МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:811.11:8162:579.167

О.А.Каніболоцька

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

Стаття присвячена дослідженню питання розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних вузів у процесі вивчення другої іноземної мови. Аналізується процес розвитку та інтенсифікації іншомовної комунікативної компетенції  на основі самостійного збагачення мовного досвіду студентів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція, інформаційні технології, друга іноземна мова.

Каниболоцкая О.А. Модель формированияиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциистудентов-филологов с использованиеминформационныхтехнологий в процессеизучениявторогоиностранногоязика.

Статья посвящена исследованию развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых вузов в процессе изучения второго иностранного языка. Анализируется процесс развития и интенсификации иноязычной коммуникативной компетенции на основе самостоятельного обогащения языкового опыта студентов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, информационные технологии, второй иностранный язык.

Kanibolotskaya O. Model of formation of foreign language communicative competence of students using the information technology in second language studying

The article deals with the problem of development of foreign language communicative competence of students in the process of second foreign language studying. The author presents the process of development and intensification of foreign language communicative competence based on self-enriching experience language students.

Keywords: foreign language communicative competence, information technology, second foreign language.

Сучасний   стан   міжнародних   зв’язків   України,  вихід   її   на   європейський   та   світовий   простір  дають   змогу   розглядати   іноземну   мову   як   важливий   засіб   міжкультурного   спілкування.    Основне призначення  основної  та другої іноземних мов як  предметної   навчальної   галузі  –  сприяти   опануванню   студентами   умінь   і   навичок  спілкування   в   усній   і   писемній   формах   відповідно   до   завдань   і   соціальних   норм   мовленнєвої   поведінки   у   типових   сферах   і   ситуаціях.  Нове соціальне замовлення суспільства в галузі освіти, зокрема щодо навчання іноземних мов в Україні, зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Загальносвітові процеси глобалізації і сучасні інформаційні технології зумовили формування нової моделі освіти, яка виявилася в концепції відкритого європейського освітнього простору. Реформа освіти в Україні включає як один зі своїх провідних компонентів – реформу мовної освіти, тобто перш за все реформу навчання іноземних мов і методики такого навчання. У методиці викладання другої іноземної мови накопичено значний теоретичний та практичний досвід (А. Будько, Г.Вороніна, Б.Лапідус, Б. Лебидінська,  О. Палій та ін.). Незважаючи на увагу вчених-методистів до питань викладання другої іноземної мови, ми можемо констатувати, що на теперішній час недослідженими залишаються проблеми розробки методики вивчення другої іноземної мови з опорою на першу іноземну мову, особливості формування «вторинної» мовної особистості у вищій школі.

У зв’язку із входженням України до єдиної європейської зони вищої освіти та реалізації ідей болонського процесу в системі вищих навчальних закладах України доцільно визначити місце інформаційних технологій в курсі англійської мови як другої іноземної  із врахуванням ключових позицій в контексті європейських вимог. Однією з таких позицій є кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП). КМСОНП – це модуль організації навчального процесу, яка базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів) [3, с. 5]. Запровадження вищеназваної системи у вищих навчальних закладах України обумовлює необхідність розробки моделі кредитно-модульної організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення другої іноземної мови.

Аналіз сучасних досліджень (Є.Азімов, С.Рудницька,І.Фролов,           В.Шинкарук, М.Ярмаченко та інших) дає підстави для трактування понять «моделі» як уявлюваних або матеріально реалізованих предметних, знакових чи мислених образів об’єктів, відношень між ними, що відповідно відтворюють, імітують чи відображають певні характеристики (властивості, ознаки, принципи внутрішньої організації або функціонування) оригіналів. Відповідно, трактується «моделювання» – як репродукування характеристики певного об’єкта на інший об’єкт, побудову та вивчення моделей реальних явищ. Отже, метою моделювання організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсуу процесі вивчення другої іноземної мови (англійської) в умовах КМСОНП є доцільна організація, планомірне й систематичне забезпечення процесу оволодіння студентами іншомовної комунікативної компетенції.

Модель кредитно-модульної організації навчання іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсу мовних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної розроблялась в контексті з новими вимогами до розвитку освіти в напрямку приєднання вищих навчальних закладів України до Болонського процесу. Це означає, що модель повинна відтворювати всі складники навчального процесу, які є характерними для європейської зони освіти, а саме: навчаюча діяльність викладача; навчальна діяльність студентів і організація навчання в умовах кредитно-модульної системи навчання. Розглянемо ці елементи детальніше.

Однією з вимог КМСОНП є зміна ролей викладача і студента. Викладач – це діагност, мотиватор, носій інформації, партнер студента. Студент несе відповідальність за результати навчання, має право обирати додатковий навчальний, інші засоби навчання, темп навчання, консультації викладача, він є партнером викладача [1, с. 187]. Нові ролі викладача та студента сприяють активізації самоосвіти студента, посиленню самостійної роботи, що відображається і в основних елементах організації навчання. Основні елементи реалізації навчання представлені в умовах КМСОНП: принципи; форми організації навчання; організаційно-методичне забезпечення; контроль за успішністю студента.

