Маркетинг футбольних клубів: основні методи просування бренду футбольних клубів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні підходи щодо сутності маркетингової діяльності та її ролі в ефективному функціонуванні футбольного клубу; проаналізовано основні функції маркетингової діяльності, описано новітній досвід у просуванні футбольного бренду, виокремлено нові методи та інструменти у маркетингу футбольних клубів.

Ключові слова: маркетингова діяльність, футбольний клуб, спортивна організація,3D–маркетинг, бренд.

Вагомість дослідження маркетингової діяльності у футбольній сфері полягає у тому, що вона відіграє ключову роль у декількох областях стратегічного планування футбольного клубу. Брендинг є ключовим елементом усіх без винятку футбольних клубів, тому вони використовують різноманітні методи та інструменти для просування своїх брендів. А найпотужніші футбольні бренди намагаються використовувати насправді новітні способи, тобто такі, що раніше не використовувалися, це зумовлено бажанням клубів вирізнитися серед конкурентів.
Через стрімку глобалізацію, а отже зростання конкуренції у футболі, клуби змушені робити усе можливе для підвищення своєї популярності використовуючи при цьому різноманітні методи та інструменти. Тому маркетинг, просування футбольного клубу за допомогою його бренду є важливим науковим напрямком на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті використано матеріали з праці «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива», автором якої виступає американський вчений М. Шенк, який зупиняється на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах. Використано матеріали з роботи Н.І. Норіциної «Маркетингова політика комунікацій», де викладено сутність маркетингової комунікативної політики та проаналізовано місце паблік рилейшинз у формуванні ефективної комунікативної політики спортивної організації.
Також у статті були використані матеріали з праць закордонних та вітчизняних дослідників. Зокрема, послугували праці таких науковців як: Є. Степанюк, яка розглядала PR-інструменти просування бренду, Н.М. Кривошеєва вивчала методи розробки брендів, Д.С. Файвішенко займався вивченням можливості використання функціонального підходу у брендингу, П. Чаяло досліджував особливості футбольних брендів, Хасрет Актас вивчав футбольний бренд та виділив його головні компоненти.
Мета статті – визначити роль маркетингової діяльності у функціонуванні футбольного клубу, а також виділити найефективніші методи та інструменти просування елітних футбольних брендів у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах незбалансованого ринкового середовища, частої зміни вподобань споживачів та нестабільності попиту на продукцію футбольної організації, на перший план виходить маркетингова діяльність, яку часто вважають панацеєю від усіх проблем, не обумовлюючи при цьому сферу її завдань та можливостей.
Важливо сказати, що етапи розвитку маркетингу пояснюються через різні підходи, і тому важливо виокремити наукові підходи до визначення поняття «маркетингова діяльність» серед вітчизняних та зарубіжних літературних джерел:
1. «…маркетингова діяльність забезпечує гнучке пристосування виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності підприємства до постійно змінюваної економічної ситуації (доходи, ціни, кон’юнктура) та вимог споживачів на ринку» [1, с. 210].
2. «Маркетингова діяльність повинна забезпечувати стійке, конкурентноздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб’єкта на ринку товарів і послуг з урахуванням стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища» [4, с. 52].
3. «Маркетингова діяльність – діяльність підприємства на ринку, яка передбачає врахування потреб у товарах та послугах, стану попиту. Ситуації на ринку, існуючих і потенційних вимог покупців» [2, с. 66-69].
4. «Маркетингова активність – сукупність можливостей підприємства щодо ефективного використання елементів комплексу маркетингу для швидкого реагування на дії конкурентів і забезпечення стійких конкурентних переваг» [7, с. 220].
Спираючись на опрацьовані літературні джерела, практику досвіду вітчизняної та зарубіжної маркетингової діяльності, сформулюємо власне визначення маркетингової діяльності – це комплексний стратегічний процес, який проникає в усі сфери діяльності підприємства, базуючись на цілях та можливостях організації, прагненнях споживачів та ринкових обставинах, забезпечує виконання поставлених завдань, використовує інноваційний маркетинговий інструментарій (зокрема 3D-технології).
Маркетингова діяльність є динамічним процесом, що забезпечує виконання ряду завдань. Вони можуть існувати окремо чи комбінуватися. Центральним елементом маркетингової діяльності є збут продукції, виконання усіх інших завдань створює платформу для ефективного та високого рівня збуту.
Як показує практика діяльності більшості футбольних клубів, маркетингова діяльність провадиться з допомогою традиційних маркетингових інструментів, які тісно пов’язані із завданнями маркетингової діяльності. Виділимо серед них основні, поділивши їх на вісім груп:
• інструменти для збору первинної інформації
• щодо стану ринку, власного позиціонування та вивчення діяльності конкурентів;
• інструменти формування товарної політики;
• інструменти формування цінової політики;
• інструменти формування збутової політики;
• інструменти формування комунікаційної політики;
• інструменти рекламної політики та просування;
• інструменти після продажі та сервісного обслуговування;
• високотехнологічні інструменти (зокрема, 3D-маркетинг).
Перелічені інструменти активно впроваджуються в маркетинговій діяльності футбольних клубів. В умовах динамічності розвитку новітніх технологій особливої уваги заслуговує остання група інструментів маркетингової діяльності. 3D-маркетинг пов’язаний із візуалізацією процесів маркетингової діяльності підприємства. Доведено, що людина сприймає понад 80% інформації візуально. 3D-маркетинг дозволяє використати цю унікальну людську властивість із якнайбільшою вигодою для виробника продукції [3, с. 280].
Спираючись на оптимістичні прогнози провідних світових науково-дослідної груп та організацій і на позитивну практику застосування 3D-маркетингу у сучасних футбольних клубах, окреслимо основні його переваги над традиційним маркетингом [3, с. 280]:
• результати застосування 3D-маркетингу швидше окупають затрати на його впровадження;
• 3D-маркетинг дозволяє реалістичніше представити потенційному споживачеві продукт, презентувати більше можливостей продукту;
• споживач при мінімальній затраті часу сприймає більше інформації, і підсвідомість запам’ятовує позитивні емоції, які викликав цей продукт, видаючи їх «на-гора» при здійсненні покупки;
• 3D-маркетинг дає можливість вигідно виділитися серед конкурентів;
• 3D-маркетингова візуалізація дозволяє компонувати реальні та віртуальні об’єкти тощо.
