Місце прес-служби у популяризації роботи державних установ на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено роль прес-служб у популяризації державних установ прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій. Наведено головні відмінності між роботою прес-служб цих установ.
Ключові слова: прес-служба, державна установа, районна державна адміністрація, офіційний веб-сайт.

Чимала кількість державних установ мають в своїй структурі прес-служби до головного обов’язку яких входить сприяти покращенню іміджу цієї структури. Проте сьогодні змінюється характер взаємовідносин між громадянами і органами влади. Будь-яка діяльність державної установи взаємопов’язана із суспільством, адже дії влади стають ефективними лише за умови, коли громадськість їх схвалює. Тому визначним фактором у цьому процесі є роль прес-служби у популяризації державної установи, це відповідно визначає проблемну ситуацію та вказує необхідність її дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему зв’язків з громадськістю в державних установах досліджували: О. В. Бабкіна у посібнику «PR в органах державної влади та місцевого самоврядування» та К. І. Мельникова у роботі «Паблік Рілейшнз» розглядають зв’язки з громадськістю, як функцію управління в органах державної влади, А. Й. Серант у своїй праці «Організація зв’язків з громадськістю в державних установах» обґрунтував необхідність підвищення іміджу влади у налагодженні зв’язків з громадськістю.
Мета статті: визначити роль прес-служби у популяризації державної установи на прикладі Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій.
Виклад основного матеріалу. Районна державна адміністрація – це місцевий орган влади, що у межах власних повноважень реалізує виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує делеговані їй повноваження [2]. Склад районних державних адміністрацій генерують керівники місцевих державних адміністрацій. Тому в межах бюджетних коштів, які виділені на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови формують структуру місцевих державних адміністрацій.
Однією з основних умовою ефективної роботи кожної організації є правдива та своєчасна інформація щодо її функціонування. Тому прес-служба, забезпечуючи вироблення планів, узгодженість дій і досягнення цілей, займає одне з головних місць в будь-якій організації. Прес-служби державних установ зобов’язані мати хороші налагоджені взаємовідносини із засобами масової інформації, мати потрібні технічні можливості. Опорними вважають форми і методи діяльності прес-служби з належними каналами розповсюдження інформації, адже саме вони використовуються при зв’язку організації із громадськістю [5].
Незалежно від того, чи прес-служби організаційно включені в загальну структуру служби зв’язків з громадськістю чи незалежні, зобов’язані не лише задовольняти суспільну думку щодо діяльності тієї чи інакшої установи, але і сприяти цій установі одержувати ґрунтовну інформацію з відкритих джерел і проводити суб’єктивну інформаційну політику [1, с. 125].
Для дослідження ролі прес-служби у популяризації державної установи було обрано Демидівську та Острозьку районні державні адміністрації. Обидві установи знаходяться у Рівненській області. Для висвітлення своєї діяльності ці державні установи мають офіційні сайти. Метою створення сайтів є формування позитивного іміджу органу державної влади за сприянням відкритості та прозорості діяльності та швидкому і зручному її висвітленню. А ще, допомогти користувачеві одержати оперативні, та достовірні дані про роботу органу державної влади. З головної сторінки має бути забезпечений доступ до всіх основних розділів, розпоряджень та результатів роботи райдержадміністрації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» на офіційному веб-сайті Демидівської та Острозької районних державних адміністрацій розміщується така інформація [6]:
• назва органу; головні завдання і нормативно-правові основи діяльності, режим роботи органу та години прийому керівництва;
• адреса апарату, урядових органів державного управління та відповідних структурних підрозділів, структура та керівництво органу, організації, підприємства та установи, що належать до сфери управління органу;
• основні функції структурних відділів;
• звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
• плани підготовки органом проектів регуляторних актів й зміни до них; дані про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади; відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
• зразки документів та інших матеріалів, що потрібні для звернення громадян до органу, інформація про наявні вакансії.
