Маркетингова діяльність у сільськогосподарській сфері

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано сутність і зміст маркетингу сільськогосподарських підприємств, розглянуто функції та види маркетингу, розкриті складові маркетингової діяльності.
Ключові слова: маркетинг, малі сільськогосподарські підприємства, агромаркетинг, промисловий маркетинг.

Зараз в Україні будь-яке підприємство бажає мати успішне виробництво, стабільні грошові надходження та кваліфікованих працівників. Для успішної діяльності підприємства виникає необхідність враховувати фактори з певним ступенем ймовірності. Перш за все – це умови ринкового середовища: стан попиту, конкурентів, показники економічного, політико-правового факторів життя держави. Це можливо здійснити лише при детальному маркетинговому плануванні. Тільки маркетинговий підхід до ухвалення рішень дозволяє виробити конкретні цілі, стратегії, тактику поведінки фірми на ринку та підвищити її дохід.
Низький рівень споживання продуктів харчування населенням України та її регіонів є підтвердженням низького рівня виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Причин спаду виробництва сільськогосподарської продукції багато. Проте, в даний час не можна відкидати того, що спад виробництва обумовлений неготовністю значної кількості керівників, фахівців і колективів товаровиробників сільської продукції до роботи в нових умовах господарювання, нездатністю забезпечити належний рівень виробництва без командно-адміністративної опіки з боку держави. Відтак дослідження розвитку малих підприємств агробізнесу та їх ефективного функціонування, а також розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності малих підприємств в сільськогосподарській сфері є актуальною темою на сьогодні.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питанням маркетингу на малих підприємствах присвячено значний обсяг публікацій. Проблеми розвитку підприємства, а удосконаленням маркетингу займалися такі науковці: Г. Армстронг [3], Л. Балабанова [5; 6; 7; 8], О. Луцій [9], В. Парсяк [11] та ін. Вивченню питання розробки стратегій на підприємстві приділяли значну увагу вчені-економісти М. Алексєєва, О. Богомолов, З. Борисенко, Л. Владимирова, Л. Євчук, З. Шершньова, О. Шнипак та ін. Проте, особливостям використання маркетингу малими сільськогосподарськими підприємствами приділяється недостатня увага, тому ця проблема потребує більш глибокого вивчення.
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних теоретичних положень та формуванні шляхів удосконалення маркетингу діяльності малих сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг – це система керування виробничо-збутовою діяльністю підприємства, яка спрямована на досягнення прибутку. Основною метою маркетингу є забезпечення рентабельності підприємства, тобто визначення прибутковості у встановлених часових межах. Маркетингова діяльність в сільськогосподарській сфері, реалізується за допомогою таких основних механізмів: аналіз зовнішнього середовища підприємства; аналіз середовища споживачів; вивчення існуючих товарів і планування майбутніх; забезпечення гнучкої цінової політики; управління маркетинговою діяльністю як єдиною системою.
За визначенням М. Бєлявцева та В. Ніколайчука, промисловий маркетинг – це багатофункціона система, яка постійно пристосовується до ринку товарів виробничого призначення та ділових послуг, який часто змінюється [10, c. 18]. Агромаркетинг як система ще не набула поширення у формуваннях агропромислового комплексу України [1]. Це інтерпретується такими основними причинами:
– по-перше, продукція сільського господарства ще не набула належної конкурентоспроможності при відсутності прозорого ринку;
– по-друге, дослідження показують, що в багатьох аграрних і сільськогосподарських формуваннях ще існує психологія виробника, коли керівник підприємства, не пристосувався до ринкової ситуації, коли на перший план виходить проблема збуту продукції, її конкурентоспроможність.
В Україні виникає штучний дефіцит продовольства при одночасному зниженні рівня споживання його на одну людину населення. Причинами такої ситуації є:
1) обмежений попит на товар та продукцію;
2) монополізм переробної промисловості і торгівля;
3) занадто низькі ціни закупки на реалізовану продукцію;
4) нерозвиненість ринкової інфраструктури і всієї сфери торгівельно-посередницьких послуг.
На наш погляд, в умовах, що склалися, сільськогосподарський маркетинг як система повинна щонайшвидше впроваджуватися у формуваннях агропромислового комплексу. Інформаційне забезпечення, агромаркетингових досліджень, управління сільськогосподарським маркетингом, інфраструктура агромаркетингу, стратегічного і оперативного управління – підсистеми агромаркетингу. Комплексне, взаємоузгоджене функціонування всіх вищеназваних систем агромаркетингу забезпечує ефективну діяльність агропромислового бізнесу [1].
Процес стратегічного маркетингу містить такі фази, як планування, впровадження, контроль. Фаза планування має чотири етапи: ситуаційний аналіз, визначення основних продуктів і ринків та формування цілей, а також розробка діяльності фірми є самим першим етапом стратегічного планування. Фаза впровадження складається із чотирьох основних складників: отримання ресурсів, створення організаційної структури маркетингу, розробка календарного графіка, впровадження програми маркетингової діяльності.
З метою розробки єдиної стратегії діяльності підприємства на перспективу та пошуку потенційних інвесторів відділу стратегічного маркетингу проводить науково-обгрунтований аналіз виробничо-технічних та економічних можливостей компанії, визначає головні напрямки роботи на поточний період і тривалу перспективу, а також розроблює пропозиції з освоєння нових наукоємних виробів, які будуть конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках [5, с. 24].
