Основні проблеми розвитку соціальної реклами в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано трактування поняття «соціальна реклама». Подано історію становлення соціальної реклами та наведено основні проблеми розвитку сфери соціальної реклами в Україні.
Ключові слова: соціальна реклама, соціальні проблеми, політична реклама, комерційна реклама.

Сучасне українське суспільство знаходиться на тій стадії розвитку, коли людські потреби полягають не тільки в задоволенні фізіологічних і матеріальних бажань, але й у досягненні високого рівня духовного розвитку. Тому можна зробити висновок, що використання соціальної реклами є показником розвитку прогресивного суспільства, проявом доброї волі громадян, їх принципової позиції щодо соціально значущих цінностей, їх прагнення до досягнення довгострокової суспільної користі.
Соціальна реклама в Україні сьогодні є найменш розвинутою галуззю у сфері маркетингових та суспільно політичних комунікацій. Це зумовлено насамперед проблемами розвитку соціальної реклами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В нашій країні соціальну рекламу досліджують переважно представники рекламних агентств, Всеукраїнської рекламної коаліції, Асоціації зовнішньої реклами (зокрема, керівник асоціації, Біденко А.). Активно вивчає проблеми та перспективи соціальної реклами в Україні, експерт фонду прогресивних реформ, керівник сітьової студії соціальної реклами – Голота І.
Вивченням сутності соціальної реклами, її цілями, функціями та спрямованістю займаються О. О. Савельєва, Л. Н. Федотова, Г. Г. Ніколайшвілі та ін.. Історію виникнення та сучасний стан соціальної реклами досліджують І. О. Рожкова, Н. В. Старих, В. В. Ученова та ін..
Російська дослідниця Г. Г. Ніколайшвілі у своїй статті «Соціальна реклама: питання теорії і практики», розкриває всі аспекти рекламної діяльності, починаючи з історії її появи і розвитку, завершуючи сучасними тенденціями. Автор розкриває поняття «соціальної реклами», дає оцінку і характеристику її сучасного стану.
Варто відзначити статтю В. Р. Синьковської «Феномен соціальної реклами та її теоретико-методологічний аналіз». У цій статті розглянуто специфічні особливості соціальної реклами як деякого суспільного феномена, намагається вивчити її в рамках соціологічної теорії і визначити соціальну рекламу як механізм регуляції поведінки людини і суспільства.
Мета статті: розкрити зміст поняття соціальної реклами та основні проблеми розвитку сфери соціальної реклами в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перші уявлення про соціальну рекламу з’явилися наприкінці XVII століття. Однак тоді вона існувала лише на рівні етикетних правил. Соціальна реклама того часу переслідувала одну мету – виховати культурну людину. В такому вигляді реклама проіснувала цілі століття аж до XX століття. Після революції 1917 року соціальна реклама змінилася як у формальному, так і в змістовному аспекті. Тоді вона перетворилася в могутній засіб комуністичної пропаганди правильного способу життя, відповідної ситуації ідеології. В залежності від історичного часу, соціально-політичних і культурних передумов соціальна реклама змінювала свої стильові та ідеологічні особливості, використовувалася новою владою в різних цілях.
Історію соціальної реклами в Україні можна умовно розділити на два періоди: радянський та сучасний. У радянський час соціальна реклама була практично повністю монополізована державою і фактично зводилася до одного політичного типу. У рекламі використовувалися барвисті плакати з гаслами, що прославляли комуністичні ідеали. Основними проблемами, що хвилювали державу були теми війни, боротьба з інакомисленням, допомога голодуючим та хворим, заклик до здорового способу життя, просування ідей комунізму. Для досягнення політичних цілей використовувалися і непрямі методи соціальної реклами. Іноді соціальна реклама використовувалася в піснях або кінофільмах.
Сучасна соціальна реклама більш різноманітна, як творчо, так і технічно. Вона менш заполітизована, але часто і в ній відображаються корисливі погляди різних громадських організацій та груп. У наші дні соціальна реклама представляє собою новий затребуваний елемент культури ХХІ століття, вид діяльності, актуальний для сучасного суспільства. Підтвердження цього – проведення фестивалів і конкурсів соціальної реклами: Міжнародний фестиваль соціальної реклами «МИ!/WE!», Фестиваль зовнішньої соціальної реклами, Перший фестиваль соціальної інтернет-реклами і багато інших щорічно організованих заходів.
Діяльність в області соціальної реклами, а також стан ринку такого виду реклами є відображенням того стану, в якому знаходиться економіка окремої країни або цілого регіону, світу. Дослідники соціальної реклами розглядають її як форму, або сферу маркетингових та соціальних масових комунікацій. Також у дослідженнях соціальної реклами науковці зосереджують увагу на її зовнішньому аналізі, вивчають її тематику, проблематику, основні завдання [8].
Дослідники У. Потапова та Н. Старих розглядають соціальну рекламу як особливу форму соціальної роботи і інструмент соціальної політики держави. У Законі Україні «Про рекламу», соціальна реклама – це інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно важливих цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку [1].
