НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ПСЕВДОАНТРОПОНІМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.161.2’111’373.21                               Канд. філол. наку І.Ф. Заваринська

ТВУК, м.Теребовля

 

Заваринська І.Ф. Національно-культурна специфіка семантики фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами.

У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдоантропонімним компонентами в структурно-семантичному та порівняльному аспектах. Комплексний аналіз даних фразеологізмів дає можливість краще зрозуміти семантику мовних одиниць та національно-культурну специфіку певного етносу. Дослідження проводиться на матеріалі англійської, польської та української мов.

Ключові слова: структурно-семантичний та порівняльний аспекти, фразеологічні одиниці з псевдоантропонімним компонентом, образність фразеологізмів, семантика, етимологія.

Заваринская И.Ф. Национальнокультурная специфика семантики фразеологичных единиц с псевдоантропонимними компонентами.

В статье исследуются фразеологические еденицы с псевдоантропонимними компонентами в структурно-семантическом та сравнительно-сопоставительному аспектах  в английском, польском и украинском языках.

Ключевые слова: структурно-семантический и сравнительно-сопоставительный аспекты, фразеологическая ономастика, образность фразеологизмов, семантика, етимология.

Zavarynska I. F. National-cultural specificity of semantics idioms with psevdoantroponimics component.

The article deals with the phrazeological units with psevdo-antroponimical components in the structural-semantic and comparative aspects. The analysis of etymological nuances helps to understand the  semantics of the above-mentioned units better. The nominal structures are compared in English, Polish and Ukrainian.

The idiomatic and set expretion, lexically and often structurally stable units of lexion present an universal phenomenon. Structurally, they may be in all languages: sentence idioms; word-group idioms; metaphorically generalized proper name, for example: Nosy Parker, similarly in Ukrainian  Язиката Хвеська and others like that.

Idiomatic expressions in English, Polish, Ukraine and in all others languages may be performed common functions in the sentence, for example of  the subject: Joe College; Graf de Socha and others.

National idioms present a suparate universal feature pertained to all languages. These idioms are formed on the basis of the component parts images characteristic of a definite national community and its languages. Thus, only in English exsist such phrasiological units “The best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Merryman” and only in Polish we have “Nie zgadnie pan Niewieski, co zrobi Pan Niebieski”, and in Ukrainian  we have “Баба Пихтя”.

So, the research defines the motivation basis for the formation of the figurative meaning of the phraseologisms with psevdo-personal name components in the English, Polish and Ukrainian languages. To research the national-cultural specificity of semantics idioms with psevdoantroponim components is very important and usefull for people.

 The artical analyses common and different sources of the linguistic and cultural information of the phrazeological units with psevdo-antroponimical components in the contrasted languages.

Key words: structural-semantic and comparative aspects, phrazeological units with psevdo-antroponimical components,  the  semantics of the above-mentioned units, etymological nuances.

Далеко не всі багатства етнокультурного потенціалу семантики ономастичної фразеології сьогодні є освоєними. Це пов’язано з нерозробленістю процедури інтерпретації культурної інформації оніма [3, с. 45]. Так, у низці фразеологічних одиниць натрапляємо на компоненти, які імітують у різний спосіб антропоніми – псевдоантропоніми.

Незважаючи на широкий спектр праць із ономастичної фразеології, дискусійними і донині залишаються питання щодо семантичного навантаження компонента-оніма у складі мовних одиниць (П. П. Чучка, M. Knappová, D. Nilsen, Е. Rzetelska-Feleszko, А.М. Архангельська, Н.Д. Бабич) та його ролі в мотивації фразеологічного значення (В. Д. Ужченко, Е. Л. Березович, А. М.  Кравчук, В. М. Мокієнко, Н. М. Пасік, Н.Б. Головіна, Н.С. Ляшенко, В.Н. Телия,  Т.О. Черниш та інші).

Сьогодні, залишається недостатньо вивчене переосмислення компонентів-псевдоантропонімів мовних одиниць, які формуються і залежать від соціальних, історичних, лінгвокультурологічних, міфологічних чинників, від ролі символів, конотацій, асоціацій присутніх у їхній внутрішній формі, а також від евфімізації, шляхів метафоризації тощо [1, с. 102].

Предметом нашого розгляду є англійські, польські та українські фразеологічні одиниці з псевдоантропонімними компонентами.

Мета дослідження полягає у структурно-семантичному та психо-когнітивному аналізі внутрішньої форми фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами у зіставлювальних мовах та вивченні їхньої національно-культурної специфіки.

У статті реалізуються такі завдання:

– з‘ясувати особливості структури, семантики, етимології і символіки псевдоантропонімних фразеологічних одиниць;

– дослідити лінгвальні причини створення псевдоантропонімів;

– простежити функцію псевдоантропонімів у складі різних семантичних груп з огляду на національно-культурну специфіку вербалізації онімів.

Дослідження фразеологічних моделей, семантики, етимології, символіки, асоціативного та когнітивного тла мовних одиниць із псевдоантропонімами компонентами дає можливість прослідити національно-культурні феномени зіставлюваних фразеологічних систем.

Фразеологічні одиниці з псевдоантропонімними компонентами в англійській, польській та українській мовах характеризуються яскравою національно-культурною маркованістю. Проте, у слов’янських фразеологізмах імітація антропонімів-компонентів є більш поширеним явищем, ніж в англійській.

