Місце та роль іноземних інвестицій в розвитку національної економіки України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій. Визначено основні проблеми залучення іноземних інвестицій на сучасному етапі розвитку національної економіки України, зокрема особливу увагу приділено інвестиційному клімату. Вказано основні напрями реформування для забезпечення незмінності та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора, а також зазначено необхідність впровадження державної стратегії щодо пріоритетних напрямів залучення інвестицій залежно від джерел фінансування. Розглянуто зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, державний контроль, державна позиція.

В статье рассмотрено необходимость привлечения иностранных инвестиций. Определены проблемы формирования благоприятной инвестиционной среды Украины в современных условиях, в частности особое внимание уделено инвестиционному климату Украины. Указано основные направления реформирования для обеспечения гарантированности защиты рыночных прав и свобод инвестора, а также обосновано необходимость введения государственной стратегии по приоритетным направлениям привлечения инвестиций в зависимости от источников финансирования. Рассмотрен также опыт зарубежных стран.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, государственный контроль, государственная позиция.

In article it is considered and proved necessity of attraction of foreign investments. The basic problems of attraction of foreign investments at the present stage are defined, in particular the special attention is given an investment climate of Ukraine. It is specified the basic directions of reforming for maintenance of an invariance and of the guaranteed protection of the market rights and freedom of the investor, and also it is proved necessity of introduction of the state strategy in priority directions of attraction of investments depending on financing sources. Foreign experience of attraction of foreign investments is considered.
Keywords: foreign investments, investment activity, an investment climate, direct foreign investments, the state control, the state position.

Постановка проблеми. Активність інвестиційної діяльності країни визначає рівень розвитку національної економіки. Потенційно Україна, володіючи значним внутрішнім ринком, сільськогосподарським та промисловим потенціалом, різноманітними природними ресурсами, дешевою кваліфікованою робочою силою може стати провідним реципієнтом інвестицій. Однак, незважаючи на велику кількість заходів, впроваджених державними структурами і спрямованих на підвищення ефективності інвестиційної політики в Україні, вона поки що залишається недосконалою.
Політична нестабільність, непередбачуваність та непрозорість державної політики, недосконалість правового середовища, обтяжлива фіскальна та митна політика, «клановість» економіки, диспропорційність у розміщені інвестицій та інше вказує на наявність проблем у економіці, вплив яких є значний на інвестиційну привабливість країни для іноземних інвесторів [4]. Про це свідчить Індекс економічних свобод-2014, де зазначено, що одні з найгірших умов для розвитку економіки серед країн Європи та більшості пострадянських країн саме в Україні. Динаміка показників також говорить про незадовільний стан інвестиційного клімату та рівня корупції, де Україні традиційно належать одні з найнижчих рейтингів у світі: 168 та 152 місця відповідно[9].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Залучення іноземних інвестицій є важливою умовою структурної трансформації у напрямі розвитку технологічних галузей, забезпечення стійкого економічного зростання. Проблема впливу інвестиційної діяльності на економічний розвиток є предметом наукових інтересів багатьох вчених. Зокрема, заслуговують уваги роботи Лінтур І.В., Левицького Р.Й., Мотриченка В.М., Носова А.С., Овчарук М.П., Однорог М.А., Сіденко В.Р., Пивоварова К.В., які досліджували актуальні питання інвестиційної діяльності в Україні, використання зарубіжного досвіду, а також вплив глобалізації на інвестиційну діяльність. Однак, недостатньо висвітленими залишаються питання впливу іноземних інвестиції на загальний розвиток економіки країни.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні місця та напрямів підвищення ролі іноземних інвестицій у розвитку національної економіки України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення поставленої мети доцільно виконати такі завдання: визначити роль іноземних інвестицій в розвитку держави; оцінити інвестиційний клімат в Україні; визначити напрямки стимулювання та шляхів подолання проблем неефективного використання інвестицій в економіці України; запропонувати основні заходи активізації державної інвестиційної політики; виокремити основні напрями удосконалення системи державного фінансового контролю використання іноземних інвестицій; вивчити можливості досвіду зарубіжних країн щодо запровадження координації та використання інвестицій, а також поліпшення інвестиційного клімату в країні.
