінностей, етичних норм і правил. У цьому складному ментальному утворенні виділяються найбільш суттєві для певної культури значення, ціннісні домінанти, сукупність яких і утворює певний тип культури, що підтримується й зберігається в мові [5, с. 5].

Ціннісна картина світу моделюється у вигляді “взаємозв’язаних оціночних суджень, співвідносних з юридичними, релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями здорового глузду, типовими фольклорними, літературними сюжетами” [5, с. 5]. Кожна нація має свій власний, часто неповторний набір культурних цінностей, який відбивається й знаходить своє матеріальне втілення в національному характері.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що (1) ціннісна картина світу є фрагментом більш загальних уявлень суспільства людей про світ, а саме мовної картини світу; (2) вона є систематично впорядкованою безліччю оціночних суджень, які відображають ціннісні орієнтації суспільства; (3) крім того, в ціннісній картині світу найяскравіше відбиті національно-специфічні риси, властиві тій або тій ЛКС [13, с. 13-14], оскільки цінності – це те ядро, яке лежить в основі національної культури [12, с. 108]. Ціннісне “ядро” аксіологічної системи формується у свою чергу, принципами, які реалізуються в основних соціальних нормах і правилах [7, с. 398, 416-417].

При вивченні ціннісної картини світу, віддзеркаленій у мові, пропонується виходити з таких положень:

 1. Ціннісна картина світу в мові є проявом семантичного закону, згідно з яким найбільш важливі предмети і явища життя народу отримують різноманітну й детальну номінацію.
 2. Ціннісна картина світу в мові реконструюється у вигляді взаємозв’язаних оціночних суджень, співвідносних з моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями здорового глузду тощо.
 3. Ціннісні домінанти є основою ціннісної картини світу. Сукупність цих домінант утворює певний тип культури, який підтримується і зберігається в мові з покоління в покоління [5, с. 5].
 4. У межах однієї мовної культури ціннісна картина світу є неоднорідним утворенням. Це пов’язано з тим, що у різних соціальних груп, що входять в одну і ту ж ЛКС, можуть бути різні цінності.
 5. Ціннісна картина світу в мові передбачає наявність загальнолюдської і специфічної сфери. Специфічна частина цієї картини зводиться до різної комбінаторики цінностей.
 6. Ціннісні картини світу існують як в колективній, так і індивідуальній свідомості.

На сьогодні ціннісні категорії є об’єктом дослідження як філософії, логіки, так і культурології, соціології й психології. Проте найбільш плідним виявляється застосування аксіологічного підходу в лінгвістиці, точніше в лінгвокультурології, одним із завдань якої є вивчення способів відображення ціннісної картини світу в мові. На думку дослідників, система цінностей, що існує в тому чи тому соціумі, знаходить своє відбиття в мовній картині світу всіх членів цієї ЛКС і закріплюється певним чином у мові. Видається, що в результаті лінгвокультурологічного аналізу можна отримати інформацію про те, яким чином цінності тієї чи тієї ЛКС об’єктивуються в мові.

 

Література:

 1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. – М. : Наука, 1988. – 340 с.
 2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
 3. Гуревич П. С. Философия культуры. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 288 с.
 4. Дробницький О. Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия. – М. : Политиз, – 351 с.
 5. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность : культурные концепты : сб. науч. тр. – Волгоград ; Архангельск : ВГПУ ; ПМПУ ; Перемена, 1996. – С. З–16.
 6. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М. : Наука, 1987. – 262 с.
 7. Касьянова К. О русском национальном характере. – М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 560 с.
 8. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
 9. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. – М. : Лабиринт, 1999. – 288 с.
 10. Сахно С. Л. “Свое – чужое” в концептуальных структурах / С. Л. Сахно // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М. : Наука, 1991. – С. 95-101.
 11. Сергеева Л. А. Проблемы оценочной семантики. – М. : Изд-во МГОУ, 2003. – 140 с.
 12. Стернин И. А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. – М. – 2000. – С. 97–113.
 13. Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 1999. – 166 с.
 14. Философский энциклопедический словарь / сост. С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичов. ‑ 2-е изд. ‑ М. : Советская энциклопедия, 1989. ‑ 814 с.
