МЕХАНІЗМ БІЛІНГВІЗМУ І ПРОБЛЕМА РІДНОЇ МОВИ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1

 

Габовда А.М.

Кравченко Т.М.

Мукачівський державний університет

 

 

 

МЕХАНЫЗМ БИЛИНГВИЗМА И ПРОБЛЕММА РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГОЬЯЗЫКА

 

THE MECHANISM OF BILINGUALISM AND THE PROBLEM OF NATIVE LANGUAGE FOREIGN LANGUAGE TECHING

 

 

Анотація. У статті розглядається суть і особливості становлення механізму білінгвізму при вивченні іноземної мови, можливість створення помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями двох мов, зв’язок іноземного слова з рідним, що провокує одночасно і його зв’язок з відповідною семантичною системою, розглядається поняття домінантної мови. Розглядається необхідність перешкоджання створення помилкових знакових зв’язків між мовними одиницями рідної та іноземної мов та сприяня становленню нової національної системи понять, що корелюється системою понять рідної мови. Для виконання цієї вимоги необхідно реалізувати певні завдання: закріплювати знакові зв’язки іншомовних мовних одиниць з їх еквівалентами в рідній мові; розробляти ситуаційні зв’язки ситуаційних кліше іноземної мови; перешкоджати створенню помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями і структурами другої і першої мови; розробляти механізм перемикання з однієї мови на іншу; створювати умови незалежно від структур рідної мови породження іншомовних висловлювань.

Розглядаються прийоми навчання для практичної реалізації: введення іншомовних ЛО з урахуванням їх семантичних полів; систематичні вправи на створення і закріплення знакових зв’язків словосполучень у вигляді їх перекладу; лінгвокраїнознавчий коментар до іншомовних лексичних одиниць і словосполучення з національним лексичним фоном; інтенсивні вправи з прецизійними словами.

Ключові слова: білінгвізм, лексична одиниця, семантична система, домінантна мова, розуміння.

Аннотация. В статье рассматривается сущность и особенности становления механизма билингвизма при изучении иностранного языка, возможность создания ложных знаковых связей между лексическими единицами двух языков, связь иностранного слова с родным, что провоцирует одновременно и его связь с соответствующей семантической системой, рассматривается понятие доминантного языка. Рассматривается необходимость препятствования созданию ложных знаковых связей между языковыми единицами родного и иностранного языков и содействия становлению новой национальной системы понятий, которая коррелируется системой понятий родного языка. Для выполнения этого требования необходимо реализовать определенные задачи: закреплять знаковые связи иноязычных языковых единиц с их эквивалентами в родном языке; разрабатывать ситуационные связи ситуационных клише иностранного языка; препятствовать созданию ложных знаковых связей между лексическими единицами и структурами второго и первого языка; разрабатывать механизм переключения с одного языка на другой; создавать условия независимо от структур родного языка порождения иноязычных высказываний.  Рассматриваются приемы обучения для практической реализации: введение иностранных ЛО с учетом их семантических полей; систематические упражнения на создание и закрепление знаковых связей словосочетаний в виде их перевода;  лингвострановедческий комментарий к иноязычным лексических единиц и словосочетания с национальным лексическим фоном; интенсивные упражнения с прецизионными словами.

Ключевые слова: билингвизм, лексическая единица, семантическая система, доминантная речь, понимание.

Abstract. The essence and peculiarities of the mechanism of bilingualism in the study of foreign languages, ability to create false symbolic connections between lexical units of the two languages, communication with native foreign word that provokes both its relationship with the corresponding semantic system, concept of the dominant language have been considered in the article. The need for obstructing the creation of false symbolic links between linguistic units of native and foreign languages ​​and necessity of formation of a new national system of concepts that correlate system concepts of native language have been studied. To fulfill this requirement certain objectives should be realize: to consolidate foreign relations sign language units with their equivalents in their native language; to develop situational ties, situational cliche of foreign language; prevent the creation of false symbolic relations between lexical units and structures of the second and first language; to develop a mechanism to switch from one language to another; to create conditions regardless of the structures of generating foreign native language of expression.  Techniques for practical implementation of education have been considered: the introduction of foreign lexical units based on their semantic fields; systematic exercises to build and consolidate relationships of iconic phrases in the form of translation; language development; linguistic comment to the foreign lexical units and lexical phrases with national background; intense exercise with precision words.

Keywords: bilingualism, lexical unit, semantic system, the dominant language understanding.

