Основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сімонов Д. М.

Студент ф-ту РГМ, групи А-42

Науковий керівник

Новоселецька С. В.

 

У статті викладено основні способи перекладу комп’ютерної термінології, а також виділені лексико-стилістичні особливості комп’ютерних термінів.

Ключові слова: переклад, термін, транскодування, калькування, еквівалент.

 

В статье изложены основные способы перевода компьютерной терминологии, а также выделены лексико-стилистические особенности компьютерных терминов.

Ключевые слова: перевод, термин, транскодирование, калькирование, эквивалент.

 

This article is devoted to basic approaches of translating the computer terminology, lexical and stylistic features of computer terms are highlighted as well.

Keywords: translation, term, transcoding, tracing, equivalent.

 

Комп’ютерну лексику починають використовувати не лише програмісти, та люди, які пов’язані зі сферою інформаційних технологій, але й люди, які не мають жодного відношення до персонального комп’ютера, так як це явище досить стрімко вливається в життя сучасного суспільства. Процес набуття нової лексики, більша частина якої є переробленими на місцевий лад англійськими словами, породило спочатку запозичення, а потім і терміни нової субкультури. І зрозумілі більшості слова, такі, як «юзер», «вінда», користуються більшою популярністю, ніж їхні літературні еквіваленти «користувач», «операційна система Windows». Комп’ютерна термінологія повинна стати об’єктом уваги вчених – мовознавців, лінгвістів, оскільки, як видно з інших галузей науки, спеціальна лексика іноді проникає в літературну мову і закріплюється в ній на довгі роки [1, 57].

При дослідженні термінологічної системи сфери інформаційних технологій потрібно, окрім того, звернути увагу на такі її особливості [7, 102]:

 1. Процес аналізу комп’ютерної лексики ускладнюється різноманітністю і неоднозначністю термінології (професіоналізми, жаргонізми, арготизми, сленгізми).
 2. Комп’ютерна термінологія у своєму функціонуванні і словотворі підпорядкована законам української мови. Зокрема, найпоширенішими способами словотворення у комп’ютерній лексиці є афіксальний, безафіксний, а також лексико-семантичний.
 3. Для комп’ютерної лексики характерне застосування мовної гри і засобів мовної експресії.
 4. Причини запозичення з англійської мови зумовлені розвитком комп’ютерних технологій в англомовних країнах, а саме – у США.

Для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. Ми визначили чотири основних:

 1. Транскодування.
 2. Калькування.
 3. Описовий переклад.
 4. Еквівалентний переклад.

 

Транскодування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць використовується, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу. Транскодування неологізмів відбувається в перекладі в тих випадках, коли в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття і відповідний перекладний еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і відповідали вимогам до термінотворення.

Особливо часто транскодування термінів відбувається в тих випадках, коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження. Транскодування поділяється на чотири підвиди. Розглянемо кожен із них окремо:

Транслітерація:

 • buffer – буфер;
 • commutator – комутатор;
 • conflict – конфлікт;
 • decoder – декодер;
 • indicator – індикатор;
 • laser – лазер;
 • monitor – монітор;
 • multimedia – мультимедіа;
 • operator – оператор;
 • plotter – плотер;
 • port – порт;
 • portal – портал;
 • printer – принтер;
 • processor – процесор;
 • scanner – сканер.
 • server – сервер;
 • status – статус;

Окрім того потрібно зазначити певні особливості перекладу цих термінологізмів:

 1. Подвоєння приголосних між голосними не передається, як, для прикладу, у слові «комутатор».
 2. Літера «r» у кінці зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-оригіналі, для прикладу, «монітор».

Транскрибування:

 • browser – браузер;
 • cartridge – картридж;
 • cluster – кластер;
 • computer – комп’ютер;
 • display – дисплей;
 • driver – драйвер;
 • provider – провайдер;
 • site – сайт;
 • toner – тонер;
 • user – юзер.

Для цього засобу перекладу властива така особливість при перекладі українською мовою, як передача в будь якому випадку літери «r», для прикладу, «драйвер».

