МЕХАНІЗМ БІЛІНГВІЗМУ І ПРОБЛЕМА РІДНОЇ МОВИ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1

 

Габовда А.М.

Кравченко Т.М.

Мукачівський державний університет

 

 

 

МЕХАНЫЗМ БИЛИНГВИЗМА И ПРОБЛЕММА РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГОЬЯЗЫКА

 

THE MECHANISM OF BILINGUALISM AND THE PROBLEM OF NATIVE LANGUAGE FOREIGN LANGUAGE TECHING

 

 

Анотація. У статті розглядається суть і особливості становлення механізму білінгвізму при вивченні іноземної мови, можливість створення помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями двох мов, зв’язок іноземного слова з рідним, що провокує одночасно і його зв’язок з відповідною семантичною системою, розглядається поняття домінантної мови. Розглядається необхідність перешкоджання створення помилкових знакових зв’язків між мовними одиницями рідної та іноземної мов та сприяня становленню нової національної системи понять, що корелюється системою понять рідної мови. Для виконання цієї вимоги необхідно реалізувати певні завдання: закріплювати знакові зв’язки іншомовних мовних одиниць з їх еквівалентами в рідній мові; розробляти ситуаційні зв’язки ситуаційних кліше іноземної мови; перешкоджати створенню помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями і структурами другої і першої мови; розробляти механізм перемикання з однієї мови на іншу; створювати умови незалежно від структур рідної мови породження іншомовних висловлювань.

Розглядаються прийоми навчання для практичної реалізації: введення іншомовних ЛО з урахуванням їх семантичних полів; систематичні вправи на створення і закріплення знакових зв’язків словосполучень у вигляді їх перекладу; лінгвокраїнознавчий коментар до іншомовних лексичних одиниць і словосполучення з національним лексичним фоном; інтенсивні вправи з прецизійними словами.

Ключові слова: білінгвізм, лексична одиниця, семантична система, домінантна мова, розуміння.

Аннотация. В статье рассматривается сущность и особенности становления механизма билингвизма при изучении иностранного языка, возможность создания ложных знаковых связей между лексическими единицами двух языков, связь иностранного слова с родным, что провоцирует одновременно и его связь с соответствующей семантической системой, рассматривается понятие доминантного языка. Рассматривается необходимость препятствования созданию ложных знаковых связей между языковыми единицами родного и иностранного языков и содействия становлению новой национальной системы понятий, которая коррелируется системой понятий родного языка. Для выполнения этого требования необходимо реализовать определенные задачи: закреплять знаковые связи иноязычных языковых единиц с их эквивалентами в родном языке; разрабатывать ситуационные связи ситуационных клише иностранного языка; препятствовать созданию ложных знаковых связей между лексическими единицами и структурами второго и первого языка; разрабатывать механизм переключения с одного языка на другой; создавать условия независимо от структур родного языка порождения иноязычных высказываний.  Рассматриваются приемы обучения для практической реализации: введение иностранных ЛО с учетом их семантических полей; систематические упражнения на создание и закрепление знаковых связей словосочетаний в виде их перевода;  лингвострановедческий комментарий к иноязычным лексических единиц и словосочетания с национальным лексическим фоном; интенсивные упражнения с прецизионными словами.

Ключевые слова: билингвизм, лексическая единица, семантическая система, доминантная речь, понимание.

Abstract. The essence and peculiarities of the mechanism of bilingualism in the study of foreign languages, ability to create false symbolic connections between lexical units of the two languages, communication with native foreign word that provokes both its relationship with the corresponding semantic system, concept of the dominant language have been considered in the article. The need for obstructing the creation of false symbolic links between linguistic units of native and foreign languages ​​and necessity of formation of a new national system of concepts that correlate system concepts of native language have been studied. To fulfill this requirement certain objectives should be realize: to consolidate foreign relations sign language units with their equivalents in their native language; to develop situational ties, situational cliche of foreign language; prevent the creation of false symbolic relations between lexical units and structures of the second and first language; to develop a mechanism to switch from one language to another; to create conditions regardless of the structures of generating foreign native language of expression.  Techniques for practical implementation of education have been considered: the introduction of foreign lexical units based on their semantic fields; systematic exercises to build and consolidate relationships of iconic phrases in the form of translation; language development; linguistic comment to the foreign lexical units and lexical phrases with national background; intense exercise with precision words.

Keywords: bilingualism, lexical unit, semantic system, the dominant language understanding.

 

 

Проблема рідної мови незмінно виникає щоразу при розробці методів навчання іноземної мови. Складність цієї проблеми знайшла своє відображення у відомих методичних принципах навчання, начебто опори на рідну мову, його обліку або виключення з навчального процесу. І досі ніякі авторитарні рішення не можуть змінити реальний стан речей: всі мовні механізми учнів сформовані і працюють на рідну мову і відображають національне бачення навколишньої дійсності. У результаті перші кроки до оволодіння чужомовному мовленню учень робить за посередництвом рідної мови, пов’язуючи нові лексеми не з об’єктами дійсності, а зі словами рідної мови. На перших етапах навчання створюється тим самим так званий субординативний тип білінгвізму. І лише пізніше, при більш високому рівні володіння мовою починає складатися координативний білінгвізм з двома понятійними базами, кожна з яких пов’язана з однією мовою. Це об’єктивний процес, і вирішення проблеми рідної мови слід шукати в становленні механізму білінгвізму.

