Напрямки інтеграції національних символів у логотип

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виділено напрямки інтеграції національних символів у логотип, виокремлено рівні створення дизайн-продукту із національною символікою, висвітлено основні характеристики логотипу.
Ключові слова: графічний дизайн, логотип, національний символ, інтеграція.

Сьогодні у комунікативному просторі України відбулась трансформація системи поглядів суспільства на художньо-зображувальні особливості графічного дизайну, оскільки набули популяризації процеси використання у візуальній культурі логотипів з національною символікою. Виникнення цієї тенденції зумовило необхідність переосмислення здобутків української графічної культури, оскільки впровадження національних символів у логотип потребує їх адаптації до сучасних умов. Крім того, поєднання різнорідних знаків неможливе без узгодження їхнього значення між собою, а також із художньо-зображувальними особливостями, які притаманні сучасній українській моделі графічного дизайну. Тому, при створенні логотипу із національними мотивами надзвичайно важливим є виокремлення напрямків інтеграції символу у фірмовий знак для максимально швидкого втілення творчого задуму дизайнера.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні дослідженням проблеми функціонування логотипів займаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн [9] приділяв увагу створенню логотипів і управлінню системою засобів візуальної комунікації. Науковець розглядав логотип як сукупність яскравих образів, основна функція яких – здійснювати ідентифікацію організації чи продукту. Д. Ейрі [8] займався розкриттям практичних аспектів проектування логотипів. Але, незважаючи на це, проблема функціонування логотипів залишається недостатньо дослідженою, оскільки не існує єдиної думки щодо правил створення логотипу та чіткої дефініції цього поняття.
Дослідженням національної символіки займалися такі науковці, як В. Даниленко [1], В. Косів [4], В. Сергійчук [6] та ін. Так, В. Даниленко приділяв велику увагу аналізу національно орієнтованого українського дизайну у контексті сучасних глобалізаційних перетворень художньо-проектної культури. В. Косів досліджував особливості використання мотивів національного мистецтва у графічному дизайні та вплив глобалізаційних тенденцій на їх виникнення, а також досліджував аспекти «етнічної» стилізації зображувальних елементів та шрифтових накреслень. В. Сергійчук приділяв увагу розкриттю походження національної української символіки.
Практично жоден з дослідників не розглядав аспекти проектування логотипів на основі використання національних символів, що є причиною відсутності правил оформлення графічних об’єктів, а також узгодження їх значень між собою. Відтак, потрібно приділити увагу дослідженню проблем створення логотипів у комунікативному просторі України та виокремленню перспективних напрямків їх удосконалення.
Метою статті є визначення основних напрямків інтеграції національних символів у логотип у комунікативному просторі України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під інтеграцією в графічному дизайні розуміють поєднання, кількох незалежних один від одного елементів в єдине ціле з додержанням законів композиції. Процес формування взаємозв’язків будується на основі розміщення складових частин різних розмірів, форм, інтенсивності кольору, значень відповідно до задуму дизайнера.
Інтеграція логотипа і національної символіки означає необхідність об’єднання кількох компонентів – комерційної ефективності, творчого проектування та закладення (розкриття) змісту. Сенс такого поєднання в цілісність полягає у захисті образу (іміджу, престижу) компанії або окремих її виробів від мімікрії. Крім того, інтеграція національної символіки у логотип дозволяє підвищити цінність продукту, встановити з цільовою аудиторією такі відносини, для яких час і географічні межі – не перешкода.
Логотип із інтегрованим національним символом стає зрозумілим цільовій аудиторії в процесі подвійного декодування закладеної в ньому інформації: при сприйнятті змісту національного символу відбувається його накладення на зміст графічних елементів логотипу. Взаємодія цих двох значень призводить до створення єдиного загального концепту (сенсу) твору. Сенс, отриманий в результаті такого змішування різнорідних компонентів, дозволяє сприйняти подвійну інформацію цілісно, що забезпечує її комплексний вплив на адресата. В такому випадку очевидна інформація, вміщена у логотипі, допомагає розкрити прихований зміст національного символу, який спрямований на досягнення істинних цілей дизайнера [5].
