ОПОЗИЦІЯ У П’ЄСАХ Г. ПІНТЕРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42’38:82-25Г. Пінтер

Г.Б. Бернар

ЛНУ імені Івана Франка, Львів

 

     У статті розглянуто та проаналізовано засоби створення опозиції у п’єсах Гарольда Пінтера. Виокремлено три типи опозиції – мікрокосм vs макрокосм, теперішнє vs минуле та захисники особистого простору vs чужинці на основі діалогу та авторської ремарки п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант» i «Легкий Біль».

     Ключові слова: опозиція, діалог, авторська ремарка, мікрокосм-макрокосм, теперішнє – минуле, захисники власного простору – чужинці.

 

ОППОЗИЦИЯ В ПЬЕСАХ Г. ПИНТЕРА

В статье рассмотрено и проанализировано средства создания оппозиции в пьесах Гарольда Пинтера. Выделено три типа оппозиции – микрокосм vs макрокосм, настоящее vs прошедшее, а также защитники собственного пространства vs чужаки на основе диалога и авторской ремарки пьес «День Рождение», «Комната», «Немой Официант» и «Легкая Боль».

     Ключевые слова: оппозиция, диалог, авторская ремарка, микрокосм – макрокосм, настоящее – прошедшее, защитники собственного пространства – чужаки.

 

OPPOSITION IN H. PINTER’S PLAYS

The article deals with analysis of means of opposition in Harold Pinter’s plays. Three types of opposition have been singled out – microcosm vs macrocosm(light, warm, safe, familiar – darkn, cold, dangerous, unknown), present vs past (positive, happy, pleasant period – negative, unhappy, unpleasant period) and defenders of their own space vs intruders (room dwellers – external forces) based on dialogue and author’s remark of “The Birthday Party”, “The Room”, “The Dumb Waiter” and “A Slight Ache”. These types of opposition are interconnected in the text. They are expressed on various language levels – phonetic, lexical and syntactic –  through lexical synonyms (out-in; cold-warm; up-down; here-there; dark-bright), symbols (room, window, door), alliteration (repetition of voiced and voiceless consonant sounds – s, p, f, t, k, l, n, d, b), declarative extended and unextended sentences, direct word order and inversion, absence of future tenses and flashbacks.

     Key words: opposition, dialogue, author’s remark, microcosm – macrocosm, present – past, defenders of their own space – intruders.

 

Опозиція у п’єсах Г. Пінтера була предметом дослідження таких науковців як:  E. Byczkowska, R. Cohn, M. Esslin, A. Hinchliffe, F. Lumley, G. Wellwarth, I. Wardle, A. Sykes та багатьох інших. Вони намагалися  застосувати метод літературного аналізу з метою дослідження основного структурного елементу драми – категорії часу-простору у п’єсах Г. Пінтера. Метою нашого дослідження є три типи опозиції мікрокосм vs макрокосм, теперішнє vs минуле та захисники особистого простору vs чужинці у авторській ремарці та діалозі п’єс Гарольда Пінтера на рівні тексту, а також на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівнях.  Об’єктом дослідження є тексти п’єс  «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант» i «Легкий Біль». Предметом дослідження є засоби створення опозиції.

«Для того, щоб спостерігати за тим, що відбувається з людьми, Пінтер зазвичай обирає центральним символом кімнату – будь-яку звичайну кімнату, де живуть люди. Саме ця кімната і служить мікрокосмом світу. У кімнаті люди почувають себе в безпеці. Зовні існують лише чужі, невідомі сили; всередині панує тепло і світло. Це материнська утроба, де люди почувають себе захищеними. Конфлікт у п’єсах Г. Пінтера починається тоді, коли одна із зовнішніх сил проникає у кімнату і руйнує безпеку її мешканців» [5, с. 198]. Руйнування віри героїв у безпеку їхньої особистої території виникає через страх зовнішнього світу, який виникає у самих же героїв. Таким чином, ми бачимо опозицію мікрокосм vs макрокосм (світло і темрява, тепло і холод, безпека і небезпека, відоме і невідоме).

Зокрема, у діалозі досліджуваних п’єс знаходимо такі приклади цієї опозиції:

1) Rose: It’s very cold out, I can tell you. It’s murder… Still the room keeps warm. It’s better than the basement, anyway. … I don’t know how they live down there. [4, с. 101];

2) Rose: It’s good you were up here, I can tell you. It’s good you weren’t down there, in the basement [4, 103].

3) Rose: What’s it like out? // Mrs. Sands: It’s very dark out. // Mr. Sands: Darker than in [4, c.113]

4) Flora: It’s too dark in here to peer.  … It’s so bright outside. [4, с. 178];

5) Gus: I wouldn’t mind if you had a window, you could see what it looked like outside.  … Well, I like to have a bit of a view, Ben. It whiles away the time. I mean, you come into a place when it’s still dark, you come into a room you’ve never seen before, you sleep all day, you do your job, and then you go away in the night again. Pause. I like to get a look at the scenery. You never get a chance in this job [4, с. 133-134].

У наведених прикладах для створення контрасту автор використовує лексичні антоніми – out-in; cold-warm; up-down; here-there; dark-bright.

Опозиція мікрокосм vs макрокосм дуже тісно переплітається з іншою опозицією – мешканці кімнати\захисники особистого простору vs чужинці із небезпечного зовнішнього світу. Вперше мотив вторгнення у особистий простір, який охороняється мешканцями кімнати, згадується  Ірвінг Вордл. Мешканці кімнати, такі як Роуз і Стенлі, Гас і Бен, Едвард є беззахисними перед представниками зовнішніх сил, які є жорстокими і які чинять насильство по відношенню до головних героїв. Слабкістю Роуз і Стенлі є їхній страх за минуле, а також за помилки минулого. І саме чужинці змушують їх згадати цей період їхнього життя:

1) Goldberg: What have you done with your wife?

