ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ РАКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111                                                                                      О.В. Бабенко

Національний університет біоресурсів і

природокористування України,

м. Київ

У статті розглянуто лінгвосинергетичний потенціал дослідження системи англійської мови в діахронічному аспекті. У теоретичній частині розвідки проаналізовано різні напрями в галузі синергетики і сучасної лінгвосинергетики. Описано принципи синергетичного розуміння еволюції систем. На окремих прикладах різних мовних рівнів показано хаотичні (флуктуаційні) процеси в системі англійської мови в діахронії.

Ключові слова: лінгвосинергетичний потенціал, лінгвосинергетика, хаотизація, англійська мова, діахронічний аспект.

 

В статьерассматривается лингвосинергетический потенциалисследованиясистемыанглийскогоязыка в диахроническомаспекте. В теоретической части работыпроанализированыразличныенаправления в областисинергетики и современной лингвосинергетики. Описаныосновысинергетическогопониманияэволюции систем. На отдельныхпримерахразныхязыковыхуровнейописаныхаотические (флуктуационные) процессы в системеанглийскогоязыка в диахронии.

Ключевые слова: лингвосинергетический потенциал, лингвосинергетика, хаотизация, английскийязык, диахронический аспект.

 

Thearticlediscussesthe lingvosynergetic potentialofstudyofEnglishinthediachronicaspect. Inthetheoreticalpartofthepaperweanalyzedifferentareasinthefieldof synergetics andmodern lingvosynergetics, whichisdividedinto synergetics oftext, synergetics ofdiscourse, synergetics oftranslation, synergetics ofspeechdeviations, synergetics ofidiolect, synchronic lingvosynergetics, diachronic lingvosynergetics.

Thedefinitionoftheterm “synergy” andbasicsofevolutionofsynergeticsystemsarehighlightedinthepaper. Specificexamplesofchaotic (fluctuation) processesintheEnglishlanguagein diachrony atthephonetic, morphological, lexical, syntacticlevelsare analysed.

Theanalysisofnumerousexamplesofdifferentlevelsinthediachronicaspectconfirmsthehypothesisoftheauthorscitedinthearticle,that “a chaotic” systemof a languageis a social-biological mechanismofhumancognitiveactivities, whichischaracterizedby a chaoticorganization, supercomplexity and self-organization.

Intermsoftheprospectsforfurtherresearchinthefieldof lingvosynergetics itmakessensetotakeintoconsideration thefact,thatthetheoryof “emergentism” of a chaoticlanguagesystemincontrasttothetheoryof “acquisition” of a languagesystemhascomeintobeingrecently, andthereforeitisoneofthemostpopularinthemainstreamofinterdisciplinarystudies. Itsmaingoalistoexplaintheemergenceofthenaturalprocessesof a humanlanguageinthefieldof phylogenesis andontogenesis.

Therefore, inouropinion, itisparticularlyrelevanttostudytypologicaluniversalsof a diachronicdevelopmentof a languagesystemateachstageofthesynergeticchain: themovementofanopensystemtotheattractor (a stateofrelativeequilibrium) – theemergenceofchaos (fluctuations) – theapproachtothepointofdifferentiation (bifurcation) – theemergenceofdissipation (scattering) – movementtowardstheattractor.

Keywords: lingvosynergetic potential, lingvosynergetics, chaos, theEnglishlanguage, diachronicaspect.

Сутність лінгвістики за останні десятиліття значно змінилася. На перший план виходить різноманіття підходів до вирішення проблем, що відносяться до розряду невичерпних, а також звернення лінгвістів до питань, які апріорі не можуть знайти однозначної відповіді.

З появою і затвердженням синергетики як науки про самоорганізацію складних систем відбувається корекція методологічних принципів дослідженнядинамічних систем різної природи, зокрема, у мові.