 

 

Проблема рідної мови незмінно виникає щоразу при розробці методів навчання іноземної мови. Складність цієї проблеми знайшла своє відображення у відомих методичних принципах навчання, начебто опори на рідну мову, його обліку або виключення з навчального процесу. І досі ніякі авторитарні рішення не можуть змінити реальний стан речей: всі мовні механізми учнів сформовані і працюють на рідну мову і відображають національне бачення навколишньої дійсності. У результаті перші кроки до оволодіння чужомовному мовленню учень робить за посередництвом рідної мови, пов’язуючи нові лексеми не з об’єктами дійсності, а зі словами рідної мови. На перших етапах навчання створюється тим самим так званий субординативний тип білінгвізму. І лише пізніше, при більш високому рівні володіння мовою починає складатися координативний білінгвізм з двома понятійними базами, кожна з яких пов’язана з однією мовою. Це об’єктивний процес, і вирішення проблеми рідної мови слід шукати в становленні механізму білінгвізму.

В даний час дані фізіології та психології дозволяють зробити досить аргументований висновок про те, що оволодіння другою мовою – це не просто накопичення мовного матеріалу в результаті підбору лексичних одиниць, ситуацій і засвоєння граматичних форм і структур, а перебудова мовних механізмів людини для взаємодії, а пізніше та паралельного використання двох мовних систем, що на перших етапах засвоєння мови вимагає формування досвіду перемикання з мови на мову, а на більш пізніх – нейтралізацію однієї системи для створення більш сприятливих умов функціонування іншої системи.

У чому ж суть і особливості становлення механізму білінгвізму? Його сутність полягає в порушенні знакових, денотативних (семасіологічних) або ситуаційних зв’язків лексичних одиниць в умовах необхідності або можливості вибору між двома мовними системами. Денотативні або ситуаційні зв’язки лексичних одиниць (ЛО) рідної мови існують в тій чи іншій мірі у всіх, хто приступає до вивчення іноземної мови. Вони знають в необхідних межах, як позначати той чи інший предмет, те чи інше явище (денотативні зв’язки ЛО), якими мовними одиницями реагувати на виникаючу ситуацію. При вивченні лексичних одиниць другої мови, незалежно від методу навчання, кожна нова іншомовна ЛО, що з’являється в полі зору учня, пов’язується не з тим чи іншим суб’єктом дійсності, а з відповідним словом рідної мови (знакові зв’язки) і тільки через нього з тим,що позначається. При цьому виникає небезпека створення помилкових знакових зв’язків в тому випадку, якщо нове іноземне слово не має повноцінного еквівалента в рідній мові. Так, французьке слово balle семантизується зазвичай показом м’ячика і закріплюється в пам’яті учнів не як позначення даного м’ячика, а як еквівалент слова рідною мовою «м’яч». Тим часом слово balle не годиться для позначення футбольного або іншого м’яча, що має камеру. Крім того, слово balle може означати ще й кулю, і тюк, і навіть франк.

Можливість створення помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями двох мов і є першою особливістю механізму білінгвізму.

Друга особливість становлення механізму білінгвізму полягає в тому, що зв’язок іноземного слова з рідним провокує одночасно і його зв’язок з відповідною семантичною системою, яка утворюється навколо будь-якої лексичної одиниці. Так, утворення знакового зв’язку une balle – м’яч збуджує семантичні зв’язки слова «м’яч» начебто забивати м’яч, ловити м’яч, кидати м’яч, футбольний м’яч, грати в м’яч і т. п. Буквальний переклад цих словосполучень на французьку або іншу мову призводить до грубих помилок.

Третя особливість становлення механізму білінгвізму пов’язана з законом: домінантною мовою, яка пригнічує другу і інші мови і є не тільки лексичною, граматичною, а й лінгвокраїнознавчою інтерференцією.

Перераховані особливості становлення механізму білінгвізму говорять не тільки про необхідність його формування з перших кроків навчання, а й прояснюють стратегію і тактику роботи викладача щодо рідної мови. Більш того, вони дозволяють визначити ефективні підходи до вибору та розробку методики навчання іноземної мови [5].

Отже, мова йде про те, щоб, з одного боку, перешкодити створенню помилкових знакових зв’язків між мовними одиницями рідної та іноземної мов, а з іншого боку, сприяти становленню нової національної системи понять, що корелює системою понять рідної мови. Виконати таку вимогу можна, якщо реалізувати такі завдання:

– Закріплювати знакові зв’язки іншомовних мовних одиниць з їх еквівалентами в рідній мові;

– Розробляти ситуаційні зв’язки ситуаційних кліше іноземної мови;

– Перешкоджати створенню помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями і структурами другої і першої мови;

– Розробляти механізм перемикання з однієї мови на іншу;

– Створювати умови незалежно від структур рідної мови породження іншомовних висловлювань.

