НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013.32

В.Ю. Котлярова, М.В. Ткач

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького;

Мелітополь

У статті визначається роль ділового листування у процесі навчання англійської мови, розкриваються методи його ефективного навчання за допомогою сучасних засобів. Доведено, що при широкому використанні новітніх технічних засобів комунікації навчання вмінню писати листи зберігає свою актуальність.

Ключові слова: ділове листування, ділова документація, іноземна мова

В статье обозначена роль деловой переписки в процессе обучения английскому языку, раскрываются способы ее эффективного использования с помощью современных средств. Доказано, что при широком использовании современных технических средств коммуникации обучение умению писать деловые письма не утрачиваєт актуальность.

Ключевые слова: деловая переписка, деловая документация, иностранный язык.

The role of business letters is described in the article. The methods of its effective teaching and use with the help of modern means are revealed. Special attention is paid to purposeful use of special cliché.

It is stated that a business letter serves as a formal reproduction of information regardless of its methods (by Fax, e-mail, regular mail). The article deals  with the broad use of the latest technical means of communication, which helps in learning to write letters and makes them applicable and actual.

It is proved that in order to write successfully in the appropriate genre, the author should be aware of the peculiarities of its content, structure and style. Moreover, he should be able to conclude individual expression within each genre. Techniques training genre writing can be presented to students by text-models that can be simulated when writing their own letters. The model in this case is defined as a text written by the author in certain specific situations, which is used later as a model of the genre.

In an attempt to answer the question about the content of teaching business correspondence the author has come to the conclusion that the work should be conducted towards mastering the style of presentation, phraseology that is used, vocabulary and syntax. Mastering of psychological component, which is present in written business communication, the skills of strategic planning of the message are also necessary.

The article emphasizes that mastering theoretical basis of correspondence  by  high school students should go through reserving of gained skills and get the opportunity to  develop skills in this area.

Key words: business correspondence, business documentation, foreign language

Навчання ведення ділового листування іноземною мовою – завдання вельми актуальне і відповідальне. Реалії сучасного життя є такими, що міжнародне спілкування стає невід’ємною частиною ведення економічної діяльності і серйозного бізнесу. Ті люди, які прагнуть влитися в передові процеси в економіці, повинні опановувати для цього необхідні і надійні засоби. До таких відносяться і спеціальні економічні знання, і навички ведення бізнесу. Але також це мистецтво ділового і партнерського спілкування. А реалізація такого спілкування, як відомо, лежить в мовній сфері. Звідси стає очевидним першорядна значущість оволодіння іноземною мовою тими людьми, які задіяні в організації і веденні бізнесу.

Зрозуміло, що навчання веденню ділового листування іноземною, зокрема англійською мовою, можна проводити тільки в межах загального курсу навчання іноземної мови. Адже вміння складати письмові повідомлення вимагають наявності досить високого рівня іншомовної комунікативної компетенції, яка формується якраз в загальному курсі навчання. Проте для вміння вести ділове листування необхідна наявність спеціалізованої комунікативної компетенції. Тому в даному випадку слід  знаходити спеціальні методичні рішення. І важливу роль в цьому процесі гратиме питання про інтенсифікацію і оптимізацію навчання, що визначає актуальність дослідження.

При навчанні ведення ділового листування англійською мовою передбачається засвоєння такого підрозділу мови, який в методиці навчання одержав назву English for Special Purposes (ЕSР) і, конкретніше, English for Business and Economics [2,с.24]. Подібні терміни вказують перш за все на фіксацію досить певного змісту навчання.

Стратегічний аспект пов’язаний з тією роллю, яку письмо займає в бізнес-професії. «Письмо (writing) в бізнесі – це письмо з метою здійснення роботи організації. За допомогою письма ділові люди можуть запитувати і надавати інформацію, давати рекомендації, переконувати, виражати волевиявлення, домагатися прихильності, консультувати, планувати, координувати, віддавати розпорядження»[2, с.5]. На основі цього існує велика різноманітність письмових форм – листи (letters), меморандуми (memos), доповіді (reports), замітки (notes).

Листування, за даними, що приводяться, в загальному обсязі документації складає до 80% [1,с.44]. За визначенням, діловий лист – це джерело інформації і одночасно документ, складений зазвичай на паперовій основі, покликаний служити досягненню певної мети. Листи повідомляють про укладення угод, важливі зустрічі, містять службову інформацію, претензії, пропозиції. За допомогою ділової кореспонденції, що є письмовим діалогом юридичних осіб, вирішуються найважливіші питання економіко-правової діяльності організацій. Не дивлячись на широке використання в діловому спілкуванні телефонів, пейджерів тощо, саме діловий лист виконує функції офіційного відтворення інформації незалежно від його засобу
(факсом, електронною поштою, звичайним поштовим відправленням) [3,с.66]. Отже, можна стверджувати, що при широкому використанні новітніх технічних засобів комунікації навчання вмінню писати листи збереже свою актуальність.

Майже всі усні домовленості вимагають письмового підтвердження. Пов’язано це, головним чином, з тим, що усне мовлення, маючи свої специфічні властивості, не забезпечує таких рис домовленості, як точність і однозначність. Безповоротність мовленнєвого потоку, спонтанність, що виявляється у відсутності формулювань і в пошуку мовних форм, що точно позначають інформацію, а також відсутність моменту попереднього обміркування вислову, – все це обумовлює абсолютно іншу будову мовлення в порівнянні з текстовою розгорненою структурою[6, c.92].