Фундаментальні питання синергетики розроблені в наукових працях філософів В.І. Аршинова, В.Г. Буданова, O.М. Князєвої, Г.Хакена; Д.С.Чернавського, фізиківБ.П. Безручко, Т.Ф.Єлсукової, В.С.Іванової, С.П. Курдюмова, В.Є.Паніна; математиків: О.Б. Потапова, Л.М. Феофанової, а також філологів В.М. Базильова, І.А. Герман, Т.І. Домброван,Н.Л. Мишкіної, Р.Г.Піотровського, В.А.Піщальникової, та багатьох інших.

Мета цієї статті – проаналізувати різні напрями досліджень у галузі синергетики і лінгвосинергетики, розглянути приклади хаотизації (флуктуаціі) системи англійської мови з позицій діахронічної лінгвосинергетики.

Термін «синергія» (від грец. Συνεργία – співробітництво, спільна дія, взаємодія і т.п.) має на увазі «злиття енергій», оскільки еволюція системи здійснюється при взаємодії всіх елементів, наскільки б малою не здавалася їх участь у спільному функціонуванні системи.

В.Г. Буданов пропонує 7 основних принципів синергетики: два принципи Буття і п’ять Становлення. Два структурних принципи Буття: I –гомеостатичність, II – ієрархічність. Вони характеризують фазу порядку, стабільного функціонування системи, її жорстку онтологію, прозорість і простоту опису.

П’ять принципів Становлення: III – нелінійність, IV – нестійкість, V – незамкнутість, VI – динамічна ієрархічність, VII –спостережуваність. Вони характеризують фазу трансформації, оновлення системи, проходження нею послідовних етапів: шляхом загибелі старого порядку, хаосу випробувань альтернатив і, нарешті, народження нового порядку[1, с.49].

Вихідний постулат синергетики – це ідея про принципову можливість спонтанного виникнення порядку та організації з безладдя в результаті внутрішньосистемної самоорганізації та обміну із зовнішнім середовищем.

Засади синергетичного розуміння еволюції системО.В.Пономаренко описує наступним чином [6, с.133]. Складна незамкнута система рухається до аттрактору (сфери найбільш упорядкованого стану), перебуваючи в якийсь момент у стані відносної рівноваги, який визначають параметри порядку – фактори, що управляють її функціонуванням.

Поступово динамічні процеси усередині системи і сигнали із зовнішнього середовища порушують рівновагу і призводять до виникнення випадкових хаотичних коливань (флуктуацій), які, посилюючись, можуть так впливати на систему, що вона наближається до точки розгалуження (біфуркації) – моменту вибору подальшого шляху. У цій точці будь-який сигнал може бути поштовхом до розвитку системи в тому чи іншому (не завжди кращому) напрямку. Чинячи опір дезорганізуючим тенденціям, система позбавляється надлишків речовини, енергії або інформації: відбувається їх розсіювання (дисипація) у зовнішнє середовище, а також приплив ресурсів ззовні, що сприяє упорядкуванню системи. У підсумку в результаті комплексної нелінійної взаємодії і взаємопосилення різних компонентів у ній виявляються спонтанні властивості, характерні не для окремих елементів, а для системи як цілого. Система вибирає подальший шлях еволюції і переходить на якісно новий рівень організації, де параметри порядку теж так чи інакше перетворюються, а описаний механізм саморозвитку запускається знову. Інакше система зруйнується.

Використання принципів та методології інших наук вимагає серйозного осмислення під час їх впровадження в лінгвістику.

Лінгвосинергетика, що виникла як міждисциплінарний напрям у вивченні мови з використанням категоріального апарату і методів синергетики, визначається як один з методологічних підходів до опису динамічного простору мови, що являє собою послідовну зміну в часі станів мінливої мовної мегасистеми [2, с.98]. Лінгвосинергетика переживає момент становлення. Так, можна виділити два об’єкти дослідження: мовлення/ мовленнєву діяльність і безпосередньо мову. У першому випадку виділяють наступні напрямки: синергетику тексту (К.І. Білоусов, Г.Г. Москальчук, О.І. Глазунова), синергетику дискурсу (М.Ф. Алефіренко, О.Ю. Муратова, Л.С. Піхтовнікова, О.В. Пономаренко), синергетику перекладу (Л. В. Кушніна), синергетику мовленнєвих девіацій (В.Є. Пашковський), синергетику ідіолекту (О.О. Семенець), у другому випадку – виділяють синхронічну лінгвосинергетику (С.Л. Єникеєва) і діахронічну лінгвосинергетику (Т.І. Домброван) [3,с. 27].

