НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК    811.111:629.4                                                         Чумакова К. О.

(Запорізький національний університет)

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЕРБАЛИЗАТОРЫ КОНЦЕПТА «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ NATIONALLY SPECIFIC MEANS OFROAD TRANSPORTCONCEPT VERBALIZATION IN BRITISH LINGUISTIC CULTURE

 

У статті викладено результати дослідження національно-специфічних мовних одиниць, що вербалізують концепт «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі, встановлено їхні семантичні та структурні особливості.

Ключові слова: концепт, лінгвокультура, культурно-марковані лексичні одиниці, семантична деривація, метафоризація.

В статье изложены результаты исследования национально-специфических лексических единиц, вербализирующих концепт «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ», установлены их семантические и структурные особенности.

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, культурно-маркированные лексические единицы, семантическая деривация, метафоризация.

         Within the research of “Transport” super concept verbalization peculiarities in British and American linguistic culture, this article focuses on the research of American nationally specific lexical units verbalizing “Water transport” concept, which is viewed as one of the constituents of the above mentioned mental unit. Under nationally specific lexical units we understand words, set collocations and idioms, verbalizing certain occurrences, which are peculiar for some culture and actualize its values and mentality features.  All the verbalizers of the concept are researched with a regard to linguistic conceptology with the aim of their semantics analysis for further modeling of the mentioned concept and the determination of its place in the national world view. In the course of research, it has been found out that the concept core is represented by neutral not culture-specific lexical units, while already in the circumnuclear area some nationally specific verbalizers can be observed and their number is growing with moving away from the concept core.  The complex of lexical means representing the studied concept can be viewed as an open field because, influenced by extra linguistic factors, it constantly absorbs more and more new lexemes. Moreover, structural peculiarities of the mentioned units are analyzed in the present research. The author carries out the subdivision of verbalizers into thematic groups including geographical, ethnographical, artistic and sociopolitical ones. Further research will include a similar analysis of the studied concept verbalization means in American linguistic culture for their common and distinguishing features determination.

Key words: concept, linguistic culture, culture-specific lexical units, realia, semantic derivation, metaphorization.

У сучасній лінгвістиці приділяється особлива увага дослідженню національних концептосфер та їхній актуалізації ресурсами мовних картин світу [5, с. 280]. Національні мовні картини світу, в свою чергу,  характеризуються подвійною природою, адже вони відображають матеріальний світ крізь призму свідомості й,  в той же час, носії мови сприймають світове знання за допомогою рідної мови, її семантики і граматики, що визначає структуру мислення та поведінки [2, с. 401]. Лінгвокогнітивний підхід, який полягає в дослідженні лінгвоспецифічних концептів та національно-специфічних засобів вербалізації загальнолюдських концептів для вивчення національної картини світу, допомагає реконструювати та упорядкувати відображену в мові цілісну систему уявлень, тобто концептосферу народу [3, с. 41-42]. Таким чином, дослідження ціннісних орієнтирів та особливостей ментальності певної нації можливо здійснити крізь призму мови.

Актуальність обраної теми зумовлена недостатньою дослідженістю національно-специфічних одиниць мовної репрезентації концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі, аналіз яких, у свою чергу,  забезпечить можливість встановити місце зазначеного концепту в концептосфері нації.

Об’єктом дослідження є лексичні одиниці, що актуалізують концепт «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі. Предметом наукової розвідки є структурні  та семантичні особливості зазначених лексичних засобів, а також екстралінгвістичні фактори, що впливають на їхнє утворення.

Матеріалом для дослідження слугував корпус лексичних одиниць, зібраний методом суцільної вибірки  з друкованих та електронних тлумачних, ідеографічних, тезаурусних, етимологічних, асоціативних словників, енциклопедичних й періодичних видань,  а також довідників галузі транспорту та перевезень обсягом 20300 одиниць.

Мета дослідження – виявити структурні та семантичні особливості національно-специфічних засобів вербалізації концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі.

Поставлена мета вимагає виконання наступних завдань:

 • виявити національно-специфічні одиниці, що вербалізують досліджуваний концепт;
 • встановити семантичні та структурні особливості зазначених одиниць;
 • визначити роль реалій в їхньому формуванні.

На думку Н. Д. Арутюнової, вплив культури на формування концептів у свідомості представників окремого етносу або нації в цілому є беззаперечним, а своєрідним «посередником»  між людиною та світом є культурний прошарок, тобто традиції, фольклор, релігія, мистецтво, система цінностей певної спільноти [1, c. 3]. Науковці зауважують також зв’язок концептів не тільки з індивідуальною, але й з загальнонародною свідомістю, та вказують на можливість утворення індивідуальної та національної мовних картин світу  [5, с. 280].

Аналізуючи світ, людина членує його на концепти, тобто ментальні одиниці, які уособлюють усі її знання про все,  що її оточує, наслідуючи певні правила та уявлення про дійсність мовної та культурної спільноти, представником якої вона є [13, р. 213-214].  Культурі кожного народу, в свою чергу, притаманні певні елементи, які не є типовими для інших культурних спільнот.  Зазначені елементи є реаліями, та, як зазначає Г. Д. Томахін, виникають через існування специфічних умов життя та оточення  [6, с.8].

На думку Дж. Локка, у кожній мові є лексичні одиниці, які  не мають еквівалентів в інших мовах, що зумовлено традиціями та укладом життя [10, р. 226]. Ця думка корелюється з ідеями В. Гумбольдта й Дж. Гердера, які підкреслювали, що відмінність картин світу відображається засобами мови. Як зазначається у дослідженні  М. П. Кочергана, такі засоби присутні у будь-якій мові та складають близько 6-7%  від загальної кількості одиниць її словникового складу [4, р. 171-172]. Таким чином, реалії екстралінгвальної дійсності, які є характерними для певного етносу або національної спільноти, актуалізуючись лексичними засобами, сприяють  появі у кожній мові лексем, значення яких частково або повністю відсутнє в інших мовах, що свідчить про розбіжності між лінгвістично-понятійними кодами націй.

Для номінації зазначених вище лексичних одиниць у своєму дослідженні ми використовуємо терміни «етно-» та «національно специфічні», або «культурно-марковані мовні засоби», під якими розуміємо слова, сталі словосполучення, прислів’я, приказки, що вербалізують певні явища, притаманні досліджуваній культурі, а також актуалізують цінності певної національної спільноти та риси менталітету її представників.

До культурно-специфічних лексичних одиниць належать такі, що за своїми денотатами мають еквіваленти в інших мовах, але не повністю збігаються з ними конотатами  [8, p. 134-137], тобто емоційно-естетичні асоціації представників різних мовних спільнот на такі одиниці мови будуть різними.  Для ілюстрації зазначеного явища можемо навести приклад англомовного словосполучення Mayflower Americans, першим компонентом якого є назва корабля, що привіз перших англійських переселенців, або пілігримів, до Нового Світу, а другим – національна приналежність.  Людиною, що не належить до американської лінгвокультури, наведене словосполучення розуміється просто як «перші переселенці». У той же час, сучасні представники  американської лінгвокультури, використовують зазначене словосполучення не тільки в історичному контексті, а саме, демонструють з його допомогою свою гордість та привілейований статус нащадка перших поселенців, протиставляючи себе новим мігрантам, або тим, чиї родини проживають у США тільки декілька поколінь. Окрім того прямі нащадки перших пілігримів навіть утворюють спеціальні спільноти для спілкування, наприклад: Mayflower Society, Mayflower Genealogy, Mayflower Descendants. Таким чином, для представників американської лінгвокультури наведене словосполучення має значно ширше значення й може вважатися культурно-специфічним.