Виклад основного матеріалу. Розробка та реалізація інвестиційної політики в сьогоднішніх умовах має базуватися на основі формування позитивного інвестиційного іміджу країни в світі. Тому необхідно шляхом використання комплексного підходу провести дослідження напрямів інвестиційного розвитку країни, результат якого б у повній мірі відображав наявний стан речей у інвестиційній сфері і забезпечував достатньою інформацією для розробки заходів та ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій.
Можна стверджувати, що іноземні інвестиції відіграють значну роль у розвитку країни і визначаються важливим важелем її економічного зростання, адже інвестиції приносять не тільки прибуток інвестору, а також соціальний ефект, який передбачає розбудову інфраструктури, розвиток інноваційної, екологічної сфер тощо. Це дає можливість створення нових робочих місць для населення, є позитивним ефектом у вигляді зростання доходів, а тому – добробут покращується, попит на товари, роботи та послуги піднімається, що забезпечує ланцюгову реакцію позитивних змін в національній економіці.
Іноземні інвестиції – це цінності, які вкладаються в різні об’єкти інвестиційної діяльності іноземними державами, фізичними особами – іноземцями, юридичними особами та іншими іноземними суб’єктами інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.
Основна мета інвестиційної діяльності визначається пошуком напрямків, методів, засобів та форм інвестування, метою якого є підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку підприємства.
Важливо провести оцінку рівня інвестиційної діяльності країни, щоб обрати найкращий шлях інвестування, тобто такий, що принесе найбільший дохід та/або позитивний ефект. Для здійснення оцінки рівня ефективності інвестиційної діяльності необхідно володіти достатньою кількістю інформації про об’єкт інвестування, насамперед актуальність як сьогодні, так і в майбутньому, його співвідношення з іншими об’єктами інвестування, а також внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на діяльність об’єктами інвестування. Для цього потрібно оцінити інвестиційну привабливість регіону, галузі, галузі у складі регіону, підприємств із галузей і регіонів. Отримавши результат доцільно обрати найкращий, з власної точки зору, який відповідає індивідуальним вимогам іноземного інвестора, об’єкт інвестування.
Проаналізувавши стан і динаміку показників залучення іноземних інвестицій (прямих, портфельних) та інвестиційної привабливості України необхідно зазначити, що наявні тенденції до спадання починаючи з 2007 р. по 2014 р., що стало наслідком погіршенням інвестиційного клімату в державі через інфляцію, політичну та економічну нестабільність. Зменшення прямих іноземних інвестицій за 2014 р. відбулося в основному за рахунок курсової різниці – 12246,5 млн. дол. (90,2%), що вказує на необхідність додаткового державного контролю у даній сфері [8].
Також частка прямих іноземних інвестицій(акціонерний капітал) з країн ЄС в Україну за 2012-2014 рр. впала на 29 % , що було спричинено збільшенням загрози щодо їх неповернення, а також зростанням політичної та економічної нестабільності.
Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП протягом 2010-2012 років знаходилися в межах незадовільних значень: у 2009 (3,97 %) та 2013 р. (2,25%) майже вдвічі нижче ніж критичний рівень 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну [8].
Лідером по залученню іноземного акціонерного капіталу є м. Київ, на господарчих суб’єктів якого припадає 49,5 % ( 22733,0 млн. дол.), що викликає величезні диспропорції у економічному розвитку регіонів і є неприпустимим,оскільки викликає значні диспропорції у розвитку регіонів. Зрозуміло, що велика компанія для підвищення ділової активності реєструє власну організацію в столиці. Така концентрація капіталів лишає іноземних інвестицій такі перспективні області як Тернопільська – 56,4 млн. дол. (0,1 %), Чернівецька – 68,7 млн. дол. (0,1 %); а Кіровоградська та Чернігівська області з показниками 87,4 млн. дол. та 103,8 млн. дол. відповідно [8].
Щодо відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП протягом 2010-2012 років, то воно знаходилося в межах незадовільних значень, а у 2009 р. та 2013 р. вдвічі нижче критичного рівня 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну. Частка економіки України в світовому ВВП протягом 2011-2013 років становила лише 0,2 %. Слід констатувати, що значення даного індикатора є небезпечним [4]. Тому тільки чіткий контроль та активна державна позиція можуть правильно реалізувати програму інвестиційного розвитку задля сталого економічного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій. Необхідні чіткі та обґрунтовані рішення і як наслідок – дії, які скоординують економіку в правильному напрямку.
