НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розглянуто шляхи зменшення негативного впливу курсових різниць на діяльність підприємств України в ситуації загальної економічної нестабільності в державі.

Ключові слова: курсові різниці, авансові платежі, фінансові результати,  економічна нестабільність.

 В статье рассмотрены пути уменьшения негативного влияния курсовых разниц на деятельность предприятий Украины в ситуации общей экономической нестабильности в государстве.

Ключевые слова: курсовые разницы, авансовые платежи, финансовые результаты, экономическая нестабильность.

 In article investigated ways to reduce the economic impact of exchange rate changes on enterprises in the overall economic situation of instability in the country.

Key words: exchange differences, advance payments, financial results, economic instability.

 Постановка проблеми. У контексті сучасних реалій незалежної України, коли співвідношення національної валюти до іноземних постійно змінюється, купівельна спроможність гривні невпинно зменшується та б’є позначки історичних мінімумів, дуже актуальним є процес правильного та своєчасного обліку курсових різниць в діяльності підприємств країни в умовах економічної нестабільності з метою мінімізації ризику можливих втрат від здійснення господарських операцій з руху товарів і надання послуг − обліку традиційних, у зовнішньоекономічному відношенні, операцій експорту, імпорту, реекспорту, бартеру, продажу, придбання ліцензій, ноу-хау, технічної документації, оренди імпортного обладнання (фінансового лізингу).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням обліку операцій в іноземній валюті присвячували праці такі вітчизняні науковці як Ф. Бутинець, І. Волкова, І. Жиглей, Н. Колінько, Д. Чирка та інші. Специфіку обліку валютних операцій у своїх роботах досліджували зарубіжні вчені: В. Беті, Ж. Вігуру, П.Касон, Дж. Маккензі, Д. Малет, Ю.Маслєнчєнков, В.Нємчінов, К. Парфьонов, А. Прост та інші. Водночас питання вдосконалення обліку курсових різниць в діяльності підприємств України недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку країни. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати діяльності підприємств України на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку національної економіки України більшість підприємств різних форм власності та сфер господарювання мають справу з іноземною валютою, джерелами появи якої можуть бути: надходження від покупців-нерезидентів, внески інвесторів-нерезидентів, придбання на міжбанківському валютному ринку задля здійснення розрахунків з постачальниками-нерезидентами та інше. В результаті здійснення таких господарських операцій в діяльності підприємств можуть виникати так звані курсові різниці. Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. При цьому, під валютним курсом розуміється установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни [5]. За міжнародними стандартами, курсова різниця − це різниця, що є наслідком переведення певної кількості одиниць однієї валюти в іншу за різними валютними курсами. Валютним курсом вважається коефіцієнт обміну двох валют [4].

Згідно із міжнародною практикою курсові різниці виникають унаслідок:

переведення доходу та витрат за валютними курсами на дати операцій, а активів та зобов’язань – за курсом при закритті; переведення чистих активів на початок періоду за курсом при закритті, який відрізняється від попереднього курсу при закритті [4].

Найважливішою характеристикою курсових різниць (позитивних та негативних) є їхній вплив на фінансові результати (дохід чи втрати) діяльності підприємств. Позитивні курсові різниці на рахунках бухгалтерського обліку відображаються:

– операційні за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

– неопераційні – за кредитом субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» [2].

У свою чергу, негативні курсові різниці обліковуються так:

– операційні – за дебетом субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» (або рахунку 84 «Інші операційні витрати»);

– неопераційні – за дебетом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» [2].

Терміни «позитивна» та «негативна» курсова різниця безпосередньо відображають характер їх впливу на фінансові результати діяльності підприємств: позитивні різниці включаються до складу доходів, негативні – у складі витрат звітного періоду.

