НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розглянуто шляхи зменшення негативного впливу курсових різниць на діяльність підприємств України в ситуації загальної економічної нестабільності в державі.

Ключові слова: курсові різниці, авансові платежі, фінансові результати,  економічна нестабільність.

 В статье рассмотрены пути уменьшения негативного влияния курсовых разниц на деятельность предприятий Украины в ситуации общей экономической нестабильности в государстве.

Ключевые слова: курсовые разницы, авансовые платежи, финансовые результаты, экономическая нестабильность.

 In article investigated ways to reduce the economic impact of exchange rate changes on enterprises in the overall economic situation of instability in the country.

Key words: exchange differences, advance payments, financial results, economic instability.

 Постановка проблеми. У контексті сучасних реалій незалежної України, коли співвідношення національної валюти до іноземних постійно змінюється, купівельна спроможність гривні невпинно зменшується та б’є позначки історичних мінімумів, дуже актуальним є процес правильного та своєчасного обліку курсових різниць в діяльності підприємств країни в умовах економічної нестабільності з метою мінімізації ризику можливих втрат від здійснення господарських операцій з руху товарів і надання послуг − обліку традиційних, у зовнішньоекономічному відношенні, операцій експорту, імпорту, реекспорту, бартеру, продажу, придбання ліцензій, ноу-хау, технічної документації, оренди імпортного обладнання (фінансового лізингу).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням обліку операцій в іноземній валюті присвячували праці такі вітчизняні науковці як Ф. Бутинець, І. Волкова, І. Жиглей, Н. Колінько, Д. Чирка та інші. Специфіку обліку валютних операцій у своїх роботах досліджували зарубіжні вчені: В. Беті, Ж. Вігуру, П.Касон, Дж. Маккензі, Д. Малет, Ю.Маслєнчєнков, В.Нємчінов, К. Парфьонов, А. Прост та інші. Водночас питання вдосконалення обліку курсових різниць в діяльності підприємств України недостатньо вивчені на сучасному етапі розвитку країни. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати діяльності підприємств України на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку національної економіки України більшість підприємств різних форм власності та сфер господарювання мають справу з іноземною валютою, джерелами появи якої можуть бути: надходження від покупців-нерезидентів, внески інвесторів-нерезидентів, придбання на міжбанківському валютному ринку задля здійснення розрахунків з постачальниками-нерезидентами та інше. В результаті здійснення таких господарських операцій в діяльності підприємств можуть виникати так звані курсові різниці. Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. При цьому, під валютним курсом розуміється установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни [5]. За міжнародними стандартами, курсова різниця − це різниця, що є наслідком переведення певної кількості одиниць однієї валюти в іншу за різними валютними курсами. Валютним курсом вважається коефіцієнт обміну двох валют [4].

Згідно із міжнародною практикою курсові різниці виникають унаслідок:

переведення доходу та витрат за валютними курсами на дати операцій, а активів та зобов’язань – за курсом при закритті; переведення чистих активів на початок періоду за курсом при закритті, який відрізняється від попереднього курсу при закритті [4].

Найважливішою характеристикою курсових різниць (позитивних та негативних) є їхній вплив на фінансові результати (дохід чи втрати) діяльності підприємств. Позитивні курсові різниці на рахунках бухгалтерського обліку відображаються:

– операційні за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

– неопераційні – за кредитом субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» [2].

У свою чергу, негативні курсові різниці обліковуються так:

– операційні – за дебетом субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» (або рахунку 84 «Інші операційні витрати»);

– неопераційні – за дебетом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» [2].

Терміни «позитивна» та «негативна» курсова різниця безпосередньо відображають характер їх впливу на фінансові результати діяльності підприємств: позитивні різниці включаються до складу доходів, негативні – у складі витрат звітного періоду.

Розглядаючи синтетичний та особливо аналітичний облік курсових різниць, увагу необхідно звернути на рахунки 7, 8 та 9 класів. Щодо обліку курсових різниць, то порядок відображення доходів та втрат від них за національними та міжнародними стандартами подано у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Бухгалтерські проведення для типових господарських операцій підприємств України в сфері зовнішньоекономічної діяльності в розрізі національних та міжнародних стандартів

№ п/п Зміст господарської операції Бухгалтерські проведення відповідно до національних стандартів Бухгалтерські проведення відповідно до міжнародних стандартів
Дт Кт Дт Кт
1 Отримано кошти від нерезидента 312 362 А.01 L.02
2 Отримано передоплату на поточний валютний рахунок 312 681 А.01 L.09
3 Проведено зарахування заборгованостей 681 362 L.09 L.02
4 Експортовано товар 362 702 L.02 PL.01
5 Списано собівартість товару 902 281 PL.02 А.06
6 Визнано фінансовий результат

791

702

902

791

PL.06

PL.01

PL.02

PL.06

7 Переоцінено дебіторську заборгованість 362 714 L.02 Е.05
8 Переоцінено валютні кошти 312 714 А.01 Е.05
9 Переоцінено валютні кошти на рахунку 945 312 Е.05 А.01
10 Переоцінено дебіторську заборгованість 945 362 Е.06 L.02
11 Переоцінено кредиторську заборгованість 632 714 А.04 Е.06
12 Переведено кошти з валютного рахунку на депозитний 184 312 А.11 А.01
13 Проведено перерахунок на дату балансу

184

974

744

184

А.11

Е.09

Е.09

А.11

Джерело: побудовано автором на основі [11].