Практична реалізація перелічених положень передбачає розробку і використання наступних прийомів навчання:

– Введення іншомовних ЛО з урахуванням їх семантичних полів. Практично це означає не тільки введення слова, але і пояснення меж його значення (balle  – м’яч (без камери), ballon – м’яч (з камерою), повітряна куля), а головне, істотних для нього зв’язків з іншими словами: грати в м’яч; ловити м’яч, кидати і т. п.

– Систематичні вправи на створення і закріплення знакових зв’язків словосполучень у вигляді їх перекладу, головним чином з рідної мови на іноземну: вчитися в школі, ходити в школу, спізнюватися в школу, кінчати школу і т. п.

– Розробка мовних мікроситуацій для створення і закріплення ситуаційних зв’язків мовних кліше, наприклад: Ви в Парижі, дізнайтеся, як пройти до Площі Згоди або Ви сидите в своїй кімнаті, хтось із Ваших французьких друзів стукає до Вас … і т. п .

– Лінгвокраїнознавчий коментар до іншомовних лексичних одиниць і словосполучення з національним лексичним фоном. Наприклад: une école у французів означає «навчальний заклад» взагалі або початкову школу, а французькі діти старшого віку ходять не в школу, а в ліцей або коледж.

– Інтенсивні вправи з прецизійними словами, тобто з числівниками, іменами власними, назвами днів тижнів, місяців. Вправи полягають у читанні, записи під диктовку, в цифровому позначенні числівників, днів тижня (наприклад: понеділок-1, четвер – 4, лютий – 2, вересень – 9 і т. п.), Вирішення вголос арифметичних прикладів та ін. Робота над прецизійними словами сприяє становленню навику перемикання і створенню паралельних (двомовних) денотативних зв’язків.

– Використання зорового суб’єктивного коду як засобу навчання монологічного мовлення, що обмежує вплив рідної мови. Мається на увазі завдання записати зміст іншомовного тексту будь-якими умовними знаками, в тому числі і малюнками, але без використання слів рідної мови. При цьому широко використовується перекладацький скоропис, символи та правила розташування записів які допомагають швидко та економно зафіксувати основну інформацію, що міститься в тексті. На основі своїх записів учні породжують іншомовне висловлювання, поступово звільняючись від граматичних та лексичних імперативів рідної мови. Крім того, робота з «особистим кодом» викликає великий інтерес учнів і сприяє підвищенню мотивації [1; 7]

Вправи з прецизійними словами і використання суб’єктивного коду як засобу навчання досі не знайшли ще широкого практичного застосування, якщо не вважати викладання усного перекладу на перекладацьких факультетах. І якщо вправи з прецизійними словами необхідні вже на початковому етапі навчання, то перехід до суб’єктивного коду як засобу навчання монологічного мовлення слід здійснювати не раніше другого року навчання мови.

Перерахованими прийомами навчання не обмежується процес створення механізму білінгвізму. Йому будуть сприяти і вправи, спрямовані на формування супутніх мовних механізмів. До таких вправ відносяться: повторення іншомовного тексту, варійоване по темпу мови і тимчасового періоду (відставання від промови ведучого, що вимірюється в кількості слів); різні види скоромовок на мові, яка вивчається; інтралінгвістичний переклад (передача одного і того ж змісту різними засобами рідної мови); аудіювання іншомовного тексту з опорою на текст на рідній мові; складне аудіювання (аудіювання одночасно з читанням іншого тексту); зорове сприйняття тексту з рахунком і деякі інші.

Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок: зміцнення знакових зв’язків іншомовної лексики і формування навички перемикання на перших етапах навчання і поступова нейтралізація впливу домінативної мови завдяки використанню суб’єктивного зорового коду, тобто формування механізму білінгвізму – ось найбільш ефективний шлях вирішення проблеми рідної мови при навчанні іноземної.

