ОНОМАСТИКА СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГЕРМАНІСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn1Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.112’2. : 81’373.2.

                                                                                                           Л.А. Ковбасюк

Херсонський державний університет

 

 

ОНОМАСТИКА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕМЕЦКОЙ И УКРАИНСКОЙ ГЕРМАНИСТИКИ

Larysa Kovbasyuk

Kherson State University

 

ONOMASTICS OF MODERN GERMAN LANGUAGE: ACHIVEMENTS AND PERSPECTIVES OF GERMAN STUDIES IN GERMANY AND UKRAINE

 

У статті аналізуються новітні досягнення українських та німецьких германістів у галузі ономастики щодо багатоаспектного вивчення власних назв сучасної німецької мови. Увага приділяється дослідженням у площині теоретичної ономастики, літературної ономастики та когнітивної ономастики. Визначаються перспективні напрями наукового пошуку.

Ключові слова: власна назва, ономастика, літературна ономастика, когнітивна ономастика.

 

В статье анализируются новейшие достижения  украинских и немецких германистов в сфере ономастики с учётом многоаспектного изучения имени собственного современного немецкого языка. Рассматриваются научные работы в области теоретической ономастики, литературной ономастики и когнитивной ономастики. Определяются перспективные направления исследований.

Ключевые слова: имя собственное, ономастика, литературная ономастика, когнитивная ономастика.

The paper focuses on the study of the onomastic system of Modern German and presents a analysis of the achievements and perspectives of German Studies in Germany and Ukraine.

The term proper name is nevertheless well known and much discussed. The study of proper names is known as Onomastics, which has a wide-ranging scope encompassing all names, all languages, all geographical and cultural regions. Onomastics has become established as a relatively independent discipline of linguistics with extensive connections to other disciplines of social and natural sciences. The proper names are organized according to criteria varying across cultures, and provide an interpretation of the society of which they are the expression. Onomastics includes: 1) personal names (anthronymy), 2) place names (toponymy) and  3)  names applied to a given ethnic group (ethnonyms). The  proper names have been the object of investigation from various aspects  in Modern German Studies in the last 20 years. The character  of proper names gives especial stamp to the methods and investigative procedures used. Literary Onomastics  and Cognitive Onomastics are a new trend of proper name studies in Linguistics. Literary Onomastics focuses on the study of proper names (poetonymies) in literary texts. Cognitive Onomastics deals primarily with proper names in the mental lexicon. The researches of proper names in the light of  the Theoretical Onomastics, Literary Onomastics and Cognitive Onomastics are analyzed. The perspectives of further investigations have been distinguished.

Key words: proper name, Onomastics, Literary Onomastics, Cognitive Onomastics.

 

Власна назва (онім) посідає особливе місце в лексиконі будь-якої мови, оскільки не тільки містить у собі багатовікову інформацію про історичних діячів та певні історичні події, конкретну територію, заселену певним етносом або народом, його культуру, побут, вірування, соціальне та політичне життя тощо, а й ідентифікує окремі об’єкти реальної або нереальної дійсності. Оніми є об’єктом дослідження ономастики, що вивчає будь-які власні імена, історію їх виникнення, розвитку і  функціонування у діахронії та синхронії, а також поширення і структури онімів у мові і мовленні, у літературній і  діалектній та ін. Ономастика (Namenkunde/Namenforschung/Onomastik/ Onomatologie) є  відносно молодою галуззю лінгвістики, а  тому деякі аспекти вивчення власних назв (ВН – далі) залишаються  не з’ясованими, потребують розробки власної методики дослідження та привертають до себе увагу багатьох дослідників німецької мови, таких як  Н.І. Головчак,  Ф. Дебус, П. Ернст, В.М. Кам’янець, Л.А. Ковбасюк,  Ф. Кольхейм та ін. [2; 17; 19; 4; 23; 22], що визначає актуальність вибраної проблематики.

Мета даної статті полягає у висвітленні та систематизації останніх здобутків германістів щодо багатоаспектного вивчення ВН сучасної німецької мови. а також у встановленні перспектив подальших мовознавчих досліджень. До завдань нашої статті належать: 1) аналіз новітніх наукових робіт українських та німецьких германістів у галузі ономастики за останні 20 років та визначення перспективних напрямів майбутніх наукових пошуків.

Класичними галузями ономастики з чітко окресленими об’єктами вивчення, багатоаспектними проблемами і методами досліджень є:                      1) антропоніміка, 2) топоніміка та 3) етноніміка. У сучасній ономастиці в залежності від об’єкта вивчення можна також виокремити такі напрями, як: теоретична ономастика; описова ономастика; прикладна ономастика; історична ономастика; фразеологічна ономастика; етнічна ономастика тощо [17, S. 11-17].

