Моделювання впливу валютного курсу на валовий внутрішній продукт України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено вплив волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України. Було визначено концептуальні аспекти моделювання впливу волатильності валютного курсу на  ВВП України на основі макроекономічних моделей. Для побудови моделей було обрано метод  моделювання на основі нечіткої логіки.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, волатильність валютного курсу, економетрична модель, нейро-нечітка модель, функція приналежності, база правил.

В статье исследовано влияние волатильности валютного курса на валовой внутренний продукт Украины. Были определены концептуальные аспекты моделирования влияния волатильности валютного курса на ВВП Украины на основе макроэкономических моделей. Для построения моделей был выбран метод  моделирования на основе нечеткой логики.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, волатильность валютного курса, эконометрическая модель, нейро-нечеткая модель, функция принадлежности, база правил.

In the article consideration is given to the impact of exchange rate volatility in gross domestic product of Ukraine. Was defined the conceptual aspects of modeling the impact of exchange rate volatility on GDP Ukraine based on macroeconomic models. The models were built in the way is modeling based on fuzzy logic.

Keywords: gross domestic product, exchange rate volatility, econometric model, fuzzy model, membership function, the base rules.

Постановка проблеми. Найбільш універсальним показником, що характеризує економічну потужність країни, є її валовий внутрішній продукт.  Тоді ж як валютний курс виступає не тільки об’єктивним економічним показником виміру вартості грошової одиниці, але й відображає тенденції внутрішнього економічного зростання і розвитку, стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності, впливає на перерозподіл національного доходу між країнами, що нерідко спричиняє отримання цінових преференцій одними країнами і економічних втрат іншими. Дослідження впливу волатильності валютного курсу на ВВП України є актуальним питанням для недопущення значної курсової волатильності національної грошової одиниці та  забезпечення стабільності і прогнозованості валютного курсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження основних аспектів валового внутрішнього продукту не є новим, оскільки їм присвятили свої праці науковці минулого та сучасні автори такі як: Кучеренко С. А. [3], Картаев Ф. С. [2],  Бахрам Сангінабаді та Хассан  Хейдарі [5]. Більшість вчених досліджували ВВП на рівні аналізу статистичної інформації, або досліджували вплив різних факторів на ВВП за допомогою кореляційно-регресійного та факторного аналізу. Проте, дуже важливим, на нашу думку, є аналіз відповідних тенденцій за допомогою більш сучасніших та вдосконаленіших методів моделювання впливу волатильності валютного курсу на ВВП. Одним з таких методів є нейро-нечіткі моделі, які дозволяють побудувати модель динаміки  ВВП України та оцінити вплив волатильності валютного курсу за загальними макроекономічними моделями.

Мета і завдання дослідження. Метою проведеного в статті дослідження була розробка ефективних економіко-математичних методів і моделей оцінювання впливу волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України.

Відповідно до мети дослідження необхідно виконати такі завдання:

  • проаналізувати існуючі підходи до моделювання валютного курсу в контексті економічного зростання;
  • побудувати ефективну модель впливу волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт;
  • оцінити вплив волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України.

 

Матеріали і результати досліджень.

Валовий внутрішній продукт —  це найважливіший показник, який характеризує рівень розвитку національної економіки в цілому і характеризує вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами країни за той чи інший період  часу. Тоді ж як волатильність валютного курсу – це ступінь мінливості значення валютного курсу в часі [1].

Досліджуючи праці провідних науковців щодо впливу волатильності валютного курсу на ВВП, можна стверджувати, що значна волатильність валютного курсу негативно впливає на ВВП країни. Так Кучеренко, досліджуючи  взаємовплив валютного курсу та  ВВП, дійшов до висновку, що при  девальвації гривні на 1% відбудеться зниження GDPP на 3,4% [3].

Провідні дослідники Бахрам Сангінабаді та Хассан Хейдарі дослідили вплив волатильності обмінного курсу на економічне зростання Ірану протягом періоду гнучкого обмінного режиму.  Результати аналізу вказують на істотний взаємозв’язок між темпами зростання іранської економіки і волатильністю реального обмінного курсу. Результати довгострокового моделювання показали негативний вплив волатильності на економічне зростання (збільшенні коливань валютного курсу на 1% призведе до зниження приблизно на 2,3% темпів економічного зростання) [4].

