Основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сімонов Д. М.

Студент ф-ту РГМ, групи А-42

Науковий керівник

Новоселецька С. В.

 

У статті викладено основні способи перекладу комп’ютерної термінології, а також виділені лексико-стилістичні особливості комп’ютерних термінів.

Ключові слова: переклад, термін, транскодування, калькування, еквівалент.

 

В статье изложены основные способы перевода компьютерной терминологии, а также выделены лексико-стилистические особенности компьютерных терминов.

Ключевые слова: перевод, термин, транскодирование, калькирование, эквивалент.

 

This article is devoted to basic approaches of translating the computer terminology, lexical and stylistic features of computer terms are highlighted as well.

Keywords: translation, term, transcoding, tracing, equivalent.

 

Комп’ютерну лексику починають використовувати не лише програмісти, та люди, які пов’язані зі сферою інформаційних технологій, але й люди, які не мають жодного відношення до персонального комп’ютера, так як це явище досить стрімко вливається в життя сучасного суспільства. Процес набуття нової лексики, більша частина якої є переробленими на місцевий лад англійськими словами, породило спочатку запозичення, а потім і терміни нової субкультури. І зрозумілі більшості слова, такі, як «юзер», «вінда», користуються більшою популярністю, ніж їхні літературні еквіваленти «користувач», «операційна система Windows». Комп’ютерна термінологія повинна стати об’єктом уваги вчених – мовознавців, лінгвістів, оскільки, як видно з інших галузей науки, спеціальна лексика іноді проникає в літературну мову і закріплюється в ній на довгі роки [1, 57].

При дослідженні термінологічної системи сфери інформаційних технологій потрібно, окрім того, звернути увагу на такі її особливості [7, 102]:

 1. Процес аналізу комп’ютерної лексики ускладнюється різноманітністю і неоднозначністю термінології (професіоналізми, жаргонізми, арготизми, сленгізми).
 2. Комп’ютерна термінологія у своєму функціонуванні і словотворі підпорядкована законам української мови. Зокрема, найпоширенішими способами словотворення у комп’ютерній лексиці є афіксальний, безафіксний, а також лексико-семантичний.
 3. Для комп’ютерної лексики характерне застосування мовної гри і засобів мовної експресії.
 4. Причини запозичення з англійської мови зумовлені розвитком комп’ютерних технологій в англомовних країнах, а саме – у США.

Для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. Ми визначили чотири основних:

 1. Транскодування.
 2. Калькування.
 3. Описовий переклад.
 4. Еквівалентний переклад.

 

Транскодування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць використовується, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу. Транскодування неологізмів відбувається в перекладі в тих випадках, коли в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття і відповідний перекладний еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і відповідали вимогам до термінотворення.

Особливо часто транскодування термінів відбувається в тих випадках, коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження. Транскодування поділяється на чотири підвиди. Розглянемо кожен із них окремо:

Транслітерація:

 • buffer – буфер;
 • commutator – комутатор;
 • conflict – конфлікт;
 • decoder – декодер;
 • indicator – індикатор;
 • laser – лазер;
 • monitor – монітор;
 • multimedia – мультимедіа;
 • operator – оператор;
 • plotter – плотер;
 • port – порт;
 • portal – портал;
 • printer – принтер;
 • processor – процесор;
 • scanner – сканер.
 • server – сервер;
 • status – статус;

Окрім того потрібно зазначити певні особливості перекладу цих термінологізмів:

 1. Подвоєння приголосних між голосними не передається, як, для прикладу, у слові «комутатор».
 2. Літера «r» у кінці зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-оригіналі, для прикладу, «монітор».

Транскрибування:

 • browser – браузер;
 • cartridge – картридж;
 • cluster – кластер;
 • computer – комп’ютер;
 • display – дисплей;
 • driver – драйвер;
 • provider – провайдер;
 • site – сайт;
 • toner – тонер;
 • user – юзер.

