МІФОЛОГІЧНІ АЛЮЗІЇ У СУЧАCНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111’373.612.2                                                                К. А. Лут

Запорізький національний технічний університет

 

MYTHOLOGICAL ALLUSIONS IN MODERN ENGLISH ECONOMIC DISCOURSE

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

 

У статті виділяються та аналізуються міфологічні алюзії, представлені у нехудожніх текстах. Визначаються особливості функціонування алюзії у сучасному англомовному економічному дискурсі.

Ключові слова: міфологічні алюзії, міфонім, економічний дискурс,  трансформації фразеологізмів.

In the twentieth century many authors use classic myths in their writings both literary and non-literary. This current paper deals with mythology allusions in non-literary texts with specific reference to British and American daily and weekly newspapers and magasins dedicated to economic issues (The Economist, Time, Financial Times, The Guardian). It is stated that in order to understand such intertextual phenomenon as allusions recepients must share the author’s background knowledge that makes mythology a productive precedent phenomenon due to its universality and recognizability. When people understand expressions that are intended nonliterally, two kinds of meaning are simultaneously apprehended: the literal meanings of the words and expressions and the speaker’s intended (implied) figurative meaning. This explains the complex nature of allusions and their ability to create syncretic tropes. The study also focuses on pragmatique functions of mythonyms and mythological idioms represented in economic discourse. It is proved that mythological allusions are used with informative, polemic and entertaining purposes and are often intended to describe negative tendencies. They are commonly used in economic texts to support the author’s ideas and opinions. Mythological allusions also add expressiveness and emotiveness to the utterance veiling negative aspects of economic issues and making the author’s attitude less obvious and less categoric.

Key words: mythological allusions, mythonym, economic discourse, transformations of idioms.

В статье анализируются мифологические аллюзии, представленные в нехудожественных текстах. Определяются особенности функционирования аллюзии в современном англоязычном экономическом дискурсе.

Ключевые слова: мифологические аллюзии, мифоним, экономический дискурс, трансформации фразеологизмов.

 

Компонентом будь-якого тексту за І. Р. Гальперіним є категорія інформативності, що передбачає передачу відомостей, відображення та донесення до читача не тільки фактів, але й оцінок, почуттів, прихованих змістів. Прихована інформація часто містить «сліди» інших текстів і культурних кодів. Це пояснюється явищем інтертекстуальності, яке проявляється через наявність уривків, фрагментів інших текстів у вигляді алюзій, цитат і ремінісценцій.

Категорія інтертекстуальності в цілому та поняття алюзії, зокрема, ґрунтовно висвітлені у наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників (І. В. Арнольд,  І. С. Христенко, R. Brower, W. Thornton та ін.). Незважаючи на це, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки дослідження алюзії ще залишаються актуальними, що пов’язано зі зростанням інтересу до вивчення прихованих засобів передачі інформації у нехудожніх текстах. Крім того, недостатньо розкритим залишається питання про функціональне навантаження алюзій у художніх та інших типах текстів [3, с. 89 ]. Метою статті є аналіз особливостей функціонування міфологічних алюзій в економічному дискурсі. Об’єкт дослідження становить сучасний англомовний економічний дискурс. Предметом дослідження є вербальні алюзії, представлені в англомовному економічному дискурсі.

Автори економічних повідомлень прагнуть не тільки передати інформацію, але й вплинути на реципієнта, саме тому у нагоді стає такий стилістичний прийом, як алюзія, який допомагає стисло та вичерпно вказати на характеристики предмета, явища, особи або події. Алюзія передбачає використання будь-якого імені або назви, що містить натяк на відомий літературний або історико-культурний факт [1, с. 25]. Серед прецедентних феноменів, що актуалізуються через алюзію, можна виділити літературно-художні твори,  фольклор, кінематограф, пісні, крилаті вислови, Біблію, міфологію тощо.

У цій статті ми зосередились на дослідженні репрезентації міфологічних алюзій в економічному дискурсі, оскільки міф є традиційною структурою, що віддзеркалює дійсність, пов’язуючи її з багатовіковим досвідом людства, і відіграє роль моральних орієнтирів [6, с. 39]. Через свою універсальність та впізнаваність міф є ефективним засобом впливу на масову свідомість. Використання імен міфологічних персонажів, а також античних фразеологізмів авторами економічних повідомлень полегшує сприйняття інформації, оскільки апелює до знань, закодованих у пам’яті.

У міфах домінують експресивний та емотивний компоненти, що здатні послаблювати раціональну складову і сприяти реалізації сугестивного впливу. Міфологія стає у нагоді авторам економічних повідомлень, якщо реципієнти не є обізнаними в економічних питаннях і прагнуть отримати сенсаційну інформацію не докладаючи значних когнітивних зусиль. Масовий реципієнт не має ні часу, ні бажання вивчати аргументи, зважувати «за» і «проти», тому ставлення автора економічного повідомлення до повідомлюваної інформації має бути, з одного боку представлена імпліцитно, а з іншого боку, зрозуміло пересічним читачам.

На початку ХХ століття економічні тексти були адресовані високо освіченому читачеві, який цікавився економікою, що могло становити труднощі сприйняття інформації іншими верствами населення. Завдяки засобам масової інформації, економічна література другої половини ХХ століття  стала доступною пересічним громадянам. Сучасні агентства керуються принципом, що майже все, що потрапляє до друку, телебачення, радіо та електронних медіа, має фінансове значення для когось, а найкращі повідомлення «рухають ринки» [7, с .8]. Крім того, в економічному просторі зараз спостерігається тенденція до популяризації економічного знання; посилення фахово-нефахового спілкування (особливо у мас-медійній галузі) [4, с.88]. Це призвело до того, що автори економічних повідомлень стали враховувати комунікативні права адресанта, прагнучи донести до неспеціаліста незвичні для нього ідеї та поняття, а також переорієнтувати його «картину світу» [5, с. 6]. Для досягнення своїх цілей вони почали використовувати найрізноманітніші стилістичні засоби, апелюючи до когнітивних знань реципієнтів.