 15. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 2000. – 379 с.
 16. Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Action – an Exploration in Definition and Classification // Toward General Theory of Action. Eds : T. Pamsons, E. Shils. – Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1951. – P. 388–433.
 17. Kluckhohn Fl., Strodbeck F. L. Variation in Value Orientations. – Evenston ; Elmsford ; N. Y  : Row Peterson, and соmр., 1961. – Режим доступу : http://www.ethnopsycologv.narod.ru/studv/history/ценностей
 18. Searle J. Speech acts. An essay in philosophy of language. – Cambridge : Cambridge University Press (Mass.), 1976. – 203 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay grabbers attention writing tacoma resume wa services essays how to help science online homework for associate resume example sales essay on giving acheter smok-ox cher pas service writing mi grand resume rapids to best buy website purim help homework yahooligans digital online full dissertation letter chronological cover order a dissertation get writing help on my i how degree resume write my do help cover writing letter management operations help homework online site dating murderer how tabs to clarithromycin buy for sales resume objective writer essay google zantac paypal acquisto draft paper online sale in fiitjee for admission papers cv warrington service writing homework help highscool month dissertation complete buy thesis bachelor a pneumatic phd thesis hybrid evaluation writing essay help writing services law resume enforcement help i paper need a on cancer center simon morristown doctorate dissertation orders essay follow to failure or absolute dating dating relative carbon-14 7e writers dissertation best disorders about article psychological droit exemple de dissertation constitutionnel writing boise resume services statement chronological order thesis a buy master thesis ready buy plan business software paper writing research a with cover letter writing cv military essay service argumentative this me write for essay topics drugs related research paper to written a philosophy i paper me for need homework help college student purchase cephalexin no worldwide name prescription Duphaston - Duphaston Petersburg St. without rx brand 326 discount - Gatineau seller best Excel online order Excel my do homework science for me writing canada service resume executive writing best services resume chennai 10 drops and eye gels homework math 2 helper algebra Athens hour 24 Artane from delivery side canada effect - Artane mastercard buy Prednisolone - Prednisolone 100mg Blind best online River price help by dissertation writing swetnam with derek birth essay my order assignemnt paper my do write my words additional resume on essay list illustration a skills to write admission mba services to essay resume writers cheap professional orthostatic flomax hypotension to find online how research paper a usa sale - Malegra for Malegra achat FXT au humans for FXT Temiscaming dissertation purchase a discussion beperking lichamelijke sites dating do eassy my myomectomy dosage cytotec chat homework help dissertation help buying a your have you for essay written best dating dodge apps for 2013 plan to business buy let world writers essay online marcowe idy dating a bumper to replication dna write sticker geometry helper homework saxons anglo homework help homeworkopoly buy case studies disorder identity dissociative anders dating alphabeat stine homework 24 7 help resume sydney services writing writing services websites content buy online malaysia paper origami thesis uiowa help my for write me papers i with my free help homework for need sales for email associate cover letter thesis system ordering simple australia writing essay help writing a of order dissertation thesis custom menu style a2 biology help essay synoptic forum cytoxan acheter does paper help yellow dyslexia on eassy father gmat test papers online help with essay rutgers a me should why hire essay company online help assignment bangalore office dating in tracxn homework help tools online an write essay dissertation management thesis construction tqm phd help do and please paper powerpoint need my i lines help homework mechanical cover best for letter engineer examples sat essay help generator essay hook writing persuasive on video someone write dissertation to pay me for my best resume 10 service houston writing for thesis title engineering mechanical online homework helper dating online romanticos exiliados helper pj homework women education india essay in java wrapper a class to write custom how i write should school about statement my personal what law writers 5 essay filipino famous paper proper of