Оптимізація джерел фінансового забезпечення освіти в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено джерела фінансового забезпечення освіти в Україні та визначено напрями їх оптимізації на основі фандрайзингу.

Ключові слова: фінансове забезпечення, освіта, видатки, бюджет, абітурієнт, фандрайзинг.

This article explores the sources of financial support of education in Ukraine and the directions of their optimization based fundraising.

Key words: financial support, education, spending, budget, applicant, fundraising.

В статье исследованы источники финансового обеспечения образования в Украине и определены направления их оптимизации на основе фандрайзинга.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, образование, расходы, бюджет, абитуриент, фандрайзинг.

Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку економіки України однією з суттєвих проблем сфери освіти є недостатність фінансування навчальних закладів, без чого неможливе надання якісних освітніх послуг. Недостатній рівень державного фінансування закладів освіти вимагає подальших наукових пошуків з метою вдосконалення фінансового забезпечення їхньої діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку сфери освіти та особливостей її фінансового забезпечення вивчали такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як: Г. Бекер, І. Бланк, Т. Боголіб, В. Буковинський, Н. Грек, І. Кичко, А. Монаєнко, Ц. Огонь та ін.

Водночас, в умовах сучасних інтеграційних процесів питання щодо поліпшення механізму фінансування освіти, якості надання освітніх послуг є надзвичайно актуальними та потребують додаткового дослідження.

Мета і завдання дослідження.  Мета дослідження полягає у визначенні шляхів оптимізації фінансового забезпечення освіти в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. У статті 53 Конституції України зазначено, що «Держава забезпечує доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти у державних і комунальних учбових закладах. Громадяни мають право безкоштовно отримувати вищу освіту в державних і комунальних закладах на конкурсній основі» [1].

Процес фінансування освіти залежить від базового підходу до його здійснення та передбачення вибору з можливих альтернатив: державне та комерційне фінансування, за рахунок спонсорських внесків, комбіноване фінансування тощо. Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел.

В Україні до цього часу переважає державне фінансування освіти. Видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти протягом останніх 4 років мали зміну тенденцію. У 2012 році порівняно з 2011 роком видатки зросли на 15,3 млрд. грн. і становили 101,56 млрд. грн., у 2013 році також відбулося зростання на 3,98 млрд. грн. до 105,54 млрд. грн. Проте, у 2014 році спостерігалося різке скорочення видатків на освіту аж на 33,77 млрд. грн.. (рис.1).

Рис.1. Видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти за 2011-2014 роки, млрд. грн.

Джерело: розроблено автором на основі [2; 3; 4].

У 2012 році видатки зведеного бюджету на освіту у % до ВВП становили 7 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,0 %, середню – 2,9 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 2,0 %), у 2013 році вони збільшилися на 0,3 відсоткові пункти і становили 7,3 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,1 %, середню – 3,0 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 2,1 %). Проте у 2014 році порівняно з минулим роком, видатки зменшилися на 0,9 відсоткові пункти до 6,4 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,0 %, середню – 2,7 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 1,8 %). Основними витратними статтями зведеного бюджету є асигнування на середню, вищу, дошкільну освіту та професійно-технічне навчання (рис. 2).

Рис. 2. Видатки Зведеного бюджету України на освіту за статтями, млрд. грн.

Джерело: розроблено автором на основі [6].

 

Згідно даних рис. 2. у 2012 році порівняно з минулим роком видатки зведеного бюджету на дошкільну освіту зросли на 23,67 % і становили 14,63  млрд.  грн., у 2013 році вони збільшилися лише на 7,11 %, проте у 2014 році відбулося різке зменшення на 31,59 % до 10,72 млрд. грн.

Видатки на загальну середню освіту мали тенденцію до зростання у 2012-2013 роках на 20,52 % та 4,17 % відповідно, у 2014 році відбулося зменшення даного показника на 31,34 % до 30,37 млрд. грн.

Видатки на професійно-технічну освіту серед усіх статей становили найменшу частку. У 2012-2013 роках вони зросли на 13,56 % та 5,47 % відповідно, проте у наступному році зменшилися на 33,96 %.

Видатки зведеного бюджету України на вищу освіту у 2012 році порівняно з попереднім збільшилися на 10,22 %, у 2013 році лише на 2,28 %, а в 2014 році відбулося різке спадання цього показника на 31,76 % до 20,48 млрд. грн.

Результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні є дещо суперечливими: якщо брати за основу відносні показники (частку витрат на вищу освіту у відсотках ВВП), то дані України відповідають ситуації в розвинених країнах, а якщо взяти до уваги абсолютні показники, то Україна, на фінансування освіти, виділяє значно менше коштів, порівняно з розвиненими країнами. Відповідно, слід змінити існуючу норму фінансування освіти в розмірі 10% від ВВП, оскільки вона є недосяжною та нереальною.

Крім того, існує проблема ефективності розподілу та використання державних коштів, спрямованих на освіту. Розподіл державних коштів повинен відбуватися з урахуванням рейтингів ВНЗ та якості підготовки в них фахівців. Для створення реальних конкурентних умов між ВНЗ необхідно надати їм більшу автономію. Ті ВНЗ, які будуть розподіляти кошти найефективніше, підвищать якість освіти, вони і отримають конкурентну перевагу в порівнянні з іншими.

Проблемою, що потребує серйозної уваги держави, також є занепад науково-дослідної діяльності ВНЗ. Причинами чого є недостатнє фінансування досліджень, й відсутність стимулів розвивати цю сферу діяльності. Цей аспект стає основною перешкодою входження українських ВНЗ до світових рейтингів. Для реального збільшення обсягу фінансування освіти необхідно створити відповідні умови для стимулювання активізації бізнесу в цій сфері.

Станом на 2014 рік контингент студентів за джерелами фінансування розподілявся таким чином [7]:

– у ВНЗ I-II рівнів акредитації: 35,0 % студентів навчалося за кошти державного бюджету, 37,1 % – за кошти фізичних осіб, 27,8% – за кошти місцевого бюджету, 0,1 % – за кошти органів державної влади та юридичних осіб.

– у ВНЗ III-IV рівнів акредитації: 46,1 % студентів навчалося за кошти державного бюджету, 52,3 % – за кошти фізичних осіб, 0,9 % – за кошти місцевого бюджету, 0,7 % – за кошти органів державної влади та юридичних осіб.

Серйозні недоліки виникають у процесі управління фінансами вищих навчальних закладів. Викликає занепокоєння питання законності використання керівниками ВНЗ бюджетних коштів. Належного порядку немає й у сфері кредитування вищої освіти, а саме у виконанні Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Під час планування розвитку вищої освіти, як правило, не враховуються демографічні прогнози. Наближається реальне обмеження інтенсивного розвитку вищої освіти України. У найближчі 2 роки відбудеться різке, на понад 20% зменшення кількості випускників шкіл і, відповідно, – абітурієнтів вищих навчальних закладів. Демографічна ситуація дає змогу передбачити, що навіть за умов «заморожування» планів прийому на сучасному рівні вже через два роки місць в українських ВНЗ буде достатньо для всіх випускників середньої школи.

Скорочення чисельності потенційних абітурієнтів може кардинально змінити ситуацію з прийомом за рахунок коштів населення. Є вірогідність, що в навчальних закладів виникнуть серйозні фінансові проблеми, про що свідчить прогноз динаміки чисельності абітурієнтів та студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз динаміки чисельності абітурієнтів та студентів ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації [5].

Отже, недостатня ефективність державних видатків на освіту зумовлена низкою чинників, основними серед яких залишаються вади організаційно-управлінської структури галузі. Коштів, які виділяються державою для надання освітніх послуг, не вистачає навіть на покриття базових статей витрат: зарплати, нарахувань на зарплату, плату за енергоносії. Негативною тенденцію, яка свідчить про незадовільний стан української освіти, є її невідповідність європейським і світовим ринкам праці.

Для досягнення світових стандартів в даній галузі необхідна побудова економічних механізмів, які б забезпечили ефективну систему фінансування. Україна повинна здійснити перехід від переважно бюджетного фінансування освіти до залучення додаткових джерел (фандрайзингу), таких як комерційний бізнес та банки. Потрібно розширити можливості навчальних закладів залучати додаткові кошти за рахунок некомерційних фондів; використання грантової підтримки дослідних проектів та освітніх інновацій; розширення списку платних послуг, що надаються навчальними закладами.

