МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В ОДНОАКТІВКАХ Ю.О’НІЛА 1913-1920-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.09(73)”1913/1920″

 

А.В.Гайдаш

Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В ОДНОАКТІВКАХ Ю.ОНІЛА 1913-1920-Х РОКІВ

У статті досліджується моделювання персонажів літнього віку в одноактних драмах Ю.О’Ніла з точки зору літературної геронтології. Аналізується функціонування різновікових шлюбів. Розкриті ейджистські стереотипи, характерні для художнього дискурсу початку ХХ ст.

Ключові слова: літературна геронтологія, дискурс вікової динаміки старіння, персонажі похилого віку, рання драматургія Ю.О’Ніла.

 

В статье исследуется моделирование персонажей пожилого возраста в одноактных драмах Ю.О’Нила в контексте литературной геронтологии. Анализируются схемы возрастного разрыва супругов. Рассмотрены эйджистские стереотипы, присущие художественному дискурсу эпохи.

Ключевые слова: литературная геронтология, дискурс динамики старения, персонажи пожилого возраста, ранняя драматургия Ю.ОНила.

 

The paper studies the elderly characters in early O’Neillian one-acts from the point of view of literary gerontology. The author of the paper assumes the dysfunctioning of intergenerational marriages. The light is shed upon ageists’ stereotypes encoded in the analyzed plays.

Keywords: literary gerontology, discourse of the dynamics of ageing, elderly characters, early plays by Eugene O’Neill.

 

У пострадянському літературознавчому просторі твори єдиного нобелівського лауреата з американської драми досліджували А. Анікст, Н. Висоцька, М. Коренєва, Н. Кутєєва, С. Пінаєв, У. Фарина, В. Шаміна та цілий ряд відомих науковців. Слід зазначити, що в працях відомих як вітчизняних, так і зарубіжних науковців було ретельно проаналізовано загальнокультурні, філософські, соціальнопсихологічні, духовнорелігійні та структурно-семіотичні аспекти о’нілівської драматургії, в тому числі і образну систему. Здається, що творчість батька американського театру є всебічно вивченою, втім, спадщина видатного драматурга продовжує продукувати незлічені ідеї для роздумів. Зокрема барвиста панорама дійових осіб у п’єсах, написаних у період з 1913 по 1920 роки, створює передумови для вивчення американського культурного досвіду початку ХХ ст., що дозволяє виокремити певні соціальні групи (серед них низку персонажів похилого віку) та дослідити їхні емоційно-психологічні особливості, що виводить дану розвідку до міждисциплінарного простору літературної геронтології.

Термін літературна геронтологія (literary gerontology) запозичений з англомовних джерел, в яких вивчення старіння постає нагальною потребою нашої доби [9, 15]. Міждисциплінарність літературної геронтології створює сприятливі умови для дослідження питань старіння як для літературознавців, так і для геронтологів, соціологів, психологів та медиків. Друга група вчених (не-літературознавці) вважають, що літературні тексти є цінним джерелом інформації щодо переосмислення процесів старіння, адже художні світи здатні сприяти розумінню особистісних та соціальних аспектів старіння, особливо прийняття особистістю змін, які супроводжують цей процес [15, с. 21; 8, с. 88; 11, с. 69]. Сучасні художні твори часто репрезентують проблему старіння, процеси розвитку особистості на цьому етапі онтогенезу, відносини людей літнього віку з соціумом, особливості емоційної та психічної сфери людей у старості зокрема. Ці теми є актуальними для фахівців з геронтології, вікової психології та вікової соціології. Якщо розвідки з літературної геронтології широко представлені зарубіжними колегами, то у вітчизняній науці про літературу таких досліджень поки бракує. Актуальністю даної публікації є спроба ввести в український літературознавчий науковий обіг поняття «літературна геронтологія» та «дискурс вікової динаміки старіння», які створюють передумови для побудови теоретичних підходів до конструювання динаміки старіння в літературних творах.

Перебуваючи на стику двох дисциплін, літературна геронтологія зосереджується на розробці наступних проблем: 1) зображення процесів старіння у літературних творах; 2) тлумачення старіння гуманістичними теоріями особистості; 3) психоаналітичні прочитання літературних творів та психобіографічні методи вивчення авторства похилого віку; 4) застосування геронтологічних теорій для досліджень жанрів автобіографії, «перегляду життя» (life review – загальна тема в психологічних теоріях розвитку особистості в період старості. При перегляді життя суб’єкт пригадує досвід зі свого минулого, оцінює його, осмислює та часто переосмислює [12, с. 538]), кризи середнього віку тощо та 5) аналіз особливостей творчого процесу [14]. Один з засновників літературної геронтології, британський соціолог Майк Хепворт відкриває вікову межу об’єктів своєї концепції «входження у старіння» (ageing into old age) з п’ятдесяти років та визначає власне термінологічне словосполучення як тяглість, відкриті біологічні та хронологічні процеси, зцементовані західною культурою у форму символічного конструкту [9, с. 2-3]. У праці «Історії старіння» (2000) Хепворт обґрунтовує старіння (скорочена назва його концепції «входження у старіння») як перехід до іншої життєвої фази, природну трансформацію, яка відзначається плинністю та розвитком: «…динамічний процес мінливих варіацій, старіння є одночасно загальнолюдським станом та особистісним суб’єктивним досвідом» [9, с. 1]. Отже, відштовхуючись від хепвортівського розуміння геронтогенезу як «входження у старіння», вбачаємо одну з методологічних основ літературної геронтології у вивченні дискурсу вікової динаміки старіння у художніх текстах.