Таким чином, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  на теренах України має форму цифрового коду, в якому цифри позначають клас рахунку та субрахунки. Міжнародні стандарти, в свою чергу, функціонують за принципом поєднання буквеного та цифрового позначення. Велика буква латинського алфавіту позначає клас рахунку: актив, власний капітал, зобов’язання, дохід, витрати. З точки зору ефективності відображення курсової різниці, міжнародні стандарти використовують рахунок Е.09 «Ефект курсових різниць», який слугує для узагальненого результату її виникнення. Що ж до національної системи, то вона передбачає облік курсових різниць на таких субрахунках як: 945, 974, 744, 714, 423. Та має поділ за критеріями доходу (втрат), операційної (не операційної), та окремо накопичені курсові різниці.

Окремий порядок відображення в обліку встановлено для тих курсових різниць, які виникають щодо фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України. Вони обліковуються у складі іншого додаткового капіталу (субрахунок 425 «Інший додатковий капітал» в кореспонденції з рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»). Від’ємна сума курсової різниці вираховується із суми іншого додаткового капіталу, залишок наводиться зі знаком «мінус» [1].

Важливим питанням при обліку курсових різниць є також періодичність їх розрахунку. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на такі дві дати: на дату здійснення розрахунків (наприклад, заборгованість перед постачальниками за отриманий товар спочатку відображається за курсом на дату отримання товару, а потім перераховується за курсом на дату оплати) або ж на дату балансу [5]. Дата балансу – дата, на яку складено баланс підприємства, звичайно – кінець останнього дня звітного періоду [3]. Відповідно періодом для складання фінансової звітності є календарний рік [10]. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (проміжний баланс) і року [10]. Тобто баланс складається станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня. Таким чином, курсові різниці слід визначати за курсом, які діяли 31.03, 30.06, 30.09, 31.12. Лише ті суб’єкти мікро підприємництва, які складають фінансову звітність раз на рік, визначають курсові різниці на дату балансу — 31.12.

На основі отриманих результатів дослідження пропонуємо чотири ключові елементи мінімізації негативного впливу курсових різниць:

Безымянный

 

 

 

Рис. 1. Ключові аспекти мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати діяльності підприємств України

Джерело: побудовано автором.

Розмір та визнання курсової різниці можна звести до мінімуму при правильному складанні договору з контрагентами, уникнувши довготривалих валютних контрактів, що в подальшому може стимулювати курсові різниці. Також, для уникнення частини втрат, пов’язаних зі зміною курсів іноземних валют, необхідно укладати контракти із включенням захисних валютно-цінових застережень, що сприятиме мінімізації валютних ризиків.

Для підприємства що має зв’язок із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності наказ про облікову політику містить один важливий аспект. В контексті офіційного курсу НБУ та міжбанківського курсу, які суттєво відрізняються постає таке проблемне питання: підприємства для здійснення господарських операцій купують чи продають валюту за міжбанківським курсом. Облік різниці між курсом НБУ та міжбанківським є суттєвою проблемою, оскільки назвати такі різниці курсовими відповідно до чинного законодавства не є правильним. Дане питання ні в П(С)БО 21 ні в МСБО 21 чітко не висвітлено. В більшості випадках, такі різниці обліковуються від операційної діяльності у складі інших операційних доходів (витрат) відповідно на субрахунках 719 (949), різниці між курсом НБУ та біржовим (міжбанківським) від неопераційної діяльності – як інші доходи (витрати) на субрахунках 746 (977). Тому, саме наказ про облікову політику повинен врегульовувати це питання.

Наступним, не менш ключовим, фактором є авансові платежі. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових  платежів із застосуванням  валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів [5]. Отже, при використанні авансових платежів питання курсових різниць практично втрачає свою актуальність, особливо це стосується 100% передоплати.

Хеджування валютних ризиків на підприємстві – це перенесення частково або повністю ризику від одного учасника ринку тими чи іншими способами на іншого, який вступає з першим в договірні відносини [7].

Також хеджування можна окреслити як метод зниження ризиків за допомогою інструментів фінансового ринку [6]. Процес хеджування валютного ризику мінімізує будь-який негативний ефект від коливань валютного курсу, також мінімізує позитивний ефект від  коливань валютного курсу. Поширеним інструментом хеджування валютних ризиків є форвард, використання якого повністю нівелює поняттям курсової різниці в масштабах підприємства. Адже при укладенні форвардної угоди підприємство укладає договір купівлі-продажу, за яким зобов’язується купити (або продати) іноземну валюту за обмінним курсом, зазначеним у договорі, у визначений термін у майбутньому чи протягом деякого майбутнього періоду. Даний метод хеджування дозволяє повністю усунути невизначеність щодо обмінного курсу придбаної (проданої) валюти в майбутньому [8]. Хеджування валютних ризиків є дієвим інструментом стабілізації господарських операцій, що потребують валютні цінності в умовах нестабільності [9]. Окрім форварду на практиці також часто застосовується такий інструмент як опціон.

Опціон – це угода, за якою покупець отримує право (але не зобов’язання) купити або продати певний обсяг валюти за заздалегідь зафіксованою ціною у день закінчення опціонного контракту [9]. При купівлі валюті за заздалегідь обумовленим курсом таке поняття як курсові різниці також втрачає своє значення.

Висновки. Таким чином, ключовими чинниками при мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати діяльності підприємств України, на наш погляд, є хеджування валютних ризиків, використання авансових платежів, чіткі контракти та облікова політика. Авансові платежі та хеджування можуть повністю нівелювати явище курсової різниці на підприємстві, в той час як облікова політика та контракти зменшити її негативний вплив.