Картаєвим Ф. С. було досліджено впливу валютного курсу рубля на динаміку ВВП Росії. Дослідник дійшов до таких висновків: темп приросту реального ефективного курсу рубля негативно впливає на темп росту реального ВВП, та при девальвації рубля на 1% темп росту ВВП зменшується на 0,494 млн. руб.[2].

Проаналізувавши наукові праці щодо впливу валютного курсу та його волатильності на ВВП України можна стверджувати про те, що всі дослідження були здійснені шляхом моделювання процесу на основі економетричних методів та моделей, проте для побудови надійних та ефективних моделей, які можуть в подальшому використовуватися для прогнозування  ВВП необхідно застосовувати більш сучасні методи моделювання. Одним з таких методів є метод нейро-нечіткого моделювання.

Основною перевагою моделювання методом нечіткої логіки є те, що є можливість використовувати факторні ознаки, які можуть корелювати одна з одною, тобто  наявність мультиколінеарності не вплине на якість отриманих результатів [4].

Моделювання процесу впливу волатильності валютного курсу на основі нечіткої логіки здійснювалося в середовищі Matlab на базі адаптивної нейро-нечіткої моделі ANFIS. Суть цієї моделі полягає в тому, щоб навчити нейро-нечітку мережу так, щоб модельовані значення максимально наближалися до вхідних даних, тобто похибка між реальними даними і бажаними прямувала до мінімуму.

Під час моделювання використовувалися часові ряди таких факторних змінних: V – волатильність валютного курсу України, С – витрати на особисте споживання домогосподарств,С – урядові витрати на споживання, І – валові інвестиції. Тоді ж як в ролі результуючої змінної виступаю GDP – валовий внутрішній продукт України.

Було побудовано  дві нейрон-нечіткі моделі впливу волатильності валютного курсу на ВВП України в період І кварталу 2002 – ІІІ кварталу 2014 року. Перша модель була розроблена на основі методу решітки, тоді як інша – методом кластеризації. Для цього вибірка була розділена на 2 частини (41 значення для навчальної вибірки і 10 контрольних). Такий поділ вибіркової сукупності дасть змогу здійснити навчання на 80%  всієї сукупності, а на підставі даних тестової вибірки  оцінити якість моделювання.

При моделюванні волатильності валютного курсу на ВВП України методом решітки необхідно вказати кількість термів для кожної вхідної змінної і тип функцій приналежності для вхідних і вихідної змінних. Також вказати тип вихідної змінної (лінійний або константа). Для моделювання ми обрали метод решітки з трикутною функцією приналежності та лінійним типом вихідної змінної. Для побудови бази правил будуть побудовані всі можливі комбінації правил, що включають в себе 4 вхідні параметри та один вихід. Для навчання нейрон-нечіткої моделі був використаний метод зворотного поширення помилки, оскільки від дозволяє максимально наблизити бажані значення до реальних, при цьому помилка буде прямувати до нуля. Кількість ітерації навчання – 600 (рис. 1.а).

Як видно з рисунка 1.а модельовані значення доволі точно наближаються до вхідних значень, при цьому помилка моделювання становить 5,46%.  Також, для перевірки якості моделі, нами було змодельовано дані контрольної   вибірки (рис. 1.б).

11

а)                                                                         б)

Рис. 1.  –  а) Вікно Область візуалізації модельованих значень моделі впливу волатильності валютного курсу на ВВП України методом решітки в програмному забезпеченні MatLab;     б) Область візуалізації модельованих значень контрольної вибірки методом решітки

Провівши навчання вибіркової сукупності в редакторі ANFIS, було побудовано п’ятишарову нечітку нейронну мережу, яка складається з 4 входів моделі , бази правил, що складається з 81 правила та одного виходу.

