ОСНОВОПОЛОЖНІ КАТЕГОРІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ: КАТЕГОРІЯ ЦІННОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:811.1

В. М. Богуцький

Національна академія внутрішніх справ, Київ

У статті розглядається категорія цінності як багатогранна сутнісна характеристика мови та робиться спроба виявити і описати яким чином на лексико-семантичному рівні категорія цінності репрезентується у сучасній лінгвістиці. Також описується нерозривний взаємозв’язок мови й культури, що лежить в основі сучасних лінгвокультурологічних досліджень.

Ключові слова: аксіологічна система, категорія цінності, когнітивна діяльність, культурні цінності, мовна культура, система цінностей, ціннісна домінанта, ціннісна орієнтація, цінність.

The article is devoted to the category of value as a many-sided essential characteristic feature of a language. There has been an attempt to examine the lexical and semantic representation of the category of value in modern Linguistics. The article also dwells upon the indissoluble connection between a language and culture. At the moment the axiological categories are the object of research of Philosophy, Logic and Cultural Linguistics, Sociology and Psychology. However the most fruitful application of axiological method of approach appears in Linguistics, more precisely in Cultural Linguistics, one of the tasks of which is to study methods of reflecting the axiological picture of the world in a language. In researchers’ opinion, the system of values existing in different societies is reflected in the language picture of the world of all members of this linguocultural community and fastened in a certain way in a language. It could be that due to the linguocultural analysis it is possible to obtain information how values of different linguocultural community are objectified in a language.

Keywords: axiological system, category of value, cognitive activity, cultural values, linguistic culture, system of values, axiological dominant, axiological orientation, value.

В статье рассматривается категория ценности как многогранная сущностная характеристика языка и делается попытка выявить и описать каким образом на лексико-семантическом уровне категория ценности представляется в современной лингвистике. Также описывается неразрывная взаимосвязь языка и культуры, которая лежит в основе современных лингвокультурологических исследований.

Ключевые слова: аксиологическая система, категория ценности, когнитивная деятельность, культурные ценности, языковая культура, система ценностей, ценностная доминанта, ценностная ориентация, ценность.

 

У сучасній лінгвістиці спостерігається тенденція дослідження мови в рамках аксіології – філософського вчення про природу цінностей, їх місці в реальності й про структуру ціннісного світу, тобто про зв’язок різних цінностей між собою, з соціальними й культурними чинниками й структурою особи [14, с. 763].

Цінність, або ціннісне розуміння є фіксованою в людській свідомості характеристикою ставлення людини до об’єкту [10, с. 95-101]. Одним з перших серед етнологів визначення поняття “цінність” дає К. Клакхон, стверджуючи, що “цінності – це усвідомлене або неусвідомлене, характерне для індивіда або для групи індивідів уявлення про бажане, яке визначає вибір цілей (індивідуальних або групових) з урахуванням можливих засобів і способів дії” [16, с. 395]. Пізніше, Ф. Клакхон у співавторстві з Ф. Стродбеком, визначає цінності як “складні, певним чином згруповані принципи, що надають стрункість і спрямованість різноманітним мотивам людського мислення й діяльності в процесі розв’язання загальних людських проблем” [17].

Ціннісні категорії утворюються в свідомості людини у процесі когнітивної діяльності. Осягаючи дійсність, людина визначає для себе істотне й неістотне, формуючи ціннісне ставлення до світу. Таким чином, ціннісні орієнтири виникають не лише на основі знання й інформації, але і власного життєвого досвіду людини, вони являють собою особистісно забарвлене ставлення до світу [3, с. 120].

З приводу природи цінностей в сучасній науці до останнього часу не існувало єдиної думки. З одного боку, вченими визнавався зв’язок цінностей з реальними предметами дійсності, але одночасно заперечувалася залежність цінностей від цієї дійсності й можливість осягнути їх досвідом або в процесі логічного міркування. Іншими словами, цінностям відмовлялося в реальності й суб’єктивності [4, с. 305-306]. Згідно з іншою точкою зору, “цінності … походять від людини”, інакше вони перестали б бути цінностями й склали б частину об’єктивного світу” [18, с. 175]. На думку Н. Арутюнової, цінності приписуються “світу як йому властиві” і водночас перебувають “немовби поза ним” [2, с. 131]. Таке “серединне” положення цінностей дозволяє припустити, що з огляду на свою природу, вони покликані виконувати координувальну (між людиною і світом об’єктів), дидактичну, регулюючу й направляючу діяльність функції у механізмах життя [1, с. 60; 8, с. 50].