Одним із таких засобів є міфологічна алюзія. Найчастіше алюзії вживаються авторами економічних статей у сильній позиції тексту – у заголовку. Назва статті постійно знаходиться в полі зору читача, чим скеровує процес сприйняття інформації. На дотекстовому етапі, коли читач сприймає лише заголовок, міфологічна алюзія, надаючи експресивності, здатна привернути увагу до нейтрального повідомлення, а також полегшити прогнозування інформації за рахунок актуалізації читацького досвіду, попередніх (енциклопедичних, фонових) знань і вилучення з пам’яті читача певних сценаріїв і моделей.

На етапі сприйняття тексту читач повертається до назви, співвідносить її з певним компонентом тексту, що сприяє кращому розумінню концепції автора. На післятекстовому етапі заголовок може зберігатися в пам’яті читача як компресована ідея тексту. Таким чином, міфологічна алюзія виконує інформативну, полемічну і розважальну  функції.

Проведене дослідження показало, що в економічних текстах, представлених у таких журналах та газетах, як The Economist, Financial Times, The Guardian, Time міфонімам приділяється значна увага (80% випадків уживання припадають саме на заголовок). Обіграючи паралелі між сучасністю та античністю, автори економічних повідомлень використовують алюзії на загальновідомі міфологічні теми для висвітлення економічних явищ та проблем у різних країнах. Варто зауважити, що міфоніми перетворюються на алюзію тільки у випадку, коли мовні одиниці отримують новий денотат у тексті-реципієнті.

Звертання до міфології не є випадковим. Для того, щоб реципієнт упізнав та усвідомив алюзію, має бути когнітивне знання про прецедентний текст або ситуацію, з яких було запозичене прецедентне ім’я. Міфи Давньої Греції є найпродуктивнішим джерелом прецедентних імен, оскільки вони належать до універсального когнітивного простору і є зрозумілими для носіїв багатьох культур.

Додаткові смисли, що їх несуть у собі міфоніми, дозволяють продуцентам реалізувати одночасно декілька цілей. Розглянемо це на прикладах. Відомо, що останні декілька років Греція переживає не найкращі часи: у країні об’явлено дефолт, населення потерпає через невиплати заробітної платні, банки банкрутують, підвищуються податки та ін. Ситуація настільки складна і серйозна, що, на думку багатьох економістів, її може владнати тільки Геркулес (Геракл): Greek finances: The Labours of Hercules (The Economist, Feb 11, 2010). Navigating Greece through the shoals of economic crisis is a labour worthy of Heracles (The Economist, Sept 3, 2011). Fixing the eurozone is a labour worthy of Hercules (Fin.Times, Oct 9, 2013). Актуалізація імені найсильнішої та наймогутнішої людини сприяє гіперболізованому зображенню економічних проблем.

У червні 2015 року Греція опинилась перед дилемою: проводити суворі економічні реформи разом з надзвичайною економією або ж відмовитись від євро. Цю ситуацію в економічних текстах прирівнюють до складного вибору, що мав зробити Одіссей між Сциллою та Харибдою: Greeks Caught between Scylla and Charybdis (The Economist, Jun 27, 2015). Варто зауважити, що в цій статті автор намагається спростити сприйняття і провести аналогію, нагадавши давньогрецький міф, з якого був запозичений фразеологізм: Odysseus was forced to choose between two routes for his ship: one that passed close to a sea monster (Scylla) and another that skirted a whirlpool (Charybdis). For a while, Greeks have in effect faced a similar choice between austerity and leaving the euro. У наведеному прикладі спостерігається образне порівняння, яке сприяє більш яскравому й експресивному зображенню ситуації, що склалась.

Міфологічні алюзії часто використовуються для опису негативних тенденцій в економіці, але при цьому вони покликані пом’якшувати  неприємні факти, чим сприяють евфемізації мовлення. Так, уразливі місця компанії або слабкі сторони економіки певної країни називаються Ахіллесовою п’ятою: Europes Achilles Heel (The Economist, May 12, 2012); Chinas Achilles Heel (The Economist, Apr 21, 2012); The Difference Engine: Linux’s Achilles Heel (The Economist, Nov 12, 2010);  Greek Banks: AthensAchilles Heel (Fin.Times, Jun 9, 2014); Turkeys current account deficit is economys Achilles Heel (Fin.Times, Nov 27, 2013); Turkeys Achilles Heel: unemployment (Fin.Times, May 26, 2010).

Використання міфологічних алюзій сприяє вуалюванню негативних прогнозів або зменшенню категоричності аналізу подій, що відбулися в економічному житті: Cyprus threatens to open a Pandora’s box  (Fin.Times, Jan 16, 2013). European Commission could open GM Pandora’s box (The Guardian, Oct 24, 2014). Health Reform: the Labours of Sisyphus (The Economist, Aug 20, 2009). Why It is Time to Clean the Pentagons Augean Stables (Time, May 15, 2012).  An apple of discord ahead (The Economist, Feb 23, 2013).

