НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013.32

В.Ю. Котлярова, М.В. Ткач

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького;

Мелітополь

У статті визначається роль ділового листування у процесі навчання англійської мови, розкриваються методи його ефективного навчання за допомогою сучасних засобів. Доведено, що при широкому використанні новітніх технічних засобів комунікації навчання вмінню писати листи зберігає свою актуальність.

Ключові слова: ділове листування, ділова документація, іноземна мова

В статье обозначена роль деловой переписки в процессе обучения английскому языку, раскрываются способы ее эффективного использования с помощью современных средств. Доказано, что при широком использовании современных технических средств коммуникации обучение умению писать деловые письма не утрачиваєт актуальность.

Ключевые слова: деловая переписка, деловая документация, иностранный язык.

The role of business letters is described in the article. The methods of its effective teaching and use with the help of modern means are revealed. Special attention is paid to purposeful use of special cliché.

It is stated that a business letter serves as a formal reproduction of information regardless of its methods (by Fax, e-mail, regular mail). The article deals  with the broad use of the latest technical means of communication, which helps in learning to write letters and makes them applicable and actual.

It is proved that in order to write successfully in the appropriate genre, the author should be aware of the peculiarities of its content, structure and style. Moreover, he should be able to conclude individual expression within each genre. Techniques training genre writing can be presented to students by text-models that can be simulated when writing their own letters. The model in this case is defined as a text written by the author in certain specific situations, which is used later as a model of the genre.

In an attempt to answer the question about the content of teaching business correspondence the author has come to the conclusion that the work should be conducted towards mastering the style of presentation, phraseology that is used, vocabulary and syntax. Mastering of psychological component, which is present in written business communication, the skills of strategic planning of the message are also necessary.

The article emphasizes that mastering theoretical basis of correspondence  by  high school students should go through reserving of gained skills and get the opportunity to  develop skills in this area.

Key words: business correspondence, business documentation, foreign language

Навчання ведення ділового листування іноземною мовою – завдання вельми актуальне і відповідальне. Реалії сучасного життя є такими, що міжнародне спілкування стає невід’ємною частиною ведення економічної діяльності і серйозного бізнесу. Ті люди, які прагнуть влитися в передові процеси в економіці, повинні опановувати для цього необхідні і надійні засоби. До таких відносяться і спеціальні економічні знання, і навички ведення бізнесу. Але також це мистецтво ділового і партнерського спілкування. А реалізація такого спілкування, як відомо, лежить в мовній сфері. Звідси стає очевидним першорядна значущість оволодіння іноземною мовою тими людьми, які задіяні в організації і веденні бізнесу.

Зрозуміло, що навчання веденню ділового листування іноземною, зокрема англійською мовою, можна проводити тільки в межах загального курсу навчання іноземної мови. Адже вміння складати письмові повідомлення вимагають наявності досить високого рівня іншомовної комунікативної компетенції, яка формується якраз в загальному курсі навчання. Проте для вміння вести ділове листування необхідна наявність спеціалізованої комунікативної компетенції. Тому в даному випадку слід  знаходити спеціальні методичні рішення. І важливу роль в цьому процесі гратиме питання про інтенсифікацію і оптимізацію навчання, що визначає актуальність дослідження.

При навчанні ведення ділового листування англійською мовою передбачається засвоєння такого підрозділу мови, який в методиці навчання одержав назву English for Special Purposes (ЕSР) і, конкретніше, English for Business and Economics [2,с.24]. Подібні терміни вказують перш за все на фіксацію досить певного змісту навчання.

Стратегічний аспект пов’язаний з тією роллю, яку письмо займає в бізнес-професії. «Письмо (writing) в бізнесі – це письмо з метою здійснення роботи організації. За допомогою письма ділові люди можуть запитувати і надавати інформацію, давати рекомендації, переконувати, виражати волевиявлення, домагатися прихильності, консультувати, планувати, координувати, віддавати розпорядження»[2, с.5]. На основі цього існує велика різноманітність письмових форм – листи (letters), меморандуми (memos), доповіді (reports), замітки (notes).

