Напрямки інтеграції національних символів у логотип

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виділено напрямки інтеграції національних символів у логотип, виокремлено рівні створення дизайн-продукту із національною символікою, висвітлено основні характеристики логотипу.
Ключові слова: графічний дизайн, логотип, національний символ, інтеграція.

Сьогодні у комунікативному просторі України відбулась трансформація системи поглядів суспільства на художньо-зображувальні особливості графічного дизайну, оскільки набули популяризації процеси використання у візуальній культурі логотипів з національною символікою. Виникнення цієї тенденції зумовило необхідність переосмислення здобутків української графічної культури, оскільки впровадження національних символів у логотип потребує їх адаптації до сучасних умов. Крім того, поєднання різнорідних знаків неможливе без узгодження їхнього значення між собою, а також із художньо-зображувальними особливостями, які притаманні сучасній українській моделі графічного дизайну. Тому, при створенні логотипу із національними мотивами надзвичайно важливим є виокремлення напрямків інтеграції символу у фірмовий знак для максимально швидкого втілення творчого задуму дизайнера.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні дослідженням проблеми функціонування логотипів займаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн [9] приділяв увагу створенню логотипів і управлінню системою засобів візуальної комунікації. Науковець розглядав логотип як сукупність яскравих образів, основна функція яких – здійснювати ідентифікацію організації чи продукту. Д. Ейрі [8] займався розкриттям практичних аспектів проектування логотипів. Але, незважаючи на це, проблема функціонування логотипів залишається недостатньо дослідженою, оскільки не існує єдиної думки щодо правил створення логотипу та чіткої дефініції цього поняття.
Дослідженням національної символіки займалися такі науковці, як В. Даниленко [1], В. Косів [4], В. Сергійчук [6] та ін. Так, В. Даниленко приділяв велику увагу аналізу національно орієнтованого українського дизайну у контексті сучасних глобалізаційних перетворень художньо-проектної культури. В. Косів досліджував особливості використання мотивів національного мистецтва у графічному дизайні та вплив глобалізаційних тенденцій на їх виникнення, а також досліджував аспекти «етнічної» стилізації зображувальних елементів та шрифтових накреслень. В. Сергійчук приділяв увагу розкриттю походження національної української символіки.
Практично жоден з дослідників не розглядав аспекти проектування логотипів на основі використання національних символів, що є причиною відсутності правил оформлення графічних об’єктів, а також узгодження їх значень між собою. Відтак, потрібно приділити увагу дослідженню проблем створення логотипів у комунікативному просторі України та виокремленню перспективних напрямків їх удосконалення.
Метою статті є визначення основних напрямків інтеграції національних символів у логотип у комунікативному просторі України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під інтеграцією в графічному дизайні розуміють поєднання, кількох незалежних один від одного елементів в єдине ціле з додержанням законів композиції. Процес формування взаємозв’язків будується на основі розміщення складових частин різних розмірів, форм, інтенсивності кольору, значень відповідно до задуму дизайнера.
Інтеграція логотипа і національної символіки означає необхідність об’єднання кількох компонентів – комерційної ефективності, творчого проектування та закладення (розкриття) змісту. Сенс такого поєднання в цілісність полягає у захисті образу (іміджу, престижу) компанії або окремих її виробів від мімікрії. Крім того, інтеграція національної символіки у логотип дозволяє підвищити цінність продукту, встановити з цільовою аудиторією такі відносини, для яких час і географічні межі – не перешкода.
Логотип із інтегрованим національним символом стає зрозумілим цільовій аудиторії в процесі подвійного декодування закладеної в ньому інформації: при сприйнятті змісту національного символу відбувається його накладення на зміст графічних елементів логотипу. Взаємодія цих двох значень призводить до створення єдиного загального концепту (сенсу) твору. Сенс, отриманий в результаті такого змішування різнорідних компонентів, дозволяє сприйняти подвійну інформацію цілісно, що забезпечує її комплексний вплив на адресата. В такому випадку очевидна інформація, вміщена у логотипі, допомагає розкрити прихований зміст національного символу, який спрямований на досягнення істинних цілей дизайнера [5].
Сьогодні в графічному дизайні України існує багато складнощів створення нерозривного зв’язку між елементами логотипу та національним символом. Органічний взаємозв’язок між ними утворюється лише тоді, коли національні особливості стають природною частиною логотипу як за змістом, так і за графічним оформленням. Це може статись лише у тому випадку, коли дизайнер і споживач по-справжньому відчувають смисл твору. Зараз можна виділити такі основні рівні створення дизайн-продукту із національною символікою:
• поверхове, механістичне, іноді взагалі дисгармонійне інтегрування візуальних національних мотивів у візуальне повідомлення – цей рівень є найпримітивнішим і найпоширенішим;
• використання етномотивів на основі наслідування творчих рішень інших дизайнерів – цей рівень є складнішим;
• створення оригінального, високоестетичного дизайн-продукту із залученням глибинних цінностей української етнокультури в синтезі з сучасними дизайнерськими досягненнями проектування дієвого графічного твору. Цей рівень є найскладнішим у зв’язку з тим, що потребує всебічних і системних знань із галузей культурології, мистецтвознавства, історії, соціології, психології споживача. Багато дизайнерів в Україні зараз не мають таких знань, а це може призвести до втрати сакральної вагомості значення національної символіки [7].