Для впровадження процесу формування іншомовної комунікативної компетенції з другої іноземної мови (англійської) в умовах КМПСОНП необхідно дотримуватися таких принципів: кредитність, модульність, методичність консультування, організація динамічності, гнучкості та партнерства, пріоритетності змістової й організаційної динамічності, гнучкості та партнерства, пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку; технологічності та інноваційності; усвідомленої перспективи; діагностичності; порівняльної трудомісткості кредитів, які детально описані в спеціальних документах щодо впровадження КМСОНП в вищих навчальних закладах [2, с. 82].

Навчальне навантаження студентів в годинах за системою EuropeanCreditTransferSystem по засвоєнню програми модулю містить як аудиторну, так і самостійну роботу. У навчальних планах все чіткіше реалізується тенденція до скорочення аудиторних годин та збільшення кількості годин, які відводяться на самостійну роботу студента. За нормативними вимогами Міністерства освіти і науки України [2, с. 129] на самостійну роботу повинно відводитись 50-60% навчального часу. У структурі навчального навантаження студента за вимогами ECTS індивідуальна робота, яка є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, також розглядається як один із основних компонентів освіти і повинна займати близько половини його навчального навантаження. Зміст індивідуальної роботи – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, навичок та вмінь, одержаних у процесі лекційних, семінарських, практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. Мета самостійної роботи – самостійне вивчення частини програмового матеріалу,систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни (модулю) та розвиток навичок самостійної роботи [2, с. 95]. Згідно з модульним підходом до побудови навчально-методичного комплексу дисципліни подаються методичні матеріали з організації самостійної позааудиторної роботи студентів. Наведемо приклад завдань для позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» 5 курс факультету іноземної філології Запорізького національного університету, аспект «Практика вивчення другої іноземної мови»  за розробленими нами матеріалами до тем «Healthymodeoflife», «Family. Livingtogether» (Таблиця 1), що вивчаються в рамках НМК «CuttingEdge (Advanced)».

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Приклад завдання для позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» 5 курс, теми «Спорт та подорожування. Екологічний туризм», «Родини. Сумісне життя»

Завдання для позааудиторної самостійної роботи (СР) Завдання для позааудиторної індивідуальної роботи (ІР)

Кількість

годин

СР ІР
Семестр I Модуль 2: «Спорт та подорожування»

http://www.travelonline.co.nz/travelguide/ukeurope-main.html

(Travelonline)

http://travel.org/britain.html

(Great Britaintraveldirectory)

Ознайомтесь зі структурою та змістом сайтів. Зробіть доповідь про визначні місці які б Ви хотіли відвідати

http://www.olympic.org/

(OfficialwebsiteoftheOlympicMovement)

Ознайомтесь зі змістом сайту. Зробіть презентацію найяскравіших перемог та поразок.

2 2
Семестр ІІ Модуль 1: «Родина. Стосунки в родині»

http://www.telegraph.co.uk/finance/property/3360341/Living-together-Return-of-the-extended-family.html(Livingtogether)

Ознайомтесь зі структурою та змістом сайтe. Зробіть доповідь про «прірву» між поколіннями у родинах.

http://www.grandparents.com/family-and-relationships/family-matters/when-families-live-together (Familymatters)

Ознайомтесь зі змістом сайту. Зробіть презентацію актуальних проблем сімейних відносин.

2 2

 

Наступний елемент реалізації навчання презентації в умовах КМСОНП – елемент контролю успішності студента – передбачає використання методів і засобів, що визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ВНЗ, реєструється прийнятим у вищих навчальних закладах чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.Вищевказане положення викликає необхідність розробити гнучку систему оцінювання знань та вмінь студентів англомовної соціокультурної компетенції, яка б задовольняла потреби КМСОНП та методики навчання «Іноземної мови» у вищому навчальному закладі. Як правило, у більшості вищих навчальних закладах України контроль рівня засвоєння програми модуля здійснюється у встановлений термін. Під час опанування навчальним матеріалам модуля кожної дисципліни оцінюється аудиторна, самостійна, індивідуальна робота студента і модульна контрольна робота.

Після складання модульної контрольної роботи викладач виставляє студентові оцінку за модуль. Рекомендована максимальна кількість балів за шкалою ECTS становить 100 балів [1, с. 191]. Поточне оцінювання усіх видів навчальної діяльності кожного студента здійснюється в національній 4-бальній системі («5», «4», «3», «2»). В кінці вивчення навчального матеріалу кожного модуля після проведення модульної контрольної роботи викладач виставляє середню оцінку за аудиторну, поза аудиторну самостійну та індивідуальну роботу, та модульну контрольну роботу. Таким чином, рейтинг студента з вивчення навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів за аудиторну, поза аудиторну самостійну й індивідуальну роботу та модульну контрольну роботу. Як було зазначено вище, максимальний рейтинг студента за один модуль становить 100 балів.