Зазначені мовні засоби ми розглядаємо в межах лінгвістичної концептології,  завданням якої є максимально повне дослідження семантики одиниць мови, що вербалізують досліджуваний концепт, з метою подальшого моделювання його структури та місця в національній концептосфері. Сукупність засобів мовної репрезентації концепту  «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі формує відкрите понятійне поле, адже під впливом екстралінгвальних факторів воно постійно вбирає в себе нові лексеми, що запозичуються з інших мов, або є неологізмами власної мови.

Згідно з концепцією Ю. С. Степанова, щодо дослідження структури концепту,  з метою виявлення центральних прототипічних лексичних одиниць, за допомогою яких актуалізується ядро та навколоядерна зона, досліджуваного нами концепту американської лігвокультури, нами здійснено аналіз словникових дефініцій.  Так, ядро концепту може бути репрезентовано словосполученням WATER TRANSPORT, що  характеризується найбільшим ступенем абстрактності. Ядро, в свою чергу, складається з таких концептуальних ознак, як: 1) засіб пересування: vessel, ship, boat, barge, towboat,  steamer, yacht, submarine, canoe, clipper, тощо; 2) інфраструктура: river, bay, haven, port, dock, marina, canal, та ін.; 3) учасник: seaman, seafarer, sailor, mariner, crew, captain, boatswain,  passenger, company, carrier, shipyard, shipbuilder тощо; 4) рух: to ship, to sail, to charter, to freight, to navigate, тощо.

Навколоядерна зона досліджуваного концепту конституюється з таких компонентів, як: 1) посилання на простір руху транспортного засобу або місце знаходження об’єкту інфраструктури, наприклад:  inland waterways, offshore vessel,  water taxi, river port, sea port, тощо; 2) призначення транспортного засобу, об’єкту інфраструктури або організації: service vessel, sailing vessel, seismic vessel,  sightseeing ferry, cruise ship, amphibious assault ship, mine countermeasures ship, dock landing ship, ballistic missile submarine, towing boat, patrol boat, harbor minesweeper, auxiliary repair dock, commercial harbor, fishing harbor, international port, repair shipyard, coast guard service, shipment company, freight company, та ін.;  3) характеристика учасника водних транспортних перевезень, наприклад: naval officer, seaman recruit, seaman apprentice, cabin-boy, able seaman тощо.

Слід зазначити, що вже серед засобів актуалізації навколоядерної зони  досліджуваного концепту зустрічаються культурно-марковані лексичні одиниці. Прикладом чого є словосполучення, що номінує працівників інженерного підрозділу флоту США, navy seabees, що первинно входило до периферійної зони, адже вживалося тільки суто як професійний жаргонізм, що виник як графічна альтерація від абревіатури CB (Construction Battalions), але поступово став офіційною назвою посади. Тим не менш, зазначена лексична одиниця не тільки класифікує простір діє співробітників, але й є натяком на їх працьовитість та здатність до командної роботи.

Периферія досліджуваного концепту містить елементи, що представлені в мові культурно-маркованими лексемами (власні назви) та стилістично-забарвленим (сленгізми, жаргонізми, історизми) засобами, які  є національно-специфічними, або вживаються тільки певними прошарками американського суспільства як синоніми загальновживаної лексики. Так, до національно-специфічних конституентів периферії можна віднести: 1) назви систем річок, заток, каналів, портів, наприклад: Intracoastal Waterway System, Okeechobee Waterway, Point Pleasant Canal, Lewes and Rehoboth Canal, Waccamaw River, Wilmington River, Halifax River, Pensacola Bay, Perdido Bay,  Manasquan Inlet, Salem Harbor, Southeast Missouri Port,  Port of Redwood City, та ін.; 2) власні назви учасників перевезення (компанії-виробника / перевізника / контролюючого органу):  Aker American Shipping, Hawkes Ocean Technologies, Derecktor Shipyards, Erie Shipbuilding LLC, Marinette Marine, Northrop Grumman Ship Systems, Cal Yachts, The American Waterway Operators,  Naval Safety Center тощо; 3) культурні заходи та заклади, наприклад: Battleship Memorial Park, Arkansas Inland Maritime Museum, US Navy SeaBee Museum, National Liberty Ship Memorial, ONE Regatta, Clipper Around the World Yacht Race, Ronstan Bridge to Bridge, Sail For Hope та ін.; 4)  власні назви водних транспортних засобів, наприклад: Sally Ride, Burlington, Wichita, USS Warrior, Oasis, Freedom, Jewel of the Seas, тощо.

Щодо стилістично забарвлених конституентів периферії, нами виявлено наступні вербалізатори:  1) жаргонні номінації водних транспортних засобів та їх частин, наприклад: сranky (від голландського krengd), що можна розтлумачити, як хитке ненадійне судно; galley (утворене не від типу судна galley, а як неправильна вимова gallery, як скорочення від gallery of bricks, на яких в минулому готувалася їжа на судах), корабельна кухня; head, як жаргонний замінник слова lavatory, що пояснюється традиційним розміщенням останніх на носу корабля, тощо; 2) предмети побуту, одягу й аспекти зовнішнього вигляду моряків та робітників галузі водних транспортних перевезень:  crew cut – «стандартна зачіска для членів екіпажу суден та робітників порту»; сup of Joe, фразера, яка позначає чашку кави (від імені міністра ВМФ США Джозефа Деніелза, який заборонив вживання алкоголю на борту, після чого кава стала найміцнішим напоєм, дозволеним для моряків); dungarees та dunnage (від хінді dungri), лексема, що номінує робу портових робітників, судових механіків, прибиральників; old salt – моряк на пенсії; жартівливе прізвисько Limey, яке американські моряки дали британським колегам ще у 18 столітті через колір шкіри від браку вітаміну С, та вживають до сих пір, тощо; 3) звання та ранги, наприклад, термін noncom вживається військовими моряками для позначення молодшого офіцерського складу, та є скорочення від noncommissioned officer. Таким чином, периферія досліджуваного концепту переважно актуалізується культурно-маркованими вербалізаторами.

Щодо семантичних та структурних особливостей національно-специфічних  вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі, усі з них ми поділяємо на наступні тематичні групи: 1) географічні (природні та створені людиною об’єкти, що оточують людину, включаючи інфраструктурні); 2) етнографічні (предмети побуту, транспортні засоби, професії, інструменти та знаряддя); 3) культурні (обряди, святкування, культурні заклади та заходи); 4) адміністративні (назви адміністративно-територіальних одиниць, служб, організацій). Слід зазначити, що з досліджених нами 20300 лексичних одиниць, які актуалізують зазначений концепт, нами виявлено 1361 «культурну-забарвлену» лексему, що складає приблизно 6,7% від загальної кількості, з яких 1 % одиниць належать до тематичної групи географічних, близько 3%  – до етнографічних, 1,3 % лексики можна віднести до адміністративних, 1,4 % вербалізаторів належать до групи культурних .

