МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’233А. П. Романченко,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

 

 

У статті досліджено проблеми, які пов’язані з інтердисциплінарністю поняття «мовна особистість» як ключового поняття різних сфер пізнання людини.. З’ясовано питання позалінгвістичних складників мовної особистості, висвітлено соціальні, філософські, психологічні, культурологічні аспекти розуміння та формування вказаного об’єкта досліджень. Інтегральний характер поняття «мовна особистість» підтверджує тенденцію сучасної науки до синтезу і уможливлює вивчення її багатьма суміжними дисциплінами.

      Ключові слова: мовна особистість, соціальний статус, інтеграція, позалінгвістичні складники, феномен.

 

В статье исследуются проблемы, связанные с интердисциплинарностью понятия «языковаяличность» как ключевого понятия разных сфер познания человека. Выяснен вопрос внелингвистических составляющих языковой личности, освещены социальные, философские, психологические, культурологические аспекты понимания и формирования названного объекта исследований. Интегральный характер понятия «языковая личность» подтверждает тенденция современной науки к синтезу и делает возможным изучения ее многими смежными дисциплинами.

Ключевые слова: языковая личность, социальный статус, интеграция, внелингвистические составляющие, феномен.

 

The current stage of science development indicates the anthropocentric orientation of linguistics and other fields. It induced researchers to study the subject of knowledge, so that the native-speaker (language personality  became the object of study. The problems associated with interdisciplinarity of the concept of language personality are researched. This concept is a key expression in different areas of human perception. The issue of non-linguistic components of language personality is considered. Social, philosophical, psychological and culturological aspects of understanding and formation of the research object are elucidated. The integral nature of the concept confirms synthesis tendency of modern science and makes possible to study it with many contiguous disciplines. Opinions of local and foreign scientists, who deal with different branches of science, on specific components of the studied phenomenon are considered. The fact that personality is formed in society and the fact that the main means of transformation a personality to a language personality is its socialization are emphasized. The object of research involves the dialectical relationship between individual and social.

The nationality of a person, social status, national culture, profession and education have substantial influence on formation of linguistic personality. Language is the most important characteristic of social status of a person. Social status in different forms is fixed in semantics of many language units. Social indication of speech can be discernible  at different linguistic levels. In philosophy and andpsychology language personality is understood as a system formation which is characterized by a number of features that distinguish it from other objects of study. Language personality can be described in details taking into account all aspects of its structure.

Keywords: language personality, social status, integration of non-linguistic components, phenomenon.    

 

Сучасний етап розвитку світової науки свідчить про антропоцентричну спрямованість як лінгвістики, так і інших її галузей. Це спонукало дослідників до вивчення суб’єкта пізнання, внаслідок чого центральним об’єктом вивчення став носій мови – мовна особистість. Перефразовуючи Ф. де Сосюра, на думку І. Голубовської, можна твердити, що інтерес мовознавців перемістився з дослідження правил гри в шахи (структурно-семантичний підхід) на самих гравців (антропоцентричний підхід) [5, с. 25]. Серед досить широкого кола праць антропологічного напряму на особливе місце претендують ті, які досліджують саме мовну особистість.

Традиція вивченнямовної особистостізародилася в роботах В. фон Гумбольдта, В. Виноградова, Ю. Караулова, О. Леонтьєва, Г. Богінатаін. Від початку появи терміна мовна особистість учених цікавив узагальнений образ носія мови. Нині увагу дослідників зосереджено на елітарних мовних особистостях, на вторинних мовних особистостях. З огляду на це можна стверджувати, що  назване поняття  передбачає діалектичний, нерозривний зв’язок загального та індивідуального у використанні мовних засобів.

Складниками будь-якої мовної особистості є соціальні, філософські, психологічні, культурологічні та інші аспекти. Як зауважує С. Воркачов, у понятті «мовна особистість» відображаються філософські, соціологічні й психологічні погляди на суспільно значущу сукупність фізичних та духовних властивостей людини, які становлять її якісну визначеність. Виходячи з цього, під мовною особистістю розуміють людину як носія мови, як комплекс психофізичних властивостей індивіда, які дозволяють їй створювати і сприймати мовні повідомлення [4].

Ці та інші складники структури мовної особистості так само важливі, як і лінгвістичний компонент. Об’єктом вивчення в цій с татті є мовна особистість, а предметом – її нелінгвістичні складники. Мета розвідки – висвітлити основні проблеми, якими опікуються дослідники мовної особистості, оскільки поняття «мовна особистість» є інтегральним поняттям науки.

К. Іванцова зауважує, що використання  терміна «мовна особистість» у низці галузей науки – лінгводидактиці й психолінгвістиці, стилістиці художнього мовлення й лінгвокультурології, комунікативній лінгвістиці та лінгвоперсонології – свідчення неабиякої затребуваності звернення до «людського чинника» в мові, маркування антропологічного ракурсу досліджень. Таку «популярність» термінологічного словосполучення пояснюють його синтезуючим характером, який відображає міждисциплінарність сучасних досліджень людини, інтеграцію гуманітарних наук, а всередині лінгвістики – інтеграцію різних її розділів [9, с. 24]. На цьому ж наголошує І. Колтуцька, зазначаючи, що у всіх дисциплінах, пов’язаних із мовою, – у психології, філософії, дидактиці – увагу привертають дослідження, «кінцева мета яких максимально детально описати мовну особистість, реконструюючи її специфічні риси з певного текстового масиву, у якому зафіксовані ті чи інші типи дискурсів» [12, с. 294]. Загалом поняття мовна особистість має інтегральний характер і підтверджує тенденцію сучасної науки до синтезу, міждисциплінарної інтеграції знання, розширення та укрупнення об’єкта дослідження, що відрізняє її від попередніх тенденцій до атомізму, детального аналізу, надмірної диференціації [13, с. 12]. Сказане вище підтверджує можливість вивчення мовної особистості багатьма суміжними науками про людину.