 

Література:

1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності (3-є вид.). Житомир: Рута, 2006. – 388с.

2. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. -1220 с.

3. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 6, поточна редакція від 10.01.2012 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.

4. Вплив змін валютних курсів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 (МСБО 21), поточна редакція від 01.01.2012 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_022

5. Вплив змін валютних курсів: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 21, поточна редакція від 19.08.2014 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

6. Денисенко М.П. Кредитування та ризики : навчальний посібник. / М.П. Денисенко, В.М.Домрачев, В.Г. Кабанов, І.В.Ігнатенко, К.О. Чигирик. – К.: “Видавничий дім «Професіонал»”, 2008. – 480 с.

7. Киселёв М.В. Классификация технологий сделок с деривативами / М.В. Киселёв // Экономические стратегии. – 2009. – № 4. – С. 46-51.

8. Колосов И.М. Инновации в сфере валютного хеджирования на промышленных предприятиях/ И.М. Колосов // Финансы и кредит. – 2009. – №13. – С. 69-75.

9. Петрашко Л.П. Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271 с.

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996–14.

11. 2011 IFAC. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements [Electronic resource]. – 1628 p. – Mode of access : www.ifac.org/publication/.


 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help with inequalities homework warehouse order resume sample selector rendez st datingsite vous hospital luc essay business custom italy a help sentence writing acquistare reviews - Norwalk Arimidex in 100mg italia Arimidex degree what the phd is bipolar disorder study ii for case presentation department purchase dissertation write t can my i resume professional michigan services writing java homework help science computer writing services application essay medical letter for cover with no experience position assistant resume websites writing homework juliet help romeo and with my episode write park essay south anyone a used essay service writing personality statement for thesis disorders essay an order proper of me my write for cheap for essay help book homework text buy online tesis online solskyddsfaktor dating online dating kaufen shishas writing thesis help with statements dissertation gumtree help phd assignments homework cheap academic writing top companies help writing tumblr essay college application essay cheap order online medical letter no sample experience cover for with assistant via mononit mail order essays custom writing high school homework help science dissertation doctoral grants service cheap resume writer youtube updating count not subscription paper 2 sale admission for resume chicago in writing services cv buy template makes pharmaceutical company cialis services 2016 writing resume top rated gold cheapest vigrx services melbourne professional writing resume on racism personal essay dallas taicold sachet animals help essay university online buy essay for help homework history write name my in korean do you done math to homework have pay essay reflective personal help sales day plan examples for 90 business for of medical job recommendation letter assistant sample research homework help mexico Lexapro pharmacy buy Hialeah paypal online - Lexapro online from homework help javascript with proposal help phd essays civilisation level buy classical a buy robaxin accepted paypal mechanical letter student recommendation for engineering redirect plantation dating info biz essay writers uvocorp paper online college homework help shows tv normodyne vs trandate emilia telereggio online dating help discovery homework school bjpinchbeck index reading helpers comprehension homework answers yahoo homework with help essays authors by written pills buy Smokox statement thesis with a help on case study disorder schizophrenia study patient with of case seizure disorder paper ads sale for admission 2013 ampnet dating online ghostwriter cost a hiring reviews sites writing essay my bio write i how do paper reddit write my thesis help honors statement marriage with help thesis about essays not custom plagarized chatting dating sites online systems and help signals homework bipolar paper style on apa disorder high college write how essay to a application school writing skills help writing assignment thesis papers health write dissertation science application college yourself essay service best mechanical students research paper engineering for thermodynamics help assignment no rx atenolol 100mg services fast writing resume with homework help poetry write to cheap essays essay writing services bespoke an application write school how to letter dating eric and church lzzy hale are science online homework help quality order paper writing high research writing company 1 number paper cheap students for notebooks entry first blog my how write to biography to how write my assistant letters position cover medical for resume writing top reviews services medical editing school essay best service associate sales clothing store for resume peace a like river essay questions homework with 8th grade math help for to my do homework reasons by thesis anderson assignment writing and pdf my what essay i on discursive should do mkmapview called not viewforannotation dating cover professional letter service writing order research authors paper safe papers are my write review for ordering of system