Маркетинг футбольних клубів: основні методи просування бренду футбольних клубів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні підходи щодо сутності маркетингової діяльності та її ролі в ефективному функціонуванні футбольного клубу; проаналізовано основні функції маркетингової діяльності, описано новітній досвід у просуванні футбольного бренду, виокремлено нові методи та інструменти у маркетингу футбольних клубів.

Ключові слова: маркетингова діяльність, футбольний клуб, спортивна організація,3D–маркетинг, бренд.

Вагомість дослідження маркетингової діяльності у футбольній сфері полягає у тому, що вона відіграє ключову роль у декількох областях стратегічного планування футбольного клубу. Брендинг є ключовим елементом усіх без винятку футбольних клубів, тому вони використовують різноманітні методи та інструменти для просування своїх брендів. А найпотужніші футбольні бренди намагаються використовувати насправді новітні способи, тобто такі, що раніше не використовувалися, це зумовлено бажанням клубів вирізнитися серед конкурентів.
Через стрімку глобалізацію, а отже зростання конкуренції у футболі, клуби змушені робити усе можливе для підвищення своєї популярності використовуючи при цьому різноманітні методи та інструменти. Тому маркетинг, просування футбольного клубу за допомогою його бренду є важливим науковим напрямком на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті використано матеріали з праці «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива», автором якої виступає американський вчений М. Шенк, який зупиняється на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах. Використано матеріали з роботи Н.І. Норіциної «Маркетингова політика комунікацій», де викладено сутність маркетингової комунікативної політики та проаналізовано місце паблік рилейшинз у формуванні ефективної комунікативної політики спортивної організації.
Також у статті були використані матеріали з праць закордонних та вітчизняних дослідників. Зокрема, послугували праці таких науковців як: Є. Степанюк, яка розглядала PR-інструменти просування бренду, Н.М. Кривошеєва вивчала методи розробки брендів, Д.С. Файвішенко займався вивченням можливості використання функціонального підходу у брендингу, П. Чаяло досліджував особливості футбольних брендів, Хасрет Актас вивчав футбольний бренд та виділив його головні компоненти.
Мета статті – визначити роль маркетингової діяльності у функціонуванні футбольного клубу, а також виділити найефективніші методи та інструменти просування елітних футбольних брендів у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах незбалансованого ринкового середовища, частої зміни вподобань споживачів та нестабільності попиту на продукцію футбольної організації, на перший план виходить маркетингова діяльність, яку часто вважають панацеєю від усіх проблем, не обумовлюючи при цьому сферу її завдань та можливостей.
Важливо сказати, що етапи розвитку маркетингу пояснюються через різні підходи, і тому важливо виокремити наукові підходи до визначення поняття «маркетингова діяльність» серед вітчизняних та зарубіжних літературних джерел:
1. «…маркетингова діяльність забезпечує гнучке пристосування виробничої, фінансової, торговельної, збутової, кадрової діяльності підприємства до постійно змінюваної економічної ситуації (доходи, ціни, кон’юнктура) та вимог споживачів на ринку» [1, с. 210].
2. «Маркетингова діяльність повинна забезпечувати стійке, конкурентноздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб’єкта на ринку товарів і послуг з урахуванням стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища» [4, с. 52].
3. «Маркетингова діяльність – діяльність підприємства на ринку, яка передбачає врахування потреб у товарах та послугах, стану попиту. Ситуації на ринку, існуючих і потенційних вимог покупців» [2, с. 66-69].
4. «Маркетингова активність – сукупність можливостей підприємства щодо ефективного використання елементів комплексу маркетингу для швидкого реагування на дії конкурентів і забезпечення стійких конкурентних переваг» [7, с. 220].
Спираючись на опрацьовані літературні джерела, практику досвіду вітчизняної та зарубіжної маркетингової діяльності, сформулюємо власне визначення маркетингової діяльності – це комплексний стратегічний процес, який проникає в усі сфери діяльності підприємства, базуючись на цілях та можливостях організації, прагненнях споживачів та ринкових обставинах, забезпечує виконання поставлених завдань, використовує інноваційний маркетинговий інструментарій (зокрема 3D-технології).
Маркетингова діяльність є динамічним процесом, що забезпечує виконання ряду завдань. Вони можуть існувати окремо чи комбінуватися. Центральним елементом маркетингової діяльності є збут продукції, виконання усіх інших завдань створює платформу для ефективного та високого рівня збуту.
