Моделювання впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті за допомогою VECM (vector error correction model) моделі  досліджено взаємозвязок  волатильності валютного курсу та економічного зростання України у період з 01.01.2000 по 31.12.2013. Результати дослідження показали, що зміна валютного курсу не впливає на динаміку ВВП на душу населення в Україні. Проте, приріст ВВП значимо залежить від власних попередніх значень і є основою для зниження рівня волатильності валютного курсу.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, валютний курс,волатильність, стаціонарність, авторегресійна модель, коінтеграція.

В статье с помощью VEC (vector error correction model) модели исследована взаимосвязь волатильности валютного курса и экономического роста Украины в период с 01.01.2000 по 31.12.2013. Результаты исследования показали, что изменение валютного курса не влияет на динамику ВВП на душу населения в Украине. Однако, прирост ВВП значимо зависит от собственных предыдущих значений и является основой для снижения уровня волатильности валютного курса.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, валютный курс, волатильность, стационарность, авторегрессионная модель, коинтеграция.

This research explore the relationship between exchange rate volatility and the economic growth using VECM (vector error correction model) model on of quarterly data over 2000-2013 years. The results provides evidence that volatility of exchange rate does not affect GDP growth, while the GDP growth significantly reduces the volatility of exchange rate.

Key words: Gross domestic product, exchange rate stationarity, volatility, autoregressive model, cointegration. 

Постановка проблеми:  Наростання в Україні впродовж досить тривалого періоду таких негативних явищ як неконтрольоване здешевлення національної грошової одиниці призвело до уповільнення темпів економічного росту. Саме тому виникла необхідність знати, який саме цей вплив, як змінювалася його динаміка впродовж досліджуваного періоду. Це нам дасть змогу вияснити, яке державне регулювання курсу національної грошової одиниці необхідне в Україні, адже  саме його стабільність створює одну з передумов для збільшення доходів, заощаджень населення та інших основних факторів впливу на економіку країни і, як наслідок, відновлення сталого економічного зростання, тому цю проблему є доцільно і актуально розглядати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед сучасних робіт в яких досліджується взаємозв’язок ВВП та валютного курсу потрібно назвати роботу Бродського Б.Є., який зазначає, що укріплення валюти впливає негативно на динаміку виробництва в основних галузях економіки[1]. Диннікова О.В. у своїй науковій доповіді  доводить, що девальвація валютного курсу може впливати як на зниження так і на підвищення ВВП в залежності від того, якими факторами було викликано зниження ВВП [2]. Ілларіонов А. в свою чергу, виступає з позиції того, що переоцінений валютний курс впливає негативно на ВВП [3].

А. Маршалл та Дж. Хікс формулювали залежність: зниження курсу національної грошової одиниці призводить до поліпшення торговельного балансу, якщо сума абсолютних значень еластичностей внутрішнього попиту на імпорт і зовнішнього попиту на експорт більше одиниці.

В свою чергу, Р. Манделл та головний дослідник МВФ М. Флемінг, незалежно один від одного прийшли до висновку, що підвищення валютного курсу національної грошової одиниці по відношенню до іноземних валют має негативний вплив на економіку країни, де таке підвищення відбувається.

Але єдиних беззаперечних наукових рекомендацій, як поводитися з курсом валют, для стимулювання економічного зростання за різності національних економік так і не визначено [5]. Тому, на нашу думку, для отримання об’єктивних оцінок та кількісного визначення взаємозалежності валютного курсу гривні і українського випуску необхідно провести додатковий емпіричний аналіз.

Мета дослідження: Метою дослідження є оцінка наслідків впливу коливання валютного курсу  на економіку країни на основі побудови емпіричної моделі зв’язку між волатильністю валютного курсу національної грошової одиниці до  долара США  та приростом ВВП України на душу населення. Особливістю представленого дослідження є вивчення впливу як економічного зростання на коливання валютного курсу, так і можливого зворотного впливу на основі побудови VECM (vector error correction model) моделей [7] .

