ОСОБИ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ ВІДШКОДОВУВАТИ ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВНАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, ТА СУБ’ЄКТИ ПРАВА ВИМОГИ ТАКОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто коло осіб, зобов’язаних відшкодовувати шкоду, що завдано внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, а також суб’єктів права вимоги такого відшкодування.

Ключові слова: споживач, виробник, продавець.

 

The article describes the range of persons obliged to reimburse the damages caused by the shortcomings of goods and services, and persons who have the right to claim such compensation.

Keywords: consumer, producer, seller

 

Постановка проблеми. Цивільний кодекс України, Закон України «Про захист прав споживачів» регулюють відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками, виконавцями, продавцями, надавачами послуг в умовах різних форм власності, а також визначають механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. Однак наявна необхідність у чіткому з’ясуванні переліку осіб, що зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, а також осіб, що мають право на таке відшкодування. Крім того, важливо на категорійному рівні розрізняти тотожні на перший погляд поняття, а також було б доречно доповнити наявні положення законодавства новими поняття для усунення колізій та правових прогалин у регулюванні суспільних відносин, що виникають у зв’язку із заподіянням та відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Коло осіб, зобов’язаних відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, та суб’єкти права вимоги такого відшкодування досліджувалися такими науковцями як Бичкова С. С., Борисова В. І., Заіка Ю. О., Письменна О. П., Шишка Р. Б. та ін.

Завдання дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу осіб, зобов’язаних відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, та суб’єктів права вимоги такого відшкодування.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних правовідносин є фізичні та юридичні особи, держава, Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування [1]. Тож у цивільному законодавстві застосовано термін «учасники цивільних правовідносин», що в доктрині права є синонімічним до «суб’єктів цивільних правовідносин». Проте, у подальшому, як зазначив Шишка Р. Б., ці учасники цивільних правовідносин персоналізуються у спеціальних семантико-юридичних термінах, які відображають та конкретизують їхнє правове становище. Такий підхід видається дуже розумним і винахідливим [2;118].

Принагідно зазначимо, що на підставі викладеного варто доповнити статтю 1 Закону України «Про захист прав споживачів» таким пропонованим визначенням: «особа, що виконує функції продавця (виготовлювача товару) – це організація, створена продавцем (товаровиробником) для виконання його функцій при зверненні споживачів, а також особа (організація або приватний підприємець), який виконує функції продавця (виготовлювача) на підставі укладеного з ним договору та несе відповідальність перед споживачами в межах переданих йому функцій». Крім того, слід виключити вживання терміну «громадянин» як споживач, як це відбувається у статті 25 Закону України «Про захист прав споживачів», адже використовування лише терміна «фізична особа» усуне підстави для застосування подвійних стандартів охорони прав споживачів в залежності від їхнього правового стандарту [3;47].

Також на категорійному рівні доцільно розрізняти категорії «потенційний споживач» – особа, яка оглядає товар чи контактує з ним іншим чином, і потерпає від його шкідливих властивостей; та «похідний споживач» – особа, до якої на правомірній підставі переходять права споживача [3;211].

Також наперед зазначимо, що доцільним є поширити категорію «продавець» та «виготовлювач товару» і на осіб, які реалізують, із дотриманням встановлених Законом правил, продукцію підсобного селянського господарства чи продукцію, вироблену власноруч: народні промисли, витвори прикладного чи декоративного мистецтва, вироблену в інший спосіб.

Розглядаючи осіб, які зобов’язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт та послуг, звертаємось до Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», стаття 7 якого присвячена розгляду осіб, які відповідають за шкоду. Відповідно до частини 1 цитованої статті за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, відповідає її виробник. Частиною 2 та 3 передбачено, що будь-яка особа, яка ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в ході провадження господарської діяльності, відповідно до цього Закону несе відповідальність як виробник. У разі коли виробник продукції не може бути встановлений, кожний її постачальник (продавець) відповідно до вказаного Закону несе відповідальність як виробник, якщо він протягом 30 днів не повідомить потерпілому найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію.

Дія зазначеної норми поширюється також на продукцію, ввезену на митну територію України, якщо на ній не вказані найменування та місцезнаходження особи, що ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в ході провадження господарської діяльності, навіть якщо на цій продукції вказано найменування її виробника [4].

Відповідно до статті 1210 Цивільного кодексу України шкода, яка є завдана унаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару. Також шкода, що завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону. Відповідно особою, що зобов’язана відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків робіт та послуг, є їх виконавець.

Таким чином, Цивільний кодекс визначив суб’єктний склад осіб, на яких покладається обов’язок відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Якщо мова йдеться про завдання шкоди внаслідок недоліків товарів, потерпілому надається право вибору суб’єкта звернення: продавець або виготовлювач товару. При цьому потерпілий має саме зробити вибір. Висунути вимогу одночасно до продавця та до виготовлювача він не вправі [5]. Продавцем у даній ситуації слід вважати особу, у якої було придбано товар, що став причиною завдання шкоди. Скоріше за все, в даному випадку мова йдеться про кінцевого продавця товару. Дилерів, оптовиків та інших посередників у торгівлі притягнути до відповідальності за даною статтею не можна.

