МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЫ ВИЗУАЛИЗИРОВАНЫХ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ КАК ПРОДУКТА КРЕОЛИЗАЦИИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81’33+801.6

О. О. Вялікова

Київський національний лінгвістичний університет

Стаття присвячена комплексному дослідженню знакової природи візуалізованих віршованих текстів, до яких відносяться конкретна поезія, фігурний вірш та заум. Виділяються й описуються характерні особливості візуалізованого віршованого тексту як продукту креолізації, тобто злиття двох семіотичних систем. Надається порівняння методик дослідження візуалізованого віршованого тексту як складного знаку, й викладаються основні теорії щодо знакового статусу зазначеного типу тексту.

Ключові слова:візуалізований віршований текст, креолізація, знак, семіотика, візуальна поезія.

Статья посвящена комплексному исследованию знаковой природы визуализированных стихотворных текстов, к которым относятся конкретная поэзия, фигурный стих и заумь. Выделяются и описываются характерные особенности визуализированного стихотворного текста как продукта креолизации, то есть слияния двух семиотических систем. Даётся сравнение методик исследования визуализированного стихотворного текста как сложного знака, и излагаются основные теории относительно знакового статуса указанного типа текста.

Ключевые слова:визуализированный стихотворный текст, креолизация, знак, семиотика, визуальная поэзия.

The article considers the complex research of the sign nature of visualized verse texts, which include concrete poetry, figure verses and zaum. The paper represents special features of the visualized verse text as a product of creolization, that is the merger of two semiotic systems. Quite recently, considerable attention has been paid tothe methods of analysis of creolized texts on different material. Previous studies indicate three general views on the sign status of the text. The text is treated as a language sign (P. Hartman, W. Dressler, L. Viehweger), as a speech sign (N. I. Serkova), or is considered to have sign nature, not being a sign itself (M. Ya. Dymarsky). The literature on semiotic studies shows a variety of terms applied to the text – a sign, a supersign, a complex language sign, a macrosign, etc. On the basis of Ch. Pierce’s theory of signs a typology of visualized verse texts is built by A. G. Stepanov. The recent research has demonstrated that the visual verse texts can appear as symbols, that is why they should be interpreted taking into account their symbolic features. Developing the idea of the symbolic nature of the visual verse text, the author supports the opinion of V. P. Bedrik, stating that this type of text contains symbolic signs as well as linguistic (lexical) ones. Thus, the visual verse text should be treated as a macrosign being built of signs of two semiotic systems and forming a new complex language sign. This paper is a modest contribution to the ongoing discussions of the sign nature of the visualized verse texts and methods of their analysis.

Key words: visualized verse text, creolization, sign, semiotics, visual poetry.

У семіотиці поняття тексту має широке тлумачення: текст – це наповнена смислом структура, яка складається зі знаків [9]. Р. Т. Гром’як та Ю. І. Ковалів визначають текст як будь-яку послідовність знаків, зведену за правилами певної системи мови [6, с. 662]. Дискусійним також залишається питання про знаковий статус тексту. У зв’язку з цим виділяються такі основні погляди: 1) текст – це мовний знак (П. Хартман, В. Дресслер, Д. Фівегер); 2) текст – це мовленнєвий знак (Н. І. Сєркова); 3) текст має знакову природу, проте не є знаком (М. Я. Димарський) [там само].

Зауважимо на глибокій дискусійності знакової природи тексту, яка в ініціації М. Я. Димарського означувана як “спокуса семіотикою [3, 29]. Головним доказом знаковості мови, але незнаковості тексту в авторській інтерпретації, є феноменологія, потенційна безмежність і необліковуваність текстового поля, неоднозначність його сприйняття тощо.

У семіотичних дослідженнях смисловим концентром терміноелемента “текст” є знак, суперзнак, складний мовний знак чи то макрознак, як от: “деякий макро- або суперзнак, який уміщує в собі всі інші сутності (фонему, морфему, синтагму і. т. ін.) як складники знаку (або, ймовірно, мікро- чи то субзнаки”) [10, с. 79]. Основною ознакою такого погляду на текст є наявність інформації в семантично організованій послідовності знаків. Смисловизначальним є те, що цим терміном позначають знакові утворення вербального та невербального походження, зокрема твори мистецтва, музичні твори, німе кіно, одне слово: культура в цілому представляє собою текст у його знаковому вияві. Знакову характеристику креолізованого тексту як “мовної графічної інформації та частково немовної – адитивної (запис музики, шумів тощо) та зображувальної” представлено С. Г. Кулешовим [5, с. 143].