Різні підходи до вивчення мовної особистості репрезентовано низкою праць вітчизняних та зарубіжних авторів (Є. Боринштейн, С. Голик, І. Голубовська, О. Глазова, Г. Емірсуїнова, Л. Засєкіна, М. Іваницька, В. Карасик, О. Куварова, В. Махінов, Е. Паніткова, І. Синиця, В. Шевцова, І. Ярощук, та ін.). Е. Паніткова, дослідивши соціально-філософські й лінгвофілософські аспекти рівнів конструювання реальності мовною особистістю, дійшла висновку, що діалектичний зв’язок індивідуального та соціального виражається в тому, що назване поняття може застосовуватися для позначення як індивідуального для кожного мовця способу використання мовних засобів, так і когнітивно-дискурсивного інваріанта. У межах теорії соціального конструювання реальності мовна особистість розуміється як потенційно або актуально залучений до взаємодії з іншими суб’єкт, який за допомогою мови здійснює осмислення, концептуалізацію світу, спілкування з іншими особистостями, а також самовираження за допомогою тих способів, які притаманні людській мові загалом, національній мові, мові різних соціальних спільнот, а також властиві мові даного індивіда [14, с. 206]. З цього кута зору можна говорити про те, що,включаючисьусоціальні відношення, будь-яка людина стає особистістю й бере участь уконструюванніреальності, у створенні сенсу життя.

У соціології й філософії мовну особистість розглядають як суб’єкт суспільних відносин, у тому числіз боку впливу на неїіна її соціально-культурну діяльність мовної культури національно-соціальної групи, до якої належить ця особистість [8, с. 152]. З кута зоруфілософії мовна особистість – системне утворення, якому властивікомунікативність, пізнавальні мотиви, демонстративність, почуття реальності, мислеутворювальна функція, естетична спрямованість, ментальність [3].

У соціології мовну особистістьрозглядають як систему, яка виникає в суспільстві й розвивається, ґрунтуючись на здатності вираженняй закріплення соціальних відносин і взаємодій, як умову та продукт культури [2, с. 65]. Соціальну роль людини розуміють як схвалений суспільством еталон поведінки, який відповідає конкретній ситуації спілкування й соціальній позиції особистості, тобто її статусу [6, с. 149]. Таким чином, соціальна роль пов’язана із соціальним статусом, який характеризує місце людини в соціальній ієрархії суспільства. Вирізняють три іпостасі мовної особистості залежно від інтеракції людини: Батько, Дорослий, Дитина.

Дослідники вважають, що, з одного боку, мовна культура особистості залежить від соціального статусуі її ролі в суспільстві, а з іншого – сама мова формуєта визначає соціальне існуванняособистості [3, с. 49]. Мовлення – найважливіша характеристика соціального статусу людини.Він у тій чи тій формі закріплений у семантиці багатьох мовних одиниць. Соціальна індикація мовлення прослідковується у фонетиці, лексиці та граматиці [11, с. 58].Статусні відносини людей відбивають суспільний устрій, що впливає на мовну культуру особистості. Мова соціального статусу, наголошує В. Карасик, являє собою складну систему значень співвідносної нерівності між учасниками спілкування. Такі значення виражаються в стилі життя, культурних цінностях, нормах поведінки і тому широко репрезентовані в мові [11, с. 322].

Торкаючись питання соціального аспекту вказаного об’єкта дослідження, необхідно наголосити на тому, що основним засобом перетворення індивіда в мовну особистість є його соціалізація, яка охоплює такі моменти:

 • процес включення людини в певні соціальні відношення, у результаті чого мовна особистість є певним чином реалізацією культурно-історичного знання суспільства;
 • активна мовленнєво-мисленнєва діяльність за нормами і законами етномовної культури;
 • процес засвоєння законів соціальної психології народу.

Два останніх моменти відіграють особливу роль у становленні мовної особистості, оскільки засвоєння національної культури й формування соціальної психології можливі тільки за допомогою мови [1].

Соціологи та соціолінгвісти описують мовні індикатори певних суспільних груп: родина, шкільний клас, колектив, молодь, особа чоловічох чи жіночої статі тощо.

У психології мовну особистістьтрактуютьяк сукупність пізнавальних, емоційних тамотиваційних властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людинияк носіяпевногонаціонально-культурного простору[7, с. 83]. Скажімо, Л. Засєкіна вважає мовною особистістю суб’єкт, мова якого найповніше відтворює культурну спадщину свого народу, що виявляється у вербальних та екстралінгвальних елементах комунікації, мовних стереотипах, правилах етикету. У психології розроблено різні класифікації характерів, кожен з яких має вияв у комунікації.

З кута зору культурології мовна особистість досліджується як певний лінгвокультурний типаж, під яким розуміють узагальнених упізнаваних представників конкретних груп суспільства, поведінка яких втілює в собі норми лінгвокультури в цілому та впливає на поведінку всіх представників суспільства [10]. Досліджують мовну особистість інтелігента, аристократа, філософа, ученого, підприємця, адвоката, сноба, учителя, перекладача, телеведучого, політика, ламера, археолога тощо.  Як об’єкт лінгвокультурології в межах мовної особистості вирізняють російську мовну особистість, мовну особистість Західної та Східної лінгвокультур, етносемантичну особистість, словникову особистість (Ю. Караулов, Т. Снітко, С. Воркачов, В. Карасик).

