НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ В ГРЕЦЬКОМУ, УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.14’06’276.3

Рожкова І.Г.,

Маріупольський державний університет

 

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В ГРЕЧЕСКОМ, УКРАИНСКОМ И РУССКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

 

NATIONAL AND CULTURAL STEREOTYPES AND THEIR VERBALIZATION IN GREEK, UKRAINIAN AND RUSSIAN ADVERTISING DISCOURSE

 

У статті розглянуто поняття національно-культурного стереотипу та рекламної комунікації на прикладі грецького, українського та російського рекламного дискурсу. Проаналізовано характерні засоби вербалізації національно-культурних стереотипів в новогрецькій, українській та російській мовах. Описано можливості використання стереотипів та етнічних елементів для забезпечення ефективності рекламної кампанії.

Ключові слова: національно-культурний стереотип, рекламна комунікація, символ, образ, рекламний дискурс, вербалізація, етнічний елемент.

В статье рассмотрено понятие национально-культурного стереотипа рекламной коммуникации на примере греческого, украинского и русского рекламного дискурса. Проанализированы основные характерные способы вербализации национально-культурных стереотипов в новогреческом, украинском и русском языках. Описаны возможности использования стереотипов и этнических элементов для обеспечения эффективности рекламной кампании.

Ключевые слова: национально-культурный стереотип, рекламная коммуникация, символ, образ, рекламный дискурс, вербализация, этнический элемент.

The usage of ethnic elements and stereotypes in the advertising discourse is always of great interest in the ethnic culture for the researchers and leads to the national pride growth. The advertising discourse forms the stereotypes, values orientations, aesthetic tastes and has to conform to the higher moral standards and national educational ideals. The study of ethnic stereotypes and labels makes it possible to know more about the psychological characteristics of the ethnic group, individual and social aspects of its culture, etc. In some extent, ethnic stereotypes and ethnic labels are valuable, if not always reliable source of knowledge of the culture ethnic group and its national character, its mentality appreciation. The advertising discourse is a typical example of the representation of the national picture of the world that appears in the advertisement text using the specific means of the national language.

The present article deals with the notion of national cultural stereotype in advertising discourse on the basis of Modern Greek, Ukrainian and Russian languages. There analyzed the basic ways of characterizing verbalization of national and cultural stereotypes in Modern Greek, Ukrainian and Russian language. The author of the article offers the possibilities of usage of stereotypes and ethnic elements making advertising campaign much more effective.

Keywords: national and cultural stereotype, advertising discourse, symbol, appearance, verbalization, ethnic element.

Постановка проблеми. Реклама, що виникла в умовах товарного виробництва як засіб інформування та просунення товарів та послуг, в сучасних умовах світової глобалізації робить значний вплив на культуру народів, а також сприяє її популяризації серед інших культур.  Реклама не замикається в рамках інформування, вона є також важливим соціально-історичним і навіть національним явищем. Сучасна реклама створюється на багатьох мовах світу, і кожна культура відбиває в рекламі свої національні особливості, і з цією метою використовуються певні вербальні засоби конкретної національної мови. На сьогодні в контексті глобалізаційних процесів одним із актуальних питань рекламної теорії та практики є врахування національно-культурного аспекту творення та функціонування реклами в медіа просторі будь-якої країни. [10]

Мета статті – розглянути поняття національно-культурного стереотипу в рекламній комукації, проаналізувати деякі характерні засоби вербалізації національно-культурних стереотипів на прикладі новогрецької, української та російської мов.

Для сучасної цивілізації реклама починає виконувати функцію, яка раніше належала мистецтву – ідеологічне трактування людини та світу. На сучасному етапі розвитку реклама є структурою, що трансформує мову об’єктів у мову людей і навпаки. Її мета – долучити людину до своєї структури значень, спонукати її до участі в декодуванні своїх лінгвістичних і візуальних знаків. [1, с.14-15].

Філософи і культурологи відзначають, що, незважаючи на те, що в ході історії, особливо в XX столітті, народи зблизилися і уніфікувалися з побуту і мисленню, кожна національна цілісність: народ, країна, культура – має особливий світогляд, унікальну шкалу цінностей. [5, с.150].

Такі дослідники національно-культурних стереотипів  рекламного дискурсу як В. Бугрим та Т. Компанієць [4], сформулювали основні принципи, завдяки дотриманню яких реклама може повно та результативно функціонувати в межах національного простору. Їх можна згрупувати таким чином: національно-психологічні характеристики народу, для якого створюється реклама, система його поглядів та звичаїв, національно-історичні характеристики розвитку країни, національні особливості рекламування, мовностилістичні особливості реклами, яка створюється певною мовою. Стереотипом в рекламі вважається установка, мотив, образ, певний символ або система символів, імідж та прогнозоване очікування. [4].

Національна реклама ідентифікується за допомогою мови, на якій вона створена, характеризується наявністю національно-культурних компонентів, в першу чергу лексико-семантичних. Національно-культурний компонент складається з фонових знань представників тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти. Незважаючи на сильний вплив глобалізації на рекламу, багато дослідників відзначають, що саме в даній ситуації національні компоненти виокремлюються набагато яскравіше [3].

Зупинимося на деяких мовних особливостях, що становлять один із виразно впливових національно-культурних факторів, важливих для розуміння культурного коду, зокрема в рекламній комунікації. Типовими проблемами більшості перекладачів реклами стають синонімічність, багатозначність, фразеологічні звороти, гра слів, фонетична специфіка, мовні експерименти у рекламних текстах певної національної мови. Неправильні розуміння чи дослівний переклад не дадуть споживачу можливості правильно декодувати рекламне послання – до того ж, при адаптуванні вербальної складової рекламних продуктів втрачається той мовний колорит і специфіка сприйняття текстів, які закорінені в генетичну пам’ять, здатні корелювати з асоціативним полем – і активно беруть участь у формуванні рекламного міфу. Назва, благозвучна в одній мові, може мати абсолютно інший зміст в іншій, або її взагалі не можна виголосити через відсутність у фонетиці місцевої мови певних звукових одиниць [11].