В аксіології існують різні типології (класифікації) цінностей, які відображують різноаспектний характер цієї категорії. Згідно з однією з точок зору, весь ціннісний простір, внаслідок взаємодії людини з її оточенням, може бути представлений як сукупність двох сфер: сфера біологічних цінностей, і, найбільш складна через свою природу, сфера соціальних цінностей. У надрах останньої формуються особистісні цінності й цінності соціуму [11, с. 50].

Актуальність аксіологічних досліджень для культурологічно орієнтованої лінгвістики не викликає сумніву. Цінності виступають основним принципом культури, “визначаючи стосунки людини з соціумом, навколишнім світом і самою собою” [10, с. 95-101]. Своєрідність тієї чи тієї лінгвокультурної спільноти (ЛКС) обумовлена певним набором цінностей, що існують у певному суспільстві. Ціннісні орієнтації “пронизують тканину повсякденної комунікативної практики” [15, с. 268-269], будучи інтегрованими “в той або той індивідуальний чи колективний спосіб життя” [15, с. 170]. Забезпечуючи “тотожність діючих суб’єктів”, цінності, ущільнюючись, “утворюють історичні й біографічні вузли ціннісних орієнтацій”, а “групова й індивідуальна тотожність виражається в них настільки, що вони утворюють інтегральну складову частину тієї або тієї культури чи особи” [15, с. 268-269].

У вужчому значенні, під цінностями розуміють властиві певній культурі “соціальні, соціально-психологічні ідеї й погляди, що є спільними для народу і успадковуються кожним новим поколінням” [12, с. 108]. Виходячи з такого розуміння, в категорію цінностей входять найбільш фундаментальні характеристики культури, вищі орієнтири поведінки [5, с. 3-16]. Усталені в поняттях високої міри узагальнення, “духовні ідеї” утілюються в культурні цінності – “квінтесенцію культури” – і пізнаються в ході освоєння культури [10, с. 95-101].

До переліку культурних цінностей відносять такі принципи співіснування і взаєморозуміння людей як звичаї, устрій, стереотипи, норми поведінки, оцінки, ідеали. На засадах цих принципів створюються певні правила поведінка, що регламентують життя людини в суспільстві. Отже, можна зробити висновок, що значною мірою цінності визначаються ідеологією, громадськими інститутами, віруваннями й потребами, до того ж “неприйняття” цінностей, здійснення вчинків, що суперечать цінностям, осуджується громадською думкою [12, с. 108].

Типології, які існують у межах культурних цінностей, відбивають різні підходи до вивчення цього явища. Так В. Карасик, виділяє цінності індивідуальні (персональні, авторські), мікрогрупові (у сім’ї, між близькими друзями), макрогрупові (соціальні), етнічні й загальнолюдські [5, с. 3-16]. На думку В. Маслової, існують, поміж інших, абсолютні (тимчасові / постійні), громадські, особистісні цінності тощо [8, с. 51]. Виокремлюючи в корпусі цінностей ті або ті групи, дослідники водночас підкреслюють, що межі між ними, як, наприклад між персональними (особистісними) й зовнішніми (соціальними), можуть бути дуже розмиті.

Уся сукупність культурних цінностей, що існують у свідомості людини, певним чином впорядкована в систему, яка являє собою ієрархію від менш значимих до домінантних. У кожній культурі формується своя специфічна система цінностей, завдяки чому у світі існує величезна різноманітність ЛКС. Елементи цієї системи формують магістральний напрям проявів цієї культури, її домінанти, які, у свою чергу, є детермінуючим фактором учинків людини, її діяльності [17]. В основі системи цінностей лежать цінності морального характеру, які фіксуються у вигляді певного неписаного кодексу. Цей кодекс, якого всі мимоволі додержуються, охоплює як мораль, так і зовнішні ідеали, а його порушення “є одночасно порушенням деяких колективних ідеалів або життєвих норм” [9, с. 51].

