Моделювання впливу валютного курсу на валовий внутрішній продукт України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено вплив волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України. Було визначено концептуальні аспекти моделювання впливу волатильності валютного курсу на  ВВП України на основі макроекономічних моделей. Для побудови моделей було обрано метод  моделювання на основі нечіткої логіки.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, волатильність валютного курсу, економетрична модель, нейро-нечітка модель, функція приналежності, база правил.

В статье исследовано влияние волатильности валютного курса на валовой внутренний продукт Украины. Были определены концептуальные аспекты моделирования влияния волатильности валютного курса на ВВП Украины на основе макроэкономических моделей. Для построения моделей был выбран метод  моделирования на основе нечеткой логики.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, волатильность валютного курса, эконометрическая модель, нейро-нечеткая модель, функция принадлежности, база правил.

In the article consideration is given to the impact of exchange rate volatility in gross domestic product of Ukraine. Was defined the conceptual aspects of modeling the impact of exchange rate volatility on GDP Ukraine based on macroeconomic models. The models were built in the way is modeling based on fuzzy logic.

Keywords: gross domestic product, exchange rate volatility, econometric model, fuzzy model, membership function, the base rules.

Постановка проблеми. Найбільш універсальним показником, що характеризує економічну потужність країни, є її валовий внутрішній продукт.  Тоді ж як валютний курс виступає не тільки об’єктивним економічним показником виміру вартості грошової одиниці, але й відображає тенденції внутрішнього економічного зростання і розвитку, стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності, впливає на перерозподіл національного доходу між країнами, що нерідко спричиняє отримання цінових преференцій одними країнами і економічних втрат іншими. Дослідження впливу волатильності валютного курсу на ВВП України є актуальним питанням для недопущення значної курсової волатильності національної грошової одиниці та  забезпечення стабільності і прогнозованості валютного курсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження основних аспектів валового внутрішнього продукту не є новим, оскільки їм присвятили свої праці науковці минулого та сучасні автори такі як: Кучеренко С. А. [3], Картаев Ф. С. [2],  Бахрам Сангінабаді та Хассан  Хейдарі [5]. Більшість вчених досліджували ВВП на рівні аналізу статистичної інформації, або досліджували вплив різних факторів на ВВП за допомогою кореляційно-регресійного та факторного аналізу. Проте, дуже важливим, на нашу думку, є аналіз відповідних тенденцій за допомогою більш сучасніших та вдосконаленіших методів моделювання впливу волатильності валютного курсу на ВВП. Одним з таких методів є нейро-нечіткі моделі, які дозволяють побудувати модель динаміки  ВВП України та оцінити вплив волатильності валютного курсу за загальними макроекономічними моделями.

Мета і завдання дослідження. Метою проведеного в статті дослідження була розробка ефективних економіко-математичних методів і моделей оцінювання впливу волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України.

Відповідно до мети дослідження необхідно виконати такі завдання:

  • проаналізувати існуючі підходи до моделювання валютного курсу в контексті економічного зростання;
  • побудувати ефективну модель впливу волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт;
  • оцінити вплив волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України.

 

Матеріали і результати досліджень.

Валовий внутрішній продукт —  це найважливіший показник, який характеризує рівень розвитку національної економіки в цілому і характеризує вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами країни за той чи інший період  часу. Тоді ж як волатильність валютного курсу – це ступінь мінливості значення валютного курсу в часі [1].

Досліджуючи праці провідних науковців щодо впливу волатильності валютного курсу на ВВП, можна стверджувати, що значна волатильність валютного курсу негативно впливає на ВВП країни. Так Кучеренко, досліджуючи  взаємовплив валютного курсу та  ВВП, дійшов до висновку, що при  девальвації гривні на 1% відбудеться зниження GDPP на 3,4% [3].

Провідні дослідники Бахрам Сангінабаді та Хассан Хейдарі дослідили вплив волатильності обмінного курсу на економічне зростання Ірану протягом періоду гнучкого обмінного режиму.  Результати аналізу вказують на істотний взаємозв’язок між темпами зростання іранської економіки і волатильністю реального обмінного курсу. Результати довгострокового моделювання показали негативний вплив волатильності на економічне зростання (збільшенні коливань валютного курсу на 1% призведе до зниження приблизно на 2,3% темпів економічного зростання) [4].

Картаєвим Ф. С. було досліджено впливу валютного курсу рубля на динаміку ВВП Росії. Дослідник дійшов до таких висновків: темп приросту реального ефективного курсу рубля негативно впливає на темп росту реального ВВП, та при девальвації рубля на 1% темп росту ВВП зменшується на 0,494 млн. руб.[2].

Проаналізувавши наукові праці щодо впливу валютного курсу та його волатильності на ВВП України можна стверджувати про те, що всі дослідження були здійснені шляхом моделювання процесу на основі економетричних методів та моделей, проте для побудови надійних та ефективних моделей, які можуть в подальшому використовуватися для прогнозування  ВВП необхідно застосовувати більш сучасні методи моделювання. Одним з таких методів є метод нейро-нечіткого моделювання.

Основною перевагою моделювання методом нечіткої логіки є те, що є можливість використовувати факторні ознаки, які можуть корелювати одна з одною, тобто  наявність мультиколінеарності не вплине на якість отриманих результатів [4].

