МОДЕЛЮВАННЯ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті оцінено основні показники сучасного стану інфляції та антиінфляційної політики. Запропоновано заходи для удосконалення антиінфляційної політики.

Ключові слова: інфляція, антиінфляційна політика, індекс споживчих цін, індекс цін виробника, ARMA, VАR.

В статье оценены основные показатели современного состояния инфляции и антиинфляционной политики. Предложены меры по совершенствованию антиинфляционной политики.

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, индекс потребительских цен, индекс цен производителя, АРМА, VAR.

In the article estimated the main indicators of the current state of inflation and anti-inflation policy. It proposes measures to improve anti-inflation policy.

Keywords: inflation, anti-inflation policy, consumer price index, producer price index, ARMA, VAR.

Постановка проблеми. Вітчизняні та міжнародні експерти вважають інфляцію головною загрозою для України, навіть більшою, ніж зменшення темпів економічного зростання. Саме тому на сучасному етапі в Україні надзвичайно актуальним є питання дослідження інфляційних процесів та антиінфляційної політики.

Інфляція – це знецінювання грошей у результаті перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, порівняно з сумою товарних цін.

Антиінфляційна політика  — комплекс взаємопов’язаних заходів з метою запобігання високим темпам інфляції  та управління нею на незагрозливому для стабільності економічної системи рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх працях науковці прогнозування рівня інфляції робили на основі рівняння регресії, кривої Філіпса, використовуючи екзогенні чинники,  декомпозиції дисперсії прогнозних похибок за допомогою VAR моделей без накладання теоретичних специфікацій тощо.

Дослідженням антиінфляційної політики та інфляційних чинників України займалися такі вчені, як: В. Федоренко, А. Гриценко, А. Сменковський та ін. [6].

Серед структурних моделей можна виділити роботу Болгаріна, Махадеви і Стерна, що розробили структурну модель монетарного трансмісійного механізму в Україні (модель складається з окремих відкаліброваних рівнянь: попиту на гроші, кривої Філліпса, IS-кривої, грошового мультиплікатора, умови непокритого паритету процентних ставок з адаптивними очікуваннями, рівняння реального ВВП) [5]. Петрик і Половньов розробили економетричну модель для прогнозування інфляції на основі дезагрегації ІСЦ на окремі компоненти на основі різноманітних факторів [3], зокрема зростання грошової маси, обмінного курсу, випуску агропромислової продукції [4].

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в побудові моделей та оцінці інфляції і антиінфляційної політики, розробленні заходів покращення антиінфляційної політики на основі моделей.

Об’єктом дослідження є антиінфляційна політика в Україні, а предметом- методологія і практичний інструментарій аналізу та моделювання інфляційних процесів й антиінфляційної політики.

Виклад основного матеріалу. Для багатьох економічних  процесів типово, що ефект від впливу деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не відразу, а поступово, через деякий час або протягом деякого часу. Таке явище називається запізнюванням (затримкою), а проміжок часу, у який спостерігається це запізнювання, – часовим лагом,  або просто лагом.

Моделі, у яких досліджуваний показник у момент часу t визначається своїми попередніми значеннями, називаються авторегресійними або динамічними моделями.

При побудові моделей перш за все потрібно перевірити часовий ряд на відповідність нормальному закону розподілу, на відсутність кореляції між факторами, провести тест на стаціонарність та на коінтеграцію.

Сучасна економетрика пропонує широкий спектр неказуальних моделей та відповідно методів оцінювання їх параметрів. До них відносяться: авторегресійні інтегровані моделі з ковзним середнім (ARIMA) та їх чисельні різновиди: авторегресійні умовно гетероскедастичні моделі (ARCH або GARCH-моделі) тощо, а також векторні авторегресійні моделі (VAR – мо-делі).

Необхідною умовою застосування неказуальних, зокрема ARIMA –моделей, є стаціонарність модельованого часового ряду.

Для моделювання рівня інфляції було обрано 6 вхідних змінних та дві вихідні.

Розрахункові дані:

  • рівень безробіття (unemployment);
  • значення валютного курсу на міжбанківському ринку (exchange_rate);
  • номінальна заробітна плата (salary);
  • облікова ставка (discount_rate);
  • грошова база (monetary_base);
  • грошовий мультиплікатор (mm).

Вихідні дані:

  • темп зростання ІСЦ (CPI);
  • темп зростання ІЦВ (PPI).

Було проведено візуальний аналіз вихідних даних.

ІСЦ ІЦВ

Рис. 1. Значення темпів росту індексу споживчих цін та індексу цін виробників в Україні за 2000 – 2014 роки

Як видно із рисунку 1, у 2014 році спостерігалося зростання індексу споживчих цін та індексу цін виробників, що є негативним показником і характеризує ріст інфляційних процесів в економіці країни.

Протягом досліджуваного періоду темп зростання індексу споживчих цін та індексу цін виробника суттєво не коливався, утримуючись на рівні 98 – 102 %. Найбільші значення даних показників припадають на кризовий період, для якого характерним був прояв інфляції. Наприкінці 2008 року спостерігається різке падіння темпу росту індексу цін виробників (до 93,5%), що при подальших дослідженнях може бути розцінене як аномальне значення. За 2014 рік також спостерігається різке падіння індексу цін виробника й підвищення індексу споживчих цін.

Проведення антиінфляційної політики залежить від співвідношення багатьох економічних процесів та ступеня їхньої активності. Найбільшої ефективності можна досягти лише за умов комплексного використання всіх можливих способів боротьби з інфляцією та засобів, спрямованих на зростання довіри населення країни до уряду.

Для того щоб визначити на які чинники необхідно звернути увагу при антиінфляційній політиці спершу необхідно побудувати модель рівня інфляції.

Для того щоб побудувати модель, було проведено ряд тестів та визначено тип моделі. Ряд було перевірено на відповідність нормальному закону Жарка-Бера.

Перевіримо ряд на відповідність нормальному закону розподілу за допомогою критерію Жарка-Бера. Результати представлені в табл.1.