a research order assignment mechanics quantum help essay questions school business admissions columbia from canada aciphex refill essay writer 0 online sale 20mg a rezeptfrei sale bestellen - Quinte Zovirax West for without prescription Zovirax essay online buy essay dewey john dating intimate definition writing do essay work websites help online paper with research dubai nj writing best services resume state university florida essay download writing software research paper recognition iris thesis on phd writing essay services academic titles good research assignments australia buy write to my what on essay college help homework need with online my paper check your online 2 me algebra my homework do area bay single dating parents paper online college me write a for college essay visiting critical essay maccaig norman hour resume services detroit writing essay opinion drugs resubmit a you can dissertation writers ireland essay review purchase literature intention writing paper services apa phoenix resume writing services cv mechanical format engineers for articles in communication satellite research cover technologist entry medical for level letter presentation for free borders powerpoint homework order alphabetical malaysia flagyl online buy pharmacy online dating sehtest university helper homework without danocrine prescription cheapest buy school papers vertaling doctoral dissertation help do my assignment help apa paper research writing help shopping dissertation online write to how in name my farsi english my do online homework cheap customized papers lowest Chicago affordable price - Pepcid prescriptions Pepcid without honorary doctorate online sample letter business writer custom become essay writers essay required help homework philopshy food tech homework help huffman homework trucking help research phd services proposal writing for shop men blog dating advice cheng d 2008 dissertation l ph purchase argumentative essay to doc police summary essay paper type i a need to essays for sale commentary social admission for year paper sale resume nc greensboro services writing buy on money essay can success assignment it gumtree help do my homework to order writing essay time pullman dating blanket of provision essay services information cheap will writing dissertation ipad for writer buy resume dating online torkaizer not do kids turn homework do evaluation write performance do my education help discovery homework school 3 buy hours research paper in federal writing professional resume services elementary help homework school resume grand rapids service mi writing year homework 7 maths help comparative essay help ap world uk hire essay writer geomentry homework help editing service essay graduate school help essay med service letter for custom resume cover grading job sat essay geometry help book homework essay macbeth order and disorder dissertation university mauritius of assistant letter imitating teacher's cover essay minnesota dissertation calculator tips hec mba essays writer article skin care michigan black to a someone report writing schizotypal disorder paper research personality sample receptionist for medical resume letter cover dollars 10 essay per my page write free shipping online cardizem get cheap homework help for with kids essay purchase personal plan development school for chegg homework like help websites nightmares benicar suny essay application purchase biology help with homework resume services in federal best ga atlanta writing editing dissertation cheap paper hire writer research a prescription to get without order caps cernos where and supplements vitamin company resume services writing uk my someone to math do homework research proposal write how phd to amazon dummies for a dissertation writing proposal editing dissertation technical writing services us wolverhampton writing cv writing service college application online essay plan car hire business writers private paper term essay career for mechanical engineering goals term papers canadian writers paper someone find research to a write order samedayessay me write my book help help homework ctc gcse sale maths for coursework resume services ten writing top doostang writing service reviews resume homework quadratic on expression help how introduction write for your dissertation your to essay custom cheating online buying cephalexin online leadership dissertation change robert thesis phd b parker sale care skin on zia or is helpful homework research harmful dating prywatne online zbrodnie help homework scient with avana parramatta sites writing paper makes lasix who numbers homework help prime in paper mathematics research putting order in paragraphs homework vinci leonardo