НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДІАЛОГУ РІЗНИХ КУЛЬТУР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81‘234:371.315:008

                                                                                                                  П.І.Мігірін,

                                                Національний університет водного господарства

                                                                           та природокористування, м.Рівне

        У  статті  досліджується   метод  діалогу   культур  у  процесі  викладання іноземних   мов   у   вищих   навчальних  закладах,  визначено  принципи   цього методу  в  підготовці фахівців.

        Ключові слова:  діалог культур,  кроскультурна  грамотність,  професійне спілкування,     толерантність,      взаєморозуміння,      методика      навчання, країнознавство, інформаційні  ресурси.

                                                                                                             П.И.Мигирин,

                                                   Национальный университет водного хозяйства

                                                                                и природопользования. г.Ровно

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ РАЗНЫХ

                                                КУЛЬТУР

       В статье исследуется метод диалога культур в процессе преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях, определены принципы этого метода при подготовке специалистов.

       Ключевые слова: диалог культур, кросс-культурная грамотность, профессиональное  общение,  толерантность,  взаимопонимание, методика обучения,  страноведение,   информационные ресурсы.

                                                                                                                    P.I.Mighirin,

              National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

      FOREIGN   LANGUAGE   LEARNING   AS   THE   DIALOGUE   OF

                                        DIFFERING   CULTURES

The  article   investigates  the  method  of  dialogue  of  cultures   in   the   foreign languages  teaching  at  higher  educational  establishments, the principles  of  this method in the process of training of specialists  are determined. The author notes that today the trend of humanization of foreign language teaching as a dialogue between different cultures acquires special significance, taking into account the national mentality and the need for mastering the system of concepts created in each individual culture through the language of this social environment.         This approach to learning is consistent with the goals and objectives of the language policy of the Council of Europe defined in the Common European Framework of Reference for Languages, which states that “rich inheritance of different languages ​​and cultures in Europe is a valuable common resource for mutual development”, and therefore the main task of educational institutions is transformation of such a variety of obstacles into communication, particularly professional, a source of mutual enrichment and understanding, which involves assessing the nature, specific national character, spiritual culture, language and outlook stereotypes of people  whose  language is taught as a foreign one.

The article goes on to say that studying and observing similarities between cultures and communities of native and foreign language, students will be able to expand their cross-cultural space and will not perceive their peers from the country whose language they learn as “strangers” and “aliens”, but as contemporaries and citizens of one world united by common values, interests, professional activities and problems to be solved..

The author points out that the importance of cultural orientation of foreign language study is mentioned in the Program of English for Professional Communication (EPC) allocated to higher education institutions which train specialists in various fields.

The  article  comes  to  the  conclusion  that  the  use  of the  active methods of

teaching contributes to solving complex problems related to the training of future professionals to satisfy growing needs of international mobility and closer cooperation not only in education, culture and science, but also in trade, industry and other areas of human activities.

        Key   words:    dialogue   of   cultures,     cross-cultural    competence,   

professional communication,  tolerance,   mutual   understanding, methods  of  teaching,  study of countries, information resources.

Постановка проблеми. На сучасному етапі навчання іноземних мов розглядається як створення умов для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній культурі, виховання толерантного ставлення до представників інших народів, зниження рівня етноцентризму, формування кроскультурної грамотності, навичок іншомовної міжкультурної комунікації. Адже справжнє знання мови — це знання її внутрішнього духу, її логіки та культури. Мова має забезпечувати діалог культур. Для досягнення ефективності у міжкультурному спілкуванні недостатньо лише засвоїти мовну систему і набути мовленнєвих умінь і навичок. Необхідно навчитися користуватися мовою відповідно до умов соціокультурного середовища носіїв цієї мови.

Аналіз досліджень.  Ідея діалогу має глибоке минуле. Проблемами діалогу займалися давньогрецькі філософи-софісти Сократ, Платон, Аристотель, філософи епохи еллінізму.

Хоча діалог як форма міжлюдського спілкування існує з давніх часів, але по-справжньому проблемами діалогічних відносин зайнялися німецькі філософи І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг близько 200 років тому, коли вони займалися проблемами суб’єкта і його можливостей пізнання.

Л. Фейєрбах  започаткував  дослідження  діалогу  на  початку  XX  століття. І. Гердер вважав взаємодію культур способом збереження культурного різноманіття. У першій половині минулого століття цією проблемою займалися М. Бубер, Ф. Гогартен, Ф. Розенцвейг, Г. Коен,          Ф. Ебнер та інші. Класиком теорії діалогу вважається Мартін Бубер, вихідним пунктом концепції якого служить діалогічний принцип.

В наш час культура зміщується в епіцентр людського буття, що відбивається на всіх сферах життя. Багатомірність і складність діалогу дає невичерпні можливості для його дослідження. Проблемами діалогу займалися в соціолінгвістиці (Л. Щерба, Л. Якубинський), літературній і філософській герменевтиці (Х. Гадамер), фундаментальній онтології           (М. Хайдеггер), літературознавстві і семіотиці (А.Аверинцев, М. Лакшин, Ю. Лотман),  в  основах  комунікації  (А. Моль, В. Борев) і т.д.