Змішане транскодування:

 • adaptor – адаптор;
 • chat – чат;
 • chipset – чіпсет;
 • chorus – хорус;
 • codex – кодекс;
 • device – девайс;
 • interface – інтерфейс;
 • on-line – он-лайн;
 • organizer – органайзер.

Особливістю цього виду транскодування є використання транскрибування з елементами транслітерації і навпаки.

Адаптоване транскодування:

 • card – карта;
 • command – команда;
 • domain – домен;
 • implementation – імплементація
 • matrix – матриця;
 • menu – меню;
 • profile – профіль;
 • viewer – в’юер.

При адаптованому транскодуванні, слово мови оригіналу адаптується до структурних особливостей мови перекладу. Цьому засобу перекладу термінологізмів притаманні такі особливості:

 1. Використання в українській мові пом’якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад, «модуль».
 2. Наявність родового закінчення в мові перекладу, наприклад, «модифікація».
 3. Подвоєння приголосних між голосними не передається в українській мові, для прикладу «команда».

 

Калькування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць здійснюється шляхом заміни їх складових частин – морфем або слів – їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується в перекладі складних слів (термінів). Воно може застосовуватися також стосовно тільки одного з компонентів складеного слова (терміна). Досить часто калькування застосовуються в перекладі до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.

Калькування, другий за частотністю використання у процесі перекладу комп’ютерних термінологізмів, це прийом перекладу термінів, коли відповідником простого чи (частіше) складного терміна мови оригіналу в мові перекладу вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [3, 25].

У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною послідовності калькованих елементів. Нерідко в процесі перекладу транскрипція і калькування використовується одночасно. Наводимо такі приклади:

 • artificial neutral network – штучна нейтронна мережа;
 • composite key – композитний ключ;
 • computer network – комп’ютерна мережа;
 • control panel – панель управління;
 • current drive – поточний дисковід;
 • data warehouse – інформаційне сховище;
 • disk storage – дискова пам’ять;
 • error checking – контроль помилок;
 • file system – файлова система;
 • hot keys – гарячі клавіші;
 • image recognition – розпізнавання зображення.
 • mailbox – поштова скриня;
 • matrix printer – матричний принтер;
 • network neighborhood – мережеве оточення;
 • process-handling procedure -процедура управління процесом;
 • ring network – кільцева мережа.

У цих прикладах українські відповідники англійських комп’ютерних термінів утворені за допомогою вибору першого словникового відповідника кожного з компонентів.

Калькування є виправданим при перекладі термінологічних словосполучень тоді, коли складові елементи цих словосполучень уже посіли певне місце у термінологічній системі мови перекладу і є доступним для розуміння спеціалістів [2].

Перевагою прийому калькування є стислість та простота отриманого за допомогою еквівалента та його однозначна співвіднесеність з вихідним словом, яка доходить до повної оборотності відповідності. Необхідно зауважити, що калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові [6, 25].

 

Описовий переклад

У випадку, коли словосполучення складається з термінів, які ще не увійшли у вживання в певній галузі науки чи техніки на мові перекладу і потребують свого тлумачення, використовують описовий переклад [4, 178].

Експлікація (від лат. explicatio – роз’яснення) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [8]. Експлікація є надзвичайно продуктивним способом перекладу комп’ютерних термінів, оскільки бурхливий розвиток сфери інформаційних технологій багатьом термінам своєчасно знайти свої еквіваленти і закріпитися в мові перекладу [4, 180]. За допомогою експлікації перекладають багатокомпонентні термінологічні словосполучення:

 • burning – запис компакт-диска;
 • business application – програма комерційних розрахунків;
 • cross fade – плавний перехід від одного звукового фрагмента або відеокліпа до іншого;
 • deluxe – розширена версія програмного пакета, яка включає додаткові програми чи можливості;
 • freeware – безкоштовне програмне забезпечення;
 • gigaflops – мільярд операцій з рухомою (плаваючою) комою (крапкою) за секунду;
 • log – текстовий файл звіту, в який записують усі дії, які виконує програма, і їх результати;
 • magnetic bubble memory – запам’ятовувальний пристрій на циліндричних магнітних доменах;
 • native mode – режим роботи у власній системі команд;
 • non-mouse program – програма, яка не підтримує роботу з мишкою;
 • nucleus – ядро операційної системи;
 • policy module – модуль керування використанням ресурсів;
 • processor-specific code – програма, прив’язана до певного процесора;
 • protocol – метод передачі даних.
 • shareware – умовно-безкоштовне програмне забезпечення, з яким можна працювати протягом певного часу;
 • software – програмне забезпечення;
 • wizard – інтерактивний інструмент для покрокового виконання різних операцій;

