НОВЕЛІСТИЧНА СПАДЩИНА Г. ФОН КЛЯЙСТА – УКРАЇНОМОВНІ ВЕРСІЇ 30-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.091:821.112.2+821.161.2

М. З. Мучка, доцент

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Г. ФОН КЛЕЙСТА –

  УКРАИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ 30-Х ГОДОВ

NOVELISTIC HERITAGE OF HEINRICH VON KLEIST –

UKRAINIAN VERSIONS OF THE 1930s

У статті здійснено аналіз перекладів новел „Маркіза фон О…”, Заручини в Сан-Домінго”, „Землетрус у Чилі”, „Найда”, Г. фон Кляйста. Розглядаються передумови та чинники звернення українських перекладачів, імена яких приховані під криптонімами, до відтворення спадщини німецького письменника рідною мовою; на рівні форми та змісту досліджуються художні особливості першої україномовної версії новели.

Ключові слова: переклад, новела, стиль, ритм, адекватність

The analysis of the translation of the short stories “The Marquise von O…”, “The Betrothal in St. Domingo”, The Earth quake in Chile”, and   “The Foundling” by Heinrich von Kleistis performed in the paper. The conditions and factors of the Ukrainian translators’, whose names are hidden under cryptonym, appeal to the heritage of the German writer as well as rendering it into their native language are considered; artistic features of the first Ukrainian version of the story are studied at the level of form and content. These translations have never been reprinted and are inaccessible to a wide range of readers, as they are stored in special departments of the libraries and are accessible mostly to scientists. Russian variants of the writer’s prose works are still dominant, and are widely represented in the Ukrainian literary space. This is why the problem of the domestic translations of the German artist’s heritage is among the most pressing ones. The translations were performed at the new stage of the development of the Ukrainian literary language by the representatives of the Dnieper Ukraine, that’s why to determine their role and place in the domestic literary studies some of the language and style decisions are considered in comparison with the approaches of I. Franko and O. Pashuk.

Keywords: translation, short story, style, rhythm, adequacy

В статье осуществлен анализ переводов новелл “Маркиза фон О…”, “Помолвка в Сан-Доминго”, “Землетрясение в Чили”, “Найда”, Г. фон Клейста. Рассматриваются предпосылки и факторы обращения украинских переводчиков, имена которых скрыты под криптонимами, к воссозданию наследия немецкого писателя на родном языке; на уровне формы и содержания исследуются художественные особенности первой украиноязычной версии новеллы.

Ключевые слова: перевод, новелла, стиль, ритм, адекватность

Г. фон Кляйст за своє недовге життя написав всього 8 новел, які за своїми формальними властивостями вкладаються в ідеальне поняття новели,  і безперечно кожна з них заслуговує на увагу. Українською мовою новелістична спадщина представлена тільки чотирма новелами, а саме:      „Маркіза О…” (І. Франко, 1903р.), „Наречена із Сан-Домінго” (О. Пашук, орієнтовно 1910 р.) та збірка новел 1930 року(в яку входять: „ Маркіза фон О…”  „Землетрус у Чилі”, „Заручення у Сан-Домінго”, „Найда”, автори зашифровані під криптонімами)). Ці переклади  жодного разу не перевидавались і залишаються малодоступними для широкого кола читачів, оскільки зберігаються у спеціальних відділах бібліотек, доступ до яких мають здебільшого науковці. І досі домінуючими залишаються російськомовні варіанти прозових творів митця, які широко представлені в українському літературному просторі. Тому проблема вітчизняних перекладів спадщини німецького майстра слова належить до особливо актуальних.

Мета поданої нижче статті – розглянути передумови та чинники  звернення українських перекладачів до новелістичної спадщини німецького митця, а також на рівні форми та змісту дослідити художні особливості перекладів.

Беручи до уваги зростаючу популярність Г. фон Кляйста у Німеччині на початку ХХ століття, а також починання І. Франка, О. Пашука, М. Євшана у справі популяризації творчості митця в Україні, у 20-і роки складалися досить сприятливі умови для розвитку української перекладної кляйстіани. Як не парадоксально, за цей час не було перекладено жодного його твору, ні в офіційних виданнях, ні в архівних документах не виявлено жодної згадки про цього письменника. Натомість російською на 1930 рік опубліковано цілу низку творів митця, зокрема „Міхаель Кольгаас та інші новели” (1916 р.), драми „Сімейство Шроффенштайн”, уривок трагедії „Роберт Гіскард, герцог Норманський”, комедії „Амфітріон” та „Розбитий глечик”, трагедія „Пентесілея”, а також „Кетхен із Гайльбронна” (увійшли до двотомного збірника творів Кляйста 1923 року). Принагідно зауважимо, що ці твори, окрім „Розбитого глечика”, і досі не перекладені українською. Знаковим для російської кляйстіани стало видання 1930 року новел „Землетрус в Чілі” та „Найда”, які вважаються вершиною російської перекладної рецепції Кляйста на той час.

Увага до спадщини німця у цей період спостерігається і в Польщі. Так, тут здійснено два переклади новели „Свята Цецилія” (1922, 1929 рр.), вдруге перекладено „Землетрус в Чілі” та „Про театр маріонеток” (обидві 1924 р.). У 30-ті роки у світ виходять і драматичні твори Кляйста, зокрема: „Пентесілея” (1938 р.), фрагмент „Роберта Гіскара” (1933 р.), „Гомбург” (1936 р.). Під час другої світової війни опубліковано „Землетрус в Чілі” та „Злидарка із Локарно” (1942 р.), що, на думку німецької дослідниці А. Мейєр-Фраац, було визначним явищем, оскільки під час німецької окупації в Польщі існувала заборона на друк німецьких авторів польською [8, с. 157].