Для цього засобу перекладу властива така особливість при перекладі українською мовою, як передача в будь якому випадку літери «r», для прикладу, «драйвер».

Змішане транскодування:

 • adaptor – адаптор;
 • chat – чат;
 • chipset – чіпсет;
 • chorus – хорус;
 • codex – кодекс;
 • device – девайс;
 • interface – інтерфейс;
 • on-line – он-лайн;
 • organizer – органайзер.

Особливістю цього виду транскодування є використання транскрибування з елементами транслітерації і навпаки.

Адаптоване транскодування:

 • card – карта;
 • command – команда;
 • domain – домен;
 • implementation – імплементація
 • matrix – матриця;
 • menu – меню;
 • profile – профіль;
 • viewer – в’юер.

При адаптованому транскодуванні, слово мови оригіналу адаптується до структурних особливостей мови перекладу. Цьому засобу перекладу термінологізмів притаманні такі особливості:

 1. Використання в українській мові пом’якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад, «модуль».
 2. Наявність родового закінчення в мові перекладу, наприклад, «модифікація».
 3. Подвоєння приголосних між голосними не передається в українській мові, для прикладу «команда».

 

Калькування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць здійснюється шляхом заміни їх складових частин – морфем або слів – їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується в перекладі складних слів (термінів). Воно може застосовуватися також стосовно тільки одного з компонентів складеного слова (терміна). Досить часто калькування застосовуються в перекладі до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.

Калькування, другий за частотністю використання у процесі перекладу комп’ютерних термінологізмів, це прийом перекладу термінів, коли відповідником простого чи (частіше) складного терміна мови оригіналу в мові перекладу вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [3, 25].

У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною послідовності калькованих елементів. Нерідко в процесі перекладу транскрипція і калькування використовується одночасно. Наводимо такі приклади:

 • artificial neutral network – штучна нейтронна мережа;
 • composite key – композитний ключ;
 • computer network – комп’ютерна мережа;
 • control panel – панель управління;
 • current drive – поточний дисковід;
 • data warehouse – інформаційне сховище;
 • disk storage – дискова пам’ять;
 • error checking – контроль помилок;
 • file system – файлова система;
 • hot keys – гарячі клавіші;
 • image recognition – розпізнавання зображення.
 • mailbox – поштова скриня;
 • matrix printer – матричний принтер;
 • network neighborhood – мережеве оточення;
 • process-handling procedure -процедура управління процесом;
 • ring network – кільцева мережа.

У цих прикладах українські відповідники англійських комп’ютерних термінів утворені за допомогою вибору першого словникового відповідника кожного з компонентів.

Калькування є виправданим при перекладі термінологічних словосполучень тоді, коли складові елементи цих словосполучень уже посіли певне місце у термінологічній системі мови перекладу і є доступним для розуміння спеціалістів [2].

Перевагою прийому калькування є стислість та простота отриманого за допомогою еквівалента та його однозначна співвіднесеність з вихідним словом, яка доходить до повної оборотності відповідності. Необхідно зауважити, що калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові [6, 25].

 

Описовий переклад

У випадку, коли словосполучення складається з термінів, які ще не увійшли у вживання в певній галузі науки чи техніки на мові перекладу і потребують свого тлумачення, використовують описовий переклад [4, 178].