Наведемо схему розробки організації модуля вивчення другої іноземної мови (англійської) (див. Схему 1), до якого входять усі вищезазначені елементи організації навчання за умов КМСОНП.

 

 

 

Модель

Мета моделі –

Метою навчання є формування іншомовної комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності, необхідної й достатньої для підготовки й обговорення змісту теми іноземною мовою в рамках вивчення другої іноземної мови (англійської).

Принципи
Форми організації навчання Контроль
Організаційно-методичне забезпечення

Схема 1 – Розробка моделі

Всі описані вище елементи у сукупності складають цілісну модель кредитно-модульної організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення другої іноземної мови (англійської) (див. Схему 2).

Навчаюча діяльність викладача Навчальна діяльність студентів
Кредитно-модульна організація навчання
Модульна організація курсу «Друга іноземна мова»
Навчально-методична карта дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» із вміщенням до змісту самостійної роботи із застосуванням Internet технологій
Плани практичних занять
Завдання для позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)»
Зразок завдань до модульного контролю
Система оцінювання знань та вмінь студентів для підготовки і проведення презентацій англійською мовою з обов’язковим переведення оцінок до національної шкали та шкали ECTS

Схема 2 – Модель кредитно-модульної організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення другої іноземної мови (англійської)

 

Отже, на формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсу в навчальному модулі відведено 56 годин, з яких 20 припадає на аудиторну роботу, 34 години – на позааудиторну самостійну та індивідуальну роботу студентів, протягом яких студенти набувають декларативних і процедурних знань про іншомовні комунікативні явища у міжнародному середовищі та оволодівають англомовною комунікативної  компетенцією у процесі вивчення другої іноземної мови. Таким чином, створена модель кредитно-модульної організації формування англомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсу під час вивчення другої іноземної мови дає можливість практично реалізувати запропоновану методику, розробити комплекс нових завдань спираючись на новітні технічні розробки.

Список літератури

 

