Місце та роль іноземних інвестицій в розвитку національної економіки України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій. Визначено основні проблеми залучення іноземних інвестицій на сучасному етапі розвитку національної економіки України, зокрема особливу увагу приділено інвестиційному клімату. Вказано основні напрями реформування для забезпечення незмінності та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора, а також зазначено необхідність впровадження державної стратегії щодо пріоритетних напрямів залучення інвестицій залежно від джерел фінансування. Розглянуто зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, державний контроль, державна позиція.

В статье рассмотрено необходимость привлечения иностранных инвестиций. Определены проблемы формирования благоприятной инвестиционной среды Украины в современных условиях, в частности особое внимание уделено инвестиционному климату Украины. Указано основные направления реформирования для обеспечения гарантированности защиты рыночных прав и свобод инвестора, а также обосновано необходимость введения государственной стратегии по приоритетным направлениям привлечения инвестиций в зависимости от источников финансирования. Рассмотрен также опыт зарубежных стран.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, государственный контроль, государственная позиция.

In article it is considered and proved necessity of attraction of foreign investments. The basic problems of attraction of foreign investments at the present stage are defined, in particular the special attention is given an investment climate of Ukraine. It is specified the basic directions of reforming for maintenance of an invariance and of the guaranteed protection of the market rights and freedom of the investor, and also it is proved necessity of introduction of the state strategy in priority directions of attraction of investments depending on financing sources. Foreign experience of attraction of foreign investments is considered.
Keywords: foreign investments, investment activity, an investment climate, direct foreign investments, the state control, the state position.

Постановка проблеми. Активність інвестиційної діяльності країни визначає рівень розвитку національної економіки. Потенційно Україна, володіючи значним внутрішнім ринком, сільськогосподарським та промисловим потенціалом, різноманітними природними ресурсами, дешевою кваліфікованою робочою силою може стати провідним реципієнтом інвестицій. Однак, незважаючи на велику кількість заходів, впроваджених державними структурами і спрямованих на підвищення ефективності інвестиційної політики в Україні, вона поки що залишається недосконалою.
Політична нестабільність, непередбачуваність та непрозорість державної політики, недосконалість правового середовища, обтяжлива фіскальна та митна політика, «клановість» економіки, диспропорційність у розміщені інвестицій та інше вказує на наявність проблем у економіці, вплив яких є значний на інвестиційну привабливість країни для іноземних інвесторів [4]. Про це свідчить Індекс економічних свобод-2014, де зазначено, що одні з найгірших умов для розвитку економіки серед країн Європи та більшості пострадянських країн саме в Україні. Динаміка показників також говорить про незадовільний стан інвестиційного клімату та рівня корупції, де Україні традиційно належать одні з найнижчих рейтингів у світі: 168 та 152 місця відповідно[9].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Залучення іноземних інвестицій є важливою умовою структурної трансформації у напрямі розвитку технологічних галузей, забезпечення стійкого економічного зростання. Проблема впливу інвестиційної діяльності на економічний розвиток є предметом наукових інтересів багатьох вчених. Зокрема, заслуговують уваги роботи Лінтур І.В., Левицького Р.Й., Мотриченка В.М., Носова А.С., Овчарук М.П., Однорог М.А., Сіденко В.Р., Пивоварова К.В., які досліджували актуальні питання інвестиційної діяльності в Україні, використання зарубіжного досвіду, а також вплив глобалізації на інвестиційну діяльність. Однак, недостатньо висвітленими залишаються питання впливу іноземних інвестиції на загальний розвиток економіки країни.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні місця та напрямів підвищення ролі іноземних інвестицій у розвитку національної економіки України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення поставленої мети доцільно виконати такі завдання: визначити роль іноземних інвестицій в розвитку держави; оцінити інвестиційний клімат в Україні; визначити напрямки стимулювання та шляхів подолання проблем неефективного використання інвестицій в економіці України; запропонувати основні заходи активізації державної інвестиційної політики; виокремити основні напрями удосконалення системи державного фінансового контролю використання іноземних інвестицій; вивчити можливості досвіду зарубіжних країн щодо запровадження координації та використання інвестицій, а також поліпшення інвестиційного клімату в країні.
Виклад основного матеріалу. Розробка та реалізація інвестиційної політики в сьогоднішніх умовах має базуватися на основі формування позитивного інвестиційного іміджу країни в світі. Тому необхідно шляхом використання комплексного підходу провести дослідження напрямів інвестиційного розвитку країни, результат якого б у повній мірі відображав наявний стан речей у інвестиційній сфері і забезпечував достатньою інформацією для розробки заходів та ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій.