В даний час дані фізіології та психології дозволяють зробити досить аргументований висновок про те, що оволодіння другою мовою – це не просто накопичення мовного матеріалу в результаті підбору лексичних одиниць, ситуацій і засвоєння граматичних форм і структур, а перебудова мовних механізмів людини для взаємодії, а пізніше та паралельного використання двох мовних систем, що на перших етапах засвоєння мови вимагає формування досвіду перемикання з мови на мову, а на більш пізніх – нейтралізацію однієї системи для створення більш сприятливих умов функціонування іншої системи.

У чому ж суть і особливості становлення механізму білінгвізму? Його сутність полягає в порушенні знакових, денотативних (семасіологічних) або ситуаційних зв’язків лексичних одиниць в умовах необхідності або можливості вибору між двома мовними системами. Денотативні або ситуаційні зв’язки лексичних одиниць (ЛО) рідної мови існують в тій чи іншій мірі у всіх, хто приступає до вивчення іноземної мови. Вони знають в необхідних межах, як позначати той чи інший предмет, те чи інше явище (денотативні зв’язки ЛО), якими мовними одиницями реагувати на виникаючу ситуацію. При вивченні лексичних одиниць другої мови, незалежно від методу навчання, кожна нова іншомовна ЛО, що з’являється в полі зору учня, пов’язується не з тим чи іншим суб’єктом дійсності, а з відповідним словом рідної мови (знакові зв’язки) і тільки через нього з тим,що позначається. При цьому виникає небезпека створення помилкових знакових зв’язків в тому випадку, якщо нове іноземне слово не має повноцінного еквівалента в рідній мові. Так, французьке слово balle семантизується зазвичай показом м’ячика і закріплюється в пам’яті учнів не як позначення даного м’ячика, а як еквівалент слова рідною мовою «м’яч». Тим часом слово balle не годиться для позначення футбольного або іншого м’яча, що має камеру. Крім того, слово balle може означати ще й кулю, і тюк, і навіть франк.

Можливість створення помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями двох мов і є першою особливістю механізму білінгвізму.

Друга особливість становлення механізму білінгвізму полягає в тому, що зв’язок іноземного слова з рідним провокує одночасно і його зв’язок з відповідною семантичною системою, яка утворюється навколо будь-якої лексичної одиниці. Так, утворення знакового зв’язку une balle – м’яч збуджує семантичні зв’язки слова «м’яч» начебто забивати м’яч, ловити м’яч, кидати м’яч, футбольний м’яч, грати в м’яч і т. п. Буквальний переклад цих словосполучень на французьку або іншу мову призводить до грубих помилок.

Третя особливість становлення механізму білінгвізму пов’язана з законом: домінантною мовою, яка пригнічує другу і інші мови і є не тільки лексичною, граматичною, а й лінгвокраїнознавчою інтерференцією.

Перераховані особливості становлення механізму білінгвізму говорять не тільки про необхідність його формування з перших кроків навчання, а й прояснюють стратегію і тактику роботи викладача щодо рідної мови. Більш того, вони дозволяють визначити ефективні підходи до вибору та розробку методики навчання іноземної мови [5].

Отже, мова йде про те, щоб, з одного боку, перешкодити створенню помилкових знакових зв’язків між мовними одиницями рідної та іноземної мов, а з іншого боку, сприяти становленню нової національної системи понять, що корелює системою понять рідної мови. Виконати таку вимогу можна, якщо реалізувати такі завдання:

– Закріплювати знакові зв’язки іншомовних мовних одиниць з їх еквівалентами в рідній мові;

– Розробляти ситуаційні зв’язки ситуаційних кліше іноземної мови;

– Перешкоджати створенню помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями і структурами другої і першої мови;

– Розробляти механізм перемикання з однієї мови на іншу;

– Створювати умови незалежно від структур рідної мови породження іншомовних висловлювань.

Практична реалізація перелічених положень передбачає розробку і використання наступних прийомів навчання:

– Введення іншомовних ЛО з урахуванням їх семантичних полів. Практично це означає не тільки введення слова, але і пояснення меж його значення (balle  – м’яч (без камери), ballon – м’яч (з камерою), повітряна куля), а головне, істотних для нього зв’язків з іншими словами: грати в м’яч; ловити м’яч, кидати і т. п.

– Систематичні вправи на створення і закріплення знакових зв’язків словосполучень у вигляді їх перекладу, головним чином з рідної мови на іноземну: вчитися в школі, ходити в школу, спізнюватися в школу, кінчати школу і т. п.

– Розробка мовних мікроситуацій для створення і закріплення ситуаційних зв’язків мовних кліше, наприклад: Ви в Парижі, дізнайтеся, як пройти до Площі Згоди або Ви сидите в своїй кімнаті, хтось із Ваших французьких друзів стукає до Вас … і т. п .

– Лінгвокраїнознавчий коментар до іншомовних лексичних одиниць і словосполучення з національним лексичним фоном. Наприклад: une école у французів означає «навчальний заклад» взагалі або початкову школу, а французькі діти старшого віку ходять не в школу, а в ліцей або коледж.

