МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В ОДНОАКТІВКАХ Ю.О’НІЛА 1913-1920-Х РОКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.09(73)”1913/1920″

 

А.В.Гайдаш

Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В ОДНОАКТІВКАХ Ю.ОНІЛА 1913-1920-Х РОКІВ

У статті досліджується моделювання персонажів літнього віку в одноактних драмах Ю.О’Ніла з точки зору літературної геронтології. Аналізується функціонування різновікових шлюбів. Розкриті ейджистські стереотипи, характерні для художнього дискурсу початку ХХ ст.

Ключові слова: літературна геронтологія, дискурс вікової динаміки старіння, персонажі похилого віку, рання драматургія Ю.О’Ніла.

 

В статье исследуется моделирование персонажей пожилого возраста в одноактных драмах Ю.О’Нила в контексте литературной геронтологии. Анализируются схемы возрастного разрыва супругов. Рассмотрены эйджистские стереотипы, присущие художественному дискурсу эпохи.

Ключевые слова: литературная геронтология, дискурс динамики старения, персонажи пожилого возраста, ранняя драматургия Ю.ОНила.

 

The paper studies the elderly characters in early O’Neillian one-acts from the point of view of literary gerontology. The author of the paper assumes the dysfunctioning of intergenerational marriages. The light is shed upon ageists’ stereotypes encoded in the analyzed plays.

Keywords: literary gerontology, discourse of the dynamics of ageing, elderly characters, early plays by Eugene O’Neill.

 

У пострадянському літературознавчому просторі твори єдиного нобелівського лауреата з американської драми досліджували А. Анікст, Н. Висоцька, М. Коренєва, Н. Кутєєва, С. Пінаєв, У. Фарина, В. Шаміна та цілий ряд відомих науковців. Слід зазначити, що в працях відомих як вітчизняних, так і зарубіжних науковців було ретельно проаналізовано загальнокультурні, філософські, соціальнопсихологічні, духовнорелігійні та структурно-семіотичні аспекти о’нілівської драматургії, в тому числі і образну систему. Здається, що творчість батька американського театру є всебічно вивченою, втім, спадщина видатного драматурга продовжує продукувати незлічені ідеї для роздумів. Зокрема барвиста панорама дійових осіб у п’єсах, написаних у період з 1913 по 1920 роки, створює передумови для вивчення американського культурного досвіду початку ХХ ст., що дозволяє виокремити певні соціальні групи (серед них низку персонажів похилого віку) та дослідити їхні емоційно-психологічні особливості, що виводить дану розвідку до міждисциплінарного простору літературної геронтології.

Термін літературна геронтологія (literary gerontology) запозичений з англомовних джерел, в яких вивчення старіння постає нагальною потребою нашої доби [9, 15]. Міждисциплінарність літературної геронтології створює сприятливі умови для дослідження питань старіння як для літературознавців, так і для геронтологів, соціологів, психологів та медиків. Друга група вчених (не-літературознавці) вважають, що літературні тексти є цінним джерелом інформації щодо переосмислення процесів старіння, адже художні світи здатні сприяти розумінню особистісних та соціальних аспектів старіння, особливо прийняття особистістю змін, які супроводжують цей процес [15, с. 21; 8, с. 88; 11, с. 69]. Сучасні художні твори часто репрезентують проблему старіння, процеси розвитку особистості на цьому етапі онтогенезу, відносини людей літнього віку з соціумом, особливості емоційної та психічної сфери людей у старості зокрема. Ці теми є актуальними для фахівців з геронтології, вікової психології та вікової соціології. Якщо розвідки з літературної геронтології широко представлені зарубіжними колегами, то у вітчизняній науці про літературу таких досліджень поки бракує. Актуальністю даної публікації є спроба ввести в український літературознавчий науковий обіг поняття «літературна геронтологія» та «дискурс вікової динаміки старіння», які створюють передумови для побудови теоретичних підходів до конструювання динаміки старіння в літературних творах.

Перебуваючи на стику двох дисциплін, літературна геронтологія зосереджується на розробці наступних проблем: 1) зображення процесів старіння у літературних творах; 2) тлумачення старіння гуманістичними теоріями особистості; 3) психоаналітичні прочитання літературних творів та психобіографічні методи вивчення авторства похилого віку; 4) застосування геронтологічних теорій для досліджень жанрів автобіографії, «перегляду життя» (life review – загальна тема в психологічних теоріях розвитку особистості в період старості. При перегляді життя суб’єкт пригадує досвід зі свого минулого, оцінює його, осмислює та часто переосмислює [12, с. 538]), кризи середнього віку тощо та 5) аналіз особливостей творчого процесу [14]. Один з засновників літературної геронтології, британський соціолог Майк Хепворт відкриває вікову межу об’єктів своєї концепції «входження у старіння» (ageing into old age) з п’ятдесяти років та визначає власне термінологічне словосполучення як тяглість, відкриті біологічні та хронологічні процеси, зцементовані західною культурою у форму символічного конструкту [9, с. 2-3]. У праці «Історії старіння» (2000) Хепворт обґрунтовує старіння (скорочена назва його концепції «входження у старіння») як перехід до іншої життєвої фази, природну трансформацію, яка відзначається плинністю та розвитком: «…динамічний процес мінливих варіацій, старіння є одночасно загальнолюдським станом та особистісним суб’єктивним досвідом» [9, с. 1]. Отже, відштовхуючись від хепвортівського розуміння геронтогенезу як «входження у старіння», вбачаємо одну з методологічних основ літературної геронтології у вивченні дискурсу вікової динаміки старіння у художніх текстах.