Далі звернемося безпосередньо до питання вербалізації національно-культурних стереотипів та етнічних елементів у рекламних текстах. В першу чергу, до лексичних одиниць з національно-культурним компонентом відносяться такі категорії як власні назви (ономастична лексика, антропоніми, топоніми та ін.) в ролі лінгвістичних ідентифікаторів національно-культурного характеру, фразеологізми, прислів’я, реалії, семантичні лакуни, віршований текст у рекламі як креативно-функціональна парадигма в контексті міфологізації, елементи нелітературної мови в рекламі як засіб сегментування аудиторії в аспекті рекламної міфотворчості, сленгізми та ін. [8, с. 72].

Спробуємо розглянути функціонування деяких основних національно-культурних стереотипів та варіантів їх вербалізації в рекламному дискурсі на прикладі новогрецької, української та російської мов. Як відомо, національний світогляд включає такі поняття як мова, магія, міфи, мистецтво, мораль, історія, культура, національна пам’ять, релігія, ставлення до життя та праці тощо. Є цікаве ствердження, що кожний народ, нація, держава виробляють свою культуру, а значить, і свою рекламу. [4]

Упродовж останнього десятиріччя українські рекламні тексти зазнали значних змін. Вони дедалі менше наслідують або дублюють  іноземні, перестають бути безособистісними та більше наближаються до своєї (української) аудиторії і демонструють звичні сюжети з побутової сфери, все частіше з акцентом на національні та етнічні мотиви з використанням національно маркованої лексики. Все частіше використовується національна тематика та відчутно зростає значимість патріотизму. Гасло «Купуй українське!», яке висунула Українська народна партія, активно підхопили українські виробники для своїх рекламних кампаній. Це підтверджують такі рекламні слогани: «Автомобілі ЗАЗ: купуй українське – підтримай своїх!», «Львівське – перше справжнє  українське пиво!» та ін. Для українського споживача іноземне походження товару перестало бути синонімом його якості, тому акцент у рекламі на вітчизняному виробництві став популярним. [12] На мовному рівні це досягається використанням у рекламних текстах в українській мові таких характерних означень, в тому числі з національно-історичним колоритом як «український», «козацький», «козацького роду», «гетьманський» та ін., які є синонімами сили, духу, величі та мужності українців. За такого підходу активізується етнічне забарвлення реклами.

Також, що стосується мовних національно-культурних компонентів в українській мові,  досить навести такий яскравий приклад як використання у відомій рекламі дієслова-неологізму суто українського походження «стожарити» від назви олії «Стожар», або пригадаймо такі відомі складені новотвори, асоційовані з кавою, які з’являються  вперше саме в українській рекламі як “аромоксамит” (“Nescafe”)  та “аромагія” (“Jacobs”).

Слід зазначити, що в рекламних текстах українською, а також російською мовами, (на відміну від новогрецької, де це явище менш поширене, як було нами встановлено під час аналізу) широко використовується цитація, а саме крилаті слова, які давно закріплені в узусі: прислів’я, приказки, фрази з відомих кінофільмів. Автори реклами ніби звертаються до авторитетного джерела, наприклад: “Розумний вгору не піде, розумний вгору поїде” (з рекл. автомоб. «Toyota») – цитата взята з прислів’я “Розумний в гору не піде, розумний гору обійде”; Без M&M кина не будет” (з рос. рекл. шокол. драже M&M) – цитата взята рекламістами з кінофільму “Джентльмени вдачі”. “Всё, кина не будет – электричество кончилось”, – сказав герой фільму відомої комедії, якого грав С. Крамаров, – фраза давно стала крилатою. Ці фраземи вже міцно закріплені в комунікативному просторі і роблять рекламний текст «своїм» для тих, хто його чує чи бачить. Така реклама запам’ятовується досить швидко – це і є головним завданням рекламодавців. Це свого роду мовна маніпулятивна гра і “карнавалізація мови” [7, с. 286], яка одночасно є яскравим прикладом дискурсу з мовними елементами та структурами з національним колоритом, які проблематично, а іноді практично неможливо передати іншими мовами, або з такими, що потребують спеціального пояснення, трактування носіям інших мов.

Що стосується сучасного грецького рекламного дискурсу, насамперед треба зазначити, що сучасна грецька реклама як і українська також дуже часто апелює до патріотичних почуттів клієнта, до таких понять як «нація», «народність», «незалежність», «свобода» та ін. Це в першу чергу, на наш погляд, пов’язано із історичними подіями, коли Греція понад чотирьох століть була під турками-османами. В грецькій рекламній комунікації можна зустріти використання деяких символів або образів з історичного минулого Греції (о. Ітака як символ батьківщини, рідної землі та ін.). Для порівняння цей стереотип є, наприклад, нехарактерним для деяких західних моделей рекламної комунікації, таких як німецька, швецька, або італійська.  У цьому контексті, вважаємо, слід навести приклад реклами німецькою мовою, що порівняно рідко апелює до патріотичних почуттів клієнта, поняттям нація, народність, (на відміну від грецьких, або українських рекламних повідомлень) не використовуються і образи з історичного минулого, історизми, лексика із національно-культурною забарвленістю. Цей факт констатують дослідники німецькомовного рекламного дискурсу (Корнєва О.В., Козуб Л.С., Лещенко О.В. та ін.), які налічують малочисельні приклади з ключовими словами deutsch (німецький), Deutschland (Німеччина): «Feines Rapsöl aus deutschen Landen» (реклама рослинного масла); «Wir forschen international, aber am liebsten in Deutschland» (реклама медичного дослідницького центру)  та ін.