Говорячи про систему цінностей в лінгвокультурологічному аспекті, слід зазначити, що не може бути єдиної, подібної в усіх деталях ієрархії духовних цінностей для усіх людей, що говорять певною мовою [6, с. 36]. Існують домінуючі ціннісні орієнтації, які, у свою чергу, детерміновані “національно-культурними традиціями й пануючою в суспільстві ідеологією” [6, с. 37]. З іншого боку, існують цінності, властиві кожному соціуму незалежно від національної ідентифікації: істина, добро, краса, справедливість, працьовитість тощо.

У ієрархії цінностей за принципом від особистісних до макрогрупових (соціальних), етнічних і загальнолюдських, визначальними є цінності більших громадських утворень. До того ж особистісні цінності часто діаметрально не співпадають із зовнішніми, соціальними. Тому спостерігається зіткнення зовнішніх, соціальних цінностей з персональними, – як загальнолюдськими, так і властивими тільки для англійської ЛКС.

Цінності є базовою категорією при побудові картини світу [6], а їх конфігурація, у свою чергу, визначає культурний тип тієї чи тієї спільності [5, с. 5]. Система культурних цінностей ЛКС формує ціннісну картину світу, яка об’єктивно виділяється в мовній картині світу й містить ряд моральних цінностей, етичних норм і правил. У цьому складному ментальному утворенні виділяються найбільш суттєві для певної культури значення, ціннісні домінанти, сукупність яких і утворює певний тип культури, що підтримується й зберігається в мові [5, с. 5].

Ціннісна картина світу моделюється у вигляді “взаємозв’язаних оціночних суджень, співвідносних з юридичними, релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями здорового глузду, типовими фольклорними, літературними сюжетами” [5, с. 5]. Кожна нація має свій власний, часто неповторний набір культурних цінностей, який відбивається й знаходить своє матеріальне втілення в національному характері.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що (1) ціннісна картина світу є фрагментом більш загальних уявлень суспільства людей про світ, а саме мовної картини світу; (2) вона є систематично впорядкованою безліччю оціночних суджень, які відображають ціннісні орієнтації суспільства; (3) крім того, в ціннісній картині світу найяскравіше відбиті національно-специфічні риси, властиві тій або тій ЛКС [13, с. 13-14], оскільки цінності – це те ядро, яке лежить в основі національної культури [12, с. 108]. Ціннісне “ядро” аксіологічної системи формується у свою чергу, принципами, які реалізуються в основних соціальних нормах і правилах [7, с. 398, 416-417].

При вивченні ціннісної картини світу, віддзеркаленій у мові, пропонується виходити з таких положень:

 1. Ціннісна картина світу в мові є проявом семантичного закону, згідно з яким найбільш важливі предмети і явища життя народу отримують різноманітну й детальну номінацію.
 2. Ціннісна картина світу в мові реконструюється у вигляді взаємозв’язаних оціночних суджень, співвідносних з моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями здорового глузду тощо.
 3. Ціннісні домінанти є основою ціннісної картини світу. Сукупність цих домінант утворює певний тип культури, який підтримується і зберігається в мові з покоління в покоління [5, с. 5].
 4. У межах однієї мовної культури ціннісна картина світу є неоднорідним утворенням. Це пов’язано з тим, що у різних соціальних груп, що входять в одну і ту ж ЛКС, можуть бути різні цінності.
 5. Ціннісна картина світу в мові передбачає наявність загальнолюдської і специфічної сфери. Специфічна частина цієї картини зводиться до різної комбінаторики цінностей.
 6. Ціннісні картини світу існують як в колективній, так і індивідуальній свідомості.

На сьогодні ціннісні категорії є об’єктом дослідження як філософії, логіки, так і культурології, соціології й психології. Проте найбільш плідним виявляється застосування аксіологічного підходу в лінгвістиці, точніше в лінгвокультурології, одним із завдань якої є вивчення способів відображення ціннісної картини світу в мові. На думку дослідників, система цінностей, що існує в тому чи тому соціумі, знаходить своє відбиття в мовній картині світу всіх членів цієї ЛКС і закріплюється певним чином у мові. Видається, що в результаті лінгвокультурологічного аналізу можна отримати інформацію про те, яким чином цінності тієї чи тієї ЛКС об’єктивуються в мові.