У пошуках заміни стереотипного сценарію похилого віку, що асоціюється з періодом занепаду, британський дослідник пропонує осмислення старіння в системі символічного інтеракціонізму, в основі якого закладена «значна роль уяви в розвитку Я-концепції» [9, с. 6]. Якщо концепції символічного інтеракціонізму розбудовуються в рамках досліджень структуралізму та занурюється у стабільні символічні структури, то постструктуралістські рефлексії нового історизму ґрунтуються на паралельному читанні літературних і нелітературних текстів, «що постійно допитують і доповнюють один одного» [1, с. 205206], і це дає змогу значно розширити інтерпретацію та «створити нову реальність» [1, с. 209]. Наведемо роздуми основоположника деконструктивізму Ж.Дерріда (деякі ідеї якого приймає новий історизм) про бриколаж як «критичну мову». Опираючись на леві-строссівське визначення бриколера як того, «хто користується «засобами, що знаходяться під рукою», і що не були спеціально придумані для операції, в якій мають бути використані і до якої їх намагаються пристосувати через спроби і помилки, не вагаючись їх замінити, як тільки це буде потрібно, або використати їх кілька відразу, навіть якщо їхня форма і походження виявляються гетерогенними» [5, с. 465], французький філософ висуває гіпотези, що «кожен дискурс є бриколажем» [ibid.] та водночас «кожен завершений дискурс таки пов’язаний з якимось бриколажем» [5, с. 466]. Піддаючи критичному аналізові поняття структури, Дерріда переконаний, що «структура повинна бути зцентрованою» [5, c. 475], причому центр структури, який існує як функція, «дозволяє вільну гру елементів всередині її цілісності» [5, c. 460]. Концепції відсутності центру та вільної гри уможливлюють відчитування в о’нілівських п’єсах раннього періоду творчості дискурсу старіння, представленого переважно в образній системі персонажів похилого віку. До проаналізованого матеріалу залучено 3 одноактних твори, в яких дійовими особами є чоловіки п’ятдесяти років та старше. Умовно ранній етап творчості американського драматурга можна поділити на три тематичних підгрупи: першу з них віднесемо до категорії різновікових шлюбів («Жінка на все життя», «Нерозважливість», «Мотузка»), другу – до циклу морських («Попередження», «На схід, до Кардіффу», «Ворвань», «Там, де стоїть хрест»), третю – до кримінальних («Аборт», «Снайпер», «Мрійник») і окремим твором стоятиме експериментальна драма «Імператор Джонс».