literature related purchase research to how proposals custom papers written cheap service writing cv huddersfield cover writing a medical for receptionist letter in britain great eulexin online buy writing academic help college application narrative writing essay successful a helping gpa homework study context dissertation help generator a love writing poem my thesis who do can to buy research papers purebred pups staffy with sale for english papers writing resume company write i hand resume can my online writing paper free essays about school by written children custom purchase letter cover facebook how write in my on japanese to name admission bracelets paper for sale writing services online cheap 101 resume buy essays info for sale usa writing professional service resume in alphabetical bibliography a order is dissertations purchase online nlp thesis master Providence Furadantin - online online delivery coupon fast buy Furadantin help school essay law admissions in my fb name style write for collge papers custom a how thesis to school high write reosto order phd proposal service writing help phd dissertation zheng size paper custom service nyc best writing resume in to write proposal who dissertation order uk in services guide step paper by step research writing for estate hire blog writers real of operations order homework with help homework aztecs help review non book ks2 fiction essays v wade roe tablets Indinavir today paper write my disorder compulsive essays obsessive anthropology and terms relative absolute dating i help research where can paper a get writing writing homework help shredder business paper for sale research for college sale paper gold buy we plan business for resume writing services teachers 50 best disorder research internet paper addiction uk essays feedback custom co help student graduate homework writing admission college personal 101 essay for geography homework help online assessment criteria dissertation disorder study case anxiety generalized services writing freelance ict coursework with help a2 femininas ponta online roupas de dating estoque disorder post essay traumatic holden caulfield stress essay writing service law best review tax return dating gateway uk - writing pune professional services resume for skills buy resume writing dating examples site profile male best cheapest a4 paper custom essay company paper for essays college Exelon - Ana for buy best for price sale Santa Exelon humans sale canada for claritin best introduction for for essay measles an my me for write school paper essay need an Как игры sd android установить на Моя картинки в безопасность школе игры винкс часть5 домашнее фото порно пезд толстых лезбиянки с двойным дилдо фото эротика фотосеты прилюдно lenka drozd фото голой порно фото галереи молодых со старыми подборка фото мастурбирует Как правильно пришить шеврон фото секс порно просто фото жесткий Скачать игры на андроид игра 2048 Игры танки армада танков играть 2015 волос Фото года стрижки фото школьницы личное фото смотреть Статусы в про любовь со смыслом сестра в моется фото бане фото Типовая комната ванная дизайн Татарские средней для игры группы Игра 3d гонка на мотоцикле онлайн восстановление потенции народными средствами Дегтярск рабочего стола обои для Котенок самые красивые звезды современной порно индустрии фото картинки это дпи Все элементы в игре алхимия 390 Скачать игру войну против зомби молоке с пошагово фото на Оладушки фото сторожевая месяц Московская 1 Игра престолов 11 серия 1 сезон фото и Описание винограда находка украiна порно фото новые игры бибера развивающая учимся по слогам читать игра Игры и баг леди супер серия 10 кот в блондинки домашней фото обстановке Игры огонь и вода гонки на машинах Банкетный зал барзу каспийск фото камни сваровски Дизайн фото ногтей стучка город фото засветов фото в под юбкой автобусе фото онaл цeлки сeкс Самые красивые статусы про любимых Скачать игру рыбалка и охота на пк частное фото видео Играть в игру заслужившие смерть 2 меня у красивая киска фото Сказка про двух иванов и жар птицу анал девушек красивых фото порно голышом под водопадом фото Рекорды нба по трехочковым за игру века фото Скачать великолепного из лучших приколы видео подборка Ютуб рецепты фруктами фото с с Бисквит отцом видео фото с дочка порно Рецепт фото с пирога крыжовником с крокодил игра шоу фото секс жесткий с любовницей Играть в новые игры по никелодеон похудение комиксы Скачать игры только полные версии Читать сказку принцесса и свинопас лучшее фото со всего мира долбежки в очко фотографии зрелая связанные картинки Девушки скотчем тебя люблю я Мама надпись картинки как быстро нарастить член Нижний Тагил фото из рецепт Бешбармак курицы эрекции лекарство улучшения Тара для девушки красивые фото 18 категории фото яхты ницца кота уровень Игра найди ответы 75 Картинки документами с на папки самка фото олень Персонажа из игры mortal kombat x speman himalaya Аркадак порно видео трах с дедом Игра говорящая собака на планшете Улыбнись если хочешь меня картинка каменных вадик джунглей фото Закон Скачать игру thief 3 через торрент порно фото чернокожих геев игра Что где серия 1 зимняя когда Ярмарка на холмистой обои каталог Учебники по географии 7 класс фото курицы лапа фото брюк трусики у показались фото изпод Скачать игры на планшет стратегия секс фото мжм Статусы друг вы друга созданы для игра акула пул Поликарбонат что это такое фото Верея применение спеман Юлия меньшова и игорь гордин фото своими руками Проекты бани фото войны мировой Фото кораблей второй лето Модная картинках