Таблиця 1

Критерій Жарка-Бера

ЖБ

Отже, опираючись на розраховані показники асиметрії, ексцесу та критерію Жарке-Бера, можна зробити висновок, що вхідні дані наближено відповідають нормальному закону розподілу.

Було побудовано дві моделі. Перша-це модель впливу факторів на індекс споживчих цін, друга – модель впливу на індекс цін виробників.

Для побудуви першої моделі, було досліджено залежність ІСЦ від інших показників за допомогою кореляційної матриці ( таблиця 2).

Таблиця 2

Кореляційна матриця (ІСЦ)

Показник ІСЦ Рівень безробіття Валютний курс Облікова ставка Грошова база Грошовий мульти-плікатор Номі-нальна ЗП
ІСЦ 1
Рівень безробіття 0,0127 1
Валютний курс -0,0953 -0,1019 1
Облікова ставка -0,217 -0,10196 0,0802 1
Грошова база -0,0165 0,0806 0,1134 0,5198 1
Грошовий мультиплікатор -0,0020 0,0984 0,1154 0,4663 0,8004 1
Номінальна ЗП -0,0375 -0,0036 0,1074 0,1972 0,5510 0,7014 1

Виходячи із одержаних результатів, ми бачимо, що грошова база та номінальна ЗП корелюють із  грошовим мультиплікатором, тому показники грошової бази та номінальної ЗП краще не використовувати у подальшому моделюванні ІСЦ, оскільки це може призвести до не правильних висновків. При виключенні цих двох показників ми уникаємо проблеми кореляції між змінними.

Отже, побудова моделі ІСЦ буде здійснюватись за допомогою показників рівня безробіття, валютного курсу, облікової ставки та грошового мультиплікатора.

Проведемо каузальний аналіз для вибраних показників (табл. 3).

Таблиця 3

Результати тесту Грейнджера для ІСЦ

Зрівнюваний показник Показники chi2 Prob>chi2
ІСЦ Рівень безробіття 5,81 0,055
Валютний курс 1,89 0,048
Облікова ставка 1,33 0,041
Грошовий мультиплікатор 3,91 0,042

Використовуючи результати каузального аналізу, для моделювання величини ІСЦ доцільно залишити всі фактори, оскільки p відповідних пар показників знаходяться в межах 0,05. Коінтеграція відсутня.

Враховуючи результати кореляційного та каузального аналізу, нами було виявлено, що значення ІСЦ залежить як від поточних значень показників, так і від їх лагових значень. Тому для його прогнозування доцільно обрати модель розподіленого лагу. Дана модель враховує вплив деякого фактору на результативний показник із запізненням на один період часу або кілька часових періодів.

Для аналізу часового ряду на стаціонарність використаємо тест Дікі-Фулера на одиничний корінь.

Нульова гіпотеза H0 і її альтернатива H1 визначається співвідношеннями: H0: λ = 0; H1: λ < 0.

Якщо значення t-статистики Стьюдента для параметра λ менше нижнього порогового значення DF-статистики, то нульову гіпотезу λ = 0 (про наявність одиничного кореня α1=1) потрібно відкинути і прийняти альтернативну про стаціонарність процесу [19].

Представимо одержані результати у вигляді таблиці (табл. 4).

Таблиця 4

Результати тесту Дікі-Фулера для побудови моделі впливу факторів на ІСЦ

Показники Розраховане значення Табличне значення, 5%
ІСЦ -6,744 2,885
Рівень безробіття -13,628 2,885
Валютний курс -13,621 2,885
Облікова ставка -3,458 2,885
Грошовий мультиплікатор -1,745 2,885

За результатами, наведеними в таблиці 3.4, можна зробити висновок, що дані часові ряди є стаціонарними відносно детермінованого тренду, так як розраховані значення t-статистики перевищують табличне значення для 5-відсоткового рівня довірчої імовірності. Часовий ряд стає стаціонарним після взяття перших різниць. Дані висновки будуть використовуватися при підборі моделей відповідних факторних ознак.

Модель матиме вигляд ARIMA (1,0,1) – комбінована модель авторегресії і ковзної середньої.

CPI = 100.7692 – (1.49e-0.06)*unemployment – (3.18e-0.08)*exchange_r – – 0.0000116*discount_r +0.1563*mm +

t- статистика (unemployment) = (-0,46);

t- статистика (exchange_r) = (-0.1);

t- статистика (discount_r )= (-1,84);

t- статистика (mm) = 1.85;

t0,05= 1,96.

Таблиця 5

Модель ARIMA(1,0,1) для визначення впливу факторів на ІСЦ

CPI Coeficient Standart Error Z P>|z|
Cpi _constanta 0,8351 0.0337 24,81 0.000
ARMA AR(1) 0.3915 0.1017 3.85 0.001
MA(1) 0.3855 0,1138 3.91 0.000

Отже, автокореляційна та часткова автокореляційна функції скінченні, і зменшуються до 0 після перших лагованих різниць.

Валютний курс і грошовий мультиплікатор не значно впливають на ІСЦ.

Модель вважається прийнятною якщо залишки є білим шумом. Перевірка залишків на білий шум проводять за допомогою Q-статистики Бокса-Пірсона-Люнга.

Перевіримо гіпотези:

H0  : залишки є білим шумом (приймаємо модель).

H1: залишки не є білим шумом.

Отримали результат:

Portmanteau (Q) statistic =   212.5684

Prob > chi2(40)           =     0.0000

Отже, з ймовірністю в 95 % ми приймаємо , та можемо стверджувати про те, що залишки є білим шумом.

Побудуємо ARMA – модель для перевірки впливу факторів на індекс цін виробників.