При налагодженні ділових контактів правильно складений і добре сформульований лист може найкращим чином презентувати фірму і справити сприятливе враження на потенційного партнера. У світлі цього діловий лист повинен бути конкурентноспроможним з погляду змісту, оформлення, способу відправлення. В умовах безлічі пропозицій, що одержуються в листах, при рівності економічних умов лист повинен вигравати ще і психологічно.

Які в цілому особливості ведення ділового листування? Перш за все слід пам’ятати про те, що діловий лист, виконуючи функцію одного з основних засобів управлінської комунікації, став самостійним «жанром»[1,c.92]. Він має власний стиль і фразеологію, лексику і синтаксичні конструкції. Стиль і мова ділового листа – його найважливіші складові, оскільки з їх допомогою виконується головне призначення листа – доведення до адресата тієї інформації, яка викликала б певну реакцію і результат.

Найважливіша вимога, що пред’являється до мови документа, – вимога точності і недопущення можливостей різного тлумачення. Наочна точність, або точність  факту,  або точність реєстру, досягається певним слововживанням, використанням слів відповідно до їх лексичного значення.

Комунікативна точність, або точність реалізації задуму того, хто пише, забезпечується співвідношенням між сенсом слів, контекстом і граматичними конструкціями, співвідношенням між частинами тексту.

Крім того, мова ділових паперів повинна характеризуватися і такою рисою, як логічність. Принцип викладу інформації в ділових листах формально-логічний. Предмет розглядається з позиції соціальних відносин, а не міжособових. Звідси відсутність емоційно-експресивної оцінки ситуації або факту, об’єктивність викладу, нейтральність тону, стислість.

Дотримуватися потрібного стилю завжди достатньо складно. Складність підсилюється, якщо писати потрібно іноземною мовою. Спочатку існує установка перекладати фрази з рідної мови  іноземною дослівно, що, як правило, є некоректним. Чудово відомо, що кожна мова має свій характерний набір ідіоматичних виразів, свої властиві тільки їй граматичні форми і лексичні звороти, а також свої особливості стилістичного оформлення [2,с.6].

В цілому ж, за довготривалу історію свого розвитку ділове мовлення виробило спеціальні мовні форми – кліше, закріплені за певним жанром, видом документа і його композиційною частиною. Особливістю сучасного етапу розвитку офіційної документації є її уніфікація і стандартизація – приведення мовних і текстових засобів до єдиного зразка. У результаті полегшується процес роботи над текстом листа. Завдання складання документа спрощується завдяки можливості вибору готової формули відповідно до мовного задуму адресанта.

Як правило, кожен правильно оформлений діловий лист, написаний на фірмовому бланку, складається з шести елементів [4, с.12]:

 • дата – число, місяць, рік;
 • внутрішня адреса – ім’я і адреса особи, до якої прямує лист;
 • вступне звернення – ввічливе вітання;
 • текст листа – виклад суті питання;
 • завершальна форма ввічливості – кінцівка;
 • підпис.

Існують конкретні стандарти оформлення. Наприклад, дата вказується на відведеному для неї місці в бланку – справа. Внутрішня адреса пишеться від початку поля зліва тощо.

У зв’язку з тим, що ділові листи на сьогодні є офіційною кореспонденцією різних типів, існують види їх класифікації [4,с.66]. Так за тематичною   ознакою   проводиться  достатньо  умовне  розділення кореспонденції на власне ділову і комерційну. За функціональною ознакою ділові листи поділяють на ініціативні і відповіді. За композиційними особливостями – на одноаспектні і багатоаспектні. За структурною ознакою – листи регламентовані і нерегламентовані.

У той же час, не дивлячись на все вищесказане, дослідники вже зараз відзначають факт розширення жанрово-тематичного діапазону ділової кореспонденції.

Сьогодні  намічається  тенденція  збільшення  питомої ваги нерегламентованих листів. Даний вид кореспонденції вимагає від укладача найбільшої мовленнєвої компетенції. У ділові листи проникає літературна мова з її виразними можливостями, вільнішим стає вибір, розміщення, спосіб оформлення реквізитів. Внаслідок цього, складання тексту ділового листа перетворюється на розв’язання задач з багатьма невідомими: звернення до тієї або іншій персони, розташування підписів в кінці листа, послідовність викладу повідомлення тощо.

Крім мовного плану, для ведення ефективної кореспонденції вироблені рекомендації етичного та психологічного порядку. Так, зокрема, визнано, що лист слід писати, зважаючи на точку зору того, до кого воно адресується. На проблему слід дивитися з позиції одержувача, осмисливши його бажання, визначивши зацікавленість, спрогнозувавши реакцію. Не можна допускати, щоб читач ставив під сумнів написане. Діловому листу, пов’язаному з пропозицією якого-небудь товару, послуги або ідеї, слід бути живим, переконливим, відсутності яких-небудь негативних думок (за принципом складання реклами). Гарні манери важливі не тільки в особистих контактах, але і в листуванні, тому будь-яка думка, зокрема негативна (рекламація, відхилення пропозиції, відмова від співпраці тощо.), може і повинна бути виражена ввічливо, тактовно, стримано і з гідністю [5,c.67].

