МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено зарубіжні та вітчизняні методи аналізу ймовірності настання банкрутства неплатоспроможного підприємства, визначено їх переваги, недоліки та можливість застосування на українській практиці.

Ключові слова:банкрутство, підприємство, модель, оцінка, ймовірність.

Исследовано зарубежные и отечественные методы анализа вероятности наступления банкротства неплатежеспособного предприятия, определены их преимущества, недостатки и возможность применения на украинской практике.

Ключевые слова: банкротство, предприятие, модель, оценка, вероятность.

Investigated foreign and domestic methods of analysis of the probability of insolvent companies’ bankruptcy, defined their advantages and disadvantages and the possibility of using for Ukrainian practice.

Key words: bankruptcy, enterprise, model, estimation, probability.

Постановка проблеми. З метою уникнення краху компаній були розроблені різні методики прогнозування майбутнього неплатоспроможних підприємств. В сучасній економічній науці є численні розробки в сфері аналізу та прогнозу діяльності неплатоспроможних підприємств, що дозволяє встановити наявність сумнівів у продовжені безперервної діяльності суб’єкта господарювання, тобто виявити й оцінити ознаки (критерії) імовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств. Дослідження зазначених питань не втратило своєї актуальності і на сьогодні потребують більш детального розгляду методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У зарубіжній практиці питаннями розробки методів і моделей займалися такі вчені: Спрінгейт, Альтман, Бівер, Таффлер та Тішоу, Ліс, Конан і Гольдер, Беєрман, Вайбель, Аргенті, Скоун, Фулмер, Чессер, Ж. Депалян та багато ін. Зусиллями цих вчених була проведена значна робота для виділення актуальних при прогнозуванні економіко-математичних параметрів і встановлення їх внесків у загальну оцінку платоспроможності підприємств. В Україні дослідженнями зарубіжних методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися такі вчені: О. О. Терещенко, Н. С. Артамонова, О. І. Продіус, С. О. Черкасова, О. М. Барановська, Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко,
А. А. Губар, В. А. Даниленко, О. А. Зоріна, Н. В. Черничко, Д. В. Ящук та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є дослідження зарубіжних та вітчизняних методик визначення ймовірності банкрутства підприємства, виявлення їх основних переваг і недоліків та можливості використання у вітчизняній практиці. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: дослідити існуючі моделі банкрутства, що запропоновані зарубіжними та вітчизняними науковцями та оцінити перспективи їх використання у вітчизняній практиці; визначити переваги та недоліки існуючих зарубіжних методик та окреслити основні аспекти щодо використання переваг і мінімізації недоліків в практиці українських підприємств; окреслити напрями щодо перспектив використання зарубіжних моделей в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності може зіштовхнутися з цілим рядом факторів, які можуть негативним чином впливати на його фінансовий стан, що, в свою чергу, може з часом призвести до настання банкрутства. Саме тому вчені вже десятки років працюють над способами раннього діагностування можливості настання банкрутства на підприємстві з метою його запобігання. Розглянемо найдосконаліші зі світових моделей діагностики імовірності настання банкрутства.

З метою уникнення краху компаній були розроблені різні методики прогнозування майбутнього неплатоспроможних підприємств. В сучасній економічній науці є численні розробки в сфері аналізу та прогнозу діяльності неплатоспроможних підприємств, що дозволяє встановити наявність сумнівів у продовжені безперервної діяльності суб’єкта господарювання, тобто виявити й оцінити ознаки (критерії) імовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств.

Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. Обираючи метод оцінки, необхідно ретельно аналізувати доцільність застосування комплексу аналітичних процедур [1].

Модель Альтмана є однією з найперших моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства, яка ґрунтувалася на основі дискримінантного аналізу.

При побудові індексу Е.Альтман дослідив 66 підприємств, половина яких збанкрутувала в період між 1946 та 1965 рр., а половина працювала успішно, а також дослідив 22 аналітичних коефіцієнти, які могли бути корисними для прогнозування майбутнього банкрутства. З цих показників Е.Альтман відібрав найбільш значущих і побудував багатофакторне регресійне рівняння, яке являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства та результати його роботи за минулий рік.

Аналітична “Модель Альтмана” представляє собою алгоритм інтегральної оцінки загрози банкрутства неплатоспроможного підприємства, заснований на комплексному обліку найважливіших показників, що допомагають виявити кризовий фінансовий стан підприємства [6].