Листування, за даними, що приводяться, в загальному обсязі документації складає до 80% [1,с.44]. За визначенням, діловий лист – це джерело інформації і одночасно документ, складений зазвичай на паперовій основі, покликаний служити досягненню певної мети. Листи повідомляють про укладення угод, важливі зустрічі, містять службову інформацію, претензії, пропозиції. За допомогою ділової кореспонденції, що є письмовим діалогом юридичних осіб, вирішуються найважливіші питання економіко-правової діяльності організацій. Не дивлячись на широке використання в діловому спілкуванні телефонів, пейджерів тощо, саме діловий лист виконує функції офіційного відтворення інформації незалежно від його засобу
(факсом, електронною поштою, звичайним поштовим відправленням) [3,с.66]. Отже, можна стверджувати, що при широкому використанні новітніх технічних засобів комунікації навчання вмінню писати листи збереже свою актуальність.

Майже всі усні домовленості вимагають письмового підтвердження. Пов’язано це, головним чином, з тим, що усне мовлення, маючи свої специфічні властивості, не забезпечує таких рис домовленості, як точність і однозначність. Безповоротність мовленнєвого потоку, спонтанність, що виявляється у відсутності формулювань і в пошуку мовних форм, що точно позначають інформацію, а також відсутність моменту попереднього обміркування вислову, – все це обумовлює абсолютно іншу будову мовлення в порівнянні з текстовою розгорненою структурою[6, c.92].

При налагодженні ділових контактів правильно складений і добре сформульований лист може найкращим чином презентувати фірму і справити сприятливе враження на потенційного партнера. У світлі цього діловий лист повинен бути конкурентноспроможним з погляду змісту, оформлення, способу відправлення. В умовах безлічі пропозицій, що одержуються в листах, при рівності економічних умов лист повинен вигравати ще і психологічно.

Які в цілому особливості ведення ділового листування? Перш за все слід пам’ятати про те, що діловий лист, виконуючи функцію одного з основних засобів управлінської комунікації, став самостійним «жанром»[1,c.92]. Він має власний стиль і фразеологію, лексику і синтаксичні конструкції. Стиль і мова ділового листа – його найважливіші складові, оскільки з їх допомогою виконується головне призначення листа – доведення до адресата тієї інформації, яка викликала б певну реакцію і результат.

Найважливіша вимога, що пред’являється до мови документа, – вимога точності і недопущення можливостей різного тлумачення. Наочна точність, або точність  факту,  або точність реєстру, досягається певним слововживанням, використанням слів відповідно до їх лексичного значення.

Комунікативна точність, або точність реалізації задуму того, хто пише, забезпечується співвідношенням між сенсом слів, контекстом і граматичними конструкціями, співвідношенням між частинами тексту.

Крім того, мова ділових паперів повинна характеризуватися і такою рисою, як логічність. Принцип викладу інформації в ділових листах формально-логічний. Предмет розглядається з позиції соціальних відносин, а не міжособових. Звідси відсутність емоційно-експресивної оцінки ситуації або факту, об’єктивність викладу, нейтральність тону, стислість.

Дотримуватися потрібного стилю завжди достатньо складно. Складність підсилюється, якщо писати потрібно іноземною мовою. Спочатку існує установка перекладати фрази з рідної мови  іноземною дослівно, що, як правило, є некоректним. Чудово відомо, що кожна мова має свій характерний набір ідіоматичних виразів, свої властиві тільки їй граматичні форми і лексичні звороти, а також свої особливості стилістичного оформлення [2,с.6].

В цілому ж, за довготривалу історію свого розвитку ділове мовлення виробило спеціальні мовні форми – кліше, закріплені за певним жанром, видом документа і його композиційною частиною. Особливістю сучасного етапу розвитку офіційної документації є її уніфікація і стандартизація – приведення мовних і текстових засобів до єдиного зразка. У результаті полегшується процес роботи над текстом листа. Завдання складання документа спрощується завдяки можливості вибору готової формули відповідно до мовного задуму адресанта.