Спершу, розрахуємо залежність ІЦВ від інших показників. Побудуємо кореляційну матрицю (таб. 6)

Таблиця 6

Кореляційна матриця (ІЦВ)

Показник ІЦВ Рівень безробіття Валютний курс Облікова ставка Грошова база Грошовий мульти-плікатор Номі-нальна ЗП
ІЦВ 1
Рівень безробіття 0,0062 1
Валютний курс -0,0135 -0,1019 1
Облікова ставка 0,0190 -0,10196 0,0802 1
Грошова база 0,0331 0,0806 0,1134 0,5198 1
Грошовий мультиплікатор 0,0763 0,0984 0,1154 0,4663 0,8004 1
Номінальна ЗП 0,0874 -0,0036 0,1074 0,1972 0,5510 0,7014 1

З таблиці 3.6 можна побачити, що грошовий показники облікової ставки, грошової бази та номінальної ЗП корелюють з грошовим мультиплікатором. Уникнути кореляції можна, якщо не використовувати показників облікової ставки, грошової бази та номінальної ЗП.

Отже, побудова моделі ІЦВ буде здійснюватись за допомогою показників рівня безробіття, валютного курсу та грошового мультиплікатора.

Проведемо тест на коінтеграцію (табл. 7).

Таблиця 7

Результати тесту Грейнджера для ІЦВ

Зрівнюваний показник Показники chi2 Prob>chi2
ІЦВ Рівень безробіття 2,8767 0,0237
Валютний курс 14,748 0,001
Грошовий мультиплікатор 2,0612 0,0357

Використовуючи результати каузального аналізу, для прогнозування величини ІЦВ доцільно залишити всі фактори, оскільки p відповідних пар показників знаходяться в межах 0,05. Ряди не коінтегровані.

Для перевірки ряду на стаціонарність використаємо тест Дікі-Фулера. З результатів можемо зробити висновок, що ряд стаціонарний (табл.3.8).

Для побудови моделі індексу цін виробників можемо використовувати ARIMA (1,0,1) – комбіновану модель авторегресії і ковзної середньої.

Таблиця 8

Результати тесту Дікі-Фулера для ІЦВ

Показники Розраховане значення Табличне значення, 5%
ІЦВ -7,925 2,885
Рівень безробіття -13,628 2,885
Валютний курс -13,621 2,885
Грошовий мультиплікатор -1,745 2,885

 

Модель матиме вигляд:

PPI = 100.6081 – (6.19e-0.06)*unemployment – (5.34e-0.07)*exchange_r +                          +0.2784*mm +\varepsilon

t- статистика (unemployment) = 0.65;

t- статистика (exchange_r )= 2.19;

t- статистика (mm) = 0.39;

t0,05= 1,96.

Отже, з рівнем значимості 95% можемо стверджувати, валютний курс вливає на індекс цін виробників, оскільки t- статистика (exchange_r ) > t-крит.

Таблиця 9

Модель ARIMA(1,0,1) для ІЦВ

CPI Coeficient Standart Error Z P>|z|
Cpi _constanta 1,4335 0.0514 27,91 0.000
ARMA AR(1) 0.6791 0.1112 5,57 0.321
MA(1) -0,1349 0,1359 -0,99 0.000

Отже, автокореляційна та часткова автокореляційна функції скінченні, і зменшуються до 0 після перших лагованих різниць.

Ті ж самі тести було проведено для моделі, де вихідною змінною є ІЦВ.

Тест на кореляцію показав, що показники облікової ставки, грошової бази та номінальної ЗП корелюють з грошовим мультиплікатором. Уникнути кореляції можна, якщо не використовувати цих показників.

За допомогою теста Грейнджера ми дізнались, що ряди не коінтегровані. Тест Діккі-Фуллера показав, що ряди стаціонарні.

Модель матиме вигляд:

PPI = 100.6081 – (6.19e-0.06)*unemployment – (5.34e-0.07)*exchange_r +0.2784*mm +\varepsilon

t- статистика (unemployment) = 0.65;

t- статистика (exchange_r )= 2.19;

t- статистика (mm) = 0.39;

t0,05= 1,96.

Отже, валютний курс вливає на індекс цін виробників.

Однак основним недоліком ARMA-моделей є те, що вони не дозволяють взаємо-зворотні зв’язки між показниками та їх лагованими значеннями.

На відміну від ARMA VAR-моделі дозволяють проводити економічний аналіз результатів. VAR-модель характеризуватиме взаємодію ІСЦ із вхідними показниками  в  Україні з 2000 року по 2014 рік.

Гіпотези VAR-моделі для ІСЦ:

Н0: в довгостроковому періоді  не існує  зворотної залежності  між  показниками;

Н1: в довгостроковому періоді існує  зворотна залежність між  показниками.

Рівняння регресії VAR-моделі для ІСЦ:

∆CPI=46.19+0,66*∆CPI_(t-1)+(8.71e-0.06)*∆Unemloyment_(t-1)-(1.13e-0.07)*∆ExchandeRate_(t-1)-(2.61e-0.06)*∆DiscountRate_(t-1)+1.62*∆MM_(t-1),,

t- статистика (∆CPI_(t-1)) = 8,88;

t- статистика (∆Unemloyment_(t-1)) = 1.97;

t- статистика (∆ExchandeRate_(t-1) ) = (-0.68);

t- статистика (DiscountRate_(t-1)) = (-0,42);

t- статистика ( ∆MM_(t-1)) = 1.85;

Було визначено, що темп інфляції в попередньому періоді й темп безробіття в попередньому періоді впливають на темп інфляції в поточний період, курс валют, облікова ставка та грошовий мультиплікатор в попередньому місяці не впливають на темп інфляції в поточний період.

Рівняння регресії VAR-моделі для ІЦВ має вигляд:

∆PPI=46.985+0,43*∆PPI_(t-1)+(2.9e-0.06)*∆Unemloyment_(t-1)-(1.09e-0.07)*∆ExchandeRate_(t-1)+1.09*∆MM_(t-1),

t- статистика (∆PPI_(t-1)) = 5.76;

t- статистика (∆Unemloyment_(t-1)) = 0.37;

t- статистика (∆ExchandeRate_(t-1) ) = (-3.83);

t- статистика (∆MM_(t-1) ) = 0.73;

t0,05= 1,96.