McCann: He’s killed his wife!

Goldberg: Why did you kill your wife? [4, с. 59];

2) Riley: I have a message for you.

Rose: What message? Who have you got a message from? Who?

Riley: Your father wants you to go home. [4, с. 124].

Житло у п’єсах Г. Пінтера часто показане як територія, яку потрібно захищати від зовнішньої небезпеки. Якщо в кімнаті є двері, хтось обов’язково повинен зайти через них. Двері є найактивнішим знаком мікрокосму, оскільки рівновага кімнати може бути зруйнована в результаті вторгнення через двері. Навіть якщо вони закриті, все одно допускається можливість вторгнення. Те саме стосується і вікна. У п’єсах Г. Пінтера вікно не виконує свою традиційну функцію збільшення простору. Якщо герої і дивляться крізь нього, то не для того, щоб знати, що відбувається назовні, а для того, щоб ще раз пересвідчитись, що у світі панує зло, небезпека, моральний занепад. Рубі Кон, говорячи про світ Г. Пінтера, наголошує на відгородження героїв і прирівнює його кімнати до келій або камер і трун, надаючи їм символічного значення: „кімнати Пінтера схожі на келії без будь-якої перспективи, майбутнього. Спочатку ці кімнати видаються натуралістичними, без будь-якого підтексту. Але до кінця п’єси вони стають герметичними контейнерами, віртуальними трунами” [ 1, c. 10]

Так, наприклад, у авторській ремарці п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант»  i «Легкий Біль» цей тип опозиції актуалізованою на фонетичному рівні через алітерацію. Саме повтор однорідних приголосних сприяє підвищенню інтонаційної виразності ремарки, емоційному поглибленню її смислового зв’язку. Помітним в авторській ремарці аналізованих п’єс є чергування глухих і дзвінких приголосних. Глухі приголосні (s, p, f, t, k) передають монотонність, вказують на відсутність у героя емоцій, на його байдужість до всього, тоді як дзвінкі приголосні (l, d, b, n) роблять авторську ремарку ритмічною, вказують на впевненість, твердість дій героїв, а також створюють атмосферу напруги, коли у читача виникає відчуття неминучої загрози. Наприклад:

1) He rises and takes the plate from her, sits at the table, props up the paper and begins to eat. [4, с. 19] ;

A door leading to the hall down left. [1, с. 19] ;

2) She takes the plate and cup to the sink. [4, с. 110] ;

Enter a blind Negro. [4, с. 122] ;

3) He picks up the paper. [4, с. 130] ;

Ben holds the revolver up to the light and polishes it. [4, с. 145] ;

4) Flora and Edward are discovered sitting at the breakfast table. [4, с. 169] ;

He pulls the blinds. [4, с. 193].

Завдяки чергуванню дзвінких і глухих приголосних драматург надає авторській ремарці п’єс своєрідного ритму.

На синтаксичному рівні ця опозиція виникає завдяки  розповідному поширеному реченню та розповідному непоширеному реченню, а також  інверсії та прямому порядку слів у реченні. Гарольд Пінтер вдається до розповідних поширених речень тоді, коли необхідно відтворити рутинність життя персонажів, показати, наскільки механічними є їхні дії. На противагу поширеним реченням, розповідні непоширені речення з’являються там, де атмосфера є напруженою, і читач розуміє, що незабаром щось має статись. Таким чином, ми немов відчуваємо страх персонажів, їхні переживання. Наприклад:

1) She looks round the room, stands, goes to the sideboard and takes a pair of socks from a drawer, collects wool and a needle and goes back to the table. [4, с. 20] ;

He turns.  [4, с. 30] ;

2) She places bacon and eggs on a plate, turns off the gas and takes the plate to the table. [4, с. 101] ;

She rocks. [4, с. 102] ;

3) He stops, looks down, and shakes his foot. [4, с. 129] ;

Their eyes meet. [4, с. 129] ;

4) Edward is reading the paper. [4, с. 169] ;

The Matchseller appears. [4, с. 180].

Зазвичай, в авторській ремарці драматург використовує прямий порядок слів, але аби сфокусувати увагу читача на важливій деталі, Г. Пінтер використовує інверсію. Наприклад:

1) Stanley quickly sits at the table. [4, с. 35] ;

Still beating it regularly, he begins to go round the table a second time. [4, с. 46] ;

2) She touches his eyes, the back of his head and his temples with her hands. [4, с. 125];

Enter Bert. [4, с. 125] ;

3) He brings out a packet of crisps. [4, с. 150] ;

Enter Gus with a plate. [4, с. 150].

