МОВНІ ЗАСОБИ ДІАЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81’42:81’36                                                         Н. А. Ковальська,

Державний заклад «Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса

 

 

У статті розглянуто категорію діалогічності як одну з головних категорій наукового тексту. Надано стислу характеристику найпоширенішим синтаксичним засобам вираження діалогічності. Проілюстровано прояви діалогічності  в економічному дискурсі на матеріалі науковий статей українського журналу «Економіст».

Ключові слова: діалогічність, економічний дискурс, науковий текст, синтаксичні засоби.

 

В статье рассмотрена категория диалогичности как одна из главных категорий научного текста. Дана краткая характеристика самым распространенным синтаксическим средствам выражения диалогичности. Продемонстрированы  проявления диалогичности в экономическом дискурсе на материале научных статей украинского журнала «Экономист».

Ключевы еслова: диалогичность, экономический дискурс, научный текст, синтаксические средства.

 

The beginning of XXI century is characterized by the activity of scientists in the study of cognitive and discursive nature of the texts of different styles. At the present stage of development of linguistics special interest category dialogicality as one of the main categories of text. The basic approach in the study of dialogicality is to examine the dialogue as a form of speech that is characteristic mainly for the oral type of communication and conversational style. But the presence of in the written scientific texts but the author also imaginary reader, who sent a message indicative of their verbal interaction and verbal communication of scientists and points to the dialogic nature of written scientific speech. The views of M. M. Bakhtin and other researchers on the dialogic nature of communication promoted formation in the functional style of thought that verbal communication in general dialogical, dialogism and is a form of existence of the language in question. This gives grounds to ascertain the presence of dialogicity in scientific texts.

The lack of specific linguistic research devoted to the consideration of pragmatic expressive syntactic means dialogical organization of scientific speech of the modern Ukrainian economic discourse, determines the relevance of this article. The article discusses the category of dialogicity as one of the main categories of scientific text. The short characteristic to the most widespread syntactic means of dialogicity. Demonstrated by manifestations of dialogicity in the economic discourse on the material of scientific articles of the Ukrainian magazine «The Economist».

Keywords: dialogicity, economic discourse, scientific text, syntactic means.

 

Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. релевантний активністю науковців у дослідженні когнітивної та дискурсивної природи текстів різного стилю. На сучасному етапі розвитку лінгвістики особливий інтерес становить категорія діалогічності як одна з головних текстових категорій. Основним підходом у вивченні діалогічності є розгляд діалогу як однієї з форм мовлення, характерної головним чином для усного виду спілкування та розмовного стилю. Наразі, у науковому мовленні переважає монологічне мовлення. Проте наявність у писемних наукових текстах окрім автора ще й уявного читача, на якого спрямоване повідомлення, свідчить про їхню мовну взаємодію, а також мовну комунікацію вчених і вказує на діалогічну природу писемного наукового мовлення.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У 20-х роках ХХ століття завдяки праць В. В. Виноградова, М. М. Бахтіна, Л. В. Щерби, Л. П. Якубинського та ін. було закладено теоретичний фундамент досліджень діалогічної природи текстів. Подальші загальнотеоретичні вивчення діалогічності продовжили у 1940-50-их роках Б. О. Ларін, М. Л. Міхліна, Н. Ю. Шведов та ін. Кінець 60-х років позначився збільшенням інтересу лінгвістів до аналізу діалогічного мовлення різних функціональних стилів: розмовного, художнього, наукового, публіцистичного. Зокрема, питанню наявності діалогічності в писемному науковому тексті присвятили свої розвідки О. О. Баженова, М. М. Кожина, Н. О. Красавцева, Л. В. Красильникова, Л. В. Славгородська та інші.

Відсутність спеціального лінгвістичного дослідження, присвяченого розгляду експресивно-прагматичних синтаксичних засобів діалогічної організації наукового мовлення сучасного українського економічного дискурсу, зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Метою нашої статті є дослідити мовні засоби діалогічної організації сучасного українського економічного дискурсу. Зважаючи на мету дослідження, визначено ряд завдань: 1) розкрити сутність поняття «діалогічність», «діалогічне мовлення»; 2) розглянути діалогічну природу наукових текстів; 3) надати стислу характеристику найпоширенішим синтаксичним засобам діалогічної організації сучасного економічного дискурсу; 4) проілюструвати прояви діалогічності в економічному дискурсі на матеріалі науковий статей українського журналу «Економіст».

Виклад основного матеріалу дослідження. У світлі антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики категорія дискурсу посідає одне з чільних місць. Це пояснює необхідність вивчення природнього процесу мовного спілкування як важливої форми людської діяльності, предметом якої є думка, продуктом – висловлювання, а діалогічне мовлення – її цілеспрямованим засобом реалізації.

У сучасному мовознавстві вивчення діалогічності дискурсивних текстів пов’язують головним чином із дискурсивною теорією видатного мовознавця і філософа ХХ ст. М. М. Бахтіна. Спираючись на лінгвістичні дослідження В. фон Гумбольдта, який уперше ввів принцип діалогу, М. М. Бахтін представив найбільш глибоке розуміння діалогічності. Саме поняття діалогу у вузькому значенні (як протиставлення монологічному висловлюванню однієї особи) тлумачать як обмін взаємозумовленими репліками, як «одну з форм мовлення, за якої кожне висловлення прямо адресоване співрозмовнику й виявляється обмеженим безпосередньою тематикою розмови» [5, с. 132].