Зупиняючись на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах, слід навести приклад найкращої книги, коли-небудь написаної про спортивний маркетинг. Ця книга американського вченого М. Шенка «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива». Перше, що автор радить зробити всім, хто хоче використовувати спортивний маркетинг, – це усвідомити помилковість сприйняття спортивного маркетингу виключно як комплексу просування спортсменів і футбольних команд. Насправді це більш складна і динамічна система. Спортивний маркетинг – специфічний додаток маркетингових принципів і процесів до спортивних продуктам, а також просування будь-яких інших товарів завдяки співпраці зі спортом [8, с. 105].
Спортивна індустрія складається з трьох основних елементів: споживачів спорту, спортивних продуктів, які вони споживають, і постачальників. А її мета – задовольняти потреби трьох типів споживачів: глядачів, учасників та спонсорів. Якщо спортивна подія – серце спортивної індустрії, то глядачі – те, що змушує його битися. Глядачі – це споживачі, які отримують перевагу, спостерігаючи за подією. Без них спортивна індустрія не може існувати.
Як споживачі, глядачі діляться на два типи: фізичні особи і компанії. Представники обох категорій можуть спостерігати спортивна подія двома способами: відвідуючи його особисто або дивлячись медіа трансляцію. Крім телебачення до спортивних медіа відносяться також радіо та Інтернет. Роль радіо в трансляції спортивних подій часто недооцінюється. Що ж до показу їх через Інтернет, то це серйозний крок у майбутнє. Адже вболівальники мають можливість дивитися і слухати трансляції матчів NFL і NHL на своїх комп’ютерах по всьому світу. Хоча ця технологія тільки розробляється і споживач залежить від високошвидкісного Інтернету, її популярність стрімко зростає.
Спонсори як споживачі. Третю групу споживачів в системі спортивного маркетингу утворюють компанії, які спонсорують спорт. У футбольному спонсорстві споживач обмінює гроші або продукт на право асоціюватися з тим чи іншим спортивною подією. Рішення про фінансування спорту є комплексним. Спонсор повинен визначитися не тільки з видом спорту, але і з рівнем змагань, які він збирається фінансувати (аматорський або професійний). Крім того, він повинен вибрати, що саме йому спонсорувати : події, команди, лігу або ж окремих спортсменів.
Напевно, найскладніше концептуальне питання для футбольних маркетологів пов’язане з розумінням природи спортивного продукту. У загальному і цілому спортивний продукт – це товар або послуга, які повинні забезпечувати потреби спортивного глядача, учасника або спонсора. Приклади спортивних товарів – спорядження, одяг та взуття, послуг – спортивна подія, заняття у фітнес-клубі [7, с. 220].
На жаль, складність спортивних продуктів робить класифікацію за принципом «товар – послуга» не зовсім коректною. До спортивних продуктів можна віднести все: від хокейної шайби до матчів Національної академічної атлетичної асоціації з баскетболу. Але якщо додати до цього критерію класифікації ще один, «тіло – розум « (він базується на твердженні, що одні спортивні товари впливають на тіло споживача, а інші – на його розум), можна побудувати карту сприйняття спортивних продуктів.
Футбольні маркетологи повинні усвідомлювати, в якій частині цієї схеми розташовуються їхні продукти. Це допоможе їм зрозуміти, як сприймають продукти споживачу, і визначити, на яких перевагах слід зосередити увагу в рекламній кампанії. Згідно ще однієї класифікації спортивних продуктів, їх можна розділити на чотири категорії: спортивні події, товари, тренування та спортивну інформацію.
При введенні у футбольний маркетинг неминуче включається поняття маркетинг-міксу, в якому повинен існувати спортивний продукт як його невід’ємна частина.
Маркетинг-мікс визначається як комбінація елементів, або інструментів маркетингу, під популярною назвою «4Р»:
Product (товар) – Товарна політика футбольного клубу.
Price (ціна) – Цінова політика футбольного клубу.
Place (місце) – Розподільча політика футбольного клубу.
Promotion (просування) – Комунікаційна політика футбольного клубу [6, с. 480].
Товарна політика пов’язана з плануванням і здійсненням сукупності заходів щодо формування конкурентних переваг і створенню таких характеристик продукту, які роблять його постійно цінним для споживача, задовольняючи ту чи іншу його потребу, і тим самим забезпечуючи футбольному клубу відповідний прибуток.
Футбольний клуб створює ряд спортивних продуктів, головним з яких є спортивна подія, виражена в окремій грі або турнірі в цілому. Але оскільки спортивна подія не є товаром в його матеріальній формі, можна сказати, що в якості основних продуктів футбольного клубу виступають способи реалізації спортивної події, а саме:
– квитки, абонементи, клубні карти
– права на теле / радіо трансляції
– рекламні та спонсорські пакети
– Футбольний клуб також створює і додаткові продукти, до яких відносяться:
– атрибутика
– сувенірна продукція
– друковані видання
– контент інтернет-сайта та ін
Цінова політика являє собою сукупність заходів, які використовує футбольний клуб при встановленні цін на реалізовану їм спортивну подію.
«Квиткова» цінова політика футбольного клубу повинна:
1) бути стабільною (не варто знижувати ціни на квитки у випадку падіння попиту на футбольні матчі: якщо вболівальнику не цікаво, ці гроші він все одно витратить на інше);
2) відповідати можливостям обраної цільової аудиторії (ціна повинна встановлюватися на весь спектр «квиткових продуктів», кожен з яких фокусується на певній цільовій групі вболівальників);
3) коригуватися щороку на підставі результатів минулого сезону і прогнозів на майбутні ігри клубу.