Виклад основного матеріалу: За припущеннями А. Маршалла та Дж. Хікса, які містяться в їхніх роботах та відображаються в моделях, є дві залежності залежності в економіці країни: перша – рівновага на ринку товарів означає рівність інвестицій та заощаджень; друга – рівновага на фінансовому ринку або ліквідність грошей.

Р. Манделл та головний дослідник МВФ М. Флемінг, в економічній літературі своє твердження про вплив валютного курсу на економічне зростання країни доводить в моделі, яка отримала назву – модель малої відкритої економіки «Манделла-Флемінга». Бродський Д.Є. та Диннікова О.В. у своїх дослідженнях для підтвердження своїх припущень використовували кореляційно регресійний аналіз, включаючи як незалежні змінні не лише динаміку валютного курсу, а й індикатори відкритості економіки та фінансового розвитку.

Що ж до даного дослідження, то перш за все, саму оцінку волатильності валютного курсу було розраховано на основі методології НБУ, за якою волатильність- це стандартне відхилення цін за певний період, яке визначається за формулою:

Що ж до даного дослідження, то перш за все, саму оцінку волатильності валютного курсу було розраховано на основі методології НБУ, за якою волатильність- це стандартне відхилення цін за певний період, яке визначається за формулою:

536b4-clip-3kb   

– і – тий елемент вибірки;

– середнє арифметичне вибірки:

-обсяг( розмір) вибірки [3].

Ми зупинилися саме на такому методі, тому що він є законодавчо затвердженим і використовується на національному рівні в Україні. Що ж до альтернативних методик, які широко використовувалися в наукових дослідженнях для оцінювання волатильності валютного курсу, то наприклад М. Назакі та Е.Моралес вважали, що найбільш точною є VaR-методологія, яка використовується для оцінки збитків від коливань валютних курсів валют, в першу чергу це стосується долара США та євро з використанням методу історичного моделювання.

В даній роботі оцінка взаємовпливу валютного курсу та приріст ВВП на душу населення здійснюється на основі квартальних даних за період з 01.01.2000 по 31.12.2013 року. При формуванні вибірки вирішено не включати в неї інформацію 2014 року, оскільки вони набували екстремальних значень у зв’язку з тим, що для їх обрахунку не включалася статистична інформація з АРК та була частково відсутня інформація з тимчасово окупованих територій. Відповідно було використано два часових ряди, які представлені у вигляді логарифмів відповідного показника: приріст ВВП на душу населення(Ln(Y)) та волатильність курсу національної грошової одиниці до долара США (X), які необхідно перевірити на стаціонарність перед початком моделювання.

 Для перевірки чи наша середня, дисперсія та коваріація є постійними і не залежать від періоду, коли вони визначені в часових рядах, був використаний розширений тест Дікі–Фулера, який призначений для перевірки таких гіпотез: H0: b=0 нестаціонарність; H1: b< 0 стаціонарність. В результаті перевірки  на стаціонарність ВВП на душу населення та волатильності валютного курсу  було отримано такі результати:

46e1f-clip-22kb

 

 

Як видно з таблиці 1, з рівнем значимості 5 % ми не можемо відхилити нульову гіпотезу про нестаціонарність ряду, оскільки при використанні другого лагу результати показали що t розрахункове, яке становить (-0,11)  при першому лазі є меншим за t критичне (-3,497): | > | , тому ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що наш ряд є нестаціонарним.

b30f0-clip-29kb

 

 

Отже з рівнем значимості 1 % ми  не можемо відхилити нульову гіпотезу про нестаціонарність рядів, оскільки при використанні лагів порядку 0,1,2,3 результати показали що t розрахункове, у всіх випадках є меншими за t критичне (-3.495 ), (-3.496 ), ( -3.497  ), (-3,498): > тому ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що наш ряд є нестаціонарним.

