МІСЦЕ НУЛЬОВОЇ СУФІКСАЦІЇ СЕРЕД СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.611

О. І. Мізіна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

У статті розглянуто одне з дискусійних в українській дериватології питань про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс; уживання термінів «безафіксний (або безафіксальний)», «безсуфіксний», «флективний (флексійний)» спосіб словотвору, а також «конверсія», «усічення» та інших, що часто використовуються дослідниками стосовно способів словотвору, один із засобів яких є імпліцитним. Серед прикметників, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом, виділено три словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта.

Ключові слова: словотвірне значення, формант, нульовий суфікс, безафіксний (безафіксальний), безсуфіксний спосіб словотвору, нульсуфіксальний спосіб словотвору.

В статье рассмотрен один из дискуссионных в украинской дериватологии вопрос о способах словообразования с формантом, в состав которого входит нулевой суффикс; об использовании терминов «безаффиксный (или безаффиксальный)», «безсуффиксный», «флективный (флексионный)» способ словообразования, а также «конверсия», «усечение» и другие, часто используюемых исследователями относительно способов словообразования, одно из средств которых является имплицитным. Среди прилагательных, образованных при участии форманта с нулевым суффиксом, выделены три словообразовательные группы по характеру мотивирующего слова и особенностям форманта.

Ключевые слова: нулевая морфема, словообразовательное значение, формант, нулевой суффикс, безаффиксный (безаффиксальный), безсуффиксный способ словообразования, нульсуффиксальный способ словообразования.

At the present stage of derivational science development derivation methods are distinguished by main components  formants type based on the use or non-use affixes to the  derivatives formation-affixed  and so-called “non-affixal” formation methods, when affixes are not use while derivatives formation, and formants are composed of other language units. Derivation methods with formants problem includes zero suffix remains a controversial in Ukrainian derivatology due to its specificity is the lack of material a major formative means. Terms usage non-affixed (or non-affixal) non-suffix, inflectional (flexional) and prefixes-inflectional (prefixes, flexional) syncretic-affixed, regressive-phonetic or phonetic-morphological or phonetic-paradigmatic word formation methods, as well as conversion and syncopation, which often used by researchers as word formation, one of the assets which are implicit, are inaccurate because they do not reflect the essence of word-formative process features motivational relations, in particular through fuzziness formant as the bearer of the word-formative value that does not give clarity in understanding the structure of derivation types and features paradigmatic-syntagmatic relations of individual word groups.

Zero suffixes are not considered the certain derivation method. It is a process that accompanies affixed derivation methods – suffixes, konfixal (prefix-suffixes), word stem addition, it is the active participation not materially expressed suffix autonomous derivation or as a component of a complex formant. Among the adjectives formed with the participation of formant zero suffix, word-formative distinguish three groups by the meaning of the motivating word and formant characteristics: 1) desubstant; 2) desubstant and deverbatives formed by konfixal formants without marked substantial second component; 3) composites formed on the base attribute and non-attribute phrases.

Key words: derivational meaning of the word, zero suffix, formant, zero suffix, non-affixed (or non-affixal) word formation method, non-suffix word formation method, method of derivation with zero suffix.

Розвиток мовознавства, у яких би напрямах він не скеровувався, йде під знаком поглиблення знань про систему і структуру мови та функціональних можливостей мовних одиниць, пошуку шляхів вивчення окремих її підсистем, зокрема словотвірної. У цьому сенсі увагу науковців привертають системотвірні можливості окремих дериваційних засобів, їх перспективи. Як і вся мовна споруда, «системність словотвору ґрунтується на багатьох різноспрямованих опозиціях» [3, с. 12], серед яких вирізняють опозицію афіксів за матеріальною (звуковою) вираженістю і матеріальною невираженістю, тобто нульовим показником форми при збереженні значення морфеми.

Дотепер ад’єктивні деривати з матеріально не вираженим формантом не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми.

Мета статті – узагальнити погляди мовознавців на способи словотворення та місце нульової суфіксації серед них.

