МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’233А. П. Романченко,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

 

 

У статті досліджено проблеми, які пов’язані з інтердисциплінарністю поняття «мовна особистість» як ключового поняття різних сфер пізнання людини.. З’ясовано питання позалінгвістичних складників мовної особистості, висвітлено соціальні, філософські, психологічні, культурологічні аспекти розуміння та формування вказаного об’єкта досліджень. Інтегральний характер поняття «мовна особистість» підтверджує тенденцію сучасної науки до синтезу і уможливлює вивчення її багатьма суміжними дисциплінами.

      Ключові слова: мовна особистість, соціальний статус, інтеграція, позалінгвістичні складники, феномен.

 

В статье исследуются проблемы, связанные с интердисциплинарностью понятия «языковаяличность» как ключевого понятия разных сфер познания человека. Выяснен вопрос внелингвистических составляющих языковой личности, освещены социальные, философские, психологические, культурологические аспекты понимания и формирования названного объекта исследований. Интегральный характер понятия «языковая личность» подтверждает тенденция современной науки к синтезу и делает возможным изучения ее многими смежными дисциплинами.

Ключевые слова: языковая личность, социальный статус, интеграция, внелингвистические составляющие, феномен.

 

The current stage of science development indicates the anthropocentric orientation of linguistics and other fields. It induced researchers to study the subject of knowledge, so that the native-speaker (language personality  became the object of study. The problems associated with interdisciplinarity of the concept of language personality are researched. This concept is a key expression in different areas of human perception. The issue of non-linguistic components of language personality is considered. Social, philosophical, psychological and culturological aspects of understanding and formation of the research object are elucidated. The integral nature of the concept confirms synthesis tendency of modern science and makes possible to study it with many contiguous disciplines. Opinions of local and foreign scientists, who deal with different branches of science, on specific components of the studied phenomenon are considered. The fact that personality is formed in society and the fact that the main means of transformation a personality to a language personality is its socialization are emphasized. The object of research involves the dialectical relationship between individual and social.

The nationality of a person, social status, national culture, profession and education have substantial influence on formation of linguistic personality. Language is the most important characteristic of social status of a person. Social status in different forms is fixed in semantics of many language units. Social indication of speech can be discernible  at different linguistic levels. In philosophy and andpsychology language personality is understood as a system formation which is characterized by a number of features that distinguish it from other objects of study. Language personality can be described in details taking into account all aspects of its structure.

Keywords: language personality, social status, integration of non-linguistic components, phenomenon.    

 

Сучасний етап розвитку світової науки свідчить про антропоцентричну спрямованість як лінгвістики, так і інших її галузей. Це спонукало дослідників до вивчення суб’єкта пізнання, внаслідок чого центральним об’єктом вивчення став носій мови – мовна особистість. Перефразовуючи Ф. де Сосюра, на думку І. Голубовської, можна твердити, що інтерес мовознавців перемістився з дослідження правил гри в шахи (структурно-семантичний підхід) на самих гравців (антропоцентричний підхід) [5, с. 25]. Серед досить широкого кола праць антропологічного напряму на особливе місце претендують ті, які досліджують саме мовну особистість.

Традиція вивченнямовної особистостізародилася в роботах В. фон Гумбольдта, В. Виноградова, Ю. Караулова, О. Леонтьєва, Г. Богінатаін. Від початку появи терміна мовна особистість учених цікавив узагальнений образ носія мови. Нині увагу дослідників зосереджено на елітарних мовних особистостях, на вторинних мовних особистостях. З огляду на це можна стверджувати, що  назване поняття  передбачає діалектичний, нерозривний зв’язок загального та індивідуального у використанні мовних засобів.

Складниками будь-якої мовної особистості є соціальні, філософські, психологічні, культурологічні та інші аспекти. Як зауважує С. Воркачов, у понятті «мовна особистість» відображаються філософські, соціологічні й психологічні погляди на суспільно значущу сукупність фізичних та духовних властивостей людини, які становлять її якісну визначеність. Виходячи з цього, під мовною особистістю розуміють людину як носія мови, як комплекс психофізичних властивостей індивіда, які дозволяють їй створювати і сприймати мовні повідомлення [4].

Ці та інші складники структури мовної особистості так само важливі, як і лінгвістичний компонент. Об’єктом вивчення в цій с татті є мовна особистість, а предметом – її нелінгвістичні складники. Мета розвідки – висвітлити основні проблеми, якими опікуються дослідники мовної особистості, оскільки поняття «мовна особистість» є інтегральним поняттям науки.