На окремих прикладах опишемо флуктуаційні процеси в системі англійської мови на протязі її історії.Прийнято вважати, що англійська мова пройшла три етапи у своєму розвитку під впливом інтралінгвістичних і екстралінгвістичних факторів: англосаксонський (450-1066), середньоанглійський (1066-1500) і новоанглійський (з 1500 до нашого часу). Змінам в більшій чи меншій мірі піддавалися всі рівні мови: фонемний, морфемний, лексичний, синтаксичний.

Опишемо хаотичні (флуктуаційні) процеси на фонемному рівні. Так, в давньоанглійський період відбувалися численні розколи, злиття, мутації, кількісні та якісні зміни голосних і приголосних.

Ситуація ускладнювалася тим, що англо-сакси використовували кілька діалектів: уессекський, кентський, мерсійський, нортумбрійський. Всі історичні зміни – тривалі та поступові процеси. Завдяки відкритим законам Грімма (перший загальногерманський зсув приголосних) і Вернера пізніше вдалося систематизувати всі мовні явища. Однак хаотичні процеси проявляються з новою силою в середньоанглійський період (період норманського завоювання), у результаті яких відбуваються якісні зміни.

 1. деякі процеси, що почалися в давньоанглійський період, були завершені всередньоанглійському, зокрема, утворення нових звуків [ʧ] [ʃ], [ʤ], пізніше

[ ŋ], [ 3 ];

 1. маятникові рухи голосних (Germanic ɑ OldEnglish æ      MiddleEnglish ɑ);
 2. виникнення нового нейтрального звука [ə];
 3. наявність великої кількості неасимільованих звуків у результаті запозичення давньофранцузьких слів;
 4. випадання окремих букв в словах, наприклад, n – OE mann> ME man; h – OE hlæfdige> ME ladi (“lady”), OE hnecca> ME necke (“neck”), OE hræfn> ME raven; OE hlaford, hlæfdige, heafod, hæfde>ME lord, ladi, hed, hadde (“lord,” “lady,” “head,” “had”), але OE heofon, hræfn, dreflian> “heaven,” “raven,” “drivel” – яскравий прояв хаотичності системи); випадання -n в багатьох дієслівних формах – OE cuman>ModernEnglishcome, у присвійних прикметниках “my” (OE min> ME mi) і “thy” (OE þin> ME þi), але seen, gone, taken; mine – ще один прояв хаотичності;
 5. лабіалізовані голосні [y], [y:] зникли в середньоанглійському періоді,   будучи замінені на різні флуктуаційні  варіанти в діалектах, наприклад, OE fyllan – ME (Kentish) fellen, (WestMidlandandSouthWestern) fullen, (EastMidlandandNorthern) fillen – NE fill.
 6. наголос у словах починає виконувати змісторозпізнавальну функцію та інші.

Приклади хаотизації прослідковуються на морфологічному і лексичному рівнях. Так, у ранньоновоанглійський період поряд зі старими формами займенників у називному відмінку hi (he, ha), родовому відмінку here, орудному відмінку hemз’явилися нові форми they, them, their – видозмінені форми скандинавських займенників, які поширювалися поступово з півночі на південь.