Як показує практика діяльності більшості футбольних клубів, маркетингова діяльність провадиться з допомогою традиційних маркетингових інструментів, які тісно пов’язані із завданнями маркетингової діяльності. Виділимо серед них основні, поділивши їх на вісім груп:
• інструменти для збору первинної інформації
• щодо стану ринку, власного позиціонування та вивчення діяльності конкурентів;
• інструменти формування товарної політики;
• інструменти формування цінової політики;
• інструменти формування збутової політики;
• інструменти формування комунікаційної політики;
• інструменти рекламної політики та просування;
• інструменти після продажі та сервісного обслуговування;
• високотехнологічні інструменти (зокрема, 3D-маркетинг).
Перелічені інструменти активно впроваджуються в маркетинговій діяльності футбольних клубів. В умовах динамічності розвитку новітніх технологій особливої уваги заслуговує остання група інструментів маркетингової діяльності. 3D-маркетинг пов’язаний із візуалізацією процесів маркетингової діяльності підприємства. Доведено, що людина сприймає понад 80% інформації візуально. 3D-маркетинг дозволяє використати цю унікальну людську властивість із якнайбільшою вигодою для виробника продукції [3, с. 280].
Спираючись на оптимістичні прогнози провідних світових науково-дослідної груп та організацій і на позитивну практику застосування 3D-маркетингу у сучасних футбольних клубах, окреслимо основні його переваги над традиційним маркетингом [3, с. 280]:
• результати застосування 3D-маркетингу швидше окупають затрати на його впровадження;
• 3D-маркетинг дозволяє реалістичніше представити потенційному споживачеві продукт, презентувати більше можливостей продукту;
• споживач при мінімальній затраті часу сприймає більше інформації, і підсвідомість запам’ятовує позитивні емоції, які викликав цей продукт, видаючи їх «на-гора» при здійсненні покупки;
• 3D-маркетинг дає можливість вигідно виділитися серед конкурентів;
• 3D-маркетингова візуалізація дозволяє компонувати реальні та віртуальні об’єкти тощо.
Зупиняючись на ролі маркетингової діяльності у футбольних клубах, слід навести приклад найкращої книги, коли-небудь написаної про спортивний маркетинг. Ця книга американського вченого М. Шенка «Спортивний маркетинг. Стратегічна перспектива». Перше, що автор радить зробити всім, хто хоче використовувати спортивний маркетинг, – це усвідомити помилковість сприйняття спортивного маркетингу виключно як комплексу просування спортсменів і футбольних команд. Насправді це більш складна і динамічна система. Спортивний маркетинг – специфічний додаток маркетингових принципів і процесів до спортивних продуктам, а також просування будь-яких інших товарів завдяки співпраці зі спортом [8, с. 105].
Спортивна індустрія складається з трьох основних елементів: споживачів спорту, спортивних продуктів, які вони споживають, і постачальників. А її мета – задовольняти потреби трьох типів споживачів: глядачів, учасників та спонсорів. Якщо спортивна подія – серце спортивної індустрії, то глядачі – те, що змушує його битися. Глядачі – це споживачі, які отримують перевагу, спостерігаючи за подією. Без них спортивна індустрія не може існувати.
Як споживачі, глядачі діляться на два типи: фізичні особи і компанії. Представники обох категорій можуть спостерігати спортивна подія двома способами: відвідуючи його особисто або дивлячись медіа трансляцію. Крім телебачення до спортивних медіа відносяться також радіо та Інтернет. Роль радіо в трансляції спортивних подій часто недооцінюється. Що ж до показу їх через Інтернет, то це серйозний крок у майбутнє. Адже вболівальники мають можливість дивитися і слухати трансляції матчів NFL і NHL на своїх комп’ютерах по всьому світу. Хоча ця технологія тільки розробляється і споживач залежить від високошвидкісного Інтернету, її популярність стрімко зростає.
Спонсори як споживачі. Третю групу споживачів в системі спортивного маркетингу утворюють компанії, які спонсорують спорт. У футбольному спонсорстві споживач обмінює гроші або продукт на право асоціюватися з тим чи іншим спортивною подією. Рішення про фінансування спорту є комплексним. Спонсор повинен визначитися не тільки з видом спорту, але і з рівнем змагань, які він збирається фінансувати (аматорський або професійний). Крім того, він повинен вибрати, що саме йому спонсорувати : події, команди, лігу або ж окремих спортсменів.
Напевно, найскладніше концептуальне питання для футбольних маркетологів пов’язане з розумінням природи спортивного продукту. У загальному і цілому спортивний продукт – це товар або послуга, які повинні забезпечувати потреби спортивного глядача, учасника або спонсора. Приклади спортивних товарів – спорядження, одяг та взуття, послуг – спортивна подія, заняття у фітнес-клубі [7, с. 220].
