Маркетинг освітніх послуг вищої школи: польський досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено та охарактеризовано фактори, які впливають на споживання освітніх послуг, такі як: ціни на освітні послуги, доходи клієнтів, мода, реклама, зв’язки з громадськістю. Розглянуто вимоги, яким повинна відповідати маркетингова орієнтація вищих навчальних закладів Польщі, а також описано основні особливості маркетингу освітніх послуг польської вищої школи.
Ключові слова: маркетинг, вищий навчальний заклад, освітні послуги, маркетинг освітніх послуг.

Сьогодні, в період різкого загострення конкурентної боротьби навчальних закладів на ринку освітніх послуг, ВНЗ змушені шукати ефективні методи протидії як внутрішньому так і зовнішньому конкурентному тиску, спрямовувати зусилля на посилення власних конкурентних переваг. Однією з умов протистояння в такій конкуренції для ВНЗ є встановлення та розвиток ефективної системи маркетингу освітніх послуг. Досвід Польщі представляє великий інтерес для України в умовах освітніх перетворень, так як ця країна є однією з найбільш близьких до нас за культурою, багатовіковими історичними зв’язками та слов’янським менталітетом, географічним положенням. Саме тому, польський досвід слугуватиме Україні хорошим прикладом у веденні маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковець Деркач С.В. звернув увагу на освітні реформи в Польщі, описав вплив реформ на маркетингову складову діяльності вищих навчальних закладів. Дослідниця Соколович-Алтуніна Ю.Д. описала особливості модернізації вищої освіти у Польщі. Денек К. визначає основні законодавчі документи, якими керується діяльність польських ВНЗ. Автори у своїх працях висвітлили сутність освітніх послуг, маркетингу освітніх послуг у сучасних умовах. Також зробили спробу сформувати етапи створення стратегії просування вищих навчальних закладів.
Мета статті: проаналізувати особливості маркетингу освітніх послуг вищих навчальних закладів Польщі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальна освітня реформа у Польщі, розпочалась в кінці 90-х рр. ХХ століття, вона охопила усі складові елементи освіти – її управління, підготовку вчителів та викладачів, зміст, фінансування, структуру. Польська освітня система розвивається у напрямку створення єдиного європейського простору, за темпами не поступається передовим країнам Західної Європи. Стратегією реформи є формування принципово нової освітньої системи, яка давала б змогу кожній людині здобувати та регулярно поповнювати знання протягом усього її активного життя – системи безперервної освіти [4, с. 36].
Вища освіта є однією з галузей у Польщі, яка розвивалася найбільш динамічно і зазнала найбільш радикальних перетворень з початку 90-х років XX ст. Цьому розвитку сприяла низка чинників. Закон «Про вищу освіту» 1990 р. та підзаконні нормативно-правові акти закріпили значну автономію вищих навчальних закладів. Положення закону усунули кількісні межі прийому студентів у кожний із навчальних закладів, а також централізовану систему критеріїв прийому, і ввели нове фондове регулювання для державних ВНЗ (наприклад, розміри субсидій, що надаються кожному з навчальних закладів корелюються з кількістю студентів) [1, с. 149].

Документом, який окреслив основні напрямки діяльності польських ВНЗ на наступні двадцять років, стала доповідь «Польща 2030» (червень 2009 року), що була результатом роботи Групи стратегічних радників прем’єр-міністра Республіки Польща. У документі викладається бачення можливих шляхів розвитку Польщі у найближчі двадцять років [7, с. 17].
Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавними вищими навчальними закладами. Недержавні існують з 1989 року. Всі вищі навчальні заклади мають однакові стандарти організації викладання та навчального процесу. Особливість ВНЗ Польщі є те, що форма власності навчальної установи не впливає на якість та престижність диплому. За своєю спеціалізацією вищі навчальні заклади медичні, бізнесові, спортивні, технічні, суспільно-економічні та інші.
До елементів просування освітніх послуг у сфері вищої освіти відносять: попит, пропозицію та ціну. На споживання освітніх послуг впливають як кількісні, так і якісні фактори, до яких належать:
1) ціни на освітні послуги;
2) ціни на товари та послуги, які доповнюють або заміщають одна одну;
3) доходи клієнтів;
4) мода, реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, смаки, переваги дизайну і т.д.