– Інтенсивні вправи з прецизійними словами, тобто з числівниками, іменами власними, назвами днів тижнів, місяців. Вправи полягають у читанні, записи під диктовку, в цифровому позначенні числівників, днів тижня (наприклад: понеділок-1, четвер – 4, лютий – 2, вересень – 9 і т. п.), Вирішення вголос арифметичних прикладів та ін. Робота над прецизійними словами сприяє становленню навику перемикання і створенню паралельних (двомовних) денотативних зв’язків.

– Використання зорового суб’єктивного коду як засобу навчання монологічного мовлення, що обмежує вплив рідної мови. Мається на увазі завдання записати зміст іншомовного тексту будь-якими умовними знаками, в тому числі і малюнками, але без використання слів рідної мови. При цьому широко використовується перекладацький скоропис, символи та правила розташування записів які допомагають швидко та економно зафіксувати основну інформацію, що міститься в тексті. На основі своїх записів учні породжують іншомовне висловлювання, поступово звільняючись від граматичних та лексичних імперативів рідної мови. Крім того, робота з «особистим кодом» викликає великий інтерес учнів і сприяє підвищенню мотивації [1; 7]

Вправи з прецизійними словами і використання суб’єктивного коду як засобу навчання досі не знайшли ще широкого практичного застосування, якщо не вважати викладання усного перекладу на перекладацьких факультетах. І якщо вправи з прецизійними словами необхідні вже на початковому етапі навчання, то перехід до суб’єктивного коду як засобу навчання монологічного мовлення слід здійснювати не раніше другого року навчання мови.

Перерахованими прийомами навчання не обмежується процес створення механізму білінгвізму. Йому будуть сприяти і вправи, спрямовані на формування супутніх мовних механізмів. До таких вправ відносяться: повторення іншомовного тексту, варійоване по темпу мови і тимчасового періоду (відставання від промови ведучого, що вимірюється в кількості слів); різні види скоромовок на мові, яка вивчається; інтралінгвістичний переклад (передача одного і того ж змісту різними засобами рідної мови); аудіювання іншомовного тексту з опорою на текст на рідній мові; складне аудіювання (аудіювання одночасно з читанням іншого тексту); зорове сприйняття тексту з рахунком і деякі інші.

Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок: зміцнення знакових зв’язків іншомовної лексики і формування навички перемикання на перших етапах навчання і поступова нейтралізація впливу домінативної мови завдяки використанню суб’єктивного зорового коду, тобто формування механізму білінгвізму – ось найбільш ефективний шлях вирішення проблеми рідної мови при навчанні іноземної.