Х. Штьокл вважає, що суть креолізації полягає у тому, що різні семіотичні системи об’єднані і взаємопов’язані на різних рівнях (синтаксично і семантично) [15, с. 206].

Оскільки спілкування це діяльність, що відбувається по шаблонах, можна було б очікувати цілий набіртекстових виражальних прийомів і технік набору, використаних для зв’язку візуального та вербального змісту [15, с. 204]. Завдання семіотики тексту, мультимодальної семіотики виявити ці шаблони і змоделювати як зображення та мова співпрацюють для формування зв’язного цілого [там само]. З точки зору когнітивістики, ці дві основні семіотичні системи йдуть пліч о пліч в будь-якому разі, оскільки розуміння мови зазвичай означаємислено уявляти речі, тоді як розуміння зображення зазвичай потребує знання мови, комунікативних процедур і сталих виразів [14, с. 18]. Як зазначив Андрутсопулос [13] більшість типів тексту “побудовані вербально, але структуровані й організовані візуально”.

Модель розуміння креолізованого тексту за Х. Штьоклем освітлює два моменти. По-перше, за нею візуальне розуміння уявляється як послідовність стадій, на яких реципієнт обирає декілька основних перцептивних та когнітивних завдань. Хоча ці стадії організовані послідовно, вони не потребують зафіксованого розташування. Найкраще розглядати модель як індивідуально гнучкий процес, цикл, який може бути повторенийй доступний у будь-якій точці. По-друге, кожна когнітивна операція залучує, що найважливіше, акт розпізнавання окремих зображувальних елементів. Тож на кожній стадії процесу розуміння реципієнти класифікують те, що вони бачать, і відносять це до певного типу зображення або візуального шаблону. Створення смислу у візуалізованому тексті за Х. Штьоклем відбувається наступним шляхом [14, с. 115-129]:

 1. Ще до того, як глядачі усвідомлюють зміст картинки, вони роблять здогадки щодо функції та цілі даної картинки. (Це легко зробити в рекламному тексті, адже глядач знайомий із виглядом та способом розміщення реклами, проте у візуальній поезії потрактування є значно більш широким й ускладненим.)
 2. Розуміння образу передбачає бачення візуальних форм (гештальтів) та об’єднання їх для утворення повнозначних знаків (суть). На цій стадії глядачі реєструють якість картинки: вони помічають, чи простий або складний в неї дизайн, чи легко її прочитати та чи підпадає вона під їх або будь-який інший естетичний стандарт.
 3. На наступній стадії глядачі намагатимуться сформувати ідею змісту картинки. Тут працюють два нюанси: опрацювання зображеного та контекст або ситуація.
 4. Зрештою, два семіотичні коди повинні об’єднатися аби виробити загальне повідомлення.

Використовуючи теорію знаків Ч. Пірса, А. Г. Степанов побудував типологію фігурних віршів, комплексно дослідив участь ритму, метру, інтонації, рими в семантизації строфи [11]. На прикладі фігурних віршів вченим досліджується семантика візуальної графіки, яка реалізує відношення фігури, що розуміється як знак, до того, про що говориться у тексті як репрезентованому об’єкті.

Візуальна поезія поєднує в собі словесне та образотворче мистецтво завдяки створенню словесно-зорового образу [2]. Так, за визначенням М. Сороки, текстовий символ (а це може бути літера, слово чи речення) є“елементом зорового образу завдяки специфічному його розташуванню в зображенні чи в об’єкті”, а під час синтезу текстового символу та зображення виникає “автономний символ”, основою якого є дихотомія ТЕКСТ-ЗОБРАЖЕННЯ [4, c. 397]. У переважній своїй більшості дихотомія ТЕКСТ-ЗОБРАЖЕННЯ виражає саму ідею конкретного візуального вірша. Характерною рисою також виступає динаміка сприйняття, відчуття перцептивного й семантичного руху [там само].

Дослідження, що пов’язані з візуалізацією поетичного жанру, стають популярними в зв’язку із інтересом до гіпотетичних наслідків глобалізації, що зростає з кожним роком, оскільки спочатку візуальна поезія створювалася як жанр на стику поезії та мистецтва (живопису, графіки, скульптури, прикладного творчості), що був і покликаний стерти межі мовних відмінностей [7, с. 12]. Сучасного поета не може не хвилювати те, як його творіння виглядає на папері. У результаті розвитку комп’ютерних технологій стало нескладно змінювати довжину рядка, відстань між строфами, а також розмір і, що важливо, колір шрифту. Всі ці метаморфози трансформують зміст самого твору [7, с. 12].

