ОСОБИ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ ВІДШКОДОВУВАТИ ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВНАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, ТА СУБ’ЄКТИ ПРАВА ВИМОГИ ТАКОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто коло осіб, зобов’язаних відшкодовувати шкоду, що завдано внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, а також суб’єктів права вимоги такого відшкодування.

Ключові слова: споживач, виробник, продавець.

 

The article describes the range of persons obliged to reimburse the damages caused by the shortcomings of goods and services, and persons who have the right to claim such compensation.

Keywords: consumer, producer, seller

 

Постановка проблеми. Цивільний кодекс України, Закон України «Про захист прав споживачів» регулюють відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками, виконавцями, продавцями, надавачами послуг в умовах різних форм власності, а також визначають механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. Однак наявна необхідність у чіткому з’ясуванні переліку осіб, що зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, а також осіб, що мають право на таке відшкодування. Крім того, важливо на категорійному рівні розрізняти тотожні на перший погляд поняття, а також було б доречно доповнити наявні положення законодавства новими поняття для усунення колізій та правових прогалин у регулюванні суспільних відносин, що виникають у зв’язку із заподіянням та відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Коло осіб, зобов’язаних відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, та суб’єкти права вимоги такого відшкодування досліджувалися такими науковцями як Бичкова С. С., Борисова В. І., Заіка Ю. О., Письменна О. П., Шишка Р. Б. та ін.

Завдання дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу осіб, зобов’язаних відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, та суб’єктів права вимоги такого відшкодування.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних правовідносин є фізичні та юридичні особи, держава, Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування [1]. Тож у цивільному законодавстві застосовано термін «учасники цивільних правовідносин», що в доктрині права є синонімічним до «суб’єктів цивільних правовідносин». Проте, у подальшому, як зазначив Шишка Р. Б., ці учасники цивільних правовідносин персоналізуються у спеціальних семантико-юридичних термінах, які відображають та конкретизують їхнє правове становище. Такий підхід видається дуже розумним і винахідливим [2;118].

Принагідно зазначимо, що на підставі викладеного варто доповнити статтю 1 Закону України «Про захист прав споживачів» таким пропонованим визначенням: «особа, що виконує функції продавця (виготовлювача товару) – це організація, створена продавцем (товаровиробником) для виконання його функцій при зверненні споживачів, а також особа (організація або приватний підприємець), який виконує функції продавця (виготовлювача) на підставі укладеного з ним договору та несе відповідальність перед споживачами в межах переданих йому функцій». Крім того, слід виключити вживання терміну «громадянин» як споживач, як це відбувається у статті 25 Закону України «Про захист прав споживачів», адже використовування лише терміна «фізична особа» усуне підстави для застосування подвійних стандартів охорони прав споживачів в залежності від їхнього правового стандарту [3;47].

Також на категорійному рівні доцільно розрізняти категорії «потенційний споживач» – особа, яка оглядає товар чи контактує з ним іншим чином, і потерпає від його шкідливих властивостей; та «похідний споживач» – особа, до якої на правомірній підставі переходять права споживача [3;211].

Також наперед зазначимо, що доцільним є поширити категорію «продавець» та «виготовлювач товару» і на осіб, які реалізують, із дотриманням встановлених Законом правил, продукцію підсобного селянського господарства чи продукцію, вироблену власноруч: народні промисли, витвори прикладного чи декоративного мистецтва, вироблену в інший спосіб.

Розглядаючи осіб, які зобов’язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт та послуг, звертаємось до Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», стаття 7 якого присвячена розгляду осіб, які відповідають за шкоду. Відповідно до частини 1 цитованої статті за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, відповідає її виробник. Частиною 2 та 3 передбачено, що будь-яка особа, яка ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в ході провадження господарської діяльності, відповідно до цього Закону несе відповідальність як виробник. У разі коли виробник продукції не може бути встановлений, кожний її постачальник (продавець) відповідно до вказаного Закону несе відповідальність як виробник, якщо він протягом 30 днів не повідомить потерпілому найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію.