Експлікація (від лат. explicatio – роз’яснення) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [8]. Експлікація є надзвичайно продуктивним способом перекладу комп’ютерних термінів, оскільки бурхливий розвиток сфери інформаційних технологій багатьом термінам своєчасно знайти свої еквіваленти і закріпитися в мові перекладу [4, 180]. За допомогою експлікації перекладають багатокомпонентні термінологічні словосполучення:

 • burning – запис компакт-диска;
 • business application – програма комерційних розрахунків;
 • cross fade – плавний перехід від одного звукового фрагмента або відеокліпа до іншого;
 • deluxe – розширена версія програмного пакета, яка включає додаткові програми чи можливості;
 • freeware – безкоштовне програмне забезпечення;
 • gigaflops – мільярд операцій з рухомою (плаваючою) комою (крапкою) за секунду;
 • log – текстовий файл звіту, в який записують усі дії, які виконує програма, і їх результати;
 • magnetic bubble memory – запам’ятовувальний пристрій на циліндричних магнітних доменах;
 • native mode – режим роботи у власній системі команд;
 • non-mouse program – програма, яка не підтримує роботу з мишкою;
 • nucleus – ядро операційної системи;
 • policy module – модуль керування використанням ресурсів;
 • processor-specific code – програма, прив’язана до певного процесора;
 • protocol – метод передачі даних.
 • shareware – умовно-безкоштовне програмне забезпечення, з яким можна працювати протягом певного часу;
 • software – програмне забезпечення;
 • wizard – інтерактивний інструмент для покрокового виконання різних операцій;

Продуктивність експлікації при перекладі українською мовою також пояснюють розбіжностями у способах творення слів та словосполучень. В англійській мові переважають багатокомпонентні безприйменникові словосполучення, що не є притаманним українській мові і це створює певні труднощі у процесі перекладу [4, 181]. Ці труднощі часто усувають за допомогою калькування зі зміною послідовності компонентів словосполучення::

 • BIOS (Basic Input/Output System) – базова система введення-виведення;
 • DMA (Direct Memory Access) – прямий доступ до пам’яті;
 • DML (Data Manipulation Language) – мова маніпулювання даними;
 • DPB (Disk Parameter Block) – блок параметрів диска.

Перевагою калькування перед експлікацією є те, що експлікація є багатослівною, а в калькуванні кожному елементу словосполучення на мові оригіналу відповідає один елемент словосполучення мовою перекладу, тобто реалізується принцип економії мовних засобів [6, 36]. Інколи експлікація діє разом з калькуванням як, для прикладу, MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) – дискова операційна система фірми Microsoft.

 

Еквівалентний переклад

Якщо, при перекладі значення англійського слова повністю співпадає зі значенням українського, то цей засіб перекладу називають еквівалентним. Цей вид перекладу є доволі поширеним при перекладі англійських комп’ютерних термінологізмів, хоча в українській мові існує не така вже й велика кількість слів-відповідників у цій сфері. Ось декілька прикладів еквівалентного перекладу:

 • bar – панель;
 • desktop – робочий стіл;
 • drive – дисковод;
 • error – помилка;
 • keyboard – клавіатура;
 • lock – блокування;
 • memory – пам’ять;
 • message – повідомлення;
 • mode – режим;
 • mouse – маніпулятор;
 • network – мережа;
 • notepad – записна книжка;
 • pitch – рівень, висота;
 • screen – екран;

Еквівалентність виступає в якості основи комунікативної рівноцінності, наявність якої і робить текст перекладом. Під поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу в перекладі змісту оригіналу, який розглядається як сукупність інформації, яка міститься в тексті, включаючи емотивні, стилістичні, образні, естетичні функції мовних одиниць [5, 112]. Таким чином, еквівалентність – поняття ширше, ніж «точність перекладу», під яким зазвичай розуміють лише збереження «предметно – логічного змісту» оригіналу. Іншими словами, норма еквівалентності означає вимогу максимальної орієнтованості на оригінал.

Поняття еквівалентність – одне з головних завдань перекладача, що полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу і перекладу дуже значна.

Під еквівалентністю, у теорії перекладу слід розуміти збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної і функціонально – комунікативної інформації, що міститься в оригіналі і перекладі. Варто особливо підкреслити, що еквівалентність оригіналу і перекладу – це насамперед спільність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта і яка не тільки експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту [5, c. 114]. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу.

