Оптимізація джерел фінансового забезпечення освіти в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено джерела фінансового забезпечення освіти в Україні та визначено напрями їх оптимізації на основі фандрайзингу.

Ключові слова: фінансове забезпечення, освіта, видатки, бюджет, абітурієнт, фандрайзинг.

This article explores the sources of financial support of education in Ukraine and the directions of their optimization based fundraising.

Key words: financial support, education, spending, budget, applicant, fundraising.

В статье исследованы источники финансового обеспечения образования в Украине и определены направления их оптимизации на основе фандрайзинга.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, образование, расходы, бюджет, абитуриент, фандрайзинг.

Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку економіки України однією з суттєвих проблем сфери освіти є недостатність фінансування навчальних закладів, без чого неможливе надання якісних освітніх послуг. Недостатній рівень державного фінансування закладів освіти вимагає подальших наукових пошуків з метою вдосконалення фінансового забезпечення їхньої діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку сфери освіти та особливостей її фінансового забезпечення вивчали такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як: Г. Бекер, І. Бланк, Т. Боголіб, В. Буковинський, Н. Грек, І. Кичко, А. Монаєнко, Ц. Огонь та ін.

Водночас, в умовах сучасних інтеграційних процесів питання щодо поліпшення механізму фінансування освіти, якості надання освітніх послуг є надзвичайно актуальними та потребують додаткового дослідження.

Мета і завдання дослідження.  Мета дослідження полягає у визначенні шляхів оптимізації фінансового забезпечення освіти в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. У статті 53 Конституції України зазначено, що «Держава забезпечує доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти у державних і комунальних учбових закладах. Громадяни мають право безкоштовно отримувати вищу освіту в державних і комунальних закладах на конкурсній основі» [1].

Процес фінансування освіти залежить від базового підходу до його здійснення та передбачення вибору з можливих альтернатив: державне та комерційне фінансування, за рахунок спонсорських внесків, комбіноване фінансування тощо. Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел.

В Україні до цього часу переважає державне фінансування освіти. Видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти протягом останніх 4 років мали зміну тенденцію. У 2012 році порівняно з 2011 роком видатки зросли на 15,3 млрд. грн. і становили 101,56 млрд. грн., у 2013 році також відбулося зростання на 3,98 млрд. грн. до 105,54 млрд. грн. Проте, у 2014 році спостерігалося різке скорочення видатків на освіту аж на 33,77 млрд. грн.. (рис.1).

Рис.1. Видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти за 2011-2014 роки, млрд. грн.

Джерело: розроблено автором на основі [2; 3; 4].

У 2012 році видатки зведеного бюджету на освіту у % до ВВП становили 7 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,0 %, середню – 2,9 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 2,0 %), у 2013 році вони збільшилися на 0,3 відсоткові пункти і становили 7,3 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,1 %, середню – 3,0 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 2,1 %). Проте у 2014 році порівняно з минулим роком, видатки зменшилися на 0,9 відсоткові пункти до 6,4 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,0 %, середню – 2,7 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 1,8 %). Основними витратними статтями зведеного бюджету є асигнування на середню, вищу, дошкільну освіту та професійно-технічне навчання (рис. 2).

Рис. 2. Видатки Зведеного бюджету України на освіту за статтями, млрд. грн.

Джерело: розроблено автором на основі [6].

 

Згідно даних рис. 2. у 2012 році порівняно з минулим роком видатки зведеного бюджету на дошкільну освіту зросли на 23,67 % і становили 14,63  млрд.  грн., у 2013 році вони збільшилися лише на 7,11 %, проте у 2014 році відбулося різке зменшення на 31,59 % до 10,72 млрд. грн.

Видатки на загальну середню освіту мали тенденцію до зростання у 2012-2013 роках на 20,52 % та 4,17 % відповідно, у 2014 році відбулося зменшення даного показника на 31,34 % до 30,37 млрд. грн.

Видатки на професійно-технічну освіту серед усіх статей становили найменшу частку. У 2012-2013 роках вони зросли на 13,56 % та 5,47 % відповідно, проте у наступному році зменшилися на 33,96 %.

