Місце прес-служби у популяризації роботи державних установ на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено роль прес-служб у популяризації державних установ прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій. Наведено головні відмінності між роботою прес-служб цих установ.
Ключові слова: прес-служба, державна установа, районна державна адміністрація, офіційний веб-сайт.

Чимала кількість державних установ мають в своїй структурі прес-служби до головного обов’язку яких входить сприяти покращенню іміджу цієї структури. Проте сьогодні змінюється характер взаємовідносин між громадянами і органами влади. Будь-яка діяльність державної установи взаємопов’язана із суспільством, адже дії влади стають ефективними лише за умови, коли громадськість їх схвалює. Тому визначним фактором у цьому процесі є роль прес-служби у популяризації державної установи, це відповідно визначає проблемну ситуацію та вказує необхідність її дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему зв’язків з громадськістю в державних установах досліджували: О. В. Бабкіна у посібнику «PR в органах державної влади та місцевого самоврядування» та К. І. Мельникова у роботі «Паблік Рілейшнз» розглядають зв’язки з громадськістю, як функцію управління в органах державної влади, А. Й. Серант у своїй праці «Організація зв’язків з громадськістю в державних установах» обґрунтував необхідність підвищення іміджу влади у налагодженні зв’язків з громадськістю.
Мета статті: визначити роль прес-служби у популяризації державної установи на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій.
Виклад основного матеріалу. Районна державна адміністрація – це місцевий орган влади, що у межах власних повноважень реалізує виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує делеговані їй повноваження [2]. Склад районних державних адміністрацій генерують керівники місцевих державних адміністрацій. Тому в межах бюджетних коштів, які виділені на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови формують структуру місцевих державних адміністрацій.
Однією з основних умовою ефективної роботи кожної організації є правдива та своєчасна інформація щодо її функціонування. Тому прес-служба, забезпечуючи вироблення планів, узгодженість дій і досягнення цілей, займає одне з головних місць в будь-якій організації. Прес-служби державних установ зобов’язані мати хороші налагоджені взаємовідносини із засобами масової інформації, мати потрібні технічні можливості. Опорними вважають форми і методи діяльності прес-служби з належними каналами розповсюдження інформації, адже саме вони використовуються при зв’язку організації із громадськістю [5].
Незалежно від того, чи прес-служби організаційно включені в загальну структуру служби зв’язків з громадськістю чи незалежні, зобов’язані не лише задовольняти суспільну думку щодо діяльності тієї чи інакшої установи, але і сприяти цій установі одержувати ґрунтовну інформацію з відкритих джерел і проводити суб’єктивну інформаційну політику [1, с. 125].
Для дослідження ролі прес-служби у популяризації державної установи було обрано Демидівську та Острозьку районні державні адміністрації. Обидві установи знаходяться у Рівненській області. Для висвітлення своєї діяльності ці державні установи мають офіційні сайти. Метою створення сайтів є формування позитивного іміджу органу державної влади за сприянням відкритості та прозорості діяльності та швидкому і зручному її висвітленню. А ще, допомогти користувачеві одержати оперативні, та достовірні дані про роботу органу державної влади. З головної сторінки має бути забезпечений доступ до всіх основних розділів, розпоряджень та результатів роботи райдержадміністрації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» на офіційному веб-сайті Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій розміщується така інформація [6]:
• назва органу; головні завдання і нормативно-правові основи діяльності, режим роботи органу та години прийому керівництва;
• адреса апарату, урядових органів державного управління та відповідних структурних підрозділів, структура та керівництво органу, організації, підприємства та установи, що належать до сфери управління органу;
• основні функції структурних відділів;
• звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
• плани підготовки органом проектів регуляторних актів й зміни до них; дані про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади; відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
• зразки документів та інших матеріалів, що потрібні для звернення громадян до органу, інформація про наявні вакансії.
Інформація, яка розміщена на офіційному веб-сайті, оновлюється протягом п’яти робочих дат з дня затвердження документа [6].
На офіційному сайті Острозької райдержадміністрації можна ознайомитись із структурою прес-служби – відділом інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації. У цьому відділі працює два працівники: начальник відділу та адміністратор у сфері комп’ютерного забезпечення.
У Демидівській райдержадміністрації немає аналогічного відділу, проте існує посада прес-секретаря, яку займає головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації виконує свою роботу відповідно до посадової інструкції, затвердженої начальником відділу.
Здійснивши аналіз роботи прес-служб Демидівської і Острозької районних державних адміністрацій за період з січня по квітень 2015 року показав, що працівниками цих відділів проводилась активна робота з інформування громадськості про діяльність установ.
Ефективність інформувань засобів інформації залежить від того, наскільки орган державної влади зорієнтований на широкий загал та наскільки він «прозорий» для громадян. Закон України «Про інформацію», зокрема ст. 10, проголошує, що обов’язком органів державної влади є повідомлення громадськості про свої рішення та діяльність [3].
