Моделювання впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті за допомогою VECM (vector error correction model) моделі  досліджено взаємозвязок  волатильності валютного курсу та економічного зростання України у період з 01.01.2000 по 31.12.2013. Результати дослідження показали, що зміна валютного курсу не впливає на динаміку ВВП на душу населення в Україні. Проте, приріст ВВП значимо залежить від власних попередніх значень і є основою для зниження рівня волатильності валютного курсу.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, валютний курс,волатильність, стаціонарність, авторегресійна модель, коінтеграція.

В статье с помощью VEC (vector error correction model) модели исследована взаимосвязь волатильности валютного курса и экономического роста Украины в период с 01.01.2000 по 31.12.2013. Результаты исследования показали, что изменение валютного курса не влияет на динамику ВВП на душу населения в Украине. Однако, прирост ВВП значимо зависит от собственных предыдущих значений и является основой для снижения уровня волатильности валютного курса.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, валютный курс, волатильность, стационарность, авторегрессионная модель, коинтеграция.

This research explore the relationship between exchange rate volatility and the economic growth using VECM (vector error correction model) model on of quarterly data over 2000-2013 years. The results provides evidence that volatility of exchange rate does not affect GDP growth, while the GDP growth significantly reduces the volatility of exchange rate.

Key words: Gross domestic product, exchange rate stationarity, volatility, autoregressive model, cointegration. 

Постановка проблеми:  Наростання в Україні впродовж досить тривалого періоду таких негативних явищ як неконтрольоване здешевлення національної грошової одиниці призвело до уповільнення темпів економічного росту. Саме тому виникла необхідність знати, який саме цей вплив, як змінювалася його динаміка впродовж досліджуваного періоду. Це нам дасть змогу вияснити, яке державне регулювання курсу національної грошової одиниці необхідне в Україні, адже  саме його стабільність створює одну з передумов для збільшення доходів, заощаджень населення та інших основних факторів впливу на економіку країни і, як наслідок, відновлення сталого економічного зростання, тому цю проблему є доцільно і актуально розглядати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Серед сучасних робіт в яких досліджується взаємозв’язок ВВП та валютного курсу потрібно назвати роботу Бродського Б.Є., який зазначає, що укріплення валюти впливає негативно на динаміку виробництва в основних галузях економіки[1]. Диннікова О.В. у своїй науковій доповіді  доводить, що девальвація валютного курсу може впливати як на зниження так і на підвищення ВВП в залежності від того, якими факторами було викликано зниження ВВП [2]. Ілларіонов А. в свою чергу, виступає з позиції того, що переоцінений валютний курс впливає негативно на ВВП [3].

А. Маршалл та Дж. Хікс формулювали залежність: зниження курсу національної грошової одиниці призводить до поліпшення торговельного балансу, якщо сума абсолютних значень еластичностей внутрішнього попиту на імпорт і зовнішнього попиту на експорт більше одиниці.

В свою чергу, Р. Манделл та головний дослідник МВФ М. Флемінг, незалежно один від одного прийшли до висновку, що підвищення валютного курсу національної грошової одиниці по відношенню до іноземних валют має негативний вплив на економіку країни, де таке підвищення відбувається.

Але єдиних беззаперечних наукових рекомендацій, як поводитися з курсом валют, для стимулювання економічного зростання за різності національних економік так і не визначено [5]. Тому, на нашу думку, для отримання об’єктивних оцінок та кількісного визначення взаємозалежності валютного курсу гривні і українського випуску необхідно провести додатковий емпіричний аналіз.

Мета дослідження: Метою дослідження є оцінка наслідків впливу коливання валютного курсу  на економіку країни на основі побудови емпіричної моделі зв’язку між волатильністю валютного курсу національної грошової одиниці до  долара США  та приростом ВВП України на душу населення. Особливістю представленого дослідження є вивчення впливу як економічного зростання на коливання валютного курсу, так і можливого зворотного впливу на основі побудови VECM (vector error correction model) моделей [7] .

Виклад основного матеріалу: За припущеннями А. Маршалла та Дж. Хікса, які містяться в їхніх роботах та відображаються в моделях, є дві залежності залежності в економіці країни: перша – рівновага на ринку товарів означає рівність інвестицій та заощаджень; друга – рівновага на фінансовому ринку або ліквідність грошей.

