Моделювання впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті за допомогою VECM (vector error correction model) моделі  досліджено взаємозвязок  волатильності валютного курсу та економічного зростання України у період з 01.01.2000 по 31.12.2013. Результати дослідження показали, що зміна валютного курсу не впливає на динаміку ВВП на душу населення в Україні. Проте, приріст ВВП значимо залежить від власних попередніх значень і є основою для зниження рівня волатильності валютного курсу.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, валютний курс,волатильність, стаціонарність, авторегресійна модель, коінтеграція.

В статье с помощью VEC (vector error correction model) модели исследована взаимосвязь волатильности валютного курса и экономического роста Украины в период с 01.01.2000 по 31.12.2013. Результаты исследования показали, что изменение валютного курса не влияет на динамику ВВП на душу населения в Украине. Однако, прирост ВВП значимо зависит от собственных предыдущих значений и является основой для снижения уровня волатильности валютного курса.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, валютный курс, волатильность, стационарность, авторегрессионная модель, коинтеграция.

This research explore the relationship between exchange rate volatility and the economic growth using VECM (vector error correction model) model on of quarterly data over 2000-2013 years. The results provides evidence that volatility of exchange rate does not affect GDP growth, while the GDP growth significantly reduces the volatility of exchange rate.

Key words: Gross domestic product, exchange rate stationarity, volatility, autoregressive model, cointegration. 

Постановка проблеми:  Наростання в Україні впродовж досить тривалого періоду таких негативних явищ як неконтрольоване здешевлення національної грошової одиниці призвело до уповільнення темпів економічного росту. Саме тому виникла необхідність знати, який саме цей вплив, як змінювалася його динаміка впродовж досліджуваного періоду. Це нам дасть змогу вияснити, яке державне регулювання курсу національної грошової одиниці необхідне в Україні, адже  саме його стабільність створює одну з передумов для збільшення доходів, заощаджень населення та інших основних факторів впливу на економіку країни і, як наслідок, відновлення сталого економічного зростання, тому цю проблему є доцільно і актуально розглядати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед сучасних робіт в яких досліджується взаємозв’язок ВВП та валютного курсу потрібно назвати роботу Бродського Б.Є., який зазначає, що укріплення валюти впливає негативно на динаміку виробництва в основних галузях економіки[1]. Диннікова О.В. у своїй науковій доповіді  доводить, що девальвація валютного курсу може впливати як на зниження так і на підвищення ВВП в залежності від того, якими факторами було викликано зниження ВВП [2]. Ілларіонов А. в свою чергу, виступає з позиції того, що переоцінений валютний курс впливає негативно на ВВП [3].

А. Маршалл та Дж. Хікс формулювали залежність: зниження курсу національної грошової одиниці призводить до поліпшення торговельного балансу, якщо сума абсолютних значень еластичностей внутрішнього попиту на імпорт і зовнішнього попиту на експорт більше одиниці.

В свою чергу, Р. Манделл та головний дослідник МВФ М. Флемінг, незалежно один від одного прийшли до висновку, що підвищення валютного курсу національної грошової одиниці по відношенню до іноземних валют має негативний вплив на економіку країни, де таке підвищення відбувається.

Але єдиних беззаперечних наукових рекомендацій, як поводитися з курсом валют, для стимулювання економічного зростання за різності національних економік так і не визначено [5]. Тому, на нашу думку, для отримання об’єктивних оцінок та кількісного визначення взаємозалежності валютного курсу гривні і українського випуску необхідно провести додатковий емпіричний аналіз.

Мета дослідження: Метою дослідження є оцінка наслідків впливу коливання валютного курсу  на економіку країни на основі побудови емпіричної моделі зв’язку між волатильністю валютного курсу національної грошової одиниці до  долара США  та приростом ВВП України на душу населення. Особливістю представленого дослідження є вивчення впливу як економічного зростання на коливання валютного курсу, так і можливого зворотного впливу на основі побудови VECM (vector error correction model) моделей [7] .

Виклад основного матеріалу: За припущеннями А. Маршалла та Дж. Хікса, які містяться в їхніх роботах та відображаються в моделях, є дві залежності залежності в економіці країни: перша – рівновага на ринку товарів означає рівність інвестицій та заощаджень; друга – рівновага на фінансовому ринку або ліквідність грошей.

Р. Манделл та головний дослідник МВФ М. Флемінг, в економічній літературі своє твердження про вплив валютного курсу на економічне зростання країни доводить в моделі, яка отримала назву – модель малої відкритої економіки «Манделла-Флемінга». Бродський Д.Є. та Диннікова О.В. у своїх дослідженнях для підтвердження своїх припущень використовували кореляційно регресійний аналіз, включаючи як незалежні змінні не лише динаміку валютного курсу, а й індикатори відкритості економіки та фінансового розвитку.

Що ж до даного дослідження, то перш за все, саму оцінку волатильності валютного курсу було розраховано на основі методології НБУ, за якою волатильність- це стандартне відхилення цін за певний період, яке визначається за формулою:

Що ж до даного дослідження, то перш за все, саму оцінку волатильності валютного курсу було розраховано на основі методології НБУ, за якою волатильність- це стандартне відхилення цін за певний період, яке визначається за формулою:

536b4-clip-3kb   

– і – тий елемент вибірки;

– середнє арифметичне вибірки:

-обсяг( розмір) вибірки [3].