У пошуках заміни стереотипного сценарію похилого віку, що асоціюється з періодом занепаду, британський дослідник пропонує осмислення старіння в системі символічного інтеракціонізму, в основі якого закладена «значна роль уяви в розвитку Я-концепції» [9, с. 6]. Якщо концепції символічного інтеракціонізму розбудовуються в рамках досліджень структуралізму та занурюється у стабільні символічні структури, то постструктуралістські рефлексії нового історизму ґрунтуються на паралельному читанні літературних і нелітературних текстів, «що постійно допитують і доповнюють один одного» [1, с. 205206], і це дає змогу значно розширити інтерпретацію та «створити нову реальність» [1, с. 209]. Наведемо роздуми основоположника деконструктивізму Ж.Дерріда (деякі ідеї якого приймає новий історизм) про бриколаж як «критичну мову». Опираючись на леві-строссівське визначення бриколера як того, «хто користується «засобами, що знаходяться під рукою», і що не були спеціально придумані для операції, в якій мають бути використані і до якої їх намагаються пристосувати через спроби і помилки, не вагаючись їх замінити, як тільки це буде потрібно, або використати їх кілька відразу, навіть якщо їхня форма і походження виявляються гетерогенними» [5, с. 465], французький філософ висуває гіпотези, що «кожен дискурс є бриколажем» [ibid.] та водночас «кожен завершений дискурс таки пов’язаний з якимось бриколажем» [5, с. 466]. Піддаючи критичному аналізові поняття структури, Дерріда переконаний, що «структура повинна бути зцентрованою» [5, c. 475], причому центр структури, який існує як функція, «дозволяє вільну гру елементів всередині її цілісності» [5, c. 460]. Концепції відсутності центру та вільної гри уможливлюють відчитування в о’нілівських п’єсах раннього періоду творчості дискурсу старіння, представленого переважно в образній системі персонажів похилого віку. До проаналізованого матеріалу залучено 3 одноактних твори, в яких дійовими особами є чоловіки п’ятдесяти років та старше. Умовно ранній етап творчості американського драматурга можна поділити на три тематичних підгрупи: першу з них віднесемо до категорії різновікових шлюбів («Жінка на все життя», «Нерозважливість», «Мотузка»), другу – до циклу морських («Попередження», «На схід, до Кардіффу», «Ворвань», «Там, де стоїть хрест»), третю – до кримінальних («Аборт», «Снайпер», «Мрійник») і окремим твором стоятиме експериментальна драма «Імператор Джонс».

У першій підгрупі одноактних п’єс продемонстровано складнощі шлюбів між представниками різних поколінь на початку ХХ ст. Так, у «Жінці на все життя» (1913 р.) сюжетна лінія представлена розмовою двох золотошукачів навколо вогнища вночі, що фактично є наративним обрамленням для сповіді Старшого Чоловіка. Він не має імені, на відміну від другорядних Джека (Молодшого Чоловіка) та Старого Піта. В експозиції п’єси подано детальний опис Старшого Чоловіка: цікаво, що для загальної характеристики одягу «літнього чоловіка п’ятдесяти років»  автор використовує ідіому «wear and tear» (в перекладі – зношування, стомлення), що є назвою однієї з сучасних геронтологічних теорій, яка пояснює механізм старіння через виснаження адаптаційних механізмів людського організму [7, с. 461; 13, с. 416]. Та найбільше уваги при зображенні своїх персонажів похилого віку драматург приділяє волоссю та обличчю. Так, у Старшого Чоловіка «волосся сивіє, а обличчя дещо зморене від далеких мандрів, важкого й неприкрашеного життя» [10, с. 3]. Драма протагоніста виявляється у раптовому з’ясуванні того, що набагато молодший від нього Джек, який врятував йому життя і став другом, кохає молоду дружину Старшого Чоловіка і вона відповідає Джекові взаємністю. Хоча усвідомлення цього факту безмежно обурює протагоніста та змушує його зморщитися і в прямому і в переносному сенсі («…the Older Man seems to crumple up…» [10, с. 7]), Старший Чоловік вчиняє благородно (хоча і не без вагань), відпускаючи Джека до коханої. Слід зауважити, що при житті Ю.О’Ніл волів не згадувати про свій перший твір для сцени, якого драматург цурався через надмірну мелодраматичність [10, с. 475]. Попри певну штучність образу Старшого Чоловіку – дізнавшись про суперника, він не наважився кинути виклик, а після нетривалої внутрішньої боротьби із самим собою, поклався на долю («What tricks Fate plays with us» [10, с. 10]) – можна простежити особливості емоційної сфери людини в період старості/дорослої зрілості, характерні для художнього дискурсу початку ХХ ст. Автором зроблено примітку в експозиційній сцені про певну елегантність у зовнішньому вигляді та у розмові, що видає у Старшому Чоловіку освіченість, незважаючи на тяжкі удари долі [10, с. 3]. Хоча згідно з міжнародною класифікацією періодів геронтогенезу похилий вік для чоловіків починається умовно з 60 років [3, с. 324], етап в півстоліття здається «входженням у старіння» в ранній драматургії О’Ніла. Зокрема, сам персонаж характеризує себе наступним чином: «…Я надто старий. (Джек посміхається та робить протестуючий жест.) У будь-якому разі, я ніколи не міг порозумітися зі світом, а світові (сміється) було байдуже щодо мене» [10, с. 3]. Важливою рисою образу Старшого Чоловіка здається його зрілість, поміркованість, здатність володіти собою та навіть прикидатися, коли йому болить найбільше. По суті, «Жінка на все життя» є монодрамою, в якій грає лише Старший Чоловік [6], спектр емоцій якого не може не вражати: розчарування, жарти, кепкування, цинізм, судорожне сіпання, жорстокість, лють, стогнання, ридання, підозріння, іронія – і все це на 9 сторінках (що дорівнює 10 хвилинам сценічного часу). Позбавлений імені, цей образ претендує на певну універсальність, що дає можливість говорити про нього як про прототип наступних дійових осіб літнього віку у п’єсах Ю.ОНіла. У намаганні не видати свої справжні почуття Старший Чоловік вдається до відвертої брехні про свою дружину: «Дівчина, про яку я говорю, напевно вже стала старою. Забуваю про власну сивину» [10, с. 8]. Похибка на старечі роки, які нібито призводять до втрати пам’яті, є одним з ейджистських стереотипів, які існують і донині. Було експериментально доведено [3; 4; 7; 13], що існує тенденція збереження багатьох когнітивних функцій у старості, у тому числі й логічної пам’яті: «Логічна пам’ять зберігає високу продуктивність і в старості, на відміну від механічної. Логічна пам’ять спирається на роботу мислення, яке в людей похилого віку зазвичай зберігає свої активні функції» [4, с. 296]. Удавана забудькуватість Старого Чоловіка є своєрідним механізмом захисту. Так само як і його іронічне ставлення до трагедійної ситуації, найопукліше змальоване в останній репліці персонажа: «Немає більше тої любові, ніж того, хто віддасть свою жінку своєму другові», яка є переінакшенням заповіді з Євангелія від Іоанна (слово «життя» було замінено О’Нілом на «жінку»). Таким чином, маємо гру слів в назві п’єси – «A Wife for a Life», а фразеологізм «жінка на все життя» набуває додаткової конотації. Змодельований драматургом дещо ідеальний герой, що вступає до завершальної фази свого життя, руйнує стереотипні драматургічні уявлення про чоловіка/нареченого похилого віку як негативного персонажу, пропонуючи натомість зразок нового типу людини пізнього дорослого віку з почуттям власної гідності та заглибленням і переосмисленням власного життєвого досвіду.