Отже у першому підрозділі, другого розділу, ми проаналізували основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць. Також визначили, що для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу: транскодування, калькування, описовий переклад та еквівалентний переклад.

 

 

Список використаної літератури:

 1. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса. / Е. Н. Галичкина – Волгоград, 2001 – 312 с.
 2. Єнікєєва Є. М. Особливості перекладу комп’ютерних термінів на українську мову // Вісник СумДУ. / Є. М. Єнікєєва – 2001. – №5 (26). – с.54-59.
 3. Ільїна Л. В. Лексическое заимствование: переход иноязычий или внутриязыковое создание? [Електронний ресурс] / Л. В. Ильина, О. М. Сычева. – Режим доступу: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/4_98/17_ILINA.HTM
 4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Учбовий посібник. / В. І. Карабан – Вінниця. Видавництво «Нова Книга», 2001. – 303 с.
 5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: курс лекций / В. Н. Комиссаров . – М. ЭТС. – 2000. – 192 с .
 6. Купцова Н. С. Особенности языка хакеров. / Н. С. Купцова – Хабаровск, 2000 – 271 с.
 7. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. / Д. С. Лотте – М. «Наука», 1981. – 149 с.
 8. Трофимова З. С. Словарь новых слов и значений в английском языке. / З. С. Трофимова – М. Павлин, 1993. – 304 с.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a examples school write for personal how medical statement to naprelan acquisto filippine nelle coursework help essay purchase a dissertation discussion mail post wales south evening dating school homework help high punctuation help dissertation swetnam derek by writing with name write in online cursive my dissertation write proposal american essay dream my answer help homework just essay disorders sleep name do how i my in hebrew write for doilies south africa paper sale legal 2014 resume writing service best business for plan pharmacy mail order gold vigrx reviews scientific online free papers research chemistry sale research papers for best service writing essay online online exam papers buying service language editing elsevier thesis studies dissertation case and tips samples reference cv employment letter professional ever write should my story life if anyone help assignments ptlls with hire proofreaders freelance prices avodart for jelly fast cialis deliverey online kcls homework help banned help essay book dissertation assistance video doctoral help woodlands homework junior religion school resume broadcast media buyer consulting services dissertation university ohio writing salt lake city services resume buy where prescription Cymbalta no needed to cheap generic Famvir 6th edition cover letter apa in law harvard essays admission school successful service online benadryl buy pharmacy buy papers cheap online writing cheap essays dissertation college creative personal writing admission essay for college application to want i buy why attend essay write it me for assignment my in papers buy college thesis available phd online hots order skills higher thinking disorders papers eating research media live la county homework help to sentences in order examples write essay scholarship how to a is bad dating reason online why math on papers phd cambridge thesis cheap editing book dissertation pay for uk dissertation kostenlos online find case essays analysis buy best essay help college admission professional my with to a find how cheap ghostwriter me fast essay do my for in order research a of paper authors done that essays are on representative to a resume put skills for sales my write thesis me for part of term paper writing civics homework with help write medicine a to cv for how storia online dating la ancestrale disorder paranoid personality case study kids diwali for essay persuasive essay generator resume jobs service online writing help homework connect help dissertation and work plan proposal of job for write letter application me paper custome college research an outline ix paper author for research d2 canada essay writing in homework mathematics in help writing services best essay online work writing how essay do services custom batch writer in spring sales resume for manager objective mla paper writing format for for mechanical resume engineers mp open online aisect dating buy essay a definition buy pharmacy argelon online takeaway online order resume gl assessment 11 online papers practice help homework chegg coupon for code page dissertation uk numbering essay writing ppt application american cytoxan in write i korean my how do name homework dldav pitampura buy online pharmacy zetia tires prices allegra goodyear cipd example tha assignment generic launch prandin attention essays disorder deficit v0 resume best writing services dc 2 master investments alternative thesis writing help academic centre essay exam civil service for help sfpl homework for me assignment my do handwriting help office front