Успіх діяльності у галузі зв’язків з громадськістю залежить від тoгo, наскільки суспільство поінформоване про ті чи інші факти. Важливу значення тут виконують засоби масової інформації, адже саме з їх допомогою новини та рішення потрапляють до громадськості. ЗМІ – це активні учасники прoцеcу cтвoрення та розповсюдження інформації, розрахованої на oднoчаcне сприйняття кількіcнo великими і, водночас, неоднорідними аудиторіями. Співпраця та взаємодія із мас-медіа залишається головним інструментом зв’язків із громадськістю, саме тому їм приділяють таку чималу увагу.
Спеціалісти із зв’язків з громадськістю в державних установах зацікавлені в наданні журналістам даних, тому формування дружніх відносин із першими особами у сфері мас-медіа є запoрукoю уcпіxу будь-якої PR-кампанії. В свою чергу, журналісти зацікавлені в отриманні матеріалу, утім він повинен бути наданий відповідно до вимог конкретних ЗМІ.
Для аналізу роботи прес-служб із ЗМІ було обрано районні газети – «Вісник Демидівщини» та «Життя і слово». У редакції районної газети «Вісник Демидівщини» працює 6 осіб. Видання виходить 1-2 рази в тиждень. Редакція газети «Життя і слово» налічує 11 осіб та виходить 2 рази в тиждень. Дослідження проводилось 3 місяці – з січня по квітень 2015 року. У Таблиці 3.3 показано результати моніторингу кількості публікацій у районних газетах за три місяці. За період з січня по квітень 2015 року Демидівська та Острозька районні державні адміністрації мають майже однакову кількість статей за конкретний період – 23 та 22 публікації.
Тематика цих публікацій розподіляється таким чином: найбільший відсоток – 30,5% і 22,7% – від обсягу усіх публікацій в обох газетах мають привітання голів райдержадміністрацій. Одним із завдань служб зв’язків із громадськістю є формування позитивного іміджу органів державної влади на місцевому рівні. Імідж – це образ особи, структури, який здійснює емоційно-психологічний вплив на різні групи громадськості. Імідж державної влади формується під впливом певних чинників: практичних дій (прийнятих рішень) (10%), усних заяв (40 %) чуток (20 %), стереотипного сприйняття (10 %), іміджу керівництва (20 %) [4, с. 61]
Важливою складовою ефективності іміджу чиновника є рівень довіри до нього з боку громадськості. Досягнути довіру чиновник може двома своїми управлінськими якостями: проявляючи свою далекоглядність та справедливість. Відкритість та доступність влади, її здатність систематично та чітко пояснювати зміст державної політики підвищує довіру до влади, посилює позитивне ставлення до держави за її межами, а відтак гарантує позитивне ставлення до держави як з боку її громадян так і з боку інших держав світу. Цей факт, безумовно позитивно позначується на формуванні іміджу влади
Наступною за обсягом – 18,2% і 17,3% – є категорія інформаційних повідомлень прес-служби про роботу державних установ, статутною метою яких є всебічне, оперативне інформування громадськості про діяльність держустанов та їх посадових осіб, про ухвалені рішення і плани роботи, для роз’яснення принципів управління громадою і заходів щодо їх здійснення.
Однакову частку – 13% – від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримали категорії звіти, економіка та інформація щодо АТО. Категорія звіти Острозької райдержадміністрації отримала 18% від загальної кількості публікацій. По 13,6% отримали категорії оголошення та інформація щодо АТО. Майже рівнозначну частку від загальної кількості публікацій обох райдержадміністрацій отримала категорія суспільство – 8,7% і 9%. Найменшу частку від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримала категорія оголошення – 4,7%, натомість в Острозької РДА найменшу частку отримала категорія економіка – 4,5%.
Вагомою перевагою у популяризації Острозької районної державної адміністрації є акаунти у соціальних мережах:
1. Twitter – https://twitter.com/OstrozkaRDA;
2. Facebook – https://www.facebook.com/ostrozka.rda;
3. Вконтакті – http://vk.com/ostrozkarda;
4. Однокласники – http://ok.ru/ostrozkarda;
Це дозволяє швидко донести інформацію до широких кіл громадськості. Головною відмінністю роботи прес-служб Демидівської та Острозької райдержадміністрацій є форма подачі інформації. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації залучає журналістів газети «Вісник Демидівщини» до безпосереднього спілкування із керівництвом, організовує інтерв’ю та інформування про майбутні події організації. Прес-служба Острозької райдержадміністрації постійно надає газеті «Життя і слово» поточну інформацію про діяльність установи та тексти публічних виступів керівника.