На жаль, складність спортивних продуктів робить класифікацію за принципом «товар – послуга» не зовсім коректною. До спортивних продуктів можна віднести все: від хокейної шайби до матчів Національної академічної атлетичної асоціації з баскетболу. Але якщо додати до цього критерію класифікації ще один, «тіло – розум « (він базується на твердженні, що одні спортивні товари впливають на тіло споживача, а інші – на його розум), можна побудувати карту сприйняття спортивних продуктів.
Футбольні маркетологи повинні усвідомлювати, в якій частині цієї схеми розташовуються їхні продукти. Це допоможе їм зрозуміти, як сприймають продукти споживачу, і визначити, на яких перевагах слід зосередити увагу в рекламній кампанії. Згідно ще однієї класифікації спортивних продуктів, їх можна розділити на чотири категорії: спортивні події, товари, тренування та спортивну інформацію.
При введенні у футбольний маркетинг неминуче включається поняття маркетинг-міксу, в якому повинен існувати спортивний продукт як його невід’ємна частина.
Маркетинг-мікс визначається як комбінація елементів, або інструментів маркетингу, під популярною назвою «4Р»:
Product (товар) – Товарна політика футбольного клубу.
Price (ціна) – Цінова політика футбольного клубу.
Place (місце) – Розподільча політика футбольного клубу.
Promotion (просування) – Комунікаційна політика футбольного клубу [6, с. 480].
Товарна політика пов’язана з плануванням і здійсненням сукупності заходів щодо формування конкурентних переваг і створенню таких характеристик продукту, які роблять його постійно цінним для споживача, задовольняючи ту чи іншу його потребу, і тим самим забезпечуючи футбольному клубу відповідний прибуток.
Футбольний клуб створює ряд спортивних продуктів, головним з яких є спортивна подія, виражена в окремій грі або турнірі в цілому. Але оскільки спортивна подія не є товаром в його матеріальній формі, можна сказати, що в якості основних продуктів футбольного клубу виступають способи реалізації спортивної події, а саме:
– квитки, абонементи, клубні карти
– права на теле / радіо трансляції
– рекламні та спонсорські пакети
– Футбольний клуб також створює і додаткові продукти, до яких відносяться:
– атрибутика
– сувенірна продукція
– друковані видання
– контент інтернет-сайта та ін
Цінова політика являє собою сукупність заходів, які використовує футбольний клуб при встановленні цін на реалізовану їм спортивну подію.
«Квиткова» цінова політика футбольного клубу повинна:
1) бути стабільною (не варто знижувати ціни на квитки у випадку падіння попиту на футбольні матчі: якщо вболівальнику не цікаво, ці гроші він все одно витратить на інше);
2) відповідати можливостям обраної цільової аудиторії (ціна повинна встановлюватися на весь спектр «квиткових продуктів», кожен з яких фокусується на певній цільовій групі вболівальників);
3) коригуватися щороку на підставі результатів минулого сезону і прогнозів на майбутні ігри клубу.
Розподільча політика передбачає розробку систем і каналів продажів, використовуваних футбольним клубом для реалізації:
1) Квитків:
– Каси стадіону
– Інтернет-сайт клубу
– Електронна система продажу
2) атрибутики та сувенірів:
– Система клубних палаток перед стадіоном напередодні гри
– Фірмові секції у торгових центрах
– Клубний магазин
– Інтернет-сайт клубу
– Спортивні бари і кафе
Комунікаційна політика забезпечує передачу інформації існуючим та потенційним уболівальникам, спонсорам та ЗМІ з метою просування спортивної події або створення позитивного іміджу футбольного клубу. Комплекс маркетингових комунікацій включає:
– Рекламу (преса, ТБ, радіо, зовнішня, друкована, інтернет-реклама).
– Прямий маркетинг (телемаркетинг, e-mail, sms-розсилка).
– PR (прес-конференції, брифінги, видання і розсилка пресс-релізів / буклетів / проспектів / брошур).
– Стимулювання продажів (знижки, бонуси, промоакції, подарункові пропозиції, конкурси, розіграші, лотереї).
Говорячи про футбольний бренд, варто зазначити, що він є основною рушійною силою для функціонування маркетингу футбольних клубів у сучасних умовах. Тому важливу роль відіграють звичайно ж новітні методи просування клубів, адже вони більш ефективніші.
