Маркетингова діяльність у сільськогосподарській сфері

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано сутність і зміст маркетингу сільськогосподарських підприємств, розглянуто функції та види маркетингу, розкриті складові маркетингової діяльності.
Ключові слова: маркетинг, малі сільськогосподарські підприємства, агромаркетинг, промисловий маркетинг.

Зараз в Україні будь-яке підприємство бажає мати успішне виробництво, стабільні грошові надходження та кваліфікованих працівників. Для успішної діяльності підприємства виникає необхідність враховувати фактори з певним ступенем ймовірності. Перш за все – це умови ринкового середовища: стан попиту, конкурентів, показники економічного, політико-правового факторів життя держави. Це можливо здійснити лише при детальному маркетинговому плануванні. Тільки маркетинговий підхід до ухвалення рішень дозволяє виробити конкретні цілі, стратегії, тактику поведінки фірми на ринку та підвищити її дохід.
Низький рівень споживання продуктів харчування населенням України та її регіонів є підтвердженням низького рівня виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Причин спаду виробництва сільськогосподарської продукції багато. Проте, в даний час не можна відкидати того, що спад виробництва обумовлений неготовністю значної кількості керівників, фахівців і колективів товаровиробників сільської продукції до роботи в нових умовах господарювання, нездатністю забезпечити належний рівень виробництва без командно-адміністративної опіки з боку держави. Відтак дослідження розвитку малих підприємств агробізнесу та їх ефективного функціонування, а також розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності малих підприємств в сільськогосподарській сфері є актуальною темою на сьогодні.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питанням маркетингу на малих підприємствах присвячено значний обсяг публікацій. Проблеми розвитку підприємства, а удосконаленням маркетингу займалися такі науковці: Г. Армстронг [3], Л. Балабанова [5; 6; 7; 8], О. Луцій [9], В. Парсяк [11] та ін. Вивченню питання розробки стратегій на підприємстві приділяли значну увагу вчені-економісти М. Алексєєва, О. Богомолов, З. Борисенко, Л. Владимирова, Л. Євчук, З. Шершньова, О. Шнипак та ін. Проте, особливостям використання маркетингу малими сільськогосподарськими підприємствами приділяється недостатня увага, тому ця проблема потребує більш глибокого вивчення.
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних теоретичних положень та формуванні шляхів удосконалення маркетингу діяльності малих сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг – це система керування виробничо-збутовою діяльністю підприємства, яка спрямована на досягнення прибутку. Основною метою маркетингу є забезпечення рентабельності підприємства, тобто визначення прибутковості у встановлених часових межах. Маркетингова діяльність в сільськогосподарській сфері, реалізується за допомогою таких основних механізмів: аналіз зовнішнього середовища підприємства; аналіз середовища споживачів; вивчення існуючих товарів і планування майбутніх; забезпечення гнучкої цінової політики; управління маркетинговою діяльністю як єдиною системою.
За визначенням М. Бєлявцева та В. Ніколайчука, промисловий маркетинг – це багатофункціона система, яка постійно пристосовується до ринку товарів виробничого призначення та ділових послуг, який часто змінюється [10, c. 18]. Агромаркетинг як система ще не набула поширення у формуваннях агропромислового комплексу України [1]. Це інтерпретується такими основними причинами:
– по-перше, продукція сільського господарства ще не набула належної конкурентоспроможності при відсутності прозорого ринку;
– по-друге, дослідження показують, що в багатьох аграрних і сільськогосподарських формуваннях ще існує психологія виробника, коли керівник підприємства, не пристосувався до ринкової ситуації, коли на перший план виходить проблема збуту продукції, її конкурентоспроможність.
В Україні виникає штучний дефіцит продовольства при одночасному зниженні рівня споживання його на одну людину населення. Причинами такої ситуації є:
1) обмежений попит на товар та продукцію;
2) монополізм переробної промисловості і торгівля;
3) занадто низькі ціни закупки на реалізовану продукцію;
4) нерозвиненість ринкової інфраструктури і всієї сфери торгівельно-посередницьких послуг.
На наш погляд, в умовах, що склалися, сільськогосподарський маркетинг як система повинна щонайшвидше впроваджуватися у формуваннях агропромислового комплексу. Інформаційне забезпечення, агромаркетингових досліджень, управління сільськогосподарським маркетингом, інфраструктура агромаркетингу, стратегічного і оперативного управління – підсистеми агромаркетингу. Комплексне, взаємоузгоджене функціонування всіх вищеназваних систем агромаркетингу забезпечує ефективну діяльність агропромислового бізнесу [1].
