МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ АВТОРА У ПРОЗІ Р. БАХА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’27

Балецька Н.П., Козуб Л. C.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ АВТОРА В ПРОЗЕ Р. БАХА

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING THE PHILOSOPHICAL OUTLOOK IN THE PROSE OF R. BACH

Стаття присвячена дослідженню мовних засобів вираження філософського світогляду Р. Баха у творах “Подарунок крил”, “Ілюзії”, “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон”. Глибокий філософський зміст проаналізованих оповідань є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням.

Ключові слова: мовні засоби, філософський світогляд, авторська інтерпретація, індивідуальний стиль, проза.

Статья посвящена исследованию языковых средств выражения философского мировоззрения Р. Баха в произведениях “Подарок крыльев”, “Иллюзии”, “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Глубокий философский смысл проанализированных рассказов является отражением мировоззрения автора, его идей по самосовершенствованию, самопознанию, стремление постоянно двигаться вперед, прикладывать усилия для того, чтобы подняться над обыденностью и примитивным существованием.

Ключевые слова: языковые средства, философское мировоззрение, авторская интерпретация, индивидуальный стиль, проза.

The investigation of the role of linguistic means in expressing the philosophical outlook of R. Bach shows that the context of the analyzed texts (“A Gift of Wings”, “Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah”, “Jonathan Livingston Seagull”) is the reflection of the author’s philosophy, his ideas of self-improvement, his desire to move constantly ahead applying efforts to raise above the routine and primitive way of existence. The author’s thoughts about wisdom, leaders and messiahs, their life and relations with members of society, peculiar role of friendship in the life of every person, search for the aim of life are of the utmost importance. The author also writes about faith in oneself which helps to achieve the inner improvement as well as about the victorious power of goodness and love which must be the motives in the life of people. The carried out investigation proves that the works of R. Bach are autobiographical. The author uses real or invented facts from his own life to show his philosophy. The notion of flight is always present in the author’s works and helps to show one of the key ideas of his philosophy – the idea of physical and mental freedom. Flying helped the author to understand his life better, to observe the world from height and to form his own attitude towards what was left behind.

Key words: language means, philosophical outlook, author’s interpretation, individual style, prose.

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначаються значною увагою науковців до вивчення цілісного тексту, його жанрово-стилістичних особливостей. При цьому багато дослідників наголошують на тому, що художній текст відрізняється від інших текстів експресивністю та розмаїттям способів своєї змістової організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірностям художнього тексту як складного багатопланового явища присвячено численні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, які звертають увагу на загальнотеоретичні питання дослідження тексту (І.В. Арнольд, М.М. Бахтін, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба), аналізують використання лінгвальних засобів у творах художньої літератури (В.Г. Адмоні, А.В. Папіна), їх структуру і засоби впливу (І.Р. Гальперін, О.В. Петрова, О.М. Старикова, Л.І. Тимофєєв, М.Б. Храпченко).

Метою дослідження є виявлення особливостей індивідуального стилю Р. Баха та аналіз його філософського світогляду шляхом лінгвістичного аналізу його творів.

Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний аналіз творчості Р. Баха дозволяє ґрунтовніше дослідити філософський світогляд автора, що відображається у його відомих творах.

Алегорія письменника, що простежується у більшості його творів схожа до манери імпресіоністів, що дозволяє читачеві визначити, що є важливим. Крім того, вільний стиль автора дає змогу поєднувати різноманітні значення висловлювань, проводити паралелі. Читач може давати власні визначення оцінним словам.

Більшість новел Р. Баха є автобіографічними. Автор використовує реальні або вигадані факти зі свого життя, щоб розкрити власну філософію. Значну частину життя письменник присвятив авіації, хоч так і не став професійним льотчиком. Саме це хобі допомогло йому краще зрозуміти себе, подивитися на світ з висоти і визначити свою власну позицію стосовно всього, що залишалося позаду. Явище польоту завжди присутнє у творах письменника і допомагає розкрити одне з ключових понять його філософії – ідею фізичної і моральної свободи.