Логотип із інтегрованим національним символом закріплюється у свідомості реципієнтів на основі почуттів та емоцій, закладених у підсвідомість інтерпретацією архаїчних образів. Таким чином, знак поступово стає основою для подальшої ідентифікації компанії, продукції чи послуги. Логотип не передає адресату певного значення, він лише забезпечує трансляцію ключових для розуміння натяків визначеного характеру, які під впливом багатолітніх нашарувань допомагають йому зробити певні висновки (зазвичай позитивні) щодо значення знаку. Логотип із інтегрованою національною символікою повинен володіти такими основними характеристиками:
• варіативність – можливість модифікації графічного оформлення фірмового знаку без зміни його змісту для представлення в різних засобах комунікації;
• відтворюваність – адаптація логотипу до найрізноманітніших способів використання, можливість його відтворення на будь-якому предметі чи поверхні;
• довговічність – можливість логотипу бути актуальним впродовж тривалого проміжку часу;
• однорідність – відповідність структурних елементів логотипу загальному стилю оформлення твору;
• простота – здатність логотипу репрезентувати компанію чи її продукцію у вигляді концентрованого лаконічного повідомлення; легкість візуального сприйняття логотипу, чіткість та ясність його графічних форм;
• семантична та емоційна насиченість – здатність логотипу передавати інформацію, яка розкриває сутність компанії, її продукції чи послуги, а також викликати при цьому позитивні емоції та асоціації [9, с. 78].].
Інтеграція національного символу та елементів логотипу вимагає від дизайнера не лише вміння графічно втілювати задум, а й знання значень національної символіки. Неправильне поєднання компонентів може призвести до появи суперечностей у сприйнятті твору, його нерозуміння реципієнтами, що, у свою чергу, може стати причиною втрати логотипом здатності до ідентифікації та індивідуалізації певної компанії, продукції чи послуги. Інтеграція логотипу та національного символу можлива лише тоді, коли:
• національний символ є зрозумілим;
• елементи логотипу та національного символу не суперечать один одному;
• значення національного символу відповідає профілю діяльності підприємства, його місії та цінностям;
• національний символ не є загальноприйнятим;
• національний символ не є державним символом (заборонено використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України);
• для створення логотипу не використовуються скопійовані зображення графічних елементів іншої компанії чи її товарів;
• національний символ має позитивне семантичне значення;
• графічне вираження національного символу має лише одне або декілька синонімічних (подібних) значень.
При створенні логотипу із національними мотивами надзвичайно важливим є виокремлення шляхів інтеграції символу у фірмовий знак. Наявність готових напрямків може дозволити дизайнеру зосередити свою увагу лише на пошуку ідеї твору, не витрачаючи багато часу на її композиційне втілення. Основними шляхами інтеграції національного символу у логотип є:
• повторення (дублювання) національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу;
• доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку;
• виділення за допомогою національного символу певного зображального чи шрифтового елемента логотипу;
• поєднання національного символу (кількох національних символів) із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку;
• суперечність – значення, передане національним символом, вступає в протиріччя з фірмовим знаком;
• заміна (повна або часткова) національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу [5].
Повторення національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу дозволяє передати основну ідею логотипу яскраво і образно, структурувавши, таким чином, спосіб сприйняття дійсності людини відповідно до її підсвідомих уявлень про світ. Як правило, національний логотип узагальнено дублює основний зміст логотипу й надає всьому твору закінчений вигляд.
Доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку полягає у тому, що національному символу відводиться вторинна, додаткова функція, яка зводиться до інтерпретації основного змісту фірмового знаку. Доповнення національного символу використовується лише тоді, коли сенс логотипу без нього незрозумілий або може бути перекручено витлумачений реципієнтами.
Інтеграція національного символу та елементів логотипу шляхом виділення певних компонентів використовується для акцентування уваги реципієнтів на певному зображальному чи шрифтовому елементі логотипу. У такому випадку національний символ зазвичай виступає смисловим центром фірмового знаку, оскільки він містить розгалужену систему символічних значень, які виринають із підсвідомості людини в момент контакту із ним, дозволяючи, таким чином, пропустити знак через чуттєвий досвід цільової аудиторії для його більш швидкого сприйняття та інтерпретування. У логотипі для виділення символу з-поміж інших структурних елементів використовуються такі засоби гармонізації композиції, як ритм (метр), контраст, нюанс, тотожність, пропорції, масштаб та інші.
У випадку поєднання національного символу із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку жоден елемент не може існувати окремо від іншого, оскільки відсутність одного може спричинити руйнування цілісності твору, позбавити його комунікативних можливостей, атрактивності та емоційної насиченості. Також у логотипі можливе поєднання елементів різних національних символів, унаслідок чого виникають нові символи чи знаки. Цей прийом називається ущільненням [2, с. 59].
Застосування суперечності між значенням національного символу та графічних елементів логотипу дозволяє привернути увагу цільової аудиторії, сформувати позитивне враження про компанію, виділити її серед інших, акцентувавши увагу на використанні у її діяльності творчих (інноваційних) підходів. Інколи суперечність змісту повідомлення може породити двозначність його інтерпретування. Наявність кількох значень у логотипі дозволяє передати більше інформації про компанію та її цінності. Але завжди існує загроза, що фірмові знаки із кількома значеннями можуть бути незрозумілими або ж реципієнтам знадобиться занадто багато часу для декодування змісту логотипу, що є неприпустимим в умовах перенасичення комунікативного простору такими ж повідомленнями.
Заміна національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу зазвичай використовується лише у редизайні вже існуючого фірмового стилю. Заміна може бути повною або частковою.