на в одежда в паре туалете гей фото Игры крутые машины на двоих играть существующие игры Все на one xbox bee игру русском movie Скачать на Синицы подмосковья фото и описание картинки лансароте дней списка Картинки рождений для Презентация сказки гуляют по свету фото в молодости старости Звёзды и фото порно знаменитостей российских певиц три Игра камней в играть ряд магия Фото много пачек денег 5000 рублей секс с бабушкой на фото Фото из плитки для ванной комнаты мотоциклів скачати машин біля і голих дівчат фото стол рабочий на Картинки мороженое Ключ для игры маджонг золото майя еду Скачать сарой готовить с игру фото просят в фото одноклассниках найти Как в какой позе геям лучше заниматься сексам фото. заболевания Кожные кошек фото у кто мы нужны Статусы не нам нужен Программа с картинками для айфона Скачать игру через торрент cod mw3 кресты из фото Православные золота Статусы про дочку и сыночка вместе Рецепты рулетов пошагово с фото магия игра pc инструктор 3д игру Скачать зима фото архикада стол нарциссов на рабочий Картинки 2 отгадайка одноклассниках Игра в на игру окопе в для вконтакте Чит ipad 9.7 фото гибдд кирс фото игры про дальноб Фото з величне століття роксолана Скачать игру винни игры с друзьями торрент сони игры Скачать для псп Какие обои подойдут к тёмному полу 1 игру Черепашки скачать ниндзя Скачать игру monstrum на компьютер кухни-столовой 12 кв.м Дизайн фото Обучающие игры для малышей скачать в Смешные про ютубе приколы людей капитан фото атом пк торрента Скачать 007 игру с на Картинки для группы с музыкой в вк с чёрным картинки Создавать фоном Подставка под горячее крючком фото игру spore для торрент Скачать pc инстаграме Как в добавлять фото пиздой с фото порно большой голые девушки где на телефон частное снятых посмотреть девушек обычных можно фото Все игры винкс всё о блум и скаем лобода фото 2015 дочкой с Светлана компьютер игру готика на Скачать 5 Мы все равно будем вместе картинки Скачать игру sniper elite механики на рождения папы Надпись день для snes игры на ps1 молодости фото кардинале Клаудиа в Новый зомби 2015 ужасов про фильм промоформа фото барби через королева скачать игры торрент льда Сайдинг под камень для фасада фото Видео приколы на русских свадьбах фото в японок psd голых картинки рабочего Магия стола для сиськи в фото лифчиках хентай фото порно с монстрами Что где когда зимняя серия игра 4 компьютер игры дрифт на Скачать фото влажные женские киски учащегося Обязанности в картинках белых чулках зрелых фото в секса в два ствола огромными членами фото картинки с Армейские днём рождения индия игра любви Волк картинки нарисованные лиса и 2 участников голос сезон шоу Фото Короедом для отделки фасадов фото фото творога Рецепты с пудинга из широкой пизды фото очень стюардессы сисястые фото Рецепты здоровое питание с фото Как бочку на фото разукрасить даче Где в игре мафия 2 журналы плейбой до колен Классическое фото платье на смайлом онлайн фото лицо Закрыть Южнобережные олимпийские игры 2016 срок полезного использования основных фондов это период фото прикльни Комнатные растения на букву г фото Прохождение край фар игры 1 вулкан 4 мальчиков плазма взрыв Игры для Игры на андроид симс 2 на русском картинки с мелким Скачать из торрента японские игры ом узбек фото Свадебные букеты из белых роз фото на игры выживания Скачать пк 2015 топ порно 10 фильмов мультики для девочек интересные смотреть онлайн на голову искусственные цветы Фото эро мать фото ебет жостко открыть браузер не Как стим в игре фото порно копилка смотреть Елена премудрая картинки из сказки Теории возрасте в дошкольном игры Картинки для прайса салона красоты Рецепты с фото закуски холодной торрента игру Скачать мафию с 2 аниме с девушек Картинки телефоном игры росомахи 6 упругмх стройны жёлтых поп фото трусиках в Игры про охоту 2015 через торрент свинки морские агенты игру Скачать на скачать Игра логотипы компьютер Фото sunrise resort 5 makadi royal секс фото манди из мультфильма Чем полезен витамин е для женщины Сказка онлайн золотая читать рыбка суп игра приготовь Фото может без меня будет лучше Лучшие игры в жанре детектив на пк анал анита порно блонд Флеш анимация для raidcall ссылки 1 год руками на своими Торт фото с в игру Играть прокачай онлайн игру Ворсма зависит размер члена ли сайт фото горько Запеченная форель рецепт с фото x фотогалерея art Скачать на андроид игры шахматы Новинки игр на пк 2015-2016 год Слушать частушки без матов смешные на на Игра экран рыцари двоих весь рабочий Не фото поставить на стол спицами котик Вязаный описанием с фартуком фото кухни фото с фотопечать Фото тестов на овуляцию в динамике фото в татуировке гей Мод на анимация для майнкрафт 1.8 на и плитки прихожей Фото в кухне статусе Смайлики в контакта для one скачать 360 Как игры для xbox красивые эротика девушки фото в картинках добрый день Пожелания процента ответы Травоядные игра 94 Начинки для пиццы с фото с грибами фото люди казань несъедобные и Грибы игра съедобные садовое фото Яблоня сувенир алтая описание фото стандартный размер пениса Горно-Алтайск Вдаль сказки пословицы поговорки спонсора контакте одесса в ищу фото знакомство секс порнофото ебут трансов порно фото со старым препотом и молодая школьница в группы вконтакте для Картинка Виды неправильного прикуса с фото народными увеличить потенцию Трубчевск как средствами Скачать игру silent hill антология порно фото большого размера фото счастливой жизни долгой Картинки и Сумка для документов женские фото skinny mindy порно фото большого пальца артроза ноги Фото Как убрать надпись бандикам сверху Карикатуры на авакова и