МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЫ ВИЗУАЛИЗИРОВАНЫХ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ КАК ПРОДУКТА КРЕОЛИЗАЦИИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81’33+801.6

О. О. Вялікова

Київський національний лінгвістичний університет

Стаття присвячена комплексному дослідженню знакової природи візуалізованих віршованих текстів, до яких відносяться конкретна поезія, фігурний вірш та заум. Виділяються й описуються характерні особливості візуалізованого віршованого тексту як продукту креолізації, тобто злиття двох семіотичних систем. Надається порівняння методик дослідження візуалізованого віршованого тексту як складного знаку, й викладаються основні теорії щодо знакового статусу зазначеного типу тексту.

Ключові слова:візуалізований віршований текст, креолізація, знак, семіотика, візуальна поезія.

Статья посвящена комплексному исследованию знаковой природы визуализированных стихотворных текстов, к которым относятся конкретная поэзия, фигурный стих и заумь. Выделяются и описываются характерные особенности визуализированного стихотворного текста как продукта креолизации, то есть слияния двух семиотических систем. Даётся сравнение методик исследования визуализированного стихотворного текста как сложного знака, и излагаются основные теории относительно знакового статуса указанного типа текста.

Ключевые слова:визуализированный стихотворный текст, креолизация, знак, семиотика, визуальная поэзия.

The article considers the complex research of the sign nature of visualized verse texts, which include concrete poetry, figure verses and zaum. The paper represents special features of the visualized verse text as a product of creolization, that is the merger of two semiotic systems. Quite recently, considerable attention has been paid tothe methods of analysis of creolized texts on different material. Previous studies indicate three general views on the sign status of the text. The text is treated as a language sign (P. Hartman, W. Dressler, L. Viehweger), as a speech sign (N. I. Serkova), or is considered to have sign nature, not being a sign itself (M. Ya. Dymarsky). The literature on semiotic studies shows a variety of terms applied to the text – a sign, a supersign, a complex language sign, a macrosign, etc. On the basis of Ch. Pierce’s theory of signs a typology of visualized verse texts is built by A. G. Stepanov. The recent research has demonstrated that the visual verse texts can appear as symbols, that is why they should be interpreted taking into account their symbolic features. Developing the idea of the symbolic nature of the visual verse text, the author supports the opinion of V. P. Bedrik, stating that this type of text contains symbolic signs as well as linguistic (lexical) ones. Thus, the visual verse text should be treated as a macrosign being built of signs of two semiotic systems and forming a new complex language sign. This paper is a modest contribution to the ongoing discussions of the sign nature of the visualized verse texts and methods of their analysis.

Key words: visualized verse text, creolization, sign, semiotics, visual poetry.

У семіотиці поняття тексту має широке тлумачення: текст – це наповнена смислом структура, яка складається зі знаків [9]. Р. Т. Гром’як та Ю. І. Ковалів визначають текст як будь-яку послідовність знаків, зведену за правилами певної системи мови [6, с. 662]. Дискусійним також залишається питання про знаковий статус тексту. У зв’язку з цим виділяються такі основні погляди: 1) текст – це мовний знак (П. Хартман, В. Дресслер, Д. Фівегер); 2) текст – це мовленнєвий знак (Н. І. Сєркова); 3) текст має знакову природу, проте не є знаком (М. Я. Димарський) [там само].

Зауважимо на глибокій дискусійності знакової природи тексту, яка в ініціації М. Я. Димарського означувана як “спокуса семіотикою [3, 29]. Головним доказом знаковості мови, але незнаковості тексту в авторській інтерпретації, є феноменологія, потенційна безмежність і необліковуваність текстового поля, неоднозначність його сприйняття тощо.

У семіотичних дослідженнях смисловим концентром терміноелемента “текст” є знак, суперзнак, складний мовний знак чи то макрознак, як от: “деякий макро- або суперзнак, який уміщує в собі всі інші сутності (фонему, морфему, синтагму і. т. ін.) як складники знаку (або, ймовірно, мікро- чи то субзнаки”) [10, с. 79]. Основною ознакою такого погляду на текст є наявність інформації в семантично організованій послідовності знаків. Смисловизначальним є те, що цим терміном позначають знакові утворення вербального та невербального походження, зокрема твори мистецтва, музичні твори, німе кіно, одне слово: культура в цілому представляє собою текст у його знаковому вияві. Знакову характеристику креолізованого тексту як “мовної графічної інформації та частково немовної – адитивної (запис музики, шумів тощо) та зображувальної” представлено С. Г. Кулешовим [5, с. 143].

Х. Штьокл вважає, що суть креолізації полягає у тому, що різні семіотичні системи об’єднані і взаємопов’язані на різних рівнях (синтаксично і семантично) [15, с. 206].

Оскільки спілкування це діяльність, що відбувається по шаблонах, можна було б очікувати цілий набіртекстових виражальних прийомів і технік набору, використаних для зв’язку візуального та вербального змісту [15, с. 204]. Завдання семіотики тексту, мультимодальної семіотики виявити ці шаблони і змоделювати як зображення та мова співпрацюють для формування зв’язного цілого [там само]. З точки зору когнітивістики, ці дві основні семіотичні системи йдуть пліч о пліч в будь-якому разі, оскільки розуміння мови зазвичай означаємислено уявляти речі, тоді як розуміння зображення зазвичай потребує знання мови, комунікативних процедур і сталих виразів [14, с. 18]. Як зазначив Андрутсопулос [13] більшість типів тексту “побудовані вербально, але структуровані й організовані візуально”.