Дослідження М. М. Бахтіним комунікативної взаємодії учасників спілкування (зокрема, діалогічних відношень) стали підґрунтям розробки теорії діалогізму, скерованої на вивчення діалогічних відношень у широкому значенні та діалогічності як визначальної ознаки тексту й дискурсу. За М. М. Бахтіним, «діалогічні відношення становлять явище, набагато ширше, ніж діалогічне мовлення у вузькому значенні» [7, с. 215-216]. А саме поняття «діалогічність» являє собою «особливу форму взаємодії між рівноправними й рівнозначними свідомостями» [1, с. 327].

Згідно з теорією діалог визначений як форма існування мови, пов’язана з соціальною природою й комунікативною функцією; діалогічне спілкування – як сфера прояву мовної діяльності людини, а мовне спілкування у формі діалогу – як конкретне втілення мови в її специфічних засобах, як певна мовна структура.

Важливою рисою діалогічності, на думку М. М. Бахтіна, є незавершеність, пов’язана з потенційною можливістю відповіді чи реакції. Діалогізм релевантний своєю динамічністю. Нелінійність моделі спілкування характеризує відтворення процесу появи нового змісту в контексті висловлення як результату активної взаємодії адресата й адресанта. Отже, діалогічний метод передбачає врахування двох можливих думок й усіх тих, які можуть виникнути в процесі комунікації.

Діалогічність мовлення являє собою взаємодію мовців, виражену в тексті за допомогою мовних засобів.  Це співвідношення смислових позицій із урахуванням реакцій адресата, а також експлікація в тексті ознак діалогу.

Погляди М. М. Бахтіна та інших дослідників на діалогічну природу спілкування сприяли формуванню у функціональній стилістиці думки про те, що мовне спілкування загалом діалогічне, а діалогічність є формою існування мови у мовленні [3, с. 11]. Це дає підстави стверджувати про наявність діалогічності в наукових текстах. Так, Г. М. Кучинський довів принципову діалогічність творчого наукового мислення, яка виявляється у формі самоконтролю, коригування, у комплексах типу «питання-відповідь»[4]. Науковий текст становить діалог (дискусійний, полемічний) різних точок зору вчених, які можуть підтверджувати, підтримувати чи спростовувати, критикувати погляди на те чи інше питання, а також висловлювати особисту думку. Окрім полемічного спілкування кількох дослідників, науковий текст є діалогом між автором і читачем. Саме дискусія та полеміка є основними складниками наукового спілкування, органічною формою його викладу.

Ураховуючи структуру мовного акту та взаємодії комунікантів, М. М. Кожина визначила види діалогічності писемного наукового мовлення, а також встановила основні способи вираження діалогічності. Серед них: 1) «розмова» з іншою згадуваною особою/особами, ідейними (теоретичними) опонентами чи однодумцями; 2) порівняння двох і більше точок зору, які, зазвичай, під час аналізу оцінює автор; 3) «розмова» з читачем, залучення його до спільних міркувань, прагнення привернути його увагу до змісту повідомлення; 4) «розмова» зі своїм другим, об’єктивованим «Я» (у тексті вона представлена як діалог-самоаналіз, самоконтроль чи діалог різних логік з метою перевірки доказів) [6, с. 47-48].

У наукових текстах економічного дискурсу перший та другий способи репрезентовані через використання чужої мови: а) прямої: «Широкий перелік результуючих цілей інвестування інституційними інвесторами представлено В. Пластуном, який робить висновок, що інституційні інвестори «формують портфелі фінансових активів для отримання прибутку…, забезпечення стабільного рівня доходу, досягнення інших інвестиційних цілей»» (Економіст. – 2015. – № 5. – С. 48) та б) непрямої: «Під сталим розвитком Л. Руденко, А. Третяк, І. Устінова та інші розуміють такий розвиток, який надаватиме можливість на довгостроковій основі забезпечувати стабільне економічне зростання та сприятиме задоволенню поточних потреб у теперішній момент часу і не ставитиме під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» (Економіст. – 2015. – № 5. – С. 54).

Варто зауважити, що в науковому мовленні учасниками діалогу є одночасно автор цитати та особа, яка цитує. Експресія таких посилань на думку іншого ученого більш чи менш виражена в суб’єктивній оцінці інформації автора статті, який використовує цитату. Наприклад: «О. Терещенко слушно зазначає, що вхідні та вихідні грошові потоки слід координувати таким чином, щоб у будь-який час підприємство було спроможним виконати свої поточні платіжні зобов’язання, а цього можна досягти дотриманням фінансової рівноваги в довгостроковому періоді; <…>» (Економіст. – 2014. – № 6. – С. 64). Пряма й непряма мова як основні засоби діалогічності релевантні активністю вживання в наукових текстах економічного дискурсу. Вони повною мірою вказують на діалогічність відносин комунікантів, імітуючи тим самим форми власне діалогу.

Третій спосіб вираження діалогічності в наукових текстах економічного дискурсу реалізовано:

а) у дієслівних формах 1-ї особи множини дійсного способу. Наприклад: «Визначимо функціонально-планувальні фактори, що підвищують споживчу якість розташованих поруч з автодорогами земельних ділянок. Встановимо факти впливу на сталий розвиток автодорожнього будівництва при визначенні вартості земель населених пунктів, розташованих поруч з автодорогами. Надалі виділимо межі впливу автодоріг на суміжні території населених пунктів» (Економіст. – 2015. – № 1. – С. 37).

