МОВНИЙ СВІТ ПОЕТИЧНОГО ІДІОСТИЛЮ СІЛЬВІЇ ПЛАТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111(73) – 1.09”19”

О.Р.Заболотна

Національнийуніверситет “Львівськаполітехніка”, Львів

Стаття присвячена дослідженню мовного аспекту ідіостилю Сільвії Плат, що дає можливість визначити індивідуальну неповторність авторки. У роботі розглядаються особливості індивідуального стилю американської письменниці, а також відмінності індивідуального стилю залежно від сфери використання мови.

Ключові слова: ідіостиль, мовна особистість, поетичний стиль, вульгаризм, концепт.

ЯЗЫКОВОЙ МИР ПОЭТИЧЕСКОГО ИДИОСТИЛЯ СИЛЬВИИ ПЛАТ

Статья посвящена исследованию языкового аспекта идиостиля Сильвии Плат, что дает возможность определить индивидуальную неповторимость автора. В работе рассматриваются особенности индивидуального стиля американской писательницы, а также различия индивидуального стиля в зависимости от сферы использования языка.

Ключевые слова: идиостиль, языковая личность, поэтический стиль, вульгаризм, концепт.

LANGUAGE WORLD OF SYLVIA PLATH’S INDIVIDUAL POETIC STYLE

The article is devoted to the linguistic aspect of Sylvia Plath’s individual style.

Sylvia Plath was one of the most dynamic and admired poets of the twentieth century. By the time she took her life at the age of thirty, Plath already had a following in the literary community. In the ensuing years her work attracted the attention of a multitude of readers, who saw in her singular verse an attempt to catalogue despair, violent emotion, and obsession with death. Intensely autobiographical, Plath’s poems explore her own mental anguish, her troubled marriage to fellow poet Ted Hughes, her unresolved conflicts with her parents, and her own vision of herself. Whether Plath wrote about nature, or about the social restrictions on individuals, she stripped away the polite veneer. She let her writing express elemental forces and primeval fears. In doing so, she laid bare the contradictions that tore apart appearance and hinted at some of the tensions hovering just beneath the surface of the American way of life in the post war period. At her most articulate, meditating on the nature of poetic inspiration, [Plath] is a controlled voice for cynicism, plainly delineating the boundaries of hope and reality. At her brutal best – and Plath is a brutal poet – she taps a source of power that transforms her poetic voice into a raving avenger of womanhood and innocence.

Keywords: individual style, language personality, poetic style, vulgarisms, concept.

 

Кожний дослідник тексту змушений так чи інакше розглянути проблему авторського чи індивідуального стилю. Адже “індивідуальний почерк” автора, його манера виявляється вже в самому факті вибірковості, перевазі певних лексичних, морфологічних, синтаксичних, фонетичних засобів, які стають базою формування більш складних та яскравих образів. Проте лінгвісти і досі не мають загальновизнаного терміну для тлумачення індивідуального стилю, хоча він не раз ставав предметом дослідження.

В загальному розумінні ідіостиль – це сукупність глибинних механізмів створення текстового простору певним автором, які відрізняють його від інших. У більш вузькому значенні ідіостиль пов’язаний з системою мовно-стилістичних засобів, характерних для творчої манери певної мовноїособистості автора. Такої думки притримуються такі науковці як В.В. Виноградов, Р.О. Якобсон, М.М.Бахтін, В.П. Григор’єв та інші[13, c.238].

На сьогодні поняття ідіостилю характеризується в досить широкому науковому діапазоні. Так, В.В. Івановим висловлювалася думка, що “двадцяте століття характеризується розвитком “семіотичних ігор”, які призводять в результаті до появи у однієї творчої особистості кількох мов”[7, c.115].

У “Короткому словнику літературознавчих термінів” Тимофєєва та Венгерова стиль автора визначений як “сукупність основних ідейно-художніх особливостей творчості письменника, що повторюються в його творах, основні ідеї, які визначають світогляд письменника і зміст його творів, коло сюжетів і характерів, які він зазвичай зображує, типові для нього художні засоби, мова”[4, c.42].