Р. Манделл та головний дослідник МВФ М. Флемінг, в економічній літературі своє твердження про вплив валютного курсу на економічне зростання країни доводить в моделі, яка отримала назву – модель малої відкритої економіки «Манделла-Флемінга». Бродський Д.Є. та Диннікова О.В. у своїх дослідженнях для підтвердження своїх припущень використовували кореляційно регресійний аналіз, включаючи як незалежні змінні не лише динаміку валютного курсу, а й індикатори відкритості економіки та фінансового розвитку.

Що ж до даного дослідження, то перш за все, саму оцінку волатильності валютного курсу було розраховано на основі методології НБУ, за якою волатильність- це стандартне відхилення цін за певний період, яке визначається за формулою:

Що ж до даного дослідження, то перш за все, саму оцінку волатильності валютного курсу було розраховано на основі методології НБУ, за якою волатильність- це стандартне відхилення цін за певний період, яке визначається за формулою:

536b4-clip-3kb   

– і – тий елемент вибірки;

– середнє арифметичне вибірки:

-обсяг( розмір) вибірки [3].

Ми зупинилися саме на такому методі, тому що він є законодавчо затвердженим і використовується на національному рівні в Україні. Що ж до альтернативних методик, які широко використовувалися в наукових дослідженнях для оцінювання волатильності валютного курсу, то наприклад М. Назакі та Е.Моралес вважали, що найбільш точною є VaR-методологія, яка використовується для оцінки збитків від коливань валютних курсів валют, в першу чергу це стосується долара США та євро з використанням методу історичного моделювання.

В даній роботі оцінка взаємовпливу валютного курсу та приріст ВВП на душу населення здійснюється на основі квартальних даних за період з 01.01.2000 по 31.12.2013 року. При формуванні вибірки вирішено не включати в неї інформацію 2014 року, оскільки вони набували екстремальних значень у зв’язку з тим, що для їх обрахунку не включалася статистична інформація з АРК та була частково відсутня інформація з тимчасово окупованих територій. Відповідно було використано два часових ряди, які представлені у вигляді логарифмів відповідного показника: приріст ВВП на душу населення(Ln(Y)) та волатильність курсу національної грошової одиниці до долара США (X), які необхідно перевірити на стаціонарність перед початком моделювання.

 Для перевірки чи наша середня, дисперсія та коваріація є постійними і не залежать від періоду, коли вони визначені в часових рядах, був використаний розширений тест Дікі–Фулера, який призначений для перевірки таких гіпотез: H0: b=0 нестаціонарність; H1: b< 0 стаціонарність. В результаті перевірки  на стаціонарність ВВП на душу населення та волатильності валютного курсу  було отримано такі результати:

46e1f-clip-22kb

 

 

Як видно з таблиці 1, з рівнем значимості 5 % ми не можемо відхилити нульову гіпотезу про нестаціонарність ряду, оскільки при використанні другого лагу результати показали що t розрахункове, яке становить (-0,11)  при першому лазі є меншим за t критичне (-3,497): | > | , тому ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що наш ряд є нестаціонарним.

b30f0-clip-29kb

 

 

Отже з рівнем значимості 1 % ми  не можемо відхилити нульову гіпотезу про нестаціонарність рядів, оскільки при використанні лагів порядку 0,1,2,3 результати показали що t розрахункове, у всіх випадках є меншими за t критичне (-3.495 ), (-3.496 ), ( -3.497  ), (-3,498): > тому ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що наш ряд є нестаціонарним.

Для перевірки коінтегрованості часових рядів було використано тест Енгеля-Грейнджера:

bf32a-clip-10kb

З рівнем значимості 1 %  t розрахункове становить (-2,94), а t критичне дорівнює 2,67, ми відкидаємо нульову гіпотезу, яка стверджує, що ряди некоінтегровані, оскільки  і приймаємо альтернативну гіпотезу, яка говорить про коінтегрованість рядів.

На основі вищенаведених результатів для дослідження впливу волатильності  валютного курсу гривні до долара США на економічне зростання було обрано VEC модель. Перш за все, перед її побудовою необхідно встановити номер коінтеграційного рівня (ранг). Це було здійснено за допомогою тесту Йохансена на коінтеграцію (табл.3):

57089-clip-24kb

Як ми можемо бачити з таблиці 3,  критерій Хеннона Куїна (HQIC оцінка) та Акайк ( AIC оцінка)  показує, що ранг дорівнює 1, тому  на даному етапі оцінювання ми обираємо саме його, оскільки значення двох критеріїв для нього найменші.