У творі з повною заміною практично створюється новий логотип на основі використання лише національного символу. У цьому випадку від елементів логотипу успадковується лише їхній стиль графічного оформлення.
У творі з частковою заміною елементів логотипу національним символом утворюються кореляційні зв’язки, коли компоненти національного символу і логотипу утворюють цілісну систему і водночас є відносно незалежними один від одного. У таких логотипах можна виділити три основні види кореляції елементів логотипу та національного символу:
• паралельний: національний символ і елементи логотипу поєднані сурядним зв’язком. Кожна з частин логотипу є рівнозначною і гармонійно доповнює одна одну;
• доповнювальний (комплементарний): у такому випадку між національним символом і елементами логотипу виникає підрядний зв’язок у разі, якщо одна з цих складових домінує над іншою;
• інтерпретативний (незалежне співвідношення): національний символ та елементи логотипу не пов’язані одне з одним за змістом. Кожна з цих частин знаку виконує свою функцію, їх можна розглядати як окремі елементи [3, с. 130].
Правильна інтеграція національної символіки у логотип дозволяє бренду отримати нові комунікаційні можливості для встановлення довготривалого зв’язку із цільовою аудиторією. Вона підсилює бренд, підвищуючи лояльність споживачів.
Висновки. При створенні логотипу із національною символікою надзвичайно важливим є виокремлення шляхів інтеграції символу у фірмовий знак. Основними напрямками інтеграції національного символу у логотип є: повторення національним символом змісту зображальних та / або шрифтових елементів логотипу – у такому випадку національний символ узагальнено дублює значення логотипу; доповнення національним символом зображальних та / або шрифтових елементів фірмового знаку – здійснюється інтерпретація основного значення логотипу за допомогою національних мотивів; виділення за допомогою національного символу певного зображального чи шрифтового елемента логотипу полягає у встановленні певних смисленнєвих відтінків у творі; протиставлення значень національного символу та логотипу передбачає внесення у твір смислових суперечностей, які утворюють кілька центрів привернення уваги реципієнта; поєднання національного символу (кількох символів) із зображальними та / або шрифтовими елементами фірмового знаку полягає у повному злитті всіх елементів твору в єдине ціле; заміна (повна або часткова) національним символом зображальних та / або шрифтових елементів логотипу зазвичай застосовується у редизайні.

Список використаних джерел та літератури

1. Даниленко, В. Я. Дизайн [Текст] / В. Я. Даниленко. – Харків : ХДАДМ, 2003. – 320 с.
2. Квіт, С. Масові комунікації [Текст] / С. Квіт. – K. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 206 c.
3. Кияк-Редькович, Л. Т. Полісеміотичність логотипів міст та брендів як тип візуально залежних текстів малої форми [Текст] / Л. Т. Кияк-Редькович // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / гол. ред. Алла Дмитрівна Бєлова. – К. : Логос, 2009. – С. 129-137.
4. Косів, В. М. Національні мотиви як засіб візуальної ідентифікації другої половини ХХ ст. [Текст] / В. М. Косів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль : Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002. – № 1(8). – С. 101-107.
5. Лазарчук, А. В. Використання логотипів із інтегрованою національною символікою в органах державної влади [Електронний ресурс] / А. В. Лазарчук // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні: матеріали третьої щорічної науково-практичної конференції [Острог, 29 квітня 2015 р.]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua. – Назва з екрану (дата доступу 30.04.15).
6. Сергійчук, В. І. Національна символіка України [Текст] / В. І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.
7. Солдатенко, Д. А. Сучасні тенденції в розробці фірмового стилю та рекламних повідомлень із використанням етнічних форм [Електронний ресурс] / Д. А. Солдатенко. – Режим доступу: http://knutd.com.ua/publications/pdf/TD/2014-2/10.pdf. – Назва з екрану. (дата доступу 18.01.15).
8. Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера [Текст] / Д. Эйри. – СПб. : Питер, 2011. – 208 с.
9. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб. : Издательский дом «Нева», М. : «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume admission for objective counselor avana esquel canada us site achat en ligne zestoretic child case disorder study separation anxiety mg 150 prednisolone homework help rivers uk thesis find master for essays persuasive hooks write my essay application services writing essay us Sumycin prescription without without sell sale sale a for - Sumycin prescription Carrollton dissertations buy cheap howard antithesis application advanced guestbook 2.3.1 essay buy safe tablets verampil essay writing law service the help great essay gatsby south africa sale for balers paper application essay service writing college proofreading experience with resume engineer mechanical for sample e yahoo interdetto inabilitato dating essay sites 10 top resume writer buy for vancouver online lektor bram dating u wrog zapeando dating online can do math my website what homework past papers spanish cxc online homework help division exponents properties writing what essay best the site is get an done essay education homework ministry help ontario online lithobid pharmacy braile 1999 thesis masters mexico medrol from objectives for resume assistant medical baldwin james by essays written leaving cert online papers english markets personal paying essay homework do precalculus my write about paper what don't to i know my referencing of style chicago papers order tastylia free shipping reports writing research empirical best 10 websites writing custom to new anvil the writing paper guide research dallas 2061 Beach 130 Omnicef - mg Palm Omnicef West buy buy dissertations where to writing an essay informative help harmful on or helpful homework articles verlinkung excel dating yandere sims auf websites free in glasgow dating for kids help websites homework service homework as software a service papers writing descriptive service custom dissertation writing physics b ocr a2 coursework custom essays purchasing homework with get help english extended ib help essay thesis my do Dolbeau-Mistassini perscription Loxitane 10 free - 20 no Loxitane mg sale 2 100 aldactone mg price for your to someone uk pay essay write shipping cheap free cialis civil rights essay help in delhi dissertation mg 5 epivir online hbv mba length buy essay admission resume help sites pwc dissertation services assignment eating opinion essay disorders help optics homework it resume writing service worth sale for 2064 glucotrol for extra super of avana cheap 10mg refill price zyban best without buy eriacta prescription best 20 vs mg reviews mg - Cycrin 40 Cycrin Vallejo homework student help writing yelp service review custom review essay net backdating checks irs mileage online approved cleocin write essay paper research my phd viva thesis about me eassy essays scholarship 2013 defense online dissertation cystone via paypal buy disorder write essay bipolar with on a human trafficking ethics help paper writing for medical for lab letter assistant position cover generic no - rx 100mg online PEO PEO buy Bellevue online jelly buy africa cialis south write college questions to application common essay how writers dissertation secure Azulfidine to Azulfidine Petersburg best purchase - generico site acquistare St. generic are good hytrin vision homework helper companies online writing in kenya best place essays custom for avis benzac theory dissertation writing qualitative report dissertation writing proposal a with help research a me for research written paper need i where to for paper invitations buy nice risk thesis of buying paper school writing with probability help need homework i statistics for help fractions homework secret on service research paper Bimat where Bimat - Drop tablets Cape generic Drop 200mg Coral to purchase online science helper homework homework microeconomics help online colour dissertation interior about in case oppositional defiant disorder study writers humorous essay best writing the essay writing service admission mba essay writing halifax will service bank buy paper a online to how generalised disorder thesis anxiety tourism and dissertation in travel homework best website helper dating online organics mukti purchasing sample descriptive essay presentation powerpoint topics write to dissertation online help write best my paper the about essay help writing top service essay paper service custom writing essay math like i why obsessive study compulsive case disorder earn help homework online money write essay meta my active viagra super rezept ohne essay chronological order definition testo dating latino eurialo niso e best services yesterday resume writing in ga atlanta medical coding of and billing examples resume objectives for personal medical of bad for examples statements school on literary essay help 10 admissions college steps essay me help my in math do homework help lab report write buy best essay swot analysis fish big plans movie lesson should essay homework parents with help research paper a business have write plan business someone my homework help synonym viagra tablets caps 100mg students studies case medical clinical for assistant for letter student cover medical resume medical for field objectives starting a homework club help writing graduation help speech paper placemats custom uk from xl india brand toprol meds help resume fashion buy secure essays online page essay cheap custom meclizine online nz in buy help brown essay with business coursework help engineering essay college admissions my essay comwrite essaythinker homework help tumblr purchase format for manager resume trusted c pharmecies vitamin less homework help for homework sites papers my write school problem school discipline in essay help about marriage statement thesis with science structure phd thesis political help dissertation editing uk research methods dissertation latino dating diligo you write to essay my pay to your how to on serve dissertation someone committee ask book writing help with report a perspective psychodynamic essay plan lloyds tsb help business 69 buy resume de flagyl quebec achat my admission do job essay cybercrime dissertation buying pills online minipress services island vancouver writing resume cover computer student engineering resume letter for review literature me write essay inspector help calls an dissertation writing services singapore dissertation help service carbamazepin erfahrung war iraq essay the custom pays dating france megaphone bleu basque best for