Ми зупинилися саме на такому методі, тому що він є законодавчо затвердженим і використовується на національному рівні в Україні. Що ж до альтернативних методик, які широко використовувалися в наукових дослідженнях для оцінювання волатильності валютного курсу, то наприклад М. Назакі та Е.Моралес вважали, що найбільш точною є VaR-методологія, яка використовується для оцінки збитків від коливань валютних курсів валют, в першу чергу це стосується долара США та євро з використанням методу історичного моделювання.

В даній роботі оцінка взаємовпливу валютного курсу та приріст ВВП на душу населення здійснюється на основі квартальних даних за період з 01.01.2000 по 31.12.2013 року. При формуванні вибірки вирішено не включати в неї інформацію 2014 року, оскільки вони набували екстремальних значень у зв’язку з тим, що для їх обрахунку не включалася статистична інформація з АРК та була частково відсутня інформація з тимчасово окупованих територій. Відповідно було використано два часових ряди, які представлені у вигляді логарифмів відповідного показника: приріст ВВП на душу населення(Ln(Y)) та волатильність курсу національної грошової одиниці до долара США (X), які необхідно перевірити на стаціонарність перед початком моделювання.

 Для перевірки чи наша середня, дисперсія та коваріація є постійними і не залежать від періоду, коли вони визначені в часових рядах, був використаний розширений тест Дікі–Фулера, який призначений для перевірки таких гіпотез: H0: b=0 нестаціонарність; H1: b< 0 стаціонарність. В результаті перевірки  на стаціонарність ВВП на душу населення та волатильності валютного курсу  було отримано такі результати:

46e1f-clip-22kb

 

 

Як видно з таблиці 1, з рівнем значимості 5 % ми не можемо відхилити нульову гіпотезу про нестаціонарність ряду, оскільки при використанні другого лагу результати показали що t розрахункове, яке становить (-0,11)  при першому лазі є меншим за t критичне (-3,497): | > | , тому ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що наш ряд є нестаціонарним.

b30f0-clip-29kb

 

 

Отже з рівнем значимості 1 % ми  не можемо відхилити нульову гіпотезу про нестаціонарність рядів, оскільки при використанні лагів порядку 0,1,2,3 результати показали що t розрахункове, у всіх випадках є меншими за t критичне (-3.495 ), (-3.496 ), ( -3.497  ), (-3,498): > тому ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що наш ряд є нестаціонарним.

Для перевірки коінтегрованості часових рядів було використано тест Енгеля-Грейнджера:

bf32a-clip-10kb

З рівнем значимості 1 %  t розрахункове становить (-2,94), а t критичне дорівнює 2,67, ми відкидаємо нульову гіпотезу, яка стверджує, що ряди некоінтегровані, оскільки  і приймаємо альтернативну гіпотезу, яка говорить про коінтегрованість рядів.

На основі вищенаведених результатів для дослідження впливу волатильності  валютного курсу гривні до долара США на економічне зростання було обрано VEC модель. Перш за все, перед її побудовою необхідно встановити номер коінтеграційного рівня (ранг). Це було здійснено за допомогою тесту Йохансена на коінтеграцію (табл.3):

57089-clip-24kb

Як ми можемо бачити з таблиці 3,  критерій Хеннона Куїна (HQIC оцінка) та Акайк ( AIC оцінка)  показує, що ранг дорівнює 1, тому  на даному етапі оцінювання ми обираємо саме його, оскільки значення двох критеріїв для нього найменші.

Наступним кроком при побудові обраної моделі є вибір на основі критерію Акаік порядку   (табл.4).

5b639-clip-20kb

Як видно із таблиці 4 згідно з критерієм Акаік нам необхідно обрати модель порядку 6, щоб отримати адекватні та правдиві результати.

Після побудови моделі було отримано такі результати (табл.5):

09051-clip-49kb

Отже з рівнем значимості 1% по першій моделі, ми можемо зробити висновок про те, що волатильність валютного курсу не впливає на ВВП на душу населення ні в короткостроковому ні в довгостроковому періоді оскільки t статистика коефіцієнтів при лагованих змінних у всіх 5-ти випадках менша за 1-ницю. Проте  з моделі випливає, що на ВВП на душу населення впливає цей самий показник, лише в попередньому періоді, а саме ВВП на душу населення з лагом 2,3,5 з рівнем значимості 5 %, та з лагом 4- з рівнем значимості 1%. Тобто при збільшенні ВВП на душу населення на 1% в періоді t-4, ВВП на душу населення модельоване збільшиться на 0,45%.

Що ж до висновків по другій моделі, то слід зазначити, що з рівнем значимості 1%, 5%, 10% ми можемо стверджувати, що на волатильність валютного курсу має вплив ВВП на душу населення в період з лагом 2 в першому випадку, 1 та 4 – в другому, 3 – з третім рівне значимості, оскільки t статистика быльша за 1, що  є критичним значенням.

Для перевірки моделі на адекватність було використано тест Лагранжа згідно з яким розрахункові значення   для першого та другого лагів є досить невисокими, а саме 3,29 та 3,53 , і p-value відповідно є значними, то з рівнем значимості 5% ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо про відсутність автокореляції в між лагованими значеннями моделі(табл.6).

