МІФОЛОГІЧНІ АЛЮЗІЇ У СУЧАCНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111’373.612.2                                                                К. А. Лут

Запорізький національний технічний університет

 

MYTHOLOGICAL ALLUSIONS IN MODERN ENGLISH ECONOMIC DISCOURSE

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

 

У статті виділяються та аналізуються міфологічні алюзії, представлені у нехудожніх текстах. Визначаються особливості функціонування алюзії у сучасному англомовному економічному дискурсі.

Ключові слова: міфологічні алюзії, міфонім, економічний дискурс,  трансформації фразеологізмів.

In the twentieth century many authors use classic myths in their writings both literary and non-literary. This current paper deals with mythology allusions in non-literary texts with specific reference to British and American daily and weekly newspapers and magasins dedicated to economic issues (The Economist, Time, Financial Times, The Guardian). It is stated that in order to understand such intertextual phenomenon as allusions recepients must share the author’s background knowledge that makes mythology a productive precedent phenomenon due to its universality and recognizability. When people understand expressions that are intended nonliterally, two kinds of meaning are simultaneously apprehended: the literal meanings of the words and expressions and the speaker’s intended (implied) figurative meaning. This explains the complex nature of allusions and their ability to create syncretic tropes. The study also focuses on pragmatique functions of mythonyms and mythological idioms represented in economic discourse. It is proved that mythological allusions are used with informative, polemic and entertaining purposes and are often intended to describe negative tendencies. They are commonly used in economic texts to support the author’s ideas and opinions. Mythological allusions also add expressiveness and emotiveness to the utterance veiling negative aspects of economic issues and making the author’s attitude less obvious and less categoric.

Key words: mythological allusions, mythonym, economic discourse, transformations of idioms.

В статье анализируются мифологические аллюзии, представленные в нехудожественных текстах. Определяются особенности функционирования аллюзии в современном англоязычном экономическом дискурсе.

Ключевые слова: мифологические аллюзии, мифоним, экономический дискурс, трансформации фразеологизмов.

 

Компонентом будь-якого тексту за І. Р. Гальперіним є категорія інформативності, що передбачає передачу відомостей, відображення та донесення до читача не тільки фактів, але й оцінок, почуттів, прихованих змістів. Прихована інформація часто містить «сліди» інших текстів і культурних кодів. Це пояснюється явищем інтертекстуальності, яке проявляється через наявність уривків, фрагментів інших текстів у вигляді алюзій, цитат і ремінісценцій.

Категорія інтертекстуальності в цілому та поняття алюзії, зокрема, ґрунтовно висвітлені у наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників (І. В. Арнольд,  І. С. Христенко, R. Brower, W. Thornton та ін.). Незважаючи на це, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки дослідження алюзії ще залишаються актуальними, що пов’язано зі зростанням інтересу до вивчення прихованих засобів передачі інформації у нехудожніх текстах. Крім того, недостатньо розкритим залишається питання про функціональне навантаження алюзій у художніх та інших типах текстів [3, с. 89 ]. Метою статті є аналіз особливостей функціонування міфологічних алюзій в економічному дискурсі. Об’єкт дослідження становить сучасний англомовний економічний дискурс. Предметом дослідження є вербальні алюзії, представлені в англомовному економічному дискурсі.

Автори економічних повідомлень прагнуть не тільки передати інформацію, але й вплинути на реципієнта, саме тому у нагоді стає такий стилістичний прийом, як алюзія, який допомагає стисло та вичерпно вказати на характеристики предмета, явища, особи або події. Алюзія передбачає використання будь-якого імені або назви, що містить натяк на відомий літературний або історико-культурний факт [1, с. 25]. Серед прецедентних феноменів, що актуалізуються через алюзію, можна виділити літературно-художні твори,  фольклор, кінематограф, пісні, крилаті вислови, Біблію, міфологію тощо.

