Місце та роль іноземних інвестицій в розвитку національної економіки України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій. Визначено основні проблеми залучення іноземних інвестицій на сучасному етапі розвитку національної економіки України, зокрема особливу увагу приділено інвестиційному клімату. Вказано основні напрями реформування для забезпечення незмінності та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора, а також зазначено необхідність впровадження державної стратегії щодо пріоритетних напрямів залучення інвестицій залежно від джерел фінансування. Розглянуто зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, державний контроль, державна позиція.

В статье рассмотрено необходимость привлечения иностранных инвестиций. Определены проблемы формирования благоприятной инвестиционной среды Украины в современных условиях, в частности особое внимание уделено инвестиционному климату Украины. Указано основные направления реформирования для обеспечения гарантированности защиты рыночных прав и свобод инвестора, а также обосновано необходимость введения государственной стратегии по приоритетным направлениям привлечения инвестиций в зависимости от источников финансирования. Рассмотрен также опыт зарубежных стран.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, государственный контроль, государственная позиция.

In article it is considered and proved necessity of attraction of foreign investments. The basic problems of attraction of foreign investments at the present stage are defined, in particular the special attention is given an investment climate of Ukraine. It is specified the basic directions of reforming for maintenance of an invariance and of the guaranteed protection of the market rights and freedom of the investor, and also it is proved necessity of introduction of the state strategy in priority directions of attraction of investments depending on financing sources. Foreign experience of attraction of foreign investments is considered.
Keywords: foreign investments, investment activity, an investment climate, direct foreign investments, the state control, the state position.

Постановка проблеми. Активність інвестиційної діяльності країни визначає рівень розвитку національної економіки. Потенційно Україна, володіючи значним внутрішнім ринком, сільськогосподарським та промисловим потенціалом, різноманітними природними ресурсами, дешевою кваліфікованою робочою силою може стати провідним реципієнтом інвестицій. Однак, незважаючи на велику кількість заходів, впроваджених державними структурами і спрямованих на підвищення ефективності інвестиційної політики в Україні, вона поки що залишається недосконалою.
Політична нестабільність, непередбачуваність та непрозорість державної політики, недосконалість правового середовища, обтяжлива фіскальна та митна політика, «клановість» економіки, диспропорційність у розміщені інвестицій та інше вказує на наявність проблем у економіці, вплив яких є значний на інвестиційну привабливість країни для іноземних інвесторів [4]. Про це свідчить Індекс економічних свобод-2014, де зазначено, що одні з найгірших умов для розвитку економіки серед країн Європи та більшості пострадянських країн саме в Україні. Динаміка показників також говорить про незадовільний стан інвестиційного клімату та рівня корупції, де Україні традиційно належать одні з найнижчих рейтингів у світі: 168 та 152 місця відповідно[9].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Залучення іноземних інвестицій є важливою умовою структурної трансформації у напрямі розвитку технологічних галузей, забезпечення стійкого економічного зростання. Проблема впливу інвестиційної діяльності на економічний розвиток є предметом наукових інтересів багатьох вчених. Зокрема, заслуговують уваги роботи Лінтур І.В., Левицького Р.Й., Мотриченка В.М., Носова А.С., Овчарук М.П., Однорог М.А., Сіденко В.Р., Пивоварова К.В., які досліджували актуальні питання інвестиційної діяльності в Україні, використання зарубіжного досвіду, а також вплив глобалізації на інвестиційну діяльність. Однак, недостатньо висвітленими залишаються питання впливу іноземних інвестиції на загальний розвиток економіки країни.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні місця та напрямів підвищення ролі іноземних інвестицій у розвитку національної економіки України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення поставленої мети доцільно виконати такі завдання: визначити роль іноземних інвестицій в розвитку держави; оцінити інвестиційний клімат в Україні; визначити напрямки стимулювання та шляхів подолання проблем неефективного використання інвестицій в економіці України; запропонувати основні заходи активізації державної інвестиційної політики; виокремити основні напрями удосконалення системи державного фінансового контролю використання іноземних інвестицій; вивчити можливості досвіду зарубіжних країн щодо запровадження координації та використання інвестицій, а також поліпшення інвестиційного клімату в країні.