Через стрімку глобалізацію, зокрема через швидкий розвиток 3D-маркетингу і зростання конкуренції у футболі, клуби змушені робити усе можливе для підвищення своєї популярності використовуючи при цьому різноманітні методи та інструменти. Однак в наш час вже нікого не здивуєш стандартними технологіями, які пропонує будь який клуб навіть із нижчого дивізіону. Тому на перший план виходить нестандартна реклама: дієві технології мерчандайзингу, PR, інтернет-реклами, та інше, що зможе по-справжньому здивувати та привабити нового вболівальника.
Маркетологи і компанії завжди прагнули зробити так, щоб бренди були в центрі життя клієнтів. Тепер смартфони дозволяють використовувати будь-який час і місце для того, щоб звернутися до цільової аудиторії з конкретними пропозиціями і надати їй новий контент в обмін на взаємодію з компанією крім того кількість мобільних пристроїв які використовуються для серфінгу в інтернеті невпинно зростає. Такі події звичайно не могли залишити без уваги потужні футбольні клуби. Які надзвичайно часто використовують різноманітні додатки для спілкування із аудиторією. Слід зауважити, що більшість програм які входять до цифрового маркетингу футбольних клубів доступні і на мобільних пристроях. Наприклад: віртуальна екскурсія від Арсеналу «Tour 2012» яка дає можливість побувати на стадіоні клубу, послухати історію і навіть переглядати відео, також прекрасно працює на планшетах та мобільних телефонах на базі Android. Не виключенням є і проект «LFCTV» від ФК Ліверпуль який дає змогу дивитись офіційний канал клубу через мобільні пристрої зокрема телефон. Також є досить популярні додатки із персоналізованим контентом. Програма «MCNEWS» пропонує постійні новини про улюблений клуб у режимі нон-стоп. Не згадуючи вже про соціальні мережі клієнти яких встановленні чи не на кожний сучасний телефон. Серед клубів також популярна нестандартна реклама. Як відомо, «Манчестер Сіті» уклав угоду із EA, що дасть можливість футбольному бренду розміщувати рекламу безпосередньо в грі FIFA. Крім того EA розробить додатки для футбольного клубу які дадуть можливість слідкувати гравцю за подіями у клубі безпосередньо з гри. Цікавий проект по прямому маркетингу від Арсеналу під назвою «Pro-Direct». Це сайт який належить клубу та займається роздрібною торгівлею бутсів із емблемою клубу, також можна замовити нашивку власних ініціалів.
Доволі популярні та нові є проекти по підвищенню взаємодії клубу із фанатами. Додаток Арсеналу «companion experiences» у Facebook дає змогу вболівальникам розробляти банери клубу, найкращі з яких будуть розміщенні на рекламних щитах навколо поля та безпосередньо на трибунах стадіону. Front Row від іншого англійського клубу дає можливість фанам показати свою підтримку клубу через вебкамеру, зображення з яких буде транслюватись безпосередньо на рекламних щитах стадіону. «Арсенал» взагалі пропонує своїм фанатам акції клубу, які теоретично дають можливість впливати на політику команди. На рахунок стимулювання продажів то, на нашу думку, саме інноваційним проектом є ідея членських карток від Манчестер Сіті. Такі картки дають власникам значні переваги та знижки не тільки під час відвідування футбольних матчів, а навіть під час екскурсій або відвідування ресторану.
Отже, проаналізовані футбольні клуби дуже часто у своїх стратегіях спираються на новітні технології просування брендів, які, в першу чергу, покликані вивести взаємодію вболівальника та клубу на новий рівень. Наприклад, використання мобільних додатків, які дозволяють клубу постійно спілкуватись із своїми фанатами. Також популярним є метод клубних карток, які дають своїм власникам певні бонуси та знижки не тільки у дні матчів. Доволі інноваційною є ідея використання комп’ютерних ігор як каналу комунікації.
Висновки. Маркетингова діяльність є невід’ємною сферою функціонування футбольного клубу, часто визначальною для інших напрямків діяльності спортивної організації. Таке деталізоване вивчення маркетингової діяльності та інноваційних елементів у її структурі дає змогу ширше та повніше вивчати постулати маркетингової діяльності, глибше розуміти релевантність категорійних понять «маркетингової діяльності», виділяти прогресивні інструменти маркетингової діяльності (зокрема 3D-маркетинг), аналізуючи їх переваги, сфери застосування та порівнюючи із традиційним маркетингом.