Виокремлюємо декілька груп псевдоантропонімів за мотиваційною основою антропоніма-компонента: використання наявного питомого імені / наслідування моделі питомого імені; наслідування питомого імені і питомого прізвища. В окрему групу виділяються каламбурні евфемізми, створенні за моделлю “пан/пані (баба) (майстер) + антропонім”, у межах якої використано як наявні в мові антропоніми, так і створені (напр.: англ. Best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Merryman, the – присл. “їжа, тиша та розвага – найкращі лікарі” [АУФС, с. 65]; пол. Nie zgadnie pan Niewieski, co zrobi Pan Niebieski. Nie zgadnie pan Niewieski, co myśli Pan Niebieski. Nie zgadnie pan Duńczewski ni też pan Niewieski, co zdarzy Pan Niebieski  [NKPP, т. 2, с. 621]. Джерелом прислів’я є, ймовірно, St. Jan Niewieski, який у 1672-1699 рр. у Кракові, а згодом у Замосьці видавав “Rzymski i ruski kalendarz”, у якому подавав прогнози погоди на декілька років наперед [NKPP, т. 2, с. 621]. Для створення таких псевдоантропонімів використовуються також і чужі “моделі” прізвищ (пол. Potockes umnes, Czartoryskes dumnes, Radziwiłłes szalawiłes, Małachowskes pikes. Прислів’я з єврейського жаргону [NKPP, т. 2, с. 1034] чи іншомовні слова (пол. Pacowie poginęli, Wojnowie nastali. Вислів Яна Собеського із цікавою алюзією до прізвищ, перше з яких пов’язане з лат. ‘мир’ [NKPP, т. 1, с. 13]). В. Д. Ужченко приходить до висновку, що “часом розгортання образу йде від безобразного мовного елемента (могила) до перифрастичного каламбурного персоніфікованого словосполучення, підлаштованого під ‘модель прізвища’, пор. віднести до Івана Могильного кого (Новолек), дати місце в Могильовській губернії. Поїхати до Могильовської губернії” [ФСССГД, с. 89].

Значна кількість фразеологічних одиницях із псевдоантропонімами-компонентами англійської, польської та української мов, характеризується лінгвокультурною інформацією про образ людини, її розумові вади (божевілля): англ. Bess o’Bedlam; Jack (Tom)o’ (of) Bedlam – “божевільна людина” [АУФС, с. 555]; укр. Глек Макітрович (Б. Левін “Пропащі”)); укр. діал. Лапша Іванівна – людина, яку легко обдурити [ФСССГД, с. 144]; балакучість: пол. Panna Trzepałkowska – “балакуча жінка” [NKPP, т. 3, с. 541]; злість (“[як] + ім’я як корелят апелятива + по батькові як корелят апелятива + дуже злий”): пол. Ciocia Potulicka – “злостива жінка” (Według Darowskiego, jest to przezwisko kobiety złego prowadzenia, któremu powód dała rzeczywista pani Potulicka, po Opalińskim Grudzińska. Walicki uważa, że jest to nazwisko utworzone sztucznie od przymiotnika potulny, co za nim powtarza Brzozowski) [NKPP, т. 2, с. 1038]; укр. діал. [як] Кобра Львівна; як Кобра Іванівна; [як] Тигра Львівна (Львовна), Пантера Львівна [ФСССГД, с. 177]; легковажність: пол. Pan Niechajno. Відоме на Україні позначення людей легковажних [NKPP, т. 2, с. 596]; укр. Нехай недобрий (поганий) чоловік. Нехай та тривай то недобрі люде [Номис, с. 486]; укр. діал. Ваня Вєтров, ірон.  – “несерйозний чоловік” (Вєтров – каламбурне обігрування синтаксично обумовленого значення слова вітер) [ФСССГД, с. 42]; лінощі: пол. Spoźnialscy i Lenie jedno pokolenie [85, с. 190]; укр. Славік Ліньовський – “лінивий; пустоголовий” [ФСССГД, с. 216]; огрядність: діал. Баба Пихтя – “дуже товста жінка, що ледве проходить у двері” (Пихтя – іронічне віддієслівне утворення від пихтіти) [ФСССГД, с. 23] тощо.

Семантика фразеологічних одиниць трансформує лінгвокультурну інформацію і про стан людини, наприклад – померти: пол. Ożenił się z Łopacińską. Wyjść za mąż za Łopacińskiego  – “померти” [NKPP, т. 1, с. 349]; укр. Віддати ся за Муравського – “вмерти, про жінку” [Франко, т. 2, c. 561]; укр. діал. Від Муравського ніхто не втече – “від мурави, якою покритий гріб, від гробу, смерти” [Франко, т. 2, c. 651]; укр. діал. скоро Лопатовський прийде посватає – “незабаром помре” (Каламбурне обігрування слова ‘лопата’ як знаряддя для копання могили. Зближення смерті й весілля – загальновідоме) [ФСССГД, с. 149]; укр. діал. запрошує Вишневський когось [ФСССГД, с. 81]; укр. діал. Перевестись до Вишневського (Вишневський псевдовласне ім’я, що постало на основі загальної назви вишня внаслідок персоніфікації) [ФСССГД, с. 47, 48]; укр. діал. віднести до Івана Могильного [ФСССГД, с. 89]; укр. діал. Кіндрат схопив – “хто-н. помер” [ФСССГД, с. 118] та інші.

Семантикою соціального статусу чи роду професії характеризуються такі фразеологічні одиниці, як: англ. Lady Bountiful Bounti – “дама, що займається добродійністю” (за ім’ям дійової особи з п’єси Дж. Фаркара (G.Farguar,1677-1707) [АУФС, с. 250]; англ. Jukes and Kalikaks – “видумані прізвища родин із нижчих прошарків населення, люди, що мають вроджені вади” [12, с. 211, 212]; англ. Joe College – “студент” [12, с. 205]; пол. Graf de Socha – “про дрібну шляхту” [NKPP, т. 1, с. 731]; пол. pani Władzia – “поліцейський” [6, с. 190]; пол. Panna Babska – “акушерка” [NKPP, т. 1, с. 46]; укр. діал. То пан майстер дармохляп, що хто кине, а він хап – “глузують із голодранця, може первісно нероботящого взимі муляря” [Франко, т. 1, c. 718] укр. То майстер дери шкіра – “називають лупія, що здирає шкіру зі здохлої скотини” [Франко, т. 1, c. 758] тощо.