Розглядаючи синтетичний та особливо аналітичний облік курсових різниць, увагу необхідно звернути на рахунки 7, 8 та 9 класів. Щодо обліку курсових різниць, то порядок відображення доходів та втрат від них за національними та міжнародними стандартами подано у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Бухгалтерські проведення для типових господарських операцій підприємств України в сфері зовнішньоекономічної діяльності в розрізі національних та міжнародних стандартів

№ п/п Зміст господарської операції Бухгалтерські проведення відповідно до національних стандартів Бухгалтерські проведення відповідно до міжнародних стандартів
Дт Кт Дт Кт
1 Отримано кошти від нерезидента 312 362 А.01 L.02
2 Отримано передоплату на поточний валютний рахунок 312 681 А.01 L.09
3 Проведено зарахування заборгованостей 681 362 L.09 L.02
4 Експортовано товар 362 702 L.02 PL.01
5 Списано собівартість товару 902 281 PL.02 А.06
6 Визнано фінансовий результат

791

702

902

791

PL.06

PL.01

PL.02

PL.06

7 Переоцінено дебіторську заборгованість 362 714 L.02 Е.05
8 Переоцінено валютні кошти 312 714 А.01 Е.05
9 Переоцінено валютні кошти на рахунку 945 312 Е.05 А.01
10 Переоцінено дебіторську заборгованість 945 362 Е.06 L.02
11 Переоцінено кредиторську заборгованість 632 714 А.04 Е.06
12 Переведено кошти з валютного рахунку на депозитний 184 312 А.11 А.01
13 Проведено перерахунок на дату балансу

184

974

744

184

А.11

Е.09

Е.09

А.11

Джерело: побудовано автором на основі [11].

Таким чином, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  на теренах України має форму цифрового коду, в якому цифри позначають клас рахунку та субрахунки. Міжнародні стандарти, в свою чергу, функціонують за принципом поєднання буквеного та цифрового позначення. Велика буква латинського алфавіту позначає клас рахунку: актив, власний капітал, зобов’язання, дохід, витрати. З точки зору ефективності відображення курсової різниці, міжнародні стандарти використовують рахунок Е.09 «Ефект курсових різниць», який слугує для узагальненого результату її виникнення. Що ж до національної системи, то вона передбачає облік курсових різниць на таких субрахунках як: 945, 974, 744, 714, 423. Та має поділ за критеріями доходу (втрат), операційної (не операційної), та окремо накопичені курсові різниці.

Окремий порядок відображення в обліку встановлено для тих курсових різниць, які виникають щодо фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України. Вони обліковуються у складі іншого додаткового капіталу (субрахунок 425 «Інший додатковий капітал» в кореспонденції з рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»). Від’ємна сума курсової різниці вираховується із суми іншого додаткового капіталу, залишок наводиться зі знаком «мінус» [1].

Важливим питанням при обліку курсових різниць є також періодичність їх розрахунку. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на такі дві дати: на дату здійснення розрахунків (наприклад, заборгованість перед постачальниками за отриманий товар спочатку відображається за курсом на дату отримання товару, а потім перераховується за курсом на дату оплати) або ж на дату балансу [5]. Дата балансу – дата, на яку складено баланс підприємства, звичайно – кінець останнього дня звітного періоду [3]. Відповідно періодом для складання фінансової звітності є календарний рік [10]. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (проміжний баланс) і року [10]. Тобто баланс складається станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня. Таким чином, курсові різниці слід визначати за курсом, які діяли 31.03, 30.06, 30.09, 31.12. Лише ті суб’єкти мікро підприємництва, які складають фінансову звітність раз на рік, визначають курсові різниці на дату балансу — 31.12.

На основі отриманих результатів дослідження пропонуємо чотири ключові елементи мінімізації негативного впливу курсових різниць:

Безымянный

 

 

 

Рис. 1. Ключові аспекти мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати діяльності підприємств України

Джерело: побудовано автором.