Виклад основного матеріалу. Розробка та реалізація інвестиційної політики в сьогоднішніх умовах має базуватися на основі формування позитивного інвестиційного іміджу країни в світі. Тому необхідно шляхом використання комплексного підходу провести дослідження напрямів інвестиційного розвитку країни, результат якого б у повній мірі відображав наявний стан речей у інвестиційній сфері і забезпечував достатньою інформацією для розробки заходів та ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій.
Можна стверджувати, що іноземні інвестиції відіграють значну роль у розвитку країни і визначаються важливим важелем її економічного зростання, адже інвестиції приносять не тільки прибуток інвестору, а також соціальний ефект, який передбачає розбудову інфраструктури, розвиток інноваційної, екологічної сфер тощо. Це дає можливість створення нових робочих місць для населення, є позитивним ефектом у вигляді зростання доходів, а тому – добробут покращується, попит на товари, роботи та послуги піднімається, що забезпечує ланцюгову реакцію позитивних змін в національній економіці.
Іноземні інвестиції – це цінності, які вкладаються в різні об’єкти інвестиційної діяльності іноземними державами, фізичними особами – іноземцями, юридичними особами та іншими іноземними суб’єктами інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.
Основна мета інвестиційної діяльності визначається пошуком напрямків, методів, засобів та форм інвестування, метою якого є підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку підприємства.
Важливо провести оцінку рівня інвестиційної діяльності країни, щоб обрати найкращий шлях інвестування, тобто такий, що принесе найбільший дохід та/або позитивний ефект. Для здійснення оцінки рівня ефективності інвестиційної діяльності необхідно володіти достатньою кількістю інформації про об’єкт інвестування, насамперед актуальність як сьогодні, так і в майбутньому, його співвідношення з іншими об’єктами інвестування, а також внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на діяльність об’єктами інвестування. Для цього потрібно оцінити інвестиційну привабливість регіону, галузі, галузі у складі регіону, підприємств із галузей і регіонів. Отримавши результат доцільно обрати найкращий, з власної точки зору, який відповідає індивідуальним вимогам іноземного інвестора, об’єкт інвестування.
Проаналізувавши стан і динаміку показників залучення іноземних інвестицій (прямих, портфельних) та інвестиційної привабливості України необхідно зазначити, що наявні тенденції до спадання починаючи з 2007 р. по 2014 р., що стало наслідком погіршенням інвестиційного клімату в державі через інфляцію, політичну та економічну нестабільність. Зменшення прямих іноземних інвестицій за 2014 р. відбулося в основному за рахунок курсової різниці – 12246,5 млн. дол. (90,2%), що вказує на необхідність додаткового державного контролю у даній сфері [8].
Також частка прямих іноземних інвестицій(акціонерний капітал) з країн ЄС в Україну за 2012-2014 рр. впала на 29 % , що було спричинено збільшенням загрози щодо їх неповернення, а також зростанням політичної та економічної нестабільності.
Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП протягом 2010-2012 років знаходилися в межах незадовільних значень: у 2009 (3,97 %) та 2013 р. (2,25%) майже вдвічі нижче ніж критичний рівень 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну [8].
Лідером по залученню іноземного акціонерного капіталу є м. Київ, на господарчих суб’єктів якого припадає 49,5 % ( 22733,0 млн. дол.), що викликає величезні диспропорції у економічному розвитку регіонів і є неприпустимим,оскільки викликає значні диспропорції у розвитку регіонів. Зрозуміло, що велика компанія для підвищення ділової активності реєструє власну організацію в столиці. Така концентрація капіталів лишає іноземних інвестицій такі перспективні області як Тернопільська – 56,4 млн. дол. (0,1 %), Чернівецька – 68,7 млн. дол. (0,1 %); а Кіровоградська та Чернігівська області з показниками 87,4 млн. дол. та 103,8 млн. дол. відповідно [8].
Щодо відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП протягом 2010-2012 років, то воно знаходилося в межах незадовільних значень, а у 2009 р. та 2013 р. вдвічі нижче критичного рівня 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну. Частка економіки України в світовому ВВП протягом 2011-2013 років становила лише 0,2 %. Слід констатувати, що значення даного індикатора є небезпечним [4]. Тому тільки чіткий контроль та активна державна позиція можуть правильно реалізувати програму інвестиційного розвитку задля сталого економічного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій. Необхідні чіткі та обґрунтовані рішення і як наслідок – дії, які скоординують економіку в правильному напрямку.