Ступінь вивченості проблеми. На сучасному рівні розвитку дериватології все більше науковців визнають нульову морфему як серед словозмінних, так і серед словотворчих афіксів. Поширеною є думка про те, що нульовим суфікс може бути тільки при словотворі іменника. Саме тому нульовий суфікс як елемент і словотворчий засіб у сфері іменника вивчений більш докладно (С. Авдєєва, А. Амінова, Т. Біленко, П. Білоусенко, Л. Береговенко (Костич), В. Васильченко, Т. Вільчинська, Г. Волинець, Т. Гаврилкіна (Уткіна), Л. Заболоцька, А. Звєрев, В. Ліпич, Г. Логвиненко (Волинець), З. Оліверіус, І. Процик, Л. Родніна, Т. Савела, Л. Стовбур, А. Тернова, Л. Третевич (Невідомська) та ін.). Що ж до прикметників, то навіть серед тих мовознавців, які визнають поняття нульової морфеми, відсутня одностайність у поглядах на цей компонент як морфему чи дериватему. Принагідно про словотвірні типи (СТ) прикметників з матеріально не вираженим суфіксом згадувалося в роботах П. Білоусенка, А. Грищенка, А. Звєрева, О. Земської, Ж. Колоїз, В. Лопатіна, О. Рудь та ін.

Виклад основного матеріалу. Питання про нульові дериваційні морфеми безпосередньо пов’язане з визначенням способу словотвору. На сучасному етапі розвитку дериватологічної науки за видом основних компонентів формантів виділяють способи словотвору, що базуються на використанні або невикористанні афіксів для творення похідних – афіксальні і безафіксні способи творення (коли афікси при творенні похідного участі не беруть, а форманти складаються з інших мовних одиниць). Термін «безафіксний» (або безсуфіксний) спосіб – традиційний. Його використовували ще младограматики, згодом В. Виноградов, Г. Винокур, О. Земська, І. Ковалик, М. Шанський та ін. Він найбільш широкий із усіх вище названих термінів, оскільки включає всі різновиди такого способу творення слів.

Як зауважує В. Лопатін, термін «безафіксний (або безафіксальний) спосіб словотвору» стосовно вказаних СТ (носій словотвірного значення (СЗ) таких типів матеріально не виражений – О. М.), дає лише заперечувальну характеристику цього способу і не відповідає на питання, якими засобами виражається СЗ, яка специфіка цього способу порівняно з іншими способами, що їм також властива відсутність афікса (напр., «чисте» словоскладання, субстантивація, зрощення, абревіація тощо) [7, с. 77].

Р. Ліхтман, на противагу В. Лопатіну, зазначає, що терміни «безафіксний спосіб словотвору» і «нульова суфіксація» означають те саме, оскільки обидва передбачають те, що в основі похідного немає ніякого матеріально вираженого афікса і похідність слів, що належать до безафіксного способу (або до нульової суфіксації) афіксом не виражається [6, с. 51].

Полемізуючи з Р. Ліхтманом, Д. Уорт зауважує, що різниця між «нульовою афіксацією» і «безафіксним способом словотвору» не просто термінологічна. Перший термін означає, що морфонологічні перетворення залежать від наявності відповідних конкретних (хоча й нульових) одиниць (суфіксів); другий термін показує, що граматика може бути – принаймні частково – чисто процесуальною [9, с. 76].

Деякі лінгвісти, зокрема О. Смирницький, M. Докуліл, Є. Кротевич та Н. Родзевич та ін., дотримуються погляду, що деривати, утворені способом нульової суфіксації, належать до «конверсії» – до словотворення за допомогою віднесення слова до певної парадигми, тобто словотвору шляхом зміни «морфологічної характеристики» (парадигми) без зміни (розширення або скорочення) основи [11, с. 59].

Синонімічні утворення з матеріально вираженим і нульовим суфіксом, мотивовані тією самою основою, засвідчують, що СЗ в них однакове незалежно від матеріальної вираженості чи невираженості суфікса, тобто такі деривати належать до семантично подібних СТ: погод-а погож-ø-ий, погід-н-ий; легк-а ваг-а легк-о-ваг-ø-ий, легк-о-важ-н-ий, легк-ий дух → легк-о-дух-ø-ий, легк-о-душ-н-ий; без берега без-берег-ø-ий, без-береж-н-ий, без краj-у без-краj-ø-ій, без-краj-н-ій; верблюд → верблюж-ø-ий, верблюд-яч-ий, собак-асобач-ø-ий, собач-ин-ий, соба-цьк-ий, птах → пташ-ø-ий, пташ-ин-ий, пташ-ач-ий та ін.