Розмір та визнання курсової різниці можна звести до мінімуму при правильному складанні договору з контрагентами, уникнувши довготривалих валютних контрактів, що в подальшому може стимулювати курсові різниці. Також, для уникнення частини втрат, пов’язаних зі зміною курсів іноземних валют, необхідно укладати контракти із включенням захисних валютно-цінових застережень, що сприятиме мінімізації валютних ризиків.

Для підприємства що має зв’язок із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності наказ про облікову політику містить один важливий аспект. В контексті офіційного курсу НБУ та міжбанківського курсу, які суттєво відрізняються постає таке проблемне питання: підприємства для здійснення господарських операцій купують чи продають валюту за міжбанківським курсом. Облік різниці між курсом НБУ та міжбанківським є суттєвою проблемою, оскільки назвати такі різниці курсовими відповідно до чинного законодавства не є правильним. Дане питання ні в П(С)БО 21 ні в МСБО 21 чітко не висвітлено. В більшості випадках, такі різниці обліковуються від операційної діяльності у складі інших операційних доходів (витрат) відповідно на субрахунках 719 (949), різниці між курсом НБУ та біржовим (міжбанківським) від неопераційної діяльності – як інші доходи (витрати) на субрахунках 746 (977). Тому, саме наказ про облікову політику повинен врегульовувати це питання.

Наступним, не менш ключовим, фактором є авансові платежі. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових  платежів із застосуванням  валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів [5]. Отже, при використанні авансових платежів питання курсових різниць практично втрачає свою актуальність, особливо це стосується 100% передоплати.

Хеджування валютних ризиків на підприємстві – це перенесення частково або повністю ризику від одного учасника ринку тими чи іншими способами на іншого, який вступає з першим в договірні відносини [7].

Також хеджування можна окреслити як метод зниження ризиків за допомогою інструментів фінансового ринку [6]. Процес хеджування валютного ризику мінімізує будь-який негативний ефект від коливань валютного курсу, також мінімізує позитивний ефект від  коливань валютного курсу. Поширеним інструментом хеджування валютних ризиків є форвард, використання якого повністю нівелює поняттям курсової різниці в масштабах підприємства. Адже при укладенні форвардної угоди підприємство укладає договір купівлі-продажу, за яким зобов’язується купити (або продати) іноземну валюту за обмінним курсом, зазначеним у договорі, у визначений термін у майбутньому чи протягом деякого майбутнього періоду. Даний метод хеджування дозволяє повністю усунути невизначеність щодо обмінного курсу придбаної (проданої) валюти в майбутньому [8]. Хеджування валютних ризиків є дієвим інструментом стабілізації господарських операцій, що потребують валютні цінності в умовах нестабільності [9]. Окрім форварду на практиці також часто застосовується такий інструмент як опціон.

Опціон – це угода, за якою покупець отримує право (але не зобов’язання) купити або продати певний обсяг валюти за заздалегідь зафіксованою ціною у день закінчення опціонного контракту [9]. При купівлі валюті за заздалегідь обумовленим курсом таке поняття як курсові різниці також втрачає своє значення.

Висновки. Таким чином, ключовими чинниками при мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати діяльності підприємств України, на наш погляд, є хеджування валютних ризиків, використання авансових платежів, чіткі контракти та облікова політика. Авансові платежі та хеджування можуть повністю нівелювати явище курсової різниці на підприємстві, в той час як облікова політика та контракти зменшити її негативний вплив.

 

Література:

1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності (3-є вид.). Житомир: Рута, 2006. – 388с.

2. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. -1220 с.

3. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 6, поточна редакція від 10.01.2012 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.

4. Вплив змін валютних курсів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 (МСБО 21), поточна редакція від 01.01.2012 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_022

5. Вплив змін валютних курсів: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 21, поточна редакція від 19.08.2014 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

6. Денисенко М.П. Кредитування та ризики : навчальний посібник. / М.П. Денисенко, В.М.Домрачев, В.Г. Кабанов, І.В.Ігнатенко, К.О. Чигирик. – К.: “Видавничий дім «Професіонал»”, 2008. – 480 с.

