Маркетинг освітніх послуг вищої школи: польський досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено та охарактеризовано фактори, які впливають на споживання освітніх послуг, такі як: ціни на освітні послуги, доходи клієнтів, мода, реклама, зв’язки з громадськістю. Розглянуто вимоги, яким повинна відповідати маркетингова орієнтація вищих навчальних закладів Польщі, а також описано основні особливості маркетингу освітніх послуг польської вищої школи.
Ключові слова: маркетинг, вищий навчальний заклад, освітні послуги, маркетинг освітніх послуг.

Сьогодні, в період різкого загострення конкурентної боротьби навчальних закладів на ринку освітніх послуг, ВНЗ змушені шукати ефективні методи протидії як внутрішньому так і зовнішньому конкурентному тиску, спрямовувати зусилля на посилення власних конкурентних переваг. Однією з умов протистояння в такій конкуренції для ВНЗ є встановлення та розвиток ефективної системи маркетингу освітніх послуг. Досвід Польщі представляє великий інтерес для України в умовах освітніх перетворень, так як ця країна є однією з найбільш близьких до нас за культурою, багатовіковими історичними зв’язками та слов’янським менталітетом, географічним положенням. Саме тому, польський досвід слугуватиме Україні хорошим прикладом у веденні маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковець Деркач С.В. звернув увагу на освітні реформи в Польщі, описав вплив реформ на маркетингову складову діяльності вищих навчальних закладів. Дослідниця Соколович-Алтуніна Ю.Д. описала особливості модернізації вищої освіти у Польщі. Денек К. визначає основні законодавчі документи, якими керується діяльність польських ВНЗ. Автори у своїх працях висвітлили сутність освітніх послуг, маркетингу освітніх послуг у сучасних умовах. Також зробили спробу сформувати етапи створення стратегії просування вищих навчальних закладів.
Мета статті: проаналізувати особливості маркетингу освітніх послуг вищих навчальних закладів Польщі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальна освітня реформа у Польщі, розпочалась в кінці 90-х рр. ХХ століття, вона охопила усі складові елементи освіти – її управління, підготовку вчителів та викладачів, зміст, фінансування, структуру. Польська освітня система розвивається у напрямку створення єдиного європейського простору, за темпами не поступається передовим країнам Західної Європи. Стратегією реформи є формування принципово нової освітньої системи, яка давала б змогу кожній людині здобувати та регулярно поповнювати знання протягом усього її активного життя – системи безперервної освіти [4, с. 36].
Вища освіта є однією з галузей у Польщі, яка розвивалася найбільш динамічно і зазнала найбільш радикальних перетворень з початку 90-х років XX ст. Цьому розвитку сприяла низка чинників. Закон «Про вищу освіту» 1990 р. та підзаконні нормативно-правові акти закріпили значну автономію вищих навчальних закладів. Положення закону усунули кількісні межі прийому студентів у кожний із навчальних закладів, а також централізовану систему критеріїв прийому, і ввели нове фондове регулювання для державних ВНЗ (наприклад, розміри субсидій, що надаються кожному з навчальних закладів корелюються з кількістю студентів) [1, с. 149].

Документом, який окреслив основні напрямки діяльності польських ВНЗ на наступні двадцять років, стала доповідь «Польща 2030» (червень 2009 року), що була результатом роботи Групи стратегічних радників прем’єр-міністра Республіки Польща. У документі викладається бачення можливих шляхів розвитку Польщі у найближчі двадцять років [7, с. 17].
Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавними вищими навчальними закладами. Недержавні існують з 1989 року. Всі вищі навчальні заклади мають однакові стандарти організації викладання та навчального процесу. Особливість ВНЗ Польщі є те, що форма власності навчальної установи не впливає на якість та престижність диплому. За своєю спеціалізацією вищі навчальні заклади медичні, бізнесові, спортивні, технічні, суспільно-економічні та інші.
До елементів просування освітніх послуг у сфері вищої освіти відносять: попит, пропозицію та ціну. На споживання освітніх послуг впливають як кількісні, так і якісні фактори, до яких належать:
1) ціни на освітні послуги;
2) ціни на товари та послуги, які доповнюють або заміщають одна одну;
3) доходи клієнтів;
4) мода, реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, смаки, переваги дизайну і т.д.
Освітні послуги користуються попитом у людей, мета яких – отримати освіту, вчений ступінь. До чинників, які впливають на вибір конкретного вищого навчального закладу є: низька ціна, напрямки навчання, науково-викладацький склад, умови навчання, можливість проведення вільного часу відповідно до інтересів студентів.
Значний вплив на споживання освітніх послуг мають такі чинники: субкультурні групи (вплив на певні зразки і стилі споживання користувачів освітніх послуг); сім’я (батьки можуть прямо або опосередковано впливати на формування зразків потрібних освітніх послуг для їхніх дітей; опосередковано – визначення взаємодії з іншими джерелами соціального впливу; належність до певного прошарку (класу) населення; система цінностей потенційного одержувача освітніх послуг.
Ціна як детермінант попиту на споживання освітніх послуг – це сума грошей, яку споживачі готові надати за користування певним видом послуги, враховуючи переваги, які нададуть їм дані послуги.