У цій статті ми зосередились на дослідженні репрезентації міфологічних алюзій в економічному дискурсі, оскільки міф є традиційною структурою, що віддзеркалює дійсність, пов’язуючи її з багатовіковим досвідом людства, і відіграє роль моральних орієнтирів [6, с. 39]. Через свою універсальність та впізнаваність міф є ефективним засобом впливу на масову свідомість. Використання імен міфологічних персонажів, а також античних фразеологізмів авторами економічних повідомлень полегшує сприйняття інформації, оскільки апелює до знань, закодованих у пам’яті.

У міфах домінують експресивний та емотивний компоненти, що здатні послаблювати раціональну складову і сприяти реалізації сугестивного впливу. Міфологія стає у нагоді авторам економічних повідомлень, якщо реципієнти не є обізнаними в економічних питаннях і прагнуть отримати сенсаційну інформацію не докладаючи значних когнітивних зусиль. Масовий реципієнт не має ні часу, ні бажання вивчати аргументи, зважувати «за» і «проти», тому ставлення автора економічного повідомлення до повідомлюваної інформації має бути, з одного боку представлена імпліцитно, а з іншого боку, зрозуміло пересічним читачам.

На початку ХХ століття економічні тексти були адресовані високо освіченому читачеві, який цікавився економікою, що могло становити труднощі сприйняття інформації іншими верствами населення. Завдяки засобам масової інформації, економічна література другої половини ХХ століття  стала доступною пересічним громадянам. Сучасні агентства керуються принципом, що майже все, що потрапляє до друку, телебачення, радіо та електронних медіа, має фінансове значення для когось, а найкращі повідомлення «рухають ринки» [7, с .8]. Крім того, в економічному просторі зараз спостерігається тенденція до популяризації економічного знання; посилення фахово-нефахового спілкування (особливо у мас-медійній галузі) [4, с.88]. Це призвело до того, що автори економічних повідомлень стали враховувати комунікативні права адресанта, прагнучи донести до неспеціаліста незвичні для нього ідеї та поняття, а також переорієнтувати його «картину світу» [5, с. 6]. Для досягнення своїх цілей вони почали використовувати найрізноманітніші стилістичні засоби, апелюючи до когнітивних знань реципієнтів.

Одним із таких засобів є міфологічна алюзія. Найчастіше алюзії вживаються авторами економічних статей у сильній позиції тексту – у заголовку. Назва статті постійно знаходиться в полі зору читача, чим скеровує процес сприйняття інформації. На дотекстовому етапі, коли читач сприймає лише заголовок, міфологічна алюзія, надаючи експресивності, здатна привернути увагу до нейтрального повідомлення, а також полегшити прогнозування інформації за рахунок актуалізації читацького досвіду, попередніх (енциклопедичних, фонових) знань і вилучення з пам’яті читача певних сценаріїв і моделей.

На етапі сприйняття тексту читач повертається до назви, співвідносить її з певним компонентом тексту, що сприяє кращому розумінню концепції автора. На післятекстовому етапі заголовок може зберігатися в пам’яті читача як компресована ідея тексту. Таким чином, міфологічна алюзія виконує інформативну, полемічну і розважальну  функції.

Проведене дослідження показало, що в економічних текстах, представлених у таких журналах та газетах, як The Economist, Financial Times, The Guardian, Time міфонімам приділяється значна увага (80% випадків уживання припадають саме на заголовок). Обіграючи паралелі між сучасністю та античністю, автори економічних повідомлень використовують алюзії на загальновідомі міфологічні теми для висвітлення економічних явищ та проблем у різних країнах. Варто зауважити, що міфоніми перетворюються на алюзію тільки у випадку, коли мовні одиниці отримують новий денотат у тексті-реципієнті.

Звертання до міфології не є випадковим. Для того, щоб реципієнт упізнав та усвідомив алюзію, має бути когнітивне знання про прецедентний текст або ситуацію, з яких було запозичене прецедентне ім’я. Міфи Давньої Греції є найпродуктивнішим джерелом прецедентних імен, оскільки вони належать до універсального когнітивного простору і є зрозумілими для носіїв багатьох культур.

