Місце прес-служби у популяризації роботи державних установ на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено роль прес-служб у популяризації державних установ прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій. Наведено головні відмінності між роботою прес-служб цих установ.
Ключові слова: прес-служба, державна установа, районна державна адміністрація, офіційний веб-сайт.

Чимала кількість державних установ мають в своїй структурі прес-служби до головного обов’язку яких входить сприяти покращенню іміджу цієї структури. Проте сьогодні змінюється характер взаємовідносин між громадянами і органами влади. Будь-яка діяльність державної установи взаємопов’язана із суспільством, адже дії влади стають ефективними лише за умови, коли громадськість їх схвалює. Тому визначним фактором у цьому процесі є роль прес-служби у популяризації державної установи, це відповідно визначає проблемну ситуацію та вказує необхідність її дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему зв’язків з громадськістю в державних установах досліджували: О. В. Бабкіна у посібнику «PR в органах державної влади та місцевого самоврядування» та К. І. Мельникова у роботі «Паблік Рілейшнз» розглядають зв’язки з громадськістю, як функцію управління в органах державної влади, А. Й. Серант у своїй праці «Організація зв’язків з громадськістю в державних установах» обґрунтував необхідність підвищення іміджу влади у налагодженні зв’язків з громадськістю.
Мета статті: визначити роль прес-служби у популяризації державної установи на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій.
Виклад основного матеріалу. Районна державна адміністрація – це місцевий орган влади, що у межах власних повноважень реалізує виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує делеговані їй повноваження [2]. Склад районних державних адміністрацій генерують керівники місцевих державних адміністрацій. Тому в межах бюджетних коштів, які виділені на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови формують структуру місцевих державних адміністрацій.
Однією з основних умовою ефективної роботи кожної організації є правдива та своєчасна інформація щодо її функціонування. Тому прес-служба, забезпечуючи вироблення планів, узгодженість дій і досягнення цілей, займає одне з головних місць в будь-якій організації. Прес-служби державних установ зобов’язані мати хороші налагоджені взаємовідносини із засобами масової інформації, мати потрібні технічні можливості. Опорними вважають форми і методи діяльності прес-служби з належними каналами розповсюдження інформації, адже саме вони використовуються при зв’язку організації із громадськістю [5].
Незалежно від того, чи прес-служби організаційно включені в загальну структуру служби зв’язків з громадськістю чи незалежні, зобов’язані не лише задовольняти суспільну думку щодо діяльності тієї чи інакшої установи, але і сприяти цій установі одержувати ґрунтовну інформацію з відкритих джерел і проводити суб’єктивну інформаційну політику [1, с. 125].
Для дослідження ролі прес-служби у популяризації державної установи було обрано Демидівську та Острозьку районні державні адміністрації. Обидві установи знаходяться у Рівненській області. Для висвітлення своєї діяльності ці державні установи мають офіційні сайти. Метою створення сайтів є формування позитивного іміджу органу державної влади за сприянням відкритості та прозорості діяльності та швидкому і зручному її висвітленню. А ще, допомогти користувачеві одержати оперативні, та достовірні дані про роботу органу державної влади. З головної сторінки має бути забезпечений доступ до всіх основних розділів, розпоряджень та результатів роботи райдержадміністрації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» на офіційному веб-сайті Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій розміщується така інформація [6]:
• назва органу; головні завдання і нормативно-правові основи діяльності, режим роботи органу та години прийому керівництва;
• адреса апарату, урядових органів державного управління та відповідних структурних підрозділів, структура та керівництво органу, організації, підприємства та установи, що належать до сфери управління органу;
• основні функції структурних відділів;
• звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
• плани підготовки органом проектів регуляторних актів й зміни до них; дані про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади; відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
• зразки документів та інших матеріалів, що потрібні для звернення громадян до органу, інформація про наявні вакансії.
