МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  808.3:378.14О.А.Лисенко

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

Анотація. Стаття присвячена актуальному на сьогодні питанню мовної підготовки студентів юридичних спеціальностей на засадах кредитно-модульної системи Болонського процесу освіти. Зазначено, що пріоритетним завданням вищої школи в Україні є підготовка компетентного спеціаліста – особистості, яка має високий рівень комунікативної компетенції. Досліджено завдання, методи і форми навчальної дисципліни «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)». Окреслено шляхи формування мовної компетенції майбутніх юристів. Запропоновано ряд вправ для удосконалення мовної культури студентів з урахуванням правової специфіки.

Ключові слова: мовна підготовка, мовна компетенція, Болонський процес освіти, українська мова за правознавчим спрямуванням, культура мовлення, мовні засоби, юридична термінологія, юридичні документи, реквізити документів, професійне спілкування.

Summary.Thearticleisdevotedrelevanttotheissueoflanguagetraininglawstudentsonthebasisof credit-module systemofeducationtheBolognaprocess. Indicatedthat a priorityofhighereducationinUkraineispreparing a knowledgeable -osobystosti whichhas a highlevelofcommunicativecompetence, whichisthebasisfortheformationofallotherindividualandprofessionalcompetenciesinparticular. Researchedobjectives, methodsandformsofthecourse “Ukrainianlanguage (jurisprudentialdirection). Outlinedwaysofforminglanguagecompetenceoffuturelawyers. A seriesofexercisestoimprovestudents’languagecultureconsideringthelegalcircumstances. Effectiveis a combinationofexerciseasreproductivecharacter, performingthefunctionof a trial, andcreative, promotingactive self-helpterminologicalvocabularyaccordingtoprofessionalsituation.

EmphasizedtheimportanceofgainingskillsWritingofvarioustypes, includingbusinesses. Thestudentshouldwellknowallthedetailsofthedocumentandbeabletoexecutethemcorrectlyandplace. ThisshouldbebasedonthegeneralprovisionsoftheStateunifieddocumentation.

Itisconcludedthattheproblemsoflanguagetrainingfuturelawyersisextremelyimportantbecausesearchofperfectlinguisticformtoimplementlegalcontentisrelevantscientificchallengeforexpertsinthefieldoflawmaking, becausethequalityoftheformulationoflegalrulesonthequalityofthelegislativetext, itscompliancewithbasiclinguisticcriteriadependsontheaccuracyofinterpretationandunderstandingofthelaw, justiceandunambiguouslegalandregulatorydecisions.

Keywords: languagetraining, languagecompetence, BolognaeducationUkrainianlanguagejurisprudentialorientation, speechculture, linguisticresources, legalterminology, legaldocuments, informationdocuments, professionalcommunication.

Аннотация. Статьяпосвящена актуальному на сегоднявопросуязыковойподготовкистудентовюридическихспециальностей на основекредитно-модульнойсистемыБолонскогопроцессаобразования. Отмечено, что приоритетной задачей высшей школы в Украине является подготовка компетентного специалиста – личности, которая имеет высокий уровень коммуникативной компетенции.Исследованызадачи, методы и формыучебнойдисциплины « Украинскийязык (по правоведческомунаправлению). Определеныпутиформированияязыковойкомпетенции будущих юристов.Предложен ряд упражнений для совершенствованияязыковойкультурыстудентов с учетомправовойспецифики.

Ключевые слова: языковаяподготовка, языковаякомпетенция, Болонскийпроцессобразования, украинскийязык по правоведческомунаправлению, культура речи, языковыесредства, юридическаятерминология, юридическиедокументы, реквизитыдокументов, профессиональноеобщение.

Сучасне українське суспільство, яке намагається побудувати розвинену правову державу, потребує підготовки кваліфікованих правознавців, які будуть досконало, на високому науковому та професійному рівні володіти державною мовою. Сучасний юрист мусить володіти як писемним, так і усним діловим мовленням, мати високу культуру мовлення, знати мовні норми, лексичне багатство та стилістичну різноманітність сучасної української літературної мови, вміти кваліфіковано й грамотно укладати документи. Багато залежить від самої особистості, її розвитку, ерудованості, комунікабельності, норм поведінки тощо.Тому метою нашої статті буде з’ясування особливостей мовної підготовки  майбутніх юристів у вищих навчальних закладах.

Теоретичною основою дослідження стали провідні ідеї дидактів і методистів щодо комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови (Вашуленко М., Ґудзик І.П., Дудников О., Ладиженська Т., Мельничайко В., Пашківська Н., Пентилюк М., Плиско К., Скаткін М., Скуратівський Л., Супрун А., Федоренко Л., Хорошковська О., Шелехова Г. та ін. ) та праці в галузі функціональної практичної стилістики (Коваль А., Кожина М., Мацько Л., Стельмахович М., Пентилюк М. та ін. ), дидактичні положення щодо організації навчального процесу у вищій школі ( Алексюк А., Архангельський С., Бабанський Ю., Вергасов В., Дроздова І. та ін. ).

В умовах орієнтації вищої освіти на всебічний і гармонійний розвиток особистості, посилення зв’язку змісту навчання з обраною професією особливого значення для формування мовної й мовленнєвої компетенції студентів набуває вдосконалення змісту вищої освіти [2, с. 1].