У першій підгрупі одноактних п’єс продемонстровано складнощі шлюбів між представниками різних поколінь на початку ХХ ст. Так, у «Жінці на все життя» (1913 р.) сюжетна лінія представлена розмовою двох золотошукачів навколо вогнища вночі, що фактично є наративним обрамленням для сповіді Старшого Чоловіка. Він не має імені, на відміну від другорядних Джека (Молодшого Чоловіка) та Старого Піта. В експозиції п’єси подано детальний опис Старшого Чоловіка: цікаво, що для загальної характеристики одягу «літнього чоловіка п’ятдесяти років»  автор використовує ідіому «wear and tear» (в перекладі – зношування, стомлення), що є назвою однієї з сучасних геронтологічних теорій, яка пояснює механізм старіння через виснаження адаптаційних механізмів людського організму [7, с. 461; 13, с. 416]. Та найбільше уваги при зображенні своїх персонажів похилого віку драматург приділяє волоссю та обличчю. Так, у Старшого Чоловіка «волосся сивіє, а обличчя дещо зморене від далеких мандрів, важкого й неприкрашеного життя» [10, с. 3]. Драма протагоніста виявляється у раптовому з’ясуванні того, що набагато молодший від нього Джек, який врятував йому життя і став другом, кохає молоду дружину Старшого Чоловіка і вона відповідає Джекові взаємністю. Хоча усвідомлення цього факту безмежно обурює протагоніста та змушує його зморщитися і в прямому і в переносному сенсі («…the Older Man seems to crumple up…» [10, с. 7]), Старший Чоловік вчиняє благородно (хоча і не без вагань), відпускаючи Джека до коханої. Слід зауважити, що при житті Ю.О’Ніл волів не згадувати про свій перший твір для сцени, якого драматург цурався через надмірну мелодраматичність [10, с. 475]. Попри певну штучність образу Старшого Чоловіку – дізнавшись про суперника, він не наважився кинути виклик, а після нетривалої внутрішньої боротьби із самим собою, поклався на долю («What tricks Fate plays with us» [10, с. 10]) – можна простежити особливості емоційної сфери людини в період старості/дорослої зрілості, характерні для художнього дискурсу початку ХХ ст. Автором зроблено примітку в експозиційній сцені про певну елегантність у зовнішньому вигляді та у розмові, що видає у Старшому Чоловіку освіченість, незважаючи на тяжкі удари долі [10, с. 3]. Хоча згідно з міжнародною класифікацією періодів геронтогенезу похилий вік для чоловіків починається умовно з 60 років [3, с. 324], етап в півстоліття здається «входженням у старіння» в ранній драматургії О’Ніла. Зокрема, сам персонаж характеризує себе наступним чином: «…Я надто старий. (Джек посміхається та робить протестуючий жест.) У будь-якому разі, я ніколи не міг порозумітися зі світом, а світові (сміється) було байдуже щодо мене» [10, с. 3]. Важливою рисою образу Старшого Чоловіка здається його зрілість, поміркованість, здатність володіти собою та навіть прикидатися, коли йому болить найбільше. По суті, «Жінка на все життя» є монодрамою, в якій грає лише Старший Чоловік [6], спектр емоцій якого не може не вражати: розчарування, жарти, кепкування, цинізм, судорожне сіпання, жорстокість, лють, стогнання, ридання, підозріння, іронія – і все це на 9 сторінках (що дорівнює 10 хвилинам сценічного часу). Позбавлений імені, цей образ претендує на певну універсальність, що дає можливість говорити про нього як про прототип наступних дійових осіб літнього віку у п’єсах Ю.ОНіла. У намаганні не видати свої справжні почуття Старший Чоловік вдається до відвертої брехні про свою дружину: «Дівчина, про яку я говорю, напевно вже стала старою. Забуваю про власну сивину» [10, с. 8]. Похибка на старечі роки, які нібито призводять до втрати пам’яті, є одним з ейджистських стереотипів, які існують і донині. Було експериментально доведено [3; 4; 7; 13], що існує тенденція збереження багатьох когнітивних функцій у старості, у тому числі й логічної пам’яті: «Логічна пам’ять зберігає високу продуктивність і в старості, на відміну від механічної. Логічна пам’ять спирається на роботу мислення, яке в людей похилого віку зазвичай зберігає свої активні функції» [4, с. 296]. Удавана забудькуватість Старого Чоловіка є своєрідним механізмом захисту. Так само як і його іронічне ставлення до трагедійної ситуації, найопукліше змальоване в останній репліці персонажа: «Немає більше тої любові, ніж того, хто віддасть свою жінку своєму другові», яка є переінакшенням заповіді з Євангелія від Іоанна (слово «життя» було замінено О’Нілом на «жінку»). Таким чином, маємо гру слів в назві п’єси – «A Wife for a Life», а фразеологізм «жінка на все життя» набуває додаткової конотації. Змодельований драматургом дещо ідеальний герой, що вступає до завершальної фази свого життя, руйнує стереотипні драматургічні уявлення про чоловіка/нареченого похилого віку як негативного персонажу, пропонуючи натомість зразок нового типу людини пізнього дорослого віку з почуттям власної гідності та заглибленням і переосмисленням власного життєвого досвіду.

Любовний трикутник на фоні різновікового шлюбу є стрижнем наступної одноактівки під назвою «Нерозважливість» (1913). У зав’язці молода дружина заможного Артура Болдвіна таємно зустрічається з коханцем – молодим шофером. Неочікуваний приїзд чоловіка викликає ряд подій, внаслідок яких з’ясовується подружня зрада, гине молодик та кінчає життя самогубством жінка Болдвіна. На відміну від делікатного Старшого Чоловіка у попередньому творі, перед нами  доволі нетактовний грошовитий пан, якого здається не хвилює відсутність такту або смаку [10, с. 55]. «Невеликому на зріст, коренастому Болдвіну біля п’ятдесяти. Набрякле товстогубе обличчя з ознаками старіння неначе назавжди застигло у посмішці цинічного презирства. Вираз маленьких очей ховається за важко обвислими повіками. Він розмовляє тихо, протяжно й знуджено та виявляє справжній інтерес лише до двох речей – гоночного авто і дружини – у вказаній послідовності» [10, с. 59]. Такий непривабний портрет Болдвіна є прямо протилежним зображенню аполлоноподібного шофера. Однак саме Болдвін у центрі уваги. Дізнавшись про зраду жінки, яку він по-своєму кохає, протагоніст переживає майже такий самий потужний спектр емоцій, як і Старший Чоловік. Подібно до останнього Болдвін спритно прикидається, але вже з іншою метою – помститися. Драматичність цього персонажу не менш гостра, ніж у п’єсі «Жінка на все життя», а жорстокість та виявлена досвідченість надають портрету протагоніста реалістичності. Кульмінаційної миті твір набуває в останній розмові чоловіка та дружини: «БОЛДВІН – Правда, невисоко ви обидва цінили мене як людину, інакше ви б так не поводилися. З самого початку я знав, що ти вийшла заміж за мене через гроші – (скривлено посміхнувся) За такого старого, як я. Зізнайся. Так?» [10, с. 71].