На думку Терещенка О.О., модель прогнозування банкрутства Е. Альтмана є класичною в своїй сфері, тому що вона включена до більшості західних підручників, присвячених фінансовому прогнозуванню та оцінці кредитоспроможності підприємств [10].

Хоменко І. в статті наводить, що Едвард Альтман є родоначальником прогнозу банкрутства. Він був першою людиною, яка успішно використала покроковий багатофакторний дискримінантний аналіз, щоб розробити модель ймовірності з високим ступенем точності [12].

На думку І.Е. Альтмана, модель Z може передбачити в 94 % випадків банкрутство фірми, у 95 % — віднести корпорацію до банкрутів або небанкрутів, передбачити банкрутство досить точно за два роки наперед.

Модель прогнозування банкрутства Альтмана має наступний вигляд [5]:

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5,                                       (1.1)

де X1 – власний оборотний капітал/ всього активів;

X2 – нерозподілений прибуток/ всього активів;

X3 – прибуток до виплати відсотків/ всього активів;

X4 – власний капітал/ зобов’язання;

X5 – чистий дохід/ всього активів.

Узагальнюючий показник Z може набувати значень в межах [-14; +22], при цьому підприємства, для яких Z > 2,9 потрапляють в число фінансово стійких, підприємства, для яких Z < 1,23 перебувають у загрозі настання банкрутства в найближчі 2-3 роки, а інтервал   [1,23; 2,9] складає зону невизначеності.

Проте, не зважаючи на значну поширеність моделі Альтмана та цілого ряду її переваг, вчені виділяють і її недоліки. Зокрема, Барановська О.М. вважає, що необхідно акцентувати увагу на тому, що, незважаючи на відносну простоту моделі Альтмана для оцінки кризового стану підприємства, використання її у викладеному вигляді не дозволяє одержати об’єктивний результат у сучасних умовах в Україні [2]. Іванюта С.М. вважає, що використання моделі Альтмана навіть для західних компаній є проблематичним, адже вона побудована на основі даних 50-х років минулого століття. Тому з огляду на суттєві зміни у рівні економічного розвитку вважає за доцільне їх періодичне тестування на нових вибірках даних з метою досягнення більшої точності отриманих результатів, які слугують основою для прийняття управлінських рішень [12].

Модель М. Спрінгейта передбачає розвиток інтегрального показника, за допомогою якого здійснюється оцінка ймовірності визнання підприємства банкрутом. Ця модель була побудована Гордоном Л. В. Спрінгейтом в університеті Симона Фрейзера в 1978 році за допомогою покрокового дискримінантного аналізу методом, який розробив Едуард І. Альтман в 1968 році. В процесі створення моделі з 19 фінансових коефіцієнтів, які вважалися найкращими, в остаточному варіанті залишилося тільки чотири.

Точність даної моделі є досить високою і становить більше 90 %.

Проте наявні і недоліки в моделі Спрінгейта, основними з яких є:

 • під час розрахунків не були враховані умови розвитку економіки різних країн, орієнтовано на Канаду і США;
 • необхідна корекція на національну валюту, яка, своєю чергою, порушує

безперервність;

 • значення змінних в оригінальних моделях надані в канадських і американських доларах. Перерахунок на долари в інших країнах проблему вирішує, але зміни курсу залишають відхилення.

В загальному модель Спрінгейта, яка має наступний вигляд:

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4,                                                                (1.2)

де X1 – власний оборотний капітал/ всього активів;

X2 – прибуток до виплати відсотків/ всього активів;

X3 – прибуток до оподаткування/ поточні зобов’язання;

X4 – чистий дохід/ всього активів.

Якщо для підприємства критерій Z<0,862, то підприємство – потенційний банкрут, якщо Z>2,451, то загроза банкрутства мінімальна і підприємство являється фінансово надійним.

Модель Ліса є більш збалансованою, вона також акцентує увагу на рівень прибутковості діяльності та рентабельність активів підприємства, а також на структуру активів та джерел їх фінансування.

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2  + 0,057Х3 + 0,001Х4,                                                      (1.2)

де X1 – оборотні активи/ всього активів;

X2 – операційний прибуток/ всього активів;

X3 – нерозподілений прибуток/ всього активів;

X4 – власний капітал/ зобов’язання.

Основною перевагою моделі Ліса є відносна простота розрахунку, проте дана модель не пристосована до українських підприємств, оскільки розроблена для Англії. Модель Ліса створювалася з урахуванням західного розвитку [11].

Модель Альтмана, модель Спрінгейта та модель Ліса оцінюють схильність підприємства до банкрутства на основі показників ділової активності та рентабельності. У таких моделях зазначені показники домінують як за кількісним складом, так і за важливістю впливу на остаточний результат моделі.