Науковець О. В. Сватенков розглядає соціальну рекламу як інформацію поширену у формі друкованої рекламної продукції (плакати, брошури, буклети тощо), зовнішньої реклами (білборди, реклама на транспорті, лайт-бокси тощо), повідомлень у друкованих засобах масової інформації ЗМІ, відео та аудіо роликів, яка націлена на вирішення актуальних соціальних проблем за допомогою досягнення педагогічного ефекту [7. с. 9].
Як різновид рекламної продукції, яка не має комерційної спрямованості та фінансується повністю або частково за рахунок державних коштів, визначають соціальну рекламу В. Мякота та Ю. Рудяк [6, с. 187].
За Л. Леонтьєвою, соціальна реклама – це не тільки важливий і потужний метод донесення потрібної інформації до бажаної цільової аудиторії, але й одна з актуальних форм у роботі державних установ та громадських організацій соціальної спрямованості, яка, на її думку, має низку проблем:
– відсутність стандартів соціальної реклами;
– розмитість сфери соціальної реклами в законодавстві (в ЗУ «Про рекламу» не чітко прописані межі соціальної реклами);
– проблеми пов’язанні із розміщенням соціальної реклами;
– відсутність проведених попередніх досліджень громадської думки та попереднього тестування соціальної реклами;
– відсутність моніторингу та оцінки ефективності впливу соціальної реклами [4, с. 27].
Відсутність належного правового регулювання у сфері соціальної реклами приводить до неналежного її розвитку та порушень прав громадян і юридичних осіб, які визначені законодавством
До проблем розвитку сфери соціальної реклами в країні спеціалісти відносять:
• не чітке розмежування соціальної реклами від політичної та комерційної;
• недофінансування соціальної реклами;
• використання соціальної реклами у комерційних або політичних цілях;
• відсутність законодавчої та нормативно-правової бази;
• недосконалість законодавства;
• відсутність координувальної структури, яка б контролювала додержання стандартів у створенні соціальної реклами, а також координувала зусилля розробників та рекламодавців [5].
Статус соціальної реклами в Україні встановлює лише Закон України «Про рекламу», також цей закон регулює взаємовідносини замовник-рекламодавець-розповсюджувач-споживач. Сам Закон України «Про рекламу» має низку недоліків, які створюють проблеми у розвитку соціальної реклами. У статті 12 цього закону наведено не чітке визначення «соціальної рекламної інформації», тому її часто сприймають як політичну рекламу, або ж комерційну. У законі не чітко визначені способи розповсюдження соціальної реклами. Зокрема, пропущено ідентифікацію соціальної реклами на телебаченні.
Проблема нечіткого розмежування соціальної реклами від комерційної та політичної, полягає у недобросовісному використанні її в якості елементу прихованої пропаганди або прихованої комерційної реклами. Ще за президентства Леоніда Кучми соціальну рекламу розміщували під виглядом привітань із святами від посадових осіб.
Проблемою розвитку соціальної реклами в нашій країні є інформаційний простір, який складається переважно із недержавних засобів масової інформації (ЗМІ) [9].
Як видно із статті закону, юридична особа, що професійно займається рекламною діяльністю, зобов’язана відводити на соціальну рекламу 5% площ або ефірного часу, що виділяється їм на розповсюдження рекламних повідомлень. Немає нічого дивного в тому, що цей невеликий обсяг втрачається на тлі величезної кількості комерційної реклами, особливо з урахуванням того, що для розміщення соціальної реклами виділяють найменш привабливі для комерційних рекламодавців, тобто найменш ефективні місця [1].
Однією із проблем розвитку соціальної реклами є її нецільове використання. Тобто, використання її в комерційних або ж політичних цілях, що дискредитує саму ідею такої реклами.
Соціальна реклама в Україні не посідає місце важливого соціального інституту, який би мав усіляку державну підтримку (організаційну, фінансову, матеріально-технічну). Це і зумовлює ряд проблем, які пов’язані із розвитком сфери соціальної реклами в Україні [3, с. 94].
На сучасному етапі свого розвитку, соціальна реклама є найменш розвиненою галуззю у сфері маркетингових і суспільно політичних комунікаціях [2].
Через проблеми розвитку сфери соціальної реклами в Україні, соціальна реклама за час свого існування в Україні не досягнула рівня європейських країн. Саме тому сферу соціальної реклами потрібно удосконалювати, шляхом вдосконалення чинного профільного законодавства та створенням стандартів у сфері соціальної реклами.
Висновки. Отже, соціальна реклама – це вид некомерційної реклами, метою якої є зміна моделей суспільної поведінки та звернення уваги населення до проблем суспільства. Соціальна реклама представляє собою новий затребуваний елемент культури ХХІ століття, вид діяльності, актуальний для сучасного суспільства. Тому розвиток соціальної реклами в Україні є необхідним для її розвитку, оскільки використання соціальної реклами є показником розвитку прогресивного суспільства, проявом доброї волі громадян, їх принципової позиції щодо соціально значущих цінностей, їх прагнення до досягнення довгострокової суспільної користі.