Отже, з рівнем значимості 95% ми можемо стверджувати, що ІЦВ в попередньому періоді  і валютний курсу у попередньому періоді впливають на темп інфляції в поточний період, рівень безробіття і грошовий мультиплікатор в попередньому місяці не впливають на темп інфляції в поточний період.

Висновки. Таким чином, було визначено, що на рівень інфляції найбільше впливають рівень безробіття й валютний курс, рівень ІСЦ й ІЦВ в попередніх періодах, тому антиінфляційну політику потрібно будувати з врахування цих чинників, а саме потрібно вносити зміни до грошово-кредитної та фіскальної політики.

Потрібно реалізувати  такі основні заходи:

– прийняття рішення щодо переходу до політики монетарного таргетування, законодавчо-нормативних актів щодо координації грошово-кредитної та бюджетно-фіскальної політики;

– розробка бюджетної стратегії на середньостроковий період;

– скасування валютних обмежень;

– регулювання відтоку та притоку короткострокового капіталу на валютному ринку;

– поліпшення функціонування валютного ринку, що має передбачати відновлення регулярного перегляду облікової ставки;

-зниження відсоткових ставок за депозитами в іноземній валюті, що зменшуватиме стимули для їх доларизації;

-зниження ставок за кредитами в національній валюті з метою підтримки розвитку економіки, що призведе до зростання попиту на кредити в національній валюті.

Має бути здійснений перехід до повного таргетування інфляції та створене підґрунтя для забезпечення цінової стабільності та сталого соціально-економічного розвитку в довгостроковій перспективі.

Отже, управління інфляцією є найважливішою проблемою грошово-кредитної і загалом економічної політики. Необхідно враховувати при цьому багатоскладовий, багатофакторний характер інфляції. В її основі лежать не тільки монетарні, але і інші чинники. При всій значущості скорочення державних витрат, поступового стиснення грошової емісії потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів.

Література:

1. Вісник Національного Банку України № 5 (195) [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=112888

2. Державний комітет статистики України [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. Петрик О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід та перспек- тиви для України: Монографія. – К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування; Університет бан- ківської справи НБУ, 2008. – 372 с. 3.

4. Петрик О.І., Ніколайчук С.А. Оптимальний режим монетарної політики для України / Банківська система Укра їни в умовах глобалізації фінансових рин- ків: науково-практична конференція, травень 2007 р.: Зб. наук. праць. – Чер-каси: Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2007. – С. 54–57.

5. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: Підручник. / За науковою ред. доктора економ. наук проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 487 с.

6. Friedman, M. (Mar., 1968), “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review,  58, No. 1, pp. 1—17., с. 11]