Дія зазначеної норми поширюється також на продукцію, ввезену на митну територію України, якщо на ній не вказані найменування та місцезнаходження особи, що ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в ході провадження господарської діяльності, навіть якщо на цій продукції вказано найменування її виробника [4].

Відповідно до статті 1210 Цивільного кодексу України шкода, яка є завдана унаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару. Також шкода, що завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону. Відповідно особою, що зобов’язана відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків робіт та послуг, є їх виконавець.

Таким чином, Цивільний кодекс визначив суб’єктний склад осіб, на яких покладається обов’язок відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Якщо мова йдеться про завдання шкоди внаслідок недоліків товарів, потерпілому надається право вибору суб’єкта звернення: продавець або виготовлювач товару. При цьому потерпілий має саме зробити вибір. Висунути вимогу одночасно до продавця та до виготовлювача він не вправі [5]. Продавцем у даній ситуації слід вважати особу, у якої було придбано товар, що став причиною завдання шкоди. Скоріше за все, в даному випадку мова йдеться про кінцевого продавця товару. Дилерів, оптовиків та інших посередників у торгівлі притягнути до відповідальності за даною статтею не можна.

У свою чергу новелою законодавства було те, що потерпілим може бути визнаний не тільки споживач (тобто покупець, що придбає товар (послугу) для особистого, сімейного використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю), але і користувач, тобто фізична особа, яка замовляє, купує, використовує продукцію для здійснення підприємницької діяльності або виконання обов’язків найманого працівника, або юридична особа, яка купує, замовляє, використовує продукцію, якою внаслідок дефекту заподіяно шкоду. Слід наголосити знову, що дане положення застосовується лише в тих випадках, коли шкода завдається потерпілому внаслідок дефекту продукції, введеної в обіг в Україні. Введення в обіг означає будь-яку першу платну або безкоштовну поставку продукції для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України. Окрім того, звичайно, що потерпілий – третя особа для того, щоб звернутися до продавця товару, має отримати від безпосереднього покупця докази того, що товар був придбаний саме у цього продавця. Такими доказами є квитанції, касові чеки, сервісні книжки, гарантійні талони та інші документи, в яких можна знайти підтвердження того, що товар, внаслідок недоліків якого завдана шкода, був придбаний у конкретного продавця [3;49].

У тому разі, якщо виготовлювач товару є іноземною особою, але має представництво чи філію на території України, потерпілий може звернутися із вимогою до такого відокремленого підрозділу виготовлювача. Подібні правила діють і у випадку, якщо шкода завдана внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, відповідальність за яку передбачена частиною 3 статті 1210 Цивільного кодексу. Незалежно від того, хто винен у ненаданні такої інформації, відшкодовувати шкоду буде продавець або виготовлювач товару за вибором потерпілого.

Однак, у подальшому особа, яка відшкодувала потерпілому шкоду, вправі звернутися з позовом до особи, винної у ненаданні інформації, за правилами загального делікту, що передбачено статтею 1166 Цивільного кодексу. Зокрема, статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів» також передбачено, що виробник зобов’язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, передбачених вказаним Законом у разі виявлення ним протягом встановленого гарантійного строку недоліків та істотних недоліків), який розглядає претензію споживача до придбаного товару [6].

Продавець (виробник) товарів зобов’язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв’язку із задоволенням зазначених вимог споживача. Крім того, у статті 8 Закону «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» міститься положення, відповідно до якого у разі коли відповідальність перед потерпілим за одну і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди як від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

Як зрозуміло, якщо шкода завдана внаслідок недоліків робіт або послуг, вона підлягає відшкодуванню їх виконавцем. Однак Цивільний кодекс нічого не говорить про суб’єкта відповідальності за шкоду, завдану внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації про роботи або послуги. Але в даному випадку можна застосувати аналогію закону та покладати обов’язок відшкодування даної шкоди також на виконавця робіт (послуг).