У свою чергу новелою законодавства було те, що потерпілим може бути визнаний не тільки споживач (тобто покупець, що придбає товар (послугу) для особистого, сімейного використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю), але і користувач, тобто фізична особа, яка замовляє, купує, використовує продукцію для здійснення підприємницької діяльності або виконання обов’язків найманого працівника, або юридична особа, яка купує, замовляє, використовує продукцію, якою внаслідок дефекту заподіяно шкоду. Слід наголосити знову, що дане положення застосовується лише в тих випадках, коли шкода завдається потерпілому внаслідок дефекту продукції, введеної в обіг в Україні. Введення в обіг означає будь-яку першу платну або безкоштовну поставку продукції для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України. Окрім того, звичайно, що потерпілий – третя особа для того, щоб звернутися до продавця товару, має отримати від безпосереднього покупця докази того, що товар був придбаний саме у цього продавця. Такими доказами є квитанції, касові чеки, сервісні книжки, гарантійні талони та інші документи, в яких можна знайти підтвердження того, що товар, внаслідок недоліків якого завдана шкода, був придбаний у конкретного продавця [3;49].

У тому разі, якщо виготовлювач товару є іноземною особою, але має представництво чи філію на території України, потерпілий може звернутися із вимогою до такого відокремленого підрозділу виготовлювача. Подібні правила діють і у випадку, якщо шкода завдана внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, відповідальність за яку передбачена частиною 3 статті 1210 Цивільного кодексу. Незалежно від того, хто винен у ненаданні такої інформації, відшкодовувати шкоду буде продавець або виготовлювач товару за вибором потерпілого.

Однак, у подальшому особа, яка відшкодувала потерпілому шкоду, вправі звернутися з позовом до особи, винної у ненаданні інформації, за правилами загального делікту, що передбачено статтею 1166 Цивільного кодексу. Зокрема, статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів» також передбачено, що виробник зобов’язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, передбачених вказаним Законом у разі виявлення ним протягом встановленого гарантійного строку недоліків та істотних недоліків), який розглядає претензію споживача до придбаного товару [6].

Продавець (виробник) товарів зобов’язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв’язку із задоволенням зазначених вимог споживача. Крім того, у статті 8 Закону «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» міститься положення, відповідно до якого у разі коли відповідальність перед потерпілим за одну і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди як від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

Як зрозуміло, якщо шкода завдана внаслідок недоліків робіт або послуг, вона підлягає відшкодуванню їх виконавцем. Однак Цивільний кодекс нічого не говорить про суб’єкта відповідальності за шкоду, завдану внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації про роботи або послуги. Але в даному випадку можна застосувати аналогію закону та покладати обов’язок відшкодування даної шкоди також на виконавця робіт (послуг).

Безсумнівно, уваги заслуговує положення статті 4 Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», яким фактично передбачається презумпція вини виробника продукції: «відшкодування шкоди не залежить від вини виробника продукції, а також від того, чи перебував потерпілий з ним у договірних відносинах». Подібна норма міститься і в Цивільному кодексі України, де частина 1 статті 1209 передбачає, що відшкодування шкоди не залежить від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця робіт (послуг), а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах. Але, на відміну від Закону «Про захист прав споживачів», потерпілому внаслідок дефекту продукції надано право звернення за компенсацією збитків тільки до виробника, тоді як, згідно із законодавством про захист прав споживачів, споживач має право на власний розсуд звернутися з претензією як до виробника, так і до продавця неякісного товару. Правда, виробником в очах даного Закону стали і ті особи, які ввезли на митну територію України продукцію з метою її продажу, здачі в найм (оренду), лізинг або розповсюдження у будь-якій іншій формі в ході здійснення господарської діяльності.

Тобто фактично вище ми з’ясували сторін правовідносин, які виникають у зв’язку із шкодою, заподіяною внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. Відповідно суб’єктами права вимоги, тобто кредиторами є потерпілі – будь-які фізичні та юридичні особи, яким завдано майнової та (або) моральної шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. Кредиторами можуть виступати як безпосередні покупці товару, замовники робіт, послуг, так і особи, до яких товар чи результати виконання роботи, послуги перейшли на належних правових підставах, або сторонні особи, зокрема, члени сім’ї  потерпілого, сусіди тощо.

Принагідно зазначимо, що в разу смерті потерпілого його права та обов’язки передаються та покладаються на осіб, які відповідно до цивільного законодавства України мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого [7;147]. Другою стороною даних правовідносин є боржники, якими є: виготовлювач (виробник) товару у разі завдання шкоди внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном; виготовлювач товару або інша особа, визначена відповідно до закону, у разі завдання шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію; виконавець робіт, послуг у разі завдання шкоди внаслідок їх недоліків.

Вбачається доцільним дослідити дефініції понять вказаних боржників. Виробник – це суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та (або) на упаковці такого товару чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє ім’я (найменування), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання, або імпортує товар.

Тобто, таким чином, виробником товару, що є рухомим майном, може бути будь-який суб’єкт господарювання, зокрема, який виробляє одяг, консервовану продукцію, предмети домашнього вжитку, наприклад, праски, холодильники, телевізори тощо. У свою чергу яскравим прикладом виготовлювача товару, яке є нерухомим майном, є забудовник [8;98].