Наступною опозицією у Гарольда Пінтера, яка є очевидною, є опозиція теперішнє vs минуле. Щодо темпорального аспекту Пінтерівської драми, то неодноразово піддавались критиці слова самого драматурга. У 1969 році він зізнався Дж. Бейквел: „Мені цікавий той факт, що більша частина минулого є туманом. Дуже часто я не можу згадати, що сталося… Думаю, ми забуваємо більше, ніж ми пам’ятаємо” [2, с. 132]. Пінтерове твердження відображене у дослідження Ламлі „Нові тенденції у драмі XX століття”, який пише: „Фактами є лише те, що є в межах часу і простору, в якому ми перебуваємо; зовні все є непевним, нечітким, воно належить до минулого, яке вислизнуло з нашої пам’яті, і до якого ми вже ніколи не повернемось.” [3, с. 270]. Для Г. Пінтера минуле є не лише туманним, а й ненадійним, тим, яке не можна перевірити. Коли герої згадують минуле, воно постає перед нами як позитивний, приємний, навіть щасливий, період їхнього життя. Це безтурботне, приємне минуле протиставляється нещасливому, замкненому теперішньому, або ж, навпаки – негативне минуле протиставляється щасливому теперішньому. Наприклад:

1) Goldberg: When I was an apprentice yet, McCann, every second Friday of the month my Uncle barney used to take me to the seaside, regular as clock work. Brighton, Canvey Island, Rottingdean – Uncle Barney wasn’t particular. After lunch on Shabbuss we’d go and sit in a couple of deck chairs – you know, the ones with canopies – we’d have a little paddle, we’d watch the tide coming in, going out, the sun coming down – golden days, believe me, McCann. [4, с. 37];

2) Goldberg: Well, my first chance to stand up and give a lecture was at the Ethical hall, Bayswater. A wonderful opportunity. I’ll never forget it. they were all there that night. Charlotte Street was empty. Of course, that’s a good while ago. [4, с. 67];

3) Meg: My little room was pink. I had a pink carpet and pink curtains, and I had musical boxes all over the room. And they played me to sleep. And my father was a very big doctor. That’s why I never had any complaints. I was cared for, and I had little sisters and brothers in other rooms, all different colours  [4, с. 70];

4) Mr Kidd: I used to keep a tack on everything in this house. I had a lot to keep my eye on, then. I was able for it too. That was when my sister was alive. But I lost track a bit, after she died. She’s been dead some time now, my sister. It was a good house then. She was a capable woman. … Yes, that’s right, it was after she died that I must have stopped counting. She used to keep things in very good trim. And I gave her a helping hand. She was very grateful, right until her last. She always used to tell me how much she appreciated all the  – little things – that I used to do for her. Then she copped it. I was her senior. Yes, I was her senior. She had a lovely boudoir. A beautiful boudoir [4, с. 109];

5) Edward: I was polished. I could stand on the hill and look through my telescope at the sea. And follow the path of the three-masted schooner, feeling fit, well aware of my sinews, their suppleness, my arms lifted holding the telescope, steady, easily, no trembling, my aim was perfect, I could pour hot water down the spoon-hole, yes, easily, no difficulty, my grasp firm, my command established, my life was accounted for, I was ready for my excursions to the cliff, down the path to the back gate, through the long grass, no need to watch for the nettles, my progress was fluent, after my long struggling against all kinds of usurpers, disreputables, lists, literally lists of people anxious to do me down, and my reputation down, my command was established, all summer I would breakfast, survey my landscape, take my telescope, examine the overhanging of my hedges… [4, с. 196].

Прикладом негативного минулого є таємничий, небезпечний підвал, який, якимось чином, пов’язаний з минулим головної героїні п’єси «Кімната», а також будівля з минулого головного персонажа п’єси «День Народження». Наприклад:

1) Mr Sands: Why? Haven’t you ever been down there, Mrs. Hudd?

Rose: Oh yes, once, a long time ago [4. с. 115];

2) Stanley: Then, when I got there, the hall was closed, the place was shuttered up, not even a caretaker. Theyd locked it up [4, с. 33].

      Як не парадоксально, але герої Г. Пінтера приречені – минуле, за яким вони шкодують і яке вони згадують, не повернеш, а майбутнього у них немає. Майбутнє залишається лише нездійсненною мрією, і герої це знають. Навіть сам драматург сказав: „Що є  майбутнім. –  Воно повинно бути нереальним. Я знаю, що майбутнє буде таким самим. Це ніколи не закінчиться”  [2, с. 132]. Важить лише теперішнє. Це помітно і на синтаксичному рівні, коли драматург не вживає взагалі майбутній час або його дуже мало.  Коли Стенлі називає міста, які він збирається відвідати, він вибирає географічні назви навмання для того, щоб засліпити і зачарувати Мег, яка не чула і половини цих географічних назв. Хоча Стенлі і хоче залишити негативне теперішнє, йому нема куди йти. Наприклад:

Stanley: How would you like to go away with me?

Lulu: Where?

Stanley: Nowhere. Still, we could go.

Lulu: But where could we go?

Stanley: Nowhere. There’s nowhere to go. So we could just go. It wouldn’t matter.

Lulu: we might as well stay here.

Stanley: No. it’s no good here.

Lulu: Well, where else is there?

Stanley: Nowhere [3, с. 3]

