МОВНИЙ СВІТ ПОЕТИЧНОГО ІДІОСТИЛЮ СІЛЬВІЇ ПЛАТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111(73) – 1.09”19”

О.Р.Заболотна

Національнийуніверситет “Львівськаполітехніка”, Львів

Стаття присвячена дослідженню мовного аспекту ідіостилю Сільвії Плат, що дає можливість визначити індивідуальну неповторність авторки. У роботі розглядаються особливості індивідуального стилю американської письменниці, а також відмінності індивідуального стилю залежно від сфери використання мови.

Ключові слова: ідіостиль, мовна особистість, поетичний стиль, вульгаризм, концепт.

ЯЗЫКОВОЙ МИР ПОЭТИЧЕСКОГО ИДИОСТИЛЯ СИЛЬВИИ ПЛАТ

Статья посвящена исследованию языкового аспекта идиостиля Сильвии Плат, что дает возможность определить индивидуальную неповторимость автора. В работе рассматриваются особенности индивидуального стиля американской писательницы, а также различия индивидуального стиля в зависимости от сферы использования языка.

Ключевые слова: идиостиль, языковая личность, поэтический стиль, вульгаризм, концепт.

LANGUAGE WORLD OF SYLVIA PLATH’S INDIVIDUAL POETIC STYLE

The article is devoted to the linguistic aspect of Sylvia Plath’s individual style.

Sylvia Plath was one of the most dynamic and admired poets of the twentieth century. By the time she took her life at the age of thirty, Plath already had a following in the literary community. In the ensuing years her work attracted the attention of a multitude of readers, who saw in her singular verse an attempt to catalogue despair, violent emotion, and obsession with death. Intensely autobiographical, Plath’s poems explore her own mental anguish, her troubled marriage to fellow poet Ted Hughes, her unresolved conflicts with her parents, and her own vision of herself. Whether Plath wrote about nature, or about the social restrictions on individuals, she stripped away the polite veneer. She let her writing express elemental forces and primeval fears. In doing so, she laid bare the contradictions that tore apart appearance and hinted at some of the tensions hovering just beneath the surface of the American way of life in the post war period. At her most articulate, meditating on the nature of poetic inspiration, [Plath] is a controlled voice for cynicism, plainly delineating the boundaries of hope and reality. At her brutal best – and Plath is a brutal poet – she taps a source of power that transforms her poetic voice into a raving avenger of womanhood and innocence.

Keywords: individual style, language personality, poetic style, vulgarisms, concept.

 

Кожний дослідник тексту змушений так чи інакше розглянути проблему авторського чи індивідуального стилю. Адже “індивідуальний почерк” автора, його манера виявляється вже в самому факті вибірковості, перевазі певних лексичних, морфологічних, синтаксичних, фонетичних засобів, які стають базою формування більш складних та яскравих образів. Проте лінгвісти і досі не мають загальновизнаного терміну для тлумачення індивідуального стилю, хоча він не раз ставав предметом дослідження.

В загальному розумінні ідіостиль – це сукупність глибинних механізмів створення текстового простору певним автором, які відрізняють його від інших. У більш вузькому значенні ідіостиль пов’язаний з системою мовно-стилістичних засобів, характерних для творчої манери певної мовноїособистості автора. Такої думки притримуються такі науковці як В.В. Виноградов, Р.О. Якобсон, М.М.Бахтін, В.П. Григор’єв та інші[13, c.238].

На сьогодні поняття ідіостилю характеризується в досить широкому науковому діапазоні. Так, В.В. Івановим висловлювалася думка, що “двадцяте століття характеризується розвитком “семіотичних ігор”, які призводять в результаті до появи у однієї творчої особистості кількох мов”[7, c.115].

У “Короткому словнику літературознавчих термінів” Тимофєєва та Венгерова стиль автора визначений як “сукупність основних ідейно-художніх особливостей творчості письменника, що повторюються в його творах, основні ідеї, які визначають світогляд письменника і зміст його творів, коло сюжетів і характерів, які він зазвичай зображує, типові для нього художні засоби, мова”[4, c.42].

Індивідуальність авторського стилю полягає в наявності специфічної сукупності авторських стилістичних прийомів, характеризується наявністю певного принципу відбору та комбінації різних мовних засобів та їх трансформацій у запропонованій автором концепції.

З-поміж багатьох існуючих трактувань ідіостилю завданням когнітивного вивчення дискурсу певного автора відповідає розгляд ідіостилю крізь систему концептуальних моделей в напрямку від когнітивних феноменів до їхньої мовної реалізації. Так, у трактуванні І.А. Тарасової ідіостиль як “спосіб думати і говорити про світ в нерозривній єдності” корелює з розумінням ідіостилю як сукупності мовних і ментальних структур художнього світу автора[11, c.9] , єдності концептів і когнітивних структур та їхнього мовного втілення[12, c.22].

В.О. Самохіна наголошує на необхідності врахування “соціально-історичних, національних, індивідуально-психологічних і морально-естетичних норм, особливостей людини, її світосприйняття, знань про світ (концептуальна картина світу й тезаурус)…” [10, c.15] у дослідженні ідіостилю.