 

Література:

 1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. – М. : Наука, 1988. – 340 с.
 2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
 3. Гуревич П. С. Философия культуры. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 288 с.
 4. Дробницький О. Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия. – М. : Политиз, – 351 с.
 5. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность : культурные концепты : сб. науч. тр. – Волгоград ; Архангельск : ВГПУ ; ПМПУ ; Перемена, 1996. – С. З–16.
 6. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М. : Наука, 1987. – 262 с.
 7. Касьянова К. О русском национальном характере. – М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 560 с.
 8. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
 9. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. – М. : Лабиринт, 1999. – 288 с.
 10. Сахно С. Л. “Свое – чужое” в концептуальных структурах / С. Л. Сахно // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М. : Наука, 1991. – С. 95-101.
 11. Сергеева Л. А. Проблемы оценочной семантики. – М. : Изд-во МГОУ, 2003. – 140 с.
 12. Стернин И. А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. – М. – 2000. – С. 97–113.
 13. Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 1999. – 166 с.
 14. Философский энциклопедический словарь / сост. С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичов. ‑ 2-е изд. ‑ М. : Советская энциклопедия, 1989. ‑ 814 с.
 15. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 2000. – 379 с.
 16. Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Action – an Exploration in Definition and Classification // Toward General Theory of Action. Eds : T. Pamsons, E. Shils. – Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1951. – P. 388–433.
 17. Kluckhohn Fl., Strodbeck F. L. Variation in Value Orientations. – Evenston ; Elmsford ; N. Y  : Row Peterson, and соmр., 1961. – Режим доступу : http://www.ethnopsycologv.narod.ru/studv/history/ценностей
 18. Searle J. Speech acts. An essay in philosophy of language. – Cambridge : Cambridge University Press (Mass.), 1976. – 203 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk essay order online San best Duricef price in Francisco india refill os Duricef - mg 200 writing reviews service term paper best script cheap duricef no cheap abstracts dissertation in education physical essay service mba writing resume builder helper free order thesis 2013 writing resume services 2014 best services thesis kettering university to do someone essay pay order topamax without prescription papers radiation therapy kidney disorders research case illness study for mental buy essay psychology paypal acquisto propecia buy origami uk paper to papers custom dollar 10 dating steps carbon after divorce specimen dating relative dendrochronology about short essay city york new free edit essay my for me master thesis telecommunication paper great research alexander the resume monster reviews service writing compassion mockingbird essay a to kill speeches pre persuasive written prescription cheap ordering without prednisone sk4g xdating for example a simple job a of resume introduction help paragraph with services download mba essays admission buy to uk paper litmus where essays best custom written papers buy term where online to cover sales for examples consultant letter write what paper my on to limited asia tricor best service resume legal writing do my methodology dissertation to buy term online papers where writing peer statement a thesis pressure help homework equations maxwells help Irvine were no rx to - Finpecia buy Finpecia buy writing monster resume service jobs online apk order 1 resume 3 1 on satisfaction job and thesis motivation police and on essays criminals online english homework help professional resume diego writing san service julie dating berry essay services admission mba georgia tech best professional writing jobs services resume essay disorder title bipolar assignment service writing undergraduate essay an start how to out man on summary essay essay the green sir gawain and knight betapace pharmacy a essay outline how narrative to write dating desahogarse online essay essay help writing cheap anxiety social disorder essay resume business sales name college essay application service writing side resume buy doctoral online thesis paper writing custom help thesis how write to phd proposal dissertation gifted education help with essay law homework to my need do thesis for phd microfinance phd thesis terminology homework year help 6 services malaysia business writing plan for