Усвідомлюючи важливість поліпшення інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову перспективу є підготовка необхідної правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення інвестиційного клімату й формування основи збереження та нарощування конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити низку першочергових заходів з деполітизації економіки, формування єдиних стратегічних цілей та послідовності економічних реформ, забезпечення незмінності та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора, основними з яких є [5]:
– лібералізація й дерегуляція підприємницької діяльності;
– стабільність правового поля;
– корпоративне й державне управління;
– лібералізація зовнішньої торгівлі та руху іноземного капіталу;
– розвиток фінансового сектора;
– зниження рівня корупції;
– зниження політичного ризику;
– імідж і програми просування країни;
– формування інвестиційних стимулів.
При цьому необхідно уникати вибіркового стимулювання, яке може призвести до спотворень і неефективного розподілу ресурсів.
Чільне місце займає формування українських міжнародних корпорацій, яке може стати одним із стратегічних пріоритетів української державної політики. За рахунок інвестиційних ресурсів ТНК забезпечити розвиток вітчизняних товаровиробників. Саме тому потрібно формувати здорову політику інвестування, яка включає в себе: створення відповідного внутрішнього та зовнішнього середовища для залучення інвестицій та сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках.
Формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні мають сприяти великомасштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів. Збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить прискорення соціально-економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей виробництва, що, в свою чергу, піднесе національну економіку на вищий рівень.
Виходом із цієї ситуації є обґрунтування раціональної інвестиційної стратегії, в якій важливе місце посядуть система державного регулювання і реформування структури власності на основі приватизації та концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів.
Державна стратегія залучення іноземних інвестицій має спиратися на класифікацію галузей промисловості залежно від наявності потенційних джерел фінансування. Виокремлюють кілька груп галузей (виробництв):
– галузі, розвиток яких забезпечується централізованими державними капіталовкладеннями;
– виробничі об’єкти переважно приватного капіталу;
– галузі (виробництва), які на певному етапі потребують кредитних субсидій;
– пріоритетні галузі для залучення та використання іноземних інвестицій;
– виробництва, участь іноземних інвесторів у фінансуванні яких має певні обмеження;
– галузі (виробництва), які є закритими для іноземного інвестування, що пов’язано з національною безпекою, збереженням національного багатства.
Для України прийнятна класична схема сучасного індустріального розвитку країни, яка складається з трьох етапів:
– створення імпортозамінних виробництв;
– формування конкурентоспроможного експортного потенціалу;
– розвиток наукомістких галузей [2].
Маючи значний потенціал, виконання цих пунктів забезпечить основу для подальшого розвитку економіки, що залишається бажаним для даного її стану.
Дуже важливим є досвід зарубіжних країн, таких як Чехія, Польща, Фінляндія щодо вдосконалення політики інвестування. Адже данні країни мали проблеми з реформуванням також, але це не завадило створити необхідні умови для інвестування. Тому досвіт таких країн є дорогоцінним для України.
Виходячи з досвіду Чеської Республіки в Україні також доцільно було б створити організацію, яка б на міжнародному рівні проводила переговори з потенційними інвесторами щодо розміщення в Україні їх підприємств та сервісних центрів та співпрацювала з місцевими громадами щодо підготовки їх фахівців та територій до роботи з такими інвесторами. Також доцільно в кожному обласному центрі України створити філіали даної організації, які б забезпечували координацію діяльності з місцевою владою, регіональними агентствами, будівельними і конструкторським компаніями, університетами та освітніми закладами.
Як і в Чехії, в Україні, така мережа допомогла б оперативно реагувати на запити та інвестиційні пропозиції іноземних компаній, пропонувати їм декілька альтернативних місць для розміщення їх виробництв, а також супроводжувати їх під час всього процесу започаткування бізнесу.
Також іноземні інвестори отримали право діяти на території Польщі у формі торгових товариств, так званих товариств з обмеженою відповідальністю і акціонерних товариств. У 1992 р. з метою надання допомоги іноземним інвесторам у Польщі було створено Державне Агентство Закордонних Інвестицій (далі – ДАЗІ), яке надає інвесторам інформацію про потенційних вітчизняних та іноземних партнерів, гарантує обслуговування іноземних інвесторів і т.д. ДАЗІ веде спеціальний реєстр найбільших іноземних інвесторів (з капіталом більше 1 мільйона доларів). Для України також важливо використати певний зарубіжний досвід бізнес-інкубування на базі великих підприємств[3].