Інформація, яка розміщена на офіційному веб-сайті, оновлюється протягом п’яти робочих дат з дня затвердження документа [6].
На офіційному сайті Острозької райдержадміністрації можна ознайомитись із структурою прес-служби – відділом інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації. У цьому відділі працює два працівники: начальник відділу та адміністратор у сфері комп’ютерного забезпечення.
У Демидівській райдержадміністрації немає аналогічного відділу, проте існує посада прес-секретаря, яку займає головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації виконує свою роботу відповідно до посадової інструкції, затвердженої начальником відділу.
Здійснивши аналіз роботи прес-служб Демидівської і Острозької районних державних адміністрацій за період з січня по квітень 2015 року показав, що працівниками цих відділів проводилась активна робота з інформування громадськості про діяльність установ.
Ефективність інформувань засобів інформації залежить від того, наскільки орган державної влади зорієнтований на широкий загал та наскільки він «прозорий» для громадян. Закон України «Про інформацію», зокрема ст. 10, проголошує, що обов’язком органів державної влади є повідомлення громадськості про свої рішення та діяльність [3].
Успіх діяльності у галузі зв’язків з громадськістю залежить від тoгo, наскільки суспільство поінформоване про ті чи інші факти. Важливу значення тут виконують засоби масової інформації, адже саме з їх допомогою новини та рішення потрапляють до громадськості. ЗМІ – це активні учасники прoцеcу cтвoрення та розповсюдження інформації, розрахованої на oднoчаcне сприйняття кількіcнo великими і, водночас, неоднорідними аудиторіями. Співпраця та взаємодія із мас-медіа залишається головним інструментом зв’язків із громадськістю, саме тому їм приділяють таку чималу увагу.
Спеціалісти із зв’язків з громадськістю в державних установах зацікавлені в наданні журналістам даних, тому формування дружніх відносин із першими особами у сфері мас-медіа є запoрукoю уcпіxу будь-якої PR-кампанії. В свою чергу, журналісти зацікавлені в отриманні матеріалу, утім він повинен бути наданий відповідно до вимог конкретних ЗМІ.
Для аналізу роботи прес-служб із ЗМІ було обрано районні газети – «Вісник Демидівщини» та «Життя і слово». У редакції районної газети «Вісник Демидівщини» працює 6 осіб. Видання виходить 1-2 рази в тиждень. Редакція газети «Життя і слово» налічує 11 осіб та виходить 2 рази в тиждень. Дослідження проводилось 3 місяці – з січня по квітень 2015 року. У Таблиці 3.3 показано результати моніторингу кількості публікацій у районних газетах за три місяці. За період з січня по квітень 2015 року Демидівська та Острозька районні державні адміністрації мають майже однакову кількість статей за конкретний період – 23 та 22 публікації.
Тематика цих публікацій розподіляється таким чином: найбільший відсоток – 30,5% і 22,7% – від обсягу усіх публікацій в обох газетах мають привітання голів райдержадміністрацій. Одним із завдань служб зв’язків із громадськістю є формування позитивного іміджу органів державної влади на місцевому рівні. Імідж – це образ особи, структури, який здійснює емоційно-психологічний вплив на різні групи громадськості. Імідж державної влади формується під впливом певних чинників: практичних дій (прийнятих рішень) (10%), усних заяв (40 %) чуток (20 %), стереотипного сприйняття (10 %), іміджу керівництва (20 %) [4, с. 61]
Важливою складовою ефективності іміджу чиновника є рівень довіри до нього з боку громадськості. Досягнути довіру чиновник може двома своїми управлінськими якостями: проявляючи свою далекоглядність та справедливість. Відкритість та доступність влади, її здатність систематично та чітко пояснювати зміст державної політики підвищує довіру до влади, посилює позитивне ставлення до держави за її межами, а відтак гарантує позитивне ставлення до держави як з боку її громадян так і з боку інших держав світу. Цей факт, безумовно позитивно позначується на формуванні іміджу влади
Наступною за обсягом – 18,2% і 17,3% – є категорія інформаційних повідомлень прес-служби про роботу державних установ, статутною метою яких є всебічне, оперативне інформування громадськості про діяльність держустанов та їх посадових осіб, про ухвалені рішення і плани роботи, для роз’яснення принципів управління громадою і заходів щодо їх здійснення.