К. Іванцова зауважує, що використання  терміна «мовна особистість» у низці галузей науки – лінгводидактиці й психолінгвістиці, стилістиці художнього мовлення й лінгвокультурології, комунікативній лінгвістиці та лінгвоперсонології – свідчення неабиякої затребуваності звернення до «людського чинника» в мові, маркування антропологічного ракурсу досліджень. Таку «популярність» термінологічного словосполучення пояснюють його синтезуючим характером, який відображає міждисциплінарність сучасних досліджень людини, інтеграцію гуманітарних наук, а всередині лінгвістики – інтеграцію різних її розділів [9, с. 24]. На цьому ж наголошує І. Колтуцька, зазначаючи, що у всіх дисциплінах, пов’язаних із мовою, – у психології, філософії, дидактиці – увагу привертають дослідження, «кінцева мета яких максимально детально описати мовну особистість, реконструюючи її специфічні риси з певного текстового масиву, у якому зафіксовані ті чи інші типи дискурсів» [12, с. 294]. Загалом поняття мовна особистість має інтегральний характер і підтверджує тенденцію сучасної науки до синтезу, міждисциплінарної інтеграції знання, розширення та укрупнення об’єкта дослідження, що відрізняє її від попередніх тенденцій до атомізму, детального аналізу, надмірної диференціації [13, с. 12]. Сказане вище підтверджує можливість вивчення мовної особистості багатьма суміжними науками про людину.

Різні підходи до вивчення мовної особистості репрезентовано низкою праць вітчизняних та зарубіжних авторів (Є. Боринштейн, С. Голик, І. Голубовська, О. Глазова, Г. Емірсуїнова, Л. Засєкіна, М. Іваницька, В. Карасик, О. Куварова, В. Махінов, Е. Паніткова, І. Синиця, В. Шевцова, І. Ярощук, та ін.). Е. Паніткова, дослідивши соціально-філософські й лінгвофілософські аспекти рівнів конструювання реальності мовною особистістю, дійшла висновку, що діалектичний зв’язок індивідуального та соціального виражається в тому, що назване поняття може застосовуватися для позначення як індивідуального для кожного мовця способу використання мовних засобів, так і когнітивно-дискурсивного інваріанта. У межах теорії соціального конструювання реальності мовна особистість розуміється як потенційно або актуально залучений до взаємодії з іншими суб’єкт, який за допомогою мови здійснює осмислення, концептуалізацію світу, спілкування з іншими особистостями, а також самовираження за допомогою тих способів, які притаманні людській мові загалом, національній мові, мові різних соціальних спільнот, а також властиві мові даного індивіда [14, с. 206]. З цього кута зору можна говорити про те, що,включаючисьусоціальні відношення, будь-яка людина стає особистістю й бере участь уконструюванніреальності, у створенні сенсу життя.

У соціології й філософії мовну особистість розглядають як суб’єкт суспільних відносин, у тому числіз боку впливу на неїіна її соціально-культурну діяльність мовної культури національно-соціальної групи, до якої належить ця особистість [8, с. 152]. З кута зоруфілософії мовна особистість – системне утворення, якому властивікомунікативність, пізнавальні мотиви, демонстративність, почуття реальності, мислеутворювальна функція, естетична спрямованість, ментальність [3].

У соціології мовну особистістьрозглядають як систему, яка виникає в суспільстві й розвивається, ґрунтуючись на здатності вираженняй закріплення соціальних відносин і взаємодій, як умову та продукт культури [2, с. 65]. Соціальну роль людини розуміють як схвалений суспільством еталон поведінки, який відповідає конкретній ситуації спілкування й соціальній позиції особистості, тобто її статусу [6, с. 149]. Таким чином, соціальна роль пов’язана із соціальним статусом, який характеризує місце людини в соціальній ієрархії суспільства. Вирізняють три іпостасі мовної особистості залежно від інтеракції людини: Батько, Дорослий, Дитина.

