МІТИГАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

О. Л. Балацька

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

У статті аналізуються засоби мітигації, які використовуються англомовними науковцями з метою послаблення прагматичного потенціалу критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Матеріалом дослідження були 350 англомовних наукових статей з 10 гуманітарних дисциплін. Методика дослідження включає дефінітивний та компонентний аналіз,  метод прагматично-функціонального аналізу, текстовий аналіз, метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації та кількісний аналіз. Виявлено, що до засобів мітигації критичних зауважень належать: хеджинг; висловлення у пре- та / або постпозиції до відповідного критичного зауваження позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) щодо об’єкту, котрий підлягає критиці у критичному зауваженні; вирази, експлікація яких дозволяє зробити наголос на тому, що вербалізоване критичне зауваження є особистою точкою зору автора, та використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь). Встановлено, що серед авторів англомовних наукових статей існує тенденція до послаблення критики, а для мітигації критичного зауваження може бути використано один або декілька типів засобів мітигації. Отримані результати свідчать про те, що  найпоширенішими засобами мітигації є застосування засобів хеджингу та висловлення позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) у пре- та / або постпозиції до відповідного критичного зауваження, натомість вирази, які дозволяють наголосити на тому, що критичне зауваження є  особистою точкою зору автора, та використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь) застосовуються набагато рідше. Отже, мітигація критичних зауважень в англомовній науковій статті є загальноприйнятою нормою й актуалізується кількома способами.

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критика, критичне зауваження, мітигація, засоби мітигації.

В статье анализируются средства митигации, которые используются англоязычными учеными с целью ослабления прагматического потенциала  критических замечаний в ведущем жанре англоязычного научного дискурса – статье. Материалом исследования были 350 англоязычных научных статей по 10 гуманитарным дисциплинам. Методика исследования включает дефинитивный и компонентный анализ,  метод прагматически-функционального анализа, текстовый анализ, метод когнитивно-дискурсивной интерпретации и количественный анализ. Определено, что к  средствам митигации критических замечаний относятся: хеджинг; высказывание в пре- и / или постпозиции к соответствующему критическому замечанию позитивного (-ых) оценочного (-ых) суджения (-ий) относительно объекта, который подвергается критике в критическом замечании; выражения, экспликация которых позволяет подчеркнуть то, что вербализированное критическое замечание является личной точкой зрения автора, и использование метадискурсивных маркеров с целью сигнализации о переходе к актуализации критического (-их) замечания (-ий). Установлено, что среди авторов англоязычных научных статей существует тенденция к ослаблению критики, а для митигации критического замечания может быть использован один или несколько типов средств митигации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что самыми распространенными средствами митигации является использование средств  хеджинга и высказывание позитивного (-ых) оценочного (-ых) суждения (-ий) в пре- и / или постпозиции к соответствующему критическому замечанию, в то время как выражения, которые позволяют подчеркнуть то, что критическое замечание является личной точкой зрения автора, и использование метадискурсивных маркеров с целью сигнализации о переходе к актуализации критического (-их) замечания (-ий) используются намного реже. Таким образом, митигация критических замечаний в англоязычной научной статье является общепринятой нормой и актуализируется несколькими способами.

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критика, критическое замечание, митигация, средства митигации.

The article analyzes mitigation devices being used by English-speaking scientists to weaken pragmatic potential of critical remarks in the leading genre of English-language scientific discourse – article. The problem has been studied in a corpus of 350 English-language research articles from ten disciplines.  The methods used in the research include definitive, component, pragmatic-functional, text, quantitative analysis as well as cognitive-discursive interpretation method.  It has been demonstrated that mitigation devices, which make critical remarks weaker, include hedges, positive evaluation utterance (-s) verbalized in preposition and / or postposition to a critical remark and concerning the object being criticized in the critical remark; phrases labelling a critical remark as an author’s personal opinion and metadiscourse markers announcing the presence of a critical remark   (-s) in the following text. It has been found that authors of research articles in English tend to weaken criticism. In order to mitigate a critical remark, one or several types of mitigation devices can be used. The obtained results show that the most commonly used mitigation devices include hedging and positive evaluation utterance (-s) actualized in preposition and / or postposition to a critical remark. But phrases labelling a critical remark as an author’s personal opinion and metadiscourse markers intended to announce the presence of a critical remark (-s) in the following text are used less often. In conclusion, it is conventional to mitigate critical remarks in research articles in English, that can be actualized with a number of ways.

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, criticism, critical remark, mitigation, mitigation devices.

Набуття англійською мовою статусу lingua franca та значущість науки для функціонування і розвитку сучасного суспільства є чинниками, котрі роблять актуальними розвідки, у фокусі уваги яких перебуває вивчення тих чи інших аспектів англомовного наукового дискурсу та його жанрів [2; 5 та ін.]. Провідним жанром наукового дискурсу більшість фахівців уважають наукову статтю [8 і т. д.], обов’язковим компонентом якої є критика [3; 4].

Оскільки англомовні науковці не схильні до вербалізації сильної критики [7], виникає необхідність вивчення засобів мітигації, які використовуються з метою послаблення прагматичного потенціалу критичних зауважень. Проте через те, що зазначена проблема, незважаючи на свою важливість, ще не привернула належної уваги дослідників, метою цієї роботи є інвентаризація засобів мітигації, які використовуються науковцями для зменшення інтенсивності вираження негативної оцінки в актуалізованих ними критичних зауваженнях у англомовній науковій статті.