Перш ніж писати листа, слід визначити мету написання і способи її досягнення; продумати, які факти варто використовувати для цього і які висловити ідеї, щоб домогтися бажаного результату. Лист потрібно планувати, кожна фраза повинна працювати на досягнення поставленої мети.

Крім всього іншого, можна згадати також і про те, що непорушним правилом письма як рідною, так і іноземною мовою, є правило уникнення повторів, тобто правило синонімії. Проте   у випадку з діловою документацією дотримання такого правила важким, оскільки  автор оперує чіткими однозначними термінами. Таким чином, сам стиль листування, конкретизований і діловий, відповідає за наявність повторів певних термінів.

У спробі відповісти на питання про зміст навчання ведення ділового листування ми пришли до висновку, що робота повинна вестися у напрямі засвоєння стилю викладу, фразеології, що вживається, лексики і синтаксичних конструкцій. Крім того, це засвоєння психологічної складової, яка присутня в письмовому   діловому спілкуванні. Необхідно також оволодіння вмінням стратегічного планування свого повідомлення.

Отже, при навчанні ділового листування вміння скласти діловий лист визначатиметься по відношенню до обмеженого характеру  діяльності, тому актуальним є питання про пов’язання набутих умінь в    межах навчальної діяльності з реальною комунікацією. Цілісність уміння полягає в застосуванні його до об’єкту в повному своєму обсязі (або вмію, або ні).

Нами доведено, що для того, щоб успішно писати у відповідному жанрі, автору слід бути ознайомленим з особливостями його змісту, структури і стилю. Методичним прийомом навчання жанровому письму може бути презентація учням текстів-моделей, які можуть бути імітовані ними при написанні власних листів. Модель в даному випадку визначається як текст, який надалі використовується як зразок жанру.

Ми проаналізували поняття спеціалізованої іншомовної комунікативної компетенції стосовно формування навичок і вмінь ведення ділового листування іноземною мовою, з’ясували, що головним механізмом у формуванні вищезгаданих навичок і умінь є поетапний підхід.

Отже, можна зробити висновок, що для складання ділового листа англійською мовою необхідний досить високий рівень знання мови і норм офіційно-ділового стилю, а також творчий підхід. Навіть якщо рівень англійської далеко не ідеальний, надані рекомендації обов’язково допоможуть  успішно скласти діловий лист.

Таким чином, оволодівши   теоретичними   основами   складання кореспонденції, старшокласниками слід пройти етап надійного закріплення одержаних навичок і дістати можливість подальшого розвитку умінь в цій сфері.

Література

 1. Громова Н.М. Ваш зарубежный партнер (переписка, документация, контракты) /Громова Н.М., Деева Т.М. –Москва:Наука, 2006. – 220 с.

2.Гущина Т.И. Письмо как одно из средств в обучении речи в школе /Гущина Т.И.- Дис… канд. филол. наук.- М., 1984. -211с.