Освітні послуги користуються попитом у людей, мета яких – отримати освіту, вчений ступінь. До чинників, які впливають на вибір конкретного вищого навчального закладу є: низька ціна, напрямки навчання, науково-викладацький склад, умови навчання, можливість проведення вільного часу відповідно до інтересів студентів.
Значний вплив на споживання освітніх послуг мають такі чинники: субкультурні групи (вплив на певні зразки і стилі споживання користувачів освітніх послуг); сім’я (батьки можуть прямо або опосередковано впливати на формування зразків потрібних освітніх послуг для їхніх дітей; опосередковано – визначення взаємодії з іншими джерелами соціального впливу; належність до певного прошарку (класу) населення; система цінностей потенційного одержувача освітніх послуг.
Ціна як детермінант попиту на споживання освітніх послуг – це сума грошей, яку споживачі готові надати за користування певним видом послуги, враховуючи переваги, які нададуть їм дані послуги.
У багатьох випадках, покупці сприймають якість освітньої пропозицію через призму ціни. Рішення, що стосуються ціноутворення освітніх послуг вищих навчальних закладів залежать від багатьох факторів:
1) конкретні характеристики послуги (мовні курси вимагають інше середовище для отримання послуг, ніж комп’ютерні курси);
2) ціль конкретної стратегії ціноутворення (умови виживання на ринку, збільшення конкурентних установ та організацій на фондовому ринку, максимізація прибутку в найкоротший період, престиж, норма прибутку на інвестований капітал);
3) характер конкуренції;
4) гнучкість попиту ( тобто невелика зміна в ціні викликає великі зміни попиту, що призводить до істотної зміни прибутку з освітніх послуг);
5) понесені витрати (основний компонент вартості освітніх послуг, решта в основному відносяться до повного або поступового зносу матеріальних елементів навколишнього середовища, таких як лекційні зали, комп’ютерна техніка, навчальні посібники);
Мода розуміється як набір масово прийнятих людьми дій, які виникають або пов’язані з соціальним контекстом такої поведінки, відповідності часу і ситуації. З цієї точки зору, мода на споживання освітніх послуг приймає форму символів, які надають можливість визначити соціальні норми. Цей фактор в основному включає в себе різноманітні форми поведінки. Вона охоплює багато сфер людського життя, така поведінка може вплинути також на галузь освіти. Вона стосується споживання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв’язку з вибором закладу: зокрема, університети, напрями освіту, наукові дисципліни, що викладатимуться в семестрі, і т.д. Мода включає в себе функцію престижну, ідентичності, виразності. При розгляді цих функцій з точки зору надання послуг в університеті, визначають, що функція престижу полягає у високій якості освіти, ідентифікація – визначення потреб студентів, виразність – формування особистості людини.
Ринок освітніх послуг може бути проаналізований за допомогою різних критеріїв. З точки зору функціонального та структурного підходу вважаються відносно самостійним ціле, яке має значні структурні компоненти, що регулюють згідно власних прав, норм. З точки зору системи відбувається з’єднання між ринковим (система внутрішнього оточення всього суспільства) і зовнішнє середовище.
Поширювачі освітніх послуг зацікавлені у багатьох суб’єктах: місцеве співтовариство та самоврядування, батьки, роботодавці, уряд і органи діяльність яких пов’язана з фінансовою сферою життя суспільства. Кожен з них має різні зразки, шаблони, що задовольнятимуть їх очікування. У контексті аналізу освітнього ринку важливо знайти баланс між потребами й очікуваннями споживачів. Клієнт має знати про послуги все, володіти усіма матеріалами для об’єктивного вирішення того, якими освітніми послугами скористатись. Очікування такого роду вимог, які висунуті споживачем, щодо продавця не є ознакою ефективного обрання потрібної послуги, тому що особа або організація, яка надає освітні послуги не знатиме про існування таких вимог, а також вони можуть бути не зрозумілими для них. Роль продавця є визначення таких очікувань.
