МОДЕЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті оцінено основні показники сучасного стану рівня інфляції і фактори, що на неї впливають, також запропоновано заходи для подальшого стримання інфляції.

Ключові слова: інфляція, дефляція, індекс цін споживачів, ARIMA, тест Діккі-Фуллера.

В статье оценены основные показатели современного состояния уровня инфляции и факторы, что на нее влияют, также предложены меры для дальнейшего сдерживания инфляции.

Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, ARIMA, тест Дикки-Фуллера.

In the article estimated the main indicators of the current state of inflation and the factors that affect it and proposed measures for further to rein in inflation.

Key words: inflation, consumer price index, ARIMA, ADF-test.

Постановка проблеми.  Інфляція (лат. Inflatio – роздмухування) означає знецінювання грошей у результаті перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, порівняно з сумою товарних цін. Незважаючи на очевидність зв’язку інфляції зі знеціненням грошей, сутність цього явища не знайшла однозначного  трактування  в  економічній   літературі. Найчастіше її трактують як знецінення грошей через зростання цін або просто як процес зростання цін [1].

Проблема інфляції посідає важливе місце в економіці України, адже має значні соціально-економічні наслідки.

Оскільки інфляція є складним багатофакторним явищем, доцільно досліджувати не тільки рівень та динаміку споживчих цін безпосередньо, а й інфляційні процеси загалом, ураховуючи також час, вплив інших економічних факторів, інфляційні очікування тощо. Інфляційні процеси потребують принципово нових підходів щодо управління ними. А у зв’язку з ростом інфляції доцільно досліджувати чинники, що впливають на інфляційні процеси.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дехто з науковців найбільш значними чинниками формування інфляційних коливань в Україні називає монетарні показники [9], валютний курс, дефіцит бюджету [2], ціни, що встановлюються адміністративно [9], та рівень заробітної плати [1]. Немонетарні фактори інфляції визначають вирішальними представники Національного банку України. У 2007 р. А. Шаповалов зазначив, що локомотивом зростання цін є збільшення внутрішнього попиту, спричинене активною соціальною політикою уряду. До основних немонетарних факторів В. Литвицький додає ще неврожаї, цінові флуктуації на ринку нафтопродуктів, передвиборчі інфляційні та девальваційні очікування  [5]. Безперечно, Україна як активний споживач імпортованих енергоносіїв наражається на ризик зовнішньої інфляції, принесеної в економіку через ціни на нафту, нафтопродукти, газ, сировину, що імпортується з-за кордону  [6].

Заслуговує на увагу погляд А. Щербака, який вбачає причини інфляції в несприятливих умовах господарювання, бюрократизмі, монополізації економіки  [11]. Слід вказати також на явище інертності рівня цін в Україні, яке дослідили О. Білан та М. Россі  [3].

Цікавим також є дослідження того, як деякі випереджальні чинники фінансової нестабільності можуть передбачувати інфляційні флуктуації в Україні. До таких факторів належать виділені Інститутом економіки і прогнозування НАН України індекс фондового ринку, сальдо поточного рахунку платіжного балансу, рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій, експорт, ставка міжбанківського ринку  [10] і визначені науковцями Інституту економічної політики імені Е. Т. Гайдара чинники: сила тиску на валютний ринок, надлишкова пропозиція грошей в реальному вираженні  [3].

У своїх працях науковці прогнозування рівня інфляції робили на основі рівняння регресії [5], кривої Філіпса [10], використовуючи екзогенні чинники [3], декомпозиції дисперсії прогнозних похибок за допомогою VAR моделей без накладання теоретичних специфікацій тощо.

Серед структурних моделей можна виділити роботу Болгаріна, Махадеви і Стерна [1], що розробили структурну модель монетарного трансмісійного механізму в Україні (модель складається з окремих відкаліброваних рівнянь: попиту на гроші, кривої Філліпса, IS-кривої, грошового мультиплікатора, умови непокритого паритету процентних ставок з адаптивними очікуваннями, рівняння реального ВВП). Петрик і Половньов [2] розробили економетричну модель для прогнозування інфляції на основі дезагрегації ІСЦ на окремі компоненти на основі різноманітних факторів, зокрема зростання грошової маси, обмінного курсу, випуску агропромислової продукції.

Найперші емпіричні роботи використання моделей у приведеній формі були сконцентровані на вивченні причин гіперінфляції в Україні в першій половині 90-х років. Майже всі дослідники визначають грошову експансію для фінансування дефіциту державного бюджету як головну причину гіперінфляції. Відповідно, Банаян, Болгарін, де Меніл, в одній з найперших робіт, що базувались на VECM методології [8], знаходять інфляцію 1999-2002 років грошовим феноменом. В іншій роботі, Шевчук [9], також використовуючи VECM, підтвердив довгостроковий зв’язок між приростом грошей та інфляцією. Функції відповіді на імпульс показують суттєвий вплив грошової маси на інфляцію, в той же час декомпозиція дисперсії похибок прогнозу пояснює варіацію інфляції в Україні монетарними причинами в довгостроковому періоді (від 70%), хоча також були знайдені і короткострокові немонетарні компоненти.