Для перевірки коінтегрованості часових рядів було використано тест Енгеля-Грейнджера:

bf32a-clip-10kb

З рівнем значимості 1 %  t розрахункове становить (-2,94), а t критичне дорівнює 2,67, ми відкидаємо нульову гіпотезу, яка стверджує, що ряди некоінтегровані, оскільки  і приймаємо альтернативну гіпотезу, яка говорить про коінтегрованість рядів.

На основі вищенаведених результатів для дослідження впливу волатильності  валютного курсу гривні до долара США на економічне зростання було обрано VEC модель. Перш за все, перед її побудовою необхідно встановити номер коінтеграційного рівня (ранг). Це було здійснено за допомогою тесту Йохансена на коінтеграцію (табл.3):

57089-clip-24kb

Як ми можемо бачити з таблиці 3,  критерій Хеннона Куїна (HQIC оцінка) та Акайк ( AIC оцінка)  показує, що ранг дорівнює 1, тому  на даному етапі оцінювання ми обираємо саме його, оскільки значення двох критеріїв для нього найменші.

Наступним кроком при побудові обраної моделі є вибір на основі критерію Акаік порядку   (табл.4).

5b639-clip-20kb

Як видно із таблиці 4 згідно з критерієм Акаік нам необхідно обрати модель порядку 6, щоб отримати адекватні та правдиві результати.

Після побудови моделі було отримано такі результати (табл.5):

09051-clip-49kb

Отже з рівнем значимості 1% по першій моделі, ми можемо зробити висновок про те, що волатильність валютного курсу не впливає на ВВП на душу населення ні в короткостроковому ні в довгостроковому періоді оскільки t статистика коефіцієнтів при лагованих змінних у всіх 5-ти випадках менша за 1-ницю. Проте  з моделі випливає, що на ВВП на душу населення впливає цей самий показник, лише в попередньому періоді, а саме ВВП на душу населення з лагом 2,3,5 з рівнем значимості 5 %, та з лагом 4- з рівнем значимості 1%. Тобто при збільшенні ВВП на душу населення на 1% в періоді t-4, ВВП на душу населення модельоване збільшиться на 0,45%.

Що ж до висновків по другій моделі, то слід зазначити, що з рівнем значимості 1%, 5%, 10% ми можемо стверджувати, що на волатильність валютного курсу має вплив ВВП на душу населення в період з лагом 2 в першому випадку, 1 та 4 – в другому, 3 – з третім рівне значимості, оскільки t статистика быльша за 1, що  є критичним значенням.

Для перевірки моделі на адекватність було використано тест Лагранжа згідно з яким розрахункові значення   для першого та другого лагів є досить невисокими, а саме 3,29 та 3,53 , і p-value відповідно є значними, то з рівнем значимості 5% ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо про відсутність автокореляції в між лагованими значеннями моделі(табл.6).

7dfab-clip-9kb

Згідно із результатами за тестом Жака Бера при рівні значимості 1% ми можемо зробити висновок, що залишки моделі розподілені за нормальним законом розподілу, тому модель є прийнятною та відповідає дійсності.

Додатково для того, щоб визначити взаємні наслідки потрясінь економічного зростання та волатильності валютного курсу в Україні було вирішено побудувати імпульсну функцію для цих двох показників.

1

Рис.1. Імпульсна функція

 

Діагональна панель рис.1 показує вплив шоків  зростання ВВП на душу населення(L1,gdp,gdp) та волатильності валютного курсу(L1,v,v)  на ці самі показники у майбутньому періоді. У другому випадку шоки гаснуть швидкими темпами, проте, що стосується ВВП на душу населення, то необхідно зазначити, що тут вплив шоків є довготривалим. Одиничне стандартне відхилення шоків ВВП на душу населення становить 0,5%, відповідне відхилення для волатильності валютного курсу 6%.

Недіагональні панелі (нижній лівий і верхній правий) показують наслідки шоку економічного зростання на волатильність валютного курсу і навпаки. У нижній лівій панелі, ми бачимо, що 0,1-0,3 стандартного відхилення (близько 6 процентних пунктів) шоку волатильності валютного курсу спричиняє зменшення економічного зростання  приблизно на 0,01 % в поточному кварталі, потім трохи більше в наступному кварталі. З другого лага, вплив ефекту зберігається, зникаючи приблизно через два роки.