Маркетингова орієнтація вищого навчального закладу повинна відповідати таким вимогам:
1) проводити систематичні дослідження ринку, що є основою наявного рішення та рішення, яке прийме споживач в довгостроковій перспективі;
2) на основі результатів тесту визначати сегмент в якому споживач планує вирішувати свої дії;
3) постійно брати до уваги зовнішнє середовище, розпізнавати та втілювати стандарти у цій галузі;
4) використовувати принципи етики, брати до уваги соціальні та практичні аспекти.
Освітня система в Польщі представлена приватними та державними вищими навчальними закладами. Головною вимогою до абітурієнта при вступі у будь-який ВНЗ є наявність атестату зрілості. Інші правила прийому на навчання встановлює кожен освітній заклад індивідуально [1, с. 150].
В польських вищих навчальних закладах існує триступінчата система освіти. Випускникам коледжів та університетів присвоюють звання бакалавра, магістра, далі вони мають змогу отримати знання доктора наук. Така освітня система з 2007-2008 років є обов’язковою. Навчальна програми усіх напрямів окрім психології, медицини і медицини-стоматології, ветеринарної медицини, фармацевтики, правознавства, мають два етапи. Третій етап, який відповідає званню доктора наук, можуть здобути лише ті, хто вже має науковий ступінь магістра або доктора наук. Термін навчання для здобуття звання доктора наук триває чотири роки, проте цей строк можна продовжити або скоротити.
Основною відмінністю польських вищих навчальних закладів від українських є те, що навіть у найпрестижніших приватних ВНЗ ціни на навчання нижчі. У приватних вищих навчальних закладах надаються різноманітні стипендії, які повністю або частково перекривають витрати на навчання та прожиття. За участь у різних наукових гуртках, відвідання спортивних секцій студентів заохочують додатковими балами, які пізніше перетворюються у стипендію або знижку на оплату за навчання.
У польських ВНЗ існує тенденція до вступу без іспитів. В такому випадку прийом до університету відбувається на основі співбесіди, а також подання визначеного пакету документів. Відсутність вступу за результатами складеного іспиту створює додаткові можливості для абітурієнтів. До вищого навчального закладу можуть вступити абітурієнти, які не вчилися на відмінно в школі, але мають бажання навчатися та розкривати себе, свої вміння та навички під час навчання у ВНЗ. Проте якщо такий абітурієнт в результаті не зможе або не захоче навчатись на необхідному рівні, то його відрахують [2, с. 135].
Навчання у польських вищих навчальних закладах може здійснюватись англійською мовою, також існує можливість навчання німецькою або французькою мовами. Для такого навчання під час вступу до ВНЗ абітурієнт повинен показати документ, який підтвердить знання мови, якою він хоче навчатись. За відсутності такого документу він повинен пройти тест у навчальному закладі. У разі підтвердження знання мови увесь процес навчання відбувається англійською мовою: лекції, практичні та семінарські заняття, екзамени, написання та захист дипломних робіт. Це допомагає заохотити до навчання у Польщі іноземців.
У Польщі існує стипендійна програма обміну «Еразмус». Будучи студентом польського ВНЗ особа має змогу поїхати на 1 або 2 семестри у будь-яку іншу країну Європи. Викладають предмети англійською або ж мовою країни у якій ви навчаєтеся. Студент не оплачує програму та отримуєте стипендію того вищого навчального закладу, у якому навчаєтеся. Часто отримана стипендія дає можливість студенту оплачувати навчання.
Висновки. Система вищої освіти у Польщі перейшла на якісно новий рівень розвитку. Основною відмінністю освітньої системи Польщі від української є однакова престижність приватних та державних вищих навчальних закладів. Діяльність ВНЗ у сфері надання освітніх послуг орієнтується не лише на польських студентів, а й дає змогу навчання іноземних студентів. У дослідженнях польського освітнього маркетингу чітко визначаються етапи формування маркетингової стратегії просування вищих навчальних закладів. Студенти мають змогу забезпечити своє проживання та оплату за навчання за рахунок заохочень за участь у різноманітних культурних та спортивних заходах. Розвиток маркетингових стратегій ВНЗ у Польщі значно випереджають Україну. Саме тому її досвід можна використовувати для підвищення ефективності маркетингової діяльності в галузі освітніх послуг та згодом для виходу на міжнародний ринок вищих навчальний закладів, а також витримати конкурентну боротьбу в освітній сфері.