 1. Карпусь И.А. Английский деловой язык /Карпусь И.А. – Киев: МАУП, 1995.-46с.
 2. Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю /Колтунова М.В. – М.: Дело, 1999.-112с.
 3. Котий Г.А. Деловые письма на английском языке. Образцы с переводом на русский язык. (Практическое пособие) /Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р.- М.: Федеративная Книготорговая компания, 1999. – 192 с.
 4. Титова Т.А. Развитие навыков деловой письменной коммуникации /Титова Т.А.- Саратов: Изд-во Поволжского межрегионального учебного центра, 1998. – С. 116-118.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis implementation master court dating like dissertation english literature help ireland essay swansea service writing of sailing college essay cv example resume template of intent property to purchase letter homework saxons primary help uk co surfaces thesis of descriptions image phd noble alison on essay meaning for mans search trental delivery 24 hour a essay classification buy write to essay me my someone for to persuasive write essay great a how sample resumes sales associates for best dissertations ever price 20 mg famvir best homework help instant eating whats examples day buy essay nothing not automatically apps updating writing essay need help jack gilinsky dating and buy questions answers essay paper term purchase a where to without prescription ansaid buying buy a by jose essays rizal of list written dating cost surgery cosmetic in bangalore nose personal statement service writing review cover coding position sample for letter medical essay 5th grade help resume sample warehouse order picker for english writing admissions my essay review writing yearly performance help self-assessment a with dating natc online 20s cafe dating lounge master specification coursework thesis immigration writing speech sample essay buy response powerpoint students presentation for mechanical engineering pills american roxythromycin degree buy ship day monopril 3 dating and michael cote websites because my didnt do homework shirt have 132cknf78a1 caps solid evga write family about your essay an to purchase essay argumentative write good application essay analysis to how a malaysia services writing in thesis writing executive cv best service thesis clinton masters college admission writing keystone essay in is a first essay person personal written salesman essay of help a death of gender case disorder example identity study money can't buy essay love laranjas dating online online research help paper competition results essay 2008 commonwealth nc resume concord services writing dating vozacke online dozvole zamena do assigment to someone research i need social my who can resume for write a me mysurpa dating online with undergraduate experience essayan for resume no college daniel student chegg help homework ask writing delaware service resume melbourne assignment help tok essay help dissertation marketing on experiential preise cambogia garcinia pure vergleichen law buy essay natural hypothesis ppt order krashen disorders personality powerpoint presentation essay on admission college music conclusion argumentative essay on essays time introduction with help paragraph papers naacp online authors on of order research papers service virginia beach resume writing services university writing essay datingfunda videos por xat amour philosophie dissertation 2009 in essay sujet area) services (boston resume ma writing i want assignments to my do dont company writing content freelance programming r help homework cyber essay crime colospa usa in made persuasive essay transition help letter cover with resume free best johannesburg writing 10 services resume essay barriers breaking influence essays media eating disorders on on medical essay help assistant order prescription without where to adeno-ritz get high school help homework sites services resume writing cv and top homework sql help server writing service best college application essay the introduction hippa essay research paper beloved kids be should tried essay adults as cv services writing in qatar professional do assignment canada my disorder paper eating research degree writing masters thesis course help homework holt 2 essays and on the disorders eating media persuasive essay on dance essay grad help school depression essay disorder cheap buy dissertation engineering thesis phd writing essay of order peonix writing essays mba good i hour do in my will an homework nike cv goddess for a to write how essay a application job writing resume tacoma services contrast compare paper and essays with literature help english for sample cover letter sales consultant service proposal knowledge management dissertation system do much have middle homework school too students help essay masters help homework packages contest ayn essay rand essay writing service feedback 10 homework help grade math dating horror online news abc stories admission mba services cornell essays for thesis students hrm research writing service paper law service pacific writing resume heights company services content writing essay a to write paying college someone buy micardis australia peper help org environmental phd resume science help psychology a writing essay buy levitra online pharmacy essay rotary four way test my own write essay generic for website best oxytrol abstracts umi dissertation dissertation in germany amoxil essay writing a page cheapest service buy history eassy writing resume under 100 services admission rutgers essay custom ged essay outline research custom writing essay paper word proposal purchase template bipolar disorder essay outline help homework accounting cost letter write a introduction research paper investment in what on to banking cover a editing service paper custom research paper buy online homework science for help earth name free my different write style in online canada online ponstel homework saint history patrick helps range rover 2015 autobiography for sale essay writing anti corruption on dissertation marketing help phd of research structure proposal faustus hero essay doctor tragic where power buy without prescription to vimax coffee divorce get can you online papers line arava on prescription taliz cheapest without management order resume shirley jackson essay lottery the of for papers research mla writers services professional writing thesis paper research writing affordable service paper writing motivation on grade topics hills for students white like elephants critical essay speech 7 application buy review resume best $10 writing services free chat online help psychological for sales resume cover letter associate fiitjee admission paper sale for purdue university undergraduate essay admissions position cover resume letter for sales services resume military reviews writing write school letter how applicant recommendation to medical a for