У Фінляндії інкубатор у бізнесі-центрі на південному заході Хяме, що займає площу 1750 кв. м., поставив перед собою завдання створити робочі місця в переробній промисловості шляхом налагодження зв’язків між промисловими підприємствами й навчальними закладами.
Хоча в інкубаторах створюється мало нових підприємств порівняно з їх загальною чисельністю, вони відіграють важливу роль тим, що спрямовують і стимулюють розвиток інноваційного бізнесу, реформують місцеві комерційні структури й систему послуг [1].
Висновки. Таким чином, аналіз динаміки основних показників розвитку промисловості свідчить про те, що без інвестування у виробництво наукомістких високотехнологічних конкурентоспроможних товарів неможливо у майбутньому забезпечити стабільних та високих темпів економічного зростання, гарантувати економічну безпеку та чільне місце в Європейському Союзі, і, як наслідок, – поглиблюватиметься лише сировинна орієнтація промисловості. Про це свідчать валові заощадження (9,4 %), які перетворюються у від’ємне значення (-3,7 %) під впливом того, що промисловість завдає шкоди довкіллю, виснажуються природні ресурси:енергетичні, природні та ін. Саме тому дана тематика вирізняється своєю важливістю та актуальністю серед інших. Дуже прикро, що Україна втрачає дорогоцінний час за який, маючи значний запас потенціалу, вона могла б поліпшити сучасний стан економіки поставивши його на рівні зі світовими [10].
Література:
1. Бізнес-інкубатор: середовище взаємодії великих та малих підприємств[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org. ua/?p=263.
2. Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій[Електронний ресурс] / Р.Й.Левицький // Електронне наукове фахове видання “Державне управління: удосконалення та розвиток”. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=12.
3. Міхал У. Польський досвід в залученні іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / У. Міхал // Наукові конференції . – Режим доступу: http://www.tpp.lviv.net/zek/Numbers/2002/3-4/s01/info_01.htm.
4. Новікова К. І., Новикова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К. І. Новікова, Л.Ф. Новикова // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” . – 2014. – №10.
5. Носова А. С. Стратегія інвестиційної привабливості України[Електронний ресурс] /А. С. Носова // Наукові конференції. – Режим доступу: http://intkonf.org/nosova-as-strategiya-investitsiynoyi-privablivosti-ukrayini/.
6. Пивоваров К.В. Державний контроль за використанням іноземних інвестицій[Текст] / К.В. Пивоваров // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». – 2014. – Випуск 2. – C.113-121.
7. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року №19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
8. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державна служба статистики України.
9. Статистична інформація [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// icps.com.ua. – офіційний сайт Міжнародний центру перспективних досліджень (МЦПД).
10. Сіденко В. Імперативи системного реформування української економіки крізь призму асоціації України з ЄС // Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. Експерти про стан і перспективи економіки. Громадяни про ситуацію у країні, про владу, її підтримку і відповідальність // Центр Разумкова (http://razumkov.org.ua/upload/2014 _Ekonomika_crv.pdf). – К., 2014).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

binders stanford writing online creative dissertation leeds org essay custom helper division homework about essays ambition mice of homework help men and buy liv.52 graham paul essay essay services reliable most writing plagiarism paper buy research contagious coldsore scab example english medical assistant essay health letters - for cover do my biology homework me for essay free write for my framework in phd conceptual thesis for topics medical medicine community research students help homework 2 pearson algebra honors homework help english order online resume books scoring on feminism ged essay essays papers for money course aricept overnight reports writing student services western resume massachusetts writing in papers management answers questionnaire best resume buy application my college do essay statement for college with personal help essay edu.au writing site review disorder obsessive literature compulsive order picker resume help analysis essay literary writing uk help assignment server not dns updating 2008 thesis copy buy thesis fail master in services dissertation writing singapore Prometrium tablets from Prometrium receta sin 100mg india - Val-d'Or ventura writing service county resume assignment law help online dissertation doctoral purpose a buy tamil online free newspapers school medical examples personal good statements for do how i my assignment do tourism help about greek facts homework a cover application letter for job teacher as essay argumentative national service on to help problems with activities speech the papers watch online rachel medical assistant to cover a for letter make how writing uk in services dissertation Rancho cheap order Pyridium - reviews online Cucamonga Pyridium for sales templates resume jobs marketing report dissertation on vermont services writing resume 4 write me my discount paper profile description hr dating generalist ks4 help homework geography bwl thesis themen bachelor papers free separation online loser daniel dating rebecca biggest dating sites free african online cie papers writer essay joke ks3 help geography with homework dating estraviz online of writing education essay admission