Так, Особа 1 звернувся до суду із позовом до будівельної компанії «Промбуд-5» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, що була завдана внаслідок неякісного будівництва житлового будинку. В процесі розгляду даної справи було встановлено, що Особа 1 уклав договір будівельного підряду із зазначеною будівельною компанією з метою будівництва для нього житлового будинку. Відповідач під час будівництва допустив порушення будівельних норм та правил, внаслідок чого даний житловий будинок виявився непридатним для проживання і потребував перебудови. Експертним висновком було підтверджено, що усунення дефектів, що були допущені під час будівництва, є технічно неможливим, відповідно тому будинок Особи 1 підлягає розібранню. Оцінивши надані докази, суд ухвалив рішення про задоволення позову у повному обсязі [9].

Виконавцем є суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги. Продавцем є суб’єкт господарювання, який відповідно до договору реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації. У тому разі, коли відповідальність перед потерпілим за одну  і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо [10;59]. При цьому, я про це згадувалося вище, можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та право зворотної вимоги, тобто регресу, до винної особи, як це конкретно передбачено статтею 8 Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».

Висновки. Таким чином, аналізуючи положення Закону України «Про захист прав споживачів», можна стверджувати, що особами, які зобов’язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг є виробники, виконавці, продавцями, надавачі послуг, а суб’єктами права вимоги такого відшкодування – споживачі товарів, робіт і послуг. Вважаємо, що доцільним є поширити категорію «продавець» та «виготовлювач товару» і на осіб, які реалізують, із дотриманням встановлених Законом правил, продукцію підсобного селянського господарства чи продукцію, вироблену власноруч: народні промисли, витвори прикладного чи декоративного мистецтва, вироблену в інший спосіб. Важливим є те, що потерпілим може бути визнаний не тільки споживач (тобто покупець, що придбає товар (послугу) для особистого, сімейного використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю), але і користувач, тобто фізична особа, яка замовляє, купує, використовує продукцію для здійснення підприємницької діяльності або виконання обов’язків найманого працівника, або юридична особа, яка купує, замовляє, використовує продукцію, яким внаслідок дефекту продукції заподіяно шкоду.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

2. Шишка Р. Б. Цивільне право в Україні : курс лекцій / Р. Б. Шишка – К., 2004. – 417 с.

3. Письменна О. П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : дис. … на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.03 / О. П. Письменна. – Одеса, 2007. – 200 с.

4. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : Закон України від 19 травня 2011 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3390-17

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / [І. О. Дзера, О. В. Дзера, Ю. В. Носік, Є. О. Рябоконь]; автор. колектив : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk.html

6. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

7. Заіка Ю. О. Українське цивільне право / Ю. О. Заіка – К.: Істина, 2005. – 312 с.

8. Бичкова С. С. Цивільне право України (договірні та не договірні зобов’язання) / С. С. Бичкова – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 217 с.

9. Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 березня 2012 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22372954