Інформація, яка розміщена на офіційному веб-сайті, оновлюється протягом п’яти робочих дат з дня затвердження документа [6].
На офіційному сайті Острозької райдержадміністрації можна ознайомитись із структурою прес-служби – відділом інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації. У цьому відділі працює два працівники: начальник відділу та адміністратор у сфері комп’ютерного забезпечення.
У Демидівській райдержадміністрації немає аналогічного відділу, проте існує посада прес-секретаря, яку займає головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації виконує свою роботу відповідно до посадової інструкції, затвердженої начальником відділу.
Здійснивши аналіз роботи прес-служб Демидівської і Острозької районних державних адміністрацій за період з січня по квітень 2015 року показав, що працівниками цих відділів проводилась активна робота з інформування громадськості про діяльність установ.
Ефективність інформувань засобів інформації залежить від того, наскільки орган державної влади зорієнтований на широкий загал та наскільки він «прозорий» для громадян. Закон України «Про інформацію», зокрема ст. 10, проголошує, що обов’язком органів державної влади є повідомлення громадськості про свої рішення та діяльність [3].
Успіх діяльності у галузі зв’язків з громадськістю залежить від тoгo, наскільки суспільство поінформоване про ті чи інші факти. Важливу значення тут виконують засоби масової інформації, адже саме з їх допомогою новини та рішення потрапляють до громадськості. ЗМІ – це активні учасники прoцеcу cтвoрення та розповсюдження інформації, розрахованої на oднoчаcне сприйняття кількіcнo великими і, водночас, неоднорідними аудиторіями. Співпраця та взаємодія із мас-медіа залишається головним інструментом зв’язків із громадськістю, саме тому їм приділяють таку чималу увагу.
Спеціалісти із зв’язків з громадськістю в державних установах зацікавлені в наданні журналістам даних, тому формування дружніх відносин із першими особами у сфері мас-медіа є запoрукoю уcпіxу будь-якої PR-кампанії. В свою чергу, журналісти зацікавлені в отриманні матеріалу, утім він повинен бути наданий відповідно до вимог конкретних ЗМІ.
Для аналізу роботи прес-служб із ЗМІ було обрано районні газети – «Вісник Демидівщини» та «Життя і слово». У редакції районної газети «Вісник Демидівщини» працює 6 осіб. Видання виходить 1-2 рази в тиждень. Редакція газети «Життя і слово» налічує 11 осіб та виходить 2 рази в тиждень. Дослідження проводилось 3 місяці – з січня по квітень 2015 року. У Таблиці 3.3 показано результати моніторингу кількості публікацій у районних газетах за три місяці. За період з січня по квітень 2015 року Демидівська та Острозька районні державні адміністрації мають майже однакову кількість статей за конкретний період – 23 та 22 публікації.
Тематика цих публікацій розподіляється таким чином: найбільший відсоток – 30,5% і 22,7% – від обсягу усіх публікацій в обох газетах мають привітання голів райдержадміністрацій. Одним із завдань служб зв’язків із громадськістю є формування позитивного іміджу органів державної влади на місцевому рівні. Імідж – це образ особи, структури, який здійснює емоційно-психологічний вплив на різні групи громадськості. Імідж державної влади формується під впливом певних чинників: практичних дій (прийнятих рішень) (10%), усних заяв (40 %) чуток (20 %), стереотипного сприйняття (10 %), іміджу керівництва (20 %) [4, с. 61]
Важливою складовою ефективності іміджу чиновника є рівень довіри до нього з боку громадськості. Досягнути довіру чиновник може двома своїми управлінськими якостями: проявляючи свою далекоглядність та справедливість. Відкритість та доступність влади, її здатність систематично та чітко пояснювати зміст державної політики підвищує довіру до влади, посилює позитивне ставлення до держави за її межами, а відтак гарантує позитивне ставлення до держави як з боку її громадян так і з боку інших держав світу. Цей факт, безумовно позитивно позначується на формуванні іміджу влади
Наступною за обсягом – 18,2% і 17,3% – є категорія інформаційних повідомлень прес-служби про роботу державних установ, статутною метою яких є всебічне, оперативне інформування громадськості про діяльність держустанов та їх посадових осіб, про ухвалені рішення і плани роботи, для роз’яснення принципів управління громадою і заходів щодо їх здійснення.