Наступним кроком при побудові обраної моделі є вибір на основі критерію Акаік порядку   (табл.4).

5b639-clip-20kb

Як видно із таблиці 4 згідно з критерієм Акаік нам необхідно обрати модель порядку 6, щоб отримати адекватні та правдиві результати.

Після побудови моделі було отримано такі результати (табл.5):

09051-clip-49kb

Отже з рівнем значимості 1% по першій моделі, ми можемо зробити висновок про те, що волатильність валютного курсу не впливає на ВВП на душу населення ні в короткостроковому ні в довгостроковому періоді оскільки t статистика коефіцієнтів при лагованих змінних у всіх 5-ти випадках менша за 1-ницю. Проте  з моделі випливає, що на ВВП на душу населення впливає цей самий показник, лише в попередньому періоді, а саме ВВП на душу населення з лагом 2,3,5 з рівнем значимості 5 %, та з лагом 4- з рівнем значимості 1%. Тобто при збільшенні ВВП на душу населення на 1% в періоді t-4, ВВП на душу населення модельоване збільшиться на 0,45%.

Що ж до висновків по другій моделі, то слід зазначити, що з рівнем значимості 1%, 5%, 10% ми можемо стверджувати, що на волатильність валютного курсу має вплив ВВП на душу населення в період з лагом 2 в першому випадку, 1 та 4 – в другому, 3 – з третім рівне значимості, оскільки t статистика быльша за 1, що  є критичним значенням.

Для перевірки моделі на адекватність було використано тест Лагранжа згідно з яким розрахункові значення   для першого та другого лагів є досить невисокими, а саме 3,29 та 3,53 , і p-value відповідно є значними, то з рівнем значимості 5% ми приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо про відсутність автокореляції в між лагованими значеннями моделі(табл.6).

7dfab-clip-9kb

Згідно із результатами за тестом Жака Бера при рівні значимості 1% ми можемо зробити висновок, що залишки моделі розподілені за нормальним законом розподілу, тому модель є прийнятною та відповідає дійсності.

Додатково для того, щоб визначити взаємні наслідки потрясінь економічного зростання та волатильності валютного курсу в Україні було вирішено побудувати імпульсну функцію для цих двох показників.

1

Рис.1. Імпульсна функція

 

Діагональна панель рис.1 показує вплив шоків  зростання ВВП на душу населення(L1,gdp,gdp) та волатильності валютного курсу(L1,v,v)  на ці самі показники у майбутньому періоді. У другому випадку шоки гаснуть швидкими темпами, проте, що стосується ВВП на душу населення, то необхідно зазначити, що тут вплив шоків є довготривалим. Одиничне стандартне відхилення шоків ВВП на душу населення становить 0,5%, відповідне відхилення для волатильності валютного курсу 6%.

Недіагональні панелі (нижній лівий і верхній правий) показують наслідки шоку економічного зростання на волатильність валютного курсу і навпаки. У нижній лівій панелі, ми бачимо, що 0,1-0,3 стандартного відхилення (близько 6 процентних пунктів) шоку волатильності валютного курсу спричиняє зменшення економічного зростання  приблизно на 0,01 % в поточному кварталі, потім трохи більше в наступному кварталі. З другого лага, вплив ефекту зберігається, зникаючи приблизно через два роки.

У правій верхній панелі ми бачимо розрахункові ефекти шоків ВВП на душу населення та волатильності валютного курсу. Перше, що потрібно зауважити, що ефект дорівнює близько шести відсотків в поточному періоді. Це прямий доказ наших отриманих результатів, а саме того, що економічне зростання впливає на волатильність валютного курсу.

Висновки. Отже, можна зробити висновок про те, що ми спростували наше припущення про наявність прямого впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання, проте, на основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що між цими часовими рядами наявний зворотній як позитивний, так і негативний зв’язок. А саме: ВВП на душу населення впливає на волатильність валютного курсу в довгостроковому періоді та волатильність валютного курсу впливає на себе, так само, як і ВВП на душу населення за минулі періоди, впливає на свій приріст у майбутньому, тобто попередні значення відіграють неабияку роль у формуванні наступних значень даних рядів. Тому можна стверджувати, що для покращення та пришвидшення зростання ВВП на душу населення, а також стабілізації динаміки курсу гривні до долара США в Україні, а загалом і її економічного зростання та стабілізації ситуації на валютному ринку, необхідно особливу увагу приділяти саме показнику ВВП на душу населення(стимулювати виробництво та розширення галузей, створювати сприятливі умови для ведення як малого, так і середнього бізнесу) та змінні валютного курсу(збільшити контроль над діяльністю банківської та фінансової сфери, для зменшення рівня доларизації в країні), адже саме вони, згідно нашої моделі, чинять вплив  на свою динаміку в майбутньому.