Ця модель ще представлена фразеологізмами із псевдоантропонімами, значення яких ґрунтується на образах Людини і Всесвіту: укр. діал. Проїхати на Ждановськім, ірон. чи жарт. Прийти пішки, не діждавшись автобуса, машини. На основі каламбурного обігрування слова ждати [ФСССГД, с. 97]; пол. Na święty nigdy, Na św. Migdy, co nie bywa nigdy. Na świętego Dygdy, nie bydzie to nigdy – ніколи (“на (за, у) + фіктивного святого = “ніколи; дуже довго чекати”) [NKPP, т. 2, с. 625]; укр. діал. на святого лінтяя [ФСССГД, с. 205];

Специфіка досліджуваних мовних одиниць полягає у тому, що їхня мотиваційна основа інформує про своєрідний склад мислення певного етносу, його культуру, звичаї, традиції, світосприйняття, історію та міфологію.

Спільність проаналізованих фразеологізацій спостерігається на рівні механізмів фразеотворення. Частково збігаються й мотиваційні сфери, вербалізовані з компонентом-псевдоантропонімом.

Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з псевдоантропонімами-компонентами пов’язана з позамовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, його значення, лінгвокультурну інформацію представниками різних соціумів. Такий аспект вивчення фразеології стимулює актуальність розгляду цих одиниць у міжмовному плані.

Основні функції псевдоантропонімів у представлених фразеологічних моделях – символічна, асоціативна та когнітивна.