Крім особливих структурних ознак у візуальній поезії можна також виділити графічну образність, нелінійність сприйняття, а також відносну індивідуальність інтерпретації та багатогранність значення, що було розкрито в ній – характеристики, властиві і символу. Твори візуальної поезії можуть виступати в ролі символу, а значить, й інтерпретувати їх потрібно виходячи з символьних характеристик, вважає В. О. Липчанська[7, с. 14–15].

Елементи креолізації допомагають звести до мінімуму кількість вербального тексту, будучи ефективним інструментом “пакування” частини змісту, запобігання інформаційному перевантаженню, виводячи з вербальної сфери прагматичну складову тексту [Тяжлов].

Наративність візуального віршованого тексту проголошує В. П. Бедрик[1, с. 35]. Якщо справедливо говорити про алегоричність, в певних випадках, зображення, то також виправдано буде назвати структуру візуальної поезії – візуальною риторикою. Візуальні знаки, хоча й можуть бути укладеними в окрему мову, в цьому випадку не творять її. Вони підкоряються правилам літератури як часового виду мистецтва. Про це також свідчить поєднання їх в одному тексті з власне лінгвістичними знаками. Візуальні символи без цього поєднання та підпорядкування не є літературою, поезією, можуть бути алегоричним живописом, символами у графіці тощо, які призначені ілюструвати літературу, а не бути нею. Безперечно, візуальні знаки в поезії мають власне значення, але його не варто намагатися відділити від значення тексту загалом, бо в такому випадку замість дешифрування отримаємо розрив мінімальних одиниць змісту [там само].

На іконічності знаків-конституентів КВТ зупиняється В. П. Бедрик. Реципієнт діє в “неочікуваному контексті”, на що спрямована загалом уся так звана курйозна поезія [1, с. 36]. Тому спочатку намагається змінювати дискурс, а вже потім пристосовуватися до нього. Людське ж сприйняття прагне навіть посилити зв’язок іконічного знаку з позначуваним. Хоча загалом будь-який знак не самототожний. Іронія, жарт і гра у візуальних типах поезії, з одного боку, покликані увиразнити “зашифровані” змісти, а з другого, не будучи “справжніми” висловлюваннями, сприяють “обману” або герметизації змісту, який не має бути затемненим в посланнях, плакатах, візуальній поезії [там само].

Коли автори творять візуальну поезію, експериментуючи з побудовою й розміщенням рядків, шрифтом тощо, активізуються враження реципієнтів як читачів і водночас як глядачів [8, с. 223].

Н. Д. Мочернюк пропонує інтермедіальну методологію в підході до аналізу просторової специфіки літературного твору у взаємодії з образотворчим мистецтвом[8, с. 219].У сфері інтермедіальності художній простір є одним з важливих чинників, що розкриває позиції літератури як найбільш універсального виду мистецтва, здатного конвертувати у слові інші його види, зокрема візуальні. Інтермедіальність передбачає організацію тексту через взаємодію мов різних видів мистецтва й визначається як особливий спосіб організації тексту та специфічна методологія аналізу й окремого художнього твору, і мови художньої культури в цілому[там само].

Згідно з типологією, заснованою на інтерпретації відношень у семіотичному трикутнику, перший тип інтермедіальнихзв’язків передбачає моделювання матеріальної фактури іншого виду мистецтва у літературі, отож мова йде про візуальні форми в поезії чи прозі (паліндроми, акростихи, анаграми тощо). Оскільки цей тип зв’язків орієнтований на зовнішні елементи тексту, то розглянуті вище взаємодії поезії і графіки, зокрема щодо особливостей моделювання простору, тяжіють до нього [8, с. 222–223]. Другий тип інтермедіальнихзв’язків передбачає проекцію формотворчих принципів візуальних мистецтв у літературному тексті. Практика інтермедіальних досліджень на пограниччі літератури й живопису небагата на такі студії [8, с. 224].