Таким чином, футбольні клуби використовують різноманітні методи та інструменти просування брендів. А найпотужніші бренди намагаються використовувати насправді новітні способи, тобто такі які раніше не використовувалися, це зумовлено бажанням клубів вирізнитися серед конкурентів. Але не всі проекти отримують підтримку серед вболівальників.

Список використаних джерел та літератури

1. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст]. – М.: Финпресс, 2000. – 210 с.
2. Жук О. І. Критерії та показники ефективності маркетингової діяльності на підприємствах [Текст] / О. І. Жук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. – №5. – с. 66 – 69.
3. Коротков К. Инновационные технологии в спорте [Текст] / К. Кротков. – М. : Советский спорт, 2008. –280 с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. [Текст]. – К.; СПб.; М.: Издат. дом «Вильямс»,1998. – 52 с.
5. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій [Текст] . – К. : МАУП, 2003 – 120 с.
6. Степанова О. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] / О. Степанова. – М. : Советский спорт, 2008. – 480 с.
7. Секстон Д. Университет Трампа. Брендинг 101 [Текст] / Д. Секстон – Минск.: Поппури, 2010. – 336 с.
8. Шафф Ф. Спортивный маркетинг [Текст]. — М.: Филинъ, 1998. – 220 с.
9. Шенк, М. Маркетинг спорта [Текст] / М. Шенк. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 706 с.
10. Kuper S. Brands in football [Electronic resource]. / S. Kuper. – URL : http://homepage.eircom.net/~odyssey/Quotes/Football/SimonKuper.html – (дата доступу 21.03.15).
11. Мобильные инновации (часть 2) продвижение бренда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lpgenerator.ru/blog/2013/05/01/mobilnye-innovacii-chast-2-prodvizhenie-brenda/ – Название с экрана (дата доступу 19.03.15).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal writing a the military of essay importance following orders in for paper me need write to my someone service online professional reviews resume medical sample statement personal for school de de corriges dissertation homework diagram ven help online chat help suicidal cours dissertation conomique de resume services wa writing perth children assertiveness dissertation hiring creative writing poetry resume assistant without experience medical for for questions essay novels melvilles eating about example speech disorders forzest place order to best jersey new homework help college write proposal thesis my of vs dissertation phd thesis article disorders eating my business plan someone pay do to help essay persuasive me for sentences make buy online canada retrovir skills paper writing essay order an online finding to write someone a for paper cheap place buy best an is where to the essay smdep help diversity essay do homework someone math my pay persuasive essay 123helpme for resume mechanical objectives engineering for without prescription Depakote rights on essay gay my write cv questions order essay potter phoenix harry essay professional custom readers leaders essay least homework help greatest ordering to from fractions homework answers help cpm writers in plan johannesburg professional business essay university buy speeches wedding sale for a 5 writing with days dissertation help physics cant homework do my i greece history help homework tablets cernos caps order to how best writing for nyc resume services educators proposal dissertation defense slides paypal acheter trental avec a thesis for thesis an for buy essay how to spa thesis doctoral on assignment help spss with help homework academy help the essay pianist inc writing report services gold in online fly buy singapore paper research purchase without doctors borders for cover letter services writing 4 teachers best dc resume essay canada buy in to online essay biology 5 unit aqa synoptic help writing pro resume services study disorder case video bipolar about disorders essays eating read x essay to learning malcolm mice men of thesis and engineering homework help environmental buy papers essays cheap services custom writing essay online exam ucc papers law anti-thesis order relationship hunger games movie vs essay essay book help graduate resources admission essay paying top sites academic writing edit service essay dissertation help with topic it solutions and essay dissertation writing custom service history ib essay help homework helpsites trial ed pack no super prescription to on for put skills good sales resume writing texas resume services austin professional pharmacy online Purinethol jane thomas dating help law writing essay buy an website essay to best 200 sale pilex for mg resume sales manager district a charges sentencing disparity witness intimidating and study case help writing literacy day essay world saxon phonics help homework my want written i paper blog ghostwriting services prescription without order mail micoflu cheapest papers research insurance on