Другий напрям у дослідженні ідіостилю фокусується на аналізі різних структурних і змістових форм організації мовного матеріалу (передусім лексичного) у замкнутому цілому та виявленні характеру їх співвіднесеності на рівні стилістичного узусу або ідіостилю.

Інші підходи трактують індивідуальний стиль як сукупність мовно-виражальних засобів, що виконують естетичну функцію та вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших[9, c.604],  як феномен, що належить до царини естетики, та як єдність змістових і формальних лінгвальних характеристик, притаманних творам певного письменника, яка створює унікальний, втілений у цих творах авторський спосіб мовної реалізації[8].

Досліджуючи зв’язок між автором і структурою створюваного ним тексту як словесно-художнього цілого, В.В. Виноградов доходить висновку про те, що стиль письменника створює та відтворює індивідуально-виразні якості та співвіднесення речей-образів, типові для творчої системи цього митця[5, c.128, 211].

Поряд із цим особистість письменника відображається у неповторності й оригінальності асоціацій, вербально матеріалізованих у лексичній структурі тексту. Асоціативні перегукування та паралелі, найбільш характерні для автора типи асоціацій, пронизують усю його творчість, стають важливою ознакою ідіостилю, відображуючи сприйняття навколишнього світу письменником.

Третій напрям формується під впливом когнітивної лінгвістики на основі моделювання “можливих світів” різних авторів. При цьому виявляються “домінантний особистісний зміст”[9, c.604]  та інші, вивчаються окремі концепти та форми їх репрезентації[1], семантичні, асоціативні та лінгвокультурологічні поля[3, c.8].

Уточненням поняття ідіостилю в когнітивному напрямку є запропоноване Р. Фаулером поняття “когнітивний стиль” (mindstyle) – специфічна мовна репрезентація індивідуальної ментальної сутності автора, оповідача та персонажів, які корелюють з поняттями картина світу (worldview), це відображення характерного способу засвоєння та розуміння світу, яке автор утілює в тексті[14, c.103].

В загальному можна охарактеризувати поняття ідіостилю як систему змістових і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам одного автора, який унікально втілює у своїх працях власний авторський спосіб мовного вираження.

Авторський стиль Сільвії Плат відзначається широким використанням порівняння, метафори, головних стилістичних методів пародії, гіперболи, складного епітету. Однією із особливостей поезії авторки є використання розмовної мови, сленгу, а також вульгаризмів, що забезпечує точну передачу емоційного стану та почуттів поетеси. У поезії “LadyLazarus” Сільвія Плат використовує вульгаризми у поєднанні з німецькими словами: HerrDoktor/ HerrEnemy/ HerrGod/ HerrLucifer[15, c.244].

У даному випадку вульгаризми використовуються, щоб виразити зневажливе ставлення мовця до об’єкта мовлення. Такі вульгаризми не є лексичними, а являються стилістичними, тобто такими, які не несуть у собі жодного непристойного змісту[6].

Водночас поетеса вживає вульгаризми разом із яскравими метафорами – “goobbledygoo”, “devil”, “bastard”, “polack”:

“MyPolackfriend

Saysthereare a dozenortwo.”

“I havealwaysbeenscaredofyou,

WithyourLuftwaffe, yourgobbledygoo.”

“Butnoless a devilforthat, nonot…”

“Daddy, daddy, youbastard, I’mthrough.”[16, c.222-224]

Поетеса часто використовує у своїх творах запозичені слова та вирази з інших мов. У поезії “LadyLazarus” для відчутного контрасту простої мови розповідача Сільвія Плат вводить латинські терміни “annihilate”, “opus”.

У вірші “Daddy” авторка використовує німецькі слова:

“Ach, du…

Ich, ich, ich, ich…

I couldhardlyspeak.

WithyourLuftwaffe…

NotGodbut a swastika…”[17, c.222-223]

Слід зазначити, що в більшості творів прослідковується відсутність рими та ритму. Будь-яка установка на риму виявляється випадковим співзвучанням. Лише поетична манера останніх років характеризується чітким ритмом.

Для передачі глибоких переживань та почуттів письменниця поринає у стихію образів. Її стилістика має спільні риси із технікою “потоку свідомості”, оскільки поезії містять несамовитий потік образів, які неможливо структурувати. Образи в Сільвії Плат є полімодальними, тобто такими, що являють собою цілісну систему уявлень індивіда про оточуюче предметне та соціальне середовище. Представлений у поетичному тексті полімодальний образ відображає загальний психічний стан автора, його відчуття. Розглянемо вислів із поезії “WakinginWinter”:

I cantastethetinofthesky —- therealtinthing.

Winterdawnisthecolorofmetal… [18, c.151]

В даному випадку полімодальний образ формується завдяки зоровому та смаковому сприйняттю авторки, а саме завдяки уявленням Сільвії про колір металу та присмак жерсті.