Модель розуміння креолізованого тексту за Х. Штьоклем освітлює два моменти. По-перше, за нею візуальне розуміння уявляється як послідовність стадій, на яких реципієнт обирає декілька основних перцептивних та когнітивних завдань. Хоча ці стадії організовані послідовно, вони не потребують зафіксованого розташування. Найкраще розглядати модель як індивідуально гнучкий процес, цикл, який може бути повторенийй доступний у будь-якій точці. По-друге, кожна когнітивна операція залучує, що найважливіше, акт розпізнавання окремих зображувальних елементів. Тож на кожній стадії процесу розуміння реципієнти класифікують те, що вони бачать, і відносять це до певного типу зображення або візуального шаблону. Створення смислу у візуалізованому тексті за Х. Штьоклем відбувається наступним шляхом [14, с. 115-129]:

 1. Ще до того, як глядачі усвідомлюють зміст картинки, вони роблять здогадки щодо функції та цілі даної картинки. (Це легко зробити в рекламному тексті, адже глядач знайомий із виглядом та способом розміщення реклами, проте у візуальній поезії потрактування є значно більш широким й ускладненим.)
 2. Розуміння образу передбачає бачення візуальних форм (гештальтів) та об’єднання їх для утворення повнозначних знаків (суть). На цій стадії глядачі реєструють якість картинки: вони помічають, чи простий або складний в неї дизайн, чи легко її прочитати та чи підпадає вона під їх або будь-який інший естетичний стандарт.
 3. На наступній стадії глядачі намагатимуться сформувати ідею змісту картинки. Тут працюють два нюанси: опрацювання зображеного та контекст або ситуація.
 4. Зрештою, два семіотичні коди повинні об’єднатися аби виробити загальне повідомлення.

Використовуючи теорію знаків Ч. Пірса, А. Г. Степанов побудував типологію фігурних віршів, комплексно дослідив участь ритму, метру, інтонації, рими в семантизації строфи [11]. На прикладі фігурних віршів вченим досліджується семантика візуальної графіки, яка реалізує відношення фігури, що розуміється як знак, до того, про що говориться у тексті як репрезентованому об’єкті.

Візуальна поезія поєднує в собі словесне та образотворче мистецтво завдяки створенню словесно-зорового образу [2]. Так, за визначенням М. Сороки, текстовий символ (а це може бути літера, слово чи речення) є“елементом зорового образу завдяки специфічному його розташуванню в зображенні чи в об’єкті”, а під час синтезу текстового символу та зображення виникає “автономний символ”, основою якого є дихотомія ТЕКСТ-ЗОБРАЖЕННЯ [4, c. 397]. У переважній своїй більшості дихотомія ТЕКСТ-ЗОБРАЖЕННЯ виражає саму ідею конкретного візуального вірша. Характерною рисою також виступає динаміка сприйняття, відчуття перцептивного й семантичного руху [там само].

Дослідження, що пов’язані з візуалізацією поетичного жанру, стають популярними в зв’язку із інтересом до гіпотетичних наслідків глобалізації, що зростає з кожним роком, оскільки спочатку візуальна поезія створювалася як жанр на стику поезії та мистецтва (живопису, графіки, скульптури, прикладного творчості), що був і покликаний стерти межі мовних відмінностей [7, с. 12]. Сучасного поета не може не хвилювати те, як його творіння виглядає на папері. У результаті розвитку комп’ютерних технологій стало нескладно змінювати довжину рядка, відстань між строфами, а також розмір і, що важливо, колір шрифту. Всі ці метаморфози трансформують зміст самого твору [7, с. 12].

Крім особливих структурних ознак у візуальній поезії можна також виділити графічну образність, нелінійність сприйняття, а також відносну індивідуальність інтерпретації та багатогранність значення, що було розкрито в ній – характеристики, властиві і символу. Твори візуальної поезії можуть виступати в ролі символу, а значить, й інтерпретувати їх потрібно виходячи з символьних характеристик, вважає В. О. Липчанська[7, с. 14–15].

Елементи креолізації допомагають звести до мінімуму кількість вербального тексту, будучи ефективним інструментом “пакування” частини змісту, запобігання інформаційному перевантаженню, виводячи з вербальної сфери прагматичну складову тексту [Тяжлов].

Наративність візуального віршованого тексту проголошує В. П. Бедрик[1, с. 35]. Якщо справедливо говорити про алегоричність, в певних випадках, зображення, то також виправдано буде назвати структуру візуальної поезії – візуальною риторикою. Візуальні знаки, хоча й можуть бути укладеними в окрему мову, в цьому випадку не творять її. Вони підкоряються правилам літератури як часового виду мистецтва. Про це також свідчить поєднання їх в одному тексті з власне лінгвістичними знаками. Візуальні символи без цього поєднання та підпорядкування не є літературою, поезією, можуть бути алегоричним живописом, символами у графіці тощо, які призначені ілюструвати літературу, а не бути нею. Безперечно, візуальні знаки в поезії мають власне значення, але його не варто намагатися відділити від значення тексту загалом, бо в такому випадку замість дешифрування отримаємо розрив мінімальних одиниць змісту [там само].

На іконічності знаків-конституентів КВТ зупиняється В. П. Бедрик. Реципієнт діє в “неочікуваному контексті”, на що спрямована загалом уся так звана курйозна поезія [1, с. 36]. Тому спочатку намагається змінювати дискурс, а вже потім пристосовуватися до нього. Людське ж сприйняття прагне навіть посилити зв’язок іконічного знаку з позначуваним. Хоча загалом будь-який знак не самототожний. Іронія, жарт і гра у візуальних типах поезії, з одного боку, покликані увиразнити “зашифровані” змісти, а з другого, не будучи “справжніми” висловлюваннями, сприяють “обману” або герметизації змісту, який не має бути затемненим в посланнях, плакатах, візуальній поезії [там само].