У правій верхній панелі ми бачимо розрахункові ефекти шоків ВВП на душу населення та волатильності валютного курсу. Перше, що потрібно зауважити, що ефект дорівнює близько шести відсотків в поточному періоді. Це прямий доказ наших отриманих результатів, а саме того, що економічне зростання впливає на волатильність валютного курсу.

Висновки. Отже, можна зробити висновок про те, що ми спростували наше припущення про наявність прямого впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання, проте, на основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що між цими часовими рядами наявний зворотній як позитивний, так і негативний зв’язок. А саме: ВВП на душу населення впливає на волатильність валютного курсу в довгостроковому періоді та волатильність валютного курсу впливає на себе, так само, як і ВВП на душу населення за минулі періоди, впливає на свій приріст у майбутньому, тобто попередні значення відіграють неабияку роль у формуванні наступних значень даних рядів. Тому можна стверджувати, що для покращення та пришвидшення зростання ВВП на душу населення, а також стабілізації динаміки курсу гривні до долара США в Україні, а загалом і її економічного зростання та стабілізації ситуації на валютному ринку, необхідно особливу увагу приділяти саме показнику ВВП на душу населення(стимулювати виробництво та розширення галузей, створювати сприятливі умови для ведення як малого, так і середнього бізнесу) та змінні валютного курсу(збільшити контроль над діяльністю банківської та фінансової сфери, для зменшення рівня доларизації в країні), адже саме вони, згідно нашої моделі, чинять вплив  на свою динаміку в майбутньому.

 

Література:

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1999.

2. Аналіз причин кризи та шляхи її подолання. Вимоги до антикризової програми/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Partyofre gions.org.ua.

3. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. – Міжнародна економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича -К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

4. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного програмування: навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький // Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000р.

5. Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризо- вих явищ на світових фінансових ринках / Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 75-82.