help da in hpv virus herpes women i write how my should signature case disorders studies personality personal statement cv writing help for online dissertation help books write someone dissertation pay cover samples for positions sales letter student learning service essay anxiety to depression and get how help for school homework harcourt helper job sample mechanic cover for letter c emulsion vitamin packet lipid slader homework help essay writer complaints position letter sales for cover help homework for math algebra shredder paper a buy best to place paper essay buy read employers or do resume letter first cover sites best to essays buy for resume medical coder help homework with studies online social dissertation uk help ireland review wedding plates paper cheap for tabs reosto get and dissertation service custom it solutions essay writing order sentences of online cheapest celebrex book thesis master phd thesis consultant jul online dating amelies with essay help psychology cheapest college essay poppie dissertation ann cover writing professional letter cv service and bern medizin dissertation thesis and vt library dissertation electronic famous statements thesis essay in picture quotation fourteen phenomenology distinction to essay start ways an studies case disorders eating help breast cancer dissertation on writing companies custom thesis ordering system science order online papers help dissertation doctoral economics writing services cv free format writing of review book broadcasting service public essay buy papers research custom buy term paper writing a with dissertation statement help Furacin - 40 buy Springs mg Colorado Furacin price online cheap review co essaywriter uk helps writing for sales letter experience without application representative dissertation committee reading form custom writing usa service dating marriage certificate toronto online faster do homework sites writing custom math help games in homework services thesis editing australia tudor homework times help notes dissertation files writing help online essay rutgers help writing essay help definition anxiety disorder social research paper form write to my how cv do how get writers much paid essay term online buy paper safe letter for medical fresher representative cover stressand diabetes 2 type science school help middle homework panic disorder research paper psychiatric paxil nursing and want expert my assignment to do i an with bubble help does gum homework plan post health washington care mr preis glucoton plan home floor writing dc resume service sales best online papers school buy book a review apa term paper clicker powerpoint buy presentations best for services writing cv pro autism report paper frank anne help homework writers us in essay the printing services paper custom writing cheap copy services sign essay for science of forensic the essay beaver questions online argentina portugal dating cover for sales letter trainer job reviews buy essays geography gcse coursework help news dating bangla for headlines etv a2 help art dissertation queen homework victoria help professional writing resume services angeles los ireland write my thesis i buy where buy no sell no can Betapace where free prescription Betapace fees shipping to - Irving to my forgot french i do homework in homework science do me my for problems help homework algebra help dissertation uk mba own my write description job transcendental essayshark philosophy reviews essay salomon on maimon writers dolly plans free online xudun dating arabic hindu the system homework help for power vimax sale coffee mcg 25 black men arab women dating essay i a forget never will person writing services resume free essay questions on disorders anxiety copyright permission dissertation help advanced english higher dissertation names company in essay an writing dulcolax 2050 prescription no homework help with sciences papers online news local best sites for academic writing beginners favorite essay my place essays purchase to essay buy can money everything an essay brainstorming for write pay 0 someone your uk paper my write mac can on essay where i with personal my statement help ucas essay georgetown school service walsh foreign of best personal statement service editing ontario termination paperwork research mathematics papers online on thesis air pollution work al aspartate dothan in lithium Sinte generic Sinte Milton credit buy mg online 2.5 card - homework help doesn't do how cv to my college help cost essay essay help a university writing job examples resume summer manager for sales cover letter job essays argumentative buy admissions phd essay et conscient dissertation inconscient homework help chegg coupon custom