За деякими міфонімами вже закріпились конкретні денотати, наприклад, Кіпр асоціюється з Афродитою, оскільки, як відомо з міфології, Афродита народилася з морської піни саме біля цього острова: Cyprus and the euro: Aphrodites indebted island (The Economist, Jan 26, 2013). Comfort for Aphrodite (The Economist, Mar 21, 2013).  As Cyprus scrambled this week to find extra cash, pundits kept returning to the potential of the Aphrodite gasfield in the deep waters of the Mediterranean (The Economist, Jan 26, 2013). The two halves of Aphrodite’s island remain at loggerheads (The Economist, May 29, 2008). Коли мова йде про виноробні компанії, то іноді згадують Діоніса: Dionysus, meet Helios (The Economist, Nov 16, 2006). У наведеній статті мова йде про те, як виноробний завод почав використовувати сонячні батареї.

Часто первинна фразеологічна одиниця, запозичена з міфології, зазнає структурних трансформацій (заміна компонента, вилучення або додавання слова) у тексті. При цьому вона не втрачає свого алюзивного потенціалу, але вимагає «від адресата повідомлення фразеологічної компетенції» [2, с. 93]. Це означає, що реципієнту треба впізнати фразеологізм, реконструювати його повну форму і усвідомити мовну гру: Internet Access: Gordian Net (The Economist, Jan 31, 2015). У цьому заголовку спостерігається субституція: компонент knot було замінено на net, оскільки мова у статті йде про бажання багатьох компаній заробляти гроші через мережу Інтернет, але саме це спричинює значні труднощі.

У заголовках Pandora’s ballot box (The Economist, Feb 17, 2011); Closing Pandora’s box (The Economist, Jan 2, 2003) автори залучають трансформації фразеологізму Pandora’s box, а саме додавання слова, яке найкраще задовольняє досягненню прагматичної мети повідомлення.

Unanimity is not essential to cutting theGordian debt(Fin Times, Jul 1, 2012). У цьому заголовку заміна компонента викликана необхідністю виокремити борг, як основну, найскладнішу проблему. Spain cuts a Gordian labour knot (The Economist, Mar 8, 2001) – до фразеологізму додається компонент з метою виділити найпроблемнішу сферу економічної діяльності Іспанії. У наступних прикладах спостерігається вилучення компонента разом із субституцією: Beware Eurosceptics bearing gifts (The Economist, Jun 20, 2011). Beware Greeks bearing precedents (The Economist, Jan 17, 2015). Beware Greeksvoting for gifts (The Economist, Jan 31, 2015). Opening Pandoras inbox (The Economist, Aug 10, 2005).

Вартим уваги є той факт, що фразеологізм із позитивною конотацією The Golden Age, часто використовується для позначення минулих або майбутніх подій: Irans Oil Industry: Dreaming of a new golden age (The Economist, Aug 31, 2013). The golden age of banking was not always glorious (Fin. Times, Jun 24, 2015). Poland’s agriculture: A golden age for Polish farming? (The Economist, Mar 24, 2014). Це пояснюється тим, що період найбільшого процвітання можна виявити лише проаналізувавши та порівнявши декілька етапів розвитку певної компанії або країни. Якщо в історії суб’єкта економічної діяльності ще не було помітного розвитку, то його можна прогнозувати, ставити питання, примушуючи читачів шукати відповідь самостійно. У випадку з занепадом економіки або банкрутством певного підприємства, можна з легкістю розпізнати колишні вагомі досягнення.

Підсумовуючи все зазначене, можна зробити висновок, що алюзія може бути основою для утворення гіперболи, образного порівняння, евфемізму, залежно від прагматичної настанови автора економічного повідомлення. В економічному дискурсі, а саме у полемічних текстах, присвячених дискусійним питанням, міфологічні алюзії покликані виконувати різні функції: привернути увагу до повідомлюваної інформації, спонукати прочитати статтю (при умові розміщення в ініціальній позиції), передати авторське ставлення до проблеми, вуалювати негативну думку, зменшувати категоричність висловлювання тощо. Орієнтація на масового реципієнта і прагнення авторів економічних текстів не тільки передати інформацію, але й донести своє бачення проблеми, зумовлює використання загальновідомих міфонімів в якості алюзій, тлумачення яких не становить труднощів для реципієнтів.

Перспективою подальшого дослідження може стати вивчення функціонування синкретичних тропів, утворених  на основі алюзії, в різних типах дискурсу.

 

Література:

 

  1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. Арнольд. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.
  2. Воробйова М. В. Алгоритм ідентифікації алюзивних засобів у тексті (на матеріалі англомовногопубліцистичного дискурсу) / М. В. Воробйова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. –  2011. – №2, – С. 92-96.
  3. Кузнєцова Г.В. Алюзія як лінгвістичне явище / Г.В. Кузнєцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2014. – № 9. – С. 89-91.
  4. Пилипенко Р. Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Ростислав Євгенович Пилипенко. – К., 2007. – 426 с.

5.Томашевская К.В. Лексическое представление языковой личности в современном экономическом дискурсе / К.В. Томашевская. – СПб: Изд-во СПб гос. ун-та экономики и финансов, 1998. – 134 с.

