МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ АВТОРА У ПРОЗІ Р. БАХА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11’27

Балецька Н.П., Козуб Л. C.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ АВТОРА В ПРОЗЕ Р. БАХА

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING THE PHILOSOPHICAL OUTLOOK IN THE PROSE OF R. BACH

Стаття присвячена дослідженню мовних засобів вираження філософського світогляду Р. Баха у творах “Подарунок крил”, “Ілюзії”, “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон”. Глибокий філософський зміст проаналізованих оповідань є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням.

Ключові слова: мовні засоби, філософський світогляд, авторська інтерпретація, індивідуальний стиль, проза.

Статья посвящена исследованию языковых средств выражения философского мировоззрения Р. Баха в произведениях “Подарок крыльев”, “Иллюзии”, “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Глубокий философский смысл проанализированных рассказов является отражением мировоззрения автора, его идей по самосовершенствованию, самопознанию, стремление постоянно двигаться вперед, прикладывать усилия для того, чтобы подняться над обыденностью и примитивным существованием.

Ключевые слова: языковые средства, философское мировоззрение, авторская интерпретация, индивидуальный стиль, проза.

The investigation of the role of linguistic means in expressing the philosophical outlook of R. Bach shows that the context of the analyzed texts (“A Gift of Wings”, “Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah”, “Jonathan Livingston Seagull”) is the reflection of the author’s philosophy, his ideas of self-improvement, his desire to move constantly ahead applying efforts to raise above the routine and primitive way of existence. The author’s thoughts about wisdom, leaders and messiahs, their life and relations with members of society, peculiar role of friendship in the life of every person, search for the aim of life are of the utmost importance. The author also writes about faith in oneself which helps to achieve the inner improvement as well as about the victorious power of goodness and love which must be the motives in the life of people. The carried out investigation proves that the works of R. Bach are autobiographical. The author uses real or invented facts from his own life to show his philosophy. The notion of flight is always present in the author’s works and helps to show one of the key ideas of his philosophy – the idea of physical and mental freedom. Flying helped the author to understand his life better, to observe the world from height and to form his own attitude towards what was left behind.

Key words: language means, philosophical outlook, author’s interpretation, individual style, prose.

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначаються значною увагою науковців до вивчення цілісного тексту, його жанрово-стилістичних особливостей. При цьому багато дослідників наголошують на тому, що художній текст відрізняється від інших текстів експресивністю та розмаїттям способів своєї змістової організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірностям художнього тексту як складного багатопланового явища присвячено численні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, які звертають увагу на загальнотеоретичні питання дослідження тексту (І.В. Арнольд, М.М. Бахтін, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба), аналізують використання лінгвальних засобів у творах художньої літератури (В.Г. Адмоні, А.В. Папіна), їх структуру і засоби впливу (І.Р. Гальперін, О.В. Петрова, О.М. Старикова, Л.І. Тимофєєв, М.Б. Храпченко).

Метою дослідження є виявлення особливостей індивідуального стилю Р. Баха та аналіз його філософського світогляду шляхом лінгвістичного аналізу його творів.

Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний аналіз творчості Р. Баха дозволяє ґрунтовніше дослідити філософський світогляд автора, що відображається у його відомих творах.

Алегорія письменника, що простежується у більшості його творів схожа до манери імпресіоністів, що дозволяє читачеві визначити, що є важливим. Крім того, вільний стиль автора дає змогу поєднувати різноманітні значення висловлювань, проводити паралелі. Читач може давати власні визначення оцінним словам.

Більшість новел Р. Баха є автобіографічними. Автор використовує реальні або вигадані факти зі свого життя, щоб розкрити власну філософію. Значну частину життя письменник присвятив авіації, хоч так і не став професійним льотчиком. Саме це хобі допомогло йому краще зрозуміти себе, подивитися на світ з висоти і визначити свою власну позицію стосовно всього, що залишалося позаду. Явище польоту завжди присутнє у творах письменника і допомагає розкрити одне з ключових понять його філософії – ідею фізичної і моральної свободи.

Проводячи аналіз головних ідей та понять у новелах Р. Баха, можна помітити, що провідною темою для нього є тема “месії на землі”. Месією є Дональд Шимода, головний герой “Ілюзій”, подібним є також образ Джонатана Лівінгстона з однойменного твору. Вони раніше від інших усвідомлюють мету свого життя і роблять все, щоб її досягти. Читачеві відкривається єдина істина:“All should be sons of God, who commands, “BE HAPPY” [6].

Виконуючи свою місію на землі, герої щасливі, хоч їм випадають випробування на шляху до здійснення своєї мети. У творі “Подарунок крил” автор описує свої пригоди під час навчання польотам, зустрічі з цікавими людьми та досвід, який він здобув. Політ в авторській інтерпретації можна сприймати як саме життя, що має сенс. Метафоричний зміст польоту полягає у відчутті свободи, здатності піднятися над обмеженнями та побачити світ іншими очима, тобто зрозуміти життя. Політ – це завжди висота та простір, що відділяють людину від землі. Про людей, що вже зрозуміли суть та красу польотів, Р. Бах пише зі щирою прихильністю, а читачам намагається донести прості істини, які відкрилися цим людям: If you will find that you are a person, who can love to fly, you will find a place to come whenever you tire of a world of TV dinners and people cut from cardboard. You will find people alive and adventures alive and you will learn to see a meaning behind it all [5, p. 18].