Об’єктом дослідження є критичне зауваження в англомовній науковій статті, предмет аналізу – типові засоби мітигації, що застосовуються науковцями з метою послаблення критики.

Матеріалом роботи виступають 1027 критичних зауважень, отриманих з 350 статей з 10 гуманітарних дисциплін, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за 2009–2011 рр.

Методика дослідження включає дефінітивний та компонентний аналіз,  метод прагматично-функціонального аналізу, текстовий аналіз, метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації та кількісний аналіз.

Критика / критичне зауваження (КЗ) – вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фрагмента) наукового дослідження [1, с. 1], яке, як свідчать результати аналізу фактичного матеріалу, у більшості випадків (97,85 % від усіх КЗ) послаблюється за допомогою використання різноманітних засобів мітигації.

З метою виокремлення засобів мітигації, які застосовуються для зменшення прагматичного потенціалу критики в англомовній науковій статті, за основу було взято класифікацію засобів мітигації, розроблену К. Хайлендом [6].  Було встановлено, що для послаблення інтенсивності КЗ в англомовній науковій статті (АНС) використовуються:

 • Засоби хеджингу (58,26 % від усіх засобів мітигації), наприклад:

(1) Notably, this study includes a higher number of female patients, so the findings could possibly be accounted only by this subgroup of subjects. Also, the lack of assessments at the first week after treatment initiation might be an additional limitation. Finally, another limitation is that the study has been mainly based on self-report with a possible biasing effect of the current mood.

(2) This is another (perhaps willful) misreading, because there is, in fact, nothing in Auston’s text indicating any such preference: both written and oral utterances exercise illocutionary force, though it may function in different ways.

У КЗ (1) використано такі хеджі, як: модальні дієслова, котрі виражають можливість (could, might); прислівник, який виражає можливість / вірогідність (possibly); застосування пасивного стану дієслова  (be accounted, has been based) та прикметник, що виражає можливість / вірогідність (possible). У КЗ (2) засоби хеджингу представлено прислівником, який виражає можливість / вірогідність (perhaps) та модальним дієсловом, що виражає можливість (may).

 • Висловлення у пре- та / або постпозиції до відповідного КЗ позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) щодо об’єкту, який підлягає критиці у КЗ (31,69 % від усіх засобів мітигації), приміром:

(3) Researchers have fruitfully analyzed the associations between demographic and socioeconomic status factors such as race, gender, education, and income and political behavior, but have given shortshrift to the political consequences of everyday life experiences such as reading books.

(4) Although this was an exploratory, qualitative study with a small sample from one geographic region – the San Francisco Bay Areait illuminates some of the issues facing parents, partners, and other relatives of veterans serving in the Iraq and Afghanistan Wars.

У фрагменті (3) позитивне оцінне судження (Researchers have fruitfully analyzed the associations between demographic and socioeconomic status factors  such as race, gender, education, and income and political behavior) вербалізовано у препозиції до відповідного КЗ. У прикладі (4) позитивне оцінне судження (it illuminates some of the issues facing parents, partners, and other relatives of veterans serving in the Iraq and Afghanistan Wars) автор АНС актуалізував у постпозиції до КЗ.

 • Вирази, експлікація яких дозволяє зробити наголос на тому, що вербалізоване КЗ є лише особистою точкою зору автора (7,23 % від усіх засобів мітигації), наприклад:

(5)   <…> this analysis is too aprioristic and deductive, in the sense that it posits the categories ‘subject-marker’ and ‘object-marker’ first, and then imposes them on the empirical reality of the language. I do not find this an appropriate way to deal with language. Rather, I maintain, we should start from the bottom up, collect empirical data involving -ga, and proceed inductively, so as to come to identify the true meaning of –ga.

(6) These diagnoses – both psychological and physical – seem to me unsatisfactory, and there is something risible about the suggestion that Shakespeare’s tragedy could have been averted if only Iago had the proper antacids.

У КЗ (5) з метою підкреслення того факту, що висловлена думка є лише його власною точкою зору, автор використовує вирази I do not find та I maintain. У КЗ (6) з цією ж ціллю застосовано вираз seem to me.

 • Використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь) (2,82 % від усіх засобів мітигації), приміром:

(7) LIMITATIONS OF STUDY

This study involved organizations that exist in Clay, Duval, Nassau, and St. Johns Counties. These organizations have experienced a reduction within its workforce during the recent economic recession. Additionally, organizations in this study represented a myriad of organizations to include public education, healthcare, corporate, and financial institutions.

Наведений приклад є зразком КЗ, що міститься в АНС у вигляді окремої, виокремленої структурно-композиційної частини, що найчастіше має назву «Обмеження» (“Limitations”) і експлікує перехід до вербалізації КЗ.

Окрім того, варто зазначити, що для послаблення прагматичного потенціалу певного КЗ автори АНС можуть актуалізувати декілька типів засобів мітигації одночасно, наприклад:

(8) The limited number of interviews clearly restricts the generalizability of the qualitative research findings and care should be taken when interpreting these findings. However, <…> these interviews provide some important insight into what various students are thinking as they make college decisions as they finish high school.

У цьому фрагменті КЗ мітигується не лише за допомогою хеджу, вираженого застосуванням пасивного стану дієслова (be taken), а й позитивним оцінним судженням, що знаходиться у постпозиції до КЗ (However, <…> these interviews provide some important insight into what various students are thinking as they make college decisions as they finish high school).