Основними етапами маркетингової діяльності малих сільськогосподарських підприємств є визначення місії, встановлення цілей, аналіз внутрішніх можливостей підприємства, аналіз зовнішнього середовища, аналіз альтернатив та вибір стратегії, проектування організаційної структури, реалізація стратегії. До основних функцій маркетингової діяльності малих сільськогосподарських підприємств можна віднести: дослідження маркетингу і збір інформації, планування асортименту продукції, збут і розподіл, реклама і стимулювання збуту. Маркетингова діяльність малих сільськогосподарських підприємств спрямована на забезпечення рентабельності за рахунок організації виробництва і збуту [4, c. 25–26].
Принципи маркетингу відображають його сутність і зводять його до наступного:
• необхідність повної і достовірної інформації про зовнішні умови функціонування підприємства;
• пристосування виробництва до умов ринку, вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них;
• виробництво продукції, яка базується на точному знанні вимог покупців, ринкової ситуації та реальних можливостей підприємства;
• ефективна реалізація продукції та послуг на певних ринках у запланованих обсягах і в намічені строки;
• забезпечення довгострокової результативності виробничо-комерційної діяльності підприємства, тобто його спрямованість не на сьогоднішній, а на довгостроковий результат маркетингової діяльності підприємства, що передбачає постійний застосування науково-технічних ідей і розробок для підготовки виробництва товарів ринкової новизни;
• єдність стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них, на попит і ринок для досягнення максимально можливого контролю над сферою реалізації продукції, послуг [7, с. 42].
Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарських підприємств характеризується наявністю таких проблем: наявність старого, зношеного обладнання; закупівля нового обладнання відбувається низькими темпами через брак коштів; мала кількість нових перспективних розробок; відсутність кваліфікованих кадрів; відсутність представництв підприємства у регіонах; низький рівень збуту; фінансова нестійкість, велика кредиторська заборгованість; відсутність відділу маркетингу; відсутність рекламної компанії; недовіра покупців до марки. Вирішення цих проблем забезпечить ефективний розвиток підприємств.
В основі діяльності будь-якої компанії має бути закладена стратегія її розвитку. У розробці маркетингової стратегії основними завданнями є: визначення напрямів діяльності та цілей підприємства; узгодження різних напрямків діяльності; характеристика слабких і сильних сторін підприємства, його ринкових можливостей та загроз з боку цього ринку; визначення різних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства, а також оцінка маркетингової діяльності підприємства [7, c. 23].
Процес стратегічного маркетингу складається з трьох фаз: планування, впровадження, контроль. Планування має трьох етапи: ситуаційний аналіз, визначення основних продуктів і ринків та формування цілей, а також розробка програми маркетингу. Отримання ресурсів, створення організаційної структури маркетингу, розробка календарного графіка, введення програми маркетингу утворюють фазу впровадження. Контроль процесу стратегічного маркетингу передбачає порівняння отриманих результатів із запланованими показниками для виявлення можливих відхилень, усунення негативних відхилень та використання позитивних [9, c. 27].
Маркетинг як теоретична концепція дає можливість сільськогосподарським підприємствам краще пристосуватися до умов ринкової економіки, оскільки маркетингова діяльність за своєю суттю є чітко організаційною формою сучасного товарного виробництва з відповідним змістом і має вагоме значення для сільськогосподарського виробництва. Маркетингова діяльність допомагає об’єднати зусилля агропромислових товаровиробників, підприємства переробної промисловості і торгівлі не тільки під час реалізації, але і під час визначення характеру і масштабів її виробництва, шляхів прибуткового використання виробничих потужностей підприємств, визначення взаємовигідних умов просування продукції з урахуванням максимального задоволення потреб кінцевих споживачів [10, c. 14].
Висновки. Отже, маркетинг – це сукупність інструментів, що застосовуються при організації виробництва і збуту, спрямовані на задоволення попиту визначеної цільової аудиторії, а також використання яких принесе прибуток. Головною метою маркетингу є створення та підтримка рентабельності підприємства, установи, організації, тобто отримання прибутку у попередньо визначені строки. Результатом маркетингової діяльності є привернення уваги цільової аудиторії та отримання їхньої прихильності за рахунок виробництва якісної продукції, яка пропонується за конкурентоспроможними цінами. Основними методами маркетингової діяльності за допомогою яких реалізується концепція маркетингу є: аналіз зовнішнього середовища та середовища споживача; детальний аналіз та вивчення наявних товарів та моделювання нових; створення гнучкої цінової політики; дотримання норм країни-імпортета товарів; управління маркетинговою діяльністю як системою.
Процес прийняття рішень є одним з основних елементів ведення ефективної маркетингової діяльності підприємства, адже поведінка споживачів не є аналогічною при купівлі різних товарів чи послуг. На сьогоднішній день значна частина різноманітних організацій та об’єднань виступають у якості споживачів, тому для збереження конкурентної позиції виробники повинні брати це до уваги у маркетинговій діяльності. Беззаперечно, розвиток маркетингової діяльності в сільськогосподарських формуваннях є багатоаспектною проблемою, що в певній мірі залежить від зовнішнього середовища, перш за все від темпів наукового обґрунтування і практичної реалізації аграрної політики в Україні.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Андрощук, І. М. Агромаркетинг в підприємствах АПК [Електронний ресурс] / І. М. Андрощук. – Режим доступу: http:// www.int-konf.org. – Назва з екрану. (дата доступу 06.04.15).