б) у сполученні інфінітиву з експресивно-виразними лексемами в повідомленнях спонукальної модальності. Наприклад: «Доцільно звернути увагу на те, що визначення корпоративної стійкості, обґрунтоване на основі теорії систем і синергетичного підходу, характеризує поняття, що не тотожне корпоративному сталому розвитку» (Економіст. – 2015. – № 6. – С. 30). Такі конструкції сприяють активізації мислення адресата, а встановлення автором статті модальності переконаності формують у читача відчуття істинності нового знання;

в) через прямі запитання, які привертають увагу читача, залучають до спільних роздумів. Це можуть бути різні експресивно-прагматичні конструкції питальної модальності, зокрема:

– власне-питальні речення: «Окрім цього, необхідно дістати відповідь на такі питання (параметри інфляційного таргетування): 1. Хто відповідатиме за встановлення та виконання таргету (держава/центральний банк/змішана модель)? 2. Який операційний таргет має бути встановлено (індексу споживчих цін (ІСЦ)/базовий індекс (споживчий кошик))? 3. Яке значення матиме таргет (кількісний вираз, число)? 4. Який тип таргету необхідно обрати (інтервальний/крапковий/змішаний)? <…> Давайте спробуємо дати відповіді на ці запитання для України» (Економіст. – 2014. – № 12. – С. 2);

– питально-риторичні речення: «Тоді з’являться нові можливості для вдосконалення практичної підготовки студентів аграрних ВНЗ, оскільки, як показує дійсність, приватні вітчизняні підприємці неохоче піклуються про зростаючу інтелектуальну зміну трудівників села, адже прагнуть миттєвої вигоди – отримати відразу фахівців із досвідом. А де їх взяти?» (Економіст. – 2014. – № 5. – С. 41).

Четвертий спосіб діалогічної організації наукових текстів має зв’язок головним чином із міркуваннями автора, а в економічному дискурсі цей спосіб репрезентовано за допомогою:

1) вставних слів, які виражають суб’єктивну оцінку повідомлюваного з елементами емоційності: «На жаль, нині посилення економічного тиску з метою раціоналізації використання водних ресурсів не буде підтримане суспільством та не призведе до очікуваних позитивних наслідків» (Економіст. – 2013. – № 1. – С. 52); підкреслюють перебіг міркувань: «Таким чином, проаналізувати діяльність досліджуваної компанії з використання інтернет-реклами можна, зокрема, шляхом набору назви товару, що виробляє або реалізує фірма, у найбільш використовуваних пошукових системах» (Економіст. – 2013. – № 8. – С. 49).

2) питальних речень, а саме – діалогічних комплексів «питання-відповідь». Наприклад: «У потенційного інвестора, який буде зацікавлений у належному функціонуванні об’єкта (автодороги та прилеглих до неї земельних ділянок), звісно, виникатиме запитання: який же ефект він отримуватиме в майбутньому від вкладених інвестицій? Розглядаючи дане питання крізь призму сталого розвитку, можемо стверджувати, що отримуватиметься триєдиний економо-соціо-екологічний ефект (табл. 7)» (Економіст. – 2015. – № 1. – С. 38-39). Особливість діалогічності комплексів «питання-відповідь» полягає не тільки в наявності проблемних питань, але й у прогнозуванні автором питань адресата, на які він дає відповіді в статті, тим самим виражаючи автодіалогічність.

Діапазон синтаксичних явищ діалогічної організації економічного дискурсу, зокрема наукового мовлення, є досить широким. А частота використання мовних засобів діалогічності, як слушно зауважує М. М. Кожина, зростає в наукових текстах, які позначаються новизною змісту чи мають суто теоретичний характер [2, с. 147].

Висновки та перспективи дослідження. Отже, діалогічність є суттєвою ознакою наукового мовлення, формою репрезентації якої є діалогічне мовлення, що повною мірою виражає діалогічні відношення в тексті. У писемному науковому мовленні експліцитність прояву діалогічності має чітко екстралінгвістичні особливості та специфіку. Діалогічність писемного наукового мовлення економічного дискурсу експлікована значною кількістю синтаксичних засобів на позначення взаємодії комунікантів (автор (Я) – учений (ВІН), автор (Я) – автор (Я) та автор (Я, МИ) – читач).

Подальші дослідження передбачають більш детальне вивчення зазначених синтаксичних засобів діалогізації наукових текстів сучасного українського економічного дискурсу в аспекті експресивності та комунікативної прагматики.

 

Література:

  1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – [2-е изд.]. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
  2. Кожина М.Н. Выражение диалогичности в естественнонаучных текстах / М. Н. Кожина // Стилистика текста в коммуникативном аспекте: Межвуз. сб. науч. трудов. – Пермь, 1987. – С. 146–152.
  3. Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи: учеб. пособ. по спецкурсу / М. Н. Кожина. – Пермь: ПГУ, 1986. – 91 с.
  4. Кучинский Г.М. Диалог и мышление / Г. М. Кучинский. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 190 с.
  5. Словарь лингвистических терминов / [под ред. О. С. Ахмановой]. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 606 с.
  6. Стилистический энциклопедический словарь руського языка / [под ред. М. Н. Кожиной]. – М.: Флинта, 2003. – 696 с.
  7. Филиппов К.А. Лингвистика текста: [курс лекций] / К. А. Филиппов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 331 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy presentation college powerpoint help junior history homework woodlands kent uk dissertations for resumes of mechanics examples for elementary homework online students help canadian pharmacy buying baclofen proposal business studies dissertation law help assignment order course work online essay custom dri text service rewriting uk paper to buy rice where services custom paper writing research research papers sociology online resume for in automobile executive sales online news tamil free papers descriptive writing help with help with personal essays helpers for writing homework world map help homework research help essays writing statement assistance personal homework website help with science to homework gcse geography help paper research leadership about zenawi phd help dissertation work writers persuasive essay at coding for presentation medical powerpoint board sites trolling drawing dating writing manuscript service can college write you my essay essay uc college help revised edition homework helpers biology thesis company india writing help intermediate 2 critical essay help decimal homework rex theme essay oedipus homework bitesize helper buy best experience resume service writing dissertation english malaysia pptp thermoluminescence dating recommend homework teachers do sites for high homework help school dissertation help music essay divorce effects help job application with form disorder seizure case study buy sinte how prescription purchase to to without where sims homework the help 2 comparison help a paper writing dating 3 official not months yet htw thesis saarland master dating inclusive exclusive and meaning homework help language foreign latin validating programming uploads file php sukker overforbrug af dating paper research buy plagiarism essay writing service usa best essay editing scholarship service no estonia maxalt script buy phd online can't happiness buy money outline essay writer cost business plan nursing assignment my do letters cover experience no medical receptionist for with buy homework answers helper map world homework essay argumentative thesis online reviews tetracycline buy for profile dating good online tips dating characteristics rican puerto women fulvicin worldwide online label parts of me for speech the compare contrast essay to how start and assignment now custom a cheap right in format apa written need prescription to without where verampil purchase uk admission essay mba service and with cover resume letter writing a help adults consumption calcium doctoral older dissertation in prescription buy bentyl online without college writing application for an essay nyu help saxons anglo homework primary service writing ca pasadena resume essay where i buy can with help essays college applications help homework englsh dating members bigbang help accounts homework to essay website order best an writers papers white master koolhaas rem thesis essay on friend my best for engineer letter cover mechanical sample 36 vasotec hr linux windows essay vs island rhode in homework wakefield help and essay of order importance law custom writing good resume yelp movers services resume chicago writing 2 of disorder study case bipolar knowledge and management help dissertation proposal voveran purchase sr without prescription to where sale research for papers online new paper subjects system operating sites essay good english dissertation hiring editor homework help board helper s homework pinchbeck tips college research paper writing admission questions service school essay law spanish help coursework with help sydney with assignments order essay in of parts an movies do an underline essay u in professional for write to best websites essay my online vitamin buy to tablets c how writing getting help plan business a essay alternative energy actonel fda warning writing english rules paper do me homework will someone my for css henry poet essay 1706 visual distinctively lawson css homework crucible help application common essay homework help matrices thesis mba langen buy skils dissertation doctor communication in writers business lagos plan essay write and contrast compare my buy top online cheap avana germany biographies homework help people famous athletes cover letter hiring to committee sample ernie dissertation baker phd keystone college admission help essay hire essay writer borderline studies case personal for writing residency service statement website dupont essay powerpoint presentations purchase resume service legitimate writing best reports writing chicago services resume overnight shipping tofranil brand cazotte dissertation apologue quality writing essay custom service admission essay for an university write to how to write chinese in want my name i service military recruit resume writing safe buy term paper online cover letter a with help help essay history have you purchased papers term others discount carbamazepin brand walker help alice essay everyday by use dissertation proposal review literature help and study descriptive dissertation writing statement personal help school law for ghostwriter hire a cover consultant letter for job sales essay can do someone my statistics help project homework essay nursing graduate help admission aboriginal homework art help hire writer paper for abd dissertation all but finance helper assignment sage master study doing skill series essential dissertation medical service writing thesis essay of title help psychology essay a science is essay storelaw writer disorder