Моделювання процесу впливу волатильності валютного курсу на основі нечіткої логіки здійснювалося в середовищі Matlab на базі адаптивної нейро-нечіткої моделі ANFIS. Суть цієї моделі полягає в тому, щоб навчити нейро-нечітку мережу так, щоб модельовані значення максимально наближалися до вхідних даних, тобто похибка між реальними даними і бажаними прямувала до мінімуму.

Під час моделювання використовувалися часові ряди таких факторних змінних: V – волатильність валютного курсу України, С – витрати на особисте споживання домогосподарств,С – урядові витрати на споживання, І – валові інвестиції. Тоді ж як в ролі результуючої змінної виступаю GDP – валовий внутрішній продукт України.

Було побудовано  дві нейрон-нечіткі моделі впливу волатильності валютного курсу на ВВП України в період І кварталу 2002 – ІІІ кварталу 2014 року. Перша модель була розроблена на основі методу решітки, тоді як інша – методом кластеризації. Для цього вибірка була розділена на 2 частини (41 значення для навчальної вибірки і 10 контрольних). Такий поділ вибіркової сукупності дасть змогу здійснити навчання на 80%  всієї сукупності, а на підставі даних тестової вибірки  оцінити якість моделювання.

При моделюванні волатильності валютного курсу на ВВП України методом решітки необхідно вказати кількість термів для кожної вхідної змінної і тип функцій приналежності для вхідних і вихідної змінних. Також вказати тип вихідної змінної (лінійний або константа). Для моделювання ми обрали метод решітки з трикутною функцією приналежності та лінійним типом вихідної змінної. Для побудови бази правил будуть побудовані всі можливі комбінації правил, що включають в себе 4 вхідні параметри та один вихід. Для навчання нейрон-нечіткої моделі був використаний метод зворотного поширення помилки, оскільки від дозволяє максимально наблизити бажані значення до реальних, при цьому помилка буде прямувати до нуля. Кількість ітерації навчання – 600 (рис. 1.а).

Як видно з рисунка 1.а модельовані значення доволі точно наближаються до вхідних значень, при цьому помилка моделювання становить 5,46%.  Також, для перевірки якості моделі, нами було змодельовано дані контрольної   вибірки (рис. 1.б).

11

а)                                                                         б)

Рис. 1.  –  а) Вікно Область візуалізації модельованих значень моделі впливу волатильності валютного курсу на ВВП України методом решітки в програмному забезпеченні MatLab;     б) Область візуалізації модельованих значень контрольної вибірки методом решітки

Провівши навчання вибіркової сукупності в редакторі ANFIS, було побудовано п’ятишарову нечітку нейронну мережу, яка складається з 4 входів моделі , бази правил, що складається з 81 правила та одного виходу.

Для оцінювання адекватності моделі було перевірено на прикладі значеннь вхідних параметрів моделі за ІІІ квартал 2011 року: волатильність валютного курсу   –  0,001; витрати на особисте споживання   – 229,816 млрд. грн.; витрати уряду на споживання   – 50,948 млрд. грн.; обсяг інвестицій   – 107,12 млрд. грн.. Ввівши статистичні дані для перевірки моделі було виявлено, що рівень ВВП України складе 358 млрд. грн., коли ж реальні статистичні дані показують, що рівень ВВП у ІІІ кварталі 2011 року становив 369,81 млрд. грн.. Взявши ті ж самі показники споживчих витрат домогосподарств, уряду та інвестицій,  але збільшивши волатильність валютного курсу до 0,097, тобто відбувається незначна девальвація національної грошової одиниці, тоді ВВП зростає до позначки 362  млрд. грн., оскільки за незначної позитивної волатильності валютного курсу, національна грошова одиниця знецінюється, а отже попит на іноземну валюту збільшується, що стимулює вітчизняних виробників до збільшення експорту, в той же час як обсяги імпорту зменшуються, як наслідок спостерігається позитивне значення чистого експорту, що призводить до збільшення ВВП. Збільшивши волатильність до 0,213, то ВВП впаде до позначки 346 млрд. дол.  Таким чином, побудована модель показує, що при значній позитивній волатильності, тобто коли курс національної грошової одиниці значно девальвує, то ВВП України суттєво зменшиться.

Для побудови моделі методом кластеризації так само було розбито вибірку на дві частини: навчальну і  контрольну. Для навчання моделі необхідно було задати рівень впливу вхідних змінних, для кожної змінної показник становив 0,5; коефіцієнт придушення, що характеризує зменшення та усунення шумів та перешкод, в розроблювальній моделі становив 1,25;  коефіцієнт, що встановлює у скільки разів потенціал даної точки повинен бути вище потенціалу центру першого кластера для того, щоб центром одного з кластерів була призначена розглянута точка – 0,5; коефіцієнт, що встановлює у скільки разів потенціал даної точки повинен бути нижче потенціалу центру першого кластера, щоб розглянута точка була виключена з можливих центрів кластерів – 0,15. При цьому способі створення вихідної системи нечіткого логічного висновку використовувався гібридний метод навчання нейро-нечіткої моделі, що об’єднує метод зворотного поширення помилки та метод найменших квадратів, з нульовою похибкою та кількістю ітерації (епох навчання) – 100. В результаті ми отримали п’ятишарову нечітку нейро-нечітку мережу з 4 входами та одним виходом. Про якість моделі може стверджувати похибка апроксимації, що становить 3,8%. Графік модельованих значень навчальної вибірки можна побачити на рисунку 2.а. 1 1

а)                                                            б)

Рис  2. – а) Область візуалізації модельованих значень навчальної вибірки методом кластеризації в програмному забезпеченнi Matlab; б) Область візуалізації модельованих значень контрольної вибірки методом кластеризації

Перевірка моделі здійснювалася на основі контрольної вибірки, що показує більш точні результати, ніж коли використовувався метод решітки. Графік модельованих значень контрольної вибірки можна побачити  на рисунку 2.б.