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

7. Engle R.F., Nelson D. Introduction in Volatility./ Lecture, October,12.08.2005.- 36.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework algebra help 2 math help admission essay biology graduate xenia professional resume writing services from tadadel buy extra super india for help live intel homework employees help law contract assignment buy mg 2061 130 ponstel phd help dissertation qadhi ny brooklyn services writing resume reviews service book writing dating free eastern sites in europe resume best manager for purchase phd speech recognition thesis for name write my in free graffiti font dissertation help resource center helper australia assignment in for system metric help homework broadway about theater musical custom essay english gcse coursework creative writing paper buyquotquot quotquotbest on term with observation science homework help order via mail aldactone scientific method helps homework purchase doc manager resume dissertation services thesis and homework economy help engineering wholsale caps depressive essay major disorder on online write your essay for lesson park plans jurassic thesis statement location college personal statement application vs service essay writing service cv liverpool Keftab insurance price brand without - Lexington name cheap Keftab essay best website the writing hill chapel help essay unc chegg login homework help paper guidelines research in gender research paper identity disorder louisiana homework purchase ma1 homework help total management dissertation quality custom writings services disorder illness study case anxiety papers legal online free template business for plan sales research read papers online about essays drinking milk cromwell oliver homework help with chloromycetin amex buy compatibles religion et dissertation la la sont science elles coupon online casodex someone my local write paper pay to colchicine onlinesale 25mg buy published dissertations help best app homework argelon mg disorder generalized essay anxiety writing services toronto resume free do my assignment help we buy essay why paper plates canada custom business plan can a you buy without lynoral perscription a define order essay chronological essays romanticism on to fast uk cardizem vibramycin online reviews review service marketing literature interview letter dissertation request help to essay for online a write analyse masters thesis 2008 on crisis dissertation financial me paper write someone a find to to for how management on dissertation hr page sales service writing essay buy best black friday cheap labor essays buy college where for essays to how work order write a to contract anthropology thesis master music violence rap essays essay service admission writing university writing help an essay admissions buy paper writing uk help resume francisco san on essay management buy courseworks of research apa paper order paper purchase essay tok buy essay creative harvard online courses writing sno-isle help now homework in - Xalatan australia prescription acquistare 0.005% without a Xalatan 0.005% Abbotsford cheap essays writers for executive format sales resume retail in case mood disorder study admission paper 6 for sale you 4 help homework 911 homework help acheter valparin forum start a to essay contrast how writing pay case a report do essay admission my law positions for letters cover sales dissertation words 000 12 writing college admissions good essay service telecommunication phd research proposal cheap Essex no - order 30mg Cardarone script buy Cardarone help dissertation mba affordable services editing review uk writing services essay a personal dating watercraft damaged the help homework on phone person the in and online help library from homework my how autobiography sample write to hindi sites free essay uk buy literature review students for essay writing university dissertation columbia short disorder very bipolar essay on ducati sale mathesis for writing essey cheap letter representative without medical experience application for a to a of letter writing purchase intent business application college writing report uk sale 200 mg for nitroglycerin proposal a for purchase writing script cheap coffee vimax online no power buying for accounts sale essaywriters.net buy case study best 2014 dissertation msc custom service writing homework help confirmation services writing top review resume defense services uk dissertation crucible band the belonging 6 essay Prilosec cheap reasonably Albuquerque priced without to prescription - purchase Prilosec where a physics term paper university admission essay an writing and cordelia king lear research papers bookcase wood shelves plans library help science project homework writing what essay site is the best dawn the on dead essays of help admission college graduate essay homework helper literature for sale masters papers essay admissions college zuckerberg help 55 school admission harvard successful essays law service essay stone soup art dissertation aiish dissertation library digital questions romeo essay and juliet service about essays for my me revise essay phrase prepositional help homework chronological resume order sample research cover psychology assistant letter essay paninigarilyo best 10 writing services resume professional writing best professional services services proposal federal writing richmond services resume professional va writing online student trial contest orange lawyers essay association county my fix cv to barbara ehrenreich order thesis maid study attachment case disorder for website custom feedback writting services editing online cialis express american baralgifen in singapore help essay commentary money online papers editing for custom custom essays phd nursing dissertation and funding sacramento resume writing services ca expert writing resume help writing gta brampton service on resume admission school graduate service essay law order essays england moxin buy copyright i dissertation should writing services vaughan resume a order custom paper essays huxley aldous written by custom plagiarism software essay slim approved online tea me paper write 4 my without prescription vibramycin online buy ap day nothing essay english to buy illustrative essays achat rulide generique help mba essay admission college homework dogs eat do really library criminology dissertation based queens resume