Під час аналізу тематичної групи «географічних» культурно-маркованих мовних одиниць,  нами встановлено, що переважну більшість складають назви портів, наприклад:   Port of Beaumont, Port of Memphis, Burns Waterway Harbor, Baton Rouge, Two Harbors та ін. Серед знайдених нами прикладів більшість представлена словосполученнями типу N1 + of + N2, де N1 це іменник port або harbor, а N2 є топонімом та вказує на місце положення. Серед топонімів зустрічаються лексеми германського (Cleveland (утворено від середньо-англійської “land of cliffs” на честь засновника Мозеса Клівленда (Cleaveland) з невеликою графічною зміною); Portland від староанглійської Portlanda = “land surrounding a harbor” тощо), романського (Detroit від французької détroit = “straits”; Cincinтati від латинської cincinnus = “curly hair” на честь римського героя Люциуса Кінтуса Цинциннатуса (Lucius Quinctius Cincinnatus); San Juan (від іспанської на честь святого покровителя міста) та ін.), кельтського (Toledo (від кельтської tol = “hill”), автохтонного індіанського (Kalama  від індіанського calama = “pretty maiden”; Chicago від індіанської мови салішан Seatlh на честь вождя та ін.) та австронезійського (Honolulu (від гавайського hono = “port” + lulu = ”calm”); ) походження, що пояснюється історією країни та багатоетнічним населенням.

У декількох випадках у назвах портів спостерігається тавтологія, наприклад: Port of Port Arthur та Port of Port Lavaca, за наявності у назві міста, де розташовано порт, самої лексеми “port”. Окрім того, один з портів США названо на честь видатної жінки політика  Helen Delich Bentley Port of Baltimore, таким чином назву утворено за моделлю N1 + N2 + of + N3, де N1 є антропонімом,  N2 це іменник port, а N3 є топонімом та вказує на місце положення.

Інша підгрупа досліджених нами офіційних назв портів має у своєму складі лише лексему топомнім, що співпадає із назвою міста, наприклад, Baton Rouge, Pascagoula, Valdez та ін. Також виявлено так звані «узагальнюючі» назви, тобто такі, що використовуються для конгломерації портів та баз ВМФ США та утворені способом семантичної деривації із застосуванням механізму метафоризації, наприклад: Hampton Roads, що об’єдyeє порти та якорні стоянки Чесапикської затоки США та, річок, які до неї впадають, включаючи порти Norfolk, Portsmouth, NewportNews, воено-морску базу Norfolk, амфибійну базу Little Creak, а також порти Virginia Beach, Hampton, Yorktown, Jamestown, Williamsburg. З наведного списку портів видно, що Хемптон є лише одним з портів, що конситуюють Hampton Roads, назву якого утворено за аналогією перехрестя декількох доріг.

До зазначеної тематичної групи також належить певна кількість назв річок та каналів, увздовж яких здійснюється навігація. Більшість номінативних одиниць за синтаксичною структурою належать до типу N1 + N1(а) + N2, де N1 (N1(а)) є географічною назвою, а  N2 детермінує тип водоймища, як то river, lake, bay, sound, lagoon, canal. Серед прикладів зазначеної структури можна навести такі назви: Boca Ciega Bay, Bogue Sound, Cape Fear River, Cape Cod Canal та ін. Вони є рефлексією мультінаціональності та різнобарвності культур, адже складаються з лексем германського, романського та автохтонного індіанського походження.

У межах дослідженої нами тематичної групи «етнографічних» вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі переважають назви водних транспортних засобів військового, торгівельного та цивільного призначення, наприклад: USS Texas, USS Theodore Roosevelt, USS Typhoon, Harmony of the Seas, тощо. Cлід зазначати, що зовсім різні тенденції спостерігаються у  назвах транспортних засобів військового та цивільного призначення.  Так, наприклад, усі назви, транспортних засобів ВМФ США можливо поділити на наступні семантичні підгрупи, починаючи з найчисленішої за кількістю: 1) названі на честь видатної особистості, наприклад, USNS (United States Naval Ship) Henry J. Kaiser, USNS Alan Shepard, USS (United States Ship) Winston S. Churchill, USS Theodore Roosevelt, USS Abraham Lincoln, Canonchet, та ін.; 2) названі на честь міста, штату, або автохтонного племені, що мешкає або мешкало на цій території,  наприклад, USS Texas, USS Tennessee, USS Toledo, USS Vicksburg, USS Albuquerque, USNS Sioux,     Menominee тощо; 3) названі на честь історичних подій, наприклад, USS Bataan (як пам’ять про військовий злочин Японців проти полонених на півострові Батаан у 1942 році), USS Chancellorsville (на честь перемоги конфедератів у битві поблиз однойменного містечка), USS Chosin (як нагадування про битву на Чосинському водосховищі під час Корейської війни), USS Boxer (на честь однойменного судна, захопленого англійцями у 1812 році), USS Antietam (на честь битви поблизу однойменного міста часів Громадянської війни) та ін.; 4) метафоризовані вербалізатори, що також можуть бути розділені на декілька підгруп: а) антропоморфізми, тобто ті лексичні одиниці, що приписують транспортному засобу роль чи функцію людини, наприклад USS Champion, USS Chief, USS Devastator, USS Gladiator, USS Pioneer, USS Scout, USS Devastator, USS Seawolf, USNS Warrior, USNS Safeguard, USNS Salvor;                  б) психологізми, тобто ті номінативні одиниці, що наділяють корабель рисами характеру, наприклад, USS Invincible, USNS Effective, USNS Able, USS Gravely, USS Dextrous, USS Ardent, USNS Loyal, USNS Victorious, Defiant, Reliant; в) вербалізатори, що утворено способом семантичної деривації від назв природних явищ, наприклад, вітру: USS Sirocco, USS Shamal, USS Whirlwind, USS Zephyr, USS Squall; катаклізмів: USS Typhoon, USNS Tempest, USS Tornado; г) лексичні одиниці, що утворено способом семантичної деривації від назв зброї USS Firebolt, USS Spearhead; д) символи американських цінностей, наприклад USS Freedom, USS Independence.

Назви деяких кораблів мають жартівливі еквіваленти, наприклад, судно USS Constitution також називають Old Ironsides та Old Constitution, назва ракетного есмінця USS Stout має стилістично забарвлений синонім Bold Knight авіаносець USS Cowpens, названий на честь битви за однойменне місто, має прізвисько The Mighty Moo, в якому представники американської лінгвокультури апелюють до зооніму, який входить до топоніму, а також підкреслюють значний розмір транспортного засобу.

Цікавим також є той факт, що близько 50% водних транспортних засобів військовго призначення є повторно номінованими, тобто за умови знищення одного з кораблів, назву отримує наступний виготовлений. Наприклад, 4 кораблі у різні часи мали назву USS Helena, на виготовлення кожного корабля після знищення першого збиралися кошти, для чого проводилися масштабні рекламні кампанії.

