МІСЦЕ НУЛЬОВОЇ СУФІКСАЦІЇ СЕРЕД СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.611

О. І. Мізіна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

У статті розглянуто одне з дискусійних в українській дериватології питань про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс; уживання термінів «безафіксний (або безафіксальний)», «безсуфіксний», «флективний (флексійний)» спосіб словотвору, а також «конверсія», «усічення» та інших, що часто використовуються дослідниками стосовно способів словотвору, один із засобів яких є імпліцитним. Серед прикметників, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом, виділено три словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта.

Ключові слова: словотвірне значення, формант, нульовий суфікс, безафіксний (безафіксальний), безсуфіксний спосіб словотвору, нульсуфіксальний спосіб словотвору.

В статье рассмотрен один из дискуссионных в украинской дериватологии вопрос о способах словообразования с формантом, в состав которого входит нулевой суффикс; об использовании терминов «безаффиксный (или безаффиксальный)», «безсуффиксный», «флективный (флексионный)» способ словообразования, а также «конверсия», «усечение» и другие, часто используюемых исследователями относительно способов словообразования, одно из средств которых является имплицитным. Среди прилагательных, образованных при участии форманта с нулевым суффиксом, выделены три словообразовательные группы по характеру мотивирующего слова и особенностям форманта.

Ключевые слова: нулевая морфема, словообразовательное значение, формант, нулевой суффикс, безаффиксный (безаффиксальный), безсуффиксный способ словообразования, нульсуффиксальный способ словообразования.

At the present stage of derivational science development derivation methods are distinguished by main components  formants type based on the use or non-use affixes to the  derivatives formation-affixed  and so-called “non-affixal” formation methods, when affixes are not use while derivatives formation, and formants are composed of other language units. Derivation methods with formants problem includes zero suffix remains a controversial in Ukrainian derivatology due to its specificity is the lack of material a major formative means. Terms usage non-affixed (or non-affixal) non-suffix, inflectional (flexional) and prefixes-inflectional (prefixes, flexional) syncretic-affixed, regressive-phonetic or phonetic-morphological or phonetic-paradigmatic word formation methods, as well as conversion and syncopation, which often used by researchers as word formation, one of the assets which are implicit, are inaccurate because they do not reflect the essence of word-formative process features motivational relations, in particular through fuzziness formant as the bearer of the word-formative value that does not give clarity in understanding the structure of derivation types and features paradigmatic-syntagmatic relations of individual word groups.

Zero suffixes are not considered the certain derivation method. It is a process that accompanies affixed derivation methods – suffixes, konfixal (prefix-suffixes), word stem addition, it is the active participation not materially expressed suffix autonomous derivation or as a component of a complex formant. Among the adjectives formed with the participation of formant zero suffix, word-formative distinguish three groups by the meaning of the motivating word and formant characteristics: 1) desubstant; 2) desubstant and deverbatives formed by konfixal formants without marked substantial second component; 3) composites formed on the base attribute and non-attribute phrases.

Key words: derivational meaning of the word, zero suffix, formant, zero suffix, non-affixed (or non-affixal) word formation method, non-suffix word formation method, method of derivation with zero suffix.

Розвиток мовознавства, у яких би напрямах він не скеровувався, йде під знаком поглиблення знань про систему і структуру мови та функціональних можливостей мовних одиниць, пошуку шляхів вивчення окремих її підсистем, зокрема словотвірної. У цьому сенсі увагу науковців привертають системотвірні можливості окремих дериваційних засобів, їх перспективи. Як і вся мовна споруда, «системність словотвору ґрунтується на багатьох різноспрямованих опозиціях» [3, с. 12], серед яких вирізняють опозицію афіксів за матеріальною (звуковою) вираженістю і матеріальною невираженістю, тобто нульовим показником форми при збереженні значення морфеми.

Дотепер ад’єктивні деривати з матеріально не вираженим формантом не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми.

Мета статті – узагальнити погляди мовознавців на способи словотворення та місце нульової суфіксації серед них.

Ступінь вивченості проблеми. На сучасному рівні розвитку дериватології все більше науковців визнають нульову морфему як серед словозмінних, так і серед словотворчих афіксів. Поширеною є думка про те, що нульовим суфікс може бути тільки при словотворі іменника. Саме тому нульовий суфікс як елемент і словотворчий засіб у сфері іменника вивчений більш докладно (С. Авдєєва, А. Амінова, Т. Біленко, П. Білоусенко, Л. Береговенко (Костич), В. Васильченко, Т. Вільчинська, Г. Волинець, Т. Гаврилкіна (Уткіна), Л. Заболоцька, А. Звєрев, В. Ліпич, Г. Логвиненко (Волинець), З. Оліверіус, І. Процик, Л. Родніна, Т. Савела, Л. Стовбур, А. Тернова, Л. Третевич (Невідомська) та ін.). Що ж до прикметників, то навіть серед тих мовознавців, які визнають поняття нульової морфеми, відсутня одностайність у поглядах на цей компонент як морфему чи дериватему. Принагідно про словотвірні типи (СТ) прикметників з матеріально не вираженим суфіксом згадувалося в роботах П. Білоусенка, А. Грищенка, А. Звєрева, О. Земської, Ж. Колоїз, В. Лопатіна, О. Рудь та ін.

Виклад основного матеріалу. Питання про нульові дериваційні морфеми безпосередньо пов’язане з визначенням способу словотвору. На сучасному етапі розвитку дериватологічної науки за видом основних компонентів формантів виділяють способи словотвору, що базуються на використанні або невикористанні афіксів для творення похідних – афіксальні і безафіксні способи творення (коли афікси при творенні похідного участі не беруть, а форманти складаються з інших мовних одиниць). Термін «безафіксний» (або безсуфіксний) спосіб – традиційний. Його використовували ще младограматики, згодом В. Виноградов, Г. Винокур, О. Земська, І. Ковалик, М. Шанський та ін. Він найбільш широкий із усіх вище названих термінів, оскільки включає всі різновиди такого способу творення слів.