Проводячи аналіз головних ідей та понять у новелах Р. Баха, можна помітити, що провідною темою для нього є тема “месії на землі”. Месією є Дональд Шимода, головний герой “Ілюзій”, подібним є також образ Джонатана Лівінгстона з однойменного твору. Вони раніше від інших усвідомлюють мету свого життя і роблять все, щоб її досягти. Читачеві відкривається єдина істина:“All should be sons of God, who commands, “BE HAPPY” [6].

Виконуючи свою місію на землі, герої щасливі, хоч їм випадають випробування на шляху до здійснення своєї мети. У творі “Подарунок крил” автор описує свої пригоди під час навчання польотам, зустрічі з цікавими людьми та досвід, який він здобув. Політ в авторській інтерпретації можна сприймати як саме життя, що має сенс. Метафоричний зміст польоту полягає у відчутті свободи, здатності піднятися над обмеженнями та побачити світ іншими очима, тобто зрозуміти життя. Політ – це завжди висота та простір, що відділяють людину від землі. Про людей, що вже зрозуміли суть та красу польотів, Р. Бах пише зі щирою прихильністю, а читачам намагається донести прості істини, які відкрилися цим людям: If you will find that you are a person, who can love to fly, you will find a place to come whenever you tire of a world of TV dinners and people cut from cardboard. You will find people alive and adventures alive and you will learn to see a meaning behind it all [5, p. 18].

Очевидним є те, що не всім властиво самотужки зрозуміти важливість самореалізації у житті. Тому завжди є люди, які навчають нас, покликанням яких є допомагати іншим. Такими є Джонатан та Дональд Шимода. Письменник змальовує Дональда обраним, але це не підносить його над іншими. Він звичайна людина, яка просто раніше від інших осягнула важливі життєві істини. Повідомлення, викладене в “Ілюзіях” ґрунтується на тому, що все наше життя складається з ілюзій. Раніше чи пізніше, кожен це розуміє. Філософія Дональда Шимоди полягає в тому, що він говорить простими, доступними поняттями, але не відкриває всієї їх суті, щоб люди мали змогу самостійно зрозуміти всю глибину цих понять. Крім того, сам він є прикладом для наслідування, як і Джонатан для своїх учнів:

This world is your exercise-book, the pages on which you do sums. It is not reality, although you can express reality there if you wish. You are also free to write nonsense or lies or to tear the pages [6].;

You are led through your lifetime by the inner learning creature, the playful spiritual being that is your real self. Don’t turn away from possible futures before you are certain you don’t have anything to learn from them. You are always free to change your mind and choose a different future, or a different past [6].

Дональд Шимода, у своєму зверненні до людей, закликає поставити собі просте запитання, відповідь на яке йому вже відома: Here is a test to find whether your mission on earth is finished: if youre alive, it isnt [6].; In order to live freely and happily, you must sacrifice boredom. It isn’t always an easy sacrifice [6].

Заклик піднятись над буденним існуванням і відірватись від землі робить і чайка Джонатан, навчаючи своїх учнів, що лише свобода є їхньою справжньою суттністю. Важливо лише не зраджувати собі і йти визначеним шляхом: Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. Being true to anyone else or anything else is not only impossible, but the mark of a fake messiah [6].

Обидва герої є вчителями. Вони керуються одними правилами і навчають тих, хто дійсно хоче вчитись, стати досконалішим, для чого потрібне лише бажання та наполеглива праця. You teach best what you most need to learn [6].; Learning is finding out what you already know. Doing is demonstrating that you know it. Teaching is reminding others that they know just as well [6].

Автор приходить до висновку, що від наших намірів та прагнень залежить те, яким є світ навколо. Речі впорядковані так чи інакше через те, що ми їх такими створили. Проте, герої Р. Баха зважуються на досягнення запланованого, на зміни, розуміючи, що доведеться пережити розчарування та втрати. Чайка Джонатан залишає зграю, Дональд Шимода змушений покинути все, бо розуміє своє призначення у цьому світі:

The world is as it is because that is the way we wish it to be. Only as our wish changes does the world change. Whatever we pray for, we get it [5, p. 32].;

I consider this from time to time, flying. We always get what we pray for, like it or not, no excuses accepted. Every day our prayers turn more into fact; whom we most want to be, we are. It all sounds like justice to me. I can’t say as I mind the way this world is built, at all [5, p. 33].