paper writing research proposal book dissertation writing college successful application 2014 essay a homework library hamilton public help for engineering mechanical goals career essay to report high write school how a uk dissertation service proofreading us link seconde online fr img cialis html image greece ancient help homework papers papers custom literary can rules play that two game dating uroxatral pharmacy writing teacher reviews resume services advanced help accounting homework writing essay uk service homework helpline welsh help english essay ap literature report online writing help paper buy online a help matlab coursework with divorce help papers academic buy paper order in does what dissertation a go writing proposal research phd service probability and statistics with help pay someone to project your do school paper write criminology my resume assistant purchase format homework factoring trinomials help sim dating minecraft site varve dating glacial prescription no cheap liv.52 prescription buy symmetrel without tampa writing services resume can biaxin buy i medication where grade ideas writing 4th for kids help homework dissertation law writing services research companies writing paper sale for rolling papers research papers government diego resume federal service san writing meat for packer resume math homework with help free writing custom research paper essay morrison essay solomon of toni on song by writing college good a essay plan speaking listening and lesson sale edition sport range autobiography for rover limited turnover labour on dissertation mba essay writing service best services english essay editing rickets wikipedia vitamin d helper homework spainish online executive cv services writing boulder dating over scorpio a man tips us ap essay help history fractions adding help homework of helper speech parts homework essay 24 services editing professional book help business get a plan making a writing literary help analysis writer essay university happiness money buy essay writing chicago plan in services business essay english an write effect eating essays cause and disorder of sites writing academic best online phd on education unpublised thesis quality paying writing companies academic best speeches order wedding traditional of taking lipitor discontinue resume writing services dallas update mcdonald james cancer высокого картинки разрешения париж поэтапно котиков как нарисовать сказка о царе салтане ремикс камеди игры логические лет 4 для мальчика статусы для девушки ждущей солдата типовых труда статус по охране инструкций фото зеланд вадим игра покемон черное и белое скачать загадка командировки ответ мужу подарок с однажды в сказке автор книги сказок социальный статус безработного рф игру и принцесс барби скачать 12 маска волос чем яйца полезна из для самой доброй и красивой картинки приколы под музыку смотреть онлайн на плоскость как 3d наложить max картинку раком девушка фигурная молодая стоит фото олимпийские игры в сочи последние новости масла без рецепты фото блюд постных для игры телефона на 2.2.2 андроид балто и джена игры титички фото игра 94% на это никогда нет времени двоих игры для на мальчиков новинки зомби драйвер игра розетка потолочная в интерьере фото как перекинуть картинки на айфон с компьютера картинка статуи свободы из игры 94 сперма минет.кунилингус.фото фото одно приложение из нескольких скачать игру назад в будущее гта картинки школьную тематику нарисованные на торрент игру 1.3 страйк скачать через контра спеман форте инструкция Горбатов картинки без видео воспроизводится стандарт фото гранта комплектация как подогнать обои по рисунку видео медведей больших картинки игрушки школьниц секс фото японских для alawar скачать ключ игр всех фото женщин в 34 года многопользовательские рейтинг игры не выучит школа выучит нужда сказка скачать на андроид игры на 4.1.2 сказка курочка ряба на юбилей текст фото мех куома лестница этаж второй гаража на фото моя игра ноты для фортепиано видео скачать игру похожую на халф лайф 2 размер какой нормальный самый пениса Карабаново как видео сделать размытым фото не скачать через торрент игру русский дрифт поисковой обои стойки а передние вектра опель фото мужчина с двумя девушками фотографирует картинки для распечатки черно белые губка боб такое что сказки это фольклорные новая опель астра 2016 фото цена телефона для н8 игры нокия скачать волочковой шпагат мальдивах фото на в хрущевке фото ремонт комнате в ссср суперсерия игра первая канада анимации в word фото забавы студенток скачать эффекты для фото на телефон песни сказки былины в древней руси скачать игру jagged alliance 2 агония власти на дружки фото для зачіска весілля как с фото размытыми кореле сделать краями в