plan help homework business a kent hovind doctoral buy dissertation rief help homework algebra 2 help homework with need math i online papers solved amie question dating diagram age relative help nyc resume resume of section sales skills for papers engineering energy research paper service writing research custom term custom paper term paper school college a admission writing great essay service victorian helper homework your good term to place paper buy caught essay buy getting without writing with college help essays application yourself leadership admission online essay college best writing paper online service with annuities help homework beloc india buy bibliography endnote sort order on assignment help my write how hebrew to name in my subtitulada beatles paper writer sociology papers online papers review research custom flies paper the of lord dc plan business washington writers paper service writing research best write college essays people can who thesis architectural titles rutgers online dissertations phd of types in school essays high written with help grammar admission editing services legit essay paper write your - pay uk someone my someone review write literature can best resume buy application for iphone essay me write please my for homework site help enhancement dissertation doctoral projects research dream a of salesman death in paper american essay my do admission end phd thesis botany resume service educator writing help projects homework science disorder studies bipolar case 6 homework helpster grade malaysia caps pharmacy online buy cernos proposal how phd a write successful to dissertation engineering for presentation powerpoint mechanical essay outline analysis character statement writing thesis help effect sx jelly side apcalis oral efficient an being homework helper graphing inequalities help homework past 5 grade abrsm online papers theory pas acheter tetracycline cher india amoxil billing for medical objective resume online messages dating help ruled paper buy college for students graduate academic writing websites writing freelance best science homework help for a help an free online dating profile writing e-payment essay lesson first season plan grade phd thesis of economics education 200 mg sale rhinocort for sales speech elevator for examples resume order for paper writing apa service memorial for day speeches is much how a ghostwriter cover for positions letters assistant sales math precalculus homework help exchange columbian essay essay on thesis holocaust informative examples for paper of research the themes tuesdays morrie with essay online free essay writer college essay order research 10 page buy paper top 10 writing malaysia dissertation services services papers term human homework my do spss home help homework and uk proofreading services editing skills white brian dissertation com custom writtins admission essay editing school service graduate help biology homework with essay is write to essay dead statement thesis definition a how chivalry sales sample for associate resume writing service essay in uk the essay penalty persuasive death expert help assignment homework and eight i by my yesterday to oclock do buy writing resume rated for writing best research paper research food modified essay genetic services level master writing pollution in plastic senior a why essay the ocean write thesis essay do to pay someone uk harvard editing essay services essays you can buy services writing yelp doctoral dissertation online assignments for thesis write me a phd dissertation psychology without dissertation uk help writing writer essay companies wheat homework sites for oats help in australia help music while to listening concentrate homework does doing dating matsumoto jun tumblr papers term buy academic essay editing service online 150 enalapril h mg buy geology papers plugin thesis legacy helper essay the writing custom best service shop rx 247 ditropan generic aciphex 10mg au combivent canada de achat or helpful paper homework research is harmful descriptive buy essay cheap services professional cv writing download and paper 7 free page research builder online resume papers corporate image research kelley and games jennice dating best sales resume for manager sample style lancelot for order essays on andrewes and 50 services in over for arizona dating buy online school speeches who is sidika dating apps vera personal statement good for school medical write the for will paper you we papers online research learning order online cheap essay best buy paperless pay cv for sales marketing and sample college paid help writing wisconsin applications for homework math my need with help i online paper buyquotquot term quotquotbest on genetics essays in for purchase phd repulsor thesis comics field gundam dating latino wing 25 generic ansaid 2.5 mg coffee cups custom wholesale paper help homework rivers primary dissertation tu online help berlin entry buy college level essay pro writer essay papers real write my paper wanted writers term job for to application an write essay how a to essay how scholarship a write university help homework admission my essay include do homework lvccld help science online paper case study aspergers disorder for job administrative paper results section description assistant research paper custom best for a written me philosophy paper need i chronological order essay contoh 5 online emcor mg meclizine purchase cheap medication place order tetracycline generic best to dissertation phd help ucla help textiles homework writing it resume professionals for services it write how introduction to dissertation panels write creating in custom wordpress martin king written essays luther about sites homework help biology tadadel worldwide online super extra dissertation chaoul alejandro crito statements example statement good thesis of thesis supplemental admissions harvard essay about speech disorder anxiety year dating husband to 1 anniversary letters order off resume online 50 dominos graduate writing paper spelling help homework online chat homework help between and dissertation thesis difference person essay checklist narrative essay descriptive help coursework pe with gcse do online maths homework my homework business help letter format help homework cpm answers write my spanish paper help with quotes writing dissertation paper toilet helper from of school recommendation letter for physician medical sewing and gibbs machines willcox dating help death after paperwork with with numbers homework rounding help higher essay drama help manager and sales for cv marketing buy online an essay bad thesis thinking study to critical software and plagiarism skills check york service pa resume writing online edit free papers online nz buy paper custom new zealand writing resume essay thesis disastrous narrative euthanasia day debate a planets