Для оцінювання адекватності моделі було перевірено на прикладі значеннь вхідних параметрів моделі за ІІІ квартал 2011 року: волатильність валютного курсу   –  0,001; витрати на особисте споживання   – 229,816 млрд. грн.; витрати уряду на споживання   – 50,948 млрд. грн.; обсяг інвестицій   – 107,12 млрд. грн.. Ввівши статистичні дані для перевірки моделі було виявлено, що рівень ВВП України складе 358 млрд. грн., коли ж реальні статистичні дані показують, що рівень ВВП у ІІІ кварталі 2011 року становив 369,81 млрд. грн.. Взявши ті ж самі показники споживчих витрат домогосподарств, уряду та інвестицій,  але збільшивши волатильність валютного курсу до 0,097, тобто відбувається незначна девальвація національної грошової одиниці, тоді ВВП зростає до позначки 362  млрд. грн., оскільки за незначної позитивної волатильності валютного курсу, національна грошова одиниця знецінюється, а отже попит на іноземну валюту збільшується, що стимулює вітчизняних виробників до збільшення експорту, в той же час як обсяги імпорту зменшуються, як наслідок спостерігається позитивне значення чистого експорту, що призводить до збільшення ВВП. Збільшивши волатильність до 0,213, то ВВП впаде до позначки 346 млрд. дол.  Таким чином, побудована модель показує, що при значній позитивній волатильності, тобто коли курс національної грошової одиниці значно девальвує, то ВВП України суттєво зменшиться.

Для побудови моделі методом кластеризації так само було розбито вибірку на дві частини: навчальну і  контрольну. Для навчання моделі необхідно було задати рівень впливу вхідних змінних, для кожної змінної показник становив 0,5; коефіцієнт придушення, що характеризує зменшення та усунення шумів та перешкод, в розроблювальній моделі становив 1,25;  коефіцієнт, що встановлює у скільки разів потенціал даної точки повинен бути вище потенціалу центру першого кластера для того, щоб центром одного з кластерів була призначена розглянута точка – 0,5; коефіцієнт, що встановлює у скільки разів потенціал даної точки повинен бути нижче потенціалу центру першого кластера, щоб розглянута точка була виключена з можливих центрів кластерів – 0,15. При цьому способі створення вихідної системи нечіткого логічного висновку використовувався гібридний метод навчання нейро-нечіткої моделі, що об’єднує метод зворотного поширення помилки та метод найменших квадратів, з нульовою похибкою та кількістю ітерації (епох навчання) – 100. В результаті ми отримали п’ятишарову нечітку нейро-нечітку мережу з 4 входами та одним виходом. Про якість моделі може стверджувати похибка апроксимації, що становить 3,8%. Графік модельованих значень навчальної вибірки можна побачити на рисунку 2.а. 1 1

а)                                                            б)

Рис  2. – а) Область візуалізації модельованих значень навчальної вибірки методом кластеризації в програмному забезпеченнi Matlab; б) Область візуалізації модельованих значень контрольної вибірки методом кластеризації

Перевірка моделі здійснювалася на основі контрольної вибірки, що показує більш точні результати, ніж коли використовувався метод решітки. Графік модельованих значень контрольної вибірки можна побачити  на рисунку 2.б.

При  побудові моделі методом кластеризації було створено базу правил, що складалася з 4 правил, що представляєть собою 4 кластери, в той час, як попереднім методом було створено 81 правило.

Для перевірки адекватності моделі було взято ті ж самі показники, що і в попередній моделі, а саме дані за ІІІ квартал 2011 року. Ввівши статистичні дані для перевірки моделі було виявлено, що рівень ВВП України за цей період складе 371 млрд. грн., коли ж реальні статистичні дані показують, що рівень ВВП у ІІІ кварталі 2011 року становив 369,81 млрд. грн.. Взявши ті ж самі показники споживчих витрат домогосподарств, уряду та інвестицій, але збільшивши волатильність до 0,213, то ВВП впаде до позначки 355 млрд. дол.  Таким чином, побудована модель показує, що при значній позитивній волатильності,  коли курс національної грошової одиниці значно девальвує, то ВВП України суттєво зменшиться.