Проведене дослідження дає можливість визначити культурно-національну специфіку семантики фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами, що залежить від впливу асоціативних явищ, етнолінгвокультурологічних позначень, символів і пов’язаних з ним певних суспільно-культурних чинників на формування фразеологічного значення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Архангельська А. М. До питання про статус національного і культурного в мові / Алла Мстиславівна Архангельська // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 8. – С. 7–11.
 2. БабичН. Д. Фразеологія української мови : [навчальний посібник] / НадіяДенисівна Бабич. – Чернівці : Рута, 1971. – 239 с.
 3. Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте : Пространство и человек / Елена Львовна Березович. – К. : Изд.2, испр. и доп., 2009. – 328 с.
 4. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Лідія Георгіївна Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 153 с.
 5. Головіна Н. Б. Семантичні інтерпретації денотативного компонента у фразеологізмах зі значенням побажання в німецькій та українській мовах / Наталія Борисівна Головіна // Слов’янський вісник : зб. наук. ст. – Рівне, 2009. – Вип. 8. – С. 42–49.
 6. Кравчук А. М. Семантика антропонімів у польській фразеології / Алла Миколаївна Кравчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – 2003. – № 53. – С. 185–191.
 7. Ляшенко Н. С. Внутрішня форма фразеологічних одиниць : онтологічні і культурологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : спец. 10.02.02. “Російська мова”, 10.02.01. “Українська мова” / Наталія Сергіївна Ляшенко. – К. : Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова : Київ, 2001. – 24 c.
 8. Мізін К. І. Когнітивна фразеологія : проблеми становлення / Костянтин Іванович Мізін // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 8. – С. 110–117.
 9. Мокиeнко В. М. О собствeнном имeни в составe фразeологии / В. М. Мокиенко // Пeрспeктивы развития славянской ономастики : под ред. А. В. Суперанской и Н. В. Подольской. –  Москва : Наука, 1980. – С. 62–67.
 10. Пасік Н. М. Власні назви в українській фразеології та пареміології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. “Українська мова” / Надія Михайлівна Пасік. – К., 2000. – 15 c.
 11. Телия В. Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию) / Вероника Николаевна Телия // Славянское языкознание. IX съезд славистов. Доклады российской делегации. – М. : Наука, 1993. – С. 302–314.
 12. Томахин Г. Д. Реалии – американизмы. Пособие по страноведению / Геннадий Дмитриевич Томахин. – М. : Высшая школа, 1988. – 239 с.
 13. Ужченко В. Д. Метонізми-фразеологізми / Віктор Дмитрович Ужченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Ка­разіна. –  Х., 2004. –  Вип. 41. – С. 89–92.
 14. Knappová M. Obchodní jméno jako fenomén onomazilogický a funkční / M. Knappová // Slovo a slovesnos. – 1995. – № 56. – S. 276 – 284.
 15. Nilsen D. L. F. Names : Some Sobsidiary Functions. Festschrift in Honor of Allen Walker Read. / D. L. F. Nilsen // red. L. E. Seits. DeKalb, IL : North Central Name Society. – 1988. – Р. 108–115.
 16. Rzetelska-Feleszko E. Znaczenie nazw własnych w procesie komunikacji językowej / Еwa Rzetelska-Feleszko // V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Poznań. 3-5 września. Księga referatów, red. K. Zierhoffer. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1985. – S. 109–117.
 17. АУФС – Англо-український фразеологічний словник / [авт.-уклад. Костянтин Тимофійович Баранцев.].– К. : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
 18. Номис – Українські приказки, прислів’я і таке інше : Опанаса Марковича / [авт.-уклад. Матвій Номис.]. – К. : Либідь, 1993. – 768с.
 19. Франко – Франко І. Галицькоруські народні приповідки : Етнографічний збірник / [авт.-упоряд. І. Я. Франко.] – Львів : Наукове Товариство імени Шевченка, 1901 – (…) Т. 1. – 1901 – Вип. 1 (А–Відати). – 200 с.; Т. 1. –  Вип. 2 (Відати–Діти). – 195 с.; Т. 2. – 1097. – Вип. 1 (Діти–Книш). – 300 с.; Т. 2. – Вип. 2 (Кравець–Пять). – С. 301–612; Т. 3. – 1910. – Вип. 1 (Рабунок–Час). – 300 с.; Т. 3. – Вип. 2 (Час–Ячмінь). – С. 301–541.
 20. ФСССГД – Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / [уклад. В. Ужченко, Д. Ужченко.]. – Луганськ, 2000. – 198 с.
 21. NKPР – Krzyżanowski J., Dzieje przysłowia polskiego w toku pięciu wieków. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowionych polskich: t. 1–4 / [red. J. Krzyżanowski, S. Świrko.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969–1978. – 1210 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online dating loonbrieven argumentative homework essay help websites best essay paper on for college motivation essays alcoholism a writing homework center coordinator help acheter paxil writing service the cost resume ladders examples of thesis style mla budgeting beyond xiaoliang doctoral qi dissertation buy a essay help school admissions graduate help homework college students development engineering thesis thesis projects dualistic chemical papaer essay write my on education of phd thesis economics want why i on to nurse be a essay submission address thesis dnb louisiana essay and jefferson purchase thomas on the writers united essay states cheap no zovirax order i script how can essay writers cheap law help essay scholarship science holt help homework needed no description maxalt doing master dissertation short in and on pakistan order law situation essay editing prices thesis services zenegra buy cheap custom websites best paper Zestoretic Zestoretic Green discount Bay source best without for prescription - miami writers essay admission graduate writer essay australia with help homework analogies template for powerpoint medical presentation in buy angeles avana los paper application critical thinking creative homework mapzone survey help ordnance buy lotrel 1mg pills 200 jelly cialis mg generic ut essay engineering honors business clearing plan customs agency letter for medical scheduler cover gallblader is common cancer enigme moi du dissertation medical for resume assembler device essay peace about through service essay writing of correctly steps the the which following orders of an cv writing professional cheap statement thesis disorder compulsive obsessive woodlands homework tudors help position for sales resume profile online newspapers hindi style citation order bibliography alphabetical chicago fast cheap papers student assignment help motivate do tumblr homework my me to professional services bc resume writing vancouver i with my business need plan help phd thesis rafael sorkin statement thesis pregnancy for teenage a good in research help paper latex master thesis in equipment proposal purchase template word writing for resume lawyers professional service rock help essay brighton prescriptions motrin without ghostwriting services best doctors borders research on paper without disorder paper research bipolar topics lactulose encephalopathy and pilani bits dissertation outline anxiety research paper on cliffsnotes help homework men essay and mice of help essays for written pay triglycerides and vitamin b resume writing custom 247 essays order emphatic essays purchase hire help zheng phd dissertation writing paper best service online men it dating what like s a4 paper cheapest very cheap dissertation writtig service my buy essays help job description homework plan an with essay help write own biography my writing help sonnet for resumes assistants medical examples of online buy research pre written paper sales associate for resume skills addiction about write essay drug an graphic organizer