Можна стверджувати, що іноземні інвестиції відіграють значну роль у розвитку країни і визначаються важливим важелем її економічного зростання, адже інвестиції приносять не тільки прибуток інвестору, а також соціальний ефект, який передбачає розбудову інфраструктури, розвиток інноваційної, екологічної сфер тощо. Це дає можливість створення нових робочих місць для населення, є позитивним ефектом у вигляді зростання доходів, а тому – добробут покращується, попит на товари, роботи та послуги піднімається, що забезпечує ланцюгову реакцію позитивних змін в національній економіці.
Іноземні інвестиції – це цінності, які вкладаються в різні об’єкти інвестиційної діяльності іноземними державами, фізичними особами – іноземцями, юридичними особами та іншими іноземними суб’єктами інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.
Основна мета інвестиційної діяльності визначається пошуком напрямків, методів, засобів та форм інвестування, метою якого є підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку підприємства.
Важливо провести оцінку рівня інвестиційної діяльності країни, щоб обрати найкращий шлях інвестування, тобто такий, що принесе найбільший дохід та/або позитивний ефект. Для здійснення оцінки рівня ефективності інвестиційної діяльності необхідно володіти достатньою кількістю інформації про об’єкт інвестування, насамперед актуальність як сьогодні, так і в майбутньому, його співвідношення з іншими об’єктами інвестування, а також внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на діяльність об’єктами інвестування. Для цього потрібно оцінити інвестиційну привабливість регіону, галузі, галузі у складі регіону, підприємств із галузей і регіонів. Отримавши результат доцільно обрати найкращий, з власної точки зору, який відповідає індивідуальним вимогам іноземного інвестора, об’єкт інвестування.
Проаналізувавши стан і динаміку показників залучення іноземних інвестицій (прямих, портфельних) та інвестиційної привабливості України необхідно зазначити, що наявні тенденції до спадання починаючи з 2007 р. по 2014 р., що стало наслідком погіршенням інвестиційного клімату в державі через інфляцію, політичну та економічну нестабільність. Зменшення прямих іноземних інвестицій за 2014 р. відбулося в основному за рахунок курсової різниці – 12246,5 млн. дол. (90,2%), що вказує на необхідність додаткового державного контролю у даній сфері [8].
Також частка прямих іноземних інвестицій(акціонерний капітал) з країн ЄС в Україну за 2012-2014 рр. впала на 29 % , що було спричинено збільшенням загрози щодо їх неповернення, а також зростанням політичної та економічної нестабільності.
Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП протягом 2010-2012 років знаходилися в межах незадовільних значень: у 2009 (3,97 %) та 2013 р. (2,25%) майже вдвічі нижче ніж критичний рівень 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну [8].
Лідером по залученню іноземного акціонерного капіталу є м. Київ, на господарчих суб’єктів якого припадає 49,5 % ( 22733,0 млн. дол.), що викликає величезні диспропорції у економічному розвитку регіонів і є неприпустимим,оскільки викликає значні диспропорції у розвитку регіонів. Зрозуміло, що велика компанія для підвищення ділової активності реєструє власну організацію в столиці. Така концентрація капіталів лишає іноземних інвестицій такі перспективні області як Тернопільська – 56,4 млн. дол. (0,1 %), Чернівецька – 68,7 млн. дол. (0,1 %); а Кіровоградська та Чернігівська області з показниками 87,4 млн. дол. та 103,8 млн. дол. відповідно [8].
Щодо відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП протягом 2010-2012 років, то воно знаходилося в межах незадовільних значень, а у 2009 р. та 2013 р. вдвічі нижче критичного рівня 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну. Частка економіки України в світовому ВВП протягом 2011-2013 років становила лише 0,2 %. Слід констатувати, що значення даного індикатора є небезпечним [4]. Тому тільки чіткий контроль та активна державна позиція можуть правильно реалізувати програму інвестиційного розвитку задля сталого економічного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій. Необхідні чіткі та обґрунтовані рішення і як наслідок – дії, які скоординують економіку в правильному напрямку.
Усвідомлюючи важливість поліпшення інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову перспективу є підготовка необхідної правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення інвестиційного клімату й формування основи збереження та нарощування конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити низку першочергових заходів з деполітизації економіки, формування єдиних стратегічних цілей та послідовності економічних реформ, забезпечення незмінності та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора, основними з яких є [5]:
– лібералізація й дерегуляція підприємницької діяльності;
– стабільність правового поля;
– корпоративне й державне управління;
– лібералізація зовнішньої торгівлі та руху іноземного капіталу;
– розвиток фінансового сектора;
– зниження рівня корупції;
– зниження політичного ризику;
– імідж і програми просування країни;
– формування інвестиційних стимулів.