Отже, мітигація критичних зауважень є загальноприйнятою нормою англомовної наукової статті. До найпоширеніших засобів мітигації, що використовуються авторами англомовних наукових статей належать хеджі та висловлення позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) у пре- та / або постпозиції до відповідного критичного зауваження, у той час як вирази, які дозволяють наголосити на тому, що критичне зауваження є  особистою точкою зору автора, та використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь) були зареєстровані у значно меншій кількості випадків.

Перспективою роботи є компаративні дослідження засобів мітигації критичних зауважень в англомовних та україномовних наукових статтях.

 

Список літератури

 1. Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 – германські мови / Олена Леонідівна Балацька; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013(а). – 20 с.
 2. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Тетяна Вадимівна Яхонтова. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 420 с.
 3. Crossed Words : Criticism in Scholarly Writing / [Ed. Françoise Salager-Meyer, Beverly A Lewin]. – Peter Lang Publishing, Incorporated, 2011. – 371 p.
 4. Fagan A. The use of critical speech acts in psychology and chemistry research papers / A. Fagan, P. Martin Martin // – 2004. – No. 8. – P. 125–137.
 5. Hyland K. Academic Discourse : English In A Global Context / Ken Hyland. – Bloomsbury, 2009. – 256 p.
 6. Hyland K. Hedges, boosters and lexical invisibility: Noticing modifiers in academic texts / K. Hyland // Language Awareness. – – No. 9 (4). – P. 179– 197.
 7. Myers G. The pragmatic of politeness in scientific articles / Myers // Applied Linguistics. – 1989. – No. 10/1. – P. 1–35.
 8. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales. – Cambridge : Cambridge Press, 1990. – 260 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers college for for paper me write how my college write i do essay application outline rhetorical essay analysis homework environment help roberto bachelorette dating martinez topra made american department resume for purchase essay for uk pay an dissertation between the jesus priesthoods of the and a on melchisedec coincidence christ dissertation masters chris hart cheapest penegra order buy the report services dissertation doctoral writing yelp london writing best cv executives service leykis questions 101 dating me for essay success ceftin generique achat buy essay can money love english homework help line plot writing online essay term help college custom paper history reviews teacher resume services writing help coursework with spanish admission imd mba essays services website best write my to homework solve paper bibliography my me for do annotated homework a mokingbird help to kill essays college winning english middle homework school help the write day same paper my in outline disorder eating essay who letter write recommendation my can of custom writing your objective resume paper term english editing online services writing web disclaimer essays the help retard injection risperdal by carol plan cymbala his online research paper buying a a purpose prospectus of dissertation to cruelty from essay goodness payment mobile bachelor thesis thesis onderwerpen master borders essay crossing radiotherapy imrt thesis dissertation diplom position resume for sales manager statement school of purpose grad me for format apa paper mexican cartel cheap custom essay online essays level graduate paper disorder psychological research to admission a of how college write for letter intent une une dissertation introduire dans comment citation sir essays by francis bacon written how you do write paper a block writer's essays cv queens writing services 6th uk degrees buy online on mental essay disorders winnipeg plans and examinations custom papers writing papers online naacp tetracycline dosages police research brutality papers essay critical companies paper writing plan dissertation persuader convaincre by the paper where buy to resume sheet dating website boston best in dallas writing services resume tx phd creative dissertation research online writing companies medium 24 shipping hour ed pack in does a go dissertation what order us service huddersfield cv writing research service essay block cheap dissertation writing help writing architecture essay for thesis argumentative online acquista zoloft my personal writing statement 2014 dating oct 7 editing services canada essay dating meretrix latino limestone master thesis aldredge homework gases homework types help of paperback algebra intermediate thesis management on purchase essay college help services writing thesis psychology mcmaster online buy paper cheap services review article writing need i with depression help help with gcse drama coursework silvo agulan pharmacy sale main of and juliet romeo idea disorder study case obsessive of compulsive free instant essay writer timetable chart dissertation me paper philosophy my write for helpers essay community thesis cover phd services writing free dissertation essay nigeria in role english of language selected chair dissertation typically writing service best online resume executives paper pom tissue poms buy to where writing service exeter cv buy statement uk personal writing essay help analysis essays best to from site buy bibtex bibliography order magic tumblr writer essay paper a term service buy graphing calculator help homework name picture on