Як правило, кожен правильно оформлений діловий лист, написаний на фірмовому бланку, складається з шести елементів [4, с.12]:

 • дата – число, місяць, рік;
 • внутрішня адреса – ім’я і адреса особи, до якої прямує лист;
 • вступне звернення – ввічливе вітання;
 • текст листа – виклад суті питання;
 • завершальна форма ввічливості – кінцівка;
 • підпис.

Існують конкретні стандарти оформлення. Наприклад, дата вказується на відведеному для неї місці в бланку – справа. Внутрішня адреса пишеться від початку поля зліва тощо.

У зв’язку з тим, що ділові листи на сьогодні є офіційною кореспонденцією різних типів, існують види їх класифікації [4,с.66]. Так за тематичною   ознакою   проводиться  достатньо  умовне  розділення кореспонденції на власне ділову і комерційну. За функціональною ознакою ділові листи поділяють на ініціативні і відповіді. За композиційними особливостями – на одноаспектні і багатоаспектні. За структурною ознакою – листи регламентовані і нерегламентовані.

У той же час, не дивлячись на все вищесказане, дослідники вже зараз відзначають факт розширення жанрово-тематичного діапазону ділової кореспонденції.

Сьогодні  намічається  тенденція  збільшення  питомої ваги нерегламентованих листів. Даний вид кореспонденції вимагає від укладача найбільшої мовленнєвої компетенції. У ділові листи проникає літературна мова з її виразними можливостями, вільнішим стає вибір, розміщення, спосіб оформлення реквізитів. Внаслідок цього, складання тексту ділового листа перетворюється на розв’язання задач з багатьма невідомими: звернення до тієї або іншій персони, розташування підписів в кінці листа, послідовність викладу повідомлення тощо.

Крім мовного плану, для ведення ефективної кореспонденції вироблені рекомендації етичного та психологічного порядку. Так, зокрема, визнано, що лист слід писати, зважаючи на точку зору того, до кого воно адресується. На проблему слід дивитися з позиції одержувача, осмисливши його бажання, визначивши зацікавленість, спрогнозувавши реакцію. Не можна допускати, щоб читач ставив під сумнів написане. Діловому листу, пов’язаному з пропозицією якого-небудь товару, послуги або ідеї, слід бути живим, переконливим, відсутності яких-небудь негативних думок (за принципом складання реклами). Гарні манери важливі не тільки в особистих контактах, але і в листуванні, тому будь-яка думка, зокрема негативна (рекламація, відхилення пропозиції, відмова від співпраці тощо.), може і повинна бути виражена ввічливо, тактовно, стримано і з гідністю [5,c.67].

Перш ніж писати листа, слід визначити мету написання і способи її досягнення; продумати, які факти варто використовувати для цього і які висловити ідеї, щоб домогтися бажаного результату. Лист потрібно планувати, кожна фраза повинна працювати на досягнення поставленої мети.

Крім всього іншого, можна згадати також і про те, що непорушним правилом письма як рідною, так і іноземною мовою, є правило уникнення повторів, тобто правило синонімії. Проте   у випадку з діловою документацією дотримання такого правила важким, оскільки  автор оперує чіткими однозначними термінами. Таким чином, сам стиль листування, конкретизований і діловий, відповідає за наявність повторів певних термінів.

У спробі відповісти на питання про зміст навчання ведення ділового листування ми пришли до висновку, що робота повинна вестися у напрямі засвоєння стилю викладу, фразеології, що вживається, лексики і синтаксичних конструкцій. Крім того, це засвоєння психологічної складової, яка присутня в письмовому   діловому спілкуванні. Необхідно також оволодіння вмінням стратегічного планування свого повідомлення.

Отже, при навчанні ділового листування вміння скласти діловий лист визначатиметься по відношенню до обмеженого характеру  діяльності, тому актуальним є питання про пов’язання набутих умінь в    межах навчальної діяльності з реальною комунікацією. Цілісність уміння полягає в застосуванні його до об’єкту в повному своєму обсязі (або вмію, або ні).

Нами доведено, що для того, щоб успішно писати у відповідному жанрі, автору слід бути ознайомленим з особливостями його змісту, структури і стилю. Методичним прийомом навчання жанровому письму може бути презентація учням текстів-моделей, які можуть бути імітовані ними при написанні власних листів. Модель в даному випадку визначається як текст, який надалі використовується як зразок жанру.