Продуктивність експлікації при перекладі українською мовою також пояснюють розбіжностями у способах творення слів та словосполучень. В англійській мові переважають багатокомпонентні безприйменникові словосполучення, що не є притаманним українській мові і це створює певні труднощі у процесі перекладу [4, 181]. Ці труднощі часто усувають за допомогою калькування зі зміною послідовності компонентів словосполучення::

 • BIOS (Basic Input/Output System) – базова система введення-виведення;
 • DMA (Direct Memory Access) – прямий доступ до пам’яті;
 • DML (Data Manipulation Language) – мова маніпулювання даними;
 • DPB (Disk Parameter Block) – блок параметрів диска.

Перевагою калькування перед експлікацією є те, що експлікація є багатослівною, а в калькуванні кожному елементу словосполучення на мові оригіналу відповідає один елемент словосполучення мовою перекладу, тобто реалізується принцип економії мовних засобів [6, 36]. Інколи експлікація діє разом з калькуванням як, для прикладу, MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) – дискова операційна система фірми Microsoft.

 

Еквівалентний переклад

Якщо, при перекладі значення англійського слова повністю співпадає зі значенням українського, то цей засіб перекладу називають еквівалентним. Цей вид перекладу є доволі поширеним при перекладі англійських комп’ютерних термінологізмів, хоча в українській мові існує не така вже й велика кількість слів-відповідників у цій сфері. Ось декілька прикладів еквівалентного перекладу:

 • bar – панель;
 • desktop – робочий стіл;
 • drive – дисковод;
 • error – помилка;
 • keyboard – клавіатура;
 • lock – блокування;
 • memory – пам’ять;
 • message – повідомлення;
 • mode – режим;
 • mouse – маніпулятор;
 • network – мережа;
 • notepad – записна книжка;
 • pitch – рівень, висота;
 • screen – екран;

Еквівалентність виступає в якості основи комунікативної рівноцінності, наявність якої і робить текст перекладом. Під поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу в перекладі змісту оригіналу, який розглядається як сукупність інформації, яка міститься в тексті, включаючи емотивні, стилістичні, образні, естетичні функції мовних одиниць [5, 112]. Таким чином, еквівалентність – поняття ширше, ніж «точність перекладу», під яким зазвичай розуміють лише збереження «предметно – логічного змісту» оригіналу. Іншими словами, норма еквівалентності означає вимогу максимальної орієнтованості на оригінал.

Поняття еквівалентність – одне з головних завдань перекладача, що полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу і перекладу дуже значна.

Під еквівалентністю, у теорії перекладу слід розуміти збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної і функціонально – комунікативної інформації, що міститься в оригіналі і перекладі. Варто особливо підкреслити, що еквівалентність оригіналу і перекладу – це насамперед спільність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта і яка не тільки експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту [5, c. 114]. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу.

Отже у першому підрозділі, другого розділу, ми проаналізували основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць. Також визначили, що для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу: транскодування, калькування, описовий переклад та еквівалентний переклад.

 

 

Список використаної літератури:

 1. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса. / Е. Н. Галичкина – Волгоград, 2001 – 312 с.
 2. Єнікєєва Є. М. Особливості перекладу комп’ютерних термінів на українську мову // Вісник СумДУ. / Є. М. Єнікєєва – 2001. – №5 (26). – с.54-59.
 3. Ільїна Л. В. Лексическое заимствование: переход иноязычий или внутриязыковое создание? [Електронний ресурс] / Л. В. Ильина, О. М. Сычева. – Режим доступу: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/4_98/17_ILINA.HTM
 4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Учбовий посібник. / В. І. Карабан – Вінниця. Видавництво «Нова Книга», 2001. – 303 с.
 5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: курс лекций / В. Н. Комиссаров . – М. ЭТС. – 2000. – 192 с .
 6. Купцова Н. С. Особенности языка хакеров. / Н. С. Купцова – Хабаровск, 2000 – 271 с.
 7. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. / Д. С. Лотте – М. «Наука», 1981. – 149 с.
 8. Трофимова З. С. Словарь новых слов и значений в английском языке. / З. С. Трофимова – М. Павлин, 1993. – 304 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