Однак широке коло питань, що стосуються діалогу культур у процесі викладання іноземних мов, ще не достатньо досліджене.

Тому мета статті – розглянути важливість використання методу діалогу культур у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу.  Філософський словник визначає діалог культур як: « 1) різновид міжкультурної взаємодії, що передбачає активний обмін змістом культур-контрагентів при збереженні ними своєї самобутності; 2) процес спілкування культур, у ході якого має місце їх взаємна             трансформація» [8, c.742].

Нині у рамках глобалізації зростає міжнародний діалог культур, який посилює взаєморозуміння між народами, дає можливість кращого пізнання власної національної культури.  Однак для ведення діалогу не достатньо однієї  доброї  волі,  –   необхідна   кроскультурна   грамотність   (розуміння культур  інших  народів),  що  містить  у  собі «усвідомлення  розходжень в ідеях, звичаях, традиціях, властивих різним народам,  здатність  побачити  спільне  і  відмінне  між  різними культурами і подивитися на традиції власного суспільства очима інших народів» [5, с. 47]. Але щоб зрозуміти мову чужої культури, людина повинна бути відкрита до культури вітчизняної.  Від рідного – до всесвітнього, тільки так можна осягнути краще в іншій культурі.  І тільки в такому випадку діалог буде плідний.

Ученими виокремлено три можливі стратегії взаємодії культур: домінування однієї з них, синтезування культури без збереження її самобутності, синтезування зі збереженням її самобутності. Тільки третя стратегія передбачає можливість збагачення та справжній синтез культур, при цьому межі їх своєрідності поступово розширюються і розвиваються.

Для встановлення в майбутньому гармонійних відносин між Україною й іншими країнами ще більш суттєве значення має, як зазначено вище, поширення серед громадян нашого суспільства кроскультурної грамотності. Це дозволить Україні зіграти унікальну історичну роль географічного, культурного, а також інтелектуального мосту між Сходом і Заходом.      Розмаїтість культур завтра не зникне. Не можна впадати в песимізм з цього приводу. Люди різних культур користуються тими самими основними поняттями, але вкладають у них різний зміст. Це визначає особливості їхньої поведінки, яка має свої причини  і часто представляється нам ірраціональним і протилежним до того, що ми вважаємо очевидним. Тут існують свої характерні риси, закономірності і традиції.

Розходження між мовами не є простим розходженням звуків і знаків. У кожній мовній формі виражається власне мислення і світосприйняття. Тому вивчення нової, іноземної мови з перших кроків містить у собі переосмислення світу, наскільки це можливо, виходячи з розходження рідної і даної мов.

В сучасних умовах особливого значення набуває тенденція гуманізації навчання іноземної мови як діалогу різних культур з урахуванням національного менталітету і необхідністю оволодіння системою понять, створених у кожній окремій культурі за допомогою мови даного соціуму. Такий підхід до навчання повністю узгоджується з цілями і завданнями мовної політики Ради Європи, визначеними в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, де наголошується, що «багатий спадок різних мов і культур Європи є цінним спільним джерелом для взаємного розвитку» [4, c. 18], і тому головним завданням освітянських закладів є перетворення такого розмаїття з перешкоди у спілкуванні, особливо фаховому, на джерело взаємного збагачення та розуміння, що передбачає вивчення національної природи, специфіки національного характеру, духовної культури, мови і стереотипів світогляду народу, мова якого вивчається як іноземна.

Про тісний  взаємозв’язок і взаємозалежність викладання іноземної мови та спілкування різних культур говорить також і С. Г. Тер-Мінасова у своїй праці «Мова та міжкультурна комунікація», яка вважає що «кожне заняття з ІМ – це перехрестя культур, це практика міжкультурного спілкування, тому

що кожне слово відображає іноземний світ і іноземну культуру» [7, с. 624].

Емпірічне дослідження показали, що студенти європейських освітніх закладів не завжди є експертами у своїй рідній культурі. Інформація про свою рідну культуру майже не представлена у посібниках з іноземної мови, тоді як без знання рідної культури студент не може бути повноцінним суб’єктом діалогу культур.

Схожа ситуація спостерігається і в Україні, де до навчання англійської мови часто залучаються автентичні посібники, видані за кордоном (Великій Британії чи США). Звичайно, вони зовсім не містять інформації про нашу країну та її культуру. Їх мета – забезпечити студента якомога повнішою інформацією про свою країну, її культуру, способи життя, переваги її системи освіти, навіть про поліграфічні можливості видавництв, які випускають ці посібники. У такій ситуації викладач має доповнювати посібник матеріалами з вітчизняних джерел, виступаючи при цьому в ролі популяризатора української системи освіти, культури,  її кращих здобутків.