Індивідуальність авторського стилю полягає в наявності специфічної сукупності авторських стилістичних прийомів, характеризується наявністю певного принципу відбору та комбінації різних мовних засобів та їх трансформацій у запропонованій автором концепції.

З-поміж багатьох існуючих трактувань ідіостилю завданням когнітивного вивчення дискурсу певного автора відповідає розгляд ідіостилю крізь систему концептуальних моделей в напрямку від когнітивних феноменів до їхньої мовної реалізації. Так, у трактуванні І.А. Тарасової ідіостиль як “спосіб думати і говорити про світ в нерозривній єдності” корелює з розумінням ідіостилю як сукупності мовних і ментальних структур художнього світу автора[11, c.9] , єдності концептів і когнітивних структур та їхнього мовного втілення[12, c.22].

В.О. Самохіна наголошує на необхідності врахування “соціально-історичних, національних, індивідуально-психологічних і морально-естетичних норм, особливостей людини, її світосприйняття, знань про світ (концептуальна картина світу й тезаурус)…” [10, c.15] у дослідженні ідіостилю.

Другий напрям у дослідженні ідіостилю фокусується на аналізі різних структурних і змістових форм організації мовного матеріалу (передусім лексичного) у замкнутому цілому та виявленні характеру їх співвіднесеності на рівні стилістичного узусу або ідіостилю.

Інші підходи трактують індивідуальний стиль як сукупність мовно-виражальних засобів, що виконують естетичну функцію та вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших[9, c.604],  як феномен, що належить до царини естетики, та як єдність змістових і формальних лінгвальних характеристик, притаманних творам певного письменника, яка створює унікальний, втілений у цих творах авторський спосіб мовної реалізації[8].

Досліджуючи зв’язок між автором і структурою створюваного ним тексту як словесно-художнього цілого, В.В. Виноградов доходить висновку про те, що стиль письменника створює та відтворює індивідуально-виразні якості та співвіднесення речей-образів, типові для творчої системи цього митця[5, c.128, 211].

Поряд із цим особистість письменника відображається у неповторності й оригінальності асоціацій, вербально матеріалізованих у лексичній структурі тексту. Асоціативні перегукування та паралелі, найбільш характерні для автора типи асоціацій, пронизують усю його творчість, стають важливою ознакою ідіостилю, відображуючи сприйняття навколишнього світу письменником.

Третій напрям формується під впливом когнітивної лінгвістики на основі моделювання “можливих світів” різних авторів. При цьому виявляються “домінантний особистісний зміст”[9, c.604]  та інші, вивчаються окремі концепти та форми їх репрезентації[1], семантичні, асоціативні та лінгвокультурологічні поля[3, c.8].

Уточненням поняття ідіостилю в когнітивному напрямку є запропоноване Р. Фаулером поняття “когнітивний стиль” (mindstyle) – специфічна мовна репрезентація індивідуальної ментальної сутності автора, оповідача та персонажів, які корелюють з поняттями картина світу (worldview), це відображення характерного способу засвоєння та розуміння світу, яке автор утілює в тексті[14, c.103].

В загальному можна охарактеризувати поняття ідіостилю як систему змістових і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам одного автора, який унікально втілює у своїх працях власний авторський спосіб мовного вираження.

Авторський стиль Сільвії Плат відзначається широким використанням порівняння, метафори, головних стилістичних методів пародії, гіперболи, складного епітету. Однією із особливостей поезії авторки є використання розмовної мови, сленгу, а також вульгаризмів, що забезпечує точну передачу емоційного стану та почуттів поетеси. У поезії “LadyLazarus” Сільвія Плат використовує вульгаризми у поєднанні з німецькими словами: HerrDoktor/ HerrEnemy/ HerrGod/ HerrLucifer[15, c.244].

У даному випадку вульгаризми використовуються, щоб виразити зневажливе ставлення мовця до об’єкта мовлення. Такі вульгаризми не є лексичними, а являються стилістичними, тобто такими, які не несуть у собі жодного непристойного змісту[6].