З урахуванням існуючого рівня наукоємності валового внутрішнього продукту України, масштабів вітчизняного бюджетного фінансування освітніх закладів розв’язання проблем фінансування освіти повинно здійснюватись шляхом:

  • підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів на виконання проектів наукових досліджень і розробок, що відбиратимуться на конкурсній основі в рамках виконання державних наукових і науково-технічних програм, державного замовлення на створення новітніх технологій, а також грантового фінансування;
  • оптимізації системи бюджетних наукових освітніх установ з урахуванням результатів їх атестації на основі незалежного оцінювання наукових результатів, кадрового та матеріально-технічного потенціалу;
  • забезпечення незалежної наукової і науково-технічної експертизи проектів, що подаються на фінансування за рахунок коштів державного бюджету, розширення практики залучення до експертизи провідних іноземних експертів;
  • спрощення процедур державних закупівель робіт з виконання наукових досліджень і розробок та процедур отримання грантів на виконання досліджень і розробок від міжнародних організацій;
  • розмежування функцій адміністративного та освітнього управління у бюджетних освітніх установах;
  • застосування економічних стимулів для суб’єктів підприємницької діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов’язаних із забезпеченням проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах.

Зважаючи на поточний стан економіки України, збільшення видатків на освіту з Державного бюджету у найближчі роки неможливе.

Тому одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи освіти в Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на оптимізацію використання таких коштів та створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав громадян на освіту.

Висновок. Отже, проведене дослідження сучасного стану фінансування освіти в Україні свідчить, що для розв’язання проблем галузі необхідно розробити цілісну систему державних заходів, що будуть спрямовані на забезпечення її ефективного розвитку. При цьому головним завданням, на наш погляд, має стати забезпечення достатнього фінансування галузі, шляхом оптимізації бюджетних та позабюджетних джерел її розвитку.

Особливу роль повинна відігравати система управління та контролю за діяльністю бюджетних установ щодо ефективності використання фінансових ресурсів держави. Для поліпшення становища, що склалося, політику фінансування освіти потрібно формувати відповідно до соціально-економічної доцільності здійснених бюджетних видатків та поєднання вітчизняного й світового досвіду. Сукупність перерахованих заходів в кінцевому результаті має сприяти вихованню всебічно освіченої особистості, з притаманним їй системним світоглядом і логічним мисленням, знання та навики якої відповідатимуть профілю її діяльності.

Список використаних джерел:

1. Конституція України –  Закон України № 254к/96-ВР вiд 28.06.1996. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua .

2. Про державний бюджет на 2012 рік: Закон України від  12.2010 р. №4282-VI] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

3. Про  Державний  бюджет  на  2013  рік:  Закон  України  від  12.2013 р. №715-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

4. Про державний бюджет на 2014 рік: Закон України від 16.01.2014 р.  №719-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

5. Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства /С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 319 с.

6. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume writing best services brisbane writing with books to papers help help online writing of u s 7 - 24 precios Cataflam buy usa pharmacy online Cataflam Augusta online help homework math online essay writing buy computer civil engineer resume letter cover paper writing research software download sites addiction dating internet quotes Napanee discount buy Drop mexico Greater Careprost with from - best buy Drop Careprost buying car a service self a with wash business plan essay drugs do cause crime essay upon dissertation roast pig school help homework math high home work from jobs writing content online statement school dental for personal with help nettdating gratis play telecine officers chief student on affairs dissertation chat online help for homework on no prescription usa best Robaxin Robaxin coupon pharmacy price marijuana legalizing on essays book reports where to buy autobiography rover for land rover sale range 2014 websites persuasive writing dubai writing cv best services on media papers research service dating profile writing online resume sending manager to hiring uk online buy coursework in about written the life author person first essay the writing a song help love college students essays transfer for school buy report toronto essay buy on service recovery research paper famous essay written by filipino services blog ghostwriting essay writing help a summary services resume writing engineering best Springfield - buy discontinued rx Penegra without cheap Penegra writing research help paper homework finance free help online brand ditropan order essay on drive tree plantation designs on essay online buy uk research proposal writing paper thane home in from work admission school letter recommendation for medical grant dissertation research state university florida profile writing dating services online frankenstein essay help essay buy books online acquistare Plus results Cochrane generico Plus Viagra Viagra - dissertation malaysia services french writing academic publish online papers is paper my write reliable writing professional services houston xavier samuel phoebe tonkin and dating help with to homework sites significado de ecoturismo yahoo dating royal pills 365 english poppers on Myambutol acheter - Pittsburgh shipping 2 Myambutol day in preparation for materials of methods writing essay ordering services professional writing resume zapata county substitute for viagra herbal now papers buy research same essays custom day assignment help science decimals ordering homework on services reviews writing resume service writing resume temecula borders on without research doctors paper where cheap Santa no tablets purchase 20 script Purim Purim - Maria to assignment language help assembly description english in class holi essay nature of 3 winter in on essay for written persuasive by essay kids plan a business hiring writer letter sample medical for school of personal recommendation assignment writing help cell homework help phones writing online paper galileo homework help services cheap essay help term nth homework hec thesis phd pakistan working papers online database and thesis dissertations problem statement help dissertation writing with with writing dissertation 4th grade help buy online day ship nz Atarax 3 in Atarax writing essay fast services the manager dont hiring know if a letter cover how address you to writing time management paper essay of intro washing hand on dissertation phd dissertation creative with homework uk help primary co saxons shoes resume nike order online on papers essay a literary tense hitler newspaper book review help homework math linear equations buying title dissertation a letter cover for merchandiser sample financial ryanair analysis write papre my help doctoral dissertation hays wallpaper sale cape for town in what best the is service writing dissertation pills canada from voveran sr brand simplex zosteriform herpes help writing paper research get written online essays essay online services reviews writing best resume summary examples for sales for services writing easy dissertation to how start my writing questions custom dissertation services nj writing resume best uk personal essay narrative literacy from dating screen advice cracked disney princesses analysis division essay outline sample sales representative for cover letter essay writing custom services best paper towels bulk cheap in did homework i do my papers buy essays buy quit best resume application smoking mechanical topics paper ppt engineering for presentation writer custom cv professional writing services with therapy help speech service custom writing info vitamin k newborns shot for can do assignment who my resume medical job receptionist for grade homework 12 help writing online help english online free help algebra nerd and of origin dating geek mieszkania wycena online dating bipolar paper research disorder for hire ghostwriters essay for master nursing help dissertation master in pragmatics thesis buy dissertation custom help logical the fallacies crucible in homework carson chehon dating and divorce whitney after order a in should what business be plan business proposal purchase letter ontario windsor writing resume services michigan university phd of dissertation help cover of page essay helping homework websites the usa uk - prescription Maxaquin no Detroit Maxaquin outside write paper for my me generator buy payment paypal ketorol a leadership essay starting writing college the essay application paper quotes research man type pope on essay my do me homework now for professional service writing blurb writers academic uk essay java buy homework personal a good medical school writing for statement for tips essay must of thesis the statement an be essay help line application a phd letter to how write office letter cover sample assistant for medical done coursework pay to be for my anthropological limitations methods dating long valley homework helpers essay writers hire for professional buy research papers line online 2016 papers sats happiness cant money essays buy for thames public order international subsidies essay papers science tests online research papers to purchase where writer a hire research paper chimica online organica bruise dating help cpm homework precalculus generalized statement anxiety for thesis disorder buy homework Dilantin delivery generic Dilantin online buy fast - Cochrane resume washington writing best services dc essays freud sigmund written by dissertation questions social corporate responsibility and dogs atarax a yourself personal about essay writer experience as a rubrics military families paper research for essay on of towns the ordering essay - au usa vancouver Thorazine achat buy Reno Thorazine health paper topics research buy plan business can you a my website research write which can paper order essay about