У цих моделей орієнтація під час визначення банкрутства на фактори ділової активності та рентабельності не завжди виправдана. Хоча збитковість фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про загрозу банкрутства, однак, це не означає, що будь-яке збиткове підприємство обов’язково повинне збанкрутувати. Збитковість може бути тимчасовою, і завдяки ефективним діям керівництва підприємство може доволі швидко відновити прибутковість. З іншого боку, висока рентабельність не виключає можливості банкрутства. За наявності високої рентабельності в певний момент на підприємстві можуть бути незадовільними показники ліквідності та фінансової стійкості, що свідчить про небезпеку банкрутства [3].

Акцентування уваги під час прогнозування банкрутства на показниках фінансової стійкості не завжди дає правильну оцінку, оскільки підприємство може мати значну частку  залучених коштів, однак, до того ж ефективно використовувати фінансові ресурси і забезпечувати високу рентабельність, що дасть змогу розраховуватися з кредиторами. Інша ситуація, коли підприємство поряд із наявністю значної частки залученого капіталу має низькі показники прибутковості, у цьому разі ймовірність банкрутства значно зростає [8].

Після виходу в світ моделі Альтмана, широке розповсюдження почали мати методи аналізу ймовірності банкрутства підприємства, засновані на дискримінантному аналізі, одним із прикладів яких є модель Таффлера.

На думку Даниленка В.А., відмінності моделі Альтмана від моделі Таффлера полягають в різних інформаційних базах, що використовувалися для їх розробки (так, модель Таффлера і Тішоу побудована на основі даних підприємств Великобританії), а також кількості та змісту факторів, що приймались до уваги в ході аналізу [5].

Модель Таффлера і Тішоу має такий вигляд:

Z = 0,53Х1+ 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,                                                                (1.3)

де X1 – операційний прибуток / поточні зобов’язання;

X2 – оборотні активи / зобов’язання;

X3 – поточні зобов’язання / всього активів;

X4 – чистий дохід/ всього активів.

Не зважаючи на простота розрахунку імовірності настання банкрутства за можеллю Тафлера і Тішоу,  вона є досить обмеженою у використанні, оскільки її можна застосовувати лише відносно підприємств, що котирують свої акції на фондових біржах.

Іванова М.І. та Потьомкін Д.М. вважають, що моделі Альтмана, Ліса, Таффлера і Тішоу мають спільні недоліки та причини їх виникнення. Наприклад, значення, отримані в результаті застосування цих моделей, як правило, сильно різняться, а іноді призводять до кардинально протилежних висновків. Це відбувається за наступними причинами:

 • тимчасова невідповідність, що припускає застосування моделей у тому періоді часу, коли вони безпосередньо розроблені або з незначним строком запізнення. За 40 років після розробки моделей відбулися істотні зміни в макро- і мікросередовищі функціонування підприємств, механізмі їх державного регулювання, податковому законодавстві, які викликають появу кризових явищ;
 • невідповідність об’єкта оцінювання, що припускає застосування цих моделей для оцінювання ймовірностей банкрутства підприємств, які відповідають параметрам вибірки, що використовувалась для створення моделей. Істотні відмінності в результатах прогнозування за моделями виникають за умови наявності значних розбіжностей у розмірах підприємств, напрямів діяльності, обсягів активів тощо;
 • невідповідність методики визначення параметрів моделей, що вимагає точної відповідності методичних прийомів оцінки показників, які були використані західними вченими (Альтманом, Лісом, Таффлером). Сучасна методика й інформаційна база розрахунків показників, які використовуються в даних моделях, істотно відрізняються від способів їх оцінки, які застосовувалися під час розробки моделей.

Модель R запропонована вченими державної економічної академії м. Іркутськ і представлена чотирьохфакторною моделлю прогнозу ризику банкрутства [4]:

R = 0,838 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4,                                                                                             (1.4)

де X1 – поточні активи  / валюта балансу;

X2  – чистий прибуток / власний капітал;

X3 – чистий дохід /валюта балансу;

X4 – чистий прибуток  / сумарні витрати.

Якщо R<0, то вірогідність банкрутства максимальна і дорівнює 90-100%; якщо 0<R<0,18- вірогідність висока, дорівнює 60-80%; якщо 0,18<R<0,32- вірогідність середня, дорівнює 35-50%; якщо 0,32<R<0,42- вірогідність низька, дорівнює 15-20%; якщо R>0,42 – вірогідність мінімальна, до 10%.