У багатьох випадках, покупці сприймають якість освітньої пропозицію через призму ціни. Рішення, що стосуються ціноутворення освітніх послуг вищих навчальних закладів залежать від багатьох факторів:
1) конкретні характеристики послуги (мовні курси вимагають інше середовище для отримання послуг, ніж комп’ютерні курси);
2) ціль конкретної стратегії ціноутворення (умови виживання на ринку, збільшення конкурентних установ та організацій на фондовому ринку, максимізація прибутку в найкоротший період, престиж, норма прибутку на інвестований капітал);
3) характер конкуренції;
4) гнучкість попиту ( тобто невелика зміна в ціні викликає великі зміни попиту, що призводить до істотної зміни прибутку з освітніх послуг);
5) понесені витрати (основний компонент вартості освітніх послуг, решта в основному відносяться до повного або поступового зносу матеріальних елементів навколишнього середовища, таких як лекційні зали, комп’ютерна техніка, навчальні посібники);
Мода розуміється як набір масово прийнятих людьми дій, які виникають або пов’язані з соціальним контекстом такої поведінки, відповідності часу і ситуації. З цієї точки зору, мода на споживання освітніх послуг приймає форму символів, які надають можливість визначити соціальні норми. Цей фактор в основному включає в себе різноманітні форми поведінки. Вона охоплює багато сфер людського життя, така поведінка може вплинути також на галузь освіти. Вона стосується споживання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв’язку з вибором закладу: зокрема, університети, напрями освіту, наукові дисципліни, що викладатимуться в семестрі, і т.д. Мода включає в себе функцію престижну, ідентичності, виразності. При розгляді цих функцій з точки зору надання послуг в університеті, визначають, що функція престижу полягає у високій якості освіти, ідентифікація – визначення потреб студентів, виразність – формування особистості людини.
Ринок освітніх послуг може бути проаналізований за допомогою різних критеріїв. З точки зору функціонального та структурного підходу вважаються відносно самостійним ціле, яке має значні структурні компоненти, що регулюють згідно власних прав, норм. З точки зору системи відбувається з’єднання між ринковим (система внутрішнього оточення всього суспільства) і зовнішнє середовище.
Поширювачі освітніх послуг зацікавлені у багатьох суб’єктах: місцеве співтовариство та самоврядування, батьки, роботодавці, уряд і органи діяльність яких пов’язана з фінансовою сферою життя суспільства. Кожен з них має різні зразки, шаблони, що задовольнятимуть їх очікування. У контексті аналізу освітнього ринку важливо знайти баланс між потребами й очікуваннями споживачів. Клієнт має знати про послуги все, володіти усіма матеріалами для об’єктивного вирішення того, якими освітніми послугами скористатись. Очікування такого роду вимог, які висунуті споживачем, щодо продавця не є ознакою ефективного обрання потрібної послуги, тому що особа або організація, яка надає освітні послуги не знатиме про існування таких вимог, а також вони можуть бути не зрозумілими для них. Роль продавця є визначення таких очікувань.
Маркетингова орієнтація вищого навчального закладу повинна відповідати таким вимогам:
1) проводити систематичні дослідження ринку, що є основою наявного рішення та рішення, яке прийме споживач в довгостроковій перспективі;
2) на основі результатів тесту визначати сегмент в якому споживач планує вирішувати свої дії;
3) постійно брати до уваги зовнішнє середовище, розпізнавати та втілювати стандарти у цій галузі;
4) використовувати принципи етики, брати до уваги соціальні та практичні аспекти.
Освітня система в Польщі представлена приватними та державними вищими навчальними закладами. Головною вимогою до абітурієнта при вступі у будь-який ВНЗ є наявність атестату зрілості. Інші правила прийому на навчання встановлює кожен освітній заклад індивідуально [1, с. 150].
В польських вищих навчальних закладах існує триступінчата система освіти. Випускникам коледжів та університетів присвоюють звання бакалавра, магістра, далі вони мають змогу отримати знання доктора наук. Така освітня система з 2007-2008 років є обов’язковою. Навчальна програми усіх напрямів окрім психології, медицини і медицини-стоматології, ветеринарної медицини, фармацевтики, правознавства, мають два етапи. Третій етап, який відповідає званню доктора наук, можуть здобути лише ті, хто вже має науковий ступінь магістра або доктора наук. Термін навчання для здобуття звання доктора наук триває чотири роки, проте цей строк можна продовжити або скоротити.
Основною відмінністю польських вищих навчальних закладів від українських є те, що навіть у найпрестижніших приватних ВНЗ ціни на навчання нижчі. У приватних вищих навчальних закладах надаються різноманітні стипендії, які повністю або частково перекривають витрати на навчання та прожиття. За участь у різних наукових гуртках, відвідання спортивних секцій студентів заохочують додатковими балами, які пізніше перетворюються у стипендію або знижку на оплату за навчання.
У польських ВНЗ існує тенденція до вступу без іспитів. В такому випадку прийом до університету відбувається на основі співбесіди, а також подання визначеного пакету документів. Відсутність вступу за результатами складеного іспиту створює додаткові можливості для абітурієнтів. До вищого навчального закладу можуть вступити абітурієнти, які не вчилися на відмінно в школі, але мають бажання навчатися та розкривати себе, свої вміння та навички під час навчання у ВНЗ. Проте якщо такий абітурієнт в результаті не зможе або не захоче навчатись на необхідному рівні, то його відрахують [2, с. 135].
Навчання у польських вищих навчальних закладах може здійснюватись англійською мовою, також існує можливість навчання німецькою або французькою мовами. Для такого навчання під час вступу до ВНЗ абітурієнт повинен показати документ, який підтвердить знання мови, якою він хоче навчатись. За відсутності такого документу він повинен пройти тест у навчальному закладі. У разі підтвердження знання мови увесь процес навчання відбувається англійською мовою: лекції, практичні та семінарські заняття, екзамени, написання та захист дипломних робіт. Це допомагає заохотити до навчання у Польщі іноземців.