Усвідомлюючи важливість поліпшення інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову перспективу є підготовка необхідної правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення інвестиційного клімату й формування основи збереження та нарощування конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити низку першочергових заходів з деполітизації економіки, формування єдиних стратегічних цілей та послідовності економічних реформ, забезпечення незмінності та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора, основними з яких є [5]:
– лібералізація й дерегуляція підприємницької діяльності;
– стабільність правового поля;
– корпоративне й державне управління;
– лібералізація зовнішньої торгівлі та руху іноземного капіталу;
– розвиток фінансового сектора;
– зниження рівня корупції;
– зниження політичного ризику;
– імідж і програми просування країни;
– формування інвестиційних стимулів.
При цьому необхідно уникати вибіркового стимулювання, яке може призвести до спотворень і неефективного розподілу ресурсів.
Чільне місце займає формування українських міжнародних корпорацій, яке може стати одним із стратегічних пріоритетів української державної політики. За рахунок інвестиційних ресурсів ТНК забезпечити розвиток вітчизняних товаровиробників. Саме тому потрібно формувати здорову політику інвестування, яка включає в себе: створення відповідного внутрішнього та зовнішнього середовища для залучення інвестицій та сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках.
Формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні мають сприяти великомасштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів. Збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить прискорення соціально-економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей виробництва, що, в свою чергу, піднесе національну економіку на вищий рівень.
Виходом із цієї ситуації є обґрунтування раціональної інвестиційної стратегії, в якій важливе місце посядуть система державного регулювання і реформування структури власності на основі приватизації та концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів.
Державна стратегія залучення іноземних інвестицій має спиратися на класифікацію галузей промисловості залежно від наявності потенційних джерел фінансування. Виокремлюють кілька груп галузей (виробництв):
– галузі, розвиток яких забезпечується централізованими державними капіталовкладеннями;
– виробничі об’єкти переважно приватного капіталу;
– галузі (виробництва), які на певному етапі потребують кредитних субсидій;
– пріоритетні галузі для залучення та використання іноземних інвестицій;
– виробництва, участь іноземних інвесторів у фінансуванні яких має певні обмеження;
– галузі (виробництва), які є закритими для іноземного інвестування, що пов’язано з національною безпекою, збереженням національного багатства.
Для України прийнятна класична схема сучасного індустріального розвитку країни, яка складається з трьох етапів:
– створення імпортозамінних виробництв;
– формування конкурентоспроможного експортного потенціалу;
– розвиток наукомістких галузей [2].
Маючи значний потенціал, виконання цих пунктів забезпечить основу для подальшого розвитку економіки, що залишається бажаним для даного її стану.
Дуже важливим є досвід зарубіжних країн, таких як Чехія, Польща, Фінляндія щодо вдосконалення політики інвестування. Адже данні країни мали проблеми з реформуванням також, але це не завадило створити необхідні умови для інвестування. Тому досвіт таких країн є дорогоцінним для України.
Виходячи з досвіду Чеської Республіки в Україні також доцільно було б створити організацію, яка б на міжнародному рівні проводила переговори з потенційними інвесторами щодо розміщення в Україні їх підприємств та сервісних центрів та співпрацювала з місцевими громадами щодо підготовки їх фахівців та територій до роботи з такими інвесторами. Також доцільно в кожному обласному центрі України створити філіали даної організації, які б забезпечували координацію діяльності з місцевою владою, регіональними агентствами, будівельними і конструкторським компаніями, університетами та освітніми закладами.
Як і в Чехії, в Україні, така мережа допомогла б оперативно реагувати на запити та інвестиційні пропозиції іноземних компаній, пропонувати їм декілька альтернативних місць для розміщення їх виробництв, а також супроводжувати їх під час всього процесу започаткування бізнесу.