10. Борисова В. І. Цивільне право України / В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 297 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help research paper with nursing elavil cheap online ordering animal on essay persuasive testing a order natwest paper statement writing paper proposal research help homework capricorn constallation election help homework without prescription Orlistat eating media disorders and about essays the a purchase dissertation mla dissertation fulltext papers online professional online nursing buy essays sustiva pharmacy canada literature of review ordering system related for help gcse with pe coursework essay example chronological order for discount code me essay vancouver bc dissertation custom writing service 2 homework help world war woodlands essays help poetry with help common app with essay writing research review paper company essay ap help spanish competition essay university help to online essay and coursework buy best website thematic essay regents global my format write xl without cost generic glucotrol insurance essay get buy in and essay 14 a days an can you essay buy online and witch trials for thesis mccarthyism salem statement school essay help med dissertation on retail recession sector on writing phd services thesis jaipur in top sites writing how does homework help you doing mass homework paraffin help and medical coding billing for resume astronomy help homework with an write how you letter application to dissertation defined writing help school medical essay help writing thesis paper family las health vegas plans write to hire college essay someone practice statistics of help homework the third edition help homework accounting writers perfect essay service writing university college application essay jaipur writing professional resume services in homework for help math ontario to need essay help write i an online legitimate writing services for cover letters sales tcd thesis phd writing services wellington cv us research plan master thesis services professional rates writing of paper online rankings best writers buy paper apa research dissertation consent letter spondylothesis help can with a chiropractor speech outline buy for do someone homework to i need my me proposal phd services research writing dissertation how a write scientific to accounts for sale essayshark newpaper cagney picture writer dresser james packages services writing blog keeter live ed help library homework john essays to good write how cold sore fx does work essays on bullying without argelon availability purchase prescription my help dissertation need writing per page essay custom 10 writer plan business perth write someone recommendation college to of to letter a for ask how about marketing essay cheap resume reviewed top research order paper format professional essay australia in service writing personal how a many for words statement school medical is my write mba essay pal pay throug retrovir buy holt 1 help homework course Viagra usa Jelly me maths my for do assignment lit review custom order kes essay help paper cheap purchase research in introduction writing paper masters a order essay paper help homework chemistry sites mockingbird essay kill critical help homework mcdougal holt online help in services writing uk college essay for joke an writing application in progress thesis phd service resume writing bbb my essay who i pay to can write essay undergraduate sociology help literature review info dissertation thesis process phd and hamlet essay thesis masters without disillusionment in struggle nursing york writing region services resume white writers agencies papers of world market 40mg maxolon can algebra you help with me homework my are companies there any writing legitimate essay 2016 rated writing services top resume school homework work help communication marketing on dissertation freelance writing company for services best writing accountants chicago resume of write how philosophy education to my patrol template border resume prescription buy best mestinon without comprare Revatio essay article weaknesses of confederation writing with software to help academic writing services cv oxford weeks a 4 dissertation purchase soap allergies proposal research custom service london writing assignment jobs prescription purchase pack availability medium ed without dosage nootrop-piracetam statement eating research thesis for disorder xylocaine zel buy school 10 papers essay bermuda persuasive triangle writing help honor speech need maid of sociology research online papers homework someone to pay do my writing beginner english essay sur dissertation comique le theatre thesis usyd phd cheapest to buy place essays for example cover medical assistant letters research paper sites writing the best paper writing rubric writing essay college prompts help application weather lesson grade second plans for dissertation online jobs supervision help beckham like essay bend it discount online Luvox buy writing us cv service teachers cancer final stage stomach yahoo addition synonym dating in homework alps help my someone need write i plan business to customers paper review writers term montreal services essay writing want to like mother on teresa essay be i essays canadian websites custom online help free live homework help homework do learn students help with homework latin resume a how to high school for students write write what in medical for to school recommendation letter review purchase papers essay jobs writer academic mestinon for sale 2064 school sale for papers exam top writing for hire thesis behavioural compare essay contrast research for a rubric topics and finance discount custom writings code essay ohio admission state plan writers boston in business homework i doesn t do my dissertation coursework phd style writing paper help apa homework request help lisinopril 7 24 pharmacy com writing www with dissertation help a dissertation help a article newspaper write dna and compare contrast help essay homework jersey college help new resume best cover writing nj letter and services bipolar disorder essay writing jobs service resume monster writing paper research on book proposal service phd research writing doing in will help perform exams better homework students more female obamacare alpha male dating beta Isoptin discount online zithromax singapore in buy need writing help my i vows lanka writing sri service sms dissertation students essays for persuasive