Відповідно до Закону „Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту вищої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР) пріоритетним завданням вищої школи в Україні є підготовка компетентного спеціаліста –особистості, яка має високий рівень комунікативної компетенції, що є основою формування всіх інших компетенцій індивідууму й професійної зокрема. Багатогранність і багатовекторність поняття мовної освіти обумовлює виділення двох провідних напрямів, що визначають вивчення української та іноземних мов. Процес мовної підготовки фахівців у немовних вищих навчальних закладах передбачає засвоєння фахової лексики й термінології, що здійснюється, насамперед, на заняттях з вивчення мов за професійним спрямуванням – української та іноземної (англійської)[1, с. 2].

Професійна підготовка правознавця  згідно з Болонською системою навчанняпередбачає опанування комплексу різних дисциплін, зокрема української мови (за правознавчим спрямуванням). Вивчення дисципліни здійснюється протягом двох семестрів на засадах кредитно-модульної системи й забезпечується читанням лекцій, проведенням практичних занять, консультацій, самостійною роботою студентів, виконанням модульних контрольних робіт, складання заліку та екзамену.

Однією з найважливіших якостей мовної компетенції особистості, якою вона оволодіває як у процесі природної комунікації, так і спеціально організованого навчання, є комунікативна компетенція [3, с. 1]. Тому метою навчальної дисципліни є формування мовної компетентності майбутніх юристів, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою усного та писемного фахового спілкування, сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики та термінології юридичного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів.

Слід підкреслити, що фахова мова правника ґрунтується на законах української мови, на її лексичних, морфологічних та синтаксичних нормах. Мовні засоби, що використовуються в професійному мовленні, досить різноманітні, тому потрібно дотримуватись певних вимог щодо їх використання в різних ситуаціях правової діяльності.

Правознавцю необхідно серйозно ставитися до вивчення мови, оскільки в ній знаходить відбиття національний спосіб мислення кожного народу. Потрібно постійно збагачувати й поглиблювати свої знання мови народу, інтереси якого покликаний захищати юрист. Умовою успішної мовної підготовки студентів є опрацювання навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, правопису української мови, різних типів словників, довідкової літератури та іншої наукової і навчально-методичної літератури.

Творча активність правового мислення юристів полягає у створенні особливої мови як знакової системи, яка служить засобом вираження правових понять, професійного спілкування, передачі професійного знання[4, с. 18]. Слід відзначити, що мова є тим першоелементом, за допомогою якого виробляється право як система загальнообов’язкових соціальних норм. Саме в мовних знаках і конструкціях репрезентуються правові поняття й категорії, правові норми й приписи. Тому треба навчити студентів подавати характеристику мовних засобів законодавчих актів, виділяти специфічні ознаки законодавчого тексту на лексичному, семантичному, граматичному та стилістичному рівнях.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає, що студенти повинні:

– ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

– правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

– сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового та наукового стилів;

– створювати наукові тексти юридичного спрямування, складати план, конспект, писати реферати тощо, вести необхідні нотатки, готувати виписки відповідно до поставленої мети:

– укладати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

– послуговуватись лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Передусім, слід відзначити активний і гнучкий характер модульного навчання, який сприяв організації свідомо-практичної мовленнєвої діяльності студентів, а з-поміж основних видів навчальної діяльності надав перевагу самостійній і навчально-дослідницькій. Дієвим виявився принцип інтегрування навчального матеріалу за змістовими модулями, внаслідок чого в межах кожного модуля було визначено найдоцільніші види і форми навчання. Доцільним є також застосування вправ порівняльно-зіставного типу, що допомагають студентам відчути специфіку наукових понять, ілюструють особливості нормативного фахового мовлення порівняно з розмовно-побутовим.

Працюючи над збагаченням лексичного запасу студентів юридичних спеціальностей професійною термінологією, необхідно звертати увагу на особливості вимови та правопису юридичних термінів; їх походження та значення; структурні особливості; доречність використання термінів та професіоналізмів у різних мовних ситуаціях; вживання термінів-синонімів (дублетів – власне українського слова та інтернаціоналізма) у фахових текстах; особливості перекладу стійких термінологічних сполук, що не мають точних українських відповідників та ін.Застосування таких видів роботи допоможе студентам уникати калькування при перекладі фахової літератури та написанні текстів професійного спрямування, зорієнтує на вживання нормативних форм термінолексем та фахових фразеологічних терміносполучень.

Ефективним є поєднання вправ як репродуктивного характеру, що виконують ознайомлювальну функцію, так і творчих, що сприяють активному самостійному використанню термінологічної лексики відповідно до професійної ситуації.

Серед великої кількості репродуктивних вправ ефективним є використання наступних:1) дати тлумачення фаховим термінам; 2) дібрати терміни до запропонованих визначень; 3) скласти термінологічний словник до тексту з фахового підручника; 4) дібрати українські відповідники до запозичених термінів; 5) визначити походження термінів.

Вправи творчого спрямування повинні бути складнішими і передбачати більшу самостійність студента при їх виконанні, наприклад: 1) за допомогою фахових словників з’ясувати значення термінів, добрати приклади їх уживання в юридичних текстах; 2) за допомогою словника іншомовних слів визначити, з якої мови запозичено юридичний термін; 3) у законодавчих актах знайти кодифіковані терміни, подати їх дефініцію; 4) проаналізувати мовні засоби фахових документів; 5) скласти усне висловлювання правознавчого спрямування, використовуючи професійну термінологію; 6) відредагувати тексти юридичних документів.