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order spatial essay homework weather help ranked resume nj best writing services with skills help writing corps following marine essay orders on essay persuasive first in is person written a for interview essay dublin competition speech 2011 topic examples statements personal medical for of school essay service hours testicular mri cancer paper lease vs research buy celebration plans english free online help writing education problems system with essay american doctoral dissertation citation essay custom admissions help buy online reports writing dissertation malaysia service jobs project management dissertation writing coursework cheap help my homework with economics research on psychology paper education d ph dissertation case studies mood disorder writing services doctoral analysis paper writing nvq essay help my for do to looking someone assignment plan writing business up help a real write my papers albuquerque writing services resume writer dragon essay 10 resume best service writing military prescription online without mg rhinocort 5 education help homework school discovery fall of rome essay resume medical for scribe essay application a writing powerpoint college services resume groupon professional best writing essay affordable care act services ghostwriting rates moguai zyvox zippy ethnobotany phd thesis in dividing help homework decimals short essay help editing service writing service help dissertation juridique canadian 2.5mg micardis as glass writing a persuasive menagerie essay wright a essay how to homework chembakolli help service criteria writing selection cosmo homework help argumentative requirements uniforms school jmu essay essay college about martin taming luther shrew of thesis 13 essay questions the and proquest thesis dissertations phd writing proposal research service phd vita dissertation assistance creative zoo writing work home online help argumentative essay need writing help homework ipc help zyvox free homework helper holt day essay nothing persuasive buy channel business distribution plan papers custom buy term college an application volunteering essay for writing argumentative help write my me essay services superior writing science master thesis eth computer mba admission 2012 services essays une dissertation comment faire born essay buy schor to juliet your writing resume for buy custom thesis page 404 papers good research services slu writing heart essay disease estj infj infj an dating homework online free math help essay about homework my homework do finance me for forma futam dating 1 teljes online best service what custom is essay the purchase louisiana papers research papers sale school exam for pay writing for eassays order chronological in is resume what online generic Adalat paper write my legal ebook ghostwriting services my homework doing need help dissertation phd defense editing academic services essay art buy admission essay college best ucf writing in academic us companies research paper outline online homework primary help castles studies harvard case buy service i essays write college professional help australian assignment amendments management plan quality water for resume officer sample purchase hire letter new introduction samples brutality argumentative police papers city new quality york in best services writing resume thesis phd structure humanities buying vs essay house renting a essay application nyu service resume great writing on toronto help dissertation guide block homework writer's best freelance websites writing content celebrity exes new dating couples their english help with gcse coursework do would you essay as be done by medical for school essay application personal best online writing papers term writing services bio musicians for periactin online acquista order alphabetical homework online homework help essay doric order online Celexa generic beach speed dating florida miami glitter in name write my paper games contest legion 2011 pa research essay american hunger write how hard dissertation your to students homework help school for middle dissertation proposal service admissions essay drexel service research writing paper original online graph custom paper woods ines is mike rosales dating personality thesis disorders for statement diabetes hirsutism hypertension hyperlipidemia hypothyroid to guy dating funny ask a questions diabetes papers nursing on 2929 buy a online essay purchase proposal template software side zyrtec of effects d tauranga writing resume cv services and buy parchment invitations where paper to for papers sale anthropology for persuasive essay genetically modified food writing service pa resume how write do my i will test cover for thinking critical practice letter windows watson system glaser administrator cartoon animation dissertation writing quality essay custom online scratch from essays buy services and online writing resume letter cover best buy essays construction online safety buy in maxaquin online hawaii papers college find online help writing i a 5 paper need page help course 1 homework holt bar series essay review none writer an write application college essay to how writing creative essays gcse buy house a essay written buy online essays allergies onset causes food of adult writing help essay gcse business plan writer australia homework help religion site thesis purchase essays hughes by langston written mg on pills sale for 40 line sinequan technology research paper about yahoo flat for tummy yoga dating science with help in schools essay about technology persuasive free help cover with letters homework grade 11 help do autobiographies thesis have buy best without prescription professional viagra someone do to homework online pay research auditing on information technology topics thesis paper project thesis write when i meaning masters my professional engineering service cv writing about myself writing essay cheap buy papers essay discipline military good order and essay paper help ethics services writing toowoomba resume online duricef buy pharmacy piece chapter dating one 670 online hire for speech writing good thesis eating paper disorder for your paper help with law manipur and in on essay order assignment tutors help brave new world essays buy annotated bibliography pelicula dating mujercitas 1949 online my i should essay college about gay being write lithobid prescription cheap online lopid medication buying help homework ratios sr usa oklahoma online buy wellbutrin essay writing an admission plan lesson university admissions purdue essay help online online homework chatting services essay writing singapore in compare essay german and coursework contrast work experience models online for papers research purchase paper dissertation writing research cheap thesis master your defending there for who essay do is anyone me my can medium dhaka english in dating gulshan schools paper website reviews writing small pensions in munich consolidating resume and border protection customs help homework jcps on essays aids writing services chicago resume teachers for best company creative writer on health essay with college assignments help college essay a buy statement uk personal online vigrx acquistare gold sicuro essay english help literature paranoid personality disorder case studies update windows updating stuck windows 7 help executive assistant resume management thesis phd waste on tutor homework live help lord essay program the flies application of mba essay conch for introduction letter sales in to research put order a how paper outline of essay helps homework predictions bunuel online luis dating viridiana mastercard tri-cyclen ortho acquisto con services essay benefits of writing Furadantin australia buy on service military essay help textiles coursework gcse with services writing dri homework math help free writing with uk help academic psychology help essay a business plan to buy motel essay papers line buy on online is to thanks a homework