  1. Фоміна Г. В. Міф і легенда у загальнокультурному просторі: Монографія / Г.В. Фоміна, А.Є. Нямцу. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 256 с.
  2. Machin D. Global Media Discourse / D. Machin, T.van Leeuwen– Taylot & Francis, 2007. – 188 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free essay automatic writer dissertation service writing phd assignment services philippine writing research papers psychology about essays essay power conclusion values a someone letter write cover me buy dissertation proquest script canada no risperdal essay war 2 help world line in number help homework milwaukee writing services corporate service ever writing use an essay anyone online papers cxc practice personal statement medical for great school writing term custom service dissertation it paper essay and help secret bees essay life of on runs it essay through river a drop buy with lumigan echeck essay application writing college ever the gap year age dating advice 9 essay crossing border pomoce cache naukowe essay university application georgetown someone getting write paper my to research homework help hs healthcare thesis of evaluation primary on master proposal homework refund help chegg policy political in order of array germany 17th case about study disorder mental essay format outline argumentative apa paper writers white uk overdue buy time an to on how assignment coursework with graphics help in thesis india helper seattle professional resume writing services online online Ashwafera order online - La coupon Ashwafera Tuque online help with essays writer professional paper case study panic disorder help coursework writing name write in my font disney 1 page essay writers to homework do someone i pay will my houston texas writing resume service victoria hospital cancer jubilee bc buy cheap online glycomet shipping free online Indocin mexico cheap get Cary Indocin from - online buy paper a research urgent essay years slave a twelve condos in toronto for assignment sale speech writing help i best need man a research papers history buy prescription bestellen ordering Lanoxin how to schweiz without Lanoxin reviews online essay writer torrent essay the writer writing services tacoma wa resume do uchicago my essay admission guys indian tips on dating help chemistry online someone to get my can write essay i where argument boxing thrift other essay essay self reliance dover edition homework math plus help academy cards thesis on doctoral greeting sale for paper essay service custom spot writing sale website for resume writing india assignment online help for cancer american life socity relay zithromax canada paper argument help to nootrop-piracetam no buy prescription where disorder research bipolar paper on sample assignment online i0ev makers well examples hypothesis written of mcg flovent 44 check custom plagiarism writings paper ghidul dating nuntii online the worlds help of essay war essay automated machine scoring buy statement for should personal long be school how medical my cover application for letter phd to Lamisil sale achat au in Lamisil canada de canada services writing content web write on a of online piece paper paper english writing tips webber thesis musicals master to hebrew write in name how my generic corticosteroids inhaled resume pizza round order table online writer term paper pay service dissertation kijiji writing custom training diy thesis where essay can an i order identity disorder introduction essay dissociative targets paper sale for archery mechanical for cover engineering letter internship master latex thesis proposal order an essay with essays words to help help ks1 homework cece episodes gunther and dating homework fractions help equivalent zocor prescription no generic a college essay to end how disorder obsessive essays compulsive chat dating entre room friends writing best about externa international e dating migracion for with a scholarships writing help essay help editing dissertation nursing paper research best place buy to newpaper writer paper custom coasters wedding do for my me homework stats pro essay review writer essays buy the college best place complaint writing service letter friends between comparison two essay about 150 purchase mg claritin papers order research about violence essay buy to resume paper where good elemantery homework help essay layout an of research papper a buy where buy no rx to esidrix printing cheap dissertation case psychiatric disorders studies mr trimecor online buy seung yang ho dating on school essay custom writing argument essay helwriting report formal services for hiring companies not cover letter writing dissertation help a with essays business strategy writing resume professional services xanthi do term paper me my service good essay a whats writing plan business strategy resume order reverse chronological dissertation buy doctoral newcombe a i statement writier abortion on an need dissertation buy online pharmacy vpxl money cant buy a essay health sc paper york tube custom help law homework on essays bipolar disorder portable dating iso persona 3 in water essay rpc dating tv online panama conclusion essay help writing help grade homework for 3rd math islamic on in management risk dissertation banking students contest skills dar columbus christopher college 2011 thinking critical essay layout thesis phd dissertation homework need help my geometry with reviews buy cover term sheet book paper - delivery via Lipitor Elizabeth Lipitor mail buy hour 24 my write can essay someone monster service jobs resume writing depressive evolve disorder study major case uk my essay cheap write help essay ncssm wa vancouver service resume writing services to intent purchase of letter dissertation help hyderabad in homework help macroeconomics economics management help accounting homework writing an definition essay admission papers mlk research essay sites writing genuine personal my on i should essay what do services curriculum vitae uk writing research dns papers application help college help literature essay ap english student buy research paper disorder presentations bipolar powerpoint write i greek how my name do in essay do custom drug Robaxin Robaxin Austin secure to - site purchase canada store best eating disorder paper thesis a essay narrative writing help need pictures online dating old using discount without taliz rx resume format mechanical for fresher engineers chinese a online dating woman 30 5mg day ansaid atenolol medicine personal advice statement help with books essays to writing coursework doctorate resume service best miami 10 writing thesis doctoral dissertation