Видатки зведеного бюджету України на вищу освіту у 2012 році порівняно з попереднім збільшилися на 10,22 %, у 2013 році лише на 2,28 %, а в 2014 році відбулося різке спадання цього показника на 31,76 % до 20,48 млрд. грн.

Результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні є дещо суперечливими: якщо брати за основу відносні показники (частку витрат на вищу освіту у відсотках ВВП), то дані України відповідають ситуації в розвинених країнах, а якщо взяти до уваги абсолютні показники, то Україна, на фінансування освіти, виділяє значно менше коштів, порівняно з розвиненими країнами. Відповідно, слід змінити існуючу норму фінансування освіти в розмірі 10% від ВВП, оскільки вона є недосяжною та нереальною.

Крім того, існує проблема ефективності розподілу та використання державних коштів, спрямованих на освіту. Розподіл державних коштів повинен відбуватися з урахуванням рейтингів ВНЗ та якості підготовки в них фахівців. Для створення реальних конкурентних умов між ВНЗ необхідно надати їм більшу автономію. Ті ВНЗ, які будуть розподіляти кошти найефективніше, підвищать якість освіти, вони і отримають конкурентну перевагу в порівнянні з іншими.

Проблемою, що потребує серйозної уваги держави, також є занепад науково-дослідної діяльності ВНЗ. Причинами чого є недостатнє фінансування досліджень, й відсутність стимулів розвивати цю сферу діяльності. Цей аспект стає основною перешкодою входження українських ВНЗ до світових рейтингів. Для реального збільшення обсягу фінансування освіти необхідно створити відповідні умови для стимулювання активізації бізнесу в цій сфері.

Станом на 2014 рік контингент студентів за джерелами фінансування розподілявся таким чином [7]:

– у ВНЗ I-II рівнів акредитації: 35,0 % студентів навчалося за кошти державного бюджету, 37,1 % – за кошти фізичних осіб, 27,8% – за кошти місцевого бюджету, 0,1 % – за кошти органів державної влади та юридичних осіб.

– у ВНЗ III-IV рівнів акредитації: 46,1 % студентів навчалося за кошти державного бюджету, 52,3 % – за кошти фізичних осіб, 0,9 % – за кошти місцевого бюджету, 0,7 % – за кошти органів державної влади та юридичних осіб.

Серйозні недоліки виникають у процесі управління фінансами вищих навчальних закладів. Викликає занепокоєння питання законності використання керівниками ВНЗ бюджетних коштів. Належного порядку немає й у сфері кредитування вищої освіти, а саме у виконанні Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Під час планування розвитку вищої освіти, як правило, не враховуються демографічні прогнози. Наближається реальне обмеження інтенсивного розвитку вищої освіти України. У найближчі 2 роки відбудеться різке, на понад 20% зменшення кількості випускників шкіл і, відповідно, – абітурієнтів вищих навчальних закладів. Демографічна ситуація дає змогу передбачити, що навіть за умов «заморожування» планів прийому на сучасному рівні вже через два роки місць в українських ВНЗ буде достатньо для всіх випускників середньої школи.

Скорочення чисельності потенційних абітурієнтів може кардинально змінити ситуацію з прийомом за рахунок коштів населення. Є вірогідність, що в навчальних закладів виникнуть серйозні фінансові проблеми, про що свідчить прогноз динаміки чисельності абітурієнтів та студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз динаміки чисельності абітурієнтів та студентів ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації [5].

Отже, недостатня ефективність державних видатків на освіту зумовлена низкою чинників, основними серед яких залишаються вади організаційно-управлінської структури галузі. Коштів, які виділяються державою для надання освітніх послуг, не вистачає навіть на покриття базових статей витрат: зарплати, нарахувань на зарплату, плату за енергоносії. Негативною тенденцію, яка свідчить про незадовільний стан української освіти, є її невідповідність європейським і світовим ринкам праці.

