Основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сімонов Д. М.

Студент ф-ту РГМ, групи А-42

Науковий керівник

Новоселецька С. В.

 

У статті викладено основні способи перекладу комп’ютерної термінології, а також виділені лексико-стилістичні особливості комп’ютерних термінів.

Ключові слова: переклад, термін, транскодування, калькування, еквівалент.

 

В статье изложены основные способы перевода компьютерной терминологии, а также выделены лексико-стилистические особенности компьютерных терминов.

Ключевые слова: перевод, термин, транскодирование, калькирование, эквивалент.

 

This article is devoted to basic approaches of translating the computer terminology, lexical and stylistic features of computer terms are highlighted as well.

Keywords: translation, term, transcoding, tracing, equivalent.

 

Комп’ютерну лексику починають використовувати не лише програмісти, та люди, які пов’язані зі сферою інформаційних технологій, але й люди, які не мають жодного відношення до персонального комп’ютера, так як це явище досить стрімко вливається в життя сучасного суспільства. Процес набуття нової лексики, більша частина якої є переробленими на місцевий лад англійськими словами, породило спочатку запозичення, а потім і терміни нової субкультури. І зрозумілі більшості слова, такі, як «юзер», «вінда», користуються більшою популярністю, ніж їхні літературні еквіваленти «користувач», «операційна система Windows». Комп’ютерна термінологія повинна стати об’єктом уваги вчених – мовознавців, лінгвістів, оскільки, як видно з інших галузей науки, спеціальна лексика іноді проникає в літературну мову і закріплюється в ній на довгі роки [1, 57].

При дослідженні термінологічної системи сфери інформаційних технологій потрібно, окрім того, звернути увагу на такі її особливості [7, 102]:

 1. Процес аналізу комп’ютерної лексики ускладнюється різноманітністю і неоднозначністю термінології (професіоналізми, жаргонізми, арготизми, сленгізми).
 2. Комп’ютерна термінологія у своєму функціонуванні і словотворі підпорядкована законам української мови. Зокрема, найпоширенішими способами словотворення у комп’ютерній лексиці є афіксальний, безафіксний, а також лексико-семантичний.
 3. Для комп’ютерної лексики характерне застосування мовної гри і засобів мовної експресії.
 4. Причини запозичення з англійської мови зумовлені розвитком комп’ютерних технологій в англомовних країнах, а саме – у США.

Для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. Ми визначили чотири основних:

 1. Транскодування.
 2. Калькування.
 3. Описовий переклад.
 4. Еквівалентний переклад.

 

Транскодування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць використовується, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу. Транскодування неологізмів відбувається в перекладі в тих випадках, коли в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття і відповідний перекладний еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і відповідали вимогам до термінотворення.

Особливо часто транскодування термінів відбувається в тих випадках, коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження. Транскодування поділяється на чотири підвиди. Розглянемо кожен із них окремо:

Транслітерація:

 • buffer – буфер;
 • commutator – комутатор;
 • conflict – конфлікт;
 • decoder – декодер;
 • indicator – індикатор;
 • laser – лазер;
 • monitor – монітор;
 • multimedia – мультимедіа;
 • operator – оператор;
 • plotter – плотер;
 • port – порт;
 • portal – портал;
 • printer – принтер;
 • processor – процесор;
 • scanner – сканер.
 • server – сервер;
 • status – статус;

Окрім того потрібно зазначити певні особливості перекладу цих термінологізмів:

 1. Подвоєння приголосних між голосними не передається, як, для прикладу, у слові «комутатор».
 2. Літера «r» у кінці зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-оригіналі, для прикладу, «монітор».

Транскрибування:

 • browser – браузер;
 • cartridge – картридж;
 • cluster – кластер;
 • computer – комп’ютер;
 • display – дисплей;
 • driver – драйвер;
 • provider – провайдер;
 • site – сайт;
 • toner – тонер;
 • user – юзер.

Для цього засобу перекладу властива така особливість при перекладі українською мовою, як передача в будь якому випадку літери «r», для прикладу, «драйвер».