Українська перекладна кляйстіана окресленого періоду заявила про себе лише 1930 року, коли за редакцією М. Гільова і В. Державина видано (Харків-Одеса) збірник україномовних оповідань німецького майстра слова. Він включав передмову та чотири оповідання: „Маркіза фон О…”, „Заручини в Сан-Домінго”, „Землетрус у Чилі”, „Найда”, причому дві останні були перекладені в Україні вперше. Автори перекладів подані у виданні під криптонімами, що було на той час досить поширеним явищем. На жаль, їхні прізвища не вдалося встановити. Актуальним постає питання причин та необхідності такого кодування. Проблема швидше всього пов’язана з іменем самого Г. фон Кляйста, „ненадійного” з позицій радянської ідеології та національних переконань письменника. Тим більше, що наприкінці 20-х розпочався процес згортання українізації. Як зауважив М. Стріха, формально не було жодного акту, який припинив би українізацію, проте реально було згорнуто всі дії на розширення вжитку української мови, а провідних літераторів, митців, науковців – репресовано [4, с. 148]. З іншого боку, проводилась робота з наближення української мови до російської, метою якої стало усунення „націоналістичних правил правопису, що орієнтували українську мову на польську, чеську буржуазні культури” [4, с. 149]. На думку О. Забужко, офіційною ідеологією щодо мови переслідувалася прагматична мета, яка мала довести читачеві „усю недоцільність, неекономність послуговування цією абсолютно несамостійною, геть в усьому тотожною російській і через те просто зайвою мовою” [1, с. 122]. Можливо, арешти 1929 року у справі „Спілки визволення України” і спонукали авторів залишитись анонімами. Вказане видання 1930 року виявилось вершиною рецепції художньої спадщини Г. фон Кляйста в радянській Україні, оскільки в наступні десятиліття ім’я письменника майже повністю зникає з українського літературного обігу.

Хоча новели „Маркіза фон О…” та „Заручення у Сан-Домінго” перекладаються вдруге, автори нової версії не посилаються на попередні україномовні інтерпретації і не згадують жодних імен. За стилем і перекладознавчим підходом переклади відрізняються від варіантів І. Франка та О. Пашука, тому припущення про їх передрук виключається. Більше того, складається враження, що О. П і М. Г не були знайомі з наявними варіантами творів Кляйста в Україні, особливо це стосується новели „Заручення у Сан-Домінго”, виконаної О. Пашуком, тому немає жодних сумнівів, що винесені ідентичні ініціали у виданні 1930 року (О. П.) не належать Онуфрію Пашукові, а комусь іншому. Окрім того, навіть при першому ознайомленні з перекладами 1930 року, очевидно, що версії уже існуючих україномовних новел („Маркіза фон О…” та „Заручення у Сан-Домінго”) виконані слабше, ніж ті, що представлені в нас уперше („Землетрус у Чилі”, „Найда”). Порівняльний аналіз відтворених 1930 року творів Кляйста показує, що кожен із вказаних авторів переклав по два оповідання. Виходячи з манери викладення та стилю, лексичного наповнення, дотриманням ритму, підсумовуємо, що одному з них належить „Маркіза фон О…” та „Землетрус у Чилі”, іншому – „Заручення у Сан-Домінго”, „Найда”. Тобто, мова може йти про перекладацький підхід двох різних майстрів, які послуговувалися оригіналом. Російські варіанти новел „Землетрус у Чилі” і „Найда” теж вийшли 1930 року, тому вони не могли бути посередниками.

Переклади здійснено на новому етапі розвитку української літературної мови, причому представниками Наддніпрянської України, тому для визначення його місця у вітчизняному перекладознавстві та значення для розвитку нашої кляйстіани деякі мовностильові рішення будуть розглядатися у зіставленні з підходами І. Франка та О. Пашука.

Для глибшого осягнення художньої цінності україномовних новел Г. фон Кляйста, важливим чинником виступає передмова В. Державина, у якій критик подає власну оцінку представленого перекладу. Він, зокрема, підкреслює характерну стильову стислість Кляйста, зауважуючи, що стиль, мабуть, здаватиметься сучасному читачеві надто „сухим і блідим”, проте ґрунтується на принципі художнього об’єктивізму, на тому, щоб письменник не випереджав емоційне враження читача власними висловами емоцій, а намагався зберегти „природну емоційність сюжету як такого” [2, с. 5]. Вказана лаконічність і сухість у представлених українських версіях збережена майже всюди, перекладачі вдаються до нейтральної та менш емоційно забарвленої лексики, ніж попередники.

У новелі „Маркіза фон О…” показовим є перший абзац, у якому у стислій формі подано експозицію та зав’язку новели, завдяки вживанню розширеної складнопідрядної конструкції. Якщо І. Франко в цьому випадку пішов на певні зміни, опустивши деякі слова, автор версії 1930 року не відступає від текстової фактури першотвору, намагається адекватно передати лексико-граматичне та смислове наповнення фрагменту.

В оригіналі: „In M…, einer bedeutender Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O…, eine Dame von vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen: daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten” [7, с. 104].

У перекладі: „У М…, значнім місті горішньої Італії, вдова маркіза фон О…, дама бездоганної репутації і мати кількох гарно вихованих дітей, дала об’яву в газетах, що вона поза своєю свідомістю завагітніла, що батько дитини, яку вона має народити, повинен об’явитись, і що вона вирішила за родинних обставин одружитись з ним” (варіант 1930 р.) [2, с. 15].

Як бачимо, тут передано всі три сполучники „daß”, що є важливим критерієм адекватності, також збережено лексичну одиницю „вдова” і часточку „фон”. Проте автор чомусь ділить Кляйстові блоки інформації на дрібні абзаци, що помітно впродовж усього оповідання. Можна припустити, що перекладач прагнув зробити текст більш зрозумілим і легшим для сприйняття в Україні, проте такий підхід не може бути виправданий, оскільки грубо порушує ритмічну структуру першотвору. До такого ж засобу автор вдається і в оповіданні „Землетрус у Чилі”. Це особливо недоречно в новелі, беручи до уваги, що перше речення твору займає 15 друкованих рядків, тобто цілий абзац. Ділити його – означає грубо порушувати задум автора. Принагідно зауважимо, що Т. Манн, відзначаючи високу майстерність Кляйста-новеліста, у статті „Гайнріх Кляйст і його оповідання” назвав вказаний фрагмент „шедевром стислої експозиції” [3, с. 240].