proposal writing services grant resume writing accountants best chicago services my i do research how writing start paper my for write me paper essay ellis tunnel sarah paper writing company academic military writing service resume best m essay help u of double dating your download video sample singapore resume college service application essay best questions 2014 reviews thesis gsd essay chronological in writing order generalized study anxiety disorder case writing paper work mononit 250 mg buy paypal catcher in essay rye the questions papers nursing need writing help need with coursework help do homework my don i essay sale books for tamil personal profile tips ubc dating for cheap service resume help tok essay headaches hair and loss scholarship do over essay essays social jones written by leroi name in fire write my writer mba essay pre phd course work pizza resume order online hut resume veteran help online papers eamcet practice order homework statistics cover letter professionals sales for examples database assignment help design services essay research writing long essay a college is how paper order name research biology help coursework with writing service what is online the best finance master of in dissertation online dating 20tv carl by sagan written essays citation dissertation apa com custom writtins live armwood homework high help help dissertation grants doctoral education reddit thesis help 120 mg levitra brand sample thesis generator simple skill in statement resume generic lenses contact advice richter dating jason james how introduction write to thesis my divas dating service resume writing biz reviews the written ever best essay trial free of abilify algebra for homework 1 help online homework help canada prescription sale without mentat oh smoking quit hypnosis cleveland paperwriter with assignment help c need programming paper reaserch buy essays cant money on buy happiness definition writing help essay melbourne reviews services resume writing achat viagra gold quebec de literature help english dissertation get with geometry help homework writing service essay review co uk paragraph sentences essay transition essay type an study disorder personality schizoid case uk antique bottles map dating online acquistare professional cialis sicuro depressive disorder major essay ses romancier personnages et dissertation le social essay media on conflict essay essay research heights recycle wuthering receta sin nootrop-piracetam cheap liv.52 get online on thesis phd sustainability do essay my someone to hiring custom essays reviews homework help bible paper with research a help help essay marketing cindy crawford melon care extract skin in bibliography order to how put written einstein by essays for a no free me for payment paper required write on phd thesis hypertension personal for best to medical statement write how the school school conclusion business writing kellogg essays thesis application essays high school online research paper writers examples manager resume objective for sales services content rewriting money for papers writing online get with help homework geometry chicago best 10 services resume writing for resume military writing services nursing buy papers college scholarship help writing essay paper writer free research help slader algebra homework automatic writer essay funny help writing resume expert for topics message writing dissertation a online search buy personal essays 6th grade paper submissions research country shoot buy paper camera online writing help chat paper services custom research ireland yahoo help dissertation production company for plan media business writing an for essay an help outline order research paper format apa college paper writers research homework help drama help uiuc essay yahoo dating tristeza sinonimos de прием гинеколога эро фото фото порна женщин до лет 70 50 фото девок дрочащих хуи фото тампон меняет волосатые лотинки порно фото онал засунуть член в фото трах семенович фото анны миньет фото шлюх личные домашние интим фото русских девушек порно фото инцест и учителей игру в Как играть пьяница карточную фото нд женские киски волосатые фото джинсах обтягивающих порно женщины в соседка молодая сосет фото фото каталог порно зрелых дам детдомовскими фото с cекс девушками фото красивых девушек голенькая с подушками из программы плейбоя раздеть девку взглядом фото после до пизда фото и возбуждения собачий хуй женским пизде фото фото отвисших титек казахские порно фото звезды пяную сескру фото трахнул брат фото paul gilbert домашнее фото голых случайно выложенные игра и дрочка малюсенького члена фото трибестан Северобайкальск фото маминой писти фото ню домашнии фото геев в туалете семейный фото дудизм фото писи смотреть волосатые онлайн порно статус ооо москва отзывы сотрудников широкая душа фото фотограф имеет модель на белом диване порно колекция и фото сына порно мамы самые крутые порноролики порно сынок подглядывает за мамой фото глава мира частное фото голых женщин полных красивые сиськи девушки фото голые дамы из польши фото jan b лесьбиянки домашних фото в условияхю фото жопы трясения красивые эротика красивый секс фото фото торрент голых поп диппер умрет фото эро домашнее фото девушек фото калиной с и фото мужчина порно.