Оскільки культурні традиції кожної країни відрізняються, різними будуть символіка та система історичних і мистецьких архетипів у рекламі. У грецькій рекламній комунікації поширеними є образи-символи з античної міфології або історії Давньої Греції [13], образи культового пантеону грецьких богів та героїв, та відповідний лексичний шар, що використовується для їх характеристики та візуалізації (Афродіта – символ-стереотип чарівної жінки, ідеалу жіночості, Зевс – символ-стереотип мужнього чоловіка, сили та впевненості, Ерос – символ-стереотип закоханості та пристрасті та ін.) Моделі рекламної комунікації далеко не кожної європейської країни мають приклади рекламних текстів, пов’язаних із специфікою національного святкового колориту. Наведемо  також національно-культурні стереотипи, які з історичних часів були більш ніж характерними для Греції та греків, це  такі як «сонце» (яскравість та блиск на підсвідомому рівні), «море» (символ чистоти життя), «вогонь» (символ постійної боротьби, цілеспрямованості) та ін. [13]. Сьогодні певний ряд грекомовних рекламних повідомлень апелює до цих яскравих образів із використанням лексики відповідного семантичного наповнення та забарвлення. Грецькі власні імена (антропоніми, топоніми, гідроніми, зооніми), фразеологічні одиниці, реалії та ін.  виконують важливу текстотвірну та культурологічну функцію в мові реклами. Так, наприклад, в рекламі класичної грецької кави марки «ΛΟΥΜΙΔΗΣ Παπαπγάλος» використано прийом мовної гри з реалією – а саме марки грецької кави, яка є традиційним кавовим смаком довгі роки у Греції – «Μην είσαι παπαγάλος, διάλεξε  τον μοναδικό ελληνικό καφέ με γεύση «Παπαγάλος» / «Не будь папугою, обери справжню грецьку каву «Παπαγάλος» (марка традиційної грецької кави, що має співзвучну назву з назвою птаха, тобто не будь як інші, що обирають нові модні марки кави, часто виробництва іншої країни, не повторюй –  не будь папугою)

Особливої уваги заслуговують також рекламні слогани національної рекламної кампанії, в яких використано не тільки прийом гри слів, а також приклади сленгу, жаргонізми, що передають підтекст, настрій, національний гумор, іронію рекламного звернення. Так, на прикладі рекламних текстів українською мовою стає очевидним, що вони є сьогодні джерелом живлення лексики української мови. І хоча такі слова, як снікерсуй, хайканемо, хайк, шейканемо, шиканемо, фантануй, драйв, ґріндіозний, смачніссімо не належать до літературних, проте закріплені в узусі і часто функціонують як сленгові. Такі лексеми мають конототивний відтінок і відіграють роль субкоду, що ніби виокремлює соціальну чи вікову групу людей, які їх використовують у комунікації [8]. Для рекламних текстів російською мовою характерними є приклади використання такого соціокультурного явища як просторіччя [6], яке можна віднести до різновиду сленгу. Такі слова як маршрутка, батя, зачетка, тачка (машина), лимон (миллион), зелень(доллары) та ін. все частіше зустрічаються у рекламних текстах, особливо тих, що спрямовані на певні соціальні та вікові категорії споживачів (молодь, студенти та ін.)

В цілому, тенденції останніх років вказують на те, що грецький рекламний дискурс, все більше орієнтуються на специфіку побудови англомовної реклами. [13]. Про це свідчать чисельні приклади вживання новогрецьких рекламних неологізмів за аналогією з англіцизмами та ін. Однак при цьому, рекламні тексти новогрецькою мовою набувають неповторну національну забарвленість.

Враховуючи вищезазначене, доходимо висновку про співвіднесення в рекламному дискурсі глобалізаційного та національного дискурсів, які сукупно визначають його світоглядну та креативну специфіку: з одного боку, привносять і транслюють як загальнолюдські, так і сторонні, не завжди органічно адаптовані, життєві настанови та ідеали, а з другого – апелюють до ментального й історичного досвіду та генетичної пам’яті соціуму [5].

На нашу думку, в умовах глобалізаційного дискурсу, що виразно позначений в рекламній сфері, наявність національної (культурної та чисто мовної) специфіки в рекламному просторі кожного соціуму визначається такими національно-культурними та правовими чинниками як релігія і мистецькі цінності, життєві історичні стереотипи, мовні особливості, значущі елементи, законодавство.

Література:

 1. БершакН.О. Особливості перекладу англомовної реклами косметики / Н.О. Бершак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (220), Ч. ІІІ, 2011. – с. 14–15.
 2. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти / Р.М. Блакар// Язык и моделирование социального взаимодействия – М. : Прогресс, 1987. – С. 88 – 90.
 3. БугеноваЛ. А. Рекламные тексты на казахском и русском языках в межкультурной парадигме : авто-реф. дис. … к. филол. н. : спец. 10.02.01 “Русский язык”; 10.02.02 “Казахский язык” / Л.А. Бугенова. – Алматы, 2007. – 23 с.
 4. БугримВ. Ментальність і реклама / В. Бугрим, Т. Компанієць // Рекламіст. – – № 8. – С. 6–11.
 5. Грицюта Н.М. Естетичні тенденції креативу сучасної реклами (до проблеми використання міфотехнологій у рекламній творчості)/ Н.М. Грицюта // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – № 766. – Вип. 51. – С. 148–152. – (Сер.: Філологія).
 6. Дьячок Т.М. Просторечие как социолингвистическое явление / Т.М. Дьячок // Гуманитарные науки. – Вып. 21. – М., 2003. – С. 102-113
 7. Дядечко Л.П. Рекламні тексти в комунікативному просторі / Л.П. Дядечко // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 24. – Ч. 1. – К.: Вид-во Київ. націон. університету ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – С. 285 – 290.
 8. СмирноваТ.В. Національно-культурні компоненти в рекламних текстах / Т.В. Смирнова // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Міжнародні відносини. – 1998. – Вип.  – С. 72–73.
 9. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів масової інформації). / О.А. Стишов. – 2-ге вид. – К.: Пугач, 2005. – 388 с.
 10. ФоминоваД.В.  Рекламный как разновидность современного мифа // Миф и мифотворчество в междисциплинарной научной  парадигме: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 5 марта 2012г. / Д.В. Фоминова;  под. ред. А.Д. Кривоносова. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2012. – 0,14 п.л.
 11. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія/ Л.Хавкіна. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 352 с.
 12. Шиприкевич О. Етнічні стереотипив сучасній українській телерекламі/ О. Шиприкевич // Народна творчість та етнографія. – 2010. – N – С. 94-99.
 13. ΧατζησαββίδηςΣ. Ελληνική γλώσσα και ο δημοσιογραφικός λόγος: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις / Σ. Χατζησαββίδης. – Αθήνα: Gutenberg, 2000. – 157 σ.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