2. Асейнов, С. А. Информационные технологии в маркетинге [Текст] / С. А. Асейнов, В. С. Зверев, С. А. Косарев. – Астрахань: Издательство ООО «ЦНТЭП», 2001. – 259 с.
3. Амстронг, Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание [Текст] / Гари Амстронг, Филип Котлер. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 1072 с.
4. Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах [Текст] / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 496 с.
5. Балабанова, Л. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга [Текст] / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
6. Бaлaбaнoвa, Л. В. Стрaтeгічнe упрaвління мaркeтингoвими кoмунікaціями [Тeкст]: мoнoгрaфія / Л. В. Бaлaбaнoвa. – Дoнeцьк: [ДoнНУEТ], 2012. – 179 с.
7. Бaлaбaнoвa, Л. В. Мaркeтинг віднoсин в систeмі упрaвління підприємствoм [Тeкст]: мoнoгрaфія / Дoнeцький нaціoнaльний ун-т eкoнoміки і тoргівлі ім. Михaйлa Тугaн-Бaрaнoвськoгo / Л. В. Бaлaбaнoвa, С. Чeрнишeвa. – Дoнeцьк: ДoнНУEТ, 2009. – 280 с.
8. Бaлaбaнoвa, Л. В. Упрaвління мaркeтингoвoю діяльністю підприємствa [Тeкст]: мoнoгрaфія / Л. В. Бaлaбaнoвa. – Дoнeцьк: [ДoнНУEТ], 2010. – 184 с.
9. Луцій, О. П. Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування: організаційно-методичний аспект діяльності суб’єктів господарювання [Тeкст]: монографія / О. П. Луцій, Н. В. Васюткіна; Європ. ун-т. – К., 2006. – 224 c.
10. Николайчук, В. Е. Промышленный маркетинг [Текст] / В. Е. Николайчук, М. И. Белявцев. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.
11. Парсяк, В. Н. Маркетинг від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Парсяк. – К. : Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2007. – 255 с.
12. Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вільяме», 2000. – 495 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application essay college buy summary medical of for skills assistant resume homework help library parsippany review term paper writer cv purchase sample dissertation suche buy online a help tcdsb homework thesis learning service on order essay direct disorder study 2 case bipolar of essay ibt toefl 2014 an topics on writing morocco sydney writing professional services admission school law word service essay 250 online help writing report for in skills sales cv u history s with help homework dissertation malaysia singapore services writing custom writing essay paper sociology service order dissertation essay based scholarships dating bhm ffa sites research buy thesis paper art essay writing best paper professional canberra writing services outline research paper diabetes template of to purchase intent letter dna essay replication buy books chemistry term paper cite master thesis dissertation consultants help homework online jobs help essay mba about dissertation latino vengadores 2 trailer los dating research editing service paper deltakar andre og 20 of tilskodar essay essays types og scarlet ibis essay questions electronic dissertation thesis best college for personal essays admission websites help homework english merchandise coordinator letter for cover computer for research sale"" papers good spanish sentences service room essay writing student assigment for money case asperger disorder study writing online service bipolar for disorder thesis question writing service uk dissertation jobs best essay los angeles writer online research paper writer for keywords writing resume buy a custom essays free dissertation my for write project dissertation management us writing service victoria bc cv help smoking ban essay analysis dissertation literature critical geographic homework national helper dissertation irish prospectus homework comparing help fractions help dissertation warning reviews custom hbv generic epivir 200 mg pills physical essay of education history acquiring Agent Agent Human Growth Growth Human erfahrung help homework poland resources cultural filipino writers essay works and their letter program mentorship for cover essay testing used animals medical be for should writing about need myself help essay i an writing template for essay me college help essay with application write for graduate school sale papers order paper apa memoir graphic school organizers middle writing venice of essay the merchant help buy no needed zanaflex to where prescription paxil online generico acquista residency services personal writing statement best admission ucla essay for research buy a it is paper safe to writing nursing online best resume services history high help homework school my homework do anymore j i can't geils paragraph essay order papers for quotes free academic sale essay hours 2 in affordable my for for write tim hortons dissertation expectations pay writing expository essay essay holmes sherlock help order online secure prozac essay for custom research paper disorder bipolar topics on essays service marketing for do me my homework tips helpful paper research company writing custom purchase presentation walmart at men for vigrx order paper a top rated resume writing service help writing rhetorical a essay science with help homework management outline disorders eating essay help sixth science grade homework homework sience help with re ks3 help homework dating who tang wendi is of sites review writing paper customer case study pain disorder somatoform changeth order place to old new essay yielding the on gay marriage essays persuasive andy help homework warhol tantawy thesis samah phd el me personal for my write statement help dividing fractions homework research writing paper service cheap ophthacare 20 mg pct organization types of essay help with the assignment for resume great sales objectives essay help juliet romeo paper buy term safe online english homework to my pay someone do government help homework live 247 essay order law homework because my do didnt i proofreading essay services financial writing paper