Досить успішним можна вважати рішення авторів на рівні образної фігуральності. Знаходимо вдалі порівняння, метафори, епітети, які перевершують попередні версії,

В оригіналі

„Маркіза фон О…”

У Франка У 30-ті роки
„die Göttin der Gesundheit selbst” [7, с. 109] „здорова як богиня” [6, с. 256] „сама богиня здоров’я” [2, с. 22]
„wobei der Graf über das ganze Gesicht rot ward” [7, с. 215 ] „при чім графове лице обілляв густий рум’янець” [6, с. 255] „при цих словах графове обличчя обілляв густий рум’янець” [2, с. 19]
die Hunde, die nach solchem Raub lüstern waren, mit wütenden Hieben zerschtreute” [7, с. 105] „і шаленими ударами розігнав собак ласих на такий рабунок” [6, с. 253] „лютими вдарами розігнав ласих на здобич собак” [2, с. 17]
„Es sei ein bloßer Schreckschuß beim Sturm“ [7, с. 114] „Се лише такий страшак при штурмі” [6, с. 260] „це пустий постріл при штурмі” [2, с. 28]

В оригіналі

„Заручення у Сан–Домінго”

О. Пашука Варіант 30-х
„in der Finsternis einer stürmerlichen und regnigten Nacht, jemand an die hintere Tür seines Hauses klopfte“ [7, с. 161] „в темряві бурхливої дощової ночі хтось запукав у двері його дому” [5, с. 11] „в темряві бурхливої й дощової ночі хтось постукав в затильні двері його дому” [2, с. 92]
„und sah in die Nacht hinaus, die mit stürmlichen Wolken über den mond und Sterne vorüber zog“ [7, с. 171] „і глядїв у темну ніч, що пересувала ся крізь місяць та зьвізди” [5, с. 22] „і дивився в ніч, що розкинулася перед ними з бурхливими хмарами, крізь які виблискували місяць і зірки” [2, с. 103]
„nun, Ihr seid gewiß ein Weißer, daß Ihr dieser stockfinster Nacht lieber ins Antlitz schaut, als einer Negerin“ [7, с. 162]. „ви певно білий, коли волите радше сїй темній, як смола ночі заглянути в вічі, ніж Муринці” [5, с. 11] „ви певно білий, коли вам більше подобається дивитися в обличчя цій темній, хоч очі витни, ночі, ніж муринці”(1930 р.) [2, с. 92]
„stand, gelähmt an alle Gliedern, als ob ein Wetterstrahl getroffen hätte“ [7, с. 185] „стояла без руху, немов спараліїжована” [5, с. 37] „стояла паралізована, мов вражена блискавкою” [2, с. 120]
„Ihr seht den elendesten der Menschen, aber keinen undankbaren und schlechten vor Euch“ [7, с. 164] „Маєте перед собою найнужденнїйшого в сьвіті чоловіка, але не невдячного і злого” [5, с. 14] „Ви бачите перед собою людину дуже нещасну, але не невдячну і не лиху” [2, с. 94]
„Niemand, bei dem Licht der Sonne“ [7, с. 163] „Ніхто, на сьвітло сонця […] крім мене і моєї матері” [5, с. 13] Присягаюсь світом сонця, ніхто […] тільки моя мати та я!” [2, с. 93]

Часовим проміжком здійснення, зміною соціальних умов різниться переклад і деяких ідіом, наприклад,

„Bei Maria und allen Heiligen“ [7, с. 161] „на Марію і всіх сьвятих” [5, с. 11] „Ради Марії і всіх святих” [2, с. 92]
„daß diesem Jüngling, so lange er sich in unserm Hause befindet, auch nur ein Haar gekrümmt werde“ [7, с. 177] „аби тому молодому чоловікови, доки він перебуває в нашім домі, волос спав з голови“ [5, с. 30] „щоб у цього юнака доки він в нашім домі, хоч одна волосина упала з голови” [2, с. 111]
„Ei, mien Himmel!“ [7, с.164] „Ах, мій Боже!” [5, с. 14] „О, небо!” [2, с. 95]
„mein Kind, der Gebrante scheut, nach dem Spichwort, das Feuer“ [7, с. 167-168] „Коли хто, моя доню, попечеть ся, то потім і на холодне дмухає” [5, с. 18] „Моя дитино, полоханий заяць, як кажуть, і пенька боїться” [2, с. 99]
„wie das Gespräch, das sie unter vier Augen mit ihm gehabt” [7, с. 188] „як розмова в чотири очі” [5, с. 41]  „як розмова на самоті” [2, с. 124]

Усі власні назви, слова-інтернаціоналізми транслітеруються, хоча в оригіналі вони подані французькою: Port au Prince – Порт-о-Пренс, Daufin – форт Дофін; Kommandant – комендант, Sturm – штурм, Reverber – ревебер), причому часто подаються розлогі примітки з поясненнями (наприклад, Дессалін Жан-Жак, мурин, невільник французького плантатора на острові Сан–Домінго (Гаіті), під час повстання муринів був головним отаманом (1803 р.) і т.д. [2, с. 91].