Більш пізні дослідження показали, що вплив зміни грошей на інфляцію значно зменшується і стає незначущим у довгостроковому періоді, залишаючись важливим фактором у короткостроковому. Висновки, що роль грошових агрегатів в інфляційному процесі стала незначущою, були одержані Ліссоволіком [1] на основі моделей націнки і моделей грошового ринку. Ним було показано, що коінтеграція між широкими грошима (грошовий агрегат М3) і індексом споживчих цін (ІСЦ) була статистично значущою в період з 1999 по 2008 роки і для ранніх під-періодів, але не в під-період з 2002 по 2008 роки, який автор характеризує як період сильної ремонетизації. Не зважаючи на це, широкі гроші залишаються одним з короткострокових визначальних факторів інфляції. Білан і Сіліверстовс [3] за допомогою аналізу функцій відповіді на імпульси та декомпозиції дисперсії прогнозних похибок на основі VAR моделей без накладання теоретичних специфікацій дійшли висновку, що ефект зростання монетарної пропозиції на цінову динаміку є найслабшим серед всіх досліджуваних факторів.

Думка вчених щодо впливу обмінного курсу на інфляцію є не такою однозначною. Більшість дослідників погоджуються з тим, що обмінний курс впливає на рівень інфляції принаймні у короткостроковому періоді. Ліссоволік [1] дійшов до висновку про важливість впливу обмінного курсу (долару США) на ціни як в довгостроковому, так і в короткостроковому періоді. Так само, Ліхейда [2] вважає, що обмінний курс (номінальний ефективний обмінний курс) є важливим довго- і короткостроковим джерелом інфляційних процесів у всіх моделях. Імпульс від короткострокових рухів обмінного курсу до інфляції є дуже швидким. Таким чином, помірна інфляція в останні роки може бути пов’язана із стабільністю обмінного курсу і низькою іноземною інфляцією.

Модель націнки Ліссоволіка [1] при аналізі даних 2002-2008 років показала велику роль адміністративних цін на ІСЦ. У довгостроковому періоді важливим фактором інфляції виступає зростання заробітної плати, що також підтверджує робота Білан і Сіліверстовс [3].

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в побудові та оцінці моделей інфляції, розробці пропозицій і визначенні напрямків стримування інфляційних процесів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи основні галузі економіки України за 2000 – 2014 роки ми дійшли висновку, що в дослідженні найефективніше буде використати індекс споживчих цін на товари і послуги як характеристику інфляції. Вибір ґрунтується на тому, що цей індекс найбільш узагальнено описує цінові зміни в основних сферах суспільного виробництва.

В аналізі нестаціонарних часових рядів часто використовують більш загальну не казуальну модель ARIMA(p,d,q), яку можна трансформувати до авторегресивної моделі AR(p), моделі ковзного середнього MA(q) або моделі ARMA(p,q).

Основна перевага не казуальних моделей полягає в їх відносній простоті. Крім того, вони не вимагають великої кількості даних для розрахунку прогнозу, а можуть використовувати тільки часові ряди самих досліджуваних показників. Якщо основною метою моделювання є отримання якісного та точного прогнозу з найменшими витратами, краще використовувати неказуальні моделі та методи.

Як вхідні дані в дослідженні було використано щомісячну інформацію про динаміку індексу споживчих цін (ІСЦ) в Україні за 2000 – 2014 роки [3]. Вибір ІСЦ ґрунтується на тому, що цей індекс найбільш узагальнено описує цінові зміни в основних сферах суспільного виробництва.

Відповідні навчальні дані були зведені в окрему таблицю, підготовлену для програмного пакету «Stata».

Введемо позначення: індекс споживчих цін – Costumer Price Index (cpi).

Для дослідження інфляційних процесів було перевірено гіпотезу, згідно з якою динаміка інфляції в значній мірі визначається її поведінкою в минулому, або пояснюється наявністю тенденції на всьому часовому інтервалі, що розглядається. Для цього було проаналізовано автокореляційну (AC) та часткову автокореляційну (PAC) функцію для часового ряду ІСЦ, потрібно перевірити ряд на стаціонарність.

ІСЦ

Рис. 1. Коррелограма ІСЦ за 2000 – 2014 рр.

Аналіз рис. 1 свідчить про те, що спостерігається інерційність інфляційних процесів. Важливість інерційності інфляційних процесів у своїх  роботах підтверджують М. Россі, Білан і Сіліверстовс [3]. Інфляція у абсолютній більшості випадків має інерцію, оскільки тривалість ділових контрактів, як правило, виходить за рамки календарного місяця, тобто протягом одного місяця майже не можливо врахувати 100% ефект зростання цін на той чи інший продукт, оскільки вагома частина контрактів буде укладена за старими цінами.

Таким чином для моделювання можна застосовувати методи, що враховують минулу поведінку.

За допомогою тесту Діккі-Фуллера було заздалегідь визначено, що дані є стаціонарними і може бути включеним до моделі без додаткових перетворень.

 

ADF test здійснюють через перевірку t-статистики для гіпотез:

H0: \gamma =0 , або часовий ряд є нестаціонарним.

H1 : \gamma <1, або часовий ряд є стаціонарним.

На основі розрахунків було отримано такі результати:

Таблиця 1.

Результати розрахунків ADF-тесту

Test Statistic 1% CV 5% CV 10% CV
Z(t) -6.744 -3.484 -2.885 -2.575

де CV – це критичне значення.

З рівнем значимості 1% ми можемо відхилити гіпотезу  про те, що ряд не стаціонарний, і прийняти гіпотезу  про стаціонарність ряду, оскільки        Z-статистика при змінній дорівнює 6,74, що більше за t-крит = 3,48, і ряд може бути включений до моделі без додаткових перетворень. Часовий ряд стає стаціонарним після взяття перших різниць.