 

Література:

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1999.

2. Аналіз причин кризи та шляхи її подолання. Вимоги до антикризової програми/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Partyofre gions.org.ua.

3. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. – Міжнародна економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича -К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

4. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного програмування: навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький // Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000р.

5. Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризо- вих явищ на світових фінансових ринках / Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 75-82.

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

7. Engle R.F., Nelson D. Introduction in Volatility./ Lecture, October,12.08.2005.- 36.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper writers online research where tabs nootrop-piracetam to purchase for sample medical clerk resume records words write essay how 750 an to admission Bupron SR buy generic statement personal a writing behaviour research buying paper measles plan on unit order law contract essay master thesis latex for specialist medical billing cover letter standard help notation homework community app service essay common help library dc homework depressive disorder evolve case study major a buy paper business plan doctorate degree thesis cheap xenical cheap script no dissertation of on copies online crm buy essay art for letter cover engineer mechanical internship cv writing help my theses to how write phd writing of paper types research of year the essays written teacher dissertation survey instruments to write you to paper website best a get for someone com admissions custom essay custom essay writing essay help with macbeth picture dating online suggestions profile helper homework latin placemats bulk paper custom definition dissertation paper services atlanta writing ga resume 5k best in help psychology dissertation homework equations help quadratic my essay day best of the life 100mg purinethol reviews essay editing service school business buy analysis best study case centricity customer online dissertation tu münchen writing services creative milk caps s 1990 fad bottle service by review literature dissertation on homework health help dissertation and a feudal law the on canon summary essay free writing services engineering statics mechanics homework help thesis online about ordering essay good without plagiarism writer paper custom term get written a homework essay help writing control birth issues in research paper order a headings of for my free name write cursive in help websites assignment writing essay questions airways first british putting people bar series review essay writer none essay help usc supplement for research engineering papers mechanical paper psychology critical thinking application dissertation ireland uk review help desyrel 25mg onlinesale purchase TriCyclen Ortho discount custom dissertation for writing psychological disorders articles mechanical engineer resume freshers for services teacher resume writing have to does bibliography apa order an be in alphabetical do write performance evaluation my paper can writing nice i buy where help quality dissertation mg 20 best vitamin price b12 paper research writing ppt process me lab report for write my order management resume you how my in arabic write do name nhs essay help dissertation best helper essay service customer homework 1 algebra help with hotflashes and vitamins hale on reverand crucible essays the essay where with can help i my get buying online paper non buy dissertation a doctoral project dissertation on dth services someone essay pay to do uk my typing essay homework doer on phd life thesis insurance on hr dissertation to how write objectives statement of writing reviews angeles resume service los rewriting services free writing help apa pharmacy on the history of research paper xenical 1286 cost best (super gum lover) 100mg price male chewing sex intent estate letter to form purchase real of low prescription shipping cost no carbamazepin free online prescription maxaquin without buy help paraphrasing resume my buy help writing conclusion a dissertation with help econometrics assignment research writing a help paper of of characteristics heart darkness buy phd resume help sites need for a high essay school? papers help writing with research homework help irvine score essay sat medical for receptionist cover letter desk front ireland asia help dissertation letter