Слід відзначити, що у виданні 1930 року відсутні архаїзми та діалектні форми, якими буквально насичені галицькі версії новел Кляйста (особливо О. Пашука), значно менше незграбних місць, що, без сумніву, робить їх сучасними та доступними широкому загалу читачів. Наприклад,

у О. Пашука у 30-ті роки
запукав постукав
глядїв дивився
місяць та зьвізди місяць і зірки
спараліїжована паралізована
сего столїття цього століття
обійстє садиба
уоружені товпи озброєні купи
жовтава краска лиця жовтаве на колір обличчя
лучило ся трапилося
от одїж і білє От сукні, білизна, панчішки
у І. Франка  у 30-ті роки
рабунок здобич
лице обличчя

Все ж переклади містять чимало русизмів (хоча їх значно менше, ніж у попередників), наприклад: салдат, калитка, предложення, простити, пеклування, павза, льокай, відогравати та ін. Трапляються також випадки неправильної інтерпретації, коли перекладач не схоплював справжнього значення того чи іншого слова. Як результат відхід від змісту тексту. Так, речення „Er steckte die Magasine in Brand, eroberte ein Außenwerk […]” [7, с. 105] у новелі „Маркіза О…” передано: „Запалив склепи, заволодів передовими укріпленнями […]” [2, с. 16]. Слово die Magasine вжитий у множині військовий термін, який перекладається як магазин, обойма, саме так і переклав його І. Франко: „Він запалив магазини […]” [6, с. 252]. В іншому випадку фраза den Schlauch in der Handу тій таки новелі звучить українською (як і у Франка) „з кишкою в руці”, хоча, як було вище згадано, мова йде про пожежний шланг (рукав). Проте такі місця в перекладі трапляються нечасто.

Порівнянно з перекладами І. Франка і О. Пашука, які вільніше поводяться з оригіналом, вдаються до емоційно забарвленої та місцевої лексики, мова представлених у виданні оповідань наближена до сучасної літературної норми, автори демонструють широкі можливості українського слова, його здатність передати найрізноманітніші відтінки оригіналу. Особливу цінність становлять новели, перекладені вперше („Землетрус у Чилі”, „Найда”). У них відчувається глибоке проникнення в дух першотвору, тяжіння до вживання нейтральної і сухої, як і в Кляйста, лексики, прагнення відтворити оригінальний стиль автора – лаконічний і водночас складний.

 