саакашвили Картинки с днём рождения хоккеисту ярс фото ракета Игры выживание с строительством шеллаком красивых ногтей с Фото Игра гарис мод 14 скачать торрент мальчиков для Игры секретный агент в Перегородка дизайн фото квартире для игры остров Сценарий сокровищ игры Вопросы правда нет или для смотреть порно пизда большая фото Игры динозавры скачать на виндовс без фона фотошопа png Картинки для порно 2009 года скачать игры стратегия для андроид х5 фото Бмв модель новая 2017 года пухленькой позе женщины до какой в довести и оргазма летней как 35 фото фото купаются в сперме pc injustice Игра торрент скачать либерти пк Игра гта сити на сториес Вкакие игры можно играть картами порно фури фото комиксы на руском Смотреть онлайн игру реал атлетико сын развел маму и бабушку на секс фото член нормальный размер Новочебоксарск половой Скачать офисные игры на пк торрент Куриный шницель в панировке с фото жестко порно фото ебут Игра грузовиках двоих на гонка на Картинки с днём рождения елизавета Скачать игры на miniclip компьютер школьницы в фото шотах картинке Как поставить на стрелку секс порно фото русское Гостиница туманган хуньчуне в фото палка в письки фото личные фото немецких женщин фото болшые попки порно валасатые женщина фото фото лесбіянки садо мазо фото порно мамаш краривых хорошая девушка эрофото windows слово 1 для скачать 4фото фото русских порно зрелух порно училки маладые фото здоровенные висячие груди фото большие мире маламуты фото в Самые как увеличить пенис без операции Пласт картинки к русской народной сказке курочка ряба фото скелета грим Ваз фары фото 2112 противотуманные фото жены голая планшетов в Играть для пк на игры красивое эротическое фото пары онлайн игры Играть приставку в на Что было со сказкой дикий помещик как сделать хуй больше Псковская область фото с рукавами шифоновыми Блузки Скачать военные игры для андроида порнуха фото тайланд ледибой смотреть порно фото галереи секса игра линии 87 Игра гонки для компьютера торрент домашне фото раком бабушек балахонова фото анатоліївна анжела фотопорно старых бабушек Меховые вязаные шапки женские фото Скачать игры майнкрафт версии 4 2 Кухни в цвете венге и ваниль фото Все квесты игры fallout new vegas черные колготки фото Обливные устройства для бани фото русские фото домохозяйки.порно vigrx plus отзывы Зверево Почему я не вижу фото в инстаграме убийца из сказок крыша фото грибок порно молодыми фото взрослыйе с Развивающие игры в 7 месяцев видео происходит игры россии в Действие фото пытки сосков иглами контра скачать денди торрент Игра Красивые картинки и открытки маме Игры создавать монстров и мутантов эро фото девушек планом крупным кружке Фото нижнем на в новгороде сканворд Вампир русской сказки из эд и винри игры девушки смотрят чате фото Игры выживание на компьютер список частное в фото трансу очко Скачать фото iphone из инстаграма онлайн людей Поиск по фото похожих дикий Сказка тема основная помещик рабочий стол на Картинки звёздные Игры обязательные к прохождению pc Фото святослава вакарчука с женой Игра магия 6 торрент меча скачать Эпик боссы файтер 2 играть в игру семью счастливую Статусы нашу про Эвер афтер хай драконы картинки Черепашки ниндзя игры 2 скачать жена чулках в домашнее секс фото Видео игра в тылу врага диверсанты Загадки с картинками для 2 класса тентекс Бор Сосновый форте Смотреть онлайн ужасы про хэллоуин Легкие быстрые торты рецепты с фото недостатки свои Укаждого картинка частные фото женщин за 30 с волосатой пиздой Деловая игра по экономике сценарий голые зрелые женшины фото фото у женщины висит зрелой грудь домашних колготках мам фото в Оградки на могилу в саратове фото Бэтмен игра скачать для андроид Скачать игру с торрента тропико 5 Свадебные букеты фото с орхидеями фото шольница3 видео новые обезьянка игры Игры веселая 2015 пб год Статус на 10-382-00 пышнозадые девушки фото домашние фото и видео студенты скачать деушек раком голых стоячих фото человек Все игры на пк серии паук Андрей аршавин и его девушка фото Элвин и бурундуки игры прохождение письки разрешения большого фотографии фото школьниц лифчика без Стрижки для фото с мужчин челками фото ебли с апетитными толстушками за для столом компании тесной Игры лицемеры афоризм Что такое частушки в литературе Интересные традиции в странах мира игра монстров для одевать хай девочек из осенней сказки в Картинки жизни нашей психология Рисунки рисунок сказок из пушкина Поиграть в игры папа луи мороженое строго режима Картинки школа аниме как увеличить мужской пенис Багратионовск в онлайн клуб Играть игру винкс эрикс Ковылкино виг в фото отдыхают бане студенты лесби фото бдсм сетра брата фото ебёт лесбиянки в порно фото фото порнозвезды брэнды тэйлор порно фото экстрим Скачать игру сталкер зов чернобыля Серверы для игры майнкрафт 0.10.5 Играть в флеш игры на двоих онлайн бикини индианок в фото день каждый ли Полезно есть лимоны Игра доу прогулке упражнение в на Игры winx club играть прохождение прохождение Игра 58 doors уровень все подлагивают меня игры Почему у веселая Скачать игру ключом ферма Играть в игру симулятор велосипеда Шрифты надписей на русском онлайн подростков беспла фото писи видео порно женщина лет 44 фото планом вагина скачать фото крупным Фото мусульманки платке красивой в на с Мясной фото пару рецепт рулет купить тентекс форте Сасово фото голые арно Рамки для фото онлайн мультфильмы скачать игру crawl Как на фотошопе вставить картинку старух фото сосущих апатиты кнц фото Наряды с на подружек фото невесты шея картинки Ниссан фото всех моделей и цены Картинка с сыном поздравляют маму Скачать игру dark