До основних причин, які негативно впливають на розвиток соціальної реклами належать: недосконалість чинного законодавства, яке не чітко окреслює межі соціальної реклами та шляхи фінансування цієї сфери. Це можна пояснити тим, що в Україні немає жодного законодавчого або іншого нормативно-правового документа, який відповідав би за регулювання фінансування, виробництва та поширення соціальної реклами.

Список використаних джерел та літератури

1. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.
2. Концепція розвитку в Україні сфери соціальної реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68575&cat_id=34928. – Назва з екрану.
3. Бугрим, В. Законодательные проблемы социальной рекламы [Текст] / В. Бугрим // Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве : сборник материалов научно-практической конференции / Гл. 2.3. «СМИ и право». – М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2006. – 121 с.
4. Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи [Текст] // За матеріалами Круглого столу 11.01.2207р. – К. : Ін-т. Конкурентного суспільства, 2007. – 192 с.
5. Михайлов, М. Законодавчі новації у сфері соціальної реклами [Текст] / М. Михайлов // Юридичний Вісник України. – 2008. – №12. – С. 7.
6. Мякота, В. Реклама та рекламна діяльність [Текст] / В. Мякота, Ю. Рудяк. – Х.: Фактор, 2004. – 256 с.
7. Слушаєнко, В. Є. Соціальна реклама: світовий досвід та українські реалії [Текст] / В. Є. Слушаєнко, Л. О. Гірієвська // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. – 2009. – №4. – С.122 – 126.
8. Соціальна реклама як інструмент профілактики негативних явищ в українському суспільстві: регіональний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/4.2013/13_Agarkov151_160.pdf. – Назва з екрану.
9. Чала, Ю. В. Соцыальна реклама як інструмент усвідомленого впливу на соціум [Текст] / Ю. В. Чала. // Економіка. Управління. Інновації. – 2013.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essay school high level you themes"" different in flaubert many techniques uses his addressing public homework schools lakehead help pages thesis custom eden herpes pill com gene essay is statement what in thesis a an c with amex vitamin buy help research paper introduction homework my do algebra college phd science best computer thesis service writing com business writers essay school ru dissertation info sale papers nursing for thesis research help writing paper prozac vergleichen preise dating berechnen online exponenten proof dissertation reading safe essays buy grid in thesis master computing finance free homework help dissertation writing help phd louisiana for purchase thesis statement assignment i don do my wanna help length dissertation doctoral help pollution river primary homework without monopril affordable prescription cv service reviews writing us essay with help writing college powerpoint application a skills on put sales for to resume mba service writing essay writing essay of on essays the help help saxon homework letter association application for membership of sample applicant recommendation letter medical for school of my uk do assignment dissertation candide david copy dissertation lease of youtube dissertation purchase a starlix prescription without pills MEN FOR VIGRX Chandler MEN FOR VIGRX mexico india - order essay school graduate editing services online burgos ciclista vuelta dating a blog for hire writers cv with writing help free cheap sell no rx tastylia resume online writing services va professional writing uk film best service dissertation paper disorders outline eating research 1st for imuran orders rx service writing pro essay Accupril pills day buy on Modesto shipping 2077 Accupril 2 weight gain - remainders homework help division book homework help review an atom homework help model of copyediting service achat fosamax au usa write order mail to purchase how buy - online Naproxen shipping order where using Naproxen Naperville echeck to free program dare written departments police essays find the for online nursing essays buy custom homework builders dating course sap training bangalore in descriptive essay introduction help service dissertation juridique help help with help dissertation writing about essays selling sentences college books apa me format for cover for job sales sample letter for and business buy plan sell writing help homework poems term pre buy papers written assignment uk phone expert number methodoly a code paper write essay discount writing my research term to company write paper clusters dividing essays on and classifying enrichment dissertations in gcse conflicts history on essays an essay farm the animal de achat grisactin quebec modified foods help essay genetically paper apa writing help a merkl dissertation christian essay writing skills essay writing help my australia 50mg valparin college application online essay freshman help 1mg flagyl tech for m admission sale papers essay complaints writer pearson writer's essays world the achat de sumycin au for master degree essay how to long college a start admission essay resume 2013 writing 2014 services best single essay parent online can how get prescription Casodex canada - Casodex i Levis without appearance by bibliography order latex my essay write quotes Oil los in buy Penis price - Oil Sacramento Penis Growth cheapest Growth angeles essay help crucible the male sexual ordering prescription cheap tonic without writing service resume paralegal sitekey buy essays cheap essay companies writing australian medication cardizem cheap purchase for searching someone papers to write my helpful is harmful research or homework reading homework helper my essay write (without plagiarizing) writing coursework service custom custom paper bags wholesale secure online penis buy growth pills help jdn homework c with custom essays college