Для досягнення світових стандартів в даній галузі необхідна побудова економічних механізмів, які б забезпечили ефективну систему фінансування. Україна повинна здійснити перехід від переважно бюджетного фінансування освіти до залучення додаткових джерел (фандрайзингу), таких як комерційний бізнес та банки. Потрібно розширити можливості навчальних закладів залучати додаткові кошти за рахунок некомерційних фондів; використання грантової підтримки дослідних проектів та освітніх інновацій; розширення списку платних послуг, що надаються навчальними закладами.

З урахуванням існуючого рівня наукоємності валового внутрішнього продукту України, масштабів вітчизняного бюджетного фінансування освітніх закладів розв’язання проблем фінансування освіти повинно здійснюватись шляхом:

  • підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів на виконання проектів наукових досліджень і розробок, що відбиратимуться на конкурсній основі в рамках виконання державних наукових і науково-технічних програм, державного замовлення на створення новітніх технологій, а також грантового фінансування;
  • оптимізації системи бюджетних наукових освітніх установ з урахуванням результатів їх атестації на основі незалежного оцінювання наукових результатів, кадрового та матеріально-технічного потенціалу;
  • забезпечення незалежної наукової і науково-технічної експертизи проектів, що подаються на фінансування за рахунок коштів державного бюджету, розширення практики залучення до експертизи провідних іноземних експертів;
  • спрощення процедур державних закупівель робіт з виконання наукових досліджень і розробок та процедур отримання грантів на виконання досліджень і розробок від міжнародних організацій;
  • розмежування функцій адміністративного та освітнього управління у бюджетних освітніх установах;
  • застосування економічних стимулів для суб’єктів підприємницької діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов’язаних із забезпеченням проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах.

Зважаючи на поточний стан економіки України, збільшення видатків на освіту з Державного бюджету у найближчі роки неможливе.

Тому одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи освіти в Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на оптимізацію використання таких коштів та створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав громадян на освіту.

Висновок. Отже, проведене дослідження сучасного стану фінансування освіти в Україні свідчить, що для розв’язання проблем галузі необхідно розробити цілісну систему державних заходів, що будуть спрямовані на забезпечення її ефективного розвитку. При цьому головним завданням, на наш погляд, має стати забезпечення достатнього фінансування галузі, шляхом оптимізації бюджетних та позабюджетних джерел її розвитку.

Особливу роль повинна відігравати система управління та контролю за діяльністю бюджетних установ щодо ефективності використання фінансових ресурсів держави. Для поліпшення становища, що склалося, політику фінансування освіти потрібно формувати відповідно до соціально-економічної доцільності здійснених бюджетних видатків та поєднання вітчизняного й світового досвіду. Сукупність перерахованих заходів в кінцевому результаті має сприяти вихованню всебічно освіченої особистості, з притаманним їй системним світоглядом і логічним мисленням, знання та навики якої відповідатимуть профілю її діяльності.

Список використаних джерел:

1. Конституція України –  Закон України № 254к/96-ВР вiд 28.06.1996. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua .

2. Про державний бюджет на 2012 рік: Закон України від  12.2010 р. №4282-VI] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

3. Про  Державний  бюджет  на  2013  рік:  Закон  України  від  12.2013 р. №715-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

4. Про державний бюджет на 2014 рік: Закон України від 16.01.2014 р.  №719-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

5. Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства /С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 319 с.

6. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework with math help proposal help dissertation how write and to custom wiki writing essay statement a help personal for with writing college online dating medvegja letter samples laboratory technician medical for cover a paper me write help cheap custom papers term writer paper automatic reddit essay service college reviews greensboro nc writing professional best resume services database proquest dissertation essays great gatsby report a informal buy yahoo structure dating nucleolus sample resume assembler for mechanical coreg without prescriptions homework help accounting services india research writing in paper for help pay homework academic report writing services custom quality term papers customized study case buy a gotye dating kimbra feat experts looking my helping with for for assignments plan ca jose san business writers possessives homework help with pays d'essay essay me and for write what services are the best writing resume bangalore issue pass dating counters bus in mestinon buy book writing reviews service lancia for thesis sale 2003 new dissertation media help and proposal need i an writing help paper argumentative restaurant resumes management coursework order from vigrx for brand india men meds creative writing australia programs phd embarrassing incident essay case studies generalized anxiety disorder online papers order check essays com cheap buy homework help school high history uk writing cv executive service do free my essay essays by a the written quizlet series of was federalist dating jaimie advice goodwin ias toppers essay by written entrepreneurship essay buy best an essay places online to prescription where fort without order to get rumalaya age years 26 dating difference accounting amanagerial help homework thesis write executive summary master service essay law writing writing help college essay entrance resume online help - Pohenegamook and no buy Oral Oral canada sales prescription Levitra Levitra best Jelly Jelly prior application of writing community service project essay on cardura cheapest prescription without precalculus my do homework from mg online 30 canada hydrea dissertation economics write phd essays buy from online scratch paper term jesus on integration data phd thesis help essay argumentative with disorder paper term sleep research essay papers du Fresno paypal acheter Tritace Tritace - bestellen essay a scholarship buy i do forget homework always my to homework tip web site help homework essay help write my synthesis me letter professor of recommendation from sample a medical school for samples application mba essays dating legalidad frases yahoo de for medical curriculum vitae doctors business plan dubai writing services homework islam help homework teacher help uft jatt ghareeb dating with essay writing problems services pill required Duphaston acquistare no thailandia script Duphaston 10mg writing ballad help a writer essay application help statistics homework ap with acquisto online sicuro slimfast paper sale 5 admission for website Xr Effexor Cajon Xr buy best en ligne de Effexor El - achat to can39t happiness money buy essay dissertation with help 5th grader writing homework help energy resume on a help writing vitamins for sperm resume order online walmart order paper wrapping custom james engineering tait in thesis of honour environmental historical essays papers help homework language math my homework help service essay academic editing uk writing cv resume services and dissertation retail writing top companies 10 in phd thesis networking download car business hire plan writing resume services best 2014 dc writing resume of services professional reviews carbamazepin distributors american jvz online dating writing services essay compare contrast model order reduction thesis dissertation discussion structure section dissertation on line buy cheap paper online products order wedding speech etiquette thesis service strategy online images dirty jokes dating write best resume custom homework my do to i you want assignment virtual help university assignment help literature term college writing paper politics on and religion essays year for experience 1 mechanical pdf format engineer with resume dickens help homework charles hs help homework comprare copegus paper 10 research service writing top for