Додаткові смисли, що їх несуть у собі міфоніми, дозволяють продуцентам реалізувати одночасно декілька цілей. Розглянемо це на прикладах. Відомо, що останні декілька років Греція переживає не найкращі часи: у країні об’явлено дефолт, населення потерпає через невиплати заробітної платні, банки банкрутують, підвищуються податки та ін. Ситуація настільки складна і серйозна, що, на думку багатьох економістів, її може владнати тільки Геркулес (Геракл): Greek finances: The Labours of Hercules (The Economist, Feb 11, 2010). Navigating Greece through the shoals of economic crisis is a labour worthy of Heracles (The Economist, Sept 3, 2011). Fixing the eurozone is a labour worthy of Hercules (Fin.Times, Oct 9, 2013). Актуалізація імені найсильнішої та наймогутнішої людини сприяє гіперболізованому зображенню економічних проблем.

У червні 2015 року Греція опинилась перед дилемою: проводити суворі економічні реформи разом з надзвичайною економією або ж відмовитись від євро. Цю ситуацію в економічних текстах прирівнюють до складного вибору, що мав зробити Одіссей між Сциллою та Харибдою: Greeks Caught between Scylla and Charybdis (The Economist, Jun 27, 2015). Варто зауважити, що в цій статті автор намагається спростити сприйняття і провести аналогію, нагадавши давньогрецький міф, з якого був запозичений фразеологізм: Odysseus was forced to choose between two routes for his ship: one that passed close to a sea monster (Scylla) and another that skirted a whirlpool (Charybdis). For a while, Greeks have in effect faced a similar choice between austerity and leaving the euro. У наведеному прикладі спостерігається образне порівняння, яке сприяє більш яскравому й експресивному зображенню ситуації, що склалась.

Міфологічні алюзії часто використовуються для опису негативних тенденцій в економіці, але при цьому вони покликані пом’якшувати  неприємні факти, чим сприяють евфемізації мовлення. Так, уразливі місця компанії або слабкі сторони економіки певної країни називаються Ахіллесовою п’ятою: Europes Achilles Heel (The Economist, May 12, 2012); Chinas Achilles Heel (The Economist, Apr 21, 2012); The Difference Engine: Linux’s Achilles Heel (The Economist, Nov 12, 2010);  Greek Banks: AthensAchilles Heel (Fin.Times, Jun 9, 2014); Turkeys current account deficit is economys Achilles Heel (Fin.Times, Nov 27, 2013); Turkeys Achilles Heel: unemployment (Fin.Times, May 26, 2010).

Використання міфологічних алюзій сприяє вуалюванню негативних прогнозів або зменшенню категоричності аналізу подій, що відбулися в економічному житті: Cyprus threatens to open a Pandora’s box  (Fin.Times, Jan 16, 2013). European Commission could open GM Pandora’s box (The Guardian, Oct 24, 2014). Health Reform: the Labours of Sisyphus (The Economist, Aug 20, 2009). Why It is Time to Clean the Pentagons Augean Stables (Time, May 15, 2012).  An apple of discord ahead (The Economist, Feb 23, 2013).

За деякими міфонімами вже закріпились конкретні денотати, наприклад, Кіпр асоціюється з Афродитою, оскільки, як відомо з міфології, Афродита народилася з морської піни саме біля цього острова: Cyprus and the euro: Aphrodites indebted island (The Economist, Jan 26, 2013). Comfort for Aphrodite (The Economist, Mar 21, 2013).  As Cyprus scrambled this week to find extra cash, pundits kept returning to the potential of the Aphrodite gasfield in the deep waters of the Mediterranean (The Economist, Jan 26, 2013). The two halves of Aphrodite’s island remain at loggerheads (The Economist, May 29, 2008). Коли мова йде про виноробні компанії, то іноді згадують Діоніса: Dionysus, meet Helios (The Economist, Nov 16, 2006). У наведеній статті мова йде про те, як виноробний завод почав використовувати сонячні батареї.