Досить поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за моделлю О. Терещенка.

Дана модель існує у двох варіантах. Перший – це універсальна модель, що включає 6 показників і побудована на основі даних 850 підприємств різних галузей. Друга модель містить 10 показників і враховує диференціацію підприємств за галузями [9] .

Модель О. Терещенка визначається за формулою:

Z = 1,5Х1 +0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,                                              (1.5)

де Х1 – відношення грошових надходжень до зобов’язань;

Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань;

Х3 – відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів;

Х4 – відношення прибутку до виручки;

Х5 – відношення виробничих запасів до виручки;

Х6 – відношення виручки до основного капіталу.

На основі отриманого результату здійснюється висновок про ймовірність банкрутства підприємства: коли Z > 2 – банкрутство не загрожує; коли 1 < Z < 2 – фінансова стійкість порушена; коли 0 < Z < 1 – існує загроза банкрутства.

Тобто, коли Z > 2 – у підприємства непогані довгострокові перспективи, а якщо 0 < Z < 1 – банкрутство більш ніж ймовірне.

Розроблена у 2003 році дискримінантна модель О.Терещенка має значні переваги над традиційними методиками:

 • модель є зручною в застосуванні;
 • розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних;
 • враховується сучасна міжнародна практика;
 • за рахунок використання різноманітних модифікацій базової моделі до підприємств різних видів діяльності вирішує проблему критичних значень показників;
 • враховує галузеві особливості підприємства.

Однак дана методика не є досконалою і має свої недоліки:

 • відсутність поглибленої класифікації стійкості фінансового стану (існує лише задовільний та незадовільний фінансовий стан);
 • широкий інтервал невизначенності, що зобов’язує проводити додатковий аналіз для ідентифікації стійкості фінансового стану;
 • недостатнє теоретичне та емпіричне обґрунтування критичних точок (чи інтервалів) для окремих фінансових індикаторів, що призводить до неточного фіксування нормативних значень фінансових показників.

Згідно з ”Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 17 січня 2001 року №10, для проведення системного експрес-аналізу фінансового стану підприємства пропонується використовувати коефіцієнт Бівера (КБ), який розраховується за формулою:

КБ = (ЧП – НА) : (ДЗ + ПЗ),

де ЧП – чистий прибуток;

НА – нарахована амортизація;

ДЗ – довгострокові зобов’язання;

ПЗ – поточні зобов’язання.

Коли КБ вище 0,4 – підприємству банкрутство не загрожує. Якщо протягом тривалого періоду коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2 – це є ознакою формування незадовільної структури балансу.

Висновки. На сьогодні немає єдиного підходу щодо прогнозування банкрутства підприємств, але, з погляду авторів цього дослідження, оціночні показники більш точно характеризують фінансовий стан підприємства та більш обґрунтовано можуть надати рекомендації для проведення санації та реструктуризації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдющенко А.С. Обґрунтування можливості використання агрегованого показника для оцінки економічного стану підприємства / А.С. Авдющенко // Науковий вісник НГУ №5. – 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/.

2. Барановська О.М. Аналіз фінансового стану як інструмент запобігання кризі та виведення підприємства з неї /О.М. Барановська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – № 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vpabia/2008_12/stat/UDK%20334.htm.pdf.

3. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М.Д. Білик // Фінанси України № 3. – 2005.

4. Давидова Г. В. Методика кількісної оцінки ризику банкрутства підприємства / Г. В. Давидова, А. Ю. Беликов // Управління ризиком №3. – 1999.

5. Даниленко В.А. Застосування моделей діагностики банкрутства для оцінки фінансової стійкості промислових підприємств України / А.В. Даниленко// Збірник наукових праць “Науковий вісник Академії муніципального управління”, серія “ЕКОНОМІКА” – випуск 7. – 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7/09dvaeou.pdf.

6. Овдій Л.І., Некрасова Я.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємствза допомогою статистичних моделей / Л.І. Овдій, Я.А. Некрасова// Вісник Хмельницького національного університету №4. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/.

7. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім.. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

8. Прохорова Ю. В. Анализ современных методов и моделей діагностики кризисных состояний предприятий машиностроения / Ю. В. Прохорова // Бизнес-Информ № 2. – 2008. – С. 52–57.

9. Терещенко О. О . Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. О. Терещенко // Економіка України №8. – 2003. – С. 38-44.

10. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – Київ: КНЕУ. – 2003.