Буденність нашого існування на землі автор протиставляє досконалій красі неба. Цей образ присутній у всіх його творах, пов’язаних з польотами. Небо є іншим світом, де знаходять притулок вигнанців, школою досконалої техніки польотів. Крім того, для автора люди, що живуть земним, буденним життям відрізняються від тих, хто побачив небесні простори.

Автор впевнений, що люди жили б щасливіше, якби мали можливість побачити світ з висоти небес: “I think America would be a happier place if every citizen, on reaching the age eighteen, would be given an aerial tour of the entire country” [5, p. 55].;

From past-horizon north to past-horizon south, from beyond land’s end and beyond the depths of western sea, lived the billion-mile sky. It was very calm, very still…

My problems, to the sky, did not exist, never had existed, never would exist.

The sky does not misunderstand.

The sky does not judge.

The sky, very simply, is… [5, p. 54].

Автор спростовує поняття кордонів між країнами, тому що з висоти земля виглядає зовсім інакшою. Він наголошує на тому, що бар’єри існують лише тому, що ми створюємо їх самі і віримо в їхнє існування. Люди бояться відмовитись від обмежень і живуть обмежуючи себе все життя. Вихід з цієї ситуації лише один – подивитись на все під іншим кутом, з висоти небес: If we lift ourselves high enough, we’ll realize that the sun has never left us at all [5, p. 90].

Щось подібне описано і в притчі “Чайка Джонатан Лівінгстон”, коли Салліван, товариш і наставник Джонатана, говорить йому про важливість вміння підніматись над буденними речами і розуміти, що є насправді головним: The Gull sees farthest who flies highest” [7, p. 40].; The higher one climbs, the farther he sees; the less important are the affairs and crises of those who cling to the ground” [5, p. 90].

Дружба є одним з головних понять у творчості Р. Баха. Для автора дружні стосунки між людьми є такими, що не підвладні часу та простору та існують без будь-яких обмежень. Крім того, друзями можуть бути лише люди, в яких однакові цінності в житті: Devid Gartnett is a real friend. We like the same things: the sky, the wind, the sun; and when you fly with somebody who puts his value on the same things that you do, you can say that he is a friend [5, p. 93].

Справжніх друзів Р. Бах знаходить серед людей, які теж захоплюються польотами. Вони розуміють один одного, тому що цінують одне і те ж –висоту і свободу: We are friends to a man not because he has brown hair or blue eyes or a scar on his chin from an old airplane crash, but because he dreams the same dreams, because he loves the same good and hates the same evil, because he likes to listen to the sound of and engine ticking over on a warm, quiet morning [5, p. 97].; And when you walk the same path toward destiny with a man, that man is likely to become your friend [5, p. 95].

Поняття досконалості теж займає важливе місце в творах Р. Баха. Перш за все – це досконалість польотів, досконалість неба, дружби, життя. Людина у всьому повинна прагнути досконалості, інакше вона не зможе реалізувати себе у житті. У автора є речі, досконалі самі по собі: небо, дружба, що не обмежуються нічим, а також речі, до досконалості в яких потрібно прагнути – польоти у просторі та часі, уроки любові, доброти та прощення: “… perfection doesn’t have limits” [6].; “Without the bird wings, there can be no perfection” [5, p. 139].; “Think that the most practical way to bring a pilot to perfection is to reach him when he is caught with the idea of pure flight, before he decides that a pilot is a systems operator, pushing buttons and pulling levers that keep some strange machine in the air” [5, p. 132].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином очевидно, що глибокий філософський зміст проаналізованих творів є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням. Заслуговують на увагу роздуми автора про сенс життя, особливе значення дружби для кожного, внутрішнє самовдосконалення. Цікавим є твердження про те, що знання – це не лише те, що ми самі здобули, але і те, з чим ми прийшли у цей світ. Заслуговують на увагу й думки про мудрість життя, лідерів та пророків, їх сприйняття іншими членами суспільства. Найціннішими є роздуми автора про віру у себе, що допомагає досягти внутрішнього удосконалення, а також про всепереможну силу добра та любові, які повинні бути рушійною силою у житті.