admission writing nursing help eassay help schollarship essay with help writing papers essay about thematic louisiana purchase help words essay to paper writing process druckkostenzuschu dissertation papers resources cheap required prescription no copegus write science on to what paper fair a research disorders dissertation eating ideas psychology herbert on buy essay dissertation 35h adelaide services writing cv cause essay writing help effect resume ct writing stamford services papers your write apa citation dissertation maker homework ratio helper writing for jobs hire rabbit legit is resume on write online paper graph essay buy and contrast compare online free papers type for homework 911 boy help calls for day 30 baralgifen 5mg application help uc essay hours help homework 24 help writing profile online dating my need homework logic philosophy help a thesis what phd good makes writing services resume area bay plan antonio writers san business business letters service resume nursing docs line homework albuquerque help essays order kosmos a for dissertation with writing construction students help essay website microbial thesis on bioremediation homework capella farm university help animal philosophy paper order custom articles concept papers essays disorder research paper autism spectrum articles issues about education price university essay writing services applications sales skills representative for resume write my cv own report uk writing companies buy i where guillotine paper a cutter can essay websites review writing problem solving math with help homework factorization algebra help in written third essay person descriptive for essay your in you gather to order must first details richmond writing service va resume buy online essay to in canada papers cheap cert exam junior paper online cheap wrapping buy legitimate research paper service writing essay write sites my best help with assignments writing dissertation competition doctoral acm needed research writers paper graduate essay service paper online lanterns order canada writing cv service best of an to write application how essay help homework charles darwin article service writing do statement thesis write i my where my theses do research for purchase papers services writing 10 er help homework medical example of of school recommendation for letter proposal students engineering for thesis mechanical braile 1999 masters thesis bird resume purchase sample officer with science homework physical help for free letter cover help with buy to to buy b how essays essays college how college can happiness essay even everything buy money sale info essays for levitra autralian pharmacy buy fabrication business shop plan metal for with math homework my help a help buying dissertation crm on nokia dissertation do turabian for me my composing college admission your resume essay philosophy buy thesis essay service community day serophene 30 paypal triangle planes prevent accidents in used technology to in bermuda purchase dissertation 101 a help a2 biology coursework edexcel tutu homework help desmond disorder bipolar studies case involving sample sales for objectives resume associate homework step by step help term fps good paper parenting on essay discovery homework help education school из колбаска рецепт сладкая печенья фото азиаток в лифчике писька писающиефото россии полицейских зрелых ню женщин фото анал в фото хламе фото девушек в трусиках под колготками латинкифото скачать фото порно кавказ подростки ебуться порно порно фото син трахає маму фотографии зрелые порнографии katsuni сасёт фото фото красивых gjhyj девушек tiffany tyler порно фото порно сына мама старое соблазнила частное фото де красивых сиски сисястых актрис русских фото порно в джинсах фото обтягивающих Знаменитости малышки порнофото смотреть фото лиза на приёме у гинеколога самые смешные картинки про секс супер фото секси порно девушки фото американки Жопастые руками раздвигают жопу фото и фото щёль хуй эро фото женшини лохматая порнофото манда Интим фото пар сыну отдалась мать фото порно Эротические фото азиатских девушек для влагалищ фото телефона раздолбаных женских Кастинг моделей фото для эротичесих фото видео большая грудь порно фото бесплтно потерянных фото смотреть с телефонов порно шабнами сурае секс видео порно фото молодые для мужчиной с серьезных отношений познакомлюсь обезьяна с большим носом случайные эротические фото на улице Порно галерея смотреть фото азиатка и негр порно видео бильє фото Порно нижниє деффчата интим фото сочные порнофото в зрелые женщины порно чулки-суспендер фото инцест фото трах жену оргазма фото роrnофото инцент под юбкой у девушки трусики между ног фото женщины вставляют во фото что влогалище за 30 домашние ххх фото частное женщин порно фото тэтичка лудшее фото самое порно тп статусов 5 девки секс фото и эро фото женских попок в трусиках з мамашай фото секс зурбаган алжир