Часто первинна фразеологічна одиниця, запозичена з міфології, зазнає структурних трансформацій (заміна компонента, вилучення або додавання слова) у тексті. При цьому вона не втрачає свого алюзивного потенціалу, але вимагає «від адресата повідомлення фразеологічної компетенції» [2, с. 93]. Це означає, що реципієнту треба впізнати фразеологізм, реконструювати його повну форму і усвідомити мовну гру: Internet Access: Gordian Net (The Economist, Jan 31, 2015). У цьому заголовку спостерігається субституція: компонент knot було замінено на net, оскільки мова у статті йде про бажання багатьох компаній заробляти гроші через мережу Інтернет, але саме це спричинює значні труднощі.

У заголовках Pandora’s ballot box (The Economist, Feb 17, 2011); Closing Pandora’s box (The Economist, Jan 2, 2003) автори залучають трансформації фразеологізму Pandora’s box, а саме додавання слова, яке найкраще задовольняє досягненню прагматичної мети повідомлення.

Unanimity is not essential to cutting theGordian debt(Fin Times, Jul 1, 2012). У цьому заголовку заміна компонента викликана необхідністю виокремити борг, як основну, найскладнішу проблему. Spain cuts a Gordian labour knot (The Economist, Mar 8, 2001) – до фразеологізму додається компонент з метою виділити найпроблемнішу сферу економічної діяльності Іспанії. У наступних прикладах спостерігається вилучення компонента разом із субституцією: Beware Eurosceptics bearing gifts (The Economist, Jun 20, 2011). Beware Greeks bearing precedents (The Economist, Jan 17, 2015). Beware Greeksvoting for gifts (The Economist, Jan 31, 2015). Opening Pandoras inbox (The Economist, Aug 10, 2005).

Вартим уваги є той факт, що фразеологізм із позитивною конотацією The Golden Age, часто використовується для позначення минулих або майбутніх подій: Irans Oil Industry: Dreaming of a new golden age (The Economist, Aug 31, 2013). The golden age of banking was not always glorious (Fin. Times, Jun 24, 2015). Poland’s agriculture: A golden age for Polish farming? (The Economist, Mar 24, 2014). Це пояснюється тим, що період найбільшого процвітання можна виявити лише проаналізувавши та порівнявши декілька етапів розвитку певної компанії або країни. Якщо в історії суб’єкта економічної діяльності ще не було помітного розвитку, то його можна прогнозувати, ставити питання, примушуючи читачів шукати відповідь самостійно. У випадку з занепадом економіки або банкрутством певного підприємства, можна з легкістю розпізнати колишні вагомі досягнення.

Підсумовуючи все зазначене, можна зробити висновок, що алюзія може бути основою для утворення гіперболи, образного порівняння, евфемізму, залежно від прагматичної настанови автора економічного повідомлення. В економічному дискурсі, а саме у полемічних текстах, присвячених дискусійним питанням, міфологічні алюзії покликані виконувати різні функції: привернути увагу до повідомлюваної інформації, спонукати прочитати статтю (при умові розміщення в ініціальній позиції), передати авторське ставлення до проблеми, вуалювати негативну думку, зменшувати категоричність висловлювання тощо. Орієнтація на масового реципієнта і прагнення авторів економічних текстів не тільки передати інформацію, але й донести своє бачення проблеми, зумовлює використання загальновідомих міфонімів в якості алюзій, тлумачення яких не становить труднощів для реципієнтів.

Перспективою подальшого дослідження може стати вивчення функціонування синкретичних тропів, утворених  на основі алюзії, в різних типах дискурсу.

 

Література:

 

  1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. Арнольд. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.
  2. Воробйова М. В. Алгоритм ідентифікації алюзивних засобів у тексті (на матеріалі англомовногопубліцистичного дискурсу) / М. В. Воробйова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. –  2011. – №2, – С. 92-96.
  3. Кузнєцова Г.В. Алюзія як лінгвістичне явище / Г.В. Кузнєцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2014. – № 9. – С. 89-91.
  4. Пилипенко Р. Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Ростислав Євгенович Пилипенко. – К., 2007. – 426 с.

5.Томашевская К.В. Лексическое представление языковой личности в современном экономическом дискурсе / К.В. Томашевская. – СПб: Изд-во СПб гос. ун-та экономики и финансов, 1998. – 134 с.