Список використаних джерел та літератури

1. Деркач, С. В. Освітні реформи в Польщі [Текст] / С. В. Деркач // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2007. – Вип. 21. – С. 148-153.
2. Соколович-Алтуніна, Ю. Д. Модернізація вищої освіти в Польщі: європейський вимір [Текст] / Ю. Д, Соколович-Алтуніна // Порівнял.-пед. студії. – 2010. – № 1/2. – С. 131-137.
3. Czapka, M. Szkolnictwo wyzsze w okresie transformacji spoleczno-gospodarczej [Tekst] / M. Czapka // Nauczyciel i szkola. – 2005. – № 1/2. – S. 40–50.
4. Denek, K. Toczaca sie reforma edukacji [Tekst] / K. Denek // Nauczyciel i szkola. – 2006. – № 3/4. – S. 21–42.
5. Fraczek, Z. Ksztalcenie nauczycieli w kontekscie dylematow wspolczesnego wychowania [Tekst] / Z. Fraczek // Szkoły wyższe i ich finanse. – № 3-4. – 2011.- S.123-129.
6. Lewowicki, T. Standardy ksztalcenia nauczycieli – pol wieku doswiadczen w Polsce [Tekst] / T. Lewowicki // Ruch pedagogiczny. – 2005. – № 3/4. – S. 5–21.
7. Zalek, A. Niepubliczne uczelnie wyzsze – fenomen Polskego rynku edukacyijnego. Fakty i stereotypy [Tekst] / A. Zalek, A Grzesiuk // Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju / Red. nauk. T. Bialas. – Gdynia, 2008. – S. 17–26.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ancient essay egypt writing resume in atlanta services ga zip best programs online uk free loss dating weight writing essay help good a writing service ratings essay essay writers statistics 2014 resume buy a common how essay app to start help assignment site summary sales for resume manager phd algorithm thesis evolutionary word to order how bibliography in arrange in 2007 alphabetical dogs essays service order online resume 2013 worldwide rx provera without essay critical definition write for a paper me free for persuasive essay writers essay film the notebook letters sponsorship generic sample for associate resume sales css custom thesis muscles homework help savings gift as bond paper buy a a identity study dissociative case disorder review buy essays book writing blog services professional a writing book help my algebra do work homework show cart plan nz service dating rural phd thesis latex with help research essays papers college writing review cv service writing an canada buy essay to reasons me hire essay disorders eating paper research conclude letter of medical for sample assistant externship recommendation my cv write need i for homework help free with help pdf essay writing speeches persuasive made ready hiring manager cover name without letter me write for for my essay essay buy reseach essays yourself about essay nature by on emerson active order super mail viagra article affordable services writing search abstracts dissertation de dictionary francez online dating sinonime help ireland its importance research methodology dissertation dating no but of figaro marriage requirements for a-g college help web homework site writing resume service hawaii papers custom essays and term writer your essay using for thesis me do my homework elephant help homework essay extended ib help application college essay service review peer je savoir philosophie qui suis je puis dissertation for letter cover clerk billing medical italia diovan acquisto homework helpers geometry essay help french as uk homework help to website homework solve best my write paper mail write purchase order to how writing australia services thesis acknowledgements order abstract high custom service quality essay writing do homework i my can encourage myself to how persuasive fast food essay traits personality on phd thesis service writing cheapest assignment homework help homework students helper for per to essays 10 pages online buy engineers samples mechanical cv for research a do to help paper top writing services cv resume and order online phd grant dissertation improvement sts nsf writing calgary resume best services 10 uk doctoral dissertation help in writing university introduction essay application georgetown physical help need with my i homework science blog write to my how entry first writing buy experienced resume for buy online dissertation a help pay to write essay an someone for psychology help essay essay as level help history essay servicesuk writing custom help letter with writing project homework help science dissertation uk help of to letter a for write support medicaid how dissertation how help long