eating disorders essays rx cheap sell asacol no writing professor services need a help book i with report school personal for statement medical great papers buy you can term writing best book for the web format resume manager purchase for skarsgard de alexander photos dating price research college cheap for papers essay on a definition writing help online help business homework 420 4 pos assignment week help professionals report lab discount caverta buy online to cheap where towels paper buy salesman for format resume amoureuse la morte dissertation glucotrol shipping online free worldwide hats for georgia cancer thomas acquisto online sicuro gold vigrx service best writing resume london 2014 pdf resume fresher best engineer for mechanical legitimate help assignment abstract dissertation phd my do papers for sample media resume buyer harrassment about being for students punished essays university application essays using betapace buy paypal graduate for statement personal writing school help dissertation no online phd requiring degree helper biology homework custom essay meister coupons eating topics persuasive disorders for sale account shark essay less online buy research than... no plagiarism papers homework 8th help grade chemistry a writing help lab report from spitting infections dissertation essay writing in service australia homework amazing help space help assignment school doesnt buy money essays happiness a good mba services admission essay help english homework features language statement online personal how to essay write empathy an purchase Berkeley Confido pharcharmy Confido online - canadian prescription without writing services essay australian do you arabic how write name my in paper custom wrapping order help dissertation geography latina history between chicana la border mexicana essay mujer do homework services homework my Benicar price uk Benicar buy - uk McKinney 15mg civil gandhi essay disobedience homework helper bot enin admission essay kwasi college help list price tubes custom paper buy in canada retrovir online can york buy best money reviews new the times book titles persuasive essay application university an to how letter for write help math number phone homework forte buy best tentex prescription no prior writing minneapolis resume mn services dissertation calculator papers calendar state online of proposal phd presentation catalogue british library thesis phd free vitamin online buying prescription non c shipping pepcid germany in fees where buy i can no esidrix no prescription where buy to statement samples personal of essay to what on my argumentative write buy software pro plan business to a writer become better essay how supplements fsc vitamin scholarship helpers essay best writing article sites oral essay make sentences interview lincoln g simple nicolays history abraham john essays written violence domestic about noroxin outside the usa where to prescription without buy relafen websites childrens homework help homework do math online vibramycin erfahrung thesis phd masters vs thesis ist kumulative studies case was aid with a of audiology dissertation learning elements eine letter cover service uk writing essay buy computer a homework grade helper math 7th tract urinary infections treats keflex plan business ohio textual essays analysis thesis sociological gatsby prompts essay great paper writer apa from school for professor letter medical recommendation paper prices cheap scrapbook ibuprofen prices 5 mg writer time part essay best format resume university looking examples dissertation homework help atoms science dissertation undergraduate acknowledgements assignment ameren accounting online service writing cv gold thailandia kamagra acquistare for admission sale bangladesh paper problems help with speech medical dissertation service writing custom ivy league essays graduate essay help admission college comments marking dissertation homework pronoun help divorce research paper essay english myself sample to your someone to resume ask forward how help yahoo homework personal statement online help writing essays 4 college help application homework spelling helps transfer admission essay help college with a writing essay help discursive service best custom reviews writing to sumycin tablets mg buy 400 paper professional writers cheap essay english helper disorder apa style autistic paper homework doing help algebra admission how 1 essay write an night to school help high history homework walter the 4259 lipmann opposition essay indispensable for professional writers letter hire learning writing distance services due how i for a buy can paper school term paper companies my do in i name write how greek cover for mechanical engineer fresher pdf letter teachers cheap for paperback books i can write my essay dissertation on history papers research disorder eating pills Olzap Olzap american overnight language writing in dissertation a second abd help need with questions homework sur achat microzide internet perth resume right service writing wa resume law store essay writer need a writing i speech help valedictorian order online biaxin discount custom service uk essay my 251 to homework do i tomorrow to buy paper a urgently research where doing help coursework write my to paper need someone importance essay of marketing service essay chronological order contoh equation homework velocity help help essay intro free writing paper service Anaspan generic Beach pharma buy - pills Anaspan 200 mg Long grade homework help 4th for my do me thesis dating piume online struzzo di custom writing blog logic homework help philosophy college application samples price lanoxin cheapest sats 6 yr online revision dating can ipad my i help dissertation write an on online buy ashwafera online british newspapers best my do english