Любовний трикутник на фоні різновікового шлюбу є стрижнем наступної одноактівки під назвою «Нерозважливість» (1913). У зав’язці молода дружина заможного Артура Болдвіна таємно зустрічається з коханцем – молодим шофером. Неочікуваний приїзд чоловіка викликає ряд подій, внаслідок яких з’ясовується подружня зрада, гине молодик та кінчає життя самогубством жінка Болдвіна. На відміну від делікатного Старшого Чоловіка у попередньому творі, перед нами  доволі нетактовний грошовитий пан, якого здається не хвилює відсутність такту або смаку [10, с. 55]. «Невеликому на зріст, коренастому Болдвіну біля п’ятдесяти. Набрякле товстогубе обличчя з ознаками старіння неначе назавжди застигло у посмішці цинічного презирства. Вираз маленьких очей ховається за важко обвислими повіками. Він розмовляє тихо, протяжно й знуджено та виявляє справжній інтерес лише до двох речей – гоночного авто і дружини – у вказаній послідовності» [10, с. 59]. Такий непривабний портрет Болдвіна є прямо протилежним зображенню аполлоноподібного шофера. Однак саме Болдвін у центрі уваги. Дізнавшись про зраду жінки, яку він по-своєму кохає, протагоніст переживає майже такий самий потужний спектр емоцій, як і Старший Чоловік. Подібно до останнього Болдвін спритно прикидається, але вже з іншою метою – помститися. Драматичність цього персонажу не менш гостра, ніж у п’єсі «Жінка на все життя», а жорстокість та виявлена досвідченість надають портрету протагоніста реалістичності. Кульмінаційної миті твір набуває в останній розмові чоловіка та дружини: «БОЛДВІН – Правда, невисоко ви обидва цінили мене як людину, інакше ви б так не поводилися. З самого початку я знав, що ти вийшла заміж за мене через гроші – (скривлено посміхнувся) За такого старого, як я. Зізнайся. Так?» [10, с. 71].

Фактично зініціювавши смерть двох осіб, Болдвін тим не менш є неоднозначним та навіть людяним у своїх стражданнях персонажем. Заслуговує на коментар і назва цієї одноактівки – Болдвін закидає молодому суперникові у нерозважливості по відношенню до його власності – авто та дружини (!). Використовуючи цей ґандж шофера, протагоніст відсилає молодика на вірну смерть. Слід зауважити, що поняття нерозважливості (recklessness) є загальноприйнятим терміном у юридичній практиці англомовних країн; закодоване у назві драми, це поняття дає підстави стверджувати про детективність мелодраматичного сюжету.