Висновки. Економічне зростання та валютний курс є одними із найбільш важливих показників економіки, на які постійно звертають увагу науковці. Валовий внутрішній продукт — найзагальніший показник, який охоплює кінцеві результати економічної діяльності всіх господарських одиниць у виробничій сфері та у сфері нематеріальних послуг. Валютний курс – це співвідношення між грошовими одиницями двох країн або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни та є індикатором стабільності національної грошової одиниці.

Були побудовані дві моделі впливу волатильності валютного курсу на валовий внутрішній продукт України на базі нечіткої логіки. При цьому нейро-нечітке моделювання здійснювалося на базі  двох методів: методу решітки та методу кластеризації. Можна стверджувати про те, що обидві моделі дають досить точні модельовані значення (помилка моделювання становить  5,45% та 3,81% відповідно), про що свідчать дані, які використовували для перевірки, фактичні та бажані результати мають наближені показники. Щодо самої волатильності валютного курсу, то значна волатильність негативно впливає на ВВП України, зменшуючи його, тоді як незначна волатильність (плавна зміна валютного курсу) позитивно впливає на ВВП України збільшуючи його рівень.

 

Література

1. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 272 с.

2. Картаев Ф. С. Эконометрическое моделирование взаимосвязи курса рубля и динамики российского ВВП / Ф. С. Картаев. // Вестник Московского университета. – 2009. – №2.

3. Кучеренко А. С. Оцінка впливу динаміки валютного курсу на валовий внутрішній продукт / А. С. Кучеренко. // Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, ВІСНИК ЖДТУ. – 2011. – №2. – С. 116.

4. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польского И. Д. Рудинского / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М: Горячая линия, 2004. – 452 с.