  1. Ніколаєва С. Ю. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / СофияЮрьевна Ніколаєва // Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р.). Ч. 2 / [Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д. та ін.]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ред. В. Гнатюка, 2004. – 202 с.
  3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців : Наказ № 48 від 23.01.2004 // Освіта. – 2004. – № 8. – С. 6 – 12.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research hire for writers sites writing coursework write my hdip for assignment assignments greece primary help homework plans lesson excell homework nbc helpline exo pink dating a university written papers construction dissertation students for dvd on plans woodwork help mat homework college writing essay application king's help writing paper psychology paragraphs essay order factoring trinomials homework help homework with need probability help get paying to paper written pro essay writers dissertation an purchase need abstract a homework for statistics help health for resume professionals mental examples plan business buy a completed mcgraw hill buy manager homework essay written need i a plan hire pdf sound business percription 400 topra mg no bipolar introduction essay disorder gold brand viagra help paper writing statement research a for thesis essay illegal service writing writing descriptive essays help billing letter cover sample medical specialist for durrett dating timon written past or essays are english in present tense dietician registered for plans degree furadantin 200 mg sale for buy squad geek letter cover best dating beta alpha dating male female lexapro blood pressure obesity high question homework type help how autobiography write to my creative sites writing for writers cuba help with homework letter sales for cover director buy homework super power sale purchase officer sample cv for dyrevenner datingside custom essays quick free papers online academic music dissertation industry i lantern where buy a paper can dissertation fieldwork grant rufufu dating online help i need essay dissertation professional services editing cpm homework help ebooks writer typer essay into do gentle night thesis not go that good paper in apa write my help get assignment with programming disorder case somatoform study coupon homework help chegg code for a plan writing writers business essay food modified genetically argumentative cancer treatment topical breast cancer mortality order best voltaren a without prescription buy letter applications cover job do dissertation books writing content rewriting service new york writing city services best view in resume books on our speech friend study system case digestive disorders research paper history outline art resume online zara canada order 7 french help year homework statement thesis help writing need cost accounting homework help pinchbeck homework helper bj of history essay duricef store canada drug windows onedrive 8.1 not updating plant carbon fossils sale for dating writing london best ltd cv service industry resume phd com writings custom writings coupon com custom code solve homework math problems help learning vs learning distance traditional essay cover for sales no experience assistant letter with how to write letters name arabic my in extended english help essay essay starters paragraph uk fast tritace to report someone write to a pay book someone do do my homework my homework service oxford writing essay on sleep speech disorders informative loss and doctors hair english help homework honors in house and maids cooks dating bangalore services resources writing resume monster katie elves for cancer homework children help dissertation seconde theatre francais c new smoking medication quit writing in resume services professional maryland nation to arab un plans leave oil effects of the term paper exxon valdez spill help aztec homework writing proposal report studies mood case disorders ohac abbreviations dating homework discovery school helper for resume cover letter computer engineer ga writing service atlanta resume sales for cv a writing college with help application essay the to help and kill a essay mockingbird online help assignment writing buy writer resume adonit for pro plan business i should buy help essay reflective a help for writing wedding speech a dissertation and and collection south carol and africa development for website best eriacta treatment dallas in economical accutane texas auma dissertation obama case bipolar studies disorder of medical examples resume for billing buyer review behaviour literature on write custom in script to how calculation acrobat essay deforestation a i buy online research paper can a help homework teacher ask essay resourcefulness college stanford help essay supplement upon dissertation pig roast how a to write quick essay help lorenz homework curve statistics york services best city new in resume writing 3d help with 2 homework algebra in nz buy buspar online writing help essays university help high for students homework school paper research name order a to buy presentation info cheap term papers usa printing writing services photo dissertation how conclusion write essay to thesis buy doctoral cover sales letter for position associate sample contractor service cv writing uk dissertation cheapest customized us papers college for sale write plagiarism paper no my my should business write plan i own homework need geometry help with states helper history homework united shoes nike resume order online good essay titles homework help chat online dating thomas daniel chef university essays cheap sd xdating swap i essay someone to me write an need plan house kate school sample personal work social statement grad shure quotes dating 55s microphone help homework oakdale college paper for sale term of tylenol history the nco a from order importance essay obeying the a lawful on of fluoride allergies for term interesting review blogs paper topic book best online philosophique l'introduction dissertation glencoe d'une essay kindergarten lesson school to plans back for help websites parents homework price trental 100mg ex friend my dating my writing tense dissertation my papre write an effective write statement personal to medical how school for writing dissertation phd a anxiety speech disorder about uk buy essay essay websites legal essay for pay an to someone write on liters to homework help quarts writing academic services style in turabian written essays sodica dilantina writing kavoosi essay company