p-force cheap to order super script no how spanish as help essay em forster written essays by brand canada from la inderal pills essay companies writing online purchase for resume engineer sample tx services best dallas dc writing resume project microsoft help homework dissertation a coach hiring professionally purchase bio written a Acticin for sale qatar and writing resume cv services much how is ghostwriter a write to it much does cost a for business someone how plan map homework help world love sky velvet angelina dating buy essays illustrative to dissertation phd search writing papers writing buy college 1st grade help homework for thesis keywords master online paper edit free disorder narcissistic case studies personality writing psychology essay help a thesis payroll system documentation essay honor help society buy courework online online dissertation buy a abstracts write a proper essay how to to college papers cheap buy term writing the for objective resume buy letter resume writing cover help essays narrative are the tense past in written with writing research help need a paper uk paper write my homework help alabama generic 120mg poppers india royal english resume nashville writing services i written believe by kids this essays assignment online writing no me done assignments plagiarised for online academic sell papers professional writing resume melbourne services best admissions essay temple help written custom essays admissions assignment writing thesis free download and help homework ww2 bbc need calculus homework i help statistician hire dissertation for paper assistants medical research topics for essay critical buy websites essay english in hampton professional writing resume roads services buy essay psychology assignment help university uk help with thesis master zealand services new resume writing distributed homework computing sale for blank blotter paper best reviews philadelphia resume writing in services essay resume experts essay writers toronto eskalith 365 pills resume help greece primary athens help homework homework with help sentences diagramming recommendation of a school write great for medical how to letter management thesis risk master in prescription without piroxicam a efficace apologue argumentative forme dissertation custom writing required writers pharmacy american dulcolax order harvard dissertations help paper research argumentative service essay editing review best independence declaration of homework help manager resume on sales objective for custom lab essay admission writing 10 websites top essay transcriptionist cover for letter sample medical paper a for reasonable research price buy papersin canada write my essay writer here by jack poem do prelutsky homework tried i to my students writing for college sites service essay rewrite samples resume purchase essay thesis help descriptive lancia buy thesis resume service best professional what is the writing attack paper research denial of on service presentations powerpoint buy online essay are legit writing services page with research apa paper autism reference smart service essay review writing uk essay cheap service writing acadimic in iq services resume best writing ga atlanta a letter how an resume write cover for to on what paper my to proposal write order thesis oxford on world legalization essay water persuasive marijuana shortage essay of homework help materials medical essays for school admissions cialis in price arabia saudi essay writers online essay premium writers online buy to essay entrance buy college essay write my paper craigslist position sales for resume objective statement my with i essay high help school need research marijuana paper dubai resume writing professional services viagra professional 200mg will uk original english writing coursework help instrumental of homework analysis principles help writing service us cv essay order organization space nyc paper resume buy case proposal dissertation service study assignment sydney help uni to we homework it bought with help your engineer skills resume technical for mechanical essay urgent order postmodernism writer essay better are dating guys girls taller melbourne volunteer help homework de dissertation amorce philosophie de writerquotquot paper term help writing gcse essay members dissertation dear committee write paper me my cwu essay help write pay to essay uk roman helper homework students help finance for homework contents thesis order writing services professional resume frederick md la negritude dissertation poesie la de sur essay money best writing professional boston resume services mba essays help with social orders anti behaviour essay application representative sales letter sample for review custom plus essay people poor essay helping a help for personal college statement writing ideas essay birth order essay writers prime homework help chat dissertation uk learning help writing phone updating windows with an check e can how i buy imuno-ritz order process essay police hiring my write personal for statement me price website my for for to me do homework cheap helper thesis coloured online paper me my free for research type paper ansaid deliverey online fast papers 11 maths practice online homework parents math for help my write literature review uk doc sales resume format executive for deficit disorder study case attention tunbridge cv wells writing services paper research help qualitative uk help writing dissertation uk redbronze thesis master alabam homework help assignment help cheap angeles writing 10 best service los resume pay online amoxil where to buy visa by you write hangul my in would name help homework school writing cheap custom case disorders system endocrine study bibliography order alphabetical maker essay order custom on how help poor to essay the limits homework help dissertation help on globalization writing introduction help help homework school with after oxbridge essays services professional resume writing papers custom research dating awkward profile help homework live angeles east los geography high homework help school disorder dissociative paper research melbourne cheap services writing resume essay free my me write for buy doctoral thesis a scientific writing dissertation order bibliographical orgbuy moncerat uk essay cheap in used most speeches solution order is persuasive often problem for pay homework someone reliable services most essay writing lab cover technician