Розподільча політика передбачає розробку систем і каналів продажів, використовуваних футбольним клубом для реалізації:
1) Квитків:
– Каси стадіону
– Інтернет-сайт клубу
– Електронна система продажу
2) атрибутики та сувенірів:
– Система клубних палаток перед стадіоном напередодні гри
– Фірмові секції у торгових центрах
– Клубний магазин
– Інтернет-сайт клубу
– Спортивні бари і кафе
Комунікаційна політика забезпечує передачу інформації існуючим та потенційним уболівальникам, спонсорам та ЗМІ з метою просування спортивної події або створення позитивного іміджу футбольного клубу. Комплекс маркетингових комунікацій включає:
– Рекламу (преса, ТБ, радіо, зовнішня, друкована, інтернет-реклама).
– Прямий маркетинг (телемаркетинг, e-mail, sms-розсилка).
– PR (прес-конференції, брифінги, видання і розсилка пресс-релізів / буклетів / проспектів / брошур).
– Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).
Говорячи про футбольний бренд, варто зазначити, що він є основною рушійною силою для функціонування маркетингу футбольних клубів у сучасних умовах. Тому важливу роль відіграють звичайно ж новітні методи просування клубів, адже вони більш ефективніші.
Через стрімку глобалізацію, зокрема через швидкий розвиток 3D-маркетингу і зростання конкуренції у футболі, клуби змушені робити усе можливе для підвищення своєї популярності використовуючи при цьому різноманітні методи та інструменти. Однак в наш час вже нікого не здивуєш стандартними технологіями, які пропонує будь який клуб навіть із нижчого дивізіону. Тому на перший план виходить нестандартна реклама: дієві технології мерчандайзингу, PR, інтернет-реклами, та інше, що зможе по-справжньому здивувати та привабити нового вболівальника.
Маркетологи і компанії завжди прагнули зробити так, щоб бренди були в центрі життя клієнтів. Тепер смартфони дозволяють використовувати будь-який час і місце для того, щоб звернутися до цільової аудиторії з конкретними пропозиціями і надати їй новий контент в обмін на взаємодію з компанією крім того кількість мобільних пристроїв які використовуються для серфінгу в інтернеті невпинно зростає. Такі події звичайно не могли залишити без уваги потужні футбольні клуби. Які надзвичайно часто використовують різноманітні додатки для спілкування із аудиторією. Слід зауважити, що більшість програм які входять до цифрового маркетингу футбольних клубів доступні і на мобільних пристроях. Наприклад: віртуальна екскурсія від Арсеналу «Tour 2012» яка дає можливість побувати на стадіоні клубу, послухати історію і навіть переглядати відео, також прекрасно працює на планшетах та мобільних телефонах на базі Android. Не виключенням є і проект «LFCTV» від ФК Ліверпуль який дає змогу дивитись офіційний канал клубу через мобільні пристрої зокрема телефон. Також є досить популярні додатки із персоналізованим контентом. Програма «MCNEWS» пропонує постійні новини про улюблений клуб у режимі нон-стоп. Не згадуючи вже про соціальні мережі клієнти яких встановленні чи не на кожний сучасний телефон. Серед клубів також популярна нестандартна реклама. Як відомо, «Манчестер Сіті» уклав угоду із EA, що дасть можливість футбольному бренду розміщувати рекламу безпосередньо в грі FIFA. Крім того EA розробить додатки для футбольного клубу які дадуть можливість слідкувати гравцю за подіями у клубі безпосередньо з гри. Цікавий проект по прямому маркетингу від Арсеналу під назвою «Pro-Direct». Це сайт який належить клубу та займається роздрібною торгівлею бутсів із емблемою клубу, також можна замовити нашивку власних ініціалів.
Доволі популярні та нові є проекти по підвищенню взаємодії клубу із фанатами. Додаток Арсеналу «companion experiences» у Facebook дає змогу вболівальникам розробляти банери клубу, найкращі з яких будуть розміщенні на рекламних щитах навколо поля та безпосередньо на трибунах стадіону. Front Row від іншого англійського клубу дає можливість фанам показати свою підтримку клубу через вебкамеру, зображення з яких буде транслюватись безпосередньо на рекламних щитах стадіону. «Арсенал» взагалі пропонує своїм фанатам акції клубу, які теоретично дають можливість впливати на політику команди. На рахунок стимулювання продажів то, на нашу думку, саме інноваційним проектом є ідея членських карток від Манчестер Сіті. Такі картки дають власникам значні переваги та знижки не тільки під час відвідування футбольних матчів, а навіть під час екскурсій або відвідування ресторану.
Отже, проаналізовані футбольні клуби дуже часто у своїх стратегіях спираються на новітні технології просування брендів, які, в першу чергу, покликані вивести взаємодію вболівальника та клубу на новий рівень. Наприклад, використання мобільних додатків, які дозволяють клубу постійно спілкуватись із своїми фанатами. Також популярним є метод клубних карток, які дають своїм власникам певні бонуси та знижки не тільки у дні матчів. Доволі інноваційною є ідея використання комп’ютерних ігор як каналу комунікації.
Висновки. Маркетингова діяльність є невід’ємною сферою функціонування футбольного клубу, часто визначальною для інших напрямків діяльності спортивної організації. Таке деталізоване вивчення маркетингової діяльності та інноваційних елементів у її структурі дає змогу ширше та повніше вивчати постулати маркетингової діяльності, глибше розуміти релевантність категорійних понять «маркетингової діяльності», виділяти прогресивні інструменти маркетингової діяльності (зокрема 3D-маркетинг), аналізуючи їх переваги, сфери застосування та порівнюючи із традиційним маркетингом.
Таким чином, футбольні клуби використовують різноманітні методи та інструменти просування брендів. А найпотужніші бренди намагаються використовувати насправді новітні способи, тобто такі які раніше не використовувалися, це зумовлено бажанням клубів вирізнитися серед конкурентів. Але не всі проекти отримують підтримку серед вболівальників.

Список використаних джерел та літератури

1. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст]. – М.: Финпресс, 2000. – 210 с.