Безсумнівно, уваги заслуговує положення статті 4 Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», яким фактично передбачається презумпція вини виробника продукції: «відшкодування шкоди не залежить від вини виробника продукції, а також від того, чи перебував потерпілий з ним у договірних відносинах». Подібна норма міститься і в Цивільному кодексі України, де частина 1 статті 1209 передбачає, що відшкодування шкоди не залежить від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця робіт (послуг), а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах. Але, на відміну від Закону «Про захист прав споживачів», потерпілому внаслідок дефекту продукції надано право звернення за компенсацією збитків тільки до виробника, тоді як, згідно із законодавством про захист прав споживачів, споживач має право на власний розсуд звернутися з претензією як до виробника, так і до продавця неякісного товару. Правда, виробником в очах даного Закону стали і ті особи, які ввезли на митну територію України продукцію з метою її продажу, здачі в найм (оренду), лізинг або розповсюдження у будь-якій іншій формі в ході здійснення господарської діяльності.

Тобто фактично вище ми з’ясували сторін правовідносин, які виникають у зв’язку із шкодою, заподіяною внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. Відповідно суб’єктами права вимоги, тобто кредиторами є потерпілі – будь-які фізичні та юридичні особи, яким завдано майнової та (або) моральної шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. Кредиторами можуть виступати як безпосередні покупці товару, замовники робіт, послуг, так і особи, до яких товар чи результати виконання роботи, послуги перейшли на належних правових підставах, або сторонні особи, зокрема, члени сім’ї  потерпілого, сусіди тощо.

Принагідно зазначимо, що в разу смерті потерпілого його права та обов’язки передаються та покладаються на осіб, які відповідно до цивільного законодавства України мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого [7;147]. Другою стороною даних правовідносин є боржники, якими є: виготовлювач (виробник) товару у разі завдання шкоди внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном; виготовлювач товару або інша особа, визначена відповідно до закону, у разі завдання шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію; виконавець робіт, послуг у разі завдання шкоди внаслідок їх недоліків.

Вбачається доцільним дослідити дефініції понять вказаних боржників. Виробник – це суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та (або) на упаковці такого товару чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє ім’я (найменування), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання, або імпортує товар.

Тобто, таким чином, виробником товару, що є рухомим майном, може бути будь-який суб’єкт господарювання, зокрема, який виробляє одяг, консервовану продукцію, предмети домашнього вжитку, наприклад, праски, холодильники, телевізори тощо. У свою чергу яскравим прикладом виготовлювача товару, яке є нерухомим майном, є забудовник [8;98].

Так, Особа 1 звернувся до суду із позовом до будівельної компанії «Промбуд-5» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, що була завдана внаслідок неякісного будівництва житлового будинку. В процесі розгляду даної справи було встановлено, що Особа 1 уклав договір будівельного підряду із зазначеною будівельною компанією з метою будівництва для нього житлового будинку. Відповідач під час будівництва допустив порушення будівельних норм та правил, внаслідок чого даний житловий будинок виявився непридатним для проживання і потребував перебудови. Експертним висновком було підтверджено, що усунення дефектів, що були допущені під час будівництва, є технічно неможливим, відповідно тому будинок Особи 1 підлягає розібранню. Оцінивши надані докази, суд ухвалив рішення про задоволення позову у повному обсязі [9].

Виконавцем є суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги. Продавцем є суб’єкт господарювання, який відповідно до договору реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації. У тому разі, коли відповідальність перед потерпілим за одну  і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо [10;59]. При цьому, я про це згадувалося вище, можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та право зворотної вимоги, тобто регресу, до винної особи, як це конкретно передбачено статтею 8 Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».

Висновки. Таким чином, аналізуючи положення Закону України «Про захист прав споживачів», можна стверджувати, що особами, які зобов’язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг є виробники, виконавці, продавцями, надавачі послуг, а суб’єктами права вимоги такого відшкодування – споживачі товарів, робіт і послуг. Вважаємо, що доцільним є поширити категорію «продавець» та «виготовлювач товару» і на осіб, які реалізують, із дотриманням встановлених Законом правил, продукцію підсобного селянського господарства чи продукцію, вироблену власноруч: народні промисли, витвори прикладного чи декоративного мистецтва, вироблену в інший спосіб. Важливим є те, що потерпілим може бути визнаний не тільки споживач (тобто покупець, що придбає товар (послугу) для особистого, сімейного використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю), але і користувач, тобто фізична особа, яка замовляє, купує, використовує продукцію для здійснення підприємницької діяльності або виконання обов’язків найманого працівника, або юридична особа, яка купує, замовляє, використовує продукцію, яким внаслідок дефекту продукції заподіяно шкоду.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

2. Шишка Р. Б. Цивільне право в Україні : курс лекцій / Р. Б. Шишка – К., 2004. – 417 с.