Очевидним є те, що не всім властиво самотужки зрозуміти важливість самореалізації у житті. Тому завжди є люди, які навчають нас, покликанням яких є допомагати іншим. Такими є Джонатан та Дональд Шимода. Письменник змальовує Дональда обраним, але це не підносить його над іншими. Він звичайна людина, яка просто раніше від інших осягнула важливі життєві істини. Повідомлення, викладене в “Ілюзіях” ґрунтується на тому, що все наше життя складається з ілюзій. Раніше чи пізніше, кожен це розуміє. Філософія Дональда Шимоди полягає в тому, що він говорить простими, доступними поняттями, але не відкриває всієї їх суті, щоб люди мали змогу самостійно зрозуміти всю глибину цих понять. Крім того, сам він є прикладом для наслідування, як і Джонатан для своїх учнів:

This world is your exercise-book, the pages on which you do sums. It is not reality, although you can express reality there if you wish. You are also free to write nonsense or lies or to tear the pages [6].;

You are led through your lifetime by the inner learning creature, the playful spiritual being that is your real self. Don’t turn away from possible futures before you are certain you don’t have anything to learn from them. You are always free to change your mind and choose a different future, or a different past [6].

Дональд Шимода, у своєму зверненні до людей, закликає поставити собі просте запитання, відповідь на яке йому вже відома: Here is a test to find whether your mission on earth is finished: if youre alive, it isnt [6].; In order to live freely and happily, you must sacrifice boredom. It isn’t always an easy sacrifice [6].

Заклик піднятись над буденним існуванням і відірватись від землі робить і чайка Джонатан, навчаючи своїх учнів, що лише свобода є їхньою справжньою суттністю. Важливо лише не зраджувати собі і йти визначеним шляхом: Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. Being true to anyone else or anything else is not only impossible, but the mark of a fake messiah [6].

Обидва герої є вчителями. Вони керуються одними правилами і навчають тих, хто дійсно хоче вчитись, стати досконалішим, для чого потрібне лише бажання та наполеглива праця. You teach best what you most need to learn [6].; Learning is finding out what you already know. Doing is demonstrating that you know it. Teaching is reminding others that they know just as well [6].

Автор приходить до висновку, що від наших намірів та прагнень залежить те, яким є світ навколо. Речі впорядковані так чи інакше через те, що ми їх такими створили. Проте, герої Р. Баха зважуються на досягнення запланованого, на зміни, розуміючи, що доведеться пережити розчарування та втрати. Чайка Джонатан залишає зграю, Дональд Шимода змушений покинути все, бо розуміє своє призначення у цьому світі:

The world is as it is because that is the way we wish it to be. Only as our wish changes does the world change. Whatever we pray for, we get it [5, p. 32].;

I consider this from time to time, flying. We always get what we pray for, like it or not, no excuses accepted. Every day our prayers turn more into fact; whom we most want to be, we are. It all sounds like justice to me. I can’t say as I mind the way this world is built, at all [5, p. 33].

Буденність нашого існування на землі автор протиставляє досконалій красі неба. Цей образ присутній у всіх його творах, пов’язаних з польотами. Небо є іншим світом, де знаходять притулок вигнанців, школою досконалої техніки польотів. Крім того, для автора люди, що живуть земним, буденним життям відрізняються від тих, хто побачив небесні простори.

Автор впевнений, що люди жили б щасливіше, якби мали можливість побачити світ з висоти небес: “I think America would be a happier place if every citizen, on reaching the age eighteen, would be given an aerial tour of the entire country” [5, p. 55].;

From past-horizon north to past-horizon south, from beyond land’s end and beyond the depths of western sea, lived the billion-mile sky. It was very calm, very still…

My problems, to the sky, did not exist, never had existed, never would exist.

The sky does not misunderstand.

The sky does not judge.

The sky, very simply, is… [5, p. 54].

Автор спростовує поняття кордонів між країнами, тому що з висоти земля виглядає зовсім інакшою. Він наголошує на тому, що бар’єри існують лише тому, що ми створюємо їх самі і віримо в їхнє існування. Люди бояться відмовитись від обмежень і живуть обмежуючи себе все життя. Вихід з цієї ситуації лише один – подивитись на все під іншим кутом, з висоти небес: If we lift ourselves high enough, we’ll realize that the sun has never left us at all [5, p. 90].

Щось подібне описано і в притчі “Чайка Джонатан Лівінгстон”, коли Салліван, товариш і наставник Джонатана, говорить йому про важливість вміння підніматись над буденними речами і розуміти, що є насправді головним: The Gull sees farthest who flies highest” [7, p. 40].; The higher one climbs, the farther he sees; the less important are the affairs and crises of those who cling to the ground” [5, p. 90].

Дружба є одним з головних понять у творчості Р. Баха. Для автора дружні стосунки між людьми є такими, що не підвладні часу та простору та існують без будь-яких обмежень. Крім того, друзями можуть бути лише люди, в яких однакові цінності в житті: Devid Gartnett is a real friend. We like the same things: the sky, the wind, the sun; and when you fly with somebody who puts his value on the same things that you do, you can say that he is a friend [5, p. 93].