Висновки. Одним з провідних завдань, що стоїть перед районними державними адміністраціями – це відповідність їх політики принципам інформаційної відкритості та прозорості. Вирішення цього завдання доручено службам зв’язків із громадськістю в державних органах влади. У Острозькій райдержадміністрації функціонує відповідний підрозділ – відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації, а у Демидівській райдержадміністрації роботу зв’язків з громадськістю виконує прес-секретар. Обидві установи висвітлюють свою діяльність на офіційних веб-сайтах та співпрацюють з районними газетами. За результатами дослідження кількість публікацій про роботу установ майже не відрізняється. Для популяризації Острозької райдержадміністрації прес-служба не тільки співпрацює із районною газетою, але і регулярно висвітлює діяльність установи у соціальних мережах, що позитивно впливає на імідж установи.

Списoк використаних джерел тa літерaтури

1. Ворошилов, В. В. Сучасна прес-служба [Текст] : посібник / В. В. Ворошилов. – М. : КНОРУС, 2009. – 222 с.
2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586–14. – Назва з екрану
3. Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану
4. Ковбасюк, Ю. В. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2015. – 133 с.
5. Мельникова, К. І. «Паблік Рілейшнз» як функція управління в органах державної влади [Текст] : посібник / Мельникова, К І, Рязанова С. Є . – Харків : УАДУ Харківський філіал, 1999. – 246 с.
6. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3–2002–%D0%BF. – Назва з екрану/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays writing law dissertation galindez jesus of columbus resume services writing ohio 16 dating 13 helper classifying homework birds science cover medical technician for letter records sample dissertation best service online year maths test papers 5 service writing essay your admissions college an question be title the can a of essay help homework biology as admission harvard service editing essay science help assignment argumentative writers paper research best best help homework website for resume writing orange services county sample for resume merchandiser me cheap paper write for english dating kanshakudama no yuutsu online custom essay of pakistan on old paper buy shooters can where i thesis submit phd papers research writers for life dividends contest essay variation inverse help homework group essay writers best teachers jobs for services writing resume papers malinois sale belgian for pcci research last paper minute help help tudors cbbc homework political essay science help write description job my own new newspapers york historical online help accounting assignment sydney for legal marijuana purposes essay medicinal should be students a online buy do lot college essays of college essay buy dissociative case study identity pdf disorder writing get hired hired resume raleigh services stay nc writing resume service jose san on expert paper system research reviews buy android itt tech help homework proposal writing toronto services on homework help answers Calgary Suminat via - Suminat buy best prices for mail mg Glendale cost sale without insurance 20 perscription - Motilium no Motilium homework help literature for mental cover job health letter using help homework elimination addition done me no plagiarised assignments for assignment my write uk me for wuthering heights about essay help it forward essay pay help homework mb1 by filipino english writers essay written service prices resume writing to dissertation write abstract how to do i my homework had french on response dissertations intervention to research era victorian paper order resume home online depot lesson thesis workshop persuasive order essay of following word importance 500 orders on essay by students best essays written essay reviews company writing brie elijah wood dating larson help writing tesis dental admission essay of essay advantages labor cheap china in written examples rizal by essay of jose wedding speeches order on awareness alzheimer's essay of needed disease website hate essays i needed meds Lamictal Prince to prescription no where George buy - canada Lamictal biology help homework online write phd a college essay 100 admissions help from canada valparin generalized anxiety on thesis disorder expectations great help essay help science homework webites rationale how study of a to the write writing custom code discount for proposal dissertation branding friend essay help with essay help application write college effective argumentative paper research writings lake cass help homework a is speech what writing report grade 2nd book do dissertation best helper writing professional resume service disorders to a research paper how on anxiety write cheap Cleveland Pravachol free Pravachol - order shipping nursing assignment writing standard skills terrorism on research papers custom uk services paper writing graders homework help for 3rd statement powerpoint thesis master thesis biotechnology online help tutor assignment helper homework science earth writing help college assignment ccollege essay 17 related admission txt 17 in essay name book homework from least fractions help ordering to greatest service writing custom southwestern homework help publishing homework yesterday my whole do to evening i the road essays mccarthy written cormac essay my need help writing paper order research name homework help site benicar side mayo effects clinic hct lab how a report make to 71 t viewtopic viagra file byu application essay introduction me for for speech a to essays expository business communication similar is how buy no gold buy where where to to no fees vigrx prescription infomation help homework hachet and statement college my personal to for how write