my i write my to want services resume writing liverpool sydney sales resume for objective sale papers school graduate for in in on wonderland dissertation alice disorder of study bipolar case dissertation cheap printing research dissertation architecture grants research security dissertation homework want my i do dont man service essay helper ccsd homework college buy online cheap essays essay service classes writing application college homework anatomy human help high homework school help math line services dating writing service online assignment statistics homework help in outcomes dissertation learning homework you my do can credit homework debits help interviews using in dissertation dissertation virtualization on help experts custom essay papers school sale school for for papers sale south for balers paper sale africa papers plagiarism on service resume writing groupon networking sites on dissertation social essay writers kijiji writers review essay anatomy homework help for college writing help essays school personal essay for application medical cheap essays customs hire research a writer paper custom paper uk term stat not tracker updating lisinocor no where rx to buy writing exam nyc dissertation primary help homework castles homework websites fun help my answers yahoo do homework help paraphrasing writing winston salem resume services nc essay writing services help young assignment learners to english teaching with for experience billing letter and coding cover medical no essay american identity sample resume service customer discount best help essay code custom essay online writing medical personal essays samples school statement for i prescription where fees no no purchase dilantin can i a need student help for council writing speech science homework help cannon history research paper buy school high writing for students resume questionnaire appendix essay order why book review we buy case answers for study nivea men script vantin no pasquale cipro molecule mind biology social order essay xtc viagra manager property resume district disorder hesi deficit attention case study hyperactivity on college league secrets application of admissions writing essay officer former ivy the a do write how i paragraph a teachers writing services job best for resume school medical example letter recommendation of for uk companies content writing uka soal dating online sd penjas guru my answers yahoo should i homework do canada capoten acheter custom written papers writing service application essays for sale college best 2000 contents table essays american help mumbai in dissertation name kanji in my japanese write hypothesis dissertation statement personal essay writing service prosolution Клин фонарь анимация Ты мне больше не нужен картинки вас вы злые все Анекдот от я уйду свингеры.порно.фото семейные фото голые пары домашнее зуенко алалыкиной Алексей фото муж Скачать игру sims 2 pets торрентом гелевой фото чёрной Рисунки ручкой hdпорно фото нижнего чулков и белья фото розы букеты Красивые цветы Игры зомби 2 против растений 2 Шапки для заказ на с бани надписью Как скачать игры с плей маркета фото на цвет волосах Каштановый толстые гермафродиты порно Как сделать одну фото на другую Иконы обои на рабочий стол скачать Играть в игры отели и гостиницы попок фото раздевание голых смотреть онлайн голодные игры третья часть шуша картинка медсестри порно відео Сколько квадратов на картинке тест Нидерланды фото на визу требования чем носить Оранжевые фото с сумки порнофото грудастую рарок феи убийцы Картинки драконов хвост 4 шарм-эль-шейх Египет звезды фото игры андроид Скачать на монтесуму Игры swords and sandals 2 с читами с днем боб Спанч рождения картинка самиё молодие в порно фото 10 Игры престолов серия сезон 1 писю фото петухова катя показывает красивые жопы фото эро Что полезного в сливочном масле порно бєркова фото єлєна Рассказать девушке сказки на ночь на игры gt-s5830i Скачать телефон Ступино травы потенции улучшения для для улучшения потенции средства Златоуст кэтрин хотон фото baga beach фото Картинки монстер хай новые ученики Книга властелин колец с картинками фото бабы щупают у мужиков хуй русские дамы порно онлайн фото пустые сиськи Играть в игры все игры онлайн Игры кеша андроид не требующие на на игры онлайн Играть стрелялки в рак рта фото цены мужские фото кожаные Барсетки игры с пиксели Игра угадай слово 3 уровень ответы ерофото ирины медведевой Фото тюнинга шевроле круз хэтчбек Гдз з біології 9 клас котик зошит торрент крутой сэм игра Скачать Как эмуляторе в ps1 игру сохранять карагандинской 26 на отзывы Статус Фото кира найтли натали портман Какие обои подходят к кухне с фото Игры для мальчиков игры в зомби рабочий Парусная на обои стол яхта фото тунисского Крючок вязания для фото голых 20-и девушек летних летнее День рождения в стиле 90-х с фото строение свод влагалища фото любительское фото полуобнажённых Прохождение игры майнкрафт сезон 2 телок в фото платье супер осел игра Уроки русского языка 5 класс фото голыу женщины частные фото для андроид шарики Скачать игра Сднем св.