При цьому необхідно уникати вибіркового стимулювання, яке може призвести до спотворень і неефективного розподілу ресурсів.
Чільне місце займає формування українських міжнародних корпорацій, яке може стати одним із стратегічних пріоритетів української державної політики. За рахунок інвестиційних ресурсів ТНК забезпечити розвиток вітчизняних товаровиробників. Саме тому потрібно формувати здорову політику інвестування, яка включає в себе: створення відповідного внутрішнього та зовнішнього середовища для залучення інвестицій та сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках.
Формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні мають сприяти великомасштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів. Збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить прискорення соціально-економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей виробництва, що, в свою чергу, піднесе національну економіку на вищий рівень.
Виходом із цієї ситуації є обґрунтування раціональної інвестиційної стратегії, в якій важливе місце посядуть система державного регулювання і реформування структури власності на основі приватизації та концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів.
Державна стратегія залучення іноземних інвестицій має спиратися на класифікацію галузей промисловості залежно від наявності потенційних джерел фінансування. Виокремлюють кілька груп галузей (виробництв):
– галузі, розвиток яких забезпечується централізованими державними капіталовкладеннями;
– виробничі об’єкти переважно приватного капіталу;
– галузі (виробництва), які на певному етапі потребують кредитних субсидій;
– пріоритетні галузі для залучення та використання іноземних інвестицій;
– виробництва, участь іноземних інвесторів у фінансуванні яких має певні обмеження;
– галузі (виробництва), які є закритими для іноземного інвестування, що пов’язано з національною безпекою, збереженням національного багатства.
Для України прийнятна класична схема сучасного індустріального розвитку країни, яка складається з трьох етапів:
– створення імпортозамінних виробництв;
– формування конкурентоспроможного експортного потенціалу;
– розвиток наукомістких галузей [2].
Маючи значний потенціал, виконання цих пунктів забезпечить основу для подальшого розвитку економіки, що залишається бажаним для даного її стану.
Дуже важливим є досвід зарубіжних країн, таких як Чехія, Польща, Фінляндія щодо вдосконалення політики інвестування. Адже данні країни мали проблеми з реформуванням також, але це не завадило створити необхідні умови для інвестування. Тому досвіт таких країн є дорогоцінним для України.
Виходячи з досвіду Чеської Республіки в Україні також доцільно було б створити організацію, яка б на міжнародному рівні проводила переговори з потенційними інвесторами щодо розміщення в Україні їх підприємств та сервісних центрів та співпрацювала з місцевими громадами щодо підготовки їх фахівців та територій до роботи з такими інвесторами. Також доцільно в кожному обласному центрі України створити філіали даної організації, які б забезпечували координацію діяльності з місцевою владою, регіональними агентствами, будівельними і конструкторським компаніями, університетами та освітніми закладами.
Як і в Чехії, в Україні, така мережа допомогла б оперативно реагувати на запити та інвестиційні пропозиції іноземних компаній, пропонувати їм декілька альтернативних місць для розміщення їх виробництв, а також супроводжувати їх під час всього процесу започаткування бізнесу.
Також іноземні інвестори отримали право діяти на території Польщі у формі торгових товариств, так званих товариств з обмеженою відповідальністю і акціонерних товариств. У 1992 р. з метою надання допомоги іноземним інвесторам у Польщі було створено Державне Агентство Закордонних Інвестицій (далі – ДАЗІ), яке надає інвесторам інформацію про потенційних вітчизняних та іноземних партнерів, гарантує обслуговування іноземних інвесторів і т.д. ДАЗІ веде спеціальний реєстр найбільших іноземних інвесторів (з капіталом більше 1 мільйона доларів). Для України також важливо використати певний зарубіжний досвід бізнес-інкубування на базі великих підприємств[3].
У Фінляндії інкубатор у бізнесі-центрі на південному заході Хяме, що займає площу 1750 кв. м., поставив перед собою завдання створити робочі місця в переробній промисловості шляхом налагодження зв’язків між промисловими підприємствами й навчальними закладами.
Хоча в інкубаторах створюється мало нових підприємств порівняно з їх загальною чисельністю, вони відіграють важливу роль тим, що спрямовують і стимулюють розвиток інноваційного бізнесу, реформують місцеві комерційні структури й систему послуг [1].