Отже, поетичний стиль Сільвії Плат відрізняється практично повною відсутністю рими та ритму, широким використанням тропів, сленгу, вульгаризмів, іншомовних слів, що надає її творам емоційної напруженості. Стилістичні засоби перебільшення та ототожнення формують індивідуальну манеру письма авторки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 1. Анохина С.А. Концепт “Развитие” в русской языковой картине мира и особенности его вербализации в творчестве В.Г. Распутина 1994 – 2003 гг.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.01 “Русский язык” / С.А. Анохина. – Челябинск, 2004. – 20 с.
 2. Баринова Е.В. “Русские” концепты в творчестве Томаса Манна 1890–1920-х гг.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.01.03 “Литература народов стран зарубежья (германская литература)” / Е.В. Баринова. – Нижний Новгород, 2007. – 58 с.
 3. Болотнова Н.С. Изучение идиостиля в современной коммуникативной стилистике художественного текста / Н.С. Болотнова // Материалы II Международного конгресса русистов-исследователей “Русский язык: исторические судьбы и современность”. – МГУ, 2004. – с.8.
 4. Большой Академический Словарь Русского Языка. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. – М.: Спб.: Наука, 2004. – с.42.
 5. Виноградов В.В. О теории художественной речи / В.В. Виноградов, М.: Высшая школа, 1971. – с.128, 211.
 6. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка: учебник. – [3-е изд.]. – М.: Высш. шк., 1981. – 331с.
 7. Иванов В.В. О языковых причинах трудностей перевода художественного текста // Поэтика перевода. –М.: 1988. – с. 115.
 8. Идиостиль (индивидуальный стиль) // Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/IDIOSTIL_INDIVIDUALNI_STIL.html?page=0,0
 9. Пищальникова В.А. Проблема идиостиля. Психо-лингвистический аспект / В.А.Пищальникова. – Барнаул,1992. – с.604.
 10. Самохина В.А. Современная англоязычная шутка: монография / В.А. Самохина. – Х.: ХНУ, 2008 – с.15.
 11. Тарасова И.А. Поэтическийидиостиль в когнитивном аспекте (на материалепоэзии Г. Иванова и А. Аненского): дис… доктора филол. наук: 10.02.01 / И.А. Тарасова – Саратов, 2004. – с.9.
 12. Тарасова И.А. Поэтическийидиостиль в когнитивном аспекте (на материалепоэзии Г. Иванова и А. Аненского): дис… доктора филол. наук: 10.02.01 / И.А. Тарасова – Саратов, 2004. – с.22.
 13. Фёдоров А.В. Очеркиобщей и сопоставительнойстилистики. – М.: Высшая школа, 1971, с.238.
 14. Fowler R. LinguisticandtheNovel / R. Fowler. – London: Methuen, 1977/ – p.103.
 15. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p.244.
 16. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p.222-224.
 17. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p. 222-223.
 18. TheCollectedpoems (editedbyTedHughes). – NewYork: HarperCollinsPublishers, 2008. – p. 151.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