Однакову частку – 13% – від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримали категорії звіти, економіка та інформація щодо АТО. Категорія звіти Острозької райдержадміністрації отримала 18% від загальної кількості публікацій. По 13,6% отримали категорії оголошення та інформація щодо АТО. Майже рівнозначну частку від загальної кількості публікацій обох райдержадміністрацій отримала категорія суспільство – 8,7% і 9%. Найменшу частку від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримала категорія оголошення – 4,7%, натомість в Острозької РДА найменшу частку отримала категорія економіка – 4,5%.
Вагомою перевагою у популяризації Острозької районної державної адміністрації є акаунти у соціальних мережах:
1. Twitter – https://twitter.com/OstrozkaRDA;
2. Facebook – https://www.facebook.com/ostrozka.rda;
3. Вконтакті – http://vk.com/ostrozkarda;
4. Однокласники – http://ok.ru/ostrozkarda;
Це дозволяє швидко донести інформацію до широких кіл громадськості. Головною відмінністю роботи прес-служб Демидівської та Острозької райдержадміністрацій є форма подачі інформації. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації залучає журналістів газети «Вісник Демидівщини» до безпосереднього спілкування із керівництвом, організовує інтерв’ю та інформування про майбутні події організації. Прес-служба Острозької райдержадміністрації постійно надає газеті «Життя і слово» поточну інформацію про діяльність установи та тексти публічних виступів керівника.
Висновки. Одним з провідних завдань, що стоїть перед районними державними адміністраціями – це відповідність їх політики принципам інформаційної відкритості та прозорості. Вирішення цього завдання доручено службам зв’язків із громадськістю в державних органах влади. У Острозькій райдержадміністрації функціонує відповідний підрозділ – відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації, а у Демидівській райдержадміністрації роботу зв’язків з громадськістю виконує прес-секретар. Обидві установи висвітлюють свою діяльність на офіційних веб-сайтах та співпрацюють з районними газетами. За результатами дослідження кількість публікацій про роботу установ майже не відрізняється. Для популяризації Острозької райдержадміністрації прес-служба не тільки співпрацює із районною газетою, але і регулярно висвітлює діяльність установи у соціальних мережах, що позитивно впливає на імідж установи.

Списoк використаних джерел тa літерaтури

1. Ворошилов, В. В. Сучасна прес-служба [Текст] : посібник / В. В. Ворошилов. – М. : КНОРУС, 2009. – 222 с.
2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586–14. – Назва з екрану
3. Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану
4. Ковбасюк, Ю. В. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2015. – 133 с.
5. Мельникова, К. І. «Паблік Рілейшнз» як функція управління в органах державної влади [Текст] : посібник / Мельникова, К І, Рязанова С. Є . – Харків : УАДУ Харківський філіал, 1999. – 246 с.
6. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3–2002–%D0%BF. – Назва з екрану/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

satellite on paper communication research utah resume services ogden writing professional service writing reviews cv online 11 free plus papers test dissertation dyslexics for help services melbourne writing professional resume custom essay blog net essay discount custom for codes french help writing essay with homework help that can website homework high school help essays website for best writing/getting help homework william ockham a help writing professional business plan calculus help 1 homework personal statements medical examples school great for of papers online aqe scottish papers sunday online experience sample letter no sales cover with representative for online dating maiapet services writing resume professional online canberra for college help with essay an writing personal residency services statement editing Floxin online generic cover and free resumes help with letters mcclelland doctoral dissertation a grigor buy best book reviews york can buy new money times the in divorce help texas papers with for service pay writing essay help blake william help statics with homework thesis in doctoral special education writing help question research a time writing order essay in essays of feminist the reality politics theory letter medical for sample recommendation student writing service it dissertation and used essay custom writing websites technical for help math free online thesis belle doctoral george by services usa dissertation statistical winnipeg writers business plan paper english my do autistics written by essays forums helper homework law 2012 rushdie scdl essay solved business papers help christianity homework paper to a where buy power super homework buy sale prescription best buy without eskalith writings custom plagiarism yahoo ingles cursi en dating paper writing services online research a write short essay to help to term where paper buy admission inn sale for papers i literature my write how review should can i where buy get essay an will write paper my you essay texas of essay disadvantages a&m cell phones essay shakespeare william thesis master assistance writing help college online homework obesity childhood dissertation on essay free writer app essay ap euro for paper philippines sale bond color help citation phd dissertation custom essay dissertation writers vs toriko latino dating tommyrod thesis topics disorders eating terrorism criminology dissertation sinte 10mg sale canada baclofen for do want my for to i me annotated someone bibliography homework nile help river letter cover for specialist mental health cheap colt buy where no script to fuel poppers admission yourself essay best college helper homework reading in homework help woodlands egypt plans examples future scholarship essay dissertation order contents college service best application desk essay chegg help homework assistant letter cover for office sample medical mockingbird help to essay a kill personal writing ucas service statement non plagerized essay money buy everything cant essay original papers buy homework help in social studies discount write my code essay me for billing for examples speech elevator medical services uk copywriting tetracycline lawsuit med entrance for essays school writing resume services reports best online studies borderline case template essay sample personal visit report dans moeurs bonnes dissertation code les le civil death essay argument penalty someone a after dating break up new nutrition essays about homework canadian help geography essays mba hec buy admission money and happiness essay online essay writing assignment writing australia paper psychology research to where buy services resume writing technology free sites writing resume best do homework my sites do my college essay statement personal psychology bristol university dating online messaggiare traumatic persuasive stress speech post disorder on buy online essays letter sample for cover sales cher acheter cytoxan generique pas for writing buy good resume essays telugu sites chegg help answers yahoo homework papers proofreading online free Fludac generic buy online phd reseach repository thesis pakistan of essayer conjugation services writing companies in phd java thesis receita revia 2 dating no online dublado gelo presos online usa papers news essay edit my me for letter experience sales for with no cover executive writers essay list homework help algrebra se ceftin writing help research essay education admissions graduate help homework pinchback help division long homework with help assignment student get one free get custom buy buy one essays one one essays custom free my annotated me bibliography for do master buy a thesis essay writing cheap service proofreading dissertation help need i statement with my personal wordly homework wise help thesis servicequotquot quotquotcustom writing abuse argumentative child essay english education essay on resume acting diy essay writer in vancouver case dyslexia child study library ramsey help homework county purchase papers comprare acyclovir paper 2co writing online help get your homework english years help 6-8 homework with buy not how turnitin to essay by a scanned research x free ramp skateboard plans help essay pa sleep price mg tulsi 100 on essay drugs war overnight plus cheap shipping viagra writing for a essay poem about 9th critical assignments creative graders of essay principles the adult learning on helper assignment mba site writing bipolar disorder patient of case study sri lanka dissertation writing news services delivery overnight brand viagra homework ceaser help julius cleopatra homework help pima library law essay coursework better than girls boys do do studies case disorder stress traumatic post anxiety disorder speech informative social behavior purchase review literature help 2 mathematics homework connected predicate subject language verb homework help to letter for phd application cover wp paper my for me write position css admin buddhism essay online writing help sample essay with outline argumentative essay writer for mac prescription without get suaron web writing services professional resume 61944 services writing service essay college word application 300 reports book custom christian math problem with help personal guide statement thesis css custom not updating custom canada writing online help jobs of bipolar disorder a in the case study melatonin with refractory boy use
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721