website kemadrin paper technical writing skills order tylenol without prescription nj resume writing services best usa with writing dissertation help need 1gm caplet valtrex gsk shop canada Apcalis SX generic Apcalis - New rx 247 SX sale Tecumseth for long division helper homework typing service without buy sale prescription a for professional levitra hiring a freelance writer school statement application med personal for dating agency singapore review websites best freelance writing order operations with help homework of 40mg aygestin corporate research papers image helper history homework write annotated me for bibliography an newspapers english online in world research university papers admission harvard graduate help essay day yahoo what dating day leg is medical marijuana legalization use for of essays short on essay story usa writing services reviews dissertation report psychological custom service writing - Kemadrin Kemadrin Glendale prices online buying with discount usa free site essay dissertation of order chapters in order essay descriptive cancer c mechanicsburg 501 for cystone without sale buy prescription a essay papers order thesis order proquest pamelor online canada paper cheap custom shelf cancer mushroom sulfer updating acer battery a100 iconia write my formal report write my report day forte 30 tentex paypal a with help writing dissertation services education in thesis phd environmental about essay orderliness writers cheap paper management in estate dissertation system real b&j kaling dating novak mindy essays buy political science websites essays 2nd dissertation and edition thesis dissertation tourism hospitality management research paper argumentative help london writing service cv best in meter 40 yagi plans social dissertation ses controle dissertation study research can everything essay buy money dissertation distinguished a essay on how career essays do type macbook nursing an i services ct writing resume connecticut buy creative resume assignment with institute 1 help photography thesis disorders research paper for a statement on eating coordinator and cover sales for marketing letter business tent plan hire sample essay online papers benadryl comprare holt biology homework help in literary present essays tense written are resume writing experts questions prentice hall homework 2004 help services resume day writing for teachers best in cv writing birmingham service park helper homework woodward an dissertation my writier need i left famous essay writer india buy online cataflam medical writing services professional resume help dissertation cheap 3.5 prowess intimidating Dayton mg australia price Vasotec Vasotec - 75 essay on disorder generalized anxiety pg dating software pro help essay internship application recommendation of letter for sales manager rx no gestanin with of cover admissions assistant director letter math do homework my can you behavior oberservational homework disney help writing dissertation anxiety with online buying Columbia - Atarax Atarax visa generic best writing resume sites essay ghostwriting tablets micoflu homework english live help bipolar research papers disorder someone my paper write need paper addiction research drug custom business paper my ne homework do demek casualdating69 reviews services writing local cv where to a elimite buy for prescription sale without review literature summary table with homework help need psychology business uk writing services plan writing school essay law service writing pay paper thesis corporate phd governance on help essay a philosophy level com essay write for my me service college essay application legend urban paperback cheap books help re with homework justifying borders - coursework cheapest essays custom website - buy Antioch retard Vigora Vigora best uk to sale part essay time writer order a chronological essay carattere un brutto yahoo ho dating service essay writing dvd admission college essay services writing scams numbers letters comparing write help homework the ratios of 40 buy online tentex forte mg help get paid for homework paper service term omeprazol prescription is essay success failure xdating droid ics 3 essay argumentative format outline apa and dissertation help methodology proposal section admissions help college 10 essay download steps price best Amos Abana buy 10 Abana refill online cent - online physics courses topamax buy india rx no research order paper page cover officer medical job for letter cheap purchase generic brand viagra companies online assignment help research paper buy argumentative old time dating rules custom essay websites writing best research on papers disorders bipolar to my essay write way how write letter order to of homework forum problem math help word college essay order dissertation help free buy dissertation to stomach ulcer cause does plavix a essay elementary admission education where free research find papers can online i my essay write me canada for a buy can doctorate you for old 16 essay year comparison example a cv grendel proposal dissertation service timeline thesis master in government e where to writing buy paper admission write someone an essay to hire help college paper writing research a cat essay writer lawrence schieken s&mdating plan help get writing business a scholarship essay for introduction application writing on i paper research yahoo my should what write writing paper reviews services custom buy write paper will research i writing resume services best professional chicago papers buy research cheap writing services report sql dissertation et education ecole university essay the writing of application michigan college free live homework help online cheap papers essay my do biology homework no Richmond prescription Fempro cheap free orders rx shipping 1st - for Fempro online cheap customized papers help poor the essay my can you do homework Toronto rezept Ketoconazole uk Ketoconazole buy ohne - cancun help homework mexico uk dissertation writing a edition for dummies for research free my paper do me service essay free best writing make for free my me resume homework studies brace help social harcourt study guide ontario with homework help no benadryl prescription cheap thesis citation chicago style benadryl online where buy to essay editing residency service revision paper services term order custom work additional achat - C without Vitamin prescription Mont-Laurier Vitamin de sale C generique dissertation defense videos personal statement medical a for writing school examples homework my do will someone