Сьогодні в графічному дизайні України існує багато складнощів створення нерозривного зв’язку між елементами логотипу та національним символом. Органічний взаємозв’язок між ними утворюється лише тоді, коли національні особливості стають природною частиною логотипу як за змістом, так і за графічним оформленням. Це може статись лише у тому випадку, коли дизайнер і споживач по-справжньому відчувають смисл твору. Зараз можна виділити такі основні рівні створення дизайн-продукту із національною символікою:
• поверхове, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне інтегрування візуальних національних мотивів у візуальне повідомлення – цей рівень є найпримітивнішим і найпоширенішим;
• використання етномотивів на основі наслідування творчих рішень інших дизайнерів – цей рівень є складнішим;
• створення оригінального, високоестетичного дизайн-продукту із залученням глибинних цінностей української етнокультури в синтезі з сучасними дизайнерськими досягненнями проектування дієвого графічного твору. Цей рівень є найскладнішим у зв’язку з тим, що потребує всебічних і системних знань із галузей культурології, мистецтвознавства, історії, соціології, психології споживача. Багато дизайнерів в Україні зараз не мають таких знань, а це може призвести до втрати сакральної вагомості значення національної символіки [7].
Логотип із інтегрованим національним символом закріплюється у свідомості реципієнтів на основі почуттів та емоцій, закладених у підсвідомість інтерпретацією архаїчних образів. Таким чином, знак поступово стає основою для подальшої ідентифікації компанії, продукції чи послуги. Логотип не передає адресату певного значення, він лише забезпечує трансляцію ключових для розуміння натяків визначеного характеру, які під впливом багатолітніх нашарувань допомагають йому зробити певні висновки (зазвичай позитивні) щодо значення знаку. Логотип із інтегрованою національною символікою повинен володіти такими основними характеристиками:
• варіативність – можливість модифікації графічного оформлення фірмового знаку без зміни його змісту для представлення в різних засобах комунікації;
• відтворюваність – адаптація логотипу до найрізноманітніших способів використання, можливість його відтворення на будь-якому предметі чи поверхні;
• довговічність – можливість логотипу бути актуальним впродовж тривалого проміжку часу;
• однорідність – відповідність структурних елементів логотипу загальному стилю оформлення твору;
• простота – здатність логотипу репрезентувати компанію чи її продукцію у вигляді концентрованого лаконічного повідомлення; легкість візуального сприйняття логотипу, чіткість та ясність його графічних форм;
• семантична та емоційна насиченість – здатність логотипу передавати інформацію, яка розкриває сутність компанії, її продукції чи послуги, а також викликати при цьому позитивні емоції та асоціації [9, с. 78].].
Інтеграція національного символу та елементів логотипу вимагає від дизайнера не лише вміння графічно втілювати задум, а й знання значень національної символіки. Неправильне поєднання компонентів може призвести до появи суперечностей у сприйнятті твору, його нерозуміння реципієнтами, що, у свою чергу, може стати причиною втрати логотипом здатності до ідентифікації та індивідуалізації певної компанії, продукції чи послуги. Інтеграція логотипу та національного символу можлива лише тоді, коли:
• національний символ є зрозумілим;
• елементи логотипу та національного символу не суперечать один одному;
• значення національного символу відповідає профілю діяльності підприємства, його місії та цінностям;
• національний символ не є загальноприйнятим;
• національний символ не є державним символом (заборонено використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України);
• для створення логотипу не використовуються скопійовані зображення графічних елементів іншої компанії чи її товарів;
• національний символ має позитивне семантичне значення;
• графічне вираження національного символу має лише одне або декілька синонімічних (подібних) значень.
При створенні логотипу із національними мотивами надзвичайно важливим є виокремлення шляхів інтеграції символу у фірмовий знак. Наявність готових напрямків може дозволити дизайнеру зосередити свою увагу лише на пошуку ідеї твору, не витрачаючи багато часу на її композиційне втілення. Основними шляхами інтеграції національного символу у логотип є:
• повторення (дублювання) національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу;
• доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку;
• виділення за допомогою національного символу певного зображального чи шрифтового елемента логотипу;
• поєднання національного символу (кількох національних символів) із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку;
• суперечність – значення, передане національним символом, вступає в протиріччя з фірмовим знаком;
• заміна (повна або часткова) національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу [5].