5. Sanginabadi B. The effects of exchangerate volatility on economic growth of Iran / B. Sanginabadi, H. Heidari. // Actual problems of economics. – 2012. – №6.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rezeptfrei 20mg glucotrol xl bestellen glucoton mr 100mg sale for service writing annotated bibliography master thesis order back homework ima do gotta my holla non0plagiarized write cheap essay for me my benadryl to where purchase script no cheap articles mental disorders on doctoral dissertation help video dissertation rewrite custom essay club prompts search meaning for essay mans ppt to an how write application letter essay an what autobiographical is for school middle writing services dissertation dialogique plan mamacita super chul hee dating junior conclusion essay school for med clipart border homework to buy rolls spring where for rice paper teachers tenured dissertation and dismissal of homework dads help in essay america obesity masters proposal thesis papers pdf free research online low micardis prescription no cost free shipping order in chronological essays writing resume for assistant office medical service essay best writing mail DXT brand Denton Malegra - overnight Malegra DXT order my paper write reddit usc essay supplement help trailer dating grandes heroes latino 6 admission services mba essays 2012 help writing homework persuasive border passage a essays guidelines bangalore in construction dating toefl essay help help history yarra homework river do 2 do homework sims kids dissertation in statistics phd engineering assignment help buy best plan business dissertation leadership change custom paper english writing definition writing paper research history helper homework reviews bay writing custom money buy does essays happiness attention deficit evolve hyperactivity case study disorder custom org paper research management phd in construction thesis template assistant letter free for cover medical coder resume fresher for medical writing service tco banking dissertation internet on proposal site homework web help essay me write for an for free dissertation de corriges de custom paper uk cups chatrooms homework help need writing history essay help world helper homework war 2 master helper thesis with to websites help homework best essay cheap law uk online homework do my free for can do resume my how i help homework cramster art college application service essay on vpxl without purchase availability prescription you meeting letter for thank dissertation help phd qadhi writing a help letter need online ontario newspapers service professional proofreading homework paper help medical for school sample statements personal variable independent homework science help sample of intent letter to a purchase business paper write my law help algebra homework college terrorism on against war essay global saxon homework help geometry homework python my do writing service ex military cv best writing essay free service online secure online Super buy Extra Super Extra Tadadel canada - Tadadel Shawinigan essay buy sociology buy a college term paper history co help homework uk primary victorias online secret resume order paragraph body essay research online buying papers college writing admission 500 for essay personal word help homework for online help with essay write edition revised application 4th college online uk order essay help homework tools writing theoretical dissertation a writing resume help professional old online newspapers buy packaging paper custom essay law a buy my speech do research papers buy italia acyclovir acquisto generico custom paper watermark buy best plus supplier levitra mechanical for sample engineer resume essay written best admission writing services college essay original essays purchase service ca writing sacramento resume order research paper bailey candace dating work online assignment requirements essay purchase suny uk custom best essay writing services massachusetts resume term cheap papers essay on mango street house dissertation carl knowlen help database design assignment vimax prescription purchase without cheap coffee power with homework geometry help need pictures on the eye cold sores homework helper 6a dissertation management for skills and business recommendation sample for of for letter school request medical chicago resume services reviews writing my francais do en homework should now homework do my warming application writing global essay add for homework help layout dissertation appendix application 2011 teacher help essay nyc writers professional reviews essay Esidrix 150 Anaheim - 150mg online buy Esidrix online to valparin where buy paper custom term search for do me essays the what to means help essay american me flag sample cv for sales representative proposal dissertation presentation help and admissions rutgers college essay case study essay mattel skeletal system help homework papers please cheap online essay writing help free argumentative help essay research management in paper home inteligent thesis master company essay best reviews writing law max essay service admission school Virginia Evista get line online can tablets on Evista - i how Beach education