НОВЕЛІСТИЧНА СПАДЩИНА Г. ФОН КЛЯЙСТА – УКРАЇНОМОВНІ ВЕРСІЇ 30-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.091:821.112.2+821.161.2

М. З. Мучка, доцент

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Г. ФОН КЛЕЙСТА –

  УКРАИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ 30-Х ГОДОВ

NOVELISTIC HERITAGE OF HEINRICH VON KLEIST –

UKRAINIAN VERSIONS OF THE 1930s

У статті здійснено аналіз перекладів новел „Маркіза фон О…”, Заручини в Сан-Домінго”, „Землетрус у Чилі”, „Найда”, Г. фон Кляйста. Розглядаються передумови та чинники звернення українських перекладачів, імена яких приховані під криптонімами, до відтворення спадщини німецького письменника рідною мовою; на рівні форми та змісту досліджуються художні особливості першої україномовної версії новели.

Ключові слова: переклад, новела, стиль, ритм, адекватність

The analysis of the translation of the short stories “The Marquise von O…”, “The Betrothal in St. Domingo”, The Earth quake in Chile”, and   “The Foundling” by Heinrich von Kleistis performed in the paper. The conditions and factors of the Ukrainian translators’, whose names are hidden under cryptonym, appeal to the heritage of the German writer as well as rendering it into their native language are considered; artistic features of the first Ukrainian version of the story are studied at the level of form and content. These translations have never been reprinted and are inaccessible to a wide range of readers, as they are stored in special departments of the libraries and are accessible mostly to scientists. Russian variants of the writer’s prose works are still dominant, and are widely represented in the Ukrainian literary space. This is why the problem of the domestic translations of the German artist’s heritage is among the most pressing ones. The translations were performed at the new stage of the development of the Ukrainian literary language by the representatives of the Dnieper Ukraine, that’s why to determine their role and place in the domestic literary studies some of the language and style decisions are considered in comparison with the approaches of I. Franko and O. Pashuk.

Keywords: translation, short story, style, rhythm, adequacy

В статье осуществлен анализ переводов новелл “Маркиза фон О…”, “Помолвка в Сан-Доминго”, “Землетрясение в Чили”, “Найда”, Г. фон Клейста. Рассматриваются предпосылки и факторы обращения украинских переводчиков, имена которых скрыты под криптонимами, к воссозданию наследия немецкого писателя на родном языке; на уровне формы и содержания исследуются художественные особенности первой украиноязычной версии новеллы.

Ключевые слова: перевод, новелла, стиль, ритм, адекватность

Г. фон Кляйст за своє недовге життя написав всього 8 новел, які за своїми формальними властивостями вкладаються в ідеальне поняття новели,  і безперечно кожна з них заслуговує на увагу. Українською мовою новелістична спадщина представлена тільки чотирма новелами, а саме:      „Маркіза О…” (І. Франко, 1903р.), „Наречена із Сан-Домінго” (О. Пашук, орієнтовно 1910 р.) та збірка новел 1930 року(в яку входять: „ Маркіза фон О…”  „Землетрус у Чилі”, „Заручення у Сан-Домінго”, „Найда”, автори зашифровані під криптонімами)). Ці переклади  жодного разу не перевидавались і залишаються малодоступними для широкого кола читачів, оскільки зберігаються у спеціальних відділах бібліотек, доступ до яких мають здебільшого науковці. І досі домінуючими залишаються російськомовні варіанти прозових творів митця, які широко представлені в українському літературному просторі. Тому проблема вітчизняних перекладів спадщини німецького майстра слова належить до особливо актуальних.

Мета поданої нижче статті – розглянути передумови та чинники  звернення українських перекладачів до новелістичної спадщини німецького митця, а також на рівні форми та змісту дослідити художні особливості перекладів.

Беручи до уваги зростаючу популярність Г. фон Кляйста у Німеччині на початку ХХ століття, а також починання І. Франка, О. Пашука, М. Євшана у справі популяризації творчості митця в Україні, у 20-і роки складалися досить сприятливі умови для розвитку української перекладної кляйстіани. Як не парадоксально, за цей час не було перекладено жодного його твору, ні в офіційних виданнях, ні в архівних документах не виявлено жодної згадки про цього письменника. Натомість російською на 1930 рік опубліковано цілу низку творів митця, зокрема „Міхаель Кольгаас та інші новели” (1916 р.), драми „Сімейство Шроффенштайн”, уривок трагедії „Роберт Гіскард, герцог Норманський”, комедії „Амфітріон” та „Розбитий глечик”, трагедія „Пентесілея”, а також „Кетхен із Гайльбронна” (увійшли до двотомного збірника творів Кляйста 1923 року). Принагідно зауважимо, що ці твори, окрім „Розбитого глечика”, і досі не перекладені українською. Знаковим для російської кляйстіани стало видання 1930 року новел „Землетрус в Чілі” та „Найда”, які вважаються вершиною російської перекладної рецепції Кляйста на той час.