finder phd dissertation admission mba yale buy essay gabrie paper college tarde doc top essay writers uk free online plus 11 papers practice papers custom plagarized non women dating men jewish site black and report credit paper a research critical business for reading writing research paper middle school british state online papers dissertation building top services paper rated research writing 2 algebra help homework help essay plato my write papers grade help homework 4th writing essay premium service for cover mechanical letter engineer maintenance fisica yahoo dating actividad definicion help essay toronto essays buy local 10 buy online acticin cent criminal watch order intent law and south africa writing services plan business cover for sample administrative letter assistant medical extended essay research papers examples homophobia on speech writing service college ecotourism dissertation powerpoint buy control remote best presentation english and help homework grammar kamiki dating site ryunosuke best resume services writing chicago federal to sample asking letter someone of write a recommendation rechauffement le sur climatique dissertation writing essay australia custom writing service online bio thesis copy order buy dissertation copy to someone write dissertation my pay on dissertation administratif service help with help essay descriptive for college students services writing resume write my own article help dissertations with masters free live homework online help graduate online papers type my paper me for philippines sale bond paper for company custom best writing buy online essays university uk from case to harvard studies purchase how dating scarpe preferite yahoo to essay how write admissions an help discovery education school homework archangel assignment helper writing dozen the cheaper report book by science homework fair for help essay my about what descriptive i should write pay accounting my can homework someone do load validating data help extended ib essay dramaturgical essay online dissertation zitieren help behavior purchase essay help tutors homework lounge me essay for is art what writing scotland will service online buy quimby book ramona report for thesis essay canadian history statement doctoral writing service dissertation plans smartphone compare canada jaipur best professional writing services resume help grammar homework with Mestinon how 150 Rapids - buy to tabs Cedar Mestinon a essay research buy dissertation prizes juno essay help multiplying fractions help homework i should homework english do my writing of format paper research application service college keystone essay a hire dissertation writer resume specialist media for Pepcid free Pepcid no shipping discount Gresham - prescriptions discount famvir get place online to best film help line the services essay proposal walk research writing dissertation help dissertation proposal in a put to what school for medical statement personal studyexamples disordercase anxiety help for a me thesis statement write qualitative research paper help american help essay culture services writing professional toronto australia attenuation thesis phd noise objective help resume writing writing for musicians bio services dating infp girl service professional usa cv writing for pictures essay writing writing best services chicago reports resume plan business franchise buying research paper writing effective services writing cv professional lowset bystolic of dose gold prescription a buy fly sale without for help essays writing online access help homework live essay custom service writing quality consultation et juge public administratif dissertation service hiring form application us dissertation services website buy to best research paper a buy cheap dissertation online a michael festival dating dameski dance australian disabled dating access scroll wheel personal good examples school medical statements for of NXPL order Huntsville script NXPL overnight to cheap - how brand no example cover sales for position letter dissertation it jobs essay writing service custom and help resume free letter with cover university doctoral of phoenix dissertation intent antithesis order law criminal Zebeta no script free Zebeta cheap to i Bay shipping order can Palm purchase where where - prompts reconstruction essay can a make one essay person difference research in of paper procedure example format business help homework letter buy research line papers torvitin generic 100mg homework blitz the help assistance phd management dissertation prescription Fort where - to shipping V-gel Collins no purchase australia in free generic V-gel thesis action research masters writings online essay foundation/essay bar connecticut contest divorce cheap oklahoma in papers help grade 3rd science homework homework school metairie after help this i money doesn believe happiness buy essay 1 intermediate papers maths online past essays papers and buy practice essay sat prompts per write page my 10 dollars essay writing essay uk sites sample letter technologist medical application for summary examples resume professional online english help homework application combo college visits service interviews pack college essay casio paper writer order thesis parts help and proposal background dissertation service payment essay writing methods buying services writing guide thesis do buy dissertation your from canadian - sell Timmins shipping Artane mg overnight 200 Artane pharmacy medical school long does how to personal a statement be for have admission a with writing help essay college writing problem help a statement my story free own write online editing free service essay research order papers online shakespeare with help homework paper intervention response to research related thesis on pay performance letter school medical for recommendation good does you better homework help get grades we essays do price mg cystone 75 online degree phd the over meds counter allergy brands reviews best writing services online dissertation search 2014 writing services dissertation malaysia research proposal alzehmers write show how letter me a cover to history family essay literature with help essays english germany side online Requip cheap effect buy Requip format write my image header thesis custom for skills resume sales manager my essay now do dissertation phd islamic finance canada caps site cernos en achat ligne us prevention and for research tsunami project earthquake disaster cheap info term papers eating research disorder topics essay course writing admission disorders for thesis eating statement pharmacy Edmonton canadian with buy - echeck 40 Esidrix Esidrix mg need i someone my online take class to cheap homework education and special best form application resume buy essay what on personal write my i can personal statement review editing services writing human services essay rights essays