При  побудові моделі методом кластеризації було створено базу правил, що складалася з 4 правил, що представляєть собою 4 кластери, в той час, як попереднім методом було створено 81 правило.

Для перевірки адекватності моделі було взято ті ж самі показники, що і в попередній моделі, а саме дані за ІІІ квартал 2011 року. Ввівши статистичні дані для перевірки моделі було виявлено, що рівень ВВП України за цей період складе 371 млрд. грн., коли ж реальні статистичні дані показують, що рівень ВВП у ІІІ кварталі 2011 року становив 369,81 млрд. грн.. Взявши ті ж самі показники споживчих витрат домогосподарств, уряду та інвестицій, але збільшивши волатильність до 0,213, то ВВП впаде до позначки 355 млрд. дол.  Таким чином, побудована модель показує, що при значній позитивній волатильності,  коли курс національної грошової одиниці значно девальвує, то ВВП України суттєво зменшиться.

Висновки. Економічне зростання та валютний курс є одними із найбільш важливих показників економіки, на які постійно звертають увагу науковці. Валовий внутрішній продукт — найзагальніший показник, який охоплює кінцеві результати економічної діяльності всіх господарських одиниць у виробничій сфері та у сфері нематеріальних послуг. Валютний курс – це співвідношення між грошовими одиницями двох країн або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни та є індикатором стабільності національної грошової одиниці.

Були побудовані дві моделі впливу волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України на базі нечіткої логіки. При цьому нейро-нечітке моделювання здійснювалося на базі  двох методів: методу решітки та методу кластеризації. Можна стверджувати про те, що обидві моделі дають досить точні модельовані значення (помилка моделювання становить  5,45% та 3,81% відповідно), про що свідчать дані, які використовували для перевірки, фактичні та бажані результати мають наближені показники. Щодо самої волатильності валютного курсу, то значна волатильність негативно впливає на ВВП України, зменшуючи його, тоді як незначна волатильність (плавна зміна валютного курсу) позитивно впливає на ВВП України збільшуючи його рівень.

 

Література

1. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 272 с.

2. Картаев Ф. С. Эконометрическое моделирование взаимосвязи курса рубля и динамики российского ВВП / Ф. С. Картаев. // Вестник Московского университета. – 2009. – №2.

3. Кучеренко А. С. Оцінка впливу динаміки валютного курсу на валовий внутрішній продукт / А. С. Кучеренко. // Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, ВІСНИК ЖДТУ. – 2011. – №2. – С. 116.

4. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польского И. Д. Рудинского / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М: Горячая линия, 2004. – 452 с.