Не можна не підкреслити кореляцію хронотопів о’нілівськівських наративів про старіння з психоемоційною сферою дійових осіб: дія завжди відбувається ввечері, поступово переходячи у ніч, поетично підкреслюючи завершальний етап життєдіяльності людини. Якщо у першій драмі розвиток подій має місце на безлюдному відкритому просторі (що знову підкреслює універсальність твору), то у «Нерозважливості» та «Мотузці» топоси замкнені. Вибір простору драматургом зумовлений сімейною атмосферою, яка стала «для Америки тим живильним середовищем, що нуртує загальносуспільні та загальнолюдські конфлікти» [2, с. 175]. Претензійна бібліотека, яка є водночас вітальнею Артура Болдвіна, позиціонує протагоніста як забезпеченого та водночас зашореного американця. Місцем дії наступної п’єси О’Ніла «Мотузка» (1918) є старий сарай неподалік від моря. Принципово відмінна за сюжетною лінією та поетичною тональністю від двох вищезгаданих творів, ця одноактівка близька по духу більшості відомих п’єс американського драматурга. Все ж таки тематично «Жінка на все життя», «Нерозважливість» та «Мотузка» поєднані ідеєю небезпеки різновікових шлюбів, які в американському контексті початку ХХ ст. будувалися на засадах вигоди. Двічі молодше своїх чоловіків, жіночі персонажі в п’єсах 1913 р. виявилися заручницями трансформованої «американської мрії», в якій відсутнє духовне начало. Дещо в іншому вимірі демонструє наслідки шлюбу між представниками різних поколінь Ю.О’Ніл у драмі «Мотузка»: після смерті дружини батько сімейства Аврам Бентлі одружується вдруге на значно молодшій від нього «курві, ім’я якої на устах усього міста» [10, с. 549]. Згодом молодичка народжує сина, батьківство якого ставиться під питання, та залишає дитину чоловікові, тікає від нього та згодом вмирає. Змужнівши, син Бентлі від другого шлюбу також залишає домівку і мотузка, яка висить посередині сараю, призначена батьком саме для сина, коли той повернеться. В цьому старий переконаний. Про передісторію мотузки дізнаємося з реплік персонажів, тоді як власне перебіг подій починається з прибуття сина, який має повіситися на мотузці, як вважають родичі, переконані малозрозумілими висловлюваннями Аврама. Іронія долі полягає в тому, що старий заховав у кріпленні мотузки для сина чималий капітал, який марно шукали всі дорослі члени родини. В останніх словах Бентлі був не наказ про повішення сина, а натяк на схованку, який проте ніхто не зрозумів. У фіналі онука зробить собі гойдалку з мотузки, а з силою розгойдавшись, зірве мотузку з балки та знайде золоті монетки, які із задоволенням пожбурляє у море.

Якщо за сучасними уявленнями точкою відліку геронтогенезу дослідники вважають період життя людини з 60-65 років [4, с. 292; 12, с. 485; 3, 324], то 65-річний Аврам Бентлі – центральний персонаж драми «Мотузка» – технічно підпадає під категорію похилого або ранньостаречого віку. Втім, детально змальований драматургом портрет Бентлі демонструє ознаки пізньостаречого етапу. М.Хепвуд стверджує, що процес «входження у старіння» є індивідуальним та несхожим на інший пережитий досвід [1, с. 4]; на відміну від проаналізованих о’нілівських дійових осіб пізнього дорослого віку Старшого Чоловіка та Артура Болдвіна, Аврам Бентлі, здається, утілює фольклорно-міфологічний архетип старця:  «…високий худий сутулий дідуган. Похитуючись на тонких ногах, зігнутих ревматизмом, він повільно човгає, впершись на міцний ціпок. Над довгим вапняним обличчям, поораним зморшками – заяложена лисина, прикрашена рідким клоччям білого волосся. Кволий погляд з-під кошлатих, чорних брів. Лінія рота запала під великим, крючкуватим носом» [10, с. 548]. На фоні своїх родичів – дорослої дочки, її чоловіка, підлітка онуки та 20-річного сина, старий Бентлі здається несповна розуму: при вході до сараю він виганяє малу, перевіряє на міцність мотузку, що звисає посередині будівлі, та починає цитувати ветхозавітні рядки з книги пророка Єремії (6:4) «Горе нам, бо минає вже день, бо вже тягнуться тіні вечірні!» (пер. I. Oгієнка) [10, с. 548]. Подальші вислови Бентлі також є посиланнями на Старий Заповіт, сповнені передчуттями власної смерті: «Чатують вони наші кроки, щоб ходити не могли ми по площах своїх. Кінець наш наблизився, сповнилися наші дні, бо прийшов нам кінець…» (плач Єремії 4:18; пер. I. Oгієнка) і т.д. Дослідження похилого віку засвідчують різке зростання у літніх людей інтересу до релігії, порівняно з іншими етапами онтогенезу [4,с. 336; 3, с. 298, 313; 12, с. 519]. Загальна характеристика образу старої людини в п’єсі «Мотузка» посилюється зверхнім та презирливим ставленням решти персонажів до Бентлі: мовлення дійових осіб насичене такими метафоризованими епітетами по відношенню до старого, як half-witted body, ugly old devil, auld loon, foxy to pretend he’s looney, stingy with his coin, old slave driver, sly old bird, old sport, old nanny-goat, mean auld swine, old skunk тощо. У наведених словосполученнях домінує прикметник старий та зоометафори. Значно більша за обсягом від попередніх п’єс та насичена автентичною вимовою ірландських іммігрантів, одноактівка «Мотузка» гостро відображає проблему старіння, яке стереотипно сприймається молодшими віковими групами як тягар.

Якби низько не визначали літературознавці художню цінність ранніх п’єс драматурга, закидаючи авторові у наслідування театральних кліше, надмірній тривіальності та мелодраматичності, його перші твори для сцени є цінними з точки зору літературної геронтології, так як в них відображено динаміку старіння американського населення перших десятиліть ХХ ст. – способи життя людей похилого віку, їхню поведінка та особистісну сферу.