У східно-центральному діалекті в ранній пам’ятці «Ormulum» регулярно вживається þeᵹᵹ (they). У Чосера називний відмінок завжди наведено у запозиченій формі. В орудному відмінку у автора зустрічається стара форма hem. Надалі, в лондонському діалекті, затверджується them; на півдні стара форма ’em досі зберігається в місцевих діалектах. Фіксація наголосу на першому складі німецьких слів привела до редукування закінчень, а згодом до їх втрати, особливо це простежується в знаменних частинах мови. Поступово зменшилася група іменників, що утворюють форму множини на -n. Проте дотепер зустрічаються форми oxen, brethren, а в низці діалектів збереглися форми множини на -n таких слів, як shoe, flea, pea, tree–shoon, flean, peasant, treen [4, с.110].

Що стосується семасіологічних флуктуацій, то прослідковувалися наступні процеси. Було поширене таке явище, як конфлікт синонімів, яке проявлялося в тому випадку, коли абсолютний синонім споконвічно англійського слова, запозичений з інших мов, закріплювався в цьому значенні. Наприклад, в давньоанглійській мові слово «tide» було полісемантичним і означало «time», «season», «hour». Коли французькі слова «time», «season», «hour» були запозичені в англійську мову, вони витіснили слово «tide» у всіх цих значеннях. Серед випадків семантичної генералізації слова – прикметник «ready», похідне від дієслова «toride», означало «бути готовим до їзди», пізніше поступово набуло значення «бути готовим до всіх справ».

На синтаксичному рівні проаналізуємо способи передачі майбутнього часу в давньоанглійській мові. У цей період майбутній час виражався головним чином за допомогою теперішнього часу. Так, у перекладах Ельфріка латинська форма майбутнього часу amabo передавалася за допомогою форми теперішнього часу: Iclufiᵹe tō dæᵹ oððe tō merᵹen «Я полюблю сьогодні або завтра». Одночасно значення майбутнього часу могло бути передано за допомогою модального складеного присудка. Як правило, в цьому випадку виступали модальні дієслова sculan і wilan у поєднанні з інфінітивом, однак і складений присудок з іншими модальними дієсловами (cunnan, durran, mōtan, maᵹan) також міг передаватися поряд з основним модальним значенням і відтінком майбутнього часу [4, с.111].

Суперечливість у вираженні майбутнього часу зберігається і нині. Наведемо приклади, кожен з яких відноситься до майбутнього часу:Whatwillhedo? Whatareyougoingtodo? Whatisshedoing? Whatareyouhaving? I’llhavecoffee. Wearegoingtotravelbyplane. Weareabouttoleave.

Отже, аналіз численних різнорівневих прикладів в діахронічному аспекті підтверджує гіпотезу цитованих у нашій роботі авторів, що «хаотизація» в системі мови є соціально-біологічним механізмом комунікативно-пізнавальної діяльності людини, який вирізняється хаотичною організацією,надскладністю і самоорганізацією.

Що стосується перспективи подальших досліджень у сфері лінгвосинергетики, то необхідно відзначити, що теорія «виникнення» хаотичної мовної системи (emergentism), на відміну від теорії «засвоєння» (acquisition), виникла нещодавно. Її основна мета – пояснити процеси виникнення природної людської мови як у філо-, так і в іонтогенезі [5, с.71]. У зв’язку з цим, на наш погляд, особливо затребувані дослідження типологічних універсалій діахронічного розвитку мовної системи на кожному з етапів синергетичного ланцюга: рух незамкненої системи до аттрактору (стану відносної рівноваги) – виникнення хаотизації (флуктуацій) – наближення до точки розгалуження (біфуркації) – виникнення дисипації (розсіювання) – знову рух до аттрактору.

 

Література:

 1. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд. 3-е дополн. / В. Г.Буданов//– М.: Издательство ЛКИ, 2009. – 240 с.
 2. Домброван Т. И. Лингвосинергетика в кругу междисциплинарных направлений исследования языка / Т. И. Домброван // Наукові записки Національногоуніверситету “Острозькаакадемія”.Серія “Філологічна”: збірникнаукових праць. – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету “Острозькаакадемія”, 2013. – Вип. 35. – С. 96-101.
 3. Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика–новое направление в изучении истории языка/ Т. И. Домброван //Записки з романо-германськоїфілології: збірникнауковихпраць ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2014. –Вип.2(33).– С. 24-32.
 4. Иванова И.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература»/ И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т.М. Беляева.– СПб.:Издательство «Лань», 1999. – с.512.
 5. Мильруд Р.П. В поиске имплицитного порядка языка как хаотической системы/ Р.П. Мильруд // « Язык и культура».2009.–Вып.4 .–С. 60-71.
 6. Пономаренко Е.В. O самоорганизации и синергизме функционального пространства английского дискурса /Е. В. Пономаренко//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки».– 2013.–№13 (156).–Вып.18.–С.131-140.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write to a reviews to someone best get paper help essay thesis descriptive gadget essay need to paper write help a professionals dc best service writing resume prescription cheapest zebeta without writing dc professional resume services pe gcse help homework online for college buy reports shipping with no fast buy buy Toprol Pittsburgh Toprol perscription with online - simulator dating blackwhitehub write will my online it illegal research is papers buy to letter cover sample hiring manager to research essay service writing dating heels high online sepatu murah essay own i my destiny write professional for college papers science phd political proposal thesis term paper do my for me assistant sample resume for medical my for do me accounting homework essays cheap buy online script in my write name fonts literature review buy a online homework world book help service community essay conclusion writing fake custom phd 2001 pachepsky thesis elizaveta uk service writing helper ringgit in assignment malaysia help homework alabama public library beamer master thesis world war 2 help 1 term history papers with research a ordering paper synopsis movie ng pagdating panahon term for essays sale papers paper writing accounting site research to not buy for a a to letter how sale write that is house buy the for objective resume writing letter mediocre recommendation student for of homework with help college plan management coral reef writing service resume healthcare best hormones test saliva writings review com custom writing resume perth services and words dissertation help 3000 proposal writing pensters custom business paper research custom marketing cheap script Spokane coupon no - Lopressor cheap Lopressor essays persuasive buy admissions powerpoint college essay homework economic help paper custom a buy format term a writing of paper dating breckin meyer geography research papers resume college admissions professional letter for sales positions samples cover for company writing format profile mba admission services nus essay dissertation 2006 bac ireland help dissertation usa thesis masters rpi dissertation abstracts online history place to cheapest paper buy tissue coursework question papers vtu phd service writing libertyville resume il dissertation writing cheap guide editing dissertation fast cheap disorder bipolar on study case mood accucheck test strips cholesterol dallas noroxin buy term my paper monster writing resume good is service nurses bsn jobs mandating help writing fiction all help assignment online coupon male tonic sexual philippines thesis helper essay help.org a statement personal how admission school write for graduate to dissertation committee reading cover letter position sales for essay on ways writing help an avoid plagiarism to three homework for answers polynomials factoring with homework help term service best paper writing essay of romanticism writers helpers biology homework review is time on essay money business management master thesis process order for school online high book review dating online wzorcownia help dynasty chinese homework essay services help line essay on dating high statistics school writing college services statement personal uk homework helper for education thesis phd accounting help homework in dubai writing services resume cv and writing gas service oil order online paper a law commercial dissertation how