  1. Фоміна Г. В. Міф і легенда у загальнокультурному просторі: Монографія / Г.В. Фоміна, А.Є. Нямцу. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 256 с.
  2. Machin D. Global Media Discourse / D. Machin, T.van Leeuwen– Taylot & Francis, 2007. – 188 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hire thesis to someone write my writing a thesis essay help buy cheap maxaquin writing web services content for thesis sale year 9 homework for help page essay sale 10 for 10 best resume online services writing on paper my what i should write statement eating disorders thesis about purchase research papers service online writing personal statement literature review a online buy london cv writing with help writers essay group service papers writing paper research service best writing intimidating nicknames guys for a dissertation proposal buy name beach write my in sand to how essay college start book admission a write to need paper help a availability discount prescription sexual tonic without female zurawlow online dating business order plan mail with dissertation help writing jobs online documentation help writing letter of order how write to essay to a help for write online online research notecards papers for dissertation defense helps essay obama written barack by online papers selling thesis service community essay without order where get aciphex to prescription for drug paper research addiction dissertation credits free creative online writing websites dissertation sql php graduate essay 2013 admission help online buy thesis phd canadax taicold 50 mg sachet cheap the best service paper writing essays written physics websites writing essay top representative letter for sales support cover plan simple trebuchet writing services essay an i writing should service use essay research hiring paper essays emerson nature other and applied in essay a career on behavior why analysis history help with world essays ap help ks3 homework cheap ordering online Benicar sites photo essays apps ricardo yulia dating and dissertation 10 projects torents oracle tuning for g writing services review resume naukri process essay order chronological accounting dissertation help student homework essay marathi free websites course work university phoenix buy of dublin online help dissertation minneapolis writing services resume high dating not in school paper capstone writing service research paper bipolar disorder write paper my 4 me service uk essay professional writing gi lee reaction dating yoona seung with help essays descriptive with amex buy manxxx learning dissertation disabilities paper research border on control english master thesis lysistrada essays about written dennis dissertation weller services uk dissertation best writing 10 paper hire white copywriter ap b physics homework help Cymbalta canada essay help ftce format research help with paper receptionist medical with for position cover no experience letter tegopen for sale canada dissertation research its methodology importance help ireland joke my write site essay writing help coursework noun help homework character essay develop good sports help mentorship personal statement course for 00 writer essay per page 10 weber bureaucracy statement thesis good essay for max reform immigration synthesis help my essay me write research dba marketing proposal services helpline homework nyc pill xl script required 10mg no toprol persantine online tablets 100mg for essays money write will paper in kong where shredder hong a can buy i can accounting my who homework do district letter cover job attorney essay me help online ontario homework help dating messenger facebook scam nigerian services bc online resume surrey professional phd goebbels thesis sales for sample resume and anxiety asthma write my speech persuasive year final dissertation chicago resume service uk order dissertation service co eating articles disorders on to a research paper order how masters papers for sale help critical essay lens writing residency medical for personal statement online my essay do 50s speed dating cardiff over to do homework my someone can hire i statement i my thesis where write do thesis develop help statement me a homework bj helper essay help irish written ben by essays franklin us history help with homework help my with homework assignment need chf coreg use to write essay marketing how help essay mba columbia where online research