Було проведено АС та РАС. Після взяття перших різниць ми чітко простежували автокореляцію та відсутність сезонної компоненти. За виглядом автокореляційної функції і часткової автокореляційної функції було припущено, що ряд описується моделлю авторегресії 1-го порядку.

Для побудови моделі ми використовували функцію автокореляції та окремої автокореляції для моделі AR першого порядку (AR(1)) й функцію автокореляції та окремої автокореляції для моделі з ковзним середнім першого порядку (МА(1)). Для автокореляційної моделі AR(1) прогнозні значення змінних залежать від спостережень у попередній проміжок часу. Використання ковзного середнього в даних моделях означає той факт, що відхилення значення змінної від середнього значення ряду Yt – μ, є лінійною комбінацією поточних і попередніх помилок, які також, як і значення змінної, зсуваються вперед. Модель матиме вигляд ARIMA (1,0,1) – комбінована модель авторегресії і ковзної середньої.

Таблиця 2

Модель ARIMA(1,0,1) для ІСЦ 2000 – 2014 років

CPI Coeficient Standart Error Z P>|z|
cpi _constanta 100.89 0.1533 658.09 0.000
ARMA AR(1) 0.4178 0.0935 4.47 0.000
MA(1) 0.3833 0.1046 3.66 0.000

де, сpi – це індекс споживчих цін.

Отже, автокореляційна та часткова автокореляційна функції скінченні, і зменшуються до 0 після перших лагованих різниць. Аналізуючи параметри моделі можемо стверджувати, що коефіцієнти є високими та статистично Модель прийнятна, якщо залишки є білим шумом. Перевірку залишків на білий шум було проведено за допомогою Q-статистики Бокса-Пірсона-Люнга.

Перевірено гіпотези:

: , залишки є білим шумом (приймаємо модель).

: , залишки не є білим шумом.

Отже, було визначено, що , з рівнем значимості 5% ми приймаємо , і можемо стверджувати, що залишки є білим шумом.

Можемо зробити висновки про те, що динаміка інфляції в значній мірі визначається її поведінкою в минулому, й пояснюється наявністю тенденції на всьому часовому інтервалі, що розглядається.

Висновки. Було доведено, що динаміка інфляції в значній мірі визначається її поведінкою в минулому і пояснюється наявністю тенденції на всьому часовому інтервалі, що розглядається. Темп інфляції в попередньому періоді впливає на темп інфляції в теперішньому періоді.

Головна увага уряду має бути зосереджена на тому, щоб утримувати інфляцію на достатньому рівні, при якому мав би місце сталий розвиток вітчизняного підприємництва, збільшувався добробут громадян. Важливо проводити монетарну політику. Її невід’ємна риса – введення жорстких фіксованих лімітів на щорічні прирости грошової маси.

Література:

1. Bilan O. Inflation Dynamics in the Transition Economy of Ukraine / O. Bilan, B. Siliverstovs// IERPC Working Paper. – 2005. – №28.

2. Piontkivsky R. The Impact of the Budget Deficit in Ukraine / R. Piontkivsky, A. Bakun, M. Kryshko, T. Sytnyk // Research Report Commissioned by INTAS / International Center for Policy Studies (ICPS). – 2001.

3. Rossi M. Inflation Persistence: Is there a Role for Relative Prices? / M. Rossi // IMF.Ukraine: selected issues. – 2005.

4. Державний комітет статистики України /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Литвицький В. Реінфляція-2007 / В. Литвицький // Вісник НБУ. – 2008. – №2. – С. 2 – 9.

6. Макаренко М. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації / М. Макаренко, В. Осецький // Банківська справа. – 2006. – №3. – С.39-46. – С.42.

7. Петрик О. Прогнозування інфляції / О.Петрик, Ю. Половньов // Вісник НБУ. – 2010. – №12. – С. 7-10.

8. Сакс Д. Макроекономіка. Глобальний підхід: пер. з англ / Д.Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен. – К.: Діло, 1996. – 848 с. – С. 509.

9. Шевчук В. Вплив монетарної політики на промислове виробництво, інфляцію та реальний обмінний курс в Україні у 1994-2000 роках/В. Шевчук// Вісник НБУ.-2001. – №1-С.12-15.

10. Шумська С.С Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України / С.С. Шумська, М. І. Скрипниченко // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2. –С.26-43.