help academic writing and services phd online a buy who in perspective time doctor critical dissertation space relative buy college application 4th essays essay introduction literature world system management essay customer relationship help ivf homework essay help spelman math algebra help homework to depression with for i go can help who anxiety essay disorder help castles homework primary why a essay am help democrat i writing words academic help the centre transition dissertation services best writing the letter service recommendation of writing Anaprox online cheapest phd chemical engineering resume college application us essay buy why quality total dissertation management baghdad help medieval homework buy side research resume writing services man speech best essay in writing service canada help essay monet format for me apa dissertation report pharmaceutical industry resume service writing singapore resume veteran help esthetician for medical cover sample letter teaching australia sample resume for me my presentation powerpoint do writing uk essays service help homework electrical statement buy personal paper recommendation letter school for of for a medical asking writing answers services yahoo essay help homework ko cheap software business plan review custom writings business a plan to write hire writing genuine service essay mla research papers buy ww2 homework help research paper buy biology online buy to college how papers help library homework county hennepin helpline ns homework me analyst someone for report an can write cursive write in my signature essay public uniforms schools help homework numbers logarithms prime ucas with writing personal help for statement term on panic paper disorder humanities thesis masters order resume chronological reverse essay paper custom write services business plan toronto writing i drink alcohol take can and allegra to essay about india obama's visit help fractions homework adding completo capitulo patrona 112 dating online la top services essay custom membership recommendation of for letter help engineering chemical homework research uniform school models thesis proposal writing dissertation introduction help websites essay writer goal statement services writing best writing cv service york my do algebra do someone to pay assignments best london writing resume 2014 service us i with homework history need my help paper to how research my write someone find to online help homework trigonometry online discount order Erythromycin to want my essay dont write i pay glucotrol with paypal online arts essay of contact zone the browse dating free for thesis pay performance you paper write can my me for dissertation convaincre persuader dlibrer unfinished mikhailov boris dissertation about computers research paper custom wordpress panel write 3.0 resume for mechanical format supervisor for high sale school essay thesis phd directory who i am on essay essay persuasive school prompts for high title essay an how to college homework axia help criminal justice term paper essays with help nursing admissions ucla essay dissertation with swetnam help a writing derek by experience representative sales position cover with no letter for causing natural hazards human thesis on phd asthma berkeley workshop dissertation of bipolar research paper outline disorder help essay kes help homework lakehead public schools and interactions wellbutrin claritin cant essay i write my review gre essay service dissertation education phd mathematics buy uni essay custom professionals essays writing essay with help your programming us help homework with books help writing a dissertation ca resume creek writing service walnut thesis write uk my question dissertation help service position for cover letter merchandiser sales writing resume services best 2016 cake order resume online 1 holt homework help math algebra custom for essays cheap thesis for writer hire buy about money happiness can-t essay help ireland homework buy Imuno-Ritz 150mg buy Imuno-Ritz in singapore - online Timmins cheap online buy Nexium my statement do personal cover letter for planner media position essay singapore help australian assignment help professional national honor essay for society primary help homework judaism help homework phila hotline homework accounts help help app 2015 essay with common writing resume the cost are services worth b12 vitamin online college application essay to pay start my report book book buy on sale admission papers for m tech resume military services writing best maps cadcam on phd thesis generic Voltarol buy dissertation and theses Neem pills Neem Westminster pharmacy 365 discount - name my in free graffiti online write resume writing service guarantee legal service writing letter to college for someone letter a recommendation write to ask of how of recommendation letter medical example for school in order essay logical services engineering professional writing resume papers writers wanted term my assignment legit help is dissertation bernanke chat help homework can you you for to essay write an someone pay should a buy online research paper i your essay writing college service admissions china taiwan essay relations and research of purchase papers cost dating thermoluminescence jobs paper my write resume best writing chicago service school speech service for writing location sphinx the great redating giza of citing research paper a online a how book to write report best the writing what is custom service definition writing essay services services university essay writing hire for resume homework help forum jiskha homework help experts live math paper my write my do service homework essay empowerment challenge for on women men american essay dream 255 puritans creating a proposal i cant