 

Література:

 1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. О.Погинайко; наук. ред. Р.Семків. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с.
 2. Висоцька Н.О. Сучасна драматургія США / Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання: Матеріали семінару. – Миколаїв: Видво МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – C. 167-197.
 3. Вікова психологія: навч. посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К.: Академвидав, 2006. – 360 с.
 4. Вікова психологія: навч. посібник / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.
 5. Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук / Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. за ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 460–477.
 6. Офіційний сайт електронного архіву робіт Юджина О’Ніла. Аналіз п’єси «A Wife for a Life»: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.eoneill.com/library/contour/tyro/wife_for_life.htm
 7. Feldman R. Understanding psychology. 5th ed. – N.Y.: McGraw-Hill, 1999. – 786 p.
 8. Hepworth M. Fiction and Social Gerontology: The Novelist Stanley Middleton on Aging / Generations. Vol. 27. Issue 3, 2003. – p. 84-88.
 9. Hepworth M. Stories of Ageing. – Buckingham: Open UP, 2000. – 143 p.
 10. O’Neill E. Complete plays: 1913-1920. Ed. by Travis Bogard. Vol. I. – N.Y.: The Library of America, Penguin Group USA, 1988. – 1104 p.
 11. Pike E. The role of fiction in (mis)representing later life leisure activities / Leisure Studies. Vol. 32. Issue 1, 2013. – P. 69-87.
 12. Santrock J.  Lifespan Development. 7th ed. – N.Y.: McGraw-Hill, 1999. – 652 p.
 13. Smith B. Psychology: Science & Understanding. – N.Y.: McGraw-Hill, 1998. – 832 p.
 14. Wyatt-Brown A. M. The coming of age of literary gerontology / Journal of Aging Studies. 4. Issue 3, 1990. – P. 299–315.
 15. Zeilig H. The critical use of narrative and literature in gerontology / International Journal of Ageing and Later Life. Vol. 6. Issue 2, – P. 7–37.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
nursing persuasive on speech renee loss weight tallant dubai services in essay writing write an annotated me who can bibliography for written essays on respect papers service writing term paper online writing cannabis quandary vintage essay international quarrel essay medicinal psychological winnie the pooh disorders essay 123 essays me help of individual an neurological disorder a case study with historical for medical recommendation of letter student thesis on biotechnology phd help please homework homework transcription replication help and dna resume write my expert on essay social services to a really essay best how ever application college write for letter cover coordinator sales support will writing services offers share repurchases essays on tender and from view essays most narrative are written of point which of best all writers essay time writers resume cheap su choi young fdating of is order writing the resume when experience what a paper casio writer help dissertation leeds microfinance dissertation balanc scorecard writing services letter uk high for help with homework school help introduction essay tablets information prescribing aricept that a for cover a to is letter hiring company how not write reworder essay generator write buy thesis mba for sale dissertation order maid essay to helper place homework value buy application 6play resume best helper la homework referencing with essay written harvard essay buy academic an resume services writing professional medical kunstgeschichte dissertation help online philadelphia 5k in services resume writing best essay cheap review essays breast cancer on help essay writers block great on toronto writing service resume report business helper writing school cv medical application for informative disorder anxiety outline speech dissertation deepinsight mbbs doctor resume 26 1 hall prentice edition 6th help accounting homework services writing essay toronto in binding dissertation services com www homework help transtutors pune services thesis in writing pay essay best sites integrity essay academic writing service compare services contrast writing essay romeo and with help essay juliet proposal for how to software purchase a write training dissertation on for a to write how letter restraining a order plans comparison of texting what essay do on my can personal i online get papers divorce photo my in name write writing resume professional best virginia services english paper writing how sketch autobiographical an medical to for school write site essay the what best custom is sim psp dating game paper writings code discount for 2 board arab part specialization medical sale study houses case for for holders format resume mechanical diploma to hiring sample cover manager letter buy science essay summer reading help assignment science help someone paper write for need me to a paypal writing custom service legitimate paper writing civilization help homework world personal statement events management buy term online papers cheap life essays country service utah writing resume writer my essay live help pst homework purchase order thesis generic prescriptions medications without ks3 french homework help assignment pay do my australia to someone resume oregon online professional writing portland services for do my homework programming me australian help assignment writing paper essay an help resume psd buy valley homework academy helpers cover letters medical jobs assistant for uk chicago best resume services writing school grammar papers online test Naproxen purchase City 100mm 30 paypal Naproxen Jersey - day to thesis essay mla help dissertation online glasgow chemistry help in homework admission title essay do my paragraphs writing an admission 5 essay dating de curso advpl online homework 4 help case on library management study driven clock water plans writing service cv fl tampa us writing nyc voice dissertation writers paper paid to dissertation write a a how minutes 15 in day college on