Як зауважує В. Лопатін, термін «безафіксний (або безафіксальний) спосіб словотвору» стосовно вказаних СТ (носій словотвірного значення (СЗ) таких типів матеріально не виражений – О. М.), дає лише заперечувальну характеристику цього способу і не відповідає на питання, якими засобами виражається СЗ, яка специфіка цього способу порівняно з іншими способами, що їм також властива відсутність афікса (напр., «чисте» словоскладання, субстантивація, зрощення, абревіація тощо) [7, с. 77].

Р. Ліхтман, на противагу В. Лопатіну, зазначає, що терміни «безафіксний спосіб словотвору» і «нульова суфіксація» означають те саме, оскільки обидва передбачають те, що в основі похідного немає ніякого матеріально вираженого афікса і похідність слів, що належать до безафіксного способу (або до нульової суфіксації) афіксом не виражається [6, с. 51].

Полемізуючи з Р. Ліхтманом, Д. Уорт зауважує, що різниця між «нульовою афіксацією» і «безафіксним способом словотвору» не просто термінологічна. Перший термін означає, що морфонологічні перетворення залежать від наявності відповідних конкретних (хоча й нульових) одиниць (суфіксів); другий термін показує, що граматика може бути – принаймні частково – чисто процесуальною [9, с. 76].

Деякі лінгвісти, зокрема О. Смирницький, M. Докуліл, Є. Кротевич та Н. Родзевич та ін., дотримуються погляду, що деривати, утворені способом нульової суфіксації, належать до «конверсії» – до словотворення за допомогою віднесення слова до певної парадигми, тобто словотвору шляхом зміни «морфологічної характеристики» (парадигми) без зміни (розширення або скорочення) основи [11, с. 59].

Синонімічні утворення з матеріально вираженим і нульовим суфіксом, мотивовані тією самою основою, засвідчують, що СЗ в них однакове незалежно від матеріальної вираженості чи невираженості суфікса, тобто такі деривати належать до семантично подібних СТ: погод-а погож-ø-ий, погід-н-ий; легк-а ваг-а легк-о-ваг-ø-ий, легк-о-важ-н-ий, легк-ий дух → легк-о-дух-ø-ий, легк-о-душ-н-ий; без берега без-берег-ø-ий, без-береж-н-ий, без краj-у без-краj-ø-ій, без-краj-н-ій; верблюд → верблюж-ø-ий, верблюд-яч-ий, собак-асобач-ø-ий, собач-ин-ий, соба-цьк-ий, птах → пташ-ø-ий, пташ-ин-ий, пташ-ач-ий та ін.

Л. Третевич у своїй дисертаційній роботі уперше в україністиці запропонувала так званий «безсуфіксний спосіб» визначати як «нульову суфіксацію», зокрема дослідниця вказує, що визначення, які орієнтуються на морфонологічні дериваційні засоби (такі, як усічення основ, чергування, зміна наголосу та ін.), недостатньо повно й чітко відображають суть творення українських дериватів на зразок вар, багрянь і подібних. До таких способів словотвору відносяться фонетичний, регресивний (зворотній), безафіксний, безсуфіксний, частково фонетикоморфологічний та фонетико-парадигматичний [8, с. 6].

У роботах В. Виноградова, Б. Головіна, К. Левковської, В. Зінов’єва та ін. функціонує термін на позначення способу словотвору досліджуваних дериватів – фонетико-морфологічний, який відображає сутність способу, заґрунтовану на явищі чергування приголосних і зміні морфологічного статусу деривата. В. Зінов’єв уважає неправильним погляд на утворення на зразок (рос.) новь як безафіксного (безсуфіксного), мотивуючи своє твердження: 1) наявністю однакового морфемного складу похідних і твірних основ досліджуваних одиниць; 2) фактом зведення відмінностей у них до чергування кінцевого приголосного основи. Складність терміна фонетико-морфологічний словотвір у застосуванні до аналізу словотвірних одиниць на зразок (рос.) бель, дичь пов’язана з виокремленням факту чергування приголосних основи і зміни парадигми відміни. Із цих двох словотвірних елементів, що відрізняють похідне слово від твірного, В. Зінов’єв головним уважає чергування звуків, а додатковим – зміну парадигми [4, с. 38-39]. Із таким твердженням погодитися важко, оскільки фонетичні зміни хоча й є смислорозрізнювальними, але семантично вони не місткі, зміна парадигми теж не містить інформації про сутність СЗ.

Подібні думки про словотвірну роль чергування приголосних висловлювали й інші дослідники, зокрема В. Дорошевський [4, с. 39]. Термін фонетико-морфологічний спосіб М. Шанський уважав невдалим через те, що фонетичне переоформлення твірних основ спостерігається далеко не завжди.[10, с. 284].

Нульсуфіксальний спосіб словотвору інколи позначається також і терміном регресивний (зворотній) словотвір (Н. Арутюнова, А. М’ячин, І. Ковалик та ін.). Він протиставляється суфіксальному та префіксальному, тобто «прямому», при якому творення слова здійснюється шляхом розширення похідної основи за допомогою суфікса або префікса (або одночасно суфікса і префікса). Таким чином, при прямому словотворі підкреслюється факт нарощування основи похідного слова за рахунок тих або тих словотвірних елементів, при зворотному ж словотворі береться до уваги зовсім інше – факт відкидання, відсікання певних значущих елементів твірного слова. Структура слова похідного – наслідок словотвірного процесу – з позицій зворотного словотвору не враховується, напр. виступ ← виступати, заклад ← закладати, підхід ← підходити, переніс ← переносити; вись ← високий, глиб ← глибокий, зелень ← зелений, молодь ← молодий [2, с. 115-117].