Змішане транскодування:

 • adaptor – адаптор;
 • chat – чат;
 • chipset – чіпсет;
 • chorus – хорус;
 • codex – кодекс;
 • device – девайс;
 • interface – інтерфейс;
 • on-line – он-лайн;
 • organizer – органайзер.

Особливістю цього виду транскодування є використання транскрибування з елементами транслітерації і навпаки.

Адаптоване транскодування:

 • card – карта;
 • command – команда;
 • domain – домен;
 • implementation – імплементація
 • matrix – матриця;
 • menu – меню;
 • profile – профіль;
 • viewer – в’юер.

При адаптованому транскодуванні, слово мови оригіналу адаптується до структурних особливостей мови перекладу. Цьому засобу перекладу термінологізмів притаманні такі особливості:

 1. Використання в українській мові пом’якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад, «модуль».
 2. Наявність родового закінчення в мові перекладу, наприклад, «модифікація».
 3. Подвоєння приголосних між голосними не передається в українській мові, для прикладу «команда».

 

Калькування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць здійснюється шляхом заміни їх складових частин – морфем або слів – їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується в перекладі складних слів (термінів). Воно може застосовуватися також стосовно тільки одного з компонентів складеного слова (терміна). Досить часто калькування застосовуються в перекладі до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.

Калькування, другий за частотністю використання у процесі перекладу комп’ютерних термінологізмів, це прийом перекладу термінів, коли відповідником простого чи (частіше) складного терміна мови оригіналу в мові перекладу вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [3, 25].

У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною послідовності калькованих елементів. Нерідко в процесі перекладу транскрипція і калькування використовується одночасно. Наводимо такі приклади:

 • artificial neutral network – штучна нейтронна мережа;
 • composite key – композитний ключ;
 • computer network – комп’ютерна мережа;
 • control panel – панель управління;
 • current drive – поточний дисковід;
 • data warehouse – інформаційне сховище;
 • disk storage – дискова пам’ять;
 • error checking – контроль помилок;
 • file system – файлова система;
 • hot keys – гарячі клавіші;
 • image recognition – розпізнавання зображення.
 • mailbox – поштова скриня;
 • matrix printer – матричний принтер;
 • network neighborhood – мережеве оточення;
 • process-handling procedure -процедура управління процесом;
 • ring network – кільцева мережа.

У цих прикладах українські відповідники англійських комп’ютерних термінів утворені за допомогою вибору першого словникового відповідника кожного з компонентів.

Калькування є виправданим при перекладі термінологічних словосполучень тоді, коли складові елементи цих словосполучень уже посіли певне місце у термінологічній системі мови перекладу і є доступним для розуміння спеціалістів [2].

Перевагою прийому калькування є стислість та простота отриманого за допомогою еквівалента та його однозначна співвіднесеність з вихідним словом, яка доходить до повної оборотності відповідності. Необхідно зауважити, що калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові [6, 25].

 

Описовий переклад

У випадку, коли словосполучення складається з термінів, які ще не увійшли у вживання в певній галузі науки чи техніки на мові перекладу і потребують свого тлумачення, використовують описовий переклад [4, 178].

Експлікація (від лат. explicatio – роз’яснення) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення цієї одиниці [8]. Експлікація є надзвичайно продуктивним способом перекладу комп’ютерних термінів, оскільки бурхливий розвиток сфери інформаційних технологій багатьом термінам своєчасно знайти свої еквіваленти і закріпитися в мові перекладу [4, 180]. За допомогою експлікації перекладають багатокомпонентні термінологічні словосполучення:

 • burning – запис компакт-диска;
 • business application – програма комерційних розрахунків;
 • cross fade – плавний перехід від одного звукового фрагмента або відеокліпа до іншого;
 • deluxe – розширена версія програмного пакета, яка включає додаткові програми чи можливості;
 • freeware – безкоштовне програмне забезпечення;
 • gigaflops – мільярд операцій з рухомою (плаваючою) комою (крапкою) за секунду;
 • log – текстовий файл звіту, в який записують усі дії, які виконує програма, і їх результати;
 • magnetic bubble memory – запам’ятовувальний пристрій на циліндричних магнітних доменах;
 • native mode – режим роботи у власній системі команд;
 • non-mouse program – програма, яка не підтримує роботу з мишкою;
 • nucleus – ядро операційної системи;
 • policy module – модуль керування використанням ресурсів;
 • processor-specific code – програма, прив’язана до певного процесора;
 • protocol – метод передачі даних.
 • shareware – умовно-безкоштовне програмне забезпечення, з яким можна працювати протягом певного часу;
 • software – програмне забезпечення;
 • wizard – інтерактивний інструмент для покрокового виконання різних операцій;

Продуктивність експлікації при перекладі українською мовою також пояснюють розбіжностями у способах творення слів та словосполучень. В англійській мові переважають багатокомпонентні безприйменникові словосполучення, що не є притаманним українській мові і це створює певні труднощі у процесі перекладу [4, 181]. Ці труднощі часто усувають за допомогою калькування зі зміною послідовності компонентів словосполучення::

 • BIOS (Basic Input/Output System) – базова система введення-виведення;
 • DMA (Direct Memory Access) – прямий доступ до пам’яті;
 • DML (Data Manipulation Language) – мова маніпулювання даними;
 • DPB (Disk Parameter Block) – блок параметрів диска.

Перевагою калькування перед експлікацією є те, що експлікація є багатослівною, а в калькуванні кожному елементу словосполучення на мові оригіналу відповідає один елемент словосполучення мовою перекладу, тобто реалізується принцип економії мовних засобів [6, 36]. Інколи експлікація діє разом з калькуванням як, для прикладу, MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) – дискова операційна система фірми Microsoft.

 

Еквівалентний переклад

Якщо, при перекладі значення англійського слова повністю співпадає зі значенням українського, то цей засіб перекладу називають еквівалентним. Цей вид перекладу є доволі поширеним при перекладі англійських комп’ютерних термінологізмів, хоча в українській мові існує не така вже й велика кількість слів-відповідників у цій сфері. Ось декілька прикладів еквівалентного перекладу:

 • bar – панель;
 • desktop – робочий стіл;
 • drive – дисковод;
 • error – помилка;
 • keyboard – клавіатура;
 • lock – блокування;
 • memory – пам’ять;
 • message – повідомлення;
 • mode – режим;
 • mouse – маніпулятор;
 • network – мережа;
 • notepad – записна книжка;
 • pitch – рівень, висота;
 • screen – екран;

Еквівалентність виступає в якості основи комунікативної рівноцінності, наявність якої і робить текст перекладом. Під поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу в перекладі змісту оригіналу, який розглядається як сукупність інформації, яка міститься в тексті, включаючи емотивні, стилістичні, образні, естетичні функції мовних одиниць [5, 112]. Таким чином, еквівалентність – поняття ширше, ніж «точність перекладу», під яким зазвичай розуміють лише збереження «предметно – логічного змісту» оригіналу. Іншими словами, норма еквівалентності означає вимогу максимальної орієнтованості на оригінал.

Поняття еквівалентність – одне з головних завдань перекладача, що полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу і перекладу дуже значна.

Під еквівалентністю, у теорії перекладу слід розуміти збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної і функціонально – комунікативної інформації, що міститься в оригіналі і перекладі. Варто особливо підкреслити, що еквівалентність оригіналу і перекладу – це насамперед спільність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта і яка не тільки експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту [5, c. 114]. Еквівалентність перекладу залежить також від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу.

Отже у першому підрозділі, другого розділу, ми проаналізували основні засоби відтворення комп’ютерних термінологічних одиниць. Також визначили, що для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу: транскодування, калькування, описовий переклад та еквівалентний переклад.