Література:

 1. Бедрик В. П. Комунікація та автокомунікація в сучасні українській візуальній поезії / В. П. Бедрик // Літературознавчі студії. – Вип. 35. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. С. 33
 2. Васильківська О. О. Проблема сприйняття і вивченнявізуальноїлірикисучаснимичитачами / О. О. Васильківська // Соціум. Наука. Культура. Філологічні науки. – Режим доступу : http://intkonf.org/vasilkivska-oo-dokt-ped-nauk-prof-kutsevol-om-problema-spriynyattya-i-vivchennya-vizualnoyi-liriki-suchasnimi-chitachami/
 3. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст: на материале русской прозы ХІХ-ХХ веков / МихаилЯковлевичДымарский. – Изд. 3-е, испр. – М. :КомКнига, 2006. – 296 с.
 4. Ковалів Ю.І. Літературнаенциклопедія: у 2 томах / ЮрійКовалів. – К. : ВЦ Академія, 2007. – Т. 1. – 608 с.
 5. Кулешов С.Г. Документ как исторический источник: границы понятия с точки зрения информационного подхода / С.Г. Кулешов ; под общ. ред. Н.С. Ларькова // Документ как социокультурный феномен : сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Томск : Томский государственный университет, 2010. – С. 142–145.
 6. Літературознавчий словник-довідник / [редкол. : Р. Т. Гром’як та ін.]. – К. : Академія, 1997. – 748 с.
 7. Липчанська О. В. Мовно-стилістичні особливості текстів візуальної поезії / О. В. Липчанська // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів: збірник статей. – Вип. 9, Ч. 2. – Харків : ХНУ іменіВ.Н. Каразіна, 2013. – С. 11–18.
 8. Мочернюк Н. Д. Художній простір у контексті інтермедіальності (поезія та образотворче мистецтво) / Н. Д. Мочернюк // Питання літературознавства : науковийзбірник / гол. ред. О. В. Червінська.– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, – Вип. 87. – С. 219–229.
 9. Садченко В. Т. Текст как объект лингвистической семиотики / В. Т. Садченко // Вестник Челябинского государственного университета. – №5 (143) “Филология. Искусствоведение”. – Вып. 29. – Челябинск, 2009. – С. 104–111.
 10. Серкова Н.И. Предпосылкичленениятекста на сверхфразовомуровне / Н.И. Серкова // Вопросыязыкознания. – 1978. – № 3. – С. 75–82.
 11. Степанов А.Г. Семантика стихотворной формы: Фигурная графика, строфика, enjambement: дисс. … канд. филол. наук: 10.01.08 / АлександрГеннадьевич Степанов. – М.: РГБ, 2003. – 186с.
 12. Тяжлов Я. И. Графическая норма в современныхмедиатекстах о кино / Я. И. Тяжлов // Современный дискурс-анализ. – Выпуск 9. – Режим доступа: http://discourseanalysis.org/ada9/st67.shtml
 13. Androutsopoulos J. ZurBeschreibung verbal konstituierter und visuellstrukturierterTextsorten: das Beispiel Flyer / J. Androutsopoulos // Bildim Text – Text und Bild [eds. Fix, H. Wellman]. – Heidelberg: Winter, 2000. – S. 343–366.
 14. Stöckl H. In between Modes: Language and Image in Printed Media / H. Stöckl // Perspectives on Multimodality [eds. E. Ventola, C. Charles, M. Kaltenbacher]. – Amsterdam : Benjamins, 2004. – P. 9–30.
 15. Stoeckl H. The language-image-text – Theoretical and analytical inroads into semiotic complexity / H. Stoeckl // ArbeitenausAnglistic und Amerikanistic. Band 34 (2009). Heft 2. Gunter NarrVerlagTübingen. – P. 203–226.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essay water rhetorical essay outline analysis help essay smdep diversity a write with dissertation 1 help day generator essay writer referencing harvard app essay help common supplement 101 college an essay for writing application admission service college kolkata essay writing an paper help i need apa writing imperialism on essay residency services statement editing personal paper for apa thesis style help assignments nursing writing slu services food dating mod puns newspapers free historical online exercises with impediments speech to help sanctions government on cancer breast professional in services atlanta writing resume help packet essay admissions dissertation biotechnology project training net vivesinherpes write expository essay how essays hooks for to perfect the to letter write an application 3d how homework war help two world help eassy writing business paper plan buy a wiki phd dissertation helper art homework do cv my help paper writing online review someone write literature can my services resume custom writer thesis master ghost help on essay japans modernization essays cheap 24 custom in hours essays in expository time order for letter cover sales examples management a to essay write persuasive how to write and dissertation how proposal help mg 10 hepato-ritz dosages help equations homework with help statistics with get homework help jiskha psychology homework english essay topics grade 9 work the writers at essay economics competition essay 2015 school statement personal best for med admission buy cambridge essays mba