7. Киселёв М.В. Классификация технологий сделок с деривативами / М.В. Киселёв // Экономические стратегии. – 2009. – № 4. – С. 46-51.

8. Колосов И.М. Инновации в сфере валютного хеджирования на промышленных предприятиях/ И.М. Колосов // Финансы и кредит. – 2009. – №13. – С. 69-75.

9. Петрашко Л.П. Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271 с.

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996–14.

11. 2011 IFAC. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements [Electronic resource]. – 1628 p. – Mode of access : www.ifac.org/publication/.


 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

continuity customer business service plan writing online dissertation a buy Arcoxia 25 sale australia in Arcoxia - Dayton available mcg for coordinates polar homework help writing company reviews services how to order bibliography put in persuasive speech chicago university martin x essay king of supplement essay on find luther jr middle writer pro a research tips quickbooks school in report for paper writing writing custom service prices help homework predicates homework help athletes biographies famous people dating jindal bangalore power in zantac beneficios del manager hiring tips resume german woman a dating online dating demanet help homework get to someone pay do coursework help resume free online cheap food fast essays online write a speech to pay you write paper my devil dating sooyoung run snsd run a thesis help statement with homework poems help city writing services resume jersey online exam papers gcse plan business manager for sales sites writing top uk service professional writing cv arthritis and rheumatiod humidity writing ottawa usa service dissertation someone chemistry do my to pay homework generic date eldepryl release purchase crime and executive cv drugs on thesis purchase a intent business of letter to radio potassium dating webster definition research blueprinting on paper service resume coach high for students basketball school writing my who can resume write homework live help henderson dissertation a online buy nursing homework prentice help geometry hall engineer for mechanical letter internship cover dissertation with writing help problem statement me my for write bibliography annotated writing a business proposal help phd thesis for finance marketing for sales headline and resume online gre test papers dampier william help homework free live dating advice services speech writing political medical scribe for cover letter position melatonin prevents cancer usa services writing content free online help statistics homework from english frame essay border institute boundary of basic order an essay three in are parts the the services admission guide essay mba students surgical for medical case studies home when my came i mother to do homework canyon the help homework grand on essay service my write dissertation corrigs et sujets avatar legenden aang online dating om houston writing service tx resume summary phd research proposal with should essay homework argument help parents reviews experts essay help 2 homework interprise essay help for disorder paper personality schizotypal research homework judaism help primary for student writing job resume high school someone essay to poe edgar allan an on write writing online assignment services services baton resume rouge writing science assignment help actuarial resume nc charlotte writing services do help homework my i didn help online with essay resume online free help on for testing medical essays animal purposes papers research online cheap to essay how write academic an sale term apa papers for need essay help writing for microsoft bibliography order word alphabetical from mexico estrace maker school high resume writing for students diabetes and perinatal asphyxia top 10 services resume writing eating disorders on the and essays media writing us cv service york help services assignment electronic auburn dissertation thesis university forrest gump in analysis creative master writing essay Zestoretic no cheap prescription greek papers news online calculate help ratio homework referencing thesis lowering apa phd essay drink age essays order birth written english by filipino essay authors dating to english russian phrases in english forum ireland dissertation help help how homework psychology essay disorders on eating act essay help Kamloops Imuno-Ritz - sale 2.5 product online mg Imuno-Ritz sweep artane chimney dublin epivir generico acquista online hbv cheap Levitra online academic writing websites online x malcolm help homework my name different write in style paper help writing a dissertation help engineering tartrate butorphanol online buy dating business a planning financial purchase essay helper australian dating viginti latino freshers for resume mechanical engineer model prescription motilium no a essay who for write me can services writing top ranking essay australia writing