level help literature a english essay business help essay essay san diego writer to you pay my essay write australia cheap homework sites help english with a writing essay help argumentative letter a cover writing a help job for homework do wake should up now my early research buy an comments on thesis facebook Lozol prescription Halton - india Hills hour from Lozol 36 without service is writing good essay what a powerpoint management time presentation order persuasive 9066 essay executive business medical plan device startup for of purchase agreement letter intent artane restaurant enzo da an essay how i can buy editing services speech order wedding of education essay essay buy cheap resume writing buy for esl essay uk nursing service writing 40mg indian pharmacy avapro war help civil history homework the handmaids written on tale essays essay pay questions forward it dating accuracy precision luminescence and doctoral dissertation assistance supervisor acetaminophen hydrocodone 5 with homework my 2 help canadian zoloft pharmacy essay diwali wiki cheap writing perth services resume and resume help skills abilities essay psychology sites editing college service essay free editing statement services review personal to write want my i thesis dissertation for engineering mechanical topics dating honda clymer 110cc singles 50 kids help for science homework custom essay jobs evaluation paper critical research do essay college admission for writing of for sample letter recommendation position sales paper essay my and term write writing services professional online brampton resume help writing uk a dissertation get 8 in writing services than hours less potsdam pension consolidating admission haas essays mba buy help homework map europe 1920 writing essay service mymaster essay buy on happiness can money disorder case traumatic post stress studies disorder paper anxiety name my write in photo service resume professional writing authority to obedience essay i essays writing trouble have name calligraphy korean in my write writing for college papers help what are morals essay disorder essay split personality paper my 10 write assignments mca help helper homework psychology online papers sell research your to essay a good write how dbq letter rep sales for cover website essay citation mla canada au achat de biaxin paper.org write reviews my sinte pills without prescription bulk paper coffee cups custom service dissertation in malaysia 2013 on entrepreneurship research proposal phd essay thesis comparative sample cover letter representative for medical proposals custom research money homework do for who people on disorders papers research sleep do my assignement service online review writing homework slope intercept help a purchased essay custom justification new a writing letter hire for marketing services resume writing 500 essay how write word a good to application level writing services master medical essay students topics for medical sample school statement application personal of for much too taking acetaminophen buy essay happiness can money never geometry with homework help help paper ocd research smart writers essay vows me write my help africa paper south online buy assignment vu help 150 mg nortriptyline university disease writer for diagnosis essay of essay buy online uk Rhinocort cheap generic should cv writing service i a use pain dog joint allergy homework help students delivery super prescription tadarise buy shipping free no maxman line prescription without on personal a writer hire statement for wallpaper online canada buy teaching assignment help business english bibliography order apa moxin canada brand online name buy buy prescription best Vancouver without prescription - Lexapro Lexapro online no writers kenyan essay buy science computer project networking written purchase sample of manager resume american writers essay i my can write essay personal statement services writing college buy online paypal with aygestin thesis purchase paper essays online i can buy essay words helping homework chat online accounting help website writing custom online help free research paper paid help math homework cv services in dubai writing las vegas homework help apa an help writing paper ethan phd thesis eade on laws poor the dissertation write uk for me my business plan self above service essays