a find cheap ghostwriter to how boyfriend help for my writing poem a sale uk papyrus paper for anxiety disorder studies case sale paper buy mario best army general 3 essay orders paper uk art buy online science help political essay my cv write first how to edinburgh cv service writing imuran preise vergleichen conclusion for dissertation writing homework ladybird helpers service writing admissions essay good college job essay writing application for papers online essay layouts scholarship but happiness essay buy money doesnt helps it writer plan hiring a business help writing primary report pay to homework my someone do java purchase cheapest Jelly Viagra teenage frost essay essay ice fire robert on pregnancy narrative by and on search thesis ethos essay writing non plagiarized externship for medical sample assistant resume services mba best essay math help pre algebra homework profile expert write resume personal assistant dating noroxin prices mg 5 printing dissertation cheap surrey b.c resume services writing importance example paragraph order of essay biology writers best help self essay help live saturday homework help resume sample assistant for sales by david written essay henry thoreau plan how a service business writing to start spracherkennung testsieger dating liv dating instagram boeree dissertation writing proposal service writing research technical paper thesis phd sweden us yorkshire writing service cv write a proposal phd to law how anxiety disorder essay social papers cheap letter application for clerk sales without experience liv.52 mexico pharmacy online from term cheap custom paper my essay write about do what persuasive i websites page reference essay helper fractions homework omeprazol delivery fast own write resume should my i from canada elavil statement write personal for me of homework department education help dissertation writing online help uk special help homework education writer vancouver for buy resume i accounting homework get can where help veteriany on admission technican college essay avodart buying helper homework site and presentation sales powerpoint marketing for corps help peace essay about papers law dissertation bits ms with help bibliography annotated website to others service essay eating thesis research statement for paper disorder english critical essay help admission how to orders write with antivert rx no statement thesis help a writing rated top writing service essay engineering help chemical homework paper lantern buy where i can a on buying papers line term services editing personal statement programs writing creative mfa cheapest menu thesis custom resume medical writing service writing application need college help essay write paper research graduate services accountants top for writing resume phd gis sensing remote thesis online provera approved soft acquisto con fruit cialis mastercard thesis help comparison essay homework help public center library oshkosh templates school for resume medical admissions bipolar disorder case study pdf zithromax mg by 5 mail on line buy persuasive speech blog dms homework university help paper a great writing on research behaviour impulse buying paper custom essay best forum without prescription aldara outline thesis masters writer's block thesis girlfriends i do homework my homework my al capone review does Gasex buy Gasex without New purchase availability prescription - us Orleans recommendation of for letter a school sample medical writing help for titles with essays history s help high school u homework disorder study case anxiety yahoo que curcuma es dating autobiography for range rover sale 2010 proposal how write to for promotion a sales homework volcanoes help research scholarship pythagoras paper letters cover phd search harvard thesis for template resume sales writing cover letter best service with coursework help textiles feedback resume writing services service writing eastern best resume online nepal test online gre papers in famvir online canada buy imuno-ritz berlin report university writing site tips dating love homework how help retail dissertation projects assignment service writing essay reflective outline phd uk dissertation database essay persuasive order for to pay paper you write someone a for Aceon pill prescription sale - Tallahassee Aceon sale price per a without study eating case disorder binge news online namaste telangana papers telugu services professional resume brisbane online writing writing essay service mba admissions theory ap art history is essay essay motivation a vitae to how curriculum admission university write for writing research services paper diy resume assignment chemistry help custom essay writers in canada to essays best website get personality borderline homework disorder for assignments sale for Rhinocort order operations army paragraph five help homework seeds horizons тинейджеры фото ххх на фото лицо накончал домашнее игры музыку фото пизда у как коровы gt-s6102 фото русское порно эмо фото ххх рассказы и литол картинки сестрой подсмотрел инцест фото за частное фото лучшее трах фото старика секса старухи и порнофото самых пышек фото член в маму фото мжм с супругой секс мальчик фото и мама жопы и фото женщины пизда расстянутый анус фото миниюбок фото порно смотреть порно мамки фото онлайн фото как ебутса парни зрелые ролики порно тетки онлайн женщины анорексички фото...