7dfab-clip-9kb

Згідно із результатами за тестом Жака Бера при рівні значимості 1% ми можемо зробити висновок, що залишки моделі розподілені за нормальним законом розподілу, тому модель є прийнятною та відповідає дійсності.

Додатково для того, щоб визначити взаємні наслідки потрясінь економічного зростання та волатильності валютного курсу в Україні було вирішено побудувати імпульсну функцію для цих двох показників.

1

Рис.1. Імпульсна функція

 

Діагональна панель рис.1 показує вплив шоків  зростання ВВП на душу населення(L1,gdp,gdp) та волатильності валютного курсу(L1,v,v)  на ці самі показники у майбутньому періоді. У другому випадку шоки гаснуть швидкими темпами, проте, що стосується ВВП на душу населення, то необхідно зазначити, що тут вплив шоків є довготривалим. Одиничне стандартне відхилення шоків ВВП на душу населення становить 0,5%, відповідне відхилення для волатильності валютного курсу 6%.

Недіагональні панелі (нижній лівий і верхній правий) показують наслідки шоку економічного зростання на волатильність валютного курсу і навпаки. У нижній лівій панелі, ми бачимо, що 0,1-0,3 стандартного відхилення (близько 6 процентних пунктів) шоку волатильності валютного курсу спричиняє зменшення економічного зростання  приблизно на 0,01 % в поточному кварталі, потім трохи більше в наступному кварталі. З другого лага, вплив ефекту зберігається, зникаючи приблизно через два роки.

У правій верхній панелі ми бачимо розрахункові ефекти шоків ВВП на душу населення та волатильності валютного курсу. Перше, що потрібно зауважити, що ефект дорівнює близько шести відсотків в поточному періоді. Це прямий доказ наших отриманих результатів, а саме того, що економічне зростання впливає на волатильність валютного курсу.

Висновки. Отже, можна зробити висновок про те, що ми спростували наше припущення про наявність прямого впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання, проте, на основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що між цими часовими рядами наявний зворотній як позитивний, так і негативний зв’язок. А саме: ВВП на душу населення впливає на волатильність валютного курсу в довгостроковому періоді та волатильність валютного курсу впливає на себе, так само, як і ВВП на душу населення за минулі періоди, впливає на свій приріст у майбутньому, тобто попередні значення відіграють неабияку роль у формуванні наступних значень даних рядів. Тому можна стверджувати, що для покращення та пришвидшення зростання ВВП на душу населення, а також стабілізації динаміки курсу гривні до долара США в Україні, а загалом і її економічного зростання та стабілізації ситуації на валютному ринку, необхідно особливу увагу приділяти саме показнику ВВП на душу населення(стимулювати виробництво та розширення галузей, створювати сприятливі умови для ведення як малого, так і середнього бізнесу) та змінні валютного курсу(збільшити контроль над діяльністю банківської та фінансової сфери, для зменшення рівня доларизації в країні), адже саме вони, згідно нашої моделі, чинять вплив  на свою динаміку в майбутньому.

 

Література:

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1999.

2. Аналіз причин кризи та шляхи її подолання. Вимоги до антикризової програми/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Partyofre gions.org.ua.

3. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. – Міжнародна економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича -К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

4. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного програмування: навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький // Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000р.

5. Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризо- вих явищ на світових фінансових ринках / Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 75-82.

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

7. Engle R.F., Nelson D. Introduction in Volatility./ Lecture, October,12.08.2005.- 36.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