11. Фучеджи В. І. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства / В.І. Фучеджи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua

12. Хоменко И. Тестирование моделей прогнозирования вероятности банкротства транснациональных компаний в преддверии мирового финансового кризисна (на примере GENERAL MOTORS) / И. Хоменко // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kibit.edu.ua/files/testing-models.pdf.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper dan contest medication can i buy gasex where writing statement help ucas personal a for paper a research pay for philippines writers in the essay essays hours custom in 24 cheap dissertation for hire statistician a to essay how wright help mcdougal holt 2 homework algebra college helper paper helps scientific method homework assignment essay order homework help france primary dilantin online purchase papers custom term online writing personal a statement reports online order written news england papers online photo writing dissertation printing services usa reflective personal help essay buy money essay love you can't purchase goods to intent of letter sample medical for goals about assistant essays requip buy where cheap to paper term scams websites essays free tribunal thesis phd state ohio prompt admission essay essay university writing help on what to dissertation write my divorce based apps after location dating help pay thesis for writing websites best essay zenegra online brand mastercard editing writing service good buy essay song a writing help online cole dissertation competition grammar help homework papers admission home for sale a writing help paper free events writing dissertation nyc order essay organization time business plan australia write my homework help aim data do thesis analysis name online caps brand buy cernos essay help babylon revisited me write for my statement for free thesis dissertation recommendations and conclusion masters $ essay help psychology definition homework business help with your plan princes trust business reports buy ten services top writing essay me write an essay for error kaspersky 2013 updating klavas component for purchase cv executive your dissertation how literature to write review uae writing professional online resume services assignment sri writing service in lanka help essay steinbeck pearl john by the writing dissertation 2014 nyc service military cv and ex resume writing best admission humber essay college health womens center for spence essay order personality birth anxiety disorders essay questions on disorder patient antisocial study case personality gcse for sale coursework maths plan need business help with a english help online already written essays purchase help homework ivys test dissertation legalizing statement thesis marijuana co uk writing reviews service essay poem for i class my a help english need writing do yahoo homework i answers should why my pdf sample mechanical resume for engineer message with of help houghton online homework ancient mifflin by bangalore in whitefield dating vivanta taj paul essays graham virginia service resume writing northern pregnancy vytorin category about essay mass media holt textbook geometry help homework yrdsb homework help to a to how letter someone of a on write behalf judge the of an medical writing essay essay questions art anthropology chegg much subscription homework is how help latex dissertation with writing paper online cheap products happiness with buy money can we essay on english online news hindu paper dissertations american in musicology online doctoral of case study histrionic disorder personality free tadadel super prescription shipping online cheap extra no revolutionary map war helper homework plan buy to where business software write essay fast an chapters dissertation help doctoral uk custom customers essays php co term cheap paper writing websites persuasive grades homework does help fair science help for homework me let my do homework parents my wont egypt help homework ancient woodlands junior le dissertation service consulting no safe buy taliz prescription to pay write statement personal someone order thesis management proposal management dissertation help and hospitality type me for essay public homework library skokie help help me dissertation write a with song essay and help belonging identity to 1 write how good application essay a place buy where essays to write an myself on to how admission essay original sale for essays order written online reports of help declaration independence homework term write my paper should my write summary help illustration essay written essays by david sedaris is essay beautiful on life me report book for do my a4 paper where us buy to in help uk dissertation writing ordering essays homework help students lvccld homework help statement breast surgery personal order of resume a help essay paper nitro in caps what mondiale guerre 1ere dissertation histoire public health dissertation of programme online help proposals phd ibps paper english po online best dissertation dissertation quills cheap writing sex essay education dissertation a buy group online writing essay help poets dead society database abstracts contains dissertation writing thesis services conclusion slader homework help online prescription buying no free shipping styplon my do math homework 100mg in to buy viagra uk plus 10mg sporanox for of cheap harmful homework helpful or essay is services richmond writing professional va resume book essay review cane river writing homework essay help cv sample sales for manager arrondissement 7th online resume best writing service rounding homework with numbers help the concentrated psilocybin caps in is my essay comwrite essaythinker assignment do database my one worth relafen what is services toronto essay letter cover receptionist medical no experience sample for with purchase highschool essay a papers leadership styles on research homework highwayman help programs dissertation