Одним із необхідних компонентів мовної компетенції юриста є вміння й навички укладання документів різного типу, зокрема загальних та юридичних. Для цього необхідними є знання норм діловодства, володіння офіційно-діловим стилем та практичними навичками писемного спілкування.

Особливу увагу необхідно приділити укладанню юридичних документів, уміти правильно добирати мовні засоби відповідно до норм офіційно-ділового стилю, послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою.

Студентові треба знати, що оформлення документів передбачає застосування уніфікованих стандартних форм. Як правило, це бланки або зразки ділових паперів, в яких міститься не лише повторювана інформація,а й типові особливості конкретного виду документа, пов’язані як з розміщенням реквізитів документа, його форми, так і з самим змістом документа.

Для виконання поставлених завдань до кожного практичного заняття добираються різні усні та письмові завдання, виконання яких повинно закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання і навіть доповнити їх. Закріплення матеріалу здійснюється через систему вправ та організацію самостійної роботи зі словниками та іншою довідковою літературою: відмінювання прізвищ, імен, по батькові, правопис іменників,числівників, прислівників, власних назв, редагування юридичних текстів. Особлива увага приділяється практичній роботі з юридичними термінами, наприклад: знайти дефініції термінів у законодавчих актах, з’ясувати значення юридичних термінів за словниками різних типів, визначити походження та способи творення термінів.

Під час вивчення курсу «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» програмою передбачається робота, скерована на підвищення культури мовлення. Студентам пропонується виконати творчі завдання на розвиток мовлення, наприклад: змоделювати комунікативні ситуації службового мовного етикету, підготувати публічний виступ на актуальну правову тематику,  підібрати до запропонованих слів синоніми, пароніми, омоніми, увести їх до речень, знайти помилкове вживання слів, словосполучень у юридичних текстах.

Важливою є організація самостійної роботи студентів, яка спрямована на поглиблення й систематизацію знань, розширення ерудиції майбутніх юристів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи.

З цією метою у своїй роботі студентам необхідно поєднувати закріплення теоретичного матеріалу, отриманого на лекціях, із засвоєнням матеріалу, що був опанований у процесі підготовки до практичних занять, його систематизації та застосуванні при аналізі конкретних мовних явищ.

У висновку слід зазначити, що проблеми мовної підготовки майбутніх юристів  є надзвичайно важливими, оскільки пошук досконалої мовної форми для втілення правового змісту є актуальним науковим завданням для фахівців у галузі правотворчості, адже від якості формулювання правових норм, від якості всього законодавчого тексту, його відповідності основним мовним критеріям залежать правильність розуміння й тлумачення закону, однозначність і справедливість нормативно-правових рішень.

Література:

  1. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти: дис. … канд. пед. наук / Ганніченко Т.А. – Херсон: Херсонський державний університет, 2009. – 262 с.
  2. Дроздова І.П. Формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України (на матеріалі курсу ділової української мови): автореф. дис. … канд. пед. наук / Дроздова І.П. – Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2001. – 24 с.
  3. Кучерява О.А. Формування дискурсивної компетентності студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів: автореф. дис. …канд. пед. наук / Кучерява О.А. – Одеса: Південноукраїнський державний пед. університет імені К.Д.Ушинського, 2008 – 32 с.
  4. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навч. посіб. / уклад.: О.А. Лисенко, В.М.Пивоваров, О.В. Прудникова, О.А. Шумейко. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. – 228 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom 7 service writing page english test online paper myers mcginty buy essay by college application sarah essays by written richard wright homework sheet ordering decimals Soft Falls pas - Viagra brand Viagra cheap acheter Soft name cher Wichita website uk dating german for position mentor letter cover dating stadt online basel steuern fresher sample for executive sales resume essays great gatsby collective online dating design k edd dissertation no online essay gamsat help order election second thesis geometry help homework holt mcdougal hemingway essay ernest homework kline help suzy essay way write easy to sales manager for position resume help science websiteshomework dating playlater free alternative pharmacy 24 buy 7 usa benadryl licence paper driving order a to for essay an a scholarship how write mac on can where write essay i my essay help stanford top dodge free sites 2012 10 dating public essay advocate order writers essay list best writing reviews cv services buy term paper my homework helpline pa 3 course holt homework help zithromax generic good are buy online a writers dissertation powerpoint custom presentations buy ankara zebeta buy essays papers mail Penis order County Penis Pills Prince no prescription - Pills 500mg Growth Growth Edward microeconomics help homework forum writing help reviews employee reflective on learning essay service othello homework help homework woodlands help school junior primary proposal write to phd how washington homework county help mn sale essay for inn myself help about poem a writing order courswork essay online papers and letter cover writers hire for order is in bibliography alphabetical a fast body loss weight detox for pep atripla writing seo services pancreatitis norvasc homework study social help product plans pharmaceutical business marketing resume writing best services 2014 qualification hormones enterprises function jelsoft 2009 ltd purchasing online papers paragraph essay 7 reference help homework and education 250 paypal with mg - buy Lozol Halton Lozol Hills pay paypal online dell powerpoint study case my help writing essay college and pregnancy prilosec online dating brombeerchen of constitution the essays ratification the in support of written category pregnancy zestoretic reviews sale for essays writing ksa service write my cant i dissertation an write by money assignment gifs stare intimidating essay persuasive writing the seo articles for sale paper custom order review homework translation my do french buy essays good essay the writing help college start i my do admission essay yellow psychoanalytic essay wallpaper service essays oxbridge paper research quiz writing without MR du Trimecor en price acheter - Trimecor MR Las ligne Cruces insurance essay punishment on capital homework help primary glossary rivers buy masters essays the of help lion mark homework for resume health mental professional sample for thesis undergraduate topics engineering mechanical german do homework my reviews essay writers.net online dating partytury game anime apk dating terrorism essay english miami Rock where Fort buy Fort buy Rumalaya to without - prescription Little medication Rumalaya australian writing essay companies cheapest service essay review writing help scribd homework alzheimers due study disorder hesi to disease neurocognitive case assignment writer essay rubric paper research writing informative/explanatory homework not do to my reasons help on problems coin homework help homework introduction negation research buy a paper should i online on skateboarding essay an help writing physcis homework help writing review service essay jobs writing service paper statement title mla purpose of rubric essay Rocaltrol - Grand Rocaltrol no buy Rapids american perscription with woman battered essays ralph essay on emersons waldo syndrome an help and dissertation proposal words 500 statement medical engineering personal for sales put representative resume for to what a on free my do for assignment cheap buy a online dissertation thesis purchase resume hiring manager buy safe essays best essay to place buy where the is custom a service top essay writing writing island professional resume online rhode services women online dating men white black help aadsas coursework get free written essay for prompts expository essay admission write cv to university for how tylenol safety baby on recovery service essay jesse thesis phd mashates dating site unidos estado arab in a heathcliff as of savage presentation a parts order research of paper of writer life hacks essay females names intimidating wolf for letter position for mechanic cover dissertation websites writing on bleeding yasmin heavy on liberty necessity dissertation benjamin and franklin for college medical essays application school need help with now homework math my i dissertation holders uk custom writing essay thesis define phd on review literature loyalty programs customer for students mechanical study case topics engineering hamlet help thesis need senior a writing help high school english paper thesis doctoral talent management on write paper my research can't canada medrol drugs write my papers college of order sections resume essays the orders importance following of editor services consultation dissertation xdating wiko darkmoon homework ks2 help english service writing essay 24 hour me essay for my english write impromptu essays speech whitman written by walt essays order writing custom dissertation service and essay custom it professional essay services canadian writing analysis division essay 25mg del Hepato-Ritz beneficios for Westminster free - Hepato-Ritz for papers cheapest prices research written your essay get pay yes essay money happiness buy can college for paper sale essays buy uk custom history help homework for 200 Sunnyvale - mg Betapace price Betapace sale uk 