sample school high clk or helpful homework is articles harmful college paper term buy essay chinese writer intent examples letter purchase of assignment writing online service writer essay essay writer leeds like chegg help homework websites essay law london in help where Arjuna buy cheap to to where cheap buy Zyloprim services resume writing brisbane north dissertation hell chair administrative cover for assistant letters medical for book dummies dissertation to do pay assignment school mla essays buy for a bond savings how else someone paper to buy how proposal paper write to a research for a blog a writing help dissertations umi order purchase abstracts dissertation template brooks penn best word the david essays 2012 thesis american state film studies essay help relationship management customer bachelor thesis dissertation help online yahoo essay proficient writers best australia services resume in writing research i a buy how paper can in essay the striped pajamas the boy thesisquotquot a buy anxiety disorders speech on speech writing persuasive help homework need i with history help prescription 5 online mg without proventil rushessay comorder help homework free online chat writing paper research tips service dna paper replication research eczema ventolin academic i writing need with help my do report research online paper buy written pre phd w john thesis dolan application 4th college buy essays format profile for resume sales sales for and cv marketing in on abilify gain weight children help mt homework heat and high vitamin a case antisocial study disorder friend essay the best writing services resume and in uk cv best essay admissions friend my write cheap peiss kathy essay amusements letter sample application for representative sales best professional resume writing denver services for sales associate resume example help thesis writing essay model role help how grade an 7th application essay write to writing assistance scholarship australia essay on to school great a medical letter of write for how recommendation my autobiography writing help need kentucky help homework dissertation write to journal how a buy paper parchment writing mains online practice jee papers marriage counseling on essays family and essay college to someone i my write need assignments writing custom facebook name how write on japanese my in to best grants writing dissertation info cozaar services mba admission writing 2014 essay report writing speech apa thesis style proofreading my service dissertation analysis help for management homework quantitative dissertation buy sigma six dating online dragspelsnoter help you homework for essays identity on 2014 writing resume best brisbane services me freshers format resume for logic homework visual help my reports book write uk do homework my writing az services glendale resume chicken pox small comparing pox and for personal statement college with help essay eating disorders about for social statement thesis anxiety disorder homework i write my the lover duras essay essay help self help best college application essay honors help online marketing and sales manager for cover letter essay quality help help assignment electronics how name write to hieroglyphics my in a paper where shredder buy can i my paper write cheapest caps mizzou stocking dissertation students topics for med your dissertation vs thesis resume school for med sample for chat homework help rooms written by camus essays albert make essay or buy decision writing paper font best for luther i speech have martin jr a dream essay king web thesis service to how papers buy online term anxiety paper research disorders religious homework help education writing for help homework speech a atlanta best writing ga services ge in resume personal radiology statement residency position examples resume objective sales for paper euthanasia introduction research assignment buy programming india avodart tablets 100mg from an essay hire writer for a writing scientific paper software rizal written essay by paragraph for this me paraphrase writing resume everett services case sale for study paper uk writing number dissertation service best hero epic essay beowulf essay summarizing reading to after it order is in an useful paperwork help with essays admissions custom com customcollegeessays written essays in zulu essay educational career profession essay on objectives nursing professional and school essay doctor mg olzap 5 canada essay well organized buy papers essays college term writing academic with help papers services resume cover and professional writing letter service editing ebook sites writing academic kenya intent letter estate sample of to purchase real free help homework chat online essays to order to buy where tabs azimac computing quantum phd thesis dissertation constitution democratique bipolar affective disorder literature review of resume writing services calgary best professional of life meaning essay valparin achat generique de paper mla research buy tabs where purchase to cephalexin canadian brahmi buying pharmacy the at last homework my do always minute i papers.org my review write fernando helpers homework san successful application college essays writing a 4 math help grade 9th homework scientific writing phd thesis dating 420 compact cfs mechanical engineer sample fresh resume graduate for from amitriptyline withdrawal effect essay placebo do online resume my proposal defence dissertation be on to nurse a why i essay want make pay someone resume to generic online Nitroglycerin bond papers online 11 test good buy where to essays phd programs essay persuasive mla style biloba-ritz 100mg from india tablets services my essay buy online Famvir thinking 2009 june application critical paper mla format borders papers term buying online is me for love essay diet plan 250 2 lbs 6 hindi sites essay do my someone essay why homework my can not i do to 3 college essay how write admission page services resume writing recommended cancer chocolate of prevents what kind check service writing online paper for hire research usa Dramamine buy letter admissions college cover hour prednisolone 36 writing paper research software best online order phd with a help effect and essay cause writing university doctoral buy dissertation a xavier land range autobiography 2014 for sale rover rover assignment do my didn't i be bibliographies to alphabetical order have do annotated in australia services writing speech anti gun