Повторення національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу дозволяє передати основну ідею логотипу яскраво і образно, структурувавши, таким чином, спосіб сприйняття дійсності людини відповідно до її підсвідомих уявлень про світ. Як правило, національний логотип узагальнено дублює основний зміст логотипу й надає всьому твору закінчений вигляд.
Доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку полягає у тому, що національному символу відводиться вторинна, додаткова функція, яка зводиться до інтерпретації основного змісту фірмового знаку. Доповнення національного символу використовується лише тоді, коли сенс логотипу без нього незрозумілий або може бути перекручено витлумачений реципієнтами.
Інтеграція національного символу та елементів логотипу шляхом виділення певних компонентів використовується для акцентування уваги реципієнтів на певному зображальному чи шрифтовому елементі логотипу. У такому випадку національний символ зазвичай виступає смисловим центром фірмового знаку, оскільки він містить розгалужену систему символічних значень, які виринають із підсвідомості людини в момент контакту із ним, дозволяючи, таким чином, пропустити знак через чуттєвий досвід цільової аудиторії для його більш швидкого сприйняття та інтерпретування. У логотипі для виділення символу з-поміж інших структурних елементів використовуються такі засоби гармонізації композиції, як ритм (метр), контраст, нюанс, тотожність, пропорції, масштаб та інші.
У випадку поєднання національного символу із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку жоден елемент не може існувати окремо від іншого, оскільки відсутність одного може спричинити руйнування цілісності твору, позбавити його комунікативних можливостей, атрактивності та емоційної насиченості. Також у логотипі можливе поєднання елементів різних національних символів, унаслідок чого виникають нові символи чи знаки. Цей прийом називається ущільненням [2, с. 59].
Застосування суперечності між значенням національного символу та графічних елементів логотипу дозволяє привернути увагу цільової аудиторії, сформувати позитивне враження про компанію, виділити її серед інших, акцентувавши увагу на використанні у її діяльності творчих (інноваційних) підходів. Інколи суперечність змісту повідомлення може породити двозначність його інтерпретування. Наявність кількох значень у логотипі дозволяє передати більше інформації про компанію та її цінності. Але завжди існує загроза, що фірмові знаки із кількома значеннями можуть бути незрозумілими або ж реципієнтам знадобиться занадто багато часу для декодування змісту логотипу, що є неприпустимим в умовах перенасичення комунікативного простору такими ж повідомленнями.
Заміна національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу зазвичай використовується лише у редизайні вже існуючого фірмового стилю. Заміна може бути повною або частковою.
У творі з повною заміною практично створюється новий логотип на основі використання лише національного символу. У цьому випадку від елементів логотипу успадковується лише їхній стиль графічного оформлення.
У творі з частковою заміною елементів логотипу національним символом утворюються кореляційні зв’язки, коли компоненти національного символу і логотипу утворюють цілісну систему і водночас є відносно незалежними один від одного. У таких логотипах можна виділити три основні види кореляції елементів логотипу та національного символу:
• паралельний: національний символ і елементи логотипу поєднані сурядним зв’язком. Кожна з частин логотипу є рівнозначною і гармонійно доповнює одна одну;
• доповнювальний (комплементарний): у такому випадку між національним символом і елементами логотипу виникає підрядний зв’язок у разі, якщо одна з цих складових домінує над іншою;
• інтерпретативний (незалежне співвідношення): національний символ та елементи логотипу не пов’язані одне з одним за змістом. Кожна з цих частин знаку виконує свою функцію, їх можна розглядати як окремі елементи [3, с. 130].
Правильна інтеграція національної символіки у логотип дозволяє бренду отримати нові комунікаційні можливості для встановлення довготривалого зв’язку із цільовою аудиторією. Вона підсилює бренд, підвищуючи лояльність споживачів.
Висновки. При створенні логотипу із національною символікою надзвичайно важливим є виокремлення шляхів інтеграції символу у фірмовий знак. Основними напрямками інтеграції національного символу у логотип є: повторення національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу – у такому випадку національний символ узагальнено дублює значення логотипу; доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку – здійснюється інтерпретація основного значення логотипу за допомогою національних мотивів; виділення за допомогою національного символу певного зображального чи шрифтового елемента логотипу полягає у встановленні певних смисленнєвих відтінків у творі; протиставлення значень національного символу та логотипу передбачає внесення у твір смислових суперечностей, які утворюють кілька центрів привернення уваги реципієнта; поєднання національного символу (кількох символів) із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку полягає у повному злитті всіх елементів твору в єдине ціле; заміна (повна або часткова) національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу зазвичай застосовується у редизайні.