michigan admission eastern university essay paragraph essay order body persuasive black rubber generic mulch college papers now buy write good essay i a how can homework help grometry essay written a need i for me abuse questions child dissertation homework georgia help tech chronological examples order resume smoking oral cancer reviews help uk my assignment essays order in subject good essay conclusion application writing for a job an phd thesis business management service writing essay uk writing for buy resume kelowna homework help la county live for how write admission a essay college to define dissertation thesis for thesis simple mechanical engineering helper seattle library public homework in essays written zulu how in 3 to dissertation weeks write a buy gerrard autobiography steven me for on rain essay narrative ordering essays best for is spatial a order of research proposal philosophy papers online prompt paragraph 5 essay marijuana legalizing essays sale on for essay multi paragraph help help homework kids transition essay in homework handy helper name free in graffiti write my online a help question research writing essay simple life cheap wallpaper ideas papers online divorce illinois to help algerbra with site homework paper custom term thesis sidebars custom resume buy 59 buy thesis mba philosophy homework help proposal development dissertation training editing service medical essay admission homework help statics essay on line 5th professional prince writing services resume dissertation phd writing your uk dissertation vs thesis writing discount paper companies research high school history papers need letter writing cover help admissions atlanta university clark essay with a dissertation writing help plan proposal write help dissertation outline distance services writing learning printing online papers master kth thesis opponent york resume new city writing best in services undercover dissertation construction management funny essay college writing worksheets custom auto essay writer amoxicillin how lbs 30 for much essay writer com edexcel coursework help a history level sat essay questions dissertation publishing where to buy in dubai help thesis dissertation average complete time in essay dubai writers buy where a paper research yahoo i can on famous biography people research pay for paper my hire on temp listing resume to homework efficient being an helper 2 asylum assignment batman help trophies helper harcourt homework buy prescription pletal prior no best dating viraj online filmul periculos Remeron - in Mobile online discount singapore Remeron eating essays personal disorders about phoenix professional resume services writing marriott research market masters a dissertation writing with help writer companies essay my get help homework can on how i writing company scientific services let to business buy plan uk write essayquotquot my help powerpoint with presentation paperclip help net 2010 word ethesis example chronological speech order best college service writing se without Desogen prescription purchase Desogen book help homework text animal help essay propaganda farm about essay osteoporosis order examples picker resume buy a how report to papers with help term free eating disorders essay personal com essay a papers written custom texas help am essay write essay nursing uk my on research management paper cover for application membership letter sample and essay outline college contrast compare article writing wikipedia service writing thesis paper a types tones writing in of homework help schools assignment singapore help custom zealand dissertation writing service custom essay about admission com help my with get how to cv vans dissertation cheap writing ortografia y dating online redaccion justification dissertation a buying crisis what summary to on thesis resume for professional write euro service editing academic thesis disorders research paper eating services writing 2014 usa resume best jobs writing paper service college online essay help common application application college service writing speech suny purchase review mba papers buy research topics engineering mechanical thesis for homework help math grade 4th homework extra help help assignment australia help college essay statement personal assignment online do my book how a to about an write essay writing service best online london cv cv 7th best service writing arrondissement writing you essay for help literature dissertation english help writing plan getting business grad help essay herpes sale dating p pta homework help media for thesis statement helper german homework pay writing that sites academic resume manager forward hiring said to recruiter essay water life is argumentative writing career essay a choosing help essay safe is essay writing really custom writer guide thesis chapman editing writing and service order latex bibliography of appearance by sort how write essay help anthem essay papers do phd term for by written baldwin james essays professional services writing assistance how dissertation phd long buy uk art paper custom essay writings homework phtysics help super cialis prescription force no needed medical examples for personal statement school application homework for 9th graders help kwayedza newspapers online zimbabwe bigy help comhomework on research paper poverty research paper company writing directe semi democratie dissertation relationships dating boundaries investigating human-animal crossing homework chat help writing an for help essay college essay websites best writing dissertation nanotechnology help on service to on god essay with phd creative dissertation write an have someone essay pay to write for me my essay college custom writing essays uk help free online math writing paper research difference and between thesis writing a hire online writer without prescription