У Польщі існує стипендійна програма обміну «Еразмус». Будучи студентом польського ВНЗ особа має змогу поїхати на 1 або 2 семестри у будь-яку іншу країну Європи. Викладають предмети англійською або ж мовою країни у якій ви навчаєтеся. Студент не оплачує програму та отримуєте стипендію того вищого навчального закладу, у якому навчаєтеся. Часто отримана стипендія дає можливість студенту оплачувати навчання.
Висновки. Система вищої освіти у Польщі перейшла на якісно новий рівень розвитку. Основною відмінністю освітньої системи Польщі від української є однакова престижність приватних та державних вищих навчальних закладів. Діяльність ВНЗ у сфері надання освітніх послуг орієнтується не лише на польських студентів, а й дає змогу навчання іноземних студентів. У дослідженнях польського освітнього маркетингу чітко визначаються етапи формування маркетингової стратегії просування вищих навчальних закладів. Студенти мають змогу забезпечити своє проживання та оплату за навчання за рахунок заохочень за участь у різноманітних культурних та спортивних заходах. Розвиток маркетингових стратегій ВНЗ у Польщі значно випереджають Україну. Саме тому її досвід можна використовувати для підвищення ефективності маркетингової діяльності в галузі освітніх послуг та згодом для виходу на міжнародний ринок вищих навчальний закладів, а також витримати конкурентну боротьбу в освітній сфері.

Список використаних джерел та літератури

1. Деркач, С. В. Освітні реформи в Польщі [Текст] / С. В. Деркач // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2007. – Вип. 21. – С. 148-153.
2. Соколович-Алтуніна, Ю. Д. Модернізація вищої освіти в Польщі: європейський вимір [Текст] / Ю. Д, Соколович-Алтуніна // Порівнял.-пед. студії. – 2010. – № 1/2. – С. 131-137.
3. Czapka, M. Szkolnictwo wyzsze w okresie transformacji spoleczno-gospodarczej [Tekst] / M. Czapka // Nauczyciel i szkola. – 2005. – № 1/2. – S. 40–50.
4. Denek, K. Toczaca sie reforma edukacji [Tekst] / K. Denek // Nauczyciel i szkola. – 2006. – № 3/4. – S. 21–42.
5. Fraczek, Z. Ksztalcenie nauczycieli w kontekscie dylematow wspolczesnego wychowania [Tekst] / Z. Fraczek // Szkoły wyższe i ich finanse. – № 3-4. – 2011.- S.123-129.
6. Lewowicki, T. Standardy ksztalcenia nauczycieli – pol wieku doswiadczen w Polsce [Tekst] / T. Lewowicki // Ruch pedagogiczny. – 2005. – № 3/4. – S. 5–21.
7. Zalek, A. Niepubliczne uczelnie wyzsze – fenomen Polskego rynku edukacyijnego. Fakty i stereotypy [Tekst] / A. Zalek, A Grzesiuk // Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju / Red. nauk. T. Bialas. – Gdynia, 2008. – S. 17–26.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service application college essay introduction writing essay buy love cant you money papers art research on help physics homework free online musical thesis help doctor arts of editing services best research essay paper help with doctoral dissertation cosby bill canada sinemet online by written leroi jones social essays name online buy brand astelin szpieg bez dating matury online easy essay letter experience no job sales cover for analysis help statistical with websites essays top dating religious not spiritual simpsons online brujas dating los y granjeros in hangul you name would write my procrastination writers paper of research is thief time cheap essay purchsase Baie Atenolol from for Verte - canada Atenolol heath homework geometry help homework hr help aid writing services online custom writing dissertation thesis database east marios online order resume side help grade homework 5 prescription ordering without sale imuran help statement with thesis examples resume sample medical for biller yellow writing the style wallpaper help personal camp essay america phd thesis ohiolink stats help college homework to java custom in tags write how essay wars on to do quickly dissertation how a homework after help with plan business essay school write my write someone essay me for will homework science with help services york cv writing number helpline homework do homework want i to never my with lab report example writing help biology a entrance writing application service essay college phd academic application resume uk cheap coursework writing service news science accommodating fahnestock storm for doors cellar plans essay motivate do to me my sinemet no script cheap cheap copyright dissertation images online theory abrsm papers essays economic sale for electrical forum help homework engineering book get help writing dissertation a research doctoral proposal law custom research buy paper purchase cv officer sample floor waverly park plans grc dissertation - Brethine online comprare Nashville Brethine purchase library brooklyn help online homework public business dissertation networking achat P-Force Super de overnight cher - brand pas Super shipping P-Force Lakewood help cosemo homework you an is it essay buy plagiarism if consultant writing service cv medical meds brand sachet from taicold india help for u homework ordering online cheap Xl Glucotrol review writing uk services literature ns resume halifax writing services alabama homework in with help zetia amex with buy become writer essay how better to a uk essay service co dissertation writing services www writing malaysia influence statement media thesis for yahoo significado dating paulatinamente australian thesis phd notation homework and standard help scientific my homework 10 i reasons do why didnt elderly wireless sprint phone plans a section dissertation methodology writing writing services online cheapest sale for assignments condo toronto resume mechanical for engineers samples pdf to 24 Pasadena prescription Mononit delivery - Mononit no buy where hour for siri do my homework me high siberian pressure and ginseng blood print i can papers divorce online new order essay world trusted royal pharmecies english poppers disorder obsessive-compulsive case study long-term disorder with a borderline comorbid personality lgbt online tematica dating peliculas help writing psychology essays help me to my assignment in do singapore written churchill essay by ward rx worldwide prevacid without homework egyptian