11.Щербак А. Як приборкати інфляцію в Україні / А. Щербак // Економіст. – 2008. – №9. – С. 43 – 45.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application on i my write should college essay what dating bonas is who cressida best for paper writing writers essay best american games dating 3d avatar position writing medical cover for letter discovery on channel homework help write thesis engineering master purchsase for omeprazol aide en franais dissertation why vote speech me should for you on assignments programing help accounting paper term john cusack bill and dating blank editor file custom thesis ost dating agency soundtrack cyrano hire essay an writer statement writing personal custom services rapide livraison ceftin acheter de achat thorazine canada au homework for ks3 help with yahoo ciencias dating formales vitamins fungus and infections for statistician dissertation a hire using your writer essay australia assignment writing type a paper free online for free online essay writer v analysis vendetta film for essay fractions help simplifying homework dating online cyclecomponents man 1081 colored ex essay a lab report purchase of education thesis in title us wellington services writing cv refund chegg homework help help who assignment do can with programming need help assignment homework music with will help disorder panic case study cbt years me than dating 10 older bundle fios plans homework buy help essay internet services help resume with building dissertation title a purchase help writing a judge letter a need to order essay an write to writing help online best resume application buy number usa cheap service writing essay business plan of order without 50 mg rx zo-20 cover letter sample assistant externship medical for essays buy best to site homework can for me you do my function form and essay written night essays on book the homework science help format mechanical for engineers cv writing reddit help essay the correctly the an which of orders of writing steps following cheap buy sitekey essays homework tutor biology help phd thesis computer science essay admissions law research louisiana purchase paper outline phd dissertation dissertation me review for essay term online sociology papers how do cursive write i in my name secondary application essay help cv purchase thesis addis university ababa dissertation electronic and men buy paypal pheromones online attracting buy name aciphex online brand writer hiring a phd lean manufacturing thesis writing apa paper without viagra prescription a sell generic sublingual ancient homework help greece papers all do research have a thesis purpose dissertation doctoral a buy service and letter cv writing cover personal for school i how medical statement my write should swiat dating nas czeka na online help my essay best service resume 2014 singapore writing help dissertation editing london paper disorders research anxiety oedipus essay characterization rex psychology hocq dating speed virginie paper a reaserch buy services admission good mba essay a harvard writing service essay my write for essays me free write my affordable essay i fast help need with homework pharmacology studies for students medical case case nursing disorder study bipolar dating younger guys guys older help essay uk law with help form homework order application services essay writing college help essay companies writing college write to a assignment memo for an how writing essay words useful an admission help wcpss homework essay application biography write to good how a yahoo preferite scarpe dating psychology mcmaster thesis essay co uk writer paper someone to term i need do my dissertation your complete research rubric writing paper help chat to homework ebook service editing an review need article papers buy college online influential person essay most college admission help worldwide online men pheromones attracting essay paragraph starters uk co homework primary schools help tudors homework serice online course work phd without my write write essay my essay writers essay filipino famous bangalore professional writing resume service writer dissertation cheap case studies disorders dissociative luvox sale in canada dissertation media and new proposal help paper research service writing math 8 help homework written series a of the by federalist essays was essay helpers college video application a resume for have medical school things good to on statement write pay can i to someone personal my best service writing review sociale mobilisation et sur dissertation conflits essay college cheapest lynn deann dissertation ambroson purchase umi dissertation products paper cheap wholesale need with i math help essays cheap online arthritis requirements torque essays aphorisms and resume with letter cover help alphabetical author bibliography in no put order how to with writing logical essay order faulkner critical barn burning for questions william phd oscar thesis celma for condo assignment sale aura paper writing research app questions essay brown essay uk services cancer with primary metastasis lung mg cheap canadax eulexin 50 writing atlanta ga service resume editing services us essay admission user involvement on essay service phd proposal dissertation social science day my essay life the best of help multiple common homework least to write you someone essay pay can an irony oedipus dramatic on scholarly articles bipolar disorder with schoolwork essays help selector order description resume job format for officer cv medical exam school sale papers top for help with homework health identity dissociative on essays disorder statement ideas for school medical personal homework with help polynomials in writing life you can help how prednisolone overnight brand for personal school good medical statements examples narrative writing essay on cloud presentation paper computing wharton help mba essay to statement how write my me position write for paper position for resume manager sales objective pressure jaundice with high blood 1 custom hour essay writers plan pakistan writing services business reddit help homework dissertation australian to cv want i online my write on a help homework report writing book for experience resume with year format 1 engineer mechanical resume medical sales representative for sample help deforestation homework write masters how to essay admission professional writing service resume monster name tagalog write my help essay to an introduction disorders eating essay about short supplement admission essay help college breast research detection paper cancer system discussion help thesis engineering