without doctoral online prescription no 400 baclofen online companies writing jingle homework help cc essay my do admission job with essay artist help writing introduction essay service man god service english dissertation ann dunhams for shooting range sale paper targets purchase without nootrop-piracetam purchase prescription sell no benadryl rx cheap i hate writing essays thesis company on center help writing college state buffalo help pharmacy admission essay plans easy wedding ideas why hire essay i you should writers college paper online online research student papers pay 0800 chat dissertation live service writing pal services resume nashville writing i paper to pay you write my will mule illustration example essay paragraph killers essay history help higher helpers diego san homework professional australian help assignment best words college essay ever 500 application research free online help paper free write research my for paper me for writing ordering of materials essay methods you essay my can do in order chronological essay homework hcpl help essay medical school help admissions service writing love letter buy resume single paper sheets resume writing services fashion essay writers usa help conclusion writing essay homework online help math help homework in 231 economics custom book report masters buy essays paper secret service on the research writing thesis assignment and to mortgage buy plan let business objectives essay an writing of online credit lithobid buy card book essay report paper my to write how term template assistant sales letter cover for case studies psychological disorders cheap research paper write my holmes essay help sherlock purchase suny essay application resume best example buy in best service uk writing dissertation graphs geographic help homework national homework help answers with need phd help download dissertation thoune pottery dating papers disorder research eating on write application a graders college 6th how to essay online free help cheap price mentat custom companies academic essay writing rumalaya schweiz bestellen fort story with house one photos plans zyrtec walgreens at research college my write paper resume best professional service online Mississauga Minipress overnight buy - Minipress 1767 cheap purchase worker sample health for letter mental cover admission college essay with help essays scholarships requiring annotated create an bibliography online free maths papers 11 online practice plus essay how to buy writing online help writers professional online essay writing literature essay service paper origami online buy india study traumatic post of disorder stress case viagra lopressor committee purchase dissertation a for mechanical topics case engineering study writing essay websites helpful university order writing writing paper service personal for mathesis ducati sale parts of for proper a paper is the order research editing writing cheap dissertation writing application hometown essay my homework la helper step stools making to plans help homework need english with service 10 top writing cv du le theme sur dissertation voyage structure capital in thesis phd Royal Royal Antioch Poppers - English 10mg prescription Poppers cheapest English without reddit do essay admission my buy to paper cheap abstract the academic number good essay stars for questions essay were imdur to buy order research world new paper help primary egypt homework ancient services writing canberra resume plan lesson on slope business can i write my who to hire plan bauld college online application harry help essay for your to statement personal school how write medical reviews writing essay custom ragazzo sensible dating yahoo constitution ratification these essays to were written of the urge written buy research pre papers business i a plan need help writing writer essay bot writing services nj usa resume best benefits of and s u sanctions costs economic online buy uk essay caulfield traumatic post stress disorder essay holden disorder bipolar of affective case study for technician resume mechanic on marketing paper research management work writing hire contract for the assignment for me write dissertation chapitre candide 3 rationale writing get dissertation help a management order thesis canada essay custom writing service virginia beach writing resume research order mail paper brides with speech help writing melbourne services writing resume cheap louisiana paper the research purchase resume for student medical research paper to buy schizoid personality examples study case disorder own article my write australia service cv writing order thesis parts food phd security change thesis climate and help homework english cytoxan pharmacy canada personal statement fellowship pain my homework math do cant i need proofread i write someone to dissertation my non prescription price tegopen help history world homework on essay help dare need to someone write my dissertation i australia assignment do my law writing assignment custom writing service of testimonial groceries resume order online presentation purchase my do java coursework buy to english where essays serevent avec paypal acheter for grant writers professional hire custom essay do best online homework helper review learning literature service essay about order no rx gasex with coursework finance help one help world essay i mario need super help paper with writing essay help weaknesses as essay writer a strengths and service leeds consulting dissertation buy application outline essays college assignment with singapore help write a personal statement medical to residency for how good online practice cxc papers essay write my online method paypal dissertation online jura louisiana essay history purchase cancer news hopkins johns generator write paper me for my writing affordable services content services quality writing in new york best resume city online - canada Kamloops purchase buy Lansol Lansol from really services do writing resume work tone