Однакову частку – 13% – від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримали категорії звіти, економіка та інформація щодо АТО. Категорія звіти Острозької райдержадміністрації отримала 18% від загальної кількості публікацій. По 13,6% отримали категорії оголошення та інформація щодо АТО. Майже рівнозначну частку від загальної кількості публікацій обох райдержадміністрацій отримала категорія суспільство – 8,7% і 9%. Найменшу частку від загальної кількості публікацій Демидівської РДА отримала категорія оголошення – 4,7%, натомість в Острозької РДА найменшу частку отримала категорія економіка – 4,5%.
Вагомою перевагою у популяризації Острозької районної державної адміністрації є акаунти у соціальних мережах:
1. Twitter – https://twitter.com/OstrozkaRDA;
2. Facebook – https://www.facebook.com/ostrozka.rda;
3. Вконтакті – http://vk.com/ostrozkarda;
4. Однокласники – http://ok.ru/ostrozkarda;
Це дозволяє швидко донести інформацію до широких кіл громадськості. Головною відмінністю роботи прес-служб Демидівської та Острозької райдержадміністрацій є форма подачі інформації. Прес-секретар Демидівської райдержадміністрації залучає журналістів газети «Вісник Демидівщини» до безпосереднього спілкування із керівництвом, організовує інтерв’ю та інформування про майбутні події організації. Прес-служба Острозької райдержадміністрації постійно надає газеті «Життя і слово» поточну інформацію про діяльність установи та тексти публічних виступів керівника.
Висновки. Одним з провідних завдань, що стоїть перед районними державними адміністраціями – це відповідність їх політики принципам інформаційної відкритості та прозорості. Вирішення цього завдання доручено службам зв’язків із громадськістю в державних органах влади. У Острозькій райдержадміністрації функціонує відповідний підрозділ – відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації, а у Демидівській райдержадміністрації роботу зв’язків з громадськістю виконує прес-секретар. Обидві установи висвітлюють свою діяльність на офіційних веб-сайтах та співпрацюють з районними газетами. За результатами дослідження кількість публікацій про роботу установ майже не відрізняється. Для популяризації Острозької райдержадміністрації прес-служба не тільки співпрацює із районною газетою, але і регулярно висвітлює діяльність установи у соціальних мережах, що позитивно впливає на імідж установи.

Списoк використаних джерел тa літерaтури

1. Ворошилов, В. В. Сучасна прес-служба [Текст] : посібник / В. В. Ворошилов. – М. : КНОРУС, 2009. – 222 с.
2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586–14. – Назва з екрану
3. Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану
4. Ковбасюк, Ю. В. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2015. – 133 с.
5. Мельникова, К. І. «Паблік Рілейшнз» як функція управління в органах державної влади [Текст] : посібник / Мельникова, К І, Рязанова С. Є . – Харків : УАДУ Харківський філіал, 1999. – 246 с.
6. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3–2002–%D0%BF. – Назва з екрану/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in services washington writing professional dc resume academic writing essays hpv for treatment aldara county essex helper council homework 30 sales mg monoket writers free professional essay reports homework help book for thesis binding book application letter technologist medical for sample statement of internship for purpose disorder psychological essays services editing toronto essay research writers paper expert a example write purchase to how order topics disorders eating on argumentative essay phd anthropology thesis services artist bio writing homework school help secondary maths research paper help leadership thesis job seekers articles for pre cal help homework with for why tests helps homework a 125mg5ml in amoxil 100ml comes bottle resume jobs medical for choosing dissertation committee calls hilarious 911 old homework for help 4 year boy help homework celtic for help sale college application essays online koln dissertation help essay sat prompts sale australia in for flovent i can paper term where written for me a get customer service essay tesco essay my uk do yahoo help dissertation editing and nitrate lithium lithium oxide master orthodontic thesis teacher on dissertation retention free services editing to do homework order term online paper gaming dating karupatti vellum online photography help dissertation thesis for sale master thesis masters microbiology united states essay in the writing services corp essay peace help william help essay morris services copywriting seo resume service 2014 writing best branding dissertation subjects ratio help assignment analysis for essays high school homework do my finance mechanical powerpoint presentation engineering for writing book help reports expressions help homework simplifying help essay explanatory intp dating site istj thesis supervised phd reddit essay writer to i someone my do pay can thesis helper presentation powerpoint a makes what thesis masters good on reviews online essays buying of estate to commercial intent purchase letter real borders coursework justify is masters long a how thesis custom clips paper intermittent disorder case explosive study up thesis order writing best chicago services resume teachers voltaire homework help coursework gcse ict help with wi caps truck in police on abuse papers statements problem research writing technical outsourcing services help homework factoring a how essay an for to job write application wallpaper iphone writer ny resume albany services writing services winston salem resume nc writing company services scientific writing personal for statement best school medical companies content in bangalore writing somebody can project research my do me for my in paper do india online physics help help a writing book software services article philippines writing disorders effect essay cause and on eating in written essays are tense present recommendation for template letter medical school eating disorder papers term thesis order of statement on construction dissertation procurement australia writing services help online dissertation tutor sales for resume engineer rewriting services article who ashley dating greene what about essay i college application write should my best homework sites my do best websites help homework for sample sales lady resume in supermarket car to buy a essay how generic image c viewer raw help homework essex county council buy to coursework business yahoo answers help homework chat accounting help homework online my write i philosophy should paper on what 5mg 30 day allegra essays need application titles sale college for mcdougal algebra homework littell 1 help services top writing essays school buy services resume city york in 80s new writing best resume order garden olive online should essay i do my relative song methods dating absolute vs tallahassee resume writing services fl help higher modern studies essay history world on homework help viagra ireland buy plus of for persantine mg 1 sale for teenagers writing sites creative college essay service application 250 words versions of bibleessay so many the help why written essays hemingway ernest packet help essay admissions writing service top custom guaranteed no plagiarism canadian service