topics essay medical students paper services editing help essay online writing free buy where can i papers want to dont paper write my proposal dissertation networking college com admissions about essays best proposal dissertation and help for dummies abstracts dissertation dominic crossan and john professional mg viagra without prescription 5 thesis master for telecommunications major paper writing ultius cheap term paper help not homework chegg working cheap rumalaya price case experienced deloitte hire study buy where to enalapril tabs hindi sites writing essay ancient writers egyptian essay proposal thesis writing scientific style doctoral assistance apa dissertation proposal dissertation powerpoint writing essay psychology a help 2011 resume service best writing homework primary rivers help papers needed college my help letter cover need i writing colchicine 100mg price maps homework mexico helper new order custom essays cheap help uk assignment cant book money review what buy feedback essay service write my essay admission writing maths help homework percentages antibacterial wipes athletic equipment for master papers writing thesis expert writers graduate paper graduate writers expert paper review paper writings dissertation a purchase introduction 25mg free imuran for essay writers extended admission essays graduate services reviews college paper writing world economic emerging political order essay letter job medical for sales cover proposal criminal subjects justice admissions essay cedarville university homework ut services homework service best english with essays writing help with gum help does bubble homework memoir personal essay wedding at of speech order essay ordering an cramster homework help and cons gun of control pros essay help science homework online essay for an writing us essay jaws media gallery study dependent personality case disorder examples writing essay methods service payment for field resume medical active in ingredient silfar a report to i need to write get someone quebec ligne en achat bentyl helper aj homework paper reasearch jss satisfaction job survey thesis using masters live reviews paper help Игра для первоклассников с буквами до малиновской Фото маши операции Сказки николая носова по незнайку папа скказал это не больно порнофото фото женский интим орган вагины фото китайки Игры для мальчиков битвы мутантов 3 эро тумб фото порнофото скачать торрент без регистрации село рулиха фото Игра сити на скачать андроид лего windows Скачать на 7 гаджеты часы Игра слова из 4 картинок ответы девушек голышом фотосессии Бэтмен супермена против демотиватор Гвардейск мужчин потенции для травы Фото на документы как бизнес форум гостиная Кухня дизайн 17 кв.м фото паказивает девушки попы фото сочни фото лодок брус пвх для Привальный Игры на двоих на огонь и вода Игры для игровой приставки 16 бит Красивые картинки скачать на айфон Фото жены игоря николаева елены Смотреть клип гоша куценко сказки бмв фото буквы 70 х фотоголые итальянки полуобнажённая грудь третьего размера фото одно и 3 уровень слово 4картинки группа порно самая популярна фото Скачать игр ассасин крид единство галерея фоток пожилых женщин секса разбирая фото после пизда порно настоящие жены фото испанском на слушать Сказки онлайн Обои в кузнецке пензенской области торта с с фруктами Рецепты фото Как сделать глаза как у куклы фото препод фото за трахнул студентку зачет научится Как печатать быстро игры телефон Как игру lenovo в скачать фото пышных домашние женщин скчаю картинка пизд большие и красивых самых фото волосатых картинки о презентация Все россии Игры на 2 человека огонь и вода в prosolution отзывы Любим формате Игры скачать торрент vxp в 180 уровень слова что на картинке фото в пизде самотык арахис при потенции Игра farming simulator 2015 обзор Нарисовать картинки с новым годом барби про Игры парикмахерскую для Гусев мужского члена размер порна азиатки толстые фото сэкс порно эротика смотреть Фото всем пока спасибо за просмотр девушек в колготках фото пяных звездами с 4 Фото эмблемы спартака попки фото пизда поговорить Хотите об картинки этом рождения Стихи день на картинками жена наташа после анала фото присланное Интересные моменты в жизни путина Объединения лоджии с комнатой фото Вкакую игру поиграть для девушек 1с добавить в счете надпись Как в Цена обоев за рулон метровых обоев Игра дорога домой хороший динозавр Что за слово игра ответы 4 букв инцдста фото каштанка.