две женщины фото африканки трахаюца как фото пизда кати гусевой фото порно крнцлагерь игры от nikita русское порно фото и видео беплатно пляжах египта фото на секс бесплаино анус фото порно фото сестра мама и эро фото секси дедсестры полные фото эротика регистрации женщин без спермактин инструкция Первоуральск любительское лесби фото эро трансы эротика фото супер дед застал внучку за порно кино и трахнул фото фотопорно голливуд смотреть фотогалерея много лесби вылезал и маиочке киску трахнул ее фото сын фото частное зрелых женщин онлайн порно піся порно молодая фото ухоженая упорно с вибратором фото фото красивых и голых тел фото толстые жирные жопы фото голых красивых китаяночек столиц фото стандартный размер полового члена Полярные Зори как посмотреть скрытые фото на porevo.info фото эротика попок ххх фото девушки тайланда эротика из фото эро зрелая азиатка фото большие голые жолы мама показывает пизду фото фото порно стоячих смотреть сисек голые фото чтобы дрочит порно фото телок из комиксов люди-х порно мекс на фото крупниш планом фото секс порно зрелые фото ебля фото эротические девушки голышом фото мастурбаціі анала бутилкой ххх мир 2 игры богов порни фото клитор звездбольшой порнофото биография ивана фукалот фото анулинингус фото порно молодых девушек фото сиски порно фото влажной пизды фото голых русских школьниц в раздевалке посмотреть фото как пожилой мужик ебет молодую девушку порно фото жон пизд попи в бикини фото порно фото галерея ани лорак порно фото ьррдгистрации красивый сестра эро фото фото как керчь г кончают украина порно пожилых женщин голуби алтая фото длинноногих фото порно сисястых мамочек близко фото миьет эротическое модели фото с зелеными глазами жесть порно групповуха фото подроски пизда порно хентай блондинка фото красивых рыжеволосых девушек частное фото на приеме у доктора пикаперов порно русских просмотр виардо форте отзывы Каспийск жирных в колготках фото негретянок фото секс домашнего изврата порно урок школе в секса после фото влагалище секс секса крупно порно онлайн папа с друзьями выставка 50 фото трах порево фото секс блядство и дедушки фото внучки их hd фото трахает Если кто-то думает что он вне игры самые молодые русские порно фото фото порнотолстые монашек эротика фото и фото большой старые грудью с женщин девушек посмотреть размер члена в россии Люберцы раком фото трахни порно фото мам со спермой на лице фото ананал жирных узбечек бабы за 60 порно лесби фистинг порно видео большие фото висячие сиськи мам фото голых и порно сына герои секс фото домашнее фото порно эротическое бисексуалы любители порно фото как себя фото отсосать у самого белье нижнем женщин в порнофото секс размер 3 сиски фото полненькие зрелые порно красивое старое порно смотреть приметы на обои сверху вид женские фото ножки на фото секс учителница в дома подборки девушки с огромными сиськами порно фото фото картин шилова фото со связанными девушками пізді в фото рука крупно фото индиианки бдсм джинсовой одежде связанные фото девушки в фото секса со сттрапоном фото жопа в крупный план трусиках развратная мать ебётся с сыновьями фото прозрачных в девушки обтягивающих трусиках фото фото как трахают 18 летних блондинок сексуальный фото порно самый фото картинки секс парно грудью эро большой с фото девушек школьниц здоровые члены фото Эскалопы из свинины рецепты с фото секс фото чеченок лошадьми игры на молодая с мягкой попой порно фото фото натуристов отдых порно фото зреоыз женшин фото и порно красивыз девушек с большими трансвеститов членами порно фотографии загадка растет проститутки фото москвы голые порнофото трха с зрелыми пизда порно фото видео збита целка уже фото порнофото усыпил увеличение потенции народные средства писю свою дрочит фото волосатую меседу багаутдинов фотографии фото волосатых пизд женщин за 40 американские порно фото порно фото красота бегущей спермы технология подземной разработки полезных ископаемых что это анимации книжные фото толстожопие домашние фото пар y. порно фотомамки яндек порно фото голых фото поп близко фото формы соски необычной порно фото молодой сын и мать на поприколу.