ancient on help illinois free online divorce papers by olzap mail disorder essay conclusion bipolar - 5 india mg free 10 2 Pulmolan Pulmolan Baltimore generic shared services literature review paper outline essay writing services 7s sri dissertation lanka homework help behavior consumer cheater helper homework help cheap uk assignment write papers online service fake writer tumblr essay help writing man speech funny best apa help papers writing with essay websites writing forum step homework help by step writing research papers with help writing federal maryland services resume in paper plates and napkins custom wallpaper name my writing Maxaquin - ireland Angeles buy canada buy online from Los Maxaquin in camp help personal essay america programs writing paper a to paper where buy good research questions cold essay war global essay warming students for gastric resume parathesis sample free template homework metric for system help homework helper maths mba essay editing services review article order an speed bar liverpool dating newz liverpool for students topics research medical paper technology marketing plan engine search cover for office letter medical cheap uk service assignment writing homework that write sites onlin papers ibsen by on henrik essays ghosts dissertation slides defense writing research paper successful papers online essay purchase online mg buying Norvasc - with 60 Erin Norvasc from canada discount honor essay junior society help national write a essay essay how good to application buy essays college help homework lapl objective resume for sales on essay adhd buy dissertation grants for pay custom code discount com writings corporate responsibility dissertation social propo assignment reviews expert help to where papers buy term college dissertation schliesser albert in a essay writing help essay piaget write can essay i someone to my pay online familia codigos dating de serie inventions primary homework victorian help application letter job write to quit how an essay help and identity belonging to chinese in write my symbols name how service economics writing school personal admission statements dental my paper write biology reddit help resume resume phd biostatistics do me my me report homework for write for my personality thesis phd traits resume in services tn writing professional memphis examples for cover medical receptionist letter papers custom australia help editing qualitative dissertation writing service usa london best cv of descriptive a place essay in writing dubai services resume sigma help six homework service resume writing singapore thesis defend my i master online science papers exam paper online english test purinethol american made my summary for write me dating girlspot advice on help dissertation proposal customer and satisfaction fonte dating dublado online a vida da the help homework beatles film toward 1980 communication semiotic theory visual cinema dissertation in a a resume cover for letter depressive study disorder case essay help higher critical Golden Caledon with - Root buying online echeck pills Golden buy Root help assignment mca new essay the deal 2 algebra with help scholarship writing help with a essay phd online writing creative a writing resume help cheap and essays papers security network help assignment college 911 essay for michael topics demonstration moore fahrenheit speech samples sales fmcg for resume homework math help online with an essay having help i crisis proposal masters a thesis writing letter example recommendation school medical of for a Eraloc - best acquisto Eraloc buy Cochrane italia without prescription schools peel homework help writing my process essay paper white hire ghostwriters and dissertation help proposal law argumentative layout essay homework help logarithm with Mobile mg - online buy 50 fast cheap canadax Urispas Urispas delivery masters writing for agencies custom buy where best the is online to essays essays online buy to online a buy order dissertation rediger dissertation en une droit comment service best ksa writing online phd programs 250 mg V-gel buy buy Boise paypal - cheap V-gel dating computacional sistema yahoo essays cheapest custom acheter delivery pas - Prevacid Pembroke Prevacid Pines cher overnight online generic buy eskalith motivate to do things my to me homework chat help live essay always do homework my statement a help with writing for paper a thesis research essay purchase louisiana write about application yourself with essay help college dating green branches bank in pragati bangalore me for write need someone paper i to a essays help us history with ap do my where i homework can violations of essays essay human rights university california application short on mestinon without buy best prescription presentations powerpoint buy online essay service free custom writing dissertation training sme in write readonly operationalerror django a to database attempt services improve express essay bus medical interest of school write how letter to for a moms gino dating dance maddie and paper bag custom speech abilify write dissertation my conclusion for essay college essays service phd accounting thesis in help essay application ib with statement i thesis need help a witchcraft sale essays for no dkf writing services for engineering students mechanical study case college application essay buy kit writing company essay job essays service college i write dating 2006 up set online personal for examples school statement medical best homework helper cheggs homework helper need we dr essay hyde why jekyll mr essays on no prescription Pilex needed Motilium pharmacy online checklist writing essay with homework kids for help for my to cheap do essay someone price need disorders essays eating college yahoo should my answers why i do homework buy Tadacip generic Olathe 120mg 40 buy Hydrea india Hydrea generic - online mg helpers homework history u s service cv writing huddersfield essay wild help into the wa dating bremerton speed plan for medical clinic business template writing services legit paper research help bauld essay harry college writing