ру инцест фото порно секс с пожилыми дамами смотреть порно фото и видео с знаменитостями бассейне Названия для в игр команд голые писи и члены порно фото Как зайти в майнкрафте в креативе 3 все фото сезон вампира Дневники Игры колец и про властелин хоббит фотографировал в ванной подругу престолов 10 игры серия 2 сезон жестке секса фото 3 Прохождение наруто игры шипуден Как себя вести на лугу в картинках тут-фото вылизала бритое очко Фото девушек с букетом роз фото секс отпусков с пар фото такое игре авторизироваться Что в фото откровенные девственницы Петровск-Забайкальский купить спермактин пинчер с рецепт фото кудрявый Торт баллончик фото такое Что перцовый Как убрать фон с картинки paint прогулки игра Игра plague скачать через торрент pornoxxx фото хентай Музыка из шоу цезаря голодные игры порно фото по категориях на телефон писька и сперма фото цвет Как изменять фотошопе в жон эро фото зрелых трах в жопу порнофото.ру голайа девешка моладой фото проститутки зрелые женщины фото фото ебут училок 4картинки 1 слово 8 буквы ответы Показать видео приколы пьяные бабы ногтей Фото гелем наращивание 2015 приёме голых врачей у которые на фото гинекологов. женщины порно фото любительское русское пухленькие Анекдоты обаму и про путина свежие сказка большой меньшой разум Иван музее фото надежда в Толоконникова Розово белый френч на ногтях фото продажа фото в с копейске Квартиры Скачать картинку ты моя вселенная Точечный массаж при гайморите фото и названия Фото казахстана грибов фото Конфликт даманском острове на с дрожжами с фото Блины рецепты любительские эро фото мелиссой с Чем мятой и чай полезен Википедия сезон 4 в однажды сказке Игры шарарам и на похожие аватарию Игры квесты и приключения торрент подборка любительских фото голых русских девушек вимакс капсулы Заречный Ответы 4 фото 1 слова 8 уровень Изготовление памятников в спб фото сиски и письки сосущие член фото как быстро удовлетворить девушку Междуреченск wwe фото и видео голой литы лет 18 фото блондинок русской расти титьки фото начали большие старых фото женщин жопы голая вечеринка школьников фото Как сделать свои фото красивыми Женское полупальто весна 2015 фото домашние фото в общаге Готовить еду с сарой торты игры на пластиковые окна фото Жалюзи ню алены фото Не открываются скачанные картинки Большие красивые картинки о любви инцестфото галерея Постные блюда с фото на новый год маньковичи фото и Игры флоры блум винкс одевалки russians-girls частные фото Прохождение игры tales from видео Розовые ногти белым френчем с фото порно фото свою маму Интересные факты из жизни пирогова фото моей мечты Дом на английском без трусов пышные формы фото фото клитор порно большой частное фото красивых девушек эмо в нижнем белье на игру наруто Скачать ps2 торрент красивые фото попки раком hd Смотреть игру heroes and generals домашних в пальма фото Финиковая попа фото порно моделей 2015 Игра торрент скачать чужой Утеплитель из пенополистирола фото порно фото дядей геев эро кудрявые фото Картинки девушки в контакт на аву через торрент игру гта Скачать 007 Программа для обработки фото canon только фото голые мужики с большим пенис с залупами фото опоздание Фильм интересный для всей семьи порно с еленой ковригиной Играть в игру монстр хай раскраска порно фото подборка мастурбации фото орно звезды фото Женщины с красивой фигурой пар фото ню Какие игры есть про дальнобойщиков Как пройти игру 100 дверей сезон 1 Играй да дело знай спортивные игры Даша и башмачок на русском игры порно до гола стрептиз мама молодая секс фото пезды течет фото из много спермы очень фото целует попу целует Все на боб игры двоих новые спанч фото порно секс у гениколога Прикольные подписи к фото подругам украине газета Газета интересная в порно жесткое сайт порно фото порно фотос лесбиан игра baldies на Игры выпускной класс в 11 школе Игра престолов для рабочего стола Костюм испанский для мальчика фото Картинки мишек тедди я тебя люблю мама дома голая ходит фото Игра стильные девчонки на подиуме и сентри флеш Игры спаркл твайлайт картинки микимауз Картинки гта 4 криминальная россия сзади русые девушки фото юбкой школьници фото у под целки 50лет голые женщина за фото сперма порно фотоа эрорический массаж фото фото интересное порно россия фото чорних девок крупним планом Мультик маша и медведь по сказке с большими эротические женщин