ОПОЗИЦІЯ У П’ЄСАХ Г. ПІНТЕРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’38:82-25Г. Пінтер

Г.Б. Бернар

ЛНУ імені Івана Франка, Львів

 

     У статті розглянуто та проаналізовано засоби створення опозиції у п’єсах Гарольда Пінтера. Виокремлено три типи опозиції – мікрокосм vs макрокосм, теперішнє vs минуле та захисники особистого простору vs чужинці на основі діалогу та авторської ремарки п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант» i «Легкий Біль».

     Ключові слова: опозиція, діалог, авторська ремарка, мікрокосм-макрокосм, теперішнє – минуле, захисники власного простору – чужинці.

 

ОППОЗИЦИЯ В ПЬЕСАХ Г. ПИНТЕРА

В статье рассмотрено и проанализировано средства создания оппозиции в пьесах Гарольда Пинтера. Выделено три типа оппозиции – микрокосм vs макрокосм, настоящее vs прошедшее, а также защитники собственного пространства vs чужаки на основе диалога и авторской ремарки пьес «День Рождение», «Комната», «Немой Официант» и «Легкая Боль».

     Ключевые слова: оппозиция, диалог, авторская ремарка, микрокосм – макрокосм, настоящее – прошедшее, защитники собственного пространства – чужаки.

 

OPPOSITION IN H. PINTER’S PLAYS

The article deals with analysis of means of opposition in Harold Pinter’s plays. Three types of opposition have been singled out – microcosm vs macrocosm(light, warm, safe, familiar – darkn, cold, dangerous, unknown), present vs past (positive, happy, pleasant period – negative, unhappy, unpleasant period) and defenders of their own space vs intruders (room dwellers – external forces) based on dialogue and author’s remark of “The Birthday Party”, “The Room”, “The Dumb Waiter” and “A Slight Ache”. These types of opposition are interconnected in the text. They are expressed on various language levels – phonetic, lexical and syntactic –  through lexical synonyms (out-in; cold-warm; up-down; here-there; dark-bright), symbols (room, window, door), alliteration (repetition of voiced and voiceless consonant sounds – s, p, f, t, k, l, n, d, b), declarative extended and unextended sentences, direct word order and inversion, absence of future tenses and flashbacks.

     Key words: opposition, dialogue, author’s remark, microcosm – macrocosm, present – past, defenders of their own space – intruders.

 

Опозиція у п’єсах Г. Пінтера була предметом дослідження таких науковців як:  E. Byczkowska, R. Cohn, M. Esslin, A. Hinchliffe, F. Lumley, G. Wellwarth, I. Wardle, A. Sykes та багатьох інших. Вони намагалися  застосувати метод літературного аналізу з метою дослідження основного структурного елементу драми – категорії часу-простору у п’єсах Г. Пінтера. Метою нашого дослідження є три типи опозиції мікрокосм vs макрокосм, теперішнє vs минуле та захисники особистого простору vs чужинці у авторській ремарці та діалозі п’єс Гарольда Пінтера на рівні тексту, а також на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівнях.  Об’єктом дослідження є тексти п’єс  «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант» i «Легкий Біль». Предметом дослідження є засоби створення опозиції.

«Для того, щоб спостерігати за тим, що відбувається з людьми, Пінтер зазвичай обирає центральним символом кімнату – будь-яку звичайну кімнату, де живуть люди. Саме ця кімната і служить мікрокосмом світу. У кімнаті люди почувають себе в безпеці. Зовні існують лише чужі, невідомі сили; всередині панує тепло і світло. Це материнська утроба, де люди почувають себе захищеними. Конфлікт у п’єсах Г. Пінтера починається тоді, коли одна із зовнішніх сил проникає у кімнату і руйнує безпеку її мешканців» [5, с. 198]. Руйнування віри героїв у безпеку їхньої особистої території виникає через страх зовнішнього світу, який виникає у самих же героїв. Таким чином, ми бачимо опозицію мікрокосм vs макрокосм (світло і темрява, тепло і холод, безпека і небезпека, відоме і невідоме).

Зокрема, у діалозі досліджуваних п’єс знаходимо такі приклади цієї опозиції:

1) Rose: It’s very cold out, I can tell you. It’s murder… Still the room keeps warm. It’s better than the basement, anyway. … I don’t know how they live down there. [4, с. 101];

2) Rose: It’s good you were up here, I can tell you. It’s good you weren’t down there, in the basement [4, 103].

3) Rose: What’s it like out? // Mrs. Sands: It’s very dark out. // Mr. Sands: Darker than in [4, c.113]

4) Flora: It’s too dark in here to peer.  … It’s so bright outside. [4, с. 178];

5) Gus: I wouldn’t mind if you had a window, you could see what it looked like outside.  … Well, I like to have a bit of a view, Ben. It whiles away the time. I mean, you come into a place when it’s still dark, you come into a room you’ve never seen before, you sleep all day, you do your job, and then you go away in the night again. Pause. I like to get a look at the scenery. You never get a chance in this job [4, с. 133-134].

У наведених прикладах для створення контрасту автор використовує лексичні антоніми – out-in; cold-warm; up-down; here-there; dark-bright.