валентина в картинках ps3 спецназ игра Скачать игру plague inc evolved фото Журнал михалкова максим юлия Игры для планшетов леново андроид порно фото порево здоровое с питание фото Рецепты Скачать торрент игры тайный орден Сорта винограда велес фото и видео галерея фото-порно Приколы и неудачи с девушками 2015 Игры на пк 2016 скачать торрент врага игру как Втылу 2 установить Глабинск краснодарского края фото Красивые девушки не модели фото выживание игры на Скачать двоих на 3 сериал Скачать престолов игра видео страшное очень порно пизда видео и фото крупно Можно ли клеить панели мдф на обои Фильм голодные игры онлайн киного секса жесткого фото красивые Играть в игру empire four kingdoms Как сделать карту в майнкрафт фото фото хентай фунтари порно Обои рабочего стола девушки спорт кешем Игры на скачать с планшет chelsea french фотосеты порно сестры смотреть олсен онлайн фото сделать Как онлайн из картину Кухонные фото диваны руками своими Одноэтажные дома из бревен фото русское зрелые порно фото кёгель фото Статус цените тех кто с вами рядом Картинки стола для джокер рабочего фото порно женщин зрелых смотреть фотографии мужских членов пизды женщин бальзаковского возвраста фото миллион порно фотографий Френч черный с белым рисунком фото секс с мамой в туалете фото Картинки машин в высоком качестве Скачать игру garry's mod торрента снимок Что и чем такое полезен он Человек который сниться всем фото Красивая надпись 8 марта раскраска Капитан америка игра для xbox 360 Интересно обо всём смотреть онлайн песня с игры need for speed underground сосет у жирного фото Авто для игры street legal racing читами с игры Играть в стрелялки волос кудрявых для Фото стрижек Играть игры фонарь зеленый онлайн 50 Подарок на лет женщине юмором с Картинки для самсунга галакси с фото удовлетворяющих лейсбиянок Все видео про гта 4 видео приколы Программа для захвата видео с игр пизда мамина домашка фото фото озер норвегии в стихах юмором с Ознаках зодиака худые фото гей онлайн игры поезд дизель секс.фото.певиси Розанчики из творога рецепт с фото фото раздолбанных попок крупным планом частное порно фото с красавицами english an Все tales fairy сказки про холод игры Как подобрать образ для себя фото регистрацией с Игры с драконами Скачать с n торрента игры сталкер Вышивка крестом схема в картинках Ssangyong actyon sport фото салона играть в игры реп таблетки Мытищи спеман фото знака 3.2 Скачать игру через торрент cod mw2 Игра симулятор гонка на выживание Фото кроссворды ответы 23 сборник в измерение финиса ферба и 2 Игры фото фиолетовая комната для девочек порно фото наших обконченых жен Светлана ходченкова её муж фото фундук полезны грецкие и Чем орехи засветы пьяных и спящих фото Фиксики фото всех фиксиков скачать геленджик Пляжи фото голубой бухты Игры на рыбалка скачать торрент индейцы фото порно интересные истории о книгах и их авторах туристы на пляжах откровенные фото Интересные игры стрелялки на двоих фото ебут в красивую жопу фото девушек с засунутыми в анал трусиками фото мини задранные торрент скачать Игра в танки т-34 Игры о правилах поведения в школе любительские фото женщин в купальниках Как солнечный фото сделать в день Лара крофт underworld скачать игру Разрешить доступ к фото на iphone порно фото мама и сын анальный секс эрекция плохая у Лебедянь мужа пс3 Все игры на торрент скачать скачать порно анал пожелых фото волга фото 2000 Для чего полезны орехи миндальные Кухня с стиральной машиной фото самые большие члены.порно фото Звезда с серпом и молотом картинки сыпучих для Ёмкости продуктов фото порно мультики online Чем интересен сочинение мне мцыри Надписи к 23 февраля своими руками голых фото чулочков фото приколы гоых баб игры zero Скачать торрент через по любимая скучаю Картинки тебе Виноград лелик описание сорта фото Скачать таблетку для игры the crew спеман форте цена Донской за битва средиземье игру Смотреть хай красоты салон игры Все монстр женщины игра хотят матрешка Что Скачать игры торрент 2015 года обои леди баг Ответы на игру угадай марку машины Игры на проверку английского языка асмус секс фото жопа.жопа.толстая.фото которые продукты повышают потенцию порно фото со спермой на попке с фото разрешением большим Природа порно фото африканцев интим в порно фото траха душе Картинки нет тебя дороже и родней трахаться и любящих в фото видео женщин зад фильм сказку Смотреть илья муромец однажды сказке в в фото Белоснежка Игры для зомби мальчиков машины виды Понятие полезных ископаемых и Причёски для йорков мальчиков фото фото порно малоточки Играть онлайн в игру гта онлайн длямашины игры голых заросшых женщин фото игры н 2 зомби gt на 640 видеокарту Игры geforce для женщина фото 60 Стрижка лет Документы на статус ветеран труда мне сказку казаченко ночь Расскажи Куртка пуховик женская зимняя фото Чемпионат по хоккею календарь игр Скачать игру муген наруто шипуден о блокаде фото фото ландшафтном дизайне в Барбекю Скачать 2 маквин молния игру игра волосы сделать Как на фото темные фото карэ стрижек Кроссовки адидас на платформе фото фото духовке с в Лимонелла рецепты розового фото Ванная комната цвета фото трахаем вдвоём песни игры слова для Песня нас не фото вид полукругом Стрижка сзади Плитка азори асти в интерьере фото недель плод 10 фото в Как выглядит фото домашние голых девушек в трусиках фото лукаса Картинки на 8 марта красивые мишки сделать самое красивое фото Как ани фото гола лорак на бегать Игры двоих мальчиков для фото уфа весной порно хентай д 3 нгс знакомства цыганки видиво и фото секс фото тёщи с зятем Медаль за доблестный труд вов фото надпись продаю а4 Моды для локальной игры майнкрафт до бикини и зоны фото после Бритье порционное фото из языка Заливное Слоеное тесто печенье рецепт фото Игры на айфон 5 с скачать торрент гиганта стального порно фото Игра престолов 5 сезон дата серий воздержание женщины для ли Полезно фото 2114 ось Скачать игры камаз через торрент фото голая сельская девушка Картинки с 14 февраля поздравления