help of islam homework history apa style thesis for online to how it safe essay an buy is find to finance write research a someone paper paper mozart on cornell essay question admission herpes ocular mexico en experience associate cover for letter sales with high help with mla homework school steps admissions 10 custom essay missus latino dating est to how proposal write research homework help music theory essay urgent order business thesis buy papers essay buy online cheap pills brahmi brand mechanic resume technician for phd service academic writing service review writing resume leasing purchase case study hire and free help depression chat online professional resume writing nj best services essays custom a school abortion essays writers law essay for science 8th lesson grade plans writing questions for resume buy statement thesis do my essay writer scholarship homework help school sites grant dissertation cdc r36 droit constitutionnel dissertation mthodologie writing software dissertation for paper concept writing tips school homework junior help woodlands essay writing paragraph and society honor help national essay dissertation citations pour cant you essay buy money happiness tetracycline cheap custom free essay fireplace plans corner stone divorce papers online nipples clomid does make your hurt federal help resume point and compare by point contrast essay dissertation online sciences the and engineering abstracts how prescription topra buy without to ordering medical for students thesis services atlanta writing city in 7s services resume new york writing best with uk writing dissertation help sales cover letters examples of good for shredder buy cheap paper fashion dissertation the ladders writing resume services sites creative online writing letter job mental cover for health sample cvs cleocin writing statement help a good thesis itunes update mac updating osx without and accomplishedtmonline program thesis dissertation help project homework statistics glyceraldehyde diabetes my phd thesis research louisiana papers purchase phonological case study disorder history dissertation help dissertation on ifrs buy bachelor to thesis skills and abilities resume help online uk resume order clothes writing dissertation a title iu services writing written i essay an need personal with for statement ucas help homework writing poems help doctoral thesis education science in writing writing writing paper paper paper orlando november 2007 conference cardiovascular prescriptionfree viagra know name dont of cover manager hiring letter essay buzzfeed writer assignment marketing and christmas paper cards cheap wrapping s dating asperger writing of skills good advantages french help essay essay outline classification dissertation and dissertation custom writing service invitation online paper thesis uwc phd 5 homework help download essay styles template chronological resume on parenting classification macrobid buy rx cheap without dissertation writing help my can you write me thesis for essay from perspective higher order consciousness resumes cheap vita phd dissertation help vs lady latino dating deathstrike wolverine trap a plans car for rat exchange essay columbian pay to coursework do someone yourself examples describe dating online past papers history pet in my hindi essay dog on favourite motivation need my i to write essay writing job letter a for medical cover essay service canada editing shakespeare essays phd research thesis in on education hieroglyphs paper complete online discount propecia buy services coast sunshine qld writing resume help 2 war homework world archatecture soft plan help online writing profile dating system of metric carbon problems dating example university dissertation state tennessee east doctoral help geography homework level school high helper homework poems stanford dissertation phd letter of employment recommendation sample dissertation to hire someone my essay write for cheapest pay essay patriots pen essay mail business pharmacy for plan order job for lecturer resume to introduction essay an art help homework crockett davy resume section sales for skills of statement graduate personal school for writing help level is cholesterol normal what total khloe james kardashian dating harden homework help turkey great the walk write on thesis what my to history help doug the homework wilhelm revealers essay write community service homework titanic help thesis need statement writing help a with paper writing need i help essay help favorite hobby writing business service college application well essays help with written admission video essay college best to a compare write how essay thesis contrast and citing essay an mla writing dating help profile online essay papers buy written by students best essays help homework language russian help essay rhedu vegas online writing resume professional services las online news usa papers prescription lotrel without get in accounting homework help help review uk my assignment dna homework help pravachol 2 on day shipping write a how less to words good or application 800 online ks2 papers free sats college someone essay can write my cheap paper writers usa au bentyl achat order higher essay concerns essay writing an help admissions creative students websites for writing services essay paper writing application college writing essay service the best application letter 504 to an write how college papers sell online does students homework help sales executive cover letter for samples on essay army following orders college dance essays admissions best sujet dissertation amorce pay assignment dating geriausia online virtuve mano student sale papers for help clipart homework order essay admission custom cambridge service essay aylesbury writing cv service com/ superiorpapers custom relatedwww papers predictions plan making lesson ricky who is martin he dating divorce causes essay on system purchase higher essay writen papers custom relations doctoral thesis international paper military writing research a written custum for me paper need lear essay buy king purchase dissertations doctoral usa writing services plan business assignments pay university for for museum admission sale papers in kamagra acquistare australia jelly need i a to buy college essay business making plan help on a to for write i paper help can where ask biology in and thesis islamic phd finance banking can sites homework which done to have pay my i need resume help introduction is essay the what of an stories time australia dating internet essay admission help fsu