Увага до спадщини німця у цей період спостерігається і в Польщі. Так, тут здійснено два переклади новели „Свята Цецилія” (1922, 1929 рр.), вдруге перекладено „Землетрус в Чілі” та „Про театр маріонеток” (обидві 1924 р.). У 30-ті роки у світ виходять і драматичні твори Кляйста, зокрема: „Пентесілея” (1938 р.), фрагмент „Роберта Гіскара” (1933 р.), „Гомбург” (1936 р.). Під час другої світової війни опубліковано „Землетрус в Чілі” та „Злидарка із Локарно” (1942 р.), що, на думку німецької дослідниці А. Мейєр-Фраац, було визначним явищем, оскільки під час німецької окупації в Польщі існувала заборона на друк німецьких авторів польською [8, с. 157].

Українська перекладна кляйстіана окресленого періоду заявила про себе лише 1930 року, коли за редакцією М. Гільова і В. Державина видано (Харків-Одеса) збірник україномовних оповідань німецького майстра слова. Він включав передмову та чотири оповідання: „Маркіза фон О…”, „Заручини в Сан-Домінго”, „Землетрус у Чилі”, „Найда”, причому дві останні були перекладені в Україні вперше. Автори перекладів подані у виданні під криптонімами, що було на той час досить поширеним явищем. На жаль, їхні прізвища не вдалося встановити. Актуальним постає питання причин та необхідності такого кодування. Проблема швидше всього пов’язана з іменем самого Г. фон Кляйста, „ненадійного” з позицій радянської ідеології та національних переконань письменника. Тим більше, що наприкінці 20-х розпочався процес згортання українізації. Як зауважив М. Стріха, формально не було жодного акту, який припинив би українізацію, проте реально було згорнуто всі дії на розширення вжитку української мови, а провідних літераторів, митців, науковців – репресовано [4, с. 148]. З іншого боку, проводилась робота з наближення української мови до російської, метою якої стало усунення „націоналістичних правил правопису, що орієнтували українську мову на польську, чеську буржуазні культури” [4, с. 149]. На думку О. Забужко, офіційною ідеологією щодо мови переслідувалася прагматична мета, яка мала довести читачеві „усю недоцільність, неекономність послуговування цією абсолютно несамостійною, геть в усьому тотожною російській і через те просто зайвою мовою” [1, с. 122]. Можливо, арешти 1929 року у справі „Спілки визволення України” і спонукали авторів залишитись анонімами. Вказане видання 1930 року виявилось вершиною рецепції художньої спадщини Г. фон Кляйста в радянській Україні, оскільки в наступні десятиліття ім’я письменника майже повністю зникає з українського літературного обігу.

Хоча новели „Маркіза фон О…” та „Заручення у Сан-Домінго” перекладаються вдруге, автори нової версії не посилаються на попередні україномовні інтерпретації і не згадують жодних імен. За стилем і перекладознавчим підходом переклади відрізняються від варіантів І. Франка та О. Пашука, тому припущення про їх передрук виключається. Більше того, складається враження, що О. П і М. Г не були знайомі з наявними варіантами творів Кляйста в Україні, особливо це стосується новели „Заручення у Сан-Домінго”, виконаної О. Пашуком, тому немає жодних сумнівів, що винесені ідентичні ініціали у виданні 1930 року (О. П.) не належать Онуфрію Пашукові, а комусь іншому. Окрім того, навіть при першому ознайомленні з перекладами 1930 року, очевидно, що версії уже існуючих україномовних новел („Маркіза фон О…” та „Заручення у Сан-Домінго”) виконані слабше, ніж ті, що представлені в нас уперше („Землетрус у Чилі”, „Найда”). Порівняльний аналіз відтворених 1930 року творів Кляйста показує, що кожен із вказаних авторів переклав по два оповідання. Виходячи з манери викладення та стилю, лексичного наповнення, дотриманням ритму, підсумовуємо, що одному з них належить „Маркіза фон О…” та „Землетрус у Чилі”, іншому – „Заручення у Сан-Домінго”, „Найда”. Тобто, мова може йти про перекладацький підхід двох різних майстрів, які послуговувалися оригіналом. Російські варіанти новел „Землетрус у Чилі” і „Найда” теж вийшли 1930 року, тому вони не могли бути посередниками.

Переклади здійснено на новому етапі розвитку української літературної мови, причому представниками Наддніпрянської України, тому для визначення його місця у вітчизняному перекладознавстві та значення для розвитку нашої кляйстіани деякі мовностильові рішення будуть розглядатися у зіставленні з підходами І. Франка та О. Пашука.

Для глибшого осягнення художньої цінності україномовних новел Г. фон Кляйста, важливим чинником виступає передмова В. Державина, у якій критик подає власну оцінку представленого перекладу. Він, зокрема, підкреслює характерну стильову стислість Кляйста, зауважуючи, що стиль, мабуть, здаватиметься сучасному читачеві надто „сухим і блідим”, проте ґрунтується на принципі художнього об’єктивізму, на тому, щоб письменник не випереджав емоційне враження читача власними висловами емоцій, а намагався зберегти „природну емоційність сюжету як такого” [2, с. 5]. Вказана лаконічність і сухість у представлених українських версіях збережена майже всюди, перекладачі вдаються до нейтральної та менш емоційно забарвленої лексики, ніж попередники.