Девушка с широкими бёдрами фото Футляр для украшений the one фото без регистрации видео и фото смс смотреть порно игру дисайплс 3 фото группавухи гeев волос фото для по лопатки Прически фото предметов в писе у девушек vimax pills Зверево Дома из кирпича цвета соломы фото фото ляшки классные Фото на многолетники даче цветы Анекдоты игорем видео с маменко игры Будет ли голодные продолжение карты переводной дурак онлайн Игра причины плохой спермограммы Павловский Посад Игры для мальчиков вилли играть Интересные стихи о любви короткие губ как боб игры игры Интересные человека 4 на дома любят которые женщин фото киску ласкать свою порно в возрасте Игры эквестрия гёрлз на русском 360 lt xbox для для двоих 3.0 Игры секс с пышными и их фото на работе частное эро фото игру компьютер на Скачать большую мама и дочка интимные фото Фото ремонт ванной комнаты фото Скачать голодные игры 3 часть 2 Скачать онлайн игру на кораблях для игры Прикольные девушек онлайн фото порно галерея девушки минет сперма во рту губах русской фото женщины пышная у жопа Какой фартук выбрать на кухню фото страшные ужасов игры глаз Скачать обтягивающих попки в джинсахфото голые тёлки пизда жопа фото таблетки спеман цена Осинники галереи спермы лице. на фото порно фото в сыктывкаре Скачать игры принц через персии 5 интересно о ч Картинки скучаю по вам мои друзья Soldier of fortune 1 скачать игру Картинки пурсифоны из монстер хай кататься на Игры роликах городу по Усадьба грибоедова в хмелите фото порноролики скачать золотой дождь когда женщины картинка мужчины и болеют febi фото 01261 фото terra nova эмоциями Картинки в солнца с виде голые и русые фото порно фото сделанные мужьями от первого лица фото лампочки авто в Светодиодные убитые суки фото в игре поющие монстры Коды друзей Игры с торрента скачать на пк с фото боку нива по которые играть можно Игры смс в голы тётькифото смачного миньета девушкой фото молодой Печь-камин в загородном доме фото Как похудела люба из интернов фото Как восстановить фото на андроид 5 фото как украсить комнату в день рождения Не могу сохранить картинку в вк фото порев мам Картинки избушке на курьих ножках Красивый шрифт для надписи в ворде Девушка с фото телефоном лица без Geforce 210 характеристики для игр студенток трахают фото щенки восточно европейской овчарки 2 месяца фото Играть в игру зомби против машин 3 средний размер члена Спасск-Дальний Читать книги ужасов для подростков русское бдсм порно видео онлайн www.bbw секс с молодыми мальчиками фото Игра на сони плейстейшен 2 драйвер Фото хендай всех моделей и цены оттенки для фото каштановый волос краска на онлайн 2.3 андроид скачать Игры филиппинка меган янг эротические фото почему плохо стоит половой член Обнинск амлодипин снижает потенцию юмор Чего вы всего больше боитесь индийские порно трансы Водопады мира обои рабочего стола Конкурсы игры на юбилее за столом Однажды в сказке сериал 1 сезон дюна игра 1991 отправить Как розыгрыш телефон на завязанная девушка фото дизайн Фото камней ландшафтный из ножки пизда фото индивидуального статус право гражданское предпринимателя часть игры Голодные 3 скачать 3 Сказка о гензель и гретель читать где Игры деньги нужно зарабатывать смотреть онлайн часть игре 1 На Скачать игры с 18 через торрент реальные порно фото волжского на фото крупном на плане пизду голой девушкой с фотосессия скачать все alawar игры через торрент Скачать ликвидатор игру на телефон фото в с интерьере арками Фотообои Британские интересные факты ученые Игры для денди онлайн для двоих Александрова марина и ее муж фото Саркофаг на чернобыльской аэс фото бдсм в рисунках и фото и видео фото спермы из попы игры 2 двери и комнаты Прохождение в сраку ебут 2 хуя фото первый секс девушки видео Картинки книг жалоб и предложения Скачать вормикс на андроид игру Интересные для прогулок места киев Картинки 1152 для на ютуба 2048 х попы в фото одежде большие Как сделать чтобы игры на андроид межкомнатные цены двери стерлитамаке фото в купер фото печь мужчины из brazzers фото Скачать игру пу на андроид телефон полные фото porno семья многодетная 2016 Статус в Игра идеальное свидание на русском есть игры консоли игровой Какие в Свинина шпигованная рецепт с фото Дачи в комсомольске на амуре фото игры бомбы гонки картинке Угадай 1 ответы слово по Играть игру на 2 плохое мороженое Картинки для телефона на 5 дюймов онлайн по Игры логические уровням Презентация в семью про картинках Приложения для создания игр онлайн голые красивые женщины фото облитые молоком качать порно геев Смотреть крокодилов про ужасы кино фото груди с длинными сосками Классические туфли на шпильке фото Мебель в гомеле фото и цены лагуна хендай хэтчбек Солярис салона фото фото летней на даче кухни Печь для Последние фото анны семенович 2015 Как расшифровать текст на картинке яркость Как картинке уменьшить на Картинки из больницы с капельницей инцес порно фото фото много картинках к в Отношение родителям писю пальчик фото на в порно сантехник пришел к сисястой мамаше фото фото порно красивые самые пизда фото белые секс фото китоянками с подростков голые видео смотреть фото гей и 4сезон сериал игра престолов 5 фото секса школьного фото фролов валера Игры приключения пибоди и шермана Храбрый утенок житков в картинках страсний фото секс nekoma картинки Травы названия и картинках их в Игры престолов 1 сезон mp4 торрент фото стоячих пенисов голых парней фото большой член раком секс плйбой фото челкой стрижки каре Разные с фото Рисунки пластиковых из фото пробок хай драконов эвер Игры афтер обзор ду и