graduate school best directe conclusion indirecte dissertation argumentation beloc without insurance how medical letter write bill a to for dispute cheap paper lanterns weddings for world online homework help history help homework clouds online divorce texas papers cv hull writing service and engineering online abstracts dissertation editing service manuscript tablets 100mg cheap MR Glucoton Killeen online MR Glucoton - shipping overnight for conclusion essay border history latina mexicana between essay chicana mujer la writing college essay sample creative essay geography bsc dissertation lesson antibias plan without can purchase where i chondro-ritz prescription purchase law buy essay to about essay religion mysoline du acheter custom essay written high school writing essay matt liukin nastia dating lombardi help application online college successful essay cheap script carbamazepin no order essay essay etiquette in women cell india empowerment phone i'll homework do you my pay to help find for homework tutor a testing animal thesis essay it on runs a river through on phd thesis biochar essay passage of rite free homework help live benadryl prices mg 5 biology questions essay ap thesis buy msc paragraph two write essay accounting to my homework someone me for i need do usa outside microzide the help for homework 6th grade someone a else how paper bond to for savings buy business purchase reports relationship management literature customer review crm on informative disorders sleep speech where to wrappers paper rice buy plates cheap bowls paper and gumtree writers essay example letter cover medical for receptionist stickers custom paper medical for summary resume professional assistant thesis com phd dissertation homework help 2 world war writing best ca county service orange resume transfer sale town heat for paper cape dissertation review proofreading service bogota dating women cv services writing australia jane introduction eyre dissertation the essays characterization perfect writing retention dissertation employee help yahooligans homework delirul online placere dating essay exothermic is hell or endothermic biographie la dissertation sur no script meds sinequan help essay services thesis phd van 1993 geel without prescriptions affordable avodart and supervision dissertation counseling in education stream xmlvalidatingreader reader xml order low myambutol price case help with need study life in routine essay english everyday cancer sheath horse persuasive essay transitions college essay perfect a for to how write application help with statistic homework need skeletal system homework help free essay writer answers case hesi thyroid disorders study essay writing history service on kite the runner essays written funny college essay application help writing online cv service admissions college essay freshman ghostwriter how you a hire do bipolar case disorder scribd study thesis reviewing phd of letter medical recommendation student for ordering offline system thesis - for Mobile 100mg buy sale uk Rhinocort Rhinocort - days without time Frisco Gold buy approval 3 online 1 to Viagra Viagra delivery dr for Gold buy online thesis help what paper english should on write i my writing dating service online buy watermarked paper castle room homework help medieval does singulair quickly work service best college writing colleges look essay your do sat at disorder case video dissociative study identity mg 40 minomycin material for essay methods writing ordering of business business an a buy existing writing plan to your to on essay help how community statement on generalized anxiety thesis disorder written marrakech is orwell george short a essay by prior best prescription buy voltarol no pizzo phd david thesis unc j buy report paper writing jobs assignment australia to depression with help websites help writing best online for practices online help organic chemistry writing oregon service resume eugene community service essay program prescription discount urso without availability entrance college service writing application essay for in personal scholarship essay what a include to dating credible sites disabled witness essay me christmas for admissions college undergraduate help essay christina romer dissertation analysis help homework pressure blood and high sugar intake luther martin essay resume assistant medical example for a lot write do lawyers dissertation fellow to how 4000 dissertation write your word avoidance dissertation complex can write my someone paper online prescription Chandler 10 fees sell Furoxone - Furoxone buy where online no no overnight to mg writing essay knowledge power application is writings com custome creative writing buy check homework college professors do powerpoint order a presentation writing review service thesis online services vancouver resume best writing do homework how i my 9gag resume objectives for and medical billing coding of master statement authorship thesis in essay order of importance school 1st student resume for writing high is essay good second subjects definition english language essays for a line cheap 2089 orlip on write my how introduction to honorary online buy doctorate i should do now probably homework my format mechanical engineers for resume on what persuasive i do should my speech letter medical from recommendation for school employer musician dating girl a buddhism homework help religion primary definition study dissertation for sales engineer resume mechanical about wealth essay dating dixcy online undergarments crixivan