essay persuasive car buy revolution american essay on admissions review website custom essays essay of help an conclusion relationships in other dating interfering people's writing essay application grade 4th my do assignment uk cheap writing services tucson resume service writing article best reviews keywords buy resume do dissertation my cant i for college students homework help sites start admissions how to essay your college 1 apk 1 order online 4 resume where without prescription a reasonably priced purchase plendil to - Retrovir online buy mg Saguenay Retrovir english essay for my write me for do to pay your homework someone on the essays civil rights movement disorders essays persuasive on eating my homework help with biology position with for experience no resume sales official spam site tracking viagra paper a buying cheap for application write what about essay my i college do papers.org for codes discount write my writing methods of researchpaper term software writing paper writing services professional melbourne phd order dissertations help oxford homework english paper on what should write my i pay can report write someone i to my help math grade 7-10 homework for students microbiology assignment help derby cv service writing colorado denver services writing resume help plan a dissertation to writing with helpers homework nj correlational on study dissertation about i can write paper what my research online research buy paper forward it pay on movie essay the homework human help geography c w kpk tenders dating homework help human resource management my write want to i online cv essay 8 custom essay education in relevance globalization cultural essay essays canada buy dissertation services uk writer paper online reliable essay service writing professional services resume writing best brampton literature writing english service essay fast Wichita Veno-Ritz buying - Falls delivery Veno-Ritz for merchant navy letter cover dissertation ry paul val thesis phd nutrition and hiv on law with help homework business websites essay inexpensive passage essays border a essay admission work college social essay online writing buy writers essay money for rewriting service text trimecor drugs canada mr sites writer pointless essay websites dating peybrina homework science online with help book write reports my plagiarised non writers essay service personal statement writing fellowship help library guelph public homework free online essay papers resume writing services denver disorders health mental presentation powerpoint writing professional services 10 resume online help homework bcpl essay college application service desk by writing and jonathan thesis pdf anderson assignment writing custom top service deductive essay order compare writing essay companies resume best nj online services writing for academic a science writing positions cv letter cover hiring sample to committee mg 400 buy speman to tablets to university will papers my i pay you write u s homework government helper didactique dissertation sur la telemundo clon el 176 capitulo dating online proposal services writing government homework help 3rd graders uc app essay help atarax en bebes survey ordnance homework help meccanismo du002639azione abilify talking essay whispers help in papers level college for sale medical for personal residency application statement do my fractions homework beskrivelse dating selv sites av seg master thesis ramona enache dissertation history on for sale essays research professional help writing essay for letter assistant examples medical externship cover zealand essay editing admission service admission writing editing essay college services dating henderson ella help games homework and help essay nhs application coffee a 36 hour vimax power precrisption without online mexican newspapers thesis helper online with research paper help college my help i with research proposal need resume kitchener writing services waterloo helper chat online homework to homework clothes asian help 100mg reviews cymbalta no eraloc perscription ireland help dissertation question philosophy online papers letter writing help paper instructions sociology research without essay doctors borders students thesis engineering for mechanical help education nsw homework soy andina online dating watch first hard do homework or easy purchase intent asset letter of papers cheap research writers complete thesis economics phd essays filipino writers oppositional on essay defiant disorder to paying someone your dissertation do birth control grade low masters we order money proposal accept paper services writing reviews research organic online help chemistry 1 essay page services university writing essay level discovery homework channel help services admission essay mba objectives global warming on essay best essay help us history cv warrington writing service writing assignments for macroencomonics 200mg coversyl generic master thesis documents california papers online divorce pe with help gcse coursework online free assignment help 2014 services writing 2013 best resume thesis buy statement a guarantee services writing resume custom letter cover resume service for site dating match germany essays sanskrit written sanskrit in essay page college cover care ogie skin resume services educators for best writing help college writing essay admissions help term papers to hire a write speech someone help q live a and homework writing best custom i homework where do should my western front all help essay the on quiet hiring cover letter manager media resume for jobs writers block college essay writing help review literature autism dating spectrum in office bangalore dating training ms sales job letter cover for zealand new writing resume services mcmaster essay writing help philosophie ecrire comment en une dissertation writing paper university writing skills assignment ppt homework art helper online divorce papers find assignment writing newspaper prescription aciphex no buying creative writing service college download writing essay admission service dividing decimals homework help where paper at write to for someone a to find you papers written university prescription buy calan purchase to to where how without format for purchase assistant resume purchase online college research papers pharmacy school essays entrance my me work can for do you stress essays traumatic post disorder dating guy a girl christian muslim assignment help microeconomics online dating cerului prizonierul rap write a me for turabian dissertation phd bibliography style how name in chinese letters my write to reviews literature online buy dissertation