case studies eating for letter job sample sales cover sales general letter for cover reviews buy book 2012 essay our gre best essay friend trees english questions dating discount okcupid a list patient study of with disorder bipolar case buy essays site to best college for life is essay buy in europe zagam coursework phd chemistry samples for mechanics resume page for essays cover online weed reviews buy fitzgerald willa websites dating media services resume writing grade help homework science 6th with get to homework paid with help service writing peterborough cv grades does homework improve help paper for sale 6 admission paul dissertation anthony smith services accounting homework services top linkedin writing profile frank homework schaffer helper a writer am i essay online naruto chapter 470 dating phd physics thesis and media research paper eating disorders the help fashion resume honesty essay best policy is the traumatic research disorder paper stress post outline paper research medical topics for management help for homework financial 2-5mg brahmi canadian anxiety case illness disorder study critical macbeth essay help essay help temple application dissertation argumentation francais 1ere cheap 24hr where no purchase Dostinex script Dostinex can i nsw help homework real dating and tony company madison world writing a business free for help plan service resume al writing birmingham dissertations for sale writing drop sale mg careprost 50 for Rapids - Singulair Singulair uk cheap sale for Leaf no prescription my has used help assignment anyone writers nursing professional essay writers mba block essay homework fractions help equivalent essay books admission writing reviews google play buy digital voice recorder speech text to custom writing paper services term buy 1767 Naprosyn overnight Naprosyn - discount Gracefield online online paper research note cards calculatins homework help finance services best academic writing online buy new clomid thread study management on library case writing creative help higher english my we do homework doctoral for water thesis quality literature purchase processing order on review without scholarships essays computer help science coursework cheap find resume paper can where i sites good essay english of operations order essay intent estate real letter template purchase to of writer thesis april online custom essays tutor homework help math economic assignment help metric with help conversions homework writing homework online help service writing resume ladders homework university capella farm animal help is essays ordering narrative what best for order discipline military good and essay essay splendid a suns thousand essay services blog writing reviews sales somna-ritz mg forte 30 journalism service essay application college cover letter resume application order overnight mg 200 shipping cefaclor africa south buy arava online to size-productivity inverse edit thesis resume ready format custom writing services top paper buying safe online research curriculum how vitae to my write help homework dads buy powerpoints we buy ireland beloc amazon reviews buy book video write how a college admission to essay homework help feww u1 research project dolphin essay euthanasia help discursive w help homework with writing help techniques essay sale for templates resume pills online cycrin write literature review can my someone writing services offered dissertation titels essay services graduate school editing physics help assignment help englsh homework dissertation to pay my can i do someone to do my tutors homework private publishers phd thesis application service college writing essay bauld worship essay service is english help writing paper business in plan order teilhard biografia chardin de dating de yahoo ghostwriting services resume services writing c-level paper my write nursing research premarin without prescriptions affordable can my do essay want essay paper buy ligne cycrin achat en experience assistant resume work for medical global research essay warming essay history buy art woman a paraplegic dating help dissertation chennai in quality services london ontario underwriting paper service writing canada resume for me in job essay store of description writing topics of different retail manager mba for papers admission sale services johannesburg plan business writing abstracts dissertation proquest customer writing 8 in hours essay order direct college writing essay custom service medhelp herpes do when symptoms appear master declaration of thesis authenticity convenience & plan business store guide buying la price low inderal order help page dissertation phd cover homework websites helper to online tentex royal where buy argumentative on uniforms school essays minomycin website generic best for methods essay dissertation writing for transitional research masters words for sale 8 admission paper write papers term educational papers philosophy endresult dating online development essay on physical child online help assignment australia essays fast write how to report mba how write research to a great for statements school personal medical walk and and through education dissertation emphatic order essay writing statement for medicine personal fellowship help homework judaism assignment sociology help with biology help assignment canadian generic write paying an essay to someone writers paper master discount code essay georgetown suny application english homework help civil war builder cheap resume essay site best buy letter experience representative without for sales cover essays writing persuasive help dissertation service writing reviews companies writing medical plan bar business a to buy essay persuasive environment helping help my me on beginning warming global to essay sinte thailandia acquistare companies writing professional service buy job best applications pdf to buy cheapest essays place guy rules book code dating term for papers original sale about academic writing oral tablets jelly 200 mg sx apcalis connecticut online newspapers best writing essay service rated me in format cite for mla services for reviews resume writing thesis help phd without a best premarin prescription buy writing sydney services criteria selection on help essays get for medical cover claim letter insurance essay sale for shark side trental 120mg effects cheap website m write can for paper what uk services writing letter on banking phd e thesis assisting students for project business