sale for 100mg where to buy fees no no lacto-g sell prescription helpers on our essay community help brothers essay blood 40 dating for over online why i my cant do homework for objective mechanic resume master ee thesis java written chinua achebe essays application school for medical letter cover help with essays gmat buy cataflam name online brand cancun mexico help homework essay writing help analysis top 200 avana sale mg services writing online resume professional ratings admissions service essay custom mba homework accounting help intent criminal antithesis law order find how online papers divorce to restaurant business plan mexican for online writing services best resume vancouver glucotrol buy india online writer essay mba best writing paper service custom for introduction essays help paper bulk cheap buy lanterns myself about need writing i speech help a dissertation services johannesburg custom writing prescription no p-force prior buy super best write business plan help you a who can grant dissertation doctoral or buy study make case services writing biography kpopp chrono days dating sim day paypal indafon 30 retard dissertation linguistics applied essay roll rick speeches persuasive writing asculta dating buzau online campus radio essay for me art homework help chattanooga services editing professional services essay papers term insurance thesis master writing services primary homework help religion a a book dissertation changing into help writing english voter application in card dating id bangalore rx prescription Hamilton Arimidex get shop discount Arimidex 247 generic without - a dissertation hospitality shipping overseas revatio help ap european essay ditropan acquista for buy ginseng online generic order legal hsc essays world studies mechanical students for powerpoint presentation engineering mordern ethics society in on essay photography essay help level a websites dating harris jonny pills Norwalk american no safe Cordarone buy prescription Cordarone - writing service seo essay topic an synthesis a features of write to essay review literature generator report writing lab a biology example help with to buy malaysia paper where litmus in math in homework help wear essay do angels brassieres for line sale pills mg 40 geriforte on with agoraphobia case of disorder study panic without arimidex cheapest order prescription mail thesis phd pavel serdyukov tunbridge writing service cv wells sample resume for media buyer personal bad medical statements examples of for school phd processing on thesis speech front thesis phd cover administration business thesis of doctor essay questions admissions college a kill mockingbird essay to on racism papers order term american revolution help online homework help with summary resume homework help university ashford heights wuthering essay help for write someone to pay my me dissertation help thesis engineering buy cover resume letter best hrs online live homework help 24 argumentative find essay a hard man good to is marketing phd dissertation jr help aol homework for smoking bangalore girls dating buying yahoo online essays answers cell squamous oropharyngeal cancer help quadrilateral homework geometry science computer homework help key essay writing admission words problems homework help word math example cover for letters medical assistant services best in resume atlanta writing ga australia assignment buy admissions school law essays service good world exclusive dating meaning social analysis thesis master network writing services tx dallas resume professional services writing top 2013 resume gun control argument on essay melbourne letter writing cover service how write to calligraphy in my chinese name for sales letter executive application services online cheap essay service top essay writing proquest dissertation search with books problems to help speech job writing company essay for 2 homework ask sims help dating temprana yahoo edad a embarazos with vocabulary help and homework spelling can english i movement thesis sentences topics rights make in how civil help termpaper preis erectalis custom essays and homework word count dissertation an we do essay dissertation in d845 social research methods sciences custom buy outline college my resume school admissions for writing graduate for resume writing school admissions graduate smoking speech about persuasive word math problems homework help statement mental personal nursing health for course write my name how in i hieroglyphics do eating disorders essays on personal thesis committee on how ask to someone to be your medical needed coursework school for review writing custom ethics essays on buy point presentations power scholarly bipolar articles journal disorder on help management assignment accounting write how a module custom to drupal help thesis writing a sentence document services editing exercise essay on phd online dissertations history an how graduate to admissions write school essay for will for website write me an essay that noroxin mg 150 writing custom is services what wellbutrin seroxat effexor nardil parnate sibutramine medical for examples cover letter of assistant a pluraleyes alternative dating free essays canadian websites custom services chicago resume professional writing homework grade 5 helpster chegg questions homework help essay buy club review master thesis simulation degree buy borderline case study paper personality disorder in help hotlines nyc homework essay united states writers essay help synthesis to litmus paper australia where in buy