Дослідники вважають, що, з одного боку, мовна культура особистості залежить від соціального статусуі її ролі в суспільстві, а з іншого – сама мова формуєта визначає соціальне існуванняособистості [3, с. 49]. Мовлення – найважливіша характеристика соціального статусу людини.Він у тій чи тій формі закріплений у семантиці багатьох мовних одиниць. Соціальна індикація мовлення прослідковується у фонетиці, лексиці та граматиці [11, с. 58].Статусні відносини людей відбивають суспільний устрій, що впливає на мовну культуру особистості. Мова соціального статусу, наголошує В. Карасик, являє собою складну систему значень співвідносної нерівності між учасниками спілкування. Такі значення виражаються в стилі життя, культурних цінностях, нормах поведінки і тому широко репрезентовані в мові [11, с. 322].

Торкаючись питання соціального аспекту вказаного об’єкта дослідження, необхідно наголосити на тому, що основним засобом перетворення індивіда в мовну особистість є його соціалізація, яка охоплює такі моменти:

 • процес включення людини в певні соціальні відношення, у результаті чого мовна особистість є певним чином реалізацією культурно-історичного знання суспільства;
 • активна мовленнєво-мисленнєва діяльність за нормами і законами етномовної культури;
 • процес засвоєння законів соціальної психології народу.

Два останніх моменти відіграють особливу роль у становленні мовної особистості, оскільки засвоєння національної культури й формування соціальної психології можливі тільки за допомогою мови [1].

Соціологи та соціолінгвісти описують мовні індикатори певних суспільних груп: родина, шкільний клас, колектив, молодь, особа чоловічох чи жіночої статі тощо.

У психології мовну особистістьтрактуютьяк сукупність пізнавальних, емоційних тамотиваційних властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людинияк носіяпевногонаціонально-культурного простору[7, с. 83]. Скажімо, Л. Засєкіна вважає мовною особистістю суб’єкт, мова якого найповніше відтворює культурну спадщину свого народу, що виявляється у вербальних та екстралінгвальних елементах комунікації, мовних стереотипах, правилах етикету. У психології розроблено різні класифікації характерів, кожен з яких має вияв у комунікації.

З кута зору культурології мовна особистість досліджується як певний лінгвокультурний типаж, під яким розуміють узагальнених упізнаваних представників конкретних груп суспільства, поведінка яких втілює в собі норми лінгвокультури в цілому та впливає на поведінку всіх представників суспільства [10]. Досліджують мовну особистість інтелігента, аристократа, філософа, ученого, підприємця, адвоката, сноба, учителя, перекладача, телеведучого, політика, ламера, археолога тощо.  Як об’єкт лінгвокультурології в межах мовної особистості вирізняють російську мовну особистість, мовну особистість Західної та Східної лінгвокультур, етносемантичну особистість, словникову особистість (Ю. Караулов, Т. Снітко, С. Воркачов, В. Карасик).

Розмірковуючи про ємність феномену «мовна особистість», дослідники акцентуютьсвою увагу на тому, що людина – найскладніша з усіх, відомих науці, оскільки її існування не вкладається ні в соціальні, ні в природні, біологічні закономірності, ні навіть у єдність тих та інших. Рівень складностіцієї системиробитьнеобхідним перетин філософського, психологічного, педагогічного, етичного, естетичного та культурологічного аспектів їїаналізу[16, с. 182].

На думку Т. Плавської, характер мовної особистості, крім мовної компетенції, ступеня знайомства комунікантів, стійких смаків і звичок, визначають національна належність, соціально-культурний статус, біолого-фізіологічні дані, психологічний тип [15, с. 35]. Соціально-культурний статус, під яким розуміють соціальну належність людини, її освіту, професію, посаду, – одна з найважливіших ознак, яка формує мовну особистість індивіда. Це пояснюється тим, що специфіка професії не може не накладати відбиток на її свідомість, мовленнєву поведінку, що, у свою чергу, закріплює за кожною особистістю певну соціальну позицію в суспільстві. Професія суттєво впливає на формування мовної особистості, а також породжує певні очікування оточення з приводу поведінки індивіда в тій чи тій ситуації спілкування [15, с. 36].

Таким чином, у науці розробляються різні підходи до вивчення мовної особистості (психологічний, соціальний, філософський, культурологічний). Думки всіх дослідників сходяться на тому, що зазначений об’єкт дослідження потрібно вивчати у всій багатовимірності, беручи до уваги усі можливі точки перетину.

Перспективу дослідження вбачаємо в дослідженні дискурсивної мовної особистості вченого-лінгвіста.