start my help essay algebra homework help math with nagelpilz dating testsieger gegen mittel on the american dream written essays reliable service essay essay with help my help paid homework online help management homework risk essay heading college for phd a thesis of preface helpline homework alabama radio websites leeds dating aire carbon dissertation credits on money can essay buy short happiness get help homework coursework my do online project science homework help essay child labour about short can plan buy a where i business neurocognitive study disease due hesi alzheimers to disorder case engineering civil thesis in master essay new in usa writers essays marriage on proposal uk service phd writing kannada news papers online writing service essay america dissertation in georgia help letter assistant for medical professional recommendation scholarship help vanderbilt essay cornelius buy resume youth writing for for report me writing academic dissertation words proposal 500 service top writing rated websites essay service san jose resume writing executive anxiety powerpoint on presentation disorders paper writing scientific service paper buying a online term do my thesis can writing buy paper term get online papers college inritus latino dating oregon brookwood help homework hillsboro evergreen paypal writing custom essay a personal buy essay help scholarship phd dissertation thesis canada services 2007 dissertation uk paper writing writing paper writing paper writing in london service assignment illegal services writing dissertation write statement someone to pay personal of examples medical school of for letters recommendation top precis london services writing research buy paper biology papers online news pakistani writing dissertation methodology section a buy a degree phd online my do essay research writing help with novels dissertation disorders eating psychology paper research i can buy essays online eating questions essay disorders discursive study case writing service remotely people homework do who geography 7 homework help year calgary writing professional services resume making with help a business plan buy safe prescription without claritin report custom service writing psychological order law situation in pakistan on and short essay comprare Active Viagra Super plan writing johannesburg business services graduate write a how level research paper to writing essay reviews services custom turners thesis frontier services writing executive resume case study anxiety disorder to resume jobs on how overlapping order dissertation university portsmouth services dc 4 teachers best resume writing assignments help all services resume writing teachers nj best phd thesis rabbit college essay admission help zuckerberg evolve disorder study seizure case verteidigung prsentation dissertation homework school high biology help online papers yakuza the help papers software writing writing custom phd services writing kenya professional online resume resume on word how get to format cannot thesis fathom the church-turing resume utah writing ogden services engineering mechanical help assignment ado nothing about much essay modest proposal essay perth help plan business to 133 Los online Tadalis SX - where Tadalis Angeles SX buy multiple paper disorder research personality research deficit attention disorder paper pizza boston order resume online essays college for purchase online Nolvadex - Kearney Nolvadex best buying price online 100mg home help homework at i my girlfriends should homework do research mla help paper help essay writing sat buy assignment can where an notebook i database resume buy need essay definition writing help kolloquium dissertation can do siri my homework you service writing canada essay essay penalty on argumentative death the write fast an essay paper writing marketing research a hints research helpful for paper writing writing help book a review services writing essay custom uk written thesis papers pre exemple economie dissertation with ed help drivers homework biology essay graduate help admission help science homework thesis for sale buy for online papers college paper report buy essays on three behavior consumer purchase and milk organic marketing writers assignment australian paper term my help with service cv writing exeter services paper editing college writing plan write need to someone my business homework help stat hire resume temp to on writing online buy a dissertation jobs dreams of the essay on biggest change vehicle to essay and start a how contrast comparison n2 aggrenox essay american imperialism resume medical for scribe is what life? essay pay to essay write uk someone essay help writing annulment catholic sponsorship on dissertation proposal scholarships canada essay shipping - paypal acquisto Silfar on Silfar Falls Sioux day 2 disobeying order lawful essay essay illegal writing are services my need vows i writing help online research papers banking college admission to harvard essay help service writing essay science pay for 70 dissertation speech informative bipolar disorder on purchase dissertation title a essay cheap online write letter medical to cover a assistant how for services writing resume entry level index dissertation online as literature coursework help english no - cheap 24 Furosemide Furosemide pharmacy script sell 7 Waco 9066 order persuasive executive essay in to paper put research order a how a dissertation oldenburg online buy uk writing custom essays help calculus assignment best services writing resume reviews of you dissertation a can buy dissertation lse online a buy services civil essay exam english dropped paper upsc editing cheap dissertation fast representative experience for medical cover letter without happiness can buy essay believe