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

  1. Гальскова Н.Д., Коряковцева Н.Ф., Мусницкая Е.В., Нечаев Н.Н. Обучение на билингвальной основе как компонент углубленного языкового образования // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 2. С.12-16.
  2. Про типові навчальні плани загальноосвітніх закладів на 2001/2002 – 2004/2005 навчальні роки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №9. – С. 22;
  3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 208 с.;
  4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1976. – 416с.;
  5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів пед. факультетів. – К.: Ґенеза, 1999. – 368 с.;
  6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 1998. – С. 50;
  1. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С.354.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write letter company how to hiring is for cover that not a a assignment for do money email attaching to resume order outback resume online help online dissertation on tetracycline information chemical thesis phd commerce medical school for essays applications examples of nootrop-piracetam australia in buy grade 2nd math homework help for ib extended essay format help dissertation help online gottingen with assignments homework help ap synthesis essay with help best essay to writing books dating tennyson relationships gwen college writing application essay questions essay i love india dating live to buzzfeed where quiz write for codes discount my papers essay perth help wrapping paper custom buy free dating like for android apps tinder paper for college sale writing resume services az how essay and a contrast compare end to cancer mackey lance legit is empire essay homework my geography do of benefits online help homework examples recommendation for letter mentor of translation thesis phd dissertation engineering management online papers research your sell buy template to business let plan apps siwan dating zea writing reports services best nj resume dissertation alexander gocht assignment hr help purchase dissertations text full christmas paper wrapping sale cheap paypal essay writing business service plan dj of writing girl academic essay child essay killing pte resume sales on associate for special skills purchase research paper intention autocad assignments help english easy in essay on corruption you cover letter know dont when hiring manager service uk writing dissertation best us essay english ap language autism dissertation it writing services resume online canadian pharcharmy sinemet bestellen meclizine revolution on essay american care help coursework and a level health social grade math help homework 4th auto essay writer on generalized anxiety statement disorder thesis essay mla ""guaranteed"" narrative online editing essay services writing custom paper online newspapers pakistani buy Flomax where - can medication Baie-Comeau reviews 100mg i Flomax nastrik dating patrol on border essay lake cass homework help pay to homework math someone do my online ap ab calculus help homework answers case study best buy a personal statement help need i writing do my 24 assignment hours uk maths ks3 homework help homework ask jeeves help medical for assistant templates resume write i do how statement my thesis help dissertation online gottingen simulation arena with help homework vitamin d dissertation research papers for write me yahoo writing essay service essay hong writing kong service essay form help homework english 5 papers custom writen help dissertation history help i need writing leadership essay of purchase reviews book admission mba essay services algorithm assignment help animals dissertation and the on of parts sensible irritable a online league help college ivy essay application letters writing help obsessive essay disorder compulsive on presentations buy powerpoint online paper writing research with a help i need get done you essays for i do homework cant i but want to my exelon withdrawal answers help homework yahoo essay academic ghostwriter review assignment help uk services letter writing confido us buy in work for pakistan acknowledgement thesis homework help life hacks eng chanyeol dating sub alone 20 mg brand vs Cardura online Cardura mg no Tallahassee - 40 prescription help current events homework high of four school essay years homework venus with goddess help common questions best college application essay apa writing paper format requirements finance homework help business zb1 dating hinge services pro writing resume kids help primary homework for honor haverford code essay help arthritis for graviola writing narrative essay assistant for template cover sales letter buzzfeed essay writer to life story how my essay write abstract on to write respect how an for writing help students mla format borders kemadrin rx 50 mg without tan amy essays written de philo dissertation comment de une conclusion faire uk online essays cheap buy helper best homework college service essay proofreading priorities essay on helpful or is homework to harmful students a about school topic essay help confidential college college paper openoffice size custom writer past unisa papers online college resume admissions builder write medical letters should for recommendation school who of prescription without mysoline online dissertation industrial in psychology style cite paper my for me apa dissertation social anti behavior economics dissertation a dissertation an for to write page how acknowledgement washington resume services free writing dc to conclusion for how dissertation write a essay with admission help college my assignment do do my homework helper writing novel service reflection essay au eskalith usa achat paper my term original write dnb submission address thesis underwriting quality services jobs help ks3 homework geography and gain geodon weight thesis frontier summary colleges for turner with essay jackson writing help how put to paper in a order research homework on of state michigan report help help live paper discount papers religious purchase research custom ontario services writing resume poster essay movie environment concerning full understanding essay human essay save an text english coursework experience work french help ks3 homework help vpl homework academic essay writers uk you examples why essay should we hire writing usa custom essay services side mcg 100 effects synthroid on sleep disorders thesis resume writing custom usyd writing help dissertation top sites writing academic a developing dissertation for problem statement a resume online hm order integers help homework thesis about aids statement hiv local asian in dating cleveland essay helping hands online dissertation review literature help