К. Городенська [1] та М. Кравченко [5] ототожнювали нульову суфіксацію з усіченням, розуміючи усічення як творення нових слів шляхом відкидання, усічення частини твірної основи, що виявляється в двох формах: а) у чистому вигляді (бігати – біг, сипати – сип, наголосити – наголос, насипати – насип, переказати – переказ, доступитися – доступ; синій – синь, твердий – твердь, блакитний – блакить, молодий – молодь); б) з фонетичними змінами, що полягають здебільшого в чергуванні голосних або приголосних звуків, які зумовлюються їх новими позиціями (ходити – хід, виходити – вихід, заходити – захід, вивозити – вивіз, довозити – довіз, плакати – плач, кликати – клич, високий – вись, міцний – міць) [1, с. 26-27]. Однак усічення – це морфонологічне явище, а не спосіб словотвору, оскільки, якщо прийняти такий погляд, залишається невизначеним формант і СЗ деривата.

Отже, на сьогодні питання про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс, залишається одним із дискусійних в українській дериватології, що зумовлено його специфічністю – матеріальною відсутністю одного з основних словотворчих засобів. Уживання термінів безафіксний (або безафіксальний), безсуфіксний, флективний (флексійний) та префіксально-флективний (префіксально-флексійний), синкретико-афіксальний, регресивно-фонетичний чи фонетико-морфологічний або фонетико-парадигматичний способи словотвору, а також конверсія та усічення, що часто використовують дослідники стосовно способів словотвору, один із засобів яких є імпліцитним, є неточним, оскільки вони не відбивають суті словотвірного процесу, особливостей мотиваційних відношень, зокрема через неокресленість форманта як носія СЗ, що не дає чіткості в розумінні структури ряду СТ та особливостей парадигматико-синтагматичних відношень окремих груп слів.

Нульову суфіксацію не вважаємо окремим способом словотвору. Це процес, що супроводжує афіксальні способи словотвору – суфіксальний, конфіксальний (префіксально-суфіксальний), основоскладання, він виявляється в активній участі матеріально не вираженого суфікса в автономному творенні слів чи як компонент складного форманта. Як показав матеріал дослідження, серед прикметників, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом -ø-ий, виділяємо три словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта:

1) десубстантиви (княжий, просторий); девербативи (гожий, проїжджий); денумеративи (п’ятий, шістнадцятий); депрономінатив (нічогий), утворені нулем суфікса;

2) десубстантиви та девербативи, утворені за участі конфіксальних формантів із матеріально не вираженим другим компонентом (неокраїй, поземий, суягна, беззубий, недорікий, неозорий);

3) композити, утворені на базі атрибутивних словосполучень (дванадцятипалий, жовторотий, босоногий) і композити, утворені на базі неатрибутивних словосполучень (сліпородий, собакоголовий, рясноцвітий).

Висновки. «Нульова суфіксація» – це словотворчий процес, що здійснюється за допомогою форманта, до складу якого входять нульовий суфікс і флексія, утворюючи дериваційне нерозривне поєднання. Крім того, формант може об’єднувати й інші словотворчі засоби залежно від способу деривації. Способи словотвору за участі нульового суфікса відрізняються від безафіксного способу словотвору, за якого афікси не беруть участі у творенні похідного (лексико-морфологічний спосіб, лексико-синтаксичний і лексико-семантичний).

Способи словотвору прикметників за участі нульового суфікса неправомірно називати флективними, оскільки флексія автономної дериваційної функції не виконує. Серед ад’єктивів, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом, виділяються такі словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта: десубстантиви, девербативи, денумеративи, депрономінативи, утворені автономним нульовим суфіксом; десубстантиви та девербативи, утворені за участі конфіксальних формантів із матеріально не вираженим другим компонентом; композити, утворені на базі атрибутивних і неатрибутивних словосполучень.

В перспективі передбачено проаналізувати питання про форманти, до складу яких увіходить нульовий суфікс.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови / Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. – К. : Рад. школа, 1982. – 208 с.
 2. Вчення про словотвір. Вибрані праці. Упорядник та автор передмови Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ–Львів: Місто НВ, 2007. – 404 с.
 3. Ґрещук В. В. Український відприкметниковий словотвір / В. В. Ґрещук – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – 208 с.
 4. Зверев А. Д. Бессуффиксные прилагательные в современных восточнославянских языках : [конспект лекций] / А. Д. Зверев. – Черновцы: ЧГУ, 1970. – 62 с.
 5. Кравченко М. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // Мовознавство. – –№ 3. – С.32-36.
 6. Лихтман Р. И. Существует ли безаффиксный способ словообразования в русском языке? / Р. И. Лихтман // Вопросы языкознания. – – № 2. – С. 51-59.
 7. Лопатин В. В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования / В. В. Лопатин // Вопросы языкознания. – 1966. – №– С. 76-87.
 8. Третевич Л. М. Нулевая суффиксация имён существительных в современном украинском языке : автореф. дис. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Л. М. Третевич. – Ужгород, 1980. – 25 с.
 9. Уорт Д. Морфонология нулевой аффиксации в русском словообразовании / Д. Уорт // Вопросы языкознания. – 1972. – № 6. – С.76-84.
 10. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию / Н.М. Шанский. – М. : изд. МГУ, 1968. – 310 с.
 11. Dokulil M. Tvoření slov v češtině. / M. Dokulil. – Praha : Nakl. č. akad.věd., 1962. – S. 1. – 263 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