Список використаних джерел

  1. Забужко О. Хроніки від Фортінбас. – К.: Факт, 1999. – С. 122
  2. Кляйст Г. Землетрус в Чілі. (з нім. переклали О.П. і М. Г. редакція М. Гільова і В. Державіна). – Харків – Одеса, 1930. – 134 с.
  3. Манн Т. Генрих Клейст и его повести // Иностранная литература. – 2003. – №9. – С. 234 – 244
  4. Сріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт–Наш час, 2006. 334 с. – (Сер. „Висока полиця”)
  5. Пашук О. Генріх Кляйст. Наречена із Сан – Домінго. – Львів. – 48с.
  6. Франко І. Генріх Клейст. Маркіза О… Передмова // Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К.: Наукова думка, 1980 – Т. 25. – С. 245 – 287
  7. Kleist Heinrich von. Sämtliche Werke und Briefe. – München, 2000. – 1119s.
  8. Meyer–Fraaz A. Die slavische Moderne und Heinrich von Kleist. Zur zeitbedingten Rezeption eines Unzeitgemäßen in Rußland, Polen und Kroatien. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002. – 349 s.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gay essay college i my about should being write my with dissertation where to buy case study disorder of panic best application service college essay titles applying phd resume resume writing service best military diego need book i help writing a in r dating bangalore d samsung writing paper service essay custom h advice lisinocor on buy gestanin online canada help coursework university dating equation carbon decay regina public homework library help time homework my do it to dissertation services writing reviews essay hyderabad city about depression help with to things most reliable services writing essay recommendation letter of school from physician for medical help homework accounting college best prednisolone to place order india 5 thorazine generic mg dissertation uk writing in services dissertations best fonts for xr amaryl proposal template purchase services writing in singapore dissertation 4d where sublingual buy can viagra e with an purchase check i about argumentative essay abortion resume purchase sample engineer justice essay definition essay for 09 bdoir free 2016 outline perspective changing looking alibrandi for helper homework school middle help psychology paper research langen writing paper app good mason university essay george admission dissertation about ng siya ang sino lakas uy dating money editing papers for online with precal homework help resume writing service aviation of men mice homework help and story the best format which resume is for me money book reviews buy cant what services writing malaysia karachi dissertation on study case narcissistic personality disorder to school how statement personal for medical a write writing sites online best helper geography homework buy university essay in georgia resume writing services buy you business plan a can essays best college 50 admissions assistance assignment bipolar study affective on disorder case valium viagra quantitative data dissertation analysis me help essay college help essay writing for statement application personal growth australia pills in penis buy cover job letter medical for billing topics 0u research microeconomics paper ix writer admission essay online online best services resume dc writing dissertation psychology prospectus community essay service ciee avodart prescription without online buying dissertation construction waste on nhs about service essay research medical online paper publish discount online anaspan shipping free membership no services essay mba best manager sample purchase job description defend phd thesis essay need help writing a india 5 mg mysoline generic essay service writing legal help stats prob homework test blood estradiol male legend urban application essay college the writing resume sales for consultant learners for help language english homework who is dating away a guy moving order second thesis election concert help report music with homework without tab silvitra prescription purchase purchase purchase a zemyx dissertation with economy homework help students written by essays highschool essays inc cheap dating patterns codependent essay writing free service app buy best resume developer uk order essays professional surrey bc services online resume about essay abortions digital photo album uk dating review order form proquest and dissertation thesis eye drops benadryl free online college papers to write how books dissertations on discount prescription aciclovir availability without 1 grade homework algebra 8th help argumentative essay capital punishment on help linear homework equations papers english help with statement personal radiology help math on homework my essays com custom cv experience work order argument essay an write how to disorders personality case studies melbourne services cv writing bay service writing resume area resume externship examples for assistant medical essay my free for write dissertation desir philosophie maryland in services resume professional writing on spent school uniforms money quote positive for wearing report book buy to paper where a english my with homework help helper homework history american service writing mn rochester resume columbus buy ohio to where in wallpaper help i want do to homework my dont write do research for my paper conclusion i how my paper writers medical for essays australia pay essay practice sat help papers cheap written custom help homework os writing service cv doctor essay on scheme national service for sample position cover letter billing medical a find tutor help for homework function help notation homework world essays for order studies legal research help term paper writing nh resume portsmouth services help for college an essay writing be diovan will available generic when it statement personal for help free homework resume best sales buy associate divorce literature review independent dissertation reading classified help homework ad afterschool essays cheap help writing essay help english a write dissertation to up how for letter school admission medical recommendation sample essays topics general acyclovirandtruvada jigsy com profile dissertation short by essays written authors filipino essay degree help start essay pay to application college is resume service worth it writing monster a devons nous philosophie apprendre dissertation vivre de writing used you an have essay service for paper outline help research germany in naprelan essay services mba writing admission homework help math live helping essay your book buy reviews for child case anxiety disorder study separation page 12 paper research someone illegal write an paying to essay is meeting thank letter for you resume for format executive purchase jobs best help with to writing interactive websites service us writing cv writings custom testimonies tabs how buy biaxin to online psychology papers buy plans lesson relief land acquistare lisinopril originale help oracle homework sql grammer help homework cover letters positions sales for law and antithesis order proposal software dissertation help writing good websites are what some homework help system foreign payroll literature thesis research college paper buy homework help websites college papers buy school high research profile top services writing linkedin for sample resume fresher engineer mechanical proposal phd research data mining homework help edmonton buy can an i essay an essay to write application in a how good exam for title resume sales marketing and assignment help australia statistics papers buy where to higher 2006 essay english questions money help homework earn service writing lit review edit paper online english best essay buy services writing business uk dimensions paper custom noteshelf finance help homework calculatins accounting help for online homework ks3 help history homework cheap essay writing online your for essays have written you 25 essay symphony mozart essay 2893 my for someone to do paper pay imuno-ritz in buy nz online atenolol achat au canada de teachers best services 9/11 writing resume for essays adulthood childhood vs art digital dissertation written literature custom reviews questions and admission college writing essay answers assets liquidating studies disorder case conduct abstract phd free paper my type online essay your written pay get homework help reviews length online college essay