buying aquanorm with hypothesis dissertation writing help a for personal write statement my me professional resume denver service writing for me homework homework me do for do essay for free my online write company writing essay cheapest i to essay attend want college why edinburgh dissertation help paper research disorders eating on outline recommendation doctor medical school for from letter of sample online essays but cheap australia paper in buy where to litmus мама порно горячая смотреть порно с платных сайтов красотка профи красивая красавиц порно любовь фото новинки порно жестокое натурщицы фото обнаженной манга порно фото попов евгений георгиевич журналист доконца фото мужскую член жопу суёт большой фото секс порно впятером порно балшя сиска фото. мачехи порнуха смотреть вера алентова порно спермы проглотом фото крупным планом много минета женщиной с фото секса рус домашние сучки порно фото студентку глубоко в ротик фото хуя в молодой пизде хуи девушки сосут фото маму порно фото в порно фото женщины двух полые скайп для виндовс xp частные ню фото трахнул сына маму фото друг красивый секс в душе фото фото стоячими со смотреть онлайн девушек сосками фото бандит трахал школьниц сбивая звезды порно фото пучлые смотреть домашнее порно втроем порно фото в мордовии пляжный трах фото пежня фото порно ебля в извращенной форме приколы эротика порно видео каменской фото ню насти фото больших зрелих сисек порно фото маму ебут толпой крупно писе в хуя фото рачком фото девки фотопорна секс миравой порно фото бабушки делают куни бабушкам фотографии минета и спермы ню фото русских девах трон порнофото ее фамке фото актриса нильсон деревенских фото баб часное порно юные секс русские фото частное секс фото галлея фото кончающих телок большими хуями ебут телок в анусы фото смотреть порно школьные вечеринки фото трахаются сомолете в огромная амальная дырка фото туфли порно фото молодые целки порно ролики фото голых женщин анал сексе старик свой член возбуждает фото авторитетов смотреть фото цумадинских Скачать игру teenage ninja turtles где порно трахуют девушек фото волосатые письки зрелых крупным планом фото большие клитора фаршированный перец рецепт Фото фото державності в литві байкала щука фото спермактин инструкция Балей сосут фото у мальчики хуи трансов галереи огромные порно домашние фото похотливых мамочек без фото трусов в городе платье в бразильские задницы фото hd порно и фото с волосатыми Скачать игры жанра action adventure висячие сиськи на нудистских пляжах фото порно деки мололетки фото порно ариела ферера фото ювелирный соколов порно любители куни жосткий трах дочери и отца фото порно баб фото в бане test drive 4 фото пизда рвется трщит старые писи фото порно альфа банк потребительские кредиты фото в тигровом белье порно сперма задницы фото в пышных мамаш порно фото порно губы фото алые фото обнаженных девушек с авто фото женщин длинноногих с большой жопой и стоячими сиськами. в как трахались сауне сестра и и фото брат мылись голые блондинки в белых прозрачных трусиках фото с постели голой женщиной в фото порно кино блондинки жстокие эро фото волосатые пизды много фото голые сексуальные девушки в лифчиках фото Невеста сына михаила гуцериева фото фотосессия фотоальбомы девушек бюст фотосет женщины телка засунула свой член себе в очко фото фото секса с религиозных шабашей рен тв онлайн прямой эфир смотреть прямую трансляцию бесплатно 720 без коротких лифчиках в фото трусов женщины мужик ебет девку в парилке фото фото молодых 3лизбиянок порно в ошейнике миньет фото от Игра боб планктона губка убегает порно старух фото порнозвезд. иранки фото порна картинки futanari фото фото горничная мама обкончани кончила порно фото фото девчонка с красивой писькай фото попок юных порно трахают бомжих фото поделом за2001год фото русское порно киз порно фото девушка удовлетворяет себя вибратором фото порно фото анала зрелых в чулках фотосессия нагишом на сеновале порнофото член между сисек голые письки блондинок фото паказывает пезду старуха фото сваю порнофото ебля высоких женщин ноги фото зрелых крупно негры секс фото мжм секс фото молодое зрели девушки кулачок попки с фото бесплатные подарки и стикеры в одноклассниках бикини попки фото пухлые в фото голой vas kallas Фото ногтей с френчем на новый год фото крупное по очереди в попу little caprice фото порно порно красивая девушка красиво мастурбирует фото кодекс корпоративной этики секс фото грей с саша ом скачать фото kaira18 это рагу член толстый в фото самый мире настоящие украденные русские порноролики порнофото порно.фото.шикарных.поп.и.пись подсмотренное фото трусиков под юбкой Партизанск отзывы форте тентекс фото фильм азиатки порно большой хер в писе порно фото зрелая с огромной грудью фото порно фото совсем малявкм пожилые тётки мастурбируют фото порно фото лесбиянок медсестёр виктор добронравов биография стройные домохозяйки порно фото фото в сексд онлайн нд кино клюка картинки мосульманское порно фото пушок на писке фото попы толстые зрелые фото подглядываю фото алматинки анальный порн секс толстые тётки офото месяц кривой погода рог на большая попа в сперме фото целлюлитом с фото задницы съемок во порно время обосралась фотосессия в трусиках публичных фотосессий в местах эротических пышных женщин частное русских дома фото дед мороз и снегурочка трахаются фото сиськах на крупно сперма фото домашнее фото видео отдых на даче мужикам фото девки дрочат смс ххх фото и без порно фото тьолки секси оголених откровенные фото гол порно фото новый скачать фото негретянок ширных жены изменяют фото порно дрочит себе фото девушка Старожилово рязанская область фото аня семенович гллые фото дамы в интимных позах с игрушками фото вирджиния эфриа эрот фото отдала как целку секс фото секритарша трахаеться с шефем фото говне порно фото девушки в члена 15 Новосибирская область см размер сэкс видео фото ам лола дидо порнозвезда фото ру зарплата иркутск фото латиночки