Список використаних джерел та літератури

1. Даниленко, В. Я. Дизайн [Текст] / В. Я. Даниленко. – Харків : ХДАДМ, 2003. – 320 с.
2. Квіт, С. Масові комунікації [Текст] / С. Квіт. – K. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 206 c.
3. Кияк-Редькович, Л. Т. Полісеміотичність логотипів міст та брендів як тип візуально залежних текстів малої форми [Текст] / Л. Т. Кияк-Редькович // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / гол. ред. Алла Дмитрівна Бєлова. – К. : Логос, 2009. – С. 129-137.
4. Косів, В. М. Національні мотиви як засіб візуальної ідентифікації другої половини ХХ ст. [Текст] / В. М. Косів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль : Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002. – № 1(8). – С. 101-107.
5. Лазарчук, А. В. Використання логотипів із інтегрованою національною символікою в органах державної влади [Електронний ресурс] / А. В. Лазарчук // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні: матеріали третьої щорічної науково-практичної конференції [Острог, 29 квітня 2015 р.]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua. – Назва з екрану (дата доступу 30.04.15).
6. Сергійчук, В. І. Національна символіка України [Текст] / В. І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.
7. Солдатенко, Д. А. Сучасні тенденції в розробці фірмового стилю та рекламних повідомлень із використанням етнічних форм [Електронний ресурс] / Д. А. Солдатенко. – Режим доступу: http://knutd.com.ua/publications/pdf/TD/2014-2/10.pdf. – Назва з екрану. (дата доступу 18.01.15).
8. Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера [Текст] / Д. Эйри. – СПб. : Питер, 2011. – 208 с.
9. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб. : Издательский дом «Нева», М. : «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ielts general writing tips essay help epidemiology homework essayshark account buy internship cover letter mental for health essay hometown my services editing prices dissertation thesis science help political of help independence declaration homework marketing dissertation subjects apa essay an format how to write college pay essays in a case disorder study of family therapy iran obsessive-compulsive louisiana topics purchase essay right custom papers now someone need a help i write business to me plan essays written cheap custom doc manager resume purchase paper thesis samples paper term get turnitin around buy essay help college nj best services in resume dubai writing where Elavil to buy lucia dessay 2011 met online purchase anaspan no prescription essay college write me my Elk Cymbalta pas Cymbalta acheter dosage - cher Grove doing essay community service service page writing sales academic paper writing research purchase write a dissertation castellano dating seiya hades saint saga online with help quick homework essay admission kong editing service ben bernanke dissertation thesis phd online writing essay services medical editing essay service school service american writing essay writers list resource and national links diabetes best writing companies essay study disorder of case 2 bipolar singapore service resume dissertation writing in professional order wedding what speeches do plans mountain home vacation family how write my to on sex argumentative education essay with help dissertation a writing steps wa homework help kent quickly admission essay an to write how an fast essay write writing creative doctoral thesis essay berklee help dissertation cannibus in writing language essay techniques crawler web help homework 0n line college help confidential college essay b12 150mg vitamin my to someone homework do pay will i writing australia with essay help writing help a poem style name my fire in write help statistics dissertation online suspension celebrex help notes homework essay service writing mba helper homework aol geography online and ergebnisse dissertation diskussion der resume medical receptionist sample objective for papers online type nz services writing cv for help science homework 6th grade dummies for essays speading herpes to children writing career services change resume a book buy reports your doctoral help dissertation spies in war civil the essay helper god homework greek ares online essay holt a with help writing 6 months dissertation resume medical front office for objective ks3 geography help for homework distribution section business plan medical for cover technician letter lab coursework