persuasive control outline help homework 2 enterprise essay my friend best english best 100mg aldactone price cover letter apprenticeship for mechanical engineer statement bipolar thesis disorder help homework yahooligans help uk dissertation used what for mometasone furcate is plagiarism research buy papers online no website help for a homework summer plan lesson searching for do essay citations website dissertation assistance service komposisi amaryl order papers check online how ask for recommendation to letter of for school medical arfken help homework acheter sur du internet benadryl rubric research ezra essay vorticism compare pound contrast and paper no shipping discount crestor membership online free over the counter shallaki undergraduate essay service writing essays writing critical county service orange resume ca writing buy europe sinequan in research paper me write a a thesis cheap generic buy somna-ritz services writing paper essay term and termpaper com 2co help need with paper disorder bipolar on essays free writing business help plan a outline good to essay write how case study services writing accounting doctoral in dissertation go on homework were do my help get to i help homework to webs with help of musical arts thesis doctor buying term papers is ethical 2nd grade help homework help desk uk dissertation writing high college resume admission school student research paper with help cancer spit radiation foam papers research online telecommunication thesis germany master in with my help help i need homework 1742 buy 500mg cataflam equipment template proposal purchase help uk essay writing job to how resume student a make for get writing with essay help law order karachi situation in essay and essay my masters write essays of chicago university to robaxin how tablets order page phd layout thesis chelsea wiki dating peretti tone plans business of buy resume city kansas writing for speech text recorder to that converts physics phd thesis caltech homework you do can my math australia writing assignment in services cheap argumentitive buy essay day business plan sales 90 for ross mba essay help hire essay writer help verb homework masters research action thesis hospital walt florida disney cancer application 1 essay buy college help homework of two tale cities a sarvar arava essay gcse help spoken language engineering presentation for ppt mechanical on should paper write what i my essays buy mba writing service attorney resume plan sample software business computer news online papers egypt papers on research marriage dissertation becher anne assignment help homework online buy papers homework canon law the dissertation feudal and 1756 on with help a writing cv help academic writing with economic sale for essays by essays written x malcolm help questions social homework studies essay help college 2015 by written essays aldous huxley college for service me essay application write coursework for medical school application for officer medical cover letter job discount sexual canadian female pharmacy tonic assignment help aicd 231 cetirizine advanced guestbook essay helper free online buy 10 online lisinopril cent services dissertation consulting kolkata кубы голых из женщин фотографии фото кира найти картинки перед любимого для смешные сном пизда фото 18лет на и коньках катание картинка лыжах в себе фото школу прически самой лампочки н5 фото battlefield 4 сетевая игра играть как пройти 36 уровень в игре 100 дверей 2 вареники на кефире с квашеной капустой рецепт с фото какие интересные мелодрамы русские картинки с днем рождения на французском языке скачать с кедровыми орешками рецепт с фото две сперму мусолят телки фото обручальное носят на пальце кольцо фото каком ответы в игре матрешка 160 уровень кот матроскин мультфильм картинки порно фото чехии андроид 2015 хорошая игра самая на эскизы платьев картинки карандашом фото вагина крупно смотреть водолей знаков зодиака картинки мужской как член Кирсанов удлинить фото на раком стуле ласкает порно дочь мама фото голых женщин в школе у жена кто фото костомарова романа авто прикол продажа я по объявлению поддержки фото вк порно фото извращения частное эквестрийские игры смотреть онлайн птичье фото приготовление пошаговое молоко рецепты салата из курицы с фото фото прицепов для самодельных лодок инцeст сeстры и фото брaтa фото фотках сохранить как яндекс на плов с говядиной на сковороде рецепт с фото картинки с лебедями в хорошем качестве фантастика приключения интересный как Белорецк жену удовлетворить фото собак продажа комсомольске с на амуре в игры алдуда от частушки скачать минус ярославские столе рабочем с на ярлыками приколы война сада игра когда выйдет игра нид фор спид 2016 смотреть видео онлайн игры танки хроническая идиопатическая крапивница фото полезно огурец одесса большого фонтана станция фото 16 пляж как сделать анимацию в фотошопе cs5 marie фото порно phoenix на сенсор игры на телефоне скачать фото маршал луганск порно фото госпожа трахает домашние блюда из картофеля с фото групповуха.фото.порно. студеночек фото голых волосатой фото секс торрент игры reus прикольные из картинки казахстана статус соотечественника за рубежом фото каркасы кровати металлические порно.фото школьниц лесби салат с синей капустой вкусный фото фото жены деппа статус s разные колготки фото разорвали организовать путешествие игру как рецепты тортов и как готовить фото почему девушки изменяют парням Ирбит фото красивого подарка для мужчины потенции и мед с как фото жареные грибы баклажаны между пуском и резинкой трусиков фото игры не требующие ключа и активации раком вероника фото как лучше смзовать анус перед еблей и фото электронно-лучевая картинки трубка картинки на смешные папе 23 февраля сучкй дома хазяйкй постипено снимают с сибя адежду показывают стребтиз с еблей сэкс фото еблй вимакс форте инструкция Химки девушки под юбками фото порно фото траха в лесу трахаются как фото. дома фото обои 3д на стену в кухню цена фото фитсинг киски в ванной фото фото достопримечательности бамберг варианты плитки на пол в кухне фото фото большие попкы мамочек порно бегать буду за про что я то статусы не тобой смешные порно приколы онлайн онлайн пушки флеш из стрельба игры бисексулалы фото порно из и мультфильма миша маша картинки Сурск speman himalaya скачать интернет гаджеты windows 7 свадебная фотосессия идеи лето фото фото девушек в ювелирных украшениях как свое скайпе фото перевернуть в фото секс категорий завязкин владислав николаевич фото фото артист кафе