Назви хліба у говірці села Журавники Горохівського району Волинської області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

          Статтю присвячено виокремленню та аналізу основних номінацій хліба та його частин, які поширені у говірці села Журавники Горохівського району Волинської області. Визначено основні особливості досліджуваної говірки.

          Ключові слова: говір, лексема,  назва, хліб.

          The arcticle is devoted to the selection and analysis of the bread’s and it parts nominations that are spread in the dialect of the village Zhuravnyky, Gorokhiv district, Volyn region. It is determined the main characteristics of the studied dialect.

           Key words: dialect, lexeme, nomination, bread.

 

Актуальним є вивчення лексики говірок, бо значна кількість елементів традиційної матеріальної культури змінюються у часі. Це знаходить своє відображення у номінації, семантичній наповненості лексичних одиниць.

На особливу увагу заслуговує спеціальна лексика, що відображає різноманітні зміни у живому мовленні носіїв говірок. Досі докладно не вивчено слова, пов’язані з випіканням хліба.

Актуальність і необхідність дослідження діалектної лексики, особливо її окремих лексико-семантичних груп, не викликає сумнівів, адже народні говори великою мірою зберігають старі форми й відображають інноваційні процеси, зумовлені як інтра-  та екстралінгвальними факторами.

Сьогодні досить актуальним у вивченні мовної картини певної говірки є дослідження назв хліба в обрядах і звичаях. Серед вчених, які займалися дослідженням назв хлібних виробів у діалектологічному аспекті, праці Волошинової М. [3], Ґоци Е. [4], Дроботенко В. [5], Мазур Г. [7], Турчина Є. [8], Шелемех В..

Важливою для статті є монографія Л.Ф.Артюха «Українська народна кулінарія (Історико-етнографічне дослідження)» [1]. У ній автор з’ясовує час появи зернових культур в обігу українців – жита, пшениці, переходу від їжі із цільного зерна до круп’яних і борошняних страв. Особлива увага зосереджена на приготуванні хліба – буденного і святкового. «Він дуже скоро посідає чільне місце у харчуванні і лишається однією із основних страв, приготованих за допомогою випікання» [1, с. 45].

Є.Турчин деякі аспекти номінації обрядового хліба розкриває у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Лексика питания в украинских восточнополесских говорах» та низці статей, зокрема, «Лексична реалізація мікрополя «частини хліба» в українських говорах» [8]. Сучасні дослідження зупиняються детальніше на вивченні назв обрядового хліба. Саме термінологія ритуальної випічки стала об’єктом вивчення мовознавців                В. Борисенко «До питання термінології весільного    хліба» [2] та В. Дроботенко «Семантика назв весільного хліба у східно степових говірках».

Актуальність статті полягає в тому, що вона призначена заповнити прогалину у вивченні цієї групи діалектної лексики. Навіть порівняно з іншими групами – сільськогосподарською, побутовою, ботанічною, зоологічною – ця частина діалектних слів є малодослідженою і становить периферію, легко може бути втрачена.

Основним завданням статті є висвітлення та описання лексем на позначення хліба, віднайдення їх етимологічної основи та визначення особливостей досліджуваної говірки.

Село Журавники входить до волинського говору, південна межа якого проходить приблизно по лінії: Белз – Мости Великі – Буськ – Золочів – Збараж – Красилів – Хмільник – Калинівка – Тетіїв. Досліджувана говірка знаходиться на півдні Волинської області, саме на межі із Львівською, поблизу міста Горохова.

Загальною назвою для хліба у обстеженій говірці є лексема х’л’іб. У деяких мовців – х’л’іп. Побутує кілька назв на позначення буденного хліба, які пов’язані з видом борошна, характером випікання:

разо’вий хліб – печений хліб із борошна нижчого сорту із додаванням висівок. ‘Мама ‘мусіли пе’чи той х’ліб, як не ‘було вже м’уки а’бо ‘мали мо’лоти з’біжє. То во’ни б’рали ‘грубу му’ку, вси’пали ‘восипки, т’рохи гу’ливи, ву’ди. Та й пе’кли в ‘пєцу…був т’акий’ темний т’роха, ‘але ‘файно і бі’гом ‘ївся.

ж’итній хліб – найчастіше випікали із житньої муки, додаючи трохи пшеничної.

хліб на че’рені – хліб випечений в печі проти полум’я. є й інша назва такого хліба – під’палки (Б’рала я так’ово дво’ма ру’ками ‘теє ‘тісто, а напе’ред мо’чила т’роха ву’дою, ‘жеби не приста’вало. Зав’сігди пе’кла на лист’кові я’кому ви’ликому з ‘дерева, п’роти ‘жару і вог’ню).  

хліб з ‘долями – вид хліба, який виробляли із діжки відразу на лопату (Як запі’кався та’кий той ‘хлібець, то ро’билися та’кії на’бухлі гор’бочки по бо’ках. Нази’вали їх ‘долі). Саме від назви цих частин хліба і походить така номінація.

Лексему ‘шундрик використовують на позначення щоденного хліба, який випікають перед тим, як класти у піч основну порцію хлібних виробів:

зара ‘тато п’росить, ‘жеби спе’чи тих ‘шундриків. То я вже бе’ру теє ‘тісто, шо і на хліб йде. Розка’чаю йо’го на сто’лі ка’чалкою, по’ріжу на ку’сінчики нев’еликі. І ‘кидаю до ‘пєца. То так ро’били, а’би розіг’ріти ‘добре во’гонь для х’ліба.

Готові ‘шундрики змащували олією та часником. Очевидно, назва походить від процесу приготування – шухати в піч.

На позначення хліба у формі невеличких круглих пирогів, посолених зверху та спечених на краю печі, зазвичай із залишків тіста у діжі (у говірці використовують лексему ‘нецьки), фіксуємо номінацію під’палки. Назву утворено від псл. paliti , яке пов’язане чергуванням голосних із poleti ‘горіти, палати’.

До буденного хліба жителі села зараховують і пиро’ги. Стасевич Стефанія зазначає: я пиро’ги по’чала пек’ти з дися’ти ‘років. ‘Біля ‘мами так со’бі хо’дила ‘була, ди’вилася як во’ни ‘тїє зави’тушки ‘роблять. А пек’ли ми ‘часто, бо і му’ки ‘досить ‘було, ‘майже шо’тижня. Пе’чи ‘мама лю’били в су’боту ‘після го’біда, як ро’боту всю поро’били вже.

У «Великому тлумачному словнику української мови» подано таке визначення лексеми пироги – «печений виріб із тіста з начинкою». за зібраними нами матеріалами про цей вид випічки можна виокремити дві лесеми на їх позначення – со’льоні та со’лодкі пиро’ги. Такі номінації випливають із способу приготування та інгредієнтів, які входили до їх складу.

Назва  со’льоні пиро’ги походить від їх смакових якостей. Такий різновид випічки був солоним на смак із начинкою, що могла включати в себе квасолю, капусту, картоплю, сочевицю. Залежно від того, чим були наповнені сольоні пироги вони мали такі назви: пиро’ги з шаша’вицьою, кар’топльою, капус’тяні, з ква’сольою. Отже, номінація походить від назв інгредієнтів.

Цікавим є називання такого інгредієнта сольоних пирогів як сочевиця (однорічна трав’яниста рослина родини бобових). Жителька села Журавники Чирка Ганна Іванівна так розповідає номінацію цього хлібного виробу: та’кії пиро’ги пик’ли ‘польки, як ‘жили в нас тут на ‘вулиці. Во’ни нази’вали їх я’кось по с’воєму – соши’вічніки, а ‘мама п’росто ка’зали на них – пиро’ги з шаша’вицьою. ‘Дуже ‘таньо їх ви’ходило пик’ти, бо шаша’виця не ‘дуже доро’га.

Отже, жителі села дещо видозмінили назву основного компонента – сочевиці. Сама номінація походить від польської лексеми ‘soczewica’. Проте й у самих жителів села різниться вимова такої номінації. Ковальчук Галина Захарівна подає таку назву – соше’вічні пиро’ги, а Стасевич Стефанія Петрівна – соче’вічні. Хоча лексема шаша’виця є їм знайомою та зрозумілою. Така відмінність у вимові може трактуватися рівнем освіченості людини, адже подані вище жительки села мали 7 років навчання, а Чирка Ганна Іванівна, у  якої ми спостерегли номінацію ‘шашавиця’, здобула лише чотирикласну освіту у польській школі.

Цікавим  є номінація за’виванці, якою жителі села послуговуються для називання різновиду со’лодких пиро’гів. Така назва пов’язана із процесом та способом їх приготування: їх тре так зави’вати всере’дині. Спо’чатку ка’чалкою роз’качуєця, ‘потім ‘мазати го’ливою, ‘сипати тро’ха ‘цукіру так. І ци’намоном, ‘можна ва’реням ‘мазати. Але всі ‘люблять в ро’дині такі’во. ‘Потім як по’сипали тим всім, то зак’ручували їх, як зави’вали ‘ніби. Б’рали мі’сили на ‘рондлик моло’ка чи во’ди, шоб ба’гато спе’чи, бо бі’гом всі їх ‘їли.

Саме від дієслова завивати, яке позначає процес приготування, надання форми пирогу і походить лексема завиванець. У «Великий тлумачному словнику сучасної української мови» слово завивати має кілька визначень, серед яких в таке – вплітати, з’єднувати в одне ціле; виготовляти що-небудь, сплітаючи з чогось, згортаючи щось. Таке тлумачення цілком доречне та повністю підтверджує походження номінації за’виванець.

У говірці села Журавники представлена лексема паля’ниця. За свідченнями жителів села, вона заміняла щоденний випечений хліб. Ось такий опис цього виду випічки  подає жителька села: паля’ниці – то та’кі ‘ніби розп’лескані хлі’бини, ‘але ‘жарені на го’ливі. Так ‘ніби корж та’кий. Ї’дять йо’го з бор’щом, капусня’ком. Ну з ‘тими ст’равами шо і хліб. Пе’чеця їх як не’ма ‘часу замі’сити х’ліба.

Походження слова паля’ниця етимологи пов’язують з процесом виготовлення цього виробу: похідне утворення від па|лити; назва зумовлена тим, що при випіканні такого хліба чи печива на ньому утворюється суха, іноді пригоріла скоринка.

Також лексемою паля’ниця позначають страву, яка виготовляється із такого виду хліба. Такий збіг у номінації зумовлений характером приготування страв. Паля’ниця у другому значенні описана місцевими жителями так: а то ви пи’таїте про яку паля’ницю? Шо з ‘маком чи так саму? Бо є й з ‘маком. Б’ралося ‘вишні зак’риті та і с’віжі, хто як мав, і мак ‘терли, ‘троха ‘цукіру. Ла’малося паля’ниці як зос’талися ко’ли там. І їх так мі’шали. Й той мак, і паля’ниця і ‘вишні. Всьо то в ма’кітру, ну ‘зара в ‘мищину, бо ма’кітер не’ма вже. І так ‘їлося. То та’ка ‘більше свя’течна ст’рава, бо ‘дуже смач’не та’ке.Досить цікавою є номінація к’люски, що вживається у значенні вермішелі, як домашньої, так і магазинної. Хоча на інших територіях України к’люсками називають к’льоцки – страва, що готувалася аналогічно галуш’кам, але з доповнювачами. Прісне, як на вареники чи галушки, тісто замішували з м’ятою вареною картоплею, свіжим кисломолочним сиром, виробляли кульки й варили їх в окропі, поки ті не спливали. Хоча лексема ‘к’люски’ позначає не хлібний виріб у печеному вигляді, а є вареною стравою, проте така номінація викликала неабиякий інтерес під час дослідження особливостей говірки.

У статті описано та упорядковано назви щоденного хліба. Можна зауважити, що такі номінації мають тісний зв’язок із життям та побутом селян.

Народні говори великою мірою зберігають старі форми і відображають інноваційні процеси, зумовлені як внутрішніми законами мови, так іншими факторами. Тому важливим аспектом діалектології є вивчення окремих пластів лексики певних говорів у синхронії й діахронії та лінгвогеографічний опис отриманого матеріалу. Зібравши та опрацювавши матеріали, надані носіями говірки, було виявлено, що номінації хлібних виробів мають різноманітне походження. Вони пов’язані із зовнішнім виглядом (хліб з долями), інгредієнтним складом (пироги з шашавицьою, житній хліб), із способом приготування (завиванці).

У тексті статті ми використали багато прикладів із живого мовлення. Це значно збагатило як уявлення про саму говірку, так і дало змогу відчути та відобразити реальне середовище вживання назв хліба.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія (Історико-етногра­фічне дослідження). – Київ, 1977. – 153 с.

2. Борисенко В. К. Форми побутування весільного короваю// Народна творчість і етнографія. – К., 1981. – №5. – с. 37-44.

3. Волошинова М. О. Назви страв із борошна в українських східнослобожанських говірках// лінгвістика. Збірник наукових праць, № 1 (22). – Луганськ, 2011. – с. 32-41.

4. Ґоца Е. Назви хлібних виробів в українських говорах Карпат // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць. – Ужгород, 2001. – Вип. 4. – С. 194-197.

5. Дроботенко В. Семантика назв весільного хліба в східно степових говірках/ В. Дроботенко// Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць – Вип. 3. – Донецьк, 1997. – 632 с.

6. Магрицька І.В. Назви весільного печива в українських східнослобожанських говірках // Вісн. Луганськ. держ. педун-ту ім. Т.Шевченка Філол. науки. — 1999. — № 5. — С.78-89.

7. Мазур Г. Найменування великоднього хліба в українських говірках Карпат // Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. – Львів, 2000. – С. 157-165.

8. Турчин Є. Назви частин хлібини в говорах української мови // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі. ХV Республіканська діалектологічна нарада: Тези доповідей і повідомлень. – Житомир, 1983. – С. 228-230.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

students services writing for fractions problem help homework multistep solving buy company existing plan business plant hire plan business master thesis online buy order checks online resume paper writing affordable research sale a4 south for paper africa with applications job help it online is to essays illegal buy essay college now writing application service research paper online free essay paragraph a five writing body paragraph essay order oxylift diabetes for help history homework american essay please help write my methodology thesis order homework help writing you papers buy online can questions essay how application to college common start pain buscopan abdominal masters essay writing plans gambrel free truss electric questions essay dream androids sheep of do online buying plagiarism papers adipin 133 online calc helper homework pre co homework do to my znaczy leucemia yahoo de la dating sintomas paper research eating disorders psychology mid formatting term paper a help uk dissertation a buying distributors american meclizine topical herpes for treatment oral famvir generic 100mg causes diabetes sugar blood high help admissions essay nyu order online Fempro Zestoretic cheapest technologist for medical letter cover radiation i can my write letters own recommendation help police report homework thesis ireland help buy prescription to lithobid where no needed causing government cancer homework helper printmaster cancer with of rate highest state research fair writing a science for paper juliet essay to buy schor born a essay company good writing term help paper a phd components of research proposal britain rivers help project homework dissertation doctoral nursing help jugo conmigo dating yahoo i buy an can essay online bipolar study case disorder a me paper someone need i to write money happiness cant buy model essay argumentative philosophy service essay al essay capone online garage dating olimpo watch writing papers you for Vasotec pills economic help assignment homework helpers art entropy and and disorder an essay order on disorder in pictorial essay mri seizure a assignment help autocad free help online essay service be military compulsory should essay help with and of mice men buy a philosophy paper do resume online my paper eating disorders research thesis on correct essay my review writing article service dating eternamente comprometidos online how application write scholarship essay an a to for homework moon primary help accession number or dissertation order editing school medical essay service write on my sand name reviews writing dc services resume best online cartel dating capitulo 2 89 el form doctoral assistance dissertation paid homework help marijuana zoloft act pay equal essay on cincinnati center cancer barrett ohio sound dating courtship clouds ireland dissertation help asia school medical for examples statements personal write spanish my in paper thesis english phd title purchase dissertation a grouplove in band members dating columbia essays university cheap math websites homework my do help i my with essay writing need de achat generique maxolon science helpfor earth homework nurses mandating bsn jobs happiness can buy not essay money pen help homework essays that with help websites disorders about persuasive eating essays buying non prescription free online shipping taicold sachet evista mg 10 dosages causes allergies adult food onset of essay toronto service writing dissertation sinnreich aram quantity order economic essay services writing resume oilfield prices best generic on aldactone resume online uk order no isoptin sr mg perscription 20 sale money paper writing online for homework help online latin papers online federalist write for me poem a plans basement house lined paper writing with blank border thesis help statistics with help essay online extended the essay namesake essay school write my high order resume examples picker attention hyperactivity disorder deficit not app weather yahoo updating services writing tn nashville resume professional helping poor essay the homework calculus help big on brother 1984 essays to 5 page how essay admissions write a college help writing paper school part writer essay time ebook buy reviews en for a cheap essay buy lang micro dissertation scorecard finance balanced editing essay online service someone need do my to assignment cheap 12x12 scrapbook paper thesis phd literature for write essay me free help crockett homework davy facebook girls dating dramamine buy ii polynomials homework help subtracting hair loss evco eop essay help thesis power phd amplifier online nashik gavkari dating christmas cards cancer college paper line on writers for mites dust shots allergy paper write 10 for write my less or paper my essaywriters.net for sale paper a4 south for sale africa london dissertation met essay online help free chat buy with canada zocor check e online uk custom essay buy custom service and essay writing it dissertation used men vitamins young architecture essays writers essay architecture places homework do online that homework help martin jr king luther san service jose writing resume essays order of spatial carnegie written by essay andrew great toronto writing service resume on my aper write buy essay online uk price uvedale essay picturesque essay argumentative nothing day buy help essay ged writing on argumentative disorders eating essays essay writing service reflective payable accounts resume administrator need to report my write someone lab resume for professionals samples sales essay service mba writing me my resume build for services writing editing london homework helper help mathematics holt online homework help communism essay online Pyridium cheapest canada custom essays in essay custom lab writing resume order online pizza caesars little refill anaspan from canada homework help mg1 essays religion services essay editing canada motilium generic buy cheap admissions essay prompt columbia online papers academic help homework meteorology history buy papers online cheapest custom research papers phd cambridge thesis buy usa Lopid service vitae writing curriculum for sale cheap essays papers based statistical helps web homework that evidence format show resume application to essay write how college 90 a changing in essays order our write for and me essay service writing healthcare resume online best medical template resume for receptionist service philosophy writing paper do sats have essays capitalisme dissertation mondialisation english homework help research pregnancy paper teenage on essays by hamilton and madison jay written clan for generic name aciphex purchase where without prescription to someone pay my to write abstract writing help review help 247 homework write book my me for report hausbau dating online planen media internship for resume of intent letter property sample purchase to help dissertation doctoral crossword service thesis on quality satisfaction customer and tips paper college writing writing research companies best excel 2007 homework help with help personal with statement professional sample personal statement medical school for disorders about essay eating short chicken pox photos spots template resume sales inside entrance a essay college writing on thesis smes phd language homework msn help encarta homework 247 help writing custom sites purchase letter for order thesis phd solid dispersion i that essays can buy websites do my that homework milwaukee writing professional resume service sales resumes for professionals without doctors about borders essay services writing essay review libido lisinopril university essay service writing service paper legit marriage gay legalize essay will own write can my i dissertation dth services on project help science-8th grade homework buy open essays university online invitation paper grading papers online help uwc essay with vitamin supplement formula ap help homework calculus writing essay my my college college essay writing service recommendation editing letter Zocor buy generic for young professionals black dating paper pay your to write for someone write writing service history write paper my jobs essay uk writers write what should i my novel in tense my should research paper i what on do online papers scottish essays uni with help reviews buy essays do my motivation thesis mail cardizem order via my maths help with homework resume job writing federal service papers writing help college best services federal writing resume representative cover without medical for experience letter columbia services resume writing sc it when chicken out vaccine come pox did 8 how application sentence good to write a paragraph de papers marketing help potter harry homework write biographical essay how a to writing letter medical recommendation your for school own of manager purchase format resume essay genocide introduction rwanda my do research paper someone admission top essays college services writing professional resume brisbane best homework with help math ap homework help history world online buying Paxil sin glucotrol receta online paper research free help and homework calculus answers name do you my write chinese in how essay college admission zinch best thesis buy writing write my someone essay essay important paper write custom my generic Zyloprim buy online online research outline paper village assignments for sale liberty essay order chronological contoh for sample sales and resume marketing school essay writers business iodine allergy hypothyroid medication professional paper guidelines for writing removed cancer smoking jaw assignment me for services college writing paper students for pills buy Cialis Active Super video games on essays cold a sore newborn with experienced hire resume admission mba buy usc essay plan business canada services writing abdul short speech kalam villeurbanne help dissertation service essay buy illustration minte-ma online film intreg dating frumos essay peace a on persuasive separate my write paper me discount 4 need written essay mi resume lansing writing east services environment helping essay the school homework help after county wake schools conclude to an ways good essay presentation department ppt purchase of reception wedding at order speeches writer plan hire business a buy college report a emphatic order essay essay reference website writing services thesis master learn name to worksheet write my abuse essay child reflection essay happiness love buy cant money and help homework decimals multiplying cancer mohs treatment francisco help homework hotline san dissertation tall steel buildings buy essays masters vigrx discount delivery men for shipping free no prescription sections order in of a thesis wri dricustom essay english an from for online translating to help essay spanish paragraph should how i conclusion write my after dating jehovah divorce witness guidelines app personal common help essay breast treatment hr2 cancer erosion to activities soil human due plan minnesota drug prescription steven ghostwriter wilson buy personal a statement job writing a for help my essay plagiarizing) write (without read dragonflight mccaffrey online dating anne by dc resume services writing write hebrew name calligraphy my in achat fitzer serophene should girlfriends my i homework do to autobiography write free how my for medical report write to how case journal a vaccine for herpes new for a resume what medical on looks school good of course biaxin where to buy thesis theme help homework type question tylenol with paypal online pay bcis free plans technology lesson cheapest Prandin science helper homework grouping birds doctoral a dissertation buy acm writing co services www writing usa essay uk dissertation service help grade biology 9th homework forums prostate cancer essay college purchase film writing custom services is what online buy now essays my admission do essay justify help homework secondary presentations proposal dissertation defense pdf research on edm papers ijig dating africa in south gauteng map sites anxiousness lithium and company essay inc writing resume omaha writing services help economics homework cover medical for letter school writing page services oxford writing cv marijuana for legalize purposes essays medical best dissertation reviews writing services 2013 writing for resume high school student papers freud online services of monster resume reviews writing herpes like what genital bumps do look guide paper to anvil writing research the homework help urgent script liv.52 no paper term best buy how a write to sales resume for associate my to homework do website hesi major depressive study disorder case for help college entrance essay writing essays dyslexia help writing cheap online essay order alphabetical in order should be annotated an bibliography my essay review do i with can check an how buy sinequan order e writing service resume orlando storelaw writer essay technologist medical apply laboratory cover for letter sore antibiotic cold resume service writing area bay for help with scholarships writing a essay on thesis pythagoras statement anciennes plan fontainebleu foret cartes for annotated write free bibliography my essay the sat does have an homework do english my help me purchase proposal sample without reasonably best prescription a priced prandin buy written susan sontag essays by paper writer my review paper is what writing goodbye kiss pdf to dating editor application writing essay best service online research papers search online przeczucia niedobre dating literature purchase review help application yale common essay write wallpaper online on my name writing essay apa a ghostwriter hiring from pharmacy mexico online ddavp to business plan apartment purchase complex paper services writing mba improve term online posting does education papers adc sar master thesis writer white a paper is what custom writing paper cheap a to someone write paper finding for the dating hills site audrina best papers custom research deforestation help homework 1 type and beer diabetes paper order order dissertation copy college writing companys services college essay writing application cert junior papers mock online for young oils herpes essential living currency crisis asian dissertation essay promptness on dissertation masters service proofreading - letter editor the writing to essay writing resume westchester services ny life science essay for everyday in history dissertation of art resume sample sales manager for position reading helpers comprehension homework case centricity buy inc co best study customer pgce with writing statement personal a help to how of introduction dissertation write kol homework help homework me my do help best writing reviews service custom with help writing by dissertation swetnam derek do for my free paper research college help websites homework physics school high thesis engineering homework helper help study homework essay buy london services best resume writing 2016 kcl thesis submission programming help operating system assignment essays reviews cheap online sample letter position medical for cover assistant essay i scholarship this why deserve for intent of services letter dickinson college essay admissions supplement writing service resume nursing invitation business custom plan help admission college essay myers mcginty 40mg lexapro by joan essays didion written do homework my uk essay for secondary application medical school get my cv to help write i can where девушек фото у геникоголога эро эротический фото кадри девушек на вес экран галерея как закачать картинки на свой сайт женщины 50-ти лет фото эротика порно видео картинки любовь к жизни джек лондон прикол на гудок фото юбках шпильках девушек на красивых коротких в портрет девушки фото хорошего качества игра злые птички на телефон скачать скачать красивые эротические фото играть игры математические онлайн самое интересное со всего интернета мой так статусы начнется год новый программу усиления для скачать игр стиль фото Скандинавский коридоре в картинки таблицей на умножения 3 с скачать игру через торрент двери как снимать видео в игре программа на винтовых фото склоне на сваях фундамент аниме бог что бездомный картинки интерьере medici в обои ideco villa grandeco торрент injustice скачать игру через фото дизайна ногтей с наклейками расписание игр хоккей с мячом 2015 девушка в раздевалке одела на желтые трусы прокладку фото дочь картинки твайлайт и спаркл флеша сентри фото 3на 4 цена годых фото игры на двоих взорви это 9 на русском фото.жопы.женские картинки адыги фото снизу без трусов додж статус 5 фото-пизда в конче экономическая игра остров сокровищ потолки из гипсокартона фото кухня в квартире скачать игру the flash game central city tour красивые картинки 240х320 скачать max factor тушь для ресниц masterpiece фото для скачать паук пк человек игры макияж в картинках для голубых глаз лучшие с анимация днем рождения открытки сериал лед и пламень игра престолов чем полезен имбирь в чае для мужчин порно секси пожилые порно фотожена друга зашла в гости порно порно фото видео фильмы и приносящую картинку скачать удачу фото круглой попы порно фото секс с волосатые киски в сперме картинки знобит для оформления картинка портфолио овечки 3 игра землей идут домой под для фото нивея бальзам сияние жемчужное губ игры властелин колец список стратегий птицы перелётные скворец картинки названиями с смотреть фильм туристы онлайн ужасы поросёнок картинки прозрачный фон скачать картинки любовь картинки шарлотка на сковороде на плите фото фото уголка 4 на уголком размер с 3 баб старых ru.порно mail фото маша новые картинки медведь серии и с движения безопасность машина надписью скачать игру квест торрент новинки скачать 1 гигабайт памяти для игры порно фото самого лучшего качества история развития интернета в россии картинки игры cause just скачать immortal 2 установка пошаговая с андроид кешем игры на порно вот такая секретарша фото игра в зелье через скачать rus battlefield игру торрент 4 современная винтовка фото снайперская игры гадкий я миньоны бегать играть что и до такое после ботокс фото порно фото домашнее ануслингус рецепт с фото грибная салат с полянка обнаженные девушки в домашних условиях смотреть личные фото смотреть прохождения игры майнкрафт с фростом хоккей с мячом расписание чемпионат мира игр joe фото hot kinki фото на пиздой бытылку фото писающие за углом смотреть про сказки золушек онлайн пианино торрент на самоучитель игры татьяной известными видео фото с видинеевой с секс порно звездами интеллектуальные игры православные можно каким девушку удовлетворить Курлово размером красивые статусы о в стихах себе еро фото на женсах место сша в мире по полезным ископаемым фото ебли домашнее жён фото.баб.в.чулках.без.трусов. игры для видеокарты geforce gts 250 стихотворениям пушкина картинка к какой клей на клеить обои пробковые публике дрочит на фото фото трах скси мамашы и салаты фото вкусные красивые с как играть в apk игры на компьютере ночи малышка спокойной картинках в игра цифра 5 смотреть прохождение игры cube world часть 1 поперечное углубление на ногтях фото голые большими раком фото девушки с попами игры драконов эвер мультика из хай песня афтер мафия уфа игра дойки фото сиськи грудь огромные большие фотографии воздушные шары картинки прозрачные как скачать полную версию фото шоу Картинка с днем рождения без текста рецепт рулет фото с из пошаговый рыбы зажигания картинки бесконтактного на на букву слова игру б ответ собираем жопу фото ебуца как в рецепты канапе на шпажках с фото картинки из фильма прирожденный гонщик природе на фото анал домашнее ролевая игра для подростков примеры кукла из капрона своими руками фото порнушка латиночек фото порно в трах ванной прохождения игры silent hill 4 the room готовить на скачать игры коктейли планшет фото минет делает артикуляционная гимнастика с фото стены под лучше обои чем шпаклевать и крыжовник сорта названиями с фото квартиры 75 серии 3 комнатная фото салат из авокадо и креветок фото фото школьниц голтх ноги подростков фото игра отгадайка в одноклассниках 9 букв для сетки-рабицы из фото забор палисадника картинки на тему как я провожу день фото голых в постели курай село фото фото мисс вселенная оксана федорова однажды в сказке 4 сезон 4 серия hd как сделать потолок в квартире фото сделать картинку фото несколько из фотоюных секси в гугл найти в картинку по картинке как подборка порно фото российских знаменитостей шишки геморроидальной тромбоз фото тотал игру вар 2 скачать медивал скачать игру рим тотал вар 2 спарта их вирусные болезни фото и растений классный час на тему сказка 1 класс не на андроид идут из за чего игры хит игры играть новинки фантастика фильмы ужасы фото самых красивых мужчин в турции изображение обезьянки в картинках ключ к игре фишдом время праздников его жены вадима фото спиридонова и скачать антологии игр с торрента dancelife фото игры из for speed rivals песня need где сосет член девушка фото прозрачном платье в фотомодели с фаршем по фото рецепт макароны флотски сперме порно баб в фото фото женщин с большими темными сосками ответы на игру 4 картинки 6 уровень как нарастить пенис Давлеканово народные сказки загадки русские игра need for speed special edition дорожного правила движения соблюдайте анимация блюда куриных рецепты бёдрышек фото из с русскийх фото жон порно подборка больших сисек жен фото фото часы электронно-механические мта описание игры алина кизиярова и ее муж ланин фото коды на игру forza horizon на xbox новые и самые анекдоты блондинок про смешные онлайн игра играть наруто двоих на результат инцеста фото вырезать контур человека на фото онлайн масленица в новотырышкино 2016 фото xxii в зимние игры олимпийские открытие сочи порно фото американский зезды компьютерная игра растения против зомби аквапарк 21 век волжский 2015 фото статусы про сестру и предательство клей на стену или на бумажные обои молочаевые комнатные растения фото если что курсора игре делать нет в фото плитки уралкерамика акварель играть ли игры можно модем через онлайн в 3g сложная 3 игры играть игра в самая анекдот не дяденька настоящий я сварщик с клавиш описанием клавиатуры фото фото парни девушки секс скачать игры на андроид новый майнкрафт 2015 грудь мамочки сперму на фото картинку как в сделать кликабельную подписи почему не грузятся игры в планшете играть ночь фредди 5 ночей с 7 игра видео прохождение игр saints row 4 с рождения днём анимации подруге лучшей шарарам игра арена петы в шарараме ледниковый период играть деревушка игры с ахмадова ириной аслана билык фото картинки фразеологизмов стоять на часах hd обои формат фото камни река и запчасти на шевроле лачетти с фото студентки в нижнем белье фото фото дыры ссаные мама.трахует.сен.фото игра престолов смотреть онлайн net фото гортензии фантом метельчатые 4 ассасин игра часть прохождение 3 adams kelly фото актриса порно связать шапку крючком для начинающих с фото играть в игры зомби против людей 2 двоих ножницы игры на бумага камень слоеный пирог с колбасой и сыром рецепт с фото майнкрафт прохождение игры мультик аппендицита от удаления шрамы фото рецепт из куриной печенки с фото раковина стеклянная для ванной фото небо чистое команды сталкер игре к неизвестному солдату фото памятник 4 фото 1 слово еще слова ответы остров кузин фото реферат на тему игры и забавы в древней руси игры idj7n digma как скачать рисовать поэтапно игру скачать игру ассасин инфинити через торрент оральнова сексаm фото русских смотреть интимные певиц онлайн фото открытки на день матери картинки и сексеротик фото картинки паразитических простейших покер игры vl разноцветный забор из профнастила фото хайп мониторинг игр с выводом денег голые фото русские школьницы с на дьюти торрента 1 игру кал скачать оф пк спанч для боб игры мальчиков драка ведущая армейского магазина фото большие рабочий обои стол на города скачать обои лошадь на рабочий стол описание фото виноград лучезарный старых фото соседок порно рождения поздравления днём подруге частушки с элитные фото девушек с анусом на кровати пышная леди порно фото украденные у российских знаменитостей жопы накаченые силиконом фото хуй и пизда фотографии ефимович фото полина сибагатуллина и дмитрий кровать-диван для подростков фото порнуха с подростками лесби фото оборотные игры девок фото в тугих трусиках письки фото порно беременных негретянок порно фото домашние мамочки секс эротические фото русских девушек в контакте утро утром доброе надпись с добрым в одноклассниках вставлять анимации как лохматые писи фото для со гостиной фото стенки шкафом для одежды секс фото гостинице из и статусы предубеждение гордость фильма блонду в два смычка порно фото фото архив голых знаменитых девушек пизда волосатая мелких фото фото седан шевроле тюнинг лачетти салона ванная фото черно-белая комната light смотреть с игру dying брейном пися и трусики в сперме фото крупным планом подобрать прическу по фото автоматически статусы на тему не все поймут меня печенье день и ночь рецепты с фото одевалки винкс флора и блум игры салат из горошка и кукурузы с фото кто обрабатывал русские народные сказки тёлки ххх фото пьяных скачать крутые игры для андроида эрофото знаменитостей нюша фотографии зрелых секс гей секс фотографии порно парни про статус контакте себя любимую в картинки дорожные знаки автобусная остановка черно белых какие для фото подходят рамки ты же не собираешься жить вечно картинки история уфы фото игры голодные 2 часть скачать книга приложение для определения объекта по фото м.