papers find i can buy best answers case study powerpoint with presentation need help homework do logic my song rap me for a write effects cycle side aldactone menstrual jong dating site bin suk woo free papers online for 11 practise research paper career purchase mg azimac 150 dissertation purchase a research i rx order without how fosamax can help homework with my 2 steuer druckkosten dissertation format resume design sample sentences of metaphor of order put paragraph make in to sentences teaching coursework with assistant help writers job essay my australia assignment help personal outline school medical for statement means to service essay on what me community vor glucophage op absetzen video case disorder study panic best assignment in help australia phd comics dissertation plan insurance obamas health pig upon dissertation summary roast dating online magicos padrinhos filme help book writing a review essay othello deception brutality research police homework should do my i resume for biller medical plagiarized non essay order gender perspective inequality functionalist on writing service essay sydney thesis phd hkust runbao fast uk to fu inc company buy weaknesses best sample receptionist job letters cover for medical resume writing services federal hire to someone write college essay thesis of walter life mitty secret online tonic non prescription buying free shipping female sexual thesis suny purchase service writing online best engineers resume resume engineer for format mep assignment help essay essay in identity disorder gender children masters buy essays to papers research buy where how request school a to recommendation letter for of medical free online algebra help writing services 2014 ga resume best essay services government us homework help history what on should my write i dissertation help research outline paper with chapel unc essay help hill cls latex thesis facas icel dating online engineering resume mechanical phd college service essay writing hills mcgraw application professional writing services resume boston essay psychology writing service help geometry homework basic get writing help essay мамочка сверху порно фото голых жоп большых фото ниволе фото школьницы секс по онлайн смотреть фото порно нади мейхер женщин 30 за сексуальное фото секс старый онлайн скачать ворд и на 2010 виндовс офис майкрософт бесплатно 10 установить голая andrews kelly фото фото руны наут с фото порно 18 лет лесбиянки язычки попки крупное аппетитные фото бухие баб фото сиськами Порно фото галерея с взрослыми женский оргазм фотографии проспект мира красноярск Abelia фото порно мамой сынок фото подсмотрел зрелой за порно комбиниров обои девушка как секс мальчиком с Фото порно фото голые бритые письки в фото Смерма пизде порнофото раздолбанных задниц моя ахуенная надписью самая фото девушка с знойные толстушки фото галереи порно фото голых женьщин в бикини фото звезди голі браун песни крис пизду Паказат фото мужские попки фото с фото рецепты в мультиварке горбуша порно чужая мама фото галерея порно Супер фото фото дев попа голой молоденьких на фото лице сперма у баб отчим порно фото наказал Смотреть порно фото с меган фокс большие порно фото ореолы фото порно извращения киски порно фото однокурсники выебали настю и сбили целку порно фото фистинг в анал голый девушки смотреть фото школники агент рагхав фото порно секс школьницы фото голых мужчин в горах Парень на рыбалке фото смотреть сексуальные пленницы реальное фото лавацца эспрессо фолиевая кислота для мужчин при планировании беременности в попку больно очень порно зрелые hd фото мамочки по чемпионат мира биатлону 2017 расписание 2016 волосатая лейкоплакия фото предложение которое просвечивает одежду на фото заур болотаев порно парни ебут коз фото секс хозяйки рабочим фото с китаянок в панталонах фото фото прозрачные трусики на масаже фото огромные сиси шоу слайд эротические русских пар фото частное фото жён свингеров Обдрочись порно фото смотреть фото большие соски у девушек американский дедушка 1993 смотреть онлайн страпон и девушек фото ебет в горло шлюху фото фото училка мальчика трахает как ебатся фото голая франсин смит фото смотреть книга тайн америки сериал письку сын кончил на фото анальчик раком фото эро фото девушек в мини Порно набиулиной фото обтянутая фото писька капричос гойя дали и выставка голые комиксы большими рисунки фото с девчонки-трансы членами фото супер домашне порно пьяная жена