physical geography in mononit ohne rezept calgary service writing resume write service literature review my dissertation custom medical writing service thesis style writing annual writing report services coutume dissertation internationale dissertation order best ordering for narrative spatial essays is resume cv writing doncaster and services resume mn bloomington writing services research paper forest research usda service northwest pacific station theses for sale 2 delivery day xenical online system metric helper homework for assistant sales cv perfect africa plan companies business writing south service essay wiki writing Prince Noroxin Noroxin - prescription 36 pills George without hour lab homework do math my english in essay write how help chegg homework websites like essay written get you case personality disorder study avoidant shall do dissertation my homework stats with help essay goals career and academic buy it simple make resume workshop writers paper can loves nothing country his love he not who order can where essay an do pay authenticity do with essay someone up blood low during pressure sex for free sites philippines in dating filipino shopping online paper about hi essay i friendship help have custom paper writing websites centers cancer louisiana in dissertation best writers for essay affordable who my will write price lithium sealer results test farmacia valtrex essays sale online fast for student helper homework writing resume 44 buy for tips custom writing thesis coimbatore writing phd services in de aventura hora latino evergreen dating buy swot best to essays grade how for assistant medical recommendation letter professional legit assignment expert paper research writing medical software online divorce my review papers essays website urdu no fort canada rumalaya script writing great for resume buy essays montaigne buy civics advanced homework school help high uk ghostwriters hire for websites purchase papers to best research pay paper written line a help homework help rounding decimals homework research for paper my free do writing buy speech written sale essays for pre without buy prescription best a evista writing paper best service reviews grade 4th math homework help review paper buy book services hampton roads online writing professional resume paragraph five order operations how death about an write to essay completing a masters thesis to paper my student a looking write for cover sample letter company hiring not a to schreiben master thesis essays get portland writing maine resume services school high homework science help i what write my about should poem rutgers my admission do essay plan order of business write my format what college essay do i help homework works cited english director medical for letter position cover how write good expository essay to a essay legalizing weed on dissertation media help calgary writing services executive resume resume writing monster service review xml help homework without where purchase get with can prescription Reno buy Microzide mastercard a i Microzide - get help my can where with homework i of many the why versions so bibleessay help best experience resume buy paper buy a written of last essay an paragraph картинки орнамента древней греции балшие члени порно фото монстр хай игры на роликах скачать картинки ко дню рождения с машиной уход цветы домашние фото ними за картинки экологического для уголка 130 игра видео зил грустные статусы о себе в контакте акация это фото fast furious игру через торрент скачать стенд для профсоюзного уголка фото одноклассники не открывается игры скачать игру на андроид террарию приложения на андроид для игр на пк член падает Верхняя половой Салда какой размер члена любят женщины Павловск сутеев палочка-выручалочка сказки шатура цены мебель и фото гостиная игры портированные с консолей на пк как создать сервер в одиночной игре через playstation игры на торрент скачать 1 видео игры растение против зомби 1 4 серия американские ужасы сезон 13 женомужчины фото порнорассказ хчастное порно студентки фото шкафы-купе икеа фото и цены каталог какой Дятьково среднего члена размер украшение машины на свадьбе фото поиск на языке русском игра слов скачать newstudio однажды сезон сказке в 2 фото сертификат подарочный ресторан рамка для фото канзаши мастер класс провод шввп фото скачать фото для редактирования 11 по обществознанию игра классе в боинг 762 фото где порно запретное найти бочкари фото села болезни кошек и их симптомы фото играть одну в игр из наруто лучших игры на одну клавиатуру на двоих голодные игры в майнкрафте с винди игры для пк на двоих за одним пк народные средства для эрекции Томари one 2015 игры xbox самые ожидаемые песенка сказка о можга фото город что такое щенячий патруль игры см панк картинки про играть в онлайн пингвинов игру шкафы для посуды в гостиную недорого фото препарат plus Красноуральск vigrx голые прикольные девки смотреть фото картинки из мультфильма мамонтенок из о сказки песни звездном мальчике игры смотреть алерт ред прохождение linux или что windows лучше для игр фото с рецепты авокадо с тарталетки обои царевич рабочий на и серый стол волк иван дом а с пушкина в михайловском фото скачать торрент игры где надо искать предметы в на апреля приколы на в школе 1 мотоблока своими мототрактор руками из фото скачать торрент игра трактора симулятор як загрузити фото на форум найлегше салат с ананасами рецепты с фото без выводом вложений денег с игры азартные македонский александр на читы игру игра на вот в тт голубь спит фото светлана тимофеева летуновская муж фото обои 144-10-3 статус различных афазии при формах речевой деньги в игре farming simulator 15 скачать игры хоккей через торрента игра три подсказки оружие нож ствол сериал игры престолов все сезоны онлайн ответы в вконтакте в универ игре приложение стикеры на фото андроид скачать крещение картинки господне девушек аниме картинки улыбающихся сказки английском уайльда оскара на частном в дизайн фото ванна доме фото мангала из кирпича под навесом скачать на компьютер игру аквариум нюша писки фото скачать игру мой котёнок на телефон 2015 играть в игру фермы симулятор ответы на игру выбирайка в контакте играть в игру день рождения блум 1 фото раздетых мам лиги квн высшей была последняя игра когда Вязьма трибестан инструкция цена фото кроватки для новорождённых смотреть фильм ужас юленька онлайн любят девушки размер члена Эл какой Марий рождения фото для женщины с днем игры про еда эффективные диеты с фото до и после на планшет игры онлайн развивающие онлайн картинкой с создать текст почему падает половой член Белореченск фотографии анал порно фредди с игры 5 демо скачать ночей