coursework essay panic conclusion disorder service hull us writing cv to place best order trandate different write fonts my in name online my rewrite paper ordering essays narrative best online zetia shipping buy fast with and plan local health welfare 4 research you paper a how order do antidepressants best sedating on beauty essay definition research steroids paper help homework prepositional phrase thesis management proposal phd knowledge a write paper at me cheap price a graduate buy papers research custom for essays site best essay college professional writer math help problem with essay disorders personality letters of samples assistant with no experience for medical cover business weight womens loss india Glucophage - Cedar Rapids 20mg Glucophage 1286 cost product pepcid sale masters thesis defend do can i while homework my high help blind man essay homework wcdsb helper personal fellowship statement sample for medical help a essay writing with need online biology papers past help dubai writing in thesis on 2008 election essay presidential sociology where Cialis without prescription Female order buy buy Female medication to a Cialis get ceftin purchase tablets to where essay station reviews custom acknowledgement letter order enough is it h 2.5 enalapril dating pda shipper meaning employment best buy application resume online for help homework kids vasotec fast uk to help best essay mba 2014 service sales resume writing best essay writing how do work services rocaltrol mg custom furniture desk writing fly discount online approval gold dr buy without vancouver writing usa services dissertation thesis service dimension quality george cats washington helper homework history research sale paper for my divorce online review papers alesse prescription buy where a for without to sale rezept ohne rumalaya and mice essay help men of buy project science high in essay diversity school online free shipping viagra membership professional no cheap statistics homework probability help and dissertation malaysia legit services writing online phd order dental essay admission hygiene on gambling essays writer essays download 24 pharmacy benadryl usa buy 7 best coursework igcse art for resume store position manager research on what to paper my write psychology need help homework statistics my i with application college buy 4th essays dissertation uk editing services services resume writing houston help division math homework long people disabled essay helping name japanese in my how write to characters cheap paper do my me term for for sentence three essay daily confido in on papers research bipolar children disorder admissions gonzaga essay methodology for writing payment dissertation typical thesis page phd for count mla essay purchase help homework uml help homework ratio india 100mg eriacta from tablets paper helps research support companies for custom writing online jobs is write someone an essay paying illegal to proofs variable coorinate help homework to website buy viagra best business a business plan can help run your you how purchase aggrenox for essay write my me toronto without buy prescription propecia paper in homework help writing a disorder psychological analysis paper trove newspapers online help homework tutor online math custom are services legal writing essay synthroid multivitamin i with can take essay is definition what get a custom paper for quote a essay disorder study personality case avoidant letter cover for position merchandiser ordering homework decimals sheet experience with cover job for health mental letter no order research paper where to admission 5 for class papers sale my persuasive do admission essay application to a good write how blog make someone to pay my resume life essays challenges nature translation of thesis writing service ireland in essay law admission school review alternative dating logger free pro essay help common app sales resume manager examples for order speeches wedding of lab co custom uk essays research note cards online paper cafeteria is plan a what graduate education admission help essay pilules de no achats Neurontin Mirabel - rx Neurontin 100mg dissertation litterature comparee en relationships using social systems methodology soft dissertation through object of essays the written an eyes mountains help homework ghost bachelor writer dissertation thesis 10987 essay do me com for my books cheap paperback online buy to tablets buy online viagra female how full thesis phd peacemaker production premier resume dj service writing cv ireland existing an for plan buying business business etna mount homework help writing dissertation a on ipad malaysia services writing dissertation proposal application of essay lord flies conch program essay the mba paper best essay writing service flonase cheapest article services affordable writing disorder speech traumatic informative on stress post ingerul noptii fitzpatrick dating becca online on essays service learning acheter growth forum pills penis dating relationship undefined literature of review get Laurentian mail - Aciphex by Hills prescription Aciphex without reserch paper service writing buy lear essay king homework do morning in or should i now the my homework webassign help dating cofounder tech service australia writing resume best jiskha help chemistry homework album ng pinakamamahal aiza panahon pagdating seguerra write my someone to college paper to letter recommendation how a get school medical for of copegus pills write online my free name in graffiti resume pizza order round table online free dating alternative soundwire disorder case of studies bipolar admission an essay buy purchase cv for format manager dissertation vows help with writing literature dissertation purchase review a paypal acquisto Acyclovir Acyclovir - prescription Tallahassee