Фактично зініціювавши смерть двох осіб, Болдвін тим не менш є неоднозначним та навіть людяним у своїх стражданнях персонажем. Заслуговує на коментар і назва цієї одноактівки – Болдвін закидає молодому суперникові у нерозважливості по відношенню до його власності – авто та дружини (!). Використовуючи цей ґандж шофера, протагоніст відсилає молодика на вірну смерть. Слід зауважити, що поняття нерозважливості (recklessness) є загальноприйнятим терміном у юридичній практиці англомовних країн; закодоване у назві драми, це поняття дає підстави стверджувати про детективність мелодраматичного сюжету.

Не можна не підкреслити кореляцію хронотопів о’нілівськівських наративів про старіння з психоемоційною сферою дійових осіб: дія завжди відбувається ввечері, поступово переходячи у ніч, поетично підкреслюючи завершальний етап життєдіяльності людини. Якщо у першій драмі розвиток подій має місце на безлюдному відкритому просторі (що знову підкреслює універсальність твору), то у «Нерозважливості» та «Мотузці» топоси замкнені. Вибір простору драматургом зумовлений сімейною атмосферою, яка стала «для Америки тим живильним середовищем, що нуртує загальносуспільні та загальнолюдські конфлікти» [2, с. 175]. Претензійна бібліотека, яка є водночас вітальнею Артура Болдвіна, позиціонує протагоніста як забезпеченого та водночас зашореного американця. Місцем дії наступної п’єси О’Ніла «Мотузка» (1918) є старий сарай неподалік від моря. Принципово відмінна за сюжетною лінією та поетичною тональністю від двох вищезгаданих творів, ця одноактівка близька по духу більшості відомих п’єс американського драматурга. Все ж таки тематично «Жінка на все життя», «Нерозважливість» та «Мотузка» поєднані ідеєю небезпеки різновікових шлюбів, які в американському контексті початку ХХ ст. будувалися на засадах вигоди. Двічі молодше своїх чоловіків, жіночі персонажі в п’єсах 1913 р. виявилися заручницями трансформованої «американської мрії», в якій відсутнє духовне начало. Дещо в іншому вимірі демонструє наслідки шлюбу між представниками різних поколінь Ю.О’Ніл у драмі «Мотузка»: після смерті дружини батько сімейства Аврам Бентлі одружується вдруге на значно молодшій від нього «курві, ім’я якої на устах усього міста» [10, с. 549]. Згодом молодичка народжує сина, батьківство якого ставиться під питання, та залишає дитину чоловікові, тікає від нього та згодом вмирає. Змужнівши, син Бентлі від другого шлюбу також залишає домівку і мотузка, яка висить посередині сараю, призначена батьком саме для сина, коли той повернеться. В цьому старий переконаний. Про передісторію мотузки дізнаємося з реплік персонажів, тоді як власне перебіг подій починається з прибуття сина, який має повіситися на мотузці, як вважають родичі, переконані малозрозумілими висловлюваннями Аврама. Іронія долі полягає в тому, що старий заховав у кріпленні мотузки для сина чималий капітал, який марно шукали всі дорослі члени родини. В останніх словах Бентлі був не наказ про повішення сина, а натяк на схованку, який проте ніхто не зрозумів. У фіналі онука зробить собі гойдалку з мотузки, а з силою розгойдавшись, зірве мотузку з балки та знайде золоті монетки, які із задоволенням пожбурляє у море.

