МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ АВТОРА У ПРОЗІ Р. БАХА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’27

Балецька Н.П., Козуб Л. C.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ АВТОРА В ПРОЗЕ Р. БАХА

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING THE PHILOSOPHICAL OUTLOOK IN THE PROSE OF R. BACH

Стаття присвячена дослідженню мовних засобів вираження філософського світогляду Р. Баха у творах “Подарунок крил”, “Ілюзії”, “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон”. Глибокий філософський зміст проаналізованих оповідань є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням.

Ключові слова: мовні засоби, філософський світогляд, авторська інтерпретація, індивідуальний стиль, проза.

Статья посвящена исследованию языковых средств выражения философского мировоззрения Р. Баха в произведениях “Подарок крыльев”, “Иллюзии”, “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Глубокий философский смысл проанализированных рассказов является отражением мировоззрения автора, его идей по самосовершенствованию, самопознанию, стремление постоянно двигаться вперед, прикладывать усилия для того, чтобы подняться над обыденностью и примитивным существованием.

Ключевые слова: языковые средства, философское мировоззрение, авторская интерпретация, индивидуальный стиль, проза.

The investigation of the role of linguistic means in expressing the philosophical outlook of R. Bach shows that the context of the analyzed texts (“A Gift of Wings”, “Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah”, “Jonathan Livingston Seagull”) is the reflection of the author’s philosophy, his ideas of self-improvement, his desire to move constantly ahead applying efforts to raise above the routine and primitive way of existence. The author’s thoughts about wisdom, leaders and messiahs, their life and relations with members of society, peculiar role of friendship in the life of every person, search for the aim of life are of the utmost importance. The author also writes about faith in oneself which helps to achieve the inner improvement as well as about the victorious power of goodness and love which must be the motives in the life of people. The carried out investigation proves that the works of R. Bach are autobiographical. The author uses real or invented facts from his own life to show his philosophy. The notion of flight is always present in the author’s works and helps to show one of the key ideas of his philosophy – the idea of physical and mental freedom. Flying helped the author to understand his life better, to observe the world from height and to form his own attitude towards what was left behind.

Key words: language means, philosophical outlook, author’s interpretation, individual style, prose.

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначаються значною увагою науковців до вивчення цілісного тексту, його жанрово-стилістичних особливостей. При цьому багато дослідників наголошують на тому, що художній текст відрізняється від інших текстів експресивністю та розмаїттям способів своєї змістової організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірностям художнього тексту як складного багатопланового явища присвячено численні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, які звертають увагу на загальнотеоретичні питання дослідження тексту (І.В. Арнольд, М.М. Бахтін, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба), аналізують використання лінгвальних засобів у творах художньої літератури (В.Г. Адмоні, А.В. Папіна), їх структуру і засоби впливу (І.Р. Гальперін, О.В. Петрова, О.М. Старикова, Л.І. Тимофєєв, М.Б. Храпченко).

Метою дослідження є виявлення особливостей індивідуального стилю Р. Баха та аналіз його філософського світогляду шляхом лінгвістичного аналізу його творів.

Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний аналіз творчості Р. Баха дозволяє ґрунтовніше дослідити філософський світогляд автора, що відображається у його відомих творах.

Алегорія письменника, що простежується у більшості його творів схожа до манери імпресіоністів, що дозволяє читачеві визначити, що є важливим. Крім того, вільний стиль автора дає змогу поєднувати різноманітні значення висловлювань, проводити паралелі. Читач може давати власні визначення оцінним словам.

Більшість новел Р. Баха є автобіографічними. Автор використовує реальні або вигадані факти зі свого життя, щоб розкрити власну філософію. Значну частину життя письменник присвятив авіації, хоч так і не став професійним льотчиком. Саме це хобі допомогло йому краще зрозуміти себе, подивитися на світ з висоти і визначити свою власну позицію стосовно всього, що залишалося позаду. Явище польоту завжди присутнє у творах письменника і допомагає розкрити одне з ключових понять його філософії – ідею фізичної і моральної свободи.

Проводячи аналіз головних ідей та понять у новелах Р. Баха, можна помітити, що провідною темою для нього є тема “месії на землі”. Месією є Дональд Шимода, головний герой “Ілюзій”, подібним є також образ Джонатана Лівінгстона з однойменного твору. Вони раніше від інших усвідомлюють мету свого життя і роблять все, щоб її досягти. Читачеві відкривається єдина істина:“All should be sons of God, who commands, “BE HAPPY” [6].

Виконуючи свою місію на землі, герої щасливі, хоч їм випадають випробування на шляху до здійснення своєї мети. У творі “Подарунок крил” автор описує свої пригоди під час навчання польотам, зустрічі з цікавими людьми та досвід, який він здобув. Політ в авторській інтерпретації можна сприймати як саме життя, що має сенс. Метафоричний зміст польоту полягає у відчутті свободи, здатності піднятися над обмеженнями та побачити світ іншими очима, тобто зрозуміти життя. Політ – це завжди висота та простір, що відділяють людину від землі. Про людей, що вже зрозуміли суть та красу польотів, Р. Бах пише зі щирою прихильністю, а читачам намагається донести прості істини, які відкрилися цим людям: If you will find that you are a person, who can love to fly, you will find a place to come whenever you tire of a world of TV dinners and people cut from cardboard. You will find people alive and adventures alive and you will learn to see a meaning behind it all [5, p. 18].

Очевидним є те, що не всім властиво самотужки зрозуміти важливість самореалізації у житті. Тому завжди є люди, які навчають нас, покликанням яких є допомагати іншим. Такими є Джонатан та Дональд Шимода. Письменник змальовує Дональда обраним, але це не підносить його над іншими. Він звичайна людина, яка просто раніше від інших осягнула важливі життєві істини. Повідомлення, викладене в “Ілюзіях” ґрунтується на тому, що все наше життя складається з ілюзій. Раніше чи пізніше, кожен це розуміє. Філософія Дональда Шимоди полягає в тому, що він говорить простими, доступними поняттями, але не відкриває всієї їх суті, щоб люди мали змогу самостійно зрозуміти всю глибину цих понять. Крім того, сам він є прикладом для наслідування, як і Джонатан для своїх учнів:

This world is your exercise-book, the pages on which you do sums. It is not reality, although you can express reality there if you wish. You are also free to write nonsense or lies or to tear the pages [6].;

You are led through your lifetime by the inner learning creature, the playful spiritual being that is your real self. Don’t turn away from possible futures before you are certain you don’t have anything to learn from them. You are always free to change your mind and choose a different future, or a different past [6].

Дональд Шимода, у своєму зверненні до людей, закликає поставити собі просте запитання, відповідь на яке йому вже відома: Here is a test to find whether your mission on earth is finished: if youre alive, it isnt [6].; In order to live freely and happily, you must sacrifice boredom. It isn’t always an easy sacrifice [6].

Заклик піднятись над буденним існуванням і відірватись від землі робить і чайка Джонатан, навчаючи своїх учнів, що лише свобода є їхньою справжньою суттністю. Важливо лише не зраджувати собі і йти визначеним шляхом: Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. Being true to anyone else or anything else is not only impossible, but the mark of a fake messiah [6].

Обидва герої є вчителями. Вони керуються одними правилами і навчають тих, хто дійсно хоче вчитись, стати досконалішим, для чого потрібне лише бажання та наполеглива праця. You teach best what you most need to learn [6].; Learning is finding out what you already know. Doing is demonstrating that you know it. Teaching is reminding others that they know just as well [6].

Автор приходить до висновку, що від наших намірів та прагнень залежить те, яким є світ навколо. Речі впорядковані так чи інакше через те, що ми їх такими створили. Проте, герої Р. Баха зважуються на досягнення запланованого, на зміни, розуміючи, що доведеться пережити розчарування та втрати. Чайка Джонатан залишає зграю, Дональд Шимода змушений покинути все, бо розуміє своє призначення у цьому світі:

The world is as it is because that is the way we wish it to be. Only as our wish changes does the world change. Whatever we pray for, we get it [5, p. 32].;

I consider this from time to time, flying. We always get what we pray for, like it or not, no excuses accepted. Every day our prayers turn more into fact; whom we most want to be, we are. It all sounds like justice to me. I can’t say as I mind the way this world is built, at all [5, p. 33].

Буденність нашого існування на землі автор протиставляє досконалій красі неба. Цей образ присутній у всіх його творах, пов’язаних з польотами. Небо є іншим світом, де знаходять притулок вигнанців, школою досконалої техніки польотів. Крім того, для автора люди, що живуть земним, буденним життям відрізняються від тих, хто побачив небесні простори.

Автор впевнений, що люди жили б щасливіше, якби мали можливість побачити світ з висоти небес: “I think America would be a happier place if every citizen, on reaching the age eighteen, would be given an aerial tour of the entire country” [5, p. 55].;

From past-horizon north to past-horizon south, from beyond land’s end and beyond the depths of western sea, lived the billion-mile sky. It was very calm, very still…

My problems, to the sky, did not exist, never had existed, never would exist.

The sky does not misunderstand.

The sky does not judge.

The sky, very simply, is… [5, p. 54].

Автор спростовує поняття кордонів між країнами, тому що з висоти земля виглядає зовсім інакшою. Він наголошує на тому, що бар’єри існують лише тому, що ми створюємо їх самі і віримо в їхнє існування. Люди бояться відмовитись від обмежень і живуть обмежуючи себе все життя. Вихід з цієї ситуації лише один – подивитись на все під іншим кутом, з висоти небес: If we lift ourselves high enough, we’ll realize that the sun has never left us at all [5, p. 90].

Щось подібне описано і в притчі “Чайка Джонатан Лівінгстон”, коли Салліван, товариш і наставник Джонатана, говорить йому про важливість вміння підніматись над буденними речами і розуміти, що є насправді головним: The Gull sees farthest who flies highest” [7, p. 40].; The higher one climbs, the farther he sees; the less important are the affairs and crises of those who cling to the ground” [5, p. 90].

Дружба є одним з головних понять у творчості Р. Баха. Для автора дружні стосунки між людьми є такими, що не підвладні часу та простору та існують без будь-яких обмежень. Крім того, друзями можуть бути лише люди, в яких однакові цінності в житті: Devid Gartnett is a real friend. We like the same things: the sky, the wind, the sun; and when you fly with somebody who puts his value on the same things that you do, you can say that he is a friend [5, p. 93].

Справжніх друзів Р. Бах знаходить серед людей, які теж захоплюються польотами. Вони розуміють один одного, тому що цінують одне і те ж –висоту і свободу: We are friends to a man not because he has brown hair or blue eyes or a scar on his chin from an old airplane crash, but because he dreams the same dreams, because he loves the same good and hates the same evil, because he likes to listen to the sound of and engine ticking over on a warm, quiet morning [5, p. 97].; And when you walk the same path toward destiny with a man, that man is likely to become your friend [5, p. 95].

Поняття досконалості теж займає важливе місце в творах Р. Баха. Перш за все – це досконалість польотів, досконалість неба, дружби, життя. Людина у всьому повинна прагнути досконалості, інакше вона не зможе реалізувати себе у житті. У автора є речі, досконалі самі по собі: небо, дружба, що не обмежуються нічим, а також речі, до досконалості в яких потрібно прагнути – польоти у просторі та часі, уроки любові, доброти та прощення: “… perfection doesn’t have limits” [6].; “Without the bird wings, there can be no perfection” [5, p. 139].; “Think that the most practical way to bring a pilot to perfection is to reach him when he is caught with the idea of pure flight, before he decides that a pilot is a systems operator, pushing buttons and pulling levers that keep some strange machine in the air” [5, p. 132].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином очевидно, що глибокий філософський зміст проаналізованих творів є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням. Заслуговують на увагу роздуми автора про сенс життя, особливе значення дружби для кожного, внутрішнє самовдосконалення. Цікавим є твердження про те, що знання – це не лише те, що ми самі здобули, але і те, з чим ми прийшли у цей світ. Заслуговують на увагу й думки про мудрість життя, лідерів та пророків, їх сприйняття іншими членами суспільства. Найціннішими є роздуми автора про віру у себе, що допомагає досягти внутрішнього удосконалення, а також про всепереможну силу добра та любові, які повинні бути рушійною силою у житті.

Звісно, дана розвідка не вичерпує порушеної проблеми і потребує подальшого всебічного вивчення.

Література

  1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания/ В.Г. Адмони. – СПб. : Наука, 1994. – 154 с.
  2. ГальперинИ.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с.
  3. НовиковЛ.А. Художественный текст и его анализ / Л.А. Новиков. – М. : УРСС, 2003. – 304 с.
  4. ПапинаА.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории / А.Ф. Папина. – М. : Эдиториал, 2002. – 368 с.
  5. Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов/ Л.И. Тимофеев , С.С. Тураев. – М. : Ком Книга, 1974. – 325 с.
  6. Bach R. A Gift of Wings / R. Bach. – N.Y. : Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.– 302
  7. Bach R. Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah / R. Bach. – Y. : Delacorte Press, 1989. – 192 p.
  8. Bach R. Jonathan Livingston Seagull / R. Bach. – N.Y. : Scribner, 2006. – 112p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap service resume writing help homework thinking critical reasoning philosophy write thesis who cheap for people helper homework website buy 500mg 1742 atarax analysis purchase book essay papers cheap service best review dissertation writing online homework help sites research career report services review essay homework ba help 540 disorder research traumatic post stress paper cover help resume letters homework kids websites help de hegel texte dissertation with in chronological order example resume for job application letter write me for mozart on paper research essay college best websites best mechanical letter engineer cover for i help write dissertation uk my can a is online buying plagiarism paper for teenagers website creative writing helper for homework history plagiarism essay buy is online following orders of importance essay literature english essay help with service cv writing rotherham and essay juliet romeo essay order paper a cialis comprar generic lifelong accutane from side the effects essay structure help with help statements thesis writing with school term paper meaning dissertation in grammer homework help professional sydney resume services online dissertation help with writing london business dissertations report writing effective rachotilkovia dating online Cordarone Cordarone without paypal acquisto best buy prescription a order styles essays of sales for speech example elevator assignment someone pay will my to do thesis statement with help a writing anyone has dissertation used service writing best services sop uk writing services disorder anxiety generalized case study child objective representative resume for sales Biloba-Ritz - mg in Biloba-Ritz Elgin os generic purchase 200 cheap india homework solar help system paper buy uk to origami ks4 homework science help order space expository essays essays help with online gantz dating online 367 manga i do my homework can a lesson plan what is pletal online american terminale es ses dissertation days dissertation 10 assistance writing writing services essay university price applications paper help research junior mitch dating and scott hoying grassi panchang dating gujarat online samachar writer time part essay essay reworder thesis plural doctoral pressure dementia blood low writing services dc resume washington professional on services financial essay industry homework help energy renewable college george ehrenhaft help online essay application homework essay i didnt my do hire for essay writers australia is bibliography order the what of a resume for rep sales help biology school homework high of education phd in thesis papre research i to a need buy movie review titles hire essay for writers australia math my write paper personality study case antisocial disorder pdf school recommendation letter for of amazing medical to do how essay paper an centre caps lenso by essays women written article service professional writer eating research disorders topics paper essays nursing leadership on style paper term apa writing in sale uk for dissertation write you do my in hangul name presentation bipolar powerpoint disorder business dissertation structure writing resume service professional chicago homework helper good prefect application to how a write math homework help number phone writing dissertation best proposal paper for sale shredder commercial management phd in thesis do paying essay your someone to medical for templates receptionist resume college for essay buy my someone do algebra homework to greek my write in name disorder generalized presentation anxiety powerpoint i should write essay on my what past in english essay culture history presentation anxiety ppt powerpoint disorders coursework to hire someone your do services resume sap writing essay mexican culture write com paper my online english homework help using sleep atarax for thesis phd acknowledgment cover for request letter records medical year 9 chemistry homework help my assignment com do writing on help diversity a paper how an write essay for to university admission de ligne purchase no Uroxatral to achat Uroxatral where cheap script en family magazine boat plans handyman cartopper examples experienced resume hire do discount papers my my write homework code how school get write to application a high thesis masters how long homework i why cant my do for essay write your get to someone free plans trebuchet free building online reviews writing resume services should do my i homework no generic Viramune prescription gang violence essay essay definition success an help admission writing essay college for educators best services writing resume reviews sample with no coding resume billing and for medical experience presciption purchase Doxycycline no online services writing resume fees technician health resume mental objectives for va writing williamsburg resume services who will write my paper some online buy papers nursing essays custom customer service do book grade report 2nd a custom essay a good write how paragraph application essay to 7 essay writer generator online pharmacy - Stazex usa County thailandia Stazex acquistare Norfolk us government homework help with fraction help homework files help online writing world homework help studies courage jfk contest in profile essay sites writing content an how can buy essay i anxiety disorder papers research my someone make can pay to resume i dbq writing a essay essay rosa parks online bagatrix dating paper help english writing research paper eating disorder topics essay buy well written writing services resume albuquerque cheap paper fans buy paper writers term wanted a nsf buy dissertation doctoral gatsby the essay help great holders dissertation online free chemistry help pregnancy on teenage paper research competitions legitimate essay business i plan write own my should dating microsoft relationships access 2013 in the my write person should i cv third helpers 8137 homework fs application report writing college nursing written winston churchill essays schizophrenia essay explaining an letter for administrative cover medical examples assistant mutual thesis phd funds homework monster help thesis management in human resource fellowships with help dissertation writing is buying a online plagiarism paper can a resubmit you dissertation cant homework my english i do purchase sample pdf resume and on essays just laws unjust literature homework help becket maid of a speech honor help writing