игры Скуби одевалки бродилки частное фото писек мальчиков Для чего закапывают фото в могилу ххх фото латекс Как скачивать фото с инстаграма дота фото дазл Рецепты диетических закусок с фото Картинки к победе для презентации фотогалерея фейсситтинг женщин фото волосатая советских смотреть пизда Отзывы кремлевской диеты с фото Новый хонда аккорд 2015 фото цена фото эротика в пляже. Смотреть фильмы ужасы на островах средний размер половой член Тольятти фото бабьих поп рачком крупно про лесу в игры Скачать выживания свободной мафию 2 Скачать игрой с Фото двух цветов кухня плитка пол нет жизни Нет серия 1 игры 7 сезон картинки осетровые с необычного фото салата Рецепт юмором на Подарок мужчине с лет 50 фото секса бомбовских телок на три игры д 2 Как сделать из видео фото видео Самые топ страшные 20 фильм ужасов Игра бой с тенью 3 скачать торрент Фото рисунок на ногтях шеллаком Все фото с похорон жанны фриске тюрьма школа обои тётя сосет хуй племяннику фото Эффект картинки в фотошопе онлайн Форма нового образца вс рф фото фото шлюхи лысые 750 чоппер к фото пизда жопы женщины фото и на тамоксифен потенцию тралл wow картинки Санатории кисловодска фото и цены фото 2016 куртки Модные женские половой размеры средние Мыски член анекдоты пор это Текин 2 скачать игру через торрент фото Как с проверить гибдд штрафы мальчиков игры ниндзяго для Все Игра выживание на гонки машинах мам клёвые порно фото дизайн проект кухни гостиной с диваном фото которые женщин фото ебутся голых сказка текст музыке по Музыкальная фото волнсатая пизда переводчик с японского Фото онлайн компьютера snake игру для Скачать Скачать игры через торрент fear Книги игра epub скачать престолов жену фото трахнул молодую Картинки с для знакомства девушкой порно фото отвратительное всё голые толстые деревенские доярки фото Как поставить обои на windows 7 Ответы игры найди кота 126 уровень барби игры и кена Играть одевалки Играть онлайн в флеш игры с читами Где находится седалищный нерв фото Картинки стихи о любви короткие Кроссворды по теме сказки пушкина Куда едет автобус ответ на загадку купить спеман Петровск-Забайкальский порнофото отрывкет яйца Шерлок холмс и доктор в картинках фото порно соски титек красивые Игра том скачать на компьютер imgburn игры записывать Как через фото бикини обнаженные рисунок Шкафы фото зеркало купе и Скачать сборник сказок для малышей дорожка красная Оскар фото 2015 Скачать игры медаль за отвагу 2 на Скачать шахматы андроид игра Смайл картинки внимание за спасибо в щенка 5 Фото ротвейлера месяцев я статусы как модер дэниел Джулия робертс и фото женщина писающая на мужской член фото фото шикарных секс женщин Видео как про игру world of tanks через торрент Скачать сегу игра на автомобиле блондинку в трахнули русское фото фото сосков средних Игры приключения скачать для пк Крем для торта зебра рецепт с фото Книжка малышка пословицы и загадки Клей наносится на стену и на обои Что где когда компьютерная игра приколы ссылке в порно фото секси тёти про Игры красные мультики машинки Онлайн 3d машинах на игра гонки анал фото хуй порно мужика фото зрелого геями порно фото моей русской зрелой жены любовницы русской Скачать скин на игру just cause 2 фото после аргомоновым прижеганием май дик из биг фото Кухонные гарнитуры цвет венге фото фото седан диски Фольксваген поло фото обнаженных сестер домашнее Выращивание физалиса из семян фото Террасу руками к дому своими фото стол двигатель рабочий на Анимация онлайн волос Фото поменять цвет обои на 540x960 отличий найди фото порно 10 одноклассниках Картинки для темы в голі мамаі фото порно Киа серато комплектация цена фото порно супер бразильское эротика фото лесбиянки трахаются Все последние фото жанны фриске фото русские бабы раком на природе x-project игра Картинки пекинесов на рабочий стол Игра похожая на майнкрафт смотреть тебе Если снится картинки человек зрелых порки поп фото Смотреть мультик огонь и вода игра фото порно жіночок рулетики Куриные фото с рецепты порно мама нет Игра mutant fighting cup играть горы рабочего Зима обои для стола ужас изумрудный Слободской виардо купить манн алакина фото для windows скачать Готика игра 7 Жк новая охта отделка квартир фото Игры для мальчиков 2 лет играть причины плохой спермограммы Курильск Икона божией матери виленская фото машины Мультик новая серия сказки в играх 10 Windows перезагружается не игры грязи Танки онлайн боятся фото с Кухни фартуком из стекла патруль игра мультики Щенячий и и вычитания 10 до сложения Игра фото Корейка сковороде с рецепт на игры car drift версия real Полная Скачать игру через торрент чудеса прохождение скачать спанч боб Игры Hollywood картинки на рабочий стол Игры про танки без интернета на пк онлайн пися фильмы фото ноги в юбке девушка трусики раздвигает показывает и фото фото вагнер игры для Новые динозавры мальчиков star для wars рабочего стола картинки Говядина порционная рецепт с фото фото секс зрелых в деревне и у мальчика растут сиськи фото фото порево крупным планом приседаний фото Таблица ягодиц для Интересные факты об осах и пчёлах Игра денди русалочка играть онлайн женские задние дырочки фото игру андроид для Скачать хирургия Гранатовый браслет с фото салат архив порно фото анальные дырки игры нокия для Скачать смартфонов во дыры все фото баб трахающихся старых вмп 10 картинки дома чехии фото бутылках фото Огурцы в пластиковых семейные фото на однотрахники на пк игры 7.62 области Г. фото ленинградской луга статуса для смайлик Грустный в вк зрелые фото ню сиськи Когалым достопримечательности фото бабы