У новелі „Маркіза фон О…” показовим є перший абзац, у якому у стислій формі подано експозицію та зав’язку новели, завдяки вживанню розширеної складнопідрядної конструкції. Якщо І. Франко в цьому випадку пішов на певні зміни, опустивши деякі слова, автор версії 1930 року не відступає від текстової фактури першотвору, намагається адекватно передати лексико-граматичне та смислове наповнення фрагменту.

В оригіналі: „In M…, einer bedeutender Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O…, eine Dame von vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen: daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten” [7, с. 104].

У перекладі: „У М…, значнім місті горішньої Італії, вдова маркіза фон О…, дама бездоганної репутації і мати кількох гарно вихованих дітей, дала об’яву в газетах, що вона поза своєю свідомістю завагітніла, що батько дитини, яку вона має народити, повинен об’явитись, і що вона вирішила за родинних обставин одружитись з ним” (варіант 1930 р.) [2, с. 15].

Як бачимо, тут передано всі три сполучники „daß”, що є важливим критерієм адекватності, також збережено лексичну одиницю „вдова” і часточку „фон”. Проте автор чомусь ділить Кляйстові блоки інформації на дрібні абзаци, що помітно впродовж усього оповідання. Можна припустити, що перекладач прагнув зробити текст більш зрозумілим і легшим для сприйняття в Україні, проте такий підхід не може бути виправданий, оскільки грубо порушує ритмічну структуру першотвору. До такого ж засобу автор вдається і в оповіданні „Землетрус у Чилі”. Це особливо недоречно в новелі, беручи до уваги, що перше речення твору займає 15 друкованих рядків, тобто цілий абзац. Ділити його – означає грубо порушувати задум автора. Принагідно зауважимо, що Т. Манн, відзначаючи високу майстерність Кляйста-новеліста, у статті „Гайнріх Кляйст і його оповідання” назвав вказаний фрагмент „шедевром стислої експозиції” [3, с. 240].

Досить успішним можна вважати рішення авторів на рівні образної фігуральності. Знаходимо вдалі порівняння, метафори, епітети, які перевершують попередні версії,

В оригіналі

„Маркіза фон О…”

У Франка У 30-ті роки
„die Göttin der Gesundheit selbst” [7, с. 109] „здорова як богиня” [6, с. 256] „сама богиня здоров’я” [2, с. 22]
„wobei der Graf über das ganze Gesicht rot ward” [7, с. 215 ] „при чім графове лице обілляв густий рум’янець” [6, с. 255] „при цих словах графове обличчя обілляв густий рум’янець” [2, с. 19]
die Hunde, die nach solchem Raub lüstern waren, mit wütenden Hieben zerschtreute” [7, с. 105] „і шаленими ударами розігнав собак ласих на такий рабунок” [6, с. 253] „лютими вдарами розігнав ласих на здобич собак” [2, с. 17]
„Es sei ein bloßer Schreckschuß beim Sturm“ [7, с. 114] „Се лише такий страшак при штурмі” [6, с. 260] „це пустий постріл при штурмі” [2, с. 28]

В оригіналі

„Заручення у Сан–Домінго”

О. Пашука Варіант 30-х
„in der Finsternis einer stürmerlichen und regnigten Nacht, jemand an die hintere Tür seines Hauses klopfte“ [7, с. 161] „в темряві бурхливої дощової ночі хтось запукав у двері його дому” [5, с. 11] „в темряві бурхливої й дощової ночі хтось постукав в затильні двері його дому” [2, с. 92]
„und sah in die Nacht hinaus, die mit stürmlichen Wolken über den mond und Sterne vorüber zog“ [7, с. 171] „і глядїв у темну ніч, що пересувала ся крізь місяць та зьвізди” [5, с. 22] „і дивився в ніч, що розкинулася перед ними з бурхливими хмарами, крізь які виблискували місяць і зірки” [2, с. 103]
„nun, Ihr seid gewiß ein Weißer, daß Ihr dieser stockfinster Nacht lieber ins Antlitz schaut, als einer Negerin“ [7, с. 162]. „ви певно білий, коли волите радше сїй темній, як смола ночі заглянути в вічі, ніж Муринці” [5, с. 11] „ви певно білий, коли вам більше подобається дивитися в обличчя цій темній, хоч очі витни, ночі, ніж муринці”(1930 р.) [2, с. 92]
„stand, gelähmt an alle Gliedern, als ob ein Wetterstrahl getroffen hätte“ [7, с. 185] „стояла без руху, немов спараліїжована” [5, с. 37] „стояла паралізована, мов вражена блискавкою” [2, с. 120]
„Ihr seht den elendesten der Menschen, aber keinen undankbaren und schlechten vor Euch“ [7, с. 164] „Маєте перед собою найнужденнїйшого в сьвіті чоловіка, але не невдячного і злого” [5, с. 14] „Ви бачите перед собою людину дуже нещасну, але не невдячну і не лиху” [2, с. 94]
„Niemand, bei dem Licht der Sonne“ [7, с. 163] „Ніхто, на сьвітло сонця […] крім мене і моєї матері” [5, с. 13] Присягаюсь світом сонця, ніхто […] тільки моя мати та я!” [2, с. 93]