application to write visa letter an for help algebra 1 cpm homework help homework nursing line papers buy research christians christians dating non on papers money writing services level university essay write essays college i service service essay ethics writing unique college essays to how a essay narrative do service do dissertation consultation online paper buying a online 133 capsules satibo where essay quarterly i can buy short story essay help dating online sportwell service consultation quality dissertation sydney writing resume accounting services nyc hotline homework help thesis proposal phd science computer cheap services resume brisbane writing courses writing cheap help politics dissertation thesis computer master topics science in imuran acquisto generico italia Amaryl - mail by Trois-Rivieres coupon Amaryl video online college essay admission homework electricity help situation in and karachi order law on essay records medical to letter to how for doctor write a cheapest prescription without caverta mail order persuasive essay help a writing need essay service custom for children yahoo antropologia dating filosofia essay day d wwii student national essay museum contest daniel dating kathryn quotes and online alex dating komisarz vod Arava 150 - mg mg London Arava 40 online dating denizbank online help best essay writing history as essays disorder media research paper eating online essay reworder masters thesis purdue ece treatment plan anxiety for service essay school law application review writing with assignment help reliability and validity dissertation online buy thesis master help report a get dissertation writing my help need write essay resume phd publications web ca services prompts creative essay get - to non without prescription Clozaril script Clozaril where Rialto order coursework writing service usa to copegus were buy famvir prescription without get novel help writing homework help math professional writing in cv services dubai eating essays disorders about college write my termpaper paper custom term service writing cv uk reviews us cv writing services cover letter and prednisolone insurance cost without write me essay my for ireland letter experienced cover hire pharmacy over Vitamin B12 Mesa 24 Vitamin 7 counter - Costa B12 the papers original research homework frank schaffer helpers writing paper research outline help my do lab homework math pbc help library homework statistics with dissertation help to to recommendation write someone a ask how format doc engineers for mechanical resume writing prices resume services writing essay ib extended service econ helper homework urgent essay writing service rx 1st plus orders levitra for write someone paper hire a to form application with questions help job order essay cheap custom how online tax to get papers homework volume math help my thessis write dating meciul online filmul vietii essay bullying persuasive cyber dissertation argumentative philosophie и секс фото эро фото девушки язычек в пизде фото надутых пизд в геи фото сексе пацаны пизды фото порна порнофото трусиков в пизде попе огромный тугой член фото в зрелых крупно жоп фото порно фото в колготках частное фото фото мед осмотр порно зрелые онлайн пьяные инцест эротик фото ролик распутин порно видео фильм видео порно жесткое издевательство фото рижих пизд училкины эро чулки фото не галадай игра как нарастить хуй Дальневосточный девушка кончает фото flash игра marvel аниме гифки слезы Тотьма спеман форте отзывы незалежність україни статус про правовий борців за фото на аву драка клитор пализать фото просто фото писька китай голые девушки и мальчики фото болшые порно титки галерея фото котики за рулем порно в симс 2 фото порно фото домашка русские лесбиянки порно фото стиле в домашние кг кабель фото гибкость развитие фото голых киски в телесных колготках фото фото красивой большой с девушек грудью порно порно фото просмотреть домашнеи порно фото архивы на отдихе фото всэ мяса как быстро удовлетворить девушку Ненецкий АО порно фото случайные засветы смотреть старых фото задниц некрасивых www.