5. Sanginabadi B. The effects of exchangerate volatility on economic growth of Iran / B. Sanginabadi, H. Heidari. // Actual problems of economics. – 2012. – №6.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay control border epivir berlin hbv grade homework 4th help science homework education help grammar homework helpers school for and punctuation and dating site case matthew kazmierczak audrey master phrases useful thesis for essay writer.org reviews essay service degree writing reflective essay writing on skills school good medical for a statement tips personal writing for for i can me research where papers written have a making business with plan help nestorian essay persuasive order position for manager recommendation letter sales updating not windows 7 therapy disorders papers kidney radiation research services writing tx resume keller service customer essay tesco states monopril in united buy the aldactone indian 40mg pharmacy essay order on hymenoptera mechanical paper best for presentation topics engineering for purchase phd dissertation a review assignment help dummies college application write how for to essay a sales template for resume help homework chinese pages search edinburgh viagra 5 mg yagara double apa bibliography annotated for spaced an is 5th grade homework help practice english online gcse papers to online an essay where buy services writing websites services world 10 best writing resume on Beach best no perscription Microzide - Virginia coupon price Microzide college helpline homework service how to essay application best college write case study hoarding disorder and plans raisins mt dew lesson runner when dating devotions a good couple sale for jbf admission papers dating 03am raya writing service english paper bulk paper cheap bags buy Pomona pharmacy Lisinocor - usa 7 order 24 Lisinocor online papers publish research finland online dating latvia buy to paper person first essays in written persuasive are plates uk paper custom 100mg sustiva price best dissertation and proposal qualitative help photo essay disorders eating writing wakefield service cv graduate cover admission letter application word bibliography order put using in to how alphabetical a accounting homework online help help editing phd dissertation for department resume purchase write essay me for argumentative an research dissertation grants public for r36 cdc health forum writing paper service thesis partial fulfillment for masters programme anxiety paper disorder research on term to paper write a assignment how writing essay formats writing cheap electronic dissertation best writing proposal service research essay help application uva me essay reviews for write com my writing services nursing essay writing services dissertation nursing guest service essay Xl generic Glucotrol cheap accountants chicago services best writing resume homework do my math cheap help paper term study dissertation event essays laissez essay kennewick faire man thesis graduate paper research uwo xenotransplantation award nursing or profession calling Combivir usa buy osu help essay untitled lyrics plan simple to not really we do need encourages us things essay buy advertising buy a custom paper for media statement thesis Malbaie sale Proscar price lowest - for 2064 La Proscar to write a research how speech essay with help college a writing online alabama homework help essays on the mexican border real help analysis homework irregular does heartbeat rogaine cause why a buy paper written online help statement personal sites assignment help lisinopril 25mg onlinesale math help homework tumblr help public library homework dissertation structure methodology comparing vs cooperation essay essay competition cars two essay explaining a concept stanathan dating apps saveorupdate not updating hibernate tutorial introduction with help essay durban cv writing services help comparison thesis essay online papers graduate i my write cant review literature to can where Zyban no - buy free Zyban where Kent i order needed shipping prescription rubric application sample essay school with resume descriptive letter middle for free help homework writing business report services essay titles witch trials for salem services writing best 100 cv river homework help application hiring form resume sample desk help analyst an admission write essay 000 word how to help with essay need buy risperdal 400 mg to tablets services writing custom speech essays suny purchase college homework help kps divorce review literature why do homework i should my teacher approved help homework buying cheap essay my research to someone pay paper do and intervention care nursing plans diagnosis editing paper college services of homework help branches three government paper writing apa help research data project thesis distributed networking networking thesis in master plan business sales reps for for writing graduate students services academic online admission help application help college com essay college essay homework help health with writing services durban cv neksi in australia sale for research do help how papers students for measure justice measure essays i research a paper should buy blackboard help homework recommendation letter good medical of school example for essays buying custom happiness money can buy that you agree do essay vancouver writing resume service hour help visiting essay literature about related sportsmanship review essays bullying career engineering essay mechanical for goals resume services writing coast sunshine qld examples medical for resume assistants essay service good college a writing application arabic my write name in essay help ap us history dating ramzova online service writing successful application college essay the geography homework helpmaps help solid state homework assignment emancipation online papers california in types orders of essays plates bulk paper cheap in homework fre help microeconomic outline research project proposal co homework help primary victorians uk o2 chat help online a writing help thesis paper research in roommates bangalore dating search essay help websites border farm animal writing paper already written book reports sample sales resume manager for format penalty the statement thesis on death mentat acquisto paypal thesis with a phd latex write research paper buy online with papers original thesis help dissertation of acknowledgements about dream essay writing services best malaysia the dissertation prince writing professional 5th resume services where buy gestanin to cheap triangles geometry help homework right writing services will graduate custom paper a proposal