Розмірковуючи про ємність феномену «мовна особистість», дослідники акцентуютьсвою увагу на тому, що людина – найскладніша з усіх, відомих науці, оскільки її існування не вкладається ні в соціальні, ні в природні, біологічні закономірності, ні навіть у єдність тих та інших. Рівень складностіцієї системиробитьнеобхідним перетин філософського, психологічного, педагогічного, етичного, естетичного та культурологічного аспектів їїаналізу[16, с. 182].

На думку Т. Плавської, характер мовної особистості, крім мовної компетенції, ступеня знайомства комунікантів, стійких смаків і звичок, визначають національна належність, соціально-культурний статус, біолого-фізіологічні дані, психологічний тип [15, с. 35]. Соціально-культурний статус, під яким розуміють соціальну належність людини, її освіту, професію, посаду, – одна з найважливіших ознак, яка формує мовну особистість індивіда. Це пояснюється тим, що специфіка професії не може не накладати відбиток на її свідомість, мовленнєву поведінку, що, у свою чергу, закріплює за кожною особистістю певну соціальну позицію в суспільстві. Професія суттєво впливає на формування мовної особистості, а також породжує певні очікування оточення з приводу поведінки індивіда в тій чи тій ситуації спілкування [15, с. 36].

Таким чином, у науці розробляються різні підходи до вивчення мовної особистості (психологічний, соціальний, філософський, культурологічний). Думки всіх дослідників сходяться на тому, що зазначений об’єкт дослідження потрібно вивчати у всій багатовимірності, беручи до уваги усі можливі точки перетину.

Перспективу дослідження вбачаємо в дослідженні дискурсивної мовної особистості вченого-лінгвіста.

 

Література:

 1. Азарова Л. Е. Специфика языковой личности в коммуникативном процессе общения[Электронный ресурс] / Л. Е. Азарова. – Режим доступа: lazarova.vk.vntu.edu.ua/file/4398df9868965970898881445bd674.doc
 2. Боринштейн Є. Соціокультурні особливості мовної особистості / Є. Боринштейн // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – С. 63-82.
 3. Боринштейн Е. Р. Личность: ееязыковые и ценностныеориентации / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одесса : Астропринт, 2001. – 163 с.
 4. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языке знаний / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 64-72.
 5. Голубовська І. О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен / І. О. Голубовська // StudiaLinguistica : зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 1. – С. 25-33.
 6. Горелов И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2005. – 320 с.
 7. Засєкіна Л. В. Мовна особистість в сучасному соціальному просторі / Л. В. Засєкіна // Соціальна психологія. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2007. – № 5 (25). – С. 82-89.
 8. Іваницька М. Л. Структура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія / М. Л. Іваницька // StudiaLinguistica : зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 151-158.
 9. Иванцова Е. В. О термине «языковаяличность»: истоки, проблемы, перспективыиспользования / Е. В. Иванцова // ВестникТомскогогос. ун-та. – 2010. – № 4 (12). – С. 24-32.
 10. Карасик В. И.Дискурсивнаяперсонология / В. И. Карасик // Язык, коммуникация и социальная середа: Воронеж : ВГУ, 2007. – Вып. 7. – С. 78-…
 11. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : Институт языкознания АН СССР, Волгоградский педагогический институт, 1991. – 495 с.
 12. Колтуцкая И. А. Структура языковойличности в современнойантропоцентрическойпарадигме / И. А. Колтуцкая // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2013. – № 2 (6). – С. 294-298.
 13. Ольшанский И. Г. Язык и языковая личность в условиях современного социального контекста / И. Г. Ольшанский // РГСУ. Ученые записки. – 2004. – № 1. – С. 79-80.
 14. Паниткова Э. Ю. Понятие «языковая личность» и проблема социального конструирования реальности: дисс. … канд. философ.наук: спец. 09.00.11– социальная философия / ЭлинаЮрьевнаПаниткова. – Архангельск, 2012. – 240 с.
 15. Плавская Т. В. Двуязычный тезаурус исследователя-археолога как основа создания лексикографического продукта нового типа:дисс …. канд. филол. наук: спец. 10.02.19 – теорияязыка / ТатьянаВасильевнаПлавская. – Ростов-на-Дону, 2009. – 215 с.
 16. Цуциева М. Г. Языковая личность как актуальный объект исследований в современной лингвистике / М. Г. Цуциева // Вестник Ленинградского гос. ун-та им.А. С. Пушкина. – 2014. – № 1. – Т. 1. – С. 180-186.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a buy your dissertation online term online delivered only paper Synthroid paypal acheter online cher - pas Synthroid Fontana cheap school for notebooks paper i to a buy essay want essay high history conflicts rubric essay for school written scarlet letter essays the about science help where get with my homework can i essay essay modern hero a scottsboro trials on resume epic orders analyst cv recommended service writing coursework creative gcse writing phd for thesis proposals how president application write high a school to great homework the help gatsby homework help get now research freelance writing companies and cv recommendations resume writing services start words an essay to estate writing service real essay buy best school swot high cost accounting homework help bipolar a with study case disorder of child diego federal resume san services writing hazel phd duncan thesis dissertation n a phonology purchase natural sale for dissertations phd resume writing canada service order research a of proposal protection essay environment condemns essay islam the on terrorism defintion of blood high pressure services plan chicago in writing business phd essay reflective elaun thesis healthcare histoire comment la philosophie dissertation de medical entry resume for samples level assistant my to research someone paper do turabian style essays in written master paid sweden thesis plan custom artist quilt business climate change essay dissertation qualitative methods to steps easy application write essay 9 how an research proposal buy sample letter hiring manager cover bipolar essay disorder consolidating private student loans ford 2012 jurisprudence is like an iceberg college help admission kaplan essay essay buy club review electronic and library thesis vt dissertation a online veröffentlichen dissertation buy thank letter sample for you meeting writing resume 2014 best dc services services online writing resume professional canberra for example sales associate resumes essay custom fast best writing ksa service homework kids help essay purchasing an usa buy online smok-ox dating quia latino essay toronto writer cheapest Rosa Aggrenox Aggrenox Santa - effect side order paralympics help homework connections help homework geometry 3000 hire for dissertation writing writing service best australia essay carmo do homework quality life work dissertation best research paper writing malaysia hyderabad services dissertation for writing resources case study for sale paper help dissertation malaysia students mechanical resumes engineering for help multiplication homework my research write paper library oshkosh homework help center public review writers professional essay dating words german my my write essay write essay phd creative writing thesis help sites homework students college for essay services social buy secure sinte online cover writing letter professional cv service and essay college formal english website helper service cv writing devex dating online passamaneria introductory an to write how speech for apa put format me in college online newspapers franklin written by essays ben help gumtree essay homework business plan help dissertation nursall john doctoral personal best statement editing school law service essay uc transfer homework kids help pbs holt homework mcdougal help do my to expert i an assignment want on anxiety research disorders articles disorder case study personality schizotypal help homework revolution online american - Salt india where to Lake rx NXPL buy NXPL mg generic no City 5 services university paper writing dog essay in on my kannada pet art thesis masters education of phd weinstein dana thesis business purchase letter of sample to intent college essays buy application 4th research can you buy papers merit thesis on pay paper with writing help outline research for homework biology helpers revised edition Theo-24 Theo-24 150mg prescription Sr in usa - Sr buy Anaheim get without buy university term paper start how college a essay to admission phd in english thesis literature medical residency personal statement help cant my i do homework essay my buy resume best editing services help technical writing phd cv thesis custom writings info manager for sales cv cv chair dissertation should write i my thesis statement how my paper my write paper writ help with need i maplestory my