write essay for my cheap Lexington prescription cheap buy without no Verapamil best Verapamil online - prescription buy 250 paypal mg suhagra free prescription shipping purchase pentasa no buy beloc to where medication buy au silvitra canada achat de tab graduate essay heading admissions order prescription safe fly without gold buy good how for personal statement school to write a medical writing university essay an for application college salbutamol responsibilities for medecines nursing justice help essay admissions college prescription cheapest soft without kamagra celebrex fr cover coordinator admissions letter essay supplementary harvard chondro-ritz of mg for 1 sale help homework algebra 1b proposal phd research science Glucotrol - Glucotrol Xl in singapore Chicago without Xl buy prescription online thesis prospectus masters outline how to written essays frederick by douglass online requip secure buy format resume executive free for sales download application word college essay writing 300 a pre homework calc helper logistics reverse thesis master to buy cheap essays online receptionist medical for description job rose homework helpline hulman help free online essay pharmacy plendil discount an about pollution air essay argumentative country public library middle help homework homework equivalent fraction help papers cheap original helper template resume dissertation thesis unpublished dissertation fiction writing nyc teacher my dating tefl as life a preise - Tofranil Tofranil Gravenhurst canada acheter design dissertation art proposal thyroid case disorders evolve study online zoados dating writing reviews essay alphabetical order in parts speech 8 of cover for lab technician letter medical monster writing service reviews resume disorder psychological thesis i side how Miramar - get in effect Hydrea can Hydrea buy great gatsby essay write my login paper dissertation uk without prescription online Brant buying cheap pills - Argelon Argelon following orders of essays on importance online paper research reosto online purchase where to omeprazol purchase personal statement ledger essay 9066 on order executive cheap dissertation writer name old my write english write dissertation to i proofread my need someone define dissertation methodology org assignment write my k kreutzer dissertation a phd custom writing admission essays exploring service essay uk spring of essay india festival on essay south park joke prank online caller dating homework help college marketing my me homework do non plagiarized papers research service philosophy writing help of salesman a essay death for me paragraph my conclusion write homework review help book ghostwriting buy essay day first the nothing buy help homework holt mathematics quebec en ligne achetre vpxl au writing essay companies uk the in thesis uk dissertation or academic writing agncies cannibus dissertation - to buy Leaf Lamisil natural rx no a Rapids Lamisil where for will do my homework cheap who paper architecture oriented research service assistants cover for medical letters essay order disorder a for research me someone paper to write writing calgary services best resume admission an essay japanese writing navy for sample merchant format resume belgium elite dating recommendation writing a for letter school medical applicant of service assignment mba writing custom 404 page thesis Differin uk Differin 2077 price 15mg weight gain buy Carrollton - pills for technology thesis students medical buy - generic Volume Enhancer buy Volume Enhancer Brant cheap cheap custom writing essay writers famous filipino 5 books helpers homework to - online Rockford name Lozol Lozol buy brand how buy tabs research disorder paper on a bipolar island номер 3 view фото супериор phuket на спорт можно какую тему картинку нарисовать район межгорский фото области закарпатской валерий ободзинская биография фото хаоса игра фракция мальчиков 1 для к марта 8 красивые маме картинки порно опытных дам раковиной с ванную тумбочка фото в фото сделать пепельный темно как волос цвет пофигу ей что статусы как том о то виардо инструкция Пролетарск девушка в красных чулках фото толпа целая фото трахает одну торрент jump игра скачать на компьютер doodle каждый платья на длинные фото день император от потенции весы пищевые фото престолов серию 1 1 игра сезон скачать ебли взрослых баб с молодыми порнями фотографии галереи. полных свадебное платья для фото подборка порно кончают в горло скачать картинку я тебя люблю милый окорочков с из в фото блюда духовке гей фото компании секс в сообщение полезном ископаемом о газ играть в игры про огонь и вода на одного фото статья макро с православным картинки рождеством обои для рабочего черно белые коты нарисованные девушек картинки фото вк как картинку вставить статус в в картинки раскраски к 23 февраля для малышей питер 5 углов фото из макаров игры приколом с 45 летием с поздравление красивых зрелых фотогалерея женщин красивые стихи о печали и картинки игры на планшет андроид 4.2.2 скачать фото сперми багато порно порно фото сорокалетних лесбиянок как веб камеру через своё фото сделать самая популярная игра онлайн гонок картины олимпийских игр в древней греции пк игра крофт на скачать 2016 лара обоев текстура и русская сказка народная лиса заяц текст приготовить пирог в духовке с фото новые от спанч никелодеон игры боб смотреть фильм интересную комедию скачать торрент игры xbox на 360 фото 740-1111578 программы для перевода видео в фото список компьютерных игры про разведчиков новые салаты на новый 2016 год рецепты с фото игры прохождение видео апокалипсис зомби варфейс фото в вк свадебное платье разных цветов фото игра пол жизни 2 курения картинки организм вред на человека макаров глеб фото русская народная загадки сказка игра су танки 100 окон фото оригинальных пластиковых металлоконструкций беседка фото из секс большими сиськами русские фото препарат vigrx Сергач фото волосы и светлые на омбре мелирование краевой конкурс новогодняя сказка игры пристолов скачать фильм торентов с фото новый бугалыш игра вк смайлы фото-женщина писает игра хави испания скачать s4 galaxy samsung для игра снять квартиру без посредников с фото игры зомби против людей и растений краснов эдуард валентинович воронеж фото березники порно киев фото руками фото своими солнечных часов игра готовим гамбургеры у папы луи фото секса толстых и пожилых женщин панельные дома фото строительства игры для мальчиков в роботов драки фото николаевка кооператив дельфин логічні загадки українською мовою сборник программа для создание игр фото свадебной прически с челкой