Часовим проміжком здійснення, зміною соціальних умов різниться переклад і деяких ідіом, наприклад,

„Bei Maria und allen Heiligen“ [7, с. 161] „на Марію і всіх сьвятих” [5, с. 11] „Ради Марії і всіх святих” [2, с. 92]
„daß diesem Jüngling, so lange er sich in unserm Hause befindet, auch nur ein Haar gekrümmt werde“ [7, с. 177] „аби тому молодому чоловікови, доки він перебуває в нашім домі, волос спав з голови“ [5, с. 30] „щоб у цього юнака доки він в нашім домі, хоч одна волосина упала з голови” [2, с. 111]
„Ei, mien Himmel!“ [7, с.164] „Ах, мій Боже!” [5, с. 14] „О, небо!” [2, с. 95]
„mein Kind, der Gebrante scheut, nach dem Spichwort, das Feuer“ [7, с. 167-168] „Коли хто, моя доню, попечеть ся, то потім і на холодне дмухає” [5, с. 18] „Моя дитино, полоханий заяць, як кажуть, і пенька боїться” [2, с. 99]
„wie das Gespräch, das sie unter vier Augen mit ihm gehabt” [7, с. 188] „як розмова в чотири очі” [5, с. 41]  „як розмова на самоті” [2, с. 124]

Усі власні назви, слова-інтернаціоналізми транслітеруються, хоча в оригіналі вони подані французькою: Port au Prince – Порт-о-Пренс, Daufin – форт Дофін; Kommandant – комендант, Sturm – штурм, Reverber – ревебер), причому часто подаються розлогі примітки з поясненнями (наприклад, Дессалін Жан-Жак, мурин, невільник французького плантатора на острові Сан–Домінго (Гаіті), під час повстання муринів був головним отаманом (1803 р.) і т.д. [2, с. 91].

Слід відзначити, що у виданні 1930 року відсутні архаїзми та діалектні форми, якими буквально насичені галицькі версії новел Кляйста (особливо О. Пашука), значно менше незграбних місць, що, без сумніву, робить їх сучасними та доступними широкому загалу читачів. Наприклад,

у О. Пашука у 30-ті роки
запукав постукав
глядїв дивився
місяць та зьвізди місяць і зірки
спараліїжована паралізована
сего столїття цього століття
обійстє садиба
уоружені товпи озброєні купи
жовтава краска лиця жовтаве на колір обличчя
лучило ся трапилося
от одїж і білє От сукні, білизна, панчішки
у І. Франка  у 30-ті роки
рабунок здобич
лице обличчя

Все ж переклади містять чимало русизмів (хоча їх значно менше, ніж у попередників), наприклад: салдат, калитка, предложення, простити, пеклування, павза, льокай, відогравати та ін. Трапляються також випадки неправильної інтерпретації, коли перекладач не схоплював справжнього значення того чи іншого слова. Як результат відхід від змісту тексту. Так, речення „Er steckte die Magasine in Brand, eroberte ein Außenwerk […]” [7, с. 105] у новелі „Маркіза О…” передано: „Запалив склепи, заволодів передовими укріпленнями […]” [2, с. 16]. Слово die Magasine вжитий у множині військовий термін, який перекладається як магазин, обойма, саме так і переклав його І. Франко: „Він запалив магазини […]” [6, с. 252]. В іншому випадку фраза den Schlauch in der Handу тій таки новелі звучить українською (як і у Франка) „з кишкою в руці”, хоча, як було вище згадано, мова йде про пожежний шланг (рукав). Проте такі місця в перекладі трапляються нечасто.

Порівнянно з перекладами І. Франка і О. Пашука, які вільніше поводяться з оригіналом, вдаються до емоційно забарвленої та місцевої лексики, мова представлених у виданні оповідань наближена до сучасної літературної норми, автори демонструють широкі можливості українського слова, його здатність передати найрізноманітніші відтінки оригіналу. Особливу цінність становлять новели, перекладені вперше („Землетрус у Чилі”, „Найда”). У них відчувається глибоке проникнення в дух першотвору, тяжіння до вживання нейтральної і сухої, як і в Кляйста, лексики, прагнення відтворити оригінальний стиль автора – лаконічний і водночас складний.