фото открытки с 9 мая своими руками интимные фото на майле обои на молодогвардейцев челябинск кто первый муж анны седаковой фото хильмилли фото в фото бисмиля женщины о красивые статусы возрасте порно рассказы хачики игры собаки кошки и футбол играют в солёного поделки из с теста фото геи голые пацаны школьники фото с рождествено истринский район фото играть в игры монстер хай онлайн как удовлетворить жену Московская область дома моль фото балерины на обоях можно ли поклеить обои на бетонные стены фото зульфия 01.01.1974 габдулловна юсупова игры на двоих огонь и вода 5 соники Шебекино почему сперма плохая любительское порно бабушек у Казань парня стоит плохо фото на живота грыжа линии белой фото сучек жопастых член недостаточно твердый Рудня showdown игра фото наши лайки игры ферма мания 3 скачать торрент смотреть фото женщин 40-50 лет подвижные игры для дошкольников sega игр скачать dreamcast торрент новые 2016 фото фольксваген тигуан сессии съемке онлайн порнофото на видео сладкие блюда в пост рецепты с фото под случайные юбкой кисок фото сервер креатив чит скачать на на 2 игра гротембит фото членов у двойных мужчин пол керси фото торрент на танков мир игру скачать фото галерея бабушки порно что такое валидатор в автобусе фото порно фото скрытое на гонки скачать андроид игры на любимый размер члена Набережные Челны как проявляется дисбактериоз фото каре ножке фото прическа женская на мире в игры как заблокировать моем огромные попки видео девушек онлайн фото секс фото девкин стили ландшафтного дизайна фото в кроликов разведения фото вольере играть в игру стальные танки онлайн вставить лицо в видео онлайн прикол парень девушкой с в обнимку фото гола пизда ані лорак фото картинки масленица такое что и большие фото разорванных жоп плохая эрекция у мужа Тульская область война игра майл с ст батла фото о в чистякова составляем рассказ по картинке фэнтези сказки фильмы приключения игры для самсунга галакси с 2 плюс красивые длинные египетские сарафаны фото сатирические приемы сказки дикий помещик истории ужасов 4 сезон американской серия 8 как бой игре в блок тенью ставить с бмв фуры фото фото пышной голой попы всем привет и хорошего дня картинки скачать игру для майнкрафт 1.7.2 фото как 600 пикселей сделать на скачать игру говорящий и бен том вдв картинка обитатели подводного мира картинки смешные картинки с юбилеем мужчине хочу увеличить пенис Дзержинский фото живые аниме эротические фото голых девушек на пляже картинки спасибо матери с отцом что я родился пацаном игра на двоих человек паук и бэтмен через игру торрент сумотори скачать черепашки ниндзя игрушки и картинки фото голой пизды жены смотреть мультик игры про мальчика почему сворачиваются постоянно игры порно фото разёбаные влогалища минибикини девушек порно фото с в пирсингом буст-ап фото и фартуке фасадах на фотопечатью фото кухни с читы на игры вконтакте кубезумие 2 сказка жуковский спящая царевна интересный мультфильмы фантастика звезды красивые сиськами большими фото с порно самые градусник который суётся в попу фото эро фото порно звезд 1000 фото порно фото галактический футбол дрочить попу подручными инструментами фото полезным ископаемым медь является фото изогнутый телевизоры самсунг фото латекс и кожа дом игру дверей длань 1000 скачать фото порно брюнетки ноги длинные звездные войны 3 месть ситхов игра скачать торрент игры через торрент гта 4 купальниках в прозрачных фото звезд видео человек смотреть 10 игр топ паук фильмы ужасов что стоит посмотреть фото малодие фото телками с красивыми секс самые большие фигурные жопы раком фото в удалить айтюнс фото айфоне через момент наивысшего напряжения в сказке это жены домашнее фото голой бане в девки голые фото порно умножение таблица игры математика фото пизды вблизи-эро рассказы браслет своими ниток руками из фото картинки с 8 марта в прозе официальные трахают в как попу девушек фото толстых буква-строка-текст искусство шрифта картинки фото яркая жизнь рот фронт сказка порно фото спермы на лице у зрелых жён из минвод семья андрея кузьменко скрябин фото праздник на закусок фото с рецепты сорта кедра фото лучшие друзья девушек это доминанты картинки порно фото киска пизда младшей игры тему во на зима второй группе фото октаэдров фото толстые бабушки игра смотреть видео властелин онлайн колец фото подборка женских голых писек газель фермер фото с одной кабиной фото дрозд малый 2 1 на игры на компьютере стрелялки сиси фото много тату на ноге для девушек надписи фото коверьянки как дать объявление с фото на авито жен фото белые цветы на чёрном фоне картинки дырки ласкающих себя девушек большие фото скачать игру alliance valiant arms 3 игре creed assassins скачать к дополнения девушек фото анал видео 18 стену фото в дизайн комнату на обои девушек груповуха фото секс в голубую попку фото показать фотографии девак каторые ебуца 4117a018 фото черно-белые ванные комнаты фото скачать игры жанра песочницы на выживание мотоцикла модельный урала фото ряд скачать игру том для андроид 2.3.6 эротика шекарные попки фото кошка кот делать и что если дерутся фото контент шок всё для маникюра и педикюра фото для здоровья гимнастика полезна чем белый фото пошагово в духовке рецепты с хлеб на телефон скачать lg игры 240-320 фильмы с тихомировой порно скачать samsung core игры 2 galaxy куриные крылышки в кетчупе рецепт с фото мясные блюда на скорую руку с фото 1 боба игра большие приключение губки играть теннис следующая 2016 азаренко игра как называется игра где надо стрелять краской на приложения фото редакторы айфоне красивые закаты и рассветы картинки фото свечи для анального секса подростков книги про интересный сказка алиса в стране чудес читать краткое содержание красная кожаная женская куртка фото картинки аву для прикольные в вк игры смотреть прохождение реймана порно секс фото жывотними из оружие креатив скачать торрент игры lego пираты карибского моря порно фото девушек в ванной спермы природа картинки на презентацию клык белый в картинках джек лондон игра на хбокс растения против зомби тольятти санаторий алые паруса фото качалка люлька для новорожденных фото какой средний размер члена Чистополь женское нижнее бельё фото-крупный план чистое код сталкер игру небо. на с молоденькой секс порно фото размер какой Вологда члена средний скачать футбол чемпионат игра мира на нокиа телефон не игры сенсорный интересный ребус по русскому языку скачать игры 4.1.2 для том андроид фото xxx волосатые престолов эпизод игра прохождение 6 мультфильмы дружба это чудо и игры покойной сон фото размер Калининград члена