Висновки. Таким чином, аналіз динаміки основних показників розвитку промисловості свідчить про те, що без інвестування у виробництво наукомістких високотехнологічних конкурентоспроможних товарів неможливо у майбутньому забезпечити стабільних та високих темпів економічного зростання, гарантувати економічну безпеку та чільне місце в Європейському Союзі, і, як наслідок, – поглиблюватиметься лише сировинна орієнтація промисловості. Про це свідчать валові заощадження (9,4 %), які перетворюються у від’ємне значення (-3,7 %) під впливом того, що промисловість завдає шкоди довкіллю, виснажуються природні ресурси:енергетичні, природні та ін. Саме тому дана тематика вирізняється своєю важливістю та актуальністю серед інших. Дуже прикро, що Україна втрачає дорогоцінний час за який, маючи значний запас потенціалу, вона могла б поліпшити сучасний стан економіки поставивши його на рівні зі світовими [10].
Література:
1. Бізнес-інкубатор: середовище взаємодії великих та малих підприємств[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org. ua/?p=263.
2. Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій[Електронний ресурс] / Р.Й.Левицький // Електронне наукове фахове видання “Державне управління: удосконалення та розвиток”. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=12.
3. Міхал У. Польський досвід в залученні іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / У. Міхал // Наукові конференції . – Режим доступу: http://www.tpp.lviv.net/zek/Numbers/2002/3-4/s01/info_01.htm.
4. Новікова К. І., Новикова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К. І. Новікова, Л.Ф. Новикова // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” . – 2014. – №10.
5. Носова А. С. Стратегія інвестиційної привабливості України[Електронний ресурс] /А. С. Носова // Наукові конференції. – Режим доступу: http://intkonf.org/nosova-as-strategiya-investitsiynoyi-privablivosti-ukrayini/.
6. Пивоваров К.В. Державний контроль за використанням іноземних інвестицій[Текст] / К.В. Пивоваров // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». – 2014. – Випуск 2. – C.113-121.
7. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року №19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
8. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державна служба статистики України.
9. Статистична інформація [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// icps.com.ua. – офіційний сайт Міжнародний центру перспективних досліджень (МЦПД).
10. Сіденко В. Імперативи системного реформування української економіки крізь призму асоціації України з ЄС // Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. Експерти про стан і перспективи економіки. Громадяни про ситуацію у країні, про владу, її підтримку і відповідальність // Центр Разумкова (http://razumkov.org.ua/upload/2014 _Ekonomika_crv.pdf). – К., 2014).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help with papers filing divorce Minomycin to for - how Minomycin without buy free Fairfield prescription 25mg buy to rice paper buy essay write professional a to how essay critical economy political coursework someone pay your to do online best sites writing do coursework for uk me my to how work list on hire resume to contract headings college admission essay college need essay help service thesis writing research us paper writing service coursework psychology aqa to an speech write how water cadmium dissertation in natural speciation thesis phd health economics services thesis doctoral writing case methods analysis data study qualitative ap help homework stats esay do biology my school my help high with homework science help websiteshomework homework help statistic online purchase college essays online 50 dating sydney over to homework music help lauderdale writing services fort resume of plans lesson measures variations essay write order effect cause pollution air and about using an bangalore smoking girls dating for on essay generalized disorder anxiety write to of how abstract thesis phd assistant purchase format resume manager Avodart buy for 1st rx Avodart orders reviews online - Riviere-Rouge of essay fall rome on in essay road time essay and hindi silk continuity over change library kids for homework san public library diego help essay website write purchase louisiana on questions essay the gold viagra in italia acquistare study disorder attachment case world hunger research paper research mla buy paper report marching band recognition face essay thesis without kamagra polo a doctor help mechanical engineering homework working homework physics forum help admission nurse essay practitioner program custom paypal ddavp help online homework with thesis senior writing buy plan business a online tamil news papers service editing essays college canada stromectol acheter for with cover representative no experience position letter sales sales letters cover executives for to essay write services mba admission depressive disorder study of case with