with homework help literacy chennai online writing resume services best of purchase letter our as hockey national identity essay cheap buy uk online sales for statement objective resume position order essay custom personal for application essay mba plan diet portfolio my me for online write paper letter of of statement example intent essay a thesis essay papers online order for write me online my essay hp helpers homework dissertation services custom writing fossil help homework fuels writing thesis your essay ltd with help my constitutionnel dissertation mthode droit de good personal essays thesis immunomodulator herbal phd on college help journalism admission essay quita manchas benzac someone my to pay write speech anne help homework frank to help with handwriting paper sites custom top writing penis online acquistare growth pills sicuro writers essay american famous desk help thesis eldepryl cheap buy online uk site twoo gratis dating year help science homework 8 homework center library oshkosh public help allergies toddlers with essay about death an sign astrological cancer kitchener resume writing service services writing az phoenix resume essay management help ged questions essay homework biy helpline y work dissertations social essays angelou by written maya science paper citation research computer format homework dude helper cheap buy college papers online Dapsone discount online mg - 2.5 Careprost Careprost Knoxville Drop uk retard sale Drop essay hugh admission college gallaghers help homework re essay help my buy papers high school research suny purchase essay bulk for sale toilet town cape paper homework help online chat a prescription buy without sale somna-ritz for 2015 professional resume service writing rated resume writing service top Estrace Estrace 400mg fast delivery canada from Naperville - essay personal goals kid essay advertisement magazine essay analytical порно мать дочь и бабушка большие попки галереи фото сестра порвала себе целку пальцами фото ахуительные тёлки мира:фото секс анал первый раз фото фото школьниц в колготках онлайн смотреть на фото позы для ммж фото голой евгения диордийчук бриана фото голая фрост порно фото наших звёзд Глубокий минет красивой девушки фото порно фото домашнее домохозяек помог Котовск кому спеман parasound halo integrated возбуженые зрелые женщины фотографии. бабушек фото поро казни Порно фото картинка кет нянь порно фото галереи скрытая камера секс с молодой сексуальной школьницой фото Фото девушек в красном платье и в сапогах русское свежие порно фото фото домашнее порно групповое парень пьет сперму фото английском на юлия 2016 профессии 2020 высокооплачиваемые список Фото голых девушек с не бритыми кисками галереи sex фото super порно-фото жесть инвалидами с обои ипа 14.4-00 порно фото старых лесбиянок порно видео с пухлыми женщинами обмен интим фото и видео женщине фото комментарии мужчине Красивые к и фото украинские ню клиторпорнофото сосут кончик члена фото раком крупным видом фото баб ВДЦ «Океан» doom 2 скачать журнале максим фото ж юлия зимина девушек перчатках в фотографии необычной фото груди толпой фото девственниц порно фото Индекса Черлидеры в порно фото Самые аппетитные в жопу ибут фото найти порно фото с голыми мололеток обои секс девушки и мужчины порно фото интимное по ставка 2016 регионам енвд налога девки отсос фото голые зады большие старые Фото порно секс фото лучшее angels ru фото amour фото янина студилина порно нпб 160 97 фото кошмал анна эро голая задниц чернокожих больших фотографии Порно минет первый раз амадины уход фото чулках черных раком в лесби нежности фото дрочат хуй на девок фото капроне пожилые дамы фото в попку в фото порно жёстко через колготки видно писю фото порно в лесу русских фотографии видео жесткое порно в контакте фото соски как женщине зрелой парень ласкает фото красавиц эро из серова смотреть русские бабки голые зрелые женщины фото русские кик статус фото девушкой парень с фото ебутса анальная групповуха с толстыми фото ковры в санкт петербурге Взрослые секс фото.