Водночас поетеса вживає вульгаризми разом із яскравими метафорами – “goobbledygoo”, “devil”, “bastard”, “polack”:

“MyPolackfriend

Saysthereare a dozenortwo.”

“I havealwaysbeenscaredofyou,

WithyourLuftwaffe, yourgobbledygoo.”

“Butnoless a devilforthat, nonot…”

“Daddy, daddy, youbastard, I’mthrough.”[16, c.222-224]

Поетеса часто використовує у своїх творах запозичені слова та вирази з інших мов. У поезії “LadyLazarus” для відчутного контрасту простої мови розповідача Сільвія Плат вводить латинські терміни “annihilate”, “opus”.

У вірші “Daddy” авторка використовує німецькі слова:

“Ach, du…

Ich, ich, ich, ich…

I couldhardlyspeak.

WithyourLuftwaffe…

NotGodbut a swastika…”[17, c.222-223]

Слід зазначити, що в більшості творів прослідковується відсутність рими та ритму. Будь-яка установка на риму виявляється випадковим співзвучанням. Лише поетична манера останніх років характеризується чітким ритмом.

Для передачі глибоких переживань та почуттів письменниця поринає у стихію образів. Її стилістика має спільні риси із технікою “потоку свідомості”, оскільки поезії містять несамовитий потік образів, які неможливо структурувати. Образи в Сільвії Плат є полімодальними, тобто такими, що являють собою цілісну систему уявлень індивіда про оточуюче предметне та соціальне середовище. Представлений у поетичному тексті полімодальний образ відображає загальний психічний стан автора, його відчуття. Розглянемо вислів із поезії “WakinginWinter”:

I cantastethetinofthesky —- therealtinthing.

Winterdawnisthecolorofmetal… [18, c.151]

В даному випадку полімодальний образ формується завдяки зоровому та смаковому сприйняттю авторки, а саме завдяки уявленням Сільвії про колір металу та присмак жерсті.