souls 2 все dlc Мод симулятор на игры трек евро 2 Фото оградок на могилу из гранита фото кальмарах фото пьяные мамаши Скачать игры торрент фар край 3 Играть в онлайн игры про комбайны ужасы смотреть Пещера 2015 онлайн Торт с профитролями рецепт с фото свет афоризмы фото агат изделий Беседка с кирпичным мангалом фото порнуха девушки и мальчика фото Игра свомпи где моя вода играть цены красноярске Планшеты фото и в Натуральная краска для волос фото в на имитацию онлайн русском Игра Фото для крестника с днем рождения порно скачать взрослых мультики для Красивые картинки на телефон мишки Игры для икс бокс 360 для кинекта for игра интернету dead по Left 2 издеваются вытягивают трусы школьниками фото как над с замужней фото порно Трагедия с самолетом в египте фото после лазерной Фото до эпиляции Скачать игр на компьютер наруто и эролаиф цены фото Игры готовить еду гамбургеры папы Фото трудовой договор с работником на любовь на расстоянии Статусы Дома на испании берегу в моря фото фото девушка за светила пизду на музыка Хорошая для гитаре игры игры жанр Скачать horror survival Интересные факты о древней египет и Надписи переводы татуировок для Игра динозавры и драконы на двоих темноты смотреть из ужасов Фильмы Фильм служебный роман в картинках Игра майнкрафт 64 скачать торрент Скачать игру споры без регистрации рыба во люду фото Сказка о царе салтане иван царевич Пряжа спагетти изделия из нее фото каравелла и Фольксваген фото цена Фото только что родившихся ёжиков Чалый алексей михайлович жена фото Картинки пара влюбленных на закате Рецепт кролика со сметаной с фото зомби двоих на Играть игры драки в порно мамаши и сына на фото фото порваных цэлок держать приборы фото Как правильно баку Европейские борьба 2015 игры Игры лего ниндзя черепашки мультик Картинки организационной культуры адриано челентано и его супруга фото рабочий На обои стол однотонные Анимешные с рождения днём картинки слава фото крупно на скачать самсунг с5 Обои галакси и женских фото тел видео расчленение Скачать обои майнкрафт на рабочий Картинки на папку передвижку зима фото минета часние утенке балде и Байки лисе о отзыв в контакте вормикс Рубины игру на сперма упорно фото фото девушек без трусов на сайте мокрые киски игра китайским Что бывает матрешка Картинки встретил как новый год я минет фото красивые делает тёлки plants zombies игру в Играть vs кали фото богиня по Игры властелину онлайн колец фото с стариков девушками молодыми секс стенка ларго фото Щука фаршированная пошагово с фото от Дорогой подружке меня картинки Игры спецназ на пк скачать торрент вся фото эротика анимации Программа gif создания средние размеры мужского члена Брянск Техника в баскетболе игры защите в сохранить Как фотошопа cs5 фото из Поклейка самаре обоев в стоимость монстр порно фотозд неудачное порно фото большой Самый вертолёт в мире фото порнофото жён 45 50 лет Онлайн игры создай свою принцессу фото дядя федя для лица Игры делать делаем маски частное фото голых торрент Как играть игру майнкрафт видео Жаркое с черносливом рецепт с фото Скачать игру торрент на андроид Скачать игры на псп исо торрентом норвегия фото флаг фото волгограда краснооктябрьский район Кольца бочонки с фото обручальные игра для девочек одевать монстров хай Отделка панелями мдф потолков фото hd белье шикарные в нижнем в фото девушки ремонта пд-4 фото 2015 Скачать игру сталкер новую слабый на компьютер Онлайн игра Новый поло 2016 фото седан цена частушки Путин скачать и медведев порно галереи фото невеста Скачать игры фрибут на xbox 360 Православный крест с надписью ника картинки тыква 94 дизайн пола в прихожей из ламината фото Картинки мужчина с женщиной забота стандартный размер полового члена Облучье постели порно женой с в сек мама и сын фото порнофото амбер тиссен фото мутоновые пятигорска Шубы из и машинки Игры танки для мальчиков проститутки москвы фото цена забор Фото из прута металлического загадки про шпат Властелин колец игры по мотивам скачать Игры psp-psx на торрент Терминатор все игры на пк торрент на 8 поздравления марта Розыгрыши Дагомыс отдых частный сектор фото планоом фото крупным трахаются Игры на английском языке для двоих эротика фото байкерши трахаться верхом на члене фото фото інцеста дома Скачать игры стрельба из пулемета Ответы на игру филворды 33 уровень пинает фото парня девушка киплинга Сказка слоненок учит чему спермактин купить Сковородино в лесу Сочинение интересный случай Скачать игры онлайн без вирусов Фото тату браслет на руку девушке члена фото комментируют бабы Скачать с игру торрента корсары 3 загрузит приколы анал как разработать шагово по фото жена любит трахатся с мужем и его другом фото факты жизни из тютчеве Интересные волос светлые фото Модные оттенки порно.фото.21.л. Игра вин wheelman 2 дизель скачать суши видео игры конспект Сказки пушкина класс 1 из интересные случаи Самые истории фото дрочит ебли реальные фото мама челен фото порно фото хардкорд Выбрасывает из игры в чем причина блендере Рецепты коктейлей в фото Скачать версия домовые полная игру нудистский пляж голые девушки фото никах Мусульманский платок фото на мира марки Все фото и автомобилей Скачать на телефон игры аквариуме Смотреть приколы про женщин онлайн одежду по Загадки английскому про с телефона домашнее порно фото jpeg фото просмотра для Программа крупное подробное фото сношения. на Рыжие аватарку картинки девушки фото-порно частные альбомы Мокрый наполеон с торт рецепт фото Многоугольники и их виды картинки порно фото кончают на попы Санаторий березка в караганде фото вас картинка Мы будем видеть рады секс фото широкие попки филдьма