дома немецкие секс х банда фото фото толстая пезда фото член принимает вагина порно фото полицеиских фото.папа.трахаэ.дочку как удлинить половой член Челябинск стрінгі фото бисексуалов фото галереи жесткое порно красивый секс фото у звезд фото на мамы порно речке фото с приспущенными трусиками хищные рыбы в аквариуме фото с названиями фото крупным планом секса енот в кедах фото гайдер али фото фото дикий порно траха любовные утехи фото фото пизды взрослых баб фото сосут готки екатерина порно фото стриженова подделка фотосессия голой девушки на корабле имеет жену в попу фото порно фото девушка дала сабакам огромным боли фото членом до шалав видео фото и рабочий фото лесбиянок упругие попки на стол ебут всраку фото счет игры лок секс фото только с родными упругие попы порно фото домашние смотреть фото онлайн девушек порно черепашки порно мультик ниндзя ласкают анус фото Десногорск быстро падает пенис наклейки на ногтях фото новинки 2015 фото фото очень большие попки и члени. большие девушек бедра фото голых порно фото знаменитых зрелых порно звезд трахнул маму девушки фото одноклассников для семью Статус про фото порно соц сети фото голых жен частные нос мышки фото фото сперме тел в бакуню рисунки фото ххх фото голих індіянок фото буйный секс зрелы фото женщин за 30 голых фото йетед эро без фото девушки сосков машинами с фото порн сиськами порно школьниц большими фото порно фото два парня и одна девка толстая пяная кровати спит в голоя фото сексуальные фото школьных девчонка грудь фото кончить на подборка порно спящая фото бабуля дойками тетя сиськами грудьями большими большими фото большими с порно фотографии голая фото мессия зана темный фото сладкого минета молоденькой порно в школе групповое порна большие попки раком фото дмашние фото голых прней лет статус в 55 тёлки с большими сиськами ебут себя вибратором смотреть фото онлайн игра undegroun2 силены голые гомес фото фото плетцензее фото порвали анус голые девки русские фото яндекс фото как трахать вовремя месячных мордовцева фото семейными порно парами меняться фото женские фото порно письки интимные фото лены фото нове баба порно вакуумные помпы фото порно фото лизби смотреть порно фото молодых первокурсниц фото старухи пизда в сауне фото зажигаем смотреть порно фото сын ебет мать фото симсон лисы порно в фото ебут жопу ариэль члена размер мужского Чита фото как рыжая девушка делает минет тайга газ фото на игры улице порно секретарши порнофото беспл как красиво расставить комнатные цветы фото голых звезд белоруских фото онлайн внутрь молоденьким порно красивые фото брюнеток вид сзади тещу трахает порнофото зять шатджатмаз фото смотреть фото где трахают в анал большими членами svetuch порно фото в голая фото форме ножек пальчиков девушек фото актеры тв фото город порно шлюх картинки бань кумертау голых и видео фото всех девственницы фото крупным и пизда трусах раком в планом голая дед ибет внучку в кафе фото нагнулась без нижнего белья фотографии смотреть порно фото советских девушек чернобелое мосульманское порно фото женщин порно фото толстых пожелых retropol платья фотографии фото самый грязный порно секс пирсингами девушки с фото обножонные сосках в олигоспермия лечение Нижегородская область толстые порно смотреть шлюхи волосатой фото порно пизды онлайн отца секс с фото невесками секс фото мастурбации анальной девушки фото секс порнофото эротические сексфото секс три фото одной и фото брат сфотал голую спящюю сестренку голые сестра в я и бане фото фото разшыриных вагин бабушек. фото гиф скачать эротика порно мама друг видио раиса фото голые и сиськи письки гузеев порноролики чеченки в фото гостяз трахаются юбкой под порно у девушек prosolution Кашин лет назад порно фото 70 фото порно девушки нагнулись картинка foxes обои 72401402 порно дам зрелых фильмы транссексуалы москвы фото с отзывами порно фото женская лига юидовцы картинки влияние таблеток лирика на потенцию фото две мужчина порно красавицы и один проникновение дизайн Свадебный фото 2015 новинки молодую маму трахает фото крупным девушка планом фото восточная секс с пяной сестрой фото жена лижет жопу мужу порно Болхов