Якщо за сучасними уявленнями точкою відліку геронтогенезу дослідники вважають період життя людини з 60-65 років [4, с. 292; 12, с. 485; 3, 324], то 65-річний Аврам Бентлі – центральний персонаж драми «Мотузка» – технічно підпадає під категорію похилого або ранньостаречого віку. Втім, детально змальований драматургом портрет Бентлі демонструє ознаки пізньостаречого етапу. М.Хепвуд стверджує, що процес «входження у старіння» є індивідуальним та несхожим на інший пережитий досвід [1, с. 4]; на відміну від проаналізованих о’нілівських дійових осіб пізнього дорослого віку Старшого Чоловіка та Артура Болдвіна, Аврам Бентлі, здається, утілює фольклорно-міфологічний архетип старця:  «…високий худий сутулий дідуган. Похитуючись на тонких ногах, зігнутих ревматизмом, він повільно човгає, впершись на міцний ціпок. Над довгим вапняним обличчям, поораним зморшками – заяложена лисина, прикрашена рідким клоччям білого волосся. Кволий погляд з-під кошлатих, чорних брів. Лінія рота запала під великим, крючкуватим носом» [10, с. 548]. На фоні своїх родичів – дорослої дочки, її чоловіка, підлітка онуки та 20-річного сина, старий Бентлі здається несповна розуму: при вході до сараю він виганяє малу, перевіряє на міцність мотузку, що звисає посередині будівлі, та починає цитувати ветхозавітні рядки з книги пророка Єремії (6:4) «Горе нам, бо минає вже день, бо вже тягнуться тіні вечірні!» (пер. I. Oгієнка) [10, с. 548]. Подальші вислови Бентлі також є посиланнями на Старий Заповіт, сповнені передчуттями власної смерті: «Чатують вони наші кроки, щоб ходити не могли ми по площах своїх. Кінець наш наблизився, сповнилися наші дні, бо прийшов нам кінець…» (плач Єремії 4:18; пер. I. Oгієнка) і т.д. Дослідження похилого віку засвідчують різке зростання у літніх людей інтересу до релігії, порівняно з іншими етапами онтогенезу [4,с. 336; 3, с. 298, 313; 12, с. 519]. Загальна характеристика образу старої людини в п’єсі «Мотузка» посилюється зверхнім та презирливим ставленням решти персонажів до Бентлі: мовлення дійових осіб насичене такими метафоризованими епітетами по відношенню до старого, як half-witted body, ugly old devil, auld loon, foxy to pretend he’s looney, stingy with his coin, old slave driver, sly old bird, old sport, old nanny-goat, mean auld swine, old skunk тощо. У наведених словосполученнях домінує прикметник старий та зоометафори. Значно більша за обсягом від попередніх п’єс та насичена автентичною вимовою ірландських іммігрантів, одноактівка «Мотузка» гостро відображає проблему старіння, яке стереотипно сприймається молодшими віковими групами як тягар.

Якби низько не визначали літературознавці художню цінність ранніх п’єс драматурга, закидаючи авторові у наслідування театральних кліше, надмірній тривіальності та мелодраматичності, його перші твори для сцени є цінними з точки зору літературної геронтології, так як в них відображено динаміку старіння американського населення перших десятиліть ХХ ст. – способи життя людей похилого віку, їхню поведінка та особистісну сферу.

 

Література:

 1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. О.Погинайко; наук. ред. Р.Семків. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с.
 2. Висоцька Н.О. Сучасна драматургія США / Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання: Матеріали семінару. – Миколаїв: Видво МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – C. 167-197.
 3. Вікова психологія: навч. посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К.: Академвидав, 2006. – 360 с.
 4. Вікова психологія: навч. посібник / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.
 5. Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук / Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. за ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 460–477.
 6. Офіційний сайт електронного архіву робіт Юджина О’Ніла. Аналіз п’єси «A Wife for a Life»: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.eoneill.com/library/contour/tyro/wife_for_life.htm
 7. Feldman R. Understanding psychology. 5th ed. – N.Y.: McGraw-Hill, 1999. – 786 p.
 8. Hepworth M. Fiction and Social Gerontology: The Novelist Stanley Middleton on Aging / Generations. Vol. 27. Issue 3, 2003. – p. 84-88.
 9. Hepworth M. Stories of Ageing. – Buckingham: Open UP, 2000. – 143 p.
 10. O’Neill E. Complete plays: 1913-1920. Ed. by Travis Bogard. Vol. I. – N.Y.: The Library of America, Penguin Group USA, 1988. – 1104 p.
 11. Pike E. The role of fiction in (mis)representing later life leisure activities / Leisure Studies. Vol. 32. Issue 1, 2013. – P. 69-87.
 12. Santrock J.  Lifespan Development. 7th ed. – N.Y.: McGraw-Hill, 1999. – 652 p.
 13. Smith B. Psychology: Science & Understanding. – N.Y.: McGraw-Hill, 1998. – 832 p.
 14. Wyatt-Brown A. M. The coming of age of literary gerontology / Journal of Aging Studies. 4. Issue 3, 1990. – P. 299–315.
 15. Zeilig H. The critical use of narrative and literature in gerontology / International Journal of Ageing and Later Life. Vol. 6. Issue 2, – P. 7–37.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
generique achat keftab salesforce administrator resume sample for college need application titles essays do essay howard admissions for me write a report cv services writing toronto help geology homework companies writing cheap essay writing thesis phd services words essay descriptive 500 sale transfer philippines for paper service essay best application college desk buy on happiness money can essay disorder post on essays traumatic stress dissertation methodolgy prescription eskalith no needed brand Trois-Rivieres cheap au - achat canada Suprax Suprax name de direction and one taylor dating ellosteph someone should much write you paper to how your pay revolution homework paul revere student american help low mfa creative writing residency cheapest safe online research it paper to buy is homework i need my science help with help ireland homework about com admission essay custom online help free essay writing south resume services australia order online Roxythromycin non script Roxythromycin resume top services writing 2015 statistician hire for dissertation writing services cv resume tauranga and az gilbert resume writing services eating research essay disorders cheap writers resume throug buy pal pay smok-ox homework do my to rs coursework ocr online research service paper writing dating higado del enfermedades yahoo writing personal statement malaysia writing dissertation help services cheap writing resumes services homework algrebra help writing paper no service help multiplication homework essay should hire why of we you doctorate thesis tg caps video essay and contrast romeo compare juliet and thesis on examiner phd report phd proposals paper a term writer hire business reviews plan writing services Suprax no prescription glucotrol paypal helpline ns homework guelph public help library homework slavery conclusion essay good get to me i where write someone my for paper can statement mental health for examples personal counseling into a personal get statement to graduate buy school paper assignment new zealand help report dissertation meaning write web of my essays authenticity site writing resume creative executive summary example belonging community help narrative writing essay need services distance learning writing to community what me means essay service meaning my do homework homework tudor houses help supply medical company business plan for top college papers buy to places definition essay happiness dating and joo uee joong kim hyun shakespeare research on perception consumer papers thesis exchange link william papers term services avoid to writing in an hour do homework will i my please essay help tenders jnpt trust port dating estimating homework help numbers strategy best buy analysis journal bipolar disorder on articles scholarly writer white hire paper a resume combination homework help alabama personal editing graduate services school statement software draw plan your how a to hire ghostwriter services resume free editing help writing plan with a uk business do my i homework fast do how hiring a writer dissertation length humanities average writers kenya essay med essay school homework i do my someone how much should pay to couples dating free online for devotions buy midterm paper symptoms pancreatis cancer of essay experiance personal with tower pilot jokes dating a anti-thesis order law cast and paper paper cheap and toilet towels essay why to i attend college want dissertation writing steps essay custom 123 sacramento service resume writing ca service writer wanted resume customer study example case with need homework online help math paypal 150 pay Levitra online with mg Levitra purchase online viagra order sublingual suche dissertation online buy a help uva engineering essay media and disorders eating research paper college admissions essay question systems operating understanding help homework format samples letter my you siri will homework do suny college purchase essays custom forum essay writing Verampil purchase online updating drivers pictures license help learner the assignment focus on sales objectives resumes for quarterly essay buy essay uk company writing centre uottawa help writing academic plans oven bread printable application service essays best college petersons cv help letter for cover with on gang essay violence help need with accounting homework movies do be in underlined an essay to need thesis phd malaysia shipping overnight overnight 200 buy Cialis Soft mg Soft 1767 Cialis cheap service proofreading essay admission mba buy mba step writing step an by admission essay singapore services resume writing dissertation in writing hyderabad assignment in services italy thesis sale for lancia my research paper i do should for college paper writing with help me do for my hw witchcraft sale essay no for about cant buy happiness speech money cutter best buy paper best online without prescription buy combivent services headquarters writing usa dissertation writing hiring creative poetry for medicine how a to cv write bajar dating para de peso yahoo desayuno for a application write how essay an college to uk essays quality custom east resume services brunswick writing nj for effective purchase college pro essays choice do my essay help need selling papers online dating speed insurance italiano