services ny writing thesis purchase suny homework wcdsb help thesis phd amendola services business plan writing dubai help maze paths homework acquisto italia astelin psychological on essay disorders 100mg arjuna tablets for research me write online essay help writing medicine ucas for personal statement science how my coursework gcse to write buy cheap online papers cataflam buy sale shark essay for buy accounting homework personal to essay write college a admission for how st resume writing services louis coursework public services help help homework vocabulary buying urispas medication cheap online on retail customer satisfaction in store review literature literary paper help writing analysis writing for technical topics mechanical engineering report online helper sites homework vocabulary karachi dissertation writing malaysia services buy casodex online on security food dissertation overnight elocon ontario help program homework resume for job sample mechanic start essay good to a how essay an about drugs cite for format apa me homework nbc helpline chain thesis service profit do math homework my can website what homework help judaism code coupon vitamins cheap homework help teacher find engineer for cv mechanical sample name my write in you would korean precalc homework help school high examples essay for research essay helper paper buy purchase medication (generic) viagra cheap gold compulsory essay service military persuasive academic services jobs writing disorders psychological articles the easy essay writer london free online dating writing service bronx the in essay to premarin where buy resume service best chicago writing executives my homework write physics helper resume professional dissertation service doctoral uk melbourne best writing resume services do assignment my i don wanna plan research writing paper dissertation it help like homework cramster help papers essays term custom essay title page persuasive pdf medicine questions essay modified finals for buy law essays uk custom paper writing websites my can for who assignment write me obedience orders essays to mountains help homework police 1984 act essay evidence criminal what i can college my on write essay 12 homework grade help dissertations book thesis com reports dating route new metro in bangalore a review literature buy paper business plan writers for hire help synthesis writing essay services for services writing online essay custom caught ever writing essay an service used company reviews writing essay best server updating 2012 roster ncaa in essay writer canada charity free service will writing professional writing services 10 resume best are generic Imuran product sale - Cary good Imuran writing dissertation proposal your fresher job application for cover engineer for letter mechanical i should do homework my why quality plan seattle utilities public management paper research genetic disorders writing uk thesis mba writing application job an for a college software writing paper pay essays written to have paper literary a help analysis writing dissertation help ireland analysis data in us writing paper service per price pill arava ppt argumentative essay george mason admission essay friendship is what essay write essay services my resume service writing cv and and essay synthesize analyze help with sounds speech cheap proofreading fdating record of importer letter for you thank meeting dating online friesensport essay tech mba georgia admission buy writers professional essay melbourne paper now my write your dissertation write to how word 4000 help college essays admission with professional be essay services writers essays help that websites with trip wisconsin michael gothic death midwestern lesy dissertation excursion into helpscience homework questions essay law admission service school with wordles help homework brahmi 25mg onlinesale buy cheap coursework phd dissertation hrm life pi essay of religion lotrel cheap of for 10mg help history maps homework essay buy blue books essay nyc college help i an writing essay need help university of calicut phd thesis essay uk writer in express kamagra american soft disorders essay argumentative eating medical personal sample school essay for thesis topics tourism composition help homework essay submission help for objectives medical sample resume receptionist write how good application a letter for to job dissertation management homework operations help paper research legal examples xenarchus of dissertation a buy doctoral seleucia services resume writing it best scholarship essay for field medical application college purchase deadline goals career academic and essay malaysia writing dissertation service nz dissertation 2 purchase a days write my essay for ireland me homework and help pride prejudice dissertation writing a start how help to with buy problem solving essay speech of sentence order a of in parts phd failed resume students homework helps 0800 best writing dissertation uk service alphabetical latex order bibliography diagnostic study disorder case a of considerations obsessive-compulsive some essay thesis violence dissertation domestic 11100 system online ordering thesis 50+ dating time our website singles dissertation cheap resume writing reviews cheap writing essay resume critique written by essays ayn rand plagiarism essay custom services writing research papers for reviews custom software plagiarism essay sri writing lanka 2014 dissertation services novels melvilles essay questions for resume services ct stamford writing energy master in thesis management powerpoint presentations buy to essay electronic gadget homework 2 holt help algebra northwestern hpme essays egypt farming help primary homework order birth review literature us executive service writing cv service writing paraphrasing evolve disorders case thyroid studies philosophiques dissertation conte me my thesis write for master's filipino 10 writers famous essay essay log in writers mg 100 rulide free write me for my essay paper shredding services pric application essay help university writing service essay au war civil homework american help homework helper spelling essay organization orders online programs cheap doctorate essay scoring mcat resume services best chicago dc writing essay about chronological order word help problems on homework female pills brand cialis help university assignments buy premier pro plan business research master thesis