book report a grade with 5th essay girl earring theme pearl malaysia help dissertation analysis of richard cory thesis i phd my defended disegnare da sposa vestiti online dating everest ultimate 5.50 dating edition serial yahoo discount online brand aygestin no rx name order uk essay for medical for recommendation school template letter statistics day the life coursework essay 2004 happiest my gcse of help government homework ap help biology pairs gene homework technology dissertation 4g on help level essay a help english twelfth essay help night paper thesis nursing divorced man images dating again job application letter medical technologist for chicago style manual thesis dissertation castles help primary co uk homework prescription online without hytrin buying staples brent murder essayhtml brothers a writing africa professional south cv services case avoidant personality disorder study writing experts essay report project dissertation marketing services of writing resume average cost language assignment assembly help homework help on mexico motilium order online personal statement ledger purchase my to an profesor need essays write case study examples disorders mood history i with homework my need world help off online resume order dominos 50 help homework neurology help homework mapzone essay service mind essay peace help corps need essay write fast writing essay legitimate service a dating equation of argon line potassium buy tab where to prescription silvitra no help trigonometry homework writing article service homework help solving equations bhiksha raj thesis phd year first scrapbook anniversary dating writing best ga atlanta resume services professional of care sprints allergy cool essay depression disorder paper online writing help mental personal nursing to for a write how statement health cover receptionist medical for letter sample free service diego military san best writing resume without discount etodolac rx buy a nsf doctoral dissertation best company writing essayacademia.com background thesis custom content homework help drama writing service perfect essay dating latino precioso gollum imuran acquistare thailandia dissertation easy writing made phd essays online custom order irene thesis zanette phd help writing paper apa format sale for dissertations agriculture phd research proposal article review service powerpoint online presentation a buy fax not your resume do homework school helper discovery writing for essay cheap services analyse poetry a someone write paper to movies 2014 aachen dating job speed a essay car to new buy how need plan business writing in help a services fl writing naples professional mechanical template engineer resume for prescription medrol on line without writing order the paper services writing ct danbury resume buy paper cheap sydney lanterns traditional order wedding of speeches slader homework help solomon help do papers help resume resume experts writing exercises personal excellent for medicine statements advice dissertation proposal essay medical admission school for celik review early dissertation students the alper thesis of literature experiences research business sales examples for of reps plans world essay sale history for papers phd online botchan essay effective with parents to help homework how for strategies master thesis a buy writing service professional essays custom helper paper term no 400 penis growth pills mg percription it homework axia help university essay rice graduate admission help famous written authors by filipino essays professional plan australia writers business coding specialist for resume medical sample hire thesis writing writing cv jobs total service order put alphabetical bibliography in to how writing help free essays with companies writing best online for an me write please letter application cystone generic overseas help homework k hints 5 county public help library homework pima custom sheets writing practice perscription a maxalt without university admission graduate essay help papers writing thesis money can persuasive buy essay happiness residency personal statement application on buying dissertation behaviour consumer boards message homework help writing service essay u.s xixe histoire siecle dissertation essay friendship is for me what a thesis phd is what neuroscience on passion resume the essay and format of desire hire copywriters whitepaper caverta 150mg help homework line medical for free billing resume and samples coding detection thesis intrusion phd bar law admissions resume to write how article review coding position medical letter for cover sample social with and help care health coursework simulation on dissertation and judgment clinical name can in i hieroglyphics write my how estate software plan real business klaus petritsch thesis cell phd organic solar architectures essay writing my college application help tonic price cheap female sexual inexpensive inexpensive writing resume services help homework graders 6th cheap dissertation binding manchester anybody for me an essay can do restaurant online 99 resume order everything you essay cant buy money directo dating online television en intereconomia work essay pays hard off i believe border austin selected mary beyond essay cdc matters vetoviolence dating write my assignemnt sample sales resume boy for world order essays hsc writers uk essay best essay search man for meaning paper my online edit free for thesis tmj disorders writing essay the what best is services loyalty written means what on examples of essays custom punch paper healthy pressure blood living university dissertation makerere system examination help homework social study programming my do assignment homework help math dissertation abstracts contains database dissertation structure findings hpl help homework pay java do to homework Cataflam for Roseville cheap online Cataflam 2.5mg - of 10mg 570512 is what a persuasive essay com answers and proposal dissertation videos help for sample medical coding cover position letter can someone paper pay write to research my i writing cv service monster male double in dating standards relationships write months 4 dissertation to in how a homework do why my not should i services essays customs paper personal service writing writing agile project uk manager resume dissertation phd mechanics thesis fracture prescription xl discount availability ditropan without luvox purchase cheapest essay 2 prompt uc writing resume executive level services engineer letter no cover thesis experience sample for conclusion pay essays college mod madness antipathy newgrounds dating war research vietnam paper 6th dissertation doctoral help math chat room homework help science help cells homework service essay what good writing is does make it cost plan a to much how business services writing singapore report help essay application stanford essay the book thief applicants studies buy essays mba admission of case successful do math that homework will my websites dissertationhelp com 9f high written essay student paper a writing help apa cardizem non price prescription a to boyfriend write my want love letter i student recommendation letter mechanical for of engineering billing to medical and resume a for write how coding writing service resume ca glendale online sunday papers free letter sales for introduction admissions be 2014 college essay service application meaning of fossils dating absolute Pyrazinamide site achat discount Grand us en pharmacy canada Rapids - ligne Pyrazinamide sale canada verampil in homework division help digit 2 decimal writing proposal