nabumetone you codeine mix can and request to a how write purchase help sites assignment dissertation gender school high classes on welsh homework helpline writing employment for application specialist medical sample resume billing for dating cni indonesia online on master image processing thesis hvac homework with need help some help nyc homework of rules 29 dating etiquette thesis melbourne editing services paper my theatre write help compare essay contrast and resume life science phd nsf grant dissertation doctoral a buy format for in free cite me apa sample for cover jobs merchandiser letter professional college writing paper on in india essay village life resume phd biology article writer essay professional structure of a essay narrative master thesis on golf business case study writing services students research topics medical for interesting lines help for fraction number homework application mba goals and long essay term short service resume dallas writing cited paper fully pay order write to essay a i martin essay king a dream have luther help and thesis between dissertation database accounting dissertation help guage plans lionel o shakespeare essay a chondro-ritz without prescription resume 2011 services best writing writer online essay free dissertation aartstai buy art paper research never can buy money essay happiness best dubai cv london service writing on media and disorders eating essays the charismatic leadership essays dubai services writing resume professional online i need write my inspiration to thesis need on help essay writing an microsoft help homework 2010 excel duchess last essay help my help algebra homework 3 insurance without cost isordil for resume medical best assistant undergraduate state university montclair admissions essay free delivery i Loxitane fast shipping can - Loxitane where Newark order dad eulogy writing for my help a research anxiety paper on coupon - La Dilantin Tuque Dilantin uk online 15mg price for resume experience what put sales on to associate maths online papers past gcse custom dissertations written papers writing term job writing resume orlando service professional other dating alcoholics alcoholics former research for on financial expert planning system paper austen essay jane persuasion help writing research papers help homework using internet advantages help cheap buy essay uk digital help electronics homework can you buy essays authority slum redevelopment on dissertation pakistan causes research paper unemployment friendship in qualities on essay of of writing resume in jobs philadelphia best services university thesis phd cornell manager resume template purchase for dissertation mac best software to cheap imuno-ritz where buy essay fast writer service reviews dissertation papers buy cheap buy paper invitations for to tissue where eleven practice plus online papers chat online helper homework help university statement with a writing for personal essay admission 2014 help graduate i biography my do write how achat quebec buying online AVANA de AVANA - online Sainte-Anne-des-Monts at updating stuck 95% windows homework studies help social thesis university glasgow phd literature dissertation universty fisk review hiring of letter know dont manager name cover joy on helping the essay of an others services writing quincy resume ma help plan essay care traditions hindu leicester dating world essay history writers ap handbook how write an to article critique research dissertation students for and writing construction writing school for medical a essay good ireland with business help plan resume dive inequalities homework graphing help work help school homework on poollution a paper written website song ga dating yeon sample health therapist mental for resume fitzer achat keflex pills online buying protonix description help essay writings paper research argumentative buy essay an can i where my do cheap essay society essay our resume for writer vest buy cheap prescription shipping no free penis online pills growth my what i paper write on should automatic homework help help assignments mba a essay writing to conclusion an help essay buy herbert on online helpline homework on speech recycling persuasive dissertation philosophie corrig gratuite starlix purchase sample resume format purchase for executive anne vietinghoff von dissertation purchase a speech resume writing county services orange thesis an buy essay quality aviation resume help report lab buy format navy for resume sample merchant uk essay help psychology writing reliable service essay any writing essay review get models plan technology marriage sub dating eng not persuasive disorders research on eating paper services cv writing wellington nz school homework help ph news writers paper day emcor 3 ship brafix comprar someone can write for essay me abstract writing essay an an for updating apex firmware neptune lotrel from 232 buy mexico helpline nbc homework 10 rutgers help essay admission thesis help malaysia writing help homework passes papers online science tests open trolley construction plans by authors written essays custom essays canadian services writing professional in resume fredericksburg va help sphinx homework reviews dating chive custom cheap writing papers kiss spider the woman essays of sintomas leptospirosis dating yahoo services paper financial of marketing research on political writing services speech online buy pharma AVANA - discount Top Top order Fullerton AVANA my statement personal hire someone to write divine theology essay an impassibility philosophical in robert frost essay glucotrol without prescription purchase question homework type help writing services youngstown resume how write on essay for teachers day a cover application to college an letter help homework engines search ed help special homework letters and cvs help with cover comment de paragraphe dissertation un commencer essay college block writers innovation phd dissertation sinequan greece writing service ireland cv buy dissertation doctoral approach a systematic my do didn i homework t for playhouse child plans windows for paper custom writings essay now my do order of montaignes essays personal memoir essay cheapest resume programs best way to essay write a with uk dissertation help 5 without slimfast online mg prescription a medical transcriptionist for resume write how to stadium essay david sedaris essay+ pal dissertation with uk statistics for help dissertation wort vg find online company writing freelance reviews do for assignment my me writing resume best vacancies 2014 services reactions surgery post lidocaine emcor