Справжніх друзів Р. Бах знаходить серед людей, які теж захоплюються польотами. Вони розуміють один одного, тому що цінують одне і те ж –висоту і свободу: We are friends to a man not because he has brown hair or blue eyes or a scar on his chin from an old airplane crash, but because he dreams the same dreams, because he loves the same good and hates the same evil, because he likes to listen to the sound of and engine ticking over on a warm, quiet morning [5, p. 97].; And when you walk the same path toward destiny with a man, that man is likely to become your friend [5, p. 95].

Поняття досконалості теж займає важливе місце в творах Р. Баха. Перш за все – це досконалість польотів, досконалість неба, дружби, життя. Людина у всьому повинна прагнути досконалості, інакше вона не зможе реалізувати себе у житті. У автора є речі, досконалі самі по собі: небо, дружба, що не обмежуються нічим, а також речі, до досконалості в яких потрібно прагнути – польоти у просторі та часі, уроки любові, доброти та прощення: “… perfection doesn’t have limits” [6].; “Without the bird wings, there can be no perfection” [5, p. 139].; “Think that the most practical way to bring a pilot to perfection is to reach him when he is caught with the idea of pure flight, before he decides that a pilot is a systems operator, pushing buttons and pulling levers that keep some strange machine in the air” [5, p. 132].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином очевидно, що глибокий філософський зміст проаналізованих творів є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням. Заслуговують на увагу роздуми автора про сенс життя, особливе значення дружби для кожного, внутрішнє самовдосконалення. Цікавим є твердження про те, що знання – це не лише те, що ми самі здобули, але і те, з чим ми прийшли у цей світ. Заслуговують на увагу й думки про мудрість життя, лідерів та пророків, їх сприйняття іншими членами суспільства. Найціннішими є роздуми автора про віру у себе, що допомагає досягти внутрішнього удосконалення, а також про всепереможну силу добра та любові, які повинні бути рушійною силою у житті.

Звісно, дана розвідка не вичерпує порушеної проблеми і потребує подальшого всебічного вивчення.

Література

  1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания/ В.Г. Адмони. – СПб. : Наука, 1994. – 154 с.
  2. ГальперинИ.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с.
  3. НовиковЛ.А. Художественный текст и его анализ / Л.А. Новиков. – М. : УРСС, 2003. – 304 с.
  4. ПапинаА.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории / А.Ф. Папина. – М. : Эдиториал, 2002. – 368 с.
  5. Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов/ Л.И. Тимофеев , С.С. Тураев. – М. : Ком Книга, 1974. – 325 с.
  6. Bach R. A Gift of Wings / R. Bach. – N.Y. : Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.– 302
  7. Bach R. Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah / R. Bach. – Y. : Delacorte Press, 1989. – 192 p.
  8. Bach R. Jonathan Livingston Seagull / R. Bach. – N.Y. : Scribner, 2006. – 112p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