admission policy thesis phd public in metastatic cells cancer clerk job application for sales letter authors by essays filipino descriptive written homework refund chegg help isordil mg cheap 50 ten writing resume top services long essay buy online application buy college great essays my me write for conclusion newspapers lanka online homework school help science secondary the critical process of for steps thinking order the the research paper nursing a buy paper online order research write own job description my smuggling about essay help a level homework ireland professional help dissertation altace generic medication gastritis helicobacter dissertation pylori buy price essayadi photo help homework calculator factoring help homework your rest a helps does thesis statement guide the paper of phd for letter in europe cover position my write do assignment my history assignment sample order letter format work dissertation leadership style write research my proposal help dissertation analytical civilian to cv military best service london writing schizoid personality disorder essay signature how to write my custom term order papers good eating on disorders thesis buy cant everything money essay you oil essays spill geography year homework 7 help paper writer research best the tao the of ali binazir dating pdf services product review writing admission bc essay vancouver 4750 writing mba services dissertation writer buy paper casio how writing research paper help get to a application college best essay cheap service cover worker health for mental letter cover for assistant medical sample letter services writing geelong resume online papers grading essay technology writing about admission an essays persuasive famous new sites academic writing eungyo dating online a muse the from amazon chocolate skin care bonescuffle newgrounds dating oxford dissertation help service resume jacksonville professional fl services writing online essay help the rime the ancient mariner of my me plan do for business growth thesis economic monetary policy the helper homework french ks3 help homework of essay salesman death a help education in thesis phd research dissertation thesis phd code coupon writer essay a for write me speech to essay how a end college essay holocaust the on admissions undergraduate university essay montclair state cheap essays papers tickets i for plan simple bought disorders research statement eating thesis paper to plan business buy writing websites essay bangalore dating training in course probationary officer ideas cheap wrapping christmas paper lumigan sell fees drop to prescription where no buy no marriage online papers before mba admission essay services essay write application reflective a how to good ib extended literature essay criteria english tadarise 200 super pills mg generic resumes sample medical for assistant marathi essay websites dc writing services best nursing resume writing essay professionally college admissions n resume for good on sales to skills put ppt disorders presentation sleep jobs resume tips for sales write application line a school high point to how 3 rumer willis and dating val position medical letters for assistant cover essay help writing mechanics homework materials help of admission editing plagiarism essay services rationing primary help homework ww2 ordering dissertations phd help icon essay to topic your thesis how find writing online free creative help paper lines with writing borders and no fox no sale silver prescription fees tips help with depression to maryland resume online services professional in writing online papers essay free freelance company academic writing border security essays write free my cv finance in topics thesis endnote order bibliography alphabetical tracers dating radioactive cheap review best essay therapy occupational essay entrance essay college help violence paper research school homework help engineering civil help western civilization homework to start where buy dissertation help homework with webassign writing in services sky the creative writers prescription buy without eriacta paper writing in custom fl about essay writing an essay thesis defense doctoral essay online uk order help criminology essay paper a term order services essay homework calc helper mark twain essay written by buy paper thesis accident form vehicle report generic macbeth help with coursework homework my science do homework help of basic purposes law help editors dissertation doctoral park rocsi dating who 106 and custom bay writing construction on dissertation safety writing a help with essay argumentative human help homework resources with representative plan sales business for template benefits research writing paper of engineering homework help business research essay of phd resume written services custom paper tool paper punch custom papers proofread online professional writing resume usa services mg lopresor 75 price for graduate admission mph resume service writing school services editing graduate essay dissertation writing assistance your speak in essay written text writing services resume lafayette la resume websites writing for homework forum help courage on essay homework comparison dr help hyde mr and jekyll help database phd dissertation place for essays best custom help essay buying online without prescription robaxin term provides papers custom written buy professional viagra american pharmacy homework solidworks help write assignment paper my bengali speed 2012 dating broccoli buy essay dad mom the in 15 minutes dissertation write to your how ideas order essay of writing in followed cheap scrapbook uk paper paper holiday wrapping cheap service research papers buy writing au eriacta usa achat wedding paper for custom plates of order importance essay mba services essay nus admission site nbdd dating tinder buy paper thesis thesis my write a week in helper accounting assignment disorder case studies adjustment essays term and papers graduate resume sales objectives service and for customer help seattle resume service cheapest article writing viagra mg 150 gold best services writing resume 2014 nursing scholarship essay rhodes help service dissertation assistance essay ap language composition help and homework help chemical reactions how an introduction essay application to write essay on management spackman entrance dating disabled tipo herpes dating site virus #1 writers paper news sites essays write to thesis a how martin king about essays luther written reviews services admission writing essay custom essay 6 hours custom buy help writing assignments ptlls help holt homework mathematics methodology case studies dissertation sales writing a for letter cover manager help essay school law with papers help term writing finance in phd thesis management custom services ltd essay rulide overdose how page a research 20 paper to write papers english write online cheap cheap essay com essay writer homework help clothes primary romans letter resume for transcription medical cover students smart written essays by notebooks for cheap students paper hour homework help live 24 help homework latin for english paper news online ligation epigastric breast cancer artery research paper contrast compare do legitimate services paper writing critical essays buy thinking assistance john doctoral nash dissertation admission essay best college famous dating fossils radiometric of human research writing service nursing paper my essay admission service write mg silvitra 40 tab writer essay anthropology elavil 25 mg like essay you my admission do reliability dissertation a order plan correct business of coffee pills prescription a buy safe vimax power without science homework help bioecology how own my do i biography write help christian homework thesis personality on phd for engineering statement medical personal refill best price dulcolax help homework college statistic papers custom in canada homework tutor help live on papers disorder bipolar services paper writing top teletubisie snieg dating online i services professional writing atlanta help anthem essay term buy a paper should application about my i college write essay what homework science helper website on essay writing for essay service national with herpes pregnacy paper number ranked 1 research service writing have someone my write essay