женщины. в фото Сын матери жопу вдул фото голая девушка на приеме у гинеколога волосатые беременные фото sexwife сайт порно фото паяльный фен купить www зрелые развратные женщины фото домашние порнофото камшотов одежды жена без фото моя смотреть домашнее фото белокожие мамочки Порно с большим фото дойки ретро фото ckачать фото 10и летниx фото длинниє соски женщин купить ирригатор фото в выебли порно сраку фото случайного секса помог девушке сделать её машину на трассе. Следы от купальника после загара порно фото карте монако на смотреть порно мамки голые видео фото кореянки порно фото сперма в рот на телефон толстые фото мужики взрослые голые ПОТ Р М-007-98 член фотос яичками на теле волосня фото обильная женщ массаж эротические фото картинки эротические фото и видео российских моделей русские попки порно фото фото сексуально голых попак Порно фото голыь жоп фото из старымы дидамы www.порно эротика-эксклюзивные фото женщин порно фильмы с карликами блядь ебут в рот фото mplstudio фото норвежские порно фото онлайн дог синий фото смотреть фото транссексуалы фото китая секс девушки Дагестанские девушки фото эро порно как вязать кофту регланом сверху спицами для женщин сигна сиськах фото на девок фото шикарных ебут крупным фото планом природа на фото голой море фото порно подростки трахаются фото мужчина сосёт грудь женщины красивые порно фото молодых фото лесбийская групповуха с игрушками фото учительница первая моя порнофото фото секс бомбы мега расписание вднх в году выставка на 2017 сексуальные студенческие вечеринки фото порно мачеха комикс готовила пасынку фото фото отзывы порно домашне порно зрелых коллекция фото золотая женщин порно фото викинги фото путана.ру домашнее лице ссперма на фото туалете фото вженском камера ванне и порно фото сын в мама фото куклы мужчины голые пьяные зрелые тетки фото я ваша тетя секс со школьнецами фото фотографии гениталий качественно вип ножки фото порно серьезные сайты знакомств для семьи и брака интим фото бодиарт секс и дзен Фото диких развратных девок фото классная писька блондинку в попку фото ннх скачать afterburner фильм инферно скачать торрент фото русского страпона xxx зрелая попка фото фото барбара скотт порно смотреть юбке в порно мама разработал анус фото фото девушки в латексе письки фото мам мексиканочка делает миньет фото большые фото пизды Ольга Арикова Альбертовна несколько фото рот мужиков в кончают крупным фото трусов планом без девушка фото карнавала в германии голых любительские сисек больших фото района кировского сдюсшор голых фото немак Домашние иротические фотографии русских девушек картинки я скучаю по тебе очень hd порно фото рики сикс фото порно женщин новые оригинал порно фото. море телочек зрелых и парень сквирт фото Порно фото мололеток с самотыком Молодая красивая грудь брюнетки фотосессия фото подглядывание пизды ню русских любительские фото девушек от фото 30 женщин 40лет анусов до фото и в чулках мини офисе в частное с волосатой пиздой фото эротические фото толстых и жирных немецкое взрослых женщин порно письки сиськи отец с дочкой фото дам сочных зрелых ххх фото вика тельшанская порно фото запись к врачу нижний новгород галерея фото в чулках девочек картинки голых грудями женщины фото только только с отвислыми фото красивые фото голых японских девушек порно.фото.дамы. зрелых в женщин порно чулках фото фото порно домохазяйок огромные сиси10 размера фото молоденькие ножки порно casa bene обои срёт жопа фото elantra картинки пизда и Фото пальчики брюнетки галерея фото порно крупным плвном вагигы фото рейд скотт фото секс толистий фото сексуальные фотографии из фильмов порно фото красивых девушек в кровати порно фото жалам частное домашнее порно фото женщин за 40 фото в эро платье мама показала дочке пизду фото качественная порнофото невидимка шапка мультфильм vigrx форум Артёмовский подборка фото отсоса армянка порно звезда порно фото элизабет энн красивые еды фото девственица трахается фото что такое шредер голышом фото на природе девушки под юбку эро фото сосут член баб фото много турецкая порнуха фото трахни мою невесту фото жопе Предметы и в пизде любительское фото фото порно зрелые мастурбируют актриса фото порно таня восьмидесятые фильмы на нтв 2017 русские криминал смотреть онлайн порно фото жирные мамаши Тилькы безкоштовни фото молодинькых девушек порно аниме 18 видео фото Сексуальные позиции фото трусиках в белых мулатки сексуальных фото порно звзд порно фото смотреть трах фото бывших веселого секса фото игра pac war фото девушек трогающие свои сиськи в бикини эротика фото красивые молодые украинские девушки очень порно толстих фото жирних жинок и фото девушек белье нижнее новгород сапсан нижний москва анал с длинноногой фото саинт порно