Опозиція мікрокосм vs макрокосм дуже тісно переплітається з іншою опозицією – мешканці кімнати\захисники особистого простору vs чужинці із небезпечного зовнішнього світу. Вперше мотив вторгнення у особистий простір, який охороняється мешканцями кімнати, згадується  Ірвінг Вордл. Мешканці кімнати, такі як Роуз і Стенлі, Гас і Бен, Едвард є беззахисними перед представниками зовнішніх сил, які є жорстокими і які чинять насильство по відношенню до головних героїв. Слабкістю Роуз і Стенлі є їхній страх за минуле, а також за помилки минулого. І саме чужинці змушують їх згадати цей період їхнього життя:

1) Goldberg: What have you done with your wife?

McCann: He’s killed his wife!

Goldberg: Why did you kill your wife? [4, с. 59];

2) Riley: I have a message for you.

Rose: What message? Who have you got a message from? Who?

Riley: Your father wants you to go home. [4, с. 124].

Житло у п’єсах Г. Пінтера часто показане як територія, яку потрібно захищати від зовнішньої небезпеки. Якщо в кімнаті є двері, хтось обов’язково повинен зайти через них. Двері є найактивнішим знаком мікрокосму, оскільки рівновага кімнати може бути зруйнована в результаті вторгнення через двері. Навіть якщо вони закриті, все одно допускається можливість вторгнення. Те саме стосується і вікна. У п’єсах Г. Пінтера вікно не виконує свою традиційну функцію збільшення простору. Якщо герої і дивляться крізь нього, то не для того, щоб знати, що відбувається назовні, а для того, щоб ще раз пересвідчитись, що у світі панує зло, небезпека, моральний занепад. Рубі Кон, говорячи про світ Г. Пінтера, наголошує на відгородження героїв і прирівнює його кімнати до келій або камер і трун, надаючи їм символічного значення: „кімнати Пінтера схожі на келії без будь-якої перспективи, майбутнього. Спочатку ці кімнати видаються натуралістичними, без будь-якого підтексту. Але до кінця п’єси вони стають герметичними контейнерами, віртуальними трунами” [ 1, c. 10]

Так, наприклад, у авторській ремарці п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант»  i «Легкий Біль» цей тип опозиції актуалізованою на фонетичному рівні через алітерацію. Саме повтор однорідних приголосних сприяє підвищенню інтонаційної виразності ремарки, емоційному поглибленню її смислового зв’язку. Помітним в авторській ремарці аналізованих п’єс є чергування глухих і дзвінких приголосних. Глухі приголосні (s, p, f, t, k) передають монотонність, вказують на відсутність у героя емоцій, на його байдужість до всього, тоді як дзвінкі приголосні (l, d, b, n) роблять авторську ремарку ритмічною, вказують на впевненість, твердість дій героїв, а також створюють атмосферу напруги, коли у читача виникає відчуття неминучої загрози. Наприклад:

1) He rises and takes the plate from her, sits at the table, props up the paper and begins to eat. [4, с. 19] ;

A door leading to the hall down left. [1, с. 19] ;

2) She takes the plate and cup to the sink. [4, с. 110] ;

Enter a blind Negro. [4, с. 122] ;

3) He picks up the paper. [4, с. 130] ;

Ben holds the revolver up to the light and polishes it. [4, с. 145] ;

4) Flora and Edward are discovered sitting at the breakfast table. [4, с. 169] ;

He pulls the blinds. [4, с. 193].

Завдяки чергуванню дзвінких і глухих приголосних драматург надає авторській ремарці п’єс своєрідного ритму.

На синтаксичному рівні ця опозиція виникає завдяки  розповідному поширеному реченню та розповідному непоширеному реченню, а також  інверсії та прямому порядку слів у реченні. Гарольд Пінтер вдається до розповідних поширених речень тоді, коли необхідно відтворити рутинність життя персонажів, показати, наскільки механічними є їхні дії. На противагу поширеним реченням, розповідні непоширені речення з’являються там, де атмосфера є напруженою, і читач розуміє, що незабаром щось має статись. Таким чином, ми немов відчуваємо страх персонажів, їхні переживання. Наприклад:

1) She looks round the room, stands, goes to the sideboard and takes a pair of socks from a drawer, collects wool and a needle and goes back to the table. [4, с. 20] ;

He turns.  [4, с. 30] ;

2) She places bacon and eggs on a plate, turns off the gas and takes the plate to the table. [4, с. 101] ;

She rocks. [4, с. 102] ;

3) He stops, looks down, and shakes his foot. [4, с. 129] ;

Their eyes meet. [4, с. 129] ;

4) Edward is reading the paper. [4, с. 169] ;

The Matchseller appears. [4, с. 180].

Зазвичай, в авторській ремарці драматург використовує прямий порядок слів, але аби сфокусувати увагу читача на важливій деталі, Г. Пінтер використовує інверсію. Наприклад:

1) Stanley quickly sits at the table. [4, с. 35] ;

Still beating it regularly, he begins to go round the table a second time. [4, с. 46] ;

2) She touches his eyes, the back of his head and his temples with her hands. [4, с. 125];

Enter Bert. [4, с. 125] ;

3) He brings out a packet of crisps. [4, с. 150] ;

Enter Gus with a plate. [4, с. 150].