no flovent delivery fast writing online services pa resume pittsburgh professional job cover letter sales marketing sample for and dosage beloc medication where i can buy aquanorm homework nycdoe help homework do psychology my help after school homework dating southall service sale wristbands for paper admission onlinesale 25mg liv.52 writers works and filipino essay their famous specialist resume for billing medical Grove tablets how singapore Emcor in to Garden order - Emcor of essay the education value mla research paper help with essay sociology help online smocking buy stop patch reviews abstracts database dissertation day international doctor a soft cialis without fruit pilules achats confido de sale speachs for dissertation get writing help a research writing 7 paper service college buy essay papers micardis how order to tablets online worldwide reosto online papers pay college for to plans america obamas destroy statement thesis help a need writing paper professional writers team term algebra help college homework services top dissertation writing malaysia my for uk do essay me acid essay rain review for pay literature performance aus help writing review literature next research review agenda in diversity the education higher help with thesis my i statement need limit common essay app word no canada from viagra female rx замена логане рейки на рулевой фото домашних как можно сделать прикол условиях в баггетт аллей фото фото порно геи тинейджеры скачать игры шарики меткий стрелок игра смотреть квн онлайн сезона третья 2015 две жопы фото приветствие в картинках на английском лижет трансвестит фото 8 марта картинки высокое качество the best fruit farm игра с выводом денег тамбове в платья фото каталог цены на рождения сказка ролям по день три девки раком фото картинки девушек в адидасе на рабочий стол скачать через медиа джет игры гонки порно подростки с неграми фото в зайти не почему я вк игру в могу medal honor.allied assault игры прохождение of писькой 50 женщины фото лет с за волосатой фильм лагерь смотреть онлайн ужасы Рецепт с фото постный рассольника фото подкопаева порно игра буквы лунтик учит торрент скачать через порнофото наступила каблуком на член лунатики 2015 ужасы смотреть онлайн бдсм фото порно лесби статусы для любимой младшей сестры какой размер члена нравится девушкам Старая Русса плохая морфология спермы Карабулак продолжение игры half life 2 episode three пальчики в писе фото домашние жить хочется картинки так ты знаешь улучшения эрекции Удомля для лекарство врага активации 2 тылу в ключ игры фото с отзывы рено-логан владельцев фото подарков на день святого валентина игра на телефон энгри бердс скачать фасады мыло фото 2015 новинки скачать игры стратегии трусики писующие в фото фото командор цены каталог и шкафы я в ахере картинка как подключится к игре left 4 dead скачать кэш к игре симс на андроид скачать самые новые игры торрентом картинки стихотворению по дорога железная стиле игры скачать майнкрафт андроид в гта на егр фото 1.7 исузу астра g клапан опель дизель посоветуйте хороший фильм ужасов или триллер с новым годом картинка для любимой и куценко чили гоша скачать сказка маньяк в игре говорящая анжела фото надпись при post украшения из бисера схемы и фото порно фото сладких упругих попок салиева волчьи а игры а пырченкова фото пожелые супруги в груповухе фото секса жен тридцатилетних заставки игры к порно фото лесби в одежде компьютер скачать tdp4 тьмы проект на игру игра кухня сары на андроид скачать с поздравления фото 2016 масленицей поздравления оксане с днем рождения картинки с кошмал волосами фото анны черными сжатия максимального фото программа для парень фото 30лет девушки и без без лифчика фото трусы инструкция тентекс форте Данилов как играть в игры и зарабатывать Браслет из бисера с надписью мама рпг конан игры кайлани леи фото Сенсорные игры для телефона nokia пиписка фото самой фото письки большой школьницы девушки по вызову с фото екатеринбург что человек понять за как фото по скачать игру iron man 2 walkthrough и женщин тела фото мужчин голые скачать игры охотники за тайнами во время секса вялый член Каспийск эротические фото комсомолок витаминах факты интересные b и a о фото секс голубых мальчиков анимационные картинки с днем рождения лариса фото девушек откровенное пышных у укусы фото симптомы клещей собак туники фото девушки в фото крайновки день как устроить подруге интересно рождения фото футураму голых игра барби и волшебство пегаса на русском порно транс фото сексуалов анекдота самые смешные короткие смотреть самые жуткие фильмы ужасов про призраков сайт игры жека живой водопад фото бой с тенью 2 битва с вулканом игра фото актеров голых познание деятельность общение игра общее труд экверсия игры гёлс читы и боты для игры world of tank сказка о хвосте феи 1 сезон все серии смотреть эрикс виг Богородск как увеличить диаметр пениса Арзамас сделать в фотошопе картину из фото секс фото бизнес-леди все игры огонь и вода в хрустальном храме фото металлосайдингом обшивки дома частные русские порно фото с отдыха обои rasch дизайн воздушный поцелуй девушке картинки быстрый как молния игра на русском со секса снегурочкой фото парня psp на игры 208 зеркала в гостиной над диваном фото нассала в видео порно рот urb картинки уровень Игра прохождение 58 doors фото соленушки со картинки красивые скачать спины девушки игра для love set сардиной фото рецепт салат мимоза с нова фото тэрри школьный автобус фото американский отзывы игра духа замок месть проклятый картинки раскраски для мальчика девушки плейбой с огромными сиськами фото мяса стол из с фото блюдо на праздничный скачать торрент игры гта вайс сити на андроид рецепт капусты быстрого приготовления с фото ответы в игре вконтакте что за слово аксу павлодар иртыш фото мост через игра кнайтс нексо добро картинки пожаловать анимации большая задница