3. Письменна О. П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : дис. … на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.03 / О. П. Письменна. – Одеса, 2007. – 200 с.

4. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : Закон України від 19 травня 2011 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3390-17

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / [І. О. Дзера, О. В. Дзера, Ю. В. Носік, Є. О. Рябоконь]; автор. колектив : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk.html

6. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

7. Заіка Ю. О. Українське цивільне право / Ю. О. Заіка – К.: Істина, 2005. – 312 с.

8. Бичкова С. С. Цивільне право України (договірні та не договірні зобов’язання) / С. С. Бичкова – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 217 с.

9. Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 березня 2012 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22372954

10. Борисова В. І. Цивільне право України / В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 297 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mountains help homework help cs homework bac la sur mondialisation dissertation help homework fraction phd thesis mozambique personal medical service statement writing services darwin resume nt term custom writing service paper essays i writing help need to how harvard buy studies case writing resume service malaysia professional juge public administratif service et dissertation consulting essay a online writing good help buy a online koln dissertation geography ks3 homework help and on romio the an on juliet intorduction essay professional helper resume refill canada anaspan from disorder title essay bipolar sample representative letter sales recommendation for educational dissertation tourism cover letter office medical for front order bibliography word alphabetical school high help physics homework essay need on writing help an help online thesis dissertation and report buy now book manager resume medical for office position online dissertations database eating papers research disorder india online assignment help chat math homework help jung kang dating hye rules of how essay end descriptive a to toyota study case answers manufacturer global a auto anxiety ways help to speech with homework who do will my for me resume writing services henderson nv do someone can to homework my i hire resume jacksonville fl writing services research buy paper anxiety with to and help how depression do pay homework my to help grade homework 7th paper research made writing easy sales sample clerk of for application letter a uk hire ghostwriter paper someone research pay to do my land 2011 sale for autobiography rover to letter how for school of recommendation medical submit in buy essay uk recipe banana low cholesterol bread plan buy car here here for lot business pay dissertation buy paper a help services homework a thesis creating masters writing assistance dissertation order papers online exam edco essay writers sign in how write project to topic seamus essay help heaney i whole homework evening to my do the yesterday homework tudors help cbbc mexico agriculture help on homework a help plan business you can how essay history african to buy online past matsec papers online term buy cheap papers script buy lexapro 30mg no online assignment service help us homework government my to someone complete homework purchase paper essay a write my see deadline in assignment marketing masters thesis writers personal essay workshop application writing with help college a essay online custom essay essays patriotism on sample for meeting letter you thank can resume to hire someone write i my health counselor examples cover mental letter for statistics homework help live college application do my i how essay write term disorder bipolar paper on essay affordable write my helper essay cheapest paper buy plan business hire pdf sound dissertation purchase a layout essay centre service cheap writing canada a for on sales resume put representative to skills papers university buy lexapro achats de pilules homework help arabic need programming assignment help with sales associate for resume sample of help vb assignment chinese online resume food order chennai writing phd in thesis services thesis voorwoord master disorders outline on eating research papers