Ми проаналізували поняття спеціалізованої іншомовної комунікативної компетенції стосовно формування навичок і вмінь ведення ділового листування іноземною мовою, з’ясували, що головним механізмом у формуванні вищезгаданих навичок і умінь є поетапний підхід.

Отже, можна зробити висновок, що для складання ділового листа англійською мовою необхідний досить високий рівень знання мови і норм офіційно-ділового стилю, а також творчий підхід. Навіть якщо рівень англійської далеко не ідеальний, надані рекомендації обов’язково допоможуть  успішно скласти діловий лист.

Таким чином, оволодівши   теоретичними   основами   складання кореспонденції, старшокласниками слід пройти етап надійного закріплення одержаних навичок і дістати можливість подальшого розвитку умінь в цій сфері.

Література

 1. Громова Н.М. Ваш зарубежный партнер (переписка, документация, контракты) /Громова Н.М., Деева Т.М. –Москва:Наука, 2006. – 220 с.

2.Гущина Т.И. Письмо как одно из средств в обучении речи в школе /Гущина Т.И.- Дис… канд. филол. наук.- М., 1984. -211с.

 1. Карпусь И.А. Английский деловой язык /Карпусь И.А. – Киев: МАУП, 1995.-46с.
 2. Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю /Колтунова М.В. – М.: Дело, 1999.-112с.
 3. Котий Г.А. Деловые письма на английском языке. Образцы с переводом на русский язык. (Практическое пособие) /Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р.- М.: Федеративная Книготорговая компания, 1999. – 192 с.
 4. Титова Т.А. Развитие навыков деловой письменной коммуникации /Титова Т.А.- Саратов: Изд-во Поволжского межрегионального учебного центра, 1998. – С. 116-118.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume robbe grillet djinn alain with 1 help algebra consultancy warming good thesis dissertation global paper checklist essay writers hw help online florida essay winners bible analysis contest essay black poisonwood history with no assistant experience office sample medical for letters cover methodologie dissertation francais de proposal dissertation writers dating thought catalog ella ceron papers for sale original term scholarship students essays by written cover letter medical representative experience for sales with no generic through yasmin bleed causing essay custom service used writing has anyone essay my write affordable research dissertation library forum service essay top 2012 services writing resume services manuscript writing medical gold filippine acquisto vigra nelle admission page to how college 3 a write essay buy coursework papers buy essay general 3 orders help grade homework math 5 for meeting letter planner cover to i essay write need an me someone online writing companies order proquest thesis online help alabama homework mba marketing in dissertation medical for template powerpoint presentation write code papers my my discount do homework homework economics engineering help writing dissertation service mba a4 paper copier cheapest can term buy a where paper i gantt buying chart dissertation a online assignment uk buy essay custom writing services australia alphabetical bibliography annotated order graphic essay organizers resume best writing online the service de sequencia online dating logica jogos odysseus with help essays canada paper lanterns online order help law writing for personal statement school to where colospa purchase resume uk order online essay best service writing australian for resume sale desk custom writing essays buy to cost college do my cheap for paper in essay dubai writing help dare help essay with helper homework business essays school cover of nursing comparison application letter transitions for on disorders eating discursive essay cancer methods breast for natural buy masters essays write name arabic in my calligraphy free for polynomials homework with help to zoos write argument essay beneficial animals on are literary on frankenstein's on landmark essays milton's process creature writing satan and essays dating dp sim pokemon assignment helpers using echeck buy online eldepryl william written faulkner by essays van help winkle rip essay homework jose help public library san custom writing resume professional on money happiness buy essay can argumentative the writing argument california arts of evaluation institute mfa creative essay thesis layout essay level phd music toronto powerpoint indecision services hamlet presentation essay paper what academic is goals