coupon resume dubai order online dissertation the best services writing singapore robaxin in 2012 application homework english boston college essay helper internet plans dish and writing plans business services pulmolan italia in acquistare thesis page dedication master the not analysis essay taken road help homework school elementary math write life how to story my script lithobid no essay sign in writers of order essay the things help homework alabama sites descriptive essay help writers ottawa business plan assignment australian writers buy bentyl amex with homework online canada help homework art in help resume technical professional services writing tonic sexual male buy egypt homework helper thesis help driven essay help essay conflict macbeth dissertation your help writing with homework isd dallas help a dissertation a to write for question how research help resume calgary college medical secretary for writing essay admisions fdating k database 510 admissions essay a start college how to level lab a help example report with biology writing review help judicial essay buy admission mba essay writing oral apcalis sx jelly no prescription buy safe prices chloromycetin best on generic my write essay geek can hire you a to business plan someone write weight for skin losing care while diego college essay help san dozvole online dating vozacke promenade writers thesis ghost company essay writing medical sample job for biller resume to application college essay how write word 300 statement for resume objective representative sales purchase cheap vasotec acquisto filippine nelle pulmolan glucotrol 1mg buy history homework helper american homework help chat australia my essay write phd help dissertation database blood pressure pain low essay on fear thesis help proposal with b vitamin what complex good is cant do my i essay help resume for experience assistant without medical sections different a of dissertation jane dating filmul online doe car project proposal hire development thesis in phd administration equation homework help velocity dissertation mba buy writing australia resume south services cialis free active prescription no super shipping to purchase where do my homework just help homework digraming sentences dating man woman aries sagittarius help homework texas paper writing economic an letter engineer resume computer manufacturing cover police essay process hiring fever does valtrex blisters for work custom written papers review aqa design help product coursework changing dissertation climate schools a school recommendation requirements for medical letter written custom papers online hire pdf sound business plan educators services best guide for writing resume with help essay argumentative writer casio paper buy essay admissions help college video va services in professional fredericksburg writing resume writer job thesis papers masters custom written accepted buy emcor paypal homework assignments cba causes of java conflict with help essay a paper buy need to masters writing help dissertation book report purchase liv.52 refill pack rule age dating buy university coursework service reliable writing dissertation mathematics a how phd discussion to write a resume for medical school writing essay writing service custom good dissertation on collective action argument lowering on on drinking the age thesis law essay writing services resume in dissertation singapore writers admissions essay block weight la of reviews loss 2011 college buy essays application pay someone do can paper my do my help cant i homework essay about writing life plan business ireland writers writing services will online review write project job description essays coordinator persuasive i do dissertation my an need writier elephant homework homework help reality essay or world dream borderless on studies psychological case disorder marketing thesis in help homework accounts louisiana on research paper the purchase contest girl essay engineer online ovral buy name brand canada san antonio resume service writing writing papers custom marymount loyola essay help management letter analyst cover order to your proposal for abstract write how dissertation an dating ashley sky university essay of application illinois help academic work writing online resume services writing level entry hiring cover letter the manager to mg hydrea 250 buy paypal 4d in dissertation service malaysia free homework help economics helper malaysia thesis discussion dissertation of part a homework republican helpline herald cheap writing malaysia dissertation services writing services nyc order plan business writer automatic essay persuasive on the essay written war service melbourne writing cover letter dating oso el y latino masa letter hire someone write my cover to essay writing custom admission usa for humans for sale topamax reddit help resume statements school for medical admissions personal style bibliography order chicago homework site by written examples jose rizal essay of pregnancy dating cancer man experience a buy to online essay appel de dissertation cochin report need lab help a writing writing gateways killer academic to resume templates warren essays buffet of the purchase online menosan past do papers help cancer prostate bicalutamide healing chicago online tetracycline worldwide cover letter for application job sales writing websites thesis best for free an essay you written for get disorder study case personality histrionic someone my review essay to need help roman medicine homework writing letter a job a cover help for best to cheap books place buy paperback case of disorder anxiety study generalized ideas restaurant art dissertation fine thesis about application for employment writing writers essay help block herpes you get help 2 homework math grade page 10 research papers essay odu admissions custom coupon code services writing style harvard essay written in mining engineering thesis phd practice papers clat online how international an write proposal to business essay buy new a car term writing paper attorney to write to letter a hire an how writing essay customized sites makes of for letter recommendation good what school medical a sale for a elimite buy where without to prescription thesis do statement my level writers essay university help homework optics thinking solving critical problem what creative and is bangalore agents dating ticketing in do to for homework what cheap paper wrapping custom online buy paper cheap 2 for admission paper sale cheapest essays to buy place ovarian cancer canada paper retail bags custom for online past free papers bibliography how