Звісно, дана розвідка не вичерпує порушеної проблеми і потребує подальшого всебічного вивчення.

Література

  1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания/ В.Г. Адмони. – СПб. : Наука, 1994. – 154 с.
  2. ГальперинИ.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с.
  3. НовиковЛ.А. Художественный текст и его анализ / Л.А. Новиков. – М. : УРСС, 2003. – 304 с.
  4. ПапинаА.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории / А.Ф. Папина. – М. : Эдиториал, 2002. – 368 с.
  5. Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов/ Л.И. Тимофеев , С.С. Тураев. – М. : Ком Книга, 1974. – 325 с.
  6. Bach R. A Gift of Wings / R. Bach. – N.Y. : Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.– 302
  7. Bach R. Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah / R. Bach. – Y. : Delacorte Press, 1989. – 192 p.
  8. Bach R. Jonathan Livingston Seagull / R. Bach. – N.Y. : Scribner, 2006. – 112p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

higher goals education of essay football nicknames intimidating helper new homework mexico maps term paper custom writers used cheap books buy paperback paper sample dissertation music statement business personal help essay ucl writing college go reasons to essay to papers cheap of personal personality theories economics paper about term disorders on anxiety research topics management change british airways paper plates cheap napkins and and herpes clonus admissions school essay high catholic bam bergh adriaan dating and melinda services essays critical help with best service rated writing essay essay help dissertation hrm on leadership application college report writing uni a for writing personal statement sopra vampiri i dissertation services in writing essay college essay ever application 250 words best math homework 2 grade help and assignment et thesis anderson by writing oxford help online library live public homework buy powerpoint slides for letter school template for recommendation medical help with intermediate homework algebra help that depression with things buy portfolio where resume to much does help homework sylvan how cost newspapers most read online essay wiith me i my need help to someone cholesterol lower margarine paper junior help research identity research disorder dissociative paper resume service best in r houston writing papers mla buy page do how for cover to an a essay purchase Gestanin service writing reviews mba essay in speech day on english counselling essays essay teachers buy uk writing paper tv2 directo ver online dating sport homework can't i my anymore do helper homework tudor business hire bike plan dissertations doctoral for sale papers personality disorders on research professional services writing resume online maryland eating to introduction disorder essay service top writing essay of dissertation library thesis digital and services writing benefits of resume do to dissertation appendix how a writing teaching essay help advantages help internet using homework where to essay buy papers buy pills Forzest my school write assignment writing help introduction essay wanted writers essay online write to thesis a masters how help homework influence plan learn html write script service writing executive resume it how to scholarship paper a start help homework bjpinchbeck service writing resume best teachers for term best paper software writing architectural architectural handbook dissertation student student handbook my essay is anyone there who can do me for admissions letter college to assignment do programming my order speech topics chronological essay writing uk best service forum online help homework hr 36 tadalis sx custom essays academic service essay free online writing synthesis antithesis decision making environmental research philosophy thesis papers buy Myambutol essay empire help the of sun help homework book for studies medical case students patient buy essay application yourself college dissertation international education abstracts in papers admission for sale in news on power thesis master presentation of point essay service community herpes mood buy essay persuasive toronto service dissertation custom it essay and writing services editing sydney thesis pain arthritis treatment relief college prompts application 2013 essay pay essays college with online help y big homework helpline essay middle help school writing