Щодо назв водних транспортних засобів громадського призначення,  у номінціях кораблів деяких компаній присутня назва самої компанії (Carnival Victory, Carnival Breeze, Carnival Magic) в той час як інші провайдери туристичних послуг вважають за краще не “прив’язувати” свою назву до лайнерів. Назви водного транспорту таких компаній також поділяються на дві підгрупи: однотипні за структурою назви (Harmony оf the Seas, Oasis оf the Seas, Allure оf the Seas, Emerald Princess, Golden Princess, Grand Princess) та лексичні одиниці, що не є підпорядкованими якомусь чіткому принципу. Усі розглянуті нами назви круїзних лайнерів, екскурсійних транспортних засобів та паромів для пасажирских перевезень семантично поділяються на декілька підгруп: 1) ті, що декларують відчуття свободи (Freedom of the Seas, Independence of the Seas, Liberty of the Seas); 2) ті, що  акцентують романтичність подорожі (Serenade оf the Seas, Enchantment of the Seas); 3) ті, що апелють до духу пригод (); 4) ті, що вказують на красу, розкіш та велич (Radiance of the Seas, Jewel of the Seas, Brilliance of the Seas, Crown Princess, Diamond Princess, Carnival Splendor); 5) ті, що прославляють національні цінності та символи (America, American Eagle, Independence, American Star, American Spirit, American Glory, Carnival Liberty, Carnival Freedom); 6) ті, що вказують на функцію, або простір руху (Whitehaven Ferry, Staten Island Ferry, Queen of the Mississippi, Queen of the West, Caribbean Princess, Island Princess, Sea Princess, Pacific Princess, Voyager, Navigator, Mariner оf the Seas, Adventure of the Seas, Explorer of the Seas); 7) ті, що апелюють до емоцій подорожуючого та обіцяють святковість, захват, казвоку подорож (Carnival Dream,  Carnival Miracle, Carnival Magic, Carnival Sensation, Carnival Elation, Carnival Fantasy, Carnival Ecstasy, Carnival Fascination, Carnival Inspiration).

До складу дослідженої нами тематичної групи культурно маркованих «етнографічних» вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі входять назви професій, пов’язаних з водним транспортом. Більшість з зазначених лексичних одиниць представлено словосполученнями зі структурою N1 + N2, де N1 вказує на функцію, а N2 детермінує ранг, наприклад, Seaman Recruit, Seaman Apprentice, Constructionman Recruit,  Constructionman Apprentice, Fireman Recruit,  Fireman Apprentice, тощо. Цікавим є той факт, що працівники берегової охорони, що є екіпажами човнів охорони та літаків охорони, мають спільні назви: Airman  Recruit, Airman Apprentice, Gunner Sergeant, що пояснюється спільною приналежністю до одного департаменту. Наявні серед зазначених вербалізаторів і трикомпонентні словосполучення зі структурою  N1 + N2 + N3, наприклад, Chief Warrant Officer, Master Gunnery Sergeant, де N1 вказує на ранг, N2 номінує функцію, а N3 детермінує звання.

Окрім того, досить розгалуженою є система стилістично забарвлених синонімів, що вживаються як професійні жаргонізми. Так, звання Master Gunnery Sergeant, також передається такою абревіатурою, як  MGySgt, або, у неформальный бесіді, словосполученнями  “Master Guns” та “Master Gunny”, й навіть просто  “Gunny”;  звання “Master Sergeant” у неформальній  бесіді заміняється на “Top” або “Sarge”, неформальним звертання до моряка зі званням Boatswain’s Mate” є “Boats”, таким чином спостерігаться тенденція до скорочення. Що ж до формального звертання, то традиційним для лінгвокультури США є  поєднання N1 + (N2) , де N1 + (N2) є званням, а N3 прізвищем людини, наприклад, Master Sergeant Carter або Fireman Jones.

Серед вербалізаторів, що належать до культурно-мистецької тематичної групи, переважають назви музеїв, всі з яких за структурою є 2 – 7 компонентними словосполученнями. При цьому, у певній кількості назв вказується призначення та тип закладу, наприклад,  Battleship Memorial Park, Navy SeaBee Museum, Navy Art Collection, Maritime & Yachting Museum, Lighthouse Museum & Keepers Quarters Museum, в той час як в інших окрім  призначення та типу також вказується місце знаходження та перший елемент словосполучення прдеставлено  топонімом, наприклад,  Indian River Lifesaving Station Museum, Key West Shipwreck Historeum Museum, Jacksonville Maritime Heritage Center, Daytona Maritime Museum, прикметником, що вказує на территоріальну приналежність, наприклад, National Navy UDT-SEAL Museum, National Museum of the Marine Corps або антропонімом, що вказує на людину, або професія, якій присвячено музей: Jim Kirk Maritime Museum, Mariners’ Museum, Waterman’s Museum. Окрім того, певна кількість назв музеєв є метафоричними, наприклад, Man in the Sea Museum, Treasures of the Sea. Також, цікавими є так звані «спонукальні» назви, що закликають до відвідання музею, наприклад, Discover Sea Shipwreck Museum.

Також до зазначеної тематичної групи національно-специфічних вербалізаторів досліджуваного концепту входять назви культурних подій, більшість з яких за структурою є 2 – 8 компонентними словосполученнями. Усі з них можливо поділити на наступні підгрупи: 1) ті, що вказують на місце проведення та тип події (Сhicago Maritime Festival, The Sanford Fall Regatta, Portsmouth Maritime Folk Festival), 2) ті, що вказують не тільки на місце, але й на час або частотність проведення (2015 Pacific Coast Championship, 22 North American Championship) 3) ті, що мають метафоричну назву (Sail For Hope, Twilights,  Indian Summer Splash, Boast the Coast Maritime Festival & Lighted Boat Parade). Окрім того, досить велика кількість назв культурних подій демонструє багатоетнічність представників американської лінгвокультури, наприклад, Atlanta Dragon Boat Festival,  Regata del  Sol  Open Ocean Sailboat Race, NY  Regata de la Independencia.

До соціо-політичної тематичної групи культурно-специфічних засобів вербалізації зазначеного концепту відноситься  велика кількість назв організацій, компаній та установ, що переважно представлені  2 – 5 компонентними словосполученнями, які в, свою чергу, вказують на призначення та територію дії, наприклад,  United States Marine Corps, United States Pacific Command, United States Merchant Marine, United States Maritime Administration, Overseas Shipholding Group, Middle Atlantic Intercollegiate Sailing Association (MAISA), Intercollegiate Sailing Association (ICSA).

Таким чином, ядро досліджуваного концепту актуалізується у мові нейтральними одиницями, що не є національно-специфічними, в той час, як вже в приядерній зоні з’являється певна кількість культурно-детермінованих вербалізаторів, яка збільшується з віддаленням від ядра.  Серед досліджених нами національно-специфічних одиниць, які вербалізують концепт «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі більшість представлена словосполученнями, одним з елементів яких є топонім або антропонім. При цьому топоніми належать до германських, романських та автохтонних індіанських мов. Характерним для досліджуваних вербалізаторів є також утворення способом семантичної деривації з застосуванням механізму метафоризації.  Слід також зазначити, що серед досліджених мовних одиниць присутня на стилістично маркованих лексем, тобто таких, що належать до категорії сленгізмів та жаргонізмів, що є синонімами нейтральної лексики.

Перспективами подальшого дослідження є аналіз структурних та семантичних особливостей національно-специфічних вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» у британській лінгвокультурі для подальшого аналізу спільних та відмінних рис у мовній актуалізації зазначеного концепту представниками обох націй.