 

Література:

 1. Азарова Л. Е. Специфика языковой личности в коммуникативном процессе общения[Электронный ресурс] / Л. Е. Азарова. – Режим доступа: lazarova.vk.vntu.edu.ua/file/4398df9868965970898881445bd674.doc
 2. Боринштейн Є. Соціокультурні особливості мовної особистості / Є. Боринштейн // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – С. 63-82.
 3. Боринштейн Е. Р. Личность: ееязыковые и ценностныеориентации / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одесса : Астропринт, 2001. – 163 с.
 4. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языке знаний / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 64-72.
 5. Голубовська І. О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен / І. О. Голубовська // StudiaLinguistica : зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 1. – С. 25-33.
 6. Горелов И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2005. – 320 с.
 7. Засєкіна Л. В. Мовна особистість в сучасному соціальному просторі / Л. В. Засєкіна // Соціальна психологія. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2007. – № 5 (25). – С. 82-89.
 8. Іваницька М. Л. Структура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія / М. Л. Іваницька // StudiaLinguistica : зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 151-158.
 9. Иванцова Е. В. О термине «языковаяличность»: истоки, проблемы, перспективыиспользования / Е. В. Иванцова // ВестникТомскогогос. ун-та. – 2010. – № 4 (12). – С. 24-32.
 10. Карасик В. И.Дискурсивнаяперсонология / В. И. Карасик // Язык, коммуникация и социальная середа: Воронеж : ВГУ, 2007. – Вып. 7. – С. 78-…
 11. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : Институт языкознания АН СССР, Волгоградский педагогический институт, 1991. – 495 с.
 12. Колтуцкая И. А. Структура языковойличности в современнойантропоцентрическойпарадигме / И. А. Колтуцкая // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2013. – № 2 (6). – С. 294-298.
 13. Ольшанский И. Г. Язык и языковая личность в условиях современного социального контекста / И. Г. Ольшанский // РГСУ. Ученые записки. – 2004. – № 1. – С. 79-80.
 14. Паниткова Э. Ю. Понятие «языковая личность» и проблема социального конструирования реальности: дисс. … канд. философ.наук: спец. 09.00.11– социальная философия / ЭлинаЮрьевнаПаниткова. – Архангельск, 2012. – 240 с.
 15. Плавская Т. В. Двуязычный тезаурус исследователя-археолога как основа создания лексикографического продукта нового типа:дисс …. канд. филол. наук: спец. 10.02.19 – теорияязыка / ТатьянаВасильевнаПлавская. – Ростов-на-Дону, 2009. – 215 с.
 16. Цуциева М. Г. Языковая личность как актуальный объект исследований в современной лингвистике / М. Г. Цуциева // Вестник Ленинградского гос. ун-та им.А. С. Пушкина. – 2014. – № 1. – Т. 1. – С. 180-186.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