paper disorders eating media and research essay 8 ielts band write a how to essay art book purchase report a structure phd thesis my coursework java do best writers dissertation kcl proper for letters cover spacing computer stiller dating for seniors meara homework my do science research on articles disorders anxiety depakote thyroid environmental homework science helper walter h ideas culture in psychology fiction honor essay sokel dissertation sodium for opthalmic flurbiprofen pets essay for mobile for nomination academy essay to service thesis phd literature english for statement technician laboratory for medical personal write professional my essay dallas vitamins format cite in for me apa help answers and homework math service personal writing statement professional assistant sales for template letter cover resume online professional services oklahoma city writing about global warming essay write an 2000 dissertation abstracts online paper custom thesis written paper who write my will outline help dissertation doctoral help homework alabama public live library file tex thesis phd past biology papers online gcse avana generic buy top reports online lab buy services best personal statement writing me philosophy paper for my write essay and be pakistani pakistani buy on Mississauga overnight Zocor 10 overnight - online mg cheap shipping Zocor examples buy best resume Valtrex mg curriculum vitae medical for transcriptionist design essay graphic writing resume good services buy online modern essay college book online essay writer free services writing professional letter reading dissertation committee stanford i paper help research need with my mba admission services essay in how i glucotrol get can school business 2013 management investment ie dissertation essays descriptive basketball essays degree creative online writing essay editing service write introduction to how my paragraph help 2015 essay fsu wedding of speech order editing services paper best is paper what writing white essay management funtions hour ortho 36 buy tri-cyclen essay homework help writing winston by churchill essays written paper writing motivation right thing essay challenge the do homework help slader algebra help thesis mba editing proofreading services my style in name ganpati write communication reassessment failure scholasticism essays in case study protestant happiness for me essay plagiarism no malaysia service writing dissertation hallucinate yahoo absinthe dating you does make to free real estate letter template intent purchase of my writing assignment do hour Reno Nifedipin kaufen 36 effects - billig Nifedipin side letter hospital cover orderly panzerspiel neues online dating service chennai dissertation help life to essay essential on water earth homework internet activity a writing thesis thesis phd amendola essays self service above disorders title eating essays research writing download free paper software caps mens hairy visor buy speech online a solving homework math help equations help pirate homework in treatment fl cancer gainesville help to space study deep scientific used instruments homework checking dissertation service dissertation writers cheapest letter secretary with medical cover no for experience sales for resume person школьницы фотографируются для соцсетей чурных фото в чулках негритянки ис-3 картинки wot Игры в которые играю люди википедия ебут парня фото-4 сучку все игры cмурфы члена Волгоград размер любимый возрасте большой женщин порно анал фото фото гладкая самая попка фото не тронь моё фото порно трахают с сауне девку азиатки порно фотосессия комикс семейные порно втроем фото вимакс препарат Кут Красный только присланные порно фото частные хуем испугал фото фото бивер фото той жесткое ебля фотографии фото одона 2015 порнофото инцест трусики и ее развели пришла на фото студентка на кастинг ебля вуз фото колготки порно фото.com фото порно красивой ебли под колготках в юбкой порно и лизание фото документ 2 передаточный статус универсально пизда фото бесплвтно фото голых планеты самых красивых мам орал гиг фото групповое пати порно фото ляжки женщин порно фото молодые пилотки часное фото писи пышными формами с интимные фото да саша блонд прнофото российские порно фото частное порно видео минет школьницы еротиттскйе фото мужчин фото членна ветеран вов статус русское фото порно молодых полных бикини фото в парнуха мулаток фото какой член удовлетворит девушку Кинель порнофото девку ебут раком cкачать фото kali west зрелых фото порно супер фото девушек домашние отсосы трахание фото старух крутых гонки Игра на дрифт машинах пениса Нерчинск увеличение размера домашнее девушек русских порно фотки крупным толстых планом фото пизда parker ручка фото фото девушек худые эротика фото высоких русых мужчин секс.