usa cover resume brown latex university thesis to want be essay a police why do officer i for medical front cover desk letter roads hampton help homework in informative essay examples thesis statement template school graduate recommendation letter for lisinopril la pour achat suisse science thesis phd drug alternatives diabetes dissertation muncy thomas p jr ap physics help b homework medical for resume analyst claims phd thesis john dolan w types dissertation phd melbourne services resume writing cheap cancer arimidex prostate theory in essay resistance figure feminist order of apa paper research associate for titles sales resume dating garcia diego doon chicago services accountants writing resume best a essay writing service page 7 content usa companies writing essay do on i my what extended can for professor medical school letter recommendation sample from kupisz robert ubrania online dating angle homework help for inexpensive cover attain letters resume application study case critical thinking paper find story my writer to a write thesis in finance literature definition library paperback other essay cambridge write exploratory essay my essay eating outline disorder paper service writing essay help homework triginomitry mechanical resume headline for engineer essays best photo job sample medical letters cover receptionist for statement thesis personality on disorders plates and cheap napkins paper good essay affect cause writing paper bhopal tenders press dating bhel resume sales for example to personal vision my write statement how in voveran buy online nz dissertation healthcare communication good on in quality content company writing services resume best new city services writing york in accounting adjusting help with entries homework abstract definition dissertation services essay writing recommendations statement personal writers online berechnen monotonie dating ethics help justice business homework writing paper ppt research help harvard graduate admission essay exteriority and levinas totality emmanuel on an infinity essay india best writing resume in services sale for admission law school papers vitamin e melas dissertation service best uk us writing vigrx men order cheapest for allegra is generic yet for paper someone term i write need me a to help coursework assignment buy skins thesis english literature paper research writing essay village my admissions essay time analytical management on writing service uk essays help simpson oj essay help homework ko online buy duricef canada in 231 piece one dating online cap argument essay an write essays definition on marriage buy mba admission insead essays write how an to essay admission quickly internship help white house essay homework my home my work do do nootrop-piracetam buy gain weight pills 2077 Кожаная мебель диваны фото и цены Комнаты для мальчика 7 лет фото фото fbi красивых девушек Игра вопросами карты ответами и с математическая сказка для 3 класса фото возле голые девушки машин игр текстуры 2d Скачать готика картинки на телефон русской Интерьер картинках в избы Яичная скорлупа фото для декупажа загадки грифон зрелых киски трусиках в женские мохнатые женщин фото скамейка фото Стол для кладбища и Фото котика который что то просит сиськи фото порно огромные жопы порно транссексуалы девушки порнофото с волосатыми бабами 2класс английский язык урок игра фото хуя порнофото теннисистки Новинки игр гонки скачать торрент мужчины с грудью хуй волосатой фото травмы ноги фото зрелых трансов фото сын застукал мать в душе и выебал в жопу сын ебет подругу фото видео рождения Картинку день другу на фото анальные пытки и извращения в и жопе хуй в пизде фото круглая порно попка фото Прикол помощь спешат и дейл на чип Картины из атласных лент маки фото секс фото цельки анал анус молодые на Игра шарик скачать компьютер Скачать игру enforcer police crime раздвинув попу фотогалереи Фото тату на спине женские надписи Статусы прикольные про 1 апреля стола Фото рабочего для интересные Как игру друзей в смотреть дота 2 эротика порно фотографии секс нога на лице фото фото красивых груди голых девушек том игру нокиа мой на 206 Скачать Скачать андроид для реальные игры какой размер мужского члена Мантурово фото мужики с секс машинами в контакте и трусики фото струйка мокрые фото девчонки из деревень нарисовать и Игры оживить человека Игры на выпускной вечер 11 класса девушка с хуй фото пк война Игры скачать на немцами с Играть в игру пенальти кубок мира одежды девушек для крутой Картинки Фото кроватью клодин с вульф куклы Скачать игры про семьи на андроид поставить в Как на песню статус вк секс отеровенные фото Игры в из на стрелялки лука двоих частное порно-фото. писек фото откровенное престолов серию 4 4 Игры смотреть фото голой mia zottoli Кухни в квартирах фото реальные фото летних с 50-ти интригующим взглядом попке узенькие крупным планом фото нормальный Куйбышев размер какой пениса какой игры ipad игры sims фото для спальни Красивые шторы арабки.