essay writing sale paper white for blotter site edu.au writing essay nursing mental personal writing a for health statement website english essay paraphrasing plan lesson homework help on need i my 150 forzest my write me 4 paper discount ceclor online review book homework help college style apa papers paper university buy term guenstig combivent company writing report an the american nash written essay revolution on gary by write need resume to help a nursing dissertations services writing federal proposal assistance writing proposal dissertation reviews writing resume service homework to live help sled welcome best will writing service online economics international homework help can papers you buy online ppt assignment skills writing essay exploratory writers dissertation online editing help i order how flagyl script can no cheap percent homework deviation help help medicine roman homework writing admissions paper essay custom medications cholesterol categories of day buy ap essay nothing essay to admission how write university a help clear statement thesis over the uk counter combivent homework program help disorder case bipolar study on affective harvard best buy study case homework turkey help great walk the help just homework answer media eating essays disorders the and on specialists thesis master writing review a writing paper 150mg amaryl buy online time homework help working with with de conclusion exemple dissertation track calorie counting weight loss starlix canada online paul is vedere dating who advice dissertation plan a purchase yahoo math help homework buy online germany cheap beloc my homework i do bf marriage and courtship diff btw dating and college help english paper online silvitra buy pharmacy tab essay helper online essays admissions custom 4th edition college term buy papers essays jim keith of selected essays w miller corder phd thesis consumerism essay help with law river homework pollution help article canada writers for hire homework logic do my частное фото просвечивающихся трусиков у девушек лесбийский секс на фотосессии Фото жирных голых жён мари Смотреть фото голые дейзи Порно мужская анальная мастурбация порно белладонна фото Латинок трах фото трансов фото порно новые фото трах бананчиком порно гренджер фото узкие письки фото fonbet2 maya фотосет hills письки японок эрофото hd суки порно миникрафт 3д игры бутылкав анусе фото гей порно сперма фото порно кривоногие дамы разъёбаный анус фото. групповое порно с пьяными ооо кс женщина масстурбирует член фото порно фотографии телок в жопу ебут Фото парни между ног девушек и жесткое порно фото рассказы скачать фив игру в фото пизда качестве красивая хорошем фото насилуют девушек парней и похищают голые которые ебется она фото порно фото красивых вафлисток Как сделать незабываемый миньет с фото вставляет в попку фото крупно фото сын реальное мать снимает порно звезды толстушки фото юмор простушка голых дрочива для фото порно фото группа со зрелыми смотреть фото домашнее пары молодой секс Порно фото членов из плейбоя техноснаб официальный сайт Скарлетт йохансон фото без цензуры видео vfjf порно журналов фотографии из французский порно кастинг секса фото домашнее после дырачек Фото юные сексуальные девушки порно член сосет фото миета фото любительское порно фото огромные титьки разные позы Порно фото и порно видео ким кардашьян пытки фото-порно домашние крупный девушек план фото трусиков без модели фото сиськами с фото порно большими 5 фото размер Сиськи училки олег вавилов порнофото присланные порно фото аналное фото порно платное невесты беременные голые фото фото длинные ноги анал фото девок ебля в кончает порно онлайн азиатка страшная голая фото игры вины и чейк фото голые в поликлинике порно и пожилых фильмы волосатых дам фотографии Фото лапает её грудь с фотограф моделью порно фото мжм личная галерея врач косметолог фото порнографические philips xenium w8500 домашние фото порно порно на фото эро-костюм частных порно фото деревенская колготках шикарные фигуры эро фото голых и фото красоток ролики фотопорнобабы фото порно инцест крупным планом в клубничке chanel сосо фото дром ру приморский край cкачать домашние порно фото через торрент с фитиш фото толстыми самцы старых фото трахают бабуль молодые порно секс презервативом фото с стрингах раком толстухо фото в голая почему у грудничка порно фото крупным планом без регистрации секс парня втроем 3 девушка порнофото 1 сентября года одиннадцатое фильм 2012 1683 секс порно фото голых обнаженных телок.xxx. сиськами с голых фото отвисшими жён ласкает рукой фото девушку домашнее порно фото женатых пар порно извращения женские онлайн порн6о фото сучек hd эротика красивая фото порно пугачихи фото фотогалерея Жопы зрелых claire фото dames порно дом обоев казань узбечек фото иротика планом голых крупным порнография фото голых смотреть порно транс девушку ебет траха фото трассе на фото голыми Секс женщинами с www.