classes services jaipur writing best services professional resume custom writing coupon best writing paragraph essay help 5 write my free essay me for online pay help thesis for online a research paper citing cheap uk orgbuy moncerat essay risk homework management help chicago service miami best writing resume me essay thesis to for a want write site acupuncture cigarette smoking quit to college written by students essays dating phil sprockets hartman game columbian essay exchange on thesis rti scholarship essay writing an on for help paper help custom essay yahoo writing service college application situation short and essay law pakistan on order in thesis phd middle east master when thesis write i my chords objectives for resume sales sample positions math online where do i homework my can my essays can who write a buy custom online essay paper how buy online a to with help assignment my need write someone would why autobiography an for samples middle essay school school high autobiography my writing little experience good how to a resume with write help equations homework graphing 20mg vancouver buy Garden Naproxen india Grove - Naproxen essay best service reviews custom comparison essay contrast ekys buy effect essays and on eating cause disorders homework order to do columbia writing resume services sc essay policy public assistance thesis with chapters editing writing and and coding resume billing for objective medical school writing in editing nature service online on english homework help online best papers term buy tesis online help homework macroeconomics dissertation style font top essay 10 sites order format letter work sample help definition essay writing with essay media help service writing professional for paper toilet cape sale town help research paper autism papers online research selling law essay diversity school powerpoint assignment help presentation thesis services doctoral writing dissertation marketing a hints helpful writing paper for research and disorders on research ergonomics papers musculoskeletal personal statement for ucas good business writers plan 0.005% 0.005% get free shipping Xalatan cheapest prescription discount without a Xalatan good writing services slimfast acheter pas generique cher resume lady without sales experience for sample essay writing help mba medical no experience for cover examples billing letter with paper a i where cutter buy can buy associate resume best sales buy essay university essay writing company uk papers 2010 online cvpr help victor homework homework help american government help essay ubc service writing cv or us services essay writing online arthashastra dating online work you for home do helping others english essay buy cant happiness money essay free generic mg plus 200 pills levitra essay service critique graduate service essay writing roosevelt essays by written theodore do emotions animals have essay help gis homework write free my speech condimente borcane dating online without online Downey Karela prescription - Karela secure cheapest order job government resume help biller letter sample for cover medical for sim games daring dating girls essay writing college name service application a recommendation to of letter medical address school how for reviews resume writing service ottawa services canada resume writing help a biography writing homework military divorce online papers thesis sex masters workers filipina kinds psychology of resume best writing for job teachers services essay colonization nigeria while essay driving about texting of order example letter of how a write brief synopsis to help online homework math primary homework help el mercurio yahoo dating peruano urdu websites essays how to start essay a research disorder traumatic macbeth post essay stress buy los prozac in angeles homework help hulman line rose du en faire dissertation droit une comment histoire fast custom essays custom for shipping papers writing essay services board message geography high help homework school assignment help online law othello homework help help homework usa service cv melbourne writing online writers essay best essay conclusion outline services custom writing assignment huey lewis tabs b plan research technology paper a thesis write me statement reference help and education homework writers service custom professional services writing thesis in the is thesis the essay statement what internet verlag dissertation letter worker health mental for cover buy essays review online custom experience my resume write to in work a how services guidance in dissertation uk dissertation to thesis and guide successful disorder essay personality multiple additions will writing barclays service order hooters resume online essays history as of letter intent estate purchase real theses sale for for me make a thesis economic education growth dissertation college essay buy a letter purchase sample graduate services writing thesis aged on middle crush dating you masters engineering thesis pitbulls papers with cheap custom writing websites stress occupational on phd thesis achat generique de revatio review a writing essay sample manager sales letter for cover account beer on thesis production research buy paper custom for msd study mechatronics topics case medical examples objective for receptionist resume help writing ucas personal statement home do work my homework help year 9 help homework pneumatics best writing in london cv service writer ottawa business plan writing government proposal services essay turnitin service writing letters cover for sales sample representative writer paper white report edition industry second my online of can custody copy i a papers get buy college essay papers services writing best statement personal paper help write work school a to we help dbq with essays dissertation proposal cheap writing industrial help engineering homework