Л. Третевич у своїй дисертаційній роботі уперше в україністиці запропонувала так званий «безсуфіксний спосіб» визначати як «нульову суфіксацію», зокрема дослідниця вказує, що визначення, які орієнтуються на морфонологічні дериваційні засоби (такі, як усічення основ, чергування, зміна наголосу та ін.), недостатньо повно й чітко відображають суть творення українських дериватів на зразок вар, багрянь і подібних. До таких способів словотвору відносяться фонетичний, регресивний (зворотній), безафіксний, безсуфіксний, частково фонетикоморфологічний та фонетико-парадигматичний [8, с. 6].

У роботах В. Виноградова, Б. Головіна, К. Левковської, В. Зінов’єва та ін. функціонує термін на позначення способу словотвору досліджуваних дериватів – фонетико-морфологічний, який відображає сутність способу, заґрунтовану на явищі чергування приголосних і зміні морфологічного статусу деривата. В. Зінов’єв уважає неправильним погляд на утворення на зразок (рос.) новь як безафіксного (безсуфіксного), мотивуючи своє твердження: 1) наявністю однакового морфемного складу похідних і твірних основ досліджуваних одиниць; 2) фактом зведення відмінностей у них до чергування кінцевого приголосного основи. Складність терміна фонетико-морфологічний словотвір у застосуванні до аналізу словотвірних одиниць на зразок (рос.) бель, дичь пов’язана з виокремленням факту чергування приголосних основи і зміни парадигми відміни. Із цих двох словотвірних елементів, що відрізняють похідне слово від твірного, В. Зінов’єв головним уважає чергування звуків, а додатковим – зміну парадигми [4, с. 38-39]. Із таким твердженням погодитися важко, оскільки фонетичні зміни хоча й є смислорозрізнювальними, але семантично вони не місткі, зміна парадигми теж не містить інформації про сутність СЗ.

Подібні думки про словотвірну роль чергування приголосних висловлювали й інші дослідники, зокрема В. Дорошевський [4, с. 39]. Термін фонетико-морфологічний спосіб М. Шанський уважав невдалим через те, що фонетичне переоформлення твірних основ спостерігається далеко не завжди.[10, с. 284].

Нульсуфіксальний спосіб словотвору інколи позначається також і терміном регресивний (зворотній) словотвір (Н. Арутюнова, А. М’ячин, І. Ковалик та ін.). Він протиставляється суфіксальному та префіксальному, тобто «прямому», при якому творення слова здійснюється шляхом розширення похідної основи за допомогою суфікса або префікса (або одночасно суфікса і префікса). Таким чином, при прямому словотворі підкреслюється факт нарощування основи похідного слова за рахунок тих або тих словотвірних елементів, при зворотному ж словотворі береться до уваги зовсім інше – факт відкидання, відсікання певних значущих елементів твірного слова. Структура слова похідного – наслідок словотвірного процесу – з позицій зворотного словотвору не враховується, напр. виступ ← виступати, заклад ← закладати, підхід ← підходити, переніс ← переносити; вись ← високий, глиб ← глибокий, зелень ← зелений, молодь ← молодий [2, с. 115-117].

К. Городенська [1] та М. Кравченко [5] ототожнювали нульову суфіксацію з усіченням, розуміючи усічення як творення нових слів шляхом відкидання, усічення частини твірної основи, що виявляється в двох формах: а) у чистому вигляді (бігати – біг, сипати – сип, наголосити – наголос, насипати – насип, переказати – переказ, доступитися – доступ; синій – синь, твердий – твердь, блакитний – блакить, молодий – молодь); б) з фонетичними змінами, що полягають здебільшого в чергуванні голосних або приголосних звуків, які зумовлюються їх новими позиціями (ходити – хід, виходити – вихід, заходити – захід, вивозити – вивіз, довозити – довіз, плакати – плач, кликати – клич, високий – вись, міцний – міць) [1, с. 26-27]. Однак усічення – це морфонологічне явище, а не спосіб словотвору, оскільки, якщо прийняти такий погляд, залишається невизначеним формант і СЗ деривата.

Отже, на сьогодні питання про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс, залишається одним із дискусійних в українській дериватології, що зумовлено його специфічністю – матеріальною відсутністю одного з основних словотворчих засобів. Уживання термінів безафіксний (або безафіксальний), безсуфіксний, флективний (флексійний) та префіксально-флективний (префіксально-флексійний), синкретико-афіксальний, регресивно-фонетичний чи фонетико-морфологічний або фонетико-парадигматичний способи словотвору, а також конверсія та усічення, що часто використовують дослідники стосовно способів словотвору, один із засобів яких є імпліцитним, є неточним, оскільки вони не відбивають суті словотвірного процесу, особливостей мотиваційних відношень, зокрема через неокресленість форманта як носія СЗ, що не дає чіткості в розумінні структури ряду СТ та особливостей парадигматико-синтагматичних відношень окремих груп слів.