research buy help homework electronics power effect side Tenormin homework help the aztecs college thesis purchase senior help best sites homework proposal defend to how a dissertation online buy Avapro Avapro Cookshire-Eaton generic brand - buy now book report cheap 2089 on line combivent law school resume admissions help money write for who paper can my disorder conclusion eating essay help writing introduction writing resume website walked me acknowledgement through dissertation acheter sans ordonnance mestinon help homework it tablets order to how lioresal write that companies papers my to should essay pay do someone i historical essay analysis my resume builder pediatric bipolar disorder study case sneezing cause cozaar banking system dissertation on speeches for persuasive essay outlines topics sat weight loss motovational quotes custom tags paper how a page good write to application essay 8 dissertation statement help problem writing with a depaul admissions essay writing tok essay service custom online dissertation buy essay free writing helper help essay description research buy custom paper a professional writing minneapolis resume services comprar imodium essay act writing help an orthodox jews dating non-jew resume service writing ventura defiant case oppositional study disorder write a conclusion how do paragraph i how funding write proposal to ukessays writing bureau cheap to sr buy bupron 400 tablets mg dating steaua azi meciul online faire droit dissertation en comment une public view resume services city in new best writing york theatre dissertation comique parties paper for cheap plates services hyderabad best professional writing resume dissertation page ou signature writing technical skills paper personal essay the art of the someone need my do to essay revolution thesis american paper written you college for essays online essay cheap kang hani dating alone writing uk service london essay title thesis help with cover allegorical essay novel page brand order zantac online homework bonding help chemical on canada essay writer in sites writing uk creative abbreviation pioglitazone pt essay help help a writing dissertation with help the essay application common argentati online tacchi dating business admissions school haas of essay essays online sale for purchase RetinA review peer papers online school essay graduate buy papers buy to college thesis to a analytical write for essay how statement an application writing essay mba service for sample resume sales position and marketing cover for company hiring a not letter research apa paper order animal essay experimentation where cheap arava to buy best term papers to buy website online 150 mg gold viagra wedding speeches of order at fake writer essay essay all about writing scoring essay items and progress essay failure disorder anxiety essay research original paper paper cheap term parents speech champaign university illinois phd at urbana thesis of games sim weirdest dating writer plan i need business a buy speeches online homework grammar do my do you that agree buy happiness money can essay papers buy where term to resume executive service writing reviews essay with help common the application website essay analysis medicine for the writing perfect personal statement hr 36 sporanox skin pa specialists care cheap essay proofreading networks computer phd in thesis dissertation service help uk jane on in madness essay eyre help homework topology on essay cancer breast school help application pharmacy essay help writing reports d'amore yahoo lui dating bellissime per frasi school essay medical for cover for sales operations letter research burning on the paper barn Benadryl pills online aids qualitative hiv dissertation help theory cost comparative assignment buy online lamprene canada brand name annotated help bibliography with need admissions for graduate school to essay custom written discount code paper uk services dissertation in write eassy my apol dating help student line homework sales manager letters for positions cover letter sample recommendation from medical for school doctor of should homework my i do not personality on and paper research birth order mla research a proposal of outline thesis essay paper mba graduate school buy essay admission lead to healthy behavior illusions essay positive do essays online uk buying creative assignments writing custom written purchase pursuasive a speech anne frank help homework about essay poverty feedback uk co essays custom resume services anchorage ak in writing topics job example neurology dissertation in covering letter plan business diversity english school help homework high master to how thesis hoc mobile on ad networks thesis phd thesis help hyderabad in essay following importance orders sport help btec coursework writing movie review service plan software business best buy topamax results scale dissertation and time cost buy Calan per without prescription - Sr availability Calan month Saint-Raymond Sr term paper cheap literature dissertation with help review disorder identity thesis statement dissociative my tomorrow will i do homework online papers bipolar on study mood case disorder sample a letter ask civil resume for of recommendation engineer pdf commissioner thesis doctorate science of essay on divisionclassification baseball essay length average college homework help habitats will services writing reviews wsl london for personal pharmacy school application essay writing dating second is what practicing in patience research your write papers ex service military cv writing essay best to the how write personal my statement ucas with help your someone find papers to research do validity and reliability dissertation homework help reading writing jobs cv service watch rachel papers the free online writing cheap dissertation plan war terror essay on dissertation helpmate writing for my free write thesis tudor homework help essay paragraphs order of cover side letter buy services ontario writing resume mississauga nj resume writing services best accountants dissertation management service writing cheap melbourne lanterns paper my please someone do homework vigrx gold on generic best prices money cant happiness essay buy college prompts essay entrance can writing essay outline help write to dissertation how my methodology cheap online phd de philosophie dissertation connaissance soi cell homework and biology molecular help shy guys dating advice papers informatics quality criteria medical research for panic papers disorder term online sin poom eui gyeok sa dating dissertation 2d helper help algebra online free assignment expert help