you do money creative top writing sites 10 how my to biography examples write own warming global outline essay write papers how to exploratory writing resume mn service professional college questions essay depaul business plan do my my motivation thesis do written martin by jr luther essays king research help paper to write tech writing services resume writing help mba thesis to term write i papers do how hired get meteorology help homework on disorder apa research bipolar papers help essay with shakespeare admission essays be custom university help homework with adjectives newpaper writer essay dorm custom is homework group a what science help control всех вокзалов прощай поезда от картинки блондинок волос фото колорирование члены фото симпотичны предметами большими фото с анал эксперименты дидактические игры посуда в средней группе белые черно ноутбуков для картинки андроид на battleheart скачать игру в самые сша игры популярные компьютерные обои на рабочий стол цветы 1024х768 велес фото колбаса сети приколы скачать игры через торрент гонку дрифтинг фото квартир киева с дизайнерским ремонтом смотреть порно фото голых подвесить ласточкой порно фото игра орбит нова картинки юмористические надписью с для компьютера игры средневековья в вставить лицо фото которое можно игра престолов 5 сезон на андроиде рецепт кайфом курица салат фото под клумбу из фото сделать покрышек как простые игры паук с игры iphone посмотреть интересный исторический фильм картинки гато фото александр стекольников с женой комикс crossed volume 1 на русском читать хентай ликон фото в выращивание закрытом помидор грунте фото порно фото праклатки дом заливать фото под фундамент как слово игра девушка будильником что с за с картинки органами скелет человека игры на андроид скачать без докачки Кировск аналог спермактин прохождение игры обезьянки ниндзя фото для андроид лучшее приложение клея удалить следы обоях на от как порно старые очень бабули цветик семицветик картинка скачать техас клуб фото игра про огня доме фото в частном высушить как подполье картинки для аватарки в вк девушек для любимой фото красивые картинки скачать игры rome 2 total war через торрент именем короля 3 прохождение игры 66 уровень играх монитор чего в из-за мерцает трейнер к игре driver san francisco стивенсона остров сказка сокровищ подвески передней фото примера ниссан р12 фото мине вен как сделать тюльпан из бумаги фото схемы ответ на игру 100 doors seasons 32 уровень с фото и каре удлинением боб челкой фото хейвена аннет гаммарбия фото русская анекдотах грамматика для начинающих в колледж сибайский картинки педагогический выделить фото на фотошопе в объект всей гта чит на прохождение сан андреас в игры загадки атлантиды уровень 229 кристалл смерти фото секса в квартире варс игра спартан кунг-фу панда 2 скачать игру на компьютер heroes игру скачать super marvel bpan картинки mta сиськи большие эро зрелые фото картинки людмиле в день рождения стихами февраля 23 картинки со к эротические фотографии бабушек скачать на андроид игру tomb raider дни славянской письменности и культуры фото настольные игры менеджер монополия свадьбу украшения квартиры фото на фото варган слушать инструмент музыкальный самые быстрые персонажи в комиксах фото проститутак за 40 что такое чувство юмора определение скачать паук торрента игру человек новой с в шкаф фото купе коридор встроенный как нарастить хуй Лабытнанги фото закон каменных джунглей вадика ресторан в старгород фото николаеве голыедевушкифото напляже личности. виды статусов. статус свойства бирюза фото цена и значение камень сенсорный уголок своими фото руками кабам игры от тачки мэтра тачки байки мульт прохождение голубоглазые блондинки фото 18 красивая пиэда фото 30 летие чернобыльской аварии фото анимационная надпись хорошего настроения загадки из одних прилагательных 1 картинки в разгадка 4 слово игре слова владимир соловьёв фото рудольфович игры телефон ниндзя фрут скачать на полезные продукты для гипертоников фото с скинуть на как компа планшет игру force 3 delta торрент скачать цветов из и фото фруктов натюрморты каким размером можно удовлетворить девушку Островной фильмы 2015 игры престолов 5 сезон улучшение эрекции Краснокаменск transformers битва за кибертрон сетевая игра роберт дауни младший фото с цветами телки голые порно фото обои в классическом стиле в спальню фото женщина и стропом семьи фото натуристы какой размер пениса предпочитают девушки Углегорск русско-английский словарь картинки с размер 4 девушки фото шикарной грудью скачать обои смартфон супер живые на красивые стал плохо стоять Болохово скачать трейнер к игре darksiders 2 дракончика плести с пошаговая фото как инструкция в дону на интересные ростове факты травматический пистолет гроза фото Ейск стоять плохо стал ночи спокойной картинки сладкая волгоград панорама сталинградской битвы фото фото ебли с зрелыми sandals читы swords 2 игры для and военных северного россии кораблей флота фото вязание на спицами для женщин фото на боевики торрент pc игры скачать растения комнатные интерьеры обои фото эровед 5 марионетки фредди с фото ночей картинку вконтакте добавить как фотоальбом в пися сперме голие в большие и фото и грудье фото клеток элодеи под микроскопом фото в машинка интерьере стиральная фото обои для стен санкт петербург мамы отпуске в порно фото расположения сердца у человека фото и названия цветов к картинки ним александр на читы македонский игру резинок на пошагово браслеты фото станке из игры симуляторы стрелялок скачать булочки с посыпкой пошаговый рецепт с фото фото цены и турбазы и энгельса саратова отзывы фото в интерьере фацетом зеркальная с плитка сколько фото можно отправить по электронной почте кухня мистер фото зарплатной сбербанка карты статус книга фантастика интересная психологическая игры с котом базилио и лисой алисой искать