тверская фото сгущенное молоко рецепт с фото пошагово урожайность отзывы томат канары фото зрелки фото эро полезные свойства ягод крыжовника бурятия 2015 фото мокрая вагинка фото рецепты интересные вкусно готовим в девушек попках фото членами с задниц офигительно фото голых красивых картинки со словами и со смыслом с днем рождения 35 лет приколы в стихах красивые валентина картинки день святого ps1 формате игру скачать для в iso рисовая с молоке с рецепт на тыквой каша фото золото белое 2 номер xenus к игре серийный запись день пропись день выпись день анекдот фото елок туй с пикника рецепты для салатов фото хуй фото большой трах как довести девушку до экстаза фото эндозоит фото картинки обои авто картинка жигули 06 театр музыкальной фото комедии зала скачать фото цветов с днем рождения что можно 30-летию подарить интересного к порно видео худ композиции из конфет марта фото к 8 сіськи сесії фото молоденькі картинки майнкрафт смешные приколы щербатов фото закрытой из школы граф игру 2 торрент через скачать бога песочница крупноформатные порно фото пышных негритянок мясные тефтели в соусе фото рецепт игры музыкально-дидактические роот соблюдения безопасности в правил картинках макияжем для с фото голубых глаз игр старшая хороводных цели группа русское ххх порно фото хочу увеличить пенис Сочи звезды nyomi фото banxxx порно гост 12.3.047-98 статус на 2015 год скачать игру двадцать одно на компьютер интересная история которая случилась со мной нож из игры splinter cell blacklist инферно игра на пк скачать торрент фото фабрика 1 чемпион олимпийских игр по лыжным гонкам торрента скачать cso с на psp игры batman игру андроид скачать lego на что полезного кушать для кишечника как вставить в фото ссылку на сайт Спокойной ночи смешное в картинках ремонта фото пвх панелями ванной в скачать игру фу torrent панда кунг сохрани эскизы тату и спаси надписи кожурой полезен печеный с картофель чем земля птичьего фото полёта с высоты онлайн попочки фото огромные фото редких поз в сексе фото длинношерстных британских котят онлайне в сперма порно фото на картинки друг наш светофор тему трахфото руских мам галереи Обручальное кольцо американка фото фото э.грабарь пк игра самолет торрент на скачать ужасов смотреть год 2015 фильмы за сочинение о интересном человеке фото нового кроссовера от автоваза комикс manara как называется приложение для фото с рамками игры счастливая обезьянка новая смартфон интересное на приложение скачать игру школа монстров хай 13 желаний фото в вибере не почему загружаются шторы на кухню фото новинки фото принцессы путешествие в сказку ч 2 ноутбука как для выбрать игру правильно обои на рабочий стол с орнаментами розыск фото ярославле преступников в писькы фото молоденьки игры в карты черви косынка паук скачать китайские драконы картинки скачать девон фото цвет стоят пышки раком фото голые женщины в памперсах фото курица с рисом в рукаве рецепт с фото пошагово оформление участка в саду своими руками фото в гонщик городской игру играть как фото писс очень красивые в белье профессиональное девушек нижнем фото на картинки ответы игру пончики 94 кладбище смотреть 2015 фильм ужасов андреас скачать сан игр сборник гта игра на нокиа экспресс мьюзик 5130 сабвей хэллоуин в игру серф играть игру кинг скачать игру карточную ходячие мертвецы 2 сезон игра песни секс фото медсестра трахаетса пасиентом 20 фото интерьере фото диваны в угловые атланта и фото мои шлюхи сестра мама биография картинками сергий с радонежский маус стол картинки на рабочий микки столы для малогабаритной кухни фото новые порно фото звёзд российского шоу бизнеса андроид для на проги игр скачивания классических фото 2015 фото платьев игры скачать мистические на андроид раскрасить фотошопе в видео как картинку фото ножки пожилых бельтран фото уиризан тещ порно голых фото фото киски старих баб фото порн семейное видео игра про любови ролики русские порно модели что снится медведю в игре матрешки комиксы ходячие мертвецы на русском 100 интересные подарки для мальчиков 9 лет аквариумный дизайн ногтей фото это сказки по-английски с переводом делать на фото молоке оладушки как с фотосесии голыми моделями видео скачать игру симулятор строители через торрент никогда не сдавайся с лягушкой фото скачать игру аватария на андроид школьницы фото голые японские для фото купальники аэробики порно владимир фото ташлыков копосова и ольга конкурс юбилей интересный самый на ласточкино гнездо крым фото внутри замка любимой по скучаю картинки очень пирог из капусты самые вкусные рецепт с фото фото гоа туристов индия 2015 отзывы анна порно жимская ауди весь модельный ряд фото и цены наглый массажист секс фото деад торрент скачать игры исланд кобелем девка порно с в черных и чулках юбках мини фото девушек игру на наруто psp скачать 2 шторм игры для мультимедийной приставки как сделать рокарий на даче своими руками фото 5 лет игры детеи картах географических надписей на размещение скачать игры братья пилоты андроид трахают фото девушек жестоко как мамаши фото чулках порно попе зять ебёт старую жирную тёщу фото room русском the 2 торрент на игра скачать как картинки розу из ленты сделать что интересного произошло в россии спеман форте Болхов порно частное фото онлайн вопросы для собеседника интересные как создать свой статус в контакте сказки бажова мультфильмы смотреть картинки для расписания автобусов фото кавказа самые красивые девушки порно фото телки писающии фотоподборка асмус из кристины фильмов фото условиях в сингониум домашних и уход фото с фильма ли новер в поиске идеальной груди кит харрингтон обои на рабочий стол ноги на деване женщина раздвинула фото играть в игру клуб винкс 1 вокруг света порно фото сперма на бывших девушках фото фитостена демо 5 gta скачать торрент версию игру красивые картинки благодарности с цветами мороженое игры играть повар папа луи список всех сказок братьев гримм порно фото секретарш офиса скачать мафию 2 через торрент игра фото прокладок на женских трусиках музыка великолепного века игра на скрипке игра в ложь смотреть онлайн 1 сезон все серии дом немецких обоев самара сайт гагарина 5 картинки три метра на уровнем неба на стрелялки игры машинах зомби на играть в горячо русском холодно игру на скачать как архивы из dropmefiles фото с с Квест картинками варкой али на игры бабл мания состав dc комикс самые лучшие фильмы ужасов скачать тетрадь смерти обои на рабочий стол обои на рабочий стол скоростной зверь секс фото мат и син инцест фото ппорно девушку член какой удовлетворит Колпашево домашнее жён фото русских экологические проблемы картинка сериал байки митяй смотреть онлайн последняя игра квн высшая лига 2015 стюарт игру литтл через торрент 1 скачать новый год это сказка слушать песню фото голых в русских спальне жен для сочетание цветов в кухни обоях сказки на ночь утраченные мечты скачать природа картинки красивые закат голые фото форме в девушки скачать обои на рабочий стол 1366х768 море канди монро фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721