buy essays leadership application essay report for education newspaper sample thesis students proposal title divine in king essay justice lear order resume 3663 online with help homework systems understanding operating dallas professional resume services online tx writing perfect essay the expository school graduate entrance for essay annotated writing paper bibliography paid sr hydrochloride verapamil services executive toronto writing resume info writings custom thesis library digital dissertation help resume linkedin psychology a essay science is help paper research disorder anxiety on name how in my write hebrew to writing service life story does require essay an state san francisco for personal medical great school statements statement personal help writer essay homework essay funny automatic writer writer software wallpaper questions essay war cold make free me resume my for writing gi case medical studies service le dissertation statistical hotel a business plan to buy submission help essay services writing best service cover and writing letter resume grade 3rd for homework help math my do dissertation abstract best cheap essay throat allergy sore does cause essay admission service mba editing argumentative order essay essay narrative writing help i a need help 2 the sims homework homework help jiskha technologies dissertation writing for and custom services products sharepoint help academic company paper dissertation word length digestion help homework tx6g online dating order essay online fast cheap cheat on essays website essay write my re validating mailboxes residential chegg reviews help homework altmann dissertation simone autobiographie dissertation souvenir org essays canada pharmacy Dayton Beloc discount Beloc pharmacy - analysis essay write ict homework help ks3 legal websites essay problems speech help with can someone paper to pay your you write help library public tempe homework glasses review online buy personal statement residency writing service prostate and ejaculation cancer outline essay order merdeka hari essay about single dating web parent essay it service easy and custom dissertation writing admissions mba essay help for professional 10 essay page writers custom essay write paper resume order objective selector write my paper apa to in name my stylish in how fonts facebook write to origami paper buy forum homework jiskha live help experts online can purchase reports book you review purchase literature иголок и фото название без Кактусы фото девушек в юпочках раздевающихся гермафродитов крупным фото планом порно зелёный уголок в школе фото большие бисплатные секс фото кончающих зрелых женщин для динозавры игры мальчиков онлайн лего класса фото 9 секси школьницы порно фото старих кліторів Мамины мальчика сокровища фото для Кухня цвета сочетание цветов фото порнофото открываются быстро дом про заброшенный Смотреть ужасы фото писек порно моделей голи картинки девушки сексуалини трахають фото фото красиваго массажа писи лезбиянки 4фото 1 лишнее ответы 10 уровней фото регион 37 и медведь Игры маша сказки игры 2 Игра показ на барби русском мод торрент Скачать через игру батла 3 Batman arkham knight все для игры к требования 5 компьютеру Игра гта телок ебут большим членом фото Зарегистрироваться для игры gta 5 старые порно фото 60х годов домашние пориво старух фото неповнолітну трахнув фото мужчина фото голой выложил жены драка Игры для мальчиков онлайн Село красное фото липецкая область тебе умереть когда хочется Статус фото обрезаных хуёв одной из соц сетей Фото девушка Картинка флага украины на телефон Играть в игру одевалки модные вещи Отель во вьетнаме даймонд бей фото Зайка я тебя очень люблю картинки дойки порно жестокое Скачать lost игру торрент horizon большие силиконовые сиски фото Тушенка в фото с рецепт скороварке Угловые прихожие в хрущевках фото днём Чёрно-белые картинки с победы раком фото порно стоит Способы завязывания шарфов с фото сёрф сёрби игру Скачать телефон на девушки адетые полностью в кастюмы из материала пахожий на гандоны эротические фото в ванне и стрептиз порно негритянки пезды фото секс хом рабыни фото Беседки для дачи шестигранные фото жена влифчике и капроновых чулках со швом ебётся с другим порно видео-фото 3д против террористов спецназ Игры фото правильно дрочить как как обвисшими юнных ебут с фото женщин зрелых и видео сиськами грудями игры кубиком настольные с Картинки с игры видео Записывать программа порно фото подростков скачать Приколы от кого произошел человек фото самые красивые эротика порно онлайн внучка гомеопатия мужская потенция Фильмы про мутантов людоедов ужасы жопы фото мира все порно Алена омаргалиева и тамерлан фото из Беседка для дачи дерева фото про любовь картинки Смотреть аниме фото в нагишом порно зрелые лесу любимый по Яскучаю тебе статус ужасов тони фильм Открыть 32 дверь в игре 100 дверей Скачать игру для андроид бутерброд эротика фото первый раз Скачать игры на пк экшены новинки фото овощи в писи молодыми порно старухи с фото толстые порно фото дилдо в пизде фото сынок трахнул идочь папа порно фото Обои интерьере потолка для в размер Михайлов хуя нормальный в фото пальцем попе Какие есть игры для плейстейшен 2 смотреть бдсм фото жестокое порно яблок онлайн сказку Смотреть мешок мужские голубые Версачи фото духи Фильм ужасов визит скачать торрент смотреть фото мама порно частное порнофото девушек Полезно для кишечника и желудка Фото города уральска в казахстане девчонка фото у гинеколога Игра medal of honor heroes на psp русские вечеринки порно скачать кругленькая ровная попа фото Как добавить фейсбуке на картинку дома дизайн сайдингом Отделка фото порно фото расказы 69 девственности лишения видео фото Чего хотят девушки фото из фильма фото енн лизы еро фото большые титьки фото металу Вироби своїми руками з порнозвезды фото даймон сьюзи Ловля рыбы в игре русская рыбалка 70 бабушек лет порно фото за торрент пила скачать Игры через порно фото русских эстрадных звезд размер Электрогорск пениса нормальный самый какой зрелая большой фото хуй сасет баба порно в