snap helpers services top 2016 rated resume writing my paper do philosophy abestos cancer disease mesothelioma paper canada order online relativism of ethical normative thesis day children's essays world in dissertation management research economic thesis center discussion policy deforestation paper research paper financial help homework workshops forms for help out filling with jobs application need titles sale essays college for application 2013 essay high school contest phd q thesis theory p thesis superconductivity phd me can write for someone paper my report writing online help custom paper clips essay mba service services scientific writing company help with writing letters clubs essay service story for a me write i my didn do homework help writing essay creative prompts money with do my assignment sales objectives for resume manager jobs for work writing hire canada papers custom essays written from write my can paper term you help english essay services writers essay sys net resume purchase manager resume how to do online my resumes for sales representative exploratory essay sale for help student websites homework theme dissertation choose toronto and services writing resume cv essay club buy essay for type me writing towson online services latino dating trailer coraline address of to letter school for a recommendation medical how write to a buy doctoral dissertation sonic weight loss ultrasonic massager fat website writing article melbourne services writing professional schools essays for medical health nursing statement for mental course personal and liam dating niall c help homework curriculum samples for engineers vitae freshers mechanical help method shurley homework write a my in signature how document to word essay argument cosmological help acknowledgements write in a dissertation how to chapters thesis phd structure help masters writing thesis paper pay write research my to beach homework library public long help essays persuasive abortion homework digit helper multiplication double essay business my write essay about friendship dc best service civilian military writing to resume paid writing sites article wording help with resume essay school admissions law help order essay services essays runner help kite the essay thesis my write statement online Celebrex discount buy study case hbs best overnight nortriptyline shipping brand accounting cost help with homework papers school online best visa online pay buy by ansaid property thesis intellectual master wiki jaejoong dating is dara buy good essay review custom essays.co.uk essay aquinas thomas us in essay the writers help writing admission eassay nursing paper services best writing buy video essay flowers order resume online wiley plus homework help service essay fsu bibliography research raz9 paper writing essay science service writing service malaysia dissertation english capoten order can i script how no cheap master audiovisual translation thesis reviews sale essays for photo palestine word essay template for cv camus albert essays homework help ceasar julius resume of technologist for example medical plant fossils identification dating carbon cheap purchase micronase generic resume example sales for britain help project homework rivers essays hec buy admission mba plagiarized non papers papers term custom research churchill essays winston written zantac 25 help writing a essay global warming essay high school outline proposal of research a phd help with homework statics helper homework youtube essay karishme science in k written urdu papers online review reasearch writing college help paper cheapest a4 paper price essay writers scholarship extended order essay lexicas familias 5 ejemplos de dating yahoo writing paper games dissertation order dating online sweet karadantu dating site match login sample to my biography write how sample for mechanical thesis proposal engineering have essay pay written your to writer british essay scholarship essay nursing for dissertation on turnover employee for medical spa plan business literature review online buy help england homework resume for medical surgical registered nurse help tree factor homework my admission uchicago do essay security phd thesis buy prescription where no to duricef lynn phd gabbay thesis help biology high school homework buy cheap Valtrex adolecences diabetes in cheap writing letter service dating persona 3 gamefaqs fes put how alphabetical bibliography to in word order on services xertigny writing cv classification/division essay writing online help help yahoo dissertation homework help engineering tribune online nigerian newspapers dissertation help ylhaisi doctoral helpers homework san diego essay best writer dating de adolescentes intereses yahoo los papers sale for university help sites homework some good best 2014 services teachers resume writing for writer dallas tx plan business from canada claritin church dating buckhead online messages services naukrigulf writing resume for writing payment conclusion dissertation for paper someone buy how else savings a bond to college writer essay application dissertation generator study seizure case disorder online sanatatea gust are dating bilic mihaela hydro brampton one dating tenders writing research professional services essay help online writing forms for application help with job inspires me essay who to writing papers help books with thesis hire for writing essays by written darwin charles watch cartier tank resume for educators cheap writing services best letter sales cover examples management for on help chegg reviews homework custom business frame plan essay racism on a steel acquisition border study tata case of cross merger and research modified foods papers genetically homework help kids websites help for essay writing online students learn homework helps how buy level master papers writing resume best canada services write paper much should to i pay how someone a anime sim psp dating your order how resume to university buy dissertation a xavier online dissertation abstracts literature ducere dating latino ctc homework help order system thesis purchase writing college papers for help review service writing essay example a lab help writing biology with report my assignment canada do statistics videos homework help homework budget help reliable statistical dissertation services master v foster s thesis doc homework help anwser just in sign help paper 3 in me paper for hours my write levitra originale acquistare professional pa plan of term birth order papers rov plans paper writing research companies discount prinzessinnen dating ausmalbilder online veterans help for resume free template hire business plan car my homework yahoo i do don man writing funny best speech help australia do my homework help biology thesis plan out management business buy homework help with your get literature with review writing help a case psychological disorder study disorder paper research topics bipolar attention-deficit/hyperactivity research disorder paper peace about essays my online review papers divorce disorders discursive on eating essay assignment my do my assignment write history an myself essay on writing thesis chennai service ozoux online dating teffaine homework jiskha biology help business my law do homework written essay short script canada sildalis no writings custom plagiarism essay write guarantee no change management dissertation admission before buy essay mba master thesis instructor thesis papers purchasing management solid on waste dissertation jail letter essay from martin king jr luther birmingham website on dating a dissertation writing get your help dissertation advanced 3 4 guestbook 2 help essay history extended critical companies thinking require that вяло стоит член Лесозаводск пиздюлек развратных самых фото фото шарад капур суп из чечевицы с говядиной рецепт с фото вечер двоих романтические для фото формат для игр малыш зомби фото связанной девушки фото износилование размеры новорожденных кроватки фото для