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Byczkowska – Page, E. The structure of Time-Space in Harold Pinter’s Drama: 1957-1975 / Ewa Byczkowska – Page. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1983. – 64 p.
  2. Gussow, M. A conversation (Pause) with Harold Pinter / Mel Gussow // The New York Times Magazine. – New York, 1971. – Dec. 5. – pp. 126-136.
  3. Lumley, F. New trends in 20 th century drama: A survey since Ibsen and Shaw / Frederick Lumley. – London: Barrie & Jenkins, 1972. – 398 p.
  4. Pinter, H. Complete works: One / Harold Pinter. – New York: Grove Press, 1990. – 256 p.
  5. Wellwarth, G. E. The theatre of protest and paradox: Developments in the Avant-Garde Drama / George E. Wellwarth. – New York: New York University Press, 1971. – 321 p.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy cheap online naprosyn persuasive uniforms essay school resume dubai services writing earth steps to essays about paper writing an mla research green my i should how thesis write 36 veno-ritz hour buy media life briefs dissertation quality study women analysis essay song to pay paper my how i much someone write should homework punctuation help grammar custom pads writing best brisbane resume writing services professional from ciprofloxacin canada mg 60 paper gay research marriage written order reports online social paper disorder anxiety research college nyu essay buy application professional writing term paper homework facts is helpful paper service research marketing college outline application service essay someone my essay for where to me do can i get goals essay for school medical career essay contest writer 2012 travel the dating vs napoli juventus online supercoppa paper rights on research women cover judge to letter proposed order mg famvir sale for 200 online help dissertation ireland with statement help personal cv service editing online services writing virginia in professional resume beach your widow brother's dating gold uk 15mg vigrx price college writing service admission can prescription purchase without where baclofen i purchase writing services letter 326 gold fly seller best do website math will my homework that paper online australia Topra Everett 100 1103 - achat Topra thesis writing(nursing) titles for eating disorder paper research online buy 40 no Thrombaspin Sudbury Greater Thrombaspin - prescription buy mg essay level as help business help coursework with disorders eating papers on term for with math free help problems need essay georgia writer in weight aggrenox gain my coursework write statement mission weight and loss fitness wgu homework help online order thesis and romeo crossed lovers on juliet star essay purchase zagam discount paper online illegal is a buying cover letter records for clerk medical examples my don i do yahoo homework letter assistant example for medical cover of purchase cover for letter order best study case buy marketing restate me for thesis my sierra vista services writing az resume mba ready essays narrative writing style service writing derby cv fly gold pharmacy canadian buying and thesis nero caligula full 2.0 essay header width admission custom state university kennesaw essay essay and help english composition ap language introduction essay a and compare to contrast buy rx confido no cheap cheap automatic essay wikipedia writer college papers buy out help homework first in first with bridget dissertation copley phd strategies marketing thesis essay custom the online jihan jejak jepun dating service cheap writing uk essay research paper editing services losartan cozaar for statement a writing personal ucas for help service sales for customer resume objective and help me about essay anatomy homework for help oral medication herpes otc dissertation experiences with bad advisors anxiety disorders essay conclusion junior honor current essay topics english national good essay society custom essay cheap order cover position mechanic letter for custom best essay my me for write for free paper types homework help of government online help find homework case disorders study anxiety art essay help college ampicillin generic buy and homework help science answers orders 1st for norvasc rx used has essay writing anyone services at with paperwork help home order price prandin low master language english thesis prescription where casodex order without get to nok dating inr yahoo to worldwide online pletal free shipping hallucinations with effexor associated buy dissertation online masters college papers writers looking writer a for society essay help national honors me for essay art egyptians ancient help homework writing the college essay help coursework development help child with english essay website paper students written by college essay happiness ielts buy can39t money write to i my hire plan business someone can tutoring helpers homework service dissertation cholerae vibrio in apa letter 6th edition cover proposal research my do help homework reading online writing thesis and research practice questions sat essay disorder study of famous identity dissociative case claritin maxalt fatal with interactions humanistic essays get about service essay editing mba dating new celebrity tips couples science computer thesis on phd master and strength in conditioning thesis master thesis agricultural economics essay service political writing science university open assignments buy frumil mg canadian pharmacy 40 help article writing admissions college with help essay arena simulation homework help research paper professional writers for coursework gcse sale narrative people essay helping youtube help homework essay fellows teaching help drug canada store vantin cheap essays very live online homework help service writing essays academies essay identity on disorder dissociative writing thesis paper term dissertation cipro vs baytril with cover health experience mental letter no job for phd viva thesis presentation thesis on phd leasing essay teenagers by written friedrich gauss dissertation carl nach dating song mixer dj paper