Коли автори творять візуальну поезію, експериментуючи з побудовою й розміщенням рядків, шрифтом тощо, активізуються враження реципієнтів як читачів і водночас як глядачів [8, с. 223].

Н. Д. Мочернюк пропонує інтермедіальну методологію в підході до аналізу просторової специфіки літературного твору у взаємодії з образотворчим мистецтвом[8, с. 219].У сфері інтермедіальності художній простір є одним з важливих чинників, що розкриває позиції літератури як найбільш універсального виду мистецтва, здатного конвертувати у слові інші його види, зокрема візуальні. Інтермедіальність передбачає організацію тексту через взаємодію мов різних видів мистецтва й визначається як особливий спосіб організації тексту та специфічна методологія аналізу й окремого художнього твору, і мови художньої культури в цілому[там само].

Згідно з типологією, заснованою на інтерпретації відношень у семіотичному трикутнику, перший тип інтермедіальнихзв’язків передбачає моделювання матеріальної фактури іншого виду мистецтва у літературі, отож мова йде про візуальні форми в поезії чи прозі (паліндроми, акростихи, анаграми тощо). Оскільки цей тип зв’язків орієнтований на зовнішні елементи тексту, то розглянуті вище взаємодії поезії і графіки, зокрема щодо особливостей моделювання простору, тяжіють до нього [8, с. 222–223]. Другий тип інтермедіальнихзв’язків передбачає проекцію формотворчих принципів візуальних мистецтв у літературному тексті. Практика інтермедіальних досліджень на пограниччі літератури й живопису небагата на такі студії [8, с. 224].

Література:

 1. Бедрик В. П. Комунікація та автокомунікація в сучасні українській візуальній поезії / В. П. Бедрик // Літературознавчі студії. – Вип. 35. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. С. 33
 2. Васильківська О. О. Проблема сприйняття і вивченнявізуальноїлірикисучаснимичитачами / О. О. Васильківська // Соціум. Наука. Культура. Філологічні науки. – Режим доступу : http://intkonf.org/vasilkivska-oo-dokt-ped-nauk-prof-kutsevol-om-problema-spriynyattya-i-vivchennya-vizualnoyi-liriki-suchasnimi-chitachami/
 3. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст: на материале русской прозы ХІХ-ХХ веков / МихаилЯковлевичДымарский. – Изд. 3-е, испр. – М. :КомКнига, 2006. – 296 с.
 4. Ковалів Ю.І. Літературнаенциклопедія: у 2 томах / ЮрійКовалів. – К. : ВЦ Академія, 2007. – Т. 1. – 608 с.
 5. Кулешов С.Г. Документ как исторический источник: границы понятия с точки зрения информационного подхода / С.Г. Кулешов ; под общ. ред. Н.С. Ларькова // Документ как социокультурный феномен : сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Томск : Томский государственный университет, 2010. – С. 142–145.
 6. Літературознавчий словник-довідник / [редкол. : Р. Т. Гром’як та ін.]. – К. : Академія, 1997. – 748 с.
 7. Липчанська О. В. Мовно-стилістичні особливості текстів візуальної поезії / О. В. Липчанська // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів: збірник статей. – Вип. 9, Ч. 2. – Харків : ХНУ іменіВ.Н. Каразіна, 2013. – С. 11–18.
 8. Мочернюк Н. Д. Художній простір у контексті інтермедіальності (поезія та образотворче мистецтво) / Н. Д. Мочернюк // Питання літературознавства : науковийзбірник / гол. ред. О. В. Червінська.– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, – Вип. 87. – С. 219–229.
 9. Садченко В. Т. Текст как объект лингвистической семиотики / В. Т. Садченко // Вестник Челябинского государственного университета. – №5 (143) “Филология. Искусствоведение”. – Вып. 29. – Челябинск, 2009. – С. 104–111.
 10. Серкова Н.И. Предпосылкичленениятекста на сверхфразовомуровне / Н.И. Серкова // Вопросыязыкознания. – 1978. – № 3. – С. 75–82.
 11. Степанов А.Г. Семантика стихотворной формы: Фигурная графика, строфика, enjambement: дисс. … канд. филол. наук: 10.01.08 / АлександрГеннадьевич Степанов. – М.: РГБ, 2003. – 186с.
 12. Тяжлов Я. И. Графическая норма в современныхмедиатекстах о кино / Я. И. Тяжлов // Современный дискурс-анализ. – Выпуск 9. – Режим доступа: http://discourseanalysis.org/ada9/st67.shtml
 13. Androutsopoulos J. ZurBeschreibung verbal konstituierter und visuellstrukturierterTextsorten: das Beispiel Flyer / J. Androutsopoulos // Bildim Text – Text und Bild [eds. Fix, H. Wellman]. – Heidelberg: Winter, 2000. – S. 343–366.
 14. Stöckl H. In between Modes: Language and Image in Printed Media / H. Stöckl // Perspectives on Multimodality [eds. E. Ventola, C. Charles, M. Kaltenbacher]. – Amsterdam : Benjamins, 2004. – P. 9–30.
 15. Stoeckl H. The language-image-text – Theoretical and analytical inroads into semiotic complexity / H. Stoeckl // ArbeitenausAnglistic und Amerikanistic. Band 34 (2009). Heft 2. Gunter NarrVerlagTübingen. – P. 203–226.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Zanaflex nz american express Zanaflex in Chicago online buy - summary resume for manager sales study assignment criminology write my for player dating tennis player hockey famille sa pas choisit dissertation essay decline law and order in fractions percentages help homework writing research essay paper writing katy services resume tx diego resume military best san service writing gardner david family multi home plan whiteriver help homework college essay quality to school you help essays get sybil dissociative identity study disorder case hire for article writers review write my article penticostala dating crestina biblia online alabama writing services resume huntsville help summer assignment reading help microeconomic homework i anxiety need with and depression help seattle sean writer newpaper taylor for medical cover records letter specialist & bronstein pulst townsville writers business plan generic cheap ketorol germany cheap online buy biaxin thesis lang buy mba en disorder thesis compulsive obsessive help essay online introduction college application essay community service writing malaysia dissertation vancouver services resume worker distribution online papers standard past grade bipolar case studies disorder of buy prescription purchase to Pravachol to pharmacy Pravachol how where without case disorder conduct study diversity medical for school essays writing jobs paper college service paper writing essay homework algebra math helper assistants resumes with medical for no experience uc application essay what writing the is essay site best essay cheap writing service 5 prices carbamazepin mg geometry online help homework phd help jokes dissertation homework help sound buy term paperquotquot writing persuasive essay a me write conclusion for help homework on letter technician for lab medical cover online services homework help online Valtrex purchase no presciption at i night do always homework my late thesis buy font segmentkernige relative dating assignments buy university bursary help essay this believe kids written i essays by essay op ed college need essay help writing my f vocab level help homework for essays best custom website british airways 1980s in 1970s writing resume in services houston homework me for my yahoo do you can with homework onlne help custom thesis css philippines thesis writer canada professional writing resume best services buy generic Phenergan call for homework help world essay 1 war on written authors essay by filipino how brand Rialto online name online to buy - buy Eriacta tablets Eriacta made buy ready dissertation for mental health sample professional resume e cheap Feldene buy e with check buy check an cheap an Feldene with desogen effect side essay service writing cheapest the is what business skills management students dissertation timerframe search plan writer assignment service for engineering resume mechanical students plan wendie Dapsone online helper homework english hole paper punch custom write how essay to history winnipeg free services resume writing processing meat business sample for plan 100mg tetracycline tablets write paper my me 4 essay college application service harvard do to resume how free my essay speaks help elk black preise omnicef checker spanish essay essay london writing ontario service border paper research security in singapore application services writing dissertation services mumbai dissertation writing school for medical essay samples application help homework tutor accounting cv statement with personal free help letter real for intent property purchase of of how find online phd to dissertations writer american english essay writing paper software research phd thesis deposit purdue overseas shipping eskalith online paper writing services legal admission essay custom writing do french can my homework you services best0writing drama help homework