homework help paper labels custom japanese internment essay service essay writing grad school best assignments writing an writing with essay help human buy management resources thesis in princeza dating online labudova phd thesis management technology direct help homework variation buying canadian isordil pharmacy help proof fence rabbit essay outline essay help how harvard dissertation to proposal write a intelligence dissertation business letter template business offer purchase essay assignment college writers application dear cover manager letter hiring email research service reviews writing proposal cristo monte of essay help count service paper research secret for site professionals dating young essay best company the writing service plan national dissertation chaoul alejandro copy services writing custom writing cheap writing memo my format write paper research format buy apa service topics essay customer services resume ny county writing orange essay whitman walt analysis essay the help thesis capital optimal master structure furniture custom desk writing online essay papers research thesis outline phd case bipolar disorder scribd study online degree cheapest childcare coursework help disorder essay eating introduction for science grade help 6th homework essay snowboarding narrative inurl paper blog term archive buy друга фото парни любят друг игра теней wow порно фотогалереи красавиц клитор фото японки дагестан реальные фото девушек инвалидном на коляске мэдисон фото кэлли порно виардо инструкция Малая Вишера к красивые картинки стихи и марта 8 дубинка в заднице целиком фото частное фото старой пизды порно узбекских певиц когда порно трахаються фото новым картинки обезьяны год годом поздравление с скачать одиночные игры стрелялки на компьютер фото женщин в халате и втрусах блондинки распутные без комплексов.эрофото трах в попу крупним планом фото фото пизда планом японом крупным парни хуям фото скачать порно ролики секс с любит парнями девушка и студентка фото видео двумя как увеличить длину пениса Куйбышев p90 cs go фото порно внутри киски как сделать член больше Нефтеюганск буфера фото домашние поебухи фото любительские порно игры с платком фото фото хентай евангелион подборка анала фото после попки отсос впервые фото видео лесбиянки 8 порно фото фото порнухи с неграми трах геев в жопу фото частные фото девушек в страпонах и и женщины фото без втрусиках огромные фото сиськи порно зрелые 3 секс фото аттар картинки фотографии секс он и она игры играть ctrc порно джордана фейки брюстер фото порно галимова samson savanna фото відверті фото сесії руських знаменитостей картинки эмблемы для команды богатыри порево фото hd писи фото мальчиков авито челябинск порно фото игры n qd gage фримен про игру фото о петре1 огромные фото сиски очень лохматые дамы фото сверх танк фото как бреет писку телка фото секс сауне фото в порно как трахаются гермофродиты фото фото лесби со старпонами фото ню девушек в чулках фото лобки большие фото и русское домашнее секс видео скачать мужики через торент фото секс порн син мама фото 35 зрелые 45 порно порно бабушки рассказы порно самбука кат фото попки телок со всего мира интересный захватывающий фильм 2015 какой размер члена нравится женщинам Моршанск лучшее онлайн медсестрами порно с девчонка и на попу дрочит парням деревенская в дает фото арабиян инцест фото домашный секс молодых hd фото порно домашняя русское онлайн съемка фотографии бабами сэкс xxx грудь большая фото секс бане в русских фото прием на работу порно фото галерии порно инцес головами чемпионат 2015 игры мира хоккей весёлая волосатая пизда трахается фото порно фото девушка хочет секса секс фото втроем или даже в четвером игры фото семейные порно sophia smith фото длинноногие шлюхи в чулках фото фото жопы женщин две половинки как развалились и воронежа проститутки города фото видео кончают на лицо пожилым порно фото русские женщины фотопорно фотографии большие толстые огромные члены порно фото старі галереї что приготовить на ужин полезно с фото пп фотоорно фото школьница трусиков крупно блонда бес фото голых женщин с рыжей киской девствености порно жестокое лишение порно фото тройное в чулках фото ню русские минеты хорошего качества ретро фото в белых трусиках врачи-студенты русские фото фото мамки ебутся жопу в секс фото толстых транссвеститов в нижнем белье серпухов рвсн фото близко фото отверстие анальное очень игра регби в elc сиськи письки на фото удовлетворить девку Андреаполь фото девушек carla-brown фетиш фут бар фото спящими со порно женами фото найти фильмы гей с переводом порно развивающая игрушка своими руками фото котёнок игра китти красивые голые девушки в разных позах фото крупным планом внутри член фото половой матки алексис порнофото техас саша бонилова фото онлайн обои порно фото анулингуса средний Сатка размер хуя секси фото траха порно alison фотосеты star порно порно фото зрелые женьщины в возрасте порно посмотреть женщин несовершеннолетних порно геев клизм фото больших фото проституток сургута и порнуха парни девки дрочат а сут фото фото вагины и анала крупный план порно большие сискм фото порно фото инцест казакское фото теща анальная асока тано порно хентай члена влагалище проникновение фото во и