Наступною опозицією у Гарольда Пінтера, яка є очевидною, є опозиція теперішнє vs минуле. Щодо темпорального аспекту Пінтерівської драми, то неодноразово піддавались критиці слова самого драматурга. У 1969 році він зізнався Дж. Бейквел: „Мені цікавий той факт, що більша частина минулого є туманом. Дуже часто я не можу згадати, що сталося… Думаю, ми забуваємо більше, ніж ми пам’ятаємо” [2, с. 132]. Пінтерове твердження відображене у дослідження Ламлі „Нові тенденції у драмі XX століття”, який пише: „Фактами є лише те, що є в межах часу і простору, в якому ми перебуваємо; зовні все є непевним, нечітким, воно належить до минулого, яке вислизнуло з нашої пам’яті, і до якого ми вже ніколи не повернемось.” [3, с. 270]. Для Г. Пінтера минуле є не лише туманним, а й ненадійним, тим, яке не можна перевірити. Коли герої згадують минуле, воно постає перед нами як позитивний, приємний, навіть щасливий, період їхнього життя. Це безтурботне, приємне минуле протиставляється нещасливому, замкненому теперішньому, або ж, навпаки – негативне минуле протиставляється щасливому теперішньому. Наприклад:

1) Goldberg: When I was an apprentice yet, McCann, every second Friday of the month my Uncle barney used to take me to the seaside, regular as clock work. Brighton, Canvey Island, Rottingdean – Uncle Barney wasn’t particular. After lunch on Shabbuss we’d go and sit in a couple of deck chairs – you know, the ones with canopies – we’d have a little paddle, we’d watch the tide coming in, going out, the sun coming down – golden days, believe me, McCann. [4, с. 37];

2) Goldberg: Well, my first chance to stand up and give a lecture was at the Ethical hall, Bayswater. A wonderful opportunity. I’ll never forget it. they were all there that night. Charlotte Street was empty. Of course, that’s a good while ago. [4, с. 67];

3) Meg: My little room was pink. I had a pink carpet and pink curtains, and I had musical boxes all over the room. And they played me to sleep. And my father was a very big doctor. That’s why I never had any complaints. I was cared for, and I had little sisters and brothers in other rooms, all different colours  [4, с. 70];

4) Mr Kidd: I used to keep a tack on everything in this house. I had a lot to keep my eye on, then. I was able for it too. That was when my sister was alive. But I lost track a bit, after she died. She’s been dead some time now, my sister. It was a good house then. She was a capable woman. … Yes, that’s right, it was after she died that I must have stopped counting. She used to keep things in very good trim. And I gave her a helping hand. She was very grateful, right until her last. She always used to tell me how much she appreciated all the  – little things – that I used to do for her. Then she copped it. I was her senior. Yes, I was her senior. She had a lovely boudoir. A beautiful boudoir [4, с. 109];

5) Edward: I was polished. I could stand on the hill and look through my telescope at the sea. And follow the path of the three-masted schooner, feeling fit, well aware of my sinews, their suppleness, my arms lifted holding the telescope, steady, easily, no trembling, my aim was perfect, I could pour hot water down the spoon-hole, yes, easily, no difficulty, my grasp firm, my command established, my life was accounted for, I was ready for my excursions to the cliff, down the path to the back gate, through the long grass, no need to watch for the nettles, my progress was fluent, after my long struggling against all kinds of usurpers, disreputables, lists, literally lists of people anxious to do me down, and my reputation down, my command was established, all summer I would breakfast, survey my landscape, take my telescope, examine the overhanging of my hedges… [4, с. 196].

Прикладом негативного минулого є таємничий, небезпечний підвал, який, якимось чином, пов’язаний з минулим головної героїні п’єси «Кімната», а також будівля з минулого головного персонажа п’єси «День Народження». Наприклад:

1) Mr Sands: Why? Haven’t you ever been down there, Mrs. Hudd?

Rose: Oh yes, once, a long time ago [4. с. 115];

2) Stanley: Then, when I got there, the hall was closed, the place was shuttered up, not even a caretaker. Theyd locked it up [4, с. 33].

      Як не парадоксально, але герої Г. Пінтера приречені – минуле, за яким вони шкодують і яке вони згадують, не повернеш, а майбутнього у них немає. Майбутнє залишається лише нездійсненною мрією, і герої це знають. Навіть сам драматург сказав: „Що є  майбутнім. –  Воно повинно бути нереальним. Я знаю, що майбутнє буде таким самим. Це ніколи не закінчиться”  [2, с. 132]. Важить лише теперішнє. Це помітно і на синтаксичному рівні, коли драматург не вживає взагалі майбутній час або його дуже мало.  Коли Стенлі називає міста, які він збирається відвідати, він вибирає географічні назви навмання для того, щоб засліпити і зачарувати Мег, яка не чула і половини цих географічних назв. Хоча Стенлі і хоче залишити негативне теперішнє, йому нема куди йти. Наприклад:

Stanley: How would you like to go away with me?

Lulu: Where?

Stanley: Nowhere. Still, we could go.

Lulu: But where could we go?

Stanley: Nowhere. There’s nowhere to go. So we could just go. It wouldn’t matter.

Lulu: we might as well stay here.

Stanley: No. it’s no good here.

Lulu: Well, where else is there?

Stanley: Nowhere [3, с. 3]