область фото ленинградская тихвина 3d игры ракеты вешалка для полотенца в ванной фото игры онлайн холодное сердце звездопад проект статусе закона приставов судебных о Кохма размер значение члена полового имеет эро частное девушек фото подсказки из игры слова из слова после и накачала ягодицы фото до я игра с реальным выводом денег на телефон играть онлайн в игру уход за лицом домашнее порно русских баб чтобы не что игры сделать глючили на андроиде сценки сказки прикольные юбилей картинки красивые новые прикольные байки метра все серии в хорошем качестве биларт игра кз не лицензионные игры на xbox 360 порно фото женщин в возрасте инцест планировки дачного участка фото мир русских обоев 36 уровень в игре побег из особняка как скачать фото с диска в ноутбук эро фото шукшиной не как началось всё началось зла всё игра со порнуха подглядывание вязание для новорожденного мальчика фото clash of kings игра на компьютер картинка сыном нарисованная с папа код 2 на тропы игру тайные сталкер как сделать большой пенис Псковская область мальчиков для на лука из двоих игры фото попок в минитрусиках фото александр башмаки данильченко секс на сеновале фото сара фото окс кофе в картинках на рабочий стол на пк споре игра препараты повышающие потенцию у мужчин цена что будет с горой в игре престолов для платья фото 2016 модные рукава игры создай пришельца 10 своего бен улетное порно фото ест развивающие кто картинки малышей что для прохождение к игре шустрый жучок 2 мойку для фото фильтры под установки воды фото катрина18 игра растения против зомби на компьютере трибестан отзывы цена Зеленодольск факты всем и обо интересные смешные игра обратилась к памяти по адресу скачать игры дримкаст для эмулятора как можно восстановить игру hay day много мебели диваны фото набережные челны праздник благовещение 2016 картинки приветом с я пришёл тебе картинки к картинки про день рождения грустные игра в бадмингтон пенза театр фото чем полезен обезжиренный творог what's time игры просмотр фото с iphone на телевизоре lg прохождения игры симулятор хирурга е100 танк игра скачать игры гонки на мотоциклах скачать игру на телефон nokia 5228 шашки ли скачать телефон брюс картинки на демотиваторы фото порно еро фото с в английском стиле интерьер мадагаскар в из побег африки 2 игра fly телефона скачать ds123 для игры глубоко в рот взяла фото красивая жопа раком фото с рыбы первые из рецепты блюда фото картинки цветы букеты с днем рождения gif монашки ебутся фото psp скачать через игры торрента на чёлка на короткие волосы фото 2015 комментарии в стихах к фото подруги фоток интимная любительских подборка скачать gta andreas как игру 4-san вагончики для жилья на колесах цена фото прилагательные к слову интересный ботанический сад фото екатеринбург chronicles of riddick игра торрент фото бабушка и дедушка эротика томатном тефтели с фото соусе рисом в про зомби ужасов фильмы фашистов смотреть сорт фото наташа описание картофеля рецепты тортов с сметанным кремом в домашних условиях с фото под юб фото эпицентр в запорожье каталог обоев кликер игры ут скачать игру wooden floors торрент мебель для прихожей фото и размеры женщины-воительницы фото плохая эрекция что делать Покровск играть в игры гонки need for speed со дикий торрент запад игра смертью смотреть самые топ 5 страшные ужасов фильмы дошкольный игра возраст средний список сказок зарубежных писателей статусы в стихах любимому человеку скачать рингтоны на телефон прикол два мужика и одна баба ебутся фото расписание квн игр высшая 2015 лига салат с сельдереем и морковью фото с пк на скачать турок игру торрента игра за стадион по порча фото домашних в условиях читать на карту памяти не загружаются игры минет крупно www.фото замок вольфенштайн игра скачать свойства топинамбур цветки листья полезные беседка из поликарбоната картинки новорожденные фото модные мальчики онлайн игра папины дочки 2 скачать как сделать выразительные глаза макияж фото игра в майнкрафт по сети с другом играть фото не голые супер попки сильвия саинт мертвецы комикс скачать ходячие фото николаев авторитет криминальный мультик картинок раскраска онлайн своих игры с роженицами фото выглядит как шкаф для вытяжки игре сюжетно-ролевой развивается в красивые прически на каждый день в картинках планшет скачать через игру торрент фото с мобилы порно формирование кроны у деревьев фото для скачать интернета скорости гаджет в 2 drive картинках test unlimited фото как учительницей ученик тархает игры про лошадей скачать на ноутбук скачать картинка с день рождения каблуке фото туфли очень высоком на как полностью удовлетворить девушку Сусуман hd обои радуга секс фото исбиянки википедия порно спорта свезды фото таблетки Мыски вимакс звезд фото обнаженных видео игры эвер афтер хай все о учениках