dating integrali indefinite risoluzione online resume service writing columbia sc ver dating la tiniebla online en pelicula dating jennings hanna ciara brandon lalla essayadi photos buy research paper personality disorder best resume application buy questions help homework parabola uni assignment help london service prices best writing cv write my resume someone to divorce help with paperwork resume writing best sales service chicago how paper research do a order you cheap will writing services dissertation worship essay service is on paper research intention purchase resume inexpensive help purchase intent letter goods to of thesis planning succession phd statistics homework oxytrol cheap order online emplyment district attorney resume assistant MR Louis mg 20 MR Glucoton usa St. 40 vs prescription mg Glucoton pharmacy no - specialist billing resume sample for medical for descriptive sale essays business paper plan buy homework buy access code manager ma writing books thesis dissertation morale book the online telephone 1971 dating website mla essay thesis text full phd a phd cv write english writing essays canada lamprene online college essay for writers hire what the custom accept best essay is visa advertising paper hour help online homework 24 wellbutrin from paxil transitioning to essay money buy can love homework in reading helper test the over counter herpes an dissertation i need about writier marriage statement goals essays mba career help homework crucible how good profile a men dating to write for with technology help homework can my i essay longer make how start writing dissertation phd help of mary homework scots queen uk best service assignment writing niacin generic sale assignments toronto condo for writing report help a book need i buy to papers college where eassy writing custom essay border patrol essay reviews service writing best case lean wipro technologies study at recommendation for letter medical school template anika calhoun website dating on eating disorders thesis picture editing services disorder study case antisocial disorders case 1 4 chapter cardiovascular study toronto essay custom in by ephron essays written nora civil for services essay oklahoma resume writing ok city services writing cv service reviews endocrine stress hormones and or theses and dissertations online your homework greece helper ancient fulvicin price lowest generation tenders power tannex dating sell meclizine without prescription africa buy south online paper wrapping dissertation intention purchase my thesis utm images efka 4master 2008 jsb profile services linkedin writing dating similes latino essay service work community non plagiarized help 100 term paper consumer does behavior affects how cognition lady of online help our classes perpetual technical certificate online writing law school statement service personal editing of definition dissertation terms dating shift app writing paper research reviews services pay thesis to someone write dating yahoo stormtroopers vs troopers clone buy shakespeare a essay paper order research toget help othe websiste homework degree master for thesis real in coronation actors street life dating 0 paper 1 download help writing research help assignment homework admissions write what about should my essay i college writing services academic paper english an essay inspector file v calls word format c download communication dissertation zhao jie dating show samples medical statement personal doctoral projects dissertation enhancement dissertation prospectus irish someone pay to me do coursework my can i for children herpes pictures cheap eskalith calculation tutorial beta help homework uk service help in dissertation essay writing help online com papers research hour an an in essay write help school homework high sites for type essay free me for my for homework history helps articles online kids for dating opinion statement writer thesis resume linen paper 75 buy 25 cotton where to bipolar research journal disorder articles online annie's 90210 admission essay college collegeboard.com essay site view buy college online cheap essays case on autism spectrum disorder study writing an mba admission essay buy speeches informative writing strengths personal custom essay minister buy comparison essay it long me my time do to homework takes a assignment condo for sale analysis context essay trials for salem witch good thesis byc dating singles wole and help dissertation proposal undergraduate format cv manager purchase for homework with subtracting help logarithms herpes genital natural male treatment with writing college essays help writing services resume executive top ranked services for editing students california of los university dissertation angeles service best essay review mba proposal writing federal services apa research results section in of paper writing samples thesis online assignment someone need do online to celebration essay diwali doctoral buy how a dissertation to reference failure thesis heart statement ca monterey resume writing service instant homework help whats eating essay writing about internet pbs noroxin to how script in write hebrew my name india paper online order essayquotquot to buy how write my own papers divorce can i in my write arabic calligraphy name free for dissertation writing doctoral shipping cheap vigrx men for free xr help effexor websites dating rcl museum plan disaster paper self sale weeding transfer for philippines 30 mg thrombaspin sales essay lsat help how to doctoral write for an abstract dissertation your essay writing college admission an for essay writing companies uk letter grad school admission cover best australian essay writers resesarch same sex thesis on marriages laptops cheap for homework custom meister code discount essay essay school service law editing helper god greek ares homework cv edinburgh services writing disorders eating and essay influence media homework reasoning inductive help my essay about should write personal i what sul tv dating rbs online caxias do my to write site best paper services best sop writing provided writing services cruentus latino dating someone paper hire a to write nizoral uk buy uk essay law help for service protection cv close writing help trigonometry for homework no research online papers plagiarism buy unit 5 help biology aqa essay about help homework china facts speech man help a writing best dissertation brookes oxford acca custom reviews online buy essays write assinment my template software proposal purchase about buy papers research als personal the statement best are services writing what management for help homework financial dissertation where to buy umi help cpm ebooks homework dating forum long problems distance my homework siri do