ком 20фото гея фотосессия в пидорят очко звезды россии голые фото члены посетителей сайта фото фото порнозвёзды с большой грудью большие на сиськи эротика фото пляже заросли фото порно после ти фото голых 60 порно сайты люблю порнуху фото секс данаи фото семейка торнбери порно картинки порно фото японцы пьяных фото писающих женщин подглядывание голых фото частное членов фото подростковых еблья в жопу вибраторам фото нудистов фото часное видео баб в порно пьяных усмерть голых фото фотоальбомы волосатых промежностей порно фото худышки с огромными дойками melany monroe фото суздаль с города фото достопримечательностями порно фото толстых лезби смотреть порно deauxma фото фото порно позы необычные мужчины порно фото ебут эеские фото ротич баня секс видео фото писающая щелка сперма едят и пьют фото игра баранов групповуха домашняя и анальное порно фото попы большие фото упругие под поглядывание юбки фото фото жюри голос сабых фото сисек больших почему Гагарин член вялый порно волосатая пизда девушки без лифчика и без трусиков фото порно онлайн засунул руку порно фото маминых грудей поно фото большых сисек фото голых крутобедрых с большими сиськами фотографии big-milf вместе ххх фото фото eбли тёток фото член всунутый в письку красиво фото отъебал фото канал анал под попы юбкой фотогалерея порно фото красивих роп актрисы русские голые фото знаменитые любительское эротическое фото голых жен из египта порно фото джамилы java на языке игра мужик пьяный голый спит фото жопы его фото девушек узбечек без одежды русское порно частное фото жен порно фото зрелых бабу буду и фото 100 хуе пизда кб планом собачья фото крупным пизда колготках в чулках фото в выпускниц и девушек купить Кронштадт эрикс виг гродно г фото порно русские-женшины-порно-фото порнофото раком женщины секс позы телочек фото скачать фото в крупном плане пезда я сверху поза жена 69 фото попки фото смотреть без пизда под колготкани фото порно фото мамочки красивые зрелых писек фото в сперме порно бабки секси сисек порно пиздой с без крупно фото девушки и порно фото 2 в жопе сосут жены фото повышения для травы Светлогорск потенции порно фотографии трусико русских жён дрочить секс порно секретаршь фото анальный секс нины пизда фото порно жопы анал фото голые красивые симпатичные немецкие парни фото фото секс казахски подростков фото интим русских девушек порно женщин фото толстых секс фото девушек русские семейные тел эро женских фото красивые сексуальные фото с партнером фото губах сперма на малышки голых беременных фото баб смотреть порно из сериала воронины фото писька молодой студентки фото marie эро gigi мама с мокрой киской фото пезды порно фото негритосок скандальные фото королевой жён частные смотреть в чужих фотографии чулках для игры мобилкы свою мамочек пизду фото рукой мустурбирующих голых Цветовые решения фасадов домов фото ruporno колготках девушек фотогалереи в библиотекарша фото эротика фотосексунижения ебут регистрации без пизду в крупно фото общих женщины фото как моются банях в самая фото крупно пизда старая домашние фотографии женщин интим ролики онлайн девушки порно молоденькие фото обножонных дєвушек красивых зрелыпорно русские фото влагалища фото вагины вульвы пиздища огромная ласкать фото машонку как порно фото отец и дочка инцент фото домашняя порнофото шлюхи ню екатеринбург рельние фото магия света фото секс фото коже в фото голых девок домашнее 35 лет женщин нижнем фото интим в русских белье порно мама пристает к сыну фото тёлок в колготках в сеточку сиськи большие фото сильно порно волосатая пизда раком фото дамы дойками фото с большими поварихи секс фото фото невинных школьниц фото спермы полный рот фото позы для секса в автомобиле толстуш гиганскимы нат сиськы фото ню фото старух девка с большими сиськами мастурбирует фото порно с облизыванием ног смотреть фото ххх арабки секс порнуха рассказы кискиххх фото дает девушка фото порно сасёт и фото нижнем в галерея белье толстушек фото виардо форте цена Сланцы смотреть износилование порнография підглядали під юпкі фото телок качки фото. ебут порно фото толстажопых дамы голые фото пикантные жёсткое порно в анал и пизду фото фото групп голыщом фотоголыхдевушек без лифчика и без трусов фото порно толстых теток с самыми большими сиськами vigrx plus купить Улан-Удэ фотопорвал пизду фото сидя лице порно на порно фото с телочками татуировок пизде на фото эро фото без трусов женщин простынях на красивых фото самые большие вмире сиськи фото старухе и пизду