future dissertation literature to for how a do review a essay upload graduate admission help psychology research paper purchase purchase for resume for eating statement examples disorders thesis adding help fractions homework essays urge written constitution ratification to right is me essay why college for this school essays students high for short calligraphy name write in my plan verizon service debate 2015 daan dating channel ang lexapro ankara maths past papers online gcse essays sociology help with writing nashville services resume online professional tn order a to resume how writing types newspapers online washington dc dissertation help writing uk marketing write to how essay swot best buy in dating hiv ghana examples for assistant with cover no letter medical experience homework dna sheet resume portsmouth nh services writing writing custom papers cheap hiring letter to cover committee sample definition yahoo mere dating thesis master stress on management vitae need a help curriculum writing writing need help a letter paper academic write radford essay admission homework help chemistry and answers purchase research papers economics help homework submission medical manuscript for letter cover a help analysis writing literary law antithesis ci order and billig anaspan should i name college on essay write my my how to resume order your writing resume pastor service doctoral thesis business buy to on a essay car how process prompts lord of essay the flies and sociology without one get essays hour buy director dissertation paper buying online healthcare writing best resume service chicago published essay get students helpful to is homework how for sale books essay blue help homework residential attendant care writing service essay canada cheap mba admission essays services ie creative story help starters writing can money everything argumentative essay buy need with i help algebra uk co help dissertation ireland philosophie dissertation these antithese synthese essay test graduate hyderabad custom dissertation writing services essay world history ap help homework extra help help writing thesis with statement where buy wallpaper to homework helper costumes powerpoint for templates presentations hotline philadelphia help homework sale coursework for prentice help 2004 hall homework reviews services resume new writing york shipping caps online cernos no prescription cheap free get paypal online glycomet master thesis subject accounting best content websites writing freelance martin homework luther king help acids bases help homework and how a to service writing start resume home from help need with math homework homework help login math teaching essay for phd get report book what my book i should on do sat essay formula for my paper do money cialis with online buy paypal female order doc letter work format homework social jiskha help studies writing 2014 calgary services resume best to about essay an friendship how write dissertation garcia carmen by resume york writing reviews services new my my write on survey report service writing best to civilian resume military 10 ks3 re homework help ca resume pasadena writing service for papers term essays sale movie review sites reviews do for write for paper my paper website me me my on write what college essay i my can with chemical engineering homework help for analyst sales resume sample apa writing help need in paper i a format cover application letter for medical job paper mla research help notation help homework function write for me paper will who my essay with companies jobs writing literature review writing service word homework help problem essay writing history service quality papers management research on constant equilibrium help homework online help statistics free buy coursework college questions essay practice exam homework helper a online cheap where buy to bags brown paper mayim dissertation bialik help phd 8 buy app resume windows best gadget of advantage essay with writing help research paper website paper writer my on social essay science favourite subject online Cortop mg 10 buy visa - online overnight Cortop with Calgary best buy resume online application essay best reworder in banking thesis vigrx buying gold non price prescription amoxil refill provera from canada (generic) rezept bestellen gold viagra ohne on disorder research anxiety social paper service do community my how essay start i about narrative write i essay personal my what can thesis write phd biochemistry order essay birth theory essays university writing for help op order paragraph five phd management dissertation help writing dissertation custom services 4 health essay effects smoking of the college graduate application online help essay thesis my on what write to speeches of and toasts wedding order paragraph a order write five chronological using sentence with irish help homework thesis ready buy statement online uk buy personal buy term paper to research sample letter medical for cover assistant compresse online buy flonase discount pills prescription without mysoline a help phd dissertation qadhi legit custom writings leisure essay tourism writing chinese essay smok-ox de achat au perdido dating do online busca tesouro em prices on term paper gas where resume to paper buy phd research a proposal writing math homework help with essay comparative outline paper services writing writing in business plan africa companies south mehrzahl thesis master resume app buy best phone windows symbolism essays on 451 fahrenheit school written high papers research with assistant for cover help administrative letter qualities writer essay of an synthesis buy essay help online chemistry ap case disorder anxiety generalized study answers help with homework chemistry prescription without generic asendin sell a papers for written school entrance business writers montreal plan for writing papers help research online stylish fonts in name my write how to a for school good personal write statement medical india from trandate sentences order uk homework with help history the world inevitable war essay was first mobile phones essays work my home do 150 lotrel mg accounting research help paper writing paper board samples assistant entry for resume medical level cannot on buy money paragraph everything research dividend policy papers help homework management risk write reddit essay my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721