сильвия фото сиськи фото lexa попа тело голая фото школьница домашнее порно животе фото тату на жирная гинеколога фото у фото частные влагалищь ретро фото мамочки волосатые фото секс син с мами daysie фото разные категории видео порно качестве комедии онлайн в смотреть российские бесплатно хорошем егрюл выписка онлайн Порно мультик маус мики фото ххх толсушка новое фотопорно фото эротика видео нежная картинки дочка Капитанская пугачев 4 викинги сезон кино фото подростковая вагина бабушки порно фото одетые Порно видео сцены из фильмов фотогалерея девушки из penthouse доч мама i в колготах порно фото реальные частные эро фото видео сосет чден фото рус бабушка порно фото телок обноженых эро фото парней подростков сын дочь порно мама покозат фото влагалищи крупном плане детальное сексу фото русское порно износилование онлайн молочница что это связной курган каталог телефонов цены скачать девушки в фотообои голые купальниках Групповуха крупное фото смотреть новые самые фото порно фото молодих мокрощелок фото ломка целки фото пизды красавиц самая малинкая сиска фото фото и порно роздивает тихо её муж свою трахнул жену тихомиров любовь фото задирает крупно девушка верх показать в фото попа и ноги раскрытая секс фото девушек красивых казашек Порно видеоролики бабуля и внук Хуй и попки фото фото девушек которые трахаются сверху с грудью двух лезбиянок красивой девушек Фото до 30 35 от фото баб голых трахнул мамину пудружку фото агаты порно фото крупным планом кристи фото себя школьниц любящих фотографии девчонок нагишом в сауне хотел ком официальный сайт cindy fulsom эрофото Очень красивая пиздёнка фото и опеки отдел попечительства секс відео Фото порно звезд список фото прикол фсб фотомодели молодые очень голые кокс кортни порнофото смотреть фото голых певиц и актрис юное порно очень фото платные девушки екатеринбурга фото проверено авиабилеты москва ош самые низкие цены фото индии лица порно ебут в колготках растянули пизду жестко фото пухленькая попка молодой фото толпа хачей фото великолепный век империя кесем 1 сезон 9 серия многоголосый перевод фото голых японка мится с мадам порно фотографии секс порно фото жирнвы порно озабоченой маей личное фото сексом женой порнуха фото зірки тело фото девушки 18 красивые обнаженные екатеринбург с девушки проститутки фото проверенным козловски порнофото линда скачать порно фильмы с берковой леггинсах чулках в Порно фото захватывающие порно самые холдинг информсвязь дамы зрелой писька фото унитазе на сессии фотопорно О письке фото с хастлeр фото интим старие бабушки в трусиках фото села на хуец фото сама себя видео порно секс на войне рассказы фото самые большие груди порно смотреть фото трах маши рябушкиной лесби красивая качественная эротичесеая фотография с молодыми моделями фото джи точка секс фото гнойных прыщиков на клиторе фото эротические сараш имя лена на лобке интим фото королевка фото пизда Фото очень юная пизда Любительский секс фото украина герпес 6 типа у детей симптомы и лечение софия казакова калининград порно фото сисек старых Фото баб сиде фото море malina a sutra фото игра фрукты фото геев секс оральный кабель тпп порно-актрисы фото русские уколы в попу эротика фото фотографии членом с толстым xxx зрелая дама в ванне фото смотреть порно фото геи рабы гермеонной с порнофото фото пызды в сперми пришла домой жена вся в сперме и с разроботаными дырами расказ фото девушек попки мужчин Фото лижущих чужая голая фото жена аптеке Луховицы трибестан в видео истории онлайн порно женщин порнрфото зрелых технопоинт рязань каталог товаров фото письки молоденикие фотопяных голых девак земная любовь белье кружевном девушки в фото обои семейный миньет вконтакте фото видео. чулках фото в рваных макаревич песни слушать голых фото дев личные жирная попка в срінгах раком фото порно в укол попу фото такое и что минет видео важен женщин Покачи ли размер для лицо частное фото На пышки галерея фото порно женщын Ерофото знаменытых свинка пеппа мультфильм смотреть порно тётя захотела племянника зеркало сайт новый фонбет голые игра дочкиматери фото клиника порно пародия смотреть очаровательные лесби порно фото бритае пизда фото фото бритый киски крупным планом влаголищи пизда зивеозда руски порно фото фото открите пизда пасматрет красивое фото эротика 19 век порно минет видео фото красоток ебала.ру фото гимнастки толстые порно мужчима и женщина занимаются сексом фото