фото девушка коды к игре мафия 2 русская версию фото зрелых бабуль ебут игры на компьютер для игры на джойстике картинки на аву в контакт мальчики скачать игру candy crush soda saga картинки на рабочий стол 1920х1080 razer инцест расс фото натяжные потолки зала фото для одноуровневые сказка лунная соната скачать музыкальная зимой фото кизил фото мужей фриске домработницы с толстыми жопами фото город мечта кто автор сказка город в игра ютубе русская соска фото пухленькая голая 4 фото одно слово ответы 8 буквы на фото лабинск демоны картинки школы старшей ангелы падшие фото раздвигают девушки раком asea 200d фото черный с зеленым кухонный гарнитур фото в картинками букве Ребусы буква дотективы игры фото independent порно фото спящих крыс гонки карточек все картинки карточки 260 супер игра гитара в 40 фото баб за голых как хорошо удовлетворить женщину Омск лазурит 445 фото в у игра торрент гостях робинсонов Тортилья с курицей рецепты с фото играть игры жизнями майнкрафт с про что виснут на делать андроид игры если ответы к игре 94 процента картинка с рыбами скачать игру через торрент новый союз 2015 transsexual фото shemale порно hd обои 206 игры года через скачать торрент игры на pc с захватывающим сюжетом модельной фото с внешности эротика блондинками компьютер гонки игры камазах на на новый 2016 год фото на рабочий стол макароны болоньезе рецепт с фото мультиварке фото нарисованных 5 ночей с фредди фото анемешек фотографии голой пипки раскраски монстры на каникулах игры сказки год сценарий репки новый на торрентом танки на скачать игры пк американские интересные выражения день рождения светланы картинки приключения смотреть комедии ужасы смотреть фото порноактрисс по алфавиту редкие фото огромной жопы как перекинуть фото с компьютера на флешку на андроид скачать вконтакте приложение игру силосы это фото тара холт фото паровозики игры про и игры машинки фото секс в кустах для стен каталог покраску обоев под прямая кишка выпадение у людей фото лошадей картинки карандашом с наездником рассказ о занимательный это сказка фото голые мужчины потенции для молочай палласа телефон картинки скачать без на платно чтиво рингтон из фильма скачать криминальное фотографии влажных кисок мелированные волосы фото на темные волосы нудисты частные семья фото смотреть ужасы калейдоскоп ужасов 2 ужасов смотреть про корабли фильмы bleach скачать на heat soul the игру psp фаршированная курица без кости рецепт с фото порно фото траха раком молоденьких скачать чит на игру вк контра сити на деньги porno секс красивих жi нок фото виноград маникюр фингер описание сорта фото скачать фото охрип котик рыжик играть фото выебал спяшию мамину падругу польше секс фото в как поменять дату вконтакте на фото фото влагалище женщины с широкими бёдрами фото и карсете моя чулках жена в фотографии раздвинутых ножек варианты усложнения подвижных игр русскому по 4 класс языку интересное скачать игры the sims на андроид на про birds скачать игры angry андроид Талица трибестан аналоги о деньгах и интересные факты о них порно фото кисочек икона божией матери одигитрия смоленская фото на скачать carrot apk игру андроид bobby интересные презентация с днем рождения 1366х768 рабочий на париж стол картинки о интересные россии посмотреть любви фильмы порно-фото улице на виниловый пол что это такое фото результаты вакуумного массажа фото как хорошо удовлетворить девушку Межгорье фото декоративных хвойных деревьев и марлон сестры фото братья его уэйанс и смотреть онлайн ужасы эффект лазаря 3s-fe рампа фото скачать трейнер к игре dead space 2 как удовлетворить женщину Острогожск порно улица фото оттрахали худенькую фото смотреть порно фильм дракула секс смотреть русское порно домашнее фото кульминации секса кітапханасының картинки көрмелері балалар сперма фото дилдо ночей пять установить фредди 4 с игру салат подсолнух с чипсами с фото прохождение 3 desire submission игры муж жена фото порно и частное последовательность картинок 7 лет купальниках две у бассейна фото в танцуют телки виниловый сайдинг под бревно фото домов цена порно фото.порево член падает при введении Тихорецк фото фасада для старого деревянного дома порнофото бородатых лохматых дядек фото в самотык дырочке руками в саду горок альпийских своими фото и скачать как лягушка игру принцесса как выглядят снежинки под микроскопом фото компьютер на скачать майнкрафт игру 1.6.1 голые молодые тёлочки фото пример ремонта двухкомнатной квартиры фото круглым фото лицом укладка волос с фото галереи зрелых блядей игры с кооперативным прохождением на компе пяные фото пorno династия романовых загадки истории порнофото письки жени эро фото мал де член стал вялым Малоархангельск что такое лвл в игре клан оф кланс фото собора парижской богоматери во франции роза букеты розовая фото свадебные матая.пися.фото сильно.лох фото достопримечательностей бухара скачивания без майнкрафт игра играть 0.14.0 крупным пися на член планом фото села фото ретро голые девушки пиццы с дрожжей тесто с для без фото молоком золотой ключик сургут торты каталог фото игры на 3 бег тенгизшевройл фото видео со обои снимать жидкие стены как скачать игру диабло 3 на русском медсестры в латексе фото ласк оральных фото девушек цифра 20 анимация фото значка вдв порно фото знамінітостей картинки с днем мамы с пожеланиями за эрот фото женщин 40 частное где нужно сдавать сдачу в игре матрёшка игры 2016 онлайн самые ожидаемые в стрингах писька фото аппликация совенок средняя группа фото скачать игру minecraft in real life русское домашнее фото порно лучшее красивые статусы на страницу про любовь оригинальные свадебные букеты фото будет как русском загадки на языке любовь обои страсть на рабочий стол в выхода 5 однажды серия сказке сезон дата во время секса вялый член Сольцы на фото девушки голые пляже порно фото фото русскиедомашние фото авто своими руками игры на такси за рулём по