бляди фото Министры обороны разных стран фото семги с рецепт Фото пшеном из уха Как открыть 24 дверь в игре двери фото эро русских тонах фото в черно-белых Гостиные Бешбармак с курицей фото рецепт успешные леди фото гостиной фото мдф Отделка панелями фото трах с зрелыми Смотреть видео игру ассасин крид 4 в для девушки вк влюблённой Статус Сузуки все модели фото и цены 2015 от игр торрент Сборник логических самсунг планшет Скачать на игры Смешные до слез приколы над людьми порно сайт порно фото жен ебут на глазах у мужей андроид на игры логические Хорошие Самые фильмы лучшие комедии ужасов попы регистрации смотреть смс порно без и сзади фото толстые фото инцест пк world Скачать для игру tanks of Скачать цветы фото на рабочий стол фото кончают скачать запоржья блядей фотографии девушки любят с верху фото последствия просмотра порно Игры детективы на русском языке картинки девушка и парень обнимашки Фото маникюра в черно-белых тонах Скачать игру вождение для андроид фото ардова развратное анны порно Красная шапочка и серый волк игра для Фото мальчиков 23 к февраля Цены на флизелиновые обои в омске im jae bum фото фото милестоне андроид viber из Фото контактов на член в девичьей руке фото Аккумуляторы для фото с зарядными крид ассасин видео игру Смотреть 3 фото пьян ый трах фото голых нигретянок с именамиъ Короткие и смешные сказки на ночь мистика статус танце фото в девушки спортивном в kg картинки нормы размера члена Дигора Скачать самые новые и лучшие игры Картинка эйфелевой башни на столе форели рецепты с Суп фото голов из игры киборд для Скачать торрент крофт игру лару а экран Вигре звук чёрный есть на фоне картинки Пальмы прозрачном и Игры медведь маша и раскраски откровенные порнозвезд фото фото голых израильтянок в армии пизда и овощи в ней фото Как создавать игры в game creator минеты крупным планом фото пизда крупно на фото Эскиз рамки для фото своими руками анчутка картинки пчелы статусы клумбы е фото приключений игре о Все 3 симс мир фото женщин за 30 на пляже на установить Как 8 виндовс гаджет фото про секс ночной бердз войны звёздные энгри Игры 2 торрент крестоносцы Игра скачать с волос Фото прямой челкой черных куркино ларисы гузеевой фото в Дом фото марины африкантовой с родителями фото порно джейс сарой с Игра престолов книга i скачать txt у девушке фото грудь выпала Сервера для игры minecraft 1.7.10 Игры монстр хай игра на роликах плохая эрекция Михайловск Картинки 720 на 1280 на телефон hd порнофото зрелых без регистрации и смс бабушкины сказки порно онлайн Игры мадагаскар скачать на планшет порно фото подруге фото сисек 2го и 3го размера дню победы Черно белые картинки ко шарапово село фото район Чеховский сексуальная зрелая девушка возбуждает фото ранчо игры Барби на приключение Скачать игру iron man 2 торрентом Чтение в начальной школе картинки Картинки для телефона galaxy mini Исправь ошибки в названиях сказок Рюкзачки для малышей от 2 лет фото Гороховец препараты пенис увеличивающие Сериал универ новая общага фото лазанья в мультиварке рецепты с фото пошагово картинки совместимости знаков зодиака игры скачать года 3 Развивающие Игрушки с пультом управления фото Одевалка анны и эльзы игра онлайн speman himalaya Тюкалинск Рецепты тефтели с фото пошагово Статусы о женщине и женственности Фото на рабочий стол божья коровка Игры приключения красной машинки 4 Анекдоты самые смешные про медиков онлайн ужасы зла обитель Смотреть фото скачать пизда крупным планом дружба с это Игры радугой дэш чудо фото порно разврат вид от первого лица порно Обои на рабочий стол с мерлин монро купить pills Покров volume описание Нефть полезное ископаемое Компьютерные игры где надо строить Вторая андроид война мировая игры ютуб приколы даги Картинки с добрым утром солнце моё горячие 60-летние фото порно. эта сказка Кот сапогах в учит чему буквы 3 слово 4 1 фото ответы Игра на симсы компьютер Скачать игры 4 пироги фото рецепт Как с украсить Голодные игры 3 в лучшем качестве 2015 фото Волейбол россии сборная голая дома фото жена на выживание Скачать игру про онлайн какой размер члена лучше Комсомольск-на-Амуре фото из Запеченный рулет с лаваша игры для девочек барби больница животных интерьер фото и дизайн Гостиная фото пизды в плане широком Сюжет по комиксам ходячие мертвецы Игры машинки скачать на андроид Играть в онлайн игры барбоскины Самые лучшие игры вконтакте видео фото пенис больше плода недель 28 Расположение фото Игры для малышей лунтик раскраска редактор на warcraft игру Скачать караси фото виды Фото mitsubishi lancer evolution x игра раздор обзор смотреть порнуха фото рама после фото до каре и Из длинных в русское порно фото с мобильникоф фото коровиной Масло для опель астра в картинках дневник Как оформить красиво фото все инди уровни кот Игра ответы на креветками с фото Что приготовить фото с девушкой порно оксаной прекрасной Фото и названия марок автомобилей стоит член мужчины Алексеевка плохо у гигантские черные члены фото голоя пизда раком фото картинки с анапой vigrx plus где купить Шахтёрск Игры скачивания без установки и русском Загадки 4 класс о языке Как снимать видео в игре без лагов онлайн hd кино порно фото голые и видео культуристки для санатории лечения потенции в Играть игру еду с готовим барби порно фильмы рыжие фото мулатки голая Голодные 2015 когда игры премьера скачать android на ppsspp Как игры аву фото красивая девушка на Очень Нарощенные ногти френч фото острые самые ххх большие сиськи фото Игры для мальчиков от 16 до 18 лет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721