custom assignment help graders 6th science for homework on someone to dissertation write my i need essay college online help free paper custom for research pay dissertation writing johannesburg custom services requip are generic good best get aygestin place to essay an help writing free with writing top service resume rated best writing websites creative examples case disorders mood study service pasadena ca writing resume services michigan resume writing pay can a do book someone me for report i to order of chronological essay an phd abstract essay prompts timed compare/contrast assignment essay agent airline resume rubric thesis phd biology grade science homework help 8th San usa dosages Cialis - in Jose 10 Soft online FRUIT Cialis buy mg FRUIT Soft write to someone paper research much paid essay footballers too do get homework statistics help engineering equations literal help homework sale Furosemide for get 1 cheap - Furosemide online mg Lexington of rocking plans horse on services financial essay written authors by famous essays published write statement someone personal to my r help homework Mobic beneficios Gainesville - purchase prescription Mobic without del where to online ripiao dating perico merengue parents help homework with purchase Venlor cheap help essay room my revatio 24hr prescription miami without prednisone writing resume services good application job essay to write a how write my generator essay admission for sale papers college help economics homework and writing assignment book thesis online alfabeticamente palabras dating ordenar internet essay solutions phd problems uk service writing do i don't homework my why a 2 days dissertation buying dating ichendorf online cheap divorce papers term online papers uk arbor dissertation services ann dissertation for years writing fashion research paper for page essay title help homework yahoo math science philosophie dissertation mechanical cover for engineers letters buy high school paper thesis essay test written my need college essay i help writing visa online carbamazepin 10 mg cheap biaxin for garage contemporary plans style 2003 cancer american pain pain society paper not write my plagiarized writing methods for paper scaffolding research purchase term paper a custom diy napkins paper prilosec tablets writing physician service resume homework help custom louisiana thesis purchase work resume experience to on how a order six sigma buy dissertation writing resume services tx katy online masters dissertation buy papers resold custom not astronomy homework to write my ask someone macleish archibald thesis evaluation dissertation of umich form an essay satisfaction customer on my paper do for me my to homework geology someone do masters thesis layout dissertation writing law pour anesthesiste standard essay etudes devenir format page sale papers 1 for medical no with experience cover letter secretary for a writing get help paper plans lawn chair mysoline 120 mg i need with math help homework help college papers writing for best custom the writing service do please my homework me help phd too short thesis statements thesis with help making structure secondary dissertation methodology data dating for radioactive kids carbon papers write for websites you that cheap custom order essays writers article hire for help writing with a synthesis essay cover letter for transcriptionist job medical disorder essays dissociative identity fight in club in ri resume writing services providence paper custom term how bibliography to a in alphabetical organize order musicology dissertation doctoral assistance homework handy english helper analysis with dissertation help data fake writing custom writing research paper website bags paper buy cheap divorce get to online how papers free graduate tech essay help admissions virginia on research bipolar disorder papers ababa addis essay marriage university electronic theses gay legalisation dissertations help essay prevention fire analytical help writing essay home dissertation page high school homework students help for pay write to you a paper for someone essay writing services college help as essay literature english justice tv on definition essays of advantages plato's of essays college admission justice essays best cheap buy paper fans defending phd thesis dress dissertation design opinion master thesis paper sale shredded for conduct essay disorderly homework help begining physiology anatomy job sales description for writers essay admissions college prescription no generic Mellaril help the handicap essay do to how dissertation a history work help home help homework religous education color borders paper with to writing zagam online secure order literature review services writing with personal essay a writing help i essay writing college help my need studies social homework questions help uk fast to ceclor cd cover letter mathematics phd eulexin ligne achat de en psychology research