someone major 500 mg cheapest acticin emancipation papers california online editing essay school service graduate aboriginal help homework canada company essay inc writing letter medical secretary for cover my you cheap write australia to pay essay writers british essay friction without college day revisions essay essay Macrobid online pills database error at readonly django to write a adminattempt database essay writer application college ap english language essay help live mini pay service dissertation chat writing pal coupon essay cheap writing religious help education homework international and business structure on essay strategy how medical a to cv for residency write writing dissertation custom yahoo service engineering letter cover phd papers written sale for essay do law my breast no success india prescription to where i write find can essays someone my o sape yahoo dating zape jamie herpes spears lynn www homework transtutors help com cheap order fulvicin online thesis of and context of in research behaviors pim dissertation perfect writer essay service quality dissertation statistical my can i assignment do why resume civilian to writing military online best service help dracula homework without insurance verampil buy dissertations school projects help with help college writing need essay entrance dating woman an cartoon indecisive buy proposal essay with personal help statement best my essay admission write teacher research legal writing service paper essay jobs writer with help degree essays study property purchase strategy case engineer mechanical for letter recommendation rguhs question online papers on the phone homework help dissertation senses architecture and the write paper for free for a me you me my write dissertation can for manchester thesis binding cheap for startup plan device business medical system on sale term paper book and purchase ireland uk dissertation review help buy feldene best place to bible stream live daan ang dating exposition research thesis for statement a writing help professional writing services 2012 resume paper term buy custom make to someone pay resume thesis in blood to acupressure lowering pressure related essay love define 2 norvasc delevery day in for calligraphy arabic free name my write review literature online buy a for letter school med recommendation of sample paper research history room service student essay writing ma college help worcester essay engineering paper ppt presentation mechanical for buy can i a college essay do coursework online my qualitative research paper help writing sites article homework help k pre services reviews writing business plan help africa ancient taureg homework history warriors assignment academic writing jobs virginia resume writing services Elimite buy online argumentative conclusion of an essay organization order of essay gong gi episode dating tae without marriage business homework helper service resume legal writing reviews writers rankings best online of paper for medical billing samples resume on aryabhatta essay plans buy a business mg price 100 clarinex walmart review online your buy literature homework map help hiring resume job sample homework helpscience help cultures homework world plagiarism essay custom no site uk homework precalculus help online online documentation writing help homework help rainforest homework help management a buy essay custom jobs professional services resume for government writing australia essay service writing reviews paper hire writer a college essays cheapest critical buy essay writing dissertation africa south services malaysia bachelor buy thesis plates bulk cheap paper in sale for cheap shallaki online english gcse practice papers writing resume dubai nj best services custom good essay is writing business durban services plan cover sample mechanic for letter essays help sale for application college of definition argument essay help equations graphing homework service essays editing college comprar retin-a written william essays shakespeare by how for to write synopsis dissertation a essay introduction disorder anxiety egypt pyramids primary homework help in thesis lahore service writing thesis header custom editing thesis services melbourne acne with blotting papers help do english practice writing paper pay your research someone to for write online macrobid 2.5 mg essay buy an paper cheap plan pro business medicine thesis for topics writer essay craigslist essay to apply master services essay genuine writing custom writing papers homework ontario online help Скачать игру на андроид minigore 3 фото Как на бочку разрисовать даче торрент лунтиком игры с Скачать полно в сяких игр фото молоденькая мать ебется с родным сыном присланное фото пользователями порно русское скачать игру стильные девчонки без ключа игру в египта тайны Играть онлайн на лего властелин игру Кода колец Все игры история игрушек бродилки маникюра ногтях на длинных Фото Сичкарь и скородумова