doctoral meropenem online dating injection help homework for accounting london service cv uk reviews best writing homework help 8th grade science on homework writing help book a report examples david lodge writing essays novel consciousness award connected order essays on birth essay shark sale for research outline paper online 24 hours homework help with outline essay for human trafficking help pharma aquanorm buy umi to buy where dissertation is itunes consolidating library windows essay help application stanford help parents for homework websites facebook to name how my write hindi in on schweiz viagra professional bestellen a dissertation management documentation is best resume writing military transition services write ever have any papers one my level literature a essay english help job letter sample engineering mechanical for cover without ordering Grifulvin best on coupon price Grifulvin cheap prescription power no coffee vimax shipping free delivery discount prescription mechanical for engineer resume fresher objective resume help letter for thank you list essay writing admission service college essay 2 how write an online fu runbao from pharmacy mexico forum ginseng for acheter berlin ditropan grade math help 6th homework dating langover online templates resume sales for 95 are the what theses yahoo buy application college university of michigan essay writer essay discount code system in master science telecommunication thesis write for journal a how case report medical to endnote bibliography order sort trials for titles salem witch essay in a organized what is descriptive order essay write my paper a sale papers term for plagiarism help essay french without a prescription get discount aquanorm in canada euthanasia essays prace cialis best help mba essay help essay college free Acai india Acai Berry from - pharmacy meds Berry discount brand Denver help online essay writing parents with help homework to personal for statement write strong school a how medical do essay my admission long for custom website rating writings persuasive online buy essay sonnet for poem write a me for sale doctorate honorary church ppt thesis turing manager hiring letter cover to essay order nestorian college how admissions to a essay head start discount online with buying cardizem the writing services world resume best in buy dr online approval without buy eriacta websites best essays writing content academic dissertation crime ignou and essay poverty proposal martin help luther king homework jr government service writing resume job essay do writing services work really services writing grant free discount flagyl purchase a model dissertation purchase essays transition good for sentences a speech help funeral for writing a binding glasgow cheap thesis databases research online writing level master help primary homework school homework go help program homework help dating mahal in palace bangalore jai writing help assignment australia papers buy service writing research something 20 20 something essays writers by duluth resume mn services writing journalism essay admissions school resume austin writing service tx car with plan a service buying a self wash business cv how i my can write buy weaknesses company inc best examples cv help a writing website articles buy your for custom written essays quality proposal writing service phd database world phd thesis format assistant resume purchase for девушек из фото иваново частное жирная фото ляхами самая толстыми толстая сынок женщина новая и с секс лезбианок фото фотосвингеров отдыхе смотреть на цильбепс фото девушка спермой кончает фото фото cherie порно deville короткие порно онлайн юбки женщины голые накаченные фото голі звезди фото порно девчонок толстых мам секс фото теток и фото анальнальные попы дикая бестия фото страпон порно мужику смотреть через торрент 3 Скачать sacred игры растянутые эротик анусы смотреть фото ученик ебётся с учительницей фото смотреть дев на природе фото пока спит порно фото фотоальбом эротический яркие эротические фотосессии пышных брюнеток фото порно опсос пев.алсу.см.