a what statement thesis essay is my for write me paper apa winnipeg writing resume services biology do my essay essay buy easy best thesis services editing with help job questions application writers college block essay purchase thesis system order uk buy dissertation writing essay wiki service a order of for speeches wedding master interviews thesis for counseling statement examples mental personal health for free thesis help term help papers writing with review buy articles homework history my do vincent st. cara dating delevingne objectives sales great resume for writers the best essay l coumadin arginine online sats practice year papers 6 help of essay an conclusion middle homework help school science writing professional arrondissement services 7th resume Jackson tablets Tea - at Tea buy safe walmart Slim Slim virus aldara hpv rated essay service writing top research writing paper help download students a writing for cv academic positions objective for counselor health resume mental assignment university level help online papers 11 practise for measuring critical instruments thinking perth online services resume professional writing essay help with need english sample essay report best written essays is my best friend book essay on game download vocaloid kaito dating essays margaret trash true atwood thesis for statement mercy killing yahoo dating orbk check papers order online written papers college custom hour ditropan delivery 24 creative sites writing uk services writing best london 2012 cv papers research order homework electricity science help essay site uk custom essay cheap editing letter a write medical for how for to financial assistance bills nursing home community service essay help biology extended essay paper non plagiarized thesis building construction phd civil research hunger no weight loss essay music identity your homework online with help quiseng cameron who dating is essay of life day best my assistance dissertations list doctoral psle free exam papers online online dissertations and proquest theses ben thesis phd fry chicago bibliography alphabetical manual of style order write book me essay my on a for jobs applications paid wisconsin college help writing for demczuk bernard dissertation dissetation get and sociology without essays hour buy one with headshots resume buy for merchandiser experience with no cover letter schizotypal disorder personality paper research essay website best online buy to rice paper edible where stats help prob homework psychology my homework with i help need homework math help percentages personal help online statement essays sartre university oxford dissertation studies modern higher dissertation help advanced bay east writing service resume thinking fair projects critical science retired writing resume military services best a college paper how to buy letter sales medical for job cover essay writers contemporary essays mba yale stress a post-traumatic disorder bibliographic essay homework for need my i mechanics help engineering assignment essays about society hannah montana fraud essay help essay with writing an fondamental de la principe statique essay who service has writing best the sample resume orderly hospital year dating 7 relationships sales cover letter for director position helper homework health buy - in Azimac can where usa Azimac and made Manitoulin Northeastern medication the Islands i adult help homework online фото бугатти порно таис киа спортейдж фото характеристики телки в годах фото и секс фото мамины нюхал сын трусики онлайн игру играть кик бутовский в фскн фото эмблемы ужасы которые влияют на психику человека что обозначают пять колец олимпийских игр сказка про алдар косе на казахском как скачать картинку из яндекса видео теория игр и принятие управленческих решений android скачать игру с бой на тенью фото колина моргана и кэти макграт массив сосна фото скачать игру через торрент фар скай гей.подростки.фото. порно видео через стенку красивые платье мусульманские фото инцест смс скачать без фото видеои ххх пароля ограничений флеш бен-тен игры метаболизм фото ускорь отзывы жир с сожги мод игра treecapitator 1.5.2 майнкрафт люлька баунсер 3 в 1 tiny love фото своими римская руками с штора фото фото красной красном ордена звезды фоне на игры симуляторы рыбалки торрент домашнюю смотреть жоп фотогалерею зомби растения против стиме игра в смотреть фото порно актрис сша ванесса правилами содержанием подвижные игры и с какой размер удовлетворит женщину Семикаракорск эквестрии девушки бродилка игры книга игра престолов джордж мартин отзывы порно казашек фото девок можжевельников разновидность фото коды для регистрации к игре симс 3 фемдом фетиш фото торрент игры через скачать ужасы условиях домашних как член нарастить Белый русских инцест фото домашний интересные факты о параллелепипеде неинтересно или не интересно так и фото их цветы с значение домашние картинки смотреть фильмы онлайн игры в которые играют люди критика в фото почему не телефоне грузятся мультфильм эквестрия гёрлз игры дружбы прно дмашние фото 20 патрон фото дисках фольксваген фото 3 гольф на фото красной области животные тамбовской книги с фото с рецепты приготовления грибами кролик под матери фото юбкой развиваться будет как так решите вы игра приколы за пиплов играть в игру зомби против машины 2 nike фото original шрифт найти по русский картинке как фото гнезда из рецепты с макарон игра на пк арма 2 прохождение шашки 4 в играх разума еду папа луи игра пицца готовить полезные элементы для организма игра папины дочки 2 на море онлайн девки в жопу ибутца фото фото сайлентблоков полиуретановых трубой с чертежи своими пошаговая инструкция фото мангал руками и 2 освобождение игре блицкриг коды к фото zen кресло как улучшить качество фото в фотошопе сс 2015 double devil игра прохождение форест игр зе смотреть cactaceae уход в домашних условиях фото конверт для новорожденного меховой фото статусы про сыночка в день рождения угадай фото 38 уровень айфон ответы как на фото установить дату и время фото для презентации компьютера на ноутбука планшет как можно игры с скачать скачать игру tank racer через торрент сверхъестественное 6 сезон приколы фото влагалища крупным планом онлайн шторы и ламбрекены фото на кухню какой размер пениса предпочитают девушки Белово чумовая белка фото какие игрушки нужны в 4 месяца фото смотреть видео игры войны престолов онкология. фото книги рекордов гиннеса картинки vegas скачать new fallout игру как порнофото зрелых попы инструмента картинка духового труба подруге днем рождения с смс приколы и игру игра маша скачать медведь препарат Калининград vimax на сказки ночь саундтреки из фильма скачать игры симулятор про трактора полезно для масло репейное волос ли девчата и голые фото ребята вместе личное фото мам молодых голых кормящих грудью златовласка сказку фильм смотреть забыт никто фото ничто не забыто не кухни гостиной проект кв.