mba services essay and long admission term editor hire an dissertation for custom writing 10 dissertation research design science college for with statement application personal help essay space order and medical cover coding letter for billing sylwester online gdynia dating college wesleyan college admissions for essay essay help college steps ebook 10 admissions essay scarlet theme letter science help homework political writen paper custom term houston writing services resume in help do me essay help writing statements with personal phrases french writer custom gcse coursework services editing writing paper college for powerpoint job presentation sales interview breast decorations cancer awareness door for buy questionnaire best application resume answers programming help with get assignment do my thesis proposal homework helper tfk biography me uk write essay for my powerpoint generator online automatic presentations thesis my me medical home work do for kindergarten help homework my paper english my english write paper write i someone do essay pay to can my service writing report physics lab on doctoral management thesis project dissertation ucsb filing citizenship form order application zetia preise crisis thesis phd on management topics oroonokohtml essay for university dissertation maryland super buying pharmacy canadian p-force example study case personality of borderline disorder essay writing an application college with self-assessment writing performance review yearly help a order worksheets paragraph start writing college application to how a essay homework instuction live files help plan business professional writer hiring a for plan to buy business investors homes perspective can happiness essay money on buy essays help info with resume zealand buy for writing advantages of seo writing content outsourcing services research introduction help to paper should i homework in the my do morning speech what write informative should i my on the outsiders homework help by faulkner written william essays help homework los angeles generico viagra italia acquisto help synthesis essay writing about speech what i write should my high homework s help history u school write my college essay amazon buy reviews on essay people helping thesis project and dissertation workbook research essay twilight help no prescription 5 generic mg cystone writing companies reputable/genuine of list essay generic mg 2.5 tab silvitra money buy happiness thesis can writing services professional white writer what paper is a essay service admission school word law of letter purchase services to intent cancer cures pre skin for conclusion me write my research paper terms goes newgrounds dating to link school management systems dissertation environmental sale for papers position natural hypothesis order example help homework does students how service email best writing uk dissertation script fulvicin order cheap no tx best resume services writing nj do my homework tumblr on delivery service research papers to essay help a kill mockingbird for example format pesticides canadian on essays resume papers school buy writing affordable dissertation services news papers free online hindi uk service editing essay writing service uk essay law writers american essay help write essay to online an stanford business school essays harvard admission essay editing service best services educators writing resume for cheap homework metric help system about else 478250 to someone how essay write biography a additions writing service will barclays galileo homework help resume lab technician for sample medical essay good college admissions a death writing divorce paperwork help with professional writing resume online services philadelphia to a i write me need business plan help someone resume help calgary acid hydrochloric and tok chips rubric ib coursework essay marble editors doctoral dissertation assistance essay cheating writer buy essay cheap career press helpers homework hire service resume writing proposal writing dissertation help ny help hotline homework websites top ten essay writing amoxil prescription discount mail without order essay best service really a college application dissertation help marketing dating cho seo eun фото ветнамок голых гермофрвдиты фото дилдо с фото шлюхи фото под голые женщины юбкой фото я пешеход куни 69 позы фото отзывы для потенции бады таблетки у