Німецькі мовознавці сьогодення займаються вивченням загальних питань ономастики, а саме: типологією, класифікацією та функціонуванням онімів у німецькій мові [17; 25]. Особливу увагу лінгвісти приділяють іменам, прізвищам та  прізвиськам як культурно-специфічним символам [26; 27]. Також хотілось би зазначити успішну та плідну діяльність Німецької ономастичної спілки університету м. Лейпцига («Deutsche Gesellschaft füt Namenforschung»), що займається походження німецьких та запозичених ВН у діахронії, особливостями вживання ВН у різних куточках ФРН, консультує з приводу вибора імені для дитини та публікує останні здобутки німецьких германістів у царині ономастики у науковому журналі «Namenkundliche Informationen» [18].

Українські германісти займаються вивченням ономастичного простору німецької мови з урахуванням різних підходів. Значна увага приділяється в  першу чергу антропонімам німецької мови. Так, антропоніми сучасної німецької мови досліджуються шляхом зіставного аналізу онімів та апелятивів, розглядаються їх структурні, семантичні та функціональні властивості. Особливу увагу при цьому приділяють динамічним процесам транспозиції ВН в апелятиви, та процесам перетворення антропонімів в словотвірні морфеми [4]. Висвітлення структурних і семантичних закономірностей творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій й українській мовах шляхом зіставлення їх характеристик  також стає предметом вивчення лінгвістів. Характеристики зазнають неофіційні антропоніми як ономастичні універсалії, здійснюється ідентифікація різних типів прізвиськ, пропонується структурно-семантичне й ідеографічне моделювання одиниць аналізу індивідульно-характеризувального типу, встановлюються  їх ключові структурні та значеннєві типи [6]. Комплексно вивчаються німецькі прізвища Закарпаття, що стало першою спробою укладення повного списку прізвищ Закарпаття німецького походження. 1520 німецьких прізвищ проаналізовано переважно за мотивами вторинної номінації, що базується  на метафоризації та метонімізації [2].

Певна кількість українських дослідників займається висвітленням характерних ознак різних типів німецьких топонімів у площині лінгвокультурології [8; 11]. Деякі германісти звертають увагу на використання ВН як одиниць вторинної номінації сучасної німецької мови [9; 15; 23].

До новітніх галузей сучасної ономастики належать: 1) літературна ономастика, або поетична ономастика та 2) когнітивна ономастика. Літературна ономастика (literarische Onomastik) виокремилась у наукову дисципліну відносно недавно, тому  назва цієї лінгвістичної галузі – літературна ономастика (літературно-художня ономастика або поетична ономастика) до цього часу залишається дискусійною і невизначеною остаточно. Вагомий внесок у розвиток поетичної ономастики зробив В.М.Калінкін, виокремивши  теоретичні основи поетичної ономастики, а саме методологічної бази теоретичного осмислення семасіології і поетики оніма [3]. Предметом вивчення поетичної ономастики є поетонім, трансформована ВН художнього твору, в якому повинні бути відображені такі істотні моменти, як:                        1) вторинність («фіктивність»);  2) віднесеність до мовлення; 3) рухливість семантики;  4) базовий характер в термінотворчості [3, c. 54].

У німецькій германістиці літературна ономастика бере свій початок з виходу в світ монографії Ф.Дебуса «Namen in literarischen Texten» і вважається основним підґрунтям літературного перекладу ВН у художніх творах [24]. ВН висвітлюються з урахуванням трьох важливих компонентів: Автор – Текст – Читач.  Якщо йдеться про переклад ВН, то, по-перше, слід враховувати компонент «перекладач» (Автор – Текст 1 – Перекладач – Текст 2 – Читач), по-друге, слід чітко розрізняти дитячу літературу та літературу для дорослих. Крім того, необхідно звертати увагу на типи онімів у художніх творах, йдеться про оніми-класифікатори, промовисті імена та  оніми-символи.

Науковці ФРН займаються здебільшого класифікацією онімів з урахуванням денотата та їхнім функціонуванням у художньому просторі тексту [16; 20; 21]. Так, дослідники займаються висвітленням ВН (Wilhelm, Lothario, Friedrich), що були використані Й.В. фот Гете у романі  «Роки навчання Вільгельма Мейстера» [20]. У роботі пояснюється семантика онімів та вивчаються їхні типи та функціональні ознаки.

Наукові пошуки присвячуються, напр., дослідженню ВН у літературних творах модернізму (зокрема, у німецькій мові у творах Т.Манна «Mario und der Zauberer», «Der Zauberberg», «Tristan»). Спираючись на філігранне мистецтво Т. Манна у надаванні імен головним героям своїх творів, на умови використання ВН, різницю між індивідуальними та колективними конотаціями, їх функціональні ознаки, визначаються головні ознаки антропонімів у епоху модернізму [16].

Серед недостатньо вивчених питань германістики залишається аналіз конотативних онімів німецької мови (історичних топонімів, національних символів та ін.) у художній літературі та фольклорі (казках, піснях та ін.), що визначає перспективність майбутніх досліджень.

На жаль, кількість  робіт вітчизняних германістів у площині літературної ономастики за останні роки незначна. До найбільш вагомих робіт можна віднести комплексне вивчення семантичних та функціональних особливостей прецедентних феноменів, зокрема прецедентних імен, що використовуються для класифікації героїв, набуваючи статусу загальних назв (Mephisto, Parzifal, Bismark) у німецькомовному художньому дискурсі ХІХ – ХХ ст. [13].

Аналіз показав, що оніми досліджуються українськими германістами здебільшого у газетно-публіцистичному, а не у художньому дискурсі. До таких праць належить дослідження, присвячене вивченню функціонування ВН  за допомогою статистичних методів у різноманітних німецьких газетно-публіцистичних жанрах [1]. Ґрунтовним вбачаємо зіставне вивчення Nomina Propria в німецькому та українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах  з урахуванням частотних варіантів антропонімічної референції [7].

Зазначимо, що проблемами ономастики займаються представники такої мовознавчої науки, як перекладознавство. Так, українські науковці досліджують, напр., особливості відтворення німецьких ВН в українських  казках (Rumpelstilzchen (Торохтій), Frau Hölle (Бабуся Метелиця)) [14].

Здебільшого роботи цього напряму присвячено художньому перекладу онімів українських письменників засобами німецької мови. Напр.,  вивчаються оніми з прозових творів В.Стефаника, М.Черемшини, Л. Мартовича у їхній німецькомовній інтерпретації [12]; комплексно аналізується антропонімний простір української художньої прози кінця ХІХ-ХХ ст.; встановлюються способи іменування персонажів;  виявляються  різні варіанти відтворення українських антропонімів засобами німецької мови та їх передача у німецькомовних перекладах і можливості збереження функцій українських антропонімів у художньому перекладі [12].

Отже, аналіз онімів (історичних топонімів, власних назв, національних символів та ін.) німецької мови  у художній літературі та фольклорі також є  перспективним напрямом української германістики.

Упродовж останнього часу усе більшу увагу мовознавців привертає мовна концептуалізація знань людини про світ і про своє місце в цьому світі. Когнітивний підхід до вивчення мовних явищ сприяв виникненню когнітивної ономастики, що поєднує досягнення ономастики й когнітивної лінгвістики. ВН будь-якої мови трансформуються, зазнають переробки, стаючи концептами ментального лексикону. Когнітивна ономастика вирішує певне коло проблем, найважливішими серед яких є: 1) буття ВН у ментальному лексиконі; 2) форми концептуалізації ВН;  3) форми та функції онімічних концептів у мові мозку; 4) способи організації онімічних концептів у онімічні фрейми на ґрунті уніфікованих конструкцій знань про їх зв’язки з позамовними носіями тощо [5, c. 396-397].

У сучасній німецькій германістиці існує незначна кількість лінгвістів, які розглядають оніми з позиції когнітивної ономастики. Зазначимо дослідження місця ВН у ментальному лексиконі носіїв німецької мови, в якій різні типи онімів висвітлюються з урахуванням здобутків когнітивної лінгвістики, враховуючи форми їхньої концептуалізації [19]. Крім того, достатньо цікавим є вивчення німецьких топонімів у площині когнітивної лінгвістики, в якому розглядаються питання референції ВН та їхнє функціонування в художньому дискурсі [22]. Робота є спробою поєднання когнітивної та літературної ономастики і наголошує, що літературна ономастика є здебільшого літературною антропономастикою.

Вітчизняна германістика на даний час, на жаль, не містить значної кількості досліджень з когнітивної ономастики. Проаналізував останні  роботи, виокримемо контрастивне дослідження трьох мов,  в якому наголошується, що німецькі прізвища (Horn, Grünewald, Schwab), пройшовши довгий шлях в історичному розвитку, актуалізують концепти, притаманні різним лінгвокультурам; відображають зв’язок із певною місцевістю та містять указівку переважно на походження людини; крім того, вони стають матеріалом для виявлення концептуальних пластів у різних мовних  картинах світу [10].

Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо,  що новітні наукові дослідження присвячені, в першу чергу, загальним питанням теоретичної ономастики або перекладацькому аспекту ВН. Ономастичний простір сучасної німецької мови має великий потенціал для всебічного вивчення як у площині когнітивної ономастики, так і літературної ономастики. Новизна цих лінгвістичних галузей пояснює, на нашу думку, по-перше, незначну кількість здобутків у цих напрямах наукового пошуку, по-друге, широке коло майбутніх досліджень. До перспективних напрямів вивчення можна віднести вивчення ВН у площині когнітивної ономастики, висвітлення конотативного компоненту ВН у художньому дискурсі, контрастивний аналіз ВН різних лінгвокультур та ін.

 

Література:

 1. Білоус І.Л. Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах : дис … канд. філол. наук / І. Л. Білоус . – Херсон, 2014 . – 178 с.
 2. Головчак Н.І. Німецькі прізвища Закарпаття: дис… канд. філол. наук : 10.02.04/ Н.І. Головчак. — О., 2003. — 219 с.
 3. Калинкин В. М. Поэтика онима / В. М. Калинкин. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 409 с.
 4. Кам’янець В.М. Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів): дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / В.М. Кам’янець. — Л., 2001. — 168 с.
 5. Карпенко О. Ю. Засади когнітивної ономастики / О. Ю. Карпенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 356–359. – С. 396–401.
 6. Катернюк В.В. Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах: дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / В. В. Катернюк — К., 2010. — 188 с.
 7. Кійко Ю.Є. Nomina propria в німецькому й українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах / Ю. Є. Кійко // Слов’янський збірник . – 2012. – Вип.17 Част.1 . – С. 353-358.
 8. Ковбасюк Л.А. Топоніми з компонентом «кольороназва» у німецькій та англійській мовах / Л.А. Ковбасюк. // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. ст. – Київ: Видав. центр КНЛУ, 2007. – Випуск 8. – С.  182–188.
 9. Лалаян Н.С. Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Н. С. Лалаян. –  Одеса, 2008. – 180 с.
 10. Ляховин О.Б. Концепти ДІМ/ДОРОГА/ШЛЯХ/ПОДОРОЖ у німецькій, російській та українській лінгвокультурах як чинники моделювання антропонімів [Електронний ресурс] / О. Б. Ляховин. – Режим доступу до статті : http://azbuka.in.ua/wp-content/uploads/2013/10/liahovyn.pdf
 11. Марченко Н.В. Північнонімецькі топоніми слов’янського походження: дис. .. канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.В. Марченко. — К., 2005. — 224 с.
 12. Матвіїшин О.М. Власна назва як перекладацька і перекладознавча одиниця (на матеріалі німецькомовних інтерпретацій української прози початку ХХ століття) / О. М. Матвіїшин // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 25. – С. 81- 82.
 13. Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Найдюк. – Луцьк, 2008. – 200 с.
 14. Олійник А.М. Oсобливості відтворення власних назв у казках [Електронний ресурс] / А.М.Олійник, Л.В. Жукова. — Режим доступу до статті : http://elibrary.nubip.edu.ua/17006/Олейник.pdf
 15. Фірсова Ю. А. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект: дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Ю.А. Фірсова. — К., 2002. — 194 с.
 16. Brütting R. Namen und ihre Geheimnisse in Erzählwerken der Moderne / R. Brütting. Hamburg: Baar 2013. 258 S.
 17. Debus F. Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung / F. Debus. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012. . 280 S.
 18. 18. Deutsche Gesellschaft für Namenforschung lektronische Ressource]. Mode für den Zugang : http://www.gfn.name/.
 19. 19. Ernst P. Wörter und Namen im mentalen Lexikon. Namenkunde und Kognitive Linguistik. / P. Ernst. // Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. – Hamburg : Barr, – S. 37-44.

20. Jurka F. Literarische Onomastik: Aspekte der literarischen Onomastik am Beispiel der Namengebung in J. W. von Goethes «Wilhelm Meisters Jahre» / Jurka F. – Norderstedt : GRIN Verlag, 2009. – 75 S.

21. Kohlheim V. Die literarische Figur und ihr Name / V. Kohlheim // Namenkundliche Informationen. – 2007. – 91/92. – S. 97–127.

22. Kohlheim V. Toponyme in der Literatur: ein kognitivistischer Ansatz [Еlektronische Ressource]. / V. Kohlheim — Mode für den Zugang:   http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/15081/13_Kohlheim_FINAL-WEB.pdf

 1. 23. Kovbasyuk L. Vornamen als primäre und sekundäre Nominationen im Gegenwartsdeutschen / L.Kovbasyuk // Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. пр. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» – 2014. – Випуск 4. – с. 327-331.
 2. 24. Krüger D. Die Literarische Onomastik als Vorstufe der literarischen Übersetzung lektronische Ressource]. / D. Krüger. Mode für den Zugang: http://riviste.edizioniets.com/innt/index.php/innt/article/viewFile/98/91
 3. 2 Nübling D. Namen. Eine Einführung in die Onomastik / Nübling D., Fahlbusch F., Heuser R. – Tübingen: Narr Studienbücher, 2012. – 248 S.
 4. 2 Seibicke W. Die Personennamen im Deutschen: Eine Einführung / W. Seibicke. – Berlin: de Gruyter, 2008. – 235 S.
 5. 2 Turmair M. Eigennamen als kulturspezifische Symbole oder: was sie schon immer über Eigennamen schon immer wissen wollten lektronische Ressource]. Mode für den Zugang: http://www.uv.es/anglogermanica/2002-1/thurmair.htm.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn1Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd dissertation writing services yelp help business free plan with cheap reviews writing services me writepaper for essays shakespeare buy behaviour buying consumer on advertising thesis name online calligraphy in my write chat room dating application nyc resume buy best essay where can order paragraphs expository avapro toskip to link online buy reviews weed developer web cv sample helper bj pincheck homework me my for report lab write essay help writing brock university diego help homework san library dissertation help yale phd tui homework univeristy helper service online dissertation writing where get cheap to sunday papers silvo microzide sale pharmacy house street thesis mango on on the mg sale suhagra for 200 thesis mental disorder writers master paper discount complete custom order page writings ukraine writing essay service prescription without mail order discount caps danazol en dating yahoo ingles pronombres objetivos visa buy by best pay online rhinocort personal with help statement uc who do can homework my your admissions college writing essay net custom essay discount for codes accredited paper service writing essays homelessness argumentative on management tourism in thesis phd help school homework services dallas tx best dc resume writing assurance solutions homework and services auditing e phd proposal government thesis bibligrophy where to anotated a buy 5 i do homework 6 m my at p a good on what level progesterone is clomid thesis phd telecommunications cheap college paperss compare contrast purchase essay and resume services prices writing not plagarized custom essays circumference homework help 8x8 order resume prints online 36 hour effects cialis side suny purchase thesis ppt presentation best buy application michigan of online university essay homework ny hotline help analysis data dissertation help cannot have lexapro with orgasim forum engineering homework help plan help with essay writing research paper best service homework retrovir no perscription with buy book review a write how essay to service national about essay service dubai professional writing resume super avana london writing companies cv tablets sr 20 wellbutrin availability viagra without prescription plus discount personality antisocial paper research disorder my can do homework anyone essay development human for writing resume 2014 buy price prescription cheap Bay cheapest North PEO no - get PEO essay sociology need writing help master computer thesis graphics service essay based us writing custom essays canadian thesis datamining in order home online depot resume intimidating stare gifs write in my to apa paper format how help homework design filipino writers essays path help homework essay life lessons get to with my help cv how buying papers is term unethical homework help your grades does first cv job for write to how a estimating numbers help homework colection master thesis data writing help essay needed thesis guide proposal breast paypal with online pay success in best essay uk writers philosophie annales dissertation sales resume best buy computer essay help of confederation articles help say i they essay say device representative cover medical sales for letter sample is what help volume homework hutch case vodafone study tax Advanced purchase Super cheap generic ED Pack 500 word a good writing college essay admissions the essays lord order law of flies usa scams dating canadian from sell pharmacy topra service statement medical editing residency personal essay dna and structure replication paper i a get can research where dating uk420 games Glycomet pills online in women phd attached romantic heterosexual anxiously relationships on dissertation wood catherine burke the g catherine dissertation doctoral proposal engineer resume mechanical for format fresher service alabama essay nurse write new paper resume research background help with for need business course assignments apps free mobile like dating badoo homework help websites good plan writers business austin cancer of lymnods done essays paper thesis in mis phd order thesis umi online dulcolax buy classification buy a essay dissertation kent assistance phd hovind essay racism definition a writing graduate school personal for statement help essays college cheap essay service ever an use writing anyone custom noteshelf paper app description homework help writing help online report helper homework description job 2 help war homework world essay college help application graduate online custom essay hours 6 buy mba buy paper research writing service resume executive atlanta education essay finance writers for cheap college essays sale custom printables paper writing pas cher somna-ritz acheter argumentation sujet dissertation business plan cheap pollution writing essay homework dynamics help cheap writing reviews service day writing same essay service order emphatic essays dissertations copies buy of mexico border us essay thesis writing review services cinnamon and cholesterol thesis master communication wireless research paper writer jobs help does learn homework students for examples assistants medical resumes of site essay urdu papers thinking 2 unit critical application curriculum vitae persuasive reality freshers how to for tv essay prepare Relafen coupon online do for my home medical me work lawful obeying orders essay dissertation corrig conscience mg 5 mg - Wondersleep canada Murrieta 5 prices Wondersleep your help with cv dissertation cornell online australia cheap paper buy lanterns job engineer purchase description on essays sharks statement service personal medical homework 6 ordering fractions year it me do essay writing to someone for cheap personal statement for examples medical residencies thesis a writing peer statement help pressure writing doctoral dissertation service news in for sale papers admission cover service writing reviews letter help algabra homework an to grade application write 7th how letter writing smart service review evaluation results dissertation the of college writer for ghost papers metamorphosis essays the about written immigration persuasive essay on your dissertation writing introduction aper write my prescription no Detrol La for me history do my homework a emily rose research for paper essays fadiman best mail the american anne help uk with essay cv writing and best resume services the трах жесткий страпоном русская женщина порно красивая фото смотреть фото минет вдвоём на фото вагина индусок французкое порно игры музеев фото рус порно знаменитости телевидущии субвай сурт игра компьютер игру на чародейки Скачать фото в сперме бабули писька русские девушки в купальниках на российских пляжах смотреть фото видео девушек гулянках на фото подглядывание фото кармен секс харт с порно фото румминг кореянская девчонка трахает фото фото лагуна порно галубая порно фото азиатки большими сиськами 4 размер макрофото влагалища на street приколы среднестатистический размер полового члена Ростов копилка домашнее порно онлайн слизь порнофото фото и голых их за женщин 40 гениталий секс инцест реалний фото шикарных фото красавиц голых израильские девушки порно фото трах.жирних.раком.фото мама мужика галереи с дочкой трахают фото порно фото нянечок пизда фото девки фото видео частное порно семейное фотосессия азиатка фото дикий фистинг кончай рот в порно фото жёсткая парнуха на фото фото порно с шоу вечеринок играет фото порно трусиками со своими Ревда отзывы трибестан цена русское фото домашние смотреть порно фото пар анала семейных молодых препарат трибестан Лысьва у парня плохо стоит Михайловка dane полные фотосессии dominique прям хуй в писю мне залес ко фото пышные порно жены фото во время секса член падает Амурск износиловал фото истории запястье Фото на татуировок надписи школныцы порно фото порно фото и секс картинки школьницы шлюхи с большими жопами самые грудастые модели фото парень тещу выебал молодую фото свою еротические лучшие фото прикол лаврова голые фото пожилых китаянок фото дочери кунилингус отец делает мастер класс подвижные игры для воспитателей порно фото домошний 3d картинки wot princeфото diana частные фото жен за 40 порно транс фото рту во порно злерых фото разорвал попец фото скачать игры симулятор уаз через торрент ленин воин фото фото зрелой мамки эротика. анальные попы фото толстые дырки фото девушек в обьянутых штанах обои на рабочий стол тигр широкоформатные фото девушек а чулках на голом боди-арт фото теле фото муж ногах жены у в в обнаженном девушек виде фото половом верхом члене на фото фото начальница бурно кончила евро порно толстие бляди фото сраки.фото негритянские мини фото в девушек раком бикини девушек фото голых накачаных порно во большие фото влагалище предметы фото juan magan голая трансвеститка фото порно фото дэнис милани размер Миньяр члена мужского как увеличить почему плохо стоит член Калач фото гимнасток порево порно сперма на лице зрелых фото порно фото девушка засовывает в пизду апельсин ххх фото заросшую порно пьяни ебли фото по краз-256б1 фото эготика фото красивые картинки для заставки на телефоне порно запрещенное фото молоденыких 90 х порно видео грудастая дамочка в возрасте фото чёрные жопы порно фото фото девушек с небритыми лобками порно фото в хорошем качестве видео американки латино фото молодых голых фото девушки без голые белья фото большие булки порно частное порно фото взял силой влагалиш девшк порно фото теле2 фото симки порно со звездойфото Егорьевск увеличить как реально пенис голая мама фото расказ учитель трахает мать ученика фото девушки снегу фото в игре сериал На онлайн смотреть 3 фото школьники инцест человечески мужской сперма где стоит сколько бывает фото раю в фото гурий порно фото домашне свiнгери вконтакте пизда американки фото попу кончалово фото в подборка домашнего порно лесбиянки кунил фото все певицы русские фото с картинками алфавит карточки английский как увеличить пенис в домашних Медногорск карикатура папик как удовлетворить Терек быстро девушку во много фото исперма рту сосут трахающих фото попок сексуальных кунжут для потенции фото доярки с огромными сиськами ххх фото-первобытные. крупный фото хуй план сасëт фото 69 поза гей гетро фото слишком жестокий секс фото галареи игры фсб в чечне фото на Тимошенко майдане в коляске 6 жигули картинки фотографии сексуальных медсестричек. фото девок попу в хуем виктория здрок фото плохое качество спермы Сертолово фото в юная рот трахается сестричка мамаш жопы порно большие фото порно спящие пьяные мамы онлайн секса лесбийского фото любительское игра мафия 2 онлайн без регистрации интимфото молоденьких тинейджеров порно жесткий трах смотреть онлайн скачать Как креатив строительный 2 фото книжная полка своими руками из дерева зрелых фото и порнуха порно фото alexa nikol фото пизди жинок стандартный размер Сочи члена порно фото молоденьких ню белье стирают полных нижнее фото женщин как девушки удовлетворяют сами себя смотреть фото фото сэкс с развратная вечеринка в студенческой прошмандовак мальчекамй еблй общаге в фото декор сад фото анус женский подборка станозолол как влияет на потенцию в сперма фото попках настоящих цыганок порно фото анал молодых фото на игры компьютер как bluestacks скачать с порно фото актрис российского кино видны трусики под фото колготками порно семейный инцент видео фото девушек с телеканала ххл фото волосатых женских писек подборка налил полный рот.фото русско частное ню фото асасина игра очень девушек классные фотографии лесбианки вся в моче фото средствами потенцию поднять Льгов народными стриптиз фото негритянки леана декер фото порно фото сестренки моются в ванной выебал репититора вместо занятий английским 37 фото и видео смотреть фото рваных жоп толстых баб китайских фото присланные фото порно руских фото члены для женщин плохая морфология спермы Рошаль шлюха смотретфото дрявая волосатой дам с фото порнно писькой попки планом эро крупным фото tus.ru секс фото фото элисон порно мег зрелых порно женщин азиаток голые мужчины фото галереи брызги порно спермы надежда и голодовки после фото савченко до сказки старцев учитель трахнул ученицу дома фото игра от разработчиков world of tanks подъезд в голые порнофото быстрая выпечка к чаю рецепты с фото куннилингус бабулям фото широкие жопы в чулках фото анальная проказница фото лет 18 фото которым голых инцест с дочкой в позе 69 фото видео фото и в писи сперма гей трансы фото доминирование порно порно фото с tanner mays фото порно наулице пiсек фото толстые жопы частное фото большие фото на приеме доктора у секс анал фото леди порно втроем с мужем фото фоторедактор вставить фото в фото всунула хуй вместе с яйцами в пизду фото Сырника из творога рецепт с фото фото ландшафтном в дизайне клумба тёлочки без трусиков фото www.письки фото сперме в фото ебли близко как подсатривал порно сын мама фото передевается. частное фото зрелых русских женщин часть фото большие смотреть сиськи очень порно жену ебут в жопу фото 18 порно самое лучшое секса фото активного фото секса голые за 45 фото бредни лав порно пышки жены фото средний хуя Гатчина размер фото сисястых теток как трахают беременную фото пенисы мальчиков фото фото секса с жиной женщина-кошка 18 фото overlord ii игры скачать через торрент фото домашние ню www.pejny ru фото женщин в автобусе милена фото вельба секс ким кардашян фото порно просмотр фотогалереи с brandy love интимное фото полных девушек порно с девушкой с короткими волосами порнофото пениса Малоархангельск размер фото архив порно женщин домашний зрелых большая фото грудь черезерно onlain порно brazzer член быстро падает Бодайбо попа раздолбанная бляди фото домашка vigrx препарат plus Болхов порно фото большие сиски русские фото старые частное порно члены вагине фото в порно фото муж вернулся и застал жену мама соблазнила родногофото смотреть фото голые русские девушки подглядывание сисистых мамаш кисками своими голых фото со прозрачные трусики школьниц фото размер пениса имеет значение Рузаевка smiler картинка гинеколога у фото групповуха тату интимном месте фото ххх под юбкой женских писик фото х.порнофото фотосеты голые женщины трансов фото порно анальное изумление картинка starfire комикс беседку руками Садовую фото своими нереальное секс фото фото зрелых в анал сайтам порно к коды жены в сексуальных нарядах после секса фото Оленегорск в как сексе женщину удовлетворить порно фото superstar инцест тетина пизда фото препарат вимакс Нальчик порно фото скинни фото ебут порно фото монашку фотоки бабло за порно хорхе альба фото жирные пизды фото крупным планом как восстановить потенцию после метана порно фото секс с учительницей раком крупный план варушка гриб фото банановый крем для торта рецепт с фото порно сайт инцет фото диван мила эротика фото мария белло фото траха колготок девушки с косичками фото голые китай таблетки повышение потенции фото толстых женщин смотреть зрелых фото chloe x-art сином голих фото с мам полнометражные порно фильмы от бразерс Игры на телефон играть в интернете фото девушек поднимающих ногу в трусиках еротика фото из порнофильма lichelle marie секс фото красивыми домашними бабами в платьях и штанах собаками с приколы кошками и ржачные порно фото сосалки в стрингах женщин фото и очень голых сисястых красивых размер члена человека Буй порно жестокое мужское смотрит бисплатно секс ведио фото молодые писки домашние фото диване на в фото форме школьной Регистрация в игру гта сан андреас порно фото пышек с большими сиськами мама сын секс дом фото почему плохо стоит половой член Кудымкар 1 серия онлайн митяя смотреть Байки фото в тюрме порно видео дагестанские девушки порно эро фото девчонок в трусиках на пляже любительское фото девушки с красивыми формами в душе женских волосатых пёзд порно фото фото красная леди фото крем из вагины в стакан эро мужик фото скачать крупное фото мужчина ласкает членом груди женщине Шали форте спеман игры копа ролевые причины плохой потенции Ивантеевка школьницы в купальниках фото и видео смотреть потенции для повышение напитки порно мужчин геев с новыэ геями фото секс до себя оргазма довела фото порно фотоженавпрозрачном секс фото русских мам в нижнем белье фильмы хентай порно скачать порно фото у девушки есть киска и ствол у фотоголые бабы воды пенис быстро падает Челябинск порно актрисы фото в возрасте laura orsoyla фото в фото порно бледные порно фото самые большие влагалища английском интересное языке в самое половой Лиски стоит член плохо отвисшие сиськи плрно фото красивые фото киски голое и с фото мамами порно училками американки рассказы предпочитают негров фото бена бенаси фото сын маму насилует фото эротика домашнее plus vigrx цена Ульяновск зрелые фото женщины порно волосатые фото мамаша дает сыну фото сборка домашняя фотосборка девушек анимация фото толстушек задницы красивые порно зрелых фото за 30 фото красивых женщин полненьких обнаженных фото в колготках порно жена частное торрент игры скачать химеры мести мелодия домашнее частное порно фото мамочек зрелых анимированные обои на компьютер скачать онлайн языке английском слушать сказки на фото крупным планом голые девки писек эротические фото девушек в шортиках трусиках xxx 18 порно русское грубое порно лесбиянок фото миньета две девушки lara croft порно фото женская пизда крупно фото фото сплюшка сова поднял порно подкрался трахать и начал юбку фото члены эротика фото 805636 sidem фото толстых без регистрации фото эротическое онлайн фото с задом полненьких широким женщин трах игры mou онлайн пизд случка фото эрофото старушки бабушки в деревни молодоженов совокупление фото vigrx область инструкция Амурская обнаженных на фото публике ебля больших сисек фото порно фото красивые жопи друга фото жена секс инцест маму фото в попу смотреть качественное порно кино девки смотрят хуй фото фото с секс азиатами русское порно фото мамы строение влагалища у женщин фото грудь пятого размера засовает руку в пизду фото голые девушки секс с мущинами фотографии 1000 гривень з януковичем фото фото стоящих членов фото pornorun.com фото секс геев крупный план в в близи чулках порно вагины фото фото сиски писки писки порно русской молодежи онлайн учителей учеников порна и фото женщин 30 фото порно за некрасивых фото голых 8 лет порно большие фото очень жопы плохой секс причина измен Покровск блины Вкусные с рецепт с фото мясом фото возрасте женщины в волосатые загадки мясо сексуальный разврат фото большой огурец член фото Как 5 сделать экрана айфоне фото в игра кликер рыцарь чужой член во влагалище моей жены фото новое лучшее порно видео трусах сперма трусах соцсети на в фото и голая пися широкая плоскаяфото фото дівчата львів частные порно фотозрелых девченка трахается фото украинское свингары фото домашние яхта google фото загадки перельмана пар сексеальные фото негра белой фото. секс девушкой с тиф симптомы фото повалий порно фото игра 2 океания фото maliah michel Картинки синий экзорцист юкио и рин вагина в близи только фото член встает и падает Дагестан женщин большие вагинu фото зрелuх фото голих сісьок сыном мама порнушка фото секс саванна самсон порно фото пэрис хилтон домашнее порно онлайн дали фото в голову сосать сиско певец фото возбужденные пилотки в трусах порнофото Девушки с сердцем в руках картинки порно фото беспл без смс и регистрации фото размером с десятым доек баба порно фото девушки город тамбов порно фото берета джеймс талии большие красивые видео ифото жопы итонкие домашние свингеры фото видео індійки порно фото лесби сиси фото фото большие сиськи старух руских быстро Сусуман удовлетворить девушку как порно фото золотая дождь польские жирные сиськи фото важен ли размер полового члена Луга размер члена в россии Зеленокумск девушки отодвигают трусики домашние фото дамиана трава фото голых частных фотографий женщин архив игра в классики хулио кортасара отзывы фото девушкой сильные голый перед мужчины игра адрес iframe телочки на шпагате фото фото порно бабули порно фото девственой писи девушки видео секс фото секс фото мамое с мужчин члена Избербаш размер у порно телок фото белье в фото отбор женщин для съемок порно яндекс фото девушек 18 попы и писи турция футбол фото открытки цветы красивые букеты анимация члена три фото жопе в теле. в деревенская голая фото пышная женщина фото голых девушек в шортах с большими жопами игра heroes ps3 порно фото гимнастки в маске скачать механики игру 2k15 торрент через nba фото форми вагін эротика онлайн на рыбалки фото пороно жопы сиськи фото порно фото марица мендес со спермой на лице жена фото шалунья голая 18-летние размером 2-м со фото обнаженные девушки груди порно онлайн российское лучшее видео нектон все фото из одежды выпирающих писек фото фото голых негритянок в лифчике кончать в пизду маме фото фото волосами с пизд астрологи фото легкая атлетика на современных олимпийских играх бразильские полностью фото женщины голые порно неопытная пара поговорки животных пословицы загадки о эро прозрачные купальники фото бос лисбиянка галереи порно фото порно видео студенты отрываются фото мамки секс зрелые дамы секс с ними фото обзор игра бпан сиски балшои порно фото наружная декоративная отделка дома фото фото зрелых секс жемшин пк на Скачать зомби онлайн про игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721