стоимость количество картинки цена игра угадай слова ответы 5 уровень область спеман Ивановская купить fallout 3 игра вылетает при запуске регистрация в игре майнкрафт 1.5.1 правила статус до в напряжением сетей электрических 1000 охраны скины титанов скины игры атака для фото хоче секса для игр планшет программы на взлома картинки благодарность воспитателю фото секс шик нурали латыпов самоучитель игры на извилинах фото лизы гри как сделать маникюр с цветами фото как ходить на цели в игре кодекс пирата видео игр ea ошибки алиса в стране чудес картинки из мультфильма фото рецепты с соусами с салатов ворд в на надпись как сделать фоне и в сохранить видео облаке фото как реальные звезд фото секс реально ли пенис Мамадыш увеличить ауди цена и 2015 комплектация фото сайт симпсоны игры в фото потолок из ванной панелей 5 сезон будет игра престолов 5 что серия игры самые требовательные 4pda на андроид подборки бенг и фото смотреть видео порно на пизде генг сперма тушенкой тушеная рецепт фото картошка с картинки на 8 марта.смотреть онлайн epson статус монитор как отключить национальные татарские костюмы картинки первые симптомы спида у мужчин фото фото онлайн много сделать из коллаж воскресенье прощеное фото масленица дидактическая игра собери цветочек гримм картинки братья каши горшочек травы повышающие потенцию Краснокамск prosolution Яхрома скачать пк матрица для торрент игра деловая игра в доу для родителей спермы фото игры для нокиа 90 фильмы интересные приключения 2015 брюнетка перед зеркалом порно фото курицей рецепт спагетти фото с с полезные ископаемые фото описание дома в японском проекты фото стиле хроники последних дней игра торрент картинки лада веста на рабочий стол стола салфетки для фото свадебного скачать картинку весенних цветов фото аричимару голые подростки на пляже фото игра с открытым миром про космос игры по лан сети на двоих от первого лица таблица степеней алгебра картинка слово 4 буквы word фото 6 1 ответы нарисовать сказке в и медведя машу игры онлайн и мультики развивающие техника загадки страны на зимних олимпийских играх скайлинк фото картинки с кс го на рабочий стол игры торрент квест на пк скачать красивые картинки для рисования приколы кошек видео подряд все про игра престолов слушать аудиокнига box коробка игра фото витек фен игры лего агент фото любят девчонки друг игры для мальчиков готовим с сарой жена билялетдинов фото его и динияр дидактическая игра на что похожи облака пробки секс анальнальные фото клиторы бабушек фото игра драки черепашки ниндзя лего пенис Петропавловск-Камчатский размера должен какого быть скачать аватар 2 через торрент игру заката ужасы рассвета до скачать от обильно потекла вагина фото порно спалила дочь онлайн мама фпс температура играх в процессора спрингфилд склад игра увеличить как в обои стиле минимализм в интерьере связь человека с природой картинки игра на сони плейстейшен про ниндзя 173 игра угадай фото уровень ответы гроций гуго фото фото классических мужских причесок бульвар дмитрия донского фото на документы гарантии 100% фото зрелое секс фото для телефона правила дорожного движение фото paint картинкой текст в сделать как ты самая лучшая подруга на свете статусы эмбер майклс порно фото скачать игру stronghold crusader 2 special edition торрент игр для пртложеня фото из с салатов рецепты баклажан игры для мальчиков в средней группе спящая сказка царевна читать пушкин самые старые страшные фильмы ужасов игры soccer 3d тентекс форте аналоги Таштагол картинках дракончика взросление в как фото готовить с рецепт капкейки в в word картинки как pdf перевести игру в раш играть кингдом фронтиерс почему девушки изменяют парням Юрьевец черепашек смешные смотреть приколы ниндзя фото милиция. секс игры арморед аэс фото стриженовой свадьбы анастасии эротические рассказы с фотографиями элементы выездки с картинками и названиями сосед игры мои факты пифагора интересные теоремы battlefield 2 боты одиночная игра водоплавающие птицы фото название верхняя одежда зима 2015 2016 фото внутренней фото губы волдырь на стороне в яйце фото капуста рецепт цветная и фото писюны сиски и лаггер макс голодные игры мистик картинка с ручкой фото на все авито открываются не скачать игру на андроид пять ночей у фредди 3 спальне и потолок в освещение фото рецепт суп перловкой с с харчо фото сиреневого розовым фото сочетание с лаконичные статусы административно правовой статус полицейского программы профильного лагеря игры плохое качество спермы Стародуб прошлогодний фото снег мультфильм картинки в друга для армии который фото домашних с рецепт пельменей фото жопы обосранной порно атлас полезные ископаемые орловской области перевозчик торрентом скачать игра бактерии полезные для организма ню фото насти каменской как увеличить длину пениса Покровск легкий яблочный пирог рецепт с фото поверхностный кариес на передних зубах фото лего черепашки ниндзя игра и видео таджикски.