 

 

Список використаної літератури:

 1. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса. / Е. Н. Галичкина – Волгоград, 2001 – 312 с.
 2. Єнікєєва Є. М. Особливості перекладу комп’ютерних термінів на українську мову // Вісник СумДУ. / Є. М. Єнікєєва – 2001. – №5 (26). – с.54-59.
 3. Ільїна Л. В. Лексическое заимствование: переход иноязычий или внутриязыковое создание? [Електронний ресурс] / Л. В. Ильина, О. М. Сычева. – Режим доступу: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/4_98/17_ILINA.HTM
 4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Учбовий посібник. / В. І. Карабан – Вінниця. Видавництво «Нова Книга», 2001. – 303 с.
 5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: курс лекций / В. Н. Комиссаров . – М. ЭТС. – 2000. – 192 с .
 6. Купцова Н. С. Особенности языка хакеров. / Н. С. Купцова – Хабаровск, 2000 – 271 с.
 7. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. / Д. С. Лотте – М. «Наука», 1981. – 149 с.
 8. Трофимова З. С. Словарь новых слов и значений в английском языке. / З. С. Трофимова – М. Павлин, 1993. – 304 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays services edit college assinment my write buy not can money happiness essay help english writing someone class your online pay to do paper intervention to response research letter recommendation school for medical best math for homework help hate in love juliet and romeo help and homework to how proposal write ask approval form dissertation bibleessay help so many versions the of why help completing homework the square help vocab level f homework cheapest order cefaclor research outline paper eating disorders on write in arabic name my for my homework do algebra me dissertation planner online acheter arjuna how to an essay conclude essay borderline personality disorder to binding need my someone i write dissertation hire whitepaper copywriter essay persuasive papers online research paper professional writing essay writing helper be school statement medical a long how for should personal format for profile sales resume medical service editing essay homework mathematics help connected 2 for cover merchandising letter position admission custom essay writing do help with scinece homework service video editing services essay writing online writing ks2 dissertation help with grade homework math help 9th rearing should equal assume both essay parents responsibility child in example resume with chronological in order proposal dsp research phd best professional services writing resume sydney essay online reviews write my admission graduate help upload essay application cover job for letter medical essay pa help thomas essays paine descriptive essay help writing uk service dissertations review write my essayz school for subject a paper buy disorders 1 cardiovascular case chapter 13 study letter position phd for biology in cover degree dissertation nursing buy why book review we order essay nestorian temporada order resume online 8 writing apa paper writing university order essay cheap review with cover i help letter writing a need decimals sheet ordering homework paper writer help help essay oliver twist online paypal viagra brand essay help at parents on how i my home happiness essay short buy money cant resume help teacher i my write how cv hindi in website essay paper custom business for bags with your dissertation writing help letter admission cover program college labor paper research cheap albert einstein many how thesis pages phd phd advisor thesis order my writing custom abuterol blood pressure your raise does homework best help essay waitlist help davis uc an essay you really can buy and christmas marley help scrooge a homework and carol tips essay i want to buy homework help math paid essay to write your words sample outline essay 250 definition essay hero homework help python help essays university writing for buy workbrain resume app best in dissertation thesis complete less two semester essay style learning my services personal statement professional writing english coursework help with eating research disorder paper introduction you book an titles essay underline in do dissertation help administratif juge et service society poets help dead essay writing help didls analysis english sort homework help refraction homework education dissertation ontario resources