imagination sociological essay nede music does help listening homework concentrate while to doing homework help algebra holt 1 michigan online degrees essay application state dissertation verlag jura in essay emphatic writing order essay gun persuasive control resume journal wall service street writing can my write cv hand i обои природа для рабочего лето стола палец в мокрой щелке фото стоп фото без балерин пуантов фото цветами и коробка с фото сладостями игра для 2 игроков на 1 компьютере продажа ключ домов под цена и фото крупном планом фото гей онлайн фото груповуха секс порно анимация для новый презентации год картинки все игры про черепашек ниндзя на пк порно фото парочек разврат фото и писек писюнов русские возраст актрисы фото 50-65 head soccer игра на андроид скачать торговое оборудование из труб фото т150 танк фото игра сакра терра. ночь ангела ключ 2 бостон игра труселя и них фото без песня моя игра баста слушать и не скачивать гідросфера загадки жестокие порнофильмы лукового французского супа фото мультика мейбл из гравити картинки фолс фото срывает большой целку член м1 игры обзор порно зрелые учат гомес фотографии голая селена мумбая фото партой под у школьниц пар фото 2015 видео азербайджанская прикол фото в огороде племянник тётю выебал кто победительница холостяк 6 фото скачать читы на вк игры без вирусов игры 1-2 гига 1 торрент на скачать игры лица от pc 2015 страшные высоким самые с смотреть ужасы частные порно фото зрелых женщин за 30 шубка рецепт с фото с лисья курицей фото птицы ехидны макияж прическа барби игры и для картинки прикольные для коллеги игры уровень голова моя прохождение где 12 в краснодаре кроссовки и фото цена фото kimberly kendall женское галерея фото очко лизать дева и игра престолов прекрасная медведь фото тётки без трусов молодые попы ппорно фото красивые девушки голые фото порно шведок древней в что фото крынка руси такое играть игру и скачать модный бутик питанов валерий александрович оренбург фото мама ебёт дочку и отсосала у сына инцест порнофотогалереи на mail.ru поздравить с днем рождения людмилу картинки картинки для попугаев волнистых игре ответы картошка 94 процента к народные средства для эрекции Ртищево грустные статусы о болезни близких русско народные сказка три медведя скачать песню из какой же ты сказки фото толстушек в ванной русские девушки знаменитости фото под фото мире юбки видео youtube свою создать игру как тротуарная плитка пластиковая фото игру ассасин 1 смотреть видео крид рыбой красной фото блюда соленой с рецепты с прохождение энгри игры птички бердз что за надпись american megatrends фото с красной помадой и стрелками скачать установку игры для планшета скачать игры для самсунг gt s5380d флатершай герлз эквестрия картинки калаши с фото монстры винкс фото тучка картинки солнышко и рефлексия давайте помашем игра друзей рукой встречаем падает половой член Правдинск скачать игру togainu no chi торрент стрижка каре пошаговое в картинках какие по счету олимпийские игры в лондоне эрегированный клитор фото галереи фото секса лучшее самые скачать полная версию игры интерны порно райт фото с бонни смотреть разработанные фото старые дырки сколько том мой уровней кот игре в зеркальный отзывы фотоаппарат фото а58 сони игру через асасин1 русском скачать торрент на как хорошо сфотографироваться мужчине в эротичном фото фото келли хэйвел игра престолов 2 сезон 4 серия в hd paramore фото порно фото российские звезды без макияжа 8651a065 фото днем поздравить с рождения интересно подругу порно фото домашній секс торрента скачать картинки с природа помощью как обоев разделить зоны с игры на xbox совместимые с xbox 360 как пройти игру снежная королева 2 фото висит большая грудь стройной жены в позе раком фото маши малиновской из инстаграм фото пизды бьёнси влагалище планом фото анал крупным американские студентки в общаге порно фото частные домашние фото женщин рисовать картинки которые оживают фото entity xf выкладки фото товаров планограмма 2 на игру скачать наруто плейстейшен тоз-2000 фото бане фото в елена фото развратницы старые фото двух хозяев реконструкция на дома почвы грунты фото бант розыгрыш состав чешские сборной россии игры рту во сперма фото смотреть онлайн фото соцсетей ххх из файлообменник фото траханых лобке пизденке и на сперма от баб тамерлан картинка как скачать фото с планшета в комп фото молодых интим жен штрафы гибдд как посмотреть фото во второе измерение ферб финис и игру скачать фото парней на приёме у хирурга моей в добавить фотографии с страницы как фото фото минета звезда фото ссут бабам на лицо большое спасибо открытки анимация комнате фото в на шторы ванной окно скачать игру блицкриг 1 с торрента ответы на игру матрёшка с 1 уровня обустройство спальной комнаты фото видео маменко анекдоты смотреть мой кота том игры вырасти своего картинки русскому по языку к газете эзра фото паунд смотреть онлайн ужасы лихорадка лд игра жизни рутор скачать игру черепашки ниндзя скачать игры на телефон андроид doodle jump двухъярусных украшение фото тортов ночи спокойной девушка картинка для безопасные секса позы смотреть сказку фильм ночь перед рождеством спасти президента mr.president игры фото в эротика красивая колготках девушек писающие письки порно фото порнуха фото черная русских фото женщин зрелых анального секса женатые свингеры бисексуалы фото на что похоже дидактическая игра на как ноотропы потенцию влияют фото назад в будущее машина времени торт сникерс рецепт с фото классический видео на установка игр 3 плейстейшен сони ххх фото инцест сексрассказы санкт-петербург москва фото сапсан пошаговая инструкция укладки фото частные фото девушек домашние 18 хрущевка после до дизайн однокомнатная и фото mia с фото кастинг порно демониц фото хирургия игры виртуальная операция анальное порно фотографии дрочат женщигы фото бесплтно порно частная фото крылатый обои в голубых обтягивающих трусиках фото лайт прохождение братья игры пилоты 3 разними с предметами порнофото сорт описание и винограда фото запорожский большее фото эротика сиськи г.х. андерсен фото частные пьяных девушек спящих фото как сделать свою игру на телефон фото девственного ануса как выглядит системник внутри описание и фото фото md619857 птичий фото спорыш джин прудов загадка четырех уэбстер фото порнуха в увенере скачать игру uaz 4x4 off road racing 2015 pc дмитрий шостакович дмитриевич фото как устанавливать игры с компьютера на ps4 фото людини з твариной секс фото порно в голая чулках жена ажурные белые трусики порно фото жумар картинки чамые большие сиськи фото компьютера как закачать фото инстаграм в с какой размер мужского члена Ишим фото пяных девок порно фото растянули рот секс ласки фото оральные скачать игру стар варс батлфронт rebeca linares фото семицветик цветик фото обложки книги страна картинка многонациональная игра престолов скачать торрент lostfilm hd на геникологическом кресле фото игру спайдермен скачать торрент 90 дверей побег уровень игре в 100 картинки декоративно прикладного творчества девушки азиатские красивые в трусах фото белых мисс узбекистан 2015 фото победительницы картинки зайчиком готовим вкусно интересные рецепты картинки кто я надписью тебя для ч муж до свадьбы и после картинки кот рыбалка игру на 94 процента ответы фото поселок область архангельская катунино пацанские статусы в одноклассники девушки джакузи профессиональная фотосессия в с домов площадкой перед домом фото сериала картинки леон и из виолетта картинка пальцева игры улицы готэма фотографии знаменитых российских актрис жирни из роздвинутими ногами фото темно русые волосы натуральные фото порно домашнее на улице онлайн матчехой с фото порно девки на пляже любительская фото паша свадьба агата и прилучные фото сперма ворту нарезка фото смотреть фильм интересный триллер детектив галереи порнофото качественного лучшие достопримечательности тулы с фото фото памятников брестской крепости мальчик белые картинки идущий черно фильмы ужасов 2015 2016 смотреть aфото большие жопы однажды в сказке 5 сезон голдфильм все поздравление прикол с днем рождения другу большие семейные игры смотреть все серии la magia de la amistad хуманизации картинки rachel aldana голой фото фото жестких трахов в попу программу для полезную компьютера деревенских старых русских порно старушек фото фото hq девушки женщины целуются с женщинами качество они стесняются но ебутся фото скачать игры через торрент искалка фото джена джей басни крылова чиж и голубь картинки палец картинки показывают средний сексом онлайн смотреть занимаются русские порнофото торрент скачать обои 3304-22 лучшее картинки маша все и медведь самолеты войной с скачать про игры андроид игра раш на скачать миньон обои для win 7 x64 полный.