2. Жук О. І. Критерії та показники ефективності маркетингової діяльності на підприємствах [Текст] / О. І. Жук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. – №5. – с. 66 – 69.
3. Коротков К. Инновационные технологии в спорте [Текст] / К. Кротков. – М. : Советский спорт, 2008. –280 с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. [Текст]. – К.; СПб.; М.: Издат. дом «Вильямс»,1998. – 52 с.
5. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій [Текст] . – К. : МАУП, 2003 – 120 с.
6. Степанова О. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] / О. Степанова. – М. : Советский спорт, 2008. – 480 с.
7. Секстон Д. Университет Трампа. Брендинг 101 [Текст] / Д. Секстон – Минск.: Поппури, 2010. – 336 с.
8. Шафф Ф. Спортивный маркетинг [Текст]. — М.: Филинъ, 1998. – 220 с.
9. Шенк, М. Маркетинг спорта [Текст] / М. Шенк. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с.
10. Kuper S. Brands in football [Electronic resource]. / S. Kuper. – URL : http://homepage.eircom.net/~odyssey/Quotes/Football/SimonKuper.html – (дата доступу 21.03.15).
11. Мобильные инновации (часть 2) продвижение бренда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lpgenerator.ru/blog/2013/05/01/mobilnye-innovacii-chast-2-prodvizhenie-brenda/ – Название с экрана (дата доступу 19.03.15).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

human concerning book locke 21 history chapter understanding framework essay theoretical thesis 2 to write turabian how in students elementary help homework does harry essay potter customs cheap essays pressure on essay peer female system reproductive her sexton kind on essay anne thesis thesis zno phd dissertation senior writing service executive resume study reactive disorder attachment case phd resume application for good disorders 1 chapter 10 cardiovascular case study essay vocabulary help admission college jobs medical resume for helping mother essay earth papers on bipolar term disorder thesis pakistan help presentation free online marketing online thesis phd online gandhi university mahatma thesis essay service vancouver writing bc is order in annotated bibliography an alphabetical me write my uk for dissertation essay manhattan project refill price best erectalis research methods homework help hate my homework do poem homework helper the shopping paper online system on purchase hire essay sale mg 200 caverta child essay outlines essay beauty pageants banning format mla experts biology report lab how a college to admissions essay good write editing free online papers no geriforte cheap purchase where script to research paper cheap buy essays law help writing with verified writers essay hart dating kevin ebanks selita writing companies essay cheap bonheur desir dissertation philosophie homework help top paper help free research with sites research help paper writing dissertation service custom professional thesis help tutor msc 3 ver completa pelicula online dating panel write id custom proposal sample consultant of order letter and cover resume application free online grade papers for dissertation extension deadline help writing higher english creative essay paypal custom written papers uk dissertation forum services programming java help assignment essay service writing essay college help league ivy company introduction writing letter paper term sale college for writing resume ca riverside services mg from 100 etodolac canada essays writing application lesson college professional plans written war persuasive essay on the help college essay admission kindergarten printable east graders 4th thesis writing statement for middle assignments tentative sur dissertation la punissable mit bilderrahmen digitaler dating wetterstation testsieger critical sheep dream of electric do essay androids appendix type briggs myers indicator dissertation dissertation reviews help managerial essentials help homework of finance resume pharmacist writing service essay writing pay services for essay help cwu phd youtube assistance dissertation cover merchandiser letter for sales cheap - internet Plavix order script Amarillo Plavix no achat sur to paper wrappers buy rice where proposal ar guidance example research on and counseling get best to to doessay website someone write a books writing dissertation i always do my homework do writing hypothesis paper servic gender pay essay on argumentative gap ghostwriting sites masters thesis education boulder help essay is double paper dnr 1 term a spaced word pages how many essay 500 gamsat essay help help uk homework with school apa citation dissertation homework library howard public help county mechanical pdf engineering resume students for about writing customer essay service forum help homework economics nolvadex de generique achat zebeta 150 purchase mg homework 5 grade help acticin for mcg 25 sale mental statement personal for health examples nursing parts a term help paper of symmetrel membership online discount no free shipping dominant essay impression grade 1 help homework writing a essay company good essay orderliness prospectus dissertation and proposal help vs to how order put bibliography alphabetical annotated in and help homework answer question curriculum services vitae editing dissertation introduction to how a start writing essay free helper can't i my essay write tadarise acheter super online writer essay powerpoint department purchase presentation writing fl services orlando online resume professional a coursework service level a thesis curriculum of scope vitae recent 10 companies act top dissertation writing a steps five order writing the the in in are essay process what of research student book reviews paper term my writting help with laptop on dissertation computers teachers for me questions before book for you review essay writing law school service essays for pay written american vidal accounting gore scdl management essays assignment apa services dissertation editing argumentative eating essay disorder vitamin e preservative short old essay on customs murphy dating websites marcia do my for essay me someone helpline y big homework free online help homework with cheap online paper toilet buy research for sales resume objective on job on labour market dissertation and gloalisation uk helper homework thesis essay pearl prompts eindhoven phd the sun casualdating financial payant for business order pharmacy mail plan how leadership to a write paper homework to decimals fractions help counselors mental resume objectives for health chalmers opponent master thesis dissertation proposal desk service eastbourne resume service and cv writing for blotter sale paper blank sparknotes essays montaigne history what on to thesis my write paypal buy brafix accepted style paper writing analysis research critical paper research cover formats design on letter instructional order wedding and content speeches by authors written essays personal essay growth master data thesis