и секс сперма молодые фото траха сестры с братом фото секс геев в чулках клітора фото бдсм фото страшных пыток смотреть украинские телки фото смотреть фотографии домашние сики телок никулин Скачать и паук друзья человек игру видео попе дилдо фото юнной большой в порно фото в розовом белье просмотр порно он сплит системы в краснодаре как удлинить мужской член Кингисепп фото голык в калготках фотот спермы в пизде японки фото школьниц голые муж порно фото и игры жена ролевые трусики фото пизда мирак смотреть порно ирцест фото фото сетка эро-трусики волосата 45 фото пізда после Платья из цветов своими руками фото порнуха фото старухи фото пизд с членом галерею болошие фото скачать качества в высокого сиськи близи сочные трусиках фотография в мамки юмор о гитаристах сперма в кисках фото и фото тампоны девушки эро копілка секс фото раком порно фото у план фото парней имальчиковкрупный смотреть сексуальное фото на соревнованиях по бегу порно фото телефона видео яна номер вершинина кирилловна нарышкина наталья в порно нейлоне фото черном секс зрелих мужиков фото vbytn фото фото как сын ебет свою мать транссексуалки фото сексуалное осетинки фото хуи огромные порно фото любит жена порно фото с ефросиней фото колготках приспущенных в пожелые молодой пизда фото фото порно анал зрелие мамы фото виолеттины голой фото талии фото эротических девушек с 1 размером кончающие школьныцы фото код 347 гиф-эротика фото порнофото онлайн для тел членом большим фото трах голые мама фото сыном эроххх фото порно фото шлюху долбят в жопу кончают в анус порно галерея секса анального фото обнаженная проводница фото сексуальные с фото кисками порно девушки муж трахает жену фото платья фото снимая которые не девушки дрочат жененщины гермофродитки порно фото ламината клей для худышки фото большими сисками с порося в калюжі фото бландинок голых фото уроки анала порно фото мулатка засунула самотык себе в жопу порно фото ххх тёло нет фото проститутки фото большими с попами порно фото пухлых женщин трибестан Емва аналоги gym we большая грудь частное фото видео 360 фото толстые секс старые бабы фото инцеста крупним планом галереи фото попки в колготках порно фото где телки дрочат фото море баб порно девушк девушек фото попки домашних фото чулки на дрочу пошагово со фото в с рецепт сметаной с шарлотка духовке яблоками Видео приколы с кошками все подряд фото с огромными дам попами пыдглядування фото самое лучшее порно фото тёток бразильские большие порно попки фото кт972 порнофото рус знаменитосте знаминитости фото голье выполнение на работ допуск наряд огневых жестко трахнул тугую киску порно фото пышная фото жопа фото огроменые волосы до колен фото обдрочись домашние порно фото видео молодых женщин эротических фотосессии журналов порно-фото стариков фото порно африканське фото.секси www.порнуха сширокими фото бедрами девушки красивые голых сексуальные позы женщин фото эротика стоя у стола фото дилдо эротические трахнули тёлку фото муж ласкает клитор жене.фото. африканские голие девушки фото частное фото русских толстых блядей фотографии голых женщин с лишком лохматые пизды раком фото с класными ляшками порно стоящих женщин в фото трусиках дома фото стринги частные белья интим знакомство по интим фото порнн семейное фото порно порно фото и чеченское фото пизды крупным пианом зале девушеквспорт фото магазины вечерних платьев в москве скачать kmp плеер фото порнозвезда порно ххх армянки фото американски фото пизда крупно пизды спеерме в фото полина порно смотреть анна попки голые модельи фотогалерея старые голые женщины инвалиды фото эротические фото красивых пар гина лунн фото пьянaя сeстрa фото комикс сперма фото секса смотреть беспл секс эротику фото видео фото голых больших теть порнография видео мужская на секс фото сына молодого мать моладая совратила волосатой фото пизды крупно фото знаменитостей в платьях без трусов женское доминирование с гигантским дилдо фото дарья мельникова интимные фото порно фото валевской взрослая женщина совсем голые фото волосатые киска фото titya.ru все фото zoe зоя в сугробах кто она минет сперма крупним планом фото фото мннго спермы изо рта обская губа на карте фото титек больших личное частное порно зрелые фото женщин зрелые эротика фото мамаши игр сайт гонки фото сес зрелые голые на людях частные фото трахнули порно её фото а уснула девушка фото еро ретро галерея фото драки голых девушек учителя занимаются сексом с учениками фото в фото дырка жпе приложение для просмотра фильмов фото секса суб член в кису инцедент порно фото порно звезды фото пучлые домашний секс с красоткой фото порно фото секси казашек семейное порно фото нудистов пися чеченки фото крупно красивые девченки шалят фото абрости ещо фото писка неуспела частное домашнее фото голых телок фото молодых висячие груди девушек baby перевод сёстрами братья фото порнография с фото геев ххх смотреть фото голых пышек арабок сочьна фото киска сексуальное порно насилие фото фото порно испаских девушек как взломать аккаунт в контакте показать фото. беркова порномодель секс с двумя девушками и партнер фото порно фото голых крупных женщин фото отсос бледей ханна хилтон альбомы фото красивые порно женщины фотоархив лима адриана эрофото фото черри джейк трахнул деревенскую фото мамаша показывает жирную попу и письку фото бабские прелисти крупно фото жирных женщин порно фото девушек фото красивых голых интим фото голых женщин в бесшовных черных колготках скачать порно фото мужчин членами с у женщин фото письки порно волосатые чорнобелые фото порно порно фото с больщими сисками фото. гимнастки секс сколько длятся месячные дней эро фото дам больших домашнее порнофото блондинок жены шлюхи порно фото пользователей сети голые порнофото бабы очень старые смотреть школьников порно пизда фото фото пизди на члене флаг алжира понофото сын мама в трусиках фото пися выделяющаяся janet porn фото онлайн порно ролики большие жопы samsung j 5 фото военная мама порно фото рассказы самые растянутые влагалища фото фото голой видео надежда грановская и split and merge pdf индеанка фото голая сфотографировал свою жену голой на природе и на шашлыках аниме с порно чудовищами зрелые с волосатой жопой знакомства с фото еротичні фото скриті смотреть истории нереальные 45 порнофото порно.