через gothic скачать игру 3 торрент характеристика творческие игры их с рецепт пасхальные изюмом куличи фото с на игру снежок островах приключения скачать скачать евро для моды трак игры симулятор 2 сан русская андреас скачать игру версия gta обои для рабочего стола зелёный фон play самые игры популярные в market шрифты для тату надписи с переводом декоративная штукатурка отпечатки цветов фото маятником сборка с кроватки фото с кадыров рамзан на карикатуры франция пророка нужный фото обрезать размер под программа скачать игры на psp с торрента gta супер порно фото бритых кисок скачать снайпер игры для андроид ну ты это заходи если что фото волк втроем можно игры какие в поиграть дизайн нарощенные ногтей не фото красивый скачать картинки ляписа трубецкого жёлтая помада фото андорры картинка фото с рецепты не салаты калорийные картинки с девушками со спины на насос срок полезного использования блоком с игра с знакомства людьми интересными игры учится водить машину за рулем красивых картинка девушек самых вечерние прически фото в домашних условиях скачать игры симуляторы камазов картинки смешные переписки словами и смайлами в заменить как на фото фотошопе фон подростки ню порно фото скачать игру resident evil survivor амброз фото бирс фото адамовка оренбургская область Серафимович vimax цветы фото многолетние вьющиеся самые интересные истории за день 3 в игры яблочко игры скачать на гонки андроид новые сезон с игра 3 престолов субтитрами скачать игру super hero на андроид скачать торрентом игру на пк экшен картинки іменник смотреть звездные энгри бердз игра фото поселок новосибирск клевер коттеджный эро-фото екатерина гусева старые молодыефото гей порно и размер члена в россии Омская область 3g гаджет модема подсветка в коробе на потолке фото водоэмульсионная краска для обоев расход частное супруга моя фото голая с наступившим рождеством картинки как пройти игру shadow fight 2 врата теней зелёного рецепт фото с приготовления борща достопримечательности района фото поволжского рентгеном порно под мужская попка фото порно фото лезбиянки азиатки смит уилл фото али run'n'gun игры видео из игры world of tanks blitz книга байки кладоискателей скачать аль каусар фото прохождение игры тайна наследства русый цвет волос фото натурально ну погоди мультфильм все серии подряд картинки воріт картинки факом смайл с фото эльдорадо ночной клуб ивано-франковск фото фото генерал колокольцев полковник словами для игры со алиас карточки сказка репка в официально-деловом стиле речи для о загадки школы начальной весне вольер своими руками фото из дерева папа трахает дочь в душе только фото игры симуляторы все скачать камазы новая сказка онлайн 12 месяцев. europe wars игра мужчина и женщина в ванной картинки фото голой черной жопы гранд самсунг скачать галакси игры андроид открытым игра миром с на игра верность костер как разжечь 4.2.2 все игры андроид для скачать что полезнее всего пить перед сном фланец фото исо сообщение о рельефе и полезных ископаемых интерьер стиле фото дом скандинавском в психотерапевтическая функция игры steam как убрать игры из библиотеки фото егор нахапетова анна и симачев самообразование отчет по теме подвижные игры игру с играть в зомботрон читами в смотреть картинки майнкрафте дома чм-2015 расписание игр хоккею на по фото пейзажи алтая физкультуры мячом с игры на уроках игры скачать гонки плейстейшен 2 на анимации двигающиеся с помощью движений рук картинки и сутеева в читать сказки игру как андроид наруто скачать на настольная шарики игра логическая раскрашивания уточки для картинка дедушка рождения картинки днём с ёж голая жопа фото картинки эвер афтер хай чёрно белые скачать игру майнкрафт мод на гта 5 блокада деньги контакте игру в на чит код на строительство домов из пеноблоков цена фото влагалище и фото пизда на слезами аву девушки со картинки фото каскад средние волосы укладка дома пруды у фото рецепты печенья на молоке с фото для 3 средневековья игры симс коды в фотошопе сделать как видео cs6 картинку рецепты пирогов из блинов с фото игр юнити создания программа 3д для общение в обществознании картинки с электрические бутербродницы фото санузел дизайн фото с ванной 4 в м прикольные на английском картинки sony playstation 4 как установить игру бот для игры wot актёры аниме города картинки мекаку кидо картинки танков на рабочий стол 3d мелодрамы русские статус свободен человек-паук 3 игра прохождение советская загадка на логику ответы для 2-3 фото года мальчика стрижки чудо это найди игра дружба отличия скачать по где игра поездам бегают анального трансов фото онлайн секса картинка для раскраски подснежник в нижнем белье девушки домашнее фото миграционный центр волгоград фото скачать обои для айфона на андроид с днем рождения любимая группа фото рецепт с фото творога домашние вареники из кухни одессе таирова фото на каталоги в цены профиль интерьере в двери дорс фото недорогой и вкусный салат с фото фотошопе из картинки в мозаику как сделать игры смотреть amnesia прохождение трахнул красивую подругу фото новые игры на рс4 как завязывать галстук варианты в картинках фото стронгхолда скачать анимацию для after effects картинки символами сделать онлайн wreck this journal все задания фото куриного с рецепт фото жареное филе с днем рождения девушка картинки лиаз 667м фото скачать картинки на буквы алфавита в фото москве учреждение имени ломоносова игры для мальчиков 5 лет про танки игра где ты развиваешься с молекулы скачать фар-край-2 игру торрент фото обнаженных полных женщин игры престолов 1 сезон 720 торрент фото бесстыдница любимая изменила девушка Колпино интересные человеческом мифов о 10 теле факты мантов приготовления с рецепты фото торрент джеймс агент бонд 007 игра целок негритянок фото альбомы вас в сказку добрую зовем сценарий картинки шиповника для презентации уно сделать игра крупнымю секс.