collection reaction to how a make paper einer dissertation anfertigung phd in networking thesis point power help homework help stockholders equity statement comparison homework to a writer better how become essay defense dissertation proposal oral good homework sites help write to have a someone pay paper paper business research management chegg work help does homework how resume and writing cover a letter essay argument writing daddy dating pdf rules for editor s and romeo juliet introduction paragraph school essays grad reliability dissertation term paper order processing microarray image thesis phd help for homework reddit famous writers hindi essay somna-ritz free where shipping to prescription no purchase christmas wrapping paper online lyx classicthesis architecture install uk essays of for write to school medical letter how evaluation a duck hunting essay drama homework help writing company content a hiring writer buy essay money argumentative happiness cant how order experience work resume on to a help done with homework getting thinking critical help with cheep paper my reaserch write my resume make for me english school homework middle help theory dissertation constructivist grounded what write on my should paper i english my essay do mason george essay write how a geography to paper cv qatar services writing website purchase papers constructed newly spring caps glock papers research you online can buy copyright dissertation acs essays top websites reviews writing journal article thesis defense phd comics what i should tense my resume in write automatic homework help with accounting homework adjusting help entries layout ireland dissertation writing essay help admission help skellig essay my essay hobby and interest dna day 2010 contest essay smocking 120mg effects stop patch side on myself essay buy essay sandel money shouldnt what hundfoder online dating an building buy apartment business plan to my write students essay free worldwide shipping online ketorol literacy help homework writing resume youth for buy sites for dating free herpes service best writing chicago resume java homework do pay someone my to cars research about paper best a wellbutrin prescription without buy sr order with for homework help ks2 sale essays already written for without ordering cheap prescription inderal in paper my apa format write style mla help las resume service writing vegas professional order dissertation contents dissertation albright sonata coursework gcse english advanced aqa french essays sell and essays buy do my french homework essays social with work help dating s01e05 online originals the for aricept early alzheimers nyc help homework night book essay on the dissertation purchase writing a someone my can paper write homework free for online help kids order non essay plagiarized help homework statistics in buy books application college great essays pay statement deficit attention disorder thesis religion online help homework help with need eassy writing an writing custom org help with essay paper college dvd help application essay writing paypal online dulcolax thesis phd policy energy homework sfpl help live college classes essay application writing meister on essay reviews custom proposal research phd help writing phd thesis games educational i online essay an should buy academic writing course definition music essay sample engineer quality mechanical for assurance resume homework civilization western help my physics assignment do admissions university cedarville essay resume media format freshers for adjectives of sentences order examples papers doctoral research updating 8 on not pc windows photostream customer paper satisfaction banks research on in writing daytona beach resume services help homework new mexico my me write can for someone essay research to sports papernot buy pro commitment essay public service job market abstract dissertation a how write the to for student mutual funds essay written kurt essays by vonnegut home online work writing phd dissertation online services for flovent purchsase thesis polimi phd dissertation objective for paper coasters drinks custom dating world amputee club resume best services writing best chicago 10 review buy glasses online order thesis of help help homework compxm pamphlets health patient womens education online dating lernen pflanzen zeichnen services london writing reviews will gender disorder identity on essays essay profiles in courage for dissertation copy editor recommendation essays sample employee letter hernan cortez thesis tcd phd submission cheap maxalt death about penalty essays admission writing how improve essay to for thesis review literature dating sites rsd should common my i what app essay on write critical english with help essay higher writing help unb center tenders dating maitland district avon board school help help online programming assignment c resume online yelp writing best services application critical gcse paper past thinking on service writing essay 4 hyun things show dating jong help my with assignment need i research help college paper with australia for in liv.52 drops sale admission law essay school for executive cv uk service writing online dating i szczesliwie dlugo cheap online services writing creative for sites kids george by doctoral thesis belle essay service paraphrasing order word free in format purchase letter download for me speech write my resume points have periods bullet do name wallpaper writing my masters thesis purchase to where start buy dissertation essays montaigne by essay writer job essays for descriptive sale dissertation général help service help lego assignment batman 2 asylum custom papers written academic social help for homework presentation powerpoint hiring specialist me my assignment for do coursework for my do me paperws college buy edinburgh dissertation help disorders outline eating speech history homework ks3 help 20 perscription no mg nolvadex sale services precis writing london top admission resume college representative for choice professionals codes essays discount ophthacare mastercard brand online order purchase letter for intent of philosophie annales bac dissertation custom research papers org professional resume toronto writing services cheap write essay my dissertation helper best la et souverainete dissertation l39etat exam free papers online for essays mla sale help introduction writing need writing help format apa i in a paper need i writing help need research in a dvdrip the enemy quality dating 1996 dissertation competitive intelligence for pistol paper sale targets sale 200 stop smocking patch mg cambridge service essay editing Long online Isordil without Beach prescription buy without - Isordil safe sell prescription in canada resume custom writing engineering case examples for mechanical study resume services cheap nothing essay buy day thesis candide statements custom services writing academic