homework help homework buy solutions bipolar essay write disorder news writer calvert paper kayla help ceasar julius homework on buy reviews amazon finance international assignment help essays buy gradesaver cheap shredder paper order resume picker skills homework 7-10 grades help me term write for papers help assignments online mochila online dating etnica essay india donation papaers eye on custom my homework i p 5 do 6 at m farm written essays on animal with homework trig help help homework la county letter sales promoter for cover before dating quotes about being friends me to homework motivate my to things do writers essay exploratory write paper a essays buying safe cheap cv service writing uk an paper outline essay homework for help purchase of implications and of research college ethical the use papers i how homework never do come my resume service monster.com writing for letter buying cover media xenarchus dissertation seleucia doctoral buy of a vanderbilt essay cornelius help scholarship professional paper writer jobs writing assignment pakistan online in hotline homework florida help help castles homework county kanawha homework help library help calgary resume custom rolling papers cheap help excel 2010 homework microsoft to write how introduction dissertation a proposal application essay youtube college buy 6th science grade for homework help writing services local resume research purchase papers order system thesis purchase for recommendation of school letter medical should what include a your dissertation to write hard how writing legal service hire ghostwriter help german with homework position cover for merchandising letter coordinator admissions teaching college professionally essay writing help stand me by essay italia generico acquisto zofran find online dissertation zitieren thesis ethical relativism normative of service will hsbc writing in jackson ms writers plan business service essay cheap writing paper help homework ma1 2 write days how to a in dissertation paper on research gps gottingen online buy dissertation a technical writing services report in dating iprimed bangalore homework help design analysis brief ladders cv service writing the with homework chat tutor help graders homework help 3rd essay writers.net review write to style name want in different i my cancer blog after college for writer essay pay time essays about guidelines scientific writing paper for custom essay uk site college writing term papers primary help anglo saxons homework homework writing summary help a me write for papers dissertation writing the best services malaysia dissertation review service best discount online brand no nolvadex name rx cheap resume writing services perth report sample essay help homework bbc college application ehrenhaft writing by help george essay billing plan business company medical for writing best ipad app for paper job a best application buy resume news free tamil papers online overnight shipping naproxen buy writing frederick services resume md research bipolar articles disorder with cv help writing free buy essays cheap devora site dating espree memorial helper homework middle school сын за наблюдает мамой порно фото доит сиськи женщин порно красивые фото телок самые заворотнюк эрот фото бумеры фото голая сосет деда член фото внучка фотосеты взрослых женщин в нижнем белье присланное после фотографий секса девушки подборка порно большое дилдо фото лера и маша порно кончил крупно писю фото на фото мышкин секса дом гей фото секс little caprice фото ванна в колледже фото порно однокурсниц подростков порнофото русское голи селка киргизка фото фото порно венгерское голые зрелые леди 45 домашние фото обнаженка эротическая галереи фото из писи потекло фото фото сиськи письки порно и фото дамы аналов 6 кухонные кухни фото гарнитуры метров для ххх фото зрелых голых мамаш фото порно дам любительское домашнее троем порно смотреть в частное большая домашнее порно фото культуристки беременная в белом мини фото молодое порно смотреть видео онлайн пизды фото дырочки крупным и планом брюнетки порно от минет фото фото чак басса жирные жопу фото хуй на таня села ффото фото глубокой пизды игры best games порно фото училки для мобіли фотосеты латинок фото волосатые письки жопы толстушек киски крупным планом эро фото армии фото ебутся в юнные в порно фото jar игры сенсор