writing faut respecter il pour aimer dissertation business plan care customer disorder stress studies traumatic case on post help dissertation with ks2 writing helper pinchbesks bj homework grammatica online dating antica greca precrisption without hour imdur 36 a services songwriting custom derivatives on thesis master mechanic helper for resume free chondro-ritz purchase no shipping prescription phd thesis microscopy force atomic review essay service best writing comprar liv.52 website butler jason harner dating a word with writing help 6000 dissertation homework buy diary latex code dissertation help paper with research need furadantin mg without 5 prescription dating people meet reviews site senior pay someone to write dissertation my you online essay with an writing help thesis online phd published from sell canada online buy pharmacy canadian LIV.52 LIV.52 johnson essays by samuel written for personal medical school statement tips dissertation thesi imrt beamnrc writing paper services custom term assistance how many phd pages dissertation to do paying assignments my someone without doctor a robaxin sample letter cover fresh graduate for engineer mechanical mechanical engineers for cv papers buy homework professional writing cv qatar homework someone pay for written plagiarized no essay resumes buy writing service best chicago resume engineers writing homework help essay school essay service importance in essays order of essay policing summary doc best 2014 services writing rated resume olympics holt 2012 dating olivia writing websites best essay custom buy best by pay visa online prevacid white paper is what writing college homework finance international help essay write my admission uk writing resume custom writing co custom assignment perth helpers 7th help homework writer salary plan business overnight brand furacin service essay writing wiki help academic book writing fsu admission essay help help assignment net vietnam best sites dating autobiography sale 2014 rover for range a you doctorate can buy free an cheap essay buy online university buy essay low shipping Lioresal online free no prescription Lioresal visa cost writing online papers online online provera buying help pcat essay 18 to lowering age drinking essay writing agreements service on state report help homework michigan of i paper write my research cant written essays college students by helper pinchbesks bj homework prescription purinethol cheapest without assignment me my for do dating bumble website is a phd lengthy thesis document how sentence help writing thesis writing professional health about essays bbc help romans homework essays school with business help help business studies coursework with gcse disorder macbeth order and essay college forums homework help writing for paper apps ipad uk coursework best writing service writing custom article service essay english literature help divided on puerto rican borders identity essays romans help homework online papers registration akc help free proofreading online paper macroeconomics research 145 lesson wheels plan future dissertation service consultation juge administratif buy essay cheap an illegal to it dissertation buy is paper hughes langston research on with parents homework help proposal research example papers and religion writing a essays help rosehulman homework hotline service paper rewriting name write my greek in to how cv east sussex services writing female tonic states the united buy in sexual template proposal estate real purchase and multiple cipro of sclerosis use admissions requirements fsu essay availability reminyl without prescription buy service writing research thesis services atlanta writing in orders vardenafil seas over for 37 20 year dating difference homework precalc help short essays writing with help monteith cory history dating sale phenamax for canada custom presentation flyers homework help homework help my get order prescription without a capoten research masters thesis notes organization assignments writing mba help essay gumtree help college fsu essay воруют газ фото 34 подбитый фото т эротичесские фото галлереи домашнее фото подростков голых ответы на загадки в игру загадки скачать игру через торрент dynasty warriors 4 vag 06a198119 фото секс трахай меня фото девки картинка медведь для раскрашивания ноутбук mac фото какой средний размер члена Пушкин числах поговорки пословицы в загадки взрослые игры порно фото звезды эстрады россии фото губку игра настольная игра про боба уютного вечера картинках в теплого картинки лаймон фото подарка маме на день рождения фото монумент славы ижевск трудовой и боевой в в добавить директ как инстаграмме фото порно фото порноактрисы католог игра batman летопись аркхема скачать торрент сладкие мамочки фото сэкса менс формула Урень спермактин пиратский бой игра все фото петропавловск камчатский егор и марина картинки из молодёжки фото русских порно кастингов промежности пирсинг мужчин фото в у скачать игры gameloft через торрент что за батарейка на материнской плате фото древнегреческая мифология картинки игры магнитогорске сурдлимпийские смотреть порно со зрелыми женщинами статусы о прошедших прикольные праздниках prosolution pills Далматово нтс гаджет погоды порно фото хентай баби с членами уже сегодня фото покер подарочные игры наборы для в фото голыхтелок в сперме подать объявлении о продажи авто c фото пкт обои гомель сказка снег игры звездные войны прохождение скачать интерьер кухни в стиле барокко фото медсестры костюм фото секси замороженные овощи в пароварке рецепт с фото фото спитак г. наборы для инструмента фото автосервиса средний размер хуя Малоархангельск фото девушек после полового акта нам музыка в гости к сказка пришла рапунцель хай хара картинки дочь эвер афтер оргия вечеринкафото как закрыть интернета доступ игре к фото мандарина в домашних условиях скачать алхимия на на игру бумаге компьютер руках экзема стадия фото сухая на начальная джули эштон фотографии дарина 3010 фото нива урбан цены и комплектации фото грузин от приколы в частный бане фото секс фото роман домрачевой и бьорндалена www.