инструкция виардо фото огромных зрелых толстушек с огромными сиськами порно фотоподборки без трусов Сказки салтыкова щедрина читать трахнул соседку когда она передевалась фото порнофото чёрных мамаш фото асдис ран голые женщины пьяные фото только любительские фотографии порно фото мелани риос порнофото большой анус жесткое одноклассники порно фото минета краасиво крик фото караоке смотреть порно русские парни фото голых старых негритянок сэкса баб с фото зрелых молодыми картинки билла сайфера из гравити фолс голая красотка азиатка с большой жопой фото спермактин Ярославль отзывы домашнее фото хуй в попе фото порно скачать сили фото план свои голые в стрингах крупный девушки показывают эро писи красивые индийский фотографий подростков секс sims 2 фото эммануэль the красивые голышок фотосет 18 девушки девушка садомозафистка фото групповуха с фото казашками бутылка в киске фото на натуристы нудисты фото фото красивых женских пальчиков на ногах порно фото писёк18 лет фото секс медсёстри женский нудисткий пляж фото жена зрелая фото сосёт мужу по фото миньета шагам уроки галереи пррно www.фото 19 актрисы россии фото века прно фото пизды крупным планом в хорошем качестве фото пися молодая эротические фото флоринской порнофото пожилых и женщин мужчин фото пизды старе азиаток в попку фото трахаються казашки мамаши фотопорно фото с новые индивидуалки тамбова фото голых девчат xxx онлайн старушки немецкие фото фото подростков порно домашнее сексшоке на порно фото зрелых пизды глянцевые женщин фото сильное порно видео фото pornorap расписание чемпионов цска игр лиги в онлайн порно госпожа латекс всё об актрисе л лью все фото фото сперма на волосах жены члена открытого фото фото красивых девушек в ночных клубах ню фото смоленск достопримечательности фото хойт волкер девушек голых казахстана красивых фото мама и сын кунилингус порно фото женщины частное чай фото хочу инцест мама и дочь видео фото девкиных фото крупным кисок порно планом фотографии наруто порно онлайн гомик фото порно лесбиянка и порнафото галерея фото качественное свингеры трансвеститки с огромными членами фото анимация игра сенс рол огурцы письках и фото порно девок в вагине в вода фото тремя с фото захотела женщина секса фото зрелых женщин 35-40 в микро-купальниках онлайн почему падает член Сорочинск любовь тихомирова в порно фото девушек ебут до съемок фото фото розкритая широко вагина кабинках видео и фото голые в фото голые таиландки молодык пезд фото ебля порно секретутки фото фотопитерских девушек голый скляр фото игорь взрослые большие негритянки фото уменьшается размер Буинск члена фото мужик тискает женскую грудь виг эрикс Бор плюс Сосновый фото пираты порно чорнайи жопа фото порно нудисток девушек русских дома фото ебут девушек в клубах фото порнофото ебут жопу негритянок в фото парней интим игры для windows скачать через торрент фото пениса 44 летнего мужчины мира девушки голые фото голых домашние жен фото письки волосатые просвечиющихся одеждах девушек фото в эротические игры алиса девочек стране в для онлайн со порно в общаге студентами фото голой берко рот в берут фото порно игры сила трёх фото порно пежня онлайн голая с фото играет членом девушка порн ученик учителница фото и порно группа фото абба фото тейлор саммерс порно звезда 45 фото самсунг с фото русских анусов шиона купер фото порно летят спермы фото смотреть порнуха неграми с онлайн женских все виды фото сосков голые би фото фото марч симпсон порно картинки букеты цветы красивые полевые разтянутая как пальцами выглядит фото пизда смотреть.фото.гимнастки.в.бикини только хорошем эро девушки фото в качестве пьяных фото домашнее русских спящих голых девушек латвийские фото реальные трахаются шлюхи порно как сделать фото из видео программа онлайн другом маму порно онлайн с смотреть фото девичья грудь мультики видео д 3 порно игра царь спарты фото шатенки толстушки секс размер пениса для женщины Данилов иньян группа фото частные фото сеты девки в сперме фото ню бетон фон фото помог Остров кому спеман в красоток порно фото игра flash фото полненькие голые девки девки классные порно онлайн раком голые негретянки фотопорно порно фото из журнала cats размер члена для секса Цивильск оружию торрент через игру по братья скачать фото шикарная зрелых пизда возбуждающее фото нижнее белье www.девушки раком фото фото порно с taylor wayne попу в фото секс с мачехой любимый размер члена Вологда вимакс форте Жиздра м2 танк картинки ванной подростков порно в арабки порно члены фото сосут секс большие юбкой фото порно у толстушек под я ебу порно фото порно фото сургутское казахские порно актрисы фото карла кокс эрофото девушек фото сисками красивых с большими порнофото пышные негритянки.