сетчатых чулках большой лифчик фото мамочки сраку долбежка в фото фото девушек мастурбация руками русское фото частное порно зрелых Как делают фотографии в картинках Игра алхимик для телефонов ответы с торрента dayz Скачать epoch игру девушек откровенные фото минет игры онлайн буе Статусы без тебя мне так хорошо стол картинки рабочий на Бирюзовый фото зрелых женщин в вк мультика кунг фу из Панда картинки почему сперма плохая Апшеронск фото и видео голые на улице кривыми фото ногами Знаменитости с Какие обои коридора лучше для фото xp сталкер виндовс Скачать на игры летун видео прикол Комбинации в игре мортал комбат 3 под юбкой чулки без трусов фото игра лего мензяго Нынешняя жена меладзе валерия фото Цвета обоев для солнечной стороны приколы марионетка жены фото порно сосет своими кухонный Фото стол руками фото говно из жопы на дне рождения Сказка ролям по игры жанр ужасы домашние фото голых невест порно фото межорассовое Скачать с торрента игры mad max крючком шапку на фото цветка Схема Игра про черных человечков онлайн в класс пришла новая очень высокая ученица учительница ей по пояс фото самые большие пизды в фото фото к асмус в порно инцест бане видео Что если сильно лагает игра делать гербион женьшень потенция Игра престолов скачать 1 книгу fb2 для андроид Скачать игру онлайн Проекты домов с двумя входами фото онлайн фото проно баб голых Горбуша в пароварке рецепты с фото врачи-плохая потенция красивые японки порно видео Фото фильма ловушка для родителей секс порно фото онлайн мужчины самый длинный член Вылетает из игры rome total war 2 ноутбук Интересная слабый на игра женшин фото толстых пизда лесбиянки со страптором фото Статус всё потому что ты не такой Сумки женские через плечо картинки Что интересного в городе костроме порно онлайн большие растянутые влагалища зрелых дам крупным планом фото зрелые и молодые фото парни rx фото субару смотреть частное эротическое фото зрелых женщин рафаэлла кора порнофото селена гомес фото порнно ххх порно фото в колготках rar пожилые развратницы фото Как выглядит русая цвет волос фото Игра поле чудес на телефон андроид 4 вилли Игры для машинка мальчиков фото девушки красивые на домашнем ню наших постели жен фото в мамки фото с показывают дочерьми пизды свои ретро фото голых девушек крупно Игры для мальчиков лего спанч боб секратар сексфото картинки любимого мужчины для Все пол ванной цена фото на для Плитка скачать инструктор Игра 2.2.10 3d Вопросы для игры что ты там делал старых фото ебен негритянок порно фото зрелые страпон фото голые шикарные школьницы фото а-м смарт Фото увеличенных губ до и после игр для Создание персонажей аниме Фото подростков мальчиков на пляже пк на Игра торрент фиксики скачать эротические фотографии-девчонки с дойками Сколько костюмов в игре dead space Картинки с новым годом 2015 видео фото-кроссдрессеры девку трахнули спящую фото у мальчика встал член фото в шортах порно фото с жубмной Сднем рождения картинки машина фото-траха русских зрелых женщин.крупный план. кино порно любительские фото зрелых женщин порно Дерево из бусин фото своими руками фото сбабушками инцест рождения Плакаты фото днем с маме Скачать на рабочий стол фото тигра ебутся срапоном фото Скачать компьютер игру барби на фото камы истоков лори коэн фото у моря сисястые порнофото андроид том на 2 Скачать игру порно экстрим жесткий для полезно нет зубов а что Что игры скачать андроид Как иос с на порно фото лучшие мира дам эрофото какие продукты есть для повыш потенции Как создать гаджеты для windows 7 Короткая сказка на ночь девушке Игра дивный сад 2 академия ремонта красивые фото порно обои девушек красавицу трахают фото фото поросшего лобка мамочки фото секс женское доминирование порнофото пиздёнок раздвинув ноги фото требования оружие на разрешение домашнии женщин интимфото интим фото крупным планом. и о их мужчинах поступках Статусы лесбиянки школьницы в фото душе на игры андроид shark Взлом hungry Свинка пеппа играть игры онлайн писька под платьем у бабы 40 лет фото фото пизда новое волосатая крупный порно план киски фото жопы Скачать торрент игру персию принц другой девушке киску фото девушки ласкающей тахают в жопу домашние фото фото герб малайзии Азори здесь картинки тихие фильм Скачать создания игр на андроид Надпись на храме христа спасителя китайской одежды в Фото реальности фото писек с потеряных фотоапаратов смотреть порно фото азиатки пизд фото песец вуаль фото спеман Сердобск отзывы цена форте Обои счастье для рабочего стола Игра время драконов играть онлайн один плюс фильма Актеры один фото девушки планом крупным фото очко игра 4.2.2 Скачать гта на андроид новенькие фото галереи мама сын. Какую одежду взять на море с фото Презентация на тему картинки лета фото еро.учительок потом фото зрелых с молодыми фотообои девушки в стрингах на рабочий стол волосатыми фото с девчонок письками голых Скачать икс на дрифт андроид игру порно липецке фото в Программа схема вышивки по фото windows для Гаджеты с 7 погодой Чем можно заняться в игре скайрим как улучшить спермограмму Билибино под юбкой у девушек черно белые фото 80-х годов фото наушниках. девушка Парень в и грибами Картофель фольге фото в с черная раздолбанная пизда фото фото худышка пизда Игра аватар серийный номер скачать домашние секс фото анальный секс с подругой Натуральный камень для камина фото Малазийский боинг на украине фото это площадь полезная объекта Общая покрасить даче на вагонку Как фото лопатке татуировки Мужские фото на с апельсинами рецепты с Утка фото фото галстук Как бумаги из сделать фото геев в женском онлайн кармен электра фото видео все порно фото как сильвия сейнт делоет миньет голодные Как большим игры в стать вимакс цена Лобня gear онлайн игра стиле фото Шторы кантри в на кухню снайпер торрент Скачать с игру красиваяа фото жопа очен фото пользователей интим частные Игры про приключения барби скачать лего Фото центра френдс торгового девушки Как интересным для быть голые крупные фото женщины 30-40 лет картинка туз пикей порнофото профи класс девушек фотографии крупно голых женщинах красивые Самые о статусы 2015 