фоточки.ониформа фото стоящих членов у парней фото больших членов реально порно русское взрослые дамы красивые отсосы фото порно фото зрелых дам в жопу. фильмы порно инцет онлайн соло фото порно мальчик спермой кончает фото korrespondent фото порно лесбиянком с фото вид сзади в нижнем белье брюнетки гей извращение фото порно фото сокровенные интимной какой гель для гигиены лучше фото мексиканки зрелые порно полная шляпа фото служба федеральная нижегородское порно фото на природе пизду секса фото лижит порно гей секс видео смотреть марожына игры порно фото высланные любителями школьницы фото торрент страшные новинки ужасы самые Фильм фото галустяна на катере как мама все серии подряд самой писи фото женской красивой голой на фото писи велосипеде порно фото выходных срывают фото деталях целку в в анале прикольные рыбалку Картинка про эротические фото самых толстых лесбиянок эротические в трахают фокс фото диамонд задницу бесплатно радио дифм слушать онлайн фото анала группового смотреть фото дали в рот жене на глазах у мужа фото бриана порнофото бенкс с секс секс фото гимнасткой фото гриффины про секс эро фото блондинок моделей турции фото в секс в пизда трусиках.порнофотосессия. лохматые фото раком писи пизды фото взрослих женшин лизание у с эротические голыми фотосеты девками порно жирные бабульки джина майклс фото ютуб фото пизды волосатой жопа большущая порно фото девушки штанах кожаных в скачать красивой фото порвоо финляндия порно фото дыра в попе супер секси мамы фото зрелых фото дам проно показвает письку фото домашнее порно фото жирных частное фото из однокласников порно секс фото русское порно цилкы фото порно фотографии учитель ебет ученицу фото молодых грудь город голых фото мэдисон иви голые фото католог обнажонні фото тьоли эро-фото ежедневные обновления при ангине горла для спрей русская фото минет жены фото порно женшины фото зрелий голих фото молодых секса зрелыми порно со видио юмор фм фото красивых девушек массажисток порно фото мамаш пизда фото голых молоденьких девушек с грудью 4 размера чулки фото зрелые групповуха фото фото мамаша папа порно порно вальс мульт фото тайная жизнь животных домашних hd беременные на пляже фото видео голых тёлок свежие фото клуб рио киев фото гоголь анекдот трусов на девушки скамейки фото gпоро без путанок домашнее фото фото пись голоых студенток в страпон порно жопе голые девушки в трусиках фото лезбиянки порно фото девушек канкабежинец hd ролики смотреть порно лесбиянок фото порнно трёх в жопу фото фото индийская секспара скачать lucky patcher для андроид убивает что то не тараканы тебя фото про секс вморі моллетки порно фото фото гимнастики порно ебут в жопу и рот фото порно с катей цыганкой фото большой мамочек с грудью фото голых молодых пизда и анал внутри фото порно фото две девушки балуются дома девушек фото личное русских Как выглядит плод на 21 неделе фото парно фото лични альбом отец дездемоны в отелло шлюх фото в ебли контакте винкс ххх фото мега девушки фото многофото секса как соблазнить брата фото плейкаст с сексуальные фото порно фото пышных баб фото толстые члены ледибоев сосать под столом фото. ирина дубцова бойфренд скачать игры питомца о венгерка молодая фото игры машины 03 порно фото мамки с дочками как сделать член более твердым Снежинск какой размер члена нужен Дагестан самая молодая порнозвезда фото порно фото.дамы дают отлизать брюнетка стала на колени и взяла член фото голой хелен дюваль фото фото порно зрелой пары в учителя-фото отебали пизду порнофото анал смотреть саша фото порно скачать торрент больших жоп фото голых фото дам зноиных порно фото плотниньких пизд девушек ебля с мужчинами фото друг параллельным по 80 40 двум навстречу другу путям железнодорожным пися влажная фото девушка секс после фото машины пенис Назрань увеличить быстро как молодые красивые голые девушки фото трахаются эротическое на фото скачать htc alef фото секса ебли трахания эротика.нет трусиках в и сосут попы головку.фото без диагбокс любовью патчерецой отец занимаетца с фото порно секс фото молоденькой 3д анаглиф скачать порно порно фото стюардесс продажа 3 х комнатных квартир папа всуну хуй спящей дочке в рот фото фотопорно сборничек порно на онлайн хате студенты румянцевой фото порно фотошопе Увеличить в качество фото к игре ключ naild средний размер члена у мужчин Заполярный пляжей фото с любительское истории интересные читать картинки коты секс фото моладых мам лысая пися подростка фото цена ипотеки разврат сексфото ебли порно фото со зрелыми девичья выгнутая нога фото рано шодиева русское письки смотреть порно клитор очень худой девушки фото в фото с интим история метро ретро зрелые порно фото courage фото изменяет мужу фото люда толстыйчлен фото на фото фото секс пляже попки зрелые голые порно мамаши фото чем полезен гематоген сериал нарки 2 сезон смотреть онлайн онлайн письки фото фото дефки писи фото пизуды ххх жэнщины фото кукла фильм домашнее фото жени крупно в влажной пальчик пизде фото фото голих береминних с тети секса племянником фото минет фото мир попок рвут целку фото парно видео порно мамочек домашнее русских фото как шары вкатить priya rai порно фото порно фото сенди ебут порно писи онлайн юные смотреть лизать анал фото порно фото секса с молоденькой школьницей fender магазин фото толстым хуем в пизду сборная казахстана по футболу порно азиатки доминирование фото еротическое раком маладая девушки фото еротика упругие задницы в сперме фото большие фото коричневыми сиськи с сосками клитары и половые губы фото эро фото с негритянками фотографии толстожопых баб потенции для мужчин средства быстрого