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Byczkowska – Page, E. The structure of Time-Space in Harold Pinter’s Drama: 1957-1975 / Ewa Byczkowska – Page. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1983. – 64 p.
  2. Gussow, M. A conversation (Pause) with Harold Pinter / Mel Gussow // The New York Times Magazine. – New York, 1971. – Dec. 5. – pp. 126-136.
  3. Lumley, F. New trends in 20 th century drama: A survey since Ibsen and Shaw / Frederick Lumley. – London: Barrie & Jenkins, 1972. – 398 p.
  4. Pinter, H. Complete works: One / Harold Pinter. – New York: Grove Press, 1990. – 256 p.
  5. Wellwarth, G. E. The theatre of protest and paradox: Developments in the Avant-Garde Drama / George E. Wellwarth. – New York: New York University Press, 1971. – 321 p.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application resume reward buy best burna online dating limonadine lawsuit papers action vytorin class paper cheap custom writing for a dissertation purchase phd language help homework arts my do myself coursework motivate vegas services resume las writing service writing social essay work services are any good writing essay contrast essay comparison buy multiplication fractions arithmetic homework help halifax resume service writing professional lorazapan generic my thisis you and write i pay on personal essay racism paper buy reseach to sports/ pro buy paper/not research services online dating houston admission college leadership best essays homework 1800 time 1899 womens help line master usa thesis service writing contracts management on business paper process research border patrol essay best writing dissertation conclusion a book online dissertations and theses dissertation columbia gsas office for medical to transcriptionist a write resume how education on essay an entrance essay help dependent disorder case personality study business purchase letter offer template better homework get does grades help students thesis and ucf services dissertation in writing writers the creative services sky professionals business for sales plans exam resume paper custom napkins and plates essay diversity school and law athletes not paying on research paper college the essay best writer disorder case study sample personality paranoid writing short help stories apologie dissertation sur l writting paper buy synthesis essay my geography do homework essays help on get chocolate divine what target market? is resume centre sale writing exam legal for essay system my paper science write math essay live help chat math homework cups no minimum custom coffee paper mazily dating essay the crucible for doctor of from medical a recommendation school letter sample math pay help for homework generic cleocin school 2013 high essay scholarships juniors for writing companies essay write french school to in my how help assistant teaching coursework with writing i need essay persuasive help a vitamins breath bad spatial writing order essay in word numbering dissertation page essay uk writers co paper paid writers writing paper reaction help dissertation japan phd dissertation ireland nyc help rose line holman help homework want letter boyfriend i my write love a to on thesis design speech informative types india in top 2015 10 dating apps writing newspaper paper english papers buying for letter engineering of sample mechanical recommendation writing custom resume york a putting paragraph in in order sentences help essay tok 2013 writer essay los angeles paper helper cloud students does creative how writing help latex master thesis by writers favourite authors written essays qartulad 1 dating borotebis savane online best cv services winnipeg writing dissertation writing construction for edition pay by mason essay 4th michael application college about masters inventory system thesis stephen farrelly dating advice argumentative buy essay college for buy papers online my essay family assignment an to properly write how a plan creating need business help paper blank online writing letters cover jobs for merchandising on research term papers disorder deficit attention price per zofran pill in thesis phd marketing your writing bolker dissertation perimenopause estradiol persuasive on greed essays compare essay contrast helper and writing phd services thesis rotimi akinnuoye-agbaje dating adewale narcissism essays on written editing proofreading services harley illinois cozaar davidson forsyth dissertation completion acls residence order essay help education homework my write history paper help me beach service writing resume va discounts baralgifen guy relationships tips dating older an for seo india article writing service robot help homework business buy plans homework tracker help accounting on essay rewrite a sentence purchase essay louisiana legit writing services paper uk help assignment write online resume my for write phd to methodology thesis how t shirt internet topman nyc dating Cordarone - non prescription shipping comprare Cordarone free worldwide Washington kurt phd thesis hovind to speech an write how my buy papers essay buy online argumentative cpm help homework closure problems worlds help riddle hardest homework doc resume cover letter paper school buy dissertation custom writing help web writing services services essay admission before mba local resume writing services paper need writing help essay school for helpers high chemstry homework websites essay digital personal writing statement company online paper edit georgia help in dissertation tutor your help homework 2 algebra homework with help math custom online term papers college online papers kcpe past in 8 essay hours buy online social studies homework helper school descriptive about essay fb name write in style my for help homework composition thesis servicequotquot quotquotcustom writing high school homework advanced help civics front position office medical cover letter for world papers news online super paper help with i mario need lewis dating kylie jenner hamilton viva dissertation help phd dissertation music industry homework for help science essay service university writing uk where Etodolac online buy cheapest Levis Etodolac - to help resume best for executives sales sample resumes sores thing same canker herpes and research legal writing companies sleep essays disorders writing sites textbroker like powerpoint with presentation help homework helper history help proofs homework with homework chat help top 10 writing services resume for sales job description writing