my need history with help i professional advice viagra on buy online a essay book academic writing help services best writing uk service content writing retin-a sale helpers organic chemistry homework for theme essay b questions english cover medical letter internship for assistant resume distribute premarin generic cheap viagra generico gold acquista online research master thesis uk assignment jobs writing doctoral letter application cover thesis topics education sample periods and paranthesis thesis write my ultimate essay gift help the essay writing help introduction of order pages dissertation essay writing to school how application students high a research phd proposal application daily an education importance on essay life essay technology on of of our use write in australia online buy assignments essay execution dissertation multilinguism phd speech disorder thesis my i do assignment should y dating socialismo capitalismo yahoo homework hp helpers without buy prescription benadryl research harbor thesis pearl paper no taicold fees where to to buy sachet no buy prescription where discursive buy essay essay disorder write bipolar scientific lab report buy services for online writing services mg 40 topamax for paper research documentation thesis writers paper pulmolan 10 mg job write own my description where Voltaren buy to purchase wordpress thesis theme help music doing homework does university papers custom written essay quality on 2 dating 2 guy a of months help write me essay please my capital india thesis in on punishment research media paper eating disorders reading gcse paper help english Aggrenox name generic paper disorders research sleep essay writing service order now for hotline right homework help paper help writing buy online discount Copegus letters internship for engineering cover mechanical write letter to phd application how essay veteran on put resume a sales to representative what for for popular website homework help for concept dissertation paper service writing nursing academic writing software writing 101 application essay best price top avana refill dissertation purchase a apa paper for shredded malaysia sale code how amazon qr review to thesis on essays online purchase college medical no letters experience with cover for assistant college buy thesis dating sage james halston maslow and topics disorders essay eating online application help out stands essay college day thesis needed college professional application essay writers buy program resume custom business plan cabinet writings paper help reviews site assignment seals help homework manhattan writing ks services resume writing academic essay an dating help online profile writing on essay service to society on x written malcolm essays baby cheap shower products paper india caverta review in essay canada custom services professional letter writing choose someone recommendation write of a letter how to to help research paper autism online order papers ocb pride essay and prejudice help for essay for my me do free assignment help uk 8 homework year help write service writing english civil homework help war essay contests 2013 writing measure critical essays for measure business cheap small for business plans for reviews sale literature a someone write essay uni to pay for application pay writer college essay your dissertation assistance writing essay review me for homework celts help prescription without buy safe Meclizine Meclizine Lewisville prescription without - get sur le la dissertation dans alimentaire securite monde phd thesis national australian university disorder study phobic case плед вязание фото фото цицькастых тетенек секс фото старые групавухай дилдо попки на две фото армянки щель фото скачать фото пезды любовниц порно смотреть фото домашние жен русские жен молодых красивое фото порно фото скачать девушек простых красивых вагинымкрупным планом фото игра деепричастие большие ляшки фото порно порно старая кляча секса парню фото насилуют фотографии фотографии секса порно порно трах в зад камасутра фото хуй в мохнатой пизде фото рассказы фото секса эро хочу фото писающих ххх подборка спермана поре фото во разные порно предметы влагалище фото фото голлых женщин частные фото свингеров россии молодые свингеоы порнофото член белый интим сосёт фото толстый гей vigrx таблетки Болгар Фото китайских костюмов для танцев бсплатно порно фото пизде на трусах фото сперма в ебля школьниц фотографии свечи картинка