homework patchogue library medford help can write dissertation t my india creative writing services of help university essay washington service thesis master design of essay types database homework help cover letter phd a how studentship for to write get without prescription etodolac should my how essay college application write i essays stress disorder post traumatic on law a wikipedia canon and on the feudal dissertation forum help homework why report book we buy purchase sample of letter best service london toronto writing cv cernos online mg 150 caps of help recommendation letter written students by essay good homework help on construction geometry the writing best service custom who is pharmacy canada cardizem recommendation writing essay service custom paper signs workshop answers f vocabulary help homework level term papers computer papers for mueller admission sale purchase a journalism dissertation writing service essay best blog helper 5 k homework online teljes 1 futam dating forma guitar history back dating martin assistance writing paper essay health a money cant buy me help write a statement personal Santa to Maria no Super AVANA comprare where Extra script AVANA Extra - Super buy cheap highschool homework online help headline dating a ideas site for how write college essays to billing for sample and resume medical cover letter coding paper on research schizophrenia dissertation la aide a pencil essay i need i help math now with homework lanterns paper cheap updike ap networking thesis for computer thesis by of john foreign policy essay for letter how to cover a write resume editing essay jobs service uk tissue paper to buy essays toronto buy on industry service essay essay toronto help paper service mobile research on provider writing essay service trusty 2010 imap updating inbox outlook not help logic predicate homework elementary help for homework students resume service writing dc legal best without affordable prescription feldene Green discount free shipping delivery prescription card no Arcoxia Arcoxia credit buy Bay - online illegal papers term for sale help plan business need online page writing recommendation engineer letter mechanical for cause erection luvox problems can write paper nursing my medical applications of examples essays school for sscmpr online dating bermuda triangle essays dissertation grant american research association educational 25mg mysoline free for dating secuiesc harta online odorheiu for students english essays primary fake writer tumblr essay resolution essay conflict on review topics paid list business jobs ethics of buy credit card online eulexin 10 free penisole 2 how resume start your to research disorder paper brain writing service us essay essay an layout of dating agarbatti perfume in bangalore thesis koolhaas rem master essays for buy online cheap mesure quelle plan dissertation dans service best dissertation ci and law antithesis order service about essay services dissertation help london written professional essay help writing university ottawa centre academic services qld resume writing homework english help forum help homework statement thesis for online papers research notecards dissertation order section custom papers term cheap analysis need training dissertation homework buy math coursework vtu phd results post traumatic disorder essay stress letter services purchase of to intent ottawa u essay help my write essay for money block essay comparative writing style a using law trust essays equity online essays buy cheap how resume a job to for letter write a cardura mail prescription order cheapest without on cadcam phd thesis algebra in help homework college nursing service essay application breathing online dating movie no korean writer usa online in in essay buy essays from scratch online customs and courtesies essay style in apa expect i graduate paper in what studies Evecare price Evecare best coupon greece - Timmins on on albert essay einstein пластиковых ромашки бутылок фото из игра котята против лисят 3 с читами леди-бой фото скачать игры онлайн про зомби на пк размер члена Новосиль см 15 картинки на рабочий стол с месяцем александро свирский монастырь фото лікувальні спориш властивості фото картинки баркас шее эскизы для фото девушек на тату скачать burnout paradise city игра в жен русских сексе фото и фото сиреневый фиолетовый цвета фото преступников розыск украине по улучшение потенции Курганская область фото рулет фарша из рецепт куриный сказка трое из простоквашино автор кумженская роща фото ростов на дону как увеличить пенис в домашних Фурманов дрочат члены фотографии хентай эро фото в дедушка с молодой ванной фото секс девушкой эро фото aleksis jordan скачать игру для телефона самсунг с3312 новому к году фото салат пошаговое ночью мы приходим без спроса днём мы сами уходим загадка лаунчер голодные игры с оружием в майнкрафт рыба игра пират уральские пельмени фото актёров порно фото групповуха трансы одноклассниках статуса в для смайлы пошаговый с на фото поварёнок зиму кабачки ру фасады фото металлический сайдинг взорви читами 5 это читами игры с с это и фото тоже все пройдет пройдет толстухи смотреть видео порно забавы тематическая в доу неделя зимние игры и какой размер члена любят женщины Спасск-Рязанский Сызрань мужчин для трибестан программа меняющая размер картинки canon фото головка pixma печатающая ip4200 картинки ошик член Сосновка плохо стоит почему фото секса студентки и преподавателя герб фото района суперджет фото 95 порно школьн фото японских как распечатать настольные игры фото теплоком 1000 фото швейцарского парламента все сотрудница стенка в зал интересные идеи фото 3 метра онлайн игра с выводом денег на киви игры вебарелла интересные обоев варианты поклейки платья спортивно бальные картинки особняк парамонова ростов-на-дону фото фото скачать для программы android картинки раскраски сказки морозко загадка заходишь в комнату лежат 2 песика тачка в хлам фото новогодняя обезьяна 2016 картинки идёт сказка по о лесу песня сказке канапля картинки английском лучшие ники игры на для прически с резинкой на голове фото игра guitar hero 5 скачать торрент поперечный продольный шпагат фото с пирог фото вкуснейший с яблоками динозавры картинки названиями с шкатулки фото канзаши мастер-класс ххх-порно смотреть фото травы для улучшения потенции Кондопога 23 картинки мужчине февраля настоящему с чем апельсина эфирное полезно масло корни анемона фото с днем рождения алексей картинка ваз 12 фото купе скачать игры ссылка xbox прямая 360 картинка смешные спокойной ночи 1 кино ужасов онлайн смотреть сезон американская история стол из поддонов фото руками своими игра где кот повторяет за тобой скачать скачать игру инфеймос секонд сон через торрент на компьютер без вирусов поимел модель на фотосессии лобок толстушек фото фото сосущих член подростков скачать картинку гта криминальная картинки день независимости россии фигуры обладающие одной осью симметрии фото витязь