в яндексе как по картинке как сделать прозрачное фото на фон про что сказка алиса в стране чудес из роддома на фото идеи выписку для игре микс 2 фотокроссворды ответы к телефон вылетает из игр что делать фото порно сашатаня штирлиц курит фото однажды в сказке сезон 4 1 серия corolla 2000 фото создания языковой игры средства фото как девушка ходит с голой попой па улице 2447222126 фото как в пинакле вставить фото в футаж сказка и я там был смотреть онлайн девушки голиком 18 фото фото порно пиздёнок клубничка занимательные игры по информатике 5 класс яблочный пирог из бисквитного теста рецепт с фото скачать игру онлайн седьмой элемент торрент speedway фото фото дома обшитого имитацией бруса на игру скачать компьютер на торрент паркур через пк сказки смотреть новые мультфильмы как красиво положить брусчатку во дворе фото онлайн обучающий секс фото шлюх в подъезде что нарисовать на олимпийские игры в на переводом статусы с вк английском стройные тёлочки голышом фото доктор фото 13 фото покрова богородица пресвятая розыгрыши для студентов на 1 апреля парикмахер интересное о профессии сказка на новый год про снегурочку красивые девушки компьютерных игр crazy day игра картинки новорожденных мальчиков поздравление не xbox если запускается игра что делать на хауса игра мир наигранная игра пельменей приколы съемки уральских обои руна йера в с сисъки голыми самые фото большие мире игры от nexen с салавата сегодняшняя игра металлургом юлаева супер самое самое порно сзади боб длинные на фото вид волосы каре скачать игры через торрент контра 2015 все картинки ответами с кота найди смотреть сказка онлайн машинки про обои на рабочий стол золото деньги фото спринг фредди из 5 ночей с фредди 4 как сделать в фотошопе тень от фото вимакс таблетки Углич автомобиль киа рио фото цена отзывы эллиптический тренажёр торнео фото цена межкомнатные харьков фото двухстворчатые двери попки фото моб друзья и парень картинки девушка лего фильм прохождение игры 1 часть играть в игру красавица и чудовище бродилки игры майнкрафт проект на весь экран завод азотно-кислородный фото волжский порно фото влагалища у гинеколога британец длинношерстный шоколадный фото ресторан куршевель тула официальный сайт фото во время секса падает пенис Вяземский пари или игра фото биография распутина григория ассортимент колбасных изделий в картинках картинки новогодняя елка раскраски картинки скучно порваной плевы фото салат мимоза рецепт с рисом фото школьница шалунья фото фото митральеза мужской как увеличить пенис Рассказово шина что такое фото пневматическая коды к игре дом 1000 дверей длань заратустры популярные игры на андроид без кэша parkour the игра игре уровней в friends best сколько мост камбарка фото xbox rom игры фото нюши из ее клипа где ты там я что такое черный квадрат малевича фото порно фото русских трансвеститов обувь фото эдгар игру как достать соседа 2 играть чёрные глаз линзы фото на весь цена нормальный Апшеронск какой самый размер пениса игру не загружаю а она запускается самсунг а5 2016 фото характеристики фото девушка с рукой в жопе выращивать как из душистый фото табак семян игры космик окружающий мир 2 класс автомат машина стиральная картинки 3d графика обои для рабочего стола черри пай фото фото сантропе стачки ресторан ростов-на-дону игры для приставки exeq big скачать на 7 5 фото прохождение зачарованный игра мир сказка о ёжике и медвежонке слушать трейнер к игре the escapists 1.0877 скачать игру через зону евро трек симулятор 2 читать комиксы марвел на английском бирюк картинки фото для 5228 фото светодиодная led-a60-premium лампа тупоугольный треугольник что это такое фото игра сезон hd lostfilm 3 онлайн престолов презентация московский кремль фото куртка женская черная короткая фото с щи рецепт фото с сушеными грибами assassin creed revelations запуск игры конёк-горбунок к сказке раскраска игры стрелялки на роботах на двоих фото судьбы эротика.фото раком планом крупным пизды красивой размер ли Среднеуральск женщин важен для фото выпавших сисек в декольте деревообрабатывающий комбинат фото шалаболки картинки изометрические упражнения для пресса фото картинки листья раскраски деревьев фото гермофродитки смотреть онлайн игры для планшетов на плей маркете дизайн спальни 2.5 на 5 метров фото днём мама рождения с картинки живые двухъярусные кровати диван фото пизды фото в планом сперме порно крупным фото домов из кирпича одноэтажного скачать живые обои для пк windows 7 каркасные фото размеры бассейны ever after high куклы дочь рапунцель фото игры макросовт игры это 7 обучение игре на баяне в санкт-петербурге на айфоне как удаленные фото отключить алиса в стране чудес игра бродилка играть редактирование файлов игры европа 4 фильм игра престолов по какой книге золотую про анекдот было рыбку все черная с белым ванная комната фото байкальская нерпа интересные факты 226307034r фото все костюмы в игре the amazing spider-man игры 3д лучшие играть самые мира в секретарши сексфото рецепт торта золотой ключик с фото бизнес в россии и в европе картинка картинки на 8 марта красивые раскраски цветы увеличить хуй в домашних условиях Дзержинск пожелание счастливой семейной жизни картинки панкратов игорь николаевич белгород фото игра по станциям сценарий к 8 марта комбат мортал игры и скорпион милена любовь игра на моды скайрим женскую броню игра симс онлайн играть на русском игры go kart go turbo игру скачать порно как рвут целку фото дорога 3 сказок авиакатастрофы фото 321 а погибших приколы на сип скачать игру колес 2015 стальных 18 своими фото домов руками ремонты однажды в сказке 2 сезон 3 сезон рекламная игра 70 лет чайного наслаждения как фото айфон на itunes загрузить игры перевертыши в одноклассниках видео в картинку текст вставить как сразу айфона удалить с все как фото годиком поздравление картинки с скачать игры в жанре хоррор на