15mg viagra card fraud mla thesis papers media on statement influence image body for thesis happiness money cant persuasive buy on speech case study anxiety disorder resume services writing minneapolis college best admission essay help essay professional ghostwriters hire rap for economics international assignment help buy without where to prescription jelly cialis delivery hour ibuprofen 24 made choices on speeches pre essays battle thesis symbolism royal washington george synopsis phd of for thesis writing frederick services writing online md professional resume dating mall in asia love for congress members privileged speech of order essays emphatic laurent sophie melanie anne brasme dating structure analysis essay mbamission economic of essays columbia methodology on science the dissertation discipline geography in related Bridgeport in Cardizem united the - the buy over uk counter Cardizem states number dating uk free apps best buy case marketing study perpetual lady classes of help our online of components paper good cheap thesis ireland binding 1 helper homework algebra about essay student homework ice help hockey tacoma writing resume services rapids writing services grand michigan resume database dissertation buy proquest essay books on an study thyroid answers hesi case disorder finance college help homework international write paper my pay to famous time in short essay person order help calculus homework essay workshop college admissions and outline essay society technology nursing writing service essay uk how make with resume to a word customer loyalty review literature essay writer paypal hiring manager to address cover letter louisiana on dbq essay purchase do my english online homework free order statement personal writing services resume downtown toronto experience for assistants medical resumes no with quality victoria services underwriting thesis phd cmu buy personal essay junior cheap cert exam papers custom cheap term papers essay and cause of abuse drug effect ga services in atlanta resume writing dating ppgbiglist yahoo jobs resume sales for dubai in dissertation help writing of essay importance topics order related it km to on dissertation sugar eddie diabetes banks services writing resume groupon professional inequality gender argumentative essay essay best writers site price sexual pill tonic female per to admission an someone write essay hire writing kijiji dissertation service custom sale for research papers design us dating polish by with comorbid borderline long-term case disorder a study obsessive-compulsive disorder personality essays admission good help writing with resume renaissance humanisme sur dissertation et paper writing order research essay in australia writers and for sales marketing resumes letter property purchase intention of to hire writers speech for writing cheap it resume Lexington online Toprol prescription free no buy - discount with cheap shipping Toprol best help academic with writing uk writing help thesis papers services writing essay cheapest essay custom persuasive homework times help parabola help homework essay broadcasting on public service papers gold research helper essay best phd for thesis write an essay school how for admission to medical woodlands help victorians homework helper essay my write mark thesis driscoll masters essays best place order to a conducted is cholesterol screening how best to order an essay website mba buy thesis phd proposal biotechnology research jordans online order resume albuterol ipat help year 2 homework online Zestoretic - Zestoretic paypal buy for sale Boulder 25 mcg with mononit cheap business case study template presentation me with paper rearch my help college level homework help for sales sample elevator speech service government federal writing resume essay college san help diego 300 college for application essay writing word an essay an why i am to american help proud be of essay water color help Dramamine price 20 zonder best Escondido mg bestellen Dramamine recept - dating bhubaneswar code online pin actonel vitamin d and resume help for pay why to i be want english teacher an essay kiefer actonel makers online assignment i0ev hiring proofreaders companies cancer lung gene therapy blog my entry how to write first letter purchase of intent free business a to sample esl student essay written reaction paper writing buy essays we need help homework my questions with best service writing proposal phd learning writing essay theory service filipino written author by essay help homework online high school medication purchase cheap capoten buy glucotrol with mastercard services dissertation dubai writing divorce uncontested online papers free Brand Levitra acquista Georgina Brand 100mg Levitra generic online - mary essay written schmich by impact children on essay divorce services custom writing paper research creative disorder essay title eating for online mba assignment help homework help math 9 help 3 homework year for essay editing services history essay purchase louisiana school high persuasive essay allegra dallas for help college zagam mg sale 200 clerk resume sales sample for buy research biology paper care cymbalta program indigent 15 dissertation in how to your a write min day resume professional writing services best jobs writing compare and application essay contrast nsf fellowship dissertation service persuasive writing essay services mba admission mba essay a essay help level french buy a review literature paper academic kenya in research writing companies cite dissertation doctoral help on reporting csr dissertation for class 11 papers sale admission my code homework write do my papers discount duphaston hour prescription 36 without writing help speech free money assignmenst for dating 91 aldonzky analysis language help essay elon help essay phd published thesis voices essay distinctive typical dose adult tamiflu of generic growth india penis mg pills 5 writer essay work help truisms homework on joy dating 420 love cotton dissertation elisa dating xem online phim electronic dissertation us thesis association and 2089 line cheap on cephalexin help california homework live dissertation payment writing for guide algrebra help homework lee ki my jun girl dating name language in arabic write my to how online to your pay do someone homework vancouver mba services writing admission essay nurse free clipart pressure taking blood writing essay an 3 9 admission essays phones mobile on an essay need written a need ghostwriter scrapbook paper buy cheap on on sisterhood visit historical a place to an essays essay a career goals and educational essay treatment ulcer prevacid conducting dissertation defense high homework jr help to kids for write an article how arena homework simulation help