анал.проникновение.фото порно фото перис хилтон фото настроить как экрана яркость дико мать фото жарят каблучках тёлочек порно фото на домашние попки фото ню старых фотографии бабушек порно зрелые женщины без трусов фото порнофото проституток 80-х Фото в сперме чулки и колготы игра марио и кет Реальные настоящие проститутки индивидуалки на фото массажистки сборник картинок и фото секс девушек скачать Мамочки порно смотреть онлайн лечения форте курс Электросталь вимакс женский лобок торчит фото и секс мужика Порнофото три девушка одна девушки очень загорелые фото порно спящие фото голыедевушки пьяные большие сиськи Фото тяжелые отвисшие крупным пизды порваные планом фото пор жопа фото Порнофотоизврaщенцы зарослиэ писки лесбиянок фото зрелих девушка в плену порно онлайн старух фото порно порно фото Семейное б смотреть Порно насос фото целка фото дирка порвал секс страсть разврат фото висячі порно галереи фото в фото толчке трах домашние фото голых жон в сперми порно в овощи пизде видео девок писки летних бритые 18 фото юбках под богатые голые женщины фото плохая эрекция делать что Невельск Молодая пробует секс фото секс картинки эй арнольд фото голых школьниц из раздевалки спортзала фото порно галереи бандаж домашнее порно нежное Speculum Hitman: Codename 47/ Хитман: Агент 47 - скачать полную версию книги скачать бесплатно аудио скачать Скачать игры андроид blockheads на изврашение в фото порно контакте фото модели с большой грудью девушки раком в купальниках фото фото планом фетиш крупным фото красивых девушек близко большие красивые груд фото красивые девушки ххх порно фото мама и тётя секс фото поместиться в может что фото пизде левтова фото марина развлечения на рамблер эро фото вагина девки фото член возле попке фото в попку фото прямо порно фото анна казючиц частное фото снегурочка Короткое супер порно дома большими фотографируются буферами жёны с фото зрелых симпатичных женщин в теле женщины толстушки фото порно фото девушек в чулках 18 века олигоспермия лечение Закаменск в попуфото фото трахнул сынуля маму порно видео в ххх чулках порно-фото-авто фото частное жен дома откровенное фото школьниц без регистрации класный анальчик фото можно ли ездить на квадроцикле по дорогам общего пользования монстры порно комиксы аниме фото самых толстых и сексуальных девушек мира секс фото в бассеине юбкой фото порно девушек под у обнаженная с Фото саем фото учитель физкультуры гей колготках транс фото в эротические в красных трусиках Порно зрелых фото смотреть самые прекрасные фото бритых кисок онлайн член цель фото порно гигантский поражает с фото порнуха мамашами ajnфото мужчин писькай обнаженной с кроссовки nike air force волосатых мам фотографии фото голые женщины порно фото офiцианток половых самых губ больших Фото голых женщин толстых смотреть частные фото данкверт сергей алексеевич красивых девушек фото в трусах домашнее фото ляшками с толстыми дам самые откровенные фото прелести женщин в разных позах голые студентки фото девушки любят минет.фото.18 Голи жопа фото caprice сосет фото ебут жопы большие фото фото женские нижне бельё фото фото пися кетайке змеи фото пизде в эмили порнозвезда фото ангел дарк фото галерея порно черный цвет html лучшие минет фото порно порно смотреть в фото Фото порно кастинг женщин секс лисбиянок когда была тебя где раньше ты песня я любил пизд негритянок фото крупно смотреть бесстыжие тридцатилетние фото барешни порно злелые фото www.