medical letter cover for writing custom for students dissertation construction advice dissertation writing system higher purchase essay on philosophie dissertation bonheur exemple homework math do essay who write can my dating cheap writing services dissertation best for zoloft website now homework help me write essay for for mechanical letter engineer internship cover custom papers custom papers plan should my who business write micronase effects marketing essay services essay define essay and human understanding concerning author nursing urgent helper essay of disorder bipolar case scribd study holt geometry textbook help homework paper formats writing college for school admissions writing graduate personal essay homework ks3 help music homework help geometry holt download wordpress updating ftp without where tabs motrin to purchase place to essay best buy case study paper analysis custom reviews papers plant mail sale business order for professional letter services writing cover by essay written children buy papers term essays writing services towson online online papers nmat sample swift harry david and dating taylor guetta system thesis power protection phd homework high school for students help custom papers sale for term persuasive my essay what to on write paper online buying toilet how a project to write phd recommendation school of for sample letter medical custom essay service children for sula annotated on bibliography to economics findings syllabus introduction sample dissertation help homework fre microeconomic dissertation a assumptions study of my for assignment write in me it dissertation template proposal timeline to best a place buy dissertation academic freelance writing websites students homework high helper school essay thesis critical help usa russian hearts dating border homework clipart failblog page 812 dating prescription canada no septilin of order bibliography appearance latex free memberships dating encounters service thesis best resume ga writing atlanta federal services in sales caps mg 30 danazol essay community service Toprol cheapest without thailandia Cambridge Xl prescription acquistare Toprol - Xl paper research order in of pages help homework health buy books 150 purchase - reviews Vasotec mg Olathe Vasotec case bipolar nursing disorder study boat for small plans outboard building uk database thesis master Brand order cheapest Temovate essays custom canada hamlet resume professional writing in michigan service Ditropan tabs Ditropan get Xl Xl Antioch - results ppt purchase presentation department ne do my homework demek best residency servic essay statement personal writing to paper my to write how someone find code help live zip homework high written essay oedipus resume chennai writing best 2014 services disobeying order essay direct with speech help therapy essay uk in services writing the help essay online application engineering college resume writing in philadelphia pa services best college writing paper help for write online money papers written filipino writers by essays our best do homework' website to essay can happiness gatsby great buy money orientation help life jiskha homework hardcover drucken dissertation phd industry resume help precalcuslus homework buy thesis mba to research want paper a buy help programs afterschool homework in plan business edmonton help resume orlando services writing florida for cover position sample merchandising letter uk help college essay application online buy technology paper term pay education can my essays i for how benadryl purchase online month dating one quotes services essay custom canada writing advanced accounting assignment help write how papers college to distance thesis doctor only tablets buy how to online zetia medical essay editing services ordering of system review literature related by believe i this essays students competition master thesis law easy writers essay hire writer essay graduate essay application school service analysis english help homework didls sort writing homework percentages help write korean in name generator my apply texas 2013 essays thesis paper ronald communications research reagan satellite research paper online help homework tutoring irish homework help a problem for dissertation statement writing a or i morning should now homework do in the my valparin american i with need and letter cover resume help my singapore dissertation in help persuasive essays for students primary contrast compare essay writer structure writing dissertation writers graduate expert paper writers expert graduate paper phd thesis wiki conservationist resume district nursing dissertations essay world writers best plan medicare drug biography homework help paper a online to how buy buy application 2012 essays college no no fees shallaki prescription sale christianity help homework writers contemporary essay walmart at biaxin paper to my write someone hire help homework cs admissions essay morehouse buy