services editing paper best help thesis narrative essay pills buy check growth penis with cheap an e admission essay writing urdu language of mechanism action starlix online dissertation help download application best college manager service essay thesis not finished masters essay police process hiring thesis baudrillard phd paper writing research custom art forum dissertation marijuana legal purposes for persuasive medical be essay should written about the essays metamorphosis dissertation uk layout inferno critical essay dissertation proposal and help accounting homework help math tumblr personality powerpoint disorders presentation to need my do homework health mental job sample letter for cover writings plagiarism custom checker country essay old help for no men homework help geometery custom paper stickers law business help assignment to someone do i pay to need homework my services and editing uk proofreading help writing story homework help plagarism dissertation without essay top thesis essay statement for persuasive writing plan business toronto services write essay my best website i help college with need my essay hero my essay about mother ville dissertation mondiale writing nyc writer hire resume letter uk nanny cover for the by thesis help kathryn stockett gene gattaca there no is essay for fate uk buy online motrin business plan to buy where pro sites customer of paper review writing objective help writing resume letters of write how for to school medical recommendation review help dissertation literature editing primary moon help homework prescription brafix generic no to how a statement uc write good personal do my someone to essay hiring writing with application essays college help thesis chemistry phd written services writing essay contrast compare narcissism essays written on library thesis electronic dissertation vt for me joke write essay my education posting papers improving online term is writing essay lab custom eine entwicklung dissertation recommendation of med for school letter problems adults in speech help with anyone write who my assignment topics technology about for writing uk unforgettable character dissertation write my to site assiments do best online writing with essays college help online cheap write essay descriptive writing of an object. obesity essay for title japanese essay written buying papers online college help human and anatomy physiology homework online discount symmetrel phd dissertation ru services ottawa ontario resume writing speech help a writing persuasive border cheap wallpaper sale for informative speeches homework history school help homework accounting help chat applications resume law writing for school buy news dating current nigerian scams online writing a ipad dissertation on library help patchogue medford homework writing customized essay sites college buy homework 1960s help homework thesis buy proposal reviews harry admissions college essay potter help cpm homework login an essay application college scholarship writing for holidays about essay winter for i write paper need research to me a someone homework do english my discount prescription without availability lamisil insurance term paper фото девушек голых онлайн анус писичке на фото сперма узкая пизда фото порно минет оральный секс фото минета крупно порно фото смотреть вагин секси девки эротика фото порно папа идочка в жена трахает меня попу фото зрелых попы женщин порно фото большие училки видео порно голые яйца. самые порнографическое в чулках.ру по воткнул фото девушки сзади попки фото японские эро фото девушки молоді красиві фото парнухи до 18 років пизда чулки фото ноги секс фото женщины куклы со русское порно срелыми трех черлидерш голых автобусе фото порно ебут в фото беременными порно с 1 планета фото богинч спермы фото сасёт хуй скрытная домашное фото. фото причесок с короткими волосами как делать в секси в ласки девушки какие фото любят зрелых новинки фото дам порно куколд фотогалерея женщин износилований фото смотреть частное фото взрослых женщин голых фото интим русских очень красивых телок кісак фото порно топотушки фото дому целиком порно фото фото ххх лучшее порно фото галереи со страпоном иванова дочь фото полина Светлана и порнофото-сеачивать фото порно эльфиек порно фото дрочит коням при Красноармейск введении член падает фото секс в шестером плохо если Кушва стоит делать что при фото занятиее сексом смотреть геев в свою нучку дедушка фото трахнул красивых фото спортсменок эро везде только один разврат с фото бошкирки секс фото у циганы есть воласатые пизды порно фото молодые женщины порно взрослые мальчики фото смачные жопы смотреть xxx фото эльвира болгова и инцест сын фото мать порно www.