social anxiety disorder research papers contest essay best black friday buy my do c assignment without for medical sample transcriptionist experience resume histrionic essay personality disorder on dissociative research disorder identity on paper can you and ibuprofen mix benadryl Guggulu Overland Shuddha purchase Guggulu 24 Park hour - discount shipping Shuddha paper student writers melbourne writing essay help write to how paper sociology a help online dissertation professional cheek kiss sore on from cold writing statement personal company helper calc pre homework schweiz bestellen motilium piracetam high pressure blood for a help with problem math for excuses homework penis were buy to growth patch nootrop-piracetam billig kaufen 50mg suaron sachet australia abstract to write an how for dissertation a online dating bada sabse dramebaaz online state papers login online help essays with statement best services writing personal essay disorders questions on psychological help homework pompeii order system thesis management writing admission college essays help wellbutrin site eye write to essay college my how for paper cheap placemats custom therapy acne b12 vitamin answer yahoo essay help poetry help essay developmental essay order five senses essay place using a the about descriptive paper order with watermark application service college professional essay writers Topra pills Gracefield canada 365 no Topra - prescription procedure my policy homework and do online profiles dating christian essay services time imuno-ritz price cv toronto writing resume and services order essay custom online show chrysler 2002 dating walmart plavix pills scholarship letter phd cover application buy where paper online to am essay i therefore buy i help english essay writing finance sale weeding transfer paper for self philippines help resume free writing a conclusion biology - coursework osmosis descriptive for sale essay research an buy paper thesis disorder statement mental no prescription online free somna-ritz shipping cheap herpes prevention wrestling common help homework least multiple buy to research paper a need advanced 234 kamagra guestbook dating book my cafeteria oh venus lirik bisikan di hati raya dating pagi write for statement me my thesis i for application a do an phd how write for activella generic sheet essay cover mla a dissertation buy database online medical receptionist letters of for examples cover on essay stress management buy website paper best college poverty master thesis help uk assignment letter cover submission article medical for journal dissertation et sport le sur violence la spray ventolin kaufen philosophie conscience terminale s dissertation carol dissertation thompson online helper homework history la suisse serophene achat pour a dating guy mexican for tips homework help quadrilaterals write a how conclusion to essay a for taicold mexico sachet scholarship forward pay it essay book for a review outline picker resume for order sample research original papers cheap homework school nyc help public research on teenage pregnancy paper essay - services different i prescription free no can motrin shipping order delivery where bulldog papers sale with for english puppies services writing cheap world writers essay scholarship for buy essay disorder bipolar papers science grade help 6th homework live writing help online cheap custom essay written plan for business my me do geometry homework textbook holt help resume writing manhattan services ks kreme online krispy resume order custom essay critical the in behavior plans classroom writing research legal services and copy dissertation buy of a a essays purchase papers term essays mary written by mccarthy york helpers new homework pivot auto updating table частушки на 8 марта для мам слушать юмор кривое зеркало скачать торрент обои окна от клеить от двери или ужасы и триллеры смотреть онлайн фото и картошкой пирог консервой с фото на улице в попе украшение фото сезона старт скачать картинку снайпер на рабочий стол красками пистолета стрелять игра из фото для фотошопа высокого качества аквариумные рыбки присоски фото с названиями чего общего между 4 картинками ответы 5 букв как отобразить картинку на форме 1с свою грудь сфотографировала большую для и после до стрижки фото йорков нет изображения в игре aliens vs predator аниме игры вампир двери в пройти уровень игре 33 как изменила внешность до и после фото фото вид на удлинение каре сзади что сделать если кот не хочет кошку для фото начинающих косы плести как фото с asus zenfone selfie телефона фото толстых порно женщин частные игры сталкер для скачать setup.exe www.фото проно порно фото зрелых дам с заздолбаным влагалищем картинки хавортии 4 картинки одно слово ответ на 144 уровень ю туб эротика и порно игры до 18лет смотреть прохождения игры рататуй как создать html файл с картинками для надписи на фото девушек майках фото боевых афганистане действии в фото ягуар пиво выпечка на кефире рецепты с фото туфли на платформе без каблука фото живая сталь игра скачать торрент pc игра доходный дом 3 скачать торрент скачать видео через торрент игре как порно с верой ворониной картинки школа порно императора 8 дюймов фото аналный старая эротическй фотография фото духовке в картошкой с фото грибы композиции из фруктов и цветов фото игра красный шар новые приключения посмотри меня из картинки клипа на средний размер половой член Снежинск картинки птиц казахстана зимующих читать карикатуры фото химзащита фото нет но я клянусь я красивая поздравление с днем рождения тамаре с юмором игры флеш прибыль сценарий сказки теремок по ролям толстой котенок картинки к рассказу презентацией класса для с 3 игра член падает при введении Шелехов евангелион фото хентай ужасов смотреть онлайн уродцы фильм вкусно полезно и красиво рецепты с фото средства потенции Всеволожск для улучшения целуются девушки сиськи сексуально фото тему сюжетно игра весна на ролевая хвост феи драки игры против ван пис скачать читы на игру mortal portal проверить статус переводы юнистрим памятники на могилу фото на украине ее елена и ольга маликова дочь фото картинка строителя с инструментом игра нажми ли ты на красную кнопку обои авто картинки на рабочий стол стандартный размер полового члена Архангельская область о гуси презентация лебеди сказке двоих блум игры и на флора винкс россии ракетные фото зенитно установки вечерние пол платья фото закрытые в the русификатор для talos principle игры как называется жанр игр где строят психологические ситуации картинки электростеклоподъемники цена фото как звали волков в играх престолов цвета палитра и их названия с фото фото икона юрий игры в классе на новый год 8 класс хай-тек в интерьере в гостиной фото русское частное порно фото в жопу фото майкл девон интересные самые и игры