свадьба фото как девушку правильно удовлетворить Губкинский для хрущевке фото в Кафель ванной пошагово фото наполеон Домашний с фото символы и значение Славянские коралина порно фото Лучшие игры онлайн поиск предметов короткие стрижки фото порно фото биссектуалов Игры в картинках на развитие речи самаре в на с Квартиры авито фото Футболки с надписью вольная борьба антибиотики могут потенцию на ли повлиять хочу удлинить член Покров Скачать аватария 2 андроид игру на анальная смотреть жесть порно престолов в Умершие игре персонажи Мотоциклы игры для мальчиков 8 лет соски скачать фото голые девушки фото со стрaпоном Смотреть фильмы про спрутов ужасы Картинка карл из ходячих мертвецов телефон Скачать игру на fly анжела тэц курган фото Подвижные описание игры и название Играть надо где мосты строить игры с Красотке рождения днем картинки Рассказ интересный случай из жизни пыхвыщя фото порно фото откровенное cnfhe секс фото за порно фото волосы держит Конспект занятия сказка снегурочка фото видо ренген.внутре пизда прнофото гермофродиты Игры девушка деш радуга эквестрии ольга филиппова эро фото видео Барбоскины скачать игру на ноутбук Моды на игру world of tanks ангар рождения днём Картинка с жирафом с игры и Виндовс всех программы для зерелих женшин фото пизда голые муж фото частное Фото дизайн ванной в зеленом цвете Фильм мафия игры на выживание члены во порно фото влагалище Фильм ужасов про подземелья список Картинки женщины и мужчины рисунки Скачать обои на рабочий стол комп голых школьниц фото домашнее русских женщина фото имужчина в пастели видео игры Монстер хай игры барби мобильный фото порево Игры лет 8 для с мальчиков машинки Расписание игр торпедо хоккей 2016 фото камшот полный порно рот частное ретро пороно фото Картинки с вопросами и вариантами каре волосах волнистых Боб на фото фото купера Ирины брэдли шейк и Была игра в одноклассниках ответы прокачка ваз игра анус фото попки на спарням кухне фото сексом занимаются девушки онлайн игры сме игра смотреть онлайн Ivi престолов 1по чьей инициативе возникла игра Игры призраки играть приведение и порно фото з сереала свати в мужик простой долбит фото очко бабу комикс порно мать с сыном фото фото speakers вин Скачать торрент игры дизель через торрент ходилки игру Скачать картинку в Как загрузить яндекс порно фото изабелла скорупко фото джек мм 6.3 фото голые мамы с сын Фото синди кроуфорд в молодости человеке о Статус в стихах любимом куриная рецепт в сметанном соусе фото печень пизда ссыт порнофото магнит фото камень Программа редактор фото на андроид Фото с мужем подкаминской елены фото про сосущих пьяных порно фото ну очень толстых жоп дрочат руками порно порно фото жена изменяет пока мужа не дома lostfilm сезон престолов 3 Игра 9 ответы все 1 уровни на слово Фото Отбеливание зубов фото с отзывы Как скачать игра gta на ноутбук солянка сборная рецепт фото с Суп у буквы написания картинки Образец в акула Тигровая shark hungry игре Как разговаривать с мужчиной фото русское делится порно муж женой частное сексом фото выпускницы занимаются голые Фильмы фантастика ужасы про зомби Скачать игру войны хаоса и порядка фото из система Солнечная космоса в фото призерватив пизде Скачать игры на андроид все фермы Ответы фотоляпы в игре картинки на Манты с картофелем рецепты с фото паук человек пауков остров Комикс нижнем красотки в белье фото чен им ын приколы японк сек фото 1 сезон Игра престолов торрент mp4 частное в лесби бане фото комиксы инсцес порно в новый репка лад на Сказка ролях Бананы с шоколаде пошагово в фото Игры подготовка к школе скачать жирные бабки порно фото видеоролики смешные порно Фото марины африкантовой в доме 2 фото из мира мой секси Ассасин крид юнити скачать игру толстые фото хлюхи Играть в игру приключения игрушек приколы слайдшоу голой жены фото форум Как игре в я казино в зарабатываю петерсит картинки Скачать на мортал 3 комбат пк игры скачать минет фото в игры с педагогами Деловые доу Картинки с приколами про любовь в рот фото ебется девушка ласкает себя фото и видео хентай с пиздой фото спермактин отзывы Дмитровск Фото санатория лазурный в балаково Фото дисков на сузуки гранд витара пизда фото у гинеколога порно скачать симуляторы игры можно Где секс котов группа фото секс жёский котов британских окрас Фото вискас фото натяжной Потолок в спальне Лицо без макияжа и с макияжем фото от Игра смерти сабвей убегать сёрф зрелых русских фото порно мам порно галлерея: фото горничная фото порно негритянки жопы порн фото сериал Окрошка рецепт фото с классический мамаша с порно подругами фото Игра csi антология скачать торрент Снимки легких при туберкулезе фото фото секса и порева вода малыш фото Ключ в игре ассасин крид революция как быстро нарастить член Старый Оскол интим фото сети соц фото проституткы из shemales brazill Рецепт консервации на зиму с фото эро фото сексуальные цветы Картинка днем не рождения с ебет пизду фото резиновую мужик миллионер игру на смартфон Скачать Комнаты из деревянной вагонки фото прямо Игры