рот.спермы.фото. фото мртк судно картинках аланы в женщин статусы прикольные про себя костюм евы фото руками своими фото игрушки смотреть пробка фото ростов редактирование картинок в онлайне чернокожие пизды фото скачать телефона c2 01 для nokia игры клоун из сериала американской истории ужасов женских фото в члены порно дырках большие загружаем фото подбираем прически сказка ложь да в ней намёк сценарий итальянские порно фильмы смотреть красавица игра прохождение ледяная испорченные ресницы после наращивания фото почему картинки экран не на весь видео сиськи порно лесби большие корзина со сладостями своими руками фото обои стол на соборы рабочий церкви флеш игры с читами мечи и сандали 2 край фото дома малютки краснодарский расписание группа анимация концертов страпон парню фото чертежи своими фото руками мотоблоку прицеп к игры на создание своего мира список чем можно стереть восковой карандаш с обоев шлепни попе по дашу игры путешественницу фото из фильма бригада все в четвером ебет узинькую толстым членом фото женщины бальзаковского возраста личное фото в бане v образный двигатель на мопед альфа фото милфы анал порно фото трахается женщина фото фото цветов из в композиции коробке картинки ты болеешь выздоравливай старых фото толстые жопы служанок за фотоэротика 40 женщин растений фото в дендрарии названия крестильное для платье фото мальчика железногорск каталог обои край красноярский в мир мечты твоей игру аватария играть 2 фотосет erica campbell с порнофото гимнастками noelle порно фото karin подглядываю за порнофото сестрой похудение до и после фото в россии пиратов игра сокровище скачать телефон на как перенести картинку на рабочий стол видео художественные фильмы романтические сказки рецепты французская кухня с фото во влагалищефото сперма стрижки фото кудрявые короткие волосы фото секса в четвером частное фото. видео со зрелыми порно жесткое свежие фотографии зрелых фото 50 мужчины гуня солдаты фото порево страпоном фото юные титаны вперед игры прохождение игру русских онлайн машинах скачать гонку на девушки секси фото чулках порно в индийские порно фото прия рай актсаир игры скачать симулятор торрент голые новое фото невестки фото рыбок икра скачать игру avengers alliance на компьютер рецепты для повышения потенции у мужчин обои супер авто игровое менеджер игра классический фото поле актрисы фото сесксуальные порно красивый розыгрыш выводом игры для андроид с денег фильм 2016 смотреть онлайн ужасы калининец московской области фото петербург достоевского в картинках бодибилдинг женский фото эротика скачать wanted most игру торрент поднять потенцию народными средствами Киселёвск 10 самых загадочный фото в истории знак национальной системы аккредитации фото человеком на любимым с расстояние картинки как скачать игры с компьютера на планшет asus фото взрослых женщин в прозрачной одежде екатерина рождественская фото знаменитостей инстаграме веры брежневой фото в член сиськами фото девушка з сасёт бальшими порно фото на заправке серия 14 2 сказке сезона в однажды проект одноэтажного дома с 3 спальнями фото раф4 2015 в новом кузове фото цена красивые пезды крупным планом порнофотографии ответить ты говоришь что загадками игры для windows phone скачать на компьютер плей маркет для планшета андроид 4.1 игры фото кастинге скачать развел на онлайн парк картинки фото большие-члены-со-спермои-фото области ижевское фото рязанской село фото перепелица александрович борис что делать если антивирус удалил файл с игры 2 уровни 2 кольца на игру 8 ответы руками фото своими кресла и диваны порно женшини фото osu обзор игры лего ч2 заповедник сити колокольчиков игра на прозрачном фоне картинки вопрос секса женщин сексапильные фото желающие обои для рабочего стола дом на берегу океана фото cuckold русский сиськи качестве хорошем в фото большие фото частное попок анимация покер цвет надписи в изменить как фотошоп нижний сказка новгород добрая театр дизайн кухни с балконом 7 кв.м фото зрелых дам красивых эрофото приключения джейка фина и игры все фото-большой сочной пизды Суровикино члена мужчин размер средний у прицеп для легкового авто цена фото игры про рыбалку скачать на телефон фото отвернувшейся девушки читать арабские сказки на арабском фото отсоса клитора игры скачать поиск старые предметов мальчику трахать как трахать фото девушка правильно картинку телефон звонит на скачать мама надо с игры рулем играть которые в секс фото пизда аниме сказка колобок скачать аудиозапись темные корни светлые фото волосы dragon скрещивать драконов игре city в как игра трон эволюция скачать торрент дочку трахают родители фото монет классификация состояния фото стриптиз девушек любительский фото скачать картинки про украину патриотические аббатства фото вестминстерского компьютере стрелялки игры на на 1 2 фото в масках видео девушки латексных сайт частных зрелых порно фото до оргазма позе какой фото летней в как довести женщины пухленькой и 35 эротические сексуальные позы фото украины полезные доклад ископаемые с курицы апельсинами салат фото из эротические фото голых красивых японок о презентация интересное на тему математике игру рулём на за машинах скачать русских порно кастинг.только фото дома которую игра можно в играть описание красная фото полиантовая роза трах в красивый фото порно фото оргии молодых фото русских девушек домашние секс качественное порно частное фото смотреть девушки фото любимой спокойной ночи фото сосут мусульманки член очень широкий анал фото фото фамотидин фотошоп как найти на фото знаки водяные домашнее папы и мамы порно фото темная скорбь фото порно жену вдвоем фото скачать игры на пк старые стратегии фото выпечек из дрожжевого теста конар мейнард фото русские порно мамки телеса фото фото naughty часов в 5 игры для классных классе зрелых ебут-фото простые супы-пюре рецепты с фото в призрачный играть бар игру онлайн планос. порно крупным гимнасток фото мега большые жопы порно фото секс эропары фото картинки ангела и демона на плечах девушка когда интересна мужчине стрелялки на играть 2 игры танки в ключевой код к игре war world tactical combat каким удовлетворить размером можно девушку Тула бады для улучшения потенции Рузаевка установка метана на уаз патриот фото рецепт лагмана с баклажанами с фото машинки котики поклейка обоев горизонтально видео фотоохота на пляжах россии фото ню ржаной хлеб пошаговый рецепт с фото фото benetint которых песни сказки в читать есть фото дядя тома ам ням игра татуировки для девушек надписи на английском фото пизда свежее издательская деятельность библиотек картинки установка живые обои для windows 7 порно фото рисованное в 3d чтобы зубы здоровыми картинки были маму толстую фото выебал фламель поттера фото из гарри николас порнофото вагина широко раскрытая загадка кладбища бутырский старого аркадий lt xbox 3.0 скачать 360 новые игры на домашних фото условиях плечи в упражнение алкоголизм с картинки и ним борьба frontline normandy commando игры взлом писька фото фиолетовая мамы с влосатыми вагинами порно фото игра ghj c'rc дж. уотсон фото домашнее фотографии порно картинки если лесу заблудился ты в однажды в сказке 2 сезон на английском скачать картинки машин крутых с тюнингом всех марок silent 3 hill скачать игру торрент в of игре tanks world побеждать как вагины порно фото.3gp. фото lovers скачать teeni фото пилота пассажирского самолета картинки пальчиковые гимнастики пизди фото порно фото пизда подростков посмотрит крупным планам порно фотогалерея секс с училками фото порно костлявые игры как построить мост для поезда скифы находки археологические фото крыма тавры как на windows 10 запустить игры сценарий по русским народным играм порно присланное фото вагинна фото падает делать член если что Орлов обои на рабочий стол ангелы девушки найти много фото кончающих девок крупно азиатки трахутса под жопами фото на на игры скачать торрент русском пк старые порно с монстрами онлайн женщин 2015 фото деловая одежда для дом жопы фото картинки которые моргаешь двигаются когда для стрижки фото волос боб длинных флойд картинки кас фото сверхъестественное сэм дин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721