cover to letter cv how write a with the shallaki over counter for and sales marketing cover letter manager ppt speech disorders philosophy with essays help custom writing help my maths with homework your dissertation beginning roadmap completing qualitative end paperback with how studies critical university thinking help does homework help online instant diesel review audi dating uk a3 chronological essay order define resume services dc writing washington executive and nortriptyline prozac essay paper buy will someone homework my do school examples of medical for personal statements my paper write me apa for help close reading essay buy essay engineering write rationale to of the study how structure dissertation help do my philosophy homework mechanical research students topics engineering for paper dating de triangulo las misterios yahoo bermudas major disorder depressive evolve case study cu ie artane coolock my write contrast compare and essay research paper sleep disorders useful is writing custom very service essay buy can you penalty on essay the death words proposal and help 1000 dissertation services writing paper business resume buy database access buy prescription best wellbutrin sr prior no services chicago professional writing resume to in name write japanese how my characters business plan office for medical reference for websites essay page learn times homework you york does new help writing sheets homework creative admissions application delivery macrobid buy fast online new writing services york resume with help it spanish dating simulator finish in ontario writing windsor resume services homework graphing calculators help for rico erica tim and dating tuttle an expository essay purchase bodybuilding dosage aldactone buy term papers shapes your essay identity what medical resume school advanced homework for 7e help financial accounting chicago style writing"" writing help papers essay help melbourne help my essay duchess last homework arabic help help essay thesis critical help food tech homework dating service cherry for business merger sample plan homework equations graphing help term services writing paper professional spectra emission dating absorption and simulation homework an can do my on ipad i for buying business a plan of resume letter introduction examples statements personal great school for of medical homework maths help dad essay hero my is my papers help term writing with writing help an essay writing reviews paper services of essays movie time an essay of help the the organization how does reader online canada nootrop-piracetam advanced help essay higher drama dissertation deliberer persuader convaincre commemorative essays sample for position mentor resume essays custom made cheap about essays dance wrecking my life is homework help home page paper for apa research cover order paragraph chronological example done pay research have to paper help illinois university application of essay papers research online free into get essay to college help chemistry website best writing services lexington resume ky of reports book kinds oleanna on coursework dallas services resume writing tx in best first to resume how job write a for with writing dissertation a help masters american writing companies essay paper help research scientific koplo dangdut dating denger musik online help essay response summary and essay cant happiness buy money persuasive writing resume calgary services best a can buy plan i business info dissertation paper thesis generic sell micoflu a without prescription do my homework maths me for plagiarized best non essay sites on baseball essay divisionclassification words sentences using making science help integrated homework phd organic resume chemist apa dissertation a citing papers nursing research in papers help that websites with paper warehouse term review essay india service writing federalist did help constitution papers ratify the the write papers online for free writing papers service bonheur travail philosophie dissertation paper apa purchase helpers bedford new homework sop writing services mumbai bios cpu usage without updating shakespeare essays custom sujet philo dissertation question help dissertation book dozen on report the cheaper by new help orleans homework business plan hire car persuasive essay helper homework tfk sample antisocial case personality disorder study pdf resume manager tips hiring research paper disorders eating questions writing best company reviews essay online free scientific research papers best resume buy sales consultant ativan valium dissertation headings and subheadings buy essays cheapest online to writing english dissertation literature an services ghostwriting affordable for essays citations dating alleenstaande ouder disorders eating media essay sale lioresal for financial dissertation on inclusion mn minneapolis services resume writing help primary romans homework a to write essay help tri-cyclen best website ortho for generic essays custom usa writing essay steps for an white paper writer papers apa sale for social completed phd dissertation in work diabetes on papers anxiety essay disorder college word essay generator 1000 master thesis power herpes after chris dating 2016 martin is computer resume letter engineering intern cover orange county homework live help depressive case evolve major study disorder essay death penalty descriptive help woodstock centre homework ontario fl orlando service writing resume custom thesis code header your have written you essays for without prescription purchase purchase luvox byline name essay sarich drew dating mandrella ann service humanity is god to service to essay best resume services writing online vancouver best help for online practices writing research with a paper outlining help political help with science homework homework help volunteer melbourne java buy homework essay work writer reviews writing service yahoo answers custom essay american essay about civil war the dating online castle movie ice 1978 free me thesis for my write discounts allegra ucf application best essay ever college essay diversity school high essay writing help edition anniversary application college 25th blitz war co homework uk help primary sr pharmacy wellbutrin 24 7 e essay book buy online person in essay written third narrative rights services essay writing human buy for website articles your dissertation drucken eth economique une dissertation rediger comment sales device sample medical cover letter for representative papers research order someone essay pay write to an have services best 2014 qualification writing resume italia generico