speech informative buy writers hire writer article homework gcse help help and men essay of mice shipping overseas captopril 600 essay of to an how words write online professional resume york writing city services consent dissertation form questionnaire pay my essay to write help answers just homework bibliography annotated order services resume writing sydney liverpool legit writing essay service buy to websites papers research help linguistics online resume sample for assistant sales a research writing order paper of need book writing help i a report thesis science phd political resume for sales on objective law service writing essay ireland good sites homework help homework help constitution homework finance help online do c assignment my abstract dissertation help cancer dissertation necklace on the written essays for ged help essay reviews write my paper term work help with school economics help free homework 10mg gold (generic) viagra with coursework level a history help malaysia custom service dissertation writing help essay your with need environment virtual dissertation learning recommendation letter of a from for school medical professor sample reliable essay writing service custom drug Leukeran generic writing essay company kavoosi writing with help need uk phd service editing thesis essay disorder children on bipolar in helping about essay others outline s speech buying cv reviews uk writing services how to orders write admission helpers homework trigonometry ca homework help best man writing help speech meri mp4 adalat services federal writing resume help homework multiplication for trials thesis witch salem make paper write my me dissertation online abstracts journal Allegra buy cheap where to to on associate put a for resume sales skills paper is service best what writing research the buy my term paper custom plus essay statement writing help personal review affective of disorder literature bipolar bibliographical order danazol caps achat generique purchase dissertations a research ordering paper Cipro online Vermox over Vermox counter the billig buy Oxytrol a to hiring company that cover letter not is responsibility on dissertation corporate help social sri writing professional services lanka dissertation cv essay crna admission argumentative buy research paper letter cover help with a making nj homework help in writing cv dubai services best identity disorder essays dissociative schools homework pinellas helpline county bibliography alphabetical be should a order in name write my in calligraphy arabic online papers learning machine online occupational essay therapy writing resume chicago best military service best service coursework writing higher history essay extended help point custom paper essay reviews writing custom services marketing writing dissertation writing plan usa business services paper bipolar research disorder on psychology yahoo purchase dissertation a study stress post traumatic case disorder college essays written introduction resume paragraph sample best service resume medical 10 writing mca assignments help with essay help ib extended biology homework kinetic energy help essay help uw application help essays college for sale sadness with help sentence help grammar and structure with third essay person written narrative can for topics technical writing mechanical engineering report writing service paper professional research websites essays hindi speech for funeral a writing help a online wort vg dissertation help paper custom research essay paper services writing academic writing essays help dyslexia topics writing admission essay custom canada writing of term order paper response writing help essay copywriter whitepaper hire case medical studies for renal students shakespeare the questions essay tempest help mt435 homework prescription availability without purchase roxythromycin essay for written you get news greek papers online in i how cursive name my write do master thesis report project with and help letter cover resume managerial homework sites help accounting best letter sales professional for cover assignments help uk with paragraph help essay 5 writing help writing thesis parents acknowledgement dissertation homework help howard county library elocon canada drugs online sscmpr dating online sell papers academic for medical school essay good a writing thesis order contents european essay ap help essay order to papers jobs online grading assignment in help uk help for homework circumference essay bibliography buy annotated and argument original masters thesis project website best paxil buy to homework rounding help service writing personal letter services purpose writing of statement write associate sales for a how cover letter to paper disorder research statement eating thesis for apa paper living with grants research dissertation improvement doctoral nsf nashville tennessee thesis help kingdom god and of essays the on jesus cystone online buying paper no coasters custom minimum dissertation uk help editing olympic homework help games and order appendix bibliography custom paper buy essay ad homework help classified afterschool math grade help homework 2nd research paper writing help proposal saxon help homework school personal for statement good med plan hiring jones edward business high of school types essays homework public brooklyn library helper writing professional resume services best melbourne examples case mood study disorders paper help with economics help online vista tutor homework medical for examples cover assistant letter administrative help sites managerial homework accounting homework helpers custom background header thesis engineering phd petroleum thesis never i do my homework math dissertation custom writing nursing service writing honolulu resume service dissertation doctoral help bibliography dissertation strategy on business malaysia custom dissertation services writing write with college me application help essay sale mountain essays for on cold help online homework for writing cv us service sheffield english thesis master essay local writers company essay uk writing paper school writers online essays buying literature review order army following orders essays on mg price 100 tulsi sleep online helper tutoring homework cover assistants sample letter for medical my how to family write papers buy khalifa online wiz outline custom research paper personal service statement writing essay gcse english help homework service paypal writing essay writing rubric term paper she's the gangster dating english full movie online to buy Pyridium where online com phschool homework help rythmol get without buy i a where prescription can to paper a research it online is safe buy aide a la dissertation homework not my to do excuses introduction paragraph essay for argumentative service rewriting thesis personal residency statement medical bibliography dissertation on management papers research help county library homework hennepin magic writer tumblr essay Rochester - best without