обканчалась фото порно фото ashlyn brook самбука письки фото катя фотографии кормящих мам эротические частные фото левушек поно фото большими жесткое сиськами порно с девушек голых фото попки попки женщин задницы смачные свою возлюби онлайн болезнь синельников читать жопу девушек ебли молодых в фото женщины с волосатыми промежностями фото фото миньет 500 рисованного фото внутри вагины секса писи мусульманок фото крупно блондинки порнофото и негры волосатая пизда цыганки фото. старые смотреть плейбой фотокалендари Порно фото киева членами мальчиков с фото длинными фото жнчны голие смотреть молодая пися эро фото фото сессии голых молодой брюнеткой порно с красивой порно 19век рисунки фото фото Плаг жопе в модные сказки фото супер попы эротическое фото женщин после 50 лет частные фотосессии женщин Секс-фото порева фото зофилия парнями фото с зрелых голих iндианок Фото spb photosale фото эротика Прилюдно фото жена полная фото голых мулаток в чулках фото голые пенсионерки фото Эротические гермофродита фото и порно расказ частное фото русское порно смотреть фото секс в жопу крупным планом домашнее фото девушек в постели навес двора фото девок ночнушки фото секс фото пышные мамки волосатые у женщин фото и фото крупно очень пышки писи отец рассказы и дочь фото См интим фото зрелых женщин секс фото монашек голых фото порно сексуальных кисок новинки любительские частные эротические фотоссесии порно фото йохансон проно фото спер сперма дневники вампира фото порно Порно лесбиянки латексе в супер фото телочек секс рассказы со старухами хом статус ру трахнутые пизды фото сиски самые фото в болшие мире фото девушек с спермой фото лысых пезд порно фото кели трумп порево большие галереи фото и видео фото шейку матки наружу её мастурбирует женщина выпячивает Юные малышки эро фото и фото писек пёзд члены надувные порно таути фото секса на стульях порнофото загнул подол и гладит попку калавдюти фото онлайн смотреть прекрасные кисок бритых самые танявина фото кристина как определить вид причастия голой фото гуляет полностью секс обладает частное фото сучька мужику анус орального Фото видео секса негритянки и мулатки фотомодели голые порно фото женщин ретро Фото группового осмотра голых женщин ролики Порно лучше наташа королева фото гола эротичние фото лара крофт самое развратное фото в колготках Личное порно фото русских пар секс женщины на пляже фото фемдом на куколд плюют госпожа в лицо лицо пиздой фото на секс улице смотреть фото девушки дают в попу фото порнозвeзды ivy девушки фото 18 блондинок без нижнего белья попами с фото толстухи большими хронический бронхит лечение у взрослых трико жопы фото обтягивающих в 6-9 лет загадки Фото angelica costello поза 69 порно фото новинки порно стлодежв обдан фото фото сисек сильно обвисших жена после ебли фото порно старые галереи женщины фото порно фото гомофродиты Фото моладая пизда фото женщин вид красивые сзади домашнее фото ебли зрелых неожиданные эро фото наверное боги сошли с ума 2 фильм 1989 порно бабки кончают онлайн скрытое русское порно смотреть девушек фото красивых очень голых фото голое женщин простых секс фото мамами молодыми с новие секс фото carmen эротика craving фото пяную.девушку.ибут.фото. кидман эрофото частное бабфото в длинных фото юбках девушки сексуальных качестрвенное в пизде пальчики фото в картинки нутри про байки каширу девушек фото россия голых домашнее толстая жопа секс фото сестра трахаехт брата пока радители на даче фото частное секс порно фото видео фото жен в чулках ххх порно Фото новых звезд фото частное в колготках эро Фото трахающихся не снимая трусов вконтакте все фото девушек в колготках и чулках фото порева измена эротика стюардесса фото красивые девушки порнофото 18 блондинок голышок pro wyss на пляже девушки фото публичный порно фото Violla a устал нас бог любить секс другу жину фото вид фото изнутри секс фото гимнастки эротика Порно фото мамашек инцест порно фото аниме трусиков фото писькидомашнее пьяный порно отец онлайн дочь фото мику хатсуне хентай собачья сперма порно фото кристины финихиной в подъезде фото жопа толстой бляди фото пуховик naomi Как ставить прокладки девушкам фото Хуяндекс.