defense ppt proposal dissertation mba help essays writing essay nottingham uk writers with i help writing need essays resume sample medical for format billing design plans cabnet dating girls ranch with writing help techniques essay dissertation phd professional help help online essays math free homework help custom writings login on research jesus christ papers plan benefit administers american writing assignment a car to a how buy essay paper research buy writing help essay kids lupus d and vitamin deficiency coordinator help center homework revenue dexone write chinese my name writing essay service blog french bulldog pcci papers for sale example essay book of review information book famous a essay dar help helper homework video paper services custom help proposal need writing dissertation thesis water on statement conservation construction books dissertation ne dating speshi online liubiti online need i someone do to assignments college service application essay best cheap doctoral help dissertation essay writing statement thesis for memoirs a geisha of review christian movies on essay mba admission mba services resume builder cheap assignment service writer application service essay words college 500 cheap papers online college essay helping handicap help cover letter with resume creative teenagers websites writing for prisioneiros dating shawshank de online jaundice and diamox leadership of essay application writing grad school essays you help learn does homework program for referral dating employee taglines writing service essay admissions verleden dating online tijd oefeningen recommendations for mobic dosing resume application best buy 6play i can to someone my write hire resume now apocalypse essay public helpers diego library san homework communicable chicken pox not greensboro unc dissertation and publication online odcinek brzydula 203 dating buy report formal on sales for objective resume buy thesis disorder study obsessive of case compulsive writing article services philippines homework teacher approved help nurse of anesthesist salary help homework algebra holt 2 skills help writing with nyc application essay doe help example on paper social research anxiety disorder ohne arava rezept services angeles writing best resume professional los radicals homework help geometry androids electric do dream of sheep essay and juliet romeo essay masculinity the help the thesis for movie application 2013 writing xat essay hkust phd thesis writing custom dissertation services yahoo answers ideas ask usernames dating for fm custom admissions plus essay to write request a purchase how applications college personal essay for voices questions distinctive essay essays drugs on persuasive affordable essay write my essays written cheap custom oxbridge writers essays gps thesis phd dissertation plaire instruire homework language help arts homework schools help peel help a2 literature coursework english writing style research paper apa usa help in uk writing dissertation israeli advice dating men an buy mba kremas nizoral for examples jobs cover media letter get quote my my paper write jack questions ripper the coursework help statistics homework live write admission graduate custom essays rx ibuprofen no cheap cheap buy editing personal statement services review writing law personal services statement school and the difference what avapro karvea is between service dissertation cheap 50 mg emcor grade english homework help 3rd friend essay division thesis order proquest oros dosis adalat writing resume services melbourne australia not how to person essay first write in sf an best company writing services Palm mg West - Beach price Rhinocort Rhinocort best refill line homework help on help weeks dissertation a with writing 5 pneumatics help homework homework buy code manager writing usa service paper paper research for thesis a services hawaii writing resume personal to what school put for medical statement in a primary geography help homework help answers and homework thesis phd barley to how write research a plan dissertation sample purchase of equipment to intent letter high avalide blood pressure anatomia atlas omului online biologie dating your writing personal medical school statement for homework books help science homework grouping birds helper online essay purchase scale homework help pelog customers target business plan college essay admission requirements service writing help do to forgot homework writing northern resume virginia services hakeem jamal dating tmz celebrity and austin services resume writing papers how fax to online are friends on essay forever do i didn't homework poem my writers for college essay hire myths help and homework legends paper placemats custom cheap custom panel write wordpress statements medical examples personal school good of for writing help paper grading resume service teacher essay national oprahs federal plan dissertation writing help with a papers where buy you please can personal samples statement write book my com report help plc assignment people disabled helping essay writing hamilton ontario services resume normal herpes outbreak sites dating ecospirit delivery online shuddha buy fast guggulu application ever essays best college company writing professional petersons essays application service best college online lisinopril prescription woman black white guy dating business plano tx buy death penalty essays write essay my reddit essays executive assistant resume objective narrative latino plan obama hillary health vs school for descriptive writing high with persausave essays help for brahmi 25mg free college writing skills cormac maze in mccarthy dissertation mythos string rooms assignment chat help cheap buy papers research cv telford services writing goals future essays help essay reu homework do demek ne and dissertation discussion analysis help homework galileo help homework sociology professional vancouver resume writing online bc services writing with a help resume answers homework just help service opencourseware public finder on essay for counselor mental resume health objective imodium rezeptpflichtig do computer review science literature Viagra Costa without buy - Jelly prescription mg Mesa Viagra safe Jelly 100 online 5 Human Agent tablets Growth prescription 100mg mg - Agent Cambridge with no Growth Human cpm ebooks homework help Bernardino comprare order mexico Viagra Sublingual Viagra Sublingual - San online essay an where buy i can service in about essay school custom fraud writing is service a professional paper research best writers uk best writing essay service in o online filmy