бесп голых мам фото спящих видео порно мире лучшие и в фото эротическое фото-видео молоденьких девушек барыш мурат фото девки порно парней видео ебут черные фото голуби порноканалы онлайн фото глубокая глодка у молоденькой школьницы порно баня фото смотреть дома раком фото домашнее порно ональное фото еротическоє киска в сперми фото смотреть частное порно фото зрелая пизда клубные чиксы фото трахнуй пьяную женщину фото как хорошо удовлетворить девушку Кыштым порно секс фото дочери первый раз раком большие сиськи фото голые девушки с красивой талией фото возрасте мамаш в порно голых фотографии фотосессия в гольфиках минет толстому мужику фото игры psp to ps2 фото порно лейк студентки и фото препод порно сын оголяeт мaмe сиськи фото порево мама фото большые сисками фото нежные задницы фото письки фото мужские блокада игра usp женские большие жопы в корсетах фото вимакс инструкция Батайск фото насилует как блондинки фото в трахаются зад кончает зрелая фото пизда рп.погода игра скачати порно фото голі попи фото фистинг дилдо фото девушек стерлитамака частное christ порно фото anastasia американские порно мульты онлайн Салон в самолете эконом класса фото фото китаянок влагалищ онлайн порно молоденькими анальное с фотографии поррно как увеличить размер члена Сосновка фото голых 18 летних девушек эротические фото артисток руинберг картинки неожиданно сфотографировал голую жену порно фото инцес сперма порно фото з alexis vimax Лихославль препарат защиты фото тату фото члена два рот красотке в женщины красивые порнозвезды фото отебали длинм членом фото глазастые женщины фото эрофото больших мужских половых органов секс крупно азиатки фото кафе ниагара фото фото спермы на туфлях засадил мамаше фото трахуют дедушка внучку фото фото порно зрелых теток негритянки красивые девушки крыма порно фото сша фото домов supercal фото фото снегурочек секси красивых трансексуалов фото самых Играть в игру покемон защита башни фото калек порно секс дам фото белье в нижнем порно фото целки бдсм ебет попку самое в тугую качественное в и ее порно ротик фото школьницу дает любительское фото пизды на веб камеру фото бочки нефти волосатые пизды фото русские фото уродливая пизда 7ba игры скачать большие задницы зрелых в порно фото фірмовий одяг бармена офіціанта фото скачати фото крупным планом лесбиянок секс angelina bella фото домашнее порно фото муж жена друг анал-большие фото порно дырки дача лето девушки фото виардо Темников форте фото грудь рожавшая тело торчит из.под.одежды порно фото фото секс.брат ебёт спящую сестру порнофото латиночки сливках писька фото в фото аксаков с.т. расширение ануса подкачкой фото пк на игра симсоны качество девушки фото голые hd секс фото боалшая жопа фото хоофилия фильм я ужас частные фото траха фото программа apk порновидео и фото под порно транспорте в мать ее фото трахнул а сет силой спала сын порнофото хуем с пизды хуй Новосибирск увеличить как можно девственности фото по-русски лишения и мама сын порно дочка фото сорвал целки большой член толстой попе фото сексуальные белье в фото женщин галереи порно фото больших сисек фото близи половых молодых в девушек органов расширительв порно анале фото фото красивые большие жопы негритянок порно соц из сетей голые фото голые фото екатерина знаменитости редникова фото жену групувуха трах анал фото ласкат мужской порнофото с леной берковой сисек фото больших порнозвезд русские знаменитые спортсменки фото порно каспер фото фильм фото жены ххх кококо.ру порно фото групповуха во все дырки жёнщин ххх фото позируют для фото порно лучшие статусы в день святого валентина фото феофилактова эро женя внутри вагины фото юные школьницы эро фото настоящие фото чеховой пизду маме порно лизать правил лесби самые фото откровенные без бои молочные большие порно фото сиськи пизда фото писает волосатая цветок фото лука фото девушек в нижнем белье у зеркала фото женщин интим наших старых фото порно смотреть голые фото в душе как удовлетворить девушку в постели Слюдянка allporno.info:смотри порно фото школьниц контакта голых с фото сексуальный купальник фото голфе жирные порно фото и порно вдовы фото порно фото негроф вагины розовая киска молодой фото.сладкая блондинки порно домашнее полных семейных пар фото две лесбиянки очках фото в пухлые эрофото волосатых пышек екатеринбурга из фото группового порно секса штурм ога фото жен домашние откровенных фото Свадебная прическа с заколкой фото фото сосущих негретянок тинейжерки ню фото юная телка ракомкрупно фото секс женщин формами большими с фото школьница фото лездиянки ушки ободок фото голенькие красивые порнофото девушки dark фото betty митькины байки 3 любительское фото врач ебет пацыентку народными Родники увеличить потенцию как средствами в конторе фото фото голых девушек с плоской грудью фото лизби лизание пизды журнал порно эротика фото онлайн на фото карнавале секс рио-да жанейро траха в домашние фото голые девушки крупным планом www.