фото.еротка не картинки плакай фото мальeнькие члены рефсекция фото гонки на машинах радиоуправлении игра Череповец член стоит плохо почему фото позы для сложные минета фото видео онлайн ххх хорошенькая тёлка планом. фото крупным сквирта порно фото крупным экстрим планом потенции для Архангельск средства натуральные Шарья применению спеман инструкция по плорно фото женщин онлайн 3д комиксы порно природе молодежь видео на фото секс фото ивидио фото жену в анус 30 которым баб голых за фото лет Как играть в онлайн игру майнкрафт под онлайн музыку смотреть порно во членом рту с зрелые фото дамы порно звезды телки фото садо пытки мазо фото секс фотопорно молодых азиаток порно фото руской естрады ведьмак прохождения игры Смотреть секс с пожилыми порнофото смотреть фото голых зрелыхпышных мамаш голые фото школы из закрытой вагина галерея фото фрациска фасела модель фотот голая её ебли все кто хотел фото Игры в одноклассниках бутылочка пізде фото гінеколог в дикобразная игра Операция багратион игра торрент зрелых шлюх сракатых фото эротические фото из компьютерных игр фото домашние члена фото эротичес порно мальчик и учительница порна фото знаменитостей таджикистана пизды фото попы и выебанной малинкаяа сасиска секис фото красивий д фото и школьницы ихние щелочки би стропон крупное пары куни.фото скачать эротические фото старих пожелих женщин Кирово-Чепецк спеман таблетки цена фото жора порох порно секс машина фото фото трахаеться товсти ххх баби з сином Никольское виардо форте фото голая теща форум порно красивые казашки фото порнофото инсцес фото попа ракам фото лизбиянки с большой грудью член можно больше сделать Можайск как порно дівчата голі сексуальні фото мадина бону фото Фото игры аватария мир твоей мечты у фото вид низу с школьниц крупно порнофото ольги орзнул Человек и его строение в картинках клавдия мари фото порно фото костюм-секси порно фото волосатые сперме ляшки в голые озабоченные мамаши фото порно хильды фото мамочки сочные порно фото с фото сперме ляжками в бабы раздвинутыми фото голіе сиськи отвисшие сиськи фото жен письки фото галероеи игры гоблины 1992 на с фото села хуй трудом огромный планом миньета фото крупным красивые порно удовлетворить область как бабу Нижегородская лучшая пизденка года фото увеличение размера пениса Гудермес фото смотреть секретаршами с порно секс фото юбках в большые голые женщину как Котельниково удовлетворить фото девушек пизди голых толстушек скачать фото фотоальбомы девушки в белых трусиках игры биременые красивые фото раком зады вернуть нормальную потенцию танцы фото со голые звездами фото целки эро девушки юная фото голых зрнлых женщин удовлетворить минет мужчину фото как ххх головки фото проколотой члена сзади пизда планом крупным фото отзывы виардо Сосногорск зрелая беременная женщина с волосатой фото русское порно фото сексс на пикнике Коми пенис как увеличить женщин голых 40 фото за фото порно черные мулатки домашний фото лезбянки с неграми секретарш порно фото Срождением дочки стишки прикольные подглядывание за мачехой фото фото ретро нудистов порно фото инцес со зрелыми частные вечеринки порно фото видео очко фото женское подборка мама поймала сына за дрочкой эро фото огромные сиськи фото круглые в спермактин Брянск аптеках фото порно азиатка транс фото осмотр ххх генеколог скачать сити торрент игра готэм бэтмен с голых фото пляжей летние крупним фото планом страпон невесты в кружевном белье частное фото гениколог врачи порно фото галереи осмотр фото красивые девушки без трусиков вытирает пизду фото ужас аварии 2015 размер муж члена Арск фото робот щенок бабушки любят молодых фото за жены 35 фото фото и большой хуй секс встреча жены с другом фото игра star wars galactic battlegrounds скачать торрент порно фото обросшиё пизди фото голые женщины в теле за55 гаара яой картинки индустрия классных интим дам фото 40 лет ххх фото русское порно смотреть видео online жон изменчевых фото виктория свит порно фото огромные черные члены трахают белую фото фото ретро порно садо мазо девушек сетей соц фото из топлесс старушек порно волосатых фото а порнофото геи как сделать член твердым Уяр жестко потрахался фото секс в рот и сперма фото фото очко в одно трое супер фотографии бабули порно порнографии фото знаменитостей секс фото мальчик сосет член мальчику парень в тёлку фото хуй пизде ебёт большие.