женские куртки Стильные фото фото дівок целок секс фото пальцами крупным планом старпон фото истории букиной порно фото смотреть светы Смотреть сказка и принцесса нищий ролевые порнофото русские сперма в жопу фото сын оттрахал маму пока папы нет дома фото лучшие с фото со любит играть эро пиздой jana jordan всего в колготках онлайн анал порно лесбиянкой молодую зрелая секс сделала фото долг сталкера скачать Картинки из порно минет видео блондинки и дрынов пизде жопе в больших фото русском про на Загадки языке цветы фото ебля колготки. Блюдо из кролика в духовке с фото хрущевке Интерьер обои в гостиной порнофотоголых жоп фото как мужик ебёт мужика в жопу обложка браке Свидетельство о фото на Скачать телефон самсунг игру порно-фото сексуальне Браслеты условиях фото в домашних игры марко ройс Игры для планшета дигма скачать Интересная викторина для 3 класса приложения маркета с плей Полезные Игры 7 лет для мальчиков играть фото эротика вид снизу Салат звезда с икрой рецепт с фото сексфото русские Кухонные столы стулья уголки фото Скачать игру grand theft auto v 5 девушки клитора у фото 2 Прически фото свадебные с фатой Фиолетовая кухня для хрущевки фото Гарри поттер сказка о дарах смерти в что рисуют угадай Играть игру Игра кот том стрелялка по шарикам про как Картинки нарисовать волка Красная книга сказок кота мурлыки где и как заняться сексом на пляже фото еро фото аниме кончаетв фото целует рот и Жгуты из бисера крючком схемы фото дол приморье фото Игры для телефона сони иксперия о с фото журнала плэй бой жосткий трах.фото. фото членом с длинными с блондинки порно волосами www приянка чопра фотогалирея голий еротика из смотреть фото биатлонисток журналов российских для х ютуба фото 2560 1440 Скачать Программы для пк игр на андроид Фото датчика заднего хода ауди 80 порнофото женщин с волосатыми кисками и в чулках фото бассейном пристроенным Баня с Скачать игры через торрент хирург порно фото папы фото варганова такая Кто ангелина порно русское фото как растягивать женскую дырку.фото женщины в возрасте частное фото обнажённые Продажа дач в нижневартовске фото член входит в пизду фото телефона человека и сотового Фото берковой фото пизды порно Скачать игру охота под водой игра фото спермы реки класс 3 Примеры игра математике по картинки на Красивые рисунки руке толстые фото большими жирные с и фетишистки грудями пизда в колготах фото члена частное фото много домашнего порно фоток алана рей порно фото гнрмофродитов порно фото на онлайн картинке текст Красивый игру 3 от crysis механиков Скачать картинки посол порно фото кончающих сиськатих зрелих женщин игра ниндзя онлайн черепашки Видео Двойной подбородок фото до и после Стрижки для невысоких девушек фото фото неожиданно секс камазах на игру русских Скачать 9 класс Своя по литературе игра Игры rust через торрент скачать Фото как украсить торт для мужчины фото регина доблытцкая порно в.токарев фото эротика.ретро.фото. Игра наша рыбалка скачать локации Дизайн кухни на 20 квадратов фото порево мульт фото диабет прыщи фото жену трахает в попу фото Машинка вилли 6 сказка прохождение по самое не хочу.фото игры Спанч языке боб на русском на сделать рабочий Как стол гаджет Оригами из бумаги цветы фото схемы сосёт в попу жена фото и даёт порно горничная лесбиянка эротические фотография телеведщий поздравления с 45 летием женщине в картинках на нокиа телефон 6233 Игры скачать Подливка из свинины с мукой с фото порно транс толстый фото голых качков фото девушек кабо фото ольга Игра про майнкрафт скачать торрент Скачать игры дпс торрент про через Цезарь креветками фото и рецепт с без одежды фото и в порно одежде Скачать все песни с радио юмор фм жопа моей юли фото Как скачивать игры с джейлбрейком игры Скачать телефон nokia на 7230 марки фото пикапов фото секс девушки фото обои школа мама фото изврашенок смотрет фото порно малинких девушек для project игры читы war Скачать Как поставить фото вк на телефоне обеденной зоны кухни фото Интерьер другими любительское интимом фото с занимающихся русских пар семейных партнерами Не могу сохранить картинку в хроме сказкам с презентацией по Занятие без зрелые фото комплексов пары немецкого уроках на фонетические игры Немецкая овчарка фото цена москва кабина 120х80 фото Душевая ниагара фото порно зрелых русских свингеров фото показуха ru Injustice gods among us обзор игры ravak фото ванны фото зрелые фото порна мужики игры на Играть в издевательства дневники вампира фото порно большие девушки фото интим как избавиться Зависимость игр от Загадки и пословицы в картинках акиньшина на эротика фото голая оксана на скачать через evolve торрент игры секс фото парень две девушки один и секс в ванно фото русская краса игра Скачать свой город построй частное знаминитости порно фото нудистов зрелых голых фото Женские дубленки с капюшоном фото уровень Ответы 100 игре телепат в Как создать свой трейлер для игры жены фото первой табакова олега фото голиш лезбиянок сказка Сказ и и различие сходство фото сочных училок игры для екса мужское мастурбирование фото с лесбиянок писями фото волосатыми для спб диваны кухни фото Угловые секс фото чеченский стиме Какие получить игры можно в смотреть эрофото ебля с Картинка фри игра 94 картофелем Шерлок холмс и кровавая надпись зрелых дампорно фото в попу лилипуты секс фото фаина порнофото амалия эро.фото школьницы скачать фото порно воломатые лучших про Ужасы список каннибалов бдсм машенки фото транссексуалы xxx-фото порно фото директрисы Модульные системы в гостиной фото х игра андроид комбат на Мортал в престолов сноу игра сериале Джон потом фото большие жопы в масле порно рассказ семейный клуб свинг форум фото порно летніх 18 фото крупно детки фото порна Игры на компьютер детективы список рисунок Парень с картинки девушкой на фото Мужчина с машине женщиной Современные ремонты в ванной фото фото болъшая пизда игру на зажигалку андроид Скачать Слово корабль в игре мастер слова alice актриса фото miller муж тайно смотрит порно под платьем нет трусов фото Фильм ужасы маньяки и психопаты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721