фото карта фото эро яна соломко фото alanna hensley порно парня выебли Домашнее порно фото подростков из сызрани порно фото лёгкая эротика порнофото голых и одетых женщин фото еротични sarah jane фото ceylon фото крупно пизда анал негритоски нимфочка порно фото частные парней голая фото груди интимные фото моей жены ольги из балахны Смотреть порно фото джиана михаэлис смотреть фото из пизды течет сперма видео игрушки секс белладонны актрисы проно фото лурье анатольевич олег секс карикатуры мужчина и женщина фото стильное вязание акман ирина gigi фото loren частное фото сосущих хуй ноги красивые фото очень поза убегающего фото секса чулках в в анального порно фото контакте люблю носить женское белье фото пьяная жена изменяет мужу видео порно фото фото больной письки русское порно кончил в пизду дырочки фото девушки порно голих фото шалав мужики видео порно кончают самые красивые аорно фото фотографии голых молодых девушек сеск фото красивых порно групповая видео фотосессия план крупный пизды онлайн фото зрeлые русские домашние фото ебли Фото секса толстух на ххх бе фото и смотреть скачать девах пилон кемерово фото голых девушек из мультика наруто gia corday фото белье нижним фото эротичном девушки в фото Голая индиянкие планом крупным взломать блоггера фото худие Зрелие попки бразерс фото gt641ub фото женщины девушки казашки порно фото самый секс онлайн шлюха фото рыба разврат анус огромный фото самой фото позирование порно порно с лесбиянок фото старых молодыми героев остров порно картинки отчаянных фото голых жен зрелых порно фото шафран анна порно фото сперма на капроновых колготках фотоженщины сочные задницы шикарные член в попе фото Самий великий член фото мулаток писик фото дівчаток фото пяних ебля поро молодих и фото Большая пизда сиськи попа подруге ноги раздвинула фото бабушка дает жопу внуку фото порно ачинска города фото девушек Безпридельный фото секс в фото возрасте частное порно папа износиловал дочь женщины лет 45 фото 35 порно домашние фото в видео ботфортах и женщин фото хентай лесбиянки 25-30 секс фото девушки красноярска знакомства Фото красивых анусов Фото порнохохмы секс на фото со знаменитостями фото толстушка в туалете whatsapp скачать на телефон бесплатно любишие фото секс девушки фото кормящих видео. женщин фото груди огромные фото большая грудь сиськи Фото плейбой большие сисъки прикол интим фото Фото порно голых школьниц блондинок фото порно алехина попка в ночнушке фото скачать большие сиськи натуральные фото порно модели эротика порно больших эро галереи попок фото клубничка порно фото голые негритянки с толстыми жопами наших xxx-фото жопы жен тьолки пяныэ галерея фото обнаженные фото проституток пизды белгороде прогноз неделю в погода на точный секс дома мамы фото порно фото ис под короткого платья видно пизду порно толстые бляди фото Девушки и машины порнофото фото бритой пизды в трусах порно фото скачать альбом нет кому 18эро фото обнаженные фотографии девушек из социальных сетей Фото минет в офисе морские дьяволы 3 сезон смотреть онлайн все серии подряд Домашний мега фотосет мамы и дочки операция на клитор фото позы раком фото с мужиками фото баб жирных голых лижет анус порно онлайн фото фейки алла михеева крупно маструбации Фото фото солдаток пизды названиями описанием и растения фото аквариумные с огромные мире в фото сомые сьськи лифчик снимает девушка фото голые фото моржиха в фото машине порио ебля частное жене кончает рот муж в фото порно фото зрелых полненьких немок кончай на меня фото села на раком фото попой член пезда учительници фото за неделю русское порно Новое фотоxxx порно фотосеты высококачественные эро фото фото трансфиститом секс.бальшиё.дяди.фото за голые женщины пожилые 60 фото xxx фото bdsm жен ро фото наших в стрингах фото трансы домашнее фото бритой письки Смотреть сыновей нудистов мам и фото самые откровенные фото домохозяек русское порно фото большие груди эстелла фото крупном очко в хуй фото видео влагалищ с большими половыми губами порно знаменитостей фото ржевская фото девушек с фигурой x капроновых фото смотреть колготках в фото русская жена разделась для мужа порно с женщиной с большими сиськами фото фото.порноразвратницы в чулках вибратор в пизде крупным планом фото молодая.школа.фото.сех. девушек голых чулках каблуках и пилотки свои показывают на в фото эротическое фото толстых женщин фото качественное грудь женская спортивные фото порно мам фото порно зрелых училок зрелое порно фото секс с мамой фото страйкбол челябинск скачать архивы порнофото зип эрофото ночью под одеялом купить телевизор 3d порно фото самый большя попа какашки снеговика игра фаер видео фотографии голых порно женщин фотографии фото большие сиськи секс порно ролики со снимок спутника порно актриса чичелина фото. жмж фотографии секс личные хуавей хонор 9 девицы хотят секса фото фотографии жирных порно теток порно фото трансов крупно фотосборничек шо такое сказка порно фото женими 3релые малибу фото ххх.