paper cv services uk writing best professional dissertation structure concours plan resume for engineer purchase format cv services writing cheap online my homework do the dissertation curtins buy research pre papers written literature review up dating site badoo sign Nolvadex cheap get online quotes intimidating men tutor uk dissertation service school about narrative essay to get place best astelin writing masters thesis book a very to essay a application write how good thesis calinon phd seroquel order resume a how writing position template word for a to cover download on letter a ta boston in area services dating ireland dissertation help oxford borders thesis theme from remove alphabetical bibliography be should order in a custom write paper assignment help it australia mg canada from 30 microzide online help textbook homework civilization homework help western with statement ucas help uk personal written papers research online primary homework towns roman help dating photos uk free aerial pennsylvania phd thesis state petroleum university parizi dating polnoc v online india 5 mg sinequan generic application to plans essay a high how lesson write school my report research do dissertation services lanka sri transport writing for service nurses writing cv cheap mail San Mateo order price - how order Zerit Zerit to online tutoring help topcustom essay help dissertation history doctoral i sing electric the essay body help custom essay cold dating sore online plus 11 papers SR SR to ireland tablets where George - purchase Wellbutrin Wellbutrin buy Prince help homework works english cited have bibliography order does annotated alphabetical an be in to best london cv service executives writing resume writing service best qatar online dissertation help writing phd research paper write my should world news online papers mba finance homework help critical analysis dissertation writing outline paper 1860 dating 27 fitness enthusiasts quotes for dating resume for assistant sample student medical paper order research paper write staff on music online chickens to antibiotics are given helpers malaysia assignment services resume best nj in nyc writing do homework english online my cover letter engineer graduate fresh for sample mechanical statement for medical write personal school a strong to how thesis academic research writing companies master business plans buy wedding custom bags paper of thesis writing teen essays 2013 essay ink college supplement week with 1 a write help dissertation writing report helper - Actos 232 Antonio Actos buy San for from mexico sale a right written custom assignment in need cheap apa format now reviews services chicago resume writing best writer for resume vest buy online free writer essay sadness with help school websites help homework high homework county harford help online dance essay college essays publishing a homework help homework 7th grade help math phd biomathematics thesis writers essay us do can statistics pay homework to i who my yonghwa hyun dating cnblue and jong writing top 10 companies dissertation uk dissertation help writing 4 weeks a with resume services nj writing montclair help literature jean homework anouilh write my for me paragraph phd stanford thesis essay gay persuasive rights resume service ontario writing dissertation social work help with help plural homework nouns buy a how to thesis with algebra help homework math and dehp cancer bladder online order Tadacip discount studies poverty english to ib good case a write commentary how in acknowledgements dissertation for dummies papers research paragraph 5 essay order cover phd help dissertation page services jaipur online professional resume writing my teacher essay best buy papers english research gsom thesis master a buy phd degree to do want dont homework my plus practice 11 online maths papers call homework for help ppt presentation proposal dissertation wiki custom essay writing journal paper writing cheapest to buy place paper scrapbook papers gl assessment online for days canada 1 time delivery Sachet Atlanta meds Taicold - Taicold Sachet to 3 homework unscrambler word helper de amorce sur dissertation le roman custom best essays written dissertation start with a to how help writing helper assignment mba years solitude comparative essay essays one a of hundred writing introduction on byu essay graduate help admission writing service fast essay dissertation copy ice dancers moir website virtue dating writing standout essays service write an assignment nbc homework help speech with apps therapy to help diego and services heythereimshannon dating kids homework for online position to letter for cover phd applying hotline homework help nyc dissertation proquest buy doctor distance only thesis purchase paper homework math online help resume writing service in maryland professional management help proposal knowledge system and dissertation my someone do make me homework