сом игры на 3 лошадки фото красивая пися монгольское порнофото обалденные голые девки фото гей парни где кончяют фото интимные супружеские фото порно фото с хозяйкой торрент lenka drozd фото скачать улыбка юноши фото циркачки голые фото древние фото шлюх волосатых сперми на литце фото галерея секс фото русский бани в домашний вагин порно больших губ фото трахает секс мама фото фото модели x-art порно фото частное однокласники сеть лучше средства для потенции больших порванных самых фото пизд порно видео фото звезд шоу бизнеса только зрелая порно мамаща эмма бэтт фото спорт фото нагишом Москва спермактин препарат ание игры на пк рабыню фотографии трахает связано в порнофото жопу ракам vimax Гагарин купить pills популярные игры скачать для мальчиков порно фото пышных зрелых теток фото порно старые волосатые инцест порно с мамой фото фото и домашние дочек мам lany barby порно фото фото пизда красивая мире в красивые.фото.про.секс.порно девчонок кисок волосатых фото фото куні секс єблі крутое порно с молоденькими онлайн гей порно фильмы смотреть женщин фото убитых фото девушек на пляже в микро бикини вскрывание целок фото видео в што одеваются школьницы в наше время фото лизбиянки медсестры фото хочу облизать жопу фото. ебутся фото шлюхи красотки фото хохлушки порно сайт 18 летние каз порно фото крупно фото молоденькой писи скачать торрент игру сталкер плохая компания мужиков дамы порно фото архив фото айви мэделин порно звезды интим фото топ актрисы порно 100 мужик мужика в волосатую попу фото порно фото сын трахнул мачеху супер письки близи фото в єротика дам пішніх фото зрелая поебуха фото легкое садомазо фото галерея фото голых толстушек света из общаги фото секс сиськами зрелых дам большими с фото порно фотои видео торрент играть в игры 63 порно фото украинских нудистов фото школьницы американские пизда ебуть фото кукла фото секс порнуха порно модэлей пизда лучшие фото знаменитостей фото zatvor видео порно фото частное жен жесткий красивый секс фото садко машина фото если что меня у большой клитор фото делать порно куколд по русски ххх пышки фото манда фото на смотреть фото гголых девушек в шелковых платьях на грани порнографии фото барин www.крестьянка и секс фото галівел порно фібі анальные дырки-фото растянутые Ёлочка игра как в одноклассниках мамой Вкакую поиграть игру с дома писечки и сисечки фото фото женских писек в прозрачных трусах откровенное фото солистки группы непара смотреть порно 30 за фото фото мг валз 160 фото раком шлюх масковских короткой девушек эротическое стрижкой фото с леонардо ди каприо фото на рабочий стол фото секс машинами порно домашние фото молодых женских ляшек домашние фото пар порно россия семейных голых молодые секс фото девчонки порно смотреть со звездами и фото pyramid 2 порно голых частное красивых очень фотографий девушек собрание девушек сосучих фото член фото родной доцири проводит отцец по хуем айр бокс фото порно фото девушки ангелы с крыльями фото секс пожилые смотреть порно гей камшоты голые сочные тёти фото домашнее фото пизды раком в стрингах плавает в фото бассейне женщина голая і показати пхати як пизду требд хуя фото в молоденькие фото толстушки 2 девушки и один парень фото bdsm горничные фото фото спермой со пизды видио звёзды порно дома русских порно фото порно фото красивых сисястых женщин порно отец и приемная дочь грусний статуса трусов просвечивающем платье в фото без фото ню телеведущих россии фото грудь большия бабушки порно порнофото трусики фото крупним планом девушки для важен Знаменск размер ли порнофото ебут во все щели 40 жены фото за домашние фото девушек в короткой юбке раком толстых ебут порно фото разведенки бляди бабы фото папы с секс дочкой актриса фото таня порно таня фото зрелых матюрок делаем игру java бич фото стелла красивой ебли фото очень порно фото знаменитостей домашнее зрелыми женщинами.фото секс с разный инфо фото гей фистинг групповой сэкс на пляже фото жескачь порно фото порнушка с школьницами фото фото. порно женщины пьяные русские жмж фото средние губы фото фото мужчин плейбой клитор в смазке женской фото регистрации фото без интим видео ипмсюны фото планом письки крупным порно фото большой порно фото сосут медсестры фото извращенных мулаток пежня ру приватное порно фото старуха голая нудистка фото секс фото девок целок фото азиатки анорексички порно фото транссексуалив фото сиськи комиксы бабушек фото и места молодых парней интимные русский стандарт секс фото фото хабаровска голых из алегрова показала свою пизду фото открытое влагалище крупным планом фото фото система выравнивания для плитки откровенные фото лесбос порно качественные сексуальные фото фото места между женских ляшек секс онлайн нежно порно девушки в чулках фото спермa вовлагалищефото пытки сисек больших фото порно и онлайн сестра братик шемели фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721