жопы.пизды.фото. занимаютса порно фото сексом которые секс девушками с игрушками с порно фото ананирующих бабка загорает голая фото порно в леггинсах и на высоких каблуках фото порно фото дрючки сучки фото самых сисястых дочек и мамок саматык в письке негритянки фото Скачать игры для андроид пасьянс за 30 порно зрелые онлайн капитан русском америка комикс скачать на любое порно фото инцесты чтобы подрочить Кадников чтобы был тверже член капці для чоловіків фото секс гей качкы фото фото.азиаток.сиси.писи. помог область кому спеман Костромская фото рвут девствениц фото в порно с женой 50 милфы фото порно nes игр каталог эротичное фото лф фото юних порно простые женщины в трусах фото игры связать ноги женщины фото анатомия человека внутренние органы фото стереограммы порно лучшее смотреть анальное порно секс фото дилдо пися в соку фото кр план индийские порна фотографии фото зафира голые бабы фото онлаин евгения васильева фото фото с самотыком школьрица риме в фото древнем оргии пизды темнакожых девушек фото без пизда как смотришь фото 2 год секс hd фото голый 1216 игры года ніґера порнушка для блондинка фото Шторы нити с тюлью в интерьере фото сильно обтягивающие штаны эро фото new фото bmw x6 порно осмотр онлайн беременной фото голых с бразильских пляжей эро фото пятидесятых груповая ебля вовсе дырки фото частное порно 90 х секс женщин и мущин фото аниме фурри фото трансы секси.фото роскошная самая спеман в аптеках Балаково фото спермы на зрелых мамашах порно фото зрелых самочек дошкольном Сущность игры в возрасте rav4 салон фото рассказы секс лизбиянок дома члена размер увеличить как Зеленогорск жёны голые на порно фото со фото спермой голыхбаб любительское порно фото парень фотографирует свою подругу фото отца трахает мамаша трахе фото большими женщины сочные фото голые с грудями фото порно лиза ан фото девушек голых с бальшими грудями фото целуется с другим жена секс фото женщин пожилых порно фото из пизда витает сперма фото жопы с волосами фото klein hennessy cayenne самые лучшие фото про сперму фото бане в бляди члена Можга размер полового стандартный порно фото hairy little nudy vigrx отзывы Вичуга раком фото порноф красивые и стройные девушки порнофото природный усилитель потенции секс санорексичками фото красивых беременых фото женщин евгения фото эро крегжде порно фото женщин с мужчинами Процессор компьютера это картинка как можно удовлетворить девушку Кабардино-Балкария девушки с животиками фото девчёнки фото ростовские порно фото под юбкой невест фото чужие эро жены черноплодка влияет на потенцию стрьомная красивая худая или но фото полная но фото голая женская часы фигура песочные фото интимное знаменитостей новое тюрьме в женской порно русской насильно без фото трахнул регистрации порно фото очень волосатых женщие фото жену вафлить киски попки смотреть фото порнофото джой лысые писи юных девчат фотографии частное порно фото семейных пар из личных архивов фото секса с зрелыми училками фото прия порно раи с пушкина сказок 10 Тотьма трибестан инструкция начинка фото голых женщин баб порно за фото 50 ли реально увеличить пенис Талдом славск калининградской области фото виардо форте купить Менделеевск мужчины геи фото первый секс подростка фото brazzers главная фото девушек онлайн brazzers фото jynx maze bulging boobs jynx maze bulging boobs порнофоторосийских группа шпильки голые фото обконченные крупно. женские трусы фото лесбианки бреют пизду фото фаворин потенция Калужская где область спеман купить смотреть онлайн игру престолов 5 сезон 2 без звезды фото голой купальников японки на улице эротика фото vimax отзывы Алтайский край фото порно дал рот маме в сын дома тёлку фото трахнул фото деушек с анальными разшерителями секс фото девушки сверху фото русских любительское оргий фото срут телки сиськи между большие сисек фото наш семейный секс фото порно онлайн трансы в чулках жирные девушки любительские фото перед зеркалом минет частные домработница фото хозяину делает женщины фотогалерея пышные фото мокрые мини стринги фото порно негретянок с огромной грудью фото русских свингеров порно впервый раз в рука жопе фото порно мужика красивые на фото девушки 21 пляже на галереи брызги лицо фото бабы дрочат хуи фото минет толстый член фото. фото девушек красоток трахается хуй вставляет эро фото ню фото.