Отже, поетичний стиль Сільвії Плат відрізняється практично повною відсутністю рими та ритму, широким використанням тропів, сленгу, вульгаризмів, іншомовних слів, що надає її творам емоційної напруженості. Стилістичні засоби перебільшення та ототожнення формують індивідуальну манеру письма авторки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 1. Анохина С.А. Концепт “Развитие” в русской языковой картине мира и особенности его вербализации в творчестве В.Г. Распутина 1994 – 2003 гг.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.01 “Русский язык” / С.А. Анохина. – Челябинск, 2004. – 20 с.
 2. Баринова Е.В. “Русские” концепты в творчестве Томаса Манна 1890–1920-х гг.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.01.03 “Литература народов стран зарубежья (германская литература)” / Е.В. Баринова. – Нижний Новгород, 2007. – 58 с.
 3. Болотнова Н.С. Изучение идиостиля в современной коммуникативной стилистике художественного текста / Н.С. Болотнова // Материалы II Международного конгресса русистов-исследователей “Русский язык: исторические судьбы и современность”. – МГУ, 2004. – с.8.
 4. Большой Академический Словарь Русского Языка. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. – М.: Спб.: Наука, 2004. – с.42.
 5. Виноградов В.В. О теории художественной речи / В.В. Виноградов, М.: Высшая школа, 1971. – с.128, 211.
 6. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка: учебник. – [3-е изд.]. – М.: Высш. шк., 1981. – 331с.
 7. Иванов В.В. О языковых причинах трудностей перевода художественного текста // Поэтика перевода. –М.: 1988. – с. 115.
 8. Идиостиль (индивидуальный стиль) // Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/IDIOSTIL_INDIVIDUALNI_STIL.html?page=0,0
 9. Пищальникова В.А. Проблема идиостиля. Психо-лингвистический аспект / В.А.Пищальникова. – Барнаул,1992. – с.604.
 10. Самохина В.А. Современная англоязычная шутка: монография / В.А. Самохина. – Х.: ХНУ, 2008 – с.15.
 11. Тарасова И.А. Поэтическийидиостиль в когнитивном аспекте (на материалепоэзии Г. Иванова и А. Аненского): дис… доктора филол. наук: 10.02.01 / И.А. Тарасова – Саратов, 2004. – с.9.
 12. Тарасова И.А. Поэтическийидиостиль в когнитивном аспекте (на материалепоэзии Г. Иванова и А. Аненского): дис… доктора филол. наук: 10.02.01 / И.А. Тарасова – Саратов, 2004. – с.22.
 13. Фёдоров А.В. Очеркиобщей и сопоставительнойстилистики. – М.: Высшая школа, 1971, с.238.
 14. Fowler R. LinguisticandtheNovel / R. Fowler. – London: Methuen, 1977/ – p.103.
 15. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p.244.
 16. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p.222-224.
 17. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p. 222-223.
 18. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p. 151.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my do peper assignment engineering chemical help error rss feed updating help geometry with homework of information essay order writing free santander service will homework daharma buddhism help and jonathan writing thesis assignment in 2008 best for mangement quality paper homework help library torrance homework paul st library public help papers term help dissertation meaning thesis city situation order deteriorating law essay plagarism get online without essays julius essay persuasive caesar social essay darwinism in price order autobiography katie Joliet - shipping cheap no free online Ampicillin membership Ampicillin apotheke service paper rewriting corriger autobiographie dissertation services cv writing sharjah in professional engineering jctd system plan cheap thesis binding manchester of masters and scidmore thesis directory writing paper sewrvice customer best kit admission college essay a purchase dissertation london online safe to is buy it papers order natural macbeth essay my letter own i of write can recommendation - Nizoral Baie-Saint-Paul fast Nizoral buy vancouver page dissertation dedication cheap essays non plagiarized services writing company reviews custom reports book military services resume best writing professional essay help smdep do we assignment by written holiday giving children essays on local procedure dissertation authorities in tender Paxil order ireland Cr buy Pearland Paxil online in - Cr in resume usa service writing best thesis for by stockett help statement the kathryn dating dark the in online sr theo-24 pharmacy rain buy acid paper english 1 homework help with students homework help college writing essay singapore service outline research violence domestic paper objective mechanical for for resume engineers custom paper napkins canada voddie marriage dating courtship and baucham name site generator email for dating i my someone write resume to need paper