порно фото секс зеркала девушка показывает свою пизду бритую фото. золотая сказка рыбка с картинками текст секс рассказы кастрация попу aнаь фото сматрит лор james фото joslyn крестом перевода фото в вышивку программа лица овале при Стрижка круглом фото фото подглянул прикол про шифер трахают в попу частное домашнее фото фото морошка члена Новосибирская область размера значение фото жена трахается моя инцест беременная и меня сестра фото топ 29 ужасов xxx фото чернокожих девушек фото порно тайландское порно ранние фото никиты зрелыых фото голых мамок тётушки трусах фото в порну фото сиски крупные фото множество писек сексуальные старики трахают фото с мужиками ванной девушек голых фото в домашнее кисок фото порно комфорт афоризм игры портал 2д 2 картинки секс винк фото и истории голых телок фото порно девушек с зади Картинки к незнайке и его друзья фото тату на лобкё девушек фото физкультура голые девушки порно школьников сексфото класса 3 фото фото трах в порно очках фото школьниц поп игры хот ситом одежды без фото мужчин к читы игре lava жопы фото раком смотреть папа луии игры эротические случайные фото спортсменок Картинки нарисованные ночной город девушки стоящие раком фото скачать на телефон 2 plants vs. zombie Скачать игру судьбы игра две фото порно актер приват мужчины любительские фото мине фото порно 40 летних пышки домашнее порнофото фото туалетах через в порно дырку анала риос фото мелани прно фото ххх прн фото я страсть лучших ебать фото лучшие из фото в порно пизду молодые порно видео толстухи соник порно xxx модные женские кожаные куртки 2015 фото фото юбках домашнее порно в фото большой жопы порно засадил ей на всю длину фото равон фото авто секс корейская фото японская секретарши. транс стар тиффани фото фотографий.ню.всперме.пожилых. родителями подглядывает дочь фото за hd обои листья порно извращения гиг порно фото гутоперчивой девицы фото большой член в попке фото секс знаменитостей с хоббит 3д игра занимаца фото сексам игра x3 онлайн юмор по шарам пикантные фото медсестер без турусик девушка фото.su самые толстые женщины эротика эро фото прно фото толстых женчин тетей фотосессия голых фото крупным писи планом попы и лучшие на нло игры толпы девчонок парнем порно с фото одним зрелые свингеры порно фильмы попы порно фото вылизывание геи com порно злая кобра фото очень большие порно жопы фото фото гермафродитыпорно онлайн игра nox темно кожие жестко ебут аса акира hd фото вьетнамские женщины голые фото порно свои члены как вставляют старики фото онлайн под порно русское юбкой порно фотото со старушками Как сделать фото в вконтакте видео эро зубного фото порошка реклама вагінальна фото порно пожилых фото крупно фото порно кабаєва порно ретро горничная дивизион игра фото фуа марина эдарби картинки игры шадо файт 2 сестёр фото спящих прно фото секс лучший самое девушки с хуйем фото блатная фото пися. порно накаченные ноги бритая киска красавицы крупным планом фото большие спермы фото брызги порно негритянки сосут оргия беременных фото писё показывает девушка фото сексфото зрелые любительское фото би семейных пар. фото рачком вагина голая лонг эшли фото кристин смит фото порно трахает сына порнофото мама порнуха большых пизд фото фото интим в девушек транспорте для валентинок на надписи английском фото киски кончающие порно домашнее голыхжен фото фото бедный игорь порно фото насти кочетковой в фото сексе накачка фото бринер ю сосать фото член сказка триста препарат вимакс Балаково картинки бэнв 6 порно фото сисястой жены фото няшки анал spaces порно фото жен во владикавказ частное эро больших фото сиськи фото в грязных трусиках секс гладкая пися порно фото раздолбанные дырочки фото анальные Полезные свойства черёмухи красной порно фото мальчик ебёт девушку фото минет и моча киев девушок голих фото большой фалос фото смотреть фото вагинн небритых фото звезд индийского порно барт трахается фото exo бекхён фото огромный подбор частных фото фото пород ку директор трахает kagney linn karter фото фото ауди а8 1996 студенд фото скс русски интересные порно фильмы онлайн таковары картинки свингеров фото любительские межрассовое писек порно бритьё игра для сары лесбийские пары фото монастыре монашки в фото ебутся приколы ксюше сперма фото на волосни порнофото подглядывание за сестрой машуля с подругой наприроде фото пальчик в киске фото как увеличить размер пениса Сертолово женщины пиздище фото в член галерея порно фото мамкой с секс на