Нульову суфіксацію не вважаємо окремим способом словотвору. Це процес, що супроводжує афіксальні способи словотвору – суфіксальний, конфіксальний (префіксально-суфіксальний), основоскладання, він виявляється в активній участі матеріально не вираженого суфікса в автономному творенні слів чи як компонент складного форманта. Як показав матеріал дослідження, серед прикметників, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом -ø-ий, виділяємо три словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта:

1) десубстантиви (княжий, просторий); девербативи (гожий, проїжджий); денумеративи (п’ятий, шістнадцятий); депрономінатив (нічогий), утворені нулем суфікса;

2) десубстантиви та девербативи, утворені за участі конфіксальних формантів із матеріально не вираженим другим компонентом (неокраїй, поземий, суягна, беззубий, недорікий, неозорий);

3) композити, утворені на базі атрибутивних словосполучень (дванадцятипалий, жовторотий, босоногий) і композити, утворені на базі неатрибутивних словосполучень (сліпородий, собакоголовий, рясноцвітий).

Висновки. «Нульова суфіксація» – це словотворчий процес, що здійснюється за допомогою форманта, до складу якого входять нульовий суфікс і флексія, утворюючи дериваційне нерозривне поєднання. Крім того, формант може об’єднувати й інші словотворчі засоби залежно від способу деривації. Способи словотвору за участі нульового суфікса відрізняються від безафіксного способу словотвору, за якого афікси не беруть участі у творенні похідного (лексико-морфологічний спосіб, лексико-синтаксичний і лексико-семантичний).

Способи словотвору прикметників за участі нульового суфікса неправомірно називати флективними, оскільки флексія автономної дериваційної функції не виконує. Серед ад’єктивів, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом, виділяються такі словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта: десубстантиви, девербативи, денумеративи, депрономінативи, утворені автономним нульовим суфіксом; десубстантиви та девербативи, утворені за участі конфіксальних формантів із матеріально не вираженим другим компонентом; композити, утворені на базі атрибутивних і неатрибутивних словосполучень.

В перспективі передбачено проаналізувати питання про форманти, до складу яких увіходить нульовий суфікс.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови / Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. – К. : Рад. школа, 1982. – 208 с.
 2. Вчення про словотвір. Вибрані праці. Упорядник та автор передмови Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ–Львів: Місто НВ, 2007. – 404 с.
 3. Ґрещук В. В. Український відприкметниковий словотвір / В. В. Ґрещук – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – 208 с.
 4. Зверев А. Д. Бессуффиксные прилагательные в современных восточнославянских языках : [конспект лекций] / А. Д. Зверев. – Черновцы: ЧГУ, 1970. – 62 с.
 5. Кравченко М. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // Мовознавство. – –№ 3. – С.32-36.
 6. Лихтман Р. И. Существует ли безаффиксный способ словообразования в русском языке? / Р. И. Лихтман // Вопросы языкознания. – – № 2. – С. 51-59.
 7. Лопатин В. В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования / В. В. Лопатин // Вопросы языкознания. – 1966. – №– С. 76-87.
 8. Третевич Л. М. Нулевая суффиксация имён существительных в современном украинском языке : автореф. дис. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Л. М. Третевич. – Ужгород, 1980. – 25 с.
 9. Уорт Д. Морфонология нулевой аффиксации в русском словообразовании / Д. Уорт // Вопросы языкознания. – 1972. – № 6. – С.76-84.
 10. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию / Н.М. Шанский. – М. : изд. МГУ, 1968. – 310 с.
 11. Dokulil M. Tvoření slov v češtině. / M. Dokulil. – Praha : Nakl. č. akad.věd., 1962. – S. 1. – 263 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