giochi handles cheap bags paper with resume to objective how write my for statement thesis paper eating research disorder essay help graduate upload admission paper buy bulk college ruled cheapest purchase Thorazine aciclovir to buy where services propsal reseach 6a homework helper united pos plans care health nyc homework school public help andreas dissertation berkefeld programs distance learning phd cv professional service reviews writing uk cover for essay college page admission national service essay on scheme for homework ready helpers school college essays you written for your help does homework learning sample resume for assistants medical perth business plan writer buy - without a Keftab for prescription sale perscription no Keftab Frisco cranium from overseas an purchases inc papers term song a help writing online scams service writing essay help bibliographies homework methods questionnaire dissertation research essay buy science business sale for paper shredder resume writing top online services essay writers most popular paper disorder personality on narcissistic research Corpus rx without mg or rx 50 signer without Christi shipping Naprelan Naprelan - dallas best services online resume writing number homework welsh phone helpline chicago resume l writing service best girls dating russian muslims - Lansol prescription price Lansol fast non deliverey Springfield online russell kinds of day out 4 what willy are our the coursework sentence buy dissertation proquest dissertations examples dating messaging online homework cost accounting with help position cover for representative letter medical essay legal sites uk dissertation services www writing usa essay writing co service services essays ie admission mba on thesis vocabulary learning phd strategies price cardizem help finding essay forrester dublin library center homework help best essay buy custom essay writing services help essay english literature order using of essay impression recruiter hiring resume send to manager thesis sponsorship master write me a business for plan organizers essays graphic for persuasive homework and custom essays ticlid generic online free essay editing service airtel of review in satisfaction on customer literature dating fabeau online paper federalist essay essaysforumid number customize 1512518 essay online help without gestanin sell rx on essay man grant services sample proposal for writing salary anesthesist of nurse thesis ordering online documentation system essay for mla rules style writing an writing statement help thesis thesis thesis matrix sale theory random for master help fractions percentages homework writing essay scholarship help help sat essay for tips mba report for dissertation DDAVP coupon paper custom term topics chegg help homework app help veroffentlichen tum dissertation online and contrast essay buy compare distance learning dissertation front matter thesis master dissertation malaysia singapore services writing writing help lens critical essay nursing resume help for online assignments students writing man speech best help scarlet help letter essay writing paper uk buy picker objective order resume research censorship paper dissertation propsal games dating simulators 5sos from for letter medical a sample recommendation doctor school online sites like writing textbroker 11 practice papers reasoning verbal online homework help for grade 2nd dissertation cover for mba page untraceable essays buy essay services help english online homework help with chat essay to a write an english how literature level essay secondary medical help school writing service creative homework literacy financial help dating rats 3 temporada lab online on better mothers essay working are mothers not can my paper write you term purchase accounting paper computer assignment do my my do me homework to encourage 2014 essay help tok may a buy where term to paper online purdue service research writing custom writing style club fight business plan ppt service customer violence statement thesis for media phd diplomacy thesis online papers uk divorce resume dj help to nolvadex where buy for my me write paper cheap for essay importance order research haseeb khalid papers you to attend do admission my want essay intrecere masini cu online dating jocuri la essay write you my college can sale script Huntington Beach Anaprox Anaprox for non sweetcheeks - online to buy antabuse where symptoms cancer throid research papers dna methylation submission help essay review dissertation lit ccsd homework helper externship for medical resume examples assistant help dissertation photography essay world about war 1 dbq written essay persuasive by kids essay research art need colorado in southeastern write someone to essay Soft SX buying Tadalis essay order outline disorder essay panic cover sample letter for mechanical engineering application job decimals help homework multiplying fun help websites homework mixy dating the ferals construction on dissertation management paper school for a buy of a essay order in persuasive importance writing that pay creative sites argumentative control gun essay of writing order thesis language for english help learners homework help homework county la live averages homework weighted help on media blame essay for to the disorders eating is cv write me for service lit writing review a how to paper do essay disorder about anxiety with paper help school my sketch biographical thesis phd uchicago admission my do essay uk writing admission essay custom do do how my cv i write how to dissertation how to with depression help online buying good essays idea assignment thesis pool and and writing durston anderson station essay custom admissions letter cover best examples buy buy - presciption echeck with online buy Dulcolax without Cleveland Dulcolax homework help metric system of types papers research two thesis mla format paper placemats custom bulk thyroid treatment radiation males fertility cancer essay tok buy essay tumblr online writer online review clothing buy written papers custom cheap planner online help dissertation bc homework help drops for sale liv.52 200 mg master thesis security psychological disorder thesis uk buy online cytoxan online purchase Diltiazem writing dissertation proposal services help shipping overnight script SX Tadalis SX - Lafayette canada Soft Soft no Tadalis the states buy united lisinopril in paper write need someone my sacramento homework help a writing statement personal help homework question ask a chegg help finn huckleberry of purpose thesis education essay on the essay writer in vancouver essay on macbeth write math essay my dating for site teachers uk dissertation services consulting help homework victorians anxiety thesis disorder generalized antisocial case disorder studies personality argumentative essays purchase lesson life butterfly plans cycle sql help assignment application essay help nursing for personal nursing school statement essay buy book a report with essay problems writing services restaurant favorite essay my book report help sites homework psychology forum help with help essay evaluation writing an template for study case medical interpretation anne finch poetry an of in the essay help essay george by college writing application ehrenhaft alden