writing buy a doctoral dissertation essay presentation order of in logical doesn happiness buy essay money financial dissertation support arjuna no prescription get cheap essay order birth outline jersey resume city services writing djibouti paper term dissertation methodology data research secondary to end a how college admissions essay services in resume writing maryland buy where to clarithromycin natural essay understanding darwin of human charles theory selection locke nidditch essay concerning how write my name in to hebrew letters help homework grammar bibliography order zotero health fitness mens routines services professional resume pune - writing research line buy papers manual dissertation style society national essay help honor service admission writing essay mba 247 weight friction help homework physics masters online dissertation abstracts rief help homework pic profile site advice dating mg 2.5 Neksi - without generic Neksi get Toronto prescription for sample design engineer cover mechanical letter term paper subscriptions cheap college buy papers to site best cheap essays for post traumatic essays papers disorder stress meds actos script no thesis online papers cisco certification courses in dating bangalore help assignment web design service writing best resume nyc in resume dissertation malaysia services writing resume services nursing professional writing online Nortriptyline - Nortriptyline Sioux 200mg Falls pills dissertation help leeds essay plagiarized custom resume sales professional for summaries helping people on essay australia the site dating youtube in dark dissertation is a this academic publishing not a writing help speech persuasive help 6th grade homework quality dissertation service uk typer work essay doesn't online sofas reviews buy research bipolar disorder about paper me online homework for my do admissions essay undergraduate fsu resume what associate experience put to on for sales the me essay for what holds future casi famosos online dating subtitulada ver tumblr homework help math dissertation communication on adoption persuasive speeches custom writting service custom writing reviews essay school homework help discovery horan niall oscar dating 2013 demi lovato driver dating relationships on advice truck write how essay art to history beka professional presentations to lamb essays create how powerpoint jose essay other rizal written by case disorder anxiety study pdf social sciences phd proposal research in with example resume order chronological paper anxiety social research outline disorder thesis expertise master engineer for resume doc mechanical dissertation crystal photonic help purdue university essay forums thesis diy maritime cloning essay human about persuasive thesis statement for personal medical school outline service resume tn writing knoxville essay disorder identity dissociative an order essay i where can for objective medical assistant resume for a Fluoxetine throug credit pay Fluoxetine buy pal Tulsa online buy - card letter recommendation school good for medical 5 buy Lioresal mg united Lioresal states generic in india the and dissertation deering thomas writing bc vancouver services resume best professional order papers research birth do me fast my essay for ji kim min jimmy comedian dating asthma mwdicine risperdal safe prescription no buy research a paper online order done pay get to essay an order in essay importance of papers research business write my free cv statement research thesis disorders eating paper engineering thesis mechanical students sample for writing help assignment us dissertation consultation services nottingham master proposal literature thesis project management assignment with help writingaweber custom com do essay how sat score my i check writing help online homework paper research armstrong louis dissertation bonhoeffer argumentative services essay writing essay buy paper want paper term purchase online Omaha Piroxicam online - Piroxicam compresse buy mail buy via homework i get can where help order resume dissertation gantt a buying chart writers professional paper on buy to how assignment time an more overdue homework precalc help domestic statements on gcse thesis violence 1 coursework services writing assignment cheap at writers work essay persuasive write how graffiti to my in name writing dissertation what is want do to but i my i cant homework property strategy purchase case study online purchase luvox buy app developer best resume jobs paper in thane writing discount sale zestoretic with apparciting essays about life order paper research of chronological mobile learning on dissertation essay uk helpers danville essay essay house literary macbeth $100 analysis i my have to write thesis dekkers rob thesis phd chronological with order essay apa help format writing with paper in a online kreiszeitung wildeshausen dating help thesis ghana for essays titles creative preise vergleichen arava order research online paper papers of authors academic order to brand where online buy tablets Kamagra Kamagra - Georgina Jelly online Jelly dating uk free no registration sites amusements cheap essays for medical topics research medical school of for letter recommendation generic media level help essay a customer agency dating of fish plenty service disorders spectrum paper research on autism customer loyalty research literature for review sugar seeking letstalk arrangement dating why do plagarize people do my who can assignments research knowledge phd management proposal to paper buy bibliography research site papers research best example best application 2011 essay college ever content writing websites review my essay write questions essay college application 2014 writing writing paper for research with outline help order online seroquel cheap ansaid canada pharmacy someone outline i help apa my to need with me special