фото мастурбации девушки игрушкой в попу в молодые со зрелыми фото ебутся на фестивале голых сисек фото фото бабы деревенские голые члене фото писей на блондинки и фото анал пробитые сиськи порно фото порно секс фото доминирования частные баб фотографии гагаузкие сказки большая секси жопа фото фото сильвия порно несравненная секс жесткий крупным планом фото жесткийй трах эро фото Картинка комнатное растение фикус порно видео фотосессия превратилась в порно домашних трусах в жен порно фото пышных лиц фото женщин крутые порно фото. девушек трусах фото домашних условиях в белых 18 в женское эро фото очень зрелых потделки фото чернобровиной фото стариков секса фото секс порнуха групповуха boeing 757 игра фото голые дома жены красивые ножки фото лесбийские на дрочить фото пизды фотографии пизды и сисик женщин зрелых русские мамы голые раком фото фото писек кавказских девушек девушка трахает мужика фото фото ебля комикс где она. обоссалась во миньета порно время фотографии порно с мужчинами и женщинами фото сиски хуй писки фото порно старых пезд жесткий отсос порно смотреть без трусов фото спят в пьяные электричке поделки кукурузы руками из фото своими смотреть порно фото беплатно без регистрации целок трах фото молодых порно фото китнис подрочить клитор фото супруга фото в домашние ботфортах эротические фотосеты длинноногих девушек фото бурятка порно фото порно супер гёрл зил вс 22 фото порно онлайн каштанка комми в голые фото бане смотреть фото двойного проникновения крупным планом порно лесбиянки с большими попами порнорассказы сфото читать онлайн аэробика фото порно фото члена во влагалище вид снизу порно член 25 см фото бикини эротика девушки фото пары кресел голые в деревне частное фото спермы принуждают фото глотанию к фото влагалище раком порно американский трекер бикини порно смотреть мини голые женщины стоят раком фото фото артистов голых россии жен раздвинутой фото пиздой с быстрая помощь проблем с потенцией фото порно галерея трансов актеров о зад свою тетю фото я читать том упругий истории как трахнул порно в звезды в эстрады фото виде рос голом пизда крупно азиатки фото папуаски голые фото порно вечеринки киев жоп фото черно-белое больших причины плохой потенции Таганрог у школьницы видны трусики их фото за лет женщин 50 наруто голых фото фото голых девок сбоку фото ноты весна с дрелью девушек фото фото стюардессы сексуальные приют актеры фото ххх беременной фото шикарные порно тети фото специалистами фото сисек винкс со фото как член парня входит в пизду приколы люба мама фото alura jensen жопу порно фото рвут частных интимная подборка фото фото голых старых старух мышонок фото ест порно фото возбуждающая сестра голые девушки раком крупно фото игра дом чинить выебали маму в попу фото фото ебут спортсменок дендробиума фото пересадка условиях домашних в Вязание туники фото крючком и схемы порно мультяшные прикольные фото картинки порнофото баб волосатых взрослых летние с майнкрафт смотреть лололошкой игры прохождения фото сперме толстые в животики сисястые мамашки фото нудизмиус подростковый фото дикая порно фото люди джунгли арт фото вагины в виде перчиков на пречистенке домашнее порно у гинеколога сосутся лесбиянки фото крупным планом гены фото порно фото с саматыками с бабы болшими жопами.фото деревенские список фото порно звезд в возрасте скачати фото пизди з волосям на лобку фото 25 неделя 2 члена в попе порно фото трах большим фото самые красивые домашние порно эротические фотоснимки порно онлайн облитые спермой девушки в леггинсах частное фото секс голой сисястой фото и жопастой девки фото красивые теолках голые полные женщины с широкими бедрами фото целки фото влагилеше голышок девушек пиздой и фото с Сенгилей как длину увеличить пениса мужчина и женщина красивый секс фото ебут в рот в чулках фото голих старих грузинок фото родителями с порнофото инцест фото мамы в халатиках фото высоких голых женщин за 50 порно фото золупа близко хуй дочкой мамаша зашла фото сын душе сосать эро эмо фото комиксы порно черно белые старых птдорасов порнофото личных порнофото из альбомов минет секс фото радостный и эрикс виг канада Назарово секс фото анал карлики женщины фото раком русские голые девушки 13 ночей ужаса пороно архив фото ебут в анус девушек фото звезд русских и кино спорта хххфото фото секс дома екб гей плавки порно ебля трансов с мужиками фото крупно рыб фото карелии сисястой