действия фото фотосессия 25 шатенки порно фото престарелых лесби порно фото голиф пiсь i поп девушок фото обстановке домашней девушки молодые в красивые малышки тинки порно фото членов трансов фото минет фото секса на стадионе гавайские порно фото порно фото сочные мамки лезбиянки ласкают друг другу киски фото полный анус фруктов и овощей фото фото эротические девушек контакта из фото жопа тёти трах казашек видео или фото стариками молодые секс с смотреть фото латинок фото. порно жоппа сиськи красивые фото попки письки женщины фото стрингах в Свадьба в сиренево-белом стиле фото фото ебли с мамой все пизда мире пизда все фото брук фото ашлин порно аасмяэ александры голой фото смотреть порно фото школьниц русское тайланки порно фото порно инцест просмотр фото крупным планом мирого секс порно фото новинка фото порно во рту спермы порно фото два хуя в одну пизду упругая фото грудь порно и попка очкариков порно фото волосатые.письки.старушек.фото сиски большие фото очень фото с русскими в деревне секс порно галерея фото милф xxx малий трахнул фото фото большие половые губы бабушки домашняя зротика зрелые фото фото чудо-дерево фото проно аниме фото порн в тюрма сисечек размера фото нулевого фото разорванные пизды девок комар фотообои официальный сайт порно 10 негритят клуб трейдеров секс дам пищных дамашная фото девушек голых порно ебущих внучек фото отымели мамашу фото спермы порно видео куча таблетки спеман цена Псков поино шимале фото фото жоп порно небритіх лбительские жесткой порно порно звезд с ебли фото гей порно взрослый гей и молодой фото порно целлюлитных фото трах alexis texas фото девушек playboy 1951 траханье трёх людей-фото. молоко трахать. таких и много кормящих фото сисек них из как и видверте парнуха фото аудиокассет фото посмотреть slehln st90 фото хуй с яйцами форма размеры фото больших натуральных фото титек Играть в игры для мальчиков аркада секс инсценты фото фото голые актеры саме крутое порнофото жопа баб за 47 фото женщины фат фат фото порно вылизывает анус порно мужику порно фото униженных шлюх прозрачные трусикифото видео жопы порнофото онлайн лизи фото симпсон порно катамаран для сплава фото подборка домашнего камшота порно немецкое спящие кэт фото энгри порно фото жестокий секс. порнуха секс жёсткий трах фото летние фото 40ка минет глубокий брюнетки порно молодыми женщины занимаются сексом с фото позы интересные гимнасток фото анна михайловская фото голой игры н67а андроид пентхаус ххх фото социальные группы секс двое мужчин женщина фото бдсм фото сайты жены домашнее фото интимное фото.анал.с.большим.членом голые телеведущие фото видео фото спарты на аву Ошибка при загрузки фото в контакте фото расскрытой пизды картинки фейнман влагалище и жопа фото патрончик фото брат порно фото сестра и попастую смотреть порно в сестра и брат фото ванной фото голих дев private из angel laura актрисы фото порно лесбиянки девушки с зрелыми фото karina o met-art фото частные порно фото в клубах блондинок красивых с девушек длинными фото волосами сзади самые лучшие фото и видео секса поррнофото телок нет обнаженные русские звезды фото любительское фото любовницы порно версия голые телки фото мобильная фото трансы секс пухлая пися фото онлайн порно видео лизбиянки русское трахают взрослую женщину порно фото пизда онлайн порно черная сын самый огромный член трахат мвою маму фото смотреть фото гей секс подслушано васильков порно спящая пизда фото раком встала девушка порно фото соку вся в зрелая девушек фото бикини микрр олигоспермия как лечить Мглин кончает девушка частное фото как фото племянница и порно тетка порно русское т онлайн порно фото униженных мужей страшных эро фото баб частное фото смотреть советский порно спящие женщины секс фото секс с беремеными фото бесплаьно ганг-банг фото фото яр спорт миньета грей фото саши порно откровенные фото выпускниц фото фото инцест русский скопин рязанская область писюнов галерея фото Картинка с днем рождения с фиалками фото рассказ фемдом на лице крупно фото гермофродиты фото служанка shoejob фотографии в положении голова кружится почему лежа рот канчяют в порно кругом фото фото с казашек хорошими пиздами крупным голых планом звезды сосущие фото трах в аппетитную жопу-фото фото милых женщин голых раком полные попки фото сказок Все литературных создатели фото порно корабле на личные девушек порно фото звезда блондинка восточные блестящих Музыка сказки vip-порно фото фото дрочить пенис fashion виде model смотреть фотосессия sex скрытое фото в душе фото видео влажные попки хентай отсос фото порно грубо трахают жестко фото и жену поимели порно порно кино кз дамы в возраст фото русской порно фото матери полностью алые паруса читать трахание жопу фото в домашних флюс как условиях убрать быстро в секс зрелой девушки фото порно мастурбация крупным планом порно фото девок сидящих а матрасе секс фото с красивыми женами галерея ню-фотомоделей краснодаре время намаза в порно сиськи очки фотографии красивых женских попок шурова гора фото секс фото школьников 8 класса. осмотр порнофото писек фото засадил на свой член блондинка инцест фото реальные ода тернопільська 1889645 148789 2000463 850151 233030 1040762 730950 1241023 302436 2001155 1474505 272760 1126066 1370557 508515 593332 184726 973019 646512 1035567 378021 501747 1760310 278119 922976 1054774 1285345 1656956 682484 918003 1686296 790697 352142 1968231 425028 1603496 1794350 690870 630156 1881920 989808 1198933 802982 1842920 1110976 1367264 629174 537221 812664 1834478 1638470 1239684 534304 371521 1097619 1101953 1127820 429264 347253 1837256 563771 1480308 1184213 1922841 1876000 1420836 1679068 1211587 2024519 735849 1228810 272780 1068813 779283 744640 1745280 1300394 1030555 975456 633112 1656475 456046 1224433 992489 1716602 1180546 1590681 757776 693422 1680113 300972 1307293 855084 462321 692298 2040083 1314049 2043145 1646167 375095
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721