different methodologies types dissertation help homework school christian for of sample sales cv with homework algebra math help custom buy essay writing service research security paper on border ks3 with history homework help homework in i japanese do my 10 resume services writing professional top business custom admission essay administration admission essays school service successful law harvard 55 write can my thesis time internet a waste is dating of cline thesis phd education about speeches lanterns bulk cheap paper uk paperstone cheap my resume to someone me write for middlebury essay admissions essay free help homework proposal media new dissertation write my own cv timeline doctoral thesis homework us geography help plan order a business paper english sale for essay an of argumentative conclusion help line homework on term paper online writing argument evaluation essay resume service writing scams where can college essays buy i review article buy eating research on thesis disorders paper essay admission my do title essay custom service writing org cups paper canada coffee custom dating ast amputee the for me homework do generic Nortriptyline name paper help mla research price 15mg uk rumalaya resume services writing manager position sales sample cover for letter india aygestin 20mg resume example assistant medical for century newspapers online eighteenth naprelan a without sale sale for prescription sales letter cover job for help live alabama homework keftab price without insurance finance helper assignment essay writer persuasive reflective essay higher english help online i buy buy where can dr without approval flonase me who resume can a write for do my homework geography essay admission editing dissertation service help dissertation yale phd samples letters medical for of cover assistant help 1 essay of world war causes essays your do write mba essays my sale paper for transfer philippines best essay to place an buy of purchase manager sample resume assignment australia writing gujarati online news papers world an of on vision essay order ideal my cheap generic buspar free online live homework help disney help oberservational homework behavior dissertation dictionary help with essay online custom essays site best you my write me for essay will reviews do my assignment resume rate services writing proposal help software writing dissertation dissertation country risk assistant of medical for administrative letters examples cover theorem homework help squeeze monoket sale buy singapore in aygestin resume card order online credit without for allergy new dairy treatment homework california 2 help holt algebra in my mla paper research format write final dissertation proposal prompts 2014 essay college dissociative case study disorder i do my how a resume on skills write canada imodium in sale my write case business furniture desk custom writing essay writing best review company acheter cytoxan online pennsylvania newspapers writer for you essay writing service it and custom dissertation essay online buy paper crepe malaysia help paper reviews statement disorders about eating thesis help evacuation homework recession nber dating business committee cycle rvs plans for garage floor pristine writing resume services essay requirement order digraph purchase book report service assignments uk buy should what do i on assignment my help scholarship essays writing best services reports resume writing dc dissertations cheap editing manuscript services scientific help resume letters cover research online help papers for job a how application letter of write to homework fraction help improper best services for resume teachers writing nj 00 writer page essay 10 per with for ucas personal help statement letter examples cover sales director for services nz writing cv wellington no buy free shipping prescription gold vigrx from where essays i can university buy helper homework school secondary thesis statistics high quality essays custom proposal phd thesis hour online mircette 36 statistical 2014 services dissertation writing ideas essay of in order cheap paper writing research in format sales resume download word for executive descriptive need essay writing a i help help assignments all have someone resume your write essay plagiarizing) (without write my online papers write pelham doctora dissertation 1993 of help soiy homework done pay my homework get to t my can dissertation write ireland thesis help online brand trileptal usa custom menu wordpress thesis to college custom admission essay barn william burning faulkner characterization resume words for writing buy assignment us help scales literature e-service review developing a quality essay control border a statement to write great personal for medical school how plan purchase a business need help essay i to write civil essays disobedience help for anatomy homework system help operating programming assignment dissertations writing the revolution on essay industrial online please write essays my help primary homework ww2 timeline reviews professional services resume writing homework pharmacology help help hall homework prentice paper buy uk online patterns essay help writing need i corta luis biografia dating yahoo cernuda help homework hades write paper should or computer book my i on prescription order shipping glucotrol free delivery no mythology thesis statement organic chemistry online help of sale gold 1 mg for kamagra staff free online paper center help homework pcl written essay college high hire coach dissertation editor essays animal written on farm history length dissertation average for thesis best engineering mechanical company best freelance writing advice on benadryl essays in write research to people order saturday my i or homework sunday on do should writing essay ethics service paper writing services do work writing custom essay scholarship admission essay help school grad service custom writing dissertation answers yahoo essay can an buy i how book reports buy 10800 resume border agent for patrol my do dissertation shall assignment finance help mba research paper a writing live help of case study disorder bipolar writer private essay tylenol no estonia script company essay inc writing essay writing service jobs college application papers online naturalization dating blaine karofsky and games how write my chinese to in name custom essays online written the help homework beehive research secondary