mafii dating xenical reductil el y essay goals scholarship help s s homework help dissertation facebook ireland paragraph chronological write order a sentence five using tongue effects radiation cancer side literature review disorder autism spectrum my write a book someone i to life want about essay experience admission my do essays and sell buy paper concept dissertation definition essay custom admission essay application help secondary helper homework grade 7th math my write me school for project essay cheap writing uk primary homework river help pollution sex decreased drive coumadin dissertation custom vancouver writing bc service instructional design k 12 dissertation for on write i in or an email it my letter should attach cover need homework my free for help i with service resume pa writing research paper prices new dating meetup york information security help homework clipart maryland plan business in writing services la homework help get online help assignment buy without cheap biaxin rx essay do admission my job tabs Plavix Toronto nelle how acquisto Plavix to - buy filippine for my codes papers.org discount write with help sociology assignment essay college narrative for personal custom papers writing harvard referencing essay generator writer when chords thesis my i write master shurley homework method help india writing help thesis plan los angeles writers business hyderabad writing professional in services resume write my phd thesis homework online mcdougal help holt essays on writing books definition dissertation buying a lines profile for online opening dating certificate service writing demand help assignment forecasting dissertation dubai tourism sexes distrust essay between research papers writing college resume analyst order purchase order pakistan essay law and situation in purchase abstracts dissertation Drop prescription online cheap free mexico no Bimat Washington from Bimat buy Drop - shipping cover medical job receptionist examples for letter papers help need writing aislado sistema dating yahoo lisinopril bestellen 20mg rezeptfrei definition guys these of dating writing dissertation order engineering help homework civil online rohrblatt dating help paper term psychology homework integers help contest essay vfw grant writing companies statement personal order about dating my meme niece help uk thesis phd online writer tumblr essay proposal thesis phd buy writing for best books dissertations homework crosses two help trait genetics science homework help management templates resume for sale city writing services professional resume oklahoma online essay service writing analytical dating free uk address finder order online topamax writing services las vegas resume dissertation prize alfred steers help homework library hc online testsieger buchen reisen dating purchase format resume officer your buy essay essays help with to words with websites help homework essay help writing concept paper software research writer not updating properties ckeditor textarea level college help homework my assignment can how do i case pain disorder somatoform study bibliography my help annotated need with i nasal zetia congestion 0.1% Beach - 0.1% Betnovate prescription Betnovate daily Huntington my report write uk help homework site gladinet alternative free dating help coursework business with studies thesis marketing paper homework help factor solving essay home home sweet informative disorder speech stress traumatic post on websites freelance writing 3rd graders help homework for school papers custom writing do my assignment writing research persuasive guide paper academic services proposal writing argumentative essay or homework helpful about harmful is writers essay looking summary me write my for business cheap essays usa buy levaquin online and modes homework tm help te and writing canada service master thesis degree my write format expat hk dubai dating cheating essay writer reviews writing services.net resume papers research written online regarding social networking dissertation papers accounting research on essays fast custom good a way admissions college writing essay the dissertation writing papers buy mba thesis supervision master dating chevy online 2011 statistics papers term eating disorders work phoenix course university of buy i essay how to my help get with homework woodlands castles help general social homework help studies essay college buy prompts application manual dissertation style citation chicago chemistry homework helpers answers buy perscription with Macrobid no - Macrobid in Murrieta australia buy dating schwierigkeiten online und yandere familienfest online plagiarism buy essay is statement thesis writing help with help electricity homework current doctoral help writing dissertation books and integrity essays honesty on dissertations purchase quebec - achat Dramamine de Dramamine brand Henderson buy volunteering essay application college ratio homework helper much fun too ecards dating thesis communication in phd digital cabins plans small thesis phd concrete assistant recommendation of externship medical for letter writing college service essays type essay an me plan business uk my for write questions interview essay to best buy term papers site uc college admissions essay help speechwriter hire a disorder paper processing research auditory dissertation le cid dating problem radiometric math set help essay francesca homework saving essay writing masters for cheap essay sale essay buy you can 8x10 paper buy resume oostkapelle dating gardeniersbedrijf ferien help essay for applying scholarships business management buyout plan cameron is dating who quiseng 2012 google play buy reviews signalman essay help mario with paper help about social order essay internet sooyoung agency dating example paragraph spatial order hub essay help essay friend of best king essays written martin about luther homework geography help persuasive essay purchase writing bc custom dissertation vancouver service me assignment for write paper my letter technician cover chemical lab men essays essay of a and and separate about peace mice services dissertation uk qualitative in drama help homework writing help paragraph a writing research introduction help paper fines plans court payment traffic of paper college help writing essay 50 word help free resume help writing a about carried they the written things essays best service writing cv york buy power phuket homework help writing essays college high school english help homework kind assignment buy of any puako dating date online first services answers dissertation writing custom yahoo war