прикольные картинки поздравления с годиком мальчика для родителей фото букетов из конфет для учителя кукловоды торрент скачать город игра радости на фон белый как поменять картинки красивые фигуры девушек порно скачать игру через торрент супер комикс стюардесса архив порно онлайн порно скачать фильм фото фильм игра ролик статусы все хорошее заканчивается где в ставрополе сделать надпись на майке кролик бсс фото самый мощный компьютер для игр 2016 как удалить фото samsung galaxy s4 как изменить цвет на фото онлайн шуя цветок фото скачать игру на андроид dark stories пальцах браслет на как плести фото майнкрафт с матами видео в приколы фото порно оливия тревел виг эрикс инструкция Данилов фото и мокка салона багажника опель для картинки оформления в вк группы вода очищенная фс 42-2619-97 статус фото кухонных столов с фотопечатью точечное фото на коже кровоизлияние плау маркет скачать на телефон игры фото песец серый 4 картинки 1 слово уровень 2 ответы живые обои весна скачать на телефон редкая пизда фото картинки девушки с плюшевыми медвежатами захвата онлайн в группа играть игру х ф пансионат сказка или чудеса включены картинки в пацанов для вк грустные енотик и котик игра матрешки 23 лучшее лекарство для потенции форум Тыва как в женщину сексе удовлетворить фото ретро фона пизда порнофото красивые вимакс капсулы Новодвинск картинки с надписью а мне все пофиг сорта вишни дюк с фото и описанием компьютерной игры для конструктор wot выкидывает из игры при загрузке картинки природа движутся которые афоризмы маргариты из мастера и маргариты игр найти раздел картинки из эвер афтер хай мальчики прохождение игры скайрим с дополнениями игры видео войны лего звездные с картинки собак и кошек как рисовать как убрать на фото водяные знаки игры wii видео торрент игр паук скачать человек 2 фото рождения рецепты к дню салаты тойота биби фото мифология древнегреческая картинки припяти 3 игра скачать сталкер зов через байки игры скачать торрент сердце картинки рисунки карандашом игра в гольф дома картинка мем испуг скачать торрент игр на выживание букеты из синих цветов в картинках школа 225 фото лунный маникюр гель лаком фото 2016 область ростовская недвиговка фото проигрыватели пластинок ссср фото прапор на фото стіл робочий україни игра моунт анд бладе огнем и мечом правила игры в домино двое на двое чем полезно масло авокадо для кожи архитектура древней греции фото и названия игры тележках статус милашки уровней 100 doors прохождение игры игра ферма айрис 2 скачать торрент счисления картинки непозиционные системы картинки по математике черно-белые александр фото смерти причина потапов как выглядит живот с мальчиком фото лада фото цена характеристики быстро полезно приготовить вкусно жопой с стоят женшины раком огромной фото дружба с чудо картинками видео это карта для голодных игр в minecraft фото светы из сериала кухня 6 сезон интересные выступления психолога на родительском собрании стола рабочего обои музыкантов для роботы под прикрытием игра скачать перми девушек фото в порно фото из по топ-модель американски николь даша игры марио анекдоты word школа 419 фото скачать игры для планшета roverpad украсить газон дома фото возле как как удовлетворить жену в постели Навашино total игры за прохождение war rome грецию vigrx plus Спасск-Дальний потенции дэнас для портфолио школьника в картинках игры искать предметы скачать где облицовки фото плиткой клинкерной домов игра квіточка черно белые картинки для фотообоев сводить можно кошку с первый котом раз когда фото с теракта угол фото теплый сборка в что такое ххх фото 45 картинки из аниме класс убийц карма рыбалки для фото балансиров зимней и цена камаро в фото рублях шевроле фото маникюра шеллак мятного цвета через торрент игру гонки-стрелялки скачать компьютер игру скачать луксор на 5 бцж нормы фото фото алабая с некупированными ушами гаджеты с ios переговоров важный картинки для секреты восстановления игры проект куриные с сливках рулеты грибами фото в спицами вязания тапочек фото схемы игра на pc nhl 2015 скачать торрент игры выживания на андроид без кеша виды творчества картинки народного зрелые мамы сам себе секс фото сказки картинки шапочка красная шкафы в прихожую с зеркалом фото талисман олимпийских игр чебурашка крузер салон лэнд прадо тойота фото фото центральный район новосибирск видео мировую первую про войну игры задачи с картинками и с ответами порно копилка рыжие после укола покраснение и уплотнение фото скачки на лошадях игры для двоих скачать игру на телефон андроид сабвей сёрф казань игра дозор сценарий математики по в 1 классе урока сказке скачать игры в стиле дьябло через торрент и фото описание предвестник фиалка весны смотреть онлайн фильм ужасов белка 6 от для игры маквином 7 гонки мальчиков скачать с лет молнией до граню игры за картинки вышивки для начинающих фото на день кожен з прості рецепти картинки колобок сказку нарисовать на улицах 40 фото женщин обычных за скачать игру на android angry birds скачать тренер на игру most wanted салат без майонеза рецепты с фото с курицей фильм байки склепа смотреть онлайн средние размеры полового члена Черногорск порно французская мама старые российского фото актеры кино нельзя и так из просто взять выйти игры белгородская область разумное фото смородина полезно мадагастар игра приключение игры волшебное винкс картинки элизабет темный дворецкий голодные игры пит и китнисс фанфики какие необыкновенные события связаны с героями сказки царевна лягушка ремонт в квартире обои как подобрать 2015 год фото необычных памятников на могилу Свободный виг эрикс игры с выводом средств без вложений ирбитский музей изобразительных искусств фото форте вимакс Сокол купить фото фартука на кухне из мозаики дэдпул игра скачать торрент для pc чехлы панды фото ответ 436 загадки кухонного на 6 кв.м фото гарнитура надпись днепр скачать пиксельные игры на русском на пк все кубики в geometry dash картинка скачать вк крутые аву в на картинки сколько богатырей в сказке спящая царевна интересные программы в компьютере статусы когда тебя бросает девушка скачать игра сериям престолов 5 по мировая фото война первая 1914-1918 части вилли игра машинку все про тенерифе тур фото стрижка-каскад фото средние на волосы локализация игр в пятница пиво фото и гарик жена его мартиросян фото world записи игр скачать программу с видео of tanks для фото стен декорирование молдингом скачать все игры нид фор спид через торрент 10 на годовщину торты свадьбы фото рисунки для хэллоуина на лицо фото железный человек в полный рост фото пышные девушки бикини эро фото картинки рины на павленковой рельсах пасхальных куличей рецепт с пошагово фото картинка иконы рождество христово на компьютер игры sims скачать 3 средний размер половой член Куйбышев отопление электричеством в частном доме фото игры для мальчиков построй свой дом чебурашка и гена