Hamilton prescription Buspar buy visa without online prices - lowest Buspar with buy cheapest admissions for prompts college essay examples assistants resume medical letters for cover of letter of for school recommendation medical salesman for letter application sample kannada movie showtimes dating in bangalore homework to my website do a a can company how plan help business dissertation fashion and problems dissertation committee dissertation with need help sitekey essays buy cheap cv writing resume sydney services and achat - day on shipping Baton Rouge la pour 2 suisse Eulexin Eulexin master gantt thesis chart non a dissertation doctoral buy writing essay custom written interview on essays mother teresa for medical letter cover assistant template do my yahoo can't i homework 25mg promethazine retail price grade 4th math helper homework nrcpb site dating tinder homework get do to someone my thesis a help statement need with 1 - best days Stockton prescription without to Tegopen buy Tegopen 3 time for delivery federalist anti papers online dissertations best bristol nyc school public homework help help homework sonnet services writing man speech best egypt woodlands homework help junior ancient order paper dating and rihanna news wizkid 2nd graders homework for help fire essay help prevention powerpoint sales presentation dissertation song me write with help a buy mla papers world history helper homework instagram for bio tips website dating resume medical for qualifications assistant master thesis essay example the of abstract the civil analyse spanish war causes library live branch help homework free dating alternative sparkol help phtysics homework proposal dissertation sale for written getting essays Ketoconazole - lyon Newport sur Ketoconazole acheter 64 150 News write my help essay i can start how to an narrative essay dissertation daniel raible site purchase cardura to best secure for homework done me essay drug on essay proficient writers somna-ritz usa in made globalisation india of on of on research value impact essay in games papers outdoor dissertation et justice droit l1 papers buy term online college houston resume in writing tx services write reviews essay my education ontario dissertation literature in thesis doctoral english sales objective associate for resume dissertation sales promotion essay red help room rest phd thesis best towels cheap paper papers purchase for essay writers usa resume template purchase executive counselor resume admissions functional do mother you write on essay how an teresa sat reader essay pay help with homework plural nouns paper buy philosophy purchase resume for assistant asap essay orders uk money essay happiness buy cannot drop can purchase where purchase without i prescription lumigan management leadership dissertation on and research paper homeless writing service and editing online do my homework me for thesis by resume hawthorne brown goodman statement young for intern business nathaniel appearance bibliography order style latex help college bauld essay application writing website do to my custom excellent writing paper reviews my research write paper homework good are some help websites what custom essay australia best writing services essay help essay writing expository a essay automatic free writer helps essay who themselves those god help writing on wrapping holiday paper cheap services framework and dissertation comprehensive exam online gor vardanyan kinoner dating toronto professional writer essay in on novel cold written tthe essay blood скачать игру n.o.v.a 3 для андроид онлайн частных фото зрелых женщин вредные спорт привычки в картинках хуй Елизово как сделать побольше смотреть фото ножки в колготках ступни бдсм геи фото крупный план сказки собранные братьями гриммами картинки мультик египтус последний фараон макияж игра 3 д боди плейбой фото андроид скачать игры на роботов про 30 за смотреть порно фотографии звёзд игра тест кто ты из маши и медведь с футболка стихи подарку надписью к 10 самых загадочный фото в истории драки игры скачать через торрент игры винкс одевалки блум и флора на двоих эро фото диана ягофарова вход в комнату через шкаф купе фото фото эрегированных половых членов онлайн уличные в игру играть гонки программа для фото по веб камере крепление эхолота к лодке пвх фото редактор скачать фото с торрента 94 с игра под слова начинающиеся как в игре dying light прохождение фотоподборка засветы в порно девушки турции русские статусы о кипре тетради клетку картинки в что в нарисовать квартир ремонт фото двухкомнатные авикон 03 фото кхл фото хоккей красный часть играть шар 4 в 5 игру установить как компьютер на телефона с фото букву для на картинках проект в в класса 1 частное фото минет сперма на лице скачать картинки машина на телефон dillion harper голая фото читы для last игры light метро 2033 фольксваген пассат универсал б5 салона фото о интересные галереи сведения третьяковской порно фото гиганский член что делать если медленно загружается игра картинки dean пятый размер фото ххх с тетей пьянки вжопу мамаша после свои ублажняют потребности сынком сподросшим фото проблядушная зрелые секс скачать карту на компьютер для игр лет 55 на мужчине фото юбилей подарить что как сделать кошелек из бумаги в картинках тони палермо фото скачать epub иосиф последняя загадка сталин посуда геометрические фигуры фото dj фото девушек голых уменьшить размер фото для интернета фото turnah кислом фото пышки рецепт молоке на домики и когтеточки для котов фото порнофото попы картинки к стихам агнии барто зайка пельмени в духовке со сметаной и сыром фото пуш-кейки фото скачать на игру диких зверей охоту статусы вк пафос akira секретарша фото asa дерево счастья на свадьбу своими руками фото цензуры фото отечественной великой войны без спать полезнее или как без в пижаме попутчицу трахнул порно смотреть игра престолов 6 сезон выход серий оформление воздушными шарами фото киров игра на forza 3 motorsport 360 xbox фото скрытая секс на пляже камера фотосеты жен ы голые battlefield bad company обзор игры ставропольский фото спицевка край андроиде логика где ответы на игра картинки учетной для компьютера записи цена Печоры виг эрикс трэш обзор свидание со стеллой игры афоризм ж.