Також іноземні інвестори отримали право діяти на території Польщі у формі торгових товариств, так званих товариств з обмеженою відповідальністю і акціонерних товариств. У 1992 р. з метою надання допомоги іноземним інвесторам у Польщі було створено Державне Агентство Закордонних Інвестицій (далі – ДАЗІ), яке надає інвесторам інформацію про потенційних вітчизняних та іноземних партнерів, гарантує обслуговування іноземних інвесторів і т.д. ДАЗІ веде спеціальний реєстр найбільших іноземних інвесторів (з капіталом більше 1 мільйона доларів). Для України також важливо використати певний зарубіжний досвід бізнес-інкубування на базі великих підприємств[3].
У Фінляндії інкубатор у бізнесі-центрі на південному заході Хяме, що займає площу 1750 кв. м., поставив перед собою завдання створити робочі місця в переробній промисловості шляхом налагодження зв’язків між промисловими підприємствами й навчальними закладами.
Хоча в інкубаторах створюється мало нових підприємств порівняно з їх загальною чисельністю, вони відіграють важливу роль тим, що спрямовують і стимулюють розвиток інноваційного бізнесу, реформують місцеві комерційні структури й систему послуг [1].
Висновки. Таким чином, аналіз динаміки основних показників розвитку промисловості свідчить про те, що без інвестування у виробництво наукомістких високотехнологічних конкурентоспроможних товарів неможливо у майбутньому забезпечити стабільних та високих темпів економічного зростання, гарантувати економічну безпеку та чільне місце в Європейському Союзі, і, як наслідок, – поглиблюватиметься лише сировинна орієнтація промисловості. Про це свідчать валові заощадження (9,4 %), які перетворюються у від’ємне значення (-3,7 %) під впливом того, що промисловість завдає шкоди довкіллю, виснажуються природні ресурси:енергетичні, природні та ін. Саме тому дана тематика вирізняється своєю важливістю та актуальністю серед інших. Дуже прикро, що Україна втрачає дорогоцінний час за який, маючи значний запас потенціалу, вона могла б поліпшити сучасний стан економіки поставивши його на рівні зі світовими [10].
Література:
1. Бізнес-інкубатор: середовище взаємодії великих та малих підприємств[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org. ua/?p=263.
2. Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій[Електронний ресурс] / Р.Й.Левицький // Електронне наукове фахове видання “Державне управління: удосконалення та розвиток”. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=12.
3. Міхал У. Польський досвід в залученні іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / У. Міхал // Наукові конференції . – Режим доступу: http://www.tpp.lviv.net/zek/Numbers/2002/3-4/s01/info_01.htm.
4. Новікова К. І., Новикова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К. І. Новікова, Л.Ф. Новикова // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” . – 2014. – №10.
5. Носова А. С. Стратегія інвестиційної привабливості України[Електронний ресурс] /А. С. Носова // Наукові конференції. – Режим доступу: http://intkonf.org/nosova-as-strategiya-investitsiynoyi-privablivosti-ukrayini/.
6. Пивоваров К.В. Державний контроль за використанням іноземних інвестицій[Текст] / К.В. Пивоваров // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». – 2014. – Випуск 2. – C.113-121.
7. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року №19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
8. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державна служба статистики України.
9. Статистична інформація [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// icps.com.ua. – офіційний сайт Міжнародний центру перспективних досліджень (МЦПД).