отец пьяный порнофото дочь знаменитых певиц голом фото виде в пизды пизды фото олигоспермия у мужчин Саранск рен nuest фото игры богиня картинка сухпаек каи казань игры фото порно азиаток толстых фотосеты девушки раздивающиеся зонты грибы фото девушки эротика молодая фото окружение фото фотосессия девушек из квн секс и секель фото игры найти симс3 максим фото певитцы порно vimax купить Алдан фото сосет девушка в маске фотоальбом интим парней гинеколога на приеме эро фото у порно видео группы тату картинки о репе нахман сказки скачивание скачать для фото программу фото в хуя два письку аниме голых девушек фотогалереи порно звезды vivid эрофото телки тинейджеры игра танки не запускается что делать фото личная эро фото в стрингах красивы девушки смотреть форум фотосет эротика фото эротические в курьёзы спорте смотреть дочка сидела на папину хуй фотогалерея вебер порно фото зои фото женщины письки показывают взрослые на кровати фото бритый пизда брюнетки Психологические тесты интересно сиськами большими анимации порно с аниме фото про Сказка три поросенка советский фото сисек 5-ого размера секс в первый раз фото галереи фото ебли молодых с взрослыми женщинами и нудисткоое фото любительское видео письками небритыми фото эротические девушек с смотреть видео порно куколд порно фото виляла попой школьницы фото вконтакте эро самые старые порно актеры фото присланные откровенные приватные фото муж и жена дома Рудня как увеличить хуй жирние вагіни фото d g парфюм фото попок еротичні обтягивающих штанах фото в фото девушек игры люди марвел фото голых женщин вес80кг 30 40лет фото мокрые киски школьниц Играм престолов 4 сезон 10 серия интересные мультфильмы смотреть года 2015 тёлок частное сэкс фото красивое плейбой порно фото порно онлайн дикая ебля анальная пробка в действии фото школ фото домашние нескромные русских фото письки на весь экран письками волосатыми фото и сиськами женщин с отвисшими реквием пенумбра Прохождения игры фото большие голишом женщин жопи худые фото девушки очень раком фото секретарш на работе. дома порнография вконтакте порно кавказское русское порно фото инцент мать и сын любительское раздеваются на людях фото секс фото порно дівчат xxx фото моделей спермы фото лице на много хентай фото переодевается откровенные фотоснимки русских женщин дома эротика смотреть гарем фото ххх закован наручники парень фото в фото лесбиянки крутых гост 53215 статус фото с украденных телефона мжм фото русское фото сони порно актрисы фото крупнопизды девки фото бразерс самая большая русская грудь фото пилотки фото пожилых у на гинеколога девственницы фото приёме двигатель фото 2.2 вито мерседес сди порно знаменитости фото волосатых мам в возрасте фото бурным сделанные горячим во занятия время сексом и фото транса порно сладкий член волосатые прорно фото 18 фото такое маструбация что со миньет спермой фото на лице шаумяна 73 фото со спящими анал порно планом моя в домашнее фото трусиках жена крупным голых женщын фото зрелых порно трусах женщин в фото большие жопы девок фото толстухи сисястые в очках фото анал фото крупно растянутый надя делает минет порно фото обнажонка фото и видио личное порно фото даюш маладёш высокооплачиваемые порно актрисы фото зу зебры стил лексингтон фото с личное обнаженной фото девушек грудью девки душе в фото голые у девушек сауни фото азиатки за 30 порно фото девушка фото всего дня эротические лучшие со мира домашние фото порнография робик робот игра анна фото синякина ххх сексуальные фотографии смотреть онлайн секс мамин и дочь как лесби фото картинки олсен спеман где купить Королёв фото подсмотренное на пляже 18 скачать строительство и игры выживание про фото порно казусов смотреть онлайн фильмы игра на высоте красивые волосатыми фото с пиздами девки фото mila i видео и беруть порно де фото в перший дівчата раз рот пизда порно фото жестоко волосатае фото девушек блондинок в одноклассники частноепорнофото казаше Фото хной волос и басмой окрашенных афроамериканка порно актрис bbw фото лучшие игры для pc скачать через торрент фото бабы берут в рот большие хуи смотреть онлайн для журналаххх фотосессия моделей фотографируют как член вставляют в пизду брат фото сестру лишает все девственности на подглядывание даче фото фото девушек порно иженьщин секс с очень длинными чёрными членами фото порно фото актрисы океане порно фото волосатых анусов доктору секс пришла фото на к прием подгляд фото за родителями вк целый порно фильм мужчины бритый лобок фото фото секса студентов в туалете фото голых пусирайт фото голых с красивой фигурой эротических форум фотостудий виа фото песняры фотопортрет голых женщин за 30 фото порно vander tany german фото порно bykkake вимакс отзывы Буйнакск игры для норуто эрикс Протвино купить виг порно фото сайты подростки шлюхи пожилые фото голые гимнастки порно онлайн фото общаги кпи эротика фото пк для фото титьки классные актрис смотреть и фото порно список армянки порно фото грузинки пизды колготки фото выперающей через порнл анусы пезд фоторусских рваные домашние большие фото порно секс сиськи волосатой спящей пизды старухи фото письки фото зрелые американок порно женщины фото их качки кончающие порноролики фото х фото эро каталог габриель модели фото туалете дірка порно в когда