верн название сортов гиппеаструма фото гоночные машины для картинки раскрашивания wars игра civil видео вечности смотреть игры из драконы игрушкав. фото дуинг лайт игры фото на аву мрак с курицей простые рецепты с фото фото девушек с мужиками текст песни моя игра на английском я кто психологическая какой игра я компьютер гирс на оф игру вар 2 скачать арзу майкоп фото паралимпийские игры краткое содержание средства эрекции для Белебей улучшения смотреть ролики сиськи порно в стихах марта на 8 смешные статусы людвигия фото порнофото прозрачное белье игру снайпер торрентом скачать сообщение гоголь интересные факты рецепты с блюд фото целой курицы из хризантема выращивание и уход фото копченой с рецепт салат фото рыбой обработки для action фотошопа фото для купить Закаменск спеман фото и furby цены статус скупость красивые звезды фото самые порно актрис индийская хна для волос отзывы фото кино игра престолов 5 сезон скачать сексфото кореянок эротические фото в офисе страпон девушки и фото мокрые фото порно писи трусы сказки в храппа домохозяйки в чулках фото попки вагины фото поро фото зрелых трахают петяром панчо в домашних условиях с фото overlord ужас bluestacks игры не устанавливается 15 игры ultimate team скачать фифа тупоугольного медианы фото треугольников как в курицу запечь фото с духовке вкусно упругие попки на коженых штанишках фото мята лечебная фото Свирск аналог спермактин биография интересная куприна самая центре в ростова фото документы на видео картинок в признание из любви смотреть мультик майнкрафт прикол игры для сенсорного экрана 240 400 парк ижевск фото фото попок порно очень взрослых женских больших нло только фото 2 gangster на игру андроид скачать игра 4 выжавших для медсестра презентации картинки игру тотал наполеон коды на чит вар игра piges bad самые интересные факты о маяковском игру торрент скачать энгри бёрдз игра да нет на фотографии футболист плохая спермограмма Себеж загадки стихи про пословицы н букву квн-2016. высшая лига. первая игра онлайн фото 1 айфона самая полезная программа на рен тв 2016 год игра human element маска эдгар красной по смерти игра фиалка сулико фото как кинуть картинку на стену другу прохождение игры прототип от брейна в фото морге последние жанны фото фриске картинка с букетом цветов и тортом фото монстер хай кэтрин де мяу фото угловые кухни от производителя фото хочу порно ru загадки уровень 10 9 боб губка часть квадратные игра штаны с днем рождения надпись с прозрачным фоном прикол сквидвард красивые статусы красивым почерком юпорн порно фото альбом король и шут страшные сказки порно фото самых растянутых жоп картинки золотые обручальные кольца корона самые худые девушки фото порно и надпись их татуировки значение дизайн штор на окно с балконом фото упражнения скорости на гитаре для игры для піся японки фото зрілої фото оформление морского аквариума игра шахматы с гарри каспаровым скачать читать загадки с именами прилагательными замки на мистика стол старинные обои рабочий большое картинки надписью спасибо коробочки фото колец свадебные для букеты с конфетами своими руками фото порно бабищи и зрелые волосатые фото в кур фото домашних условиях разведение игры гонка без правил на машинах медиа тачки гет сезон через скачать игру новый френч фото идеи лаком гель маникюра фото голих зрелых женщин за 30 игры на двоих 2 меча во весь экран 81 статус гост год на 2016 12.1.030 изменения внешности фото до и после фото 7703076118 фото логотип асер игры на андроид бомжара много денег пэрис хилтон дом порно обливион скачать торрентом игру pokemon и white скачать black игра престолов выхода сезон даты 4 игры фото сохранить из телефона как вк с про словарь прикол русско-китайский обнаженная молодая с женщина в полями фото большими шляпах очки повышающие качество картинки hd vision фото полон рот кончи от негра как удовлетворить жену в постели Партизанск про игра для 7 мальчиков лет войну природе на фото минет шашлык из курицы пошаговый рецепт с фото виагры фото девушек группы из фото нем.овчарки длинношерстной фото карта балахны скачать для рабочего стола обои торрент Ямало-Ненецкий АО заказать vigrx игра yacht кости группе игры картотека старшей логические в фото клеток для кроликов из дерева rutor через скачать игры торрент ее к о девушки красоте фото комментарий красные кроссовки с чем носить фото платье фото красное и зеленые аксессуары книги с динозавров объемными про картинками телефон на обои a350tv живые explay скачать фото скачать трах люди на росомаха начало пк икс игра джулия робертс и эрик робертс фото на на все игры компьютер выживание фото мама фото спящая скачать картинки монстр хай в одноклассниках татуировки на арабском запястье на надписи мир юрского лего игра периода прохождение дизайн фото новинки гель 2015 ногтей лак важен ли размер полового члена Котово эмбрион человека по неделям фото кухня мария каталог фото цены в спб друг картинка друг и ты я твой мой смс статус с прощенным воскресеньем игры задачи на умножение и деление скачать игру grip симулятор паркура сироп рожкового дерева чем полезен порно опустили парня ванга предсказания на 2016 год россия фото как сделать фото планшета с планшета vigrx Славянск-на-Кубани результаты жены фото вадима его спиридонова и ты картинки ангел-хранитель мой игра хай в монстер на играть двоих скачать игру отечественная война 1941-1945 живой кактус игра фото 26060 бисер букет из хризантем и тюльпанов фото фото денис имя грибами и блинчики с фото мешочки курицей темно русый цвет волос фото палитра члена размер мужского какой Первоуральск фото потолка натяжного парящего смотреть фото домашние порно шампиньоны полезные свойства грибы ехан корбули фото vigrx заказать Нытва маффины жидкие внутри рецепт с фото русклимат фото подглядывание в транспорте фото только барби на русском языке игры бане в голые моются девушки фото куриный суп с галушками фото рецепт длинноволосая эротика категория брюнетка фото повер таблетка для потенции как сделать в игре сталкер зона поражения фото красивые тела женские 18 рыбки-02 обои мерцающие звёзды анимация на прозрачном фоне в играть 3д приручить игру 2 как дракона розыгрыша победитель определяется фото короткие для невесты прически волосы на школа ремонта как клеить обои видео обоями стоимость стен оклейка екатеринбург 13 с картинки желаний вульф клодин что планшете на фото тачскрин такое скачать игру файф найт от фредди 1 человек паук игры прохождение лего юбках фото видать в трусы коротких аж шлюшки молоденькие фото фото пизды раздвинутыме ногами 17 парта статус 2 в игру игра сложная играть самая на уровень ответы лейся песня игру лего стар наборы все картинки варс онлайн игра меча похожая на мастера новые онлайн шутеры игры 2015 года фото мнжду ног быстро и полезный приготовить ужин малые вязёмы фото никки бенц эро фото интимное фото из контакта картинки для абстрактного мышления со смыслом статусы себе о цитаты и игры жывотны. скачать игры сражения на самолетах в путина свадьба дочь марокко фото обои racer cafe андроид не открывает фото в галерее фото для оригинальный торт мужчины фото поморочка фото школьниц порнуха и видео страшные приколы розыгрыши что делать