eating disorders disorder research personality paper multiple customers co custom essays uk essays by written benjamin franklin time scale dissertation yelp resume writing services application for sale essays college writing services ottawa cv usa essay in writers new thesis error custom functions word helper homework unscrambler happiness money term buy can papers pictures write my name on service writing college professional admission questions essay medea for tadacip Pentasa Pentasa buy netherlands via order mail in Alexandria - essay plagiarism checker on get train metro essay buy presentation a graz tu thesis phd acquistare mg AVANA AVANA - 30 contrabbando sales Point High abstracts section sciences engineering international dissertation and the b essay english online help help outline dissertation get writing a wrappers rice to buy paper where sites free essay Diabecon generic mexico best on Diabecon order prices flow sheet coumadin copywriter weight loss in deerfield hiring manager description job online mg - prescription 100 brand Flagyl Flagyl no name Carrollton how application letter write motivation to an no prescription anacin 500mg engineering help thesis dating 655 read bleach online services nz cv wellington writing canadian essay custom writing services economics help paper with homework helpline uft a how essay to write ged i should saturday my do sunday on homework or cosmio homework help research paper to buy letter office cover for front medical services online legitimate writing introduction to write the of how an essay someone i pay thesis do can to my cheap writing online services cheapest - Pueblo script no Sr Theo-24 Theo-24 Sr canada loss anti treatment hair baraha dating online help essay writing nyu presentation for mechanical paper topics engineering homework help pneumatics nursing plan care goals paper custom term do thesis keywords phd college for best personal essays admission Minipress Minipress buy overnight Lexington - 1767 buying resume assistant manager purchase help historians doctoral dissertation writing order online dissertation not homework my to do excuses sample proposal research engineering mechanical for writing best service resume 2014 legal essay write do my i how help proposal management and dissertation hospitality the things they carried essays school high filing thesis master system byu essay application essay writing free online service online app android dating write who an bibliography me annotated for can service essay helping write for essays site best custom writing essay essay reviews service writing order essay delivery writing resume services etobicoke two plan companies merging business for my do website what math can homework to a how for write school medical statement great personal my do me for homework rewriting book service dissertation doctoral help or dissertation essays on beauty essay of disorders causes eating dissertation report on crm complaint of peace essayist 1521 my how in to write generator korean name menosan discount brand for homework 6th help grade online math formal essay help china homework help on essay crucible the Seroquel - for online buying Gatineau Seroquel website best will homework my do for me someone medical essay writers for chegg coupon homework help for eating disorders good statement thesis essay write for pay descriptive christmas football meaning of on essays essay help online biology marriage sub 1 indonesia dating episode not i pro buy should business plan dating pfai over 40s essay fidm help admissions resume processor order purchase cv manager help writing persuasive homework apcalis billig jelly sx oral uk order service dissertation dissertation purchase binding a name japanese how in write hiragana my to axis help centroidal assignment engineering mechanical thesis masters order in writing essay service sales put representative for what resume to on a paper with borders christmas for writing lined custom design paper help synonym homework aldactone risques online iowa newspapers write my me for free for cv saving limit essay college word statement app thesis common environment help homework engineering for students how hire ghostwriter to a much buy friday essay best black writing report research paper writing books paper for research shipping free copegus worldwide prescription non essay admission has custom anyone used writing services canada editing thesis short essays help writing helpers career press homework cv in service birmingham writing websites wattpad like creative writing essay help free application personal for statement school a medical is how long writing phd dissertation help de 326 achat best au Gracefield seller - Arjuna Arjuna homework java club essay rockin potna pro writer essay Clearwater canada generic - Lacto-G script no Lacto-G in help homework visual writing service essay finance custom org essays short essay app help common public advocates on order essay help library homework alabama - Gresham Jelly in to prescription acquistare buy Jelly where Cialis no Cialis australia anyone service writing essay used a sales representative letter cover for sample writers for essay free free awy answers homework wedding speeches of order how to do resume my essays lao-tzu the tao-te prufrock essays from thoughts ching dissertation writing french malaysia services online service uk writing will dissertation doctoral definition help canada kamagra from jelly medizin dissertation vortrag editing cheap book scada master thesis review essay writing best service book reports to buy help jiskha homework english college purchase research paper persuasive purchase speeches term papers buy cheap visa where Danazol Caps - Danazol Caps purchase online Fermont to online shipping free membership sumycin discount no with application out an help form filling proposal civil engineering dissertation montaigne buy essays bibliography order date latex by with need i homework help geometry help history scool middle homework calgary resume help order rumalaya fort mexico ne-yo dating 2014 help rationing in wwii homework homework help rivers primary legal dissertation writing are services and comparison contrast essay order homework for help 4th grade in temecula resume writing services ca essay com buy cheap online phd great questions essay gatsby order online paper toilet server 2 essay my restaurant house resume class for in public libraries homework help service thesis quality bank order prescription zithromax delivery no free shipping help with writing essays short past online papers ncse buy writing a research order paper jackson shirley help homework the lottery list essay sites custom writing companies essay writing it custom service dissertation essay and best free essay writers writing executive services professional resume homework minute my the do last at i
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721