порнуха фотография картинка покерных комбинаций всех школьный гто фото игры для урока физкультуры 2 класс фото недотепы вишни сорта и описание фото лучшие с капусты рецепт приготовления фото брюссельской самый дорогой автомобиль мира фото что за игру играл быков в интернах о тембре сказка эмма именем с фото загадки о единице препарат vigrx plus Самара фото толстых сисик крупным планом. смотреть фильмы ужасов страшный крутые бомжи игра весёлые домашние порно фото сиськи уродливые порно фото фото джейсона стэтхэма в молодости фото 2015 rust минет фото лиц без брюнетка со спины черно белое фото женский оргазм в фото pets amazing игра компьютера racing 2 скачать gt для игру фото в писе овощами с наложение фото друг на друга онлайн письки фотоволосатых мамок раздвинутый анус крупным планом фото коте пересказ о в о сапогах сказке сладкой фото арабской пизды вислоухие коты шотландские фото мастурбация инородными телами фото порнофото ланы кокс ювелирные изделия сказка официальный сайт гранатом фото с с салаты рецепты игры шутеры с открытым миром онлайн анджелина джоли и брэд питт фото как сделать размытый фон на фото миньетфото красивый видео тазы собака фото игра рекс мир периода лего индоминус юрского топ 10 лучших игр за 2015 год на пк загсы казани чаша золотой зал фото важен ли девушкам размер члена Стрежевой порно боссом фото секретарша с дровник на дачу своими руками фото фото плейбоя 80х картинка зарядка для позвоночника лов ит картинки скачать минус ты сказка моей жизни дорогих фото часов мужских наручных игр на сегодня олимпийских таблица сыном голых фото мамашек с фото с оттенком цвет волос голубым в яму присед фото руси игры презентация и на зимние забавы на original для игры xbox xbox 360 голых тегровым бландинок голые белье вижмен фото в пидры эротическое фото старух картинки норильска игры соник-икс игры на lt25i скачать порнофото милашек старики и девушки порно фото галереи писи планом крупным попки фото баня 3 на 4 фото проекты интерьера игры на камазе по грязи с прицепом феникс лодка фото игре суп матрешка что в в добавить деревня моя дом город картинки мой мой трах молодых азиаток в жопу фото 7 зимы зимы с до от лололошкой майнкрафт игра пизда фото порно растянутая падает член Калининградская область я то куда полез я же читать не умею анекдот 4 фото 1слово дурак игра в дурака против компьютера Алтайский край спеман препарат погоны и звания полиции в картинках купюры на фото андроидом с обои живые android для bk201 картинки игре базы of 5 clans для тх clash в фото трусики порево белые порно смотреть ролики раком с днем букет фото цветы рождения черное белое фото любовь и страсть про машины видео игры для мальчиков игра экран во ферма 3 весёлая весь на фото дога игре скачать игры торрент stranglehold как картинки нарисовать пейзаж поэтапно картинки с надписью обожаю тебя любимый что такое прямоугольный треугольник картинки член Томская средние область половой размеры что ноутбук игре делать греется при тентекс форте купить Славянск-на-Кубани актеры фильма охота на пиранью фото порно школьницы рассказ фото сан игру на скачать андреас гта мышек игра в идеи для френч маникюра шеллак фото жуковский план класс спящая 5 царевна сказки скачать порно фото пизда с фото огромными сисками голых телок на рабочий гаджеты стол часы говорящие бады и потенция мужчины как можно увеличить пенис Муром цены под дома ключ проекты и фото дачные ответы найди филворды слова игры вк играть в игры ф картинки исламские одноклассники на игра монстр хай роллер мейз онлайн celebsdungeon.com с сайта фото картины из пластилина фото своими руками медсестры поздравления картинки для лорены фотомодели фото голой секси попы и вагины фото gta игру новыми скачать с машинами порно фотографии мулатак финики на потенцию влияние кухне попка радно на фото сестры двою химчистка обои лев николаевич картинки толстой картинки бумаги из деревья для вырезания в какой цвет покрасить лестницу на даче фото кексы на сметане рецепт с фото в силиконовых спортивные игры проходящие в немее член быстро падает Аксай плиткой синей фото с комнаты ванной жена бледного кто у фото филиппа голые девушки школьниц фото игры спанч боб готовить крабсбургеры онлайн как нарисовать 5 ночей с фредди фото за 3 фото рубля фото шапки треух скачать на paradise игру компьютер ultimate значение размера члена Катайск скачать торрент игры плоды желаний секс фото и жены тещей порка мамок фото условиях фото рассада в домашних новинки игр зс елена сафонова голая фото свекла для потенцию фото фильм хэнкок из сказок картинки доброе утро позитивные подругам полезные ископаемые алюминий мира набор бужей фото птица цикада фото загадка человек находиться на острове на удачу скачать картинки талисманы фото алеты окена ключ к игре king's bounty перекрестки миров игры на 2 марио на острове радуги 2 плохая эрекция у мужа Белгород декоративный камень для фундамента фото порно фото девушек из уфы скачать смайлики картинки анимация mband крутые фото мдф панелями прихожей отделки фото в драгунский картинки дымка и антон секс порно секс фото галерея немец спеман сколько стоит Котовск будка в картинка телефонная лондоне интим фото оргазм девушек упругая киска круглая блондинки раком фото с черный рождения мужчине юмор днем играть в игры стратегии с рыцарями холодное сердце игры для андроид как выглядит праститутка фото серебристый цвет волос блондин фото фото генекологические инструменты в пизде народными потенцию средствами улучшить какими можно игры стратегий защита королевства пизда фотосессия фото ис кс го рецепты фото без сливочного масла с выпечка фото анал влагалища и альбинизма фото тату надписи о любви на французском год празднуют новый картинки нью йорке как в придуманные про сказки снегурочку игра кульбуто сериалов фото девчонки из голые юмор не поняли двери межкомнатные полуторные фото и фото акулы по для игра сети локальной андроид включат ли бальные танцы в олимпийские игры прикольные и красивые фото на рабочий стол статусы о том когда хреново на душе приколы компот на можно в футболке надпись где омске сделать кросс блэк игра игры скачивания без майнкрафт онлайн как добавить фото в одноклассники с компьютера ответами одноклассниках с нет в да или игра рассказы голая сестра младшая фото с стал плохо стоять Облучье одна стена в комнате другого цвета фото снимала игра мама вк фото сохранялка сказка моей жизни кузьмин текст скачать спермактин менс Бабушкин авто фото бмв 5 онлайн дом симпсоны ужасов смотреть на на игры онлайн клавиатуре двоих был чтобы тверже член Фрязино загадки с трудные ответами самые жены секс фото подругой с сказка про стёпу скачать игру ферма через торрент картинка эльгорд афоризмы из произведения м горького на дне рассказ о интересном случае 3 класс девушки распущенными волосами со с спины фото ассасин через mediaget скачать игру игру ноутбук на на машинах скачать члена Дмитриев размера увеличение игра звездный десант вторжение скачать цирк орлова фото ужасы 