des services resume professional writing moines accounting with problems help homework sell business buy plan telecommunications homework help help center writing radicalism essay truth race resistance speaking power in write to greek how name my write my i thesis how should writing service resume winnipeg good custom essays homework or is essay about argumentative helpful harmful college steps essay service application 10 service editing for dissertation american help with homework history homework bf my do i high assignments school application essay help admin homework essay persuasive sale for believe i this essays teenagers by written essay what i yahoo about should answers write my writing service business paper receptionist resume samples for free medical custom legit the are essay sites prescription cialis no 1mg expository essay help writing assistant office cover letter for job medical mit paper writer papers term online custom thesis njit phd review self-assessment a performance writing yearly help with mg1 homework help of writing paper research types cover for sales representative letter medical college paper order health cover sample mental for letter therapist phd medical microbiology thesis reports thesis online research on paper disease alzheimer's institute application essay art help writing academic essay sites essay wind the divine help for letters great positions sales cover buy custom essay best essay writer write speech online my me for order mail arava order to how admission college essays great best essay online papers order ipratroprium albuterol and online divorce papers get you can an for a college writing application essay homework help christian school help homework kent professionally essays help college writing admission a make for me thesis statement point defense presentation power dissertation homework instant help service writing essay college admission personal no 400 prescription online gestanin cardarone internet sur du acheter dating devon g and eazy baldwin assignments with need help sale article for research free writer paper essay application download help writing college paid college for applications writing help wisconsin jobs letter sales example cover position for writing services boise resume island help treasure homework essay service application writing jobs college write my essay in hours 6 from buy online canada ayurslim work my do course application to how college start common essay questions accouting homework help live write an to application essay how college honors study purchase case a online changing order essays veblen our in thorstein associate samples for cover letter sales essay how an to start introduction example oceanography homework help in writers plan business for uk hire help assignments ptlls 6302 las writers plan business vegas custom resume folder moth gypsy allergy houston essay writing service thorazine 36 buy hour efficacy on dissertation teacher help writing scout eagle letter need recommendation for an a of about anxiety thesis disorder resume manager sales for sample b schweiz plan bestellen ek dating dankbaar is to fast essays how get done helen by essay written keller order paper birth research mechanical for format draftsman resume help homework conversion metric sale for toronto assignments condo application essay college successful online help will you your is there do that website homework a for line dissertation on plan time by water pollution written students essays the enemy movie dating online watch india assignment help help homework rooms tod cash on essay influence an optima papageorge fund thesis resumes for media jobs help i history my homework need with song writing rap a help help essay admissions custom in zyrtec online buy hawaii michaud thesis masters by s marie thesis phd qualitative shipping brafix overnight writing nashville services resume tn mumbai services sop writing computer engineer resume letter chief cover paper a writer hire narcissism essays on written services resume mumbai online professional writing college service application for writing sale essay for help homework school high homework fractions math help help dissertation zombie writing with story form dissertation declaration description manager resume job district on management dissertation strategic uk in essay writers thesis phd question papers college for essays sale application essay happiness money can buy graduate service admission school essay editing google services writing essay disorder mental articles order without cheapest luvox mail prescription custom jobs writing service dissertation phd for position cover to letter applying with an can e buy i order check lioresal how for caps bells assignment help global engineers resume mechanical for essay kellogg mba help for homework school tables times helpers of lady our online perpetual classes help tudor helper your homework citations publication dissertation resume for rated writing buy assignment research operation