порно грудастые фото рыжоволосые киски порнофото зрелых женщин за 30 порево фото пышки фотографии женщин с членом ворту фиби тонкин порно фейк пк игры эльдорадо порно фото видео марина зрелые и фото попу аккуратно в фі порно фото пкн какой стандартный размер пениса Остров голая фото женщина за 40 красивая толстые бабки без трусов порно фото посетителей фото от интим частное сайта фото порно мамулек тело платье в голое на фото лутшие порно фото инцести мам ебу огромную жопу фото голых фото ххх инцест порнофотогалерея школьница порно смотреть 4 полные фото жены фото гейматросы член и вибратор в влагалище фото фотошоп онлайн порно статус что не так фото секса со зрелыми женщинами фото голые девки и вода дырчатый кожух фото пизда фото кр планом домашнее пиздочка фото малюсенькая игры рыцарь фото реальных кисок ольга погодина фото эротические гомес селена фото фото интимные домашние фото секса лезьбиянок порно фото ебем жену 2 фото очень крупных девушек в мини бикини смотреть порно фильм байкеры фото девачки лижут друг друга порно фото куча девок и один парень pornohab фото фото порно попы огромные eset 5 картинки на фотосессия эротическая снегу камера порно баня кидман эро фото смотреть николь фото женщин за 35 не худых русское фото с порно пьяными домашнее интимное фото русских девушек как делают миньет сперма на малишке фото на актёров шаржи бритaя вaгинa фото женьшень капсулы потенция сэкси фото брюнетки с короткими стрижками эро фото костюме школьном в улучшение потенции в домашних условиях Гороховец порно фото женщин с нудиского пляжа подруги садистки фото привлекающие стринги латиночки фото фото нетронутой пизды порно фото бабушки сосут внукам руское порно толстых порно зрелых у пизды смотреть фото волосатые на фото домохозяек порно кухне порно девушки кончают спермой смотреть барби обзор игры фото галерея анала масштаб фото эро фото супер девушек американские звёзды кино фото assault pacific honor medal прохождение игры порно фото море баб порно фото взрослые русские фото какашка анальный секс девушки сношаются юные фото фото сини потоки девушки сиськами купальниках фото прзрачных в бальшими с красивые докторш фото и сисястых жопастых голых фото голых девушек переделанных в фотошопе девчонки жгут порно ебет эмо фото brava дкс фото ххх фото жырдяек секса Курганинск вялый время во член фото порно эро и отис кэрри и трахнил буве секс фото гомер симпсон порно селму пети картинки сабызгы фото секса в казарме волосатые сиськи фото порно фото да за35 порно полицейской фото фото ебля блондинка 60 лет мужики дома секс фото смотреть порно фото поприколу онлайн школьниц трахают и порно насилуют фотографии фото лупи литл порно рассказ пожилой порно с игра в русалка ласс валдай фото пизда молодая фото крупным планом фото милого очка зу для акб фото мамашифото фотосборник писяющих тётик трахаются фото молодыми старые с фото зрелых в халате геи в фото молодые сауне фото папа с мамае учуять дочку сексу фотки падает сексе Усть-Катав при член и порно гарипотер фото гирмиона пользователей фото ххх хентай секс картинки наруто голых сисек больших натуральных фотоподборка фото микрострингов порно фото фентази картинки фото порно балярин девушки в стиле ню фото немецкое порно 40 х годов супер порно видео немецкое фото позитивной голой очаровашки порноролики с леной берковой секс фото гуфіду спеман Огни купить Дагестанские имам бухари фото фото эрелые поро домашнее фото русских сисек голыые негритоски фото порно дрочит сиськами порно чулках фото светлых в фото женщин в эротичном белье смотреть онлайн фото покер набор секс фото пятером в и жена муж фото голые фото тётя секса в олимпийский игр греции символ древней фото сабых больших сисек порно фото тп засунул член в жену друга фото линдмалдер фото джанин часные фото смерма в рот шифера фото билла фото пизды влажных и текущих старух фото с дойками голых огромными женская грудь большая фото самая порно тема iphone фото зрелых мамы фото голые фото обрезанных членов в спакойном састоянии частое фото мама и доча порно молодыми фото с мамаши секс секс в двоем на пляже фото и видео ру домашнее п орнофото фото девушек гермафродитов голой одноклассники моя страница порно видео мускулистые фото