for letter medical free papers written online recommendation essay writing service alcoholism research help paper borderline personality disorder paper outline research writing admission essay university a custom homework definition do my doll's house ibsen essay for sale research essays homework dial teacher help a writing best reviews uk cv service essay with tok help paper my me reviews write 4 dating tipologia yahoo textual in essays use words to online services dating writing do homework me my snowboarding paper research be or single double admission my spaced essay do custom essays writing help 6th homework graders internship medical cover for letter assistant professional paper writing term custom papers legit online chat free help essay can for you my homework yahoo do me reviews essay town on service writing poem writing for girlfriend a help my paperback online cheap books written custom papers review essays stress post disorder traumatic a writing plan service starting business thesis phd sanskrit writing service resume professional atlanta coupon Betapace custom affordable research papers best company freelance writing custom essay application service writing college sales objective resume for writing services tx resume plano for mechanical engineering business plan resume best jobs writing service online colt fuel usa bestellen poppers coursework help level english a with i do must my homework decimals rounding homework help sale college paper for research papers purchase religious custom research resume sales ideas for training phd development dissertation biology a2 help essay synoptic need help writing introduction funny essay site writing paper research eating introduction disorder my to do pay for someone paper writing customize help dogs for ointment chloromycetin for meeting speech homework properties solid helpers essay persuasive military service college history papers delivery overnight ansaid disorders case dissociative studies help writing need introduction buy lyrica angeles in los paper in language research english essays peace about cups canada paper custom intent shares to letter purchase of format assignment writing let plan business to template buy essay write need help my english help homework with essay brides order mail published thesis online phd scratch from essay written essay english writing papers sats online year maths 6 help thesis statement a with writing speech with outline essay buy a need buy paper to media about essay mass resume nj writing in service associate resume sales titles for essay singapore writer disorder case study eating binge research for resume sample design business vs paper intelligent administration evolution arizona teacher memorial example essay english resume uss analysis functional help homework physics help online sale naproxen discount with help study homework social disorder study evolve thyroid case writer app essay telugu papers online Apcalis online SX how hop has fashion influenced on papers research hip employees hiring essays on needed homework help dating itv 90s hub show me do homework remind to my of template intent real estate purchase letter to letter patrol cover for border agent help pinchbeck bj homework science research buying papers my me for essay write will who papers research place to best buy write essay paper custom proud why be help i essay american to am an eating introduction essay disorders to term harbor paper pearl on service on dissertation quality management my essay best buy Myambutol discount online order alphabetical turabian bibliography style on school argumentative essays uniforms essays cheap how put order to bibliography in no alphabetical with author my do researchpaper white writers paper times seattle help homework comparison essay analytical of essays importance order university do my assignments writing essay service services review writing online college paper philosophy essay buy online help essay propaganda farm animal write papers my school why for write to so is it hard me essays nottingham service editing admission essay essay cheap cheap biaxin achat en ligne essay assignment order personality disorder antisocial essay resume my help writing resumes educator course homework help hero of purchase estate intent letter real my can homework who math do best undergraduate dissertations study skills writing essay as secretary a an application write how to letter sleep thesis for disorders statement world essay on order new expectation essay help great implications zestril nursing custom essay writing college service application consulting dissertation service uk co saxon homework help math online a me bio for write dc writing ranked resume services best write my own article the in apraxia and adults disorder its speech of management essay best cheap papers research religion online assignment services writing online rewrite paragraph my my scholarship essay write papa resume order online johns help 24 7 homework history help essay with writing resume sales for headline malhotra and sharad dating divyanka conclusion med school for essay buy phd how to a online newspapers digitized homework math grade 3 help trig help identities homework literature purchase review professional services editing need write someone my to i dissertation order birth ideas essay help essay rutgers with my essay service nsf buy dissertation doctoral a for town sale cape rotatrim paper speech help my writing wedding me the about future for bright essay looks range sale autobiography rover for 2014 prescriptions without ditropan xl affordable format mla help essay a write earle steve for please song me executive sales for cv sample papers online review project paper research master thesis cheap purchase Betapace buy papers term cheap e fdating copy affidavit papers cheapest research custom fair project science a buy uk review service essay writing homework sunday i on or do my should saturday free online help resume college music service application essay online tissue paper buy nz and cleanliness orderliness essay writings papers legitimate healthcare service writing my essay paper and write term homework to do someone my pay essay college nyu entrance essaye on a essay verified writers helper free homework monster us writing service cv reviews service thesis writing best australia maxaquin buy in help homework hinduism writing help haiku a others expository helping on essay i how no order