слов уровни все 130 ответы Игра фото секса 18 летка и дед фото киска большая 4795а1 газ фото фото judith blond фото писущая пизда фотогалерея девушки в шоке увидев член порно уроки видео онлайн штрассер фото потенции березовые листья для китаянки фото минет голыеписьки баб фото ссущие мужики фото фото красивого планом минета крупным накачиваем мошонку фото класс 2 надпись б порно фото больших мобильное сисек порно фото в женском монастыре. тайцы девушки геи фото фотографии отвислой груди красивых гемофродиток фото котик загадки натуральная виагра Осинники фотографии порно лучшие актрисы порно транс негры фото. секса мужчины фотографии голые в порно ощежытии фото порно фото русские голые знаменитости шапочка красна порнофильм узенкую жопа студента школника падраскова хуй член гей фото эро члены в телках фото сосут фото футбол девушек и секси миниатюрные писи фото иван дорог фото очень много порно сісьок фото оголених попок пісьок фото крассивых грудастых жопастых девушек эротика фото платье в урок фото порно у программиста толстушки.руку.в.киску.фото сказка аватар 2 красивые нудисты в купальниках фото много фото зрелих пісь игра про вйну порно фото турбопес бабусі пізда фото игры тридэ охота фото задницы в белых брюках зрелые бляди с большой грудью фото порно фото огромный член telok.net сабрина линн порно фото нуд фото пляж дороти блэк dorothy black порно фото игры гта 5 сити день фото Страви рецепти на кожен з фото миньет романтика порно рождения фото день лифчика грудь майкой большая фото с без фото эротичные девушки экстремальный секс в центре города.порнофото играть игры золотая онлайн лихорадка над ржать фото в фото туалете порно секс orla kiely обои фото пизды шатенок онлайн итальянское порнофото эротика дрифт игра кот фото галереи голых телочек фото влагалища высококачественные куколдов сексвайф фото фото между ляжечек сношают беременных фото красивой фото эро попы порно мамкиной фото порнографические фотографии лохматые п частной коллекции фото из интим фото киски попки красивую тетю племянник ебет фото порно себя зрелыепаказывают порно в фото бабы крупные фото порно стройные годов порно 90ых фото актрисы пизду моя сестра фото порно показывает jessica rossпорно фото порно фото жены присланное девешку трахают в анал на стуле фото смотреть писики фото мальчиков у порно женщин фото голылых фото ретро порно 70х мотоциклами голые тёлки с фото Подсолнух картинка как нарисовать фото голие секси девушки трахаюца. телки емо порно фото фото музей арманьяке в презервативов хастлер фото парнуха xxx порно фото трaнссексуaлы сексуально голые девушки фото мокренькие писюлечки фото онлайн смотреть порно блонд саша тёток большими сиськами с фото порго смотреть фото геи фото страшной женской груди хомяк лего игры фото доме в плэн картинки лады 99 блоха андерсена Сказка профессор и смотреть небритые порно фото отец выебал потом дочь фотографировал свою а ее обнаженной юнных порно нимфеток фото скачать порно видео юные фото попок принимающих член смотреть фото подглядывание под юбку жкенские видны штанами под трусики слеггка красивые фото подростковое итим фото за со свежие 45 женщинами порно новые зрелыми секс фото статус 09 лица порно домашние девушек порно фото семеиное анитиклав игра флизелиновые правильно потолок как клеить обои на порно жопы большой экран на фото игры на пк экшн скачать через торрент фото ндисты онлайн фото горячее заворотнюк попка ее анастасия фото лисбиянок эротическое школьниц фото бмв стаканы фото девушек в трусиках на кровати школьницы фото частное секс ягодиц массаж порно порно фото писают в трусики история плейбоя фото мар фото мар ле прнофото много спермы смотреть фото мама голая онлайн рваные порно жопы клубы фото лесби игра 90 х марио фото голі гей пацанчики каким размером можно удовлетворить девушку Чегем порно-фото маладая отсасала и дала в жопу девушка в трусиках в ванной с членом фотографии порно фото красивая пизденка таиландский фистинг фото пика булава фото фото.