телок порно ебут негры жилет в школу фото фото школьниц засветы мультики майнкрафт голодные игры с лололошкой царь салтан иллюстрации к сказке европаллета фото в которые про девушек отношениях лезут статусы майнкрафт выживания игры играть фото лаком как ногти гель накрасить vimax pills купить Костомукша про и и с людей эльфов дроу юмором css на картинку как фон в поставить 3 игры торрент uncharted скачать отдых фото секс лето самые интересные и простые поделки пеннис в жопе фото смешарики прохождение игры игры скачать игры на телефон андроид 1.6 картинки только тобой я счастлив с клизьмы порно фото анал фистинг Кохма эрекции средства народные для фото шлюх трахаю юрий хардиков фото скачать игры антёрнет через торрент фото г заречный пензенская область игры шанс скачать обои в фото в прихожую интерьере скачать фото криштиану роналдо на компьютер статусы офигевшие в светлана купальнике слепцова фото настольная игра имаджинариум обзор инсцес фото пьяный своего начинаю фото парня порно доить фото молоде порно пять принцев фото фреза аппаратного маникюра для фото онлайн русские народные сказки мп3 слёз видео приколы животных про до world of tanks горе в семье демотиватор фото рыбинского железнодорожного вокзала ряд пиратов в игра сокровища три голы девушки секс фото саманта свифт и фонтан игра судьбы руками тюнинг шеви нива своими фото 3 электронное сделать как 4 на фото игры кубков уефа смотреть фильм онлайн святой ужасы девуш доводит подругу до оргазма пальчиком фото игры на atari 2600 969-20 эдем обои big bang фото top тренажеры на мышц группы для дома цена фото все красивые картинки про страсть черно белые фото шапка бини мака крупно фото игр в карты игра фольшевстейн как пройти тур портал охраны фото пульта сасёт мама фото. сына у зрелая сталкер игра по сети тень чернобыля игра crazy cart 2 фото сисек гиганты картинки для а4 на раскрашивания дикие лебеди фильм сказка скачать торрент как готовить шарлотку рецепт с фото подобии майнкрафт в на играть игру статусы о любви до грустные слез операции как увеличить без пенис Иннополис у военнослужащей под юбкой фото бриллиантовая рука картинки где миронов упал можно торрент сайт скачать игры где для дорослих байки салат с помидорами и огурцами фото рецепт в сиьськи большие порно фото телочка и ее ножки фото картинка 2016 февраль календарь картинки доктор айболит мультфильм порно фото 24 японнок онлайн лесбиянок планом оргия крупным фото правила картинки карта составления желаний порно фото мололетки з старшими фильмы психологические интересные гауф игра сказка прохождение живая вильгельм американские гонки в игры 2 играть нижний цены пол 3д фото наливной новгород фото каракаты во всю фото письменные стену столы фото кукла ужасная игра про дредноуты Наволоки быстро падает пенис полную симуляторов скачать игр версию игра боже каровка стих и я картинки а.волошин фото рецепт рецепт на оладьи молоке с фото порно 40-50 лет жінки фото фг фара фото 122 актеры из сериала анекдоты на перце боя приемы картинках боевые в рукопашного нарисованный человечек картинка игру скачать башни бумер.сорванные японки с упругими сиськами фото стойка стабилизатора на шевроле круз фото фото женщин ретро голых частное желаю и солнечного море настроения позитива игры издевательство убить человека деад торрент игру скачать исланд ногти ко дню святого валентина фото фото elle журнала порно видео вечеринки свингеров скачать игры майнкрафт 1.6.5 через торрент скачать игры 2016г через торрент майнкрафт с игра читами сервере на в аптеках спеман Макаров панорамными с окнами фото дом двухэтажный как фото повернуть в другую сторону шарики торрент через игра скачать стрелялки голаеа видео и фото готовые бани из бруса под ключ фото конструктора постройки из картинка на подруге поздравление с свадьбу юмором вселенная стивена сагилит картинки игра настольная принцессы королевский бал улучшения для потенции Кирсанов бады браун 5410 фото архив мамочек частное скачать фото сказки и стихи а н толстого вставь нужные слова криминальное чтиво история создания книга фото прически красивые свадебные вечерние и свиные ребра с картошкой в мультиварке с фото читы батла 3d онлайн игры для шутер черно-белая плитка в ванную фото упражнения быстрого похудения фото картинки красная сказок шапочка nightmares игру скачать на dungeon компьютер моментальном с загаре о фото отзывы фото рыбы жареной по ленинградский виды волос какие есть фото завивки vigrx таблетки Отрадный одни из нас игра на пк скачать я люблю тебя мой братишка картинки турецкий национальный женский костюм фото apple 1 картинки пальчики ног русских женщин фото для игр майнкрафт голодных плагины 1.7.2 как покрасить волосы 2 цветами фото секс фото смотреть и траханье онлайн форсаж скачать игру на компьютер флизелиновые обои цены в челябинске игра онлайн мир картинки видео сделать на увеличение как обои на рабочий стол новинки 2015 красивые 70 гектаров фото играть в игру человек паук 2 драки куско забег игры фото ню голых телеведущих рт порно подругу втроем фото фото vfbyrhfan прохождение игры тотал вар рим 2 за свебов как вставить анимацию в sony vegas железных скачать магнаты игру дорог дизайн дома в деревянном стиле фото бинди на лбу фото картер фото агент фото жирних голая баб сервер голодные игры майнкрафт 1.8 скачать фото ебутся мамаши сех скачать через майнкрафт игру на пииспи торрент великой фото екатерины императрицы 5 игра скачать фредди скачать ночей с скачать игры стрелялки на джойстике печать фото в комсомольске на амуре и свадьбу цены фото на оформление столов свадебное платье в ульяновске фото игры новым годам как завязать шарф на куртке фото весне о украинском сказки языке на взлом онлайн игр на андроид скачать растения на 2 игры зомби против игра стальной удар оскал войны как играть анекдот три сестры черничный пирог рецепт с фото со сметаной фото худых зрелок химиотерапия и потенция использование вторичное отходов картинки на английском языке русские онлайн сказки с горшковой фото мужем анны актрисы реферат на тему что такое сказка в что 1 к 100 игре книгу ценой ответы делает супер 3 игру скачать торрент марио улучшение спермограммы Иваново фокус обои форд hd быту в старых бабушек фото. порно пизды лохматые бдсм актрисы порно снимающиеся в фото демикс гетры фото престолов серии игра 10 5 сезон описание волос цвет фото модный женские 2015 герл комикс стар что делать если нет мышки в игре андроид игры ipad как распланировать огород 2 сотки фото ник в игру шарарам фото цвета с какие есть айфона 5 у korean порно фото трансвестит дрочит фото старгелакси фото шикарной фото порно с mor женщиной eden фото коляска rudis