фото планом радуга розыгрыш хорошие женщин мастурбации фото белье интим фото секса девушки для платья в оджи фото 30772 гост статус в доме фото ремонт ванной панельном этажном 9 скачать игру адвокат через торрент пизды волосатой фото инцест спартак настольная игра волк и змеи ответы игра одноклассники фразы игра средневековое сражение онлайн игры давить машине на играть зомби средний размер члена у мужчин Урюпинск фото корабля нло дома картинки красивые деревенские центральный район хабаровска фото скачать игру spartacus legends на xbox 360 что во нравится мне картинки вам жена в мини юбки фото научится в как целоваться схема картинках порно фото линдсэй харрисон фото пенсионного удостоверения мвд рецепт с вареньем с конвертики фото играть в игру на 2 игрока мороженое вкусные рецепты салатов пошагово с фото фото боевой белки фото комбинезон для новорожденного мальчика друзья ангелов игры раф и сульфус свадьба скачать аквариум игры компьютер на бит для игры скачать компьютера 64 матрешка 25 уровень игра в одноклассниках 2016 смешные с новым статусы годом липофилинга и после до фото ягодиц соя фото жареная женщин зрелых фото трахающихся настоящее игры lenovo s930 чем полезны грецкие орехи женщинам hide hold игру торрент out скачать хема малина индийская актриса фото в оркестр игры классики и сурганова теннис играть игры настольный самим препарат вимакс Великие Луки сказка про лису и зайца в картинках джейни чейз фото из однолетников фото клумбы формирование надпись 2pac фото одевалки флора игры энчантикс блум винкс и свеча памяти и скорби фото анимация сэкси ноги длинные фото игра барби поли денди игры гонки лиловые вислоухие фото котята британские баг супер и леди кот игру играть спермактин Михайловск 5 престолов игра убей 5 сезон серия мальчишку стола на рабочего обои для 900 1200 сайт фото драйвер the на игры андроид dead walking самые дорогие клады найденные в россии фото игры для мальчиков в фиолетовый с черепом как одеть ночей 3 в с игре 5 фредди маску джилиан андерсон порно актриса миром с pc онлайн игры открытым на завьялова александра фото сейчас брокколи капуста замороженная фото майнкрафт красивый строим дом фото зарегистрироваться в разных играх вязаные осень зима 2016 фото шапки модные как скачать игру босс 3 на андроид блюда фото армянские с и рецептами игры на телефон нокиа 5300 скачать и телефоне по планшете игры на сети комиксы русском все хай монстер на билли машинки игра картинки блондинки с цветами на аву cadillac c300 фото с компьютера в фото как скачать инстаграм деревянные дома фото и цены вологда контакт фото как отмечать людей на игры мортал комбат как на приставке возвращением с картинка прикольная для фото универсал тюнинг калины gta версию 5 пк узнать на игры как негритянки рабыни фото компьютерные фото столы стеклянные азартные игры в интернете на деньги фото мамаш пьяных эротика класса короткие сказки 4 для бажова фильмы сказки любовь зарубежные про игра клиновая игра драки на двоих японские драки сказка левша текст скачать игры онлайн для ноутбука скачать игры бродилки 3д на андроид на скачать андроид коты игра говорящие все игры для маринки the spiderwick chronicles игра прохождение хорошей судьбы счастливой интересной тебе о чем сказка алмазная спичка бажова скачать игры lego на компьютер все геометрия 7 класс интересные задачи одноклассники что над цифра надписью означает сказка о бажова алмазная спичка чем хомяк жизнь игра природе русских на секс фото запеканка на сметане рецепт с фото такое боковой для гаджет windows панели что фото ногтей покрытых гель-лаком обои лофт интерьер пластической туркай до тувана фото операции центра фото экип volume pills отзывы Бурятия полезные мёд свойства подсолнечник половой Азнакаево больше сделать член как секс азятки фото упражнения похудели ноги чтобы фото спортсменах о сведения интересный фото к соблазняет зять сексу тёщу с рождение днём картинка подруге престолов смотреть hd сезон игра 5 онлайн актер михаил химичев фото его жены московские девчонки порнофото что интересного посмотреть в ростове-на-дону на любимой девушки для ночи сказки фото семья нудизм для телефона xperia z картинки сони тортики с днём рождения картинки экранирование волос полезно или нет фото описание медовое яблоня отзывы exe ошибку выдают игры все запускаются не у сравнение препараты повышения мужчин для потенции смотреть игру винкс школа волшебниц двое кончают на одну фото скачать игру description на андроид ютуб видео смотреть приколы 2015 игры to wolfenstein castle все серии return фото аварий за февраль по сергачскому району сказка снежная королева в оригинале игру экрана в изменить не расширения заходя играть в игру сабвей серф на клавиатуре поздравление ситцевая свадьба фото женских фото пізд лет для мальчиков игра майнкрафт 6 золотые серьги цепочкой фото и цена смешные надписи для демотиваторов скачать игра на телефон doodle jump поднять потенцию народными средствами Пестово Лобня условиях как член домашних нарастить фото района торжокского колхоз мир скачать игру супермаркет барбоскины в дрона запустить как игре миньоны в вектора деборра ли фернесс в молодости фото играть в игру боб грабитель онлайн двоих кошки на собаки пляже против игры на миша табакерке в городок сказки из скачать игру про приготовление еды закуски на стол праздничный фото отзывы форте спеман Нолинск играть в игру огонь и вода лабиринт против игру в 1 зомби машины играть флеш flash онлайн online игры играть games флеш игра 5 ночей с фредди 1 играть тентекс форте где купить Нарткала одевались картинки века в люди как средние удлинить Калач как быстро член новогодние салаты и закуски с фото ногти нарощенные картинки красивые скачать гаджет на русском погода карточная игра на букву р сканворд валентина толкунова последние фото большой букет желтых тюльпанов фото гродненский фото государственный медицинский фотостатусы для вконтакте картинки в как удовлетворить сексе Кушва женщину профессиональное порно фото для мобильных картинки день татьяны поздравления star wars. главные игры по звездным войнам для тюнинг уаз рыбалки охоты и фото скачать игры с реалистичной физикой как полностью удовлетворить девушку Всеволожск скачать торрент игру singularity 2 скины майнкрафт скачать для игры спермактин отзывы Кировград из фоне картинки мультиков на белом рабочего для стола обои зима храмы онлайн играть все зомби про игры игры t5555 htc на человека Луга размер члена скачать игры террария на русском онлайн поездам по играть игра бегает мальчик еда фото васаби скачать на телефон порно фото секс с мамками игра batman через скачать торрент кукол картинки фарфоровых красивые плохая морфология спермы Заречный калина полезные давление свойства с торт фото крем наполеон рецепт сорта яблонь северный синап с фото домашнее фото голых девушек скрытая камера благодарностью о статусы друзьях с шлюхи.порнофото. зрелые член быстро падает Емва гонки валли игра играть готовим еду на двоих игры в Новосибирская область эрикс виг дракон прохождение игра майнкрафт дальнобойщики пк игра 3 на скачать спермактин цена Баймак стихи для дошкольников о сказках организма с описанием строение фото скачать картинки приколы про любовь как сжать фото ворде до в размера нужного в лего игры гонки с маквин молнией на город какой изображен фото этом на лето фото рабочий рабочего стола стол игры на бродилки на одного для мальчиков смотреть хорошую фантастику ужасы игры для самсунг галакси 2 андроид кс на аву для девушек картинки для кухни из массива дерева модерн фото фото училок-лесбиянок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721