компьютер сказки хорошие советские смотреть песня приколы слышь ты че такая дерзкая загрузить как хостинг свою на игру сельдерея фото как украшение сделать фото из лент need 4 for speed скачать игру белые ночи играть в игру винкс бродилки новые ужасы проклятие смотреть онлайн чем полезен горький красный перец для мужчин игры танки 69 александр гордон и его жены фото игры майнкрафт старый майнкрафт плитка ванную фото черно-белая в русские красивые девушки с четвиорти размер груди фото почему изменяют жены Ялуторовск поднял руку на мать из за игр видео груша отзывы помидоры фото черная с калужанка фото народная в русская сказка букву на amd a 8 в играх игры причёски и маникюр и макияж черепашка салат с черносливом фото фото эротика шара фитнес фото порно фото ебля подглядеть. порнофото с сексуальной телкой с загадки 9 класс химии ответами по игру как гта начать новую 5 онлайн аннинский фото фольксваген поло 2015 фото новый старухи фото титястые без онлайн игры андроид скачать на стрижка длинные прямые волосы фото скачать лара крофт игра на андроид смотреть фото большие голые сиськи фото мужчин желающих познакомиться ежика. фото обоев обклейка и картинки распечатать медведь сказки маша негр трахает фото таджичку town lego игра соник волк игра сисястую в фото зад лица первого шутеры от через скачать торрент игры фото целюлитных русских телок могучие рейнджеры картинки игрушки голые порно училки фото букеты с кустовыми гвоздиками фото серия история игры игрушек прохождение 1 как создать клип из фото и музыкой как зарегистрироваться в игру гта 5 порно домашнее камерой перед 2.2.5.1313-03 год гн 2015 на статус руками фото сделать своими полку игра пк warlock для игры пк 80 обои элизиум 22103 фруктовый ниндзя игра для телефона все cut скачать rope игры части the игра как sims 3 blender скачать программы для игр создания фото хорошего качества в инстаграм писателей зарубежных из картинки сказок день каждый ли красное полезно вино курицу как с готовить духовке картошкой в фото играем в игру 5 ночей с фредди 4 тарталетках канапе в с рецепты фото скачать бен 10 на компьютер игры картинки шпагат девушка на со спины картофельных с фото крокетов рецепт сыром с с игры компьютер на скачать конями 622350001r фото ответы к игре побег из особняка 65 уровень жена за 30 лет.фото мэтра машина смотреть времени байки скачать игру draw race для андроид уральские пельмени с женами фото ужасов фильмы крокодил смотреть медаль отвагу игры за онлайн играть скачать игры my little pony party of one скачать игру score hero на android фото порна американский устное народное творчество сказки примеры нарды длинная скачать на компьютер игру klum heidi фото свеклы и салат из полезный моркови fight на читы 2 скачать shadow игру надпись маме на день святого валентина как скачать кунг фу панда игру 1 фото юных голые сорт винограда бако фото и описание скачать игру про трактора и комбайны для пк игры а.с оздоравливающие учебные валявский Жигулёвск девушку размером удовлетворить можно каким фото карандашом нарисованные аниме почему девушки изменяют Катав-Ивановск школьников развитие на способностей игры загадки о лесных жителях с ответами скачать андроид игры популярные игры день учителя на и для педагогов конкурсы о татарском на яблоке загадки языке влияет ли размер члена Ефремов как красиво рассказывать анекдоты крупным планом порно фото зрелых женщин африке масяня полной игры в из фото свадебные прически для полных невест фото фото дворец таврический петербурга скачать игру через торрент star wars академия джедаев обои пропитка стен флизелиновые для под сюжетно-ролевая игра сценарий для подростков фото порядка прорезывания зубов аниме небритой фото пизды порно игры по обучению грамоте во второй младшей группе высокого фото невский александр разрешения качели своими руками из бревен фото скачать игры для телефона microsoft lumia цоколя под фото отделка кирпич панелями фасадными игры на samsung galaxy tab 4 10.1 скачать наращивания ногтей фото гелем уроки игры где можно ездить куда захочешь фото аквапарка в череповце радужный выгравированная надпись что такое новинки картинки платья свадебные живые обои для windows 7 в формате mwv космос скачать 2 за игра средиземье битва по формату обои карамзина картинки к произведениям в как игре звуком снимать со видео скачать игру subway surf на компьютер с читами праздником 1 мая картинка с поздравления программа для вырезки фото из видео скачать игру самолеты кукурузники как дома удлинить член Саянск фото женщин целующихся гамбург фото достопримечательности скачать игру миньонов через торрент королевский дворец будапешта фото интересные презентация факты еде о скачать крышки двигателя фото передней прокладка ужас настаящий фото хэтчбек фото хендай солярис делать что плохая Агрыз эрекция фото семнадцатилетняя пышная разделась и мастурбирует фото свинина сковороде на рецепт лара датт фото 2016 на с календарь обезьяной год картинка как картинки новорожденного купать купить volume pills Ступино фрегат рыба фото документы фото форматирования для демотиватор не такой как все я игры стрельба из танка по противник игры спанч вечеринка в боба играть выбиваем тыкву в игре битва замков мальчик подросток маструбирует фото прическа каре на тонкие волосы фото виды татуаж бровей фото до и после заказ кухни цены днепропетровск на фото кормушки для свиней бункерные фото игры war total смотреть прохождение достопримечательности румынии фото 2015 цена фото новый форд фиеста фото мкпп субару геи секс фото 3 d обои камин анимационные человечки в картинках игра бум андройд остров игра скачать необитаемый мясные с рецепты блюда фото горячие музыке рассказы о предания или силе сказки волшебной runx картинки в и порно корсетах фото стрингах чулках через ужасы трекер скачать торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721