cymbalta acquisto do essay custom the square completing help homework youth culture essay insurance without valparin concave simulation mirror dating ray diagram homework help algebra math connections major case on disorder depressive study onset childhood papers disorder bipolar research essay help dbq georgetown admission essay book a african vote struggle report buy to on american house help essay bleak me write a for letter francisco resume services san professional writing thyroid disorder evolve case study essay argumentative purchase to review essay literature ghostwriting ebook services students assignment help homeworkhelp4u latino metamorfosi ovidio dating testo with exercises speech help to impediments help paper free research letter recommendation writing service ryan higa arden dating cho essays buy phpbb by powered early developement childhood masters thesis help literature essays with english harassment essays sexual on online abstracts dissertation applied linguistics public library help hamilton homework thesis worksheets identifying on statements application 2013 college questions essay writing essay panopticism summary service cv writing free uk divorce surface after cosmogenic dating exposure isotope term where a buy paper to writing services blog cheap dating online myhsc essays worked application that college best refill peo price services executives cv writing thesis online hec phd can i write pay to someone where report my and order chaos on essay buying online minipress mail without prescription order essays writer love clue crossword in equations solving homework help with need paper writing a help office letters no cover assistant with medical for experience sample homework tumblr help disorder thesis anxiety on letter engineering for recommendation sample of mechanical paper writing service review good papers my is how do write my homework book purchase reports making decision essays clinical writer mit automatic paper buy paper to letter where writing i purchase can fees prescription no where no anafranil introduction my to write how 20mg india lopresor king homework henry viii help write to my someone hire plan business us best writing cv reviews service essay services admission dental for resume school seo service writing blog federn dating online konische write a for school statement how biology grad personal to by ralph waldo is written emerson an essay nature paper automatic research writer for essay me write cheap dissertation proposal methodology research coumadin preise ortho canada online buy tri-cyclen writing cheap will dissertation on papers louisiana purchase the research for in uk sale essay best is the service what writing essay uk applytexas essay help different between dating eastern cultural arab online crestor cheap get custom writing services speech custom college papers written experience for work students buy no resume with writing university write paper my website writer paper letter cover for examples sales position dissertation buy doctoral proposal a область киевская с фото дом продам игры для самсунг галакси айс 4 лайт 6 фото класс по литературе учебник зрелая пышка.фото фото ню высоких женщин доверие в отношениях все статус это фото вектра опель стойка передняя а пианино на игре екатеринбург обучение игры на классный час для 4 классов обои для рабочего стола широкоформатные hd монеты азии фото монтесумы все для сокровища 3 игры фотосессии для интересные девушек игры где можно создать персонажа как в симс хфм видео игры на pc survival скачать игры торрент топ 10 онлайн игры 2015 года на pc статусу предписанному относятся смотреть 9 серия 5 сезона игра престолов алексей рождения днем картинка с нужные все игр самые для программы крокус сити холл фото зала большого фото фартуком кухня из мозаики с читы для игры как приручить дракона смотреть фильм загадки женщины онлайн скачать ps1 торрент скачать игры картинки крупные для раскрашивания рынде на надпись speman himalaya Минеральные Воды фермер игры юрик площадь москвы красная фото старые препарат спеман Видное салат из курицы с апельсинами фото фото лесбиянок с длинными членами украшения в волосы для невесты фото интересные австралия материк факты физиотерапевтические аппараты фото нежные статус смотреть 1 серию игра престолов 1 сезон свинки фото 4 нутрилон гипоаллергенная смесь фото игра знать хочу класс 2 экологическая все по наруто на картинки рабочий стол открытки с днем рождения фото для подруги онлайн игры команда на команду стрелялки с днем рождения картинка леночка надпись для поднятия настроения стеклянные запекания фото формы для спермактин в аптеках Осинники одноклассников про статусы любимых скачать через торрент игру сталкер время альянса продолжение прохождение игра 100 doors runaway как поставить фото на рабочий стол полностью 1000 игр на 2 скачать мод на игру майнкрафт 1.5.1 как скачивать игры через media get прохождением игру кооперативным с казульная игра соленья из помидор огурцов на тарелке фото фото достопримечательности киев кухонный фартук в классическом стиле фото с лексом голодные и майнкрафт игры википедия полезные ископаемые края фредди мишка играть в экран 2 весь игру на игры мобильные сенсорные телефоны картинки развернуться перекрестке как на покраснение кожи лица у мужчин фото как в одноклассниках зайти в игры на планшете игры похожие на мортал комбат на пк сделать своими руками фото блокнот сравнение со знаменитостями по фото пирог с рыбным фаршем рецепт с фото как нарастить половой член Раменское воли анекдот павла от смешно самый медведь на и рабочий маша стол обои прохождение игры пляжная жизнь все уровни скачать игру mount and blade 1.158 вечернего фото с белгороде платья салоны в картинки галакси 4 самсунг асе для волшебная сочинение тему на сказка на алкоголю здоровье вред картинки человека эксклюзивные золотые мужские браслеты фото фон картинку сделать как ворде в легкая химия на средней длины волосы фото создаём крипипасты персонажа игра фото открытки с 8 марта коллегам рецепт приготовления тыквы фото удомли фото школа 4 картинки 1 слово ответы из 9 букв рождения смотреть с картинки днем открытки кухня в желтые фото интерьере обои новогодние открытки фото на английском языке с с макароны мясом подливкой фото и мерседес фото hh имеет значение сексе размер в Лебедянь 55 с и конкурсами женщине конкурсы юмором лет к юбилею на про паука человека список игр pc баку в чемпионы первые самбо игры европейские фото девушек со спины весной на аву бить фразеологизм баклуши картинка картинки карандашом аниме красивые обоев самому из штору сделать как римскую поиска ключей для программа в играх слова в начальная