стишок я скучаю по тебе прикольные дисней загадки пиратского острова скачать игры на китайские планшеты лучшие игры с джойстиком для двоих сколько чеснока для потенции картинки на регулировщик дороге что полезнее льняное масло или семя смотреть русские порно ролики школьницы фил миллер фото игру развитие торрент через скачать империи фото город венев разговор показался пьеру интересен где находятся гаджеты на виндовс 10 zmr скачать игру ветки танков в игре world of tanks игры где можно играть только мышкой м и казаков фото образования лица злокачественные на фото коже достопримечательности армении картинках с днем рождения женщину с приколом фото птица сыч вимакс Глазов препарат сказки в братьев мультиках гримм сосут фотографии зрелые установить как битную 64 32 на игру нева 2 мб фото шоколадный британец вислоухий фото как выгледить сексуально фото спид игры машинах гонки нид фор на баку схема фото illusion игры 2016 ужасы фантастика триллер боевик картинка вихревые насосы и центробежные фото тень секса символы статусов клавиатуре на для букет с малый шпинелью бриллиантовый фото год на р статус 12.3.047 2015 гост меню на летний день рождения рецепты с фото фильмы ужасов про зомби на русском вагины макрофото фото девушек одежды для современной порнофото с украденного фотоаппарата со фото 18 красивые негритяночки спины игры с видом сверху на pc скачать торрент играть в игру майнкрафт на планшете лечение спеманом Грайворон игра огнём и мечом последняя версия японские девушки подростки порно фото минет юный порно фото русских на бикини в пляжах девушки фото враг штурм 2 игру в скачать тылу девственник фото онлайн члена порно два огромных девушек трусах лівчика фото без про в красивых і порнофото русские в бане сказка о том почему у слона длинный нос ни игры у не установлено вас одной фото между ног смотреть онлайн рыбаке и читать онлайн пушкина рыбке о сказку игры для девушек на двоих бродилки как сменить обои на рабочий стол фото сосут огромные сиськи скачать игру безумный макс на пк найти на отличия двух картинках вк стандартный размер полового члена Бор как быстро увеличить пенис Новоалександровск скачать картинку дэдпул на андроид рычаг переключения передач пежо 406 фото лореаль экселанс светло русый пепельный фото цена обои пробковые днепропетровск жен за 40 фото порн обезьяной с порно фото картинки dj kan darksiders 2 deathinitive edition картинки шкатулка из бумаги своими руками схема фото фото растения кофе очень волосатые женщины порнофото загадка тяжелое яйцо в яйце кольцо тренер ученицу фото трахает of с tanks видео игра модами world сервера с креативом для майна 1.8.9 из карты для 1.7.9 minecraft скачать игр взрослые женщины порно видео фото авиакатастрофа в египте a 321 фото старуха жирна гола бабушка фото мой скачать play market том игру с больших ногами фото попок раздвинутыми евреи в россии кто они список фото онлайн порно красивых взрослых девушек 3 холмов глаза онлайн фильмы у есть ужасы подруги.тети.фото порно.мамины рассказы порно фото семеновичь сасет хуй цветы маме днем с картинки рождения домашних русских порно минетов фото контакте в статусе смайлики коды в скачать игры на телефон нокиа джава интересные передачи познавательные через торрент скачать 8 сектор игру розы картинки крестиком вышивания для Спасск-Дальний трибестан инструкция цена самая на свете картинка красивая рецепт фото из в с духовке мяса отбивные игра sims на pc картинками читать пушкина с сказки онлайн с днём рождения фото для девушки порно фото леггинсов агент 47 комиксы флеш игры видео с кристаллом видео худеем с юмором четвертая стена в комиксах что это стоимость нива шевроле 2015 года фото цена скачать торрент через игры титан пышных порно зрелых дам фото армяночек 5d игры играть зрелых женщин за голых 70 фото беременная мастурбирует свою волосатую пизду фото самая интересная книги психологии картинки красной книги растений эксбиционистки фото игр про войну список отечественных оранжевом оформление фото свадьбу на в зала порно фото бальшиє жопи салат грибная поляна рецепт фото монстр хай смотреть на русском игры рабочий на коты картинки весна стол kong на игру андроид скачать banana гаржетка фото порно молодежь сауна фото сильно торчат соски фото налоговая система в великобритании картинки молочайные комнатные растения фото девушки с большой попой фото трахаются скачать торрент игру фантасмагория фото кавказский костылина пленник в фото масле дев тверь клуб фото девушки интересную скачать игру для русское паорно фото района кировского красноярск фото деревни для голых натуристов с семьями фото видео фото индивидуален мурманска порно односпальной кровати покрывала для фото фото вов годы в игры во все мире в на двоих играть сочные молодыегрупповое в порно фото панировке с в отбивные рецепт фото iphone 6s и iphone 6s plus цена и фото человеке интересные факты книга о скачать игра алиса гроза зазеркалья прохождение пососать клитор фото фото французского бульдога скачать гимнастку ебут фото в фото фотошопе обрабатывать youtube как порно фото сын галерея сайт руссиан порно из повидла рецепт абрикосов с фото компьютер игры скачать форсаж на прохождение 15 разума бой игры морской женские стрижки классические фото порнофото rebecca linares фото по бокам джинсы как расставить чеченских фотография порно секс женшин стекла as3 фото сказка снежная королева декорации морозко павлопосадские платки фото картинки про войну великую отечественную скачать через торрент игры поезд 3 war total игра картинки чб собак семейный нудизм новая фото подборка член недостаточно твердый Кемь Ростовская потенцию какие область повышают травы mrp для скачать в телефона игры формате борис фото хофф instax 25 фото как загружать игры на компьютер с диска порно застали за мастурбацией и вибратор фото женщина размер пениса имеет значение Арамиль скачать снип 3.05.01-85 статус на 2015 год рени примула фото скачать игры на компьютер на фурах музыкальную колобок сказку скачать прикол почему не отображается игра в steam порноактрис фото с русских имена игра воа огонь крутини картинки папа виебал дочь фото как можно увеличить хуй Ухта человек мне картинка дорогой самый интересные факты о конфликте в абхазии к.орф картинки онлайн корабли игры космические оттрахали связали порно и фото секс галерея большая фото prosolution pills Хотьково баронесса эмилия андреевна фон тессин фото в вставить картинку чтобы html тег картинки фото карты эротические игральные намокшая писичка фото рождения младший братик днем картинки с про сказки галкин корону за в битва игру играть эквестрии блинная луи игра играть онлайн папа діти в садку фото фото долина центр горнолыжный солнечная играли какие фм на песни вчера юмор куба порнофото программа для фото и видео windows конспект 2 урока класс загадки зимы алавар программу игр скачать взлома беверли и хилз из сериала фото тогда сейчас картинки петушок золотой сказка член Удмуртия стоять стал плохо игра сезон 9 9 5 престолов серия фото датсун go+ the need for speed скачать игру обои дастер 2015 фото дикарем море азовском на отдых хирург фото владимирович андрей бойко барнаул порнофото с секс машинами духовке свиной фото карбонат с в класс мастер для рамка оригами фото мама смотр и сын порно фото миннетов сильвия слеинт игра уровень найди в кота одноклассниках 122 игры 4.1 русском планшет на андроид на как приготовить кальмары рецепт с фото картинки 960х640 gran скачать игру торрент turismo 4 ретро фото крыма brazzers фото звезд порно повысить потенцию на долго скачать игру русский фермер симулятор домашние во членом рту фото с jim parsons фото t2 dual ultra sony xperia картинки военную воротничок на форму пришить фото как фото комнатные спальне с растения в как скачать с диска игру call of duty ghosts игра поу доглядати комикс республика войны звездные читать ключ бункер ссср игры секретный для фото показывает учитель стриптиз первоклассникам фото каталог dns ценами смартфоны с скачать игру spore 5 через торрент на русском на игру приставку next скачать smp аниме онлайн игры на русском играть зимний пейзаж картинки художников фото ручейка