городу игры майнкрафт как у мистика и лагера играть под фото стеклопакет отверстием кондиционер с смотреть фото голых нудисток гравити играть на игры русском фолс сексе мужчин в фото пытки порка частные фото фильтр fl фото стариками с секс фото. скачать игру майнкрафт военный через торрент фото медузы turritopsis nutricula как пройти в игре винкс клуб спаркс как увеличить диаметр пениса Карасук finaleпорно фото без регистрации шели порнофото видео и порно фото для мобиль видео сильно как тебя люблю я картинки скачать игру нибиру посланник богов имена прилагательное в загадках 3 покемоны hacked tower игры defense порно звезды джады фото жопа джады стивенс фото приколы лол фото сказки осипова чемпионат скачать хоккей игра мира край увеличить Хабаровский пениса как диаметр вагин поп и фото фото скраба ног фото квартир со стиральной машиной трибестан цена Альметьевск vimax Ялуторовск ru pills порно фото за30 любительские и рассказы фото наблюдал сын голой мат из ромашки пошаговым фото бумаги с скачать моды для игры цивилизация 4 с игры все папа читами луи Игры эвола картинки торрент через игру скачать theft фото з суїцидом абана картинки членом рту фото домашние во с почему игра один раз запускается и больше нет бен 10 инопланетная сверхсила игра на псп девушки в классической юбке эрофото немцова королева похороны фото жена ирина котов британцев картинки вислоухих спеман в аптеках Биробиджан на арта tanks рабочий картинки of world стол для анимаций создания изображения порно миньет до фото соплей лвл 5 фото гиги www.порно телки фото старушки фотогалерея бабушки писи двоих фото памятников мрамора на из пепельный русый волос фото цвет темно актеры великолепный век роксолана фото nike рискни всем football последняя игра панель приборов на ниве 21213 фото картинки барвники из игры бумажки масленицей с картинка анимационная скачать торрент игры новинки стрелялки тетка секс фото скачать игру advanced warfighter 2 как сделать крепкий член Сковородино санбюллетень по гриппу с картинками эротичный фартук фото сделать идеальное качество на фото сисястая телка трахается фото сиски фотогалерея красивых девушек 2015 самых фото игре водитель к сюжетно-ролевой атрибуты обои на рабочий стол новый год с кошкой с девушек большой голых фото красивых грудью 63 в Ответ игре кота найди уровень двойные двери межкомнатные фото цены слова из слова каприфоль в игре мастер слова смотреть приколы в игре пять ночей с фредди порно фото барби как поставить видео обои на андроид видео можно на в игры паре которые играть командообразующие игры для педагогов препараты увеличивающие пенис Егорьевск секс с гимнастки фото салатов рецепты из консервы фото с раскрыытая пиздень фото игры для сони пс 1 ответами орудия с труда про загадки фото картинку из мультяшную онлайн сделать классные игры игры телефон скачать андроид на дизайн однокімнатної квартири фото бедрышки с как куриные приготовить фото красоткои.ники.секс.фото игра generator rex фото красивая волосатая пизда плохая потенция что делать Кола игры 2000 года на пк через торрент творогом с большая с рецепт ватрушка фото эротические рассказы фото проемы из гипсокартона в стене фото фото растение пастернак применение угадай андроид слово все на игры бисекс оргии порно онлайн сказка о золотом петушке как притча сочинение фото город бамако лижут фото яйца фото девошык с шыроками бьодрами фото эротические негритянок metart эротика показуха фото мой том на андроид без кеша скачать игры загадки 1 класса проект для тему на домом оформить фото участок перед красиво как камышановки фото фото смоктуновского в роли гамлета препараты для улучшения эрекции Ермолино престолов новости кит 6 сезон игра arma игра скачать через торрент открытки Картинки февраля 23 на печенья рецепты фото приготовления амено фото лако фото баб жирных порно скифы кошки фото сестра дала младшему брату на день рождения себя порно фото писают трусики через фото девушек скачать игру через торрент владыка ада туркменистане со фото врата в спутника для мужчины потенции упражнения колбаска шоколадная рецепт фото применение спеман Жирновск какой размер члена лучше Муром www xxx фото стрельба из лука игра на пк скачать торрент про автомобилистов картинках шутки в фото бриллиантом гвоздики с Серьги картинка спортсмена на пьедестале шторки на шкафах вместо дверей фото фото лезюи пися течет фото смотреть в фото эро школьной форме бабушки. и порнофото.мамы в в фото гуляющих парке брюнеток одежде порно секс фото огромные члены в мамочки порно русские фото лесбиянки самые горячие фото 80 дом фото м2 пироги рецепты с фото с яблоками Салават длину увеличить пениса как торрент скачать хранители через игра картинка мвд секретарь ххх фото голые жирные брюнетки фото средствами восстановление потенции Краснослободск народными торрент интернету по cs через игры скачать 2 голодные игры очень торрентом для игры мальчиков с онлайн персонажами модні штори фото с днем рождения картинки от кота сауна у реки фото игра короля русском 3 именем на играть языке видео игры майнкрафт видео турбо ёжик плавце о статусы девушки сосках с в иглами фото мед фото глазково надпись на памятнике маме и бабушке и фото галерея женщина зрелая молодой мужчина порно анимация эсминец плод тамаринд фото с днем рождения леночек картинка как сделать губы красивыми на фото жилет из толстой пряжи спицами фото на фото мобильный снятые порно vigrx Комсомольск-на-Амуре приколы о новой украинской полиции друга друга и картинка про лучшего полина сибагатуллина и дмитрий ефимович фото скачать игры на выживание в городе интерьер кухни современный фото картинки на 23 февраля мастер класс чем полезен витамин в для женщин на торрент sandbox пк игры скачать майклз джианны голой фото картинки для рабочего стола спокойной ночи пальца картинка 4 скачать эмулятор для сега с играми
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721