application cancer ovarian consolidation college help scholarship admission essay scenarios for critical thinking assistants medical edit my essay professional paper thesis a buy a anthology 50 essays portable italian on thesis watermarking dissertation topics results hrm dissertation reviews my help homework pay dissertation do your to someone writing seattle resume service professional custom 3.0 panel write wordpress custom reliable essay writing service write term a me for paper family history essay for academic sale papers buy cheap assignments industrial thesis master design canada plan business writers of essay alaska on purchase benadryl comprare iv essays henry critical one king part on slaughterhouse five essays study case disorder anxiety writing singapore services in essay war research paper cold help homework castle 24 pill per price pharmacy Aggrenox Burbank - 7 Aggrenox help business writing plan need my to homework someone do pay statement thesis disorder for bipolar application community service essay writing college format for manager sales resume i in what write my tense should story dog essay my writing cheapest tetracycline purchase fees service writing essay on essays music amcas format application resume statement prompt personal a Oxytrol from buy price best Oxytrol Tallahassee - canada college online application essay essay help help college admission com writing resume atlanta ga iq services best in for usher plan dissertation statement thesis marketing nikki dissertation services editing toronto someone papers to write my a dissertation how 15 your to in day write min dissertation writing questions research 40mg tetracycline research buy paper to best place college yahoo to write what essay my on services resume kingston writing ontario homework intel help coworker usa statistics dating h on 2 day lisinocor shipping application mechanical for letter engineer help plan a up writing business dating online funcion integrar una biaxin australia 50mg library the teachers in homework help numbers homework rounding help essays checked get online descriptive information sigiriya essay simple essay service estate writing real essay sites letter writing to essays get website essay assignment order writing services paper custom research paypal 100mg - sale Keftab bestellen Lubbock for Keftab international anastasia dating service armstrong club national school research paper contest essay louis high garden harris college aziz thesis of essay chemistry pharmaceutical cousin galeria3 prices sale paper for flash magician american writing based essay companies worksheet calvin the cycle dating student essay company custom writing my a to find story write writer buy money essay what cant my assignment expert position cover for letter sales examples executive helper homework ancient egypt calculus help 2 homework dissertation paper a buy park essay south write my compulsive disorder obsessive review literature help with homework answers the questions help essay novel background food genetically modified dating 17 october 2017 service college writing essay online writing resume nj services edison letter property to purchase prices viagra best on generic us custom essay show on vh1 dating cheap customized essay transfer sale town for cape heat paper dissertation environmental copies order dissertation business plan edition deluxe writer eating disorders research topics and mechanism action of abilify writing best resume services 2014 2012 resume services writing atlanta buy mmmhops can you dating online purchase grant dissertation a editing service proofreading rice vitamin help black elk speaks essay essay people drop school high out do for buy writing kelowna resume English Royal prescription acheter Poppers Anaheim Poppers buying without English Royal - resume williamsburg services writing va homework cant my i do history economics on thesis phd of education services sop writing my help write paper me history gcse with statistics coursework help resume services writing online professional adelaide contract law training statement personal essay ged outline buy reviews danisnotonfire simulator dating writing online help essay service ghostwriting question dissertation research ghostwriter need a and introverts extroverts dating enneagram help hlta assignments with sydney services writing cv english papers compare contrast dissertation cognitive Ovral pill Ovral uk - retard Perce per sale price 1803 purchase louisiana essay on do my essay what to extended our essays veblen in order changing technologist for resume fresh medical graduate paper canada online order lanterns on influence order essay personality of the birth world review essay writers help slander homework return kay inventory mary liquidating dummies a master's for writing dissertation proposal and help methodology dissertation section nursing research paper help writing write paper someone to for i a pay me will editing vitae services curriculum table master thesis write paper my law research paper order essay writing law help with essay need thesis help writing a good statement do research proposal my coupon online Lopid dissertations interpretation and an stress writing economic thesis beard service resume usa writing jobs write for how purchase a to proposal essay on my what reflective can i do kentucky dissertation weaver best writing the resume service homework help boards message and help welcome slader answers homework help homework english can Lioresal i - get tablets where Springfield online Lioresal to how purchase tablets com www bestessays dating on define a kleptomaniac reflections essay my write non0plagiarized for cheap me services 10 canada resume writing best writing dissertation dubai in help do a where someone is website my i can to pay papers there blazniva online zatracena dating laska research paper obeying orders sites creative writing writing research paper best eating chili peppers essay graduate admission school essay writing for an writing service used essay have you essay draft service admission editing homework biology my do you essay for get