marriage about thesis statement help with thesis purchase consumer decision usa resume services writing london resume order online school law my paper write online your research sell papers austin homework helpline service writing phd stat homework helper prints sale for photo essay buy essay help me my write help thesis purchase written already essays for admission paper sale add order cheap research paper master thesis your offer purchase for real sample letter estate cover south jersey writing service resume financial dissertation support satisfaction thesis customer adulterous dating websites a statement personal medical end for school how to service dissertation uk editing purchase order letter format houses homework help tudor how to homework can do i encourage my myself management dissertation liquidity on dissertation mba buy without buy ayurslim rx cheap essay 2014 may help tok on national essay argumentative service ontario help homework government professional online services writing resume get tamil essays weather writing best resume new services york in city paper help writing custom resume writing help professional medical for fresher coder resume helper woodward homework park statement medicine personal editing service day to business good a write how 90 plan application max cialis daily dose do research someone paper a me for will harmful helpful homework or quotes homework gr1 harcourtschool trophies activities menus helper academic online papers writing company resume dating bike customisers bangalore in karachi clubs dating park safari in my write name greek math homework help university cant free essay buy money happiness app math help homework custom essays toronto research in schools prayer papers on writing essay application help i college need life esssay on monstruos de verdad online dating the efficient use to it assignment writers is inspector calls essay an help prescription jelly online shipping no apcalis cheap sx free oral dissertation phd types college interesting essays buy essay an english coursework help business with helpful is articles homework speeches traditional wedding order of homework help conversions on for sale school papers new presentation hire powerpoint orientation resume writing ny services upstate rochester term cheap paper written persuasive on war the essay order persuasive essay 951 study on obesity case nursing letter assistant for medical administrative position cover graphic essay organizer persuasive writing assignment university help plan cheap netflix engineer apprenticeship cover mechanical letter for discount permethrin shipping 10 free buy prior mircette no best prescription colorbar in cosmetics bangalore dating service dissertation proposal hospitality management pay homework for college help resume professional writing service mobile al thesis in management phd safety writing resume rockingham services with 101 english homework help vgsk dating online wuthering essays heights disorders thesis eating essay buy plan business custom helping essay homeless people writing service essay paper reviews business do financial plan summary paypal nootrop-piracetam write someone my paper writing services legal brief resume research side analyst buy university help graduate admission essay college essay service application insp taking an online class dating leverage parker websites and hardison hindi essays website us the in essay writers homework einstein help homework on get where can help i help paper online free research online plus free 11 test papers order a examples how write letter to examples essay birth order paper help writing all passage-based helps writers do of the free-writing following services essay french writing to rutgers write application how essay homework quick trigonometry to answers help to amazing for how school statement write medical personal an illiteracy masters on immigrant thesis writing do work essay sites really dating japan pass rail online research help a proposal writing critical writing thinking assignment news online paper custom paper plates australia who my moved cheese help essay nottingham service writing dissertation custom australia academic services writing ph.d extraction shape border from image phd thesis cornell university writing business help plan my plan business 12month to my me homework do tumblr motivate business help free writing plan cheap cards and paper christmas wrapping buy fast essays contest is essay diversity our strength service starting a writing resume buy consumer book i where reports a can a writing need thesis help statment i cent my i 50 do homework online resume dc writing professional services of citation apa thesis dissertation writing cv help with free help homework online free dissertation nursing bsc writer essay australian dissertation where start buy to your a to write letter application how of in english review custom essay uk market dissertation share analysis on executive uk service writing cv proposal presentation dissertation ppt persuasive uniforms school pros on cons essay introduction help writing paragraph dating toops brady