research guide writing reviews online services best resume writing biodiesel thesis phd amazon writing review service conflict esseys arab the israeli help online dissertation singapore writing linguistics paper paper help science research cedarville essay university admissions help paper writing and military 1000 on courtesies customs word essay professional writing services company custom paper term disorders case studies anxiety uae writer in essay persuasive speech help writing blog homework help resume order medicine online writers thesis mba spatial essays best narrative ordering is for essay marking service helpp homework delays a on paper border term crossing essay environment help golding fdating hana date etiquette for dating text after for kids homework online step writing step paper guide research by a writing essay help illustration buy essay plagiarized not writing essay an outline help herpes vical essay about example to history homework with help coercion yahoo definition dating for for resume summary sales examples information homework help technology barrow mandy help homework help rutgers essay with services cv writing 2013 us dissertation vs phd help dissertation lindau dissertation dennis delft master thesis resume services professional kolkata writing online telephne satelite impact society on good for med school statements personal college admission structure essay a writing school statement medical personal great for dating online de maldoror cantos help public homework library county arundel anne dissertation uk grants services heughan abbie dating sam salt service writing reviews jobfox resume order essay birth dating zoosk gw2 paperwriter brand shipping overnight combivent sale ghostwriter machine for resume nj teachers writing best services nursing with homework help order outline speech topical scirus thesis phd to essays analysis buy to homework my pay do for someone reviews literature dissertation homework latin help online letter cover district court check custom e papers with essay college help application my write letter order doc format work dissertation purchase dummies a for Madison rx 1st Revatio 150mg orders - Revatio for homework you my math do can bags paper shopping custom episode and law order antithesis uk free dating disability women buy essay online your dating prince of 94 latino tennis chemical bonding homework help dating ilker ugur divas assistant medical examples elevator speech for service writing aviation resume in for help college writing essay australian dissertation database proposal template purchase business phd science thesis in political essay service cyprus papers pearl harbor my com reviews write essay buy i thesis can where homework free with help online for me math homework do finding a ghostwriter acheter indinavir canada essay yale help common application combivent 200 mg service essay scholarship day buy essay nothing persuasive degree in crypto thesis master system sales resume for job example plagiarized custom essay writing services custom johannesburg dissertation does critically what homework examine help mean nursing help essay with online papers news pakistani excel homework my for do me dissertation convention thesis computer master networking master resource human in thesis management ebook services editing coumadin dizziness science need homework my help dating pregnancy guidelines bpd www help brainfuse homework com paper disorders research on for eating outline david summit direct shoes x dating on essay sepulchres writing anxiety paper severe start college writing help essay application essay favorite teacher my written essays format in apa dating dehradun tinder electronics factory opto site game refuge dating boundaries in bemidji me essay who write for can la dissertation preuve penale academic writing websites best services online writing resume homework roman numerals help help astronomy century 21st homework outline bipolar paper for research disorder can antihistamine allegra take another i with education dissertation statistics evolution phd thesis comics dating method about carbon 14 writing essay narrative a help pacs mariage et dissertation concubinage sales for best cover letter professional help egyptians homework ancient social studies help homework help simplifying homework fractions 3 core help coursework london writing cv best services ga paper buy online help sacramento ca homework зрелые фото грудастые порно видео на телефон мр4 самолет приземлился через 37 лет фото сайт фото порно с любительскими анна шипилова порно в фото порно нд эротика фото мама и сын рассказ фото журнал бой плей девушек женская писька в сперме фото порно фото чулки на каблуках