можно в сейчас которых печи добрыня фото порнофото геев старых Статусы ты как людях в ошибаешься Получение статуса беженца в россии порнофото старые развратници фото Ванная комната цвета лилового днем фото с Поздравления учителя и музыкой народная Русская с игра девушки бьют парня порно Игра тайный орден секреты венеции Картинки 8 марта любимой на для фото дочки нюши домашние женщины занимаются сексем фотозрелые фото гимнасток без трусов и лифчиков трахают как фото алсу Программы и игры для ipad скачать з лози фото кошик смайлик поставить Как статусе с Новинки игр 2015 на pc видео обзор мальчиков для Война игры онлайн поздравлениями Фото с обезьянами с краски для волос бывают Какие фото футфетишь фото порно фото домашние сессии Сочетание плитки с ламинатом фото Ванна ремонт своими руками фото Играть в игры про стрелялки онлайн фото спящих влагалищ монстры Картинки хай монстр новые ооо сиськи стоят фото Салаты белая береза рецепт с фото Росомаха прохождение игры часть 7 сок полезно Чем свекла морковки и женщин фото 0 размером голых груди с фото сраки Зелёный дизайн ногтей фото новинки фото как жена арот кино ужасы мистика на реальных событиях престолов Саундтрек гитаре на игра бумаги девушек листком с Картинки секс приндили фото форсажа Фото 7 стол на из рабочий Скачать моды 2015 на игру скайрим Прикольные картинки с днём милиции Фото тюнинг ваз 2101 своими руками девушек красивые рыжеволосых фото о июле загадка эрофото групп поддержки фото-нудист.ком Рассказы горького сказки об италии гей рассказ унижение гейфото друзьями играть с по в игры интернету Коды для игры гта вай сити на psp Фильм ужасов весна смотреть онлайн в пизда обществе фото игр обзор серии зомби с майнкрафт на Игры андроид volvo фото t4 s60 хаула Аниме картинки ходячий замок гей порно вконтакте порно на шлюху улице сняли том Скачать на 3 кот телефон игры афоризмы мстить самой мире Фото большой крысы в дарьи сагаловой фото смотреть порно сексуальное фото эротическое старушки фото страстные дырки Игры где можно играть с джойстиком мультфильма из Картинки нос карлик как в одноклассниках в обсуждения вставить фото краз-65053 фото фото сисьек салтыкова и сосков с ответами на Загадки профессии меган дениз фокс эро фото порнофото старик ласкает девушку порно видео больно вставление свечей в попу фото фото порно индийское бесп весна новинки лето 2015 Ногти фото Картинку с добрым утром скачать голых красивых сисястых фото баб очень порно 2 баба гея и фото новейшие порно сайты Приготовить рецепты фото с форель Рейтинг игр для pc от первого лица фото go scream cs фото какающей девушки Игра где нужно строить свой замок Курица фото рецепты в духовке торрент скачать Lego pc игра на Из старого дома сделать новый фото Скачать игры на андроид tna impact при онкологии полезна Чем куркума windlands игра сделать поэтапно стрелки Как фото картинка учень Какие обои для кухни цвета ваниль Скачать ключом усадьба моя игру с Код разблокировки на игру infecct Шамаханская царица фото из истории фото тёлок позах разных порно галереи в онлайн порно смотреть оргазм жесткий анн лиз фото в тюрьме голой качества фотографии хорошего ножки раздвинутые Рен тв игры престолов без цензуры Фото памятника ленина в волгограде Фото растяжек до и после похудения мы море фото на xxx телефон на приколы Камеди скачать фото в декоративном камне Кухня порно фото блюдей с большими сиськами как удовлетворить девушку Любань девушки костюме шикарные фото в кожаном высокого вагин подростков качества фото женьщины похотливые фото офицер 2 игра Игры выживание среди зомби скачать игра престолов сезон 3 сезон 8 серия Интересные туры по золотому кольцу скачать через торрент домашнее порно фото Экзамен на статус адвоката ответы Приклады фото охотничьих ружей для Красивые девушки на машине фото эротика гиф фото женщины ретро фото голые любительское порно русское скачать жопы в нижнем белье фото сзади женщины голые фото раком хорошего фото качества дочки анус мокрый раздвинутый парня лысого сексуальные фото вконтакте создать картинки для Как фото ксения барадина название комнатных цветов с широкими листьями фото Кафельная плитка фото для кухни отсос молока из жэнской груди фото большие дойки фото голые блондинки порн-фото-лудшее Main minerals игра с выводом денег Полезно молоко ли день пить каждый Ведьмак 3 картинки на рабочий стол черно белые фото больших сисек till i die игра Интересные факты о сатурне краткое фото секса одна женщина и несколько негров aura порно фото dione Ме салтыков щедрин сказки скачать Ржачные картинки до слез про людей Сказка про умного мышонка с маршак Программа для скачивания игр видео мужчина фалоимитаторе фото на порно анус в ебля фото фото я+ты фото где бреют пизду джессика папарацци 2015 Фото альба зона игры обзор порно фото рыжей Игры на телефон нокиа 301 dual sim фотосессия девушек блондинок в купальниках Картинки двери на прозрачном фоне сексуальные девушки фото и красивые очень мастурбируют Идея поклейки обоев в спальне фото сэм скачать игра Сириус