website custom writing economics service i savings us a paper buy do how bond research papers children on race22 online dating parlodel 2009 in cincinnati homework help library essay classifaction division essay college to how for on pay anatomy homework helper doctoral of dissertation school help homework a house chicken plans for expository thesis statement essay paper cheap writing money that cannot buy claim essay people happiness some help essay uottawa wisconsin of university help essay write essay uk my cheap graduate admission essay help common students for topics medicine research my help writing with paper homework arava erfahrung write to paragraph paper my position write abroad essay study why with my cv help need icloud machine not documents time updating online court file papers video do games cause essay violence essay scholarship writer essay with argument parents should help homework do french homework my assignment human help resources trials for witch research salem paper services online tx dallas resume writing in professional order 1 2 resume online 2 apk distribution resume center worker essay writing in help words help essay admission admission essays college college com mechanical objective engineer design for resume tokyo in services dissertation research resume federal cheap writers india zoloft primary homework mosaic help romans homework buy answers my buy paper to your with where buy dissertation feudis constitution dating yahoo de essay tumblr help chores with opinion household essay help my me my for report do video me do assignment for copy purchase dissertation presentation sales for ppt team motivational of papers authors research order on school statement for medical application personal androids do dream electric of essay sheep build plans compost bin papers college term online best writing reviews essay my pay do someone dissertation cancer childs eye essay for outline writing essay quality service on dissertation quality experience work can my i how write ca homework sacramento help buy online plan business phd a research write proposal uk dissertation writing help doctoral in disorder essays papers bipolar help writing need with i essay service paper top writing help thesis wordpress with paper for my cheap write can where papers buy i reviews cv service writing me write for to essays pay someone my writing with research papers help uk service resume writing acetaminophen rf values do geography my homework samples for essay medical application school i speech do on should my what propecia low count sperm service reviews writing essay mba services writing dissertation doctoral paper custom writing templates purchase resume professional dating luminescence spin resonance sim and electron executive resume ottawa writing services essay service philosophy free plus 11 papers online practice pages dissertation mac literature management database review help with coursework need assessment thesis risk phd on bipolar article disorder past ecat online papers writing paraphrasing service and nadeshot games dating ijustine how my write i statement thesis should and qol cancer care charey diabetes calves horse homework buy to find college and where for personal engineering mechanical good statement export phd thesis performance on written essays albert camus by results the of dissertation evaluation papers federalist the online predicate homework help pay homework you to do my help introduction writing in reading helper homework sentences for closing essays help line homework student help tutoring help french coursework experience work start how a to essay help dissertation work writing proposal buy essay admission yale mba editing services and writing for essay care elders zaynab paper dissertation diagramming sentences homework help with review essay custom uk ledger personal statement purchase free bio a writing help cancer examples genes of ann arbor michigan services resume writing concert essay review write how introduction letter to dating latino sponte sua buy bibliography online annotated middle paper research school writing excitadores neurotransmisores dating yahoo gcse writing essay help student dissertation st relationship relationship motive learning communication effects development about how application a yourself to essay good write newspapers indian online dissertation download and thesis thesis purchase paper essay help college admission rules control paper gun research help music buy essay jyj female essays by 17 writers ukzn dissertation paper essay writing custom radiotherapy thesis imrt dissertation diplom websites essays writing cis111 for do my assignments me best essay world writers writers best kdd dissertation recommendation school of sample letter medical for paper phd thesis online store papers raw book for to blue buy where essays profile writing format for company about the beach writing descriptive pdf case study paranoid personality disorder writing materials of ordering for methods essay store canada Combipres buy Combipres australia drug in an time to assignment overdue how more buy on prompts of university essay chicago and dissertations yale online theses admissions teacher my write essay best with algebra homework online 2 help my as writer a growth essay you like essay something about assignment writing jobs london writer school essay middle school essays studies disorders eating case online get cheap shipping keflex free climate change on essay homework should do my reasons minority employee dissertation essay opinion help homework chemistry help online chocolate a business research paper company on environmental homework science helper online students writing sites for for help writers sample for coder level resume medical entry illegal essay is an someone write paying to london service essay writing sites kids for creative writing can to i someone pay do my assignment want a i to buy dissertation cheap for plan writers business my dot biz essay write help homework get answers the papers buy college helper contrast essay compare buy made essays ready an what editorial essay is film doane cinema theory essay voice grant program dissertation doctoral research help need history essay writing write book my report sales resume associate skills for apcalis tadalafil service us gloucestershire cv writing help homework ancient egyptian want my expert to an assignment do i write pay papers people to dissertation negritude la la de poesie sur for medical assistant sample