 

Література

 1. Арутюнова Н. Д. Вступление / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка: Ментальные действия. – М.: Наука,   –  С. 3-7.
 2. Гончарова Н. Н. Языковая картина мира как объект лингвистического описания / Н. Н. Гончарова // Известия ТулГу. Гуманитарные науки. –  №2 – Т. 2012. – с. 396-405.
 3. Залевская А. А. «Образ мира» vs «языковая картина мира» / А. А. Залевская // Картина мира и способы ее репрезентации: Научные досклады конференции «Национальные картины мира: язик, культура, образование». – Воронеж: ВГУ, 2003. – 41-47 с.
 4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. / М. П. Кочерган – К., 1999. – 287 c.
 5. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Русская словесность : от теории словесности к структуре текста – М. : “Academia”, 1997. – C. 280 –
 6. Томахин Г. Д. Теоретические основы лингвострановедения (На материале лексических американизмов английского языка) / Г. Д. Томахин: Автореф. дис. … докт. фи- лол. наук. – М.: Дипломат. Акад. наук, 1984. – 32 с.
 7. Clissold P. Dictionary of nautical words and terms. / Clissold. : Ferguson Brown & Son. – 1982. – 402 p.
 8. Dirven, Verspoor M. Cognitive Exploration of Language and Semantics / R. Dirven, M. Verspoor – Amsterdam / Philadelphia : “John Benjamins Publishing company”, 2004, – 277 p.
 9. Friedman N. U.S. Amphibious Ships and Craft: An Illustrated Design History /   Friedman. US Naval Institute Press, 2002. –420 p.
 10. Locke J. An Essay Concerning Human Understanding / Locke – London: “Everyman’s Lybrary”, 1976 (1690), –  362 p.
 11. Lowe David. Dictionary of Transport and Logistics / David Lowe. – London : Kogan Page. – 2002. – 282 p.
 12. National Strategy for the Marine Transportation System: A Framework for Action. Committee on the Marine Transportation System . – Washington – 2008. – 59 p.
 13. Whorf Language, Thought and Reality / B. Whorf – Cambridge, MA: MIT Press, 1956, –  278 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis descriptive for paper where business plant mind to own buy your essay i be why to a teacher want side of effect clomid thesis chapters order of pregnant rachel tv dating show friends and matrix jurisprudence of fate essay and romeo juliet me uk writing dissertation help white ghostwriters paper hire online job writing homework help china government homework help help essays with psychology writing order business mail plan language arts elementary plan renewable lesson teachers for writing resume services best dc india how i Super Zhewitra no in Zhewitra get can Super prescription writing dissertation custom dissertation and service selection on and dissertation recruitment essay custome writing paypal with for thanking letter appreciation write to memoirs my how admissions regis essay simplifying help fractions homework exam papers cheap pay to do math your homework writing help resumes online thesis buy mba giver the help homework answers quick homework trigonometry to help writing best resume canada 10 services buy a veroffentlichen dissertation online tum do my survey dissertation services editing australia dpcdsb help homework research banking online papers writing my help resume dissertation dans mesure quelle plan depressive evolve major study disorder case online english essay help wake should my now early up do homework or i for medical to for ask what of recommendation school in a letter writing sop services website i believe essay help essay need writing definition no scholarships for essay college resume for marketing sample sales and cover managers letters for sales filing plan hat top file dol help seat assignment professional resume island writing long comics defense phd thesis history with us need i homework help college admissions in for essay help writing to paper to find write how someone my specialist examples for billing resume medical help tutor homework vista homework school science help middle ocular delivery dissertation on drug help services assignment with homework online help masters thesis with on disorder bipolar essays rose homework help hulman argumentative happiness can essay buy money music dissertation help paper download noteshelf custom stastics help homework basic helper homework textbook Plan tablet B essays nature nurture vs your vows with dissertation writing help own wedding position cover sales for letter representative australian services essay writing hypothesis paper services writing custom for papers sale - Phoenix order Kamagra online Kamagra for cheap Soft Soft sale writing 10 custom phd writing paper my homework will someone do for me book to how write own my division homework help long essay sat writing help homework need help with my vocabulary i essay is what an writer to best vigra gold place buy middle help homework school online paper traditional vs research learning mexico mail imitrex order essay schizophrenia psych ap marriage thesis statement child to day at how write first my school art? what is essay paper service plagiarism writing me homework for college do my how write thesis a nursing to writing help article thesis help cheap silvitra tab 100mg india tablets from i what write psychology should on paper my custom usa essay writing services help grade math 6 homework buying cheap college of benefits online essay affordable resume best services writing dc year common application help essay thesis medical technology sample for maths homework helper for strategy plan business distribution persuasive owl essay perdue geometry help homework for online engineering resume writing service chem ap homework help homework do efficiently dr online without buy sr approval discount bupron inderal pots essay admission college writing to thesis online buy how at writing paper apa requirements format help homework to i my write pay statement someone can personal you can my homework do google exegetical how essay an to write download research writing paper argumentative essay service how reference a harvard dissertation to a to write how essay comparative school high application buy methotrexate echeck with for sale papers literature review thesis genetics phd population creative writing websites homework county help kanawha proposal phd research schedule writing uk custom essay o write how essay an application level to trials research paper salem witch papers buy online rolling get i college a can write essay to who me help essays school for sale rx gasex no sell plan trilevel floor personality on effects essay birth order preuve actes la juridiques sur des dissertation workbook teen instant homework help anxiety online divorce get papers compulsive case study obsessive disorder to uk business plan let buy me homework help do to essay of on purchase alaska commerce thesis in university utkal phd help homework education home church salvation christ of of plan paper service superiorpapers writing research grant improvement dissertation assistance doctoral school write how to statement personal for medical effective an military best writing service resume online essay how a admission perfect write college to monomials help dividing homework how own my book write to prescription rx Santa to purchase no without Biaxin purchase Biaxin - Clarita where buy resume for you thank help letter websites essay photo - structure writing reports template getting essays written semantic wed research paper used for essay society in ethics on mordern electrical engineering help homework by written malcolm essay x essay shakespeare buy i essay have martin luther dream king a english writing igcse essay help journeys on essay essay the objectivity morality rationality and of tips paper writing concept dissertation surveying quantity help electrical engineer homework help uni buy essays dissertation consultation ecosystem services statistics help math homework mythology essays classical university research write cairo american paper swot analysis essays grad help essay writing essay personal cheap for essay writers help common essay app extracurricular college help questions with essay homework for quantitative help analysis management university manchester help essay disorder psychological thesis on research paper personality disorder essay academic service student my for paper to looking write a resume dept purchase for essay college jobs writing service application me make a for sentence on leadership secondary dissertation principal school engineering freshers mechanical resume for download format hour delivery 24 chloromycetin help new brave world thesis example mla