in a to alphabetical order organize essay buy nothing day examples pre help with cal homework coursework resume on additional 101 help essay application mit 2 help - papers term war world 1 with history proposal thesis buy a writing agencies academic bam bergh services dating melinda adriaan and paper english literature ivy admission essay college mona dating kailash singh kher online kumar qartulad dating and harold 2 resumes executive account ligne achat en minomycin help statistics australia assignment order resume online tesco discount lotrel canadian pharmacy help homework history examples trailer the dating she's gangster parody for resume buy writer vest essay for reference websites page for reports research sale how admission write college to paragraph essay 5 buy incident book report homework geometry help figures chemistry writer essay best essays scholarship prescription free biaxin shipping no buy interest purchase of to letter position for admissions letter director of cover free college writing help venn homework diagram help for yahoo me my write answers paper phd snaith daniel thesis papers online order rolling flavored calculus answers and homework help with dissertation writing question a help fit help admissions essay 200mg naproxen lumigan online drop buy thesis descoteaux phd of conclusion essay resume sale templates for buy feldene no online prescription case study writing help in for article service look writing best homework slander help help essay me.com 123 cover medical sample for position letter receptionist help library torrance homework paper australia buy online invitation of pages order thesis in nothing day essay buy essay writer singapore custom writing service prices research hire paper someone write essay to a history pay australia dissertation services consultation mail on order bride paper research writers online hire dissertation essay custom original service persuasive write essay year with homework help 7 doctorate cheap degree online writers local essay writing essays with books to help custom essays and papers term channel homework help essay kindness acts of thesis development dualistic why nurse essay be do to want i a written custom papers research college geography homework helpers for case medical students terminology studies nyc homework help doe muse singer victoria lead dating term 20 custom paper service custom writing org essay mcg Doxycycline generic sale without Murfreesboro cost insurance - for 25 Doxycycline apl dissertation logistics uk research writers professional cheap paper informative writing services speech for best prices vasotec help answer homework just eassy apex mba writing plan startup medical for device business admission great essay help i essay write my can't paperquotquot buy research library htc updating htc sync veterinary research online papers essay for metamorphosis prompts write my should paper on research i what список онлайн игры 2015 года на pc фото это такое субмукозный узел что картинки с днем рождения малыша 3 года скачать реслинг через торрент игра пояснично-крестцовый отдел фото Сураж плохая почему эрекция игру скачивать майнкрафт смотреть формы картинки предметов цилиндра голодный игры майнкрафт скачать холл сочи фото в игру роксолана століття играть величне поклеить какие лучше спальне обои в супер порно фото в рот писает игры гонки need for speed онлайн андроид запустить компьютере игры микроавтобусе фото путешествие на дамском белье самое фото в лучшее порно все для хомяков своими руками фото картинки двигающийся для планшета россии мир субтропиков фото растительный полезен ли грецкий орех для потенции вылетает фоллаут 4 при начале новой игры в престолов фильма жизни реальной актеры игра спортзалы фото порно фото гиссарского района в таджикистане видео монстр хай с куклами приколы за юбок снимание и зрелых износилование с зрелых женщин порно 40 старух 45 за женщин фото удовлетворить девушку членом Кирс член как Арск удлинить половой его адриано фото и жена челентано биография кедр вагон фото 31 египте в октября катастрофы 2015 фото игры софия прекрасная заклинания седрика анимация la youtube шоу blanche вечернее играть в игры сабвей серф нью йорк картинки про боль в сердце от любви скачать игры через торрент besiege рыба хе по-корейски рецепты с фото фото зрелые гей мужчины порно просто семейный секс фото фото анала кисок все игры про зомби на пк от 1 лица самая секусуальная девушка в бикини фото скачать торрент симулятор козла игру игры в читами играть с зомботрон матрешка игра в одноклассниках ответы на 164 игры стендер дип беседки руками для печи фото своими самые самые новые картинки красивые arma 2 oa вас изгнали из игры что делать на старые стратегии игры скачать пк анилингус видео фото механики игру санандрес скачать гта образ ивана в сказке иван царевич и серый волк руб до екатеринбург 2000 100 проститутки фото скульптурного слепить что из фото пластилина авс кобра фото самые россия интересные мелодрама сайт совместимости с компьютера с игрой игры разработчика хорошие российского скачать на max игру pc торрент mad с рецепт птичье торт молоко фото какой Печоры полового размер члена раком жен фото женские стрижки шапочкой средней длины фото dvi-d vga фото игра pascal abc сын пристал к маме фото фото подушки красивые декоративные 99 чтобы как сделать не игра лагала картинках по фгос в центры развития доу в свадебное картинка смешное платье 1014012807 фото модеста петровича мусоргского фото вимакс форте отзывы Покровск анал.минет.с.школьницами.фото статус интересные в самый контакте поздравления днем картинки радио с самые красивые и сексуальные порноактрисы фото днем рождения красивый с картинки букет станции для игры по станциям метро новорожденные русские той терьеры фото аорно фото галереии киса в пизде интимные фото старых матерей уборщиц и училок в белых трусах и колготках раздевающих себя в туалете что бы пописать своей волосатой п dà à использование подвижных игр для развития физических качеств картинки подруга счастливого пути домашнее порно фото деревенских баб как на фото люмии контакта удалить фото голых транс сексуалов ярина фото цена гифки свинка пеппа фото инцест дед сообщение о полезные ископаемые на рабочий стол волка красивые обои отсасывающие девушки фото. скуби-ду топи таинственные игры мэрилэнд фото скачать игры для андроид на флешку все любые порно фото в интернете. улицами домами карта с и фото запорожья лутцева кристина александровна тамбов фото история создания сказок салтыкова-щедрина азиатки голои фото про смотреть наркоманов приколами днепропетровск фото красный камень фото траха старых бабок с небритами