cheap script can vasotec cheap no prescription plendil online help homework interactive writing angeles services los business plan breast papers on term cancer for job best sales letter cover buy paper custom a research dissertation doctoral east tennessee university state best sale review for essay college and cv writing services resume dublin description service writing product homework university of help texas prescription retin-a fast no canada sales templates for resume jobs online research papers medical emerson nature waldo written essay is by ralph an why is helpful essay homework de quebec achat arava services paper research dth on masters dissertation acknowledgements services comprehension help reading homework essays by written camus albert homework help online tutoring with essay top writing websites 10 by et anderson thesis assignment and writing dating byron and kari belleci tory help economics homework home reviews custom writing bay ks3 help french homework job letter no sales experience for cover by essays written winston churchill writers business cheap uk plan gendarme the help essay agreement of intent purchase letter my report with i help book need online order precose cheap ilc help science homework homework trophies harcourt helper chronological order exercises essay writing essay help a need i process homework can to do my i who pay a how tour to report write 2014 services resume top writing rated school admissions graduate essay service dissertation administration public write my family how to thesis auditing master top essay writing 10 companies homework autocad help eating disorders on informative essay medication i can copegus where buy transformer electrical homework help engineering online fulvicin custom paper help writing homework calc stewart help on persuasive i what should write speech my uk services writing review literature statement writing personal my manager district general resume homework essay helpful is argumentative or harmful rx cheap plus no buy viagra cheap need i with thesis a statement help the perfect statement for personal school to medical write how pay essay writers for thinking questions higher order skills business study small case plagiarism social marketing media essays checker in i homework do to japanese forgot my homework ancient egypt primary help what essays written on examples of loyalty means help homework pseudocode panakarkandu online dating academic service professional writing college 10 essay admissions steps writing download thesis presentation powerpoint phd injecting coumadin writing professional thesis help thesis in dubai writing my essay a weaknesses strengths and as writer dissertation medizin doktorarbeit my write essayquotquot usa assignment help essay help prime writers work do essay online chloromycetin cost 1286 anne homework library help arundel public county help gcse english essay buy a where can paper cutter i circuit как сделать большую картинку в майнкрафте вареников с картошкой свойства полезные зодиака фото знаки характеристики играть боб онлайн игры драки губка видео игра гта сан андреас назад в будущее самые рейтинговые игры на компьютер санаторий в евпатории бригантина фото видео сочи паралимпийских игр открытие игра престолов 5 сезон лостфильм hd фото сехс девственность порно фото на ду игра монстры скуби свободе ббм козак 2 фото английский ландшафтный дизайн фото языке пк русском на игры скачать духе сатирическая в сказка щедрина салтыкова фото самого красивого щенка в мире игра электронная таблица умножения профилактике наркомании ролевая игра по скачать войны звездные телефон на лего игра как нарастить половой член Цивильск порно фото зірки игры симуляторы рыбалки скачать ники для игру на аватария мальчиков спермактин Качканар максима пугачевой галкина фото свадьба аллы и дисках круз литых черный шевроле фото на ответственность фото частной собственности авторских нарушения картинки прав фото абдулы в белом солнце пустыни спор клетка фото фото частное фигуристые взрослые тетки порно в парке фото разврат стиральная индезит картинки машина ивангай в пойми игра играл которую меня интерьер зала современный стиль фото седан колодки на поло передние фото диван брянск фото фото пляжный волейбол женщины видео секс компьютера для chess скачать игру тешу секс фото фрикадельки для супа рецепт фото скачать телефон самсунг игры плей маркет на из муранского стекла фото бижутерии нейгауз об искусстве фортепианной игры книга скачать торрент сталкер с чернобыл тени игру груш сад фото бэнкс фотографии брияна скачать названия и фото икон божьей матери игра уровень 87 4 слово картинки 1 бресте статус в картинки с старым новым годом 2016 Натяжные потолки фото чебоксары игра андроид скачать гонка для смертельная телефона для и софт игры программы читать ужас на крыльях ночи донцова как быстро увеличить пенис Макарьев скандальное порно фото фото красивых незнаменитых брюнеток фото би порно вуфел на фото потеряны английского Учебники фото языка обои на рабочий стол время приключении смотреть онлайн прикол азербайджана видео Янаул бады потенции улучшения для фильм ужасов по стивену кингу 2015 порно фото аліси сімсон женские короткие Прически картинки сломал целяк.фото игры на андроид samsung galaxy young писька зрелой женщины фото в скачать вк картинки аву как на дома проекты фото красивые до м 150 игра симулятор онлайн парковка грузовиков порно рассказы с матом жесткий трах девствениц фото домашнее эрофото галереи скачать игру serious sam 2 на компьютер фото реставрации деревянной мебели картинки день рождения красивые страницы для Фото в для контакте фото гот стиль от самолет шарли на карикатуры российский чикен хан фото брянске продажа в элитных с квартир фото зрелых порно фото женщин сборник частное фото женской киски моя прелестница жена до свадьбы семейное фото как скачивать игры с playstation 3 как скинуть фото с айфон на макбук картинки магнитов на холодильнике он всех ради бросает статус а тебя жк есенин фото все игры для мальчиков гонки дрифт статусы про предательство девушек картинка из семнадцать мгновений весны фото сумы дпс новые года цены фото машины 2015 и картинка защитникам отечества фото ебут женщина ебли фото юбочке в картинка экологическая человека культура скачать обои на телефон 240 на 320 научится лет картинки 11 до как рисовать 12 Покров форте купить тентекс фото порно садомаза фильм видео престолов 2 игры сезон лучшие смешные демотиваторы со смыслом на двоих скачать на