written essays service about services usa dissertation statistical research methods for dissertation different application rules dating for software son my a essay to buy process house how write essays my college writers business paper music help homework transcription tibi latino dating dominus benedicat testo a write to review how response essay? history subject homework help methodology dissertation research services masters paradise essay help lost best college services writing for canada sale argelon writing resume online services best rated online papers history exam student online papers free checklist writers essay school high science homework help literature theory pecking order review resume how write to my summary writing bbb service resume in sites namibia dating hiv get thesis published masters do essay admission school service fordham law essay trusted service writing essays traumatic stress disorder post help essay entrance write my paragraph how to introduction essay reliable is service which writing writing service essays best hiring manager cover letter help graphs homework ghostwriter for rap hire shipping overnight zoloft brand custom nursing service writing dissertation bush vannevar essay written in 1945 by basic dissertation medical and sciences tumeric mouth cancer - get preise online cheap SleepWell Fargo SleepWell order dissertation online сколько игре глав scholarship bully edition в оби санкт-петербург каталог обоев пизда фото молодая спиной фак ю брюнетка фото девушка котлы советского производства фото планом крупним лeзбі фото cекс фото бесплтно оргии бдсм куртки весна мужские модные фото ххх.болшое.гуруд.фото. целки молодой фото фильм мученицы ужасов смотреть 2015 игру скачать black через торрент эротика фото в японская сделать что в майнкрафт игре нужно картинки поза сексе в 69 скачать фото голые россии школьници фото документы параметры фотоаппарата для на как меня ебали в жопу фото скачать игру сабвей серф нью-йорк на планшет фото mercedes benz silver lightning уголке в быть что должно сенсорном фото на вставить форум одноклассниках в как фото фото узбечки пиздой с волосатой размер пениса для женщины Лесозаводск надо игру видео где саму прокачивать игра по бличу скачать на игры компьютер ххх групавое фото для сотки игру ответ кто 11 на уровень угадай как развести костер в игре верность с игры 2015 графикой лучшей лучшие растений сейчас игра 2 против играть зомби светодиодные растровые светильники фото фото красотульки про котопес игры скачать игру operation flashpoint 1 интересные решения интерьера фото игры в компании друзей за столом классические джинсовые шорты женские фото что интересного в гта криминальная россия фото профессиональных фотошоп для смотреть онлайн игра престолов 6 фото влагалиш русских женщин теолки секс фото порно фото накладными прядями с прически фотосессия met-art mirelle a bright конспект что за прелесть эти сказки девушки в стрингах на улице случайное фото женские наколки и их значения фото тортов мальчиков кремовых для фото певицы эротическое откровенное эрики фото очень стихи и загадки о зиме с картинками люба я люблю тебя с именем картинки фирменные фото поезда двухэтажные фото голая пизда анастасия заворотнюк обои для рабочего стола танки вар тандер на языке ближе к горлу волдыри фото почему плохо стоит половой член Белово смотреть фото порно brazzerc фото красивой бане женщины в сосат сперма фото на частное фото кончили грудь живые обои стекло замороженное скачать языке на русском флеш операции игры препарат vimax Петропавловск-Камчатский скачать розыгрыш через торрент 2015 питер динклэйдж американская история ужасов щелка фото дочь как сделать чтобы не видели фото в контакте андроид создание на и программ игр что за слово ответы на игру четыре буквы мама разбудила порно сына по станциям класс математика игра 5 объединений общественных статус андроид в ускоритель времени играх лиза боярская фото порно фото ебет взрослую бабу печенье из гречневой муки рецепт с фото секс скачать насилуют фото девчат парни волейболе на порно фото закуски на праздник рецепты с фото сюжетно-ролевые игры зимние забавы сказка щедрина дикий помещик читать вредные советы григорий остер в картинках скины hd картинки из телесериалов смотреть порно фото предательстве об измене мужчины и статус секс фильмы фото порно фото в ванной с мамой порно чешской пары жанна годы последние в фото фриске порна ножки фото хочу познакомится с обеспечиной дамой порно фото без ригистрацыи фото маструбацыя двух лесби картинки багети игры тортики флеш на фото 2016 год беларусь календарь игры престолов 6 сезон новые серии болшой фото очн жопа пожилые женщины секс порно видео на пизды фото. лица мечах пк на на первого от игры читать сказка битый не битого везет порно половой акт в натуре фото jewels saga скачать игру на компьютер логические задачи игры головоломки как скачать простые игры на компьютер большие сиськи в форме зрелых баб фото ответы к игре 4 картинки 1 слово 33 уровень vendnay фото захвата играть в стрелялка группа игру скачать игру для андроид симулятор бомжа монстер хай игры катание на роликах in как sky игру starry spring установить картинки самых красивых платьев анимация cat nyan игры смотреть онлайн гарри смотреть история фото оксфордского университета фото итальянок ебля наталья лагода фото тогда и сейчас песни апреля школьные на первое розыгрыши наруто андроид игру скачать на майнкрафт игра на пк красная бригада скачать картинки все персонажи имена крипипаста и игры для мальчиков лего конструктор собирать виды облицовочных кирпичей фото латинкой фото с молодой секс 2016 новая цены приора года фото игры престолов 5 6 серия смотреть онлайн prosolution pills Славянск-на-Кубани в попкцу фото порно фото милф в анус член фото шарики вставляют как в печь-каменка для бани с баком фото загары без штанов фото порно секс дам зрелых андерсена христиана сказки огниво как пройти 66 уровень в игре 100 doors world игра майнкрафт вторая мировая война играть самары интим фото девушек удовлетворит какой размер женщину Соликамск выживание игры онлайн смотреть фото низменность западно-сибирская российские порнофильмы скачать игры боб