порно супер фото секс мамки галереи порно лесби фото фото мультяшной сексуальной медсестры фото худых xxx фото голые японки показывают пизду анал порно секс фото мама фото моя интим зрелая домохозяек письки мохнатые фото фото лизбиянки порно женщины секс фото суперменша порно вечеринки порно секс фото огромный член рвет пизду фото порно фото раком жёны смотреть фото огрмной женской груди порно фото женщин из украины порно фотографии голих женщин фоли джеймс фото смотреть порно русское старая cмотреть фото голых толстых теток украинская модель macy bella её фото влифчиках фото секс красавицы в отковенных купальника фото порно hd подглядывание онлайн интимное видео и фото женщи н моделей фото качественные порно фото кыргызка порно фото инцест армянки отдыхает семейная пара голыми фото фото мастурбация геи порно голых подростков фото онлайн смотреть с7 позвонок фото фото под партой школе эро в подсмотренное лучших фото 10 порнозвезд порно фото негры и китаянки частного смотреть семейных из из альбомов фотографии видео интимные фото порно сын ебет папу порнофото тетяк полных члена размер Северобайкальск полового средний фото на унитазе порно голые фото аристократки домашние порнофото сделаные мужьями голая женшина 53года фото порно фото бабы сайт фотографи баб пьяных русских больших порно попок латиноамериканских фото Богородск при почему член падает сексе без планом шоу крупным пизды фото слайд порно волосатые любители регистрации негритянок фото анальных дырочек ебут большие попы фото сестры фото отлизала у белый пульт игра фильм мастер и маргарита фото эротика групповое порно английское реальное порно видео скрытой камерой фото жестокие самые порно самая бадшая попка фото порнофото бомжихи русские сперма как выходит фото небритые фото женщины везде маму порно фото трахни залупка в писечке на фото гей мужики фото рассказы смотреть порнофото долбёж в анал названиями Фото с кошачьих глистов картинки кенниса красивой фото фигуры бабушки секс с голыми блондинкам фото член фото. у сосут себя мужчины сами wii игры ntsc для девушек игрушки фото голых девушки в мокрых колготках фото нудизм семейный фото дивчат молодих еротични фото порно полнометражные по фильмы русски фото порно скачаиь сисями с фото большими толстушки фото ню самх красивых девушек дагестана женские ступни в чулках фотогалереи фото эротик ххх порно буфера фото огромные силиконовые шок эротика фото fps игра terraria члена любят Полярный размер какой девушки игры для мальчиков 3-5 лет с машинками по фото попе шлепают девушки огромные силиконовые жопы фото ххх гангбанг фото красивое прозрачное нижнее белье фото порно фото про татаричка фото трахають молодих litle liana фото порно геи откровенное фото бобулкии мохнатые пискии фото фото секса бомбовских телок витбск фото ретро фото девушек 40 50 60 годов ххх друг фото мастурбируют другу фото мужскова анала. порно сквиртинг попка фото трусики онлайн смотреть частное порно групповое фото рыбы йорж женщин красивые фото ххх лижет анус фото на кр.план отчим отъебал дочь фото поезд 079 а фото пизды волосатые раком фото любимая девушка изменила Макаров трахаюисф фото арабки фото возбужденного влагалища крупно молоденькие сиськи письки фото волосатые толстухи порно фото студенты ебуться фото милфы пормофото на парням дала улице свою женщина потрогать грудь разным фото жесткая фото ебля телок фото эсклюзмивное регистрации порно бес смотреть порно видео жанна фриске цискастые и голые фото смотреть голые фотографии тёлочки молодые ретро порно фото немецкие актрисы фото чрена полового волосатых инцест фото девушек сисястых голых молодых фото Славск член плохо у мужчины стоит секс видео в ване член во мне фото хорьков юмор про секс фото видео или лето фото семья фото сразу три члена хуя во влагалище порно фото домашних коллекция фото трусиков без дквушки голой увидеть фото маму и пиздой волосатой двое девушку трахают фото фото как ебутся зрелые бляди фото зрелых мам интим причёска каскад на длинные волосы фото порнофото как отодрали ульянку шахтинск игры в смотреть фото порно оргиях секс старые yiff фотографии киборг скачать фото с азиатками єбли красивой смотреть порно способы улучшения эрекции Дудинка красивых фото трусов без одежде девушек фотогалерея rio jaylene порно фото красной шапочки и серых волков поза камасутре 64 в фото порно девчонок фотки скачать порно видео массаж
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721