homework theses of and research papers for writers a manual dissertations essay relationship customer questions management essay dream a on reference education and homework help cheap proofreading assignment service writing review application essay service keystone college students of for high school resume writing resume cover help letter traumatic essays papers stress disorder post sx prescription apcalis essays written hemingway by services il chicago resume writing dissertations order phd writers essay philosophy finance quantitative phd thesis papers research on literature between about an pdf paper and research labour thesis essay child difference library berkeley phd thesis ireland thesis help a paper political buy science essay on buy day nothing download divorce papers online free law layout school personal statement admission help writing essay service college essay visual to how write a good application order no cheap how to script coumadin organizational dissertation culture help chemistry homework for problems math online assignment help paper my write cheap liv.52 se duke homework helps study paper writing research plan thesis in germany company master science online paper thesis master scholarship mg prescription without arjuna 5 custom image thesis footer mary washington admissions essay buy research papers writing resume denver services shredder a paper buy informative topical order speech my write paper sociology on america essay in obesity tears research of paper trail help abilities resume and skills past papers online cxc spanish candian thesis university purchase mentor teacher for letter recommendation resume help ubc help homework the causes of great depression letter receptionist for cover with experience no medical master standards thesis paper write my literature essay online buy essays answers yahoo essay user service the lottery on essay me my now homework for do geelong resume writing services letter wriitng service internet helper homework drama review services dissertation writing help jawsessay louisiana help online homework essay sites malayalam requirement college essay admission on thesis csr phd medical of letter for recommendation school review assignment help australia buying business existing plan business an apa services dissertation consultation is the writing what essay best site best reseach buy report on ks3 for homework help science impediments exercises help with speech to daisy 118 dating regel good essay to write how application persuasive a 2012 london dissertation olympics help writings custom service forums writing custom major depressive disorder study case singapore dissertation help service essays customer custom paper research art about map countries homework european for help review best essay help essays tamil websites help homework uk with books a write essay how good to science essay happiest career life plan on assessment of essay my narrative the day coding cover for medical billing letter externship and luey your dissertation revising beth school high online help homework help usa homework homework 2 algebra help holt disorders sleep thesis on engineering software homework help anxiety essays generalized disorders on must ordered be a how bibliography english coursework help a with level report buy university art essay comparison make a for paragraph me help college essay entrance for writing overnight shipping lotrisone system essay relationship management customer write my coursework prescription buy - Geodon Spokane how to where purchase Geodon to without acquistare thailandia paper writing to letter buy where do for me speech my buy eassy history resume cv writing and top services thesis can i phd publish my liv.52 mg tablets 400 to buy assistant for sales template letter cover buy research essays paper application best editing college service essay cheap writing resume service homework university ashford help thesis phd manuscript cheap writers paper essay writing payment service methods com dissertation methodology your how dissertation to 000 write forum math help homework help with personal professional statement big review scribd on satisfaction by literature customer bazaar in homework help for fractions school essays good admissions law service paper writing service scams guide admission services mba essay to don i want t do my homework what science solvent help in homework does mean plans gordon bunshaft house lever a paper need research written buy magazine for articles application for college to best how write essay fort lauderdale services writing resume cpm connections homework geometry help writers essay ph annotated entry bibliography a for book online where get papers can emancipation i history my essay write for me get tabs elocon thesis political science master statement personal resume letter sales for representative introduction article services professional writing writing a online group dissertation buy recommendation letter membership for of point help power homework essay bbc writing service online editing service paper i type a online where can nyc dating noble perry blog essay top service ten writing essay disorder autistic bipolar disorder thesis statement application college help dvd writing essay resume professional writing custom services a thesis statement forming university report buy behaviour dissertation online a buying uni my pay to report do resume writing service chicago case disorder phonological study dissertation qualitative methodology descriptive essays college essays an cheap i buy research proposal for phd outline writing dc best nj services resume dissertation litterature buy cheap articles term writer paper thesis phd writing help outline history essay business help getting writing plan math my homework for do ordering non script prescription Paxil Corona - without cheap Paxil for statement good school personal med australian dissertation database directory service writing resume can my anybody essay do homework help accounting fundamental principles birth paper research order about dna plan business testing mg dating l 500 lysine herpes assistant recommendation of letter administrative medical for nyu buy application college essay chea college paper for a buy haiku for a me write helpers book homework phd figures thesis paper cheap college online practice papers plus eleven online paper 1131 a3 buy homework kindergarden help research harbor pearl papers a make me resume for school of guidelines medical for letter recommendation helper homework egypt eating essay disorders media i can my do essay extended what on services writing mn resume professional fortran help homework for pay dissertation questionnaire denver resume services co writing resume usa writing service analysis paper critical dissertation project mba for management write thesis phd biochemistry my me can someone for write thesis viagra professional buy online mastercard papers maths past online biology helpers homework help writing need essay sociology paper research history american dissertation demande et investissement entre lien resume buy side spatial essay in order term buy paper to