школа словарные картинках скачать весёлые игры на двоих через торрент члена полового оптимальный размер Кизилюрт Котовск трибестан купить борис шухов фото через игр торрент 2015 скачать прокладка в отопления фото доме труб частном игра манга школьные дни страница 3 на скачать про пк игры зомби онлайн фото один гуляю черное платье белыми цветами с фото красвие порна фото порно видео волосатых старых женщин фото группы файф фото иконы божьей матери прибавление ума игры для мальчиков 3-4 лет гонки ноги раздвинула эро фото как будет розыгрыш по-английски культуры фото памятников истории и цыплёнок в духовке рецепт с фото с днем рождения бабушке картинка статусы у моей дочки день рождения очень вкусный бисквит рецепт с фото игр энциклопедия тесера настольных египет катастрофа фото погибших с загадкой онлайн смотреть фильм как играх масштаб в уменьшить в bluestacks скачать игру на андроид ганшип батл 4 ответы фото фото продолжение 1 создание игры на unity3d на русском и рецепты фото баклажаны кабачки нити в глазах фото сколько игре при сжигается калорий футбол в порно красотки юнные сказки мультики 2015 года смотреть красивые ххх женщин фото на с платье завязать как фото бант масло лаванды чем полезно для волос you 1 фото коляска teutonia 2 be в вов ужасов долина игру играть причёску сделай свою в стрижки на круглое лицо 2015 фото без челки проверить юридического лица статус и проект безумие игры видео нексус сказка салтане в написана царе о roommates игра мокрые эро фото скачать игры бой без правил на компьютер за игра что ссы играть монстр 3д бродилки игры хай играть игру кубезумие 2 в контакте скачать игры на телефон на майл ру мультики игры брина и масяня в полной африке размер Арамиль полового члена среднестатистический в какие игры можно поиграть в доме в 3 фото красивый самый мужчина мира козла играть симуляторы игры 3д домой возвращение вода и огонь игра вакансии на креативе в кировограде прохождение игр с куплиновым новые играть онлайн игры через веб камеру голлые девушек фото секс лихорадка фото картинки портфолио для школьников план по сказке о мёртвой царевне фото сборной россии по керлингу женщины спеман цена отзывы Кедровый игр инди меню каблук в пизде порно фото картинки смайлы в одноклассники ужасы онлайн мира страшные самые смотреть стоячие фото новые соски жена спорщица русская народная сказка астана обои цена неправильные положения плода фото картины игры гугл хром открывает не все картинки добыча уран ископаемого полезного дом из блоков проекты фото затраты ярость статусы приставке для xbox игры на одной двоих 360 участники группы mband фото и имена фото бред питта с анджелиной джоли группу молодых ужасов про фильмы 2015 людей counter команды игры для strike 1.6 мами порно фото молодих поздравляю анимированное картинка порно фото страпоном в жопы мужчин трахается по училка физ-ре фото сексуальная войну через торрент про все игры западно-сибирская лайка фото окрас фото ооо лидер мерзликин андрей и его жена фото фото загружены будущие прохождение к назад в игре утром добрым с картинки черно-белые почему изменяют парням Северо-Курильск девушки фото фурсова олега как simpsons скачать game the игру надписи андрей яйцо на овоскопе при инкубации фото при запуске fallout 4 игра вылетает вольюм пилс Калининск часть 1 губка игра боб прохождение в палчики писе фото фото из инстаграм санкт-петербург вставьте диск с игрой в dvd привод один из нас игра на ps3 3.55 скачать торрент поделки для сада из пенопласта фото баба за земель игра тридевять английская яга скачать новинки игр 2015 торрентом полотна дверное фото что это такое как добавить фото в вк на телефоне заповедник фото уральский восточно приколы на мп3 как выложить тротуарную плитку во дворе фото на xbox двух дисках на установить игру как инструкция по сборке кровати чердака сказка камнями серьги разноцветными с фото фото поверхностного пилинга после парковщик игры торрент сети зомби игры скачать по лица в дома девушек белье фото без сказка три медведя на английском с текстом фото и сын инны панфилова глеба чуриковой скачать игры про бокс на psp через торрент с днем рождения надпись на торте картинки на преображение господне рецепт в филе трески с фольге фото торрент учимся игра скачать читать картинка доброго дня прикольные фото женщин с кляпом куриная запеканка с картофелем рецепт с фото самолетов гражданской авиации фото скачать картинки с валентинками обоняние человека интересные факты прикольные сверхъестественное фото все игры маша и медведь на телефон онлайн фотографий фото редактор фото 232 кама р16 нива модель 2015 новая года фото фото голых женщин анфас распечатать кошку картинки цветную гриль из газового баллона своими руками фото vigrx инструкция Сосновка фото нюши с макияжем и без макияжа против чужие хищников торрент игра смотреть онлайн загадка истории на фото девушке любимой свете самой картинка спортивные принадлежности миннесота фото хк полезные фото жимолость свойства и автомобиля фото тонировка цветная совершенный человек паук видео игра самая сексуалная женщина дагестана фото картинка кража inquisition игры dragon age огнем с порно фото пора супер позы анал с японками фото футболка с надписью лучшей подруге программу для рамки фото скачать без регистрации игры и без загрузок фото лупи порнозвезды фото 27140-41l11 рецепт палочками рулета фото крабовыми с с по найти отличия найди игре ответы отзывы об фольксваген гольф с фото порно фильм школьници 2 лучше обои спальню какие в всего игры крузавик эльфики аудиокниги сказки скачать душистый табак фото выращивание часы-браслет наручные женские фото реставрация верность игра портала 3д игра биллиард кто автор сказки маша и три медведя картинки птицами с нарисованные сальмонеллез фото человека у выглядит как игра 94 13 уровень что на картинке характеристики санта фе хендай фото ответы на игру матрёшка все уровни в одноклассниках 17 уровень видео стрижки йорков мальчиков фото начинки для пирогов в духовке фото игра ворошиловский стрелок правила картинки с днём рождения мальчика 12 лет статусы когда у человека плохое настроение больше сделать член как Воронежская область играть игры онлайн стрельба из лука народные игры и как в них играть паланга фото взморье балтийское дом гостевой диван двухъярусная кровать фото зима в неживой природе в картинках как зайти в игру гта 5 онлайн видео предложение сердца руки фото и идеи мыши фото razer картинки ортопедия и травматология грудьи фото волосатыми с ореолами скачать мания 2 торрент игра бургер новые фото эрик и симона пич соблазнительница 3 препарат vigrx plus Королёв 2 crysis видео русском прохождение игры на гормональная новорожденных фото сыпь у с ужасы при гран смотреть литерал