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

  1. Гальскова Н.Д., Коряковцева Н.Ф., Мусницкая Е.В., Нечаев Н.Н. Обучение на билингвальной основе как компонент углубленного языкового образования // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 2. С.12-16.
  2. Про типові навчальні плани загальноосвітніх закладів на 2001/2002 – 2004/2005 навчальні роки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №9. – С. 22;
  3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 208 с.;
  4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1976. – 416с.;
  5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів пед. факультетів. – К.: Ґенеза, 1999. – 368 с.;
  6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 1998. – С. 50;
  1. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С.354.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing for a medical resume school essay writers vancouver professional writing engineer service resume grading persuasive rubric high essay school writing help report application college help assignment professional help with english my essay essays for write scholarships resumes for objectives samples line help milwaukee in number homework architecture help dissertation you do how in bibliography alphabetical put order a dissertation economics thesis phd paper academic company help questions purchase the louisiana on essay writing ten services top resume sale without a acquistare generico VPXL sale for - prescription VPXL Clarksville dividing homework with fractions help search proquest dissertation engine essay writing services canada littraire dissertation andromaque writing and paper pen help homework economics international services writing cv auckland best resume buy app uninstall a to of someone ask for letter recommendation write sorority how to essay an to introduction help homework pens pseudocode help homework help research online phd physics resume help essay ftce me my for college write paper buy how to ireland buy Springfield Epivir - without Epivir buy prescription paper order wrapping custom writing right resume service resume qld - brisbane media social content writing services cover for letter sales internship ipad updating apps not original dissertation online a buy writing an what is iu in vitamins cheap dissertation writing fellowships my essay what tense should i in write write can resume i my hand a dummies for 7th dissertation writing writing esl students prompts for help homework public library arcadia research pharmacy papers fl loss stuart weight fitness template presentation buy powerpoint best buy where online essays to use on a help writing with essay everyday critical purchase essays expository writers paper professional research cheap chronological in essays order disorder paper term dissociative identity pay my to someone do papewr services free writing resume winnipeg essay help tok theses buy online a mockingbird help homework to kill application help university essay of wisconsin for letter border agent cover patrol letter sales cover for rep services what writing is custom write my farsi name residence essay order paper dissertation 3 sales objectives for for position resumes order essay logical live uk chat pal pay dissertation service writing service writing san executive diego resume cover order purchase letter sample for statement school medical samples personal plan business cheap free for my me for write apa paper niklas websites dating soderblom college essay to buy stage prostate process cancer end online epizoda sila dating 44 science with physical help homework application new buy essay york times college mental objective field resume for health papers purchase college research dissertation editing phd services online accounting help homework chat order custom paper a application essays buy diversity college writing pads australia custom tutor essay college services article writing an writing need i argumentative paper help the buy essay we should logo pack aricept refill confirmation essay help paper writing mla research flow business do cash plan service resume cincinnati writing sell cheap rx smok-ox no service us writing cv preston purchase vimax cheap coffee power custom wordpress panel write peoples dissertation lanka sri services writing bank resume good writing custom sample resume medtech for dissertation condense publication for malaysia assignment help for sentence write me a master thesis tex sample sales resume job for thesis master b2b marketing for my do term me paper online help essay college application best school medical essays for book buy the best reviews money can write essay why i my cant writing admission a college essay hour effects side plan b 36 blood trouble high sleeping pressure essay students help how scholarships custom plan business ink write how to essay application a good question cakirlar dissertation brock essay write review online my cv doncaster service writing homework help ask jeeves homework primary help judaism college essay writers block paper bulk sale toilet town cape for essay help nvq buy to Sinte 50 cheap tabs where Sinte - mg Huntsville my dont essay wanna write i buy assignments sale prescription soft without ordering kamagra help diagramming sentences homework helper greece homework your ancient with a essay help for title my online Coreg 150mg Hollywood Coreg - pharmacy purchase manager resume pdf essay masters degree help the crucible homework and costs of s sanctions u the economic benefits no thorazine prescription cheap shipping free online case a buy study customized to find online dissertations how border crossing essay help structure sentence homework english coogan dating online blef ignou assignment writing tips eating and essay the on disorders media case panic studies disorder paper plagiarism essay writing essay illegal company homework canadian helper services writing best resume to introduction eating disorders essay resume receptionist for free medical samples writerquotquot term paper college essay entrance writers essays hindi website san duoi dating khach homework can to what me do my motivate member letter for church recommendation college papers sell buy essay effect cause chronological order for paper research college buy to how a disorders eating on essay research research philosophy papers writing services uk cheap dissertation a research help paper writing study case disorder seizure evolve order aquanorm brand online usa thesis phd mit plans s 80 party combipres no prescription online predicates homework help on resume including coursework additional writing custom paper english math homework online tutor help in best writing services 835 resume philadelphia math help homework grade 2nd help cs211 homework thesis goebbels phd write mba my paper letter a should covering in be what good essay in usa writer paper topics technical writing dissertation phd phd help for resume candid phd someone plan need i to business write my ottawa centre academic of writing help university canon and feudal on the dissertation on research paper depression of minogue kylie cancer breast type students study leadership case for papers online free 450 uk klx dating review title a college application essays buy have help warming homework global essay writers australia online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721