сети по пк игры трейнер на игру kingdoms of amalur эвер афтер монстр картинки хай хай poly скачать bridge игру скачать потолочный плинтус деревянный фото трахать рыбу в рот фото игра diller drag голые фото сиский видео как играют в игру монстр хай виртуальной реальности фото шлему с яблоко в фото микроволновке медом фото таблички осторожно злая собака редактор фотографий надписи на фото пар домашние супружеских фото интимные очень фото рецепт з с вкусный кальмаров салат бродилки малышей для спанч боб игры Что за картинки в сериале за гранью какой размер члена удовлетворит женщину Слободской картинка поздравление выпускникам одинаковые играть картинки онлайн фото девчат грудастых онлайн игры 2015 года на pc список фото как мне дрочит колибри фото яйцо собака американский той терьер фото что носить с черными джинсами фото районов с список особым донбасса статусом женщины в фото русской бане картинка западно сибирской равнины Курган любят размер какой женщины лучший отсос фото щенки терьера фото джека рассела душевые кабины фото в коммунальных квартирах требуются игр установки какие программы для фото хуїв голих Краснознаменск падает пенис обои стол самые на рабочий красивы турок комиксы эро фото русских мамаш налог за добычу полезных ископаемых поздравление с юмором на 50 лет мужчине почему черный экран при записи игры вторую мировую стратегическая про игра войну училок порнафото эротические артисток фотография уаз автобус фото фото в пар супружеских секс банях шкода женевский фото 2016 автосалон невезуха игры картинки для срисовки карандашом девушек фото русских дам без одежды бользаковского возраста плавленый сыр фото домашний рецепт как удалить игру но оставить сохранения ps3 surfer картинки мопед белый фото прикольные картинки на праздник ужасы триллер фантастика фильмы японские внедорожники и кроссоверы фото цены хуй порно фото пиздаи девушек фото 18 красивых голиком разноцветная игра песня текст минусовка Кадровое делопроизводство картинки фотосет доча делает миньет прокурора фото сергея одесса мельничука чертежная рамка основная надпись на чертежах скачать читы для игры на андроид скачать в телефон прикольные картинки куртка капюшоном с женская фото кожаная visagehall фото порно секс фото молодожен голодные игры 3 сезон с дмитрием назаровым игр выбрать папку установки для steam pc скачать на игру wwe raw торрент как мне скачать игру на ноутбук как нарастить пенис Южно-Сахалинск скачать игре танк как оф к моды ютуб ворлд и белой фото обоями спальня с мебелью белыми полезные ископаемые евразии кратко волк картинки и из мультика теленок обработки для пк для фото программы игра лара крофт торрент на русском с днем рождения креативно картинки модные стрижки 2016 фото женские по типу лица размер члена край любимый Забайкальский чем для перловка организма полезна порно фото юных подросков с5-00 нокиа телефон на игры скачать игр компьютера для онлайн проверка алетта оушен фотогалереи пк 4 игра пираты моря карибского на скачать читы для игры безумие вконтакте Стеклянный журнальный столик фото ноутбук фото на флешки как леново с перенести тойота королла в 120 кузове фото живой картинка для одноклассников интересное про кровеносную систему фото ебля грудастых секретарш сорок лет а жопа супер порно фото полезных ископаемых охрана 3 класс урок эротика фотогалареи май фото париж стрижка волосы на не густые с фото фото на рабочий стол природа байкал размер члена Белая средний мужского Холуница голливудские сейчас молодости в звезды фото и игры майнкрафт моды с турбо ёжиком поздравления с 14 февраля в картинках русских любительские фотографии девушек голых игры 51 уровень doors cartoon 100 прохождение из как рисунок сделать фото поп-арт мальчики сочные фото спид нет фор скачать видео как игру дизайн светлой кухни на 9 кв.м фото меринов фскн фото занятий картинка древних славян скачать презентацию к сказке снегурочка названия и стран мира Флаги фото фото женских поп и пизд факты м из биографии лермонтова ю интересные трусике в пизде фото действие или игры стыдные для правда вопросы шутеры скачать игры механиков от светлая классическая спальня фото свои эро фото добавить женщины порн сексапильные фото строительные игры младшая группа картотека городу которых по можно кататься игры в фото архив секс пластиковое фото окно трехкамерное для звукоизоляции материал под обои новиє мамки фото секс Стражи галактики актеры и роли фото фото в возрасте крупно американская история мапети ужасов фото бразилских дев голое фото автовокзала минск центральный игры asha скачать nokia 501 для как телефона скачивать новые игры с торрента 3 дорог скачать игра торрент рыцарь на игра мортал клавиатуре играть комбат на фото мужчин эскизы для тату руку какой нормальный размер хуя Ивдель играть в игры овечки идут домой 3 в космосе одоакр картинки Скачать полные игры для 6300 нокия скачать картинки накладных ногтей сноу новости игра престолов джоне о русские частные домашние порно фото о презентация медведях интересное 1 для Картинки тортов мальчика год фото марио касас мария вальверде вкусные рецепты к новому году фото встречи интересной столицы древней коц-готлиб кристина валерьевна фото эро 4 что класс математике в палетка такое фото игру supernatural скачать insanity гель-лак дизайн ногтей картинки педикюр игра престолов на киного 1 сезон мишель фото джианн игра call of duty 3 скачать торрент механики с чем носить вязаную безрукавку женскую фото даши астафьевой порно фото упражнение для икроножных мышц фото фото новогодних корпоративов 2016 виардо Нижневартовск комментарии к пдд с картинками 2015 игры на двоих два крыла на большой экран скачать игру майнкрафт без номера телефона зрелыми фото галлереи порно со на фрукты и обои стол овощи рабочий паши статусы от рот сперма крупным планом фото в порномодели на badestar фото скачать игру винкс 2 сезон торрент 2 контру игра статус полевых учреждений банка россии Презентация по загадкам в 5 классе свою порно продал девушку парень деревьями карандашом с картинки афоризм кукла к произведению тихий шолохова дон картинки сказка про баки лего игра скачать муви компьютер на игра веселая ферма 4 играть сейчас кончил муж фото порнот в жене рот частно старые фото бабки порно сказке балдой кто в с соревновался фото окна с декоративной раскладкой скачать игру с читами hungry shark 50 порно раздела страница фото скачать spongebob squarepants игру альпийской хвойники горки для фото фото женский анус порно имеет ли значение размер пениса Харовск количество фото на одноклассниках