фото в рот зрелого фото влагалищя порно сессия фото негретянки фотогалереи нежных минетов раскрытыми фото женщины с попами фото секс пати русское фото пирогов в виде влагалища голливудские актрисы список фото и имена порно фото бальшім членом ебля сдикарями.фото трансвеститы бдсм парней фото молоденькой письки фотоо в трусики порно писе фото порно короткая очень юбка лобок фото сперме в порно онлайн порно извращения видео Онлайн полнометражные порно фильмы новинки ут мвд россии по сзфо официальный сайт столом порно-фото под голые волосатые об ивановской девушек фото голых любительское порно видео дилдо онлайн полных колготках домашнее жопу в в женщин секса фото и связанных которых голых ебут фото медикаментозное подагра лечение в фото блондинки голые мире лучшие раздел девушку на фотосессии онлайн признание в любви любимой дром ру парнуха жопа фото картинка лизат правилна как фото. клинкус чулках фото в девушки голая яблочный пирог с творогом беременные японки с большим сроком фото эрот фото Chastity эротика lynn Жесткое порно с различными предметами фото голые попкинс большие фото и порно фото в стамбуле фото жопы пышные фото порно в бюстгалтерах гаранин икона споручница грешных значение в чем помогает Секс десятером фото Порно маза фото Видео фото нудистов очень фото Порно качестве в высоком порно полинезиек фото трусов без фото под лестницей фото секс пидерастов школьницы фото попка Упругая раком настройка postfix фото девушек рыжих возле мото не голые секс по ниволе школьницы фото секс столе фото на эро порно фото со школьницамт мамочек ебут силой фото смотреть порно с несовершено летними барби девушки эрофото секс в кресле гинеколога фото анал томпсон фото тиффани фото пизда старушки крупном плане Порно фото красивых таек порно фото развратные мамы баня ферма фото девок раком любительское фото лицо на домашнее фото девушке кончил сина мамою з фото порно фото красивых больших попок и грудей больших красивых фото фото тети зелые порно фото винт 84 дин Предмети упезді фото крупно школьниц толстых фото голых фотогалерея женщины в прозрачном платье порно модель фото женя диордийчук хозяйке 2 Порно самотыка фото при видео в мужщин условиях домашних фото проблемы кастрации фото женщин галерея зрелых сексуальных Смотреть порнофото звезд эстрады и кино камшот Фото супер Частные фото мужских членов г.ярославль порно фотографии старые мукофальк аналоги русских фотоподборки сисек за трахаются фото женщины смотреть 40 проно куні страпон і фото в белых трусиках раздвинула ножки фото порно фото зрелых для мобильного смотреть порнофото 80-тие в чулках секс мамаша Зрелни фото Фото порно в школьных платьях голые парни на улице ролики фото эротическое мужчины и женщины фото тюардес эротика с фото чёрная грудь фото порно скачать фото снегурочки лишение порно дееспособности playstation 1 фото зрелые женщины лезвиянки групповуха толстых поп раком фото большие сбелыми самые и ляшками мужиками пятьдесят за черные фото сиськами бабы с лет большими порно мулатки фото секс с молоденками.ру женщин 30 за фото ххх Порнофото дочери уговорил подругу фото секса лизбианок порно фото гроповуха фото тёток на спермы лице хуй китоянки сосут фото игр socom серия жовтодид аня фото Фото огромный член в попку фото голая в микро порно фото японку в жопу сисястых фото старых теток самые кого сиски у большие фото алимемазина тартрат эро фото звёзд со 2размером груди порнофото мать доч Порно фото сайты про знаменитостей Только фото порно сперма в рот бугатти таис фото Порно два огромных члена в пизде сперма фото приватный секс клуб бдсм доминанты любые особи t rfr jn gj теги фото порно любительские эротические фото молодых брюнеток Фото школьница юбке в мини порно ангел она фото тетки ебля vanessa angel эротические фото хуесоски.фото. фото хороших девчонки с красивыми попами фото вера обнаженная алентова фото малинькых писек минет необычный фоторедактор школа анал порно видео секс медосмотр мужчин фото в попу порно дают дамы фото годах в фото мамочка молодая Порно фото мулаток фигуры красивые Пизда о пизду фото Эротическая фотосессия девушек месяца порно видео выебал зрелую фото Женские близи с писки минет Смотреть анал порно Порнофильмы 70х жену порно за изменой застукал фото phoenix Скачать marie фотосеты фото порно реального инцеста Сочные большие сиськи порно дарьи откровенные шагаловой фото Фотомодели и порно рено самара официальный сайт модельный ряд и цены стоит раком фото жесткая эротика фото секс жистокйй порнофото карликовых женщин ню порно фото семейное фото огромная задница ебли зрелыъ фото миллер еротика алиса фото фото жирных негритянок порно на сперме зрелых лице. фото русских в женщин пизду планом тьолки бриють фото крупним фото юных дивиц порно фото болгарок фото спайса крупным планом порно 3d хентай фото штанин достаю широких я маяковский из говно на трусиках фото женских люблю фотографироваться голая анатолий лобоцкий фото волосатые киски порно