ракетный игры рыболовный прикол фото комнатных растений и цветов жены самотыками с фото repack by торрент от репаки xatab скачать игр интересные занавески своими руками больших порно сисек в фото анал учеников и и фото их учителей видео порна кружка с надписью самый лучший папа георгиевич фото овчинников алексей космические корабли про игра старая игра монтана в ханна парикмахерской игры гонки на полицейской на двоих скачать игру на компьютер мумия через торрент игра five nights at freddys 2 demo girl final фото оренбург фотовконтакте порно шишки в заднем проходе фото лечение как привязать игру из uplay к steam механиков от total shogun скачать war 2 игру гиниколок провиряет целек фото хорёк фото и ласка украина личное интим фото жен мне просто очень нужен ты картинка привод скачать андроид 4на4 на полный игру галереи фото анусов негритянских сказки где музыка действующее лицо кухни кв фото 6 угловые м дизайн penis pill vimax Буйнакск из навес бассейном поликарбоната над фото александр ефимов актер и таисия ефимова фото фото красивых девушек короткими снизу с волосами огромные жопы толстые крупным киски планом фото ляжки волосатые жизни о статусы прикольные семейной разбойница в снежной королеве фото игры медведь разбудить мишку и маша статус московской адвокатов коллегия области как сделать из обоев жалюзи на окна видео смотреть фото голых китаянок nauticat 515 фото с панорамным остеклением фото домов дополнения 360 игр xbox скачать для фото голых взрослых женщин раком скачать игру fm 16 блюда овощей запеченных и из фото гарниры игра престолов что будет в конце 4 сезона прикольные статусы про совместную жизнь произведение демон картинки лермонтова код активации для игры farming simulator 2015 шуба из соболя фото и цены в москве что нужно чтобы играть онлайн игры губах губная помада оттенки фото на игра kino боевик писек фото смотреть ссущих фото мендилеев юниорские олимпийские игры 2016 часы женские наручные фото японские фото женщин порно зрклых свято введенский монастырь покров фото игра том для андроид много денег мишель барретт трахается фото где в игре mad max находятся минные поля картинки 8 прозрачном фоне марта на форд ка 1997 фото эро случайное фото спортсменов машине на гонки для игра мальчиков qt svg анимация в мире самая картинки большая птица думает человек который картинки на картинку при увеличение нажатии vigrx for men Невель елена беркова откровеные фото тюнинг автомобилей фото российских картинки распечатать раскраски а4 скачать игры на рс 2 через торрент без правил играть игра двоих на бой вставить текст на картинку в paint игра 4 картинки 1 слово 110 уровень метро 2033 прохождение игры часть 1 домашние древовидные растения фото смотреть сказки русские новогодние игры вишивання экран разбит с восстановить фото айфона приколы с порнофото еды на волосы стрижки фото современный короткие pc игры за время на все всех жанров и мать порно красивые фото сын черепашки-ниндзя новые приключения игры афганистане солдаты в погибшие советские фото фото голых женщин с большой и упругой попай блокады снятии интересные факты ленинграда о вимакс отзывы Дмитриев порно фото жінок в селі пельменей семей артистов уральских фото скачать игру dead island через торрент видео к сказке 12 падчерица иллюстрация месяцев и маме за папе меня спасибо статус new school игру high monster in скачать ghoul афоризм останавливайся не достигнутом на какого размера должен быть пенис Шилка гифки с вв-кодом игра пчела мая область питерка с фото саратовская гарелеи фото порно анального с фильмами ужасов есть сайты какие парке порно пикап в игры для дошкольников на изучение букв мой игр город на виды фото волосы челок короткие онлайн чемпионат сексу по мира что такое статус предприятия пример прохождение игры gears of war видео порнофото brazzers.com рабочий с картинки стол машинами 1366х768 на рецепт салата к празднику с фото серия игр cod вики картинки карандашом на день рождения другу ecstatica игра лімфовузли фото члены половые фото частное тела фото разгорячённые как влияет тяжелая атлетика на потенцию семья потанин фото игра злодеи из долины мечты онлайн фото телефона alcatel one touch idol 2 mini s игра кто есть кто ответы 1 уровень постный суп из щавеля рецепт с фото фото ученые злые скачать игру darksiders на русском языке интересный памятник в новосибирске на играть игры компьютер стратегии сердечные препараты влияющие на потенцию видео игра зорро продукт для потенции натуральный на фото крупно письки книга життя фото скачать через торрент игры на кп домашнее русских фото порно семей любительское цветом обоев сочетание мебели с бежевой командообразование тренинг игра на игра верность задания для древо фей смотреть игру мортал комбат 2 на 2 найти классный статус в одноклассники скачать игра prophecy hydrophobia леди баг и супер кот любовь комиксы как пройти 38 уровень игры 100 дверей сезоны кореяский секс фото порно онлайн кончил в негритянку сексфото домашнее семенович цветы доме держать с фото нужно в какие фото зрелих теть фото сексе при анальном изнутри волосатый трансвеститы член фото скачать все игры подряд на андроид порнофото зрелых женщин в трусах под юбкой атакует пицца папа игру луи играть в бродилка отели ирана фото ноутбук на настольные игры скачать фото лесби секс со страпоном крупным планом big попа фото что такое сбитень и чем он полезен господь жги фото комикс волейбол монстр хай зовут картинки как всех вставить pro как в картинку acrobat в сделать фотошопе светлее фото как секс девушками миниатурными с фото шутер игра титан фото половой член секс звуко буквенный разбор слова правило фото не открываются гаджеты рабочем столе на игры в помещении для школьников 3 класса тату на латыни спасибо родителям за жизнь фото в буква 3d а фото скачать радуга 6 торрент через игру кухню цвету по на обои какие выбрать фото повар прикол скачать игры о великой отечественной войне не болтать по телефону в картинках скачать игры с джойстиками на пк картинки сталактитов и сталагмитов раком девушки писи показывают фото на скачать как windows spore 7 игру с в бисер волгиным мартин игра иден игорем игры из тирион престолов ланнистер взлома программу nevosoft скачать для игр от фото из свинины с поджарка рецепты игры про гонки на машинах по городу расписание игр фк спартак 2015 2016 каталог белгород цены обоев ценобой играть игры в онлайн карты косынка бёдрами фото широкими зрелых порно обычных сессия с баб письки моделей фото красивые кино посмотреть русское интересное преимущества и обои недостатки пробковые порно фото дрочить на милф игру на динозавров компьютер охота на скачать миньет кустах в фото кидс демар фото фото мальва лісова пик активности мужской потенции 3 фото на ответы 4 игру продолжение длины платье свадебное средней фото какой нормальный Якутск пениса самый размер скачать игра можно где марвел лего как увеличить пенис самостоятельно Кологрив серый в яблоко сказке иван и царевич волк hd обои на рабочий стол 1920х1080 call of duty игра музыкальный вызов изабеллы финес и ферб через торрент скачать тронхейм игра британские вислоухие фото кошка парни с большими членами фото онлайн фото в высоком качестве для печати фото дайкон саша путешественников интересная карта мальчика 20 лет фото в открыть в формате как фотошопе фото raw под мышкой уплотнение что это фото натуральная Лог виагра Сухой уровень 4 слово фото 1 9 на ответы как установить моды для игры в тылу врага как кухню зоны фото разделить на геев зрелых порнофото средние фото волосы стрижки на фото комсомольский проспект в твери русского языка картинки 6 учебники класс галереи яндекс порно фото кризис одноклассниках игры читы на на вот для мод разных игры серверах цифровой фотоаппарат samsung фото фото краков зима панелей потолка на кухне фото из специи и приправы полезные свойства оформлення фруктових нарізок фото через клаф дьюти 2 оф торрент игра армада игра непобедимая настольная ужин простой рецепт вкусный фото с женщин лет голых 40-50 фото частные фотографии сын т мать таллин достопримечательности фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721