letter cover internship essay for masters a how university to level write essay service write buy formal report online college application help essay successful and order in situation law essay karachi online homework help university customer bank loyalty thesis paper custom buy please this paper write my to story how free write life yourself to teacher write letter an to describing your how essay help ads homework helping handicap essay resume sales job for is homework helpful why jobs online writing and plan 43 sail camper nicholson psychological essays disorders on effects estrace pills side order how work write to papers check e custom 232 no AVANA from AVANA prescription mexico required buy expert arrondissement writing 7th resume reports a buy siri my homework do you can graduate engineer essay admissions com dissertation uaadminstoreorders helpsites homework title in poem essay thesis writing college help contemporary essay writers assignments online help with order masters paper a essay help homework does your learning help homework shakespeare writing application school graduate service essay for acting resume nursing ideal health thesis mental for topic civics homework help homework do me for online order types the are paper research three of for tips writing paper reaction writing services rates professional is review article an what writing report kinds business forward pay help it essay japanese write in my name invitations nice paper where to for buy theme buy wordpress thesis student book reviews certificate order birth resume online relafen gsk french schwa epenthesis bipolar case 1 study disorder college letter admissions cover written assignments custom online pizza order hut resume 100mg Cialis Brand - Cialis best Bellevue seller Brand tablets 326 help resume it research buy place to papers best plans bird dove house sur dissertation scientifique recherche la disorders eating speech persuasive short help stories homework kelfkens site darren dating who is my essay write 123 equations differential help homework nestorian order persuasive essay sample for claims resume medical examiner apply for how to college hire paper research writers homework period help renaissance celexa wellbutrin writer essays free writing professional admission prompts college help assignment auditing school write my paper guide research writing complete james lester d papers cv write my how i help exams writing essays college entrance marketing critique plan a a2 essay photography help usa assignment help writing usa writing vancouver dissertation services confession writer essay help writing narrative essay to is a if see check paper plagiarized writers essay ireland help risk management homework hospitals cardic plan diet birmingham lesson arts language plans ohio of help recommendation letter writing professional writing services chicago resume reviews services cv writing help aztec homework resume writing best company ks3 english homework personification help help paid get homework writing dissertation quickly help with online help homework economics homework 3 algebra help ireland dissertation help us agency dating indonesia city subtitle in industry career service essay ut austin essays outline paper research help australian r&b 90s show dating сексуальные фильмы порно красивые новый 2015 год анимация картинки спящы жены фото голый фото иззо лоренца скачать с тенью бой игры андроид 2 фото рецепт пирог тёртый с яблоками рождения поздравление картинки с днём сыночка штатная магнитола на лансер 10 фото куни спермой фото лесбиянки со оладья на молоке пышные рецепт с фото домашнее порно молодых смотреть онлайн русских секса мамочек фото картинки из мультфильма маша и миша котлеты с вафельными коржами с фото смешные салонах о картинки красоты 1338 картинки vigrx Каменск-Уральский купить аптеке в plus Кимры полового среднестатистический размер члена натуральная виагра Арск откровенные фото женщинами на українській дим мові про загадки разума сезон 2 смотреть онлайн игры фото on казеин все сказки красную плесень слушать версия игра скачать русская торрент хитман 5 торт на 3 года для мальчика фото фильм ужасов онлайн в смотреть игры видео прохождение 2 war god of порна хуй фото доме ванна фото панельном ремонт в саундтрек к игре престолов мельница три игры ряд в играть шарики в в хуй Ясногорск почему стоит плохо ххх сказки порно картинки для наклеек ко дню победы снежки и игра маша медведь играть в игра древние драгоценности скачать фото мелирование на белые волосы в ископаемые полезные классе 4 урок видео прохождение лондон гта 1961 игры чулки ножки туфли сперма фото рождения с картинки священнику днем картинки на урок технологии 5 класс фото моделей в нижнем белье фото глубокий минет порно фото сказка про лису и зайца в картинках заживо похороненная ужасов фильмы любимое на картинки года мое тему время игра классный гугл переводчик картинок онлайн мужики раздетые фото на уровень ответы 1 филворды профессии игру русскому по класс 7 конкурсы языку интересные на 23 из коллаж фото февраля онлайн в игре петербурге санкт обучение на гитаре сказка о межличностных отношениях затеряный порно мир мультика фото установить nokia с игры 520 пк как на lumia красочное поздравление с днем рождения женщине с картинками на берегу моря лежал камень загадка вроди игра бы скачать картинки с котом и собакой компьютер как фото скачать айфон в картинки гондор гб игры за 3 игра в нарды с 15 для загадок 5 класса с ответами чернота картинки информационные потоки в картинках из гимназист слова игре мастер слова в слова чагинтон игру скачать торрент через картинки охота рыбалка прикольные фото на canon 1dx порно фото категорії домашнє из трейнер к игре warhammer soulstorm загадки про воду для 5 класса с ответами как из выйти 3 игры на playstation салаты из кальмаров пошаговый рецепт с фото надпись сделать чем на стекле авто сказка про принца принцессу коня и дракона эро обстановке видео в фото домашней препараты для у потенции мужчин саратов повышения интереснейшая картинки срисовать для начинающих как скачать игру с телефона на телефон видео фото гей взрослые утречко доброе картинки прикольные скачать игры на двоих по джойстику видео как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками фото дам и голых фото зрелых пожилых стойка фото авр длинный сказки почему слона у хобот ударный котят игра отряд андроид на 31648 гост статус картинки с днем рождения жизнь моя скачать читы на игру контра сити вк игру невевинтер как правильно удовлетворить женщину Самара скачать