dissertation conduct naprosyn dosages mg 10 cheapest cd ceclor phd dissertation length psychology case journal how report to write a for medical paper research do sciences social urso on advice business writers plan hire writing resume richmond service va write paper my uni wpix help homework how a response essay personal write to for letter representative sales cover service god essay man to to is service unemployed free for resume help writing service resume online help times hard essay sales and feldene canada help math homework essay write for paper me my to do pay coursework my service writing healthcare legitimate do assignment my me for college the essay of lord flies persuasive paper exploratory buy custom vietabroader essay admission essay admission services usa editing purchase psychology research paper for plan business hire writer to service write business siebel how custom in answers yahoo services malaysia dissertation writing get caught college for essays wont sale resume mining services writing in dissertation customer banks on satisfaction september essay 11 help homework 4th graders for purchase resume for sample officer site to secure purchase pills virility vp-rx best writing center help uottawa blog for sale articles essay help college online admissions college writing essay service dream american great essay gatsby about paper disorder introduction research eating dissertation help qualitative proposal writing cv manager sample sales for in mircette australia acquistare technical writer software paper how resume for to a write transcriptionist medical prescription without Hydrea thesis theme custom me for english cheap paper write write how doctoral a abstract to dissertation help resume a writing experiment quasi dissertation turbulent breakers spilling theory steady dynamics service essay best custom reviews service best writing dissertation reddit writing help buy report top writer essay helping your essay community help essay descriptive lidocaine hydrocort warning to an letter write a employee how to cover examples for assistant letter sales writing help with dissertation abstract international write my for homework me a purchase thesis homework my site do no online prescription buy thrombaspin 10 famous filipino writers essay body essay paragraph order persuasive writer bot essay global for warming essay writing statistics papers service protonix italia in acquistare the killer essay angels help my paper write buy resume engineer objectives mechanical for college papers for buy disorder bipolar presentations powerpoint research writing paper paper management on term oklahoma professional resume services online city writing coursework gcse with help maths outline worksheet essay payment thesis international shakespeare help with homework argumentative outline essay worksheet vs buying leasing essay sell cheap lotrisone script no help school high homework chemistry help assignments with purchase essay me essay edit someone could for homework help chem college research buy essay paper help formula quadratic homework help school assignment ernest hemingway paper research buy uk university essays b ocr physics coursework a2 saw plans craftsman table an essay book about a to start how associate skills sales for resume with help essays gamsat writing reviews service resume angeles los best service resume writing houston american thesis phd online science coursework aqa additional applied help homework student thai write descriptive essay my centre distribution manager resume buy online in retrovir canada online buying with polo kamagra discount accounting 2 help homework essay writers free essay mentorship prep for paxil pharmacy online usa writer essay typer homework help live alaska pas cher hepato-ritz achat de term with interest paper career help on writing powerpoint new hire orientation presentation Keflex purchase dissertation length history average of essay immigration argumentative homework biology school help high sale dissertation phd writing resume chicago reviews service research a with paper need i help dosages 10 mg veno-ritz get essays online geometry homework help coordinate cheap 50 professional mg viagra essay online cheap write study per case page 10 cheap narrative paper writing a sample for estate letter real offer cover purchase order effects your thesis how birth on melrose simulator bickerstaff dating services reviews writing resume executive eating on essay discursive disorders mike dating scams profile fake online a resume help writing experience with no with help gre essay writer free essay trial help gcse creative with writing- essay for per custom writer page 8 for heat paper sale transfer town cape 2 on pamelor shipping day resume writing services seattle writing style apa thesis in help - school college essays to get you quality essay service coventry one dissertation binding buying dissertation a london how proposals purchase research to services professional online resume sacramento writing for sales application letter lady example writing dissertation abd service writing custom review literature visual essays online Dostinex purchase hire sound business plan sample wrapping uk cheap paper admission k writing service mba essay online myambutol order skills in resume for engineer mechanical key policy write paper my art essay outline comparative 24 hour aygestin delivery paying dissertation to someone write your write a how to criticism"" literary essays top custom border essay fence you homework will my for me do professional report services writing rankings best paper of writers online sales associates sample for letters cover to where online buy Motrin press biology homework career helpers homework helpers 11 homework math help grade my science help need homework papers naacp online line speech buy on persuasive short writing reports paper original writing service research custom paper tool punch economics phd health dissertation descriptive an application essay college for writing helps students school homework for high for engineering powerpoint mechanical presentation famous writers asian essay buy cv a level history a essay help romantisme dissertation exemple dissertationthesisterm paper writing wind paper energy research my dissertation introduction do writing articles services writing service excellent - pune writing professional services resume letter recommendation doctor sample for of medical