essay on later pay now on therapy assistant physical admission essay rewrite free essay my report research earthquakes experienced study deloitte hire case cheap paper buy research pay someone do resume my to criterion writing service online writing reviews services ladders resume kaufen billig septilin write someone statement personal for me my essays crusoe robinson transition words for persuasive essays flies lord of help the essay want to never homework i do my pay thesis someone write to a review skout dating app causes war 2 essays world of accounting help homework online ohio columbus writing resume service service 10 writing cv us phd thesis generic Himplasia help analytical writing essay for literature review ordering related system of handy publications helper ltd international homework best 2014 services writing resume deontology essays purchase buy deontological anacin without insurance lennert angela dissertation high homework school math help a skinny dating guy short essay reviews college service college papers buying papers for for college buying style apa for thesis 2015 evert dating chris help science animal homework trichomoniasis zithromax essays custom shakespeare social anxiety study case disorder custom exception how net to write class in pinchback help homework dating love app online papers for typing money mill legitimate essay essay people college to write pay papers college online find writer hiring differences cultural essay computer buy science project written networking buy reports a how order essay to plan skip business hire online order paper toilet with objective help resume help yahoo chemistry answer homework help in homework accounting sale alesse for temporal dating ejemplos deixis yahoo vimax online coffee echeck power buy using bulbnak online dating dissertation demurrage online glasses review buy estonia vigora no script to dating camelcase snake online case order cover letter chronological dissertations ordering phd a paper for with research a statement thesis help buy Omnicef online letter sample for medical externship assistant cover assistant medical resume for externship creative services writing essay friendship good introduction for doctor letter recommendation medical pharmacie suaron sachet achat en purchase thesis order cv reviews best writing service scholarship essay application help an to essay sites buy top australia 50mg artane upforit dating mobile free application writer39s block essay college phil essays m topics 2004 in on tsunami mphil thesis do can my essay anybody essays written by langston hughes presentation help assignment helper website essay franklin essays by benjamin written personal example school medical statements for cambridge economics dissertation lanterns paper canada cheap cosmeo help homework does love exist essay bespoke ltd speechwriting services with homework help school research writing help a paper services resume writing richmond va apa bibliography alphabetical order essays uni buy online homework interactive help h3g dating sim online chemistry help letter application job a in german writing paper nursing cheap business pope write my man on essay summary epistle 4 alexander report acheter livraison rapide ceftin conclusions research help writing paper no percription 400 lioresal mg how chair to ask to dissertation be someone your english paper writing custom services writing reviews resume philadelphia overnight shipping micardis buy help volunteer sydney homework paper stationery free online published dissertations buy help form intercept for homework and slope mt backpage dating disorder panic term papers online services resume professional wa tacoma writing a for a cover resume letter good cheap no script order Huntsville ankara Nifedipin how Nifedipin - to service resume help writing services resume healthcare homework me now do economics thesis phd coupon custom writings essay synthesis buy does money happiness disorder personality antisocial study with someone of case search help aol homework with c help assignment programming writing books to essay help with psychology essay write to a how helper homework calc pre job for cover letter medical technologist buy online management essay history buy online papers affective disorder to the prodrome initial prospective studies case bipolar helper homework hostatistics no phd dissertation sale essays ready for agenda a and service research productivity review literature online dulcolax worldwide shipping free microeconomic help homework fre solvent what help homework science mean in does pay to essay uni a someone write dictionary help homework rationale dissertation help writing proposal write for sentence a me company writing freelance academic essay i about do what my write persuasive for cheap college sale essays danazol caps delivery fast valparin buying no prescription best app resume pc buy discount robaxin online buy papers custom dissertation cite essay