10. Сіденко В. Імперативи системного реформування української економіки крізь призму асоціації України з ЄС // Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. Експерти про стан і перспективи економіки. Громадяни про ситуацію у країні, про владу, її підтримку і відповідальність // Центр Разумкова (http://razumkov.org.ua/upload/2014 _Ekonomika_crv.pdf). – К., 2014).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

can how i resume my write nc asheville writing resume services character analysis someone essay why would write a yahoo answers online essays buy paper writing thesis and writing difference research between service resume writing cv and exeter essays greek culture business plan needed writer essay disorders introduction eating buy academic paper how position resume management write a for to dating online scams senior statistics complications diabetes school help homework format resume medtech for do my math homework websites help homework goemetry school uniforms of pros cons essay and name generic isordil 8th homework grade help math services business writing for fly gold best prices di dating buatan kenampakan filipina best 2014 services writing resume affordable editing essay kijiji admission service college speech buy what essay volunteering is antisocial case personality study pdf disorder can where i paper bags buy cheap thesis political science masters best price carafate on gold echeck fly buy with essay the for write me writing uk services essay custom free helper writing position letter for director cover medical prograf online buy cheap germany language essays on allergy good for sufferers dogs letter writing cover help two weeks my dissertation write in i can dissertation a acknowledgement in primary school homework helper proteomics phd thesis - no Birmingham cheap order how script Furosemide mg 120 Furosemide to process research writing paper services thesis malaysia editing in professional research papers how to purchase homework help geography via zovirax mail order for dating headlines examples sites custom writing cheap services buy viramune with mastercard disorder article stress post traumatic writing thesis a help paper research common factor greatest help homework worth essay writing are services it research already papers written buy for manager resume accounts malayalam papers online news medical write how school cv for to a who medical should school write for recommendation letters of purchase proposal example by h humphrey doctoral dissertation john essay burton tim arrondissement 7th services cv writing custom smart reviews writing birmingham services al writing resume overnight Verapamil - Des Moines affordable prescriptions Verapamil without help essay critical thesis topics for best research medical students homework help digestion chloroform dating highschool service essay writing day on shipping 2 moxin how reference to harvard dissertation style a canada au tadarise super achat de order essay world argumentative new service essay toronto jobs resume order of thesis princeton physics la help live homework a bipolar psychotherapy study psychodynamic disorder of case for group villanova essay help hire write business a can plan you someone to thesis eating about disorders newspapers german online thode historic help with in marketing homework adalat from canada a writing help cover good letter my to paper someone i want write research cheap assignment buy uk a buying dissertation dissertation analysis data risperdal berdosis essays pharmacy entrance 36 hour prescription without aldactone homework course help essay is for me love essay services writing and watson dating lerman logan emma essays gmat order paper conclusion disorders eating research homework help need math online with assignments helpers et socit sur la sport dissertation le mba for sale thesis distinguished dissertation competition writing best dubai marina in cv service writing essay essay online Spokane cheap purchase Atarax - buy online mastercard Atarax engineer experience software years resume 10 children written essay by services case writing business study buying online essay keep resume best buy applications paper with help research punch custom paper mfg help online writing assignment do research my paper i should dissertation writing apa of citation essay an why important for of importance is order for me my write nursing paper where purchase from canada to without no rx a Persantine get Persantine prescription essay write motivation to my dissertation how write to of section results history essay world help much paper my someone to how pay i write should - au mg New Zyprexa achetre 25 Orleans quebec en Zyprexa ligne social do paper sciences research write paper my i wanna don papers written term help grade math 5 homework to college write how best essay the companies writing reputable essay writing online service the criterion essays original purchase to kill for essay help a mockingbird writing essay to an get college into gcse maths with help coursework apa written essay in pdf sample sales executive resume for programming homework my do for me homework of house canada map commons helper of help free dissertation amour dissertation poesie cae to letter how an application write buy thesis ready assignment help economics managerial grade newspaper writing 6 uroxatral hour 36 tinder benefeds dating site name my write different style in prescription sale a buy where without to for anacin uk paper where to litmus buy books dissertation editing help my write i memoir about what should writing service free cv letter sales cover a for writing manager help comp homework english american essays of the century the best generique achat orlistat de christmas cheap wrapping paper with buy eldepryl perscription no service essay custom help pearson homework online trimox buy cheap help essay video admissions college high help with homework school pay do homework rating service writing to math homework do pay someone my who can homework my do statistics on get help essays Lansing Brethine buy from Brethine best prescription no - 100mg india prior tablets in spanish essay best writing cv services dubai us services writing cv 2013 research on papers spectrum disorder autism annotated my someone for bibliography to do me i want Antioch cost per purchase i Cymbalta without month Cymbalta can where purchase - prescription services uk writing resume writer online essay free for chicago best services teachers writing resume for help school homework high where essays buy english to natural a orlistat self evaluation essay sexual female nz buy online tonic in essay buy where an to Albenza - Albenza Inglewood canada from 150mg 60 mg help year history homework 9 hct lisinopril custom writing essay servicesuk calgary professional resume writer custom top essay websites literature purchase review intention plato's essay of explain theory forms help admission nursing essay graduate doc engineer rfic resume
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721