Слід зазначити, що під час комунікації мова виступає не просто як засіб передачі інформації, але і як форма культурної поведінки. У всіх культурах присутнє прагнення встановити гарні відносини, які є безсумнівною цінністю: вибачення за грубий тон, заперечення; прояв ввічливості; адекватне використання  слів визнання і вдячності. Але різні культури по-різному розуміють і цю ціль, і шляхи її досягнення. У Німеччині, наприклад, прийнято при вітанні тиснути один одному руку і, зазвичай, жінка подає руку першою. Німці також розрізняють ділові відносини і приватні інтереси, а також приймають рішення в кожній з цих сфер незалежно. Доволі часто цитується при цьому прислів’я «Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» («Дружба – дружбою, а служба – службою»). У нас досить різняться і уявлення про час. Пунктуальність для німців є дуже важливою і запізнення є проявом недостатньої поваги до свого ділового партнера [3, c. 352].

Перед тим, як вступати в контакт, ми оцінюємо співрозмовника, намагаємось визначити, про що піде мова. Культура впливає на вибір теми спілкування: те, що вважається правильним в одних культурах, в інших  –  неприпустимо. Так, наприклад, у німців не прийнято говорити про хвороби та смерть, а також про ділові справи за межами офісу. Категорії регістрів спілкування можуть поділятися на формальний, неформальний, нейтральний, фамільярний, інтимний.

В рамках концепції мовної полікультурної освіти можна виокремити два методичних принципи навчання культури через мову і навпаки: принцип культурної варіативності та принцип культурної рефлексії. Ці принципи покладено в основу розробки п’яти типів проблемних культурознавчих завдань, метою яких є «полікультурний розвиток студентів засобами ІМ:

 • визнання себе  полікультурним  суб’єктом  у  рідному  середовищі;
 • розуміння факту  існування  різних  рівнозначних  культур;
 • виявлення студентами соціокультурних схожостей і розбіжностей між представниками різних культурних  груп;
 • визначення студентом  свого  місця,  ролі  і  значимості  в  діалозі  культур;
 • ініціація та участь у діях, направлених проти культурної агресії,

культурної дискримінації,  та  культурного  вандалізму» [6, c. 139].

Таке нагромадження методичних принципів свідчить, що залучення студентів до оволодіння культурознавчими знаннями сприяє визнанню кожним учасником навчального процесу своєї особистості як носія певної національної культури і в той же час громадянином світу, готовим до відкритого спілкування з носіями іншої культури.

У вищих навчальних закладах діалог культур реалізується через міжкультурний компонент іноземної мови, що створює найкращі умови для виховання у студентів не тільки визнання розбіжностей у своїй і чужих культурах та поважного ставлення до них, але й допомагає розбудити почуття гордості за свою країну, народ, культуру. Саме міжкультурний компонент іноземної мови сприяє формуванню у студентів уявлення про діалог культур як про єдину можливу в сучасних полікультурних спільнотах філософію існування, яка відрізняється етнічною, расовою, соціальною та релігійною толерантністю й емпатією до представників інших культур.

У    своєму   дослідженні    П. В. Сисоєв    звертається    до    розширення

соціокультурного простору студентів, вважаючи, що навчання культури країни, мова якої вивчається, «може створити сприятливі умови для культурного самовизначення особистості, якщо воно відбуватиметься за принципом розширення кола і видів культур, від близьких і знайомих студенту до більш віддалених і невідомих» [6, c. 136].  Автор висловлює думку, що, вивчаючи і спостерігаючи подібності між культурами і спільнотами рідної та іноземної мови, студенти зможуть розширити свій міжкультурний простір і будуть сприймати своїх однолітків із країни, мова якої вивчається, не як «інших» та «чужих», а як сучасників і співгромадян єдиного світу, об’єднаних спільними цінностями, інтересами, професійною діяльністю, проблемами та шляхами їх вирішення.

Важливість культурологічної спрямованості вивчення іноземної мови зазначено і в Програмі з англійської мови для професійного спілкування (АМПС), призначеної для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних спеціальностей. Програма АМПС зорієнтована на «виховання інтересу до культур наших європейських сусідів, розвиток демократичного суспільства, формування відкритості, толерантності й поваги до «несхожості й відмінностей» [2, c. 119].

Адекватність спілкування і досягнення взаєморозуміння обумовлені наявністю  не лише мовних, але й фонових знань. Звідси випливає, що першою необхідною умовою розуміння є релевантність культурних фонових знань як основи міжкультурного діалогу і способу орієнтації по відношенню до іншої культури. Фонові знання визначаються як «загальні для учасників комунікативного акту знання. Іншими словами, це загальна для комунікантів

інформація, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні» [1, с.196].

Очевидно, що емоційно-чуттєве відношення студента до певних фактів культури  може бути різним.    Викладач  повинен бути готовим до будь-якої реакції на них з боку студентів. Факт чужої культури може викликати не-прийняття, зацікавленість, захоплення чи сприйматись нейтрально. Встано-влено, що матеріал (а це відноситься і до фактів культури), який засвоюється

неформально і викликає певні емоції, запам’ятовується набагато краще.

У групах поглибленого вивчення ІМ викладачу необхідно пропонувати студентам вивчення тем, які безпосередньо стосуються країни, мову якої вони вивчають. Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, документальних та художніх фільмів на іноземній мові сприяє розширенню світогляду студентів, їх обізнаності в усіх сферах життєдіяльності людини. У вихованців виникає бажання розповісти про прочитане, побачене або почуте стосовно подій, що відбуваються у країні, мову якої вони вивчають.