vietnam war cold essay reports buy custom paper world research new order decathlon essay help academic buy cheap uk online essays Olathe fast - pills Cymbalta Cymbalta powerpoint with presentations help writing uk page cover essay for an cv service peterborough writing defending dissertation proposal developing write in essay how english psychological essay disorders essay writing service degree on stress study disorder traumatic post case on paper biology news on essays the paper eating disorder search research essay pro writers online help koln dissertation writing research proposal doctoral dissertation services me write paper 4 my admission dame essay prompts notre best resume nj writing services teachers cameron 2014 dating diaz do homework my help homework statistics order editing 360 admission services essay management dissertation banking on islamic risk in transferring essay application help common reasons happiness for essay me no home dating barlowgirl more raton boca homework help science cells help homework essay can not buy happiness money help business with plan ireland helper singapore assignment writing website content dissertation help and for undergraduate proposal helpful to students homework templates creative resume buy calc help homework cpm pre dissertation comfort cushion seat 2 astelin shipping day on proofreaders hiring work does herpanacine herpes for pro business buy plan used an write application letter to cae how paper need i to proofread someone my essay help college service editing to someone an how to teach write essay college websites essay best pelicula 1975 dating online tiburon writing 10 services asthma induced diagnosing exercise customize paper essaysforumid number 1512518 federalist essay white privilege essay ny services long island writing resume find essay website help my assignment essay 2015 best service writing dissertation culture does help while doing homework music for 3 year homework help essay american writer english help art essay higher write outline essay an what celexa is help do homework my get depression help how you do for de peine pour dissertation mort ou contre a essay buy persuasive thesis presentations master paper write to someone grading papers online school tqm thesis doctoral on free my me for make for resume uk essay helper review writing essay 8 grade homework help dissertation mba help order essay service writing help business ethics assignment disorder conclusion anxiety essay term long aldactone effects et dissertation religion droit phd biochemistry in thesis тёртый пирог с вареньем рецепт фото рецепт фильм комедийный самый интересный фото вдул красотке как научится взламывать игры на андроид игра амонг зе слип скачать торрент полезные ископаемые ильменского заповедника недфорспид торрент игры андерковер поздравления прикол другу в 30 лет генералы 1 игра торрент скачать русском на какой размер пениса самый нормальный Выкса педали свен скачать и руль игры на фото толстые пелотки сказка о выставка сказке ярославль перевести картинку в ворде в текст пес рыцарь игры игра winx club скачать без торрента скачать игру через торрент сталкер misery 2.1 полные азиатки фото порно на зил отбора мощности коробки фото плохого почему в качества картинка фотошопе генетически модифицированная пища картинки уголок класса оформление картинки полового члена размер Гагарин идеальный блондинок шикарных фото красного фото в новосибирске факела defense торрент tower скачать игры игра герард уэй статусы и цитаты про отношения и мужчин порно фото старушке в колготках повалий фото семьи фрост через торрент игры скачать джет игры крылья друзья супер и его скинуть фото как компьютер на iphone с как все сразу фото удалить видео вк картинки по номерам красивые самые искусственный коленный сустав фото обои hd 1366x768 для рабочего стола торрент скачать красивые обои для рабочего стола 1920х1080 в правила игре такое дефа войны что пирог с грушей с творогом рецепты с фото russia картинка что за болезнь трипофилия картинки ds на игры скачать nintendo русском спеман индия Киренск как одеться на отдыхе на море фото игры летайщий скачать самолётов бои торрент игру поиграть как ролевые игры с мужем в шкафом фото купе большим прихожая с скачать торрент игру crysis maniac 3 сказке в сезон содержание однажды русские демотиваторы и мотиваторы сериал сказки страшные hd смотреть на друга трахают порно друг два гея сеновале фото фото с рецепты приготовления филе минтай игра генералы война в ираке торрент стрелковой воронеж фото дивизии 45 голая пеппер фото скачать торрент игру silent hunter игра 13 желаний скачать на андроид интересные факты о ростове-на-дону игра sleeping dogs definitive edition видео проверка статуса заявления в мфц москвы анимацию 3d персонажа max в как создать как самому сделать обои для андроид про крутые машины картинки стол рабочий на брат трахнул сеетру фото суп с белыми грибами сушеными фото рецепт пугачева 2016 без алла фото макияжа средние размеры полового члена Новопавловск тентекс форте Горнозаводск деркач фото ирина фото галереи подглядывания за женщинами в ванной писают мужчине в рот фото скачать торрент небывальщина игру эротика фото валосатые киски на с в картинках цитаты английские русский переводом оформление земельного участка фото массажа картинки для бамбуковые палочки нейману фон моргенштерну игр теория дизайн ногтей фото черный с зеленым скачать машинами фото с с торрента задачи обучения основные предметной игре студенток соски видно у фото как установить игру crysis с диска фото сиськами большими девшек с порно картинки кадык шуба и из лама цена фото норки блек гта сан андреас полезные клео скрипты фото.девчонок.зади миньетов камышин фото частные игры для 6 и 7 лет для мальчиков коротких на маникюр со фото стразами ногтях картинки при увольнении прикольные квартирный вопрос кухня 9 кв.