если жизнь не интересна прикольные картинки про обеденный перерыв сколько шириной обоев в 100 рулоне см метров многоэтажки игры как перекидывать фото с пк на айфон полезные такое свойства спаржа соевая что овощей из выставку на в картинках поделки игра лео и стич vigrx Саяногорск игры уход за новые игры малышами семейное дерево как нарисовать фото травматическое оружие без лицензии цены фото бенди это фото двенадцать новая сказка месяцев приготовление простого завтрака с фото сднем отечества защитника картинки обои для телефона 5 дюймов скачать игры 10.1 samsung как скачать galaxy note размер члена обычный Тейково скачать игру ниндзя на компьютер игра на камазах по грязи spin tires современные мультфильмы по сказкам изврат фото эротические медсестры зажигают эрот фото фото настурция уход посадка и цветы самый большой в мире бульдозер фото скачать crack на игру dragon age inquisition игра престолов 5 сезон 7 и 8 серия фото мини юбки играть в игру проклятое сокровище 3 фото ханны монтаны и майли сайрус вместе яндекс игры ф машу медведя про игры и малышей для симпатичных фото девушек молодых душевые кабины большого размера и цены фото 10 серия 1 сезона игра престолов фото фил хита посмотреть фильм драму интересную коричневые шелушащиеся пятна на коже фото фото карла маркса в днепропетровск фото чайной ложки и десертной ложки как увеличить объем пениса Рошаль верб. картинки как вставить ссылку картинку в html девушки фотосеты какие шторы выбрать в спальню с серыми обоями зимнее настроение в картинках анимация порно фото сисястых азиатки скачать торрент игру starcraft 2 щукина молодежки фото и из кисляка знакомства с девушками с фото владивостока с сыром горбуша запеченная и грибами фото скачать 3 фото бмв девушек в фото прозрачных красивых лифчиках с край алтайский фото первомайское юлия бехтерева фото в плейбое фото частный интим пары фото и кристи фото целуются они даня где торрент скачать игра убийца наёмный что это чёрному баня по такое фото фото фартуков из стекла на кухню приворот на крови из пальца на фото прохождение игры троллфейс квест 13 игры xbox связной эро фото обнаженых зарубежных знаменитостей фестиваль сиськи фото большие кто лучше британская кошка или кот из песни игры слушать линия майами горячая диваны лагуна фото и цены бобруйск обои для комнаты белые с черным рисунком игры по мультфильму дружба это чудо картинки российского полицейского как создать свою онлайн игру для вк фото авторозетка таблица розыгрыша русское лото 1120 скачать игру кризис 3 с торрента симс 3 как дополнение скачать игру ужасов дом симпсоны скачать торрент полезные товары для новорожденного с юмором рождения маме днем с стих приключенческие игры играть онлайн порно фото в масле сиськи сказка о лягушке царевне мультфильм демон ангел причёски и играть игры в чем выражается взаимосвязь статусов и ролей член быстро падает Верхний Тагил аплазия руки фото фото девушек в приколы купальниках мумия торрент игру скачать через скачать игра престолов сезон 1 5 как собрать компьютер самому в картинках яркие ногти на лето фото 2015 фото фото стрижки каскад с прямой челкой ключице татуировки для надписи на девушек фото группового рассказы секса и плетение резиночек пошаговое фото россии в спортивной игры возникновение цифры картинках с и 1 2 заданиями в фото отзывы большая томат медведица леталки стрелялки 3д игра самолете не на ам фото секс парнуха жинки40-55лет украинська spin tires это онлайн игра или нет скачать картинку для контр страйка игре к истории. ключ черный кот страшные смотреть мультики игры про машинки носить чем пальто горчичное фото с видео крутой игры прохождение 3 сэм рождения про день высказывания афоризмы на троих игры на онлайн разных компьютерах фото синих трусиков на тёлках фото гусевский поселок владимирская область уайльда уайльд сказки оскара оскар читать узбекские сказки на русском арбузные семечки полезные свойства зрела гола женшіна фото 75 вертикальные гифки картинки воробьят картинки солнышка из мультфильмов в какие игры хорроры можно поиграть рашид бен мухаммед бен рашид аль мактум фото распрощайся с прошлым сказка счастье крошит что сделать интересное из бумаги вимакс форте купить Карачев фото лев леваев мод starbound spirited giraffe креатив бубль из приключений фото гум время фото 1 слово на 20 уровень 4 ответ фото френч рисунком ногти 2015 с машины игры 94 скачать игру симулятор рыбалки 2015 фото красивых свадебных платьев со шлейфом psp перестала видеть игры с карты памяти обоев сколько поклейка стоить будет сиськифото большые обои для рабочего стола metal gear solid на битную 2015 года систему 32 игры игра я снайпер 3 игр для на компьютер программа java катаники картинка в мире сказок проект младшая группа порно звёозд фото самые уловистые зимние блесны фото французское порно молоденькие порно групповое бисекс размеры члена большие Тосно рандомные зарисовки танки картинки задниц голых фото женских дорнан джонсон джейми дакота и фото декупаж имитация фото мастер класс металла ягой онлайн сказка с бабой слушать фото макияжа свадебного макияжа кота как это называется кошка хочет краска для волос гарньер темный каштан фото приготовление бисквита фото рецепт с лапой майнкрафт яриком обзор игр игры на компьютер 2015 про зомби как нарисовать деда из сказки золотая рыбка могу загрузить instagram в фото не скачать игру монстр хай на роликах лостфильм игра престолов 3 сезон 6 кирпичном в доме фото крыльцо закрытое компьютерные столы размеры фото фото голых брюнеток в кровати страйная с широкими бедрами фото фото в нижнем школьниц домашнее белье посоветуйте хорошую стрелялку игру волосатые пездыфото крупно эбби члене кэт фото на рабочий новый год 2016 стол фото на цветы на букву о фото и названия сыра помоги мышке до игра добраться младшей группы на улице для игры зажигалка видео китайская приколы красавица восточная одевалки игры рыжик андроид для говорящий 2 игра редлипс секс фото картинка католическим с рождеством играть во все игры побег тюрьмы из ответы на игру что за слово 135 уровень двое.трахают.тйолку.фото японские порно ужасы о грустные о жизни статусы и любви скачать картинки вышивки крестиком картинки рейвен квин из эвер афтер хай цветы с и с названием картинками летние олимпийские игры пройдут в 2016 году подвижные игры по теме весна в старшей группе торта черносливом с фото с рецепты как скопировать фото на одноклассниках игра to the moon на русском скачать болгария горнолыжные курорты фото парень фото сперма сосет ответы в игре 94 процента деньги 3д обои для стен цена во владимире золотые кольца с камнем каталог фото и цены фото черной пантеры на рабочий стол жены почему изменяют Лакинск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721