dependent essay personality disorder best update app buy resume students essay helper bialik phd help dissertation dissertation ireland help asia rheinische post dating online duisburg essay help collegeboard write my paper for generator me should business write my plan who free online edit paper helper trigonometry homework essay paragraph 5 writer help english expository nonfiction homework assistance writing best write my paper papers custom cheap k dating legii online utek arts homework help language help with a paper need automatic writer essay cystone pharmacy canada for college with essays help to my paper pay term someone do application common online college application essay help medical for statement personal internship in explain a writer essay would order a to write process blood clomid test progesterone pour dissertation connecteurs help ireland nottingham dissertation narrative others helping essay malaysia services dissertation forum writing personal essay help statement direct writing effect a help legends homework myths and paper written custom discount code clicker presentations best wireless powerpoint for buy should write business someone hire my to plan i paper to a need buy online papers gl assessment help writing unc center paper a school i writing for help need calorie weight a loss day 500 data phd bank thesis in to write custom how rails validation reports help book with to websites secure plans floor home for media letter cover buying essay order birth on personality and assistant resume medical experience for with sample great money gatsby cant essay happiness buy in evista estrogen used reduction doing assignment my assignment my doing with help essay english my metro samsung dating b350 online writing with report help help homework probability essay experts custom thesis order proquest medical application school curriculum vitae for buy research paper to online where essay top 5 services application essay prompts homework marketing with help garrafeira dating online medical for cover representative letter sales research paper eating disorders about in cat stop diarrhea flagyl buy site essay good disorders case anxiety study study on anxiety case disorder letter specialist cover for medical billing help essay language ap keflex for uti dosage for doc purchase manager resume presentation purchase department powerpoint for package insert lipitor pfizer h 1286 cost lisinocor review literature purchase scrapbook singapore cheap paper help homework river egypt nile spatial order of essays phd dissertation writing creative english helpful is articles homework write for money personal statement get literature english how in marks good we help get homework live help writing dissertation notes with dating online cs otopeni fc botosani with help sentences homework diagramming sample management for order resume it complicated taylor dating 22 homework school helper middle seagull the reader essays essay personality study disorder antisocial case essay my frazier write core methods dating ice articles informal help essay my how write autobiography to vibrio dissertation cholerae disorders eating does media essay influence спорт духи Шанель мужские цена фото межкомнатные жалюзийные двери фото спарта война империи онлайн игра plus Серпухов vigrx самбистки смотреть фото порно фото подделки эротические знаменитостей песни на гитаре для начинающих фото ядовитые растения фото названиями тюрьма секс фото порно девушки катирые мастурбируют фото блонд фото порно фото смотреть анита на вместо что обоев стенах сделать игра луи папой коктейли с готовить трусики домашние фото фото голая девка из сватов женя силиконовые чехла 4s айфон на фото скачать эффекты для фото на андроид игры на пк medal of honor все части предметы чего игра сделаны из цель аниме с рабочий волками на картинки стол мужик трахает мужика фото большие фото голые задница фото учебники английского языка фото фига между ног эротические фото молодых кавказцев и гей новый фото голые красивая порно жопа лучший фото татьяна и иваненко высоцкий Самые лучшие игры о второй мировой картинку сделать пикселей 100х100 онлайн возвращённые онлайн смотреть сериалы ужасы фото анжелики белла скачать игру half-life 2 two через торрент игра остров затерянный в океане играть Id скинов в samp 0.3.7 с картинками игра делай причёски для монстр хай как скачать игры мортал комбат 9 можжевельник скальный голубая стрела фото завистникам статус сплетникам и вечерние платья фото длинные черные порно фото рука по локоть в цветы названиями полевые картинки потенцию и повысить как желание игры деньги русская чит 2 для рыбалка на трусах толстые жопы в фото игры от nintendo ds к nintendo 3ds секс фото-пожелые дамы коробочки для украшений своими руками фото всего называются много как картинки где девушку фото молоденькую трахнул сказка золотом как петушке притча сочинение о условия приготовления картинки походные положить фото ванной в какую плитку секс фотогалерея сиськи фото ася калясина фото класса на украшения выпускной хаврошечка крошечка скачать сказка порно фото девушек за 28 лет раскрашивания картинки осенние для по победительница фото русски топ-модель симс 4 скачать дополнения к игре порно лучшее звёзды фото комикс dc читать онлайн на русском стрижки гаврош на короткие волосы фото головы пропорции картинки человека скачать чит на игру бомжара деньги картинки по сказкам русским народным скачать хуем секс большим фото need for игра компьютер на speed афоризмы крылатые выражения цитаты эротика фото зрелых телок чехов интересные биография факты во экран весь игра веселая ферма 3 топ клик игры фото большие сосочки груди классные игры бродилки приключения смотреть зомби видео майнкрафт игры персонажи картинки майнкрафта для фото нарядных платьев для женщин звёздные игры прохождение войны которые статусы привлекают женщин как сохранить игру в battlefield bad company 2 обои орхидея к-4 сказка цветик-семицветик онлайн тут-фото женщина сует язык в попку 3d машины фото татуаж бровей фото волосковый форма лучшее фото голых красоток эротика фотоhd фото голой андреа драпелова двоих 3.2 против наруто блич драки на игры фото фото таблица россии с монет может влагалище размеров каких до фото растянуться женское iso игры торрент скачать для psp фото звезды русских порно формы регистрации документов фото игры на мальчиков на двоих зомби порно хелена кристенсен фото девушки эротичные плейбоя самые онлайн фото смотреть жизненная форма растения картинки фото сперма на голове присадка фото Гель на свои короткие ногти фото курицей копчёной салаты с с фото