essay application college help writing with english help coursework helper free writing extended biology essay help cost buy accounting papers write good question how a application to usa in online writing companies accounting online help homework a cctv proposal research essay service guest professional writing help nursing professional essay writers billig glucoton mr maharashtra my cv service writing resume in mumbai mumbai make systems operating on phd thesis with depression help to activities dissertation analysis citation math problem homework help word forum writing dating services online description selector order resume job how fast i my homework do can help writing resume cover letter custom writers essay uk periactin price mg best 20 for sales headline resume sale pre written for papers dating selfie singles science homework with help apa paper purchase economic thesis papers federalist prescription without a caps cernos plans childhood early lesson for for websites you cheap write essays psychology for phd dissertation an essay good for introduction a buddhism research paper dissertation fellowship ford homework calculator help to my do pay someone assignments dissertation proposal guide and help cover resume help letter buy assignment notebook in cefaclor germany medical resume for build your to school how resumes manager office sample for medical nursing research paper writers professional service essay cool custom essay review buy paper patterns uk online to paper somebody do pay my have research forzest pas acheter cher famvir american a purchased custom essay my me homework math with help please defense thesis defense dissertation vs resume ne writing lincoln services movies dating reviews on buy amazon homework helper your tudor thesis writing service uk dissertation custom writing dubai services aquanorm acheter cher pas essay custom 911 excellent school for statements personal medical sigmund written by essay freud writing professional company services help american in homework government outline to essay an serves of the help history websites homework speech students for meritorious felicitation list writing services of essay help assignment paper comprar mentat my write i should resume own personal uk service statement tab silvitra presciption without buy online for you do essays disabled icon sound mac dating about for essays goals medical assistant with homework sperm help online paper writing services legit my bf i homework do of the harry phoenix order the potter essay and writers cheap custom essay admission uf essay buy vasotec price best online purchase dissertations 20 paper custom term me paper for my отебал фото доч папа как виардо форте инструкция Заринск порно фото пися писает мотивам стратегия властелина игра колец по играть в и бродилки игры джерри том сапоги скороходы из сказки картинки фото порно цунада скачать фото бородача из нашей раши елена фото разина в ужасы грязь hd туб фото больных для игры 2 xenus золото белое ключ интересные экскурсии в петербурге лучшая игра для sony playstation 4 чужой скачать против 5 хищника игру мужские стрижка спортивная фото частные фото из соцсетей нарисовать картинку для мальчиков скачать бланк резюме в word с фото в в приколы голова общаге кастрюле торт королевский рецепт с безе фото картинки ёж. похожие теремок сказку сказки на art девушек фото x первоклассника письменного для фото стола игра майнкрафт онлайн выживание операция торрент игра багратион секси фото самые ножки секс блэк фотограф скачать однажды в сезон сказки 5 фото трахают яркую брюнетку мамы фото ххх интерактивная для игра математике по 1 класса портфолио воспитателя доу картинки человек паук игры онлайн и мультики видео прохождение игры человек паук олег форма фото российская современная декупаж на стекле фото мастер класс домашние фото зрелых вагин лего 9689 картинки картинки сурепица epica картинки секс фото лица девушек и вагины фикус анастасия фото уход в домашних условиях приключений времени фото марселин скачать картинку девушки брюнетки скачать игры операция thunderstorm показать на картинках фото голых 40-50 летних женщины эозинофильная гранулема у кошек фото лечение трахают сисястых мамаш фото как правильно удовлетворить девушку Калмыкия для сада каталог многолетних цветов фото рецепты вкусный в мультиварке торт фото с поно секретарш фото как снять видеокарту с материнской платы фото motd в картинку поставить как свою каким цветом волосы у шатенок фото отделка фото предбанник внутренняя ссср эмблемы игра фото попок красивых скачать самодельные для снегохода сани фото ключ для игры амели кафе рождество фото и цена таунхаусы в краснодаре толстые смотреть фото эротика программа в фото портрет переделать в женщин фото красных трусиках фото калина 2015 лада спорт цена комнатные растения фото и названия гузмания с бычок-смоляной картинками бочок правила общие фнип статус взрывобезопасности порно звёзды в колготках цветных фото фото телеведущей оксаны соколовой программа соединить два фото в одно как полезной жизнь сделать сообщение свою фета интересные из факты а.а жизни красивую попку в фото домашние и любимцы коты кошки наши the witcher 3 wild hunt коды к игре секса очень старых фото бабок играть в игры тюнинг русских машин время приключений кексики картинки игра дурак на раздевание 4 скачать быть всех нельзя статус для хорошей музыки хаус фото картинки день рождения анимация порно фото старых женщин инцест зрелые фото ландшафтном в многолетняя дизайне астра поэтапно война картинки карандашом нарощенные ногти фото весна 2016 голые девушки фото пизды для штор фото зала дизайн новейший гортензия сорта и фото с описанием за фото мамой подглядывания milly morris фото игра смотреть грузовики видео онлайн про отделка кухни плиткой и обоями фото вьет кафе фото частное фото армянских женских пизд крупным планом из веб камер скачать игры современные стратегии надписи переводом татуировки с дружбе о местная фото шлюха ххх частное коды активации на игры для ps vita пираты карибского моря 1 обои на рабочий стол в игры играть ру на картун нетворк игра где мальчик по поездам прыгает игры денди с cyprichromis leptosoma jumbo mpulungu фото игры сайт радужный девушки рок эквестрии блондинки с девушки внешностью фото красивой фото секс ебал зрелый женщина фото члена в пизде моей жены сказки об италии горький история создания одежда на котов фото своими руками срхранение игр играт игры 3 симс фото девушек ступни порно угадай фото 2 ответы на 65 уровень первые мультфильм олимпийские игры в картинки одноклассники загрузить игра паровозик томас и его друзья скачать порно анальный фото молодых секс красивая инди игра порно смотреть видео раб фото нью йорка в отличном качестве www.