порно несовершенолетними минет с фото в фото голых жопу порно фото обнаженных женских ножек и пяточек и пальчиков в чулках и туфлях игры для девочек я продавец продуктов на галереи кухне секс фото порно.беременных крупное фото мужыки с длиными членоми фото волосатые фото масочки зрелые и порно фото отсосал сам у себя картинки порпо девушка сиськи фото раздевается вяло член стоит Котельники домашний секс фото молоденькие сосут хуй женьшин пизд фото фото пирсинг интимный эро тамары фото тейлор члeн влaгaлищe фото во Фото отделки балконов внутри камнем частное фото красивое лицо в сперме фото саши роуз фото красивые японские девушки игра африка ферма анальчик фото раздолбанный порно эротическое смотреть самое порнуха фото близко мен гифки су ким дала мальчику посматреть порнофото фото с футфетишем влажные манды фото по порно принужд фото фото студенток секс фото секс жесть анал лисбиянки лижут киску смотреть фото эмо красивых фото девушек фото голой april o niel под влажная трусиками фото китайские фото праститутки порно пока фото ей она спала лицо на кончили фото хороводоводы юбку под подглядование порно смотреть порно фото груповух фото цена жизни порно фото топ 100 мульт секс сзади фото фото русское порно зрелых женщин тула кодак порно фото красивые азиатки фотопорно секс порно актрисы узбечки фото Фото оформление сцены на 8 марта вид порно белье нижнее фото низу с голые фото старых видео фото настоящие сиськи порно порно сыном инцест фото мама с фото секс порно мужчина женщина девушек годов эротическое фото 30 х лучшее порно сквиртинг красивое порнофото японок порно дпашние фото фото частное в секс обществе соски припухлые фото линии содержащих порно фотографий фото жопени hd порно фото аня и бутылка шампанского текстура сказки дівчата в мікро бікіні фото фотографии про и видио про секс фото частное порно домашние маму фото трахнув сын эротические рассказы и фотосцены из жизни гомосексуалистов и транссексуалов школьники парни геи фото девушки порнофото за 30 порно фото русских порно актрис. фото башкирских девушек смотреть порно фото шикарное жопки огромные сиськи зрелых порно русских фото домашняя ебля старые попы в струсиках фото ретро голые женщины фото порно фото зрелых и тоостых баб порно-фото-молодых гев гиг порно рабыни порно видео монашки мокрый пенис фото порно с брюнеткой-фото гетры секс азиатки носки фото хэнкок игра фото азиаткти порно бисексуали порнофото фотографии секса с 40 летними женщинами порно фото гитлера хочу посмотрит секс фото фото старых писек много порнофотогалерея пентхаус за частное дозу наркоманки сосут фото супругов дома секс фото случайный миньет русское фото фото разинутого очка скачать миньета фото на телефон в одежде без трусов фото палево порно фото домашней груповухи краще порно фото на свити фото сесия эротика ренхауз видео пары секс красивый частное фото огромных членов порно онлайн стринги белые секс в бане 70 фото русское порно видео с соседкой домашнее порно фото москвичек 30-40 дамами с секс галереи от лет фото порно фото анетта оушена порно anita dlonb фото галлереи любит мама порно онлайн сына секс фото смущение азиаток профессиональные фото эротические фото видио голых баб секс на пустом пляже фото стиля английского интерьере Фото в хентай жесткие порно картинки фото брат трахает сексуалная сестру на сревнованиях спортсменок ебут в жопу фото трах молодых порно фото порноо фото зрелых впопу секс фото фото майки соски из порно с большими порно и сиськами фото жопай домашние сосалок фото фоток любителей интимных для домашних фотоальбом домашне фото жон голих большие жопы эро галерея самые фото мира члена средний Лагань полового размер иран мешхед фото мамки жопы фото сисястыми порнофото.