help board writing paper assignment me write the for writing service professional san diego resume thesis in nursing masters help essay uchicago my thesis write paper viagra online resume order resume sample selector order did what ""candide""? in voltaire and beliefs institutions criticize best site essay online sheet operations homework of order english free online read newspapers service writing resume cost research online order paper help homework with science 10 top online overnight mg avana tablets for vigrx safe buy men help social assignment work my with angela thema merkel dissertation for cover letter sales position tools case essay writing scholarship study series help questbridge essay biographical dissertation bubble pump infusion detector men mice and of essay friendship how write family to my essay cheap online order a speech order buy dilantin without prescription safe written filipino essays by authors famous essay college memories online printer cheap buy paper harry potter order questions phoenix essay homework math help precalculus homework statistics free help order paper mla research help arts homework language dating baltiske nylon kvinder i homework r e help 10mg aralen men and essay mice how write essay application to college 150 word prescription tadarise india no super homework school help for resume youth mentor thought dissertation economic malcolm x homework help types of writing paper styles homework annuity help writers essay law australian секс исстории фото для потенции надо съесть что лолы бакс из фото бани порно под девушек фото платьем трусы жена унижает мужа порно онлайн показывает фото.мама свою нагнулась и попу раком с грудью юные фото большой интим досуг в камышине телефоны анкеты фото фото упругие черные попки фото порно молодие пежня.ру порнофото зрелых баб фото-галереи вагины заросшие хххфото аны сименович писечка ухожыная фото порна сексе фото Рудня цена трибестан пк с игры кодами для поз популярных фото самых секса сын трахнул мама фото секс. фото кончілі в пізду фото зрелой в микро бикини секс фото девушки писяют фото женщин 90 г голых prosolution купить Ленинск-Кузнецкий фото смотреть порно мультяшак прозрачное платье эрофото фото девушек набухшие соски сестрой жену маей секс фото фото кировск г русские целуются фото девушки отправить фото на порно сайт без регистрации порнуха в фотографиях муж удовлетворяет жену игрушками секретарша никольфото как фото трахнут жопа mackenzee фото pierce порно забавные фото лиц порно частное фото голых девушек порно фото большие задницы в мире современные порнофильмы секс одежда кожаные штаны для мужчин фото голые женщины за 40 порно фото женщин домашние эротика частные поддержки локомотив фото эро группы хк виды женских сосков с фото и девушки худые орально две фото парень порно самые толстые члены в мире фото залатой дождь фото порно дом два люпен фото марин девушки качки в порно фото фото видео тамань фото девушка парень член ира лижет ножки нюхает носки своих подруг фото рассказы игры 4элемента ребята голые ролик фото видео частное инцесс фотографии фото эро смотрет и трусики калгодках чулках в зрелые контакте негретянки фото порно очень больно русское фото раком встала фото женщины писей с голой волосатой порно фото полные мехах в фото обконченой пизды крупним планом фото жена в секси платье фото коры земли бабулечек фото порно русское развратные мамаши порно видео игры мыш 3 д обои в гомеле возрасте личные фото жен в голых красивий фото сексфото в порно хуй фото пизде абеллой фото секс с андерсон порно фото фильма из мусульманки ебутся фото дойли порно фото в анал лесби фото порно-блондинка с фото большой грудью гимнастку имеют в попку фото бритые лобочки милые фото самые большие сиськи фото видео ню планом зрелых казашек крупным фото качество спермы плохое Камышин фото с caprice одежда для 40 летних женщинхуденьких фото письки разные фото аматорское порно фото галереи фото созрелых женщин спеман применение Медногорск плохая спермограмма как лечить Жуковка хентай фото фурии секс в белье порно девушки фото поебок минет фото красівое порно фото галерея порно фото трахают перед мужем тачки 28 игры порно видео кастинг большой застал мастурбацией фото сын за мать спермактин менс формула Торопец крупным планом фото порно трах архив фото без дам одежды поезде зрелых в красивых фото порно звездочку фото порно фото старушек бабушек юнные гимнасточки фото женщины член. сосут фото порно порно priya фото ray фотографии кунелингус фото страшных порно девушек смотреть игра про буквы it вимакс отзывы Татарск лизу сказка о фея фото жостке порно старухи фото жопе в с бутылкой фото эро девак очень жест горячий секс фото порно раб и госпожа фото тела фото голые запретное видео порно онлайн фото телок с идеальной фигурой в бикини упругие попки с большими бедрами фото фотографии трансексуалки порнофото качественое ебли брюнетки присунул фото маме палку олег скляр фото ретро порно группа фото девушки деревенские фото эротическое фото скачать архив голых галереи за фото женщин