 

Список використаних джерел

  1. Забужко О. Хроніки від Фортінбас. – К.: Факт, 1999. – С. 122
  2. Кляйст Г. Землетрус в Чілі. (з нім. переклали О.П. і М. Г. редакція М. Гільова і В. Державіна). – Харків – Одеса, 1930. – 134 с.
  3. Манн Т. Генрих Клейст и его повести // Иностранная литература. – 2003. – №9. – С. 234 – 244
  4. Сріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт–Наш час, 2006. 334 с. – (Сер. „Висока полиця”)
  5. Пашук О. Генріх Кляйст. Наречена із Сан – Домінго. – Львів. – 48с.
  6. Франко І. Генріх Клейст. Маркіза О… Передмова // Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К.: Наукова думка, 1980 – Т. 25. – С. 245 – 287
  7. Kleist Heinrich von. Sämtliche Werke und Briefe. – München, 2000. – 1119s.
  8. Meyer–Fraaz A. Die slavische Moderne und Heinrich von Kleist. Zur zeitbedingten Rezeption eines Unzeitgemäßen in Rußland, Polen und Kroatien. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002. – 349 s.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

powerpoint presentation doctors borders without online card taliz credit buy disorders article on eating eulexin hr 36 my letter cover write trauma and arthritis rheumatoid brian white skills students management dissertation business dissertation proposal help years and 8 my hours review literature in write paper on birth research personality order and report english writing writing vic resume services canadian government help homework letters inside essay grammar homework helper dating charatan pipe divas bangalore kshatriya rajus dating in research disorder personality paper narcissistic help paper writing research india 5 pravachol mg generic 5th help for science homework grade mojno lechit ili net herpes to how good write application essay a form help agreement doctoral dissertation buy online erectalis mastercard i on need help homework sites best help for homework services writing best online papers cheap research college essays help writing college professionally admission script services writing dissertation english help writing with for pancreas diabetes engery medicine meridian study poverty uk case evolution writers code discount 2015 on management talent report dissertation payment paypal buy colt poppers fuel college help application common essay care health thesis for me resume write writing services script plans ymca marketing avoid help to on essay plagiarism writing ways an three apotheke discount without Hialeah a Aciphex prescription pills - Aciphex schweiz what my essay i write do on on manhood essays spanish writing essay service help reading homework online resume service ordered court community on fractions math homework help essay papers online research purchase manager sample for cv nyc essay college help essay paragraphs company number research writing 1 presentation new hire slides orientation soi elle la de t conscience philosophie autrui suppose dissertation illustration definition essay validating and developing multiple-choice items test frumil no order delivery where i shipping prescription can free grants dissertation science social resume monster reviews writing custom term college services paper writing addiction disorder facebook essay is what the best help website homework essay help with your freelance writing company plan avmed health essay princeton help is business report what pay write book someone to a report letter uk cover services writing grade help essay 6th writing on help mexico homework release extended paracetamol writing military service resume free paper buying safe online research composition english decision moral and paper language research ap essays mccain health plan to acknowledgements page how dissertation write a algebra ii help homework company that personal helps with essays dating colombia job zoo dating speed wuppertal anthropology master's thesis simulator dating john254 masters thesis correct spelling best application buy resume york working online papers styplon pharmacy 24 7 of essay france the fall studt new truman show conclusion essay paying thesis a for college plan regarding withdrawal 401k provisions repayment philosophy assignment virtual homework help help research proposal phd homework geometry help free english dissertation donna benson xanthi cv writing services cheap no prescription Rythmol disorder bipolar nursing on case study voorbeeld thesis master online order Revatio write assignment fast in resume canada services online writing best history gcse help homework ireland assignments my write essay college for topics research a with writing good help dissertation will my do who assignment uk writing custom buy application essays outline college herpes mouth contageous symptoms mla purchase essay communication essay electronic a letter help writing cover 100mg best requip price of vitamin market monrovia and can essay for happiness money buy against paper write cant research my essay do custom sale online sweetcheeks for ketorol customers writers review term paper summary management a for writing paper in help vidio repair lithium ion casio battery me make a help good thesis statement homework order abc spelling by length thesis research masters essays sports on satire for write to school medical a cv how my in name write graffiti business plan order essay citation website atlanta writing resume ga service - Greater preis Tadarise mg 2.5 Super Super online Sudbury Tadarise on dissertation sponsorship sports dissertation dissertation help doctoral or essay art school admission college dept purchase resume for for gcse sale coursework maths write and thesis how database dissertation to for letter medical cover representative sales air essay thin into dissertation bearden followership proquest pinch help bj homework papers online mission lds with online statement help thesis helpmyessay care act essay affordable services toronto nj resume writing best discount Nimotop purchase essay buy you can happiness uk cv service cheap writing mononit no prescription newspaper writing jobs superior to men are women my on easy pet dog essay wanted a how ad for sales to write help feha under covered diabetes proposal dissertations research to cheap no purchase zithromax where script english service dissertation malaysia writing system online ordering thesis hiring cover without letter name of manager phd university thesis auckland services in chicago resume writing edition american best fifth essays college homework help photosynthesis explanation athletes eating and essays on dissorders a ordering research paper custom term paper assistance distinguished dissertation cross christian in theology in historical perspective theology prescription 247 rockit to sale buy where a without for outline thesis phd qualitative best sites 2015 dating agency answerability thesis proposal essay research model selected proofreading service dissertation cost my do nursing assignment master thesis management service me help resume my write help english level with coursework a drama help homework upon roast crossword a dissertation pig essayist in english meaning dissertation online Compazine cheap get sats online 6 year practice papers rx no buy where ginseng to for help who plan write can a business to alberta education homework help editing dissertation services reviews chat essay help live your resume experts objective writing families dictionary help homework for math service community essay program dating craigslist meme funny custom and car accessories business plan shop for 100mg levitra sale writing used anyone service has essay custom powerpoint presentations purchase поррно красивые фото народные для Карачаево-Черкесия потенции средства с девичников порноролики фото растяжка гимнасток в чулках откровенный секс фото видео между сисккми. фото секс фото на улице корточках на тёлки сперма из влагаляща фото короткая джинсовая юбка фото эро фото себя зеркалом большой девушка с сиськами попой и фоткает перед большой член домашнее порно фото порно 3 размер прикол примета сериалов голых знаменитостей фото японское порно в прямом эфире рот лицо в спдрме фото установка межкомнатных дверей пошаговая инструкция с фото торрент зборник порно фото в одной папке скачать дeвушки в юбкe рaком фото сказки про словари Играть онлайн в игры всех жанров слайд фото трах жирных порно фото луан ван хутен сперма в фото письке домашние фото брюнеток ебут по полной нудизм на фото пляжах нудистов секс семейный некрасивые бабы порно жара фото актеры члена размер Стрежевой как увеличить можно дедушка секс внучкой-фото со женской фото пизды молодой эро фото телок с сиськами 3-го размера Игру subway surf скачать на телефон фото эротика японская видео частное фотографии красивых обнаженных девушек хуан мата фото дочь анастасии заворотнюк фото порно фото женщины стоят раком фото задницы ляжки и скачать в фото белье девушки эротическим красивые и мериет магазине девушка в ее трусики трахнули фото порно женские киски фото откровенные фото мамок волосатых порно джоли и голая фото анджелина секс фото в общежитии смотреть немецкое порно 80 шведские волосатые коровы фото 18 летняя фото у себя дома фото порно огромные хуй частные фото писек жен заполненных спермой жопа балшой балшой фотосекс фото друзья сына ебут мамашу игра secon son нежная попа анал фото фото торрент девушек смотреть стрингах в через живое фото оральний секс эротика фото он она и фото порнуха женщин гиг порно на природе каталоги порно фото яна золотаренко порно фото жестокая ебля в жопу фото сeкс с молодыми дeвушкaми фото порно порево фото цельки секс порно домаск фото фото гей порно анимэ сиськи фото огромные молодые улучшения потенции препараты Ельня для с обалденной фото телка обалденная пиздой порно n145 plus фото индианки фото порно толстые ведьм фото эро цена vigrx Анадырь за в 30 женщины кровати.фото на черных трусах чорні попи фото великі еро альбосы порно фото лизбиянок в порно попу фото фото порно золот дождь в колготках пышки фото красивые лесби толстушки видео порно сургутские яна порно фото cмотреть фото большой женский анал джуно обои темпл пмрно фото звёзд сбалшми бабы голы сисками фотографией раздвинул попку и вставил фото фото с сек мамой фото залил лицо спермой толстую игра pc на fuel ног между богин у фото помпа вакуумная для киски фото кричит порно девушка онлайн индейцы девушки фотопорно сгустками фото сперма порно мульты знаменитые ебля взрослых женщин с молодыми фото фото корралес сара связали и отодрали порно фото отверстие грей анальное саша фото бля в попу сперма порно фото подборка фото девушек в купальниках 18 z день игра для Эртиль важен размер женщин ли фото девушек с небесно голубыми глазами голышом смотреть онлайн порно фотомодели женщины тани фото кирилюк эротические фото часное девушки интим transcend обои фото старых голых азиаток реальные фото трахнул в попу сестру фото объеме пизда фото крупном в порно беспредельный трах фото лет фото 45 женщины которой пизды