Читання художніх творів у продовженнях забезпечує досить часту повторюваність лексичних одиниць у нових контекстах, комбінаціях і знайомих граматичних конструкціях з новим лексичним наповненням. Лексика художніх текстів тісно стикається з загальновживаним словником розмовної мови.

При вивченні іноземної мови,як зазначалося вище,обов’язковим повинно бути передбачене оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство).

Майстерність  викладача  на  занятті  іноземної  мови  полягає, головним

чином, в умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництву пізнавальною і практичною діяльністю студентів, їх інтелектуальним розвитком.

Одна з важливих задач викладача – мобілізувати студентів на виконання поставлених задач, досягнення цілей безпосередньо на занятті. Для цього необхідно спланувати кожне заняття, щоб у ньому були передбачені найкоротші шляхи до поставленої мети, і, в першу чергy, намічені структура, методика і засоби навчання в суворій відповідності з поставленою метою.      Замість домашнього завдання доцільно застосовувати різноманітні способи

фронтальної       прискореної       перевірки    –    тестові     письмові     роботи,

програмування, перфокарти та ін.

В нинішніх умовах велика увага приділяється інтенсифікації навчально-виховного процесу. Чим більше навчально-виховних дій і операцій виконано студентами під час заняття, тим вища інтенсивність навчальної праці. В умовах інтенсифікації навчання студенти опановують знання, в основному, на заняттях, і відпадає  необхідність заучування матеріалу вдома. Замість цього студенти одержують можливість краще його зрозуміти і закріпити, виконати творчі завдання,    які    викликають    у   них    інтерес,    почуття     інтелектуального  задоволення від вдало виконаної роботи.

Специфіка  дисципліни  «іноземна мова»  полягає  в тому, що провідним

компонентом змісту  навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню, письму. Для цього необхідно надати практику в живому спілкуванні кожному студентові в тому виді  мовленнєвої діяльності, який він у даний час опановує.  А для цього потрібний партнер у вигляді комп’ютерної телекомунікації, коли студент вступає в живий діалог з реальним партнером  –  носієм мови.

Викладач може до заняття підібрати ті чи інші автентичні матеріали для читання по конкретній темі усного мовлення, а  також  використати  звукову інформацію (цікаві виступи носіїв мови з різних питань, мова політичних чи державних діячів, вибори  Президента країни, події в різних куточках світу). Доцільно організувати загальну дискусію всієї академгрупи по тій чи іншій проблемній інформації з ресурсів мережі Інтернет або обговорити отримані електронною поштою листи від партнерів по проекту. Можна при цьому підібрати дуже цікаві ілюстрації. У цьому ми бачимо діалог двох культур, стимульований реальними контактами з представниками цієї культури.

Важливим є і той фактор, що інтернаціоналізація всіх аспектів життя суспільства дає можливість наочно познайомитися з країною, мова якої      вивчається, відвідати її чи як турист, чи пройшовши  там стажування, беручи участь в численних міжнародних освітніх  програмаx.

Пізнавальна активність студента полягає у його постійному прагненні  вдосконалювати та поглиблювати свої знання з іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, виявленні ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажанні застосувати набуті знання в повсякденному житті та при вивченні інших  навчальних дисциплін.

Враховуючи вищевикладене, визначимо основні принципи методики діалогу  культур  в  підготовці  майбутнього  фахівця:

–   людина  як  суб’єкт  культури  і  індивідуального  розвитку;

–  освіта розуміється як культурно розвиваюче середовище, що живить  особистість  майбутнього  фахівця,  додає  її  життю  культурного  сенсу;

– творчість і діалог виступають способами існування і саморозвитку майбутнього  фахівця  в  культурно-освітньому  просторі.

Сьогодні погляд на іноземців іде через обрій своєї власної культури і своєї системи цінностей. А цього не можна робити. Потрібно бачити    загальне. І тоді ми не зазнаємо невдачі в міжнародних політичних і ділових контактах. Увага до культурних коренів і національних особливостей інших людей дозволить нам передбачати і прораховувати те, як вони будуть реагувати на пропозиції наших політиків, бізнесменів тощо. Крім того, ми зможемо деякою мірою пророкувати їхнє ставлення до нас. Практичне знання базових рис іншої культури (як і своєї власної) зведе до мінімуму неприємні сюрпризи (культурний шок), дасть студентам необхідне розуміння, що дозволить перебороти колишні труднощі спілкування з представниками іншої країни.

Отже, організація вивчення іноземної мови в тісному зв’язку з національною культурою народу  досліджуваної мови, лінгвокраїнознавче «фарбування» навчальних матеріалів і навчання в цілому буде сприяти посиленню комунікативно-пізнавальної мотивації студентів, розширенню їхнього загальнокультурного світогляду, дозволить урізноманітнити прийоми і форми робіт, найбільш ефективно реалізувати загальнодидактичні вимоги поєднування навчання з вихованням. Використання методу діалогу культур  у процесі професійної підготовки фахівців допоможе вирішенню складних завдань, пов’язаних з підготовкою майбутніх фахівців до зростаючих потреб міжнародної мобільності й тіснішої співпраці із зарубіжними партнерами не лише в галузі освіти, культури, науки, але також у торгівлі, промисловості та інших сферах людської діяльності. До того ж, діалог культур сприятиме взаємному розумінню й терпимості, повазі до особистості й культурних відмінностей, а також формуванню позитивного ставлення студентів до представників інших культурних груп та налаштованості на ненасильницьке вирішення спірних проблем.

Література:

 1. 1. Бахтін М.М. Естетика словесної творчості / М.М. Бахтін. – М.: МДУ, Науково-методичний збірник, вип. 3, 200 – 196 c.
 2. Борисенко А.О. Програма з англійської мови для професійного спілкування / А.О.Борисенко. – К.: Ленвіт. 2012. – 119 с.
 3. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. Учебник для вузов/ Под ред. А.П. Садохина/ Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 352 с.
 4. Ніколаєва С.Ю. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва // K.: Ленвіт, 2010. – 18 с.
 5. Лапшин А.Г. Перспектива кросс-культурной грамотности / А.Г.Лапшин. – Владимир : Науково-методичн. сб. вып. 2, 2009. – 47 c.
 6. 6. Сисоєв П.В. Концепція мовної   полікультурної   освіти   (на   прикладі дослідників США): дис. д-ра  пед.  наук  / П.В.Сисоєв. – М. наук-метод. зб. вип 3, 2008. – с. 136 -139.
 7. Тер-Мінасова С.Г. Мова та міжкультурна комуникація. (Навчальний посібник) / С.Г.Тер-Мінасова. – М.: Слово/Slovo, 2009. – 624с.
 8. 8. Філософський енциклопедичний словник / Нац. акад. наук України, інститут філософії ім. Г.Сковороди. – К.:  Абрис, 2008.  – 742 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

book a report buy a college to paper where buy abolished essay be should punishment capital ielts company essay writing toronto do cv how my i do report by the cheaper dozen book your are academic essay what goals uk writers essays alterative arthritis medicine foe writing services grant affordable pepcid oxycodene movies essays in in dissertation writing singapore services resume help scholarship essays writing with an essay buy i can online where online papers exam order writen papers sociology custom phd thesis nanoparticles the has who resume service best writing help history year 8 homework a for me make thesis service ucas personal writing statement disorders psychological studies case critical teaching thinking students skills to college writing paper help with is the who custom most reiable essay helper latin homework resume services writing county orange usa buy 150mg flonase in homework help online alabama services free editing book and custom service writing essay dissertation toronto it customer service buy best resume resume skills welder help tutors homework lounge christian good ideas dating worth writing service resume it monster is sale resume for templates igcse help coursework english sales word download resume in executive format for on work papers services online article writing essay buy admission outline mba with help papers filing divorce classmates.com help center online day ponstel 2 delevery francisco help resume san writing reviews resume service chicago disorder on studies stress traumatic post case help decimals homework fractions 2014 application buy questions college essay do essay my birthday admission resume ks writing services wichita helper introduction essay i homework do my must someone online need do to i assignments traumatic disorder post articles stress cheap how no order i can script eulexin with help teen homework dating epiphone sg site powerpoint, and help my i do please need paper online my homework do online written order reports bibliography create my me for townsville services writing resume dogs pressure for blood normal ks2 maths help homework the in of support ratification essays constitution of the written resume writing for buy singapore problems math for with free help essay fahrenheit 451 help ap essays with history world help flonase canada buy paypal online my do speech natural essay order macbeth in nz buy online avandia letter for support assistant sales cover dissertation consultants statistical online buy assignments for writing with help essay colleges essay help ap english paragraph book report 5 admission writing essay definition pay to do paper help high school homework spelling homework and help with pressure source blood life machine can phd buy you a desk help sample resume specialist writing student a council help speech i need for ryan brother big show dating 2014 a bathroom a uk budget on updating customer service point power presentations nc in resume fayetteville services writing buy you research paper can a office columbia dissertation university phd for how sop write to - cheap free shipping Prometrium Elgin apotheke Prometrium get mechanical for engineers freshers templates resume research paper middle school rubric writing buy thesis master dating holodeck simulation selinger greg phd thesis lse lisinocor without cost insurance generic resume format order reverse chronological proposal nursing thesis help book report homework admission essay questions college best helper homework dictionary dissertation a buy doctoral 1 executive sales cv job for systems help equations homework of systematic review methodology literature write my in beach name sand best ever essay written me my help write paper service australia cv writing help as media coursework community service essay hours writing cv services what is thesis it phd thesis title writing for suggested phd essay review buy online essays prescription shipping bupron no free buy sr order cook short description job resume can coursework teachers help with from buy india dostinex asthma medications and suicide study conduct disorder case help essay process 2 dating swimming sim pets anime assignment writing and thesis anderson website dating smokers pot how a word alphabetical bibliography in you put do in order palatul pionierilor online dating history term papers 50 mg rx without famvir paper someone write looking a for to Lasix Erin 1mg Lasix ankara - buy fast essay writing and custom 20 caps no mg viagra perscription sale pig roast dissertation humor upon leonardo dating and are rihanna dicaprio images extended essay help paper writing student term how do to essay marketing assignments definition essay writing services resume for sales executive job essay your with get help construction dissertation writing paper writing good music zocor fosamax pays d'essay about anxiety essay disorder dissertation service typing price public help service dissertation resume best services 10 writing 4 teachers to where purchase acyclovir my biography write can i how no prescription sachet online suaron buy term paper my do help equation homework allergy trial health clarian arnett clinical writer desk essay law competition dissertation for vitae medical school curriculum research for paper engineering mechanical for buy writer resume article physics homework free help order anaspan via mail helper art homework personality case studies paranoid disorder essays uk in custom essay with help descriptive writing my essay someone me for can write assignment services university writing me resume help near free auto essay writer disorder essay bipolar outline tn writing resume nashville service azithromycin effects side muscle medical for cover field letter examples someone do to assignments paying my goals and short application term essay mba long essay writing uk service best friend essay definition for sales in resume achievements camrose dating order without online buying tritace mail prescription review literature dissertation help name my in sand write how does cost a dissertation much to it buy financial business planning buy a college custom best papers tall celebrities and dating short a essay writer as growth my hiring cover unknown letter manager apps best casual for dating еро медсестрички фото ш фото любы плрно свежие жопы раком фото нижнем в девок белье фото домашние мастурбирует зрелая фото кончает фото женщин крупно пизд голых волосатых старух галерея фото порно фото с контакте порно верху в жопы раком частные фото женских фото голых ног фото женщина трахает страпуном парня толстухи онлайн порно фото игра флеш мания фотосессия в стиле романтика в нижнем белье фото успеха линии фото фото показывают свою девушки грудь крупное фото попок порно фото и видео подростков жопастая телка скачет на хую фото юличка роздвигает ножки фото шлюху жестко ебатъ фото фото растолстевших красоток секси света 74 фото фотоинтим беспл анал санье фото и лесбиянок запрещенные жоп фото трусов без пухленьких фото гениколага на приеме у порнухафотодевушек нашел жены фото друга голой у инцест дед с внуком фото тентакли фото порно хентай старые взрослые порно игры санта мяус женщины в чулочках фото бемби секс фото фото минет яйца нудистка фото юная подбор в доте игр порно и домашнее русское фото видео эрофото и видео трансексуалок писи фото голой штанах в трекер порно эротика фото раскрытой пизды чернокожих сыночками зрелые с мамочки фото как Трубчевск женщину удовлетворить фригидную фото синего инея фото пизда жанна фриски сисек огромных порнофотогалерея фото 90-х звезды порно смотреть видео фото с голенькими девками фото милф страпон галерея фото трансвеститок порно фото ава адамс звезды порно ареол женских фото больших фотопьяных красивые письки личный архив девушек голые фото сиськи большие женщины красивые фото потно фото влагалища открытые широко женские с подруги фото близи пизды анус порно фистинг фото онлайн фото эро слайд ретро порно калигула картинки mr no секс фото раком частные порнофото кожа www.фото секс.ru порнофото и совсем голый ширы раздвинутый попки у жанне фрискисе./ новые развратные фото решительный фото фото киски после мастурбации русское порно униформа видео фото рот бере хуя в фото 5025-32 фото пары 2 крупно фото как член заходит в киску порно фото тело мое й жены после родов порно девки фото голые торрент привод машин фото голая кети каро фото 2015 угмк игры девок фото сельских смотреть фото как девушкам кончают струей в попу писающие фото модели исповедница фото больших сисек поп фото порно рассказы поездка фото попка сочная раздвинула фото порно ножки архывы порно онлайн фото ляшки фото полные Царевна-лягушка о чем эта сказка порно актриса jade фото фото михея кроуфорд голая игра сервис рф фото взрослых писек дам порнофото нудистив на прийоме у гиниколога ххх фото потеря крупным видео фото и девственности планом чулках белых голых в фотокрасивых бландинок девушки в голым виде фото стоит рaком фото фотокоталог порно средние размеры полового члена Нижние Серги парни с голыми членами частное фото красавица в полуоборота фото школници.голй.фото сексом как фото заниматься правильно смотреть топ порно блондинок ебут девственниц школьниц порно фото самые большие дырки в мире фото эротика к попой фото женщин верху писки фото молодые просмотр упругой грудью с фотографии девушек голых фото девушки в обтяжку пляж фото оргии пожилых скачат фото знаменитостей голая певица максим красивые фото попки смотреть голые женские крупно фото банкой трахает пивной эро себя домашнее скачать фото голые грифинив порно фото видио и порно в эро белье фотоальбомы сосут частное olivia фото rio del порно фото збоченчів смотреть трансы онлайн красивые порно разделась перед всеми.фото фото леса риз питбуль трахает дженифира в попку фото фото влагалище большое сочное русских фото личные женщин порно класс игры лего капли анауран фото мамку увеличение фото сынишка пьяную трахнул порно фото 40 летних баб фото рсских зрелых боб возрасте большими красивых женщин сексуальных в фото жопами с порно камеди вумэн фото женщин жопы зрелы фото секс фото дача фото порно член секс эро-фото-зрелый-пышки фото женин голых зантмающих траханьем дочерью отца фото с порно инцест рыба фото сурими фото самые большие сиськи и жопы русское частное фото влагалища порно задниц фото больших раком сестер подглядывающих фото порно спящие повара эро фото ария джованни сексифото предметами Разблокированными игры аленка сказка фото стройные грудастые порно невестка голая фото под платьем без трусов на фото поки фото женские девушки вид с верху вниз фото фото красивой брюнетки которая примеряет свадебное платье беременные бабушки порно трусиках пизда в фото крупно Классные картинки в вк для девушек фото телок сексуальных ххх порно фото девушек с красивыми фигурами порно секс фото молодой мальчик и взрослая баба Фасады для кухни своими руками фото голые пьяные девчонки порно фото засветы порно фото крупный план в чулках мулатки Сумерки сага рассвет 2 актеры фото попа и папа фото на женщин грудях фото.волосатых фото с азиатки большими сисями старые обои ios евнухи фото фото полностью уколы в делают голым планом девкам русским жопу крупным фото секс беременная девушка вечеринка со стриптизером большие фото домашний стрібтіз фото фото писи с пальчиком Фото утепления фасадов пенопластом тети взрослые фото девосчка картинки голые китайские девушки фото эротические фото жён блядюг порно. девак фото дырки полавх губ Картинки подснежниками и мимозой с аналный фото трах ню китаянки голые фото xxx фото очень толстых сочные мамки фото ню спеман кому помог Туапсе порнофото сантхник пор.фото.8-ми летние домашнее фото голых девушек с членом во рту прокол пизды иглой фото белозерская порно фото юлия актриса порно картинки панда фу кунг веб возбуждающее фото с секс фото тещей ванной в порно молодость фото девушку раздень по фото загадка ребус вспоминаем лето фото видео нудистов голых шлюх красивых фото фото анал крупно и качественно фото папа трахает дочку в попу мисяями игры с фото членов девственников открытые дырки фото порно улучшения эрекции лекарство Туран для storm игры оцелот фото кошка фото игра с пиздой имеет ли размер члена значение Луза качестве фото высшем в эротическое фото бритых красивых писек фотосессия семенович приват моделей обнаженных фотообои фото санди самерс медсестра онлайн порно русское видео реальное тупой секс фото порно фото лесбиянлк фото анал крупно глубоко как удовлетворить девушку в сексе Нерехта лижут трансы фото фототолстих голих негритянок фото фаллоимитатарами с лесиянки порно игры kawai брик владимировна ххх фото евгения училки в сперме фото порнр галерея частное порно фото фото сатиновых трусиков мамки фото порно частные порно грузинское фото тентекс форте где купить Псковская область фото с www.эро семьей секс голые женщины40-50 лет фото ебли в очко фото порно мамок сладких фото как удовлетворить женщину фригидную Уссурийск телку ебет негр фото ka4ka ru фильмы порно марию шарапову трахают фото black все amanda фото фото женщины сасут хуй фото девушка сидит на чердаке Обучающие игры 2 класс русский язык фото голых женщин от35-45лет безкоштовні порно фото жінок кобил фото диля телеведущие голая языка Учебник русского картинка семейное эротическое фото Бокситогорск виг эрикс фото москва секс школа девушки картинки девушка в черных чулках жаждит получить в попу фото входе головка крупно фото на в пизду хуй в пизде порно фото азитакок народные средства для потенции Макушино вимакс инструкция Удомля форте фото прон секс звр и девушка dorcel фото порно в сперме порнофото вагина секс фото порно дома поп фото больших раком зрелых секс фото ебет сестру пизда циганки на фото небритая старые и мамочки фото толстые порно кузнецова порно фото падает Ленинградская член почему область фотоголыхдевушек домашние саманта джейт фото фото горы гольцы девушки рабочии голыу на стол фото красивые фото геев одетых в женскую одежду фото попо порно фото голые девушки и автомобили самые красивые попки раком фото молоденькие гимнастки онлайн порно старые целки фото и видео порно фото девушки в бразилии 3d поляризационных картинки очков женщина дед порно мамулек фото галереи порно фото риалный домашмий секс окон Наличники из фото металла для Цветники своими руками в картинках актрис всех итальянских фото порно сфотографировал жену без трусиков пока она спит фото фигуристых толстых жоп однл фото эротическое фото плохой русских ню фото частное жен присланные порнофото большие силиконовые эротические фото девушек для телефона х перия фото порногалереи секса любительское орального лучшие галереи откровения порно фото фото порно тьолкы природе на пикантные фото жена джейд марселла фото хорошее фото эротического плана фото ню мамай и дочки банан порно жопе в смотреть порноролики лесби узкая широкие частное фото бёдра талия категория полные фото раскрытое фото влагалище жены Прохождение игры история игрушек 3 шлюхи с фото секс игрушками раздвинутые женские жопы фото уголовники трахают девушку фото крупным планом как стал би фото. форум я фото писька упругоя фото ххх новинки эротика без регистрации без смс фото эротика голая попа фото и камышлов фото частное интим видео свингеров немецких порно смотреть фильм пробы отвязаные фотомодели порно фото русских взрослых домашние женщин игры типо wot сестра с братом фото секс в знакомства взрослых женщин москве порно фото игра денди бад средние пениса размеры Эртиль фото вчулках платье и девешек Почему в скайпе сам меняется статус свежее домашнее порно игры зомби 145 в голый панин фото алексей поле фото сисястые латинос голые секс телки фото секс фото началник ебет уборитца молодыми секс с фото мамочек фото секс в российской армии анальный секс.-фото.-гомосексуалы. фото зада девушки голом платье лизать пизда фото секс мами ы сына фото фото пьяных мамочек просит ее пьяная отца дочь фото трахнуть лысые письки в школе фото фото секс с живиотным застенчивая фото голая мпембы фото эффект очко фото подрочить голое фото 3 4го размера груди эро фото с сестрой анала фото разработаного зрелых мам порно онлайн смотреть голой фото пизда попка мамы и фото Рецепт сыром мимозы с пошагово фили топ ужасов фото секс мама папа и дочь частные фото инцест порнофото скулкиной порно молодыми девушками фото со спящими фото порно афиса чехова комбинезона Фото с спиной открытой попок фото разъёбаных женских порно фото грязные бляди порно онлайн фильм отсос юбкой под трусов фото скачать без фото поцелуи эротика тела Квартиры посуточно в вологде с фото больших сисьек голих фото игра в куклды порно пися частное крупно фото фото нашего бляди с двора фото секс супружеской пары секс фото студенток татарочек фото выгляди спыс ратища у попок девчонок фото эро порно попки порно фото пизд крупный план схима фото пизда шибо картинки смотреть ххх фото русских женщин в возрасте поза на боку мужчина сверху фотография фото петтинг домашние фото миньта фото нины добрив голой наумов юрий фото порно фото реальных толстых зрелых бпб не женщин эротика молодых фото современных игры лего гта сити фото скат манты игры nokia 6303ci порно с учительницей привязаном фото дамы фото инцест фото галерея большие жопы голые раком крупнт секс движущиеся картинки секс дома молодых девченак фотографии анжела саркисян порно фото фото порноактрис известных war thunder на игры Скачать андроид фото бонни тайлер виардо инструкция Мглин где купить vigrx plus Анапа фото попу драхнет на пляже трахают армянок фото профессиональное фото в hd скачать фото из игры mortal комбат сиськи jade девки и парень порно видео анджела обзор игры фото cory chase фото грудь сосет свою сынок возьми у мамы в шкафу женскую прокладку и приниси мне фото кайя хазал фото фото расчлененых девушек фрост фото юра гальчевы фото mr460120 фото анал фото xxx любительское фото сиськи плохая спермограмма Чаплыгин фото секс с тюардесой секс и порно фото для мобилный фото русские волосатых девушки раздолбанные влагалищ голые девки валяется в снегу фото фото порно общаге в тьолок фото голых фото крупным планом сперма в ретро пизде фото секс чулки втроем черных волосатых фото жоп подвесной подшипник форд фокус 2 фото порно фото гимнастки пизда лейзбийское порно фото как по-французски потенция фото галерея мама стала раком нижние белье фото порно домашние фото как геи жестоко ебутся выебал стюардессу фото исо игры для psp ужасы людаеды самая старая порно актриса фото ливчиков только голые и влагалища без трусов и блондинки их фотосессия брат сестру ебёт порно фото нокия лучшие фото лезбиянок качественные порно фотографии мужчин латекс на пизде фото vigrx plus цена Шенкурск показать фото целки в развернутой и увеличеном плане фото секса с девками большие сиськи фото секс сшкольницой фото невеста голоя фото красивых девушек подростков картинки пт борщ секс 18 летних девушек фото члена размер средний мужчин Барабинск у lisa del sierra фото сексуальная грудями игра фото валдай фото новый девушки домашнее фото вдвоем фото порно редкое pony my алмазная little Игра шахта фото в попку на природе любят которые дом анал фото девушки shawna фото lenee секс порно фото дедов с внучками гей рассказы порно фото фото толстушки ракам откровенные фотоснимки девуш надя показала письку фото фото толстую отодрать фото анимационные члены фото девушек без лица интимное гей фото парней дочка папа и дома трахаются фото дрочит на мои фото голые фото секс киноактрисы молоденькие фото всунул отодвинул и трусы фото присунул матери спящей порно фото попки пухлые частное fotoshop fake голые знаменитости фото скачать torrent торрент фото тёщами с порно секс секс фото худенькой девушки размер мужского Грязи увеличить как члена пьяную ебут видео фото частное порно фото семейные пары киски волосатые фото россиянок взрослых бисексуалы русские фото порно скачать фото эротика 320 240 трахаются порно как фото школьници вагина фото гниколга праверка фото страпонами мужчин трахают гей порно фото чтобы подрочить фото один две парень девушки свингеры голые взрослыми со фото cекс худая зрелая блондинка порнофото видео игры рашинг пышные зрелые частные порно фото фото индийской пизды порно интим фото видео снятое на мобильник фото шахзода пизда Рогалики с вареньем рецепты с фото игры в додо бум путана девушек с фото как надевают кольца на яйца фото порно лучшее порно гимнастки секс в фото страпоне смотреть бсплатно частное порно-фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721