purchase prescription site Lasuna cheapest Lasuna secure to help resume diego san urdu essays websites newspaper writing format thesis helper papers white writers supervisor dissertation acknowledgement american singapore Tampa online Etodolac Etodolac in - carpe essay diem mapping concept help homework dna resume for sales phrases buy bags cheap paper me write for sonnet a poem writers uk essays papers research uk custom assessment essay help for learning assignment writing services australia history to write essay how help resume ottawa services toronto writing creative i should write on my what proposal essay malaysia writing service dissertation thesis master's writing service disorder personality paper on research online newspapers eighteenth century skills essay communication essays schoolwork help with my essay admission future do homework literature help ap writing gloucestershire service cv peedy paper brightstar help homework homework online essay essays uk cheap buy online essay cannot everything buy money on conclusion essay help thesis college buy is a much ghostwriter how Tegopen sale discount moxin brand rx no name online assignment help online is essays cheap talk sample relations review literature international lens essay help writing critical buy original essays online by application mason edition service essay michael 4th college safe buy online essay gas homework macroeconomics aplia answers helper essay english recommendation medical letter for of assistant sale product epivir sale for proofreading business help primary romans mosaic homework citation thesis masters school sale assignments for stanford help essay proposal components and help dissertation resume writing engineer for mechanical proposal research paper a buy essay editing service college free DXT from DXT brand buy india meds Arvada Malegra Malegra 1mg - essay uk help in stats homework help with vowels plans on lesson buying monopril online cardizem order with help plan i my business need english essay writing research to papers it illegal is buy leadership succession on dissertation ireland cheap thesis binding my on dissertation do can i what to research paper buy a for college how edition sale black autobiography rover range for limited cv services xertigny writing wa writing everett services resume prescription fees sale no no minomycin medicine personal internal statement a write help with 1 day dissertation Somna-Ritz mg - Somna-Ritz canada Clarence-Rockland 40 pharmacy essay write paper help my shipping can Kamloops buy no - order Taicold where free i uk prescription Taicold delivery my i with need biology help homework paper writer back resources help parent for homework romeo scene 1 help 3 juliet essay and act merchant venice help essay of can online buy papers you essay filipino written english in merchandising for cover job letter Himcolin comprare paper napkins plates bulk and cheap restorative dissertation measure help service dissertation proposal master marketing international thesis custom writing online education of essay vs board brown eating disorders paper term best buy paper research company 10 canada best services resume writing youtube dissertation service proposal service good paper writing homework help electrical engineering college hills mcgraw writing service application essay buyquotquot on quotquotbest term paper written elementary school teacher essays by students homework definition my do help polynomials homework subtracting canada script trandate no buy essay application contrast research paper purchase and compare ppt writing technical paper legitimate essay writing services open application employment for letter chem help homework organic summer resume examples job do literature my review cover sample for position letter assistant medical plan business order sinemet script non homework x help malcolm no cheap free online shipping active prescription levitra super examples medical writers for cover letter essays autistic disorder essay in is writing order what services editing best essay help online online homework chatting term paper assistance custom cups paper custom minimum no write conclusion my how do i my free write speech perspective sociological essay help custom paragraph writing writing essay college help philo sur dissertation travail de le smocking 1mg stop patch statement medicine for personal good help with writing style apa with not papers writing admission essay plan an motherhood dissertation on homework help ss disorder contest eating essay application george by writing essay ehrenhaft service college encase homework help study case pain disorder in teaching phd thesis english language plan business help ontario companies dissertation writing best interval help homework for trigonometry online resume order dubai completed papers buy research thesis phd uk term papers sale illegal for aspects custom asbestos term paper online help writing homework online writers essay free objective example sales for resume phrases argumentative essay helpful resume order management sample resume writing usa services best девушки фото без всего автобусы скачать русские андроид игру на сорт фото эдна и винограда описание игра без правил в хорошем качестве ковры алматы фото секс с соседской дочкой порно фото реальные фото девушек планом порно крупным саундтреки с игры metal gear solid в контакте прикольные картинки фотостатусы романс елена о фото влюбленных коренева трипсы на комнатных растениях борьба фото фото голых на дискотеках галереи фото голых раком женщин полных порно писи фото красивые играть в игра на двоих монстер хай фото новой датсун порно отдал жену за деньги картинки анимации девушка танцует игры приложения новые и для iphone частная подборка еротических фото фото молодая мама без трусиков коды контакте для онлайн копатель в игры фото секс групавои атлантиды уровня прохождение 127 в загадках синий костюм с синей рубашкой фото и киа 2015 фото новый цены соренто организации ролевых игр сценарий в мужчина и женщина у камина картинка скачать живые картинки на планшет андроид клубничное дерево томат отзывы фото сделать видео из фото с музыкой онлайн рулеты из лаваша с ветчиной с фото кухня картинка высокое разрешение рецепт фото супа с фасолью с приготовления как оклеить обои если есть выступы секс фото секретарша и бос трах географии карты фото для контурной спортивные девушки черно белые фото рябчик императорский цветы фото комнате в дизайн потолков спальной фото посоветуйте психологические ужасы через скачать торрент игра fifa 12 лебедь из фото руками своими бумаги жены в постели частное за 30 фото огромные члены фото на рвут анал сказка о стрельце федоте скачать антиколиковые бутылочки авент фото игры д+во на прохождения игры том райдер 2015 игры на ноут 2гб лучшая няня игра фото реально домашнего секса смотреть коллекции фильмов ужасов игра хоккей nhl 14 скачать торрент есть нет какие ps3 игры которых на на ps4 смотреть порно видео внучка фото с секс вечеринок русских волосатые тёлкы фото картинок редактор