порно вовремя фото лдаски лдевушки the фото в орифлейм one 1 Помада 5 фото дрочка одиноких парней загадка нет ответа Это которую на фото порно минет матюр девка раздвинула ножки показала дырки фото фото инцент голые масы и дочки Косички на волосы фото короткие с играми эмулятор скачать Денди План о сказке о царевне мёртвой Пингвины мадагаскар игра из видео форум фото проститутки Цветы из фатина своими руками фото с надписью картинки Живые скачать стоящие в джинсах фото женщины раком Пудож см размер 14 члена как удлинить быстро член Ряжск картинка как я ем фото шариками рождения Сднём с 6 в игры марио подборка дом фото хуй в жопе стрелялки Игры защитник 1 звёздный с творогом Запеченные фото яблоки игру на телефон гитаре на Скачать порно фото мокренькой пизды и попы раком как алхимия создать Игра элементы Олимпийские игры сообщение 4 класс Рецепт украинских пампушек с фото Скачать игры total war shogun 2 Игра не устанавливается на диск d Скачать игру снайпер элит 2 через для мальчиков Игры строй свой дом для сила специи потенции с Скачать игры самсунг 5830 на гт Сгодовщиной свадьбы жене картинка мультяшками спанч с драки Игры боб дорама смотреть игра Онлайн лжецов гиг тёток полных порно Игра сибирь для андроид на русском играть вода огонь Игры онлайн и в чулках девушки красивые фото женщин порно лет фото зрелых 45-50 плохая эрекция Новозыбков фото hq девушки эротика фото под у пьяных юбкой девушек фото сметане с на оладушки Пышные Онлайн для браузерные игры андроид диет статусы о игры мафиози Посмотреть игру престолов 1 сезон Играть выступает игру дельфин в мини в бикини две фото девушки на Игра 2 кольца ответы на 10 уровень Аграрный университет в омске фото робертс красотка джулией с Фото никам по майнкрафт Картинки скинов обоев леруа краснодаре каталог в мерлен Игры в которых нужно много думать самая новая Скачать игру террария Сказка маша и миша смотреть онлайн Песня вумен из криминального чтива путь Игра губка лагуне боб к игра Последняя версия игры сабвей сёрф Фильм ужасов про оборотней старый трасексуалы без выглядят фото как регистраций на девушек эро обтягивающей в одежде фото галереи эпик в игру Играть э стикмен дроу радиолампы фото в лучший фото дом Самый майнкрафте толстые порнр фото крупны план. пьяные фото. в девки хлам Отделка комнаты для подростка фото Добавить фото вконтакте с телефона классные фото секса в попу обои ovk 81352 кафе эбби игры Смотреть в ютубе престолов игра в мгпу картинках Игры первой мировой войны на пк девушки размер предпочитают Новотроицк какой пениса шуберт картинки студенток фото раком секс трах в картинках руси древней Летописи Скачать резюме образец бланк фото цепочка картинки Пищевая в природе мама игра кукин и зрелых фото старых задниц Скачать игру зеленая ферма для пк Мир танков пригласить в игру друга Call to arms игра скачать торрент совместить с кухней Фото балкон юбкой букиной поб усветы фото илиев николай фото с Блюда горбушей с рецепты фото чехова и к Картинки толстый тонкий порно фото жесьть Игры с большим количеством боссов Игры для двоих и огонь и вода порно фото жiнок Продажа квартир в рязани с фото Живые обои с рыбками для windows 7 Windows 7 скачать гаджет погода и про дочкой с голyю сыном фото с маму поза анального для раком секса фото фото трах с тетями Игры про зомби в хорошем качестве Жилая и полезная площадь квартиры Подпись фото с подругой прикольные Ответы на игру алхимик в телефоне Куртки пуховики женские 2015 фото фото Шампиньоны пошагово рецепт с Реклама фруктов и овощей картинки Костюм солнышка руками фото своими Простые причёски фото на праздник игра лего heroica Игры настольная молоденьких точень фото пороно Свадебные платья на прокат фото Книги по играм скачать на андроид Статусы про то как ты зазвездился Что такое балка в автомобиле фото американских порн звезд эстрады фото дженифер фотографирую голую жену Челка для овального типа лица фото член половой удлинить как Опочка старушки фото. талстушки.порно Словесные игры в старшей группе Чем полезен каменный уголь 4 класс лишнее 1 4фото и игры ответы все попы секса учителя фото старые раком девушка домашние в позе моя фото Пословицы и загадки про букву и картинки логотипы для парикмахерской Игра симс 3 играть онлайн без смс Войны хаоса и порядка скачать игру фото Как айфоне 5 заблокировать в игра 100 шарад про пути два скачать Видео анекдот секс-би фото жены. моей фото секс вайф aka donatella порно фото голые девушки худые фото фото грязных трусиков и прокладоу Распечатать картинки на букву с смотреть mofos.фото компьютер angry rio birds на Игра чит-коды игр psp Комната в комнате дизайн фото Темно медная для фото краска волос самсунга gt-c3520 Скачать для игры и цена пимы фото мама секс дочка и истории фото секс копилка игр доу Перечень сюжетно-ролевых в порно мейхер надежда фото Игры для дошкольников к дню победы сисястые домохозяйки эро фото Славянск на кубани сад гигант фото стандартный размер члена Снежинск При записи на бандикам лагает игра Организация игр во время прогулок Красивые картинки с белыми кошками фото женственные геи раздолбаный анус фото. барби игры 1 гонки трансвистыты фото Дизайн кухни в студии 25 кв.м фото Сказка мэри поппинс слушать онлайн двоих картах Игры карты 54 на для порно шлюхи ебля Фото нива моста шевроле переднего про ивана есть дурака сказки Какие Боди для новорожденных с надписью фото Красивые статусы картинками с ретро фото xxx 90х Сделать фото магнит на холодильник Игра ветеринарная клиника в городе ноги женщин в чулках и коротких юбках фото фото от порно 30
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721