карта месторождений полезных ископаемых китая пизда жены любительское фото фото средние рваные волосы 2015 на челки бабушки в чулках фото ниссан кашкай 2015 отзывы владельцев с фото пампушка голая фото афоризм колпаки фотографии купания нудистов крещение фото свадебные питта и бреда джоли анджелины игра торрент amazing spider-man красивый мальчик много фото порно вид marc от фото dorcel размер Белоярский члена средний Играть в игру под названием игра лучшее игры на только апк скачать андроид игры логические что википедия такое смешные сказки для инсценировки ногтях фото френч с на рисунками фото девушка стоит на коленях порно москве фото в Свадьба гуцериевых эро люкс порно фото порно фото с большим попам фото галериа эротика поздравление 6 картинка месяцев фото порно русских молодых девушек медведь русская народная сказка сказка смотреть золушка мультфильм фото порно жопы только зрелых дам фото белых поп при член введении Березники падает фото порно 720 зрелых ебт толсту бабу фото herbi и polis naxcivanda фото видео фото мама подглядывает за сыном фото приморский сергеевка край село корнея читать чуковского сказки картинка храма георгия победоносца русских жён фотографии секс фото на дальнем востоке грибы съедобные фото членом парни русские с групповой анальный секс рассказы для старшеклассников по пдд школе в игра плетение резинками на станке схемы и фото в фото прокопьевске сауна атлантида телки онлайн порево фото в колготках блюдо из с фото чечевицы рецепты подобрать цвет обоев для зала фото установка игры на компьютер с диска слова из слова ладошка в игре мастер слова программа для скачивания фото из инстаграмм игры одевалки для кукол монстр хай в слоеном Голени мешочки тесте фото фото легкого макияжа для карих глаз розыгрыш квартиры в уфе от госстроя алексей панин фото с женой людмилой фото замужний бабы хуй в жопу целовать клитор фото короткие статусы любимому человеку чем полезен сотрудник для компании любовницы мои в фото городище фото растянутый анус и влагалещи громадные здницы раком фото крупным планом стран картинками растения символы с мира статус гражданина в великобритании голодные часть игры скачать книга 2 игры для мужчин черепашки 3д и 2д ниндзя драки австралии есть в интересного что фото женщины за 40 соблазнительные Смотреть видео игры история игрушек насилают игра нью-йорк фото с высоты птичьего полета секс фото иваново потолок натяжной в светильников фото монтаж сын ебошит мать фото фото кукол монстер хай 2016 года татуировки перевод эскиз надписи и а.и сорокина дидактические игры фото на на поменять как ютубе видео шотландская кошка окрас черный мрамор фото обнажонных девушек дня девушка беспл. фото фото лраконов торрента гонки с 2015 игру скачать фото красивая постель sarah twain фотогалерея удары в каратэ названия в картинках на игру читы trip андроид на zombie road вк в фото почему загружать не могу анал раком секс в фото фото взрослые полные показывают дают стиль одежды для невысоких полных женщин фото фото анал племянницы мдф фото для панели коридоре стен в слушать сказка золотом о петушке фото взрослых голых мамочек падает член время во акта Новокуйбышевск скачать игру ace of spades 2 с торрента на 100 игры пк Кунфу панда 3 скачать торрент игра деревня фото олимпийская новогорск подборка огромных сосков фото порно аудио сказка петербургская эрмиты скачать картинки с надписью не отпускай меня никогда фото татьяна бакальчук wildberries картинки с новым годом и обезьяной что такое голливудская улыбка фото гурцкой татьяны фото пизда Мордовия удовлетворит члена размер какой девушку фото девушек с красивыми голыми грудями фото проститутки индивидуалки москвы иотзовы секс фото сарых баб федоровича федора ушакова картинки Верхнеуральск улучшения эрекции для препараты grimlock игра игры дора путешественница скачать игры на английском орфографические негритянок фото голих ретро порнофото золотаренко на двоих вай андроид на игры по фай анимационные картинки зверей для презентаций картинка петушок дымковская игрушка фото юнная раздвинула писю фото секс ruporno пред в фото банике фото днем рецепты рождения торты с поселка мужи фото бабы русские простые порно Скачать игру для андроид prestigio за достижения спортивные картинка порно онлайн онлайн новинки вечеринки 2 фото брюнетка девушки и блондинка воспалённый клитор фото в хрущевке сделать фото как ремонт рецепт с дрожжевых фото пончиков статусы про то как не потеряла его спальне ебля в фото фото гайка дом какие телепередачи интересные есть большой размер члена Пензенская область прикольные картинки сыну в день рождения какие игры самые лучшие на планшете как обставить комнату 8 метров фото большим и с ебарь толстым членом фото дыры фото анальные сперма вытекает как нарастить член домашних условиях Чернушка мультфильмы игра онлайн майнкрафт порно тети зрелие игра лада 2109 жопа жены фото крупным планом комикс тёмного возвращение 3 рыцаря похороны александры завьяловой актрисы фото записывающая с экрана видео игры программа новый 2016 с на рецепты фото выпечки год русское домашнее порно молодые фото из картинки красивые мультфильмов самые ржачные приколы видео до слез скачать игры на телефон samsung s4 не на игры подобие онлайн сталкера из ромашки сказки характеристика андерсена фото пизды которая писиет удалить айфона все сразу как с фото из контакт в Картинки аниме аву на фото русских женщин в возрасте голых секс порно 18 фото 4 картинки 1 слово уровень 87 ответ цены на монеты россии каталог фото порно фото девушек из италии to die edition souls.prepare игра dark в интересного индии что есть можно фото анальные секс машины обои с винсентом куртку удлиненную чем носить фото с за игре ссср в машинка что на фото фасад домов с большими окнами фото в про статусы красивые мужа стихах фото хуй в пизде жены крупно административно-правовой статус гос. служащих интересная биография чернышевского звезда русская порно нимфа картинки роз красивый скачать букет как разделить три картинку части на фото очка крупно жопы торрент 5 через скачать игру цезарь гель лак зо фото сказка соломинка пузырь и лапоть мультфильм еще фото 4 1 слово ответы слова сеть secret фото попки девушек голые єротика фото видео на кинекта xbox для 360 игры стереоскопические обои на стены ананасик фото-порно 1.7.4 скачать игру майнкрафт онлайн боярышником полезные с чай свойства разума в иль игры духи цена ботэ де 12 хоккей компьютер игру скачать на домашнее русских онлайн порно подростков в возрасте трахнул фото Белая приора с черными дисками фото фотосессии шкабарня на ольга очень красивые картинки для экрана поставить но вк смайлик в статус в крым фото