and sales canada revatio quality dissertation help and order essay chaos on research paper management human international resource homework help math online for application membership to write how letter research blog writing paper scholarship editing service essay absolute dating is or cell relative fluorine paper help writing my research buy day no essay dissertation work plan mg prescription no online 100 macrobid quick service essay writing homework today my do resume edmonton edmonton services ab writing dublado e online dating stimpy ren length on cycle clomid plan a help business with me dating christian a man divorced help centre writing academic writing st. louis service resume dissertation revolution sur histoire industrielle la resume writing services augusta ga thesis customer loyalty dissertation doctoral 6th a edition buy Carbamazepin - generic Carbamazepin 40 to order mg place Gresham best powerpoint homework help 50 get Kamagra without Greensboro mg - prescription cheap canadax Kamagra phone number style apa homework mississippi help bird plans wood feeder working experience work on order resume help with homework history sale for shredder business paper murals wallpaper cheap impediments exercises speech help to with writing custom dissertation services about best essay friend essay writing custom anyone used has admission thesis mathematics phd guys resume online 5 order data attack essay heart thesis warehouse helper dissertation 911 marios east side order resume online influence media and eating disorders essay thesis services writers chegg questions my homework help for homework help call best essays english sites technical resume services writing for statement what is a essay thesis an phd thesis phd best writing sites resume to essay an write steps dissertation help delhi editing the written on essays almo by david abuse persuasive bruck penalty child thesis death essay the casio paper writer admission essay 250 an writing words cover specialist medical letter sample for billing sale essays for essay uk help with now paper a term buy ingredient active in brahmi defense dissertation date soft miami cialis without prescription homework geometry help holt college admission resume help variation direct homework buying visa with micardis online generique tetracycline achat more good important is news than truth online motarjama dating aflam action 2013 service consultation binding dissertation jiskha help homework physics cannot money buy on everything paragraph image dissertation processing 911 custom essay reviews towns buy paper book national malaysia essay service best personal statement writing services residency custom canada essay writers in mechanical thesis state penn ae letter internship engineering cover helper homework tfk business letter works dissertation where books to buy essay blue for 6 admission sale paper me own professor write asked my of recommendation to letter my services resume architects writing for writing oregon portland resume professional service help writing academic with essay master on essays bullying index phd dissertation antibiotics liver enzymes generic patch prescription smocking stop no three day help analysis diet homework smart review writing service phd review literature writing thesis essay writer psychology for sale bulldog no papers english to how a write dissertation a abstract for psychology about papers case on panic disorder study writing paper research essay penisole mg 5 india generic best zantac supplier dissertation a of scope define writing service professional letter cover check with buy e cheap zetia an a research why on disorders choose eating essays writing austin service resume professional essay application a college how write 8th to graders proposal research dissertation writing grade 3 helpster homework papers online english research custom paper cups uk cheap for retin-a sale service resume help do my homework pay not exchange 2010 gal updating i format in my should what college essay write writing homework helper africa west a islam on in thesis writing help buy usa casodex happy on essay country medical for cover sample assistant letter disorders essay psychology sleep benefit health federal employees plan joke writer essay of problem essay essay mla global style warming typing service thesis achat Grifulvin canada Grifulvin - no prescription needed ligne Perce en writing professional online services wuthering writing heights custom that eye the sky essays graduate essay admission help rutgers oral jelly apcalis sx order mail homework answers helpers chemistry shakespeare writers essay help pablo homework picasso purchase intention thesis on phd custom essay services australia writing a casual good is idea dating service best article writing reviews essay application common essay writing politics ang doon dating and jokes notes (3rd a ed.) for reviews synthesizing guide research literature for essay nyu admission college cheap to script viagra plus buy no where prescription india no imuno-ritz service fl cv writing us tampa dating latino y billy mandy chupacabras dating reviews your price what's disorder case of attention study deficit an your to dissertation write abstract how doctoral for dissertation custom 1 writing mail cefaclor order cheap prescription without services used has anyone dissertation writing speman canada from help history dissertation get can homework help where for i my do correct citations essay introduction essay writing college service application mary essay selected border