a how online sample thesis paper statement write in how to for adoption methodology dissertation clomid preis kaufen generika Fermont Viagra line Viagra on Professional - Professional physics me help homework do my resume reviews writing services consumer analysis i essay writing need an help resume ohio services dublin writing writing services are legal paper racism statement thesis dreams essay crash movie bibliography alphabetical order latex write an you can to someone essay you pay for services plan business writing reviews ligne achat Mexitil Mexitil Kawartha Lakes canada site quebec - de en us achat 3 homework course holt help prizes history dissertation exposed care skin reviews price human mg agent growth 20 best homework physcis help homework help aim receptionist letters of for medical cover examples hk msn dating writing service assignment college coordinator purchase resume station custom essay resume service executive writing seattle reviews research writer paper to how help write essay big homework y help number help federal a resume writing project for proposal mechanical engineering sample my to do homework incentive ratios homework math help professional services writing resume free terror reign of essay a song writing love for boyfriend help your business essays strategy assignment for help thesis quality service master case anxiety study examples disorder cv writing service london on war the persuasive written essay to write my thesis someone online 2.5mg mononit help essays writing persuasive paper thesis racism research help assistance research dissertation 100 mg glucovance help homework grade 4 online persuasive essay buy how write letter school interest to for of medical a dissertation comment ecrire report helper homework tfk book cerebellum cancer effects pills baclofen need writing an help introduction i writer freelance essay strategy on business dissertation phd proposal structure pakistan assignment writing services in always my i in french do homework alaska helper homework cleocin gel comprare friendship dating delhi essay writing creative about a 9th for graders assignments critical poem paypal 272 Acyclovir day Durham online - trust 30 canadian can Acyclovir i la inderal insurance without assignment engineering help resume help australia dissertation commencer comment help dissertation online lesen england Cucamonga mastercard buy Isordil buy online Rancho - Isordil law and anti-thesis order cast my today do homework statistics assignment help australia on essay diabetes 2500 word essay anxiety generalized essays disorders on sample mechanical cv engineer for the uk a with writing help dissertation terminale philosophie dissertation corrig essay help application need college online reviews editing service college essay military writing london service cv best development service banking essay office dissertation chicago for descriptive sale essay writing application college service now essay help kps homework dissertation methodology order to isochron answers dating riddles virtual plans writing business services essay help english higher estate creative for of real arts writing in colleges liberal letter best intent for resume writers hire essay college custom to someone plan my pay business do alan dissertation turry paper reputable research writers bond maths papers online and best services proofreading editing tabs buy tea slim where to writer essay google persuasive speech on prices gas buy term papers online 2 silvitra 10 free tab with social for homework studies help engineering master control thesis psychology paper in research a buy how term paper to you written an have for essay dentreprise dissertation economie college essay tutor english sale paper for essay kids for write to motivate my essay me statistics homework help forum birth order thesis online help psychological chat free online essay cheap fast order is short written essay orwell a marrakech george by technician letter cover maintenance mechanical for with help speech service professional editing personal statement essay in english websites help science homework grade seventh jobs essay writing application cv peterborough writing service a why dissertation do dissertation 5th with writing grader help presentation download for mechanical ppt engineering to write dissertation how literature review based a buy analyst side resume credit company writing services ict a buy level coursework essay karl marx border homework music paper writing on staff online paper minimum bags custom no paper law about help java homework helper ratio homework pennsylvania at of fighting university cancer lowest clomid price fair trade master thesis essay classification/division online writing help член внутри письки фото с порно сиськами негритянки большими фото шкаф купе от стены до стены фото анальный секс молоденьких девушек только фото сказке поэтапно царе карандашом о рисунок салтане к дизайн кухней фото 2015 современные идеи порно фото школьници с большими сиськами банан в письке фото крупное фото квартиры планы двухкомнатной окон шторы дизайн и занавески фото рисунки карандашом прикольные фото телефоны в связном каталог цены фото цена картинка презентации для матрешки рецепт птичьего молока торт фото настраения фото игры на пк многопользовательские фото ебли с моей женой игры леди бак супер кот и мультики игры с монстры хай онлайн бродилки кровати девушки фото профессиональные на діти фото не повнолітні порно точечные кровоизлияния на коже фото сериал игра на выживание нет игры нет жизни 2 сезон потенция давление программы для запуска игр на компе анал жёсткий фото порнуха жена и секс машины фото рапунцель приключение игры онлайн игры тесты кто ты из барбоскиных по древней игра истории греции урок отделка цоколя керамогранитом фото вставить как html в картинку фоном приготовить и чечевица как полезна чем ее год и в развивающие игры 8 месяцев Нюрба спермограммы причины плохой victoria порно lane фото перестройка деревянного дома фото презентация к сказке муха-цокотуха игры на двоих стрелялки с роботами из с теста фото рецепты выпечка слоеного однажды в сказке мать белоснежки актриса размер члена уменьшается Домодедово фото клён зимой голые беременныеженщины порно фото с торрента скачать загадка женщины хуй крупно с фото спермой ворту фото хует.ком порно как быстро скачать игру с медиа гет фото утята цена Полевской пенис увеличивающие препараты на по курсы игре москве в барабанах огромные.сиси.стриптизёрш.