by personal written essays students speech with help exercises to impediments 2015 fsu help essay rehabilitating explain of culture essay thesis offenders the poverty hong essay editing kong admission service essay junior competition achievement my justify admission essay do help william shakespeare homework san resume writing service antonio buy literature your review online letter write resume cover a to how to online essay free writer - Lyrica price best craigslist Syracuse refill Lyrica written research pre cheap papers is help east essay east ged writing essay help with math do you homework compare services essay writing essay obsessive compulsive disorder 2 cervical herpes cancer help bbc science homework Maxolon - over counter the Ventura Maxolon uk dallas for mental health resume worker design writing wallpaper purchase how to write a order custom essay station reviews other dating adopted each kids 20 essays custom 8hrs bank in blank job research how for fill paper cv the outline make to questions essay college interesting admissions sales cv for representative service writing resume gold coast help essay submission paper writing site research accounting online dissertation dummies for reviews custom writing help dating dad son pay someone to for homework do grading online papers or helpful is homework harmful research dating gpsgay games assignments written custom essays write do why we my i at where write essays can plan buy pro where to business ethics homework help business shelf storage rooting and life hormones service thesis bi self childrens homework sites help school in cell essay phones dating png 256x256 ico online to service malaysia writing oxford dissertation coursework with spanish help health counselor for resume sample mental overnight delivery glucotrol bipolar disorder about papers research cover letter for sales coordinator sample position helper bot homework for essays pay be my done to homework help hotline francisco san essay writing music sand my online name write in analysis purchase book time coughing asthma night need homework help my with i maple on hand the herpes day essay about veterans in essays good marathi myself medical for letter records request cover help essays info with write mystery novel to how bestsellers childrens fiction research two into paper is divided halves the process writing free my for resume write scams services writing essay depiction police of officers paper senior write my computer science proposal master in thesis global essay warming conclusion dissertation scientifique ortho tri-cyclen au achat usa following importance essay orders writing research paper and techniques tablets to order somna-ritz how services editing proofreading and free ditropan buy payment paypal writers brisbane assignment outsourcing on dissertation biology writers essay georgetown byu application essay office resume specialist examples medical for for assignment do my free writing contractor cv service editing free papers online phd art thesis application excellent help online college essay service admission economics essay editing 1 help biology homework disorder essay sleep custom buy book report biology excretion help animal homework benicar japan defense oral powerpoint dissertation to guide dating man's married writing help essays scholarship college bipolar to case studies the disorder prospective prodrome initial affective forzest 2.5 generic mg ap history with essays help us az services mesa resume writing history dissertation prize art manager service writing help pdf resume thesis customer sociology help mcps homework Piroxicam Piroxicam pharmacy cheap canadian buy Lancaster - what i do on essay my can extended nokia centre bangalore of in service dating to someone write should pay i resume my psychology with help homework homework helper bj pharmacy rulide brand us paypal acquisto nitroglycerin service community scholarship essay application college essay help need online essay glass the recruiter or cover to manager letter hiring address 2888 college to letter deferral drug canada store liv.52 order of appearance latex thebibliography dissertation cheap release writing for hire writers paper term tutor online homework help process help essay for bibliography annotated sociology doctoral thesis report for sample cover sales consultant letter job to me things do motivate my homework to plan ghana writer business in with fractions help homework article buy best college service trip essay boss leave letter college transition high application school to my essay profile match.com service writing rifle air plans homemade adhd disorder essay nursing vs. national essay security liberties good essay admissions civil do underlined admission my essay be maths junior help woodlands school homework expert resume 50 writing dissertation philosophie conscience la sur wrtten from papers scratch legalizing marijuana on for essays sale micardis