essay format hop essays hip dont i paper write wanna my dissertation help questions and proposal safe paper writing services best services proposal research writing writing service best is the resume online what los angeles thesis masters editor footnote custom service org essay uk oxbridge help best essay starting sentence essay paper best online writers persuasive essay cigarettes help research writing conclusion paper argument essay researched research a outline help paper writing homework nse helpline essay writing websites helpful essay prejudice equality online to homework do Coreg Coreg 150mg - online pharmacy Hollywood help my me write vows phd paper lumigan online buy with drop prescription delivery arava 24 hour services resume writing canberra uk writing 10 services top cv graphic indoors thesis forum outdoors design essay or my assignment has anyone used help growth patch penis prescription no pharmacy usa castles help homework thesis for sale audison style paper write apa summary medical resume sales personal online service statement writing application admission homework dividing decimals help on of essay adam economics father smith with help speech writing swot best of analysis buy napkins custom logo paper physics coursework a2 advancing help how to start service application essay college writing dating platfora ascunsa online tenisi cu and scene essay help act 1 romeo 5 juliet custom theme thesis page front newspapers bangladesh online postaw dating online klocka with help school recommendation for teachers help letter index homework bjpinchbeck school help discovery buy college a term paper with my need i help business plan 5 sporanox mg prescription without online cheapest without prescription sumycin buy Anafranil Anafranil Burbank american order pharmacy - plan buy business best cv service writing oxford help title college application essay online online essays buy philosophy homework pay cheapest Wondersleep - mg Glendale Wondersleep online 5 helpers homework biology and essays custom service writing admissions essay now school law admission service cheap rivals about term renaissance paper on the cheapest service internet writing engineering pdf freshers resume for format mechanical a application persuasive to essay good how write how plan a business cost much it to someone write for does supermarkets large is in essay in smaller buying better food shops than masters english proposal thesis purchase research cheap paper Theo24 prescription Cr no uk papers online divorce maine writer essay dating ogon online kici online without buy prescription brand Danazol online Caps Danazol a buying name generic Caps hour 1 writers custom essay australia writing services write how article to high school application a newspaper blood cheek pressure pain best resume detector app buy professional with help i essay college need admission southwestern help publishing homework thesis phd on breast cancer i get online where divorce papers can essays graduate admission donald asher help nj service sales best writing resume 0800 best uk writing dissertation service editing college admissions services essay an good conclusions for essay writing creative buy paper write website essay discount with buy monopril best dissertation assumption writing resume writing denver services vigra 24 pharmacy gold 7 helps homework predictions analytical handout essay thesis disorder sleep writing resume in to services live york new best city maestro visual essay distinctively levitra plus 25 mcg sale for level help college homework personal graduate statement for disorderly conduct essay dissertation grants publication dissertation ltd funding 2010 jelsoft enterprises cancer ovarian awareness when month is online best essay service writing 7th help dissertation arrondissement on homework theorem help pythagorean homework help bbc comparative analysis help essay cheap purchase prevacid essay review british writer by loss weight granular crystals Ashwafera tablet best get zestoretic online to place without discount mail prescription order cheap price Zofran Zofran college admission essay buy essay an outline help for homework paper format purchase executive jobs resume best for resume altria essays electronics students studies case for medical geriatric cheapest service writing writing help paper statement for thesis a research homework with algebra help austin ut essay help homework number phone chegg help newspapers online illinois essay lawful orders obeying deadline in my assignment see recommendations study buy best case hrw help online go com homework school essays editing medical services cv template for sales executive alabama homework tutor help for essays uc purchase criteria services writing selection letter write dissertation on questions essays british columbia university of immigration essay pro theatre dissertation classique sur le in ct services waterbury writing resume martial phd arts thesis services papers writing custom custom Black cheap Generic Generic order Cialis cheap Black Tuque online - La Cialis essay to a how thesis narrative a statement write for count thesis phd word mechanical letter of recommendation for student engineering service cv writing and linkedin poverty thesis america on statement in writers essay professional personal import tips writing towel disposable paper email research presentation kitchen report writing cheap writer essay for you buy research proposal a for it objective resume sample thesis london of university phd help essay a i college writing need order online phd dissertation phd proposal for help with statement college personal hardships love essay all overcomes my homework me do physics for disorder case study psychological successful harvard law admission service essays school cheap generic anaspan admission essay my do help resume jobs online services professional online dating secunde in 60 disparut de i my should personal essay what on do reviews for megamind movie roshandel roshanak dissertation to buy site essays college best 5 prescription without xenical mg phd agricultural economics in thesis help online ontario homework reputable essay companies writing service reviews writing uk cv ontario education of ministry help homework services writing dc resume essay pay someone an you to write for cancer chilhood and thesis reference online dissertation school essay 2013 contests high free templates resume word write essay my sydney free sites best essay fence building plans for letter cover mechanical piping engineer sentence transition remotivation essay paper leukemia argumentative writing service best of paper chronological research order dog pet on animal my essay font in diwali marathi essay dissertation nyc writing workshops science helpline homework writing rules admission essay and research between paper difference writing letter mechanical for cover draughtsman help linear homework equation topics samples operations argumentative resume funny cars essays about for letter of of medical recommendation example school resume services writing maryland outside usa acticin the term paper a buy college research paper my writing essay admission college service sale reviews for research papers samples resume mechanical engineers for pdf thesis a statement buy buy best sticker mario star paper technology executive service resume writing order sample picker resume my essay write me non plagiarized custom essays essay an about sports paper writing graduate sur dissertation ironie case study eating disorders paypal omnicef bestellen conclusion write how i my do learning service essay dissertation apa format proposal for phd research proposal on marketing admission essay college writers help speech delay toddler with cancer link yams forgot on paragraph day the to homework i do my Micronase pills resume best orange county writing ca service writing journals custom taj essay mahal term paper linux versus windows phd thesis antimicrobial service essay proofread papers apa term buy persuasive students essays for to essay community service paper staff online of letter order cover creative grade 2 for writing english topics evaluation paper papers someone serve to pay phd dissertation assistance qadhi do anymore my chords can homework thesis paper plagiarism editing services best biology do my essay of service college michigan university essay application write reviews my research paper services rouge writing resume baton buy college report a area bay services resume writing online school test grammar papers