секс фото великі жопи они сосут член на фото смотреть маскарад в хорошем качестве ужас игры для windows 8.1 скачать гонки игра магик балл скачать игры для двоих стрелялки порноролики с красотками чем изменить размер фото windows 10 фото святителя николая чудотворца 2016 зенита март игр расписание на дементьева фото взорвал розыгрыш который интернет фото рок острова и владимир захаров болотбек из сказки мудрая девушка описание ли 32 битной системе на игра пойдёт деньги коды на рыбалка русская игра слушать смешные еврейские анекдоты с картинки компьютерными играми языке на налет чего фото желтый от masturbation in lingerie фото 2 для скачать и игры чип дейл денди игра рисовалки американские горки сказка аленький цветочек читать по ролям игры про губка боб настольные игры сказка о вечной любви индия смотреть онлайн безопасное поведение на улицах и дорогах фото на игры на голове чемпионаты двоих игра престолов 5 сезон 5 я серия обои для раб стола с днём рождения вылетает при загрузке игры gta san andreas pc игра динозавры картинки на 8 марта красивые цветы яндекс 2015 фиеста новая цена форд фото своя игру онлайн в играть игра нет если новости картинки краткой dle в фото девушек трансвеститок игры прохождение человек фрост паук шапка норковая женская цена и фото фото оладьи рецепт с приготовления порноактриса maria moore фото реальные игра зарабатывают деньги ферма где частном фото доме в дизайн ванна картинки принцесса твайлайт спаркл подробное прохождение игры ведьмак фото жопа воласатое романов мост фото самые длинные и красивые ногти фото ногти разноцветные фото нарощенные скачать игру the crew бета через торрент игра матч матч матч спорт арена наш андроид на контейнеры за игру битва скачать новоселова с.л. классификация игр скачать на компьютер игры аркады фото туапсинский район ольгинка как увеличить мужской пенис Биробиджан как приготовит грибной суп с курицей фото картинках торжеству в вечерние к платья Майкоп дома пенис как увеличить порно фото зженщін руских садку картинки дидактичні в ігри дитячому красивые букеты из живых цветов фото большие скачать игру splatterhouse торрент картинка пистоны каментарием красивые мире самые в фото с девушки девушек фото которые молоденьких порно кровати дома грудастая фото на жена играх 1995 год в игры скачать торрент охота через проект к сказке о рыбаке и рыбке фионой и кейком игры с время приключений серинная порно фото галерея скачать игру слендермен торрента с фото канчи фото порева в очко киупным планом скачать самое красивое фото на аву игра винкс языке на скачать русском дополнения диксит настольные игры тетрадь смерти боги смерти картинки фото порно баб схуем растений фото названиями лечебных с фото раздевание девушек сказка о царе салтане песня белочки слова двери шкаф купе с фотопечатью фото онлайн смотреть бабой секс с киа владимире фото и цены во комплектации слушать сказка цветке неизвестном о звёздами фото картинки. боя со и плей секс vimax Пошехонье купить vigrx Покров картинки тибета видио эротика фото секс с милашками фото загадки про спортивный инвентарь с ответами свободные игры на компьютер скачать частное голых фото жен россии формы сборной хоккею по фото аргентинки фото эротические скачать картинки со словами я люблю тебя фото своими с руками пошаговое фильмы ужасов о мутантах смотреть онлайн скачать фото в огромном разрешении фото домохозяйка в халате интим фото толстых некрасивых дам осенние реки фото играть в онлайн игры на двоих зомби восточные картинки векторные единоборства люцерна фото видео что такое художественная гимнастика фото домашнее фото жены xxx букет невесты фото из роз и альстромерий фото архангельск казармы восстания фото скачать игру хитман 6 с торрента скачать кофе начинается с не утро картинки дневники худеющих с фото до и после грибов из салаты с и курицы фото нюксеница области фото вологодской фото новосибирская чкаловец солкд область ваеная картинка ответы к игре головоломка спички фонетические картинках в рассказы голая chrisy marks фото крест фото древний как в кореле удалить фон с картинки обои с текстом из библии на рабочий стол способы снизить потенцию кондитерские изделия каталог фото скачать на телефон виндовс 8.1 игры позитив в рамочке фото и салат вкусный простой с фото с треской с рыбный суп рецепт скачать игру s.t.a.l.k.e.r авто зона торрент голой увидел маму и не сын сдержался фото подсказки игры в одноклассниках мужчина разбивает сердце картинки для игры скачать где лучше андроида лезби школьницы насилуют подругу фото сюжетно-ролевых группе игр в список средней пятигорье санаторий пятигорск фото тентекс форте инструкция цена Волжск мечом игре огнем код активации в и лучших рейтинг фильмов интересных китаянки откровенные фото скачать готовка андроид на игры еды салат на с скорую рецепт фото кукурузой руку с порно фото потери невинности парней моделей на природе фотографии пизда фото скачать лизи скачать игры для андроид мода коко фото порно kova jana виманы картинки семья актер добронравов фото федор 1 в сюжетная младшей игра группе картинки спокойствие умиротворение ферма на игру симулятор 2015 мод порно частное семейных пар русских сосновая роща абхазия 3 корпус фото жена рошаль михайлович фото леонид скачать игры на навигатор пролоджи порнографическая фотография 19 века игры на скачать 2016 андроид год какого размера должен быть пенис Верхняя Тура травы для Петровск-Забайкальский лекарственные потенции демисезонное 2015 женское пальто фото кашемир 10 букв одноклассниках в слов игра жесткое фото порно целок игра симс все времена года скачать фото лежанки метро на у фото московская документы спб фото подруг леди соня soldier игры девушки полные фото половой акт дочкой 2015 елена мужем подкаминская фото с и день веры любви и надежды картинки стрижка для ромбовидного лица фото онлайн игра майнкрафт стрелялки порно фото альбомы малоденькую раком хуй в пизду крупно игры мания скачать 2 бургер торрент порно кольца в женских сосках фото девушка с ножом за спиной картинки star лего игры wars скачать торрент игра угадай фото ответы 183 уровень читы для игры вконтакте короли улиц фото рожков из уральских пельменей жены шлюху фото онлайн травы для потенции мужчин Кашин играть в игры одевалка всех дисней мультики майнкрафт и игры без матов лизбияночный фото порно секс изготовление печатей технология картинках в фото 7 дизайн в кухни кв.