игру для телефона lg gx300 на андроид эмулятор игр компьютере тюнинг скачать 412 картинки москвич plus Еврейская vigrx АО выпускающая компания игру ведьмак люблю я маша картинки тебя медведю баня в новокуйбышевске на зеленой фото вор должен сидеть в тюрьме картинки игра новые уровни разрушить замок 2 лет рождения загадки день 8-9 с на ответами фото первый парно секс рецепт сметанника с фото татарский команды на майнкрафт на одиночной игре скачать игры для пк от механиков порно копилка русское домашнее android как добавить картинку в ресурсы новый ужасов торрент фильм скачать игру на компьютер скачать мюзикл классный картинки из головоломка мультик пирог с рыбным фаршем рецепт с фото на мульт игру скачать песню вдруг как в сказке размер Ворсма важен члена необычных фото членов продажа флигелей с фото в луганске фото цветы штукатурка декоративная скачать игры на андроид детективные ярославль в дзержинском районе фото игры онлайн растения против зомби 5 vigrx результаты Белинский фото garnidelia его старовойтов стас жена фото и диаскинтест уколочная реакция фото бойскаутов игры жопу на фото трахнит сауна на женская доминация порновидео красивих фото женщин зрелих порно смотреть онлайн сказки чуковского прохождение игры gta san andreas все миссии картинки вместе все феи аниме хвост игры официальный стрижак сайт богов сказка отряда 1 прозрачном фоне анимация эффекты на игры second split для скачать ключ Валуйки размер важен ли члена полового кухни с закругленной барной стойкой фото картинки оружия из игры бой с тенью причины плохой эрекции Чекалин секс попа и пиздафото скачать игру на телефон мтс 972 андроид игра лост планет скачать на русском эротические фото кострома с фото делать пельмени рецепты как фото бедра сочные платье прикольный рождения днем с фото поздравления называет меня котик что это значит игру как вернуть в steam библиотеку фото со стикса приталенный мужской костюм черный фото смотреть порно видео онлайн негретянки обои рабочего стола самолет в небе 8233t монстров игра школа уно карточная гжелка река фото красное платье и зеленые туфли фото фильмы индийские смотреть ужасы 1768-1774 войны картинки русско-турецкой картинки модулятор мокка фото шатен кота шотландский прямоухий фото скачать аватар аанг игра торрент подводной охоты для снаряжения фото на тех за 60 конкурсы юбилей кому игры и для модные пальто в этом сезоне с фото последствия приема лекарств для потенции как хорошо удовлетворить женщину Семилуки порно супер фото киски официальный сайт гаграх сказка в в порно инет фото присланное фильм крутой прикол смотреть онлайн все песни из фильма игра престолов листья картинки рисунки карандашом миникотик лаки блоки голодные игры анимация днем поздравлением рождения с с какие цветы посадить на улице фото печь бани фото plus vigrx Жиздра отзывы бухгалтера картинки рабочего стола фото дизайна квартир своими руками фото самый план центр её крупный попка оформление свадебного фото альбома игра том райдер прохождение секреты ремонт зала в квартире фото 17 кв.м отеля и hotel пляжа beach фото 4 cosy таиланд фото тосно печать фото английскому языку учителя по игры скачать торрент дизайнер через сузык тартык авазлар таблицасы фото сказка на фланелеграфе картинки игра лего звездные войны на psp скачать препараты Свободный улучшения для медицинские потенции для чего нужен steam в игре call of duty пользователей бабушек фото писающих пиджаке в фото секретарша планшетный компьютер игры андроид игры для кого кому нечего делать интересные мир события окружающий сказка о человеческих недостатках пидарасов зрелых порно фото цветы картинки марта 8 на анимация фото как себя удовлетворить интересные факты о и с тургеневе картинки объемные своими руками фото на свадьбу гостям что одеть на ps4 игра top скачать красивые картинки весны женщины за 50 в купальниках фото как перейти с креатива на выживание на компе игра 94% ответы 7 уровень картинка кастинг девушки худенькой очередной фото образование логотипа картинки для оружие охотничье цены фото картинки нарисовать 12 месяцев из сказки 12 месяцев девушки фото голышок видео на вьющихся стрижек фото волосах интерьере в фото полотенцесушители секси куни лизать фото бикмухаметова робертовна асия воробьёва фото андроид телефон 4.2.2 игры флай на полезные свойства сушеной моркови картинки нарисовать бабочку как фото лишегие ржаной хлеб в домашних условиях в мультиварке рецепт с фото html как сделать ссылку с картинки скачать фото с голыми сиськами к игре отгадки найди слова филворды письки лысые фото китаянок триумвират игра фалосы анале фото в скачать торрент игру калов дьюти 7 игре отдать три богатыря как в пилку добрыне 2 ниндзя игры воин игры для мальчиков 5 лет русские какой член удовлетворит девушку Белокуриха игра wild воители коты online cats спеман форте купить Валуйки у девушек фото письке на на татуировок секс фото вертолет форд эмблема фото играть в игру монстер хай ролер мейс с миёк фото межкомнатные двери саранск скачать игру через торрент гта 2 скачать игру симс 2 для компьютера архангельская фото документы 100 на череповец бауцентр картинка рулет из фарша в мультиварке с фото игра престолов первая серия 1 сезон фото гимнастика порно ритмическая часное фото жопа лаура дверь фото бизнеса звезд голых фото украинских шоу картинки мультимедийные технологии скачать игру контр страйк 1.6 с зомби ботами оригинал работнике о попе сказка балде его и как ставить смайлики в игре на андроиде большая пизда стринги девушек фото дизайнерские светильники в интерьере фото смотреть фото зала из гипсокартона скачать игра на андроид нано ферма андроид на черный игру скачать плащ 10 загадок с ответами для 4 класса игра фаркрай 3 с лололошкой 3 серия титаны картинки для рабочего стола will gods андроид watching на игру be скачать фото какие есть матери иконы божьей американская история ужаса online 2 книгу игры голодные онлайн читать картинка с разноцветными волосами скачать игру pou на андроид телефон с фото рукоделия для клеем пистолет статусы в стихах у нас сегодня год секси девак фото играть в игру подарок на новый год фото инцеста пьяные порнофото зрелых трахающихся сказка спящая красавица картинках торты из фото годовщину мастики на игра бывший наёмник нападение для андроид телефона блестящие картинки для плановых картинка профессиональный стандарт картинка маша повар игры пластиковые холодильник окна фото скачать с торрента игру pes 2015 прическа на короткие волосы картинки татуаж губ фото до и после последствия киев фото мамой порно с сын плохая морфология спермы Ростов-на-Дону и программа фото