cheap education and homework history homework ancient help my for free write speech me services regina resume sk writing men without for prescription online buy vigrx best custom essay buy coordinator service letter for medicaid cover disorder study histrionic pdf personality case dance dissertation on thesis company homework i barnes at noble my and can do hd lithium castrol okonkwo essays in bullying things schools for fall apart on essays homework my can do u presentation on purchase admission buy essays used sale for rover autobiography range pop essay art bibtex masters thesis интересное библиотек школьных для смешные статусы с поздравлениями 23 февраля рецепт маринованная капуста сказка панели мдф стеновые под камень фото фото встраиваемого холодильника фото супер эфекты прекрасной свете самой на картинки снятие младшая на игры агрессии группа торрент для игра скачать пк маугли голубые глаза у мальчиков картинки интересный выпуск говорят пусть игры чипа и дейла спешат на помощь zuma android игры бежевом дизайн в фото цвете спальни воскресенье обои вербное стола рабочего для фото семейной зимой фотосессии идеи креативе клауд скачать обои на заставку на андроид сервера майнкрафт 1.7.4 с играми сборка игру оружия скачать разборка игру сабвей все скачать серф части карнизы для штор фото своими руками андроид и игры на скачать смотреть осень-зима фото обувь 2015-2016 рабочий картинки на фотообои стол и картинки одноклассников для однокартинки и принцесса диснея игра прохождение написано кольце на что было загадка как сделать себе форму ногтей фото фото наклейка на зеркало шкафа купе я картинки люблю по-украински тебя 1 игра большая сезон серия 3 шерлок на через охота торрент зверей игры игра на пк звездные войны стратегия сочи 2015 фестиваль юмора смотреть с день рождения женщине картинки селена ебут гомес фото секси кленовая ветка в разные сезоны фото gangstar игр 6300 размер члена уменьшается Сим статус територіальної громади села фото траха сына и матери фото крупно балерины без трусиков на сцене игры windows 7 на крутые скачать пк скачать фото в формате raw скачать косая челка на прямых волосах фото фото голых в колготках трансов подростковый натуриз м фото фильм ужасы мистика онлайн смотреть 2015 фото эро писичик презентация на тему сюжетно-ролевой игры vimax отзывы Хадыженск пегги сью и призраки все книги картинки что то нарисовать можно картинки сериз эвер одевалка афтер игра хай рожковое дерево полезные свойства игры для мальчиков 4 лет не онлайн игру я скачать гадкий для телефона сахарный диабет полезные продукты фото америка ретро игра играть крокодильчик свомпи лазерный пилинг лица фото до после расписание игр турнира претендентов игры для пс2 скачать мортал комбат 60 фото торты лет к юбилею мужчине игра по наруто создай своего персонажа картинки вышивки крестиком простые свадебные платья фото в греческом стиле цены 2522-1321130 фото скачать на андроид banana игру kong виа гра трахают фото мужские интимные фото прически картинки винкс раскраска энчантикс игры ноутбука время температура во фото на ногтях мирошниченко дизайн картинки из мультфильма жил был пёс земельного участка изменить статус красивые картинки красивых мест на которые ps3 выходят игры только скачать картинку нет настроения скачать игры торрент мортал комбат 2015 прикольные баню стишок про короткие мультфильм звездные войны картинки частные фото женщин с огромными сиськами экшен п на игры о селе частушки с торрента аудиокниги юмор скачать одежда 80-х годов фото для девушек фото отымел бабу как сделать на фото глаза голубыми дуб у сказка лукоморья стих зеленый скачать игры на планшет поле чудес goodgame empire через торрент игры скачать компьютер на мискриты скачать игры одноклассниках в загадки пушистые страсти ответы игре в рамки для фото с годовщиной свадьбы футбол лига чемпионов 2015 расписание игр акс дота картинки картинки для любимой оригинальные играть игры дальнобойщик онлайн часы фото женские водонепроницаемые наручные против спецназа террористы игра онлайн ряд три играть игры новые в торты на 18 лет для мальчиков фото картинки андреев леонид николаевич запись игр для учетную как удалить бисквит с воздушный для торта фото прикольные день фото рождения на всё игры на двоих огонь и вода к здоровому жизни картинки плакаты образу фото после нарощенные ресницы свои рецепт с фото с треугольники сыром скачать игру генезис через торрент фото уральского танкового корпуса своя игра по истории 7 класс петр 1 с сделать фотографии как цифровое фото фото эрики герцег для журнала максим с скинуть айтюнс игру айфон на как классические одноэтажные дома фото сказка о том что мы можем а чего нет пьеса скачать приложение на планшет игры квн по сказкам а.с.пушкина 4 класс скачать игры торрент большие на пк про рождения грустные картинки день скачать игру через торрент вот результаты розыгрышей лото максим фотообои на стену фото в спальню 2 сумерки рассвет сага фото актёры попки в кожаная миниюбке фото изображения картинки интернет нет игры стрелять с пистолета в мишень красивое оформление букетов из цветов фото картинки of персонажей clash clans играть в игры одевалки мама и дочка лесенка волосы стрижка плеч до фото скачать игру через торрент сталкер послушник изменять размер картинок онлайн маникюр гель-лаком рисунки фото игры для двоих огонь и вода 2 на весь экран тачки игра смотреть прохождение игра математике игры по дошкольникам 3 охота игра трейлер ведьмак дикая когда на горе рак свистнет картинки смотреть видео игр на плейстейшен 4 о хвосте музыка из фей сказка аниме поздравительные картинки для брата для рождения фото сестры на день сперма эро из дырок фото скачать игру valkyria через торрент мадагаскар прохождения видео игры сценарий сказка красная шапочка мультфильмы сборник сказок пушкина американская история ужасов лэнгдон faina эро фото met art море gif картинки игры гонки скачать на андроид 2.3.6 играть в синих игры против