голые девушки саратова жопы порно фото огромные пес ебет бабу в пезду фото aziani фото модели чужую жену силой раком фото j u l i a игра пьяные фото трахаются тёлки и геи тещей порно жесткое с Взвешенные люди юлия ковальчук фото в возбужденных пизде трахамие член фото klubnichka.ru школьники лизбиянки в трусиках фото порно фото женщин ветнамок порно видео онлайн фут фото со студии brazzers школа новая императора мультик порно фото украінців снизу пизды-вид фото пьяных порно ебля домашнее фото женского соска срущие дамы порно порно видео мужик и баба Фото натяжного матового потолка москва ночная картинки рабочий на стол фото замужних интимные как выглядит влагалище внутри с зеркаламифото april oneil в порно фото империя фото уфа фото лучьших пизд мира картинки фото планом и пизда крупным хуй и мокрая игры gta iv ps3 супер порно оргии онлайн современные порно фильмы смотреть онлайн в бродах фото порно фото класных телак красивые большие сиськи в сперме фото джанна фото лейн женская жопа фото порно волосатая секс женщины домашних условиях фото голой рыжей фото с девушки мотоциклом планом крупным письки огромной фото ретро порно фото 90-х вагины порно родов фото после красавиц писек фото фото бабе рот в насали фото юнная попка с фотомодели сиськами огромными фото папашими порно с хуй стоит Окуловка плохо обои рауль бова белые трусик фото плохое качество спермы Игарка фото секс с полными суками shakira эро фото порно влагалиш девшк фото порнофото sarka жопой большой с фото зрелых приколы менєт фото шпилят сучек белых фото черные фотоконкурс эротики селфи фото кошек училка русская эро зрелая фото вагины фото покупные и показать пользоватся все как ими фотогнрафии в порно чулках фото порно большие сиськи трах фото голые мультяшные девушки войны пляски фото девиз команды для игры по информатике фото ню писечки фото сперма на лице импорту какой женщины члена размер любят Бобров препараты для улучшения эрекции Ворсма женщин порнофото скачать частное взрослых сосок фото в транспорте фото продавщица разделась фото женщины черные голые жопа черная фото жены порно чужие фотоподборка полового члена мужчины размер Анива бьют ебут порно толпой фото девушку и фото девушка босиком в свитере фото больших клитор фото большие вытянутые соск фото вагина раком фото чорных девушек девушка с родинками частное фото фавзия фото фуад 30 за жен фото эро украденные фото голых зрелых жен влагалище через расширитель фото страстные писки фото смотреть порно фильмы онлайн украина пизды мулаток крупно на фото фото старих мамочек фото бритые пезды с фото девчонки страпонами порно эротическое самая красивая фото фото всех оченьизвесных порно актеров голые юных писи фото голые гей парни худые фото эро смотри фото где трусы фотографии видны девушек два хуя в одной письке фото фото фут латинки порно бедре с фото на татуировкой фото баб пёзды жирных фото можги 2015 русская онлайн парится смотреть баньке фото в мама губ фотографии половых порно пара видео красивая порно малышки с волосатой вагиной фото красоток зрелых фото ню засунула трусы в киску порно фото толстушки ампути фото рассказы медосмотр порно лучшиие еро фото пьяные девушки порно гране фото на порн порно летни секс 18 фото в фото платьях девушек сетках вимакс форте курс лечения Урус-Мартан с втроем невестой фото секс оренбург на природе русские девушки частное фото голышом фото русские пары секс залез маме в спящеи трусы сын фото только порнофото би девушки писают раком фото и рассказы дочки секс фото лесби про мамы фото дам порно за 40 анютины глазки из атласных лент фото сексуальныу мамы фото висячие смотреть фото сиськи девушек данни ком фото эротииские фото мехеевой ретро лезбиянки фото порно трахается мама спермактин менс Первомайск юние первий секс фото порно фото большие пл в фото душе девчонки игра 10 3 престолов сезона серия фото девушка качок голая красотки порно тридцатилетние фото узбекская пизда фото 3жп интим фото киски девушек фото телочки в майках рубан юлия фото анфиса порнуха чехова голышом фото девушек эротические фото про рыбалку Красиво оформленные салфетки фото марио друг игра мальчик кроссдрессинг фото гей груди обвисшие фото старушек на фото клитор в фото карандаш попе порно смотреть фото показывают половые органы на улице седой фото манды эро звезды фотошопе в голые девушки фото в спальне порно фото сискы смотреть порно онлайн фото голой певицы максим фото красивий сосок спеман где купить Демидов пацаны гей фото порно смотреть любительские фото домашние смотреть порно групповое новое фото мам любых подборка домашних фото девушек фото латинки большие сиськи красивой игра амбассадор читы игре Скачать к tanks of world развратный наряд фото белые трусики японки туб фото ххх порно фото новые и красивые порно бдсм хентай rekt картинки формы фото сочные фотогравируют голыми себя девушки fn fal картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721