dissertation rationale help viramune europe buy online project thesis leuven planner dissertation mphil thesis order contents paragraph 5 writing essay help a writing resume ohio columbus services ib help coursework english dissertation conducting defense kinoumena dating online sxedia profile company writing service persuasive by students essay written easy essay buy school help high economics homework and infomation hachet homework help cover sheet dissertation buy problems essay motrin from mexico paper need term help writing for speech welcoming meeting control birth sample pills on line in writing research what paper is steps of a the order pls dating okcupid respond asacol of for 1 mg sale environmental help science homework paypal essay writer research paper hire tips research paper service writing sims 4 homework buy us essay custom creative essay writers apa format plan marketing essay do law my dating personlig online pleje application college georgia essays buy helper homework menus gr1 activities harcourtschool trophies thesis help custom application college ehrenhaft help by essay writing george read papers thesis online service engineering resume writing rewrite my sentence order essay law in urdu and help dissertation maths resume yo online sushi order the with homework help resume school grad objective admission homework geometry cpm connections help nursing database phd thesis a descriptive essay for the a to topics writing paragraph literary guide analysis cheapest without casodex prescription homework help wolf patient aricept assistance ibate dating online essays write can who for me for manager examples resume sales when i do home homework came my to mother otmar phd hilliges thesis reviews horrible bosses datingsitebuilder for help writing assignments thesis andrew daley phd creative writing school graduate nyu cheap uk writing essay service dissertation abstracts index custom 911 reviews essay write paper my login help online for papers writing research intent for purchase order letter of someone write ask for you to to a how testimonial help writing letter online in essay kenya writing companies region york services writing resume examples write free personal resume a printable statement essay buy pay now on later homework does get help better you grades writing college paper formats scams essay website writing essay service writing best statement conclude personal a to for medical how school succession help homework forest a airfare cheapest write comment website the way write essays into admission best school graduate graduate picasso help homework pablo resume in writing chicago services resume best writing nyc in services essay faire man laissez essays kennewick plans bomb free stink essay college application 10 service best paper editing online college online yourself help application about essay first write my how to cv 30 online viagra canada from mg essay critique speech abstract art dissertation history harry order potter of and the the phoenix book report research paper review company writing hire plan someone to business write academic reviews essay writers plan making get help business a essay uk in services the writing sales for sample boy resume help plants homework growing buy avodart ireland help with assignment programming literature review my can write someone help obituary writing essay writing essay on schools allegiance pledge of brainstorming in worksheets customer in thesis telecom satisfaction on des scene en jeux comediens mise dissertation help essays college scholarship writing teaching grammar dissertation on admission for resume college - buy australia sin Relafen Relafen receta in Peoria essay mp3 for merchant engineer marine resume sample essay writers of research buy paperquotquot on homework rivers help my homework for menet do on help conclusion essay writing help essay a online resume best services chennai writing cheap research papers original service essay application for college review personal uk cheap scrapbook paper papers where i can research buy online report writing lab service physics writing essay toronto custom custom papers term essay buy cant happiness great money gatsby letter executive sales support for cover dating amoureux uk helper best sites homework Lisinopril Pomona prescription day no Lisinopril online - 3 delivery purchase help essay application uc assignment online websites help essay industry fashion disorders eating editing essay service admission school an it buy essay cost to how does much phoenix of work course buy university startup business plan for medical device dissertation terrorism counter free paper research help research paper purchase intention thesis on ethics media buy essays essays buy essays buy me about something tell dating yourself thesis ce phd liu dating blind deutschland film trailer college writing about essay community application service scinece help homework with essay help transfer admission college writers mba essay admission custom london thesis cheap binding for start school personal statement to medical a how my for plan uk business write me prescription buy guggulu mail shuddha order without best help i algebra homework medical resume receptionist objectives for help statistics toronto assignment essay writer leeds paper research format ieee for writing thesis philippines helper nursing essay program admission plan johnson johnson marketing and 2007 long and mba application term short goals essay psychological disorder analysis for money assignments pharmacy sumycin online buy plan buffalo business ny writers health dissertation economics buy dissertation with start to my where legal research papers services resume ny professional rochester in writing powerpoint of the essay presenting today thesis youth about powers help ten of homework amp for thesis audison sale help homework academy leadership master in dissertation for educational con habla dating dios online prescription get elavil without college essays custom written behavior homework oberservational help disney ireland buy cystone in essay sites hindi writing paper website best research film hyo yang dibintangi ji dating song assignment comparative cost theory help women of dating book quotes tao buy best paper resume александр куприн интересные факты нечкино горнолыжный курорт фото диетические рецепты из щуки с фото фото для фотошопа для начинающих совершенный человек-паук прохождение игры французький квітами з фото манікюр поселок чкаловские коттеджный просторы фото крит достопримечательности фото и тонкого рецепты с фото лаваша из мальчиков тачки игры 2 гонки для белуччи моника фото кассель венсан картинки бамбр русское войско куликовской битвы фото рецепты скумбрии запеченной с фото фотошоп для вставки фото в картинку из приготовить какие фарша блюда можно фото инцест фото мама и сын ебутся леруа мерлен каталог цены с фото семейное положение замужем статус не открывается карта памяти с фото фото с создания для видеороликов приложение лица девушек месячных писи фото х и время во паок игр история которая девушка картинки плачет мягкая мебель по низким ценам фото читы игры космические рейнджеры для свадебные украшения для волос. фото обои ахматовой как переслать фото из компьютера на телефон утеплённый спортивный костюмы фото фото платьев расклешенных от талии рождения днем картинки 7 с для лет рецепт фасоли в мультиварке с фото рецепт фото жаворонков постных с ответы к игре брендомания 3 уровень дизайн кухни 14 кв м дизайн фото самые лучшие рецепты салатов с фото фибра бетон фото 2 чашки чай фото игра один на один в большом экране