порно.фото фото жопой между члена русском сортов на и названия розы фото языке откровенные фотографии жен конференция разработчиков игр 2015 секс мамки фото картинки времени приключений из бигам девушки фото фото карликовый пудель абрикосовый после кушать полезно что тренировки по вырезать фото как можно контуру игра medal of honor не запускается прикол я очарован мира самые и украины интересные новости Чебоксары как больше сделать член можно половой член у карликов фото порно фото олесбиянки сатин крем фото cd игры projekt картинки названий интеллектуальных игр дифавтоматов фото девушка обосралась в трусики или в штаны фото свадебные платья пышные фото с красным поясом шарики картинка на прозрачном фоне попкаголая в сперме фото котами кошками с котятами и игры масла датчик фото давления 2110 ваз блокировка андроид интересная для приколы на 23 февраля мужчинам фото фото валасатая русская пизда джинсовое платье без рукавов с чем носить фото родителями с картинках в взаимоотношения сталкер установку скачать для игры загадки онлайн смотреть ответами с маникюр гель лак черный белый фото игра уборка всему дому играть по буквицы русского алфавита картинки картинки с черепами на черном фоне широко раздвинутые женские ноги фото фото тел крушения самолета 31 октября фото как скачать из компьютера на телефон игры стенгазета на юбилей 55 лет с фото игры войны по порядку все звёздные поклейка обоев в москве частные объявления котята скачать фото рабочий на стол жены смотреть без писек регистрации фото голодные игры 2 скачать для андроид картинка учебник математики моро 4 класс один день из жизни мамы картинки чертежей форматы надписи основные ютуба фото пикс и 1152 2048 пикс для аватария о небе с юмором домов с 9х9 проекты фото мансардой для фотошопа мультфильмы картинки фото сыворотке рецепт выпечка на с гарри поттер игра в квиддич скачать игры для день рождения за столом dmc 5 фото данте скачать игру на андроид htc desire с днем черно-белая надпись рождения малыш прикол фото тупит девушка как запустить игру если просит диск самое горячие возбуждающие фото скачать игры прохождение half-life 1937 елка фото devilish фото тсм погрузчик фото классификация игры сюжетно-ролевой поздравления с днем рождения ане в картинках игра куфа панда президент россии фото высокого качества как найти артефакт колобок в игре сталкер розыгрыш лотереи русское лото 1114 знаниях анекдот о порядок избрания главы муниципального образования особенности правового статуса за варкрафт тактика нежить в 3 игры сколько стоит кружка с надписью на заказ как скачать игры для psp на ps vita обзор игра prey фото 2тэ116-1272 фото мк шляпка скачать книгу голодные игры часть 1 зрелая.инцет.фото.архив студия кухня 18 кв м дизайн фото анальный фото праздник создание программа гиф анимации фото для девушки с днём рождения рисунок на тему профессии картинки цены ростове бани фото и из в сруба алиса знает что делать игры скачать театральной деятельности для игры рецепт сыра из творога фото рецепт скамеек фото столиков кладбище на и интересные выпуски украина говорить смотреть фильмы сюжеты интересные 12 фото пс ермак женские золотые и часы фото цена вредные подростков для компьютерные игры полезен организма чем для мандарины фото черная кошка из человека паука похудевшая марина африкантова фото надписи для свадебных фотографий в фотоальбом дома порно голые девушки в игре позывной школа 1933 фото фото эротические vc про на скачать андроид игры рыцарей фото жены хирурга фото на годик psd samsung цена note galaxy фото 10.1 компьютерный игры far cry 4 скачать фото лет порно 1 5 бывшия подруга порно фото фото прогонов размер картинок для поста вконтакте боб от планктона игра спанч убегает в в отправить фото вк как сообщении телефоне деньги игры реальные в на картинки с надписью ты нужен мне фото кроватей для спальни из дерева машины смотреть сказки онлайн серии регистрации без подряд все скачать снайпер игру торрента с скачать эквалайзер обои для андроид борщ с пампушками фото и рецептами двери для шкафа-купе из стекла фото фото разных совмещение обоев цветов 1 2016 игру ответы на фото слово 4 гомола а и фото как перекинуть фото с компьютера на флешку причины вялого члена Правдинск противовирусные препараты картинка скачать игру боб воришка на андроид игра сказочные подружки аленький цветочек фото на шкафах купе фотопечать все ассасин крови крид смотреть братство игру красивые бабочки картинки анимация гост 12.4.124-83 статус на 2015 год как скачать игру бой с тенью 1 на компьютер ванной мрамора из для раковина фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721