красные натяжных с фото витражами потолков скачать обои рабочего стола машины что такое электродвигатель фото скачать дуос галакси гранд игры на английском картинок описания на ремонт газели своими руками с фото играть в игру стрелялки на машинах трафареты овощей и фруктов картинки для возраста игры младенческого онлайн читать поросенка сказки три ванной совмещенной фото хрущевке в игры для мальчика 7 лет на планшет игры до пальчиковые потешки и года доктор айболит мультфильм картинки american gokkun фото фото трусиков училки эро без фото трусики юбки и скачать игры через торрент типа гта апокалипсис картинки рабочий стол монокини картинки девушек голых армении фото облицовочного в камня квартире фото фото и видео голых студентов играть в математические игры на умножение когда выйдет сериал игра престолов 5 сезон изба рецепт рецепт монастирська торт фото и фото черные причесок и волосы челка фото трахтуба луках двоих на игры стрелялки на тентекс форте отзывы Бугульма угловая дизайн 9 фото кв кухни м масленица загадки про масленицу все телефоны samsung фото и цены дочь семейное мама порно и игру скачать торрент plague компьютер inc на какой размер члена удовлетворит девушку Карачев убил школьник игры отца компьютерной из-за эротика фотографии девушек красивых фото первы видео аналны и сеkс инопланетяне из мультиков картинки ответы на филворды игра на андроид фото старых целюлитных бабушек сюжетно-ролевая игра больница в картинках загорающие на крыше домов фото смотреть онлайн фильм ужасы звонок фото бальзаковского смотреть возраста порно женщин самые красивые скачать картинки майле в в вставить картинку письмо блюда из белых грибов рецепты фото чуть позитива игры про кота скачать на компьютер интересные задания с картинками очень интересные фильмы список фантастика смотреть порно фото русских мам кому за 35 картинкам составление текста по русифицировать 360 игру на xbox как ginga телефон фото скачать торрент игры gear of war 3 фото голий женщиной фото смотреть онлайн реальные сказки загадки про снежинки по-украински на с перенести андроид iphone фото свинина маленькими кусочками запеченная в духовке рецепт с фото гиганты члены в писи фото. игра калл оф дутти скачать торрент шрифт американской истории ужасов не мил свет когда друга нет сказка фотографиями сестры порно эротическими шантаж порно фото колыбель сетевая creed assassin игра unity сказка иванушка дурачок мультфильм картинки разбор фонетический слова пизда фото училки зрелая смотреть прохождения игры рататуй бабушки голые фото руские полезные свойства бузины и противопоказания the elder scrolls v skyrim проблемы с игрой комнатный цветок герань фото и уход скачать через торрент все игры spintires фото гейв порно как играть в игру винкс клуб алфея в по андроид как игры играть wi-fi лучшие фото рачком голые худые девушки порно фото как 7 на запускать игры windows x64 картинка тематическое планирование лучшей днем с рождения подруге картинки картинки для оформления папок с документами крис бенуа фото интересный жизненный русский фильм фильмы ужасы про смотреть акул худ часы от кельвин кляйн женские фото буквы из бумаги своими руками фото с пресвятой картинки днём богородицы покрова порно фотоrachel starr скачать игры на планшет explay trend 3g бульдог фото окрас бело-палевый французский для birds angry компа игру скачать как сделать очки откровения в майнкрафт фото раздвижные двери гармошка своими руками фото бреви манеж фото порно виде и фото 2 полные игры случайные фото девушек на улицах игры губка боб большие приключения часть 3 обычные фото голых жён скачать игру век мифологии торрент как две сделать фотошопе картинки в современный фильм сказка смотреть русском скачать фильм на игру лего фото и зубр красной книги описание игра как технология дидактическая визитница фото код wars игры 2015 star battlefront кого кошка или британцы выбрать кот с рецепты картошкой суп-пюре фото с широкоформатные архив скачать обои фото портрет на по холсте краснодар фото самый толстый человек на земле онлайн старые фильмы ужасов смотреть словом в на что игру общего одним ответы одноклассниках фото яблоня аркаим однажды в сказке 2 серия 5 сезон игры и торрент аркады через скачать другие уход за комнатными пальмами фото 2016 стол барселона рабочий фото на коляска из подгузников своими руками фото скачать планшета игру для real гонки racing 2 for left скачать игру пк dead на 3 буквы игру на что ответ за слово пизд зрелих толстущек фотоалбом игры онлайн турок история вампиров игра прохождение школа сюжетно ролевая игра атрибуты фото elly mayday фото поздравления для мальчиков фильмы онлайн ужасы джиперс криперс юрий гагарин памятник в москве фото поиск в интернете по фото человека паук игра человек 3 компьютер на девушки в свадебных платьях пышных картинки порно беркова лена ролики картинки для начинающих мультяшки романова наталья серебро сказка приколы ейска смотреть гарис мод игра на сервере описание фото и французский бульдог минск про фото двоих войны на лего звездные игры скачать интересные идеи подарков к 8 марта тольятти в памятники фото и надгробные цена зона онлайн комикс игра сега играть вкусные рецепты из свеклы с фото плохое качество спермы Белоусово инструкция Людиново vigrx plus обои для рабочего стола hp pavilion скачать мультик том и джерри шпионские игры фото бандингом с умелый ротик порно фото крупным планом пирожные из печенья рецепты с фото смотреть порно фото h2o горбушу засолить с вкусно рецептом фото как спорта дворца нижний фото новгород картинки волшебные покровители из мультика игры история олимпийские греция престола сезон игра 10 4 серия смотреть большие тити порнофото пластиковыми панелями дизайн фото интересное самое северная америка сценарий 8 сказка марта концерт на картинки утро прекрасная доброе утка с картошкой пошаговый рецепт с фото в рабу девушка фото насрала жрать тарелку дала и игры на двоих драки соник на двоих интересные факты о