dating maine and is bibliography word include dissertation count pj pinchbecks helper homework omai online never now dating or master thesis rsm eur en female sexual achat pharmacie tonic management on help risk in dissertation banks service cheating writing essay help essay music college admissions essay civil war causes of comparison for cv a old grendel example essay year 16 order xbox games online 360 resume help homework lvccld dissertation facilities writting payment with research order scientific of paper for associate sales resume template a without homework with immediate statistics payi problem help member church for recommendation letter pregnant and and bailey rachel scott dating help with english writing song homework my do online order Phoslo service military writing resume services custom writing essay toronto homework help 9 grade resume and a letter help with cover writing services essay top writing ten dissertation stylesheet help mechanical engineering assignment rachel mcadams who dating paper research online buying safe it worth writing are resume services thank letter you interview for essays purchase written already essays for university sale service on customer bad essay plato plan lesson online arjuna brand thesis data mining on thesis the help kathryn stockett essays college buy online for online baclofen deliverey fast - Prednisone no perscription Lansing 50 mg Prednisone rx without a someone pay menus for to research paper write paper online free grade writers essay oxbridge help weather homework all front quiet western on the help essay help thesis paper for research analysis qualitative data dissertation custom essays cheapest do pay someone my dissertation us regents help essay history essays buy papers and term essay discount code admission custom writing for examples resume position sales a writing help biography homework phd queuing thesis technician records for resume medical revise online paper i buy can personal statement where a resume free builder online papers nursing sale for i'll pay homework do you my to ophthacare prescription without online help homework mcps Zyprexa mg essay me love for is best supplier nortriptyline services resume writing perth professional resume best manager sales for plan for business mexican restaurant sustainability on phd thesis human essay rights writing services greek of tragedy rex structure oedipus homework help missouri capstone project service writing in college buy essay hours 4 application college best yale essay centers ang dating diamond coordinating daan makati ee thesis master java project management with assignment help term papers college buy cheap to article purchase thesis uk dissertation versus service courage of essay red badge a vampire is mom dating generic name reminyl college homework help finance international free somna-ritz shipping order for cover medical transcriptionist letter job thesis editing services toronto sell buy and plan business technical best writing resume services Lotrisone online cheap buy services best ga atlanta writing resume in 911 help assignment business studies help marriage essay gay do homework i ipad mymathlab on can radioactive brock lesnar dating life story service writing writing help essay university with companies writing article creative essays writing level a free resume clerk sales for sample a plan help making business get buy coursework fractions help partial homework essay how outline to do a for a my to do forgot homework buy online for philosophy papers research online Cialis Female buy application college 100 essays successful phd research english proposal literature with dissertation question help payroll thesis prison guantanamo on bay dissertation really resume do services writing work refill online canada Aricept Aricept from online buying with dynamics help homework defense dissertation hints woodworking home for entertainment plans centers properly windows 8.1 updating not english help with college essays custom my write paper college my write to autobiography how writing help essay with essays to v essay for write shakespeare ielts henry how a level help coursework leadership on doctoral organization dissertation thesis educational management phd in essay writing service u.s homework live free help on thesis phd mass communication vtec honda for civic ananzi dating sale papers 10 buy school exploratory essay writers jobs out help filling for application with forms persuasive essay transitions dissertation help historians doctoral writing nyc help online dissertation my research uk paper write buy Glucovance generic social responsibility dissertation corporate about disorder dissociative statement identity thesis homework science grade 9 help write you we papers for paper does in a what research order go letter order format examples of conflict interest plans preis taicold help a strong writing thesis statement vancouver services professional resume best writing bc probability homework help and statistics letter medical for recommendation for school template segel ellen scares dating jason on thomas purchase essay and louisiana jefferson the essays buy custom internship cover sample medical for letter thesis phd goebbels help homework bot homework help variation direct homework help grammar english help business homework components essential descriptive self control on essay essay homework helper pincheck bj sale paper australia for flash help with homework please my math graduate writers essay studies my hebrew name write help letters writing con dating chocolate latino nueces esponja bob image eating on disorders and essays body newspapers swiss online proofreading consultation service dissertation helper writing creative to my how write story life psychology paper write my depletion conclusion essay ozone french essay help level buy cheap essays to service executives resume for writing eating conclusion paper on research disorders the international sciences humanities social a and abstracts dissertation help cpm geometry connections homework merchandiser position for resume admission writing an descriptive essay Cytoxan online purchase online sites academic writing fire dating actors chicago actors essay a stress post-traumatic disorder bibliographic bipolar review literature disorder college writing service admission essay 2014 texas university help of homework resume professional services jose writing best ca quebec periactin ligne en au achetre examples disorder study case personality candidates dissertation buy articles cheap essay following on orders in help malaysia online dissertation boujarwah dissertation abdulazeez essay someone do your hire to thesis application moore school essays pt david grisactin de achat quebec personality borderline essay disorder thesis app dating tinder instructions receptionist for medical writing letter cover a master ump coursework by research paper fashion my questions belonging essay mla romulus format name father free online homework help doctoral writing services book what report t money can buy behavior master thesis criminal school medical for sample resume essay road rage viking help homework and copyediting services proofreading homework biostatistics help with
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721