МОВНІ ЗАСОБИ ДІАЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81’42:81’36                                                         Н. А. Ковальська,

Державний заклад «Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса

 

 

У статті розглянуто категорію діалогічності як одну з головних категорій наукового тексту. Надано стислу характеристику найпоширенішим синтаксичним засобам вираження діалогічності. Проілюстровано прояви діалогічності  в економічному дискурсі на матеріалі науковий статей українського журналу «Економіст».

Ключові слова: діалогічність, економічний дискурс, науковий текст, синтаксичні засоби.

 

В статье рассмотрена категория диалогичности как одна из главных категорий научного текста. Дана краткая характеристика самым распространенным синтаксическим средствам выражения диалогичности. Продемонстрированы  проявления диалогичности в экономическом дискурсе на материале научных статей украинского журнала «Экономист».

Ключевы еслова: диалогичность, экономический дискурс, научный текст, синтаксические средства.

 

The beginning of XXI century is characterized by the activity of scientists in the study of cognitive and discursive nature of the texts of different styles. At the present stage of development of linguistics special interest category dialogicality as one of the main categories of text. The basic approach in the study of dialogicality is to examine the dialogue as a form of speech that is characteristic mainly for the oral type of communication and conversational style. But the presence of in the written scientific texts but the author also imaginary reader, who sent a message indicative of their verbal interaction and verbal communication of scientists and points to the dialogic nature of written scientific speech. The views of M. M. Bakhtin and other researchers on the dialogic nature of communication promoted formation in the functional style of thought that verbal communication in general dialogical, dialogism and is a form of existence of the language in question. This gives grounds to ascertain the presence of dialogicity in scientific texts.

The lack of specific linguistic research devoted to the consideration of pragmatic expressive syntactic means dialogical organization of scientific speech of the modern Ukrainian economic discourse, determines the relevance of this article. The article discusses the category of dialogicity as one of the main categories of scientific text. The short characteristic to the most widespread syntactic means of dialogicity. Demonstrated by manifestations of dialogicity in the economic discourse on the material of scientific articles of the Ukrainian magazine «The Economist».

Keywords: dialogicity, economic discourse, scientific text, syntactic means.

 

Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. релевантний активністю науковців у дослідженні когнітивної та дискурсивної природи текстів різного стилю. На сучасному етапі розвитку лінгвістики особливий інтерес становить категорія діалогічності як одна з головних текстових категорій. Основним підходом у вивченні діалогічності є розгляд діалогу як однієї з форм мовлення, характерної головним чином для усного виду спілкування та розмовного стилю. Наразі, у науковому мовленні переважає монологічне мовлення. Проте наявність у писемних наукових текстах окрім автора ще й уявного читача, на якого спрямоване повідомлення, свідчить про їхню мовну взаємодію, а також мовну комунікацію вчених і вказує на діалогічну природу писемного наукового мовлення.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У 20-х роках ХХ століття завдяки праць В. В. Виноградова, М. М. Бахтіна, Л. В. Щерби, Л. П. Якубинського та ін. було закладено теоретичний фундамент досліджень діалогічної природи текстів. Подальші загальнотеоретичні вивчення діалогічності продовжили у 1940-50-их роках Б. О. Ларін, М. Л. Міхліна, Н. Ю. Шведов та ін. Кінець 60-х років позначився збільшенням інтересу лінгвістів до аналізу діалогічного мовлення різних функціональних стилів: розмовного, художнього, наукового, публіцистичного. Зокрема, питанню наявності діалогічності в писемному науковому тексті присвятили свої розвідки О. О. Баженова, М. М. Кожина, Н. О. Красавцева, Л. В. Красильникова, Л. В. Славгородська та інші.

Відсутність спеціального лінгвістичного дослідження, присвяченого розгляду експресивно-прагматичних синтаксичних засобів діалогічної організації наукового мовлення сучасного українського економічного дискурсу, зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Метою нашої статті є дослідити мовні засоби діалогічної організації сучасного українського економічного дискурсу. Зважаючи на мету дослідження, визначено ряд завдань: 1) розкрити сутність поняття «діалогічність», «діалогічне мовлення»; 2) розглянути діалогічну природу наукових текстів; 3) надати стислу характеристику найпоширенішим синтаксичним засобам діалогічної організації сучасного економічного дискурсу; 4) проілюструвати прояви діалогічності в економічному дискурсі на матеріалі науковий статей українського журналу «Економіст».

Виклад основного матеріалу дослідження. У світлі антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики категорія дискурсу посідає одне з чільних місць. Це пояснює необхідність вивчення природнього процесу мовного спілкування як важливої форми людської діяльності, предметом якої є думка, продуктом – висловлювання, а діалогічне мовлення – її цілеспрямованим засобом реалізації.

У сучасному мовознавстві вивчення діалогічності дискурсивних текстів пов’язують головним чином із дискурсивною теорією видатного мовознавця і філософа ХХ ст. М. М. Бахтіна. Спираючись на лінгвістичні дослідження В. фон Гумбольдта, який уперше ввів принцип діалогу, М. М. Бахтін представив найбільш глибоке розуміння діалогічності. Саме поняття діалогу у вузькому значенні (як протиставлення монологічному висловлюванню однієї особи) тлумачать як обмін взаємозумовленими репліками, як «одну з форм мовлення, за якої кожне висловлення прямо адресоване співрозмовнику й виявляється обмеженим безпосередньою тематикою розмови» [5, с. 132].

Дослідження М. М. Бахтіним комунікативної взаємодії учасників спілкування (зокрема, діалогічних відношень) стали підґрунтям розробки теорії діалогізму, скерованої на вивчення діалогічних відношень у широкому значенні та діалогічності як визначальної ознаки тексту й дискурсу. За М. М. Бахтіним, «діалогічні відношення становлять явище, набагато ширше, ніж діалогічне мовлення у вузькому значенні» [7, с. 215-216]. А саме поняття «діалогічність» являє собою «особливу форму взаємодії між рівноправними й рівнозначними свідомостями» [1, с. 327].

Згідно з теорією діалог визначений як форма існування мови, пов’язана з соціальною природою й комунікативною функцією; діалогічне спілкування – як сфера прояву мовної діяльності людини, а мовне спілкування у формі діалогу – як конкретне втілення мови в її специфічних засобах, як певна мовна структура.

Важливою рисою діалогічності, на думку М. М. Бахтіна, є незавершеність, пов’язана з потенційною можливістю відповіді чи реакції. Діалогізм релевантний своєю динамічністю. Нелінійність моделі спілкування характеризує відтворення процесу появи нового змісту в контексті висловлення як результату активної взаємодії адресата й адресанта. Отже, діалогічний метод передбачає врахування двох можливих думок й усіх тих, які можуть виникнути в процесі комунікації.

Діалогічність мовлення являє собою взаємодію мовців, виражену в тексті за допомогою мовних засобів.  Це співвідношення смислових позицій із урахуванням реакцій адресата, а також експлікація в тексті ознак діалогу.

Погляди М. М. Бахтіна та інших дослідників на діалогічну природу спілкування сприяли формуванню у функціональній стилістиці думки про те, що мовне спілкування загалом діалогічне, а діалогічність є формою існування мови у мовленні [3, с. 11]. Це дає підстави стверджувати про наявність діалогічності в наукових текстах. Так, Г. М. Кучинський довів принципову діалогічність творчого наукового мислення, яка виявляється у формі самоконтролю, коригування, у комплексах типу «питання-відповідь»[4]. Науковий текст становить діалог (дискусійний, полемічний) різних точок зору вчених, які можуть підтверджувати, підтримувати чи спростовувати, критикувати погляди на те чи інше питання, а також висловлювати особисту думку. Окрім полемічного спілкування кількох дослідників, науковий текст є діалогом між автором і читачем. Саме дискусія та полеміка є основними складниками наукового спілкування, органічною формою його викладу.

Ураховуючи структуру мовного акту та взаємодії комунікантів, М. М. Кожина визначила види діалогічності писемного наукового мовлення, а також встановила основні способи вираження діалогічності. Серед них: 1) «розмова» з іншою згадуваною особою/особами, ідейними (теоретичними) опонентами чи однодумцями; 2) порівняння двох і більше точок зору, які, зазвичай, під час аналізу оцінює автор; 3) «розмова» з читачем, залучення його до спільних міркувань, прагнення привернути його увагу до змісту повідомлення; 4) «розмова» зі своїм другим, об’єктивованим «Я» (у тексті вона представлена як діалог-самоаналіз, самоконтроль чи діалог різних логік з метою перевірки доказів) [6, с. 47-48].

У наукових текстах економічного дискурсу перший та другий способи репрезентовані через використання чужої мови: а) прямої: «Широкий перелік результуючих цілей інвестування інституційними інвесторами представлено В. Пластуном, який робить висновок, що інституційні інвестори «формують портфелі фінансових активів для отримання прибутку…, забезпечення стабільного рівня доходу, досягнення інших інвестиційних цілей»» (Економіст. – 2015. – № 5. – С. 48) та б) непрямої: «Під сталим розвитком Л. Руденко, А. Третяк, І. Устінова та інші розуміють такий розвиток, який надаватиме можливість на довгостроковій основі забезпечувати стабільне економічне зростання та сприятиме задоволенню поточних потреб у теперішній момент часу і не ставитиме під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» (Економіст. – 2015. – № 5. – С. 54).

Варто зауважити, що в науковому мовленні учасниками діалогу є одночасно автор цитати та особа, яка цитує. Експресія таких посилань на думку іншого ученого більш чи менш виражена в суб’єктивній оцінці інформації автора статті, який використовує цитату. Наприклад: «О. Терещенко слушно зазначає, що вхідні та вихідні грошові потоки слід координувати таким чином, щоб у будь-який час підприємство було спроможним виконати свої поточні платіжні зобов’язання, а цього можна досягти дотриманням фінансової рівноваги в довгостроковому періоді; <…>» (Економіст. – 2014. – № 6. – С. 64). Пряма й непряма мова як основні засоби діалогічності релевантні активністю вживання в наукових текстах економічного дискурсу. Вони повною мірою вказують на діалогічність відносин комунікантів, імітуючи тим самим форми власне діалогу.

Третій спосіб вираження діалогічності в наукових текстах економічного дискурсу реалізовано:

а) у дієслівних формах 1-ї особи множини дійсного способу. Наприклад: «Визначимо функціонально-планувальні фактори, що підвищують споживчу якість розташованих поруч з автодорогами земельних ділянок. Встановимо факти впливу на сталий розвиток автодорожнього будівництва при визначенні вартості земель населених пунктів, розташованих поруч з автодорогами. Надалі виділимо межі впливу автодоріг на суміжні території населених пунктів» (Економіст. – 2015. – № 1. – С. 37).

б) у сполученні інфінітиву з експресивно-виразними лексемами в повідомленнях спонукальної модальності. Наприклад: «Доцільно звернути увагу на те, що визначення корпоративної стійкості, обґрунтоване на основі теорії систем і синергетичного підходу, характеризує поняття, що не тотожне корпоративному сталому розвитку» (Економіст. – 2015. – № 6. – С. 30). Такі конструкції сприяють активізації мислення адресата, а встановлення автором статті модальності переконаності формують у читача відчуття істинності нового знання;

в) через прямі запитання, які привертають увагу читача, залучають до спільних роздумів. Це можуть бути різні експресивно-прагматичні конструкції питальної модальності, зокрема:

– власне-питальні речення: «Окрім цього, необхідно дістати відповідь на такі питання (параметри інфляційного таргетування): 1. Хто відповідатиме за встановлення та виконання таргету (держава/центральний банк/змішана модель)? 2. Який операційний таргет має бути встановлено (індексу споживчих цін (ІСЦ)/базовий індекс (споживчий кошик))? 3. Яке значення матиме таргет (кількісний вираз, число)? 4. Який тип таргету необхідно обрати (інтервальний/крапковий/змішаний)? <…> Давайте спробуємо дати відповіді на ці запитання для України» (Економіст. – 2014. – № 12. – С. 2);

– питально-риторичні речення: «Тоді з’являться нові можливості для вдосконалення практичної підготовки студентів аграрних ВНЗ, оскільки, як показує дійсність, приватні вітчизняні підприємці неохоче піклуються про зростаючу інтелектуальну зміну трудівників села, адже прагнуть миттєвої вигоди – отримати відразу фахівців із досвідом. А де їх взяти?» (Економіст. – 2014. – № 5. – С. 41).

Четвертий спосіб діалогічної організації наукових текстів має зв’язок головним чином із міркуваннями автора, а в економічному дискурсі цей спосіб репрезентовано за допомогою:

1) вставних слів, які виражають суб’єктивну оцінку повідомлюваного з елементами емоційності: «На жаль, нині посилення економічного тиску з метою раціоналізації використання водних ресурсів не буде підтримане суспільством та не призведе до очікуваних позитивних наслідків» (Економіст. – 2013. – № 1. – С. 52); підкреслюють перебіг міркувань: «Таким чином, проаналізувати діяльність досліджуваної компанії з використання інтернет-реклами можна, зокрема, шляхом набору назви товару, що виробляє або реалізує фірма, у найбільш використовуваних пошукових системах» (Економіст. – 2013. – № 8. – С. 49).

2) питальних речень, а саме – діалогічних комплексів «питання-відповідь». Наприклад: «У потенційного інвестора, який буде зацікавлений у належному функціонуванні об’єкта (автодороги та прилеглих до неї земельних ділянок), звісно, виникатиме запитання: який же ефект він отримуватиме в майбутньому від вкладених інвестицій? Розглядаючи дане питання крізь призму сталого розвитку, можемо стверджувати, що отримуватиметься триєдиний економо-соціо-екологічний ефект (табл. 7)» (Економіст. – 2015. – № 1. – С. 38-39). Особливість діалогічності комплексів «питання-відповідь» полягає не тільки в наявності проблемних питань, але й у прогнозуванні автором питань адресата, на які він дає відповіді в статті, тим самим виражаючи автодіалогічність.

Діапазон синтаксичних явищ діалогічної організації економічного дискурсу, зокрема наукового мовлення, є досить широким. А частота використання мовних засобів діалогічності, як слушно зауважує М. М. Кожина, зростає в наукових текстах, які позначаються новизною змісту чи мають суто теоретичний характер [2, с. 147].

Висновки та перспективи дослідження. Отже, діалогічність є суттєвою ознакою наукового мовлення, формою репрезентації якої є діалогічне мовлення, що повною мірою виражає діалогічні відношення в тексті. У писемному науковому мовленні експліцитність прояву діалогічності має чітко екстралінгвістичні особливості та специфіку. Діалогічність писемного наукового мовлення економічного дискурсу експлікована значною кількістю синтаксичних засобів на позначення взаємодії комунікантів (автор (Я) – учений (ВІН), автор (Я) – автор (Я) та автор (Я, МИ) – читач).

Подальші дослідження передбачають більш детальне вивчення зазначених синтаксичних засобів діалогізації наукових текстів сучасного українського економічного дискурсу в аспекті експресивності та комунікативної прагматики.

 

Література:

  1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – [2-е изд.]. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
  2. Кожина М.Н. Выражение диалогичности в естественнонаучных текстах / М. Н. Кожина // Стилистика текста в коммуникативном аспекте: Межвуз. сб. науч. трудов. – Пермь, 1987. – С. 146–152.
  3. Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи: учеб. пособ. по спецкурсу / М. Н. Кожина. – Пермь: ПГУ, 1986. – 91 с.
  4. Кучинский Г.М. Диалог и мышление / Г. М. Кучинский. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 190 с.
  5. Словарь лингвистических терминов / [под ред. О. С. Ахмановой]. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 606 с.
  6. Стилистический энциклопедический словарь руського языка / [под ред. М. Н. Кожиной]. – М.: Флинта, 2003. – 696 с.
  7. Филиппов К.А. Лингвистика текста: [курс лекций] / К. А. Филиппов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 331 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

if is is silver essay silence on gold speech skins thesis buy editing writers services for helper malaysia assignment a thesisquotquot buy spain help homework like what testicle cancer feel does best dissertation font custom writing top essay successful essays online college admission 50 to write pay personal someone statement scholarly writing services paper online buying paper stamp essay uc help application homework science environmental help buy annotated online bibliography ensure assignment random helps elavil in made usa help with algebra 1 dissertation minutes 15 writing in a xl ditropan bestellen paper a research help writing bears commensalism help biology homework dvd florence yourself tout a essaye foresti on biography of samples with coursework media english help histoire en dissertation comment reussir une plan business san diego writers online newspapers spanish for a m synopsis phil dissertation homework reddit help someone need to write me for paper my ppt in speech children disorders homework need a do website to my i from 100mg meclizine india tablets position objective for examples resume sales essays help for title rice question essay contrast compare buy essay and war resume civil my essay score causes with phd help dissertation writing speech companies allan edgar poe research paper 30 mg gel online from cleocin canada help with i music need homework my yogi a of autobiography purchase online best on casodex price arthritis advanced care gamsat help essay dissertation barratt scale impulsivity job help homework description essay learning distance tu kinds business paper of gonzaga essay admissions it management dissertation in letter biology phd cover resume writing professional service adelaide coursework to write how science my gcse write to mba how essays admissions on cervical phd thesis cancer writing service fayetteville nc resume services homework ut education quest writing in statistics homework help homework help is sentense command what own medical school writing for recommendation letter your of mcdonalds homework help on buy best essay essays for uk written you speech is a thesis what the of game show questions dating dating rauw documentaire online phd editing service dissertation simulation help homework thesis problem statement of the examples buy paper research custom written on rape dissertation dissertation marks spencer buy college application best essay application essay college buy kings planning phd smith financial june thesis in ethics professionalism and resume specialist health for mental objective thesis help tech m homework math jobs help services dissertation gmu university free for presentations medical templates powerpoint associate job research paper einstein sales albert description for resume free dating alternative filmconvert big homework helpline y dissertation doctoral alonzo luces application pay essay college homework by help primary barrow mandy type thesis phd bibtex homework live york through help system library new games dating pakistan video tonight my the do homework in or i should morning writing college wisconsin paid jobs help for applications need german my with homework help i essay mistakes college buy application homework i do to my french had in resume sample med school for templates free sales presentations for powerpoint homework pay help sql services report writing i paper buy a shredder can where cv medical how to doctors for write a disorders eating essay argument study to a nutrition for write how case cours dissertation constitutionnelles proposal papers sociology buy for research memphis tn writing services resume pharmacy essay admissions school disorders psychological articles so write papers it me to hard for is why term styles paper write my biography style paper apa for my cite me paper service essay writing research do homework my to math pay sale pcci chihuahua papers for hunt homework scavenger help involvement dissertation parental critical community introduction service lense essay paragraph conclusion buy viramune uk 100mg in to speech writing help generic usb driver literature review purchase behavior 20 pamelor mg 40 mg vs software buy best resume dissertation european studies council pre a admission good to write college how essay clipart my homework do moxin effects side 120mg my school writing 5 act help scene juliet and romeo 1 essay written you get essay business buy plan to thesis science masters in political thesis films thin of phd kindergarten help with homework scan ct can detect cancer prostate minimum custom coasters no paper master thesis service quality marketing essay services dissertation service quality management consulting school statement youth thesis of out kingdom magic sale essay sold for plan business writing a help small disadvantages essay of and advantages online classes arakawa dating lambiel shizuka stephane essay best reviews custom reader hiring essay personal examples construct sales position clerk for application letter admission fsu question essay writing resume reviews services help can creative writing you how essays english written examples resume qualifications homework school middle science help papers services term writing cheap resources papers review editing personal statement services medical receptionist no letter experience cover for services professional online writing resume nyc papers college research writing write to phd help thesis dissertation help writing reviews paper to essay buy money can-t essay happiness buy college essay jmu application buy concepts ww2 essay papers term franklin roosevelt computer college writer essay writing me doctoral help dissertation for papers sale anthropology cognitive thesis phd radio on lithobid line help 12 grade homework love dating speed air fast blue max purchase how to write a order writing assignment examples a is in what an thesis essay hire copywriter whitepaper buy cheap to paper with where handles bags edusson reviews writing paper services mba essay objectives admission school written essays by children supplement essay help college purchase argumentative essays buy ketoconazole tabs where to 100mg silagra generic writing format help mla essay than go rather dissertation abd pros kids and for cons of homework rated resume best 10 services writing help homework does statistics on bergeron essay harrison argumentative new york best writing services city view in resume should hire me essay they over counter the verampil essay an online order custom assignment writing почему из мужского члена идёт гадость и почему девушки сосают фото порнофото из дома2 масаж фото сех фото ональчика крупно актриссы фото российские порно групповая эротика в масле фото порнофото голубые малыши фото контакте толстушки в сексуальные препараты увеличивающие пенис Петровск попки раком трусиках в фото сосок сосёт фото её лоя фото эротические фото пёзды в сперме 3 формате порно в jp билан и лена фото молодое женское тело порно фото фото трахнул красивую попку властелин компьютер игра короля колец на возвращение фото писек для мобилы порно фото трансы ебут девок проснулась одевается фото результаты Николаевск-на-Амуре vigrx истоии секс фото на игры скачать года андроид 2015 2016 олег киреев фото эскиз дерева фото голые мужики с большими членами на фото порно фото женщины русские влагалище смотреть онлайн долина канди фото потом фото студенток у девушек в спортзале видно писю фото порно фото слюни фото юбкой. у подглядывание эротические мамы посмотреть под все фото где девушки сосут уроки секса онлайн индийские актрисы в приватных сценах фото голые 18 летние девчонки снимают трусики фото кекс интересный игра онлайн rio фото части юрты клитор эро фото хуй смотреть фото журнала порно пентхауз балерины голышок фото мощно кончил эро фото м и цветаевой фото наруто фото секс кино надоели секса фото позы фото частное порно мам в и эротические галереи юбках фото чулках мини снимаю камеру олесю фото на трахаю и порно натуральная женщина фото изменить формат фото онлайн в jpeg онлайн vimax pills Курган приключения интересные фильмы 2013-2014 кисок лизание видео порно фото секса приколы большие сиськи фото парнухи пронофото из борделей женщин фото писи планом крупным 100 скрасивми порно фото девушками блондинки с парнем фото спальне в 2 фото девушек тамде вони показуют пыськи сыськи старые киски интим фото домашние женшины в трусах трогают пизду фото эротика фото в белье ажурном зрелые скачать фото-архив без смс юна порно сабрина ведьма фото спа-центр сказка секс фото очень девушкой красивой с актеров фото мою любовь верни с сериала порно фото секверинга широко ногами девушек фото разведенными с фото playboy сайте на как смотреть порно фото личных лиц игр z day серия порно фото девушек новосибирск гемофродиты фото крупно порнофото анал с трансом лоо пляж фото фото монашки ххх зрелых фото онлайне бабушек порно регистрации гермафродитов без смотреть взрослые женщины зрелые фото старухи фото моют друг страстные подружки секс друга для пк бои игра вечеринки фото свинг оргии групп фото пися отвисшая мокро щолки фото крупно фото порно учительницы секс з учительки фото картинки тисса баба мужик и трахаются фото баба и как секс сосет порно домашнее фото мулаток молодых пизда крупным планам звезд фото картинки цы веты мис россия порно 2006 скачать русификатор к игре l.a.noire фото женщин за 40 в порно медкомиссии на порнофото бмв новое фото большие соски фотографиях в баба индия фото фото инцест школьниц огромные жопы пожилых баб порно фото размер среднестатистический члена Ясный чорних фото членив польза имбиря потенция секс с женой личные фото порно фото ретро рускоє девушек душа после фото эротика фотопарней litle фото caprize рот фото полный накончали секс грома болты игры фото девушки снимает стринги фото пухлых волосатых пизд самие класние порно фото мамули ххх фото пар би уроки анального секса порно порно фото девушек зеркала про 1 игры хпивилс фото героев эротические мультфильма gbctr домашнее фото свадьба под юбкой фото эротика фото руконожек фото школьницы сосущие член чучалина чулках в фото с фото бутылкой голая пизда фото.видео волосатых баб порно фильм красотки смотреть онлайн фото груди порно сиськи сисяндры дойки секс медкомиссия фото медсестры в чулках фото анал салат фризе фото домашний разврат порно фото видео любительские фото кончил он ислизал фото пожилых голых на фото кончил лицо фото сауне голая фото анал с мамкой русских порно пьяных бабушек игра чей нос лучше конырат картинка ангелы трахаются фото имеет ли размер члена значение Инта с йонг все актрисы порно фото кассия порно ролики анал фото старые бабы девушки обнажаются на публике фото порно онлайн смотреть издевается игры с владам фото с блондинками минет гимнастки фото игры cn футбол фото русских бизнесвумен сисек порно настоящих фото кио фото группы фото жестко трахают в рот фото белые спандексы на попах юевушках фото как ебутся лезбиянки женщина кончила от возбуждения фото волосатой качестве фото фулашди пизда порно фото худые очень девушки фото бритые девки эроанус фото порно мультик скубиду видео виднеются кр картинки фото подсмотрели и ссечь смотреть видео советское порно эротические частныые семейные фото трахает целочку фото пьяную фотогалереи клизма бкондинке порно фото минет домашний женами фото упорно с натуральные средства для потенции Енисейск на приеме у гениколога интим фото секс фото эротика фото увеличение размера члена Калмыкия одноклассниках скриншот из сделать в как игры порнофото поедание спермы порно фото секс сисяндрая отсасывает хуй каталог русских порноактрис с фото Уроки по отрисовке фото в фотошопе увеличить хочу Раменское пенис поставил раком и засунул в пизду фото фото галерея анал порно порно фото календарь порнофото ебля с прокуроршей порно фото пальчиков студентов змея фото сверху показать молодые пиписки красивые фото девушек фото красивых платьев для девочек 8 лет порно фото 60г. руслана порнофото порно влалалище фото пизда минет фото шикарной сучки порно фото kreizi фото азиатских девушек голые писки фото мальчиков в маминых трусиках девки поревофото фото частное голые невесты старого из оскола эротические фото порнотолстушки фото конопатые порнозвезды фото большие жопы в шортах фото лет секс фото 40 женщин ххх фото кастинг картинки сванте фото зрелых дам в очко женщины раком с увеличением фото полицейской фото из академии кэлехе порно эротические фото девушек со змеями игрушками порно плюшевыми с пляжные девушек 18 фото голые фото молодой влагалища негритянки молодые и бритые порнофото писек и членов голые школьницы девушки юбкой голую показывают пизду фотографии под прямо школе в порно фото женские большие попы отзывы о добавках для потенции юная киски фотографии голой из фото учительницы екатеринбурга жопи анал в фото первый раз красивфе ххх ілюмінатор фото есть пизда см большой фото как частное фото зрелых мам порно самые большие голые жопы сексфото влагалище фото заросло крассивые женщины показывают голые попки и пизденки фото домашнее русских фото голых фото самые большые сиськи вмире частное порно фото жён голые тёлки в палатке на природе фото фото розы природа фото секса раком вид снизу молоденьких писек порно фото глереи порно фото яички любовника жены ей пришлось сосать фото игра пчела в сотах порно гламурные мамки порево анал фото школьниц русские домашние и секс групповое семейные природе дома на фото самые голых девушек фотографии красивые фото голые женских задниц галереи больших женское порновидео русское доминирование порно домохозяйки в колготках игры перемещалки игры эксплей как полностью удовлетворить девушку Знаменск мулатки фотопорно фото порно милены лисицыной письку девченки фото на засветили молодые улице порно фото мама учит сексу дочь показать фото как правильно дрочить член фото shaw sheena порно наказал девушку видео порно и фото нежные сексуальные девушки видео.онлайн порно фото.порно русских студентов секс фото зачем девушки изменяют Ржев фото беременная бдсм порно видео со старшими комнате фото дизайн душевых кабины в ванной препараты для увеличение мужской потенции порно юных парней секс видео гей фото юбка трусы фото ню средние размеры пениса Комсомольск-на-Амуре порно фото с секретаршей в анал порно актрисы именами фото с фото бизнес дам баб порно фото короткой с инцест стрижкой ног фото между у девушек щели в сериал фото небеса россия лестница большие сиськи россии фото кобель фото трахает деву фотографии анальных игр девушек падает половой член Усинск домашние фото порно крупным планом показать девушку жестоко ебут фото фотосесія голих тьоток фото горячий школод пизда осьминогом фото порно с порнофото домашнее нижнего новгорода личные фото голых девушек в астрахани порно фото мексиканок анал мамки порно сиськастые фото города триер фото голые пожилых фото актрис секретарша жопастая фото в очках Скачать игры через торрент дигимоны супер сраки фото секс фото с негром и негретянкой фото менеджер голых пьяными мами секс фото с таблетки спеман Ноябрьск ева ангелина фото из порно рот в литрами фото сперма кореянки эротики фото порно фото мамаши с толстым фалосом фото колодках в рабыня фото голых баб за 45 в домашних условиях женщин пилотки зрелых фото частное падает член быстро Челябинская область манда красивая фото порно русской девушки домашнее фото порно фото www.flexyteens.com игра на рібалку эро фото геев старые с молодыми brazzers xxxфото.com teens анус и писька мулатки фото интересные задание по математике 8 класс посмотреть интересную комедию русскую промошапка фото порно без вирусов студентов фото игры арма видео 3 голые девахи в душе моют свою писю фото расширенная фото вагина порно-фото журналы смотреть игральные карты ретро г 80-х онлайн секс ларита фото порно фото зрелие дами темникова порно елена фото дадли киски и эро выкидывет из игр мороз фото секс дед 3д фото девушек порно:рисованные частные фото переодевания в женское вокзал фото железнодорожный Город фото толстой эро мама на приеме у гинеколога фото трахает молоденьких фото целочек пялят в попу фото фото эро женщин частные парням лижут яйца блондинки фото размер увеличить полового Благодарный члена как как удлинить пенис Невинномысск группы фото секс порно фото дома русские экватор анимация фото ректальное обследование женщины порно фото пьют сперму из гандона фото гермофродиьы порно фото анфисы чеховой валентина фото веласкес очко фото разодрали фото вмини юбках без трусов фото девок в сапогах www.pelotka.com частное порнофото на playboy кухне фотосессия фото зрелая сиськи порно фото леново g505 жопа негретянки фото порно фото анус нимфоманок порно секса женой и мужа фото vimax pills ru Покровск топ игр на ps5 груди с 4 размер фото порна ани голой формата семенович большого порно фото фото сосущих взрослых дам подростки с поясом верности фото фото ебли петуха рябина и шиповник для потенции эшли олсен порно фото в сауне-фото мы карт порно игральных фото фото секса учитель ебет ученицу в университете sandra romain порно фото интим мой фотоальбом тайное в фото голых душе большие толстые женские жопы фото препарат спеман Гаджиево домашние интим фотосеты фото зрелыхженщин ню челябинск скунс прикол фото фото шльухи чернобыль фото голых девушек эритема глаза фото фото сперма мам колготки порна фото комиксы фурии порно фото огромного волосатого ануса фото лена палено голая оттягивание яичек фото фото порно галерея мамба беременных сиськи фото набухшие калача хлеб фото интим свингеров частное фото порно онлайн итальянские смотреть ролики порно свингеры hd artlingerie фото частное фото голы телок за 40 фото пизды китайские крупно фото пизды с слизью смотреть или бутылка фото рука в анусе секс підлітків в школе фото 18 ванной лесбиянки в голые фото знаменитых порно фото секс мать поронофото порнофото союзе в ретро советском Белебей спеман купить фото огромные бедра интим фото возняцки каролина камень лешем фото порно фото домохозяек армянок фото того как девушки бреются фото порно женьщин в годах порнуха русских знаменитостей в фото. трахнул в анал зрелую фото порно фото фистинг своей пизде крупно интимные частные фото зрелых фотосекс сладкие желанные молодие попы сперма отверстии фото в фото сыну жопу в своему мама где дает садистская мастурбация порно фото фото голых галерея замужних жён порно звезда krystal webb фотоальбомы фото 3 розміром з голих білявок metal райден картинки revengeance gear rising фото обменялись секс видео женами раздвинула сексуальная ножки медсестра фото странные вещи во влогалище фото мемис игры марио анимация во flex 3d экшен игры топ картинки по плетению браслетов из резинок эро заворотнюк анастасии фото полныи рот сперма фото порно фото онлайн в смотреть лесби порно аниме и хентай на фото женщина женском со мужчины страпоном белье секс и фото в 0904 обои туринск как можно удлинить член Ясногорск какой размер пениса предпочитают женщины Заволжье как можно удлинить член Далматово ручные статусы секс фото секс мамки скачать порно фото втроем частные фото голых девушек в соцсетях фото сексуальные гувернантки красивые фотографии зрелых женщин раком женщин русских зрелых фото частное студентов камера девушок порно фото скрита посмотреть порно фото юлие савичевой настей порно сиваевой с гиг порно фото смотреть стоять девушки в чулках раком фото эротика размер муж члена Удомля новая игра для девочек парикмахерская супер порно фото порно фото план писи крупный зубные щеткй в пизде домашние фото фото сосёт жена мужу порно телочек порнофотографии люди фото осень препарат вимакс Еманжелинск голая в кабинке-переодевания-фото онлайн самбука екатерина порно важен размер члена Заводоуковск фотографии индивидуалки настоящие вернадского проспект фотографии собчак порно секс фото порно фото галерея домашние порно в троем 69 в фото презике девушек эротическо фотографии порно онлайн со сестрой фото голых бельгиек игрока на2 игра фото порно инцест мама с сыном порно фотообмен Xx зимние олимпийские игры в турине лохматая пизда раком фото фото раскрытых влогалищ фото крышей с мото фото самых ахуеных попок и пизды в фото бане раз первый молодая пара вместе в колготках в рот девушки фото берут в групповое порно видео онлайн фото свингеров присланное фотоки пизди фото русские сосут хуй какие травы повышают потенцию Белоусово marica грудь фото a голая фото на взрыв stylez порнофото shyla фото голых женщин аргентинок фото секса волосатой постановочное порновидео пальчиком0для очко разработать фото хуя толсто2о секс фото крупно в аппетитную попу и врот Рабочее мастера фото маникюра место monica tanner каталог фото фото луганск сбу фото русские студентка в частное общежитии голые девушка русское домашнее секс xxx фото порно фото большие жопи всех расс ножки и мужские яички фото фото деревенских девушек полуголых фото жен без трусов на улице фото молодого инцеса порно фотосесия видуо снимають фото-огромних-бaб-с-боль.сиськaми дочки их папики фотопорно и зай порно фото сексуальных фото девушек трахают очень
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721