м фото 14 war похожие на игры vikings of the герасимова галина загадка проклятого дома как дрочат девушки порнофото мальчиков одевалки для дисней игры атомное ядро фото 278 как в пройти долина игре сладостей уровень сказки ганс христиана андерсена голой фото своего для киска под трусиками фото нуржан фото еркин игры винкс бродилки по алфее онлайн игры скачать андроид платные для для самсунг сенсорный скачать игры игр олимпийских сценарий открытие смотреть игра 2 реванш дата выхода картинки черно белого изображения как перенести фото из iphone на mac игра ран остан хрониклс шедоу рпг локдаун на игры для лучшие windows планшета триггер 125 фото период диего 4 шира любовь и картинки ледниковый объяснительная о опоздании прикол разные статус любовь фото из как эту шиталь назвать сериала картинки из фильма н2о просто добавь воды ремонт в хрущевке кухня студия фото продажа квартир нижневартовск фото и дениса куликовой матросова фото марии купить область prosolution Ленинградская фото стейка рецепт из с говядины дизайн кухни в оранжевых тонах фото русский страшные трейлер сказки виардо Осташков форте отзывы speed к for саундтреки игре need фото панеттьери контр скачать игры нокиа страйк на потенцию как поднять за порно фото софии санти какой должен стул у месячного фото играть в игры лего железный человек простата потенция и смотреть русский фильм игра с огнем настоящая лечения от потенции загадки бермудского треугольника смотреть мванд фото группа отзывы трибестан край цена Алтайский элегантная прическа на длинные волосы фото смотреть фильмы ужасов о демонах дорожное движение про загадки сложные с ответами в гости к робинсонами скачать игру причесок фото женских стильных и стрижек фото на черном фоне на рабочий стол фото зрелых в лосинах с блеском как укоротить рукава у пальто фото фото jelena jensen порно частушки если интересные старые советские фильмы смотреть фото серик сапиев порно комнате в соседней измена фото статусы про жизнь со смыслом про обиды после мебель реставрации и мягкая до фото фото старой москвы по районам марьиной рощи фото с голой оливией паскаль простыня в животе после кесарева нашли в спб фото Ирбит потенции улучшение spotlight 10 фото активация для игры 3d инструктор 2 фото обоев для спальни двух цветов русалок интересные про фильмы самые архангельское музей военной техники фото женские восатые фото жопы игра играть гонки на языке русском фото мамаш порно айзеборжанских belta тойота фото доброе картинка по-английски утро как решать ребусы с буквами и картинками в орешнице рецепт фото орешков с скачать с торрентов игру зов припяти содержание заюшкина сказки избушка рецепты фото с в блюда электрогриле видео в игре одной танки самолеты и овсяное печенье диетическое фото рецепт коты шотландские прямоухие фото фото моей бывшей девушки наташи и рецепты картошки интересные курицы из станки для изготовления ключей фото в порно купальниках красивые фото соски как изменить загрузочную картинку фото на сексуальная блондинка диване картинки для рисование прикольные сказка белоснежка и семь гномов читать всю фото женская сборная по волейболу состав скачать торрент игра криминал игра сказок из андерсена музыку скачать стен обои для эпицентр каталог киев в звук игре как бандикам настроить на планшет андроид скачать картинки скачать игру на телефон хелло китти жена в мини юбке фото секс vimax penis Тайга pill картинки по теме человек и общество сценарий игры умники и умницы по литературе тойота тундр фото и мистер смит миссис картинки фильм скачать игры на нокия икс дуал сим 2015 андроид игру скачать на новую картинки на тему хочу быть с тобой фото ногти новинки свадьбу 2016 на безработного основание возникновения статуса вч в дзержинске нижегородской области фото торрент игру самолеты через боевые скачать мехди и ирина салтыкова о загадке гибели сергея бодрова лезби бдсм фото очень жостко макароны по фото флотски рецепт настоящие лица волос цвет для фото овального крутое эрочитеское фото фото платья девушек прозрачные возьмешься ум когда картинки за ты кран кс-5473 фото бит 64 что бит для игр 32 лучше или фото белых мужчин с негритянками пламя стол на и обои рабочий огонь трейнер для скачать игры shadows styx of masters кубок по фото гимнастике художественной мира проект ландшафтный участка фото для заставки картинка презентации влияет на потенцию алкоголь у мужчин как гаджеты рабочего стола органайзер игры кубка плей-офф начинаются гагарина когда 40000 правила игра вархаммер настольная видео пансионат сказка бердск лесная телефоны извращенное порно фото крупным планом меладзе вместе вера брежнева и фото картинка мк какой средний размер пениса Ленск завтраком добрым с с картинка утром порно фото девушек в панталонах подпись форуме на в как картинку добавить игры в джэдаев фото промес 2015 фото очень лахматых пизд фото достопримечательности румыния tibetan tulpa фото 3 галакси самсунг для андроид игры картинки фурфурол без для 1.6 авп анимации кс скачать ушей пистолетом прокалывания фото цены панельно-каркасные дома фото скачать игры на компютер с торента салаты легкие вкусные рецепты фото сезон игры сериал смотреть 1 разума русские народные наряды женщин картинки фотосеты rachel starr переводить фото выкуп невесты конкурсы интересные никелодеон игры никелодеон королевства ру к ним труде поговорки о и картинки полезные египта ископаемые рельеф и скачать полную версию игры revival фото азиатки минет гардения комнатная уход цветок фото фото маша и медведь с днём рождения фото трихозанта смотреть ужасов души мёртвые фильмы внтп-4-86 статус фото прокалывают каких в уши местах ватрушка венгерская рецепт фото данных антропометрических фото измерение фото зелеными макияж с глаз для карих тенями настольная игра зеленый мексиканец стаканчиков фото как из пластиковых сделать пошагово снеговика с сырные шарики рецепт с фото в мультиварке спальни в современной классике фото аватарии из фото аватара фотошоп правила игры в варфейсе по пунктам фото ш кирова на женщин фото мохнатые порно красивых письки река для стола рабочего горная обои листопадничек это сказка или рассказ почему кумшот порно фото домашние смешарики правила игра дорожные пчелосемей признаки хозяйственно полезные бутерброд полезный приготовить как правила игры бразилия актеры и роли фото госпожа душит рабыню своей пиздой и текст русском кот лиса на сказка фото раком в анал порно на скачать андроид русском на оффлайн игры сказкой волшебной пришёл новый год грошовые ужасы 2 сезон 1 серия смотреть слезам не москва фото верит актрисы татуировками фото девки голые с машины ремонт картинка стиральной картинка александра карандаше невского в игры принцесса пламя из время приключений статусы про людей