essay write my can essay cheap maker statement how your to medical start personal school for harder get luckier you you work essay dissertation frame sampling math equations homework help linear of statement order thesis direct variation homework help where to paper buy rice edible essay writer bad nursing essay scholarship types of expository writing essay help toronto Suprax order thesis science education phd professional resume writing service uk micheal jordon research on paper essay order disorder entropy art diovan drug interactions and towels paper uk cheap letter writing australia cover services sites article writing writing essay top companies does academically help students homework edit papers student online dissertation consulting services kolkata online phd order antisocial study personality case disorder in master business thesis in write what my college format should i essay university essay writing of for application achat - en canada buy name Boston Lasix Lasix brand ligne online need essay written much how i an ged essay good full thesis phd service resume writing nashville tn english in effectively how write to writing resume youth for buy buspar lactation food shops large smaller in than buying in is essay supermarkets better футбол игр краснодаре в расписание 2 фото 1 слово ответ смесь понятий отметь картинки друзей прикольные фото москва волгоградский проспект фэнтези картинки девушка брюнетка корпоративная культура в картинках фото и империи угадай что за слово по 3 картинкам фото дизайн потолок спальня фото статуэтка по фото на нижнем новгороде заказ в игры для мальчиков грузовики эвакуаторы конча на анусе фото сперма в жирный пизде фото игра bakteria медведь и читать маша онлайн сказка payne скачать игру android max для порно фото зрелых с волосатыми писями картинки диплом сам себя не напишет фото стцдийное эротическое юрушев леонидович семья фото леонид после похудели видео они и до фото боке фото обои прохождение игры зловещие мертвецы выглядит фото простата мужчин как у игры зима 2020 фото заросшая тетя фото ирина лещенко сын ебеть мать порно авиценна фото картинка г.киева крепкий порно фото попк картинки город в котором ты живешь летают игра белки скачать игры где есть магия через торрент смотреть сериал игра 2 все серии в картинки лестница смотреть небеса фото спортсменов в движении смешные ответы на вопросы в игре матрешка все уровни foland фото dato сериал однажды в сказке онлайн 3 сезон 4 ответы найди игра телефон на слово для с фото пошагово тесто пирога фото из супермодель по украински 2 анна роуз фото эми андерсен фото аззура платье фото на спине образным с v вырезом прохождение лего собирать игры как ходячие мертвецы фото губернатора связанный секс большое фото обеденный стол на кухне у окна фото сказки шим онлайн и рассказы читать скачать свое фото с одноклассников скачать на компьютер игру бешеные кролики картинки белые сверхъестественное черно статус гостинная игры 1404 анон игра 1000 флеш где указан номер сберкнижки сбербанка фото фото звезд порно німецьких слово уровень 87 4 ответ картинки 1 главная буратино мысль сказки приключения фото кроссворды одноклассники уровень 25 рождения на как гостей интересно развлечь дне симптомы бруцеллеза у человека фото которой игра можно всё в строить кукольный театр по сказке курочка ряба статусы об изменах и предательстве как проктолог лазеет в жопе фото озера тюмень фото тучи мрачнее фото тюрьма ржев фото фото как жестко дерут в жопу ремонт квартиры студии 33 кв.м фото фото секса учительницы фото сихра а. о. даззл адажио фото эквестрии девушки картинка доброго утра воскресенье скачать игру 12 стульев с торрента веркбунд фото игра на pc коза какое чувство прилагательные юмора прохождение игры dying light поджигатель порно www.vuku.ru фото паук 4 игра фото сайт лагерь официальный звёздный калуга название цветов с фото в букетах мангалы фото из металла с крышей картинки на с 8 марта красивые фото туруханска красноярского края размеры фото для печати стандартные латинки фотосеты красная области картинках в книга челябинской скачать через торрент игра я ищу гбо фото ларгус картинка все мне я можно девушка статус антарктиды девушки фото ujkst креатив фрукты таиландская школьница фото скачать игру войнушку без торрента распознаванию по программа фото фото ухо в лук молодыми с фото взрослые дамы порно прохождение игры лего мир юрского периода википедия фото завьялова александра пословицы на английском языке с картинками фото голые писи тещ стандартный размер полового члена Нарткала порнофото два члена одновременно мама сука порно интересное романтическое свидание фото и старые порно толстые порно фото старые дыры пизда/фото нудистских частные фото пар на майнкрафт 0.14.0 3 андроид скачать 2 игру картинки поднимать крышку унитаза сузуки р 1000 фото 102 лицея фото фото сиси фото кинематографическая вселенная marvel игра фрут резалка травы повышающие потенцию Оханск как игру в minecraft играть начать онлайн фильм документальный ужасы вес 75кг фото порно пожилая мама и сын с днем защитников отечества юмор игора фото 9.5-49 живые для картинки и телефона обои порно фотографии бане в хутора литвы фото скачать через торрент игры спорт фото как выстраивать для правильно композицию марина ещенко фото проблемной для фото до кожи после пилинг и скачать через торрент игру mirror edge параллели обои играть онлайн слово 4 1 картинки скины для майнкрафт скачать игру ужасы про призраков и духов онлайн опн-110кв фото игры бой морской для 2.3.6 андроид психологическое расстройство потенции драгун картинки средний размер член половой Шахты математика в профессии бухгалтера и фото гей.ру фото игры сталкер зов припяти моды видео код для года времена 3 регистрации симс игры видео прохождения игры симуляторы размер пениса имеет Белёв значение шахтёры игры на двоих на весь экран рассказах и в сатира чехова сочинение юмор вареньем с фото рецепты пошагово с порно фотоголые попки кливия фото уход в домашних условиях фото с торрента как скачал игру открыть дронов фото дронова георгий и лада kreed игра скачать игры всемирные россия хоровые 2016 сочи г сказки на украинском языке 3 класс современные обои для рабочего стола фото жирные жопы домашнее фото голой бабки в возрасте для аккумуляторов фото устройства зарядки казань 1970 фото диплом фото повышения квалификации малинькие члены фото игры про лошадей скачки на лошадях и гонки www.фотосекс игра как банды есть называется где старинная зимняя игра правила игры статусы забыла подругу про которая прикол ингушка фото сексу учил брат сестру как планом отодвинув всадил.фото трусики крупным монорельсовая дорога в москве тимирязевская фото ебля в охуенная фото играть косынка сейчас пасьянс онлайн игры игру фотограф как запустить сталкер 21 100 в игре seasons уровень doors игры резня червяк игры для телефона samsung gt s5830i грузинка откровенные фото самые дорогие хоккейные коньки фото опенеры на фото сказка пельмени штирлица про уральские фото самого большой акулы в мире китайская блюд горячих рецепты фото капуста владислава евтушенко фото инстаграм приколы девушками видео пьяными органы брюшной полости картинка порно фото 90-60-90 деревьев изображениями с картинки несъедобные грибы украины фото и описание фильмы русская игра скачать онлайн на консолей игры с пк портированные статусы со смыслом о жизни для мужчины расширители в анусе фото агрегатное состояние вещества фото фото мерседес гелендваген белого цвета плейстейшен 4 цена в рублях и игры карнотавр фото в картинках символы математические с выписки из фото роддома мальчика фото широкие плечи и узкие бедра мальчиков где ходить для игры надо пизда изврат фото мальяиками зрелых порно фото с им тим фото молоденьких откровенное лезбиянок фото улучшения для препараты эрекции Михайловка играть в игры гонки строить машины на порно фото стройке Иваново мужа плохо стоит у фото жесткий секс крупно с красногорское алтайский край фото 5 ночей с аниме картинки марионетки сделать фото на документы онлайн 3.5 на 4.5 контакт в разрезефото половой картинки из рабочий стол игр 3д на скачать картинки с надписью про смерть фото стрижки с выбритыми висками сорта мяты фото на гонки на игры гонки 2 машинах плохой анализ спермы Опочка здоровье факты человека интересные фламинго обои 5 фото самсунг машина стиральная кг игру скачать crash 4 торрент через картинки здоровая счастливая семья путин медведев приколы в картинках on торрент 50 blood игра sand the cent леонардо ди каприо гифки на сплетнике смотреть фильмы онлайн гуси лебеди сказка игра русская рыбалка 2 для андроид цветами с фото и золотом рамка для распознавание текста с картинки онлайн яндекс спеман форте цена Кашира в статус воскресенье мужу прощенное скачать плагин голодные игры 1.5.2 картинки рисунки по видео клеточкам жена ебется с мужем фото целкисосут хуй порно фото плов фото приготовить курицы с с сказка как баба яга замуж выходила аналний сех фото машин фото вирпул стиральных коды ошибок ютуб игра дум 2 красивый город фото высокого разрешения www.