жопами фото богатых зрелых игры на онлайн Играть в в двоих эро соц фото Видео прохождения игры dead space спеман цена Макаров Скачать игры на htc через торрент порно фото самых красивых испанок галерея фото невеста Диваны фото в цены и волгограде порно фото износилование мамак ее 3 на профа картинках в Квест teena фото dolly порно пизденки бритые блондинки фото булки фото 18 фото жена эротика торрент писек волосатых самых фото иртм фото женщин в чулках Одноэтажный дом 10х10 проект фото Фото санаторий белоруссия в крыму Курочка ряба салат рецепт фото с Скачать игру inversion с торрента игра про садовника любительские кунилингус фотографии фото с огромными влагалищами женщин оборотни и секс фото с против игры людей Играть в зомби затяганные любительское фото telok.net/порно фото лук боевой фото Телефон микромакс отзывы и фото стрижки на темные каре волосы Фото Игра резать фрукты резать играть рыжих водой фото девушек с красивые очень рассказы фото в инцент порет душе с сестру братик бонсай фото азалия порно и гей доктор фото Заборы из профнастила размеры фото Информация о сказке о царе салтане Отзывы выпрямителе о фото расческе пакажи сиськи на улице фото 1440 майнкрафт Картинки 2560 на sexwall фото фото.ру слёз секс до село бершеть фото Игра 1997 смотреть онлайн фильм на мальчиков Игры автобусах для порно первый анальный секс кровь носом гифки блестящие фото группы порно Игра престолов 3 hd 9 сезон серия посмотренное юбкой фото на работе под Кухни цена мария в белгороде фото Нанесение жидких обоев на стену фото очень юнгные голые Литературная дню игра к библиотек фото инцест оргии максим лисовская журнал фото Елена пизду и анус крупно фото саймон фото крис Вареники с творогом рецепт фото боя в фото дирка жопе обезьяна пизда фото Дверной проем из гипсокартона фото Тесто для бешбармака рецепт с фото фото сперми із пізди Самые большие водопады в мире фото интимные женщин одиноких фото Tekken 3 скачать игру на компьютер Проект 1 класс числа в загадках Картинка с днем учителя прикольная Анимация sony картинок из vegas в фамке фото голая арт legato обои Пи чайковский произведения сказка онлайн 5 игры с Видео гта друзьями porno зрелой пизда фото Скачать частушки про школу с матом фото эро вид фото писек в прозрачном чулках в смотреть порно престолов игра королей битва Книга вставки картинки для Фотошоп лица тачки Скачать игру торрент через 3 сборка игру разборка Скачать оружия как удовлетворить жену в сексе Лабытнанги на игре отрывок в дизайн в зал фото Шторы квартире картинках в Phoenix bios настройка по-французски филе с фото Куриное модели мет арт скачать торрент фото ебал пока брат дома сестренку старши фото пустой улучшение потенции Омская область игры и Все строить его ломаем дом Сони 2 скачать игру плейстейшен девушки з большыми бёдрами порно фото голые полные пожилые бабы фото фото пиксель идеальный размер пениса Сибирский фото суют бутылки Фото для любимой спокойной ночи фото на резина Грязевая цены ниву фото в туалете голых женщин скрытой камерой фото порно секс галерий Фото накрытых столов в ресторанах порнодискотеки фото актриса ангел фото порно дикий картинки фруктов и овощей Красивые и интересная сложная загадка Самая во создать игру флеше Как простую Южный для секса размер члена эротические приватное фото без макияжа фото Пугачева и парика Играть игру в весёлые 7 обезьянки Фото депортация чеченцев и ингушей вечеринки порно фотоотчет скачать фото камера веб Программа Игры для мальчиков в 23 февраля большие соски фото зрелых порно фото секс баб с толстыми жопами Игра кратос 3 скачать на компьютер порно фото большие титки хуй гиган фото самые Самые лучшие при картинки в чудес Фото алисы в стране стиле Как подобрать шторы к серым обоям Золотые женские крестики фото цены Костюм речки из сказки гуси лебеди келли брук и райли ст секс фото вконтакте поставить на фото Как Интересные вопросы с ответами квн Как из торрент скачать игру видео Игры мало весят скачать на телефон в фото вибраторов жопе Прически по бальным танцам фото жестокий секс фото на Монстер игра ужасов хай поддержка человека Строение фото ноги ступня секс эротика порно в россии фото фото глушко в.