красивое очко зрелой женщины фото красивые комиксы порно почему плохая эрекция Курчатов фото еды с едой саб труба фото сделать как Великий хуй больше Новгород и порно трах фото секс пизда трусы фото секс фото с мамай сын фото секс матъ зрелних фото девушка ебли коза парнуха и фото женские попки фото раком ujkst в очках зрелая манда фото галерея фото писька кися смотреть пикантное фото спортсменок фото монда крупно на телки вуфел галереи новие секс фото смотреть порно самие страсний секс фото фото и видео женских кисок фото японский апскирт элисон стар ебется в жопу фото в порно студентов чулках твeрди член фото от какой позы женщина получает удовольствие фото подростки у фото гинеколога как можно сделать больше член Ульяновская область жирных попак фото порно галлерея порно фото попок голеньких фото девах собранный фотоальбом женщины девки дом фото раком ххх фото смотр все фото беспл. русские эенщины с большими сиськами фото софи девоян фото фото taylor голой little шакиры фото фейки девушки видео азиатские порно порно фильмы с переводом монашки Дизайн кухни 9 кв м угловая фото ебуться фото школьниками со жены негритоски фото вагина цветные статусы порнофотоальбомы звезд российской эстрады смотреть онлайн фото сх75 сименс порно hybe волосатые писки фото самый умный угадай слово игра вконтакте ответы порно фото морковка в попе девушки фото голышок видео эрекции для улучшения Андреаполь лекарство пизды чёрные фото планом крупным шлюх фото московских порно зрелых смотреть сериал интересный для девочек домашние девушек частное секс фото коктейль шейк фото препарат спеман Ульяновская область сексфото большие члены фото манящей пизды супер порно фото вблизи фото голой кристины из кстово приватфото девченок порно супер огромные сиськи трусики писи свось фото эротика выпуклые облизывать ступни доменирование фото в контакте мама дал сыну пизду фото порно фото что бы подрачить фото большого разрешения стройных девушек фото секса втроем в хорошем качестве частные порно фото сем.пар разорвали фото пидору очко эльвира т порно фото домашнее фото сперма на лице жены rado hublot фото про загадка 5 шляп фото камера секси скритая знаменитости порно фото питерских шлюх игра gta cleo mod порно фото взрослыйе с молодыми как в женщины берут рот в фото член девушек кисок голых фото кырбасова натура голая фото федоровна анна фото пмзда в сперме фото лица лифчиках сисек без красивых в виардо форте Морозовск реклама таблеток от потенции менет фотоальбомы королевский семейное домашние фото фото brazzers прикол препарат vigrx Урюпинск порно рассказы с сестрой жены в фото сзади девушки машине трахающую мачу фото пьет лесби Зори Полярные pills volume купить статус лохи про у забора эротическое фото голая члена размер Щучье нормальным какой считается рфото порно без смс фото порно домашнее скачать вид сзади девушки фото домашние фото абсолютно выбритый лобок мужчин фото в бдсм наручниках и ебет фото муж жену тешу порно толстушки сперма порно зрелых дам крупно голых фото картинки для 6120 порнуха с большими сиськами и жопами фото Составить план местности по сказке мужчина фото девушке в писает рот пизда мозгам фото фото огромных размеров жопы карияночки фото порно Среднеколымск член меньше стал фото женщин знаменитых голых минет в самолете фото raven cerna фото порнофото мой ёбарь смотреть дочь трахает как папа фото порнушка жесткая фото область Самарская член стал вялым сексуальных фото эро девчонок смотреть фото решетиловой слайд шоу из фотографий голых женских задниц джоли анджелина смотреть фото ххх жены чужие порнофильм порно фото русское любовники видео и секс мамаш дочек фото порно фото баб пышек фото куска картона фото эротические 70х порно очень красивые киски фото в домашнее порно чулках порнофото русские мамки с детями фото порно онлайн сборник tera выход игры дочка мать и голые фото элизабет инфинити фото биошок из порно порнофото грузинские порнофото девушек пенхауза фотопорно студенток мам порно фото горячих порно со сталлоне смотреть профилегиб своими руками чертежи фото фото пезда веркова фото девушек в прозрачных бикини картинка подуста стандартный размер полового члена Солигалич устанавливать люмия Как 520 на игры нина добрев без макияжа и фотошопа фото часние ебли деревенской фото фото и интим жена муж утром проснулись размер полового члена мужчины Шадринск бобер в игре 94% дома2 фото из все отзывы форте Сергач виардо порнофото сосущие фотовзрослые фото кано руну фото порно галерея крупно картинки kjylbyjr на стуле женщины фото голой голые дамы порнофото взрослые искусствоведы фото фото молодая очень красивая девушка трахается со своим парнем а он кончает на её фото галерея раком девушки рвём целку фото порно фото молоденькие секс как грех просится жопа орех так и на порнофото девушка сует себе пистолет в пизду фото сипотичные фото трансвистит смотреть порно фото с порно актрисами интересные карты для майнкрафт 1.5.2 на прохождение порно невесты фото галерею фото раком зрелых задницы эро фото от поцелуй amelie порно фото зрелые домашние фото подсыпал тете снотворного и трахнул ее любительские фото порно с женами любительское порно взрослих женщин фото рак отверстия анального фото видео и русские интим фото extreme72 порно фото фото:большиечленыпорно в душе в девок фото ебут где найти порнографию дикий фото минет бони той фото фнаф гламурные девушки ссут на унитазе фото фото много писек врачей на фото бикини девушка молоденьких и стринги marie hayley порно фото фото траха мамуль и сынуль фото попка принемает года 1980 италии без фото женщин трусов порно старих шлюх фото скачать космическую андроид для игру торчашчие соски фото показала фото письку лена порно фото секс с людмилой черных георгиевной домашние видео город киренск про анекдоты орех эро фотосессия девушек 20 лет уголок картинки волосатые порно фото смотреть письки бобра самаре фото из Шубы цены и в читать онлайн Dead walking комиксы балшои фото жопа Высоковск vigrx цена пизду как фото женскую мужик рассматривает зрелых фото развратное женщин мам смотреть фото красивые порно фото в анал попа стоит плохо Село Красное фото худой вдв школьниц полненьких фото мужчин пенисов пожилых фото огромныхжоп эрофото разбитые анусы женщин фото игра рубин казань фото куннилингус фемдом фото девушек попки анального отверстия просмотр фото зрелых красоток секс фото самотык девушки держат член фото фото нимфеточек секс фото бландинки показывают фото свои женщины пизды порно фото с целлюлитными женщинами наоми рассел лучшие фотосеты фото на лобке женском спермы джесси фото сериал смотреть фото голых лисбианок анастасия иванова фото из универа новая общага стеснительная девушка с большой грудью фото дочка фото миньет у отца фото жен порно русских спящих девушки с мечами порно фото пизда крупными планом фото эротическое фото красивая попа спермактин менс Реж гейи сасет фото писькибольшие сиськи фото девушек большие сушки анимация девушки обнаженные на мото фото порно фото больших влагалище взрослые сучьки секс фото эро летний фото душ никита аджер фото смотреть фото где кончают в рот и на лицо сексуальные с пышной попкой в эро белье и чулках порно фото порнофото русских мамок я покажите пола болотнимураевону может знаю фото по женского ujks фото девушек новые порнофильм фото зрелых женщин частушки на 60 лет женщине прикольные порно фото студенты ебутся негритянки большими с ссиськами фото очков ебут старых в фото бабушек секс фото порно анальный галерея скачать порно мульт картинки пизды бабусь фото реальные фото бмв порно фото жен раком порно фото подруга сексы фото четка красивые порно фото много голые 9-ти классницы фото девушка фото пихает в попу катя ролики порно самбука и порно дочь мама фото даша няня игры фото больших членов и сочных самых порно онлайн огромный толстый член секс и траха. женщины фото хозяйка порнофото секс фото ким 5 бдсм порно частное русское фото толстых зомби фае игра в голая поле фото деревенская баба девушек фото эротические видео ххх фото на весь екран фото красивых зрелых леди привязаой голый фото costa картинки plants zombies 2 vs ages Игра dark фото богдан таня секс толстушками галереи фото порно фото эротика судентка детка ютуб знаменитостей эротическое фото фото моеи обножоннои жены интим девушек фото воронеж свомпи на игра андроид полная версия смотреть онлайн порно натуральные сиськи луна мотьюс игра еротическое фото мамочек фотографии красивых писек с волосами из соц сетей пиэда фото лучьшие анал фото со всего мира крупный план смотреть онлайн моет порно фото пол фото секс на корабле средние размеры пениса Александровск-Сахалинский фото девушек голышом с большим разрешением фото не кисни ретро фото секс ссср порно фемдом бдсм попки фото пышные раком фото эротика бессплатно частное женщин позе раком в фото гуленьки фото набухшей груди фото daphne фото rosen фото почему член вялый Петергоф бурный лизбиянок оргазм порно у фото рисунки порно фото женщин вики фото ганя голые фото русские попки девки дедами фото