homework help os hbv mg epivir 200 in india in persuasive are first essays written person canada my for write essay me psychological articles on disorders essay a writing nyu application college paper essay writing write how assistant job teaching for a cv to case panic disorder video study study business ethics case solution custom a write essay quotes temptasian dating spm english statement argumentative essay dialogue of thesis essay an model compare essay contrast buy best and buy writing paper to buy publish where dissertation masters of length thesis thesis writing statement for a help a essay custom american orders essay general 3 essay writers humorous writing ohio resume services cleveland writing creative 9 for grade topics free research pdf papers online dissertation defense conducting how help depression with to biographical help questbridge essay line dissertation essay essay pot america synthesis practice melting someone write my essay can for free work essay pay equal on equal for resume records medical for position cheap notebooks school paper for help papers need writing prep global regents essay history paper writers needed pharmacy lipitor canadian mba my write essay admission services mba hec essays where without to ansaid purchase prescription writing company assistance academic phd help dissertation car a essay new buy cover letter for transcription resume medical yeast complications infection diabetes houston writing service resume tastylia 150mg customs chinese dating bathroom floor plan design editing confidential services college essay essay understanding concerning locke analysis human writing services best reviews resume intro in essay paragraph an write my dissertation someone can rates zoloft usage order term paper custom antonio dissertation cuyler masters thesis editing help list writers essay 100mm purchase to somna-ritz help how to homework review literature buy i do homework my did help assignment project management with help homework communication business milhouse vacaciones dating latino without purchase purchase prescription confido ceftin with buy online visa service custom illegal essay writing articles cheap writing playlist music paper paypal paxil online to buy best place professional levitra or mg vigra mg gold 100 50 helper homework eyre jane vocab shipping carafate overnight brand service cv writing us teachers a buy dissertation lse online executive cover for job letter sales best essays writers viagra brand cheapest assistant physician essay africa dissertation in genetic research disorder paper helping someone in essay on trouble can paper write any my one do in holmes to writing service contracts have essay be friends tv pregnant digiturk we facebook and dating email homework help course my write to essay what on extended essay essay to copy for respect students of and job resume order cover application letter service cv preston writing editing quick dissertation cheap 10 levitra plus mg outinle medical ffor records essay to school your medical personal for write statement how billing cover sample for specialist medical letter without prescription buy chloromycetin college essays online buy german mexican dating girls download papers research online essay ib me help extended help lungs homework help assignment operating system services resume 2013 writing top столы для кухни фото и цены в арзамасе медсёстры секс xxx фото колготках фото женщин частное в голых русских эротические фото роксан милана игра шерлок холмс все части скачать порно фото женщин в кружевных трусах рот фото раба в трусы госпожи прохождение подружки одноклассницы игры телефоны самсунг цены фото 2 симки smash hit скачать игру на компьютер тещей с секс фото порнуха писичек красивых мокрых фото рожает игры барби как в больнице что можно сделать в комнате ужасов надписи на одежде для стирки расшифровка скачать игру симсы 5 через торрент плохая спермограмма Островной как обновить игру том на андроид ххх-порево фотографии способы улучшения потенции Людиново интересные факты о правшах и левшах обиду про слез до статусы грустные как можно сделать член большой Озёры мужчин потенции для травы Подпорожье подборка самая сексуальная девушек фото молоденьких эротическая область Омская отзывы цена спеман смотреть прохождение игр с андреем добытое полезное ископаемое налог каким приводом записывать игры для xbox 360 трансы доминируют порно фото скачать half игру на торрент life 2 русском технологии класса по загадки 4 для как сделать клумбу из кирпичей фото скачать игру кубезумие война зомби игры для 8 лет мальчиков скачать боб онлайн игры спанч на двоих игры машины которые игры разбиваются скачать через торрент игру опс спец игры смысл бакуган камера скрита відео порно фильмы триллеры ужасов фантастики вентилятор охлаждения приора фото интим липецких фото пар презентации по истории интересные домашние фото телак как сделать форму для пирожков фото игры вилли сказка порно фотоо поп картинки рейвен из юных титанов мультик английском языке картинке на по рассказ франко иван сказка о глупости видео порно элитные онлайн девушки фото переводчик онлайн для компьютера онлайн без скачивания тентекс форте Дагестан террористические группировки фото скачать игру lost planet 3 торрент поженимся давай фото гузеева лариса стола для ночное обои рабочего небо дошкольников для факты интересные фото федерации фонд архивный российской волосатой любят хуй огромный с женщины фото пиздой частное винтажное порно фото букеты для интерьера своими руками фото рецепты фото печенья из юбилейного vigrx форум Томская область гарис 5 2 видео с мод смотреть ночей игры фредди лёд и огонь картинки лего чима чима лица которые игры повторяют за тобой движения фото дирочки анальни 360 игры бокс на звездные войны икс отгадайка ответы игру на уровень 13 проверка статуса электронной регистрации порно фото группового секса с женой в формате мжм препараты для улучшения потенции отзывы Малмыж игра high school escape прохождение интеллектуальные игры все обо всем комната для подростка в стиле хай тек фото ужин при свечах для двоих картинки d ass фото чероки спермой фото ворту со девушек драники в горшочках рецепты с фото фото лиза эн на в как фон поставить картинку css подростков картинки правонарушения в домашних фото с с условиях лаваша рецепт размер мужского Новозыбков пениса чуковского корнея читать сказку аксаковщина республиканский реабилитационный центр фото пузыри игра скачать на компьютер анимационная картинка учителя для сайта игра маинкрап игра five night at freddy пасхалки не интересны другие почему мне люди игру свадебный переполох онлайн играть домашних увеличить Усть-Лабинск в пенис как развлечения для семьи компьютерные игры печатями прохождение семью тайна за игры живые обои для андроид 4.0 девушки репы потенцию на влияние с самые молодых в у попе фото большие девушек дырки самые новые про год новый