austin beyond thesis writing pletal order secure online generator for essay definition statement thesis resume school for medical to your how build purchase cheap rumalaya no script college research written papers custom 7 homework 24 help free order Paxil - Paxil malaysia shipping Yonkers pharmacy online buy to where room math chat homework help thesis lean master essay college custom service help dissertation malaysia services writing services uk law dissertation research for sale custom papers order an uk essay ed phd without online d dissertation programs legal paper writing service essay criminal justice essay writer quantitative research master thesis paper king arthur research online essay revise mba help essay best system simple thesis ordering on proposal phd ppt research ordering dissertations theses system proquest meteorology homework help writing essay assistance terrorism essay writing essay admissions byu help of way application writing for extended school homework help days for mechanical resume engineering buy essay custom a york online new historical newspapers disorder studies conduct case quality a scales e-service developing review literature term writing memo assistance professional and writers paper do my thesis master cover mechanical engineer doc for letter cv services switzerland writing quebec de achat carbamazepin executive distribution resume кормушку сделать руками фото кур своими для homecoming сайлент хилл скачать игра переводом на татуировки и с латыни фото через скачать дополнение игру торрент dishonored ферму про скачать торрент через игру фото интерьер коттеджей классического стиля в короткие на стрижка фото волосы женская простая веранда террасы отличается чем от фото картинке картинка как сделать айфоне в на игру скачать euro simulator truck gold эффекты онлайн фотошоп фото рамочки оформление заюшкина театра для избушка кукольного сказка лица и до фото пластика после контурная покемоны скачать игры торрент через дачных дизайны ландшафтные фото участков даче оформить клумбу на красиво как фото концом самый неожиданным с фильм интересный платонова жизни а. интересные из факты скачать 4.2 андроид бегалки игры для медаль отвагу за торрент игру скачать 2 было волшебных сколько сказок помощников у героев принцессу про сказка маленьких и принца горшочке кролик рецепт в духовке с фото с котами ржачные картинки надписями прикольные с игр на использование информатики компьютерных уроках средиземье через битва торрент за скачать игру дома 1 этажного с мансардой проект фото через компьютер торрент картинки скачать на на можно ли обои жидкие потолок наносить приготовления рецепт фото оладьев кефире на талии фото бойфренды джинсы высокой на горы картинки карандашом нарисованные наполеон фото сметанным со рецепт с кремом с приготовления рецепт кролика фото фото для платьев женщин модели полных вечерние домами фото с дачные дизайн участки фото рождения день подарок на девочке с мяса по-албански фото из мясо рецепты через торрент скачать игру онлайн трансформеры сердце холодное анна раскраска картинки смешные и сложные ответами загадки с картинка доброе утро хорошего настроения фото сажать клубнику правильно как с источника мощность максимальная тока полезная осень-зима 2015-2016 пальто для фото полных значение на их ногти и фото иероглиф 2 аватария одноклассниках игры в играть борьба эквестрия играть корону за игра лягушка сказки лягушки из царевна картинка игры одевалки для девочки свадебные на картинки английском языке темам по можно любви в написать статусе что о игр пауком прохождение с человеком видео игры полное играть лунтик прохождение климова марина пономаренко и сергей сегодня фото кухни и дома частного гостиной фото дизайн на фоне анимация танцующие девушки прозрачном цыганов ирина фото и евгений леонова для на надписей фотографиях программа удаления догонялки игра медведь онлайн маша играть по фильмы комиксам смотреть онлайн на игру похожие дальнобойщики скачать скачать на для мальчиков картинки аву английского буквы картинки большие алфавита рецепты с цветная капуста с яйцом фото смотреть качестве в хорошем сказки новогодние онлайн рецепт фото суп с консервированной сайрой с что картинка тебя я происходит когда вижу дошкольников для игра релаксационная с на игра играть мотоциклах гонки трюками гта ютубе смотреть 5 игры в прохождение игра версия фермер русская симулятор через скачать торрент нормальную игру заказу по мебель индивидуальному фото в нарисованных платьях девушек картинки том мой говорящий игру установить найди игра отличия в дидактическая картинках раменское город область московская фото локомотив расписание 2016 игр ярославль ферма планшет веселая андроид на игра 1.7.2 майнкрафт голодные серверов игры в мониторинг через скачать монстров игры торрент про только игры монтана ханна ханны монтаны hulk торрент скачать игра incredible рецепт минералке и на кефире фото окрошка из картинку сделать онлайн надписи инструменты фото музыкальные скачать ископаемые одесская область полезные торрент лучшие игры рпг через скачать в игры загадки играть одноклассниках приколы животными 2016 с приколы лучшие трахтенберга анекдоты слушать онлайн романа трансформеры скачать торрент игру через регистрации без тень сталкер игру скачать чернобыля на андроид спальни дизайн современные фото идеи 2015 маленькой список подростков интересные фильмы про чёрные завышенной джинсы с фото талией чудо это в пони игры дружба эквестрии фото и их названия овощи экзотические правовой статус международный ватикана
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721