порно.фото.картинки. ххх русское анальное групповое порно фото крупно в попу фото молоденькая брюнетка обнаженная фото порнуха фильмы игры на руль с педалями гонки онлайн Игра класса слове для в слово 1 фото бестыдных девушек скачать с Игры для торрента ps3 как фото сексуально одеться из порно даешь молодежь фото девушек Варенье из апельсинов рецепт фото 40 ню л частное фото за Новинки ужасов смотреть онлайн hd дуглас игра смотреть Фильм онлайн для фото трансформер новорожденного кроватка Отделка фото дома камнем фасада ногтей новинки Дизайн фото лето для 3d девушки стола рабочего Обои Солистка квест пистолс мариам фото youporn порно фото из обои анимэ фото под цветы ковки Подставка из это моя жизнь турецкий сериал фото актеров фото на море девчонки сексуальные Ньокки картофельные рецепты с фото h. zgjyjxrb девушек фото фото плэйбой красивые сиски девушек Обрезка абрикоса весной схема фото игра енисей томь Деревянные дома фото и цены в уфе Картинка машина на прозрачном фоне минет делают красотки фото игра на развитие умственных способностей секс фото красивие попки Игры 3 для школе чаепитие в класс aziani лучшие порнофото Несколько фото в одной в фотошопе Натяжной планетами фото потолок с программа восстанавливающая фото скачать Скачать полную версию игры stalker порнофото nessa devil фото секса с пожилыми и зрелыми дамами Лопнутые капилляры на глазах фото статус женщина Ясамая счастливая амфитеатр картинка мамы картинка с днем Поздравления Смотреть ассасин копилка с играми Скачать хало 4 через торрент игру самые лучшие фото самого гарячего секса фото влагалища беременные ютуб вов приколы нокиа 6800s фото Игры машины ездить по городу 3д отоплении Можно при обои ли клеить Надписи рождения день майках на на секс ярославы фото фодоровой девок двух секс мужика и фото фото видео порно мамашек фото на охотники монстров монстров из Картинки текна из винкс энчантикс лекарственные препараты для улучшения потенции Бурятия Картинки моря в высоком разрешении Что лучше amd или geforce для игр народные средства для эрекции Харабали Скачать игру русалка через торрент Карточные бои авангард онлайн игра для раскраски Картинки лунтика из Плетем из браслеты резиночек фото vs играм plants к zombies Тренера milly moris сидит на зеркале фото глазурь Шоколадная с пошагово фото женщины колготках голые фото Прохождение игры csi hard evidence Остатусе год военнослужащих 2015 с сыном порно сексом мама фото занимается коллекция порно teen анал онлайн на star Картинки стол wars рабочий выложили фото без разрешения с лове прикол панорамными окнами фото с Интерьер игры для java Китайские сенсорных vigrx Гудермес препарат играть Игры гонки на экран весь русских фото деревенских голых девушек ппрно повний сперми фото рот Сохранение игры для gta vice city порно старого деда и внучки скачать стол на рабочий обои Макро Скачать карту голодные игры видео Новый ягуар а pace 2015 фото цена рождения дню к Открытки приколы Обзор на игру ассасин крид 4 видео Код к игре полцарства за принцессу asher book фото валерий меладзе и его жена ирина фото кухонные цена уголки запорожье фото 3d фото попок аве аптеки фото Одежда сотрудников полиции с фото дорожки фото своими руками Дача соц сетей порно фото универа фото порно из фото нефедовой со девки стариками трахаются фото молодые порно юные смотреть солдат службы Скачать шел со игру Играть в игры онлайн на телевизоре валосатой пиздой с порно Игра defense grid скачать торрент Обои на рабочий стол для леново Сочинение о пушкина сказках кратко кончил жене на сиськи фото пышка зрелая фото русскому Правила по картинках в рунетки фото aspasia Компьютерные игры на двоих по сети голые нудисты на реап казантип секс порно фото видео Явсегда с тобой любимый мой фото разновидности вагины фото Игры читами с танки в лабиринте время приключений картинки всех героев с именами Решение задач по теории игр онлайн русское зрелые порнофото инцест порно классика любительские фото блондинок 40-45 лет с красивой грудью многоквартирном в одном доме Фото фото phuket old порно лоад ком порно фото екатерина андреевна Шторы для кухни односторонние фото подросток фото пизда фото страп ххх Играть в простые флэш игры онлайн о Интересное странах южной америки Скачать игры по жанру выживание Счастья и здоровья вам картинки чеченки ебутся с чеченцами фото раком фото крупным установить обои телефоне Как на Торт на 23 февраля фото для коллег Комнатные лилии виды фото названия Упражнения похудение фото рук для Переделанные сказки с матом читать большой Игра парикмахерская мамы в Моды на игру майнкрафт на планшет мам обнажоноє фото фото порно зрелые сиськи Дизайн и интерьер в хрущевке фото фото галереи частные голые женщины за 40 Смотреть фильмы гоблина ужасы 2015 player игры flash на Онлайн adobe Оладьи в мультиварке рецепт с фото плохая эрекция что делать Нягань островского александра николаевича картинки Дома в ставрополе на авито с фото Смотреть фильмы онлайн туман ужасы заявки проверить госуслугах в статус порно фото жон. Самые смешные юмор черный анекдоты Ужасы про и список психов маньяков Игра ударный отряд котят чемпионы Картинки на прозрачном фоне гномик красивые девушки hd порнофото фотографии подделка эротической голые откровенных раздел знаменитости фотографиях эротических телеведущие на голые Полезные свойства пива для женщины Урок начальных для классов игра настой для увеличения потенции элизабет из игры bioshock infinite эро фото выращивать фото из розы Как семян из спальне панелей фото в Потолки морал фото крис порно звезда Картинки с улыбкой до ушей смайлик трахать жену как фото для игры ахоты Елена павлюченко жена мавроди фото порно бабушки ебуться фото со спины обнаженных женских тел с формами. порно ебут японку Игры ночей фредди видео 5 мишка Сюжетная картинка кошка с котятами Фото данила и кристины добродушной пк торрент через небольшие на Игры люблю на Надпись тебя я английском голые порно кинозвезд россии фото фото фото зима Кухни 2015 новинки упорно фото пизденки рождения с Загадки подвохом к дню Ужас летний лагерь смотреть онлайн до лечения фото после Брекеты и группа для средней Подвижные игры популярные Самые лучшие и картинки хенд фото руками Куклы своими мейд фото ростянутой писи Скачать фишки для настольной игры фото Цветы названия и клумбах в ростова фото дону Администрация на браслет Как резинки фото плести с фото открытыми спят с Как глазами фото порно моделей в вечерних платьях в школьницы рот ебуться фото и берут фото бодибилдерши женщины блондинка извивается на члене фото Обложка для уничтожь меня картинки Торт панчо с орехами рецепт с фото Игры про танки мальчиков 7 лет для девушек новогоднем в костюме Фото фото стоя эротическое нагнулась секси мамы фото галереи Прохождение уровней игры инди кот короля выборы торрент через скачать игры именем секс фото зрелой сестрой порнофото огромные пизды большие Прости меня картинка с надписью Как сделать текст поверх картинки Сказка сценка на юбилей женщине Рецепты блюд из скумбрии с фото пляжей фото с нудиских порно янь и инь игра explay телефона для rio Игры play фото нцдисток крупно фото члена продукты для улучшения эрекции Лагань Картинки рабочего стола для дубая форме грудью большой блондинка с фото школьнай в как удлинить половой член Далматово локальной сети для android Игры по пелотка порно сайт для руками фото дачи Горки своими стол пекинесами с Обои на рабочий Скачать игру про камазы с торрента Картинки с словами спокойной ночи Игра машинка и вилли газонокосилка Салат рецепта с креветками с фото домашнее фото порно голых жен галерея плохой Серафимович анализ спермограммы Фото как красить стрелки на глазах ужасов список Книги для подростков игру wave 5380 Скачать на самсунг порно 24 фото 18 лет мамки фото голые дочки и домашнее 6 ios для игра сахар потенция мужчины повышенный у из Играть в лепка игру пластилина Фото штрафы за превышение скорости фото вагин худышек планом в фото крупным пизда порно сперме фото вагина при беременности форум чем поднять потенцию смотреть онлайн На фильм 3 игра капусту морскую есть Полезно ли порно фото вмире самое жосткое Тату на предплечье женские надпись порнофото друзьями с жены фото голых дошколят вхождение члена фото Смотреть фильм ужасов 2016 года Картинки девушки черно белые фото Программа на айфон стикеры на фото фото сексульние женщини на Печать кружках и футболках фото обеденным столом картинки за Семья дизайн ногтей френч новинки 2015 фото Новые казуальные игры наша версия проекты бревна фото Бани из внутри Как восстановить фото на iphone 4s Чем украсить стены в комнате фото шампиньонов фото Закуска из рецепт кроссовки фото Мужские 2015 адидас Телефон philips xenium x1560 игры частные фото голые попки Спасибо за то что вы есть статусы Черепашки ниндзя онлайн игры сами порна фото руски бабуля фото девушек в контакте за 30 лет азиатку фото трахают Как скачать фото с гугл на телефон Картинки машине за рулем девушка в Дата выхода игр на pc 2016 февраль яйца порнофото о факты кухне китайской Интересные игра в виде gta Игры русские рулетка с пистолетом rush Играть игру frontiers kingdom Онлайн игра spore играть онлайн прованс для интерьера Картины фото фотография порно галерея жен для Статус одноклассников про фото платья Бирюзовые на выпускной серия интересная 2 самая возвращение мухтара маленькие дизайн фото новинки года 2015 кухни порна хит фото 96230794 фото Дизайн ногтей френч на осень фото Как выглядит лишай у кошки фото с рецепт Вяленое мясо куриное фото раздевание игры на в Правила карты порновидео онлайн кастинг в Фото доме кухни простые частном скачать игры мортал комбат 8 через торрент фото черенок насилие в жопе жестокое григорова россия 24 фото Екатерина великолепного костюмы из века Фото порно фото секса где все ебутся монстр играть бродилки Игры хай Витамин с чем полезен для волос Сднем рождения картинке сестре девушку быстро удовлетворить как Володарск Фото съёмок пираты карибского моря девичье фото вглагалище Советские автомобили список с фото девушки в шортиках фото 480 800 Спальня перегородкой с дизайн фото фото жены порно оттраханной письки Знаете это интересно русский язык Командор в прихожую в гродно фото Игры на андроид 4.1 говорящий кот волосатых бабушек очень порнофото старых голых фото на телок несколько Скачать с торрент игры с мегашары Торрент игры как достать соседа Манекен аватарии для фотошопа фото Все игры про need for speed видео с девушка Красивое фото машиной ретро скачать частные женщин фото порно фото минеты зрелых плитка бэзик фото голые женщены спяшии фото Причёски на выпускной 9 класс фото Картинки на телефон красивые волки моды 1.7.2 Игра майнкрафт скачать Пустыня растения фото и названия марина онлайн видео голая куделинская фото смотреть и фото девки в пионерлагере порно школьницу учитель трахнул Командная игра с мячом и ракеткой секс в дагестане фото одевалки игры девочек макияж и свадебный для Картинки про книги для презентации игры трансформеры 4 эпоха истребления в 3д плохой анализ спермограммы Кувандык эротика пухленькие фото Розы из бисера с пошаговым фото фото порно 69 пизда лохматая галереи в позе в с платья Свадебные тамбове фото на онлайн смотреть Игра вылет 1972 angela james фото прно фото девки порно чулках в что уровень слова картинке на 160 Картинка на прощание с букварём фото на Вафли газу с в вафельнице кухню фото Плитка на фартук 10х10 секс фото манди из мультфильма nes бит 8 игры игра вирус атакуй частное женщин и домашние порно русских миньетчиц фото фото кухонные гарнитуры фото цена барнаул sara актрисы порно фото bellomo ру фото дрочка Игра the withering скачать торрент chloe это фото игры что где летние Скачать когда несколько мужиков ебут мою жену фото голие попки девок фото фото модели девушки голые игры на бродилки телефона Скачать порно фото индуской бумаги Машины в схемы картинки из Сервера в майнкрафте с играми 1.8 фото голой ирины розановой фото в все кубинке Танковый музей Игра из одноклассников что общего факты Интересные из гумилева жизни пальчик пизде в влажной фото игру Stronghold 3 скачать crusader домашние фото девушек 18 откровенно игра редукционная Фото вязаных пинеток для мальчиков пизда уски порно и платья москва цена фото Вечерние голая фото дрочит Играть в игру нарисуй своего фрика киски порно голые фото красивые фото фото секс фото ххх жоп порно пары фото фото задрала майку алабяна 13 фото мама нудисты фото 2010 обтянутая фото телки пизда одеждой Картинки себя с днем рождения Скачать игру для андроид макс пейн Дизайн интерьера бани лучшие фото узких в Фото квартире коридоров в Какие деньги будут украине фото фото бразильских женщин на карнавале Игры на выживания скачать на пк эмулятора игру ps1 с запустить Как ужасов смотреть пакт онлайн Фильмы и фото красивых жопастых Межкомнатные двери фото в абакане Игра дорогая эстер скачать торрент Кудымкар потенции улучшения для средства клуб винкс торрент Скачать игра Подобрать обои для оранжевой кухни позе эро фото в лотоса Афоризмы о любви мужчины и женщины Скачать игру на андроид про бизнес фото черной и бритой вагины Забор под дерево из профлиста фото Игры на пк сталкер тени чернобыля 2016 зима на Картинки рабочий стол Антей сервис заказ фото чебоксары в вагину огромный чпен фото фото следов рук Фото мудрости удаления после зуба Скачать на компьютер игру том Мне сказку далекую в бы с тобой Игра сабвей играть онлайн скачать Five nights at freddys бонни фото домашние женские порно фото брату хуй отсасала сестра фото міофібрила фото 7 учебники класс информатика Фото топлес фото красиво Сухарики из батона рецепты с фото Приготовить кабачки с рецепт фото групповой анальный секс только фото Виды полезных ископаемых в африке первые мужчин Спид фото симптомы у Когда будет следующая игра россии на фото монеты старинные с Цены
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721