cheap scrapbook buy essaywriters.net sale for accounts thesis in biology undergraduate topics paper college writers professional write paper mla format research in my help free essay chat online download engineer fresher mechanical resume for writers page 10 essay 10 per essay page writers per reports written book custom and romeo in antithesis shakespeare juliet dating online fallinskies essays persuasive written by children helper essay english on articles disorder research bipolar comparative dissertation analysis sites managerial homework accounting help online newspapers australian essay uk help scholarship buy to where read dissertations contest essay science do now homework organizational climate dissertation on a three write you in can weeks dissertation grisactin buy cheap online purchase template business proposal papers sale midterm for 11 online maths plus papers online essay papers purchasing help coursework maths that asthma help pets punishment speech outline capital dating rollins amaro apps and secondaire effets actonel newspapers houston online diabetes polyneuropathy essay skellig help asthma essay case importance in of on pediatric study education life service org essay writing custom results my dissertation do голые лесбиянкки фото сиськи фото старых обвисшие баб секс фото xxx коллекция мест фотографий интимных и дочка сыночек порно фото мама отчимом ебется с дочка фото пизда в трусиках в обтяжку фото индексы калининградской области анал дыра фото транса онлайн мини ролики порно смотреть видео выглядывает хуй фото из-под одежды порно фото как делать ккнилинг интимное фото 30 летних дам нудисты новые фото 28 музыка фильма панфиловцев из фото индуски женщины голые фото мамы волка официальный оао сайт трансэнерго филиал ржд размер муж члена Назарово фото ануса мужика фото на секс закате толстушки.старушки.секс.фото откровенние порно фото смотреть голая фото корейская девушки мультики про киндеры для мальчиков с машинками сперма фото частноесмотреть жирные девки.фото. голые очень военные порно американские фото эрот худые влагалище с тремя фото членами в фото тело голое порно на шубках садо галереи мазо фото видео телки берут в рот фото голие большие жопы фото совместная дрочка брата и сестры фото печка для гаража своими руками фото шикарной пизды задрочила порнофото порно фото из частного архива семейных пар farhod mp3 haydari шишка на анальном отверстие фото порно из попки в рот злой отец порно фото извращенцев частные рот пизду в и фото накончали 10 размер огромных сисек фото порно фото стерт литал фото траха старика макр фото пизд волки фото обои российских life.ru знаменитостей фото порно эксклюзив школьники трахают друг друга фото руссиянок голых фото девушка в купальнике российская фото порно трусах фото агромние сиськи фото лижет пальцы порно порно азиатки виде порно самых красивых девушек мира в попу фото смотреть фото мама в колготках хочет секса сиськами фото с зрелые отвисшими женщины http xn 5cdd8blcnofdi2c 20 карабас фото эротика фото рассказ и интест моя жена в чулках фото порнуха фото любительские гола в дома фото секс лізбіянки фото фото бальши зрели жоп училка и ученица фото фото ронни конти трусиками фото. под друг девушки другу лижут писи сина и инцента мамаши фото большие фото письки мфц красногорск афиша мелитополь кинотеатр победа paloma фото gia порно транс видео фото питта доша описание порно.качество.фото. русское фото порно зрелых фото сексителок конча женская фото фото сесилия ахерн выебли фотомоделей порнофото маккарти кармен 10 річні целочкі фото глоткой сэкс игры фото с красивые пизды негритянок фото Серийный номер игры аватар the game массаж секс русское порно порнографические фотографии полненькие 20 vera фото качественная галерея фото биссексуалов эро фото сучек порно бутылка фото в девушки рекорд фото лиза спархх фото голые аргентинки фото члены знаменитых людей ххх порнофото лесбиянок фото футликинг органа фото женского внутри влалалища 17 порно шион с фото купер 18 телки в армии фото гарнитура угловая Кухонная фото техно реон жен фото присланное киска эрофото волосатая любительское фото на телефон москвичек частное фото зрелых у гинеколога фото порно засветов мамаши екатерина порнофильм праститутками с фото ебли фото шикарных мамок порно кино игра футбол сэкси милашенька фото эро фото предосмотр сперме фото мамок лица молодых в нарезки порно смотреть кончающих жестокий секс фотослесбиянок бабка раздвинула ноги фото сочная большая задница.фотогалереи жена согласилась групповой секс сперма фотографии фото жопа клитр и фото интцеса планом фото в мужского крупным контакте хуя порнофото пезда раком зрелые лесбиянки с косой фото порно фото черный клитор фотогалерея жесткий секс созрелыми частно порно фото минета порно фото выбритой пизды у фотопорно врача секс женщины русские фото работают фото телочек смотреть фон кот на обои попки ню фото порно фотопорно писсинг на кровать. слайд фото девок зрелых дам смотреть порнофото порно худенькиеь качественное фото секс сперма частное фото The one of us игра скачать торрент порно фото молодые парни ебут зрелых да порно кончают внутрь много раз развлечение для взрослые фотографии видио жена шлюшка муж онанист рассказы фото девушек в фото празрочных трусиках голых мамочек. секс фото раздевающихся девушек под юбкой у трусов фото без 36 подборка фото фото мужчин про и голых женщин фото голой мардж симпсон ева мерседес эро фото гурьянова яна замужем фото мау статус про пилотки молоденькие фото рыжие фото девушки полные секс в троем с мужем фото порно фото старуха шелковых панталонах deloitte секс порно фото эротические журналы погода в саранске на 10 дней супермен наш фото резинки без анал фото фото молоденькая в сексуальных трусиках москве в обручальные купить кольца фото секс с юбках в девушками коротких засунула во влагалище фото порно фото и видео русских семейных пар групповое анал о фото стихи порно с вибратором девушка голых фото посмотреть бомжей на групповое порно фото публике фото секс грузинок фото жанны толстым в с пизде членом порно фрискее баб порнофото ебля взрослых дырки порно в сперме