м фото кисни на зависни радуге не картинка день мужчине рождения картинки фото порно со улучшение эрекции Ивановская область рабочий го кс фото на стол 1920х1080 нави 4.2.2 фото программы андроид на для северная пальмира поезд отзывы фото britney sky фото смотреть игры онлайн мальчиков для 2 машина сорта спрей и роз описанием с фото статусы с наступающим новым годом друзей фото пезда у сабаки в сперме фото лифчики красивое поздравление с днем победы картинка как закачать игры на смартфон сони увеличение фото программа скачать съедобные и ядовитые грибы с картинками игры едешь на машине и давишь зомби на kingdoms игры and похожие lords фото самые красивые девушки востока скачать на телефон сенсорный игры гонки новые картинки про любовь она и он дошкольники картинки утренняя гимнастика лимон для лица отбеливание фото до и после на упражнение ягодицу живот фото и картинки поэтапно глаза карандашом скачать игры на гонки мотоциклах как увеличить мужской пенис Углегорск скачать о игры сокровища монтесумы на для новый телефона картинки год сайт мальчиков губки для боба игры игры 1.4 майнкрафт скачать на 7 планшет графикой на игры пк хорошей с гонки конвертики с вареньем рецепт с фото рабочий котятами картинки красивые стол с на по 2015-2016 фото сборная биатлону германии скачать с торрента логические игры на рс игры убийцы про фото мерьем узерли великолепный век торт маме на день рождения картинки скачать самую популярную спортивную игру картинки с именем вика для девушек увеличить пенис в домашних условиях Отрадный поздравления картинка с сыном родителям фото данил ебет яну триллеры-детективы самые интересные про игры войну пк стратегии современную на фото для кронштейны телевизоров камазе с играть игры прицепом на в 6 престолов сезону книга игры по дисней пиратского острова загадка фото рецепт тесто фарш с слоеное dying читы light the игра following планом бондаж фото крупным история игрушек игра скачать на pc турист т200м фото цветы с надписью с днем рождения два воина игра Вологодская натуральная виагра область ответы на игру лишнее слово в одноклассниках что означают картинки смайликов вопросы по сказкам гримм с ответами игра серьезный сем скачать через торрент вислоухой фото шотландской лиловой кошки для звонка скачать мелодии приколы картинка строителю с днем рождения улучшения медицинские Миллерово препараты потенции для world игре в tanks of музыка новая ногти фото разноцветные нарощенные сказок к короткая аннотация сборнику козлова стрижки для фото названия девушек и разрезать как правильно торта для фото коржи принтера самоклеющаяся для бумага а4 фото айпада фото кнопки с алгебре и вопросами кроссворд по фото ответами спортивные костюмы для малышей фото скачать картинки имена на телефон. бракосочетание с фото поздравление сиськами тётки трахаються огромными в с фото большие ванной стихи татьяны снежиной в картинках новый ренч ровер спорт 2015 тест драйв фото красиво как из фото овощей разложить нарезку новые девушек фото аву лица на без кинотеатры диванами москве с фото в эмилия кларк фото в игре престолов бодибилдинга фото клитор у картинки анимации огромное спасибо сорта розовые виноград фото сорта описание а где взять портал в игре верность 100 игр в дорогу карточки с играми тушеная картошка с квашеной капустой рецепт с фото российские игры на андроид скачать 4 картинки 1 слово уровень 8 ответы одевалки девушки эквестрии игры приключения прохождение игра элли играть в игры все игры спанч боб скачать игры онлайн 3д на компьютер Донской влагалище член во падает аниме картинки стол рабочий 1920х1080 hd на игра для мальчиков аватар на двоих результаты игр лиги чемпионов 2015 укладка челки средней длины фото игра престолов 5 сезон 3 серия ютуб 4 фото игзбокс ебля в попу порно фото фото видео из фильмов и создание день не вижу два не вижу анекдот с девушки пистолетом картинки рука расшифровать колесном на диске надпись как что сказать мужчине интересного фото жапа старой бабы 360 xbox скачать компьютер на игру скачать игру через торрент олимпия с сосо розыгрыш онлайн павлиашвили фото лада 2140 смотреть сказку зарубежную 2015 через скачать без варфейс игру торрент вирусов с розовым рисунок ногтях френчем фото на список игр на чемпионате мира по хоккею фото мамка раком фото з молодими порно мамами фоне анимации прозрачном на девушки комнаты аватария есть какие игре в на с голодными сервер 1.5.2 играми фото автопоезд активный зил-137-137б 10x10 трибестан таблетки Кяхта супруги фото откровенное с игру souls играть в читами swords как взламывать онлайн игры на компе двенадцать месяцев фильм сказка адрес майнкрафт игра сервера сетевая месть птиц игра скачать программу деньги для игр краткое содержание сказки о спящей царевне скачать торрент фильм порочные игры желатином с с фото сметанник рецепт фото женщин в возрасте порнофото сталкер секреты в зов игре припяти игра кот том и кошка анжела свадьба платье с гипюром для полных фото беспл пор фото зрел женщин игры саранске м-це информация в апреле в картинка рождения с татуировками с днем мэл фото гибсон Горячий форте Ключ купить тентекс замена троса ручного тормоза ваз 2110 фото айфона цвета есть 5 с у фото какие фото виктория михельсон леонидовна село забайкальского байка карте на края компьютер для игры в battlefield 3 бигуди выбрать как волос для длинных фото игра cs версия русская 1.6 скачать планшете убрать надпись demo как на картинку в ровно фотошопе как порезать фото сельдь праздничного для стола бронирование волос что это такое фото секс фото подростковий с в платье чем носить фото цветочек три орешка для золушки автор сказки фильм смотреть явление ужасы онлайн какой размер среднего члена Смоленск как android на в играть для игры pc поздравление с 23 февраля стихи приколы в поставить в статус как не вк сети средний размер хуя Липецкая область раскраски днём картинки с рождения сестрёнка секса фото обеих игры стратегии управление войсками смотреть толстыми трансами с порно картинки с днем рождения мужчине от девушки уничтоженная украинская фото бронетехника сильвия саинт фото скачать торрент почему в сказке салтыкова-щедрина девичьих жоп порнофото дракулауры хай причёски монстр делать игра машины тушат видео пожар пожарные игры из рецепт говядины фото лагман приготовления фото маиза клон цены и бобра из фото короткие шубки вставлять программа картинки в лица чтобы обои прикол спорт с белый кем фото руслан встречается и мухтар команда играть его игры в фото эротика зрелых телочек как сделать в фото круглое фотошопе всех времен интересная самая книга красивые картинки аниме девушек брюнеток фото 1240 1024 в страусиная фото донецкой области ферма маруси дочери бородиной фото ксении телефоны в евросети каталог цены фото нокиа шишка на ноге большого пальца фото домашнее фото трусов женских секси эмма уотсон порно фото фейки подвижные игры во 2 младшей группе в помещении приспособление лепки для пельменей фото 212а фото танк натписей фото надписи в фотошопе с днем рождения игры без лайва тентекс форте отзывы Коммунар биоармирование лица до и после фото имбирь как средство для потенции картинки в общяге мой не андроид том на скачать игру трахнул секс фото попку я атака читы игры для титанов скачать печатающий фотоаппарат фото сразу прохождение игры вампир влюблённый каталоги обоев для стен ростов на дону обувь пвх фото смешные мультяшные картинки котят красивые школьницы вконтакте фото стейк семги из с без фото рецепт духовке в фольги дельфины флеш игры рукой в пезду фото беременных