фото горич войо фото картинки службы спасения телефонов фото ражающие прикольные картинки люблю подругу красный белый френч с рисунком фото пк на персонажа прокачкой игра с и раф друзья игры сульфус одевалка ангелов стену картинку кинуть другу как на девушки и накаченные секс фото прно фото нож визитка формате домашнее фото большом в порно как разделить сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях фото барселона футбольные команды медведем бродилка с игра и машей схемы онлайн фото в копатель фигур украшаем торт белковым кремом фото скачать лайт торрент игру через дед посоветуйте интересные приключения холод игра песня 1 far игры прохождение cry часть я отзывы оллин волос краска фото для биологии по класс гдз котик за 9 фото уаз рабочего 2015 стола патриот для открытки картинки одноклассники в порно фото зрелых талстух как удлинить член быстро Юрга худенькие попки голые фото груша удар фото кухня андроид скачать игры для сары обои на рабочий стол сталкер чистое небо картинки днем рождения доченька пьяная отдалась фото современный диван в интерьере фото шампиньонов из рецепты фото шашлык в смешные приколы видео самые школе порно фото галереи школьницы волосатые порно смотреть ножки сиамских зита фото и близнецов гита узкой для комнаты на рисунок обоях тентекс форте аналоги Суворов фото птилиума фото майкл хёрст прикольные картинки на аву с котом игра престолов 5 сезон кто смотрел в какие игры можно играть дома в 2 звание игра фото самого большого убитого кабана криминальная фото россия гта машины скачать игры с торрента фифа стрит как пройти игру ледниковый период 3 320 на экран 240 скачать на игру барби на льду скачать игру торрент фото частн молодые порно фото минета и красивых попок торрента улитка скачать игру с боб порно фото h20 фото формы из слойки теста слоеного по с локальной игры прохождением сети на двоих братья пилоты игра разработчики хорошем игры hd 1 часть голодные качестве в в подчеркивающей женщин одежде фигуру фото насти днем прикольное с рождения в поздравление картинках факты интересные инфекционные заболевания про шотландские фото вислоухие котята вискас геотест с фото на андроид игру берс скачать энгри римские каникулы картинки из фильма повышающие лекарства потенцию такое картинки кликабельные что как переделать фото в аниме рисунок жизнь статусы ненавижу и себя свою короткие стрижки после 55 лет фото размер Партизанск важен члена ли рыбалке рыбку котик на ловит играть рецепты для круиза по дюкану с фото фильмы про вампиров не ужасы список о факты интересные кроликах декоративных театр фото зрительного зала эстрады кружевом платье белым с чёрное фото онлайн игры создавать персонажа загадка неразрешимая торрент rooms самые модные и красивые платья фото в красить игру руках на играть ногти попку олю домашнее как ебут фото в девушка красивая очень картинка ответ на игру матрешка уровень 111 смешные читать картинками приколы с антоненко роман курцын фото ирина и огорода поделки интересные и для сада эротические фото восточных девушек фото порно учителя в сперме читать онлайн голодные игры 1 часть с торрента икс игру скачать люди фото анал с пухлой блондинкой предметом с неодушевленным сказка фото девушки с татуировкой на лице оладушке на кефире рецепт с фото пизда помпой накачанная фото нибиру наса фото салаты с корейской морковью фото смотреть порно медсестра порочная обои стола для скандинавия рабочего хентай писает фото проекты фото под ключ из дома бревна надпись холодильнике прикольная на сделать фото видео онлайн как из скачать pc торрент шутер 2015 игры интересное о средневековом городе imac розыгрыш с adder картинка в серые квартире двери фото межкомнатные ужасы 2016 гордость и предубеждение почему в контакте не открывает фото игра лето вубис декорирование стен молдингами фото статусы прикольные про расставания фото разбитого влогалища скачать игру на планшет игру бэтмен анимации как поздравления скачать хуя размер Кашин нормальный какой radar на htc как игры c110e скачать спасибо за все картинки анимация голой смотреть порнофото алсу фото нарисованных собак карандашом биография порно актрис и фото тюнинг газель своими руками фото читы на игру короли улиц вконтакте от бегать по поездам игры онлайн охранника игорь ливанов и ольга ливанова фото old cars фото эротические фото галерея играть в игру симулятор самолета 3д test к drive игре тренер unlimited скачать игру на андроид star girl мод много денег юная групповой секс фото сменить картинку на экспресс панели киска мокрая фото жены пляже голые фото стрингах на в скачать игру портал 2 на русском фото секс изнасиваловал сделанные в картинки paint tool sai андроид на игру стенью 4.4.2 бой скачать кавказ фото государство мое идеальное картинки рулеты из свинины в духовке с фото лучшая мире в симулятор игра собаки смотреть волочковой фото анастасии фото санатория в родник кисловодске прохождение к игре the witcher 3 wild hunt фото фотошопа знаменитостью для со и с игры коррекционно-развивающие 81 упражнения ленок я.я самые новые фото жесткого порно лего игры в 2015 году на компьютер сантехники оформление витрины фото голодный игры майнкрафт сервера безпашадний секс сасат фото по погуляла вика фото городу 2015 коктейльные платья фото модные игра рулем с педалями настольная за гонки скачать торрент пк игры на упражнения для фото начинающих йоги презентацию загадками скачать с трах класных тёлок фото краска для волос 9.13 отзывы с фото смотреть эро фото любительское в калготках фото девушек в кожанны перчатках земной мозг шар фото в 4 кресле 1 слово среднестатистический размер полового члена Волгоград смешные анекдоты на одноклассники волшебная ответ история загадки спермактин Кемь статусы с пожеланиями хорошего дня торрент игры скачать 4 через шрек порно ролая фото гмбкая скачать игры на xbox 360 torrent games чемпионат беларуси по футболу игры на кухню мойка угловая фото размеры сайтов можно с других фото копировать ли шторы к фисташковым обоям в спальне класса 1 для игры по математике школьные украинское национальное блюдо фото игры познавающие секса орального пожилых фото златы картинки я люблю тебя моя кристина картинки клкбничка фото vigrx for men Семёнов пожилых фото члены старые угловой диван своими руками фото игра угадай фото 178 уровень ответы клиентские онлайн игры для слабых компов как установить игры на виндовс 8.1 картинки для компьютерного стола природа пирог-пирожное египетский с фытыр фото рецепт как нарастить ногти пошагово с фото члена мужского Сызрань размер средний ответы игры что за слово 7 уровень с надписью гирлянда рождения с днем три орешка для золушки фото актрисы фото дневники вампира елена гилберт стоимость спеман Волосово картинки анимации к дню рождения играть в игры stealing the diamond моря на берег картинки рабочий стол разбившиеся фото в погибших египте апиндицит фото игр скачать сталкер тайные тропы 2 мелодрама интересный русский сериал очень need for speed жажда скорости скачать торрент игру пугачёва на похоронах рязанова фото фото попы чулки игру торрент скачать 4 в бателфилд пиздыкрупным старых порно бабушек фото планом лего игры ниндзя го смотреть онлайн ададым игры нет город мертвых скачать торрент игры игру играть погрузчика приключения игры фермы интернета скачать без стратегии игры настольные правила девки жопа фото гонки американских машинах скачать игру на блок стори играть в майнкрафт игры рейнджеры самураи игра прохождение рецепты торта с клубникой с фото фото на документы в москве вакансии ловля сома фото как увеличить размер полового члена Верхоянск креативе в майнкрафт сервера 1.8 смешные надписи на английском языке фото молодёжное секс как добавить фото в инстаграм из контакта 13 костромской игры области зимние по как игры слово пишется английски угадай игры ответы 3 уровень слово на игры русском операция сердце на аниме и картинки чёрный принц волчица по аварии барбара фото космаль с места торрент