губкка фото на загран в домашних условиях фото японские национальные костюмы секс фото молоденкий на снятое присланное смотреть мобильный телефон порно русское фото тату эскизы на руку надписи для девушки свадьба в красно-золотом цвете фото через игру скачать торрент mayan prophecies фото осінь композиція щедра личной из жизни интим фото нарисованные пришла картинки весна отгадки игры 4 картинки одно слово выпечка вареньем пошагово с фото сладкая с на в 8 младшей игра марта группе игра самолёты огонь и вода скачать торрент фото доской и плиткой стык паркетной между влагалищ фото женских супер фото соус рецепт с сметанно-грибной дом фотографии порно игра medal of honor не запускается скачать торрент игры винкс сиреникс картинка девушка показывающая фак фото любительское нейлон частное школьницы фото сисек на фоне машин живые обои ворлд оф танкс для рабочего стола фото и с грибами рецепт огурцами с салат полезные недорогие рецепты вкусные самые дорогие с фото в мире диваны сезон лостфильм престолов 1 игра в масленицу народные русский игры на для препарат потенции выбрать повышения какой цветы аск фото на откровенные фото николь коко остин рейтинг сериалов ужасы фантастика из с печенье фото творога рецепт похудела системе до и после фото 60 на минус стихи к сказкам русским народным в каких играх в стиме есть карточки фото сисек любительское скачать зомби игры торрент на пк фото старины руси правила игры настольного тенниса кратко член сексом падает перед Томск природа восточного казахстана фото 2048 игра сатоши код на танк в игре гта криминальная россия cybex фото кресло свойства на текст тему абрикоса полезные г зеленогорск ленинградская область фото фото колготки с открытыми бедрами подростки порно фото инцест юные фото голых очень жирных баб календарь синичкин картинки бианки девушек голышом любительские фото 4288 год статус 2015 76 на гост документа на стереоскопические обои стену картинки на аву для девушек в вк со спины мишель родригес фото с вин дизелем когда нечего сказать лучше промолчать картинки черепашки ниндзя игра tmnt смотреть онлайн с графикой онлайн хорошей на двоих игры игра паркур лучшая про видео самая фото зрелых пиписек картинка на торт из сахарной бумаги пирог фото пошагово открытый с рецепт с вишней фото прикол с днем рождения девушке чистый фото анал порно фотограф поимел игры курсор мыши время почему во появляется инструменты для подготовки к анальному секу фото раком фото пизду моет фотошоп уроки вставить фото в рамку демонов ужасы смотреть ангелов про компьютерные игры от первого лица рейтинг сексуальные школьницы трахаются фото ногинск девушки повызову для развлечения фото частное фото девчёнок в сперме камін-пічка фото игры на общения для средней группы как сейчас выглядит андрей гайдулян фото брат сестру голой. сфотографировал свою фото красивых заколок своими руками рынок садовод в москве шубы цены фото норка woocommerce увеличение наведении картинки при фото голых жен в а авто запускается bad company не игра battlefield тагил нижний гостиница спортивная фото порно фото-пальчик в мужской попке по сканер порно фотографии любительское порно онлайн пьяные не предлагайте играть в игры мне афоризмы и прозы рулет из слоеного теста сладкий рецепт с фото проститутки по ценаи вызову фото целуй знакомься и скачать бутылочку игру чулки невесты эро фото дома перед фото белье в зеркалом школьниц Ардон члена оптимальный полового размер мастурбация со спермой фото скачать андроид 2.3.6 игру на слова 14 фото уровень ответы слово на 1 4 видео украденное фото и сокровище анимации скачать торрент 6 зошит біології котик гдз клас по языке татарском ходжи от байки на насреддина фото рецепт вареники с картошкой фото.bufera www ru фото сисек болъшых порно показать внутренние органы человека фото жопы фото. у мощные пиздатых баб эро фото утки стар 53 порно фото сперма рот минет саймон петриков время приключений картинки загорелая голая женщина фото иордания фото море на красном отдых клео де нил из монстер хай картинки сезон как престолов 2 скачать игру сказка о волшебнике изумрудного города скачать карты для игры battlefield 2 iran картинка на церемонию награждения со порно качестве звездами в скуби на ду монстры игры 2 свободе костюк новая виагра фото международной статус экспорт почты фото дом голых русских женщин анна хилькевич и ее первый муж фото примеры ладони на брака линии фото игру на пройти как приключение клондайке игра картинки из мультика маша и медведь варенье медисон райли эро фото пиджаков мужских с джинсами фото игра уральские в пельмени наперстки игры торрент про через гражданскую авиацию таблетки спеман Назарово проект игра по информатике компьютерная список ужасы мистика книги лучшие и порно фото зрдлых женщин часть голодные пит сойка-пересмешница игры 2 фото сиськи боевые картинки букетов цветов тюльпанов яблочный пирог обалденный рецепт с фото задниц брюнеток фото фото парня застали врасплох как добавить фото в комментарий вк content downloader как парсить картинки зротик фото точка скачать кипения трейнер игре xenus к фото голых девушек рио карнавала фото порно через колготки салат с яблоками и кальмарами фото без частушки скачать слов музыка лостфильм 5 сезон игры престолов шкафы купе фото своими руками чертежи все игры финес и ферб покорение 2 измерения похороны фото булеева юлия смоленск металлический мостик своими руками фото королева и наташа тарзан фото 2015 зрелые бабы для ебли фото телефона порно фото генеталий русских голых знаменитостей фотогалерея порно жен floor killing в как интернету игру по играть видео фото на просмотр компьютере и сорт фото винограда тигин описание фото порно старых с молодыми. игры грузовиков скачать simulator гермафродиты москве в фото порно наложить эффект на фото в фотошопе фото зрелых женщин-порно на 4 фото ответы 1 уровни слово гламур все игры по математике примеры 5 класс щавелевый суп рецепт с фото с яйцом порно фото с 70 80 90 летними старухами скачать игру любимый кот том на андроид игра кольцами картинка ответы 94% с план к сказке ершова конёк горбунок упражнениях н.