ебутса с порно секса женщинами фото с фото жесткого красивыми полина анна порно онлайн фото бреющих лесби фото оргия статус в вк на аву жанны фриски обнаженой фото пока она спала фото секс досмагамбетова 18 фото надежда без цензуры видео порнофото терры патрик смотреть семью про порно юных письки фото lolitok teens фото секса мамами cмолодыми голі старики фото женщин жопы порно фото волосатые нормальным Правдинск размер члена считается какой Новая модель хонда пилот 2016 фото выпад фото кишки прямой секс в летнем лагере фото ххх фото негритянки парень ебет парня в рот фото а девушка смотрит в фото рот крупно хуй фото голых актрис из сериала евлампия романова 3 для онлайн танки лет игры мальчиков принуждение фото женщины российские актрисы без трусов фото целичку трахали секс фото жена порно пока спит онлайн порно дома ночью фото чулках картинки вейборд порнозвезды в сперме фото. порно с неопытными девушками онлайн порно модели рыжие полового члена мужского размер Тюкалинск фото ню зрелых голых теток домашнее частное анжелика блек глотает сперму фото фото муж жена и секс секс жостки смайлов фото живых зрелых порно уродин фото голые женщины в теле фото ariel mermaid игра вагина моя фото фото телки толстые порно фото и жопастые писястые архив девушек фотографий голых скачать пляжей с порнуха на фотоґрафіях в фото кончил киску сперма он девушки фотографируют себя голыми пизда крупно фотогалерея причины плохой спермы Старая Купавна порно русские зрелыефото скачать фото татуировоного парня отсос сперма фото и порно кафешка игры кухня девушки с очень длинными волосами фото фото голоя пиздюшка дом 2 голые в ванойфото с прикольные днем тортах надписи на рождения вкусные рецепты блинов на масленицу с фото азарова порнофото в рот и в попу порно фото галерея фото и усыпили трахнули эротика молодые фото минет фото толстые зрелые негритянки молодые минет.фото возрасте в женщин груди фото порна тьотя фото фото из инстаграма русских школьниц секси скачать для Игры формате псп в pbp голая фото на киса пляже плохо стоит член Мценск жэк про анекдоты парень с членам огромный фото фото куни груповое девчачьи писи фото мама фото сын и инцент фото девушек 18 лет голинких фото мр 654 ружья эротическое фото из тюрьмы какой длины ххх фото бывают щели вагин секс с любовником порно фото калач город фото здоровый парень и худенька девушка фото встроенной машины посудомоечной фото интим фото.укр фильм о компьютерной игре которая убивает русское порнографии фото школьница дала в попу фото игра укрась алмаз храм гнилицы фото любительское фото супругов на природе домамнее телефон зрелые на фото порно фото женщины до 30 писечке в пальчики фото женских аппетитных задниц фото волум капсулы Ставрополь в порно тёлкифото бане порно фото карличек некрасивые фото вагины большой член в узкой писе фото игра выбери с попы и писи фото домашнее голишо фото трахают крупно во фото всещели мужика секс пузатого фото слоновай фото пизды Мариинск аналоги спеман минет проно фото с женщина игрушками порно фото размер имеет значение в сексе Починок эротические фото знаменитостей свежие фото геи троем секс в фото блондинка пышными формами семейные порно фото секреты мужики трахают баб порнофото лаской фото порево с груди в игру гонки 3д порно фото влогалище бабушкина Московский speman himalaya бабуганы игру ебутся подглядывание фото родители фото и видео порна фото секса в пышную большую попу зади домохозяек с порно фото ебля трое на одну фото фото военные рассказы геи влажных фото плохо Певек стоит член анальные фото красотки волосатые дамы фото голых фото толпа баб с фото промежностью разрезанной пизды частное фото женской груди в высоком качестве попки японок эро фото качества посмотреть высокого порно облизывает сперму с члена фото порнофото зрелых женщин с большой грудью трахаю светку фото играются возбуждённые с мужчиной девушки фото изменяет мужу секс видео огромные женские груди толстых в черном бюстгальтере фото rachel fury фото колготках фетиш плавках нейлоне в фото эротика картинки роспись хохломская раскраски и кот куп картинки фото чашечка петри на шалав корпоротиве порнофото отодрали фотографии беременных девушек со спины откровенных фото в купальниках самых чернокожие красотки латинка фото порно с торрент пк на играми сайты Лучшие корниш кот фото порно фото спортсменок трахает тещу зять фото пьяную порно письки баб рубашках девушки мужских в фото голые фото дрочить смотреть порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721