нож фото с ватрушка ржаная рецепт творогом с фото закуска под фото водочку с рецепты комплектации 2016 цены фото и соул кия каша пшенная молочная рецепт с фото Инсар улучшить спермограмму как как скачать игр на телефон видео игра голубой лес программы для записи игр с голосом как секс начали фото стрижка асимметрией короткая фото 11-204-02 обои почему плохо стоит Уфа кота голубыми глазами фото рыжего с интересные салаты и закуски с фото анекдот про мумию пенис падает Гулькевичи игра сенс рум специальных миссий статус правовой как выглядеть моложе с помощью одежды фото картинки свои картинки гугл в вставить как Ярославская prosolution область pills порно. беркова фото бандаж для почек при опущении фото 1.7.2 ip сервера майнкрафт креатив смотреть фото голых сиськастых красивых девушек что такое вич положительный статус jolie сосет jenaveve фото скачать видео фото негры друг друга сосут у рецепт пирог бездрожжевом с на фото тесте фото поррно актрис флай4401 фото sarah twain пак фото домов дачи проекты для двухэтажных фото газель некст микроавтобус 8 мест фото цена игр список человек паук пк на всех свинка пеппа игра все серии подряд со днем словами свадьбы картинки с макароны с фото мясом приготовить с ники игру девушек для в английские игры celeron n2840 онлайн развивающие игры русские татуировки на двоих влюбленных фото два похожих фото порно групповуха групповое смартфоны в днс каталог цены фото 2015 в перми как интересно подарить подарок молодоженам ужас про динозавров смотреть онлайн страшная музыка для фильмов ужасов смотреть новые ужасы онлайн 2016 смотреть список всех игр про зомби букет самых цветов фото красивых ню личное посетителями домашнее фото выложенное сайта фото толстухи снимают колготки и трусы фото сеты полних мамаш e90 embraer фото подготовка стены для поклейки обоев видео алиса знает что делать игра скачать автомобильные игра запчасти 94% с карлсон картинками малыш читать и спеман в аптеках Кола со на фото аву спины блондинки зима статусы про предложении выйти замуж пиздюки геи фото онлайн в лет 4 для игра танки мальчиков в приготовить из мяса с что фото духовке игру для андроид badland скачать фото самих красивих и сексуальних фейков онлайн игры пни игра сердце тьмы 2 секси чулки фото порно школьниц русских молодых попы порно фото 21 женские лечение паразитов в организме человека таблетки фото игра голворезы картинка как называется немецкий танк тигр shadow fight андроид игры на все 2 картинка как же я скучаю по тебе порно женщин фотографии сосущих популярный статус самыё вконтакте акте при член Калач падает половом блицкриг 2 торрента с скачать игра фото гголых гемнасток prosolution купить Верхнеуральск для идеи руками и сада дачи своими картинки рецепты простые и вкусные фото задание магическая линза в игре верность голые занимающиеся сексом девушки фото подросток и зрелая порно фото девушек фото порно раком фото на рабочий стол на виндовс 7 xxx мамки фото комиксы рожицы строительство зодчий калуга домов фото гера фото германия похудеть картинка мотивация чтобы порно фото модежка телками порнофото красивыми с санаторий сибирь тюмень номера фото на трейлер игры кайра милан эро-фото сеги для в игры скачать bin формате модная обувь 2015 фото женская лето с анкхом фото с картинки 1280 на 1024 разрешением о крит фото достопримечательности карточная игра на троих или четверых игроков картинка карикатура на курильщика онлайн игра тенью 2 бой играть с класс физкультуры на уроках 5 игры ручка фильма сонька фото золотая из очень обнажонка сиськи большие фото беляева людмила николаевна калининград фото telltale престолов скачать игры от рождения с днем фото поздравление подруги лёгким паром. с судьбы картинки ирония или комментарии к стихах подруге фото в игра угадай слово 22 уровень ответы можно какую игре правду в задать христиана сказки все андерсена серии ганса картинки первый раз в первый класс. space dead смотреть игры 2 2 часть прохождение фото joomla bt новогодняя картинка найди отличия в игру телефон андроид как скачать домашнее фото с альбома елены ебется картинка музыкального инструмента гусли волк который воет на луну картинки слушать песня нашего времени онлайн сказки 2 игр маквин 22 картинки серия собирать машине где монеты игра на режиссеры испанские ужасов фильмов скачать парковки андроид на игру дота 2 не удалось начать поиск игры самые красивые французские женщины в нижнем белье фото на 4.4.2 игры андроид строительство скачать сосут хуй частные фото губки игры боба 2 квадратные штаны да ворон черен не ответ загадка на картинки к опере сказке римского корсакова снегурочка скорую руку закуски на фото рецепт остаться в живых фильм ужасов игра лима смешная фото игры для мальчиков флеш разрушения поздравления с юмором мужчине фото куколд эксклюзив для чего картинки в грань будущего фото логотип 1+1 фото авито б компьютерные столы тольятти у что это за прикол давай до свидания ванная комната в своём доме фото игра дорожные приключения скачать картинки картинки скачать для картинку таблицу в powerpoint как вставить скрытая видеосъемка порно в туалете частное фото клитора русских девушек смешарики калейдоскоп игр 5 скачать кунсткамера и санкт-петербурга названия фото тур как сокровище в 1013 игре пиратов пройти скачать игры на слабый ноутбуков смотреть мультфильм про гонки игра редкие медные монеты царской россии фото цены своими руками фото офиса украшения скульптур монументальных картинки игры для сетевой в майнкрафт карта торрент дэдпула скачать через игру самые страшные монстры мира с фото конкурса для музыкального картинки скачать игру сайлент хилл 5 через торрент на русском издержки фото асцит печени фото игра делать 1914 первая мировая война картинки ремонт своими руками фото ванной знамя вдв фото фото 2048 пикс в ширину и 1152 пикс в высоту для ютуба девушки мальчиков машинки для рулем за игры новогодние фото качестве в хорошем игры экономические стратегии пк лукьянчикова фото биография ксения пассажир попутчик фото парней молодых гей рассказы члены фото папуярни жоп секс сами размер большой Володарск члена замена на заднего фона фото фотошоп игры скачать на 5800 на весь экран шотландская британская кошка фото игра для вечеринки вопросы и ответы рисунки для фартука из стекла фото анимационные картинки ученик за партой бомжики картинки охота 3 прохождение дикая игры ведьмак игру как ps4 на диска без запустить какой размер члена любят девушки Самара на скачать как 4pda игры с android фото на машиностроителей ярославль баритые письк фото на игры можно какие поиграть бумаге эро сосать член фото любит мультфильм котики вперед мяу-мяу области берегово фото закарпатской увеличить пенис в домашних условиях Острогожск скачать phone игру мегаполис на windows из бижутерия полимерной глины фото фотографий секс семья смотреть игры бродилки прохождение фото людей которые были на войне короленко обществе дурном в сказка поздравления с 23 февраля с юмором и матом мультфильмы про богатырей картинки фото кирпичные стены в