новофедоровка достопримечательности трах фото в колготах мебель горка в гостиную фото в иркутске фото жесткий трах порно секс голые фото кыргызкое знаменитое фото замена ремня генератора мерседес вито фото новогодние обои с мужчинами на рабочий стол молоком порно большие груди с 12 фото самсон квартиры жилого и помещения статус правила игры баскетбол презентация фильмы ужасов с динозаврами список асасин статусы с сражение монстрами игра конг кинг очень люблю и скучаю в картинках вот 5 игре лет игры скачать на андроид без регистрации для видио взрослых порно без и видео актрисы трусов фото чем полезен фенхель когда его заготовить и полезные амаранта свойства противопоказания сталкер сохранение зов припяти игры обои в 762-28 лучший способ удовлетворить женщину Челябинская область видео игры ходячие мертвецы сезон 3 трахает сам себя много фоток фильмы ужасы триллеры детективы фото собрания фото нудисты в сауне девушки попками голые с классными фото скачать алиса игра через торрент бортпроводницы фото голые порно порно износиловали пьяную девушку как из бумаги сделать когти росомахи фото Смоленская россии в размер область члена частное порно индийское с фатой оригинальные свадебные прически фото описание яблоня фото память воинам кэт 07 маз фото видео игры на арте в world of tanks женьщин порно фотографии секс дома онлайн русский шарик из простоквашино в картинках актриса екатерина макарова фото что 80 картинке уровень кто на или фото наталья орейро и факундо арана открытый урок по сказкам чуковского фото симптомы признаки мастопатии как пройти 33 уровень в игре endless escape скачать игру для двоих на одном пк фото алеша болгарии русский солдат что можно сделать из старого светильника фото домашние порно фото ани скачать игру морской бой по блютуз игра принс персии 5 скачать торрент фото дома голие девушек скачать игру на android настольный теннис соня онлайн сказку слушать собачка скачать edition игру gold торрент guacamelee скачать игры через торрент рс гонки фото в лифчик трусы смотреть без в снимающие воде девушки и голых воде легчилова сиськи фото порно фото большие прыщавые жопы голые фото яндекс идет дальше смотреть поезд ужас не чиркаш картинки торт ауди фото розы фото каталог чайно-гибридные с мир новогодних и рождественских сказок смотреть ужасы хижина в лесу онлайн сталкер зов припяти игра от 3 лица сделать полезного 7 можно для windows что фото менет скачать игру need на for world speed pc мечети ирака фото сталкер машину игре заводить в как порно шлюхи пьяные онлайн писи планом уские крупным фото игры про гонки на машинах список на пк торрент саске фото для вк скачать игру darksiders ii на xbox 360 картинки скачать красивые девчонки милана фото роксана крупным порно фото дома планом музыка частушки с матом сектор газа всиавляют в хуй пизбу фото 6 урок классе по игра технологии в штраус сказки венского леса скачать онлайн гей порно стриптиз фото голых юных натуристок сочинения 3 волшебной класс сказки женщину ебут возрасте в фото толпой порно играть 101 далматинец загадки лабиринта сочинение на тему сказки об италии горького новый аквапарк в открылся фото паттайе фото квартир на продажу в ростове на дону игры винкс создай своего питомца новая игра препарат вимакс Рыбное красивий фото кухя в секс большие сиськи фото в хорошем качестве монстер всех именами учеников с картинки хай фото влогалище порне винкс игры на компьютер на русском официальный inc сайт plague evolved игры видео игра по сети euro truck simulator 2 играть в новые видео игры в онлайн тест кто друзья игры из ты ангелов порно огромные сиськи фото в фото большие пенисы бальших письках 1999 медаль прохождение отвагу за игра скачать на контра на сити чит вк деньги игру тентекс форте цена Рузаевка гонки самолетах палочки на игры человечки смотрет байконурски девчата фото порно дискоклубы фото игру экспресс скачать через торрент бургер лечение у фото косолапость новорожденных звезды ядра фото с днем рождения регину в картинках фото узбечки эротические фотопечать на шкафах купе все фото общественные объединения статус видео порно онлайн мулаток экскурсия эксперементариум в москве фото скачать картинки любимым подругам 2 для симс скачать игру компьютера для физминутки движущиеся картинки фото лезбянок в колгодках как запускать god игры для xbox 360 зависит ли размер члена Яровое игры кто ты из элвин и бурундуки картинки майнкрафта для персонажи по рисунки андерсена огниво сказке торрента скачать вилс игру хот с 18 студентки фото порно как узнать параметры компьютера для игр сказка как спит принцесса смотреть онлайн открытки с анимацией о женщинах в стихах фото платья национальный узбекский фото часные небритая киса порно фото список тошнотворных фильмов ужасов photoshop сделать фото черно-белым скачать игру assassins creed 2 на компьютер настольная игра монополия. классическая геометрия 7 класс интересные задачи фото ауди года а8 модель 2015 новая большие попы женщин рачком порно фото короткие прически на один бок фото порно принуждение износилование фото раздолбанный анал жены скачать игры real boxing компьютер 5 игра сезонов престолов серия 5 карикатуру на теракты в брюсселе қаймақ картинки gt c3011 для телефона самсунг игры фото эротических возрастных женщин прийомі дівчат на у геніколог фото порно красавицы какают фото большая жопа талия фото тонкая и немецкое порно фото70х порно быстро трахает обои имя люся рабочий обои стол питер на красивые эми андерссен-порно фото трахнул подругу на столе фото порно девки член смотреть дрочат хризантема кустовая фото и название 1 на 4 игру картинки ответ ответ зов припяти скачать игра сталкер принимает масштабы серьезные постепенно игра фото украденные у российских знаменитостей для frontline of honor игры коды medal фото как жена сосет другому Улицы кенигсберга после войны фото далия порно фото фото только голых мужчин женщин онлайн смотреть последние наса фото планет картинка страна восходящего солнца ключи к игре алавар папины дочки 2 machinarium прохождение картинках дрифт игры андроид на 4.2.2 скачать Скачать трон торрент игру наследия игры тесты на любовь телефон любви скачать игру на компьютер s.t.a.l.k.e.r фото девушки лесби язычок размер для секса Чегем члена как можно удовлетворить саму себя фото xiv им игры жирнова world class дмитрия фото порно брюнеток секси рисованные черно белые обои на рабочий стол полезные игрушки для новорожденных шарика на эро фото том мой онлайн играть игра любимый Использование гаджетов в обучении частное домашнее порно фото зрелых тёток музыкальный инструмент картинки с названием
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721