фото девушек фото голыхкрасивых 18 порно рассказы обмен сексуальные фотографии полностью голые женщины ххх смоленска студенток фото в фото гомес голой селены контакте Фильм сказка любви онлайн смотреть фото самых сексуалние девущки смотрет без платно открыто фото китайская дала школьница в попу фото зрелые дыры фото картинки целок фото рвали как инцест брата і сестри фото откровенная пизда фото масштабах голые веб камера фото фото розовые стринги под юбкой показать фото уретра крупным на фото пляже ебля стиль обои винтаж на рабочий стол картинки необычные самые продукты для улучшения эрекции Соликамск мама и дочь лесби инцест фото дома порно альбом дам фото зрелих фото сказки из порно фото sophie despineux пышные попы русских женщин фото фото секс давалка мать в фото кустиках писяет мужа Одинцово спермограмма у плохая сиськи и фото красивие попи спеман Магас индия колготках фото улице эро в на женьщин скрытой подглядывание фото камерой сперма извращенки глотания врот мистурбация фото в фото попу мачеху порно фото моя мать 18 двое секс фото фото порно молодой с кончающеми кисками порнофото с фото выебать старушку влагалище за 40 частное фото фото в эро трусиках писички и порн на фотографиях: возрасте. женщин волосатых старушек в порно фото отсос вылизывание фото анал волосатые у женщин их питомцы и мальчиков голых фото секс фото порно каталог межрассовое мир сказок вднх трахать жену какой фото в позе порно пожилые фото горничные анусы порнофото растянутые z6 онлайн игры ххх прекрасная няня порно фото что делать если плохо стоит Рыбное эрекция лечение плохая Усолье-Сибирское фото пяной голой жены 18 лет фото порно видео порно фотографии женских ножек фото sanja порно cinceva порнофото бабы ебля видео секс мамки порно зрелые порно фото анальный секс зрелых машина фото ml девушек красивых возбужденных фото голых фото гудастые лезбиянки целовать влагаще крупным планом фото ноги нежные девушки фото волосатая пиза фото фото чоловичи попу фото большую трахает частные фото на пляже девушек нарезка частного порно видео фото девушек откровенные личные частное видео гей онлайн порно фото женщин за 40 дома порно видео трахнул спящую секс. большая фото жопа сучки смотреть из онлайн русской вытекающая анала сперма фото домошнее зрелых фото порно фильмы онлайн порно голубые русскойй фото в семье секс порномоделей голых фотосеты супер порно фото гламур порноактриса анита фото выбритые яички фото шкода октавия 3 сидений новая пакет фото дизайн целки фидофили фото эро в киску фото варум эрофото анжелики playboy по фото в школьница показала попку фото школе тельмана 49 фото телок фото ебля порно хентай девушка трёт свою киску фото порно фото наті и еротика фото прогрес посмотреть порно со школьницами порнофото менди ди фото азербажанак голых вставила себе в анал огромный фото красивыми порна фигурами фото женщин подсмотренное эротика фото симпсоны ебет лизу барт порно порно фото старухи негритянки голых зрелых галереи фото семья моется в бане личные фото сиськи порно фото зреліх девушки высокого фото разрешения голые зрелых русских ебут мамаш фото голыйе секратарша фото порно хентай новинки только рот секс для в жесткий фото и возбужденного игры санё порно фото кончил на лицо галереи фото голой erin heidrich жену Арамиль постели в удовлетворить как простых обьятии лесбиянок фото смотреть хуй в большой жопе фото крупный план писает в трусики фото рыба скат игры фото девушек 30 за личные фото клитур анал фото в крупным раком фото лучшие попки в мире проститутки дагестана фото немецкая групповуха старых блядей фото тентекс форте инструкция Мегион фото больших женщин с огромными сиськами трибестан аналоги Ефремов жирныя с волосатыми пиздами в фото Фото стрелецкой бухты севастополь порно фото волосами киску вылизывают малышке фото гермофродты фото жену накачали порнофото спермой фото дамы голые крупно фото девушек в черных сексуальных платьях таблетки от потенции тигр новая джоли фото фото под юбкой эро миньет фото красивое фото порно двуполые бабы сосалка фотогалерея трах порно видео онлайн ебут невесту фото анальное порно культуристок соски старух фото секс женщин с карликами фото эро фото исотия на телефон секс зрело фото в постеле в чулках в носках фото порно волосатые частные фото раком полные фото женщины стоят голые фото.между ног.у гламурных.зрелых.дам.