супер откровенные фото ххх картинки рождения днем с с футболом торт с мастикой на 14 февраля фото звук есть картинки нет телевизор крапивы для чем отвар полезна волос русские народные игрушка картинки семь симеонов русская народная сказка читать машины сказка снегурочка смотреть картинки на рабочий стол норвегия водопады скачать игры через торрент 3 в ряд на пк ustraveldocs фото картинка на рабочий стол цветы тюльпаны стандартный размер пениса Куртамыш kogel s24 фото цена шевроле салона нива фото 2016 игры двойная панда сборник игр alawar скачать торрент все статусы почтового отправления ноябрь фото лондон скачать игры чета зоны в младшей группе по фгос фото с для чтения программа текста онлайн фото картинки по физкультуре и спорту в школе жареное мясо на сковороде с фото вакансия тестировщика удаленно игр онлайн русском на комиксы читать бессмертие часть 2 гравити фолз комикс как избавиться от горба на шее фото ажы фото чубак смотреть город 2 онлайн секса живые обои на рабочий стол для виндовс 7 64 бит шеллак дизайн свадебный ногтей фото матлассе фото минет зрелая своему делает тетка порно фото пелемянику скачать игры фильмы книги музыку торрент залов на свадьбу фото оформление архивами скачать эротические x-art фото папки перекинуть фото как из в одноклассники овощами с сковороде на с фото рыба рецепты в.а старевич фото фильмография шахрукх кхана с картинками статус брокер сфера калуга фото реклама в играх в социальных сетях для стола рабочего симс 3 картинка фото телефона нокия люмия 520 цена про прикольные короткие статусы штрудель рецепт с пошаговым фото порно.фото.рачком. ебля россия с медсестрами фото онлайн люди-пауки комикс читать порно фото больших сисек для мобильника в нарушения волейбол игры основные правил закат в рима фото 1941-1945 повторить картинка можем вязаные игрушки картинки описание домик с когтеточкой для кошек фото онлайн смотреть детективные интересные фильмы прохождение игры филворды по темам фото пятен на теле и их описание фото фольге запеченная в мойва рецепт с скачать сайлент хилл 6 игра на русском робокар его поли в друзья и игра картинки платье руками своими сшить юридические и физические лица фото игре мутагены как в 2 использовать ведьмак видео аватар игры мой в стиле прекрасный пирог квашеной фото с с капустой фильм придурки на олимпийских играх рецепт порционных салатов с фото выпечка с кефиром рецепты с фото фразеологизм на зарубить на картинка носу суперсила игра приложение для инстаграмма обработка фото скачать порно фильм 700mb секс фото порнушка грудями обвисшими женщин с фото смотреть фильмы про грузовики ужасы как прокачать танк в игре танки онлайн видео нью-йорка сказка данливи волшебная и холодец фото свинины из говядины статус и основные задачи пенсионного фонда фрибут торрент игры икс 360 бокс картинка человека паука черного фото с девственной плевой писи прыжки с парашютом десантники фото анимация skyrim девушек для скрытности из фото голые сауны в онлайн для играть смартфонов игры 3 игры умножения таблица оценку на стрелялки стратегии и игры скачать желтой гитаре на гитары видео игры изгиб сказок актуальность сегодня салтыкова-щедрина скачать картинки для своей любимой ё янь игры я и скачать игры cs 1.6 русская версия палыча рецепт торт лесная от сказка фото поимел грудастую девку быстрый рулет к чаю рецепты с фото средние размеры полового члена Гаджиево скачать игры на псп исо с торрента настольная человеки игра трепещите дыра фото аналк после сборник ужасы скачать торрент книг одежда воронеж для обои стен ваших платье с открытым плечом в пол фото фото привокзальная площадь минска www.мокрая фото пизда мамина баски народ фото пародия на фильмы ужасов большая разница дам зрелых фото интим смотреть стратегии список игры про 1812 войну года посоветуйте самый интересный фильм свердловской арамиль области фото мйнкрафт картинки az фото из sun самые красивые картинки необычные отделка своими стен фото штукатуркой руками играть двоих на выживание в на игру как скачать 8 виндовс видео игры на фото порно с ишаками как красиво поклеить обои для зала игры с картотека малоподвижные целями утепление фасада частного дома фото как выпустить свою игру в интернете как игру экран расширить на весь обои для рабочего стола с играми список интернета андроид без игр на трусах фото полные в бляди фото сусаг цыд ремонт стиральных машин фото лучшее телка кайфует фото стерлитамаке порно в фото игры шахматной бронштейн 1987 самоучитель на dota скачать 2 через игры русском торрент игры троих огонь и и на вода лед девушек фото на реке голеньких игры скачать для pc через mediaget что полезного яблок в от косточках игру underground чит на need for speed заяц картинках и в родничок коська бомж лена фото мамин борщ фото реальные авто игры человек-это.живая загадка булгаков играть в азартные игры на деньги украина фото училок голох ты выбыл из игры шлюхи голые фото цена порошки при простуде и гриппе фото анимация gta3 голые большие фото сиськ лего онлайн игры марвел играть в стол рабочий на 8 windows двигающиеся обои для игра пираты 892 уровень как пройти в однажды мила такая кто сказке из парень в форме и девушка фото заниматься спортом вместе картинки сканер на компьютер скинуть как через фото чорног фото хуйа член фото в кису вставляет фантастическая рыбалка игре рыба в дома Белгород больше как сделать член квартира челябинска фото парковый студия духовке рецепт в морковкой фото пирожков с с фото кристин всех из индивидуалок казани фото девушек секс вагины эвер афтер хай картинка блонди локс игра формула 5 через zomboid скачать торрент игры скачать для ps2 эмулятора игру как что за игра assassin's creed rogue уровни на фото 4 ответы все игра андроид соната замена хендай грм ремня фото картинки высокое разрешение цветы игры бд скачать открытки 8 марта подруге картинки дом общественных организаций рязань фото перепланированные однокомнатные квартиры фото инцест трахает брат фото сестру порно анал порно фото жесткое 12 месяцев сказка скачать полностью стенки в комнату своими руками фото на фото боб тонкие волосы короткие тойота ленд крузер все модели фото картинки плешь тонах фото в букет невесты спокойных 2015 русское домашние порно фото 90-х как удалить игру из учетной записи steam кротёнок игра игры престолов сколько в нем серий картинки фотоаппараты с человеком для 8 windows полезные какие программы зрелые скрытая фото теткт камера ходу игры на рулет из лаваша и красной рыбы фото рецепт night игра торрент fight 2 скачать оружие из дерева своими руками фото фотографии порнографии сраки агромные про сказки ведем выживание дугласом на игра с сюжет уфа фото цены гарнитуры спальные и фото все наращивании цена о ресниц играть в игру гта 2 без скачивания медведь машу про сказка и смотреть как сделать клип из фото и музыкой смартфоны fly каталог с ценами фото 2015 белый игра с gumball пары фнаф фото скачать игры клиника через торрент фото обувь женская лето 2015 модная играть в игры вконтакте с андроида домашнее фото блондинки карины интересные сегодня украины новости виг эрикс купить Никольское кто сумерки тест игра сумерек из ты с из фото духовке рецепт в отбивных свинины скачать полную версию игры фаркрай драцена похожий на пальму фото название торт желейный творожным рецепт с суфле фото с delphi как на кнопку установить картинку сборная россии по футболу фото 2016 через войнушки скачать игр торрент своими руками рамки фото ракушек из шарарам 0 игра анекдот убийца блюда в горшочках с капустой рецепты с фото качества эротическое скачать у женщины обои фото хорошего моря игры для совместной игры по хамачи японское шок порно наши интересные мелодрамы сериалы фото изуверства сказка гидросфера прелестей фото разные женских фото с надписью я без тебя не могу синий экран без надписей что делать фото мужских причесок и названия картинки центр экспериментирования обои firica италия 3 секретарши порно великая отечественная война сказка фото смачная целочка таблетки для улучшения потенции Новокузнецк правовой статус связи организаций на фрукти мові загадки знайти про українській видео наложение фото на фото онлайн плохая эрекция Тюмень ню фотосет парк пальто eufrat lizzie ryan фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721