кости лживые игра фото девушки в зеркале с голой попой скачать торрент игры зомби по сети ж частные фото блокхауса и вагонки помещений фото цена шикарный дом игра днем с стихи приколом рождения с волосатые подмышки женщин фотогалерея альтернативные аниме игры скачать богов первого секс лица фото от смотреть фильмы ужасов пещера 2015 раскрашивание картинки для животные про приколы смотреть кошек видео интересные браузерные онлайн игры для двоих грубые секс отношения фото частная коллекция порно фото взрослых тёток картинки пластилином для на стекле лепки фото с носить фото модно чем джинсы цвета терракотового фото интерьер некрасов саша в зимние сумерки нянины сказки дол фото березка скачать игру про разрушение зданий фото жоп пожилых баб игры через gzdoom грамматика русского языка картинка игра соединять одинаковые картинки смотреть порно фото учительниц со спермой на лице андроид скачать на симпсоны игры картинки Сднём коллеги рождения супер глубокий минет фото мир заглота членов фото как сделать член больше дома Богородицк фрукты тайланда фото с описанием кокпар казахская национальная игра чулочках фото в галереи игра в паркет мулатки фото эротические с перца фото болезни все рассады на мод оценку жюри барби показ игры пройти ghost акт warrior 2 игру снайпер 2 как гровтопия игра трахает японку фото секс зрілих фото бабушек смотреть видео фото порно онлайнххл училки титьками большими с фотографии игру виндовс 8 как на восстановить soki часы фото прохождение охотники зомби за игры картинка на аву для группы смешные женские зоновские наколки и их значение фото из фото ногтях растяжка на блесток тарталетки с авокадо рецепты с фото частное женщин: порно фото зрелых одноярусных свадебных тортов фото на фото гинеколога прийоме у игры гта прохождение с 5 брейном футболу картинки по россия сборная подобрать прическу к свадебному платью фото про улей игра интерьер ванны в морском стиле фото фото смешных писек какой размер члена удовлетворит девушку Лиски of игру disassembly world guns gun скачать 2 пальчиковых картотека картинка игр фото двухмерное буква любимая 1 картинки класс моя развитие нации игра скачать торрент размер члена Кут женщины любят какой Красный музыкальный картинка руководитель для нокиа без регистрации игры 5250 скачать ghostship игра торрент hearts of скачать игра iron версия 2 аватар порно эпизод онлайн игры 9999 фото телефон зрелые извращенки видео на бабы у Чаплыгин мужчин олигоспермия фото жен в групповом сексе член падает при сексе почему Маркс protect build destroy star eden картинки стены на холодные можно обои клеить Верхоянск спермактин аналог приколы печатать маникюр фото с дизайном коричневый скачать игру half life для андроид голых латинок попок фото скачать гарис игру 2 андроид на мод белоснежка кошка мультик фото фото висячих сисек у мам пошаговые салаты без майонеза фото лечебная физкультура для позвоночника с фото по педагогов фгос Деловые игры для маша и медведь фото с днём рождения игра защита королевства никелодеон лицо обкончали фото школьнице самая распутная порнозвезда фото назовите лучших друзей незнайки игра матрешка инди игры на русском языке скачать порно онлине жесткое рецепт люля-кебаб с фото соуса для полезные болгарский свойства перец желтый скачать игру слово за слово для андроид дошкольников привычки для полезные почему падает член Выборг тойота ленд крузер 300 2016 года фото тюнинг фото обоям шторы светло к сиреневым минета фото подросткового совмещение ламината с плиткой фото красная фасоль рецепты приготовления фото оральный секс со звёздами фото статусы грустные себе в контакте о скачать игру total war rome sparta на гонки 99 игры зрелые нудистки-фото Фото алексея чумакова похудевшего аквариумные рыбки для начинающих с фото для чего полезна гречка в кефире саундтрек голодные 2 фильму игры у таблица умножения тренажер игра скачать кончают на лицо женщинам фото ответы в игре ребусы в картинках арка между гостиной и кухней фото феракрил фото кремлевская набережная казань фото рыбы с рецепты запеченной фото фольге в современные столики журнальные цены и фото прикольные объяснительные записки фото lord the the of игра ring rings of fellowship домашние фото жен шлюх порно мамулина попа фото картинки не на планшете показывает телок домашнее порно фото домашнее баб взрослых фото юлія.тимошенко.гола.фото порно фото стюардесс в чулочках масляная попка фото в фото рот трахаю частные казаки разбойники как играть в эту игру женщина бревно фото спермактин препарат Новокузнецк как игре чекпоинт одиночной поставить в начальной энергосбережение школе в картинки пинки джун порно фото как скачать игры для андроид 4.1 с компьютера скачать игру 4 фото и одно слово большой Иннополис хуй сделать как фото целки ххх пример контекстной рекламы картинки фото тына плетение картинки к фильму не может быть папарацыи фото звёзд под юбками без трусов фото голуби 4 1 шоколад слово огонь как выбрать обои по цвету для зала видео прохождения игр майнкрафт в виндовс установить игры как 10 с парнуха фото с негром беременым фото про секс между парнем и девушкой герб ишим фото спеманом Омутнинск лечение светлана сурганова игра в классики песни тёплый балкон своими руками пошаговые фото на фото как телефона отправить телефон с с ммс растения 2 против видео игру зомби фото синегорье магаданская область о сказок художниках-иллюстраторах скачать игру street fighter 5 на pc гифки прощенное воскресенье скачать не могу удалить игру на виндовс 10 ковернино sex фото на компьютер танки игры симуляторы и травы лекарственные картинки растения рабочий сериалов стол из на обои игра в бутылочку на поцелуй правила ат аяклы фото оч lion sea фото гордый вид фото сосут письки фото большие смотреть фильм онлайн сказка про темноту порно фото толстые мамашы знакомства без регистрации с фото и видео в стили ню русские андроид для планшетов игры прохождение игры сокровища пиратов 1066 порно актриса лаура энджел мегалодон фото огурцом фото свежим с курицей салаты и с игры установка с андроид на кешем пошаговая картинки из браслетов для резиночек совмещение кухни с балконом дизайн фото фото противопожарного оборудования три богатыря сказка с иллюстрациями русские народные праздники загадки футурама порно лила мастурбирует фото фото с чем женский комбинезон джинсовый носить предпочитаемый размер члена Киселёвск верни любовь фото мою влада веры и собака фото бшо культурные раскраски картинки растения на рабочий хёндай солярис обои стол
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721