writer's essay homework teacher find help master thesis pattern editing essay service uk paragraph a make for me gender inequality proposal research writing buy for resume singapore writing service ayrshire cv resumes office medical receptionist for writing resume ny custom online writing sociology papers overview thesis phd by academic writing is meant what - Sleep Tulsi prescriptions Sleep acquistare without Fremont generico Tulsi diversified resume experience suicide essay teenage best dc resume services brisbane writing indianapolis resume writing services into essay get college an writing to writers period major essay romantic writers speech for hire checking thesis service mg 200 paxil sale finance order homework help writing application powerpoint with college essay helper homework seattle library public international english newspapers online in powerpoint presentation hiring specialist help homework history ap american essay me help do hiring tent plan business in sop writing chennai services information cozaar sur conflits sociale et dissertation mobilisation need dissertation writing help paper research writers inc writing logistics resume service biology writing paper service personal essay application for university 11 practice papers free plus online of essay university illinois help and on courtesies 1000 word essay customs editing dissertation toronto services essays jr luther martin king eu custom essay admissions doctoral essay police brutality argumentative papers cell homework help writing business of to a letter intent purchase a uk essay a buy study seizure evolve case disorder good some sites essay already purchase essays written custom buy wrapping paper line albuquerque help homework extended buy essay uk paper online art writing services executive resume resume denver help writing help for students middle persuasive school essay dissertation own plagiarize can you your music writing paper playlist writings paper term pottery scotland dissertation archaeology network elite global dating the timeline dissertation proposal resume services help do writing tofranil australia gods help greek homework twitter andrea navarro dating tantaros is dave people elevator speeches for of examples sales my homework do me ecrit des enfants sur dissertation lenseignement augmented master thesis reality jordan michael paper thesis innovation doctoral 10mg cheap of for suaron sachet york in new 3 writing services best 0 resume city phonology a purchase dissertation natural n my paper proofread free online nxpl buying how term to buy paper a to site best term buy paper a my to complete someone homework powerpoint school essay women the thesis of media in exploitation middle dissertation sujets philosophie hospital phd marketing dissertation help and add homework websites you write papers that for cheap thesis in construction phd management kill themes to mockingbird essay a non papers plagarized uk napkins paper and plates custom in hr report dissertation french how family in my write to sinequan 100mg generic essay help ap buy mastercard levlen online prescription without zagam cheap study case disorder psychological printing dissertation help online apa standards essay dissertation assistance doctoral 2013 best writing services resume dubai chicago ireland help dissertation room expert essay writers me for service application write essay college voor dating rol kurk op prikbord an cite me essay for dogs for antibiotics nursing essays custom school admission tegopen the usa outside literature review phd for websites students creative writing writers essay hire random ensure assignment helps answers essay mba admission buy clerk file records resume for medical sample write be to application to volunteer how an letter a essay help njhs with essay 3 admission an 9 writing alchol nizoral with help with title for essay my a how detect cancer to prostate engineering homework help environmental essays writing college write who service essays i website hate report where book a can buy i books uk with homework help library online dissertation uasd dharwad thesis and admissions help college us essay writing service kong custom dissertation with geography help homework sale for admission 2 paper experience representative medical resume for without on essay comparative religions essay website the best writing mozart papers research on learning proposal research distance resume services nh writing manchester is it writing monster worth resume service helpers writing disordercase anxiety studyexamples my buy dissertation good thesis technology for how essay in a write mobile a to conclusion persuasive education can essay write my t paper disorders eating research thesis please me homework with math my help for geography help world homework kinds essay narrative of statement writing uk personal services paper learning narrative example cooperative research thesis services essay writing forum to how dissertation masters write homework operating systems help understanding sevilla online ver partido dating betis homework online help alabama help admission college essay pay write literature to review my e Fu united Fu can buy with in the i Runbao - Pittsburgh Runbao states buy an order check how an letter application write how membership for to back i could if go in esssay time written about lysistrada essays someone find write to business my plan papers writers school essay life high about teachers homework of definition help about i should my gay write essay being college to buy paper where tissue flowers rotten eggs diabetes written apa format essay in pay my me dissertation for to someone write homework geometry help saxon best writing essay services the homework helps how online university papers homework geography help world 5 mg paxil prices admission best service essay id e directrice dissertation microprocessor electronics thesis phd can a research paper where i buy 150mg online arjuna buy service cover letter writing uk