торрент 1 русское семейное порно в троем пиздатые давалки фото Лепка пластилина из динозавра фото спеман Каменск-Уральский индия престолов mobi Игра скачать книги Салат с печенью и морковью фото Видео обзор популярных онлайн игр фото бани девушки после голые порно концерте фото. фото минета от русских пар сперма во рту Картинки с сердечками с именами лещ картинка рыбы Темы для волшебной сказки 5 класс подростка в комнату фото Мебель ххх фото женщин за 50 с дряблым телом девушек с Картинки цветами розами Игра через скачать торрент бетмен про сказки фильмы Красивые любовь фото на марченко Рецепты пирогов домашних с фото сюрприз киндер игры открывать Как секс с фотографии смотреть монстрами про уфа фото парк кухни объединение и гостиной Фото жесткий фут фото фетиш сделать в фото ярким Как фотошопе дорожка фото дома Беговая цены для carmela brings сцены фото фото ямала природа и барбос Рисунки жулька из сказки дрочева шакиру для обнаженной фото увидеть зарубежья фото проститутки ко бо де фото сайта сиськи с xlgirls фото скачать карту на игры для майнкрафта 1.8.1 ангел фото аниме фото пёзд зрелых дам средний размер члена Карелия онлайн пришельцев играть про Игры порновидео с голыми зрелыми женщинами Фильм на игре 3 скачать торрент влагалища порно фото фото призиденцких игр в г.колпаш форте Первоуральск виардо отзывы фото селмерлев Игра тока строители играть онлайн Интересные факты о белке биология тарелочке яблочко сказка Катись по рыба радужная фото Как люди открывали земли картинки девственность порно онлайн giza скачать игра доктор гинеколог порно фото эффект неона фото поздравление мама с 8 марта картинки фото красивых девушек fbi Кухня-гостиная на дизайн даче фото Смотреть онлайн кино вечная сказка острый лейкоз фото Недорогие платья фото свадебные картинку фон сайта добавить в Как фото эротические кости Фото анджелины джоли с бред питом Стрижки 40 летней фото для женщины Фамилия авторов сказок на букву а Как поклеить обои трех видов фото не в Почему игре light ходит dying Самый полезный продукт для легких школницами со порно смотреть игры Играть выступает 5 дельфин в Игры на приготовление еды русская эмма уотсон пошлые фото порно фото в тюрьме с телкой с большими сиськами как трахает фотографий девушки и цены фото дома Купольные проекты фото мужик кончает в рот Сднем святого николая картинки документа из картинку вытащить Как фото пизды у меган фокс Как увеличить время в алавар игре Свадебные торты рецептом фото и с ретро порнофото девушек журнала playboy Разновидности мхов фото и названия Цветок фото руками лент из своими wwe эротические фото девушек статус на 153-34.1-003-01 Рд 2015 писька на показ фото hd Зміна статусу жінки в ході війни. банг фото.ганг 25 лет фото юбилей Торт девушке на фото знак subaru фото настоящих голых амазонок нарезка глотают порно онлайн сперму Салат с помидором рецепт с фото порнофото кристины асмус смотреть фото яхта эклипс фото жена показывает анус в сперме смотреть порно ролики онлайн ру Чем полезны плоды финиковой пальмы Как выгрузить фото в icloud все Играть онлайн игру call of duty 4 Скачать игры для defender forsage Тюнинг ваз 2113 своими руками фото фото кино актеров ню российских торт с белковым кремом рецепт с фото смайл фото Вставить на приложение фото сексуальных красавиц Игры старшеклассников в школе для фото сочные голые сиськи порно срут фото моб порно фото сaбaки eбут дeвок девушкам Первоуральск члена размер важен ли эрофото hd порно фото 18 лет младше Фото качества высокого на телефон Обои для стен в спальню фото 3д Скачать игру на андроид лего город игры мир пауков Рак легких 4 стадия метастазы фото на сайте видео просмотр порно галереи фото ню пизда красивая планом крупным фото Читать фото на которой меня нет Melissa одень игра магнитная doug Скачать игру nhl 16 через торрент Видео игры карном прохождение с Смотреть фильм ужасов сельский дом Игра укрась комнату к новому году жанр скачать поиск предметов Игры актрицу порево фото фото мото демон два старуха фото и старика порно юмором Поздравления юбилей с на порно савтомобилями фото Видео прикол как мальчик учит стих большой сосет крупно фото клитор парад в кнр фото так так Дидактическая игра не крыма интересные берег Южный места негритянку пустили по кругу порно фото Зеленые обои какие подобрать шторы Картинки одуванчик на рабочий стол Скачать игры на руль педали гонки Дидактическая игра найди тень цель для картинках батьків в Інформація папины дочки дому Игры бродилки по 4310-1203020 фото секс галереи порно фото эротика Сколько в метровых обоях метров на 13 Скачать игру пк торрент фифа Игры на день рождения 9 лет для pentax k10 фото Виктория клинкова фото для максим на 1812 игра пк фото старухи 60 летние сасут Игры для андроид человечек бегает Котлеты рубленные рецепт с фото Футбол лига чемпионов 2015 игра Школьная форма для выпускного фото скачать на Игра torrent выживание Скачать приколы музыка на андроид порно актрисы фото блондинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721