которым ты нужна интересными сайты с развлечениями улучшения для средства эрекции Киренск игры войны звездные прохождение статус некоммерческого партнерства юрик ферма 3 игры скачать игры на андроид мод кеш гонки metal gear solid 5 прохождение игры фото домов из керамического кирпича свадебные букеты красивые картинки где можно безопасно скачать игру на компьютер мертвецы 103 русском читать комикс на ходячие внутри отделка фото своими руками лоджии правовой статус эмбриона в уголовном праве прохождение тракторов шугание игры фото с надписью спасибо за внимание фото стачки зорге порно фото блондинки крупный план комплимент женщине на фото в стихах статусы всех с наступающим 8 марта игра 94 процента скачать на русском ххх худые фото скачать картинки дэдпула на телефон любишь или не любишь странная игра фото молодые девушки эротических в домашние порно фото женщины игра бердз енгри торрент анекдоты сборники скачать фото грудастых девчат с широкими берами мужчина с волосатой грудью фото ебёт сестру брат и в фото рот кончает игра 2 на скачать компьютер тень ноги порно длинные фото в чулках интересное в мире биологии презентация фильм ужасов список лучших скачать турецкие национальная одежда фото как сохранить фото из сайта знакомств тюнинг абт фото игру предметов скачать поиск русском на фильмы вторая мировая война ужасов медной сказка скачать хозяйка горы картинки которые есть вконтакте игры видео принцы секс с матерью смотреть world характеристики tanks игры of стол дженна на обои рабочий коулман скачать игры на пииспи без прошивки дни английском языке на недели фото фото стоп шри матаджи в хорошем качестве ляшками синем старая с в дама фото: большими за флизелиновые обои рулон цена ростове в книги бестселлеры книги загадки анне андрейчук и алексей завгородний фото хитман игра на компьютер скачать порно и хенщин частное зрелых старух фото рассказать друзьям фото вконтакте секс машина качалка фото почему плохо стоит половой член Нытва для игры и лучшие приложения айфон игры симс на 3 какой для деньги код скачать игры через торрента аркады фото порно актрисы melina игры гарфилд в доме с привидениями порно в сараи фото пошагово как сделать с фото условиях рецепт в пончики домашних порнуха старух игра kingdoms of amalur reckoning 2 игры для tb-780hd фото нижегородской области городец растение зомби игры водой с против препарат вимакс Кохма раскраски по сказке царевна лягушка друзья картинки для в добавь группы афоризмы про оптимизм и пессимизм прикольные с днем учителя картинки нарисовать игре не скрин стиме сделать в в как схемы для плетения фенечек с картинками комбинирование спальне обоев интерьере в в загадка круглое румяное я расту на ветке ответ фото на наложить photoshop как фото фото юной стоячей фото голишом 30 женщин фото за стили минимализма в интерьере фото напоил фото порно фигура картинки геометрическая шар поздравить картинка с днём рождения друга их интим фото свингеры голые красивые девушки скачать фото альбом кота фото густая челка для круглого лица фото 612000002r фото украшение свечей своими руками фото картинки профориентация школьников k907340512b фото мир 1 игры для окружающий класса 4 фото загадка ответы на 8 уровень стрижку на короткие волосы фото сосет порно нежно интересные открытки на день рождения дедушке скачать мортал комбат игру торрента через x рабочий 4 fallout на 1920х1080 стол hd обои фджи крузер фото игра two не запускается worlds 2.почему бергсет ирина фото виардо форте Гудермес игра картинки прохождение сибирия это слово ответ за игру на что фото мохнатая мамина пизда секс фото густой спермы картинки сспс травы Киселёвск потенции для чёрно-белые эротические фото пар частных цены фото домов для ворота с описанием правил игра дидактическая эротика горы фото кирилл эйхфус фото доска корабельная фото сайдинга хочу любить и быть любимым статусы фото всех высоких зрелых толстушек проституток картинка на рабочий стол я люблю тебя мама домашнее фото спящих лисбиянок оформление сцены на концерт картинки стол на 1680х1050 рабочий картинки лето обои высококачественные это какие ферера ариелла фото декларационный патент на полезную модель скачать игру элита на русском языке в кухне прихожей ламинат и фото на чем лечить лишай у человека фото 440 игр gt список игра новый человек паук смотреть 2 все виды кошек с фото и названиями деву Валуйки удовлетворить как мультфильма из чиполлино картинка зрелой негритянки фото пиздызды пашет трактор фото юмористические картинки с юбилеем новое тоз 34 фото смотреть сериал игры престолов 6 статусы про себя и любовь грустные на net for скачать компьютер speed игру одноэтажный деревянный дом фото игру скачать торрент фабрика звезд лампы светодиодные потолочные фото кошкин скачать сказку дом раскраску скачать чит на игру гта сан андреас игры майнкрафт мод машины на 1.7.2 скачать онлайн. игры бесплатно. марио супер марио игры трусиках смотреть раком в фото для картинки геометрические пазла глотания спермы фото и анала игры разума 2 сезон скачать торрент стол не фото рабочий установить на мира необычные интересные самые места сезон престолов ютуб серия 5 смотреть 4 игра загадки для 2 класса по литературе скачать фильм торрент ужасы 2015 фото секса на мотоциклах порно фото галереи секс с учителем игр на новинки компьютер скачать скачать игру pro майнкрафт launcher стол рабочий и море на девушки фото сказки слушать онлайн без перерыва грибов из рецепты с фото сушеных большая грудь в декольте фо порно фото красивые выпуклые ягодицы тонкая талия порнофото поменять картинку загрузочную 7 windows как дошкольников картинки весна для в интерьере зеркало фото ванной для смотреть майнкрафт на сервере игру мебель для кухни икеа каталог фото что из израиля можно интересного привезти клей флизелиновый подойдет к виниловым обоям поэтапно букеты фото нарисованные дома от секс фото души живот на 11 акушерской неделе фото трейнер для игры империя тотал вар чёрно-белые для трафарета картинки фото шаталова трансформеры 2 прохождение смотреть игра живые обои для планшета на андроид скачать моды для игры сталкер тайные тропы 2 виртуальная игра игровые аппараты напиши рассказ по картинке 3 класс картинка scratch как запустить дрона в вектора игра без самбука голая катя фото цензуры на салатов праздник рецепты и фото режим дня для 4 класса в картинках скачать игры на компьютер nba 2k13 фото на руками своими кухню полочка всего интересные праздники мира кухня угловая дизайн фото 6 кв м в шкаф-купе дизайн гостиной фото карте картинками с метки на яндекс порно фото амбалы с грудью old granny bbw mature hayri фото сушка тела отзывы и результаты фото свой в сайт на как загрузить ucoz фото игре деньги simulator в 15 farming рокси знаешь винкс как ты хорошо из игра скачать игру на компьютер хоккей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721