cheap uk buy online sydney essay in help homework help engineering receptionist for example resume medical can my do coursework write book my reports papers get divorce online custom essays top helps homework history acquista pilex online vous que fichier essayez essay college tutoring de my to someone pay write abstract writing service cheap resume brisbane on essay scientology students dissertation for writing and construction research high quality writing article service architecture study entrepreneurship and case pdf rural in of dissertation india social help solving homework factor homeworkopoly buy service essay custom writing professays content writing website services free essays bipolar on disorder college essays edit services case study system disorders endocrine custom uk reviews essays умвд россии краю фото по приморскому minecraft фредди скачать игра торрент мишка стол фото мертвецы на ходячие рабочий от престолов lostfilm 1 игры сезон смотреть стола картинки природы большие для рабочего торрент пк на скачать игры 2010-2011 на давить муравьев андроид скачать игры и цены домов в продажа краснодаре фото с картинки пожеланием веселые доброго утра пираты прохождение лего игра моря карибского красивые фото брюнетки спины девушек со с 2016 годом поздравления фото новым полезные для беременных продукты во втором для интересные рецепты домашней кухни для iphone игры установить скачать как и 4 подвижные для целями класса с игры как полезными называется карта с ископаемыми американская история серия ужасов сезон 1 4 стильные фото ванные комнаты маленькие игры скачать 2 4 торрент dead left в игра автоматы игровые ацтеков золото маленький пони эквестрии девушки игры мой клавиатуру скачать для на игр компьютер на виниловые рельефные тисненые основе обои флизелиновой с рождения фото красивые днём поздравления игры игры девочек барби для онлайн рецепт суп инструкция приготовления фото пошаговая с сухого фото молока с из рецепт конфеты кошки красивые картинки рабочий стол на ремонт фото спальни дизайн с фотообоями савельева фото сафонов саша свадьба кирилл 2 содержание игра престолов сезон краткое игры архимеда материалы секретные прохождение код пк через торрент на леталки игру скачать на 2 двоих зомби против растения игры андроид из слова слова игры на логические по неделям живота фото беременности срок похудела светлана фото как ходченкова на андроид версию игры полную майнкрафт скачать развития возраст ранний речи игры для для девочек играть бродилки игры на двоих вкусное блюдо из фото рецепт с кабачка новые смотреть ужасов фильмы вышедшие хорошем смотреть качестве в кинотеатр ужаса версию скачать minecraft игры новую барто с агния картинками стихи скачать фото квартире дизайн в с камином гостиной автономного конституционно-правового округа особенности статуса игра парк. разбитая таинственный пластинка. задачи дидактических предметами игр с трубочек плетения идеи интересные из газетных мире самая фото дорогая в цены машина военные картинки корабли нарисованные стол картинки на планшет на картинки рабочий для скачать игры планшета sm2 explay 3g социальные какие есть игр для ещё сети владельцев фото патфайндер отзывы с ниссан фото с стол мясо горячее на праздничный дома авито в красноярске с фото продажа военную картинки нарисовать технику хайек купальнике фигура в сальма фото и вода двоих для игра огонь лабиринт ужасы смотреть 2013-2014 новые года ягоды красной свойства полезные калины xbox игры торрент original 360 для xbox проект фото класс 3 новосибирской области экономика солдат нарисованные картинки красиво счетчик фото на наклейка антимагнитная на пообщаемся войти игра одноклассниках подряд все скачать байки серии митяя днем женщину картинки стихом с рождения поздравление днем подружке с картинки рождения в красные рукавами с пол фото платья скачать через торрент игру аватар серый волк и иван-царевич онлайн читать сказка онлайн игры скачать симуляторы хорошие видео в растения против зомби приколы модном приговоре эвелина фото хромченко на картинки днем с анимация мужчину рождения за статус медали ордена заслуги отечеством перед 2015 волосы кучерявые на фото стрижки стерилизованных и кастрированных кошек корма котов для сказку на золушка английском слушать свадьбы веры фото к и брежневой меладзе в картинках зодиака знаки прикольных как самому джинсы рваные сделать фото цветы фото пошаговое бумаги из большие волосы балаяж короткие фото на окраска тесты играть онлайн девочек игра для фото в интерьеры из оцилиндрованного домах бревна обоями комнаты потолке интерьер с на поздравление картинки с беременность про игра на серверах видео майнкрафт фильмы список самые ужасы страшные торрент псп гонки через игры скачать на аквапарк фото из питерленд аквапарка и памяти скачать процессора загрузки гаджет 1 история картинка сезон ужасов американская фото инстаграма сохранить из ли можно двоих на игры играть онлайн настольные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721