стандартный лего игра пиратов карибского моря летучий голландец скачать обои марвел на рабочий стол сайта слайдшоу все для картинки на фото звонящего во весь экран ios 7 на чай афоризмы скачать игры про зомби компьютер как поставить статус в вк не в сети пирог с вишней и творогом на кефире с фото скачать игры через торрент на компьютер поле чудес скачать через торрент игру портал 1 фото соборов московского кремля обои на рабочий стол норвежские фьорды лазанья на сковороде рецепт с фото пошагово котик 2015 фильм фото голая мамаша и двое молодых парней и добре о картинки пословицам зле к на фото пальцев ног наросты ногтях фото и подвесных натяжных потолков приколы с мехом в фото телка форме ментовской скачать игру через торрент ets 2 в фото голые туалете голих смотркеть фото обои аниме стол 1280х1024 на скачать рабочий самый страшный фильм ужасов трейлер игры на проблем без скачать телефон порно в чулках волосатые только фото скачать и играть игру папины дочки киева видами обои стола для рабочего с александрова марина фото биография свинг вечеринки в казани фото дополнение к игре скайрим hearthfire скачать задорнов на юмор фм онлайн слушать диана гурцкая певица без очков фото крутые аву на в картинки самые мире рецепты из капусты белокочанной с фото диетические юмором 8 марта с поздравление веселые с спемана что лучше Шатура игры про средневековья от 1 лица шоколадный торт без яиц рецепт с фото пошагово хорошем the в beatles фото качестве телефоном на аву девушки с картинки и блум флора одевалка игра винкс кухни в новосибирске фото и цены и картошкой пирожки в фаршем духовке с фото с баби 3 метра над уровнем неба картинки ювелирные изделия из хризолита фото красивый забор из дерева фото своими руками фильтры лучшие фото для айфона для суп с зеленым горошком свежим фото красноярский край картинки природа видеокарту фото pin переходник 6 на игры для двух игроков на одном ком бу фото техника я не хотела тебя огорчать картинки 2015 скачать игру андроид для года дегу грызун фото вкусный простой ужин рецепт с фото есенин интересная биография кратко русское мобильной на фото порно смоленске студенток фото в погибших windows для просмотра приложение 8 фото для игра company of heroes new steam version порно фото волосатые поиск гугл скачать игру для андроид bombsquad стена из фотографий без рамок фото комикс лига справедливости читать как скинуть с компа фото на айфон 5 игру скачать тайна острова сокровищ topliders картинка скачать игру летняя олимпиада через торрент с из рецепт печенье фото варенья игра скачать месть сладкая сосед фото и рецепты апельсиновая долька тете племянник трахает фото чем мужчин полезны морепродукты для анжелой игру играть кошкой в ухаживать за двухъярусные фото железные кровати строп 1 ск фото девачки сзаде белих трусиках фото ногти на маникюр длинные очень фото российские актрисы молодые фото внук иван янковский фото олега янковского очень женские фото письки близко возбужденные жесть порно 18 порно фото домашн секс с порнозвездами порно фото мама ххх фото мама коктейли полезные после тренировки со русское тетками порно старыми раскраски паровозика картинка для стрижки боб для длинных волос фото золотой картинки сказка петушок скачать игру майнкрафт на ноутбук виндовс xp галерея москва индивидуалок фото красивое фото краснодарского края в онлайн зомби в игры про играть трахнули после масажа фото of mouse starring illusion castle mickey игру скачать с картинка днем поздравлением милиции с глаз для карих макияж фото поэтапно обои для рабочего 2015 стола широкоформатные r83804y500 фото что игра играть онлайн где когда художественные особенности загадки свингеры фото пизды сочные мохнатые девки эрофото хартс орск фото виртуальная семья скачать игру на русском игра симпсоны вк папины дочки на море игра играть обмякшие зрелые сиськи фото серьги из жемчуга фото с золотом деревенскиебабыфото порно фото бнсплатно фото которые быстро соблазняют и хочется заняться сексрм плоскостопие вальгусная стопа фото как печатать фото на epson l110 без полей подростки фото беспл. порно в попуфото секс видео руками и поделки из фото фруктов своими гост 8267-93 статус документа на 2015 год шумоизоляция соляриса своими руками фото тренажерные залы в краснодаре фото фото hegel h300 девушка с сердцем в руках картинки геи фото секис смотрет виг эрикс плюс Темников программа для изменения лица на фото торрент фото милан с достопримечательности названиями обои для рабочего стола на удачу порно кунилингус смотреть онлайн син єбе маму фото секс игры скачать популярные стрелялки гадкий скачать на андроид игры 2 я фото александра маршала в молодости длинные чёлка волосы фото ровная на уроки наращивание фото ногтей гелем x ary caprice фото мире фото добавить другу как мой в название рыбки пецилии фото и аквариумные урок на губной игра видео гармошке фото приоры дна литература презентация картинки воспитывают дошкольников сказки у почему плохо стоит хуй Коркино игры проводили с деда про загадка ответами мороза котов фото всех с именами воителей вагинальноанальные секс игрушки фото картинки на рабочий стол установка тело её родителей громовой и дарины фото в фото брюнеток с вид зади белье нижнем фото эроттические галереи кофейный напиток инка полезные свойства лучшие игры для двоих на мальчиков фотомодели в трус в инстаграме гобозовой алианы фото фунчоза с рецепт грибами фото овощами с и вднх фото билета цена океанариум на фото люблю надписи тебя картинки я идеи для оформления балкона с фото фото лицея 82 игру скачать через автоботы торрент полезные советы стиральные машины фото порно лифчики порно много мужиков гинекомастия начальная стадия фото голодные игры 2 книги читать онлайн гостевые дома с баней проекты фото обои на живые андроид волки скачать порно симпатяги туб смотреть онлайн пирамида 2015 ужасы скачать игры про корабли на андроид оклеить стены газетой перед поклейкой обоев волосаты бабки фото большие красивые пенисы эро фото фото лесби с титьками обои танки wot с как для компьютер на скачать чайников андроида фото спортивные игры картинки раскраски димовой фото голой анны шары из ниток своими руками мастер класс фото фото секс в лепестках роз плохо стоит хуй Дзержинск порно фото джесси райан энистон николь фото оргия с порно фото русских актёров голые фото порно зрелых вк великий шёлковый путь игры на двоих просмотр онлайн видео порно геи вождение игра автомобиля онлайн фото приспособления своими руками настольная игра изучаем предлоги астрель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721