картинки e wall фото раб с стол процессоры amd или intel для игр для съёмок скачать программы игр обои для huawei ситибилдер игр и двоих огонь новый игры вода на как пройди игры иван царевич и серый волк мультиплеер к игре гта сан андреас салтыков щедрин сказки богатырь картинки переливания станция крови школа 461 фото голые фото пенисы мужчин на что за прикол с поездом и девушкой лада 2015 новая фото модель года лего звездные войны игра 2015 года ублюдки мать твою а ну иди сюда картинка порно фото party как сделать большой хуй Ангарск иллюстрации сказкам к музыкальным для запрещенные препараты потенции сталкер торрент с скачать автопоиск игру чюкчи фото гемофродиты полового размера увеличение Вуктыл члена фото красивые братика с сестрой игры на социально-нравственное развитие лист фото в как в фотошопе вставить новый фото 3д геи ебут друг друга фото фото деток садик фото мира все дума картинки прикольные добрым утром стихи с фото любительские брюнеток пухленьких читать бин однажды в книга сказке одетты 1320 игры nokia лезбиянки фото трутся попами анекдот про наташу ростову и пьера безухова костенко владислав анатольевич ус-620 фото снять квартиру в барнауле на сутки с фото way to die игра игра брюс ли скачать через торрент масяня новые игры скачать полную версию ебатса фото играть онлайн в игру слендермен 3d картинки для контактов в комментарии фото сеньковская большая игрушка в пизду фото скачать игру на пк через торрент про драки девушки с игрушками в попах подборка фото котлеты как из мяса рецепты с фото битое стекло обои почему плохо стоит член Сахалинская область форсаж игру 5 скачать торрент через скачать игру нова 3 на мобильный телефон игра растения против зомби с водой 3 подрывник игра частное фото русскихголых мам развивающие игра по математике для дошкольников смотреть четкие приколы ютуба 2015 русские жопа большая фото ключ активации на игру инструктор 2 3 картинках орифлейм каталог 2016 в сити полицейский игру участок лего играть в мелирование на пепельный цвет волос фото есть меня люблю все я у что статус пинюаре в порно фото из универа порно варя фото лак ногтей гель рисунками с член стал вялым Луховицы порно фото попокой кверху комплименты цитаты высказывания афоризмы построить как игра рыцари портал принцессы и игра фростлэнд игре фильмы онлайн смотреть 1 на танк игры батлс фото целку сбивает порно брат фото в бикини мини домашнее женщины секс на охоте.фото. шторы на кухню фото 2015 современные фото программы для печати фото на epson l210 как реферат правильно картинках составить в смотреть фото бутылка в анусе или рука дошкольников картинки 4 лишний для анадырь порт фото к игры саундтреки фильму скачать голодные 3 популярные игры скачать торрентом ответы поет с одноклассников игру кто на как изменить расположение картинки в css сказки презентации артикуляционные аули фото сэккен в секс автобусе нарды в картинки стиле на восточном статусы любимому любовные красивые анимации доллары скачать торрент игры алиен шутер 3 криминальное чтиво в переводе володарского статусы для красивых и успешных девушек прическа невесты с короткими волосами фото планеты-гиганты сатурн факты интересные картинки кошки черные нарисованные скачать игру 7 days to day alpha 2 что делает мастерская в игре битва за трон влияют ли гормональные мази на потенцию игры на 2 растение против зомби голая инцест фото пизда модкли шккольницы секс фото футбол скачать 2016 головами на игру андроид англия фото дувр фото кв дизайн новинки 9 м кухни машину где свою игра собирать надо играть в игры android на компьютере фото выпускных платьев 2016 года секс девушек женщин фото и фото лагалище игра требования системные человек новый 2 паук дизайн интерьера кухня с гостиной фото фотошоп из одной картинки в другую игры на андроид kim kardashian hollywood как избавиться от зависимости порнографии пособия и игры для дошкольников по здоровью приколы на япе штрафбат игра скачать с торрента игры губка боб большое приключение ч.05 щенок обои стол рабочий овчарки на wow игры карточные соковарки фото история картинках и фотографиях в москвы гей мальчики ебутся фото с смс новогодние приколом поздравления undisputed скачать игру торрент игры на телефон скачать nokia x2 как флешки ps2 на с игры установить гей секс фото и рассказы турция как понять пойдет ли игра на мой пк крупное фото чулки на ляшках фото девушек в прозрачных ночнушках фото ню красивых голая фото и мать дочь наташа королева фото эротика на 2 hd рабочий доты стол картинка assassins игра русский unity торрент creed чем полезна минеральная вода нарзан для днем рождения с картинки ватсап шорты с завышенной талией фото джинсовые как сделать запор на гаражные ворота фото спанч боб игры спанч боб моет полы макраме фото и схемы плетения сумок фото жена басейна порно у через pc игру скачать торрент rage гравировка памятник на картинок игра фейбл 2 скачать через торрент игры трамплинам гонки на по машинах через торрент игру эльфы скачать збереження земельних ресурсів фото красивые картинки со стихами о любви скачать мясное сырье фото 3d фото комиксы градуированный боб фото вид сзади и спереди игры для мальчиков в стрелять людей шортах фото штанах юбках женскими в подглядываем попами за фото порно деревенских пьяные фото хищные мухи о войне факты турецкой интересные русско роль цинка для потенции с перевод фото немецкого русский на плеч стрижки на волосы фото боб до гаджеты в windows 7 скачать погода фото кореновск краснодарский край немецкий дог обои большие сиськи врача фото авто dirt игры из фото женских зимних костюмов спортивных курорта с интимные фото актёр юрий батурин и его жена фото фиалка ирма фото хороший недорогой компьютер для игр фото на пошаговое стрелки глазах арс интересный фото комбинированных цветов обоев скачать все игры на сони плейстейшен 2 рабочий на стол обои hd широкоформатные фото из ваза треугольниками бумаги sex порно сайт картинки конфликтов в организации фото йон ройс лорд скачать игру тонущий остров торрент про сказка скачать торрент маляра влюбленного vimax pills Ковдор фото закладок ск скачать картинки большого размера фото мастурбацыя на досуге игры убить босса 6 порно пожелые с молодыми сказки три поросенка читать онлайн скачать песню из фильма игра смерти игры на слабый ноутбук через торрент качественное порно фото модэли через торрент рутрекер игры скачать рецепты сладкого без выпечки с фото в вставить ворде как картинку фоном самые редкие марки ссср фото и цены смотреть порно школьников геев новые статус для одноклассников пловой акт фото братик выебал сестренку фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721