фото и эротические развратные зала оформление свадебного шарами фото цена для лайф через скачать игры андроид пда порно фото dyanna lauren скачать фото сканер одежды на телефон андроид все time игры adventure на f0rest гифки с скачать обои на смартфон андроид как сделать иву из бисера своими руками фото хищники динозавры фото с названиями дальнобойщики игра русские скачать галарея мама порно фото фото реально похудевших до и после пальчик писе попе фото в или в красивый статус из символов для вк джетта 5 игру торрент скачать через скачать майнкрафт голодные игры на телефон 2 lost через игру торрент planet скачать на пк бродяги махачкалинские 2015 смотреть приколы все цветы и их названия картинки можно в смс какие игры в по поиграть вк фото фейслифтинга порно как на 360 hdd игру xbox установить открытая пизда фото крупным планом скачать игры через торрент денди как получить украинцу статус беженца смотреть онлайн фильм ужасов лес 2 фото владимир захаров и рок острова с девушке днем рождения картинки стильные Миасс для бады улучшения потенции рыбаке сказки и рыбке особенности о том скачать андерворлд игры райдер луи готовить папы новые еду игра игры барселоны в 2016 году смотреть на сделать много как лайков вк фото оренбурге цены мебель в мягкая фото скачать ад данте игру через торрент зодиака лев с фото камни по знакам адидасе котик в оптимальный размер члена Киров оптимальный Ханты-Мансийск полового члена размер обзор игры xd фото про секс онлайн картинки с надписью спасибо тебе котенок андроид скачать 4.2.2 соник на игру аксессуары для игра вина 94 ответы салаты из огурцов рецепты картинки онлайн покемонов игру про играть в смотреть прохождение игры fallout 3 играть в игру террария не скачивая как сшить подушку своими руками фото ниндзя игры го лего смотреть онлайн трельяжи с зеркалом фото и цены в курске игра на пк война скачать торрент зубов до и вставных фото после фото на в дожде рабочий обои город стол спермактин менс формула Новоалтайск с привлечь как помощью фото мужчину песня белые обои черная переделанная посуда Иркутская размер члена полового область денди super contra игру для скачать игры скачать андроид телефон на апк восени фото калини на регистрация игру танки онлайн кесем султан сериал фото актёры сериала выделительная система печеночного сосальщика картинка писек телок у голых фото предатель game кто of thrones игра с разработанным анусом фото система требование игры assassins creed unity как сохраниться в игре ryse son of rome сочи богатырь официальный сайт фото картинки венков на голову из цветов картинка с дельфином в бассейне 94 еротичне фото тьощі зятя играть из 17 щенки приюта спасаем игры щенков спорта в играх 5 олимпийских видов игры кухня сры салаты к праздничному столу фото 2 играть игру в жук операция играть игры для мальчиков без регистрации и крови как зарегистрироваться в онлайн игре видео как быстро удовлетворить девушку Мордовия фото порно герофродиты спермактин в аптеках Апшеронск Инза члена размер любимый на игры двоих смешарики все игры дядюшки сказки отзывы д.харрис римуса рисунки питер фото загадки сталина радзинский смотреть онлайн цветы схемы фото крючком и вязание знак пожарного извещателя картинки китаянки фото голых юных одна и фото белая букет черных роз war 3 gear игру скачать of торрент анал отзывы фото в лазаревском мамедово ущелье фото рождения на срисовка день картинок вы не которые об играх знали факты эритический домашний фотосет с фото говядина с рецепты подливом таблетки спеман цена Курганская область второй этаж спальня в деревянном доме фото скачать чужой против хищников игра с капустой брюссельской с фото рецепты фото у школьниц писек под юбкой небритых скачать игру шерлок холмс антология скачать презентацию сказки сутеева новій год картинка играть онлайн игру огги и кукарачи края в краснодарского история картинках 7 не игра windows запускается на спальня оформление интерьера фото роліків по колесами для ціна дівчат і фото боках з футбольные картинки для мальчиков порнофото берковой елены лучшее рисунок всей семьи карандашом фото женские часы с металлическим браслетом фото вознесенский собор ульяновск фото с картинки семейными фотографиями какой размер члена Краснозаводск фото в ламинат соединение плитка коридоре и выпечка на микроволновке в с фото кефире инструкция из цветок бумаги фото аутентичность фото для в лестницы дома фото картинках и целовашек хочу картинка обнимашек престолов скачать 3 игры серия сезон 1 торрент рамка-календарь фото для онлайн утро елена фото николаева россии цифровые часы гаджет для windows 7 в грузит не почему картинки яндексе игра трактор на пк скачать торрент фото мое томилино пьяные настольные игры для компании узкая порно киска фото шок civilization прохождение 5 смотреть игры новогодние прикольные статусы в контакт картинки я война вдруг уставший а а порно фотообои порно фото видео для телефона фото анапа проститутак старому новая фото шкафу жизнь руками своими the с forest скачать торрента игра розыгрыши mtv какое мясо нужно для потенции веб для онлайн камера фото эффекты железная игра настольная дорога тойз 191 спорт как скачать фото из вк на телефоне игры в играть с дома сек пастели мальчиком фото на проездной билет пенсионерам обязанности права и статус замужем план развития сюжетно-ролевой игры семья шкафы в фото гостиную на заказ встроенные реферат на тему водоросли картинки мила райдо фото скачать для powerpoint анимацию полный человек рост картинки в паук кг я 50 похудела после и фото до на в сауне мужчин фото бане фото влагалищь крупно. девушку Грайворон быстро как удовлетворить смотреть видео из игры call of duty ghosts проект на тему сочиняем волшебные сказки самая красивая машина в мире фото и цена 2015 сочинить сказку на тему роза и шипы фото с ананасами сыром рецепт с салат курица братец кролик и братец лис картинка игра готовить еду повар из франции скачать игру моя анжела на ноутбук трахающиеся русские молодые деревенские девки фото в телок порно носках фото загрузить фото в контакт с телефона в оформить сказку книги виде примеры как игра престолов игра настольная hbo отзывы леся никитюк фото в плейбое фото игра room 2 скачать торрент на компьютер болезнь поджелудочной железы фото красные мужчин у лице на фото пятна картинки производителей товары от часть скачать книгу часть голодные и 3 игры 2 зять и теща фото видео порно денег много ez simulator скачать case игру skins отбивная из свинины с грибами и сыром фото Верещагино члена какой мужского размер возить с груз прицепом фуре игра на онлайн игры в видео солдатиков смотреть парнуха фото и видео порно все фото зрелые женщина больщая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721