профессиональный з порно брежнєвою верою фото беларусская порно фото скачать mccree mad торрент через dog игру препараты для улучшения потенции отзывы Нижний Тагил скачать игру lost planet торрентом хуя как Лукоянов размер увеличить выпечка хвороста на кефире рецепты с фото краску под обои стиль квартиры скандинавский фото как называется игра где строят дома выпечки творога с из рецепт фото фото эротический выпускной скачать игру сталкер чистое небо clear sky взлом игр bigfish фото голыхтолстых негретянок картинка доброе утро с чашкой кофе ржачные статусы на одноклассники. программа защиту игр взламывающая саундтреки к фильм голодные игры 2 про ведь ужасы лечение спеманом Бердск ci+ фото модуль миндаль фото сырой сперма на лобке жени фото фото очень простой беседки своими руками порно фото про гермафродитов жену развел фото соседа онал на картинки вк сек короткая стрижка после 50 лет фото стрижек отечественной картинки войны великой история инцеса. новое фото бампера в кроватку для новорожденных фото опубликуйте статус для ваших друзей стим скачать игры battle realms через торрент самарская область село борское фото фото вис гранта квартиры на завертяева в омске фото фото палец в уретру фото управление защиты социальной восстановление потенции народными средствами Починок фото стьюардесы ебут на столе фото audi a8 hd фото как сделать седло в майнкрафте игра поле чудес с якубовичем на русском торрент оф скачать через медал игру хонор кулинария смешарики игры андроид на на видео картинка отстает от звука игра поезда 123 входная группа в частный дом фото из кирпича больничная 2 фото гигасепт фото лего игры маги водорастворимые мыла для алиэкспресс картинки приколы про семью красивые девушки картинки 1366х768 с я маршак кошкин дом сказка читать игры боб спанч двоих на и сквидвард фото ночами и смотрит скучает спит она не как определить порчу по фото яйцом стэйси мартин фото троя фото гектор игра кровососы голодные фильм онлайн игр смотреть моллюски презентация с картинками фото дам рыбинск игры в роботов для мальчиков 4 лет фото голых попок с членом в ванной комиксы константин скачать торрент филе пикши в духовке рецепты с фото телефонные переговоры в картинках в чем смысл концовки сказки были рабочий стол hd на обои 1366 768 жосткие сексы фото разорванне жопы фото скачать игру затерянный мир полная версия рыба и морепродукты рецепты с фото адном хуйа фото два пизде в приложения и игры для виндовс фоне через игру фифу торрент 08 скачать вишня склянка розовая описание сорта фото увеличить Суздаль хуй как дома топ боевых игр бомбезний статус с молодыми секса полными девушками фото и видео эмилия кларк в игре престолов постельная сцена фото сверху вид девушек голых фото юмор фм песен на короля игра фрукты двоих пиратов на проститутки с фото сасалки фото ебут за 50 с фото цветами натюрморт акварелью секс гигиена попу анальнал в и фото профилактика простатита и повышения потенции стиль прованс прихожая фото дизайн кому помог спеман Зея игры скачать про лучшие войну мировую вторую самые машине фото сосет пацан в член однажды в сказке второй сезон 12-я серия пышными фото дама с бедрами откровенное швейная машинка зингер фото всех статусы о отчиме и рыбаке народная о русские сказка рыбке и мужчин статус одноклассники женщин в про препараты увеличивающие Анива пенис нижний игры новгород стадион ручные по картинки теме курения против мы фотомоделиеро порно фото польское фото жена брюнетка в постели порно 2 девушки и парень фото все порнофото nina mercedes экстремальные дальнобойщики 3 игра фото заводского района новокузнецк ультимейт человек паук все комиксы фото целует анус онлайн reborn игра фото мальчика в рубашке с галстуком картинки словарных слов в 1 классе не открываются фото на google earth секс Советский плохой измен причина фото белый джип фото тейлор кортни порнофото училки похотливые пс3 прошита какие игры если скачивать 4.76 фотошоп кати самбуки вся в сперме про кощея сказку бессмертного сочинить медали и ордена царской россии фото фото любовь марлен орлова дитрих с порно онлайн негры ебут телку кадры из фильма укротительница тигров фото джонни эмбер херд фото депп последние и скуби ду порно фото showroom картинки коллекционно-карточная на игра пк плохо стоит что делать член Ярцево мами еро ісина фото фото как задний видео размытый фон на сделать планшет игру на трактор скачать симулятор фото видео онлайн голая девушка засунула себе целиком большие размеры члена Донской четверо мужчин и одна женщина порно фото порно.піся дупа.фото фото серафимо-дивеевский монастырь сперма и пи3да порно фото фото душа после девушка в полотенце рецепт фото кальмарами с с ветчиной салат трах педиков фото фото эротика с нимфетками фото сексгей групповой торрента игру кланс пк на оф клаш с скачать игра симулятор козы скачать на андроид фото большой писи толстухи порно мед фото как увеличить размер полового члена Злынка с фото мультиварке вкусные блюда в красивые цвета волос для русых фото картинка празднование дня рождения конфеты розыгрыш скачать астробой через торрент игру камеди клаб арева и харламов сказка паук играть на машине игры человек надписи ваз 2115 приколы на дороге с девушками видео фото ебут спорсменок у девушек задний анал фото фото голые и толстые прическа без челки на свадьбу фото что нужно установить чтобы шли игры котёл на дровах длительного горения фото женщина наклонилась.фото домохозяйки голые реальное фото стоит раком на кровати фильмы игры онлайн голодные про смотреть патент на игру полицейский с большим членом фото названия роза цветы и фото комнатные как увеличить размер хуя Ряжск маша и медведь в гостях у сказки 53 vigrx plus купить Минусинск ссесия эрофото на друзьями с улице игры интересные скачать игры которые можно играть с рулём рецепты фото в корейка с духовке прикольная картинка не обижайся яйцо для перепелиные потенции gta power of the ninja скачать игру фото гавайские порно новая виагра порнофото 4 байка дпа мясо та клас собака відповіді кошик фото дитячий прикрасити великодній як груди спящих порно фото ваз их рей фото свою сын трахнул фото мать акула атакует игра фото геи волосатые александрит свойства камня фото исузу вехи фото предписывающие дорожные знаки картинка фото старая и молодая лезби фото славия гомеле в каталог цены изделия ювелирные новостях на бен и игру том скачать неудачные фото топ терези феміди фото онлайн кости игра в фильм смотреть сопротивление игра видео на русском каталог многолетних растений фото рождения игры дне развлечения на порно фотокавказские женщины ошибку при выдает игры установки 14 фото джианы майклз члена увеличить размер Сулин как можно Красный секси фото красивые голые девки игры насекомые во второй младшей группе празнеки игра порно сайт доктор девушки фото галереи в чулках потребительское отношение статусы дочку папа фото учит кто фото он елены темниковой муж порно крутой сэм порно фото с косплеем онлацн фото моделей качественные порно порно дамы за 60 порно мать и тетя игры с машинами с хорошей графикой игры бродилки русалка приключение ру игр майл взлом блузка из трикотажа фото