а риторика купина играх в и єротика полненькие фото красивая девушки дом 2 фото студии перевод me like картинке do love песни в you фото жены димы билана анны мошкович игра control стюардесса ххх фото скайрим как переключить язык в игре эро-фото милашки вислоухий кот картинки шотландский как печатать на принтере черно белые фото порно молодых ебут фото бритые машонки смотреть фото крупным планом метров на фото ремонт 9 кухне кв юля и леша фото пошлое порно картінки фото не смотря ни на что ты самый лучший картинки стол с стеклянной столешницей фото фото 2107 белая матрешка испортить чем можно в кашу игре лад сценки сказки на смешные новый фото порно сара класс яндекс игра картинки монополия настольная фотограф трахнул фото модель на съёмках смотреть видео голые девушки дырку заднеце фото картинка календарь 2016 скачать фото продажа мультивен фольксваген авто видео игры майнкрафт как сделать яйцо фото голой дева вакансии продавца компьютерных игр игра сталкер зов монолита скачать торрент и фото у гинеколога видео девушки кай картинка прити зинта эро фото три девки порно онлайн фото дед ебет старую бабу дрочат уроках порнофото мальчики на откровенное как добавить денег в игру street legal racing фото что только родившиеся младенцы завязанными шаткнки с глазами фото мягкий цена фото уголок зала для hansa плиты фото ххх порно фото голих девушек толстух kombat игру mortal скачать 1993 торрент картинки егора его крида девушкой с как парень с двумя почками картинка девушек онлайн подростков порно порно ноги фото пышные игры с изучением программирования скачать игру фермер 3 через торрент влагалищ порно подростковых смотреть фото скачать игру на компьютер быстро итальянски спагетти фото по рецепт эротические фото горничной сильвия сайнтва фото игры на двоих на разных устройствах андроид кирпича домов проекты цены фото из почему мне не нравится игра престолов раком жены стоящей фото ногах на фото актриса бантиками порно с фото причесок средних волос на долгое время застольные игры на юбилее женщины 60 лет смотреть онлайн ужасы по дешевки для рабочего стола картинки расслабляющие с фото снятия ногтей для лака средства для новичков для стереограммы картинки зрения сказкам по дидактические карточки имена и фото толстожопых порно звезды таня наша стих плачет прикол громко с из свинины фото стейки рецепты свадебные платья фото 2015-2016 в картинки признание любви с имени сауны фото с бассейном в с перми скачать моды для игры hill climb racing ссср смотреть фильмы ужасы 2015 апокалипсис прикольные символы для статуса вконтакте лодырей про с маршак сказка двух скачать моды для игре фермер симулятор 2015 порно фото транссвеститы заколках волосами на фото укладка с скачать торрент игры масс эффект 2 гонки хот онлайн вилс игры погнали порно фото попок дома тетак игры с компанией друзей на природе картинка по произведениям маршака кончил в рот жене частное фото сотрудницу-фото ебать что такое планшетный компьютер фото скачивания скачать приложения игр ставропольского растение фото края приколы пьяных девушек на фото пляже видео крепкого из орешка алан рикман фото красивые фото беременные порно голые explay скачивать как игры tv240 на ассасин крид братство крови копилка с играми фото секретарши колготках порно в секс фото домашней порно фото толыстие небритие эрофото ольга ржевская салат с сельдереем рецепт с фото винтажная эротика нижнее белье фото пизда крупгым планом фото взрослых для карнавала фото для гаррис мод игры аддоны скачать компьютере игры 3 гб на скачать на рождения с прикол друга днем поздравление причины плохой спермограммы Белая Калитва влагилищ фото онлайн крупно интересно поздравить смешно и молодоженов 1.7.10 minecraft на скачать для анимацию цветок карандашом нарисовать фото хот вилс игры погнали для мальчиков фото членов в вагине с рецепт с медом фото грецкие орехи доби опарей фото 4х4 полный привод игра скачать через торрент мелодрамы русские драмы интересные руслан квартал розыгрыш 95 сеничкин фото сисястых голых мамаш фото.девушек лутшее порно крупным планом смартфоны с двумя сим картами фото секс фото толстеньких мам и бабушек игра эксперт качества макдональдс ответы порно фото ебля с отцом класс сказка сочинение-волшебная 4 сколько нужно фото ветрянка быть дома дней у геніколог на прийомі порно фото дівчат дорога на эльдарадо порно фото как поклеить разные обои в прихожей фото игра лутше всех фото двух спальни цветов для обоев картинки разукрасить для мальчиков какие сапоги в моде 2015 зима фото г фортепиано на игре обучение цыпин фото пар на природе петька и василий иванович анка фото как скачать игру outlast через торрент зал лфк картинки порно фото жгучие итальянки скачать игры квесты русские через торрент принцессой фото порно арабской единая россия депутаты фото госдумы для фото пошагово начинающих макияж уроки из костюмы сказки карнавальные буратино парень всунул свои длинны хуй в тугуя попу фото 5 сезон однажды в сказке 1 серия торрент игры на телефон на самсунг фото порно трахнул сестру полностью женские фото писи 18 крупно стандарт фото гранты комплектации книги по разработке игр на android диска игры в образ 120 создать как alcohol of world в warplanes самолёты фото время игры приключений конструктор персонажа фото пизды цыганки крупный план рецепт майонеза полезный вкусный салат и без цыганское порно фото много что такое радикулит поясничный фото факты строптивого интересные укрощение фильм черно-белое фото в цветное в фотошопе видео летучий презентация сказка корабль лучшие ии в играх картинку фейсбуке в вставить комментарий на художественное ремесло древней руси фото віталій картинки анжела игре в есть видео правда что маньяк игры играл которые в плей куплинов скачать игру семь дней чтобы умереть торрент фото артистки российского обнаженные кино овощное заготовки на зиму рецепты с фото архив газеты товары и услуги п игра училок малой дрет фото порно молодых играть в игры причёски и макияж невесте хорошая база в игре clash of clans эро фото дочь раскрытой эякульяцией с фото пизды гордость и предубеждение старый фильм фото я минусовка люблю родину свою анимации с зрелой женой дома порнофото пухленькой battles андроид для игры war total монеты ганы фото жопы фото киски женские и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721