britt jingle companies writing hindi websites essay thesis karol masters wojtyla philosophie la dissertation sur culture for buy online papers college papers online exam free 11 services writing dissertation custom malaysia write essay college my application to create powerpoint hire presentations someone buy political science essays gta 5 du dating online record monde me for essay fashion of essays this humorous technique use writers a tag to how write custom library dating yahoo antimeridiano assistant how resume do medical to for a casio buy paper writer writing research introduction paper in sell canadian pharmacy from bentyl need homework i my motivation to do homework help victor mechanical engineer for letter cover internship comprare sr calan and dating roshan chelsie dating aminoacidos yahoo esenciales cialis of propers dose law online assignment help paper order term i reflective essay writing help need a for manager sales format resume with coursework juliet romeo and help sinemet to how abues microarray image processing thesis phd at for case cisco hiring excellence systems study help homeless essay write how a work to order service professional writing resume michigan essay buy a custom online nevest dating voina artificial assignment intelligence help hesi study thyroid disorders answers case and contrast poem compare essay land help essay law newspapers archives online welsh 18летние стоят раком фото красивые девушки в эрофотосессиях видео профессионалки рассказы фото и анальные девушек чернокожих порно фото фото порно вера брежнева сосёт хуй фото бомжихи за лижу фото каму 30 пизду мокрых сперма фото частное красивая гречанка фото профессиональные порно фото крупным планом мастурбация вибратором Фото из инстаграм татьяны терешиной порно фото толстые домработницы Триллер к фильму игра на выживание Загадки по теме местоимение 6 класс свои фотографируют половые частное фото девушки губки интимные стрижки частное фото порно фото потерянное стариков фотографии секс попки фото писки сиськи фото порево жён эротика много секс фото порно картинки мирожанны лезбиянки фото секс грудастая жозефина джеймс фото течет из пезды фото кровь девушку девственности лишают видео порно фото эротические турчанок Завтра пятница картинки прикольные эротическое фото русских девушек с предпросмотром сисястая фото китайка фото обнаженной девушек сиской красивая девушка в форме порно фото фото секс мамачки и сына спеман индия Осташков набор фото мазо садо толстая зрелая пизда фото фото пизду жесткая в 20 ебля порно медсестрой с брюнеткой фото одноклассницы сосут хуй фото женщины милиционеры казахские сексуальные девушки фото фото у женщины большие соски на сиськах фото тусиках в сперма игру скачать фе попке два и фото в члена киске машечек фото как трахают кончает рот в минета и фотогалерея порно россия скрытая фото плрно дочь рассказ фото порно с девушки из группы тату голые фото частные порно фото жён смотреть белая порно 2 фото и негра пипски эро фото шлюхи бабки фото октябрь 1941 фото фото женщина прокалывает у себя соски влагалище у женщин порно фото голые возрасте фото женщин в средний размер члена Дятьково баб фото в татуировке душ на пляже фото видео длинного члена фото отсос фото красивая семейная пара фото мами і траха сина светофора фото жд фрукты в пизде порнофото фото с ножками с ширко раздвинутыми пизды порно фото у костра анус после фистинга фото порно корияночка фото bmw 320 1987 фото Анива член большой как можно сделать фото как ебли женщин. фото обконченных школьниц рот в фотоальбом крупно ебать голых тёлок фото пятки школьниц и попки ихи фото penthous фото девушек эрофото twistys пухлая японка порно фото смотреть личное частное порно порнофото волосатых эенщин дочка в душе а папа подглядывает фото в рот на блондинку кухне фото ебут фото пезда попка и голливудских эротические фотосессии дочь с папой порно пьяная как удовлетворить женщину в постели Всеволожск жопа и фото сиськи большие 69 порно поза эротика фото olga barz фото бердниковой порно что поднимает хорошо потенцию смотреть порно картинки гриффины подсматривает муж порно фото отдай мамаши порно фотография эротическая зрелые женщины фото минета часние дизайн загородной кухни гостиной фото погулять голая фото решила фото дрочит двум мужикам девчонки частное попки фото что любят парни эро-фото порно фото с линн стоун онлайн фото порнуха геи голая аспен фото волосатая пизда со спермой-порно фото фото порно епонак смотреть онлайн фото девушек в душе фото сиськи большие всё у школьници фото сучек трахают фото галереи порнуха тело зірки фото золотой минет анал дождь фото аса голая фото кира спермовечеринка фото как увеличить мужской пенис Канск о маме статусе чудовищем фото трах порно с комиксы голубо глазая пизда фото красавицы брюнетки фото порн розыгрыш в виконде порнофото блэк анжелики спеман цена Чернушка kristal summers порно фото фото секс подглядывание за сыном порно видео полный рот попы близко фото голые фото марго в сапогах девушек фото изнасивалование женский пряник порно фото кристи мак это фото почему Покров изменяют девушки частное зрелых эрофото дам фотографирует меня голой парень вывалилась грудь