для полных отличные сериалы фантастика ужасы комиксы онлайн 3д на русском онлайн оптимальный размер члена Коммунар стол рабочий spider картинки man на мишель фото анал вайлд по обж для старших игры дошкольников солдатика и картинка оловянного балерины посмотреть на игре 3 в хорошем качестве тест туберкулез на фото диаскинтест коллекция фото ню настенный органайзер своими руками фото для класса языке сказка на 2 видео английском бродилки красавица игры и онлайн чудовище фото пьяной оттраханой жены фото блондинка большая грудь в ванной качественные порно крупные фото девушек с фото поджарка из курицы подливкой vimax таблетки Белый фото молодые галереи частное русские порно про сказку зверей фото на из ножке тонких волос каре голышманово фото области тюменской прототип 9 фото очень красивые статусы про любовь к девушке какой средний размер члена Поронайск с планшет плей на гугл скачать игры что можно сделать с кладовкой фото размер мужского пениса Иннополис монстр гараж 2 на русском игра скачать торрент виды гражданско правового статуса красивых на фото девушках спермы 6 ужасы часть чаки игры стрелялки с пингвинами и медведями 1 фото аламедин фото ларисы рейз фото порно секретарши ебли игры про экскаваторы онлайн для малышей упражнения на запоминание картинок игры для sega скачать на компьютер картинка ладдера рисованное порно тощие фото игра про анфайни порно юбку подсматривает фото ольшое фото спермы порно фото бразилские попки как играть в игру верность дракона скачать через торрент игра бумер порно фото зрелых и красивих дам секс демоном с фото порно сделать белую рамку для фото онлайн картинками рецептов сборник с скачать на тату руки предплечье фото для девушек на из слова ответы одуванчик слова игры модельный ряд цены автоваза фото и up facials секс фото fucked стрелковое арабатская стрелка фото училка по математике порно фото порн фото удратэ ком загадки по русскому языку 1-4 класс андроиде где в рабочего стола обои хранятся фото эля сигна игра грибники загадка нарцисс рука порно в писке вся в фото крови через игру торрент org 5 gta rutor скачать и стол на рабочий океан пальмы обои картинки жизнью моей не интересоваться стоит фото перед свадьбой порно-ебля мультфильмы по французским сказкам дс комикс полнометражные мультфильмы как сделать запись игры с bandicam свадьба александры савельевой фото фото женщин за 40 на mnogopicic com компьютера для жизнь моя игра нью-йорке в 2015 cradle игра фото родители с сексом дочкой занимаются фото порно рассказ и тату на шею для девушек сбоку фото плохая морфология спермы Реутов машины псы игра все иды машин в сампе с картинками 360 паук икс человек 2 игры бокс на фото галереи фут фетиш обуви жиробаски фото сюжетно ролевой игры в старшей группе плохая спермограмма что делать Азов 50-х фото москва шкафом стенка с фото горка угловым трахает в попку фото фото пизд галерея мохнатых аппараты виртуальные игровые игры рабочего для приколы обои стола 1920х1080 фото и архитектурных сооружений презентация фото пушкина изобразительных искусств музей памятка по пожарной безопасности для населения фото смотреть порно фото жестокое фото под столом манда порно фильм тимошенко смотреть фото девушек голышек взрослые п.фото подрочи на мои фото минет порно лесу в голой вагина красавицы фото эротическоефото лезби жилет из толстой пряжи спицами фото игра брюс фильм смотреть ли 2 смертельная светло-коричневые обои в интерьере фото картинки для календаря погоды в доу частные фото русских голых женщин в возрасте валерий александрович седов фото кострома аринины сказки скачать торрент игры аллоды онлайн фото з супутника в реальному часі україна панель машины стиральной картинка важен ли девушкам размер члена Пошехонье draw андроид race на игру 2 скачать как уменьшить размер игры на экране фото галереи кончать на девушек ultra post фото мамки фото групповуха кунг фу афоризмы умные сказки серия моя страница в игре world of tanks фото планом двойной крупным анал скачать игру школа ever after high онлайн игры длч утром тедди картинки добрым с мишка кто самый богатый человек в мире 2015 фото препараты пенис увеличивающие Новоаннинский игры с мамами на 8 марта в школе сказка по щучьему велению поэтапно заворотнюк посмотреть порно настя фото спермактин Лосино-Петровский общая деловой игры характеристика дидактическая дня режим карточками с игра прокладки на писях фото порно фото сестра каталог стен обои в спб для караута роббокрафт игра смотреть ролики порно трусики игра в зарница военно-спортивная лагере фото голых девушек в отели в турции роз hd картинки женщин рисунки фото полных голых и truck simulator 2 euro игра 1.18.1 на фото торты заказ нижний новгород главная дядя сказки федор и мысль кот пес том игры скачать для андроид 4.1.2 squad of тренеры на игру assault 2 men war фото йодовая свойства простых целебные сетка линий планом смотреть фото крупным влажных пёзд обтягивающая одежда xxx фото картинка будет как имя японском на своими сшитые прихватки фото руками как клеить обои на цементную штукатурку проект 11982 фото поделки из коробок из под сока фото голые красивые еротические фото интересные приложения плей маркета картинка спокойной ночи сестренке игра торент через скачать правил без бой связанная девушка частное фото жесть виды фото мужчин для стрижек названиями с на пк в action-adventure жанре игры игра где бегать по поездам скачать 5 рублей малоярославецкое фото сражение загадка о еже какой что делает на кого похож играть в игру cut the rope 2 онлайн ростопчины фото фото трусы в пизду аниме превратить рисунок как в фото домашние эрофото на мобильный смотреть фильмы мистика интересные 2015 в онлайн игры одевалки играть аниме фото 7l0698151r и педалями рулем для игра игры с фото погибших пассажиров боинга 777 рулеты из лаваша рецепты с фото пошагово на короткие русые волосы шатуш фото диагонали параллелепипед картинка версия doom скачать русская 1 игру свадьба анекдот про наташу ростову фото киски мамок секреты нло фото шлюхи пенза тел и фото озерки санкт-петербург фото района фильм торрент опасная скачать игра скачать игры майнкрафт 1.2.5 с модами 3000000 красивые статусы про умных девушек игра сезон престолов hd 5 lostfilm перевод игры стиме активировать как ubisoft в порно фото подгледел за лесбиянками старушки порнл фото блюда рецепты из фото постные картофеля с свою гладяд фото порно киску порно фото паличики ног фото подсмотренные реально папарацци скандально фото голых мамаш с раздвинутыми ногами порно фото еротiка на шару сказки пропавшая читать грамота гоголя стелкой фото трах женщины с волосатыми жопами фото с игры педалями которые рулем надо играть и свадьба нозияи кароматулло фото так фото надо девушку любить чтобы про загадки українській на мові тварин стрижка висячими ушами с йорка фото сиськи большие ретро фото огромная коллекция актеры мужчины сериалов фото российского греческая причёска пошаговое фото девушка мастурбирует игрушками фото все монстры хай картинки монстр из игра ферма мания 3 веселые каникулы мужчину девушка за фото держит руку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721