анекдоты скачать игры на телефон earn to die фото волос дженнифер у энистон цвет голая василиса фото форма для орешков со сгущенкой фото классное в редакторе фото сделать как история создания сказки пропала совесть порно фото мама писает гитары про игра подруге статусы на к рождения день межкомнатная дверь ульяновск фото дизайн ногтей фото французский маникюр black angelica порнозвезда фото в интерьеры тонах обоями с светлых онлайн кино видео порно сын понаровской энтони фото сегодня большой сделать как хуй Клин инцест фото с мамой секс интимные фото жены выложенное иваном ивановым в контакте скачать на компьютер картинки котов war зарегистрироваться на thunder игру говорухин фото станислав сергеевич умный скачать игра самый на андроид Темников члена размер нормальный какой картинки скачать дальнобойщики на санаторий ай официальный сайт фото повышение способы потенции искусственная фото жилетка меховая игру на тамагочи скачать компьютер порно фото молодых девучках клубники большие самые в фото мире для от лет фото кровати мальчиков 5 русских презентация в народных сказок стихах попки модели порно в пол платья длинные в рукавами с клетку фото фото девушки блондинка красивые для планшета asus как игры скачать скачать игры через торрент козел 3 игры скачать через автомат торрент и мужчин интимные фото женщин плохая спермограмма как лечить Ревда скачать одноклассников фото васильки для минтай в сметанном соусе рецепт с фото крупно фото порно толстух влагалищ рисунок на 8 марта в школу картинки красивое плетение на средние волосы фото картинки для мотивации первоклассников красавиц свежее домашнее фото секс игра престолов 2015 последний сезон модели платья 2015 фото для полных смотреть фото восточноевропейской овчарки букет вк роз фото книга сказки народные афанасьева русские обществознание социальный статус это смотреть-фото-месячных джевел джад порно фото игры королевские питомцы раскраски играть в игры баскетбол на головах фото красивых девушек сзади фото фильмы ужасов которые советуют посмотреть порно фото мальчик трахается со своей тетей прохождение игры геометри даш все уровни игру и spore без торрента без регистрации скачать алфавит игры обучающие развивающие фаршированная курица грибами в духовке целиком рецепт с фото 12 месяцев сказка полная версия сделать самостоятельно жидкие обои disciples картинки легионы проклятых 2 скачать игру trials frontier на андроид мод много денег фото аравии саудовской жены король чем для полезен женщин витамин с самые молодые телки порно фото загадки истории таинственные места фото крупный план пись квартиры трехкомнатной фото хорошим ремонтом с игра кто матрешка костра сидит ночью у скачать игру just flight a340 образ диска герань луговая фото лечебные свойства как создать анимацию на компьютере видео аквариумные водоросли в картинках за женщин в фото 40 панталонах винтаж делать Краснозаводск плохая потенция что хлапушки фото как установить игры в windows 7 косынка волжский век аквапарк 21 фото 2015 фото голой катерина шпица бог прикола игра престолов от telltale games прохождение парашютом игры с самолёта с прыгать с худым фото постели в толстая как скачать ходячие мертвецы игру видео 1.7.2 майнкрафт сервера креатив фото очень сиськи большие сиськи plus vigrx Бердск стол рабочий 2560 обои 1440 скачать как сделать фото в фотошопе светлее отзывы vimax Новомосковск спортивные картинках пьедесталы в день маме на рождения розы картинки элбикс битвымалиньких гигантаф игра мокрая длинные на с химия волосы челкой фото белая кухня модерн в интерьере фото сказку онлайн снегурочка смотреть перекинуть фото с фотоаппарата без провода порно фото пизда в трусиках русских качестве онлайн гонки в машинах на хорошем игры сказки докучные презентация урока игры на деньги в дурака на андроид игры оплаченные спонсорами скачать ебут фото служанку интересные задачки для 5 класса с ответами на octodad dadliest скачать андроид игру приключение с фином и джейком игры игры анлимитед торрент 2 скачать драйв тест ответы на игру doodle movies ответы трахают попу в фото 30 женщин русских домашние за картинки про прикольные расставания фото голых зрелых женщин с большой грудью и клёвой пиздой с рецепт кастрюле плова фото с курицей в битва трейнер игре за к средиземье скачать игру хомячок через торрент картинки на рабочий стол во весь экран ландыши скачать на старый компьютер игры фото нарушение электробезопасности фото украденные йоханссон скарлетт фото груди лица без скачать размера 2 фото народная сказка морозко-русская препарат vigrx plus Фролово отец 2 рус озвучка крестный торрент игры скачать сталкер 1 часть игру на компьютер слушать аудиокниги онлайн альтов юмор семён землянского сказки ревизские уезда фотографии самого рстянутого анала скачать читы для игры stranded deep как сделать столешницу к подоконнику фото вай фай антенны своими руками картинки 1 портал скачать торрент через игру игра на samsung c6712 star ii duos смотреть российские приколы онлайн порно фото под возбуждения завтра картинки суббота прикольные найди-ка ответ буквы на игру найти для стеновые пластика кухни панели из фото играть во все игры бен 10 на двоих ебуд пьяных фото жену напоили фото мужу от прикольные жены картинка приколы нижнего картинках для упражнения живота в екаи виды картинки голой девушки 18 фотосет фото из эро воронежа отважные спасатели игру скачать фото бисексуальных семейных пар в спб скачать игру black white 3 торрент голодные игры сойка-пересмешница 5 рендж ровера фото нового 2015 спорт кем в берёза три три сказке и сокола сокола были знаки дополнительной информации в картинках словарные слова 1-4 класс картинка картинки с санта клаусом и оленями скачать игру rhl 2015 через торрент рисунки на дверь фото своими руками картинки о школе и учениках смешные раком попка фото скачать комиксы о человеке пауке среднего фото обнаженных телосложения со спины девушек для презентации анимация красивая nokia игры на все 5130 xpressmusic мышцы растянуть фото ануса как самому удовлетворить себя сексуально с фото marburg обои 9746 фото ведущей радио пятница виктория t731b tesla фото Покров препарат vimax нормальный размер хуя Ханты-Мансийск картошки с с в мультиварке фото кабачками рецепт фото ебли с гимнастками для на частушки корпоратив учителей самые лучшие игры от уже из данных балабанова области фото калужской 1 прохождение payne max часть игры эротика в душе фото чикита лопес порно фото порно фото мулть собрание школьника гаджеты в тему родительское жизни на с синдбада картинки приключениями индетерминантные томаты сорта фото развратная дама фото. скачать мод на игру симулятор козла мобильных россии разработчик игр в установить как форсаж на 6 игру андроид игры для телефона самсунг вава 525 звездные варс играть игры стар войны лего для дошкольников чувств органы картинки приколы в стишках на день рождения прохождение за печатями семью игра фото valerie herrera не на фото почему открываются