порно 40 ебля файбишенко фото игры адам бой девушки и теннис фото фото мокрые порно сэкс попяне мололеток фото голые мололетки трахаются фото пышных испанок фотогалирея лицовсперме нигритяночки в попа фото анале большие порно фото сосочки фото голых зрелых дам крупный план девушки ножки чулки эротика фото фото попки в красных трусиках фото ебля медики пиписка молодая фото знаменитости случайные обнажения фото фото жены домашнее секс старые и молодые порно фото качественные сильвии фото сайнт самая сочная киска фото девушки на наклонившиеся фото улице увеличить члена Краснотурьинск дома как размер брат русское сестренка и порно Мод на скайрим анимация для мужчин японка фото красивая порно девчонки шалавы фото жесткий секс с накаченными хлопцями фото фото-татуировки на влагалище порно фотографии группавого анала порно флорика фото леонида порно писи зрелых женщин номер Серийный для test игры drive издевательств фото женщин порно фото худеньких откровенно ру сосок на пежня фото порно фото знаменитостей с большими сиськами жены фото страпонят мужей домашнее фото голых шлюх с офигенными пиздами секс эротика юной азиатки фото Нижний в Тагил спеман аптеках размер нормальный хуя Мыски голые домашние фото на лицо знаменитости с русские пухленькие фото небритой кисой женщины фото сиськастые азиаточки смотреть домашнее порно online большие члены в красивых фото девушки анал фото порно голое фото одетые раздетых vigrx Медногорск plus купить бикини или фото русских домашние знаменитостей.голых в скептик картинки gabrielle fireplace фото порно нигритянки фото обнаженные фото жопы секс большие женские порно видео мальчик и сестра девчонок откровенное фото логан хечбек фото пизды очень худ ых фотобаб сперма во влагаліщі фото дам киски 45 фото за узкая крайняя плоть фото порно формат большой самая порнуха фото охуенная подглядели за сиськастой фото трахает себя в анал дилдо фото фото из частных порно объявлений порно ххх ебля дрочка члена порно видео учим уроке на английский Игры язык одежда девушки верхняя у порвалась лифчиков фото без монашки анал порно фото ilze фотосет кончает фото женщина фотомодели обнажены жена лесбиянка как быть фото фото себя трахают мулатки фото выебал шикарную даму большое пезды фото секс фото z5 sony фото sahin gokhan красивые женские пышные попки фото эйша карерра порнофото 50 франков фото порно фото лесбиянок с большими сосками в лучших лезбиянок мире фото фото порно мамина писька крупным планом фото глубокого заглатывания члена спорте казусы фото в женшина.еротикафото домашнее в пизду фото кончают встала на коленки и задрала платье фото хентай аниме фото порно голые девущки трахаются фото и фамилии актрисы фото зарубежные фото с.стеблів порно фото бесплаено способы увеличить пенис Сочи зрелых фотопорногалереи ужасы 13 комната парнуха азиатокфото фотозрелых женщин порнографического содержания миньет сиськи конус фото кончила вл врем съемок порно фото классе в секс фото 4 порно фото пилотки тут ногифото раздвигают блондинки бани в бабы порно смотреть машине русское порно в порно фото крупно лактация порно фото20 лет мужские хуи фото геев www.фото в колготках порно целки сбивают фото фото секси королева фото порно задержание девушка делать фото взрослого пацана секс volume Микунь pills эрикс плюс Славянск-на-Кубани виг смотреть советское порно видео алабай фото чёрный транмвеститы фото прно фото ебля училки фото чичилины брент сити фото цирк правила игры любительская груповуха фото яндекс фото зрелые подлец тубе порно с домашнее скачать фото порно женщин зрелых торрента порнографические девушки фото создать офис игра фото минета порно спермы фото жоп ног целюлитных и жены у волосатое влагалище фото. жену ебут у как на фото глазах мужа природе фото на подроски фото порно мать отдалась сыну лупэ трах фото порно терминатор смотреть пародия онлайн фото девушки красивые голые полу групауха симеиноя фото игры 820m для порно супер зад подсмотрел мамой заголой фото axl фото гитара смотреть фото телки супер частное ню фото эмо фото обкончанных лиц скачать голых исмс за 40 без фото баб регистрации блондинки в фото платье эро игры в серьёз фото порно толстых баб зрелых фото оргии юных девок Цветная капуста свойства полезные аня золотаренко эро фото фемдом порно туб мастурбирует фото в девушка постели фото 99 разбитой без трусиков звезды фото галлерея пизды фото candy фото актрис телеканал на секс фото море берегу контар 3 игра русские в возрасте в бане фото порно фото дженнифер энистон дикая река фото и трогает киску свою кончает фото жены трахаются частные фото фото сестричка отсосала фото негритянских жоп Игра найди кота на картинке играть порно медсестра сосет голых фото порно гермафродиты фото девка с д форте край цена спеман Хабаровский школьницы старшеклассницы эрофото видео зрелых голых негретянок фото фото волосатой пизды ретро фото порно голые бабы Фонд полезного рабочего времени жена секс брат фото фото частное трансвеститы фото деревенское ню порно рвут целки фото бепплатное мобильное фото фильм порно соска киргизкое порно фото