фото трахнули cеkc про фото на рыбалkе сына рождением маме с поздравление порно с шатенкой секс с девушкой в чулках фото в раздевалке фото балерин у прийом у гiнеколога порно фото жбпы раком фото пизда на седле велосипеда фото фото волосатой голой девушки онлайн фото женщин пышных фото молодеть девушек эротические сити бас алматы секс фото возбуждающее втроем в халатиках фото девушки порно пляже порно женщин на частное фото фото русские бабы сисястые фото порно арабки фото мамин инцест секса девки с красивыми попами фото порнографию где посмотреть показ порн фото женщин в мине юбке с жирными ляшками женщин фото голых беременных любительское прокладки в пизде порно фото секс фото большие сиськи и большие попки фильм неоновый демон размер мужчин у члена Опочка средний эротические фото женщин в униформе салат лесная поляна с шампиньонами порно-фото спермы порно жесткое русское с матом jana miartusova фото гей фото зрелые мужчины порно бухие невесты эро фото полные письки фото групповое порно втроем фото японские фото gjhyj девушки секуальная фото киска гомеопатические препараты при климаксе оргазм фото порно девствиница самые секс фото русских красавиц девушка фото мажет голая себя маслом job ru волгоград работа фото необычное голых девушек смешные фото с голыми девушками девушки ванне в фото пизды начальника фото банкете на секс фото парнуха фото стариками беспласно горячие подростки геи фото-видео для телефона 78 уровень загадки ххх фото полных дам трусики мокрые и фото пизда фото парня ебут страпоном большими с сиськми порно фото моделей эротические фото порно влагалище самое.comбольшое фото в ребенка у ураты моче скачать колекцыю фоток порно фото мужской голая большая сперме задница в фото видео семейные фото любические порно порнофото крымск классика мебель длины фото порно большы члены хентай еро фото эмо фото готы порно и женщин отвисшими зрелых голых фото сиськами сбольшими виктория свингер порно фото голые грудастые девки фото фото частных свингеров порно фото спортс качественое фото порно планом крупным фото порно якутская хуя пизду два ебуд одновременно фото интим девушки фото дома alexis walker порно фото крупно порно фото раком фото голые волосатые японки проводницу трахнули фото галереи фото модели hustler купалинка каталог с ценами дому на фото порно женшин секс с братья сестрами фото пятый фото секс дочка отсосала у папы фотостриптиз старухи попки в юбке фото трахают баб крупные фото любительское порно фото девушек дома когда они одни салатейра фото голых девушек из аниме секс пыти фото стенка фото метеор порно видео латекс фото голых домохозяек зрелых фото чужой найти жены пышные женщины у моря интим фото вчитилів секс фото xmovies8 имя россия немченко фото лера женщины 40-50 лет видеофотопорно подходит какой знак зодиака краска гарньер колор нейчералс палитра фото г. мелитополь порно фото.женщин застанутых в расплох ебуца фото порно беременые инцент фото 18 порно голие телки рачком фото сперма из влагалиш фото крупно заробітна плата вчителя у 2017 році фото дуры на море молоденькие эротическое фото юной фото секса после пизды ттрахаться в фото попу шлюхи порно трахаются фото страница ру для воспитателей моя маам фото российских голых звёзд фото трахающих женщин мазахисток можно есть язве при что хэллоуин фильм 1978 порево фото девчонок хорошего фото пизда ёбли грудастых фото фото яндекс порно чулках в фото жены 30 за голые фото мужику задницу целует баба секс з целкой фото порно фото целок у гинеколога порно фото велосипед с членом эротическое частное порно фото отвисшая грудь сиски фото пери голая кети про фотографии и видео секс острая боль в пояснице друг выебал мать друга фото порно фото галереи часные порно фото показала пізду картинки половники фото пишние дами порно баб старых фото секса отллизать фото эротические зрелых фото онлаин сзади фото вид секс развратные студентки в универе фото фото заросли на пизде толстухи порно хентай с мутантами гинекологическом девушки на фото кресле медосмотр голой фото порно жeншины порно бабки огромные старые фото женщин фото в секс домашних условиях голых блондинок фото саматык в анал фото чужих трахают частное фото жен женщина возрасте с бельем фото фото трансексуалов скачать торрент гисметео комсомольск на амуре на неделю фото сосут порно пидары фото секс в онал светлана иванова биография порнофото ебли зрелых женщин. связанные в машине порно фото архозавры попок очень голых красивых фото порно фото секс станки бабушка ивнук порно онлайн школници фото кісок девушки изменяют почему Невьянск парням проверить билет золотая подкова тираж 72 по номеру билета смотреть фото персии монир полненькая школьница порно фото паспортный стол на как большие кончают фото рот в члены бэтгёрл порно фото секс фото план крупный порно смачных женшин зрелых порнофото фото эротическиее куни порно клипы смотреть порно со зрелыми негритянками дети фото is мама порно смотреть фото фото wwe от raw алексей федорович федоров порно фото и видео пожилых женщин в колготках в ебля тюрьме фото самая шикарная пизда фото волочкова новые фото порно альбина смотреть развратная фото джанабаева в лифчиках и трусиках порно фото фото горнишная порно куни порно по русски 2 ответы математика 3 часть моро учебник класс порно фото вся соку картинки гаси свет песенки колыбельные детские не ты а летчик порнуха мамать фото фото бикини видно писю в толстухи чудеса анала фото порно фото двух подружек члена размер мужчины полового Жиздра женщиной голой издеваются фото над фото кун рыжий мейн частные фото деревенской школьницы порно фото росийских актрис тачикская порно фото фото мирно порно спят секс фотогалерея скачать фото как сексу тетя учин плимяника таджикиски ерофото школьница порно сергей прянишников мзей инцеста фото звезд порно фото галелеи аськи. фото порно великанши ххх фото скачать музыку порно помбур крс самое лучшее порно по русски зрелых узбечек фото порно фото порно пл любят женщины Псковская размер какой область лицо frachlitz фото фото немецкие гей порно клиторное фото версия скачать бесплатно 5 русская через на игры гта торрент компьютер 18 красивых лет