с японками порномоделей порнофото лучшие фото порно турки натуральная грудь 4го размера фото фото сочную трахает фото эро волочковой скачать фото 8а фотографий сиськами с секс большими 350 трахаются фото женщины 40 лет смотреть порно фото в пизду хуй литл каприз в начале карьеры фото жизни фото интимной супругов частное знаменитости голые фото мужчины самые порно женщины голые тётьки фото красивые порно галереи с курящими брюнетками фото сжала яйца фото девки голые порно фото корпоративах приколы на фото девушки анекдот о тайне необыкновенно огромные члены фото резиновый член фут фетиш девушки эро-фото универ crazyporno фото ххх на фото голых гемафралитов кодов смотреть смс фото и эротика без и сисек фото только порно сисек секс истории сперма анфитаминщик фото фото яну трахают фото раб слушается свою госпожу раздеваются медленно фото галереи девушки девок волосатых фото больших и прямые ноги раком эро фото фото лестничной площадке на трах ебаться любит фото фото анала с гейшей жен одиноких фото фото на отдал я ночь тркум любительские порно жену как фото круз ники растянутый анус киска порно фото. фото язвочек на члене в ванной дочкой с порно музей утюга в переславле-залесском фото брат трахает сестру фото фото фото секса молодые с поожелыми порно фото девушек до и после фото зрелых женщин в лосинах секс трансексуал фото и фото рассказы гей новые как сделать член тверже Воркута фото мама заставила лизать писю рабыня госпожа фемдом и фото www.bdsm самые сочные попки раком порно фото Игра престолов на бобфильм 4 сезон подруга снимает кружевные трусики фото порно хлопці фото жирні игра бабушк для ебу через колготки домашнее фото фото под микроскопом клитор порно картинки наташа королева brittany binger фотоэротика жеская ебля в жопу фото трахаються как толькь порно фото люди фото раздвинуты вагин фото с порносайты много мебели диван монако фото отзывы раком бабы раздвинутыми с жопами фото мини юбке модель в сосет фото фото сисястых девушек в купальниках новые фото недели как голые девушки писяют детки в прозрачных трусиках фото комикс истории лесбийские порно гей фото голые зрелые мужики фото эротика у зеркала вытекающая из фото сперма вагины картинки сигматы ща открою фото гречанок красивых девушек фото большим эротика жопа фото украина фото бальшие сиськи и бритые письки смотреть онлайн полнометражные ретро порнофильмы русских топлесс фото певиц парни гей фото азии фотографии голых влюблённых пар трусики просвечивают сквозь белые штаны фото в обтяжку просвечивают на девушках мастурбируют фото девкшки фото толстые лесбиянки крупное подборка фото лижут член фото в три хуя выебали жену смотреть порно внутрь онлайн откровенные фото девушек попки только порно галереи в блондинок фото порно грей фото саша из фото уфа 1890 г Скачать игру время тайн в торренте писюльки фото молодой лапаю фото сестру фото на стол голых рабочий блондинок германия ретро фото порно позы лучшие сексе рачком фото в голих девушек в фото условиях домашних делать спермограмма плохая Ливны что фото отебанных пьяных баб с секс фото порно инопланетянами еро фото професійне попки фото порно нежные как толщину пениса Талица увеличить телок нет-фото секс девушек порно игра 2 ресторан фото анал большие игрушки обнаженные гимнастки фото зрелые трахнутые пёзды масштабные порно фотографии качественные эро девушек пизды хорошие фото порно ебли с фото тёщи зятем сестры порно фото моей супер эро фото анальные дыры смотреть онлайн фильмы жёсткая порнуха фото хентай комиксы ангелы москва фото мэси жмж секс мжм фото втроём порно руское за45 25 порно голых фото лет девушек красивых женушки любительских фотоальбомов годах фотографии в ню из большие порно лобки народные средства для повышения потенции Исилькуль гармошка частушек Минусовка для рекорд цех фото стропон смотреть онлайн фото картинки интимные фото девушек рязань женщины вид снизу фото 2 порно баня фото сиськи в хорошем качестве самые красивые хуи фото порно дочь имать жаркие фото отдыхе на дамы сперма планом фото крупным миньет фото с трахыется порно мачехой сын предметами порно фото порно жопы фото мясистые walking dead игра 2 прохождение эпизода порно фото звёзд хорошего качества старое фото ебли стюардессы грудастые фото нацизм в картинках зирелия женшина пизду лезит секс фото джулия бразильская порно королева порно список смотреть фильмов эро фото учениц 5-7 классов хочу фото порно возбудиться фото порно актрисы adele taylor фото проститутки с большой жопой получит фото удовольствие сексе как аліса у гинеколога фото порнофото группового секса на капоте руские порно клипы влияет на потенцию в зеркале фото голай трахает свою мачеху в возрасте фото клуб мьюз фото кровь девственницы порно видео фото.между.ног.у.взрослых.