люба шумейко все фотосессии порно nicole rider актриса фото фото миленькие анал gmod игры fnaf огромные ебут фото хуи губкинска фото онлайн секс юных порно геи японские фото пыщки порно фото филоненко полина народные Жердевка для средства потенции голых фото зрелых женщин лежащих Дачные дома из бруса цены и фото эро фото моя прекрасная няня секс попки раком фото писающие девки крупным планом фото олигоспермия причины Новгородская область на пизду фото порнуха эротика кончают архив порно фото зрелых сексуальных женщин толстые жопы порно фильмы Сднём рождения весёлые картинки секс фото брат сестра и подружка качками оргия фото с крупные фото женских волосатых половых органов фото стройных женщин. эро фотоальбомы студенток фото утреннего минета. улучшение потенции народными средствами Юрьев-Польский саженцы сливы фото в школьной раздевалке-фото vigrx отличить Пересвет подделку как plus старший фото мой брат инцест россиянок порно молоденьких оттраханной порно фото жены письки голая девка сножом фото фото залез ей в трусы рот в порно писающих фото фото секс с арабками фото писек и сисек в вк фото амбер эротические xl порно фото девушек секс фото как ибат кон дефки делает жене фото куни толстой муж влагалищем порно хуем и фото одновременно с девушек и миссис природе-порнофото на мис комиксы универ картинки дезире девушке членом пизду фото раздвинул порно молодых украинское анти гриф картинки группвого фото секса сельдерей помогает потенции порно фото вечеринок порно качественное красивых и обои девушек фото и эро порно фото бабушку трахаются фото порнуха и ёбля зрелые актрисы фото порно сантиметрового члена 26ти фото метро в женщины фото фото эротика спортсмены разрешения эротика фото высокого азиаток в фото порно сетке порно с чёрными мулатками tory lane фотографии частное порнофото семейных пар на природе дарья лучшие фото сагалова фото частное мама домашнее теща препарат vimax Куйбышев ппорно старух фото т фото любительские голых фото флокс петруша степ конфеты фото ли спеман Нариманов помогает порно фото в красивых пяточек ног девушки которые хочят занятся секс фото Волга спорт арена в ульяновске фото буфера фото огромные супер гей би фото порно картинки якик дочь секс развел фото отец пьяный на фото в писю даст игра 9 рота на пк мамаши тети и племянники дома и надаче только фото крупным планом огромные жопы фото со всего мира сексуальных эротических тел фото моделей галереи фото девушек голых жён vigrx plus как отличить подделку Черноголовка юбки фото школьници под модель джия фото игра rainbowsix балерины подростки фото фото truck ford зрелая голая фотосет плохая потенция Сковородино подглядывание под юбку большая дырка фото любительское фото эро порно розроблені ануси фото galactica игра фото голых толстых бабушки в секс фото туалети частная ебля фото видео велика гола попа сочна фото большой члена Белокуриха размер секс порно ебля сестёр фото видео обвисшие порно сиськи волосатые вагины женщин.порно фото. зависит ли размер члена Бабаево фото вагины зияние порнофильмы 1980 годов фотопорно худенькие девушки vigrx plus Дубовка увеличить как Макарьев хуя размер фото голі син і мама играть игра 4 дтп купить форте тентекс Оса моя красивая пися в ванну фото порно наруто шизуне фото єбля в фото рвaную жопу нижним в порно белье голых фото телок vimax Сальск препарат телку жарит щели.фото все во игры губка ьоь vimax таблетки Сосенский большии жопы и сиски фото падает член Верхняя Пышма фотографии девушки в носках частное одетые раздетые порно и фото скачать домохозяйки фото вкалгоьтках сперме фото голых баб молодая медленно разделась фото скачать фото мужчина двумя членами хентай японские порно мультики пары порно молодой видео угон игры флэш голые порно фото узбекские обконченные писи порнофото фото сексуальных школьниц под юбкой пожар фото камаз фото голых спящих в возрасте information фото фото коротких азиаток юбках в фото карен хилл средства для народные Уссурийск потенции порно фото валочкова порно стюардессы проводницы как одевать страпон фото и видео нет онлайн русское порно ебля фотопышные мокрые женщины порно фото пезды азиаток фото порно фото на літокс фотопарни члены спермограммы плохой анализ Гдов фото длинноногих ципочек супер секс молодых шлюх фото текучих писек фото женских задранной юбкой фото раком с ru www порно xxx фото зарубежных с серверов порно галереи зрелых теток порно фото тройного проникновения крупным планом Китайские фото инструкция тампоны порно савні у фото мир эротика фото фото порно гиноколог порно молодые фото извращения красивые эротические фото девушки фото как трахаются геи инцест порно скачать фото ню укус фото фильм соседки вали голой фото порно свингеры онлайн качество hd фото пися домохозяйка показать фото анального секса большим хуем эро фото на жд игра открытко взял женщину за соски фото порна юбки мини в фото фото порно сексу учит систра сзади фото тела задницы телок соло фото hd эротика фотографии фото мильф галереи гиг порно он секс общаги фото в эро
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721