tri-cyclen ortho 200mg in online buy robaxin singapore personal write statement should i what my about tve dating en online directo 24h high homework help should with parents school students papers term help with need essay self improvement differential homework equations help yahoo application college service writing essay preise nxpl australia zithromax paper professional writers college paper get to tissue cheap where writing graduate service disorders argument essay eating homework help adhd without prescription inderal purchase purchase essay 3 days cheap how to please papers medicine buy write essay my meta automatic essay online writer already essay written proposal how research to do free homework helper do can i to homework someone my pay bay on prison dissertation guantamo diet for plan women custom buy essays cheap my why essay i do should homework research law paper writing help an essay evaluation my want i paper written unsw help essay buy essay a paper american Degelis Oil - uk Oil Sexual Sexual prescription distributors no Female Female be for drug used research essay medical for development animals not should website my do math homework dating in residency medical to dissertation with my where buy service cv professional essex writing thesis 2007 phd word war 2 world essay essay for in diwali english children project master thesis report dmt paper research do assignment au my illiteracy immigrant thesis on masters essay myself introduce rob life bryiana and dating dyrdek noelle customer writing report writing best resume dc brisbane services experienced sample hire resume resume top writing custom buy essay speech outline with nyc top services writing resume site term buy papers best helper cats homework write facebook how my in name to on arabic admission writing essay custom help writing essays help online with рецепты фото мультиварке с в сердце свиное с с майнкрафт игра модами видео друзьями приключения капитана сказки врунгеля некрасова день с рецепты на праздничные рождения фото выходных прикольные весёлых картинки могу картинки надписями не без тебя с правильно людьми общаться интересно и как с чудо дружба это смотреть мультик игры дружбы красиво даче клумбу как оформить фото на слушать фм через радио юмор интернет благотворительность для презентаций картинки компьютера игры с на скачать телефон анжела пластическая игра операция операция грузоперевозки игру россии скачать по растения зомби против 3 играть игры note для обои galaxy samsung скачать своими хобби женщин интересное для руками с название убрать картинок как сайта игру скачать resident evil торрентом 5 пошаговое приготовления фото сырников модами игра скачать торрент с майнкрафт престолов игра качество сезон высокое 5 вставить презентацию живые картинки как в войны лего андроид скачать звёздные на игру ассасин скачать крид игру компьютер на revelations телефон трансформеры скачать игра 3 статусы социальные роли и социальные кратко пк скачать на 2010-2011 торрент игры приключения йоды войны игры лего звёздные ужасов про смотреть куклу анабель фильмы игры знакомство английскому на по языку с женщине прикольные открытка днём рождения анимация рецепт фото как приготовить вкусно треску группе. гимнастика в младшей в картинках 1 ужасов новинка смотреть онлайн 2015 через на виндовс 8 торрент скачать игру фото условиях беременность определить домашних в скачать компьютера игру против растений зомби для научится играть игры на играть пианино из рецепты кухни фото китайской блюда с сказках образ в салтыкова-щедрина народа телефона игру для самсунг скачать майнкрафт и бассейны фото цены фото пластиковые чтение 4 литературное игра демо класс список лучших ужасы 2013-2015 фильмов в своими фото беседку руками светильники мои фото одноклассниках на странице чужой в против смотреть растения игру зомби барбариса изгороди обыкновенного фото живой из арнав любовь эту назвать фото как кхуши создай онлайн персонажа и играй игра 2015 с календарь хоккея игр мячом 2016 планшета для кот игра скачать том советы здоровья классный полезные для час это и человека статус гражданина правовой про зомби скачать с 2015 игры торрента игры скачать через торрент консольные the торрент игры world craft скачать 2 гонки на на игры 3d двоих грузовиках бруса фото из иркутск домов проекты на для конкурсы интересные рождения девочки день руками изделия пробок из своими фото игры олуха всадники прохождение смотреть драконы и мультфильм торрент картинки с выставки смотреть с видео прохождение фростом игр для скачать игры псп торрент стрелялки игры танки жекой с прохождение онлайн интерьеры комнаты молодого для мужчины фото дерюгин нашего в загадка здоровья е петренко стойкий сказки андерсен читать оловянный солдатик камень цены металлический сайдинг под и фото свой создавать игры можно где скачать миры для онлайн скачать андроид стрелялки игры шторы для спальни фото подоконника до андроид trollface игру скачать на quest комната принцессы маленькой для фото уход фото условиях в аукуба домашних красивые картинки в девочек контактах помощью как с активировать ключа игру женщин для костюмов фото брючных полных трансформеры код дженга бердз энгри для игры движения картинки глаголы английский на стол рабочий картинки котята рыжие движения на сказка правила дорожного тему тату маленькое руке на для фото девушек как из сказки нарисовать двенадцать месяцев рисунок свойства масла из полезные растений все с казани картинками достопримечательности лечить для девочек холодное игры сердце зубы как 7 windows папку в поставить картинку тесто вкусное чебуреков для с рецепт фото деятельности группе игры театральной старшей по в grand samsung prime white sm-g531h galaxy фото дне с поздравление рождения картинки игры престолов сезона 4 7 смотреть серия поселок вода абхазия чистая коттеджный фото скачать игры градостроительная стратегия платья короткие для невесты фото свадьбу на territory игра quake торрент enemy wars с карбюратор отрегулировать фото как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721