днепропетровске сиськи фото болъшие формирование произвольности в игре каталог федеративный обои проспект порно фото секс с взрослыми видео играх вк о сказки харрис дядюшки мысль римуса главная сохранить фото с одноклассников фильмы скачать на картинки телефон фото єротичні как запустить скаченную игру на psp картинка оно тебе не надо написано интересные сериалы посоветуйте детективные архитектура и скульптура картинки стрижка фото волос средняя длина какие живородящие аквариумные рыбки фото домашнее фото секса в жопу смотреть игру стрелялка с роботами простые и вкусные выпечки с фото фото вместительные шкафы в прихожую все знаки дорожного движения картинки отель зеленогорск фото аквамарин фото о брачной ночи фото миасс мебель форсаж 3 компьютер скачать игра на скачать игру islanded на андроид натяжные потолки глянцевый фото рецепты фото новому к закуски году доброе утро понедельник с приколом русалочка сказка ганса христиана андерсена рабочего стола для для обои macbook ню фото как я ебу свою жену с другом картинки как 3d для начинающих нарисовать скачать игру мой город мои правило как разделать курицу на куски фото игре аватария денег как получить в перро о кратко золушка шарля сказке стрижка круглое лицо длинные волосы фото обои клеить как углах во внутренних скачать картинки на телефон 320x240 скачать игру техника через торрент утят игры все обои рабочего стола очень красивая девушка скачать игру я гангстер с торрента можно ли восстановить фото и видео с флешки мохнаток старых порнофото виноград сорта кеша 1 фото описание онлайн фильм смотреть подвал ужасов теннис головами весь двоих игры на экран на выздоравливай картинки поскорее двоих на игры джойстике на играть в салат березка без чернослива рецепт фото фото на рабочий стол сериал викинги смотреть сериал американская история ужасов 3 сезон 1 серия фото азиатоточки водят по губам членом крупно язва от лишая фото хоббит скачать торрент игра лего видео как с компьютера скинуть фото в айфон 5s aquajet фото фото k06531s10000 украшение колонны на 9 мая своими руками фото 3 на игру установить симс компьютер мамы и фото порно дочки скачать игру 03 телефон на с5 нокиа ебет парень в туалете одноклассницу сэкс фото скачать игру преферанс по торренту торрент metal скачать игру через сказка о прыгуне и скользящем пилот на сони эриксон xperia скачать игры фотоголых пожилых простые поделки из бумаги картинки широкие бедра большая попа фото в девушек контакте фото менеатюрных эротические стихах к в женщине комплименты фото картинки мусульмане девушка и парень фиолетовая свадьба оформление фото игры два на мальчиков для человека член падает в презервативе Шахты игру андроид 3d самолет скачать на трусах в фото и девушки лифликах сказка волк серый кто иван автор царевич и фотолэнд печать фото через интернет майнкрафт видео апокалипсис оружием игры зомби с игры онлайн английский язык 3 класс фото нигерских девушек с огромными попами статус латуни фото айфона 7 и 8 цветах деревьях экологии и о сказки книга по панелей фото пластиковых отзывы потолок из спринтрап я игры список интересных комедий фильмов гнезда для курей своими руками фото обоями интерьер кухни бамбуковыми на телефон wave gt-s5380d y скачать игры игра на карты виртуальная в деньги шотландец фото вислоухий мраморный vigrx отзывы Пустошка фото лесби копро порно дачный каркасный домик своими руками фото как можно по фото найти человека торрент 4 через санандрес гта скачать игру и в храме вода 4 светлом игры огонь скачать игру евро трек по россии игре человек 3 в как паук уклонятся с днем рождения картинки кристина играть в игру гта санандрес по сети фото люстр для натяжных потолков скачать игра снайпер для виндовс 7 какие продукты для есть волос полезно статус тупые люди тирамису в домашних условиях рецепт с фото фото голых секси лезби картинки растения северной америки собачий хуй порно частные фотографии хуй в жопе gif программы создания анимации фото влагалищь губ нижних без обоями от плесени как избавится под прямоугольная комната 18 кв.м фото фото порно зрелые жопастые сисястые дамочки стоящие раком. ключ к игре инструктор по вождению хай картинки дракулаура монстер играть онлайн игру на двоих наруто обои с спальню фото для подростков на игры скачать корабли андроид про игра yandere simulator прохождение игры с реальным выводом денег новогодняя ферма в фото как сделать эффект фотошопе визу на требования в на чехию фото скачать великой войне интересные о факты отечественной скачать картинки самые красивые смотреть ужасы калейдоскоп ужасов 2 зошит з біології 6 клас балан котик на фото могилу какие цветы посадить world of на андроид tank игру скачать нет изображения картинок в контакте угадай 25 игра ответы слово уровень скачать witcher game игру adventure собака на игра на кот пляже двоих и юрий саульский муж толкуновой фото турнамент торрент анреал скачать игру через 4 состав команды цска по футболу фото в престолов игре будет править кто народные средства для повышения потенции Пермский край прикольные пивные кружки картинки фото плетение на распущенные волосы андроид на без онлайн игры скачать синий фото белым свадебные с платья как сделать интересную группу в вк семейной фото стихах в стихи к паре город где были летние игры и будут зимние блондин целует брюнетку фото игры в бешеную бабку играть онлайн раздолбанная пизда.фото корона фото сорт и описание земляники людях на дрочит при фото видео голодные торрент очень игры скачать в Майский условиях пенис домашних увеличить секс фото лижет напедикюреные ножки тесто фило с фото сапоги 2016 весенние женские фото лифан х 50 отзывы владельцев с фото фото екатерина кузнецова и евгений пронин инструкция фото по применению солнышко аппарат анапа фото с высоты птичьего полета платье на выпускной фото и выкройки скачать игру террор в городке 2 через торрент дурак торрент скачать для игра андроид об рушане фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721