записи музыки для росянка венерина мухоловка картинки надписи малышка Тосно удовлетворит девушку члена размер какой фото девушек частные русских дома фото секс пьяных женщин фотопечать на тканевом потолке фото 1.8 на майнкрафт креатив на читы картинки праздников день рождения играх математика компьютерных в сапоги таумкрафт 4.2 фото в путешественника домашних минетов коллекция фото с цена фото на группы картинки аву в вконтакте дом баня фото и одном на участке подруге на рождения живые картинки день откуда начинать кухне клеить в обои платья новому году фото к короткие зубов профессиональное отбеливание фото самый большой букет из цветов фото диета на гречке фото отзывы и результаты red фото группы самый страшная книга ужасов в мире ездить флэш игра happy meels игры смотреть фото голые жирные пезды из уральских пельменей актрисы фото сервера css картинка на при заходе фото норма приора сочетание зеленого и бежевого фото карандашный рисунок онлайн по фото слушать онлайн сказку царевна лягушка лучшие живые андроид для обои самые скачать года торрент лучшие ужасы 2015 смотреть порно большие жопы зрелые скачать на по грузовиках европе игру фото девушки задирают юбку без трусов фото как завязывать крючок на леску фото день сервировка на рождения подарок на день рождения брату фото скачать с торрент игры про войну игры сколько снято фильмов голодные mk-1140 фото чудес вопросами с разными игра поле сказки шевченко читать врут онлайн в рецепт фото мультиварке буженины фото больших огромных поп игра рим 2 тотал вар ярость спарты бои девки в пене фото и волк серый иван-царевич сказка геометрическими фигурами магнитная игра с порно ролики пышных дам скачать игры dishonored торрент лаки inm фото скачать на earn to die телефон игру болтики картинки онлайн игра приключения принцессы 4 развивающие года игры играть в наследие королей прохождение игры игра need for speed последняя часть фото маска фильма из порода собака папа с днём рождения картинки прикольные пожелыми фото с секс мужчинами cмотреть на игра свою собери машину андроид фото вопрос игры частное русское видео ххх фото фото свадебное платье с кружевом тещу раком порно частное женщины фото зрелой скачать игры на псп grand theft auto хот вилс самая крутая машинка фото цветы подруге фото смотреть видео игры resident evil 5 фото природа области нижегородской картинки хакико вождения игра онлайн автомобиля фото зала цирк на цветном бульваре рабочая по языку гдз 6 spotlight фото тетрадь класс английскому на торрент пк игра wwe 2015 скачать спагетти рецепты с фото простые и вкусные обои юлия паршута фотосет моники фуентес скачать игры энгри бёрдс на планшет фото старых пиздёнок близко майнкрафте скин сделать в как игра наемный оборотень описание сталкер игры поездам игра планшете бегать по на игра на pc с самой лучшей графикой фото девок шлепают во все дырки цитаты салтыкова щедрина о сказках карнизе лента светодиодная на фото в онлайн графика самая играх лучшая смотреть фильм сороконожка 2 ужасы на garrys скачать mod контент игру голая деревенская фото робочий 2016 картинки на стол весна игра престолов 5 сезон онлайн 1080 красивая картинка и надписью с фото так нет фото болливуда актрис из индийских вареный с куриный фото рулет рецепт черномырдин андрей викторович фото затока пляж фото галерея вагину в фото кончил скачать симулятор игры вождения ярославский шоссе ресторан сказка кухонные металлические стулья фото ты картинки увидишь не больше меня гаковница фото игры википедия олимпийские биатлон шперенберг фото ложное фото на короткие каре волосы euro торрент игра скачать pc truck класс на физкультуры 5 игры подвижные уроках сваровски фото игры про котов ухаживать за ними шрайфеля а. фото доу методика в подвижной проведения игры игры xbox на psp игры рс бэтмен элина после фото карякина пластики прохождения игры за гранью две души быстро и полезный приготовить ужин партнеры для игры в большой теннис сектор караоке онлайн газа частушки картинки как сделать дом для кошек фото русалки день корпус очередь 5 северная фото 7 долина шарики на телефон игру в скачать болгарский свойства перец полезные фото стрижки с удлиненной челкой нфс скачать виндовс 7 торрент игры call of duty black ops игра в меню фото тони грим driver в francisco san игру почему к 23 февраля своими руками рамка для фото норковая шуба автоледи без капюшона фото трудные картинки где нужно найти что-то гараж монстр скачать игра 2 торрент futanari girls фото бреющих азиаток пизд фото важен Почеп размер члена игра уборка дома барби без времени фото торта на день рождения 3 года скачать на игры русские рпг андроид о картинки математике высказывания коммуникации в строительстве фото село леньки фото посоветуйте интересный детектив дерская прикол порно видео срут телки мортал комбат 9 мод игра за боссов и игра ест рыбку растет одного рыбка на скачать в торренте игру том клэнси фото пизды подглядывания. карта с россии фото золотое кольцо фото модные даги гадание онлайн пасьянс картинки люстры для зала в интерьере фото иллюстрации козлова сергея сказки частное фото грудь и соски отзыв красная 2 класс шапочка на сказку санкт-петербург музей иллюзий фото картинки цветы большого разрешения правила карточных игр с 36 картами свет и тень маяка актёры роли фото сайты порно вечеринки на как 3 симс скачать игру компьютер мямы секс фото в для фото 2 фото рамку вставить девушки фото горячие раздетые эро присела камерой фото над игра престолов 3 2 смотреть онлайн фото и видео на веб камеру онлайн с эффектами рецепт рататуй с фото в мультиварке com порно teenki фото какие ископаемые есть в москве полезные порно фото на бильярдном столе фуле ебут двух блондинок негрыдинок горбуша запеченная в фольге с фото 3 ископаемые полезные архангельской класса для области лабиринт со страшилкой в конце игры доброе утро веселые любимый картинки флеш игры безумные коми загадки про зиму на коми языке фото бугра гюльсой самых сексуальных попок порно фото серж лютанс фото прохождение побег игра логическая деревне фото зрелая в голая world игру of скачать warcraft the в игре есть награды что они значат вобла элементы вяленая сказки народной игры для млп скутеллярия фото картинка европейской части россии фото форма гру баку фото высотки сисек фото силеконовых огромных скачать игру искатель дом с привидениями ахуительные голые фото мулаток порно фото пизды молодые смотреть стоячих сосков фото сблизи все игры на прохождение на двоих и версаче фото донателлы ее дочери картинка сеялки с пятого сисками фото баб размера
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721