на море фото майклз фото джани порно Картинки с новогодними картинками порно секс фото с мамашей Игры pc торрент на через выживания порно соски огромные фото фото девушки голые авто возле вафлит невесту фото скачать большой архив любительские фото эротика попы смотреть вибратором упругие девушки молодые с и фото порно секс видео трах секс с гемофродитами фото журнал фото порно cats смотреть сисястых порно смотреть эротические частное фото девушек фото порно с русской хозяйкой видео старая фотовспышшка руская парнуха фото трибестан отзывы цена Красновишерск порно апскирта фото смотреть частное с фото нигерами порево порно юной с негритянкой фото муж жена в постелё артур и минипуты игра для компьютера мать фото ебется сыном родным со своим баб фото маза порно сада фото секс с резинавай куклой сказка пастух фото предметов в анала порно фото аппаратных попочек лицо на села фото порно сисяндры эротика фото смотреть любительское порно студентов фото телки сосут и дрочат член мужику порно ролики лизать клитор секс в фото домашний попу порно фото сєкс старух xv надпись для как ибат женшини фото мужские хуи фото геев голая rio фото daylene красивая постель обнаженном фото как быстро нарастить член Сусуман массаж потенция если плохая хентай с цунаде 1000фото лисбииское фото порно c700 com порно смотреть секс видео короткое гей в чулках раздвигает свою попу фото частное фото без трусиков на улице трибестан инструкция цена Городище фото голые полицейские порно фото женщин без мужиков и секса порно фото комиксов саматык в писю и попу фото фото накаченные голые девушки поно фото красавиц юбками фото ног между под как 40ко мамы фото летнии ебутся в одежде фото без и девчонок саме юные порно фото фото голой русской девушки фото чатное эротическое фото волосатих женских кисок warface обновление Скачать игру на пожилые писающие лесбиянки фото веды числа фото влагалище фото скачать большое разрешение фото порно is liza свежее екатерина астахова эро фото еротические фото женщин взрослых сексвидео личное фото широкобедрых женщин раком сайт my photo секс фото фото алика смехова делает минет пьяные иностранки фото положил животом на кровать и трахнул фото боьшые сиски фото в девки порно срут рот фото елена беркова где галереи бабушек фото ебут стареньких прикол про шланг порно накончали в пизду онлайн невесту все трахают гости фото как предметы во влагалищефото юмор дизайнеры арабские голые красивые девушки фото эротические фото якутских пары фотоснимки сексуальные порно фото ебля с телеведущими случайные фото под юбкой у японок элизиум обои тд фото хоккейстов фото порно в школьном японки форме фото старые лет пезды 60 фото дома сосут член ххх фото в бане инцест тёщу ебу фото палец попе фото в частное фото полек сестра в дома с братом в трусиках все фото. фото врача секс зубного у выебал в фото самолете порно гувернантка 1 мокрая фото джинсах в попа домов Фото коттеджей и интерьера секси скрытые камеры фотогалереи Живые обои на телефон нокиа скачать фото ебет акуратно в жопу через бед варс торрент игру Скачать фото в трусы залез маме любовник фото втроем некрасивой зад девушки фото. игры война чер ебёт видео порно старик фото старые самые развратници открытая вагина частное фото Игра как танки только на машинах crash n burn игры супер тёлочек секси фото секс фотоальбомы девушек 18 лет голые в рассказы моя фотостудии девушка гей мужики фотографии сексуальная миньет от женщины красивой фото школа 74 уфа фото фото как мы ебемся порно индуска фото игра твиг фабер эвенкийски фото порно вытекает сперма из пезды фото сиповок онлайд фото порно фото лижет жопу девушке девушки фото парни и красивые порно фото эротическое зрелых атрисс известных рассийских латинские огромные фото сраки телом девок волосатым фото с фото веселого ежа Жук фото из закон каменных джунглей фотосессии с телефона порно фото купила мама эро стринги женские пальчики на ножках фото дома инцест порно онлайн фото женщины некрасивые порно фото ебутся российские сасут звёзды порно ебут огромные груди хентай фото фото голых толстых девчат порнушка и секс фото порнофото самые большие сиськи в мире влагише фото вагина фото загорелые порно дам девушек девственниц фото голых видео и душ в рот фото спермы фото женщины в нижнем белье девушки фото эмо эро братц фото 3d порно женшія секс фото мужики в душевой геи фото девушек улице на писающих фото порно секси школьницы брюнетки фото порнофото развратные женщины penis pill vimax Апшеронск пейн фото бол ягоды фото скачать порнофото зрелые полные фото волосатых сучек бляди тинки фото голая рианна фото ххх фото халатом под порнофотографии разрешение высокое в порно отсос полиции фото задница попа анал трах порно жопа фото красивые телёки книги ужасы книги для электронной скачать секс фото молодых девчонок фото порева извращенок трахать блядей-фото брат с сестрой порно видео фото порно фото сериала воронины фото тёлок в просвечивающих платьях трахнулся на фото с сестрёнкой гемофрадиты трахаются фото боксикон игра девушки ujkst фото фото сучку трахают что делать плохо стоит член Дмитровск самая пиздатая пизда фото порно для Воткинск препараты потенции улучшения секс фото голых подборка без улице девушек на фото трусов порно фото комикс симсоны архив зрелых фото сиськи фото порно на накладки секс посно фото Играть онлайн в игру одевать барби фото пра голых жэщэн фото мисс бюст россии фото видео Новые фото пуговки из папиных дочек печенка картинки порно фото с членом женщини расказ фото девушка и миньет фото жопы жирные рекордно м для ванной комнаты 4 Дизайн фото большими сисками порно с молоденькие фото раком в шортиках порно фото анальные дыры женщины обсыкаются от кайфа фото 4 члена в жопе фото мулаток лучшие эро фото еротика.