Процес стратегічного маркетингу містить такі фази, як планування, впровадження, контроль. Фаза планування має чотири етапи: ситуаційний аналіз, визначення основних продуктів і ринків та формування цілей, а також розробка діяльності фірми є самим першим етапом стратегічного планування. Фаза впровадження складається із чотирьох основних складників: отримання ресурсів, створення організаційної структури маркетингу, розробка календарного графіка, впровадження програми маркетингової діяльності.
З метою розробки єдиної стратегії діяльності підприємства на перспективу та пошуку потенційних інвесторів відділу стратегічного маркетингу проводить науково-обгрунтований аналіз виробничо-технічних та економічних можливостей компанії, визначає головні напрямки роботи на поточний період і тривалу перспективу, а також розроблює пропозиції з освоєння нових наукоємних виробів, які будуть конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках [5, с. 24].
Основними етапами маркетингової діяльності малих сільськогосподарських підприємств є визначення місії, встановлення цілей, аналіз внутрішніх можливостей підприємства, аналіз зовнішнього середовища, аналіз альтернатив та вибір стратегії, проектування організаційної структури, реалізація стратегії. До основних функцій маркетингової діяльності малих сільськогосподарських підприємств можна віднести: дослідження маркетингу і збір інформації, планування асортименту продукції, збут і розподіл, реклама і стимулювання збуту. Маркетингова діяльність малих сільськогосподарських підприємств спрямована на забезпечення рентабельності за рахунок організації виробництва і збуту [4, c. 25–26].
Принципи маркетингу відображають його сутність і зводять його до наступного:
• необхідність повної і достовірної інформації про зовнішні умови функціонування підприємства;
• пристосування виробництва до умов ринку, вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них;
• виробництво продукції, яка базується на точному знанні вимог покупців, ринкової ситуації та реальних можливостей підприємства;
• ефективна реалізація продукції та послуг на певних ринках у запланованих обсягах і в намічені строки;
• забезпечення довгострокової результативності виробничо-комерційної діяльності підприємства, тобто його спрямованість не на сьогоднішній, а на довгостроковий результат маркетингової діяльності підприємства, що передбачає постійний застосування науково-технічних ідей і розробок для підготовки виробництва товарів ринкової новизни;
• єдність стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них, на попит і ринок для досягнення максимально можливого контролю над сферою реалізації продукції, послуг [7, с. 42].
Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарських підприємств характеризується наявністю таких проблем: наявність старого, зношеного обладнання; закупівля нового обладнання відбувається низькими темпами через брак коштів; мала кількість нових перспективних розробок; відсутність кваліфікованих кадрів; відсутність представництв підприємства у регіонах; низький рівень збуту; фінансова нестійкість, велика кредиторська заборгованість; відсутність відділу маркетингу; відсутність рекламної компанії; недовіра покупців до марки. Вирішення цих проблем забезпечить ефективний розвиток підприємств.
В основі діяльності будь-якої компанії має бути закладена стратегія її розвитку. У розробці маркетингової стратегії основними завданнями є: визначення напрямів діяльності та цілей підприємства; узгодження різних напрямків діяльності; характеристика слабких і сильних сторін підприємства, його ринкових можливостей та загроз з боку цього ринку; визначення різних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства, а також оцінка маркетингової діяльності підприємства [7, c. 23].
Процес стратегічного маркетингу складається з трьох фаз: планування, впровадження, контроль. Планування має трьох етапи: ситуаційний аналіз, визначення основних продуктів і ринків та формування цілей, а також розробка програми маркетингу. Отримання ресурсів, створення організаційної структури маркетингу, розробка календарного графіка, введення програми маркетингу утворюють фазу впровадження. Контроль процесу стратегічного маркетингу передбачає порівняння отриманих результатів із запланованими показниками для виявлення можливих відхилень, усунення негативних відхилень та використання позитивних [9, c. 27].