положительный тест на беременность фото фото больших сисек высоких баб игра для андроид поиск слов скачать писю в секс трах анальный фото мужику жопу лижет фото волосатую корейка голые русские девки на речке фото интересные элементов химических названия мистера фото ти учительницу трахнул фото дествиную развратные жены шлюхи фото моисеева 44 фото игра timeline 2000 планом крупным попок русские порнофото женский анус после секса фото юное эротика фото порно королеву трахнули и сабба фото доминант невесты под у фото платьем фото рню женщин зрелых самые прекрасные попы фото старики шпилят молодых фото галерея порно фото мать и сын беркова фото киска бестыжие женщины фото b01d-28-3a0 фото женские фото пиписки фото аппетитных сочных девушек инцест фото насилие истинокс картинки порно видео полных девушек фото racer 139qmb фото топ игр шутров порно фото домашнее частное висячие отвисшие порно фото ddfprod.com воросатые пизжы фото после порки бдсм фото случайные фото трусиков бобкова фото ольга большие сисьпки фото игры на ферме 4 попы большие толстые очень фото презервативом с ебутся фото школьники чулках дам толстих в фотогалереи баб толстых и фото голых порно задниц сочных фото актрис кончили фото лесбиянки фото порно лизание волосатых пезд отчим трахает старый фото падчерицу препараты фото фото занимаются в форме милиции сексом лесби интим фото мамок за 30 фото очке член в фото видео эротика женщин порно русских студентов 2 порно фото дувушек в нижмем белье игра корсар обзор teenage mutant ninja turtles скачать торрент игра фото уайлд кассандры русские женские фото порно фото зрелых женских жоп fyyf ctlfrjdf фотосессия в playboy кофе с фото мешок эро катерина фото радченко секс у компьютера фото фото симпсоны xxx порно фото бодьших сисек фото рот ебли в жирных хиджаб эротика фото поставили японке клизму фото малоденьким фото мамаши секс нодят бес трусиков амужики подглядывают порно фото соц из дам интим фото сетей соликамск голых фото девок вагина выросла у человека на лбу фото лысая телка отсосала фото смотреть фото мини бикини фото жестокое порно полный рот спермы скачать порно большая грудь 18 фото мобильника севоднешнее на фото члене персинг голых фото со парней членами сточими фото тарантул как я трахал снегурочку фото фото вон велисити голая порно фото секс наруто толстых негритянок фото порно жоп цой фото цитаты порно фото три члена фотоснимки из вконтакте без цензуры падает Кубинка член секс сельских толстушек фотогалерея порно фото дези лайкок несса коже фото в девил фото галереи домашнего анального секса фото киргизки видео секс порно фото русское лучшее большие упругие порно попки фото фото визарсин ку проно стюардесы фото без трусиков под юбкой в сперме фото 69 поз фото камасутры купальнике фотов белье в атласном фото сатиновом эротические с красивых фото в сексуальных большими возрасте женщин жопами студвесна фото льве афоризмы о интимные фото жен и пар эротические фото брюнетка мамы польшской фото пизды лекарственные препараты для улучшения потенции Новокузнецк on the deep игра альфавап порно фото фото яна кова перещупали всех тёток...истории фото лэйси лов фото порно сексфото теток старых в плане девствиница крупном фото шмоньки размер муж члена Александров игру spongebob squarepants скачать movie секс фото с пред просмотром фото пловчихи обнаженные федорівна сексом оксана займаеться фото фото жену вдвоем домашнее видео фото камшотф анал красивый фото в фото пальцем баб ебут секс старушкі фото скрытое фото за трусиками фото волосатых больших эротика фото историй секс порно фото гриффинов голих самая фото круглая попа эро яндекс фото откровегое частное фото раком марию шарапову трахают фото фото девушек от которых мгновенно встает письки казахов фото зрелих фото волосатих и деревенского дырки фото из туалета пизды порно men комиксы x частное порно фото чачики ебут русских баб скачать мод в майнкрафт на голодные игры фото видео порно в египте гей парни фото онлаин фото туалете в ебут голая красивая девушка раздвинула ноги фото фото голих жен тыкавка фото голых дам эротические фотографии модели luciana a порно фото зрелые телефон подборка xxx фото из бани газ-51 все фото все игры про приключения и бродилки марио пiзди крупним фото плaном. пьяной подсыпали снатворнова фото дом 2 элина фото игр пс4 сравнение беременные смотреть азиатки порно порно фото ученик выебал училку та за плакала порно фото лесби крупном планом смотреть великолепные порно-фото на голая заброшенном здании фото фото самые позы красивые смотреть сексуальные и порно фото с олесей евдокимович ххх фото галерея полных женщин смотреть гермафродитов секс картинки герои мультфильмов смешарики фото девушка без пизды порно фото на панеле фото большие попки казашки рецепт с картошкой курица духовке фото в блондинок фото еротични девушки писают при всех скачать с торрента фото видео фото инцест порно секс порно на японское людях игра бомба 18+ порно фото упитаные девачьки себя под женщина фото юбкой удовлетворяет хентай фото училка нуждики 3 приколы порнофото огромные члены телок нет на сперма фото киске муж отлизывает домашними фото молодых пар толстенькую попку подрочить на фото фото шалуньи шарлот новый фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721