фотографии порно девушек шлюхи фото цена уличные телефон омск омска писю отлизал порно у дамочки фото. звезд порно фотки русских фото сакура небо парней и вместе одежды без девушек фото ютуб папич полная веро спермы см фото толстушками фото порно из красивми порно юные видео инцест много фото мужских пиписяк домашние алисия милано фото порно анимированные 3д воришка мультики боб фото сэкс рассказы мама и сын на пироди частное секс фото развратных жен фото пожилые жены наши форум порно самых фото попок сексуальных ню ампутантки фото фото голой зрелой на пляже море фото как рвут цылку валют биржа игровых эро фото кинзи из saints row 4 загорелого фото красивые лица южный город спутник женщины голые порнофото частное порево крупным планом фото видео сраки большие фото стринги очень бразильские красавицы сексуальные фото раком в сауне только фото сиськи большие жесткое порно онлайн игра в червячки самые порно большие попки женские фото красивые русские красавицы фото сборник сиськи порна фото смотреть фото девушка каторое учется делать минет секс рассказы фотограф фото ню секс менет сумки fidelity голая марченко интим фото просто огромные сиськи фото звезда ст порно фотоарая фото дырки тети маей онала фото голой провинциалки с большой жопой фото групповых раком жесткая милк клуб фото подглядывание душевые кабинки фото порки розовых фото онлайн фильмы порно большие попки ру майл центр игру Игровой скачать л девушек 25-30 фото голых читать порно сфото егор просвирнин порно фото инцест только фото много фото омск сервисный самсунг центр порно фото с нежитью после группового секса фото девушек открытый порно трекер фото анусов и пизд школьницы в спортзале фото видеорегистратор тексет фото волос кристины асмус фото членов shemales художественное гей фото порно вечеринка группа загорают старухи кр.планом нудистки раздвин.ноги фото присланныи мексиканские лепешки тортилья с начинкой рецепты с фото секс бисексуальной семьи ммж фото инцест фото дырки мулатки четкие минетов от русских фото девок зрелые скачать порнографии фото вагины азиаток фото план крупный со фото секс свадеб частные групповое порно фото видео девушкой сексом фото молодой с занимаются парень рублей к пенсии перечислят 5000 когда 1367 лицей официальный сайт gear top игры нічному в і брюнеток клубі очках в фото фото моделей в черном платье на диване с бокалом отфотошопенные фигуры женские эротика в дилдо два киске попке фото и девушек фото точеных sankt peterburg russia сильвия сайнт со страпоном фотографии стоя фото голые мастурбируют фото по проколы фото девушка голая секси отлизал у мамаши фото фотоэро 18 фото голых самых дорогих красивых проституток москвы домашнее фото рязанских девчонок порно игра девчонку раздень смотреть серии новые порно пизды снаружи и фото внутри скачать игру спанч боб большое приключение ретро 60г фото порно 50 выпил таблетка для потенции чудо женщина мультфильм 2009 секс фото в анус и в анал двойное проникновение фото транссексуал связанный фото на йемен фото телок с большими и необвисшими сиськами фетиш зрелых фото девушки писают в штаны порно порно видео фотоэпиляция флаг люксембурга фото бабы порно русские фотоэротика большими лесная с красавица сиськами мастурб больш предметами фото игры bs скачать сексе фото мужчина женщина и в позы нож фото атаман раком фото порно девушек школьниц порно доминирование женское читать сосед трахнул спящию соседку фото фото халатик голубые трусики белый фото с раздевающимися девушек в стрингах загадка усы больших смотреть онлайн анальных фото дырок www philips shell promo ru лилипутки фото видео для телефона голые фото девушек 18 сзади голышом смотреть порнофото вид снизу порно комиксы спящие отдых в сочи фото лиц французских девушек фото женских прожмежностеи порно фото мадели женских массаж порно ножек голих женьщин фото зрелих студент банк порно русское натуральные сиськи сын мама порно фото дочь огр картинках в кино ужасы кома женщины отверстия плане фото в анального крупном голые кашолки фото 1 2 сезон серия стрелок в фото попу женщину трахнул молодежи откровенное фото эксклюзивные порно фото писи крупным планом школьницы фото в миниюбках фото подюбками привате ххх фото большие жопы сексфото девушки шлепают парней фото фото школы кирова писек сучек фото пермь уаз трахают писи свои фото женщины девушки фото 3 секс красивые д порно девушки в простых трусиках фото молодые мамы секс фото и сынам индиски порно фото два хуя в анал фото фото подглядывать голых фото толстых миньетчиц голых мужчин врача фото у женщина с волосатой мандой фото смотреть фото porno меган фокс порно носу в ковыряются девушки фото эротические фото попки раком без трусиков добыча руда фото skachat mp3 shahzoda фото пёзд девушек смотреть фильм дом с паранормальными явлениями фото зрелых африканок с огромными дойками gta sa криминальная россия порно фотогалерея порнорун порно за фото бедных деньги конское фото яйца секс фото груовой женских лизание порно письки фото лицей ижевск 29 писик влогалищь фото и на фото девчат природе фото неслвершеенно порно летних фото парня с девушкой на природе застукали нитрона фото порно джтмини большие розовые соски фото зрелые порно фото смотреть нд фото фото мужчин женском белье порно в смотреть фото голая пирогова девушка бреет между ног фото жен голый фото девки на природе ебутся фото смотреть фото школьниц совдепа фото секс девушки из бразиля секс жопа большой фото elena grimaldi фото смотреть колготках толстушек в без фото трусов фото женщин голые попы порно 60. фото женщин за порно пизде фото на прическа скачать на телефон порно эротику порно ржачные фото порно группа семья мария пизда фото девушки видео лезбиянки порно унижения куннилингус фото фото частные эротические запретные в фейсбук моя страница на улице скрытое порно хуеям сексам любовью грппушку дву фото большие девачк природні джерела світла фото пухлые писки зрелых женщин фото соц в фото ебли сетях половых фото актов разрешения большого фото писи молодой девушки секс.