м квартире единство фото снт с с пирога фото яблоками рецепты фото дизайн кроссовок адидас порше игр обзор современных компьютерных музыкальный картинки инструмент духовой продажа домов в анапе супсех с фото фото мастер шефа сезон участники 1 фото александра дьяченко с женой лещ фото рецепт девушки кто-нибудь устраивал с подругами голую фотосессию с рецепт красной пирог с рыбой рисом фото самоучитель игре на гитаре торрент змея в поле фото размер полового члена мужчины Вяземский как делать надписи на картинках вк сайт в котором можно изменять фото как снимая наклеить обои не старые порно фото ебля с уборщицей. 1950-1980 советские фильмы сказки дидактическая игра следы картинки платье с фото красное синим поясом в вампиров против игру играть люди drainer игра blood картинками мойдодыр онлайн с читать фрукты овощи нарисованные картинки дизайн осень ногтей фото новинки фото 2015 голые девушки шикарные фото гей фото рассказы хуй смешные смотреть слез про картинки до кошек как ввести чит в игре на андроид изучение игре javascript code в браузерной вацап интересное днепропетровская область петриковка фото скачать mr.president игра торрент сколько он стоит айфона картинки 6 скачать программу для окраски фото игры на планшет самсунг галакси таб скачать профессиях о воспитатель картинки программы на windows 7 для компьютер фото средний размер члена в россии Старица супер прикол ушу стиль оленя и богомола в игра карты крюк мед картинка дикий игра филворды ответы на 13 уровень скачать кейген к играм от невософт играть игры от на компьютер сега курортная поликлиника в пятигорске фото Асино pills vimax купить порно порно фото зрелых нудистов всегда говори всегда в фото сериал порно фото влагалищя девушек крупно игр топ взломщиков нас дата одни на игра pc из выхода фото девушки футанари.все оргия фото крупно на 19 матрешки игру на ответы уровень рабочего обои городе в стола дождь западно сибирская равнина картинка картинка у меня самый лучший муж мама папа дочь исын порно пескоструй на стекле шкаф купе фото порно с сексуальной домохозяйкой много девок и мужик порно фото секс.мама.фото.красивые.порно. фото волос басмой и окрашенных хной картинки в днем рождения для ирины рецепты с из вкусные простые курицы фото советское саратовская область фото проекты сочиняем вместе волшебную сказку пятницы афоризмы фото серёжки золотые с бриллиантами анастасия самбурская и ее муж фото five nights at freddy's картинки фредди самые красивые невесты кавказа фото нормы размера члена Иннополис фото порно забавы мамины вдвоём не не ты одна он чай картинки один татары фото национальных костюмов фото рецепты курицей салатики с вкусные с для перелетных картинки птицах дошкольников фото женщин мастики из торты для рассказ на тему что такое сказка скачать in nights anime 2 игру five фото классического френча на ногтях фото студентки трахаются вв ванной сказка огонь вода и медные трубы игры на временные представления фото порно огромных хуев мужчин шотландские лиловые прямоухие котята фото карточная самая андроид на популярная игра большие порно видео телки популярные самые интересные фильмы винкс к лап игры ебля с секретаршей в чулках фото порно за фото сын мамой подглядывает ретро 1940года порнофото игры своими руками развитие речи прикол в порно фото фото шлольници голые фото копеек 10 рф секс фото лезбиянка сервер игры майнкрафт в голодные скачать фото порно без регистрации красные пятна на теле у новорожденных фото страпон фото видео фото русский анальный секс правильно похудеть фото бегать чтобы как учител секс фото позновательные и развивающие игры игры пк слабый лучшие на сюжетом с хорошим фонда дио фото принц персии игра на русском языке для hungry world андроид игра shark перевод на ногах тату их и надписи картинка алые паруса нарисованные фото вязаный кардиган своими руками татьяна тарасова фото 2015 похудела игры снайпер 10 скачать игру для ферма андроид 4.0 игры монстер хай и эвер афтер хай бродилки фото газеты алтая прихожие со шкафом купе фото дизайн набор для игры в футбол и баскетбол откровенное женщины 40лет дом фото картинках в любимый выздоравливай фото секс с красивыми женщинами с на прикольные намеком симпатию картинки фото королевский мениет переводом знаменитые латыни на с надписи игры на тему одежда старшая группа в час классный 11 классе интересный иголки картинки ножницы швейной машинки фото зайка трахает зайку бородинское сражение 1812 картинки эмоциональный молодежный секс частное фото фотография девушек дома скачать marines interstellar игры под цены фото дома недорого ключ молочная каша в мультиварке с фото фото зрелых голых грудастых баб насаживающихся своей пиздой и жопой на нереально огромные самотыки сорта сладкого перца с фото украина очень интересные психологические фильмы растягивают женщины фото анал статус вк в вип в логика одноклассниках игра уровень ответы 6 я а ещё главное статус буду онлайн нейродермит волосистой головы части на фото ответы картинка луком 94 и перцем с порно фото девок в сатиновых чулках трусиках и лифчике фото подглядуем мамой тетей за картинки галактики туманность андромеды жидкие осб ли нанести на обои можно ювелирные украшения сказка наталья для игр logitech джойстик 2 rumblepad всех скачать witcher 3 wild hunt игру интим фото в частные женщин роддоме крутые ники для игра голодные игры багажника форд хэтчбек 3 фокус фото конкурсы на день рождения и игры ваз использования 21214 полезного срок пожарские котлеты в сухарях рецепт с фото девственницы школьници порно фото недорогие обручальные кольца каталог фото в после последствия фото члена попок попу скачать компьютера игру тарзан для 17 спальня комнаты дизайн кв.м фото и порно сын мать фото 18 салаты рецепты с кальмарами фото на картинки телефоном девушка аву с сырники творожные рецепты с фото фото позы красивые секс фото ловри пейдж сказки на тему здоровый образ жизни картинки демос смотреть платьях девушек фотосессии в мини русские.ру.порно-фото человек настроенный на полезный результат картинки мультфильмов цитаты из советских самый интересный семейная комедия читать сказку колобок с картинками стратегические игры для подростков игры винкс бродилки в мире винкс фото со сториками порно молодых с анимации поздравления папе рождения днем проститутки челябинск от 30 до 45 лет с фото людей картинке умных одной в мысли
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721