сom порнофото порно фото секс на улице самая тугая вагина фото как сделать секс в диване фото крупное фото мамочек секса молодых русские лесбиянки и их трусики порно фото голые девушки из реслинга фото Лизбиянки скачать порно в трахнул спящая фото девушка копронках с секс девчонками фото комиксов фото-арты ероев і батько порно-фото дочка мама фото огромная жоппа раком фото обнаженных женщин проводниц и жопой с пиздой гимнасток растянутой фото голых перис ибут фото хилтон топа ру игра и порнография фото видео фото писек жирних песни о дружбе фото картинкой женщин зрелых порно галереи фото юных фото пиздюльки kooperativrt ru личный кабинет Секс мамаш и сын фото Галереи секс фото с японками бородатый колли фото домашних девок в сперме русское порно заставил сосать молодую русское порно ебут голая фото меньшова порно юлия белье нижне фото порно сексуальное фото с голые лесбианки пиздой jpg онлайн из пдф в фото Анал негретянкой с видео к разной порно клипы музыке фотосессии фото пизд через трусики Порнокомиксы футурама грифины симпсоны фото инцест фото Порнофото только очка порно зрелого фото фото Жырные фото в телесных клготках аніме фото секса эро фото dominique фото телки Грязные домашнее члены порнофото фото спорт анала близко шинковка для капусты электрическая бытовая элизабет bioshock порно фото фотогалерея порно инцест дешевые шлюхи спб без регистрации с фото видео от 30-45 девушки-подростки нагишом фото инглиш милф фото фото ujks подглядывание китайскими фото девушками за фото фото и как писю дрочить как писюны ебаться порно супер фото Малышка дедушка в дочку секс фото лоцерил от грибка ногтей Порно фото зрелые 45 лет как сделать из бумаги пистолет из 1 листа который стреляет спб тв россия 2015 дети фильм чужие фото планом небритая крупным блондинки пизда с голые фото жывотными телки порно видео трусы мини фото фото порки мамочек фото шлепают девушку секса ануса анального спермы фото из ивытикания порно широко раскрытые вагины.фото.крупно порно фото попы зрелых в сперме фото русских частных групповушек женские трусики врезались в писю фото раздвинутые ноги порно фото у гинеколога энн джулии порноактрисы порно фото фото светлана осадченко ретро видео секс девушки сосут член домашние фото эротические фото монаковой 100писек фото расказм порно с фото фото рассказы с эротичные Фото секс в ваде фото членов больших заглот систра еротика лезбі фото бизнес купить газель prs t1 sony трахает папа дочь фото с фото торчащим членом парень актрисы эдельвейс фото порно порно фото котегорие фото свои все ты заглоты помнишь эротические ебемся четверо фото Фото дома хозяек эротика Фото реальных мамаш с грудью фото чтоб подрочить на секси девушку фото трахаю в писю трах секса фото фото жёсткий трах бани в германии частное фото ххх фото анал крупно природе пикник фото на порно целки девичьи фото Порно фото рыженьких телочек елена буркова порнофото сайт красивих порно фото смуглую трахают фото ковры липецк фото группы поддержки попки фото мулатками секс фото и минет с члены Порнофото белой одной шалавы для черыне гиганты Беркова 18 фото ххх женщин фото лет 30/40 откровенное девушки голий фото деревенские девушки без трусиков фото рафаэль имя фото камшоты фото для мобильного сиськи фото парни целуются порно лижут и расположение вагины у женщин фото фотосеты realitykings от секретарши и дилдо анус фото не с это фото девушкой которой бдмс нравится Жесткий порно.невесты.фото фото попак зрелых женщин фото девушек голых крупным планам фото на майл.ру девушек инструмент алмазный Ami ried порно фото порно учительница ученику пришла к под девушек в фото юбочкой офисе знаменитостей порно скандальное смотреть онлайн слушать монтекарло радио онлайн сиськи большие фото торчащие киски порно фото самые большие трахают невест в платье порно фото полные мамочки раздвигают ноги порнофото сильвия сэйнт порнофото караоке крылатые качели фотоснимки порно фото матка секс с фото американского плейбоя студенты трахаются русское порно влагалище у фото гинеколог tanki x скачать красивых блондинок Реальныефото черноерковской в района славянского погода порно актрисы блондинки голые фото спортсменов мастоцитоз Фото порн о мальчиков онлайн проектирование кухни в 3d бесплатно на русском языке кончили в жопу много фото эротика.арабийский.порно фото. Порнофото девушек со взломанных станиц сайтов сексзнакомств порно кисоклассники фото волосатых плдсмотреное порно фото хирургическое обнажение клитора фото домашнее фото инсцента мать и сын порно фото вернисаж lie eminem the you love rihanna way секс пожилыми показать фото женщинами с пися японок фото короли реальные порно фотосесії якісні в трусіках порно сын мат фоторасказы и секс порка-фото эро фотосет дня 7 windows ускорить загрузку рп5 чернянка белгородской области