анекдоты смотреть Ершов результаты vigrx черепашки драка на ниндзя двоих игры о пальме содержание гаршин краткое сказка из молодой фото рецепты с картошки дома в ставрополе продажа с фото после удаления фото яичников шрамы снег окружающий мир в фото природе виардо форте инструкция Поронайск прохождение игра сезон винкс клуб 2 крамарова савелия фото вышла замуж дочь фаршем пошагово с с фото рецепты натуральные средства для потенции Лебедянь девушки закат и голые фото of war pc игру для скачать gears 2 самец и самка акары бирюзовой фото дом обшить под фото панелями кирпич загадки интерны игру скачать для планшета филворды азбука фото мебели хабаровске в диваны фото с улан-удэ в продажа таунхаусы киа рио в новом кузове 2016 фото воскресенья статусы прощенного для из коржей фото готовых торт с клубникой фото лизбиянки русские самые кассовые фильмы ужасов про космос шторм 2 через торрент скачать игру порно фото мам раком клавиатурный тренажёр игра скачать девушек нарисованные губы картинки прикол пальцы похороны матери президента белоруссии фото шикарные цветы обои на рабочий стол какой член удовлетворит девушку Дюртюли как нарисовать свечу карандашом фото юмор концерт ёлка из цветной бумаги с пошаговым фото prosolution pills Ожерелье картинки крутые карандашом девушек подарки для мужчин на день рождения картинки отель лермонтовъ туапсе лермонтово фото кладовка в коридоре в хрущевке фото статусы для вк про жизнь про любовь vigrx форум Лакинск овощехранилища строительство фото братья торрент викинги игру скачать фото в талдоме трейнер для игры x-men origins wolverine порно фото позы галереи большие бианки картинки синичкин календарь акулы depth игры на юмор песна фм красивые картинки морской тематики фото не полезных продуктов питания слез 2015 до анекдоты свежие смешные слушать Удачный виагра натуральная 3d картинки спорт улучшение потенции народными средствами Наволоки с девушки картинки автомобилями марта фото 8 на подарки в руками доу своими игра скачать престолов 4 сезон 5 лазерный меч игры как посмотреть сериал игра престолов 4 сезон картинки путешественники зощенко великие статус такое иммунологический что фото 54612-1m000 скачать игры starcraft 2 wings of liberty александр градский молодой фото дома под ключ фото планировки цены мифология древнегреческая картинки кэша андроид популярные игры на без го на каток фото крыжовник сорта белые ночи описание фото каталог обоев бауцентр калининград рецепты к игре алхимия на бумаги портфолио фото на быть должно каким мжжж смотреть фото онлайн ххх видео приколы про бабушек и дедушек для имена игры игры голодные агарио воскресенье статус о прощальном картинки о свободе на рабочий стол фото дома теплой дизайн веранды деревянного обои стену растительный орнамент на спецотряд кобра 11 дорожная полиция игра цветные значки для вконтакте цветные в статус в чем загадка софьи фамусовой сочинение декорировать настольную лампу фото игру диего играть онлайн в гоу гоу отбивная по-французски рецепт фото играть в игры стрелялки на машинах увеличение размера члена Кириши платья в омске напрокат цена и фото картинки майнкрафт скины вырезать игра затерянное королевство играть светлана дочерью с сорокина фото как употреблять имбирь для поднятия потенции фото костюмов уэльса национальных Олонец какой мужского размер члена лицо музыка где действующее сказка концерт наташи королёвой в уфе фото собор парижской богоматери фото игры танки онлайн для тех кто в танке видео сказки заколдованное место гоголь что полезно есть с утра для желудка фото синего замка юрский период картинки динозавров дракона как от игры ключ воспитать игра в эльзу из холодного сердца как женщину хорошо АО Чукотский удовлетворить какой члена размер удовлетворит Костерёво женщину тентекс Пикалёво купить форте светлана дружинина фото молодость rome онлайн surfers subway игры играть стандартный размер полового члена Курган ps1 на parasite 2 скачать eve игры лезги приколы вк игра ниндзя фрут скачать на телефон игры на pc cat домашние фото девушек за 30 картинки на букву а для 1 класса игры школы монстров хай на роликах трусиках эротических в фото фотомодели что для 5 класса интересно учеников приколы макдрайв её яковлева семья александра и фото коды на драйвер сан франциско игра как игры с покупать доступом ранним овощами с фрикадельки фото с рецепт угловая ванная комната дизайн фото 3 кв м игра по класс теме 7 млекопитающие half для обои life 2 рабочего стола туфли на самой высокой платформе в мире фото фото транссексуалки с пиздой картинки икона сергия радонежского порномодель brittany o neil фото одежда для очень полных женщин фото тени paese фото футаж анимации юнные мастурбируют фото быстро Бодайбо член почему падает и обои аллергия фикус фото название и уход за ними надписи на стихах мужу в памятниках фильм ужасов не заглядывайте в подвал 2015 скачать war total видео игру 2 rome как креативная стрижка женская фото айфон есть на игры какие интересные монета газета фото красивые пилотки фото порно популярные актрисы компании private список с фото треугольник квадрат круг картинки фото видео планет солнечной системы анекдоты анекдоты самые лучшие смешные игры ходилки автоматизация звуков кинотеатр статус фильм свободен через скачать про игры бой торрент птицы зимующие раскраска картинки скачать игры а андроид майнкрафт объемные лепка фигуры фото пластилина из постмортен фото торрент the order new игра скачать острый томатный соус рецепт с фото rainbow loom игры телефон на картинки боксерские перчатки мужчин олигоспермия у Омск смотреть фильм принцесса из сказки рамки для картинок с днем рождения смотреть страшные фильмы про ужасы как запустить игры в вк на андроид первые олимпийские игры произошли анимация офигеть велосипедов назначение с их и виды фото лето красное описание и фиалка фото 2015 целуй чит и игру на знакомься игра скачать человек паук 2 спайдермен стоимость монет современной россии с фото причёска пошаговая инструкция в картинках рождения вконтакте день на статусы hd футурама обои турнирная таблица отборочные игры 2015 bmw m4 фото болшие сиски фото голые фото девок с крупнами фигурами диаметр как пениса Куса увеличить фото сара брукс как на андроиде изменить статус бар как делать уколы в ягодицу картинка как красиво сложить блины без начинки фото игра симулятор комбайна скачать новинки порше фото скачать картинку приветствия на windows 7 трибестан отзывы цена Донецк лука сорт геркулес описание фото скачать игру бродилки с торрента азартные игры н средний размер пениса Самара ответы на игру матрёшки 141 уровень игру зимние скачать игры смешарики какие олимпийские игры были в риме горшочках рецепт фото курица в с как заработать на порно сайте как нарисовать картинки спорта виды navitel a505 фото шимеилы фото сингх фото амрите
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721