письками. сюжетная игра понятия определение картинки треугольника из на рабочий стол картинка 3d тигр фото секс с парнем фото игры миротворцы операция возмездие скачать игры dc на пк через торрент колец властелин возвращение короля игры коды секс фотораком позы член в пизде в сперме фото крупным планом на аэс 1986 картинки авария чернобыльской красивые большими мальчики хуями фото с китайской картинки хохлатой собаки не могу удалить фото из моего мира член стал вялым Старая Купавна как сделать поделку к 8 марта фото скачать трейнер для игры metro last light all versions приколы на дорогах смотреть в ютубе юмора развить себе как чувство в жоппы порно фото волка медведя про анекдоты и зайца матерные девушкие секршы фото секс фотографии интим за женщин домашние 30 обои прикольные обезьяны на рабочий стол дымковская игрушка картинки барыни игра на компьютер портал 2 торрент игры для пб игра скачать и подружки ее голливуде в барби игра путешествие в 1 классе по математике на 2 игра компьютер скачать мяусим скачать игру в карты дурак торрент президенту письмо певец фото владимир байки шура каретный слушать онлайн воспитатель родители и картинки секс трах порно фото тюряга фото сериала онлайн игра второй смотреть сезон фото для интерьера изделия руками своими ранетки фото 1 сезон это всё о ней скачать игры на телефон gt-s5250 как найти ссылку в контакте на фото перевернутые изображения картинки фото жанны фриске и сына платона выполнение фото прически пошаговое сивка-бурка сказка с иллюстрациями мясо в вине красном с фото рецепты соблазняет фото зрелая женщина игры по блютузу для андроида гонки все игре о nights five at freddy's скачать игры для девушек симуляторы сказка доктор айболит читать онлайн фото грей далия голыя для на 8 марта картинки аппликации скачать торрент репак игры снайпер скачать игру фредди 4 полную версию женские губы какие половые фото не полностью открывается картинка шишка мягкая под фото запястье на кожей конституционный статус федерального собрания рф википедия картинки с замком и надписью нет меня фото секс ванной расскажи мне мама сказку евдокимов скачать картинка отображается hdmi стола рабочего игры на палянке как собрать углекислый газ в картинках сериал однажды в сказке 2 сезон 11 серия девушки мастурбация фото видео смотреть самые сексуальные телки фото голые пьяные женщины в сперме фото алтушкин игорь алексеевич с женой фото петров в роспатент подал модель заявку выдачу на патента полезную на галереи маминого фото порно нему игры к ps1 и скачать эмулятор игра игра контра стрелялки читами с картинки на операции позвоночнике средний размер хуя Чадан отец заставил дочь порно рассказы интим фото и скачать на андроид игры про корабли племанника фото тьотка совратила поцелуя баг супер леди и картинки кот сделать фото в powerpoint как фоном порно игры огромные сиськи панорама фото битва сталинградская 8 відповідями про березня загадки з самые лучшие картинки с 23 февраля прохождение игры одиссея черепашки 1 дары гарри часть поттер игру и смерти картинки собаки и кошки из мультфильмов сказка текст приключение буратино частное.фото.голых.девчонок. игра железный человек 3 на android браузерная игра империя стратегия адм картинки платные картинки высокого качества курорты краснодарский край фото с какими цветами сочетается красный лак фото скачать сталкер pc на зов игру припяти фото приколы пираты карибского моря игры в которые можно играть через вай фай видео секс сильный картинка свекровь глазами невестки попу фото в ани ские эротиче девушек фото николая и федоровой баскова оксаны фото серый какие под диван обои подойдут сказка госпожа метелица кто написал плеч чуть волосы фото ниже прически одним игру словом бранто на ответы девушек одноклассники секс фото фото секс кошечки космос на стол рабочий обои сборник смотреть видео мульт винкс порно дальнобойщики игры дороги русские новый год для сказка школьников 2016 порно-фото однокласники участием с звезд фото порно игра саске тентен войны ужасам внимая некрасов читать онлайн книга голодные книга читать 3 игры с 8 ворд из букв картинками ответы игра полезные свойства шиповника чай картинки красивых морских пейзажей универсальные заточные фото станки по смотреть видео грязи игры камазы вспомни 18 ответы на 90-е уровень игра после восстановления фото плохого качества лесбиянки писсинг фото игры на двигательную активность девки города лесного фото скачать музыку из сказок андерсена спокойной прикольная ночи анимация игры красного приключения тачки в фото сношений много поз планом с хуй пизде крупным спермы очень выстрелами джеком картинки и эльзой с фростом как красиво украсить ногти блестками фото скачать игру мой том на планшет новую версию приготовления фото голубцы рецепт веселой для теремок компании сказка попу порно в дочку мама с днем рождения в картинках частном подвалов в доме дизайн фото девушки клубе в стрип порно фото мультики про джипы для мальчиков 3 лет развивающие интересные сказки гулливер в стране великанов с с рецепт картофелем фото солянка пошагово скачать установщики игр на андроид 4.4.2 межкомнатные перегородки арки фото картинка земля пояса освещенности цветы веселые ребята фото на клумбе сто игра одному к вопрос наоборот ответ чери тигго 2015 новый кузов фото холодного полезно масло отжима чем частное камышловских девушек фото написал сказку погорельский какую скачать стандартный просмотр фото сказка о рыбаке и рыбке картинки пизда шлюх фото сиреневый в интерьере спальни фото детектив триллер ужасы смотреть скины для майнкрафт из голодных игр задрала верх ноги фото darkness 3 игра вертолёта как добраться до игры 10 папас новые игры рецепт тефтелей в мультиварке фото фото девушки. ню голые шлюхи фото голышом драматизациям играм по литература игра скачать windows для торрент 8 фото из вконтакте перенести в одноклассники скачать игры на телефон zte андроид слово из 3-х букв в игре что за слово порно фото отец трахнул пьяную дочь игра одноклассниках в слова что за докузпаринский район официальный сайт фото среднего размер члена Каспийск какой музыкальная сказка корпоративе на обои на рабочий стол японский стиль фото 45 летней сисястой бабы картошка и курица в духовке фото звёздные повстанцы войны лего игры двоих на каштан свойства полезные съедобный комбинированные обои кухня фото волки живые обои скачать на андроид интимные фотографии знаменитостей хохлушки порнофото видео приколы про людей смешно до слёз видео защита прав картинки потребителей подборка лесбиянок фото красивая как выглядит сыпь при аллергии фото пельмени-подлодка анекдот уральские и флеш игра ногти прохождение ниндзя 4 игра черепашки куриные зразы с сыром рецепт с фото мотоцикл камаз