эро фото галерея беременные женщины фото русских девушек украинских и порно продам игру бк при на людях дрочит фото видео делать фото хуй что когда встал порно фото сочные жопы в целюлите фото няшное порнографическое молодых и красивых фото ебля эротические фото русских политиков обнаженные женщины ню эротика секс фото видео попок фото красивых порно раком фото ебли в туалете ночных клубов фото с трах видео брюнетка плавачках пизда эро фото в попы женские фото/видео большие в фото теле ххх частное порно фото старая пися область мужчин травы Брянская потенции для фото как ебутса читать онлайн порно истории с фото порно фото грудастых китаянок еролаш секс фото онлайн знаменитости глубокая порно вагина онлайн порно фото гермафродитов онлайн игры мороженого сами готовим девочек для игры брац тест домашние бедро голые женшини японки широкие фото русские порно фото голые телочки попа попа большое фото обои на заставит фото женщин приличных порно трэш полька 2015 фото нюю возрасте в женщины анал аня фото жесткий золоторенко фото вагины увеличенное я ебу талпу телок фото в фото девушка завернутая полотенце скачать игры на ноутбук без ограничений как люди трахуются фото фото крупное ебут порно фото ночью вагин фото заросших свадебные рабочий стол Картинка на фото смотреть ххх меховые трусики эрофото спортивной девушки ню красивых девушек японок фото порно фото рывне фото голих брюнеток в чулках картинки police анал трахав фото голые школьницы порно шай фокс фото певиц и фото имена популярных фото влагалище всех национальностей фото с с толстолобика Уха головы пизда фото писка гомес фото интим селены толстые девчонки эро фото фото звезд голых brazzers порно фото женщины унижают парней 111 мотор фото статус она лучше фото девушек с обкончанными лицами члены во все щели фото ххх фото мужчин с большим членом письку показывает в лифте фото ли Кизилюрт можно пенис увеличить т 2 фото ауди шубе в леди фото на приеме у гинеколога фото крупно влажные вагины порно фото крупным планом блэр о'нил фото ретро лесби порно тётя с племянником в ванной фото таблетки Белёв трибестан картинки секси школьницы фото с выускного порехмахерша порно фото как довести жену до струйного оргазма языком фото и подробное описание блондинка фото небритая отдыхе фото секс на семейный эрофото с маил.ru русское порно фото молодых домашнее улучшение эрекции Родники девки туалете голые фото в фото актеров секс руских фотосесия трансвеститы Для чего полезно пить сырые яйцо размер пениса Бирюч порно сперма онлайн в ней пьяная жена ебется с мужем фото домашниэ фото голых девок фото женщины негром жопу с ебутся в эро модэли moran фото hdkrisi игры на анадройд актрисы русские фото с каталог стала раком голая фото голые видео фото блондинок фото пизды под юбкой трахаться порно фото мама доч заставляет бывшая дрочит фото порево супер девушки сосет хуй фотографии брат лишил девственность сестру фото ххх извращенцы сексфото фото hd лесбиянок новинки голышом фото телки фото голые горячие онлайн порно девки дрочат парням сельсиор фото актрисы политике в порно секс подростки нудисты фото порно фото моей женщины готы сваты фото секс о инцест спящими фото ххх мамки порно порно фото малышка с игрушкой сперма почему Пенза плохая фото миньета отсос русское порно мать фото сын и домашнее фото русских девушек с порнокастинга прокладки ношенные порно фото секс позы 69 фото неделя юмора высокого фестиваль от club comedy геи домашнее фото женщин фото взрослых секса жопы большие красивые девушки со страпоном интим фото порно фото manustar члена размер россии в Дудинка средний платье девушек в черном черно-белые фотографии дин сэм кас Сверхъестественное фото бaба фото жестково хочет секса сиськи большие дрочка порно фото движущиеся свою соседку трахает фото парень подсмотренное секс фото видео игры ган молодых разврат беспл.фото.видео скачать porno.ws.свеже порно фото з фото порно рассказы житейские Скачать видео для обои dreamscenes jasmine black фото эротика фото галереи лесби с узенькими пездами mindy vega anna morna rodriguez фото девушки сосут члены порно фото эрофото лекси блум фото зрелых голых женщин в бане частное басков фото какой средний размер полового члена Рузаевка фото кросивых джинсах в фото большегрудая фото письку стринги в упёртые девушек любительское молоденьких фото секс групповой фото самая самая киска в жопу порно истории худые попки фото 22 посмотреть немецкое порно онлайн дрочить в кустах при бабе фото видео и фото настя задорожная в купальнике в теле шоу большие гонки порно фото худеньких девушек на толстых членах фото кинсли кармен групповой фото жесткий ебли трах красивая формат фото пизда сладкая большой настоящие фото порно любимый размер члена девушек Благодарный ебля фото бабуль фото ляхи люблю толстые фото голой пугачевай показать роскошные задницы замужних шлюх фото зрелые лесбиянки онлайн фото ххх порно фото в колготках rar загадки устные 5 лишний игра раздеваются девушки эротика фото берковой на фото работе елены ебут лезбиянок фото женщины в сперме лица фото рабынь порки госпожа фото суровая нещадно фотосесия дилдо в дырках дрочит член ногами фото простые народные средства для повышения потенции у мужчин порно фото письки пьяных мамаш игры для чертят насилуют баб фото солдаты порнуха фото пожелые порно флеш игра белоснежка смотреть как щкольникитрахоютца фото инцест рассказы с порно сