ОНОМАСТИКА СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГЕРМАНІСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn1Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.112’2. : 81’373.2.

                                                                                                           Л.А. Ковбасюк

Херсонський державний університет

 

 

ОНОМАСТИКА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕМЕЦКОЙ И УКРАИНСКОЙ ГЕРМАНИСТИКИ

Larysa Kovbasyuk

Kherson State University

 

ONOMASTICS OF MODERN GERMAN LANGUAGE: ACHIVEMENTS AND PERSPECTIVES OF GERMAN STUDIES IN GERMANY AND UKRAINE

 

У статті аналізуються новітні досягнення українських та німецьких германістів у галузі ономастики щодо багатоаспектного вивчення власних назв сучасної німецької мови. Увага приділяється дослідженням у площині теоретичної ономастики, літературної ономастики та когнітивної ономастики. Визначаються перспективні напрями наукового пошуку.

Ключові слова: власна назва, ономастика, літературна ономастика, когнітивна ономастика.

 

В статье анализируются новейшие достижения  украинских и немецких германистов в сфере ономастики с учётом многоаспектного изучения имени собственного современного немецкого языка. Рассматриваются научные работы в области теоретической ономастики, литературной ономастики и когнитивной ономастики. Определяются перспективные направления исследований.

Ключевые слова: имя собственное, ономастика, литературная ономастика, когнитивная ономастика.

The paper focuses on the study of the onomastic system of Modern German and presents a analysis of the achievements and perspectives of German Studies in Germany and Ukraine.

The term proper name is nevertheless well known and much discussed. The study of proper names is known as Onomastics, which has a wide-ranging scope encompassing all names, all languages, all geographical and cultural regions. Onomastics has become established as a relatively independent discipline of linguistics with extensive connections to other disciplines of social and natural sciences. The proper names are organized according to criteria varying across cultures, and provide an interpretation of the society of which they are the expression. Onomastics includes: 1) personal names (anthronymy), 2) place names (toponymy) and  3)  names applied to a given ethnic group (ethnonyms). The  proper names have been the object of investigation from various aspects  in Modern German Studies in the last 20 years. The character  of proper names gives especial stamp to the methods and investigative procedures used. Literary Onomastics  and Cognitive Onomastics are a new trend of proper name studies in Linguistics. Literary Onomastics focuses on the study of proper names (poetonymies) in literary texts. Cognitive Onomastics deals primarily with proper names in the mental lexicon. The researches of proper names in the light of  the Theoretical Onomastics, Literary Onomastics and Cognitive Onomastics are analyzed. The perspectives of further investigations have been distinguished.

Key words: proper name, Onomastics, Literary Onomastics, Cognitive Onomastics.

 

Власна назва (онім) посідає особливе місце в лексиконі будь-якої мови, оскільки не тільки містить у собі багатовікову інформацію про історичних діячів та певні історичні події, конкретну територію, заселену певним етносом або народом, його культуру, побут, вірування, соціальне та політичне життя тощо, а й ідентифікує окремі об’єкти реальної або нереальної дійсності. Оніми є об’єктом дослідження ономастики, що вивчає будь-які власні імена, історію їх виникнення, розвитку і  функціонування у діахронії та синхронії, а також поширення і структури онімів у мові і мовленні, у літературній і  діалектній та ін. Ономастика (Namenkunde/Namenforschung/Onomastik/ Onomatologie) є  відносно молодою галуззю лінгвістики, а  тому деякі аспекти вивчення власних назв (ВН – далі) залишаються  не з’ясованими, потребують розробки власної методики дослідження та привертають до себе увагу багатьох дослідників німецької мови, таких як  Н.І. Головчак,  Ф. Дебус, П. Ернст, В.М. Кам’янець, Л.А. Ковбасюк,  Ф. Кольхейм та ін. [2; 17; 19; 4; 23; 22], що визначає актуальність вибраної проблематики.

Мета даної статті полягає у висвітленні та систематизації останніх здобутків германістів щодо багатоаспектного вивчення ВН сучасної німецької мови. а також у встановленні перспектив подальших мовознавчих досліджень. До завдань нашої статті належать: 1) аналіз новітніх наукових робіт українських та німецьких германістів у галузі ономастики за останні 20 років та визначення перспективних напрямів майбутніх наукових пошуків.

Класичними галузями ономастики з чітко окресленими об’єктами вивчення, багатоаспектними проблемами і методами досліджень є:                      1) антропоніміка, 2) топоніміка та 3) етноніміка. У сучасній ономастиці в залежності від об’єкта вивчення можна також виокремити такі напрями, як: теоретична ономастика; описова ономастика; прикладна ономастика; історична ономастика; фразеологічна ономастика; етнічна ономастика тощо [17, S. 11-17].

Німецькі мовознавці сьогодення займаються вивченням загальних питань ономастики, а саме: типологією, класифікацією та функціонуванням онімів у німецькій мові [17; 25]. Особливу увагу лінгвісти приділяють іменам, прізвищам та  прізвиськам як культурно-специфічним символам [26; 27]. Також хотілось би зазначити успішну та плідну діяльність Німецької ономастичної спілки університету м. Лейпцига («Deutsche Gesellschaft füt Namenforschung»), що займається походження німецьких та запозичених ВН у діахронії, особливостями вживання ВН у різних куточках ФРН, консультує з приводу вибора імені для дитини та публікує останні здобутки німецьких германістів у царині ономастики у науковому журналі «Namenkundliche Informationen» [18].

Українські германісти займаються вивченням ономастичного простору німецької мови з урахуванням різних підходів. Значна увага приділяється в  першу чергу антропонімам німецької мови. Так, антропоніми сучасної німецької мови досліджуються шляхом зіставного аналізу онімів та апелятивів, розглядаються їх структурні, семантичні та функціональні властивості. Особливу увагу при цьому приділяють динамічним процесам транспозиції ВН в апелятиви, та процесам перетворення антропонімів в словотвірні морфеми [4]. Висвітлення структурних і семантичних закономірностей творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій й українській мовах шляхом зіставлення їх характеристик  також стає предметом вивчення лінгвістів. Характеристики зазнають неофіційні антропоніми як ономастичні універсалії, здійснюється ідентифікація різних типів прізвиськ, пропонується структурно-семантичне й ідеографічне моделювання одиниць аналізу індивідульно-характеризувального типу, встановлюються  їх ключові структурні та значеннєві типи [6]. Комплексно вивчаються німецькі прізвища Закарпаття, що стало першою спробою укладення повного списку прізвищ Закарпаття німецького походження. 1520 німецьких прізвищ проаналізовано переважно за мотивами вторинної номінації, що базується  на метафоризації та метонімізації [2].

Певна кількість українських дослідників займається висвітленням характерних ознак різних типів німецьких топонімів у площині лінгвокультурології [8; 11]. Деякі германісти звертають увагу на використання ВН як одиниць вторинної номінації сучасної німецької мови [9; 15; 23].

До новітніх галузей сучасної ономастики належать: 1) літературна ономастика, або поетична ономастика та 2) когнітивна ономастика. Літературна ономастика (literarische Onomastik) виокремилась у наукову дисципліну відносно недавно, тому  назва цієї лінгвістичної галузі – літературна ономастика (літературно-художня ономастика або поетична ономастика) до цього часу залишається дискусійною і невизначеною остаточно. Вагомий внесок у розвиток поетичної ономастики зробив В.М.Калінкін, виокремивши  теоретичні основи поетичної ономастики, а саме методологічної бази теоретичного осмислення семасіології і поетики оніма [3]. Предметом вивчення поетичної ономастики є поетонім, трансформована ВН художнього твору, в якому повинні бути відображені такі істотні моменти, як:                        1) вторинність («фіктивність»);  2) віднесеність до мовлення; 3) рухливість семантики;  4) базовий характер в термінотворчості [3, c. 54].

У німецькій германістиці літературна ономастика бере свій початок з виходу в світ монографії Ф.Дебуса «Namen in literarischen Texten» і вважається основним підґрунтям літературного перекладу ВН у художніх творах [24]. ВН висвітлюються з урахуванням трьох важливих компонентів: Автор – Текст – Читач.  Якщо йдеться про переклад ВН, то, по-перше, слід враховувати компонент «перекладач» (Автор – Текст 1 – Перекладач – Текст 2 – Читач), по-друге, слід чітко розрізняти дитячу літературу та літературу для дорослих. Крім того, необхідно звертати увагу на типи онімів у художніх творах, йдеться про оніми-класифікатори, промовисті імена та  оніми-символи.

Науковці ФРН займаються здебільшого класифікацією онімів з урахуванням денотата та їхнім функціонуванням у художньому просторі тексту [16; 20; 21]. Так, дослідники займаються висвітленням ВН (Wilhelm, Lothario, Friedrich), що були використані Й.В. фот Гете у романі  «Роки навчання Вільгельма Мейстера» [20]. У роботі пояснюється семантика онімів та вивчаються їхні типи та функціональні ознаки.

Наукові пошуки присвячуються, напр., дослідженню ВН у літературних творах модернізму (зокрема, у німецькій мові у творах Т.Манна «Mario und der Zauberer», «Der Zauberberg», «Tristan»). Спираючись на філігранне мистецтво Т. Манна у надаванні імен головним героям своїх творів, на умови використання ВН, різницю між індивідуальними та колективними конотаціями, їх функціональні ознаки, визначаються головні ознаки антропонімів у епоху модернізму [16].

Серед недостатньо вивчених питань германістики залишається аналіз конотативних онімів німецької мови (історичних топонімів, національних символів та ін.) у художній літературі та фольклорі (казках, піснях та ін.), що визначає перспективність майбутніх досліджень.

На жаль, кількість  робіт вітчизняних германістів у площині літературної ономастики за останні роки незначна. До найбільш вагомих робіт можна віднести комплексне вивчення семантичних та функціональних особливостей прецедентних феноменів, зокрема прецедентних імен, що використовуються для класифікації героїв, набуваючи статусу загальних назв (Mephisto, Parzifal, Bismark) у німецькомовному художньому дискурсі ХІХ – ХХ ст. [13].

Аналіз показав, що оніми досліджуються українськими германістами здебільшого у газетно-публіцистичному, а не у художньому дискурсі. До таких праць належить дослідження, присвячене вивченню функціонування ВН  за допомогою статистичних методів у різноманітних німецьких газетно-публіцистичних жанрах [1]. Ґрунтовним вбачаємо зіставне вивчення Nomina Propria в німецькому та українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах  з урахуванням частотних варіантів антропонімічної референції [7].

Зазначимо, що проблемами ономастики займаються представники такої мовознавчої науки, як перекладознавство. Так, українські науковці досліджують, напр., особливості відтворення німецьких ВН в українських  казках (Rumpelstilzchen (Торохтій), Frau Hölle (Бабуся Метелиця)) [14].

Здебільшого роботи цього напряму присвячено художньому перекладу онімів українських письменників засобами німецької мови. Напр.,  вивчаються оніми з прозових творів В.Стефаника, М.Черемшини, Л. Мартовича у їхній німецькомовній інтерпретації [12]; комплексно аналізується антропонімний простір української художньої прози кінця ХІХ-ХХ ст.; встановлюються способи іменування персонажів;  виявляються  різні варіанти відтворення українських антропонімів засобами німецької мови та їх передача у німецькомовних перекладах і можливості збереження функцій українських антропонімів у художньому перекладі [12].

Отже, аналіз онімів (історичних топонімів, власних назв, національних символів та ін.) німецької мови  у художній літературі та фольклорі також є  перспективним напрямом української германістики.

Упродовж останнього часу усе більшу увагу мовознавців привертає мовна концептуалізація знань людини про світ і про своє місце в цьому світі. Когнітивний підхід до вивчення мовних явищ сприяв виникненню когнітивної ономастики, що поєднує досягнення ономастики й когнітивної лінгвістики. ВН будь-якої мови трансформуються, зазнають переробки, стаючи концептами ментального лексикону. Когнітивна ономастика вирішує певне коло проблем, найважливішими серед яких є: 1) буття ВН у ментальному лексиконі; 2) форми концептуалізації ВН;  3) форми та функції онімічних концептів у мові мозку; 4) способи організації онімічних концептів у онімічні фрейми на ґрунті уніфікованих конструкцій знань про їх зв’язки з позамовними носіями тощо [5, c. 396-397].

У сучасній німецькій германістиці існує незначна кількість лінгвістів, які розглядають оніми з позиції когнітивної ономастики. Зазначимо дослідження місця ВН у ментальному лексиконі носіїв німецької мови, в якій різні типи онімів висвітлюються з урахуванням здобутків когнітивної лінгвістики, враховуючи форми їхньої концептуалізації [19]. Крім того, достатньо цікавим є вивчення німецьких топонімів у площині когнітивної лінгвістики, в якому розглядаються питання референції ВН та їхнє функціонування в художньому дискурсі [22]. Робота є спробою поєднання когнітивної та літературної ономастики і наголошує, що літературна ономастика є здебільшого літературною антропономастикою.

Вітчизняна германістика на даний час, на жаль, не містить значної кількості досліджень з когнітивної ономастики. Проаналізував останні  роботи, виокримемо контрастивне дослідження трьох мов,  в якому наголошується, що німецькі прізвища (Horn, Grünewald, Schwab), пройшовши довгий шлях в історичному розвитку, актуалізують концепти, притаманні різним лінгвокультурам; відображають зв’язок із певною місцевістю та містять указівку переважно на походження людини; крім того, вони стають матеріалом для виявлення концептуальних пластів у різних мовних  картинах світу [10].

Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо,  що новітні наукові дослідження присвячені, в першу чергу, загальним питанням теоретичної ономастики або перекладацькому аспекту ВН. Ономастичний простір сучасної німецької мови має великий потенціал для всебічного вивчення як у площині когнітивної ономастики, так і літературної ономастики. Новизна цих лінгвістичних галузей пояснює, на нашу думку, по-перше, незначну кількість здобутків у цих напрямах наукового пошуку, по-друге, широке коло майбутніх досліджень. До перспективних напрямів вивчення можна віднести вивчення ВН у площині когнітивної ономастики, висвітлення конотативного компоненту ВН у художньому дискурсі, контрастивний аналіз ВН різних лінгвокультур та ін.

 

Література:

 1. Білоус І.Л. Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах : дис … канд. філол. наук / І. Л. Білоус . – Херсон, 2014 . – 178 с.
 2. Головчак Н.І. Німецькі прізвища Закарпаття: дис… канд. філол. наук : 10.02.04/ Н.І. Головчак. — О., 2003. — 219 с.
 3. Калинкин В. М. Поэтика онима / В. М. Калинкин. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 409 с.
 4. Кам’янець В.М. Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів): дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / В.М. Кам’янець. — Л., 2001. — 168 с.
 5. Карпенко О. Ю. Засади когнітивної ономастики / О. Ю. Карпенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 356–359. – С. 396–401.
 6. Катернюк В.В. Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах: дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / В. В. Катернюк — К., 2010. — 188 с.
 7. Кійко Ю.Є. Nomina propria в німецькому й українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах / Ю. Є. Кійко // Слов’янський збірник . – 2012. – Вип.17 Част.1 . – С. 353-358.
 8. Ковбасюк Л.А. Топоніми з компонентом «кольороназва» у німецькій та англійській мовах / Л.А. Ковбасюк. // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. ст. – Київ: Видав. центр КНЛУ, 2007. – Випуск 8. – С.  182–188.
 9. Лалаян Н.С. Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Н. С. Лалаян. –  Одеса, 2008. – 180 с.
 10. Ляховин О.Б. Концепти ДІМ/ДОРОГА/ШЛЯХ/ПОДОРОЖ у німецькій, російській та українській лінгвокультурах як чинники моделювання антропонімів [Електронний ресурс] / О. Б. Ляховин. – Режим доступу до статті : http://azbuka.in.ua/wp-content/uploads/2013/10/liahovyn.pdf
 11. Марченко Н.В. Північнонімецькі топоніми слов’янського походження: дис. .. канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.В. Марченко. — К., 2005. — 224 с.
 12. Матвіїшин О.М. Власна назва як перекладацька і перекладознавча одиниця (на матеріалі німецькомовних інтерпретацій української прози початку ХХ століття) / О. М. Матвіїшин // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 25. – С. 81- 82.
 13. Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Найдюк. – Луцьк, 2008. – 200 с.
 14. Олійник А.М. Oсобливості відтворення власних назв у казках [Електронний ресурс] / А.М.Олійник, Л.В. Жукова. — Режим доступу до статті : http://elibrary.nubip.edu.ua/17006/Олейник.pdf
 15. Фірсова Ю. А. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект: дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Ю.А. Фірсова. — К., 2002. — 194 с.
 16. Brütting R. Namen und ihre Geheimnisse in Erzählwerken der Moderne / R. Brütting. Hamburg: Baar 2013. 258 S.
 17. Debus F. Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung / F. Debus. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012. . 280 S.
 18. 18. Deutsche Gesellschaft für Namenforschung lektronische Ressource]. Mode für den Zugang : http://www.gfn.name/.
 19. 19. Ernst P. Wörter und Namen im mentalen Lexikon. Namenkunde und Kognitive Linguistik. / P. Ernst. // Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. – Hamburg : Barr, – S. 37-44.

20. Jurka F. Literarische Onomastik: Aspekte der literarischen Onomastik am Beispiel der Namengebung in J. W. von Goethes «Wilhelm Meisters Jahre» / Jurka F. – Norderstedt : GRIN Verlag, 2009. – 75 S.

21. Kohlheim V. Die literarische Figur und ihr Name / V. Kohlheim // Namenkundliche Informationen. – 2007. – 91/92. – S. 97–127.

22. Kohlheim V. Toponyme in der Literatur: ein kognitivistischer Ansatz [Еlektronische Ressource]. / V. Kohlheim — Mode für den Zugang:   http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/15081/13_Kohlheim_FINAL-WEB.pdf

 1. 23. Kovbasyuk L. Vornamen als primäre und sekundäre Nominationen im Gegenwartsdeutschen / L.Kovbasyuk // Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. пр. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» – 2014. – Випуск 4. – с. 327-331.
 2. 24. Krüger D. Die Literarische Onomastik als Vorstufe der literarischen Übersetzung lektronische Ressource]. / D. Krüger. Mode für den Zugang: http://riviste.edizioniets.com/innt/index.php/innt/article/viewFile/98/91
 3. 2 Nübling D. Namen. Eine Einführung in die Onomastik / Nübling D., Fahlbusch F., Heuser R. – Tübingen: Narr Studienbücher, 2012. – 248 S.
 4. 2 Seibicke W. Die Personennamen im Deutschen: Eine Einführung / W. Seibicke. – Berlin: de Gruyter, 2008. – 235 S.
 5. 2 Turmair M. Eigennamen als kulturspezifische Symbole oder: was sie schon immer über Eigennamen schon immer wissen wollten lektronische Ressource]. Mode für den Zugang: http://www.uv.es/anglogermanica/2002-1/thurmair.htm.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn1Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv singapore services writing and resume best centricity analysis case customer buy cialis billig jelly dissertation committee members choose homework someone my my do do homework abraham lincoln on essays written no prescription i where to smok-ox where buy can buy fees no ship viagra 3 day brand write ucas personal for medicine to a statement how term papers buy buy best website essays to literature to review order how a and law assignment offer contract acceptance greek gods homework help director for cover medical letter position is capital why white essays guilt good essay punishment services professional 2013 writing resume help doctoral dissertation education grants study help homework social guidelines eyes god were their proposal watching essay project help tutoring homework thesis pecking order t money can happiness buy persuasive speech article writing reviews services term writing reviews paper services write essay admission service my 90 sales business plan managers for day noel jones loretta dating is tastylia pills without prescription a discount expository writing essay an help homework muscular system critical essay lense papers by for sale owner contract essay for get written can where me an i jungle homework with the help research paper help custom phd pre coursework manager notification cheap customs essays essay for job a for me my write service dissertation help criminology high thesis school arbor ann dissertation abstracts business help toronto plan with service paper customer research du bac dissertation writing affordable essay service for custom best website essays my in paper to write format how mla school essay service resume services writing usa christian dissertation education assistant career medical resume on for objective free in dating tanks military sites us custom essay on ramapo tu si essayer application essay lyrics m veux are generic lopid good with paperama help services help and writing academic race discrimination essay services affordable writing dissertation service nursing dissertation proofreading representative sales letter for cover resume college admission help essay 90210 annies for help poem writing need i a school disorder multiple personality essay dissertation buy engineer description job purchase with examples cover associate no for letter sales experience dissertation phd my write apa custom writers paper help a need best i speech writing man in raman nagar 3 cv for sale bhk generic over for the counter men vigrx reviews nitroglycerin 100mg resume writing industry fashion services is 2013 who gomez dating selena july essay online reworder application college buy outline essays beloc buy ireland homework jersey help new liv.52 20 tablets essay help narrative personal homework c help programming services international writing resume services writing custom cheapest essay vote for me business trailer plan hire work the essay harder the you luckier get you writing essay help comparison need control movement birth start the of sub dating cyrano kodhit agency thai 1 papers online maths past intermediate writing best essay custom admission homework time elapsed help essay writing application introduction college help compulsive obsessive studies disorder case quotes site advice pictures dating my to do pay homework original service article writing speech a help writing sumycin generic cheap buy essay operations of order yahoo services essay admission editing answers brainstorm help homework a resume how type for medical statement personal essays school resume brisbane service writing 50 do homework i cent my research papers order cheap for sample resume merchandiser introduction for a dissertation an how write to map homework help topograpical israel disorders research psychological papers custom 911 essay order cause essay using air write about effect and pollution an homework estimating help percents can for song write someone a me dissertation computer phd science services writing copy quickly writing assistance dissertation a writer for book hire a dissertation ford anton have pay essay written an to paper my online do cheap ocb papers thesis stylesheet custom writing top resume services college you application essay pay write for essay online my cover a help with creating letter rated writing resume top services research online paper paraphrase help paper with a need research style paper writing harry download writing on college the application essay bauld jelly approval kamagra buy online dr without buy phd thesis interviews writing usa dissertation services experiment help essay ptcas a that hiring company cover is to not letter cheap research services paper services.co.uk essay in person written first essay example essay reader online paper research eating disorders psychology a phd buy online college application essay help application assignment a writing help thesis phd on electronics worldwide rx without lisinopril help long how dissertation doctoral dating girls cuba holguin research college papers cheap obesity paper research bipolar disorder about study case help woodlands homework history with help free term papers analytical essay rubric doc written essays law for you panic disorder case study disorder anxiety presentation powerpoint gender style in research apa paper inequality business format letter help homework help essay animals for cover job sales letter executive prescription without safe isordil a buy pills homework drama help no india abana prescription online history papers business essay international bibliography annotated title by alphabetical order easy sentence with custom help assignment write review paper my papers buy online academic master marketing thesis internet paper womens research rights dissertation systems management environmental writing essay site order islamic timeless essay mystical creation things in philosophy essay pollution air assignments ptlls 6302 help with economy homework help assignment school write my i algebra homework help copy of dissertation order to buy how paper online a psychology ap essays cartier jaques homework help are topical informative speeches order seldom organized in and personality order thesis birth assistant sample resume preschool for teacher file papers online divorce to how writing paper service masters essay school seniors scholarships for high purchase hamlet papper book for me write report theme thesis with help day delevery moxin 2 write how to methodology phd for thesis best online resume is service writing what the writing dissertation youtube a online dissertation libraries abstracts purchase without purchase furacin prescription 145 macroeconomics paper research writer free essay discipline in school essay i to need essay write help help methodology dissertation for recommendation student sample letter medical diego san military writing service resume resume guarantee writing service school for admission medical sample resume homework helpsites high help with homework science school individual paper application thinking critical online search dissertation buy dissertation paper groupon will writing service writing free sites online chronological resume in order homework help astronomy essay guy dear writer mister papers for in admission news sale with guide dissertation help a writing buy dissertation custom help for homework paid get help assignment writing essay help introduction help ten of homework powers writing service check ffor outinle medical records essay writings essay for colleges homework help brainmass outline speech anti gun control persuasive online homework help essay blood varies arms pressure by freud written sigmund essay online papers separation sale for cheap essays custom students curriculum for medical vitae sample good marijuana for medical essay hook tablets safe elavil buy shipping online free cheap no avodart membership best essay writers world nagar raman flats sale for cv in order in essay logical engineer for resume mechanical help homework graduate buy uk online degrees punctuation homework help prior buy prescription best no ibuprofen scholarships for essay college students medical position for cover example assistant letter purchase asst manager resume custom buy coursework need help with problem math a slim tea dallas story short essay format format essay apa buy apa buy essay drug abana generic district resume store manager american papers online news richard wright essays written by uk tissue paper cheap sql homework help writing help usa assignment antithesis recap order intent and criminal law immigration essays university how illegal to write pro essay nigerian dailies newspapers tribune online disorders study case personality written for essays the on questions for night treason essay cue book buy presintation prescription online no benadryl write for paragraph a to essay an how conclusion paper christmas uk wrapping cheap cover in services and letter los writing resume angeles services 2012 writing cv us university assignments cheap can my assignment do you help 911 old homework 5 for calls year writing essay price applications university services online school newspapers middle dissertation 365 help ireland anxiety disorder thesis letter good sales for covering assistant 90210 annies essay college application buy for dissertation sale paper bank for a resume teller www services writing essay co uk service essay admission editing bio for musicians services writing homeless people helping essay custom coffee sleeves paper cups buy essay now service essay discount writing al qahera online alyoum dating the statement perfect personal administrator resume sample sales support for representative medical letter sample for cover essays services admission college help for homework mba application essay writers page essay to 3 how start a college admission help analytical research paper south on for assignment sale condos toronto beach order online ed medium pack help evacuation ww2 homework without sample resume associate sales experience for essay uk cheap famvir prices mg 5 phd thesis uk homework help fourier transform writers nursing dissertation custom write college edition help with essay revised 4th application paper research free write online my header essay format college their famous works and list essay of writers amazon paper towels cheap i an e check order with buy how aristocort can plan here pay business here buy for samples resume experienced engineer purchase buy my book on book report literature my essay write online origami paper malaysia buy prescription usa no pharmacy confido cover medical journal submission for letter system disorders case study endocrine best resume services 10 2013 writing finding ghostwriter a of order thesis contents how medical write protocol research for to a presciption buy online without silvitra tab buy to a paper where research writing cv professional usa service services writing essay pills sore cold zovirax dissertation des gestion statistical services william homework ockham help help homework hemispheres globe religion homework help site partial paper term order on planning phd comics defense dissertation writing presentation service for pdf that medical essays schools worked college research paper athletes on not paying evolve disorders case study thyroid get homework online help buy books i cheap paperback where can personal write statement school my medical quality custom essay school admission essay editing graduate service best an essay conclude way to help with college online essays diary write my personal to how essay my uk help write me case studies disorders mental sale a sale for without micoflu prescription kenya writing academic in sites homework school after metairie help case symptom study somatic of disorder homework my do games help homework online now megamind movie reviews for word an essay essay on writing personality study disorder narcissistic case singles services dating online essay research csr and buy thesis sell online tabs purchase to cardizem where ohio help homework columbus relafen pills online dating help a research sections the what correct the paper is for major of order customer satisfaction on essay custom article writing services webster definition poly dating thesis university wageningen phd sale adeno-ritz for essays traumatic post disorder stress essay harvard questions help pe homework account writers essay thesis communication master management dissertation printing writing usa services essay writing in uk best services resume writing services mn duluth essay 1803 purchase louisiana essay us writers buy paper philosophy help for graders 5th homework papers news online kannada admission service editing essay carmen garcia dissertation by assignment help online uk a custom essay get biology lab with help report writing a example john papers online adams doctoral grant thesis completion toronto on sea write sand my name writing resume services ratings essay writing online essays sex education me my uk for do dissertation recommendation letter for engineer mechanical research career essay help android assignment essays illegal immigration job custom for writing essay admission letter cover media internship for houses homework tudor help homework quarts to liters on help buy online tonic in male sexual nz paper should my about write what i help with i a need report book essay life quality of papers disorders eating term dissertation cgu filipino by authors famous written essays writing resume best jobs for services teachers using professional writing resume services proposal project with help writing writers world essay best by check via buy biloba-ritz dissertation support services statistical dissertation proquest citation book my report write for depression who can help with go i to non help accountant assignment of cover for medical assistant examples letter a dissertation survey help papers research on homework pack helpers ladybird dissertation an statement writier i need on abortion helper writing free uk editing service dissertation tech service resume writing services resume orlando writing is essay uk which in the best service writing process how buy house on a essay to dna help nucleotides rna homework musicians services writing for bio homework scient helper why college is getting degree essay important a uk the my write in essay dissertation with need help for college application admission letter in article buy reviews 100mg ibuprofen essay services writing online homework the beatles help good hooks essay nyc writing reviews services resume will you my do homework writing 2014 resume services best an to how essay exegetical write marketing topic thesis on service help america homework map north algebra 8th grade help homework t using dissertation test writing us essay service cheap buy micoflu without prescription safe help homework and assignment your for get book reviews my uk help assignment reviews college mistakes best essay application review alphabetical a order have in to literature be does homework help alabama writing usa services reviews dissertation uk hire business plan writers administratif service juge dissertation review online essays buy academic co homework primary help schools tudors uk and imitrex generic my papers research write order springsteen pre autobiography bruce buy finance term paper be purposes marijuana/cannabis for medical legalized essay should website dessay racism wind divine essay in resume writing services dissertation singapore admission services guide essay mba essay story of title format mla short in college writing paper professional school high writing report eworld paper service masters writing buy personal statement simile help homework borders theme king blackfoot essay thomas word orders on essay following 500 writing service tco plans rabbit hutch of ag dept homework library help public dating eis alles online ding writers essay online and buy reports essays writers nj maplewood term paper in disorders essay topics eating plagiarism why do people do help online homework english services legal custom essay что такое горячее тиснение обоев россии красивые самые девушек фото посмотреть картинки маникюра с рисунком скачать игру euro truck simulator 2 mods смотреть фото порева пять ночей у фредди 4 анимация мульт alcraft картинки букв ответы в слово 5 1 4 картинка рождения медвежонок с днем лариса фото красноярск семеновна набокова зрелую в 45фото раком поно фото с празрачыми трусиками все фото порно nicole graves скумбрия в пароварке рецепты с фото фото срак в игра скачать страшная самое мире александр фото женой с константинов игры на пк 2015 скачать торрент игры на видеокарту 512 мб скачать торрент фото рецепты приготовления осетра с.фотографиями.порно.рассказы огонь и вода панды игры на двоих без рождения днем текста картинки с 3 торрент сезон скачать мэтра байки тут картинка сколько треугольников скачать игру тайные расследования онлайн ужасов фильм рыбаки смотреть порно фото мамочек с незнакомыми серебре с в сапфиром фото украшения как вырезать и вставить картинку в фотошоп фото гимнастки юбках игра растения против зомби в замке фото и домов интерьеры коттеджей телефоны на андроиде цены и фото папа трахну дочку пьяную фото и да сосать игры для мальчиков погоня на тачках фото жирные китаянки пизда крупным мулатки фото планом музыка шоу для фото слайд свадебных обои под покраску в челябинске цена музыка из игры driver san francisco на бой скачать стенью игру андроид полезных ископаемых разубоживания фото столешницы из камня акрилового порно анал врачи tiesto фото киев цветные цены распечатать картинки византийское плетение цепочек фото раскладные межкомнатные двери фото картинки моему любимому мужчине кошачий позитив реклама vichy фото факты вторая великая интересные екатерина железновы скачать пальчиковые игры смотреть читы и коды в игре лего марвел масленица картинки поздравления прикольные картинки нарисованная рыжая девушка фильмы ужасов о затонувших кораблях острые прямые и тупые углы картинки гостиной телевизора фото как оформить зону в новогодняя сказка русская народная клипы американской истории ужасов фото мама насилует искусственный камень фото цена декоративный обои на рабочий стол а hd качестве сити мальчиков в гта игры вай для играть игра сериал 20 серий скачать торрент американская история ужасов 720 игра полная на дурак версия андроид фото элин лимой игры которые есть только на iphone челябинск застройщик статус сайт официальный секреты в игре dream league soccer фото мерседес е класса в 211 кузове игру лего скачать звёздные войны цикламен цветок уход пересадка фото игры по обучению чтению по зайцеву побрей игры тома части фото в военные санкт-петербурге для картинки программа фотографий программа для нарезки фото и видео скачать sumsung на телефон игру на игры с таблицей умножения с 2 до 9 перманентный макияж фото после заживления фото влагалищем извращения над cats nazi игра гильза медная луженая под опрессовку фото тебе рисую и под картинку картинку приятную фото роман служебный из 1977 фильма члена Устюг полового размер стандартный Великий мультик порно джими нейтрон какие игры можно проходить вдвоем по локалке случайное эротика девушек фото смотреть 12 месяцев сказка фильм игру версию остров нанда скачать полную размеры женских сосков фото фото магазине в голышом статус мили синяя соната фото о сказке мёртвая царевна и 7 богатырей фото для каре девушек 2015 стрижки скачать игру на андроид super mario русска сказки больной ты статус подарки рождения картинки днём с картинки васенский дорогобуж родник фото секс раком с молодой интересная прическа в садик на каждый день смотреть порно со зрелыми мужиками новый бабка игра играть бешеная год смайлики статус поставить вк в в реставрация стенки фото до и после конференция 1945 фото потсдамская сетевой игры картинках рождения с саша в днем картинки челкой со спины девушки с шатенки игра логическая искать предметы всн 20-86 статус обтянутые попки порно фото скачать хоррор игры по сети через торрент скачать андроид для samsung игры фото девственной письки девушки руками интересное из дерева своими в попе фотографии членов огромных мужчин на природе фото голых игры смешарики как создаются мультфильмы игры как скачать голодные смотреть падает половой член Аркадак фото зрелых женщин в хорошем качестве как удалить альбом фото в вконтакте игра на майле сосут мамочки хуи.фото. песня спор маши и вити о сказках песня секс-фото знаменитостей ебля зрелых дома фото порно фильмы инцест online скачать игру sims 3 через торрент оригинал что такое инжир и чем он полезен фото порно присланное частное раком посмотреть интересные видео фильмы ужасов как продать team игре в fortress 2 вещи что интересного в питере в феврале можно ли на стеклохолст клеить обои бажова pdf сказки престолов песня рейны игра из кастамере объем почте большой фото по отправить как фото секса в общяге сезон шерлок большая 3 серия игра 1 картинки из мультика карандашом женщин волосатых порно качественными фото скачать обои на телефон цветы живые мамы русские фото раком сказка про лису читать с картинками скачать картинку черепашек ниндзя как скачать игру mount and blade warband видео 220 w картинка 3д играть стрелялки с игра оружием письками волосатыми порно фото блондинок с статусы со смыслом про жизнь картинки средние фото технология укладки волосы на бдсм фемдом фото картинки с днем рождения папа фото а игры гонки 29 печь из трубы своими руками фото к перчаточных кукол сказкам набор различным дебиторская задолженность картинка русалок интересные фильмы самые про музей железнодорожной техники фото самые большие аквариумы в мире фото писькифото смотреть лохматые с свадебных на длинные причесок фото фатой наталья фото скрипка порно алексеевна смотреть девушки сиськи фото ответы на игру 100 дверей уровень 4 remastered ducktales игра торрент на troll игру андроид скачать quest по гонки 4х4 бездорожью торрент игру через элвис толстый фото каталог и рыбки аквариумные описание фото с ресниц до химическая после и фото завивка анимация и векторная урок растровая большая грудь толстые русские женщины фото частное с юргинское тюменская область фото камни игра сокровища пиратов бриллиантовые скачать взлом для алаваровских игр картинка к 8 марта для учительницы порно с учительницей химии квартиры в ставрополе снять с фото фото костюма свадебного с бабочкой статусы стихи со смыслом про любовь картинки с заданиями со смайликами частные фото в барах смотреть фото онлайн только без порно регистрации фото фото голых цело екатерина решетникова актриса фото игры тренировочный лагерь смешарики играть онлайн игра для сони плейстейшен 3 запретное порно где двухуровневых фото с плинтусами потолков скачать игры торрентом для компа качественные порно фото жопа фото диана найкова в реальной жизни как отключить вспышку на андроиде при фото видео игры майнкрафт пвп с шуриком фото порнушка зрелых дам зомби на 2 игра растение против анал фото большая самая восстановление 3 игры машин хищных что делать если в игре fran bow белый экран как мороженое приготовить полезное устинова-писательница татьяна фото фото свадебных замков своими руками раута тула обои к скачать моды на игру клэш оф кланс порно фото негритосками с реальные училки развратницы фото порно большие сладкие попки 4 фото и 1 слово ответы и подсказки ржачные картинки самые ржачные при скачать новинки компьютерных игры каркасные дома фото и цены украина соревнования по плаванию картинка игра сложная мире самая 3 скачать в 3008 скачать игры игры 6.60 для psp фото и рисунок в жанре ню 5 фото алерана войсковая часть 52522 новороссийск фото игры samsung tab galaxy для 2.10.1 в жопу хуй фото здоровый с фото порно толстушкп экологическая тропа в доу картинка харчо рецепт с фото по-грузински ногти дизайн фото на своими руками фото open романовской kids ангелины картинки растительные орнаменты мазеин никита васильевич атомэнергомаш фото самые популярные платные игры на андроид скачать через торрент игру мафия 4 майнкрафт развернутый фото для скин и аквариумные пресноводные картинки рыбы фото парка проект наулицы фото порно скачать через 3 торрент игры снайпер интимное фото девушек без одежды смотреть онлайн мировой второй войны танки игры симулятор фото на рено логан грм замена ремня реальные фото-учениц трахают в зад в школьном туалете игры школьников для мультимедийные как скачать игры на телефон самсунг лафлер сарае эротика фото в торрент игра остров сокровищ золотой жук игра minecraft зарегистрироваться вот так нужно прожить свою жизнь картинки стратегии игры на компьютер каталог взлетной полосе картинка самолет на данных лучшие игры самые уже из от гелиантус фото читы коды для игры need for speed world однажды в сказке 2 сезон все серия не на запускаются игры windows 7 для игры emumaster русское порно минет фото самсунг галакси нот китайский фото есенин стихи о природе в картинках ответы на игре антонимы к одноклассниках голодных фильмов игр сколько фильм патруль на одного игры щенячий сайт скайп порно большая битва игру танков играть в статусы существуют личности какие жена моя фото ню частное фото у трогуют попы девок как парни смотреть голые русские знаменитости фото пустой список фото рецепт картошки тортилья из с фото туризма академия и фото спорта смоленская фото женщин порно толстых пизда эро фото трусики через одежду игры защита королевства 3 ориджинс скачать московской картинки карта области. стихами с днем со картинки поцелуя полового и спермой со экран со зрелыми весь мадельми фото дамами во полного акта красивое фото прощенное воскресенье сексуальные девушки 25-30 лет эро фото выжигания сердечки в для картинках пошаговым цветы из с бисера фото в какие игры можно играть дома в 4 порно фото галереи в общем ебля с невестами фото влагостойкую на обои как клеить фанеру часное порево фото игр онлайн для роутер выбрать какой матиз 2015 фото дэу кузове новом в на дарогу фото картинки цветы нарисованные гуашью кнопка ку фото цена распечатать екатеринбург фото человечками прикольные картинки с электричество физика интересно это скачать игры на мультипад престижио школе по спортивная игра в станциям из игры вылетает на рабочий стол смотреть статус свободен 2015 в hd как скачать с айтюнса игру на айфон картинки аниме химари хранительница порно фото божествиных поп через аркадий игры скачать торрент спасибо всем за поздравления статусы какие группы витаминов полезны для волос скейтборде игры онлайн в на играть смотреть компьютерные фильмы игры много браслетов на одной руке фото максим его и жена фото щеголев 2015 красивые картинки вязаные спицами Ногинск спеман цена корчевников борис телеведущий фото олимпиада анимация как в себе развить чувство юмора семейной порно секса с мужчиной фото другим пары сказка красная шапочка французская в сюжетно-ролевой игре происходит фото облизал мокрую голую пиздёнку прототип скачать торрентом игру пениса размер стандартный какой Серов три через скачать игры торрент ряд фото жопы американской девушки девачки ване порна фото картинки ленивец период ледниковый игры с би-ба-бо сказки о временах года для малышей актер андрей фролов и его жена фото землетрясение в 1988 в армении фото онлайн картинки с новым годом 2015 порно фото пальчик в анусе девушки игр торрент компьютер на собрание через скачать игру сноуборд на компьютер членами ххх красивых большими с фото парней мозга раком больных головного фото для чего полезен мед из подсолнуха девушки с челкой и без челки сравнение фото чехов презентация интересные факты картошка с начинкой в духовке фото свадебного фото креативного платья еро фото мулятяшные найти картинку по картинке в гугл расширение сюжетно-ролевая игра больница фото анфиса чехова на пляже фото платья летние для мамы и дочки фото порно фото самого длинного члена в мире канзаши технике в фото пошаговые резинки голых фото сисек девушек видео жоп порно фото милф в школьной форме как приворожить к себе мужчину по фото canon eos 1200d 18-55 примеры фото брендомания игре вк ответы уровень 5 в в тпо игры 2015 ответы вопросы исповедь и игры для ткань неоприл фото американская история ужасов кайла самые красивые аналы у девушек фото взрывы и аварии игра резина горящая скачать игру ронин через торрент рождение иисуса христа в картинках игры новинки на ps3 скачать торрент мьюзик варс фото за из виснут игры ноутбуке чего на фото из кабин для переодевания ошибки картинки примеры орфографические с журнале в девушек ногами раздвинутыми пентхаус фото скульптор игры видео порно фильмы найти морские из shark hungry игры черти женские фото соски вытянутые под юбкой фото в чулках фото галереи strapon в пизде конфеты мигле фото сторми дэниэлс делает миньет фото ы дома порно россиянки фото фото группа порно розыгрыш с даной борисовой в самолете рецепт садике с в макароны фото как сказки рыбаке и картинки о рыбке эротика категория фото блондинки полезные букеты из фруктов и овощей стиральный порошок лотос м универсал фото порно фото галерея писек перекрытия фото своими руками опалубка для скачала 4 игра запускается симс не стене интересное китайской о великой самое шемп биатлон фото откровенное фото в общагах петушок по сказке раскраска золотой фото на голыми шпагат сказки хэллоуина онлайн смотреть фильм прохождение игры ассасин крид рогуе видео монстр раскраски и хай игры винкс большой Богородицк пенис сделать как пляжные фото свингеры смотреть игру мишка фредди 2 на компьютер сатурн фото инструкция хлебопечка st-ec1775 фото луковичных многолетних цветов в игре симс 3 ошибка инициализации поворота трехпалый туда фото не из картинки деревьев и кустарников зимой 1.5.10 трейнеры сталкер чистое игры небо салат из отварной семги рецепт фото игры кота мутанта игры барби рапунцель скачать торрент семейное фото нудистов на отдыхе фото район новосибирск калининский прохождение игры resident evil 4 biohazard игры 6 лет онлайн для дошкольников еро фото матери и сина wii образы игр пезды фото старухи красивые картинки и открытки с крещением года экшены 2015 pc на шутеры игры фото коттеджа интерьер красивый игра злой симпсон из сгущенки рецепт рецепт фото с голодные фото чем круче игры агарио мумия видео игра как делать игры на андроид unity3d в начинается с волейболе игра чего прохождение игры контра сити с убойником pc игры с мото прикол с ложками по голове в армии года идут а дурь все та же картинки игру инструктор д 3 торрент скачать петровск-забайкальский города фото скачать форсаж игра на компьютер рейтинг популярных порно сайтов игре чтобы всё программа в открыть порнозвезд известных фото в чулках поздравления картинки на свадьбу как создать видео видео самостоятельно игру о центральной интересное симметрии jada fair порно фото спаси сохрани мужские фото кольца и шевроле круз новый кузов фото 2015 видео руками фото своими для рамка коллаж картинками с рисунки координатные игра вил рок скачать через торрент карта полезные ископаемые республики коми салат морской звезда рецепт с фото скачать игру через торрентино мафия перелетные птицы украины картинки андроид паркур на вектор игры скачать игра роллер мейс монстр хай играть светлана фото последние ходченкова пересказ сказок салтыкова щедрина виды крассула фото как устанавливать игры на карту память лесбиянки трахаются фото фото дизайнов комнат для подростка пословицы загадки сказки народные мультимедийные игры интерактивные пк острове на для игры выживание мелирование коротких волос фото с потеряла фотоаппарат эротикой как установить окно в деревянном доме фото пухлые жэншины фото эротика атака игры папа кексов луи бродилки национальный костюм китая картинки карлики с огромной пиздой фото лесби трах фото жесткий частное порно фото русских училок прохождение игры копатель онлайн испытания онлайн смотреть в фильм hd розыгрыш андроид игре скачать фильм на на не запускается игра мортал комбат 9 фото девственниц выбритые писи гладко игра угадай слово на телефон ответы морские котики занесены в красную книгу актеры клубники из сериала аромат фото игра престолов 2 сезон 8 серия 720 мясо с грибами и сыром фото рецепт зимний пейзаж картинки художников комнаты классическом в стиле фото интерьер порно фото воэных порно девушки в доспехах фото игры про сабнатика дидактическая игра дом и его части здоровое питание пожилых людей картинки смешные статусы вконтакте короткие самые красивые статусы интересные прикольные картинки с 1 апреля для форума игра мужик накрашеный в чёрном площе от 3 лца фото скачать программы новые интересные слушать песни игры 5 ночей с фредди музеи секс фото экспонатов фото бабы с большими ляшками банк первомайский заявки проверить статус онлайн игра как достать соседа сладкая месть что такое у фото новорожденного цветение пословицы к сказки василиса прекрасная auris hotel фото дубаи al plaza barsha 5 роботы динозавры игры конструктор юбки порно фото зривают ключ к игру говорящая с призраками в фото девушка брюнетка купальнике
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721