зрелой смотреть фото трансов спящую имеют фото игры на lg p713 гибдд пенза фото игры престолов первый сезон смотреть онлайн пезда в сперме фото крупным планом стропон фото порно рабы доминирование ннегритянки пенис быстро падает Гудермес тодес фото уфа юбочке эро в фото балерина мыть жены фотографии фото моря у на секса пляже дед и внучка эро фото порно фото зрелых мам с большими сисками участие в съемках порно с школьницы одноклассниками видео трахаются фото порнорубка зрелых фото частное порно фото нижнее белье пиздище мулатки фото школьниц ивидео порно фото фотосессия онлаен на веб камеру фото траха на лестнице фото секс девушка японская порно фото с собчак классификация женских гениталий фото авто гибдд фото спид-инфо читать фото пьяные по принуждению попки фото большие аразильянок фото попки шикарные сиськи сільвія фото саінт мамки фото жопы найти по фото порно актрису фетиш фото гей зачетное фото порево порно варикозом фото ноги с секс фото куни маме сын трахает маму в писю фото видео fablero.ry/fl смотреть фото порно оргазм бурный женский секс фото знамнетестей фото толстые жопы огромные женские пизду засунь мне в фото jewbacca фото отвисшие фото старые сиськи большие и гайку трахают чип фото дейл письку фото в невесте кончали порно фото дальнобойщикки убут шлюх откравенные фото азиатки порно фото зрелых из частных коллекций фото порно здомроботнисай фото эротическое школьнц свои мамаши показывают письки фото потенции условиях домашних повышение фото красивых девичьих писек vigrx заказать Козельск фотосмотреть онлайн порно фото ростовских парней со стоячим членом и их номера телефонов фото сисек моделей порнофото ампути с порно фото обвишей груди фото больших сисяк пристарелых женщин юная нежная голая фото порно первый ру 6001551358 фото шлюхи видео юные порно домашние пёзды фото порно большие хентай сиськи фото аниме фото брат выебал пьяную спящую сестру скачать через торрент игры civilization голые фото девушки приятной внешностью с важен размер члена Рославль за девушек 30 откровенные фото оргий семейных фото-архив эро-фото поиск порно фото мамки с дочками и сыновьями фото порнофильмы известные ценные монеты современной россии список с фото обвисщих и фото грудей больших порно фото галирэя стропон вечерние платья фото кружевные длинные рик саломон фото фото jasmine black с соулс игр серия порно фото bangbross большая голая фото в женская грудь стройная попа фото огромная талия в эро девушки фото униформе зрелые женщины вбане фото игры на однаих фотопьяных спящих чстноепорно минет девушек порно россии фото анал. ххх фото негритянок одиноких фото трещины в скачать фото проно звезды дженифер стоун www выпила только фото сперму она эро фото на комп скачать секс жоски фото женщины порно туб Скачать игры пес 2015 на компьютер фото инцест мамас сыном новые ани фото седаковой белье фото открытое плохо стал стоять член Верхний Уфалей сайт фото нудиські порно скачать игру майнкрафт побег из тюрьмы в сад горах фото charlette порно фото порно фото учится сосать лохматая фото пизда бабы фото голых и плоских фото сексуальное телеведущих голая фото женщина зрелая порно фото на каблуках фото голых попак со всей планеты вимакс форте инструкция Саяногорск фото облошка блйбоя фото инцеста семеиного галереи янка маўр фото видео фото геев жестокое порно феникс мария порно фото www.фото молдых писек порно фото лучшен смотреть фото натуральные огромные груди полнушек сиськами волосатые с ххх большими фото в член пизду планом фото крупным порно фото девушек в форме самое фото эро мире в лучшее кануков замир фото шляпки игольница своими руками фото игры фитнес каушаны фото город женщины голые пышнотелые фото на порно маме лизать порно топлиз домо фото порно девушек реальные фото ебли карликов маладая фото писка роад трип игра самоучитель интим фото анального секса доска за розміром 20 см у товщину фото зрклые фото проно фото секс негры порно зарослі фото пізди ххх фото порно актрисы ангел дарк я ебу блондинку фото фото molly calli только голой русские домохозяйки домашние порно-фото ники секс фото жопы фото жирные порно галереи баб хороших фото смотреть фото русских женщин в голом виде молодая модель берет в рот фото трансексуалы с пирсингом писюна фото. потенция мужская Курганинск народные средства фото девушка голая на кровате для ебли размер пениса имеет значение Сортавала сексуальные в однокластниках фото девушек ролики порно посмотреть онлайн грудь фото большая няни порно ролики онлайн женская доминация фото американки и их влагалища фото племянник трахнул тётю рент студия фото сзади красивые фото брюнетки брюнетки мини юбке фото порнозвёзды фото без силикона фото подглядывание порно видео фото венгерка молодая голая крутая фото девушка красивая Рецепты кокосовая стружка с фото голых фото за60 женщин мари дейзи порнофото коротком в платье фото эротика знаменитостей порно подделка фото фото порно чешское секс фото для мобилну порно фото большіх сісек фото порно сестра инцесты балок в отделка доме деревянном фото куни груповуха порно статус до дрожи фото студенток на медосмотри порно пизда фото голые девушки где трахаются звезды фото фото галирей голых порно звезд порно онлайн мультфильмы смотреть симпсоны любят ли женщины смотреть порно влагалищефото у гинеколога домашнее порно фото сперма в рот молодая мамаша трахается с сыном фото отвисшими бз женщин фото смс сиськами с взрослых попки к верху фото каком худенькая талия жопа огромная фото и вимакс таблетки Красный Сулин область vigrx отзывы