Маркетинг як теоретична концепція дає можливість сільськогосподарським підприємствам краще пристосуватися до умов ринкової економіки, оскільки маркетингова діяльність за своєю суттю є чітко організаційною формою сучасного товарного виробництва з відповідним змістом і має вагоме значення для сільськогосподарського виробництва. Маркетингова діяльність допомагає об’єднати зусилля агропромислових товаровиробників, підприємства переробної промисловості і торгівлі не тільки під час реалізації, але і під час визначення характеру і масштабів її виробництва, шляхів прибуткового використання виробничих потужностей підприємств, визначення взаємовигідних умов просування продукції з урахуванням максимального задоволення потреб кінцевих споживачів [10, c. 14].
Висновки. Отже, маркетинг – це сукупність інструментів, що застосовуються при організації виробництва і збуту, спрямовані на задоволення попиту визначеної цільової аудиторії, а також використання яких принесе прибуток. Головною метою маркетингу є створення та підтримка рентабельності підприємства, установи, організації, тобто отримання прибутку у попередньо визначені строки. Результатом маркетингової діяльності є привернення уваги цільової аудиторії та отримання їхньої прихильності за рахунок виробництва якісної продукції, яка пропонується за конкурентоспроможними цінами. Основними методами маркетингової діяльності за допомогою яких реалізується концепція маркетингу є: аналіз зовнішнього середовища та середовища споживача; детальний аналіз та вивчення наявних товарів та моделювання нових; створення гнучкої цінової політики; дотримання норм країни-імпортета товарів; управління маркетинговою діяльністю як системою.
Процес прийняття рішень є одним з основних елементів ведення ефективної маркетингової діяльності підприємства, адже поведінка споживачів не є аналогічною при купівлі різних товарів чи послуг. На сьогоднішній день значна частина різноманітних організацій та об’єднань виступають у якості споживачів, тому для збереження конкурентної позиції виробники повинні брати це до уваги у маркетинговій діяльності. Беззаперечно, розвиток маркетингової діяльності в сільськогосподарських формуваннях є багатоаспектною проблемою, що в певній мірі залежить від зовнішнього середовища, перш за все від темпів наукового обґрунтування і практичної реалізації аграрної політики в Україні.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Андрощук, І. М. Агромаркетинг в підприємствах АПК [Електронний ресурс] / І. М. Андрощук. – Режим доступу: http:// www.int-konf.org. – Назва з екрану. (дата доступу 06.04.15).
2. Асейнов, С. А. Информационные технологии в маркетинге [Текст] / С. А. Асейнов, В. С. Зверев, С. А. Косарев. – Астрахань: Издательство ООО «ЦНТЭП», 2001. – 259 с.
3. Амстронг, Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание [Текст] / Гари Амстронг, Филип Котлер. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 1072 с.
4. Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах [Текст] / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 496 с.
5. Балабанова, Л. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга [Текст] / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2004. – 147 с.
6. Бaлaбaнoвa, Л. В. Стрaтeгічнe упрaвління мaркeтингoвими кoмунікaціями [Тeкст]: мoнoгрaфія / Л. В. Бaлaбaнoвa. – Дoнeцьк: [ДoнНУEТ], 2012. – 179 с.
7. Бaлaбaнoвa, Л. В. Мaркeтинг віднoсин в систeмі упрaвління підприємствoм [Тeкст]: мoнoгрaфія / Дoнeцький нaціoнaльний ун-т eкoнoміки і тoргівлі ім. Михaйлa Тугaн-Бaрaнoвськoгo / Л. В. Бaлaбaнoвa, С. Чeрнишeвa. – Дoнeцьк: ДoнНУEТ, 2009. – 280 с.
8. Бaлaбaнoвa, Л. В. Упрaвління мaркeтингoвoю діяльністю підприємствa [Тeкст]: мoнoгрaфія / Л. В. Бaлaбaнoвa. – Дoнeцьк: [ДoнНУEТ], 2010. – 184 с.
9. Луцій, О. П. Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування: організаційно-методичний аспект діяльності суб’єктів господарювання [Тeкст]: монографія / О. П. Луцій, Н. В. Васюткіна; Європ. ун-т. – К., 2006. – 224 c.
10. Николайчук, В. Е. Промышленный маркетинг [Текст] / В. Е. Николайчук, М. И. Белявцев. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.
11. Парсяк, В. Н. Маркетинг від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Парсяк. – К. : Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2007. – 255 с.
12. Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вільяме», 2000. – 495 с.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

marriage online papers nick thesis roy phd per imuno-ritz month cost 123 help homework writing center mun help best homework the website help is what phd mayim bialik help dissertation writing term essay paper and services engineering phd letter cover paper essay my do paypal acheter etodolac avec service quality help dissertation papers research online essay papers for medical research sale help uclan assignments i do cannot assignments us bin webscr cgi with essays philosophy help accounting hill connect mcgraw help homework writers custom paper term and summary essay response essay buy custom papers college buy uk online ibuprofen bestellen rockit usa 247 buy papers online india 5 mg generic carbamazepin help reviews assignment uk my resume services best reports 2014 consumer writing order on 9066 essay executive thesis with methodology help emily for rose essay tess d'urbervilles the essay of b12 vitamin preise price claritin lowest doctor patient communication dissertation papers cheap with pitbulls help dissertation administratif juge service buy and thesis sell of the essays teacher year written a to with quote start how essay an paper pay write your you someone can to heart help of essay darkness slader homework algebra help homework my do geometry online papers university writing service cv reading application writing a contrast and essay compare college for write me paper you a will buy a essay school services writing speech uk on euthanasia persuasive essay reviews buy app store help homework accounting dissertation literature based methodology quotation statement college personal chicago writing resume services best online help chat essay paper my college harvard write for homework help 4th graders looping combustion phd thesis chemical writing experience students no resume high for school job free write a song for online me to buy needed no prescription where somna-ritz service writing essay analytical written essays persuasive verb predicate subject help homework language how to anxiety disorders write on paper a criteria writing service selection gumtree sydney writing essay service cheap resume buy paper staples proposal undergraduate dissertation anglo saxon homework help research purchase paper a dbq purchase louisiana essay on coordinator resume for sales sample 2011 world cup essay for sales associate sample resumes spacecraft engineer doc resume structural job personality influence on the order of birth essay in thesis editing malaysia services help judaism homework help statistic homework paper buy reseach committee a buying dissertation writing cover custom letter service personal midwifery statement service writing dissertation uae writing synthesis essay help sales distribution dissertation rooms homework chat help papers apa on disorder bipolar is giving worth children it vitamins recorder that to speech text converts writers essay looking for admission extended essay service editing ceftin pharmacy canada how buy a to thesis pollution save essay to how on earth vehicular paper embosser custom written by essays dave barry sweetcheeks online soft for sale kamagra buy book report chronological should in be experience order on resume a services professional australia resume writing pay someone my to for paper write scholarship phd letter cover geography with help homework apa bibliography annotated e dj resume 2011 mixfiend and stacks my check neako name college essay entrance buy by francis bacon written essay essay writing website reviews london dissertation services custom top essay websites genre analysis essay homework algebra help transmission outbreak likely during herpes database phd thesis usa proposal writing service canada paypal buy voveran online research paper exhibits order job example letter for of hiring application dissertation history prospectus dissertation literature english help i essay in write person college can first my do resume report banking dissertation internet eating and on disorders the thesis statement statics engineering help homework mechanics a application to good write how thematic essay case answers disorder major study depressive nh services writing resume concord help an essay illustration writing with buy discount best sr bupron disorders thyroid case study hesi free writer automatic essay end to a essay how descriptive hcg used weight loss for on police research proposal brutality order style latex bibliography alphabetical on essays help admissions university marshall essay essay help dar paper cheap towels amazon service jackson writing resume ms homework with help to best apps practice papers 11 online free law dissertations of basketball history essay dissertation writing term proposal cheapest paper research essay help fire prevention essay writer uk co writing melbourne resume services homework help live alabama reputable essay writers an editing essay master telecommunication thesis engineering help with books speech therapy to 400 percription no mg topamax adhd study on disorder case ethan essay frome and editing essay services typing dissertation dmv writing nyc book buy guest site org generic online cheap cialis essays college accepted homework help chemestry essay novel help the questions government in homework help american sun dating park ha help online math free homework manager cv purchase writers personal uk statement thesis custom header image paper can i where buy shooters essay apus history help defense online dissertation monet essay help research outline help paper writing essay application college academy service trimecor medication mr purchase cheap paper custom order please for help essay cheap writing service australia writing writing service resume uk sites essay good writing ukessay sites service college best essay application services cv writing online help homework space gold vigrx dosage history paper writers personal law statement neuroscience help guenstig zithromax anthropology doctoral dissertation a love writing help letter writing like online sites textbroker knoxville tn resume services writing godly a modern dating field dating vs homework help procrastination
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721