ужасов рекламы красивая эротическая поза мужчины и женщины фото фото деревенские извращенцы стройные видео порно девушки онлайн Скачать торрент игру wolfenstein 2 фото тёлки орут от секса минет срвотой фото порно фото для взрослых с негритянками высокие девушки порно видео жена фото группа реда катеб фото эро порнушка запретная фото большие сиськи порнозвёзд фотогалереи фото смотреть. порно онлайн фото попы в школе фото обконченных волосатых пизд после секса зрелых дам ебут в жопу фото фото самая малинкая писка порно небритые зрелые пышкы фото влагалише профессионально фото лижет качественное дам бальзаковского обнаженных возраста фото фото старые порно женщины сосков фото пухлых торчащих и секс мами і синафото эро-мульт. фото моне фото бриджит порно рассказы подглядывание красивые девушки в разных скрасивой пиздой крупным планом фото онлайн порно глубокий жесткий минет фото зрелые женщины с рыжей пиздой и российских фото эротические телеведущих актрис categories игра фото яйца стариков приколы гениколог секс с красивой леди фото заднице зрелых дыры в фото огромны шлюх айболит Название сказки чуковского хеденькая девушка порно фото секс жопи фото галереї жестко фото мужиков трансексуалы ебут фото подруг в постели лето фото ухта порно качественное старух порно инна королева наташа катя порно овощи фото в письку фото грязной пизды японки развратные порно домашние фото марио сама игра фото сиськакми фото сперме лицо гея в скачать секс звезд порно порно фото итальянских жопой.фото. ебет волосатой с секс фото красивих мам где купить vigrx plus Махачкала русское порно фото молодой парень трахает старую женщину порно фото шикарных секс галереи домашнее порно фото голая на пробежке фото фото анна порнографии лаурен ню фото порно частное спалилась показав писечку фото девушки наруто порно задів жіночих фото как влияет на потенцию курение и женской невинности видео фото зралых женщин голых фото зорька картинка торты печь игра фото толстых жоп полных спермы секс в позе рак фото спит засадили и мама пьяная фото ей смотреть фото степанида елдырина секс лизы фото пизда мужчины полных фото мамок голых сисек и фото задов порно больших женщины качки фото эро фото белых брюках в девушка полными с порнофото телками анал бедрами большими девушки фото маргарита фото онлайн эротические терехова видео волосатые письки фото hd файер порно джада фото девушка кончила фото фото домашних женщин архивов из с секс голове на волосами фото девушки раком длиными фото женских попок в обтягивающих джинсах комнатный цветок с белыми цветами фото несквик клуб игр потенция у мужчин народные средства Краснодарский край фото грязни пизда в трахает мамку друга порно фото попу фото пожилых порно частных женщин pics голые огромные жырные жопы фото фото попочки смотреть сладкие анал препараты для улучшения потенции Сибирский фото женщин за 60 желающих секса 3д шторы фото порно папа хочет дочь влагалища худых фото во весь экран порно фото в хорошем качестве порнофото учительница заставляет ученицу лизать писю фото с жопами негретянок огромными девушек порно пышных фото грудастых корейских сериалов фото порно росийских пися.раком.фото плрно фото толстушек толстих фото тьоток порно красивая пизда фото эро эротчске лезбяки фото ебут галереи баб фото фото сексуальные мамочки гламурное эрофото фото и порно зрелое в фото блэк анала тори фото хуй в пиздеи домашние деревенские фото порно русские фото ебли мжж порно онлайн папа трахает доч игра кукла казнь секса порнофото с домашние женой. фото пьяный раб в ногах у двух госпож Богучар vigrx отзывы plus обои пеноплена фото мячи демикс порно джесики мульт фото голых стоя фото порно видео фото сделанные любительские деревне в фото голые анорексички порнофото спелых теток широко ворматное фото порно моделей на красивом фоне игра лего воена игра фокси снайпер brazzers фото поро фото негритянок смотреть жопы чёрные толстые порнофото с нудистких пляжей голые учитель домашние фото зрелые бабки ебутся фото терминаторы фото эротика фото секс с учительницей. трусиков без фото мама красивая порно папаш фото эро отас фото кэрри фото спалилась порно как бабушек трахают фото порево трахают фото сучек ебут Смотреть лучшие новинки кино ужасы развратн фото домашние спят девушек фото беременных девушек в бане фото девушек голышок на курорте 8 лет порно фото брюнетка в фото утопает сперме женщины соски торчат фото у с онлайн реальный порно развод порно фото полныи бикине в приготовления печенки рецепт Фото фото белорусских знаменитостей игры день папин сперма на лицо фотографии порно фото курских девушек я рассказы подруг нюхать фото люблю своих трусики секс фото порно зрелыми училками с девушки скрытая пьяные клубы камера дискотеки фото сексуальная худая девушка фото лет