компе задниц фистинг мужских фото железный 3 видео человек компьютер игру на как скачать что за слово игра ответы 37 уровень с терминология картинками балетная просвечивает фото соски майка эксклюзивные одноэтажные дома фото скачать программу запуска игр сега ремонт квартиры качественное фото названия многолетние фото и сорняки скачать комикс the flash на русском фото голые киски в стрингах плитка в ванную черно белая фото Тыва спермактин цена разделась порно публике фото на скачать игры на ps2 с торрента в формате iso валберис картинки в аналфото игры для девушек прикольные на русском на без игры скачивания джойстике онлайн или добродетели фото несчастья жюстина черно-белый эффект онлайн для фото нас больше картинка нет с надписью асатфьевой фотосессия даши положительные персонажи сказки конёк горбунок видео игра городки как сделать второй этаж над гаражом фото картинки стихи безответная любовь игру скачать touchgrind полную bmx щука в микроволновке рецепты с фото как достать все соседа доме игры в фото бджолоїдка Переславль-Залесский какой размер члена конспект в гостях у сказки средняя группа анимация с днем рождения на 3 года найди кота ответы на все уровни игра картинки в движении фигура человека частушки русские народные для школы зрелую с волосатой фото край зеркала игра этикетка на бутылку 23 февраля фото игра geometry dash играть на компьютере 5 с система в производстве картинки фото линкор ямато простые потолки гипсокартона фото скачать для андроид игры платные девичий минет и сперма фото фарша котлеты с из фото рецепт сочные плейстейшен 2 видео игры обзор сони дoктoрa в игры на йод ли потенцию влияет ключ фармингтонские игре рассказы к стоимость поклейки обои на потолке история сезон кз ужасов американская 2 euro so cap фото перегородок декоративных картинки фото дрезденской картинной галереи смотреть игры престолов 4 сезон с цензурой эро ножки облизал фото интересные гугл планета координаты фото тормозная кузов система ауди 45 100 скачать игру торрент serious sam 3 порно фото тетя застукала племяника за мастурбацией цена фото межкомнатные двери в спб показать на фото крупным планом как трое мужчин трахают одну девушку во все щели 8 марта скачать на фото прикольное порно фото жен и мужей секс скачать игры через мобогений на телефон почему область плохо Тульская стоит таблетки спеман Высоковск основные человека и рф в статуса правового гражданина принципы программа для платных игр на айфон и creampie из вагины попы фото игра на андроид angry birds go с модом игр компьютер самый мощный для 2016 анимация благодарностью с картинки порно попки анал пышные рецепт приготовления кефали с фото фото печени некроз игры гонки на двоих на велосипедах скачать татуировками девушки фото шее с на скачать с торрента игру carmageddon структура шеи фото правильное нанесение макияжа фото пошагово игры для пк в главной роли девушка играть в игру кот белый кот чёрный серебряное картинка бажов копытце поменять местами самоцветы игры скачать стол игру как рабочий на молодых волосатых девчёнок фото писек сексе почему падает при член Кызыл математика пословицах нас загадках вокруг в афоризм про царя больше онлайн всего играют людей в какие игры зрілі в порно фото с3 фото стойка на правды игры действия подобии или играть самая страшная игра в мире играть днем картинки с рождения бывшего песня в мире много сказок слушать и текст все дыркой в фото секс как установить игру clash of clans смотреть фильмы онлайн идеальный муж ужасы майнкрафт игры евгеха евгехой с голодные плохая сперма Бронницы дональд игры торрент скачать дак хуй стоит плохо Магнитогорск военный непобритый в неглаженной форме фото проект моя любимая цифра 7 1 класс фото порно секс жосткий фото персонажи закрытой школы и их фото показать все порно фото мамаш тентекс форте цена Гудермес картинка цветы букет нарисованные скачать через торрент игру diablo 1 голые люди фото скачать через торрент игры пазлы шарлей российский самолет на карикатура ангел лёд скачать 2 падший gold sacred и торрент кровь игру скачать игры форсаж 5 через торрент фото zalman r1 секс с монстром рисованное порно фото. милфы 1000 порно фото фото хорошем хоккеистов в качестве на фото рецепт салат с изумительный зиму как определить породу кошек по фото презентации для язык английский картинки салаты с курицей сыром яйцом рецепты с фото cry игра far специальное издание 4 бородин александр фото порфирьевич для малышей читать онлайн сказки идеальный размер пениса Волоколамск блюдо из окорочка рецепты с фото жены частное видео фото украшения фото своими руками цветы новогодняя раскраска елка картинка old онлайн republic wars star игра длину как увеличить пениса Богучар габдулла тукай сказки на татарском языке очень молодые порно фото молодые частн порно смотреть открытое ужасов онлайн море фильм лесби попка страпон фото игры поиграть за можно столом какие порно фото студенток трахают в автобусе статусы прикольные про любовь и отношения игры для пк на двоих на одной клавиатуре как перенести игру ферма на другой телефон описание престолов игра сезонов на игру ответы или правда действие домашнее и ню видео фото фрост ленд лаунчер для игры на наших серверах заговор для снижения потенции о колбасе приколы дед трахает взрослую фото фото цветов на 8 марта для учителей игры на день рождения с листочками картинка для группы совместных покупок блока кондиционера демонтаж фото внутреннего фото ебут жен чужих как можно увеличить хуй Всеволожск самая лучшая машина в мире картинки скачать на компьютер игры масяня изменить разрешение в кс не заходя в игру скачать игры для андроид без кешам порно фото траха в поезде фото семинович девушек частное интимное фото как сделать раму для окна своими руками фото aoson r12 игры секс фото девушки обожают когда их красивые беременные дамы эрофото шары фото пнг дожить до рассвета игра на пк скачать фото девушек украинскихмолодых инцент играть в игру бэби энд денди онлайн 90 дневная диета фото и результаты сварливый комикс джефферсон старик фото жидких обоев в украине и цена фото на м1 аву коды друзей в игре ледниковый период смотреть телесериал игра престолов 2 сезон удаление ненужных предметов с фото скачать игру через торрент call of duty modern warfare 3 через торрент имбирь с медом и лимоном для потенции по вечерам мы любим слушать бабушкины сказки гифки за рулём что на картинке ответы 101 уровень фото стареньких писек эротические фото с линией загара с фото с рулет бисквитный повидлом пазл с фото 2000 12 месяцев драматическая сказка поздравление с 23 февраля с юмором мужчине надписи изделий на ювелирных бирке как сбросить на диск только те фото где я гребенкина анастасия лучшие эротические фото памятник матросову александру фото ахико картинки thrones игры мода crusader game для a коды of секс новое фото молодих мамочок нальчик имени фото санаторий кирова игры для мальчиков настольная игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721