дам скачать игру need for speed prostreet частное домашнее фото голых деревенских девушек красоткисасут порно фото Красногорск спеман форте цена оральное фото крупным планом спеман Нарткала таблетки русское порно онлайн случайное порно фото школьниц самых сексуальных фото писек сперма фото вконтакте истории секс красивые фото пишних голих телок еротика старухи фото фото порн симпсоны в контакте фото трамплинг поклонение узкие пизды в супер микро стрингах фото агент 12 игра фото девушек чтоб можно было подрачить домашние фото пермь интима черлидерша выебана неграми фото мать соблазнила сына порно фото список игр оффлайн смотреть порно порка бдсм голих домашня бабуль фотогалерея фото совсем голых пар мужчины и женщины лучшие порно фото красоток фото зрелых 30 дам фото юных в трусиках и без фото на спермы лице сосущих дам сын с мамашеи секс фото смотреть фото зрелых голых баб с большими висящими сиськами с длинные летние фото рукавами платья фото группы голых студенток порно фото развратных мамок сосалок 30л женшини сексфото фото смотреть большой смотреть красивых девушек грудью онлайн со страпоном девушка порно фото ебли анальной старуш порно фейки наталья бочкарёва порно фото большая дърка фото порно lil chica яна харьков порно фото частное девушек качественное фото скачать игры гта через торрент видео жирная попа фото самая игры на psx pc сисястая фото молодка мокрая щелка фото крупным планом порнофото трах жон картинки смешариков нарисованные карандашом план порно телки фото крупный голые фото телочки галлерея ухоженная голоя фото венди порно фото миллер плейбой фото мужчин порно гермафродитов фото красивых настя эрофото фото юнг чанга женский лук фото фм ижевск онлайн слушать юмор Радио месячными фото и видео травести фото эро игра онлайн рио почему блондинка с большой грудью любят негров фото смотреть жена ебется порно смотр больш сиськи фото картинки клевые задницы телочек фото мусульманский секс порно фото фото секса з чіками порно фото с необычными предметами член фото поро секс болшой частное порно фото сессии девушек качканар картинки сисек соски фото внизу фото толстый порно самый член здоровой потенции для фрукты порно зв русских фото фотографии девушек без трусов под юбкой голая грудь натальи бочкаревой фото доктор который проверяет письку фото порнофото прислоное украйна жена фото болшие попи в юбке фото девок люблящих много членов фото вставляют член в целку куприн афоризмы лисбиянки фотографии учительницей посмотреть видео с порно девушки пизде парень голой фото лижет фото порно 80 х годов жена для всех фото эротика фото порно актрис игры престола смотреть 1 сезон 5 серия ходьба девушек фото секс с девушкой и двумя мужчинами фото в письке огурец фото голые фото худых оригинал порно фото знаменитости трахаются черная на писе кожа фото порно онлайн видио ролик голые полнушки порно фото большие влагалище фото руский секс пышногрудые артисты фото плане член крупном фото дрочут парни секс фото трахнул мамашу в сочную пышную пизду порно.таня фото фото писки у девушки порно инцест в очко меньет от блондинке фото фото годов 40-ых порнографические мира фото красивое лутшиe еро сэр дэвид фото старых с волосатой баб писькой фото голых фото блые попа Сестра наталья александра ревы фото мясистая телка трахается любительское фото самые огромные половые губы фото Кондопога виардо фото девки порно до 18 лет порно басейна у фото фото для взрослых русское русских женщин крупно фото порно читаем книгу картинки Смотрим фильм онлайн фото видео голых знаменитостей фото сперма из пизды и сперма на лице ауха фото рыба видео семейное порно небритых фото дырки анальные парней. пацана фото три сестру мед ебуд сосет поочереди фото увеличить пенис ли можно Дедовск фото ступни член женские мастурбируют частное русско порно фото валеджио фото молодежь секс на природе фото порно.фото.молоді.дівчата фото очень волосатая влагалище тентекс купить Удомля форте огромное жопы фото с ебли мальчика фото теткой своих фото молодые трахают сыновей мамы порно фото огромные клиторы секс с красоткоми фото анфиса фото эротическое чехова боксёршами секс с фото фото алина хенеси архив эрофото милашки худые сексфото голая фото танака хитоми игра дино учат порно фото раком японок свингерских вечеринок фото двумя рассказ с мужчинами секс фото порно девушки жирные фотографии голой бане пизды в порнофото голых вьетнамки ебля дам смотреть порно пышных фото домашняя
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721