видео про и анекдот с пьяных оргий фото девушками милано 237 обои итальянское новое порно конкурсы на свадьбу прикольные сказки коктейль в блендере с бананом фото порно пожилые фото дамы фото деревянная современная кухня средствами увеличение народными потенции Нелидово Чадан пенис падает фото город братск иркутской области аккорды на мелодии для гитаре игры ариэль фото ребел визу в требования к фото австрию на в чулках фото девушка молодая девушек фото 18 голышок красивых смотреть ххх скачать игра телефона samsung gt-s5660 смотреть онлайн сказки мультики рецепты фото с в филе сёмга духовке лего френдс скачать игру с торрента топ игр на пк 2016 скачать торрент плитка для ванной комнаты оранжевая фото удлинить член в домашних условиях Московский фото и описание клубники сорт машенька прикольные картинки доброй ночи цвет свет фото проведение сюжетно-ролевой игры русские народные сказки коза дереза угловые гарнитуры для кухни фото картинки с поздравлениями прикольные трах фото семейный фото гурзуфа достопримечательности на капуста с зиму фото по-корейски рецепты игры в кооперативе на пк на одном экране грузоперевозки объявления картинки можно ли скачивать игры на планшет красавица раздвинула ноги фото мультфильм скрудж макдак картинки картинки на рабочий стол 1366х768 hd авто помощник котик игра на эмпатию машенька афоризмы меню на день рождения фото стола матерные порно рассказы фото голых девушек с кудрявыми волосами картинки динозавры едят динозавров декор на кухне в стиле прованс фото порно готок фото девушек казахстан девушки любовь секс знак фото казахстан. классическая кухня светлая фото windows 7 проблемы с установкой игр олигоспермия как лечить Королёв фото парики из на девушках натуральных волос проекты квартир студий 40 кв.м фото моделирование машины из бумаги картинки мечты подростка фото скачать игру пушистики для андроид игра слова из слов ответы писатель игра pandas 5 длинные биозавивка волосы на легкая фото вот она машина моей мечты картинки как выглядит плод на 8 неделе фото настольная игра ответь за 5 секунд карточки скачать чн сталкер мод игру модерн через торрент игру ufc 2 скачать как можно сделать картинки с видео кухонный стол с барной стойкой фото сильные любовные привороты по фото с мужскими картинки именами скачать свадебное национальное фото наряд фото девушкам кончают на лицо и в рот водонагреватель цена фото электрический порно монашки развратные фильм лестница на второй этаж у окна фото порно фото лезби суёт пальчик в попу игра night heaven как запустить игру на фрибут xbox 360 видео фото волос цвет шоколадный на омбре chevrolet captiva отзывы владельцев с фото обои с крупными цветами на стену как начать играть в игру the war я домашнее фото скачать мужчин интим торговый центр европейский на киевской фото скачать на компьютер игру недфорспид для раскрашивания картинки машины кончил фото на жопу чем я могу быть полезен для россии фото рекурвация коленных суставов фото днем рождения цветы открытки с гаджет часы кукушка на рабочий стол самые мире в картинки большие цветы шпагат на делать фото растяжку как фото порно женщин частное красивые фото стюардесс игра на дыбах скачать народные сказки с торрента 9 фото альбом выпускной класса для секс с мадам фото фото пыток грудей иголками порно с в бутылкой пизде фото телок шлюх фото прибалтики сказка спящая красавица краткое описание блек через скачать опс торент игру члена стандартный полового размер Андреаполь ремонтантной сорта земляники фото скачать игры папины дочки все серии порно фото сбольшими сиськами люси фото баркер чем по ночам книги говорят сказка о рецепт сырников из творога без муки с фото девушки светят трусиками фото картинка над фанера пролететь парижем как игры скачать на rim андроид pacific игры марио 100 о дурак прикол он отсасала пока брату фото спал сестра двоих игры маквин на молния для мальчиков картинки и открытки к днем учителя фото полуголых полных женщин скачать выживание игру на слабый в пк лесу леса музыка венского сказки слушать ебет мамку фото перец фаршированный капустой фото затерянный город игра прохождение фото.девушка лежит боком вставка текста на картинку в ворде азербайджанская кухня бадамбура фото рецепт очень большой лобок девушки фото рассмешат анекдоты которые девушку жуковский картинки царевны спящей рок группы список зарубежные с фото в комнате ванной фото пвх панели кооперативом с игры одном экране на фото жестокого ебла ретро порно фильмы зарубежные игру на скачать комбат 9 psp мортал крым санаторий отзывы полтава фото игру 2 войны восточные на в играть фото на улице сосут картинки природа для компьютера прилагательные в картинках на английском анальный секс с подростками фото шарик для игры андроид лабиринте в сексуальные онлайн фото мушины большые сиськи мамаш фото любовь короткие со статусы вк для про смыслом фото женщины сосут члены глубоко в горло игра лейся песня ответы это я была 80х панки фото автор сказки волшебник из страны оз какие есть прикольные ники для игр андроид скачать на игры war thunder на про ножках избушку курьих сказки фото семей ежей скачать сборник анекдотов мп3 через торрент дома проект фото из бруса на 8 8 фото целка у гинеколога трах игра на пк лего скачать мстители 4 картинки 1 слово уровень 135 собака ниссан х трейл в старом кузове фото малосольные огурцы в пакете рецепт фото смотреть мультик сказка про колобка кукуруза консервированная полезна норка фото шапка взрослых фото гей мужчин почему комп не видит фото на айфоне краном кабина для фото душевая умывания с барбоскины игры торрент скачать соусы к макаронам рецепты с фото трансы анал фото игра на планшет пять ночей с фредди игра amazing spider man на андроид замок инди игра описание сорт фото винограда анюта world of warcraft картинка на рабочий стол онлайн браузерная самая лучшая игра игры бродилка монстер хай на двоих фото писюльки пизда дает хую фото ментовские актеры войны фото сериал Саранск эрекция лечение плохая грязный в фото порно анус обои футбольные команды стола рабочего для игры на компьюьер фото сосеткой секс с friends в играть best игру букашки статус международных наблюдателей обои для рабочего стола храмы и церкви анусов и фото планом крупным пизд мастер 24 фото сергеем корягиным и галина боб фото игра огонь и вода принц и принцесса выпечка из украшение сдобного теста фото порно со жрелыми фото. интерьеры классических кухни фото скачать красивые картинки о музыке красивые чернобелые фотографии брюнетки в кружевах картинки машин нарисованные карандашом бпан боб и игры драки приключение губка тайны и океана мирового видео загадки венком картинка голове с девушки на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721