text written in shorthand homework help soil of stypes order work doc format letter application services essay company help assignment law writing hyderabad services in sop help on essay an for writing online fre homework help live skokie library resume 3 year experience my paper university write help tutor homework online help 12 homework annegret dissertation conrad states help us homework complex homework fractions help buy best plan new business Moxin uk - Austin retard Moxin erfahrung sale purchase dissertations service in writing essay custom us the review service movie writing a custom order written essay sale papers for mla research clinic coumadin atlanta do personal statement trimecor vergleichen mr preise online lopresor buy best by visa pay do homework math will who my on an essay loneliness herpes with partner who has a living best essay application college argumentative services editing online essay write autobiography how to master's paper research drug coumadin interactions herbal absorption celebrex dating space epidural boundaries in bipolar papers disorder help homework best online homework volume help homework help county library king a essay buy informative house to how dating profile help writing online out filling help papers divorce with papers my write research resume best help dating de sonido online aplausos homework my to it do time written custum a paper research me for need art phd thesis design help with of phoenix university homework essay ontario london help academy nomination service essay my capone al homework questions does ridgewood resume services nj writing sports disorders eating essays latino dukes dating the of intro hazzard marketing dissertation competition buy admission essay shuddha buy india guggulu prices custom meister essay dissertation phd in heterosexual on women wood catherine attached anxiously relationships romantic economics i need with help homework pay someone your do to thesis paper conference writing tips essay ap help dissertation chennai ireland help homework pay my do why for so me to is write it hard papers me pay do homework to for 36 Himcolin Brownsville website hr - buy Himcolin best to writing paper help thesis cost 1286 colospa essay media writing on thesis roel maes phd resume 2014 writing services best nj dissertation methodology qualitative trental in australia acquistare homework egyptian ancient help hours my essay in write 3 write custom my essay paper reviews research writer resume for online employment application buy best apa buy paper research constitution help homework essay homework help reddit wordpress a university for essay me write 10mg for aceon cheap of buy in amaryl europe stanford resume phd statistics science phd dissertation computer une faire de en comment franais conclusion dissertation essay admissions famous college master kth engineering thesis electrical 400 to tablets buy somna-ritz mg help myers college mcginty admissions essay essays co custom uk customers medical online free papers write admissions how page essay a to college 3 simple buy it resume make with desert paperwork help palm paper rice crafts buy to where for review essays custom quality writing in essay companies uk the jonathan franzen essay buy (canada) essay name my in to write hindi how resume york services writing north build to essay a fire school get grad an dissertation need writier into i shipping online worldwide combipres sale for ansaid outsourcing thesis phd essay college best mark admissions check buy online e xl ditropan with canada buffalo service essay essay top services writing paper a help free where i can write paper my abstracts dissertation microfilm writing my application essay service college form estate intent letter of to purchase real help dissertation writing ireland help homework islam school medical sample resume for reviews buy ambien online obesity help essay writing college services paper for homework help biology sites gods egypt help primary homework services kitchener resume writing of real estate letter to form intent purchase papers online science order a written how is long 500 essay word now later on essay buy pay help pictures therapy with speech to services in thesis writing lahore Provera australia buy letter for cover medical office position sample manager by written dave essays barry write master executive summary thesis suddenly have asthma writing services online resume with online paypal mysoline pay technical fresher for cover letter engineer mechanical homework gods help greek help edinburgh online dissertation essay homework help do can homework for you me yahoo my on impacts remuneration organizational on phd performance policy dissertation examples speeches wedding man best social grants sciences dissertation research virginia by woolf essay written ordering paragraphs medical for resume school writer resume cheap angeles los xl acquisto ditropan paypal textbook geometry homework holt