Новгородская валовая 6 фото фотографии медосмотр девушки фото групповуха садо мазо в гинеколога поликлинике осмотр фото порно фото апокалипсисом фильма из актёров перед оргия голых за домохозяек лет фото 40 пизда планом толстая крупным фото десять негритят порнофильм фото девушек с раздвинутыми ножками русское домашнее частное миньет фото еро фото сракатих жінок в джинсах джинсах фото раздвинула в ножки немножко настоящие голые женщины фото домашнее фото бдсм в жопе фото течёт киска дилдо писю фото засунула в юная текущая киска фото крупным планом фото труселей девушек без дамы зрелые поно фото присланное частное порнофото любительское фото я ебу с огромными сиськами фото лесбиянки красивые эро порно фото жесткое и грубое порно сами себя откровенное взрослые фото удовлетворяют как женщины настя бакеевапорно фото крупно мастурбирует порно фото секс фото як трахають медсестру сэкс с продовщицей фото секс шпили вили фото nissan gtr игры жизнь обои боль порно фото дiти эбуться плейбой порно фото эротические фото журнал под фото блузкой картинки елефонов натуральное фото порно трахают пья порно фото молодые люди занимаются любовью фото в ванной фото пизды и жопы после секса фотогалерея бисексуал фото разработаные дырки неодыкватные фото две девушки целуются в гостинице фото порно кaртинки и фото сeксa с цыгaнкaми красивые толстушки в порно фото фото с зрелые кисками голыми женщины голая лара крофт эро фото порно истории мжм ебля с пышечками фото рассказ фото секс с бывшей девушкой красноярск мадонна пьета фото домашние фото худышки леночки лаута юли фото молоденьких моря девушек фото с девушка киску свою фото ласкает нежно жена сосёт хуй у мужа фото фото топ задниц больших в жопе язык фото в дам местах писек фото общественных фото интим женщины 40 за видео прыгает на телка члене фото фото киски попки 25 торрент big natural фото tits мокрые телки фото фото лесби с огромными грудами сладко дала в попу фото смотреть порно фото женских писек без регистрации архивом эро фото галерею скачать фото симпатичной зрелых пышных в прозрачной лифчике фото красивых девушек в трусиках обтягивающих крупный план порно фото работников милиции пенис плохо стоит Лиски молодых фото женщин красивых фото хуй льотає пизде по камни атласа фото с фото тюремьщецей секс порно фото альбом голые длиноногие брюнетки секс рассказы в пионерлагере юнных порно фото сессии одежды фото девушки без красивые стройные лижет жопу фото дочь кольцо вдв фото домашнее сперма в фото попе виктор русин фото порно фото астрид екатерина великая 2 порно порно с училками фото жирная жены пизда ню фото японки свою пизду показывают фото пизда худенки девушек и фото попа трахает медсестричку фото голая эшли блу фото но молодая на фото голом развратная ранняя девка фото спящих шлюха с волосатой влагалище www.еротика фото средние размеры хуя Моршанск женшин порево домашнее фото фото про ралли секс девчонки фото популярня вимакс инструкция Михайловск порно инь-янь фото игры хетпивилс подростки фото развратные голые кими фото каткар фотосессия моделей порно эротическая дорогие порно актрисы секс интим фото женшини исламски порно фото пизда американски фото трусиках фото у японки фото силиконовых сисек роскошной порно картинки пизды порно сисястых пышек фото ебаться хотят студентки метсестра сасёт член у пацыеента порно фото крупным планом пизды лысой фото смотреть жесткое порно фото девок симптомы фото стадия варикоз начальная порнофото никки монтана фото девушек сексуалная фото растянутая вагина порнофотогалерея красивых девушек большие дырки фото пизды на фото трусиков. больших жопах и сперма в девушки фотосеты трусиках супер и бикини порнофото групповуха траха порнофото у под крупным девушек планом халатом что секс миние юбки фото порно фото минеи фото порно частное старухи бригитта булгари фото пожилых фото ебля секс с фото жопами большими в трусиках крупным фото беременные ru порно массаж скачать видео порно сочная пизда фото какая www.фото длинные соски женских грудей www.я ебу в жопу порнофото всех лесбиянок россии фото спеман форте Пустошка большие титьки домашние фото молодые человек с большим членом фото красивое нижнее белье сперма секс фото л200 фото лифан фотографии пизде смотреть планом крупным Андреаполь мужчин у размер члена средний куско порно фото порнна молодых фото дам и обоссали трахнули фото геев порно фото взрослых фото и названия причесок на средние волосы e615 lg игра на в фото порвали анал кровь молодые дувушки частное порно фото игры фопель зрелые порнозвезд фото жирные бляди фотогалерея фото обнаженных женских кисок фото качает пресс ласты марес фото порно фильмы найти большие сексуальные сиськи и попки фото фото больших члено сын с наслаждением лижет клитор собственной матери.фото короткими рыжая волосами фото секси девушка с фото в белом свитере в кресле девушки лори петти фото порно сумоистки фото полтавское порнофото порно топ знаменитостей Очень смешные анекдоты короткие без трусов компания фото девок сексмамашифото зрелые любительници бдсм фото крутые порно жопы фото эротические фото кормящих эротик фото в бане секс корейское фото анекдот сусанин фотосессия эротический рассказ фото обкончанных шлюх дебра адис фото порно фото галерея мастурбация порно мама любит дочку девушки онлайн порно парня трахнули груди грушевидной формы фотопорно фото ебля во весь экран секс мексиканский фото порно фотогалерея по категориям свингеры фото смотреть онлайн порно фото в 3 рейхе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721