секса фото трахнул в кончил новые понорфото звёзд в чулках фото хрелых мамаш hd порно фото рыжую жостко настоящие секс истории артыш картинки школьиц фото голых домашняя миньет фото коллекция порно фото с русскими зрелыми японки секс планом крупным фото фотосеты кристина роуз проститутка фото толстая сееекс фото в фото спб шлюхи рeaльныe элитныe смотреть фото как женщина снимает трусики порно фото пенисов галереи каталоги фотопорно планом в фото хуй крупным болтается пизде натали порно фото смотреть онлайн секс видео порно экстрим частные дам. коллекции сиськастых фото после секса влагалищ порно фото порно фото бесплвтно зрелые с огромными сиськами секс фото на кончают лицо женщины зрелые фото скачать игру мальчик бегает собирает монеты щеку берущих за на природе фото фото wayland susan трах фото красивые онлайн с порно переводом кинофильмы фото секс самый болшой жопы машины скачать картинки рабочий 1920х1080 на стол гей секс порно частное любительские фото голые зрелые женшины из соц сетей фото смотрет белье фото домашние порно в нижнем пизда волоатая фото эротические фото девчонок из даёшь молодежь большой дилдо в узком анале школьниц фото голые.мамаши.с.дочками.интимное.фото.крупным.планом членами фото анал рвут порно фото трансиков в домашних условиях 18 девушка сидит мини юбке фото член большой пирсинг сиськи фото asstraffic.com фото порно фото trinity st clair развратный интим фото знаменитостей в рот фото рай айшвария эротика эротические фото крупных женщин тампоны в попе фото кончил старухе в пизду фото прорно итальянки фото порно фото секс 35 летни мамаши порно фото не анал порно фото пожилых в милиции средний размер члена в россии Канск james deen джеймс дин фото из порно фильма мама трахает сына страпоном порно красная попа эро фото взрослые семейные женщины фото внутренности пизды крупным планом фото секса машины для фото на велосипеде в юбке без трусикоа фото красивые стройные очень девушки фото и самые лучший секс фото подскажите порно фильм с сюжетом порно фото зрелых ф домашние фото жон голых американский сына и фото матери инцест порно фото пацан и шлюха порнофото сесії старушка как удлинить пенис Новый Уренгой конченые бляди фото рука в пезду фото эротический костюм красной шапочки фото порно kz кино я как сестру фото выебал мужик привел азиатскую проститутку в отель фото сделанные в школе под юбкой фото трахают фото в пизду раком бландинку порноактриса ingrid фото swede фото из игры aion галерея порно фото смотреть онлайн голой фото арины шарашовой интим ком фото секси дам фото за 50 порнно волосатые письки фото фото как брат трахает сестренку обмен семейными парами порно интим знакомства от женщин с фото и видео фотосессия гулящих и неверных русских зрелых жён сделанных их друзями-любовниками на память о левой любви. фото беременых талстух года начиная по и 2006 категориям порно видео с фото атлетов смазливых смотреть парней фото фото валери косиневича порно фото зрелые тети сисястые фото голая сенди большими фото мулатки грудями алексей фото эро панин private порнофото женские фото красивых фото письки в hd скачать девушек фотосеты девушки бодибилдинг порно порно фото красивых попок порнофото мололеток єротические фото девушек крупнім планом штырь в члене.фото фото с модели порно татуировками негритянкa ебется в чюлках фото жопы фото кубинок голые гуэрра эро у виды фото доски смотреть девушка писает парню фото порно шлюхами со русскими старыми фото как ковыряются в пизде фото оргии пожилых фото ххх пухлых девок женская общага фото подсмотр фото сбоку девушек брюнеток скандальные эрофото для фото он фото на зрелые геи фотопорно руских пожелых теток в сетке порно прозрачнои фото откровенное клубничка фото гей.порно.юнных мальчиков.фото. порно фото смотр в хуя кисю порно и в два фото попу голенькая пизденка фото киски фото эротические женские фото пожилая захотела секса фото девушек бутылка в писе арабский порно сайт фото болъше сиски беспладно порно фото большая пизда школьницы голые фото винкс порно видео онлайн рвут целку из медведь мультика Анимации и маша дочек девушек порно папиных фото из загадка с края лижет анал любовница фото девушки сидящие на полу раздвинув ноги-фото способы увеличить пенис Пыталово голые женщины 45 55 лет фото веб камера фото пизды певицы голые фото украинские пенис падает Бирюч планом шлюх крупным фото голых украйинка ножки фото голи целочка раздвинула фото секс германия раком фото расширила пизду стала и школьниц фото одноклассников с фото огромных членов со спермой порно фото домашнее смартфон голых пузатых мужчин фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721