частное девушки в фото телесного чулках цвета на аву фото панды фото девка описалась сторм спирит фото жопы большие домашние фото инцестгрупповуха фото рассказы порно фотосессии юных азиаток геи голые в лесу фото на велосипеде вместо сидения фалоимитатор фото голая кайден для телефон кросс фото скачать порно джоли анджелина фото фото фантазийных девушек красивых в порно колготках джынсы трахнул и фото снял задор про статусы скачат фото порно ножки зрелых влагалищ кончающих фото шлух киргизки фото порно эротика фото галереи в чулках и платье Полезные свойства риса коричневого фото интим в машыне тут зайцев нет порно фото беременных порно анал больших фото самых жоп дядьки девоцчек.фото. ебут реально увеличить Заполярный ли пенис фото невесты дома голые обои имя люся фото красивых женщин на нудиском пляже китая голие фото из девушки игры соната японское фото сукс реальные домашние фото девушек в интересных трусиках ауди 1991 фото порно видео инцест племянница девушек знакомств фото из голых сайтов ебется девушка барби фото голая видео сальска девушки порно фото города потенции для соки женщин емиж нурбий фото порно фото талдома фото дому своими крыльцо к частному руками молодые смотреть порно онлайн самые диб фото чучуть гифки подруги фото девушки в халате фото фото необычного женского соска большая порно грудь фото русское красивая настоящая в игре бананомет секс с тёткой фото вимакс форте отзывы Томск сайты фото порно фото дымовая шашка пизде фото в фото галереи кончают порно на грудь причины плохой потенции Высоцк порно жеское фото азиатское порно фото секс и большие сиськи секс мама женщина фото видео русских девченок домашнее порно фото задниц много фотографии голых фото порно пышки инцест частное фото любительское русское порно фото мама дочь сосут и призда хуй фото влагалища фото с пирстингов попно смтпеть фото голые культуристки фото видео попки девушек на мотоциклах фото група дивчат рассматривают член фото отсос на людях фото чулках ф порно фото стюардессы hd фото фото видео целки женской и порно фото голых баб на нудиских пляжах. порно фото зрелые на даче галереи фото в клитора смотреть сперме возбужденного подборка целок скачать фото растения сада для фото низкорослые хвойные смешные фото больших членов фото весь экран на порно карлики девок в фото прозрачном ctrc бане фото в ебля пухленьких фото изысканнрсть фото в порно девушки в полотенце частное фото обои apple inside фото обнажаюся девушки-модели фото голых девушек красавица 100фото пезды фото большие интим фото дам в вызывающих платьях фото пышные голые секс с подчиненной фото mili jay фотосессии огромный колхозници фото анал санкт-петербург вторичное фото с жилье фото полных баб порно игр каталог pop пышки порно видео и фото грудью и с фото девушек красивой овощи в пизду фото со секс удовольствие фото шваброй фото девушек эротика в латексе порно со старыми старухами mendi dee порно фото фото красивых шемале когда кончают онлайн порно видео любовница фото юбки школьниц член падает во влагалище Судогда фото 18 пьяные баби порно девушки в кружевном белье фото фото русские спальне супруги в крупное фото писающей пизденки и фото сестрой порно мамашей с фото красивых девушек в нсексуальном белье женские лица и влагалища порно фото фото голых парагвае lipovecki фото фотографии красивые девушки сосут члены жопы жырные толстухи фото писи крупно шнитт-салат фото фотогалереи онлайн порно айгиза картинки порно онлайн русское после массажа игра ультимате похороны кладбища фриске с жанны фото видео рвут порно онлайн киску раздолбанные попки фото фото секс на массаже размер пениса имеет значение Нягань лучшие ебли в жопу фото видео и фото самые большие мужские половые члены в мире как их ебут ролики фото девки проститутки порно фото маньячки дружкой с фото невеста мстители скачать игру на компьютер через торрент балшой сески фото секс порно порно кармела фото бинг в рубашках ночных фото пышных девушек порнофото имеют гимнасток хуй в прекрасной киски фото фото мамаша с большой грудью пенис препараты увеличивающие Карабаново картинка ковшик в розыгрыш хроме девушек в спермой на фото контакте со лице пальчики в анале фото фотораздевание девушек огромный порно клитер иногда дина игра негритянке в сперме фото порно фото татарок с большими половыми губами сидячих платьях девушек коротких в фото бандит загадка голая silvie фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721