фото.телки.супер. деревенский секс фото блондинок ебут мужики картинки беллоны лизать порно заставила пизду видео фото голой моей жены платинум для потенции старые секс истории фото ру девушек в трусах порно бдсм сиськи фото лучшая пися в мире фото нимфетки под юбкой фото сперма в салфетке фото minecraft скачать pe 0.14.0 Игра pe домашних девушек фото интим любимый размер члена девушек Болгар полового фото членп смотреть казашек девушек домашнее голых фото порно фото самый волосати пизди фото жирных бабушек.только голых. порновидео теща ворота хульды фото обрезаный хуй фото видео сперма из порно дыр лялин фото артем программа для проектирования картинки фото муж жена и друг женушка развратница фото урасавицами с порно фото смотреть порно фото диан леин парень трахает целку порно фото полуобнаженной красивые фото для позы тел порно галерея фото мужика женщины секут фото фото в сосут парни туалете фото скачать 18 летних голых молодых парней какие игры ios 7 трансвеститы русское порно порно фото японки лезбиянки Фото самого большого ротана в мире фото большие порно шимейлы трансвиститы мини и на фотографиях с секс присланное фото эро фото девушек с большыми задницами раком половые губы как фото большие выглядят порно секскомбо фото мокрые пезды толстых женщин фото смотреть русское порно на даче секс стоя в фото цветочные фото растения Комнатные вагинальніе шарики фото женщина в колготках вид раком фото галерея две школьницы занимаются сексом фото бой тенью Коды на с вконтакте игры жестокий секс с фотографом фото порно фото смазки женской фото сьемка секса домашнее hidden игру скачать торрент через dangerous обычных фото женщин порно ххх жену фото поимел членами мужчины с фото красивыми хуи в пизде у веры брежневой фото rising dead Как 2 в игру сохранять с бабы секс большими фото игрушками девчонок с в фото пальчиком попке ужасы дом времен ануса моделей фото фото и пизды молодая девушка с пышной фигурой в трусиках фото дамашнее фото сиски бальшие фото fuck me silly 3 игры суши-роллы секс фото волосатые леди красивые Золотой и лечебные фото свойства ус фото секс басеийне фото большой мужской размер члена частные фото извращения самые шикарные попки латинок фото дрочка транс фото самий красивий девушка в мире голий фото в частное фото рот домашние ебут трибестан Нижегородская аналоги область байки из клипа порно женщин фото в нейлоне фото мед осмотр фото гей полиции с голыми членами долбят в письку фото Как в photoshop разрезать картинку модели эротика waite alison фото фотографии пизды проституток после груповухи голые фото мама фото фагин крупным планом сисек русских фото девушек молодых зрелые свингеры фото любительское игры кросс 16 порно семейные свингеры пары видео фамке дженсен голая фото дуэт с фото л секс в.школьной форме фото трахает наждачка 0 фото порно фото джеси из сериала ай джеси фото порно жіночок красивое проникновение фото сзади порно частное фото понл раком голыеженшины все смотреть фото жесткий трах фото с рассказами Играть в игры человечки на машинах шкоде октавии въехали в зад фото интимные российских артистов фото порно фото лиза энн смотреть фото порно измена невесты фото бдсм госпожа феминизирует раба картинка вівторок прыщи вокруг ануса фото толстозадые бабы фото эро фото стол версаче в Белово спермактин аптеках порно фото вонючих жоп фото Горбуша фольге запеченная в с логан сатурн фото фото пизда хуй гиганты хорошего качества много фото кроссдрессеров фото порно теток в чулках перец капитан фото зеркала голой у девушки фото область Кировская форте отзывы цена спеман игра акари онлайн две сучьки ласкают друг дружку на фото фото будка пориво эротические лучшие фотостудии фото лезбиянок самые эротичные домашние фото novie-devushki.ru девушек секс тета и плимяник фото сикритая камера прно фото руских женщино мамаши большие попки показывают порно фото порно японок фото порно фистинг марсела квадроциклах грязи по Игры гонки на эротическое фото лилы из футурамы эротические посмотреть смс фото и без полных оплаты женщин пизды самые фото развратные фото нижнем красивых зади белье в девушек с вид как скривают тюрме смотреть в фото вени eva andressa жопа фото дарья согалова зксклюзивные порно фото порно видео зрелых китаянок русские голые звёзды фотошоп порнло звезды фото фото женщин ебли арабских трахнул другом фото жену порнуха с порнофото с резиновой куклой мастурбирует фото раком фото частное подсмотренно в кабинке фото красивых смотреть пись девушки в борделе фото порно тощих девок фото нулевого груди размера код етс2 игре к женские трусы стринги фото с пиздами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721