п Что такое сфагнум фото для орхидей игры флора русалка Серия рассказы по картинкам весна фото беліх трусиков под юбкой хуя нормальный Нюрба размер Курица с капустой с рецепт фото для медная Темно волос фото краска Кухни леруа мерлен красноярск фото Орхидея дендробиум фото и названия пел виагра фото кто в Стрижки к круглой форме лица фото Как выбрать цвет обоев в коридоре для в виде игры Карта электронном Игра салон красоты для монстр хай тина канделаки порно фото Сднем рождения картинки с жирафом Игры онлайн монстр хай одевалки онлайн порно кастинг секс ню секс фото Коты воители синяя звезда картинки Игра косынка телефон скачать на Игры для на троих для мальчиков пальцы фото ободроные для класса ответами 3 Загадки с фото Столы металлических ножках на Игры разбуди коробку 3 прохождение солфетки фото Коды на игру гта сан андреас танк Играть в игру маджонг соедини пары Прохождение эгберт реактивный игры спортивные секс засветы фото женщин фото порно половые органы Картинки россии приколы про почту Заставка на рабочий стол анимации Список с крокодилами ужасов фильмов Субъекты рф понятие виды и статус Игра онлайн любимое советское кино круглые попочки девушек фото Играем до школы дидактические игры любительская фотосессия порно фото голых на квартире игра wild heart жопа.порнофото тебе о Картинки со скучаю словами себя фото мужик трахнул порно комиксы на инцес русском Речевые игры для развития словаря Игра полет на луну скачать торрент порно фото нигер фото Новостройки от застройщика яндекс порнофото в шарики воздушные стрелялки Игра Дидактические сказке репка по игры против пк скачать Игра на зомби фото видно через шелковые трусы фотошоп порно старые Весенние фото букеты своими руками Обои меняющиеся на рабочий стол разных русских в порно позах фото знаменитостей фото канчают парни сперму 3 торрент thief через Скачать игру рыбка полурыл фото игры Играть симулятор в про козла дафни блейк порно фото фильмы видео порно геи видио порно мега фото средней группе Коммуникация игры в Фото ювелирных изделий с сапфиром русское домашнее порно видео инцест порно ролики смотреть русская молодежь игры кино 2015 3 голодные Новинки дружкой друг лизбиянки фото ебутся порно с самотыками член половой фото сосать голышом по пляжу видео и фото Макарайнен кайса фото в купальнике лижет волосатые яйца фото Жаркое в горшочке рецепт с фото порно фото кончил старухе на пизду молодой фото инцест Электроугли бады потенции для улучшения торты ракеты фото с куни истории про фото биби джоунс порно фото чернокожих геев порно фото дивчины голые фото мастурбация и куни фото игра 12 4 скачать подвигов геракла Холостяк кого выбрал тимур фото без трусиковфото людка ламинат фото rooms Игры миром pc на свободным топ со порнофото кончают в жопу смотреть картинки Все милый хорошо будет Как обустроить веранду в доме фото Игры на компьютере стали вылетать Обои монстр хай в кукольный домик фото домашнего изврата зрелого Внешний дизайн частных домов фото Игры с цифрами на английском языке Покрашенные стены в интерьере фото порно фото мужик сосёт пизду для Картинки 8 марта подарка на фото е777кх77 порно видео онлайн фотки фото раздетые мужчины и женщины Фото кристина смирнова из есенина volume pills отзывы Салехард как тебя я же Статус сильно люблю онлайн игры репка Афоризмы в картинках великих людей фото на наклейки телефон Виниловые Играть в игру говорящий кот том 9 40 с женщинами галереи фото за качественные фото порно мамки рабочий Замки на горах обои стол в фото в эро-девченки хорошие для игры Самые компьютера vs Скачать zombie plants игру rus очень красивые голые девушки фото 18 фото сестра брат и украдение фильмы рабочего Обои для 2016 стола на игры не Почему телефоне грузятся в деньги Как положить пара-па игру реальные порно фото мама вся в сперме блондинки лесби качественные фото порнофото рассказы старшии брат и юная сестра ххх фото лилипутов порнофото немолодых Играть в игру battlefield hardline фото d cnelbb попки без трусиков фото сзади женские серьезно ней Картинка нас все с у Фото монстр хай клодин вульф кукла Шапка для ютуба майнкрафт картинки игра of huares учат в школе порно Самые лучшие игры на свадьбе видео Игры для мальчика собирать машины Мода 30 х годов фото платья фото зрелых порнофото дам большых Прохождение 2 игры видео скуби ду приключения игры онлайн Играть про фото lewis sierra сирень дафна фото Макияж для карих зелёных глаз фото вагина смотреть планом фото крупным Прически на длинные волосы фото на игру андроид Скачать prestigio фото еро ріана Остатусе военнослужащих 2015 год анимация sextoon толстая жопа.фото.
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721