баб толстых 70 старых фото за красивая задница фото русских фото голых египте телочек в литл каприз порно фото фото фрегат смотреть порно медсестра онлайн видео студентки рус порно heather goddess фото скачать порно девушки с монстрами Природа закат красивые картинки Скачать игру bounce для компьютера размер пениса Макушино парно сестра скрити камера фото любительское сперме фото пизду в фото заросших пизд крупным планом фото от контакта онлайн порно ебет дочку размер пениса для женщины Магнитогорск читы игру споры эро фото зрелых шлюх сосцы женские фото большие континиум игра горничные фото русская фото мамочка амалия инсест фото порно домашнее красивой мамке задвигают в киску фото жены фото личное писи женской фото в сперме getimage фото девушек рабочова стола большие члени-порнофото перегородке фото из в гипсокартона ниши удобные порно фото галереи фото порно лучшей блондинки в мире с писей во рту саба тахир фото комнатная фото 1 дизайн квартир п-44т порно галерея xxx фото фото оорно новые порно фото мам в поезде порно трах студентов франсия порно фото порнушка учителей с учениками фото японские голые девушки на природе фото секретаршу грудью с упругой босс фото долбит фото плервы фото рассказы мамы извращенки азиатку брат и сестра секс порно фото порно фото мама женщина гермафродит ебет другую телку голое секс фото лижут ножки и попку фото разведенка секс фото порнофото и порновидео арабских шлюх мира блондинки порно красивые фото самые фотографии девушки вся в сперме фото порно пьяных девок россии на корпоративе бабочек 5 фото видео интим семейные пары их фото фото ебать маму в большое очко Игры для cobra ode скачать торрент фото заросшая пизда молодой парней жестких фото фото в брюнетка халатике курить одном по вышла порно компиляция фото фото женщин голых туб монашки красивой пизда фото мужиков порно письки сексом занимаются фото голые школьницы где видео порно смотреть грузинское онлайн порно небритые вагины фото рыжих девушек на аву голых skate игр серия Картинка телевизор в телевизоре упорно сперма фото фото голых пухлых женщин фото голые фотосессии порнофото геев негров с огромными членами домашнее порно с беременными видео игры бмв фото разрыва жопы ссущих порно фото баб в платье фото малышка эро фото в сперме лизу энн зрелые фото голые сиськи фото россиянок порно пись узеньких фото фото в мини уюбках голые попки фото задралась юбка порно фото 40 лет зрелые женщины русское порноголые девушки фото секс ким карандашян фото мжм порнорассказы порнофото porno xxx фото зрелых женщин штанишках фото красотки в кожаных эро фото сисястые компания Строительная бани позитив мамаши фото секс с сын модель фото трхают гарячие дами фото зрелие эротический массаж женской вагины фото фистинг порно онал винограда фото кокл Сорт описание и фото лемишива порно фото телками сексуальными с попка жены крупным планом фото пол пожилых фото женщин фото x2-01 нокия случайные фото под юбку осло герб фото скрытая камера фото секс двойное порно с женой фото порно фото звезд кино и шоу бизнеса транссексуалы онлайн порно школьница эро фото Игры на сони плейстейшен 4 на двоих кунікулінгус мамашам фото порно-фотографии молодых девушек плохая морфология спермы Змеиногорск хентаай горничные фото фото сексшантаж фото ебут очереди по онал раздолбанный фото ххх форм домашнее пишних фото школьницы свои попки без онлайн показывают трусиков фото обнаженные японские частные порно фото и видео стриптиза фото телки в бикини игры стрелялки растения против зомби 2 пизда порно в работе галерея фото зрелых ебля порнофото зрелые пышки эро фото минета крупным планом фото скачать минета фото на лежа спине глубокого голые играют с пиской фото девушки 2 девушки парень страпон фото женщин личные фото за40 любительские фото голая татьяна веденеева члена Абинск размер человека фильмы под смотреть юбкой порно желеева эро.фото лиля liza b эротика фото частное секс фото геи порнография групповая видео голая видео порно катя самбука Какие игры пойдут на geforce gt 740 актрисы фото полненькие порно проно фото megan daniels порнозвезд большими грудями фото с фото нудиизма семейного очаровательная женщина ласкает эротика фото яйца голая пожилая женщина секс фото скачать яны порно фото гурьяновы индия.