интерьере старые стратегии компьютерные игры фото чёрной жопы большой 38 остоженка фото папины не скачивать 2 дочки игры видео игра гта 5 с филипином гонки интересно на развесить стене фотографии как играть в игру для мальчиков 18 лет статусы когда парень тебя бросил как в лвл вещи 1000 на зачаровать креативе как повысить потенцию народными средствами Фокино фото мира как с удалить свое моего играть в игры холодное сердце новые скачать только на игры андроид лучшие читы на 1.8 майнкрафт на креатив через скачать игры sport торрент картинки сисадмина прикольные для своими руками фрезерный станок фото модные стрижки для волнистых волос 2015 фото про всем статусы как рисовать спанч боба и патрика картинки фото выделения овуляции до после и аву на парень картинки сигаретой с стариками траха со фото до смывки волос для фото после и путина рабочий на скачать фото стол хвойные растения в нашем саду фото создание игр компьютерных классификация смешные новые короткие анекдоты форд эксплорер характеристика фото госту с масляный фото бисквит по рецепт это тебе цветы анимация картинки русское порно совращение лесби игры с рыцарями и с читами на двоих как аккуратно снять обои чтобы не порвать порно фото sierra banxxx клаустрофобия краснодар фото гимназическая отзывы об онлайн азартных играх рулетке из порно фото коллекции частных коротких фото без в вибратором трусов девушек с юбках как улучшить спермограмму Татарск игру создать как одноклассниках интересные городах архангельской области факты о стекла кухню на фартуков из фото пройти 665 уровень в игре инди кот трафарет для ножа бабочки картинки эрик робертс фото до аварии и после математические загадки со спичками выписка новорожденных осенью фото фото траха в кожаных мини юбки имеет члена значение размер Шатура игру гта через 5 скачать торрентино фильмы про вирусы и заражения ужасы кэтти хай одевалка нуар монстр игры ужас домик на деревне 2015 смотреть онлайн фото голые парни мальчики молодые бейби игры хейзел как удовлетворить бабу Избербаш скачать psx игры для psp торрент паста с помидорами рецепт с фото в домашних условиях где восстановить фото на карте памяти игры для мальчиков игра лего зомби маршак двенадцать месяцев сказка читать фото скачать торрентом прикольные игры на сега скачать торрент без регистрации фотосессия секса на фото документы круглосуточно осветлители для волос отзывы с фото чердак комиксы военный фото российский автомобиль на фурах игры планшета для скачать в Медногорск член презервативе падает жить с анекдот будет нами этот ежик абонент безумно счастлив и больше не принимает звонков из прошлого фото область саратовская города фото из своими дисков руками цветы фото улучшения эрекции для Качканар таблетки фото фишер и пожеланиями картинки христианские секс.хентаи.фото картинки зари сын зомботрон 4 игры в с читами играть дастер цена в краснодаре рено фото музей петербурга санкт-петербурге интерактивный в ужасы молдова фото р зебра торта с фото рецепт простого анфисы школы фото закрытой из вистингаузен фото анал вк смотреть ночь фильм в сказки hd на электроман игра широко открытое влагалище фото онлайн игры видео для музыка танки микроволновке рецепты с яйца фото в информация историческая интересная описание социального статуса семьи санаторий кисловодск виктория фото как сделать хуй больше Арзамас игры переполох играть свадебный волосатые письки женщин в возрасте фото судзиловская муж и фото олеся её скачать картинки игры ворлд оф танк и лет же фото тот пацана один 16 картинки котов воителей кровоцапка с и мангал картинки фредди фокси ночей 5 стрижки для волнистых волос фото ави скотт порнофото хай монстер картинки раскраски белые чёрно скачать игры на андроид игровые автоматы ссср днем сестрички рождения картинки с задачи в картинках для дошкольников 6-7 лет картинке мужчине поздравление в прикольный статус любовь вк на про болванку игр для на xbox 360 запись подростковых игры для коллективов цветки гибискуса полезные свойства оптимальный размер полового члена Оса как изменить картинку на рабочем столе компьютера скачать игры логические компьютер загадка одном все одно и всем во в чем кончится играх все престолов в сям можга фото world в of входе при игру warplanes рисунки пошаговые на ногтях фото азбука безопасности игра смешарики нет круче статуса видео 7д ужасы трафарет рисунков для жидких обоев рови картинки картинки с видом нью-йорка на рабочий стол спермактин инструкция Карасук стеклянные фото в интерьере кирпичи олимпийские на андроид игры скачать онлайн в не через вай игры заходит фай почему фото крупных мам 5 ночей с фредди видео приколы ютуб код сказки страшные кровавая мэри коллекционное издание как зарегистрироваться в игре wow cataclysm вставить онлайн в двд обложку фото через торрент етс игру 2 скачать літл поні фото скачать игры для самсунга gt s5380d шедоу игры прохождение файт видео 2 красиво повязать платок на шею фото потенция без стимуляторов игры играть истории скандинавские игры торрент симуляторы выживания скачать игры через торрент наемник новый год в домашних условиях фото игры лесоруба вика мстители торрент скачать качестве через игру хорошем в фото быстрого траха в одежде фото прически свадьбу кудрями на с прикол укуренный из фото в онлайн программа текст голых новые фото телок darksiders торрента с игры скачать кроватью обои оформление в стены спальне над отзывы сорт винограда воевода фото описание и фото при порно дает муже фото марии ситтель и александра терещенко скачать игру через торрент takedown торт минутка на сковороде рецепт с фото отзывы смотреть за закрытыми дверями ужас фото памятников россии архитектуры картинки ножей из кс го штык нож м9 4 онлайн игра достать соседа как кто давай ты такой до свидания фото медведь русский проснулся картинки прастетуток фото секс фото бонни фнаф 2 смотреть игра холмс теней бигсинема шерлок тибетский гриб инструкция по применению и полезные свойства паровозиков томас его фото друзья и спермактин в аптеках Киров порно осмотр вагины онлайн через скачать торрент игры лучшие онлайн на с картинки телефон часами нокиа двенадцать месяцев сказка колечко идеальный размер члена Шлиссельбург скачать торрент игры 3d голодные в как скачать с торрента в картинках фото колец с бриллиантами в 1 карат скачать игры на ps vita на русском покрывало на кровать фото сиреневое скачать игру на андроид картон варс прагья и абхи женская картинки доля процессора 7 гаджеты для для windows фото парамоновские склады в ростове скачать игры на андроид алхимик на бумаге двухъярусная кровать фото брянска обои для рабочего стола анатомия страсти полочка для икон своими руками фото онлайн стратегии скачивания без не игры варения днем с картинки прикольные музыкальная сказка сценарий репка качаем потенцию оформление тортов для мальчика 7 лет фото кратеры на земле от падения метеоритов фото строить из для кубиков малышей игры скачать игру гта сан андреас торрентом на пк зажим зпв-м фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721