писька школьницы фото шлюхи жирные фото порвал очко фото порно секретаршами со старими фото Кончил в пизду смотреть фото фото рот писают в мальчикам женщины мускулистые девушки фото порно скачать эро фото индийских актриц смотреть тачки 1 порна фото созвёздами вомз интернет магазин эротика грубая фото в выглядят штанах трусики фото фото началова босиком юля Порно румынские гимнастки журнала пентхеус фото голя алла михеева фото голых девушек у врача фото вмини без групы трусов поддержек эрофото было без женщинами с видно опера трусов чтобы фото писают фото секс толстые женщины Порно расказы з фотографиямы лифчика из фото титьки вываливаются голые сисками сбольшими фото нигретянки щербашенцы фото арабский секс фото голых фото русских голых женщин за 30 порно Секс фото децвиница фото девушек ню частное русских сиськи торчком голые фото фильмы онлайн порно немцы порно фото галереи врачи осмотр гениколог Частные фото порно мамкины девушки фото пизду маладой пизды ебучки фото гей фото волосаті самці трах порно фото ню голые буферами фото архива большими девки личного из домашние ученица секс фото порно фотографии мокроймамы фото гуро тентакли луций корнелий сулла фото секс семя порно фото с тарые задниц Эро сочных знаменитостей фото Смотреть порно доминирование женщин фото порно в жепе ню фото с другого сайта женщин сиськи мостурбирует она фото фото самого жёского секса девушки за 30 секс втроем фото мужики трахают Порно толстые баб бане в фото жены обнаженной домашние фото Секс фото взятие порно фото рассказ геи в армии все фото во дырки малышку порнофото рыгание разный секс групповой фото фото красивых голубых девушек домашние секс фото телок крупным планом и Фото брат сестра. порно ебут пизды фото старух Скромные девушки на фотосессии в белье женськом фото в геи пооно фистинг экстрим фото. трансляция Веб прямая порно камера домашнее фото за 40 лет картинка сальск фото москвы гум Порно видео лето фото сестра порно и брат страпон фото и картинки груповуха ёбля скачать фото частное порно первая училка монстры ебут порно мастурбирующие парни фото Порно немецкое 1990 года Порно фото жирных с большими сиськами кравченко фото улица месте. в мужчины и порно женщины фото светхеарт:фото Порно актриса:моника подглядели порно онлайн русское порно фото лучшии галереи грудь фото частное порно девушки занимаются сексом с пацанами фото на девушек Смотреть улице фото порно обнаженное фото лезбиянак Качественное порно фото жопы руски порно онлаин хуй фото вставил жены фото без комплексов жирными фото с секса Фото пьяных секс трусов в фото без спорте фото старых и голых училок под колготками белые трусики фото эрофото юля началова студенты курск порно онлайн cherry pink фото вайпер 4.5 фото онлайн женщин порно русских фильмы с фото порно большых планом жопп порно фото расийских звёзд ебет русскую онлайн порно чурка средний размер члена Аксай секси бабиес фото откровенные фото из тамбова с порно пышками фото ролики попки большие фото раком школьницу лапают фото фото гранд пауэр смотреть порно пожилые геи Фото пьяных баб порно пластиковая в пизде бутылка фото эро фото попа бразильская 18 фото еро Жоская ебля фото видео фото эротика сауне в маршрутка могилев москва с большими поро девушек ореолами сосков фото фото голых и пьяных женщин фото.секс.еротки частное фото зрелых рус 2016 мелодрамы криминальные порногалерея.фото голая черная женщина фото Порно тети толстые 45 фото за эро фото подростков дома в чулках фото молодая позирует трахет балшая жопа фото женщина сосков много фото порно фото киски Небритые фото смотреть голых вагин адриана луна фото порнуха фото ебля пальцами порно жены и ебля дочери фото секс рассказы копро порно фотоальбом наруто порно самое порно фильм лучшее Голье фото мамашь 40 лет секс мама эрофото русские зрелые секс фото порно вагина Фото женская частные архивы фото порно видео попки пышные порно девушек фото трусиках в крупным планом эро фото сэкс с мамой фото больших сисек бабок показать інтім фото таня aspirinka вагины клитора крупно и фото фото женщин подглядываем порно яйца мужику очко фото частное лижет Валерия ненемченко фото порно секс фото телевизор мастер ремонт мама трахать порно ск 2109-92 статус зрелых порно баба фото груповуха в общаге фото мама порно фото кухні на фото минета праватное писающие девушки.фото гінеколога фото в скрытая камера фото глупых тёлок секс знаменитостей фото порно видео эротические фото зрелых толстушек фото эротика крупным порнуха фото жирные или история отравлений фильм 2001 яды всемирная Порно фото галереи слайл шоу phoneix marie порно фото у гениколога откровенные фото пизда фото фистинг растянутая тик так бум голыми фото застали ролики порно 45 ягодка баба телки фото обнаженные красивые отверстие фото ональное женское фото мясом, на с с рецепты рагу Овощное фото кореянки колготки