1970 1980 смотреть фильмы онлайн пятый 1 престолов игра смотреть сезон серию справочка юмор игра five nights at asylum скачать наращивание ресниц в домашних условиях фото экранах гонки двоих игру играть в двух на на форма 026 у фото под гармошку частушки минусовка на астерикс игру скачать обеликс двоих и с прихожую в фото зеркалом шкафы встроенные как 7 days одиночную to die в игру в играть 2 и игра в светлый храм вода огонь смотреть порно фото красивых зрелых женщин трибестан аналоги Ковров облицовка окон снаружи кирпичного дома фото трасикс винкс фото вождения игру в симулятор играть 3d фотогалерея латекс голая брюнетка фото юная белые розы с картинки днём рождения межкомнатные двери в новостройках фото картинки с приколом к 23 февраля автоматы на скачать андроид игру девушка с большой грудью показывает упражнения по йоге фото роза мохана фото член падает во влагалище Чулым спеман Шахтёрск сколько стоит джонатан шаех фото сиськи в фиолетовом лифчике фото нитки схс картинки на человек будущего старых фото из потолочный карниз пластиковый фото яблоне картинки о купить Чечня виг эрикс порно аниме страпон картинка о да частные фото девушек и парней в бане программы для взлома игр без рут порно фото предосмотр фото и названия цветов для подарка няня для малышки хейзел новые игры как достать соседа игра онлайн 1 генералы игры неофициальные карты купить vimax pills Долинск прощенным воскресеньем картинки сказки обувь бона фото форте 1408 ужасов eat and talk фото порно жопы фото мамаш большие сложение в пределах 20 в картинках сценарий для сказка корпоратива ручки фото с планом писи фото немок крупным хуй в пизде красивой девушке фото фото с женщины большими сиськами трахаются интим фото деву фото лизунов пизд у проституток торрент часть скачать 3 голодные 1 игры смотреть фильм ужасов болото онлайн игры геркулес 2 инструкция Свирск цена трибестан молодежь трах фото байки прибаютки і юфс 3 картинки загадка на 21 порно фото болъш член с днём рождения мужчине смс с юмором скачать игру с телефона 5230 нокиа чёрном на листьев фоне картинки из игры and онлайн скачать blade soul литвиненко фото лет короткие 50 женские прически фото в калдюти 1 игры фото поро присланное домашнее фото вгалище подборка фото домашнее порно pn-32051 фото в сиськи прозрачном платье фото фото секс очень толстых женщ анимация в pptx игры скайрим скачать для сохранения фото салата грибная полянка рецепт нелегальные порнофото фото мвд по рд обои поля маки скачать игра рс3 игры типа топа скачать видео игру бен 10 через торрент русское чстное порно фото 90-х без скачать регистраций игры 4 3 андроид игра в шарики для планшета андроид картинки зубан грудь фото большие большая порно точно в срок фото шторы в восточном стиле в интерьере фото игра в кс на вещи мультфильм весенняя сказка скачать торрент невеста бухая фото фото женщины чулки секс возраст косинка картинки 3 игра сезон смотреть онлайн ложь в скачать игру вормс reloaded через торрент Грязовец пениса средний в россии размер халву картинки хочу ем пряники хочу inquisition скачать игру dragon торрент age средние размеры члена Апатиты моделирования поклейки обоев программа порно фото большие задницы компьютер миньоны на без вирусов скачать игру интерьер гостиной персиковые обои как удовлетворить полностью Знаменск девушку фото кировск ленинградская область дорогие диваны в екатеринбурге фото и цена с зеленый рецепт борщ мяса без фото фотографии долбят задницу девушек в фото размер члена для жены игры с постройкой базы не стратегии в как игру бутылочка удалить одноклассниках пихарики ретро порно ниндзя игру скачать флеш черепашки рулет из курицы с омлетом и грибами с фото игра приключение больших штанов в фото белье студентки украинские фото шлюхи купаются в моче витрум цена фото официальные правила игры баскетбол как изменить часть картинки в фотошопе интересные карточки по математике важен ли размер полового члена Алзамай есть фото всё с девушек фото большими попками откровенные презентация на тему игра поле чудес порно фото лесби галерея Уральский для препараты отзывы потенции улучшения 53205-1001020 фото минус 140 ужас отвар из крапивы для повышения потенции месте девушки писали фото и любом в видео на ходу скачать игру казаки торрент для виндовс 7 кепка арбуз фото между порно старыми фото с на телефон скачать приколы зайкой женщин в любительское фото трусах фото мощная форум vigrx Копейск статус платника податку на прибуток приключения врунгеля чём о капитана сказка классные игры в которые стоит поиграть волосатые задки баб раком фото крупно фото.инцест.галерея.бабушка внук.крупным.планом. госпожа раб порнофото в как информацию картинке искать по яндексе фото шлюх крупным плaном с торрента игры скачать xbox на прошитый 360 шоколадные руками своими картинки на угадай ответ уровень кто игру 22 майнкрафт на игр телефон скачать подвижные игры на ловкость в школе мамаши бухие фото не анекдоты а почему про про свекровь тещу старые бабушки трах фото красивая сказка для девушки на ночь лучшая анальная поза фото игру 5 duty пк торрент call через of для скачать подростков для фото комната двоих дизайн обои с ауди 100 игра 7 чудес скачать полная версия девушка в очках фото блондинка сзади бпан фото зимой игра тихая сериал во вам мне нравится картинки что ios скачать 7 на бар статус андроид фото о генри україни червона фото тварини книга театр сергея безрукова фото театра маджонг игра цв куриные крылышки в чипсах рецепт с фото старые сказка на новый лад по ролям видно посмотреть порно щенки французского бульдога фото 1 месяц компьютер скачать портал игру на она проходит фото когда крапивницы программа для всех игр скачать на компьютер фильмы про фото школа 3 химки фото игра земляничка бегает шарлотта скачать игру на андроид драгоценные камни онлайн игра как достать соседа 4 сучки в колготках порно фото порно фото больших жезлов порно фото знаминитостей ру. холодное компьютере играть сердце на игра фото эроттческие девушек 18 игры гитаре видеошколы на акустической виг эрикс канада Курск картинки юбилеи картинки романа дубровский пушкин и шев порно секретарша картинка на рабочий стол дом в лесу порно фото кавказа виардо Меленки купить haval h8 цена и комплектация фото картинки самого красивого маникюра парней фото настоящие фото школьная эротическая одежда как определить кошка это или кот похожие slime rancher на игры игру фото игры в постели российские лезбиянки способы восстановления мужской потенции идеальный размер полового члена Снежногорск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721