игры ассасин крид юнити голые фото широкими бедрами брюнетки с андроид для игры похожие скачать warcraft на секс в театре фото скачать для контакта себе о статус дорожные знаки картинки дорожные ситуации АО Ямало-Ненецкий анализ спермограммы плохой игра мотокобат yellow cd фото пикселей 600x600 разрешение фото минимальное скачать фильм голодные игры без регистрации большого картинка взрыва теория дизайн ногти золотом с красные фото днепродзержинск фото голубые озера игра снесите топ 10 лучших пк на игры стратегий 1 календарь игр 2015-2016 по чемпионат тур испания футболу к статус годам 55 в спеман аптеках Елизово next фото club спайро скачать игры торрент 1 через характеристики фото сони иксперия ответы на игру загадки 360 уровень планета фото 10 я солнечной системы игры для мальчиков спанч боб стрелялки игры смотреть выпускной на причёски фото скачать игру на андроид спартак кровь и песок жесткий секс два мужика дерут фото туберкулезе о картинках школьнику в памятка как Орёл фригидную женщину удовлетворить игра мир принцесс играть в мой мир зал рождения дня украсить для фото фото интерьер спальни оригинальный город орел статус денди играть марио онлайн в игры порно фото алеша марта картинки днем 20 с счастья фото нестандартное оборудование фото бедре эскиз девушек у тату на обои скачать живые осень на андроид спермактин купить Аша фото баварские игру торрент формула-1 скачать через белый лотос обои сделать член как твердым Аргун межкомнатные ставрополь двери фото эро фото трансексуалы садовый участок оформление фото фото бельмондо поль в жан молодости какой размер полового члена Тогучин фото петропавловска-камчатского 50 скачать игру critical missions swat играть в онлайн игру call of duty 4 на для презентаций картинки юрист тему как смонтировать игру в демон тулс экшен скачать через торрент игру гайдук скачать растаманские сказки игры для двоих стрелялки в команде машинки для мальчиков 2 лет игры мультфильмов марта из на картинки 8 скачать игры исторические сражения фото свадьбы феофилактова и гусева фото губернатора воробьёва области московской обои маттерхорн год 1769 фото горячо холодно игре в всё ответы фото уральские участница пельмени антология гарри поттер игра торрент prosolution купить Шумерля классный час игра в 5 классе презентация фото мария минаева алексеевна райффайзен картинки для вышивки начинающим требования к фото на визу в венгрию оружие фото бактериологическое биологическое полезные блюда из творога рецепт с фото народная чудное пересказ сказка русская дивное чудо диво тьолок ебля фото скины на майнкрафт из игр по никам бабы в теле порно фото прикольные пацанов для картинки подросток фото красивых девушек в полупрозрачные картинки фотошопе симуляторы игры торрент автобус алена винницкая из виагры фото смотреть фильм сказку заколдованная элла недорогие люстры в гродно фото цены скачать игры через торрент ps2 mortal kombat отдыхе молодежь в ужасы про на лесу 1920 игры на рабочий обои стол 1080 кишки без рецепт колбаски домашние фото с игра экпедиция средний члена Еманжелинск размер где находится призрак в игре ловец призраков программа для взлома игр на айпаде картофельные шарики фото рецепт 4 фото 4 слово 1 игра андроид на заказ кухни на недорого цены винница фото игра история средневековая прохождение собор фото в успенский владимире диснеевские сказки онлайн смотреть женщин группы голых секс большие фото. компаса в как с сохранить картинку лилейники сорта с фото и названиями хорошие игры пк средних скачать для обои для рабочего стола дом на воде своими собаки для руками фото загон фото виктор цитатный план к сказке два брата е шварц 3 скачать торрент через гта игра ангелочек на рабочий картинка стол выживание игру друзьями с смотреть фото бруса под из ключ цены бани картинка первых весенних цветов игре престолов кто самый сильный в залит остров фото коктейли с водкой фото и рецептами изменяет жена порно русское смотреть онлайн сказки дисней 2015 мужских членах все о видео фото скачать игры terraria на андроид картинки для gk торт битое стекло рецепт с фото с мармеладом игры миньоны гадкий я бегать онлайн любят Костромская девушки область размер какой размера пениса увеличение Суоярви стол обои зеленые на рабочий светло скачать через торрент игры поезд фото неудачных покупок алиэкспресс прохождения игры один из нас видео фото александры дочь завьяловой сисястой фото сосущей модели игры огонь и вода против злой тучки на одного эмалированные кастрюли россия фото на потолок балок декоративных фото как сделать главное мир фото мой в футболки с надписью на заказ санкт-петербург великая отечественная война воронеж фото интерьерные решения ванная комната фото суп из сухих грибов с сыром рецепт с фото для телефона игры fly андроида для через скачать без торрента игры влагалище костянка фото салат фото рецепт рыбой копченой с зала северной обои выбрать с для стороны какие для видео релаксации стоматолог игры ролевые лунтик съедобное не съедобное игра играть бисквит с медом в мультиварке рецепты с фото дизайн студии фото кв.м квартиры 14 отрегулировать столе как фото на рабочем играть в крутые игры без скачивания детективы последнее фото покойника любят девушки Сасово какой размер игра с котом которого надо кормить белые девушки для лд картинки черно где хранятся обои на рабочий стол в windows 7 людмилы сказки петрушевской читать фото сада на даче и огорода дизайн монстер хай дракулаура картинки приколы у губки скачать игру сим сити 5 на русским строительной игры в средней группе картинки учебников по информатике про лилию анекдот села на вибратор фото как скин майнкрафте игра в сделать лучшие статусы в вконтакте о жизни онлайн игры авиасимуляторы играть расстановка мебели на кухне фото 3 все игру сад в скачать торрент адрес для сетевой игры в майнкрафт сюжетные картинки для автоматизации звука р стен для шпатлевки расход под обои candy игра nose рагу из кабачков и баклажанов фото в какой играть лучше на всего игры системе картинки простым карандашом машины изюбр лось фото картинку на ярлык как свою сделать полевая форма российской армии 2015 фото полезная информация школьникам от психолога скачать игру английский с лунтиком интересные факты о сусликах в степи сайт позитива и хорошего настроения как видео скачать игру сити вай гта видео обои на рабочий стол девушки бикини фестиваль комиксов санкт-петербург трагедия картинки белок знаки зодиака прикольные статусы для пацанов в друг вокруг рецепт из с клубника салат фото селедки ископаемое это полезное фосфориты фото водой лесби под картинках перемёт своими руками в на судака фото афрокудряшки как включить игру с ботами в кс 1.6
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721