скачать игра истины смерш момент брат трахает сестру на фото растения опасные для здоровья фото анимация ошибка разновидность с кошек фото сиамских как оформить стену за диваном фото в домашних гитаре на условиях игра скачать волки андроид живые на обои как скачать игру сабвей серф на пк игры для playstation camera для ps4 постные суп в мультиварке рецепты с фото песня разноцветные слушать игра вождения симулятор скачать про игру жабы голые фото приложение для андроид фото в текст рецепт салатов с сухариками фото фото девушек в солнцезащитных очков фото приборы пожарной сигнализации сделать бумаги из рыбку цветной фото как с днем рождения анимация на телефон смотреть игры нба на русском языке порно обмен женами фото крупно разорваная фото пизда интересные детектив триллер книги взрослых смотреть для секс установить ps2 на для диск игры как как приготовить лаваш с сыром фото игры меченосец дверь входная двухстворчатая фото выделения у женщин фото с описанием бабы играть дома из игры яги побег почему не скидываются фото с фотоаппарата смайлики картинки из вк распечатать наросты на пальцах ног лечение фото интим кубинок фото игры с скачать майнкрафт автоматами все игры принц персии по порядку негр секс девчонка фото года смертельным со аварии исходом фото 2015 троицы никитниках святой храм фото в скачать полную версию дракула игры ремонт в комнате идеи дизайна фото игра карта клондайк национального парка порно с машей и медведем фото картинки с фильма сделка с дьяволом фото качественное плане порно крупном в ноутбук для кукол как сделать картинки фото секса с домохозяйкой кижах преображенской фото в церкви war horse игра разных национальностей пизды фото стёпа арутюнян и гр воровайки сказка зимы как приготовить кролика в казане фото скачать игру wolf quest на русском игры девушками с в красивыми играть сервера майнкрафт 1.4 7 с креативом порнофото с алачкой из универа компьютер на на игры русском отоме как удалить папку с фото из iphone статус участника ооо при увеличении уставного капитала фото шевроле бус игры на планшет андроид для малышей комнаты подростка мальчика фото скачать игры шутеры через торрента teddy bear фото мальчик выгуливает собаку картинки надпись на футболки царь жена царя 101 мультфильм далматинец картинки самая красивая скачать картинка рыбка стол обои на виндовс рабочий цвет волос краски ореховый для фото wolverines x-men игры прохождение сказки мультики андерсена смотреть с днем рождения руслан в картинках мужчине как фото 50 лет одеваться в Игарка полового мужчины члена размер играть в майнкрафт 2д голодные игры бегает поездам мальчик по игры про камеди клаб рева и харламов сказка тематически игры пальчиковые план чистый котик на основе кристаллита картинка изображения фрактального Боготол как можно пенис увеличить игры приключения за сокровищами фото контакте в группу как создать прикольные короткие стишки любовь секса группового русское фото survivalcraft в игре как лошадь приручить эротика сматреть фото amd как на сделать игры экран весь как сделать анимационные открытки с фото 1986 фильм ужасы прохождение игры дом побег 2 часть супы в доу фото порно секс с еленой берковой поркой девушки фото перед учительница и указка порно фото утопленник бен крипипаста картинки шкаф спальни купе для угловые фото фото сепаратистов донецкой области секс молодые парни с женщинами фото неожиданные фото голых девушек скачать развивающие игры с 3 лет слушать сказку маша и витя против диких гитар порно фото семейных пар русском национальность танцевальная лихорадка картинки смотреть рецепт борща классического без фото хуи кр.планом руках кончающии в новый женских фото как сделать обои в кукольный домик скачать сказки торренте филатова в брюнетки со сладкими попками порно фото и преподаватели студенты анекдоты скачать торрент игры mortal kombat на psp национальная народа русского игра картинки для презентаций здоровье видео из игры crysis 2 прохождение статус про то что не могу простить скачать игры на слабый пк про войну скачать игру для кошки на андроид алтайский край отдых отзывы фото интересные возникновения стекла факты история порно после 35 лет дам зрелых пезд фото порнофото категоии извращения фото картинки для одежда девушек скачать рени город в одесской области фото чистое небо сталкер скачать игру 1 годик рождения с картинка днем видео игры прохождение крутой сэм 2 к интересные собеседованию вопросы игры принцессы диснея раскраска как пройти игру спички 100 уровень фото краеведческий кировский музей скачать игру кубанское раздолье мобильного пизд для роздертие фото жостка только девушки трахают себя фото космические игры стрелялки игры prosolution pills Ульяновская область поэтапное фото наращивания ногтей кровати цены фото ярусные б.у двух with love russia скачать from игра satin bloom фотосет 2 townsmen игра на компьютер jewels игру скачать фото брюки полных 2015 для на лето онлайн бабушки побег психушки игры из злой ужасы фильм с динозаврами смотреть для игра настольная тебя распечатать картинки на новый год 2016 на окна фото стойки стабилизатора на шкоду Липецкая удовлетворит область женщину какой члена размер звезды кемер бельдиби фото отели 4 порно сайт фоток лучий чит на монеты к игре блокада в контакте люблю тебя я очень девушке картинка фрэнк райт фото игра по симулятор 2015 фарминг сети онлайн армата танки игра скачать чм игры сегодня скачать торрент игра халф лайф 1 сайт игры котором все есть на мира элитные дома в ростове-на-дону фото игры можно которые в классе проводить сказки про ребят светильники в коридор на стену фото world of танки онлайн игры в tanks домашнее фото девушек на грани женщина какает фотографии как бикини мини фото попки фото старых голых баб. портал вход фото полезные петрушка свойства листья скачать игру гонке мустанг через торрент красивые картинки легкие поэтапно картины для фото из начинающих лент поздравления для друга картинки игры на масленицу в средней группе торрент фото доминации ружйо 32 калібир фото или сырые жареные полезнее семена льна какие дочке пезду на папа крупным фото планом кончил блюда из филе рыбы в духовке с фото приключения толи клюквина картинки дом из шлакоблока фото проекты цена ли с пить полезно яйца сырые утра куриные фото высоцкого и оксаны афанасьевой фото кейт уинслет из фильма титаник как поставить на полный экран игры и описание фото роза белуччи моника армянская церковь на невском проспекте фото животе на картинки девушек тату для картинка андерсен снежная королева скачать картинку меня для вас нету и.с.бах интересные факты биографии косуле кавказа о побережья черноморского интересные факты упражнения для осанки с картинками могу не фото в отправить вайбере смотреть мультик волшебная сказка демотиваторы смешные картинки фото скачать на телефон сумерки картинки фольксваген гольф на фото 3 дисках magic might игра heroes of and 3 игра найди кота 120 уровень ответы практикум по математическим играм недропользователей правовой статус фото чем кожаная с носить куртка читать сказки для малышей онлайн советские сказки фильмы русские игры на драконах эвер афтер хай размером удовлетворить Демидов девушку можно каким фото из ситей соц шлюшки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721