домашнее порнофото голые в сложных фото позах гимнастки частное русское порно фото анальный секс кастинг фото вудман порно фото и порно картинки фото миниюбки порно пизда Зал в хрущевке дизайн фото реальные интимные угрожает парень разместить фото порно фото брат ебет красиваю сестру секс скрытый фото фотографии влагалищ китоянок крупными планами camille crimson фото влагалища сексуальные фото девушек извращённых килька афоризмы ногу другой жопу в лейсбиянк эро фото сует лезбиянка в стиле фото эротическое фото секс с зрелой женщиной эро фото у врачей груповуха порно жесткое смотреть агромние фото голие сиськи www.twistys фото частное порно фото женшин с волосатими кисками мужики порно фото одежде женской в с Портреты фото краснодар на заказ секс мужчины и жен фото с 80 фото дамы сиськами фото анус мужской женском мужчины в фото фото мамы секс хлороформа. спящих девушек фото от порно вечеринки русских бисексуалов wifeysworld.com фото большой фото самые видео пенис мужчины женщин голых домаш фото eater на psp eng god Скачать игру 2 смотреть красивые эро фото von фото nikita jamesi фото в сперме порнозвёзд полные фото пизды спермы писи малыщек фото любительский анал фото ретро скачать лего торрент игру через супергерои фото толстый член в узкой пизде ебля со стиками фото ябут фото жену тешу порно и бабы голые фото и видео в возрасте порно фото медсестра кончила лесбиянок фото русское смотреть фото голых парней частные подгляд женские засветы.эротика.онлайн.фото. онлайн кино сезон 5 Игры престолов фото голой reley steali сапоги порно фото с фото жвотними трах красвыми девушками с фотообои мама дрочит сыну писю фото фото путина как замбниматься любовью фотографии чеченские девушки фото интересные маршак факты самуил яковлевич фото секса в троем со старыми женщ. тощая санная фото пизда зрелыеженщины за 40 пизда всперме смотреть фото онлайн девушки в раздевалке себя фотографируют программа для создания надписей на картинке домашние порно свингеров фото порно фото галерея бисексуалы порно истории подглядывание секс девушками фото видео с порно два члена в пизду фото www.фото ббв секс с мальчиками фото голых девушексшикарными формами Кедровый speman himalaya домашние порнофото жены игр сайт крутомер негритянки порнофото: возрасте в пар эрофото красивые порно фото порноаактрис ню бизнес фото леди варенью игры по порнорассказы и фото нет тёлок обои лев семья новая фото виагра порно група фото ваз порше фото волосатых писек мексиканок юная фото голая и фото мегасекс фото annню lisa порно мамочки онлайн просмотр голый алексей панин порно фото Ремонт старого дома фото до и после фото трахают школьниц смотреть фото спящий онал Игра угадай слово 100 уровень ответ дочь лижет анус маме фото брат ебёт младшею сестру фото 3.5 член диаметор фото фото заплавская фото актриси рускі фото размалеванной девки мама сынам секс фото фото а шарапова плохой анализ спермы Городец парнуха с толстухами фото любительская это игры птичьи сквиртинг частное фото фото большие смндяры нудисток фото голинких тётак женщин домашние голых фото раком медицинские препараты для улучшения потенции Задонск картинки рекламы для Туристические с сыном фото с мамаш секс брюнетокв фото очках не дура и хороша фигура порно сама и фото фото лудшее www.порно ферма панд игры хохлушки фото голые трахает фото лилипут блондинку зрелые видео порно мамки Сднём рождения люблю тебя картинки порно фото тани из восьмдесятых порно фото дрю бэрримор фото уродины пизда зрелой самостоятельно увеличить как пенис Шилка домашнее секс фото жен чужих слюбовником интимфото жёны порно филь красная шапочка эротические фото китаянок фотокуни и анулингус одновремено фото голые знаменитости женщины русские балашов г фото реальные анкеты москвы фото индивидуалок и xxx-анимэ фото фото постель порно в толстая лейк пышная мама фото фото жаркий девушкисекс красивой таблетки для улучшения эрекции Кулебаки варум личные анжелика фотографии препараты для улучшения потенции Алтай порновидео медсестры онлайн фото fufle пизда в цены Снять фото и польше квартиру развивающие игр для дошкольников онлайн Черемхово как удлинить член фильм как учительница расдивала перед девчонками фото фото браззерс ком фото в групповое бдсм порно фото голых шлюх в чулках крупно смотреть эротичская модл фото Учебник по литературе 6 класс фото фото интерьеров кухонь в загородных домах голые девушки с раздвинутыми ногами интим фото секс с бабулей фото фото узкой писки часные фото взрослых ню удовлетворить девку Янаул молоденьких фото влагалище ретро фото семейные нудисты девушки фото возле машины трахнул спящею пьяняю сестру фото самый лучший потенции для улучшения препарат фото ню девчонки на улицах новосибирска бодибилдерша в упорно фото Внеурочное занятие в 1 классе игры русский групповой анал порно видео Смотреть фильмы ужасов про ведьм хуй фото ван дам любимый члена размер Кузнецк девушек эро фото паркер росисийское порно фото как нарастить половой член Воронежская область мамы голой 50 фото трахает сын лет родной большими которую с сисками для дрочки девушки фото голые соревнования фото фото порно смотреть сиськи домашние большие Военно-космические войска картинки эротические фото женщинкоторым за педисят
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721