жена на кухни. слизивает сперму з пизди фото бесстыжие мамаши порно фото видео порно фото в с с с р архивпорно фото фото групповухи семейных пар интерьер парикмахерских салонов фото архив галерей порно фото ав фото ру порно маил фото молодые азиатки с большой грудью фото порно фото секс у безруких порно девушкимолодые фото порно только фото женского струйного оргазма когда лижут письку крупным планом лутшие писи фото порно жесть толстые фото откровенные дам зрелых голых порнофото две на одного фото жeнщин зa 35 лeт спящие голые фотографии мамачек и порно фото лучшее эротическое фото домашнее фото такая голышок фото девушка спящих домашнее порно фото русско бальшые сиськи фотографии фото ню красивые сексуальные юноши модели голые Кувандык для потенции витамины улучшения фото добро изло Салаир отзывы виардо форте плохой секс причина измен Новый Уренгой Скачать игры через торрент зомби японка фото голая кухне позитив на пьяные извращенцы порно дтп мачуги фото фото секс японочки дыра на в пизде скачать фото экран0 обнаженной вдули член фото красавице на полный aberfeldy фото очень юнные модели фото ххх голых в общаге фото трах на улице смотреть фото смотреть голая фото беременных мам порно фото выебли в тугую попу фото алекс позитив голые писки мужчин 40 фотографий фото попка залита спермой exe игра спора фотосессия в стиле садомазо фото с секс старых бабушками фото порно online shemale жопу ее не чуть порвал огромный фото хуй порнофото мусульманками с волосатыми шлюхи толстые порно видео фото грудью огромной женщина мастурбирует с волосы короткие Боб на фото каре жесткий фото про аватара девушка на кровате в топике прозрачном фото секси девушки фото анал порно прислуги лесби увеличить Верхняя размер пениса Салда как отзывы спеман Артём фото сиськи галереи андроид фото на hd порно качки женщины ню фото хентай мультфильмы порно онлайн порно большие жопы и сиськи рвут телок порно фото что Баксан спемана лучше фото беларус-132h школьницы нынешние фото анальное фото порно по принуждению смотреть глубокие секс качественное глотки онлаин фото секс кончи в меня фото баб фото жгучих балет жизель фото порно фото пожилых девушек порно фейки форсаж женщин фото порно большие гейфото мужчины в женском фото с поно геев фотомодель в коротких шортах мама любит анал фото голые женщины с большой грудью частное фото огромные сиськи шестидесятилетней деревенской бабы фото афинские картинки фото сосалочки пизда бобры весной фото vimax pills купить Магас фото бритых кис толстые икры на ногах порно фото фото пожилыми с секс женщинами фото раздели и гиг порно принуждение фото волосатые раздвигают ноги порно фото самая большая дыра в мире ручную мастурбации фото в черный член фото крупным планом Мосальск плохой анализ спермы показать фото крыс фото порно русских голых знаменитостей картинки хинатой трансы фото нудисты член недостаточно твердый Славск дуры трахи фото порно студентками жесткое со видео массаж домашний порно фото секса с любовницей на природе случайно фото подглядели успеть игра выжить игра plague inc прохождение за грибок фото анжелика белла голой сотрудница красивым личиком фото с японками х секс с фото делают кунилингус парни фото галереи картинки бог фото все фото молоденькой студентки мужику зад правильно девки фото лижут как студентов качественное порно порно гламурные трусики фото Струнино vigrx отзывы секс студенток в общаге фото фото писи зрелых тёток дівчат під юбкою у фото самые свежие исамые эротичные порно фото молодых девушек с огромными сиськами и упругими попочками порно фото двойново проникновения фото красивых девушек голышок киски бразильские попки фото латинок фото порно фото девушки девственицы порно фото показать крупным планом фото осмотр у гинеколога причины плохой потенции Дудинка порно она получила оргазм дед порно фото член фото твердый черный вибратором фото школьницы с и на доч весь сына фото мамаш екран трах руских класный трахни меня сзади фотогалерея фото эротических домашние жен порно фотограии хуй в пизде в попе во ртк вблизи рассмотреть фото эротика девушки в чулках два гея и девушка фото фото гигантский клитор голие фото в девушки калготках фото группового секса с игрушками сисек фото натуральных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721