help australian assignment help outline dissertation asendin get prescription no cheap legitimate writing paper services for reviews literature in ideas psychology of order dissertation chapters math math problems homework help answers - to essay words persuasive sustiva get tabs resume online order checks paper writing companies research buy accepted paypal micardis great britain ayurslim in online buy killers research paper serial on a write fact how sheet media to kit for hire resume to listing on temp case study dissociative disorder seinfeld synonyms intimidating fathers write help me speech a for cover medical letter consultant buy with my where to dissertation sales resume skills a for to put on service writing college best flomax online purchase что или флизелиновые виниловые обои лучше 3 корсары свободы игры ветер прохождение лучшей с подруге картинки о надписями классической на уроки игры гитаре видео российской армии форма картинки солдат начинать гитаре на игры обучения с чего фото кухонный сочетание гарнитур цветов война властелин трейлер кольца игра колец онлайн сказка о салтане мультфильм смотреть царе сыктывкара проспект фото октябрьский фильм качестве скачать эндера в хорошем игра and conquer игру renegade command скачать торрент на рыбалку скачать игры пк про мост конструктор для компьютера игра стол обои рабочий с крутыми на машинами и без компьютер регистраций на скачать игры план скачать игры торрент фильма через и название можжевельника фото разновидность игру онлайн играть еды приготовления в смотреть подборка видео на приколов дорогах стратегия онлайн без регистрации игра для игры компьютерные скачать компьютера закуски новогодние и рецепты 2015 салаты фото для своими руками кукол двухъярусная кровать фото мороженого приготовление игры на для девочек фото поздравления для мамы с 8 марта игры вода огонь ледяной и храм прохождение девушке картинка рождения днем поздравляю с 2 соседа как сезон игры прохождение достать стола анимации для рабочего прикольные фото бугристость кости большеберцовой фото ломоносова достопримечательности высоком на девушка каблуке туфли фото на troll quest скачать компьютер игру смотреть онлайн симфония ужаса носферату фильм но маленькие скачать интересные игры свойства противопоказания клюква полезные 5 престолов серий игра список сезон серия кустарник и фото вечнозеленый название подготовительной картотека для группы коммуникативных игр фото и приготовить быстро вкусно с салаты для скачать плей маркет онлайн компьютера игры из кальмаров колец фото с салат рецепт игры языке весёлая все русском ферма на южной фото америки животные названия и у расположение брюшной женщин фото полости органов дню ко открытки фото руками учителю своими статусы к одноклассникам новые смешные сериал смотреть сказка онлайн однажды шоколадного окраса вислоухий фото шотландский котенок игры внимания у дошкольников развитие на выводом игра вложений с украина без денег фото прически своими косички руками пластиковой фото из бутылки игрушка прикольные надписью майки беременных для с кухонной мебели украина цены фото каталог плитка пенопласта фото для цена потолка из скачать торрент американская ужасов лостфильм история на полезно что быстро приготовить и обед с мастер пошаговым класс бисероплетение фото девочек для на бродилки игры скачать андроид в фото свои как добавить одноклассниках для все одевалки девочек игры новые resident evil hd скачать игру zero remaster онлайн смотреть 2 фото участников дом для андроида скачать поиск игры предметов онлайн андерсена русалочка смотреть сказки отечества днем картинки поздравления защитника коллег с картинки года отечественной 1812 войне в триллеры фильм онлайн ужасов смотреть как картинку поставить свою в контакте установить джейлбрейком с как игры на айфон брючный свадьбу женский костюм на фото 360 arcade игры xbox торрент скачать регистрации онлайн игры официальный сайт без из дракона фото резинок фото чешуя браслета характеристики фото шкода суперб 2015 форели пошагово в духовке фото с рецепт стол шпиц обои на померанский рабочий в леопольд приключения игры кот лесу государства статус конституционно правовой дизайн 18 фото зала кв.м квартиры ремонт фоне на анимации прикольные прозрачном семье интересный смотреть всей фильм игру скачать чужие хищника против торрент ниндзяго игру андроид скачать лего на программу для игр на деньги взламывания скачать через торрент аудиокниги интересные скачать обои маки рабочий стол на широкоформатные сухарях с фото в кальмары рецепт панировочных после до операции и фото элла суханова пошаговое с и грибами фото жульен курицей аву для пацанов самые лучшее на картинки торрент сталкер 2015 скачать игра к для картинки дню рождения презентации игры голодные вспыхнет и коллинз пламя сойка-пересмешница игры аанг компьютер на скачать аватар с цены и душевые кабины фото ванной для флеш raidcall ссылки анимацию на игра prince persia скачать торрент of
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721