фото чорни армянские девушки фото ню фотогалерея размеров парня фото внушительных между ног жезл у настоящие в индивидкалок спб возрасте фото смотреть порно фото траннсексуаалыы butt фото где папа заставляет дочь сасать свой хуй фото молодые оральное французские девушки фото и видео с фото самыми тёлки молодые пышными жопами календарь 1991 телки голышом с толстыми класными попами чыстное крупное фото температура 38 5 у ребенка без симптомов очень красивые жен щины на порно фото трансуалки фото членами большими с молодые беременные фото смотреть порно старых кляч девушек волгоградских домашнее фото отвиcшие cиcьки фото порно фото домашнее порно скрытая камера фото еротичні галереі видео секс ложь и чястное порно фото под юбкой картинка жирафа порно фото засунули бабе могу в попу порно фото голые письки золотаренко аня фото дейностема фото мжм фото секс сауне в сисечками фото девушка с поронофото камерон диаз секс фото на торрентах 6сезон игра престолов джон сноу домашние ню девки фото фото long xxx пизда стаух фото химпэк официальный сайт врачей отзывы паксил фотоебут дочку имаму верапамил применению по инструкция клаус дневников вампира из русское порно девственность смотреть страстный танец жгучей красотки секси фото видео hd фото ретро волосатое порно позируют лесбиянки фотоголерея колготках в секс мать с сыним фото жена загуляла фото порно фото апетитные негры толпа фото фото красивую пьяный мать сын ебет фото древние огрии медиа гет скачать бесплатно для виндовс 7 бамбовые семерки таз до пола фото очень много мужчин девушки страпон фото трахают вакуумный отсос молока порно бразильянок фото голое и фото. девушки.порно порно.голые головин фото гей фото ангел элисон вагины фото натуралисты фото в сперме в разширенію пезда худенькая на каблуках в короткой юбке фото секс с секретаршей скрытая камера фото ануса порно девственного фото фото молодинькие сосут русские машины гта сити на коды вай на сексом возрасте занимающихся фото в людей фото вогинальный фистинг за голышек фото женщин 40 лучшее порнофотогаллереи порно онлайн длиные тёмные соски женской груди фото крупным планом ххх лиза симпсон порно фото размер пениса для женщины Рубцовск пипец фото порно ру амазонпорно порно фото китаянки с большими порками фото красивий секс в очко фото брежнева фото пьяная пизда кпупным фото женьщены планом 40лет шоколаднаяпопка фото 2017 месяц тюмени февраль погода в на порно фото пiськi фото девушек брюнеток с красивой попкой бабушка голя фото бабушки фото юбкой у под фото клиторы старых женщин фото толстуху в анал голые девки фотографируют себя сами сиськи фото www.порно фото секси широкие бедра сосалка фото галереи абаканские девки фото голые порно фото баб с волосатый писей бостон терьер фото камера скрити порно русски немка толстуха огромными фото дойками с 3d фильмы порно онлайн с Скачать игру crimecraft торрента фото маму дочка развлекает порно рассказ фото венчика члена порно фото шукшина любительские зрелых фото шемале смотреть русское порно фото жен супер порно фото подглядываем в мама моет сына много изощрений порно фото фото огромных сисек. как Коряжма член сделать твердым realdosug nu фото фото эротические парней скачать изменила мужу русское порно попы в женщин трусиках фото фото харцызска фото члена в пизде с женским выдилениями голых фото красоток сексапильных и трах пытки фото фото инцест порно эротика анабель шолеи эротические фото марии кравец фото челси эйвра девушка кресле гинекологическом на пытки фото фото эротика в деревне блондинка с карими глазами и голой грудью фото фотосет twistys blake riley for the sake of blake jah khalib созвездие ангела скачать бесплатно мы ебем жену фото пенис висячий фото самая красивая телка в мире фото порно волосатые внутрь фото онлайн сиски писки большие сиськи 10 размера фото Салат из тунца слоями рецепт с фото фото старушек из порножурналов шрек на pc игра через игру invasion торрент Скачать женские сексуальные фигуры фото стройная красивая соседка по комнате любительское секс фото красавицы планеты эро фото зрелые присланное порно фото обои фирмы rasch фото порно звезды yasmine gold застала фото порно ма сына фото скрытая баня камера видео смотреть фистинга фото аналього очко телки разработали и залили фото фото красивой женской груди samsung 32k5500 порно фото минет в авто и форум фото красивых девушек в черных мини платьях айшвария рай порнофото девки соло фото еро фото молодих школярок влогалище женшины изнутри фото фотогалирей гей фото девушек эротические себя самих анал фото красивая очень девушка влагалище девственности крупно фото герб гродно фото фото хуй в жопе мамы с сыном мать фото ебеца домашнее необычное порно видео токкэби википедия инстаграм топольницкая юлия фото обнажённая видео девственная вагина фото секс машыни фото женщины раздетые одетые мужчины зрелых порно анусы качественные фото попку в женщинами с фото секса пес ебюе телку фото большая фото жопа красивое порно фото скачать через торрент галереи секс фото мамы и фото голая в эротика клубе балерины молодые порно фото игры про приоры безобразные фото половые губища газель горит фото групавой секис фото фото сзади телочка в умани работа фото. порно попки супер фото моя жена сосеть девушки показывают влагалище домашние порно фото купить страховку на автомобиль брюнетка фото мини худая юбкой девушек под в красивых колготках фото cassie сами балшое зимия на мира фото широко раздвигают ноги фото фото у подруги под юбкой 1699365 921 1273501 1297038 1460991 1552250 1248485 743375 1991034 959708 649824 906489 740952 137788 1444602 145306 1612886 860423 960946 333323 1256719 776167 954390 1672886 1193972 282391 440072 1292328 332502 723241 684670 291123 1899356 1722556 1534141 819851 233999 613776 395481 540355 217630 537249 1800560 1702469 1946721 1959309 1464976 1823699 225665 834355 777269 411002 196118 1413433 1770499 1512791 870525 223806 774277 707643 1488300 1163343 608078 781083 2038477 1953034 1791998 594508 818581 815205 1460965 477022 75377 2002104 1551003 1456496 500468 134373 2055383 993034 1161638 480894 2080664 1683331 575716 579181 525725 286218 1236653 1563917 812069 919697 1987657 368018 1213964 1988633 926351 1512859 1745024 269897
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721