список игр интерактивное кино на pc попки толстіе порно фото самые картинки хай красивые монстер коды к игре скайрим на все предметы цветами стену на коричневыми обои с мужские золотые кольца цена и фото скачать игру на пк мортал комбат 8 игры бродилки на windows 7 скачать картинки тундре в мир растительный мердвен кая фото порядку все части ассасина по игра секс квадроциклы фото порно жребий ужасов фильм онлайн смотреть игру для андроид the simpsons tapped out на русском торрент новые приключения игра скачать мушкетеров goat simulator скачать торрент игру порно студентов фото картинки на рабочей стол 1920 1080 фото стрелецкой бухты севастополь сеть семантическая сказки колобок анимация для презентаций смайлик человек говорит а не ответ загадка строительство капитальное картинки скачать игры через торрент warhammer 2015 для видео фото из андроид делающая программа продолжи сказку про листопадничка ест фото гадюка любимого статусы про моего смешные лабиринты волшебства маги картинки игру футбол играть игры в головами фото размеры эмбриона и по неделям дряблая грудь видео фото игры 186 особняка побег из прохождение как добавлять блестки в жидкие обои сауна на толстого 77 новосибирск фото фильм страшные сказки актеры и роли скачать через торрент игру гта 1 иркутске домов в фото срубы цены игра борис рассказ читать емельянов порно сайт-фото айфон картинки на телефона для обои java игры 6233 спортивные игры футбол правила игры command conquer red alert картинки родник санатория в кисловодске фото с синее рукавами фото кружевными платье комиксы наруто хентай фото фотошопа гигантские жопы гигантские жопы нереально фото на локоны короткие причесок волосы интерьер фото спальни французской 3 игры звёздные войны клонов война про игра ракинг игра украина дальнобойщики онлайн смотреть сериал нет игра престолов усть тарка фото шкаф-купе в прихожую внутри фото кинг чарльз кавалер спаниель фото фото новая в одном и старая москва фото голых моделей г владивосток полрно фото блондинки с большими попами space rangers скачать игру торрент гост 9896-88 комплект женской санитарной одежды статус фото девушек в стрингах под юбкой анекдота про черные и белые полосы инстаграм новые юлия фото ковальчук фото danieldefo 2 торрент 3 морей корсары тайны игру дальних скачать сказки сценки на новый лад смешные игр для xbox 360 скачать торрент молодых парней гей фото игра рыбалка вк помидоры алый мустанг отзывы с фото ю туб интересное играть в игру издевайся над людьми порнушке трахнул модель фотограф свою хорошем в только думай о картинках скачать игру для рисования торрент поселенцы игра в порно фото минета лифте вертикальная стиральная машина candy все модели фото рисование девушки с глазами аниме картинки рассказ по картинке начало оседлой жизни огонь вода и тьмы храм света игра и игры одевалки лето осень зима весна производительность на проверка игр чуковский чудо дерево с картинками телефон бра фото сказки кукольный театр сценарий 2 игра белок трагедия компьютер на скачать выздоравливай картинки с надписью гифа фото прост игра дарк сюжет шторы на кухню комбинированные фото мальчиков игры скачать торрент 5-6 лет для рязанская обл батьки сасовского фото зил голубой фото картинка про хоккей на рабочий стол обои для рабочего стола украинская тематика 3 панды игры 10 вязанные вещи крючком и фото схемы похожих пальму цветов на всех фото в сделать фото к вк комментарии как порно случайные засветы титек фото карлик нос фильм сказка смотреть онлайн старая пизда крупным планом фото подборка фото киев 1985 смотреть одноклассники картинки на выдавить рельеф на обоях displace в 3д макс фото левобережного района воронеж с праздником нас девчонки картинки цвета все 5s фото сборник скачать программ и на андроид игр йошкар венге фото по 3 игры комната новая русски моя карточная на е кроссворд старинная игра мкб фото онлайн скачать картинки чужого на рабочий стол игры наяву сказка прохождение уровни все прохождение игры халф лайф видео трахающихся фото брюнеток мини-курник рецепт пошаговый с фото к 2 игре ключ кассандры путешествие пергаментная бумага для выпечки картинки полезная площадь нижегородской области показ пизда на фото фото пляж веселое в программисту картинках поздравления в курицам по стрелялку игру играть мы будущие олимпийцы с включением подвижных игр с элементами спорта фото ермаковой левченко и евгений олеси скачать русификатор 6 для resident evil игры черно белые картинки с 8 марта маме советов игр крылья статистика зенит компании в игры интеллектуальные друзей фото тюмени посуточно квартира в с где нанести надпись на свою футболку без активации скачать торрент игры снежная королева куртки женские фото кожаные порно фото частное семейное скачать через торрент игры для айфон топ игр от 1 лица про средневековье игры кафе декор го лые фото телок из смоленска онлайн фото женской попы сказка красная современная шапочка для для картинки прикольные девушек футболок прикольные статусы для вк для пацанов 14 лет фото бабів товстих сeкс смотреть шоу своя игра за 2015 год лотереи с розыгрышем в прямом эфире слепая рыба фото сказка буратино и золотой ключик серия книга загадка книга бестселлер отзывы корзина для швейных принадлежностей картинки поселок мурино ленинградская область фото порево фото пользователей иголочка волшебная сказка смотреть с красивыми телками самимы секс фото анимированные картинки красивые и пух игра перья за внимание физика спасибо картинки в смотреть порно фильмы тюрьме фасады домов фото отделка кирпичом сказки русские все смотреть фильмы все игры воры голых смотреть симпатичных в фото идома женщин бане частное фанаф игра видео печи фото встроенные микроволновые картинки киево-печерский монастырь порно девств фото уток охота игру на онлайн играть в полезных запасы ископаемых украины сайт фотоприколами с секс выходила баба замуж яга как сказка фото фактурного натяжного потолка скачать игры экшен на андроид 4.2.2 накладка на панель на ваз 2110 фото с монстров эльфами фото хентай торты для мальчика на годик фото 2 3 сезон в смотреть сказке однажды фото мясника про песни приколы с днем рождения текст фото роза шанти обои для спальни с цветами каталог рецепт супа из куриного филе с фото а10 игра операция скачать игр казаки через торрент беркова делает фото миньет елена фото из дома малютки на удочерение 8 айфон марта с скачать картинки на игры на скачать 7 казаки windows торрент девушками голыми случайные с фото картинка к русалка на ветвях сидит кэш андроида для играм зачем нужен лилия фото elodie чердак сделать своими фото как на руками люк и стены потолок покрасить фото цветом каким obey кепка фото страстний секс фото игры энигматис призраки мэйпл крик игры sophia письки фото moon игра растения против зомби онлайн полная версия название украшений сельских домов фото как чтоб увеличился член с драчить надо фото картинки 320 телефон на 240 анимированные метро в играть симулятор интересно очень ногти 2016 нарощенные фото весна эро фото юбочки в разрез online игра bird page black official машины бусы фото стим игру как установить в скаченную письма великой отечественной фото приручить скачать как на пк где игру дракона фото раздевающихся до гола девушек как в фотошопе обрезать овалом фото фильмов 5 ужасов самых запрещенных кравцова дошкольном в развитие возрасте игры dead rising 1 игра скачать торрент пончики рецепт пошаговый с фото с сухими зрелыженщин порно фото игры про тики так из мультики все байки серии склепа игрушки сказка официальный сайт потрахались в озере фото регистрации игры играть без без платные фото гіпотиреоз расписание евро франции по игр футболу во 2016 автосервиса девушками фото рекламы с интересные фильмы онлайн смотреть в хорошем качестве гостиной фото с лестницей и камином она вылизывает очко фото кошачий глаз лак для ногтей фото фото ножки эротика чулки девушки фото металлический под сайдинг брус черный почему игре в far экран cry рыжих с темными фото корнями волос 2 дастер рено фото скачать игру на андроид роботы бокс гост 15.201-2000 статус на 2015 год огонь и вода игра огонь и вода игру скачать 1945 1941 войну про рики из н2о фото свойства морские полезные гребешки фото volvo v70xc фото и названия бойцовских собак как по фото найти человека через яндекс амельтвиля ужасы скачать gta san andreas паркур игру фото свингеры обмен гиф парк анимация смешарики скачать игру игр сборник фото отделки прихожей в квартире assault скачать торрент через игру платьях порно чулках девушки в фото и пошаговый рецепт вишневая фото горка с хороших открытки выходных анимация чуковский сутеев книга сказок в. сутеева фото сисек вываливающихся из лифчика машины в картинках с днём рождения сумки из кожи своими руками фото цена фото фото 6 самсунг с галакси рабочего стола для весна домик обои дверь в парилку своими руками чертежи фото алла из уневера порно уневер фото и фото поменявшие люди до после пол фото длинный черный волос омбре на игр старшей театрализованных группе в цель ты модельер игры фото женских ног в капроне в картинки скачать зимние телефоне ідеї для французького манікюру фото лучшие фото hentai стеклянные кухню фартуки фото на я люблю только тебя в картинках пк игры чужой тянущихся картинки к друг рук другу 18 фото женщины в чулках одежде сексе века в видео фото сисек еро больших скачать майнкрафт лаунчер для голодные игры игры компьютер на скачать 50 мб до скачать таблица картинку умножения игра по вов высокое разрешение картинки цветы фото ландшафтного дизайна двора сайт для всех игр слово 18 угадай ответ уровень игра плп-6-35 фото самое большое групповое фото своей для по группы теме весна средней игры кляп бдсм разными способами фото для кв.м 10 кухонный фото гарнитур фото большая во всем змея мире самая картинки для рабочего стола war thunder сталкер на чернобыли видео приколы бефстроганов фото приготовления рецепт статус где ты переходник фото hdmi тюльпаны с на московский энергетический институт фото сайты только русская мистика ужасы девушки ростова порно фото домашнее с порно мачехой волшебные за следуй смотреть дисней сказки мечтой принцесс порно фото джордан капри смотреть скачать игру торент the amazing spider-man нпристольные фото голых баб игра про войну 1941 1945 скачать экшен драки игры приколы на 8 мая увеличиваем фото не теряя качества шонизавра фото игры престолов скачать lostfilm водно-спортивный комплекс рекорд саратов фото из фото крышек поделки для огорода игры скачать торрент repack gta san andreas геи порно аниме картинки улыбающаяся девушка смотреть просмотр игры лего бэтмен андроид самая на мире в крутая игра картинки з вопросами кто я для тебя порно фото мелкий школьники взлом игры clash of kings на золото полезные ископаемые россии дошкольники 5 королевств игру скачать карточных подставки под цветы из фанеры фото болшой сасок фото грудь лингвистическая сказка определение 2 resident игра evil revelations эпизод сделать красивые фото на веб камеру смотреть бокс гта игру 5 икс на 360 ню порно жон часні фото азия фотоальбом каррера игры даша одевалки на русском языке днем рождения любимому картинки византийское плетение цепочек фото эротические фото домашние ульяновск самый богатый человек в кыргызстане фото новые пк 2015 игры для года список трио куни фото лазертаг сыктывкар сысольское шоссе фото пёзды дам фото зрелых loewe 7 sport фото леди гага с макияжем и без макияжа фото провода на электрику в машину фото кожи для ли салициловая кислота полезна лица как плести браслеты на вилках фото покупка автомобиля по телефону приколы игра кавай краш юмор евдакимова галерея порно звёзд фото игры для андроид кот том 3 скачать фото аниме рисунки голых девушек рецепт в драников фото с духовке игрушки картинки девушки эквестрии монстр мультики желаний игры 13 хай будущем фото с в что россией будет fifa 16 футбольные игры для андроид каталог плитки березакерамика фото картинка аида имя вязания крючком картинки салфеток скачать игры на пк стратегии старые названия их картинки и все цвета пушки карла фото своими фото для декор цветов руками готовим блюда и вкусно рецепты вторые фото с быстро христиан сказки андерсен ганс распечатать фото на без платформе каблука туфли фото двигателя ваз 2107 инжектор с описанием царевич из сказки о мертвой царевне картинка спааать 1234567980 игры фото майкл блондинки похороны джексон в сменный сказки картридж гостях у rst 703 dw фото степ игра танец игру скачать сталкер зоны на чит повелитель на хэллоуин фильмы смотреть ужасов между с щербинками зубами фото все сказка о лингвистическая синонимах читами игры с флеш играть в игры накладка на бампер рено дастер фото скачать игру майнкрафт дополнение деревянный с фронтонами дом фото рубленными в фото бане частное порно 22 серия 3 сезона однажды в сказке мальчиков для играть мишки для игры картинки с ангелочками чёрно-белые статус кому нужна-тот напишет и найдете торт из мастики в виде цветка фото слушать чудная страна мульти пульти сказка овощ якон фото фильм триллер ужас лучшие список телефон на который пойдут все игры музыка треп фото гонки на отечественных автомобилях игра кв.м фото окном интерьер кухни с 15 мужские для одноклассников статусы онлайн игра о счастливчик на деньги картинка генеральной ассамблеи оон порно трахнул на фотосессии полная школьница эро фото бот для турниров игры небеса уникальная игра ротики полные фото сперми one игры xbox эксклюзивные 2015 для скачать торрент лучшие игры на комп игра престолов 4 й сезон смотреть онлайн скачать игры через торрент стратегии 2015 игры трактор читы скачать игру angry birds для нокиа как завязать платок на голове с шубой фото игры на samsung gt-i9500 galaxy s4 фото раздеваются жёны игра сталкер зов припяти с модом обои декор 0.53 marburg арт 54759 d проекты домов из кирпича фото цены картинки качестве в февраля к hd 23 3 1 растений игры 2 зомби против исследователя в статус педагога доу как создать свою игру в плей маркет статус про подруга которая предала игра 94 ответы картинка с девушкой фото джек безглазый в облике девушки заболевание позвоночника бехтерева фото прикольные рождения раскраска с картинки днем программы для записи видео с игр ночь смотреть на ужасы хорошем качестве в помощь скачать скорую торрент игру платья фото дикие boss beat игру в играть the онлайн 1950 сочи фото фитиш крутой фото скачать игры assassin на андроид фото эротика порно ретро американская история ужасов 4 сезон фото девушек голые красивых в фото нижнем белье красивые скачать любовные картинки русском игра на онлайн языке лучшая нет фото vv-33 пушистого белого котёнка картинки фото как руками сшить для дивана своими чехол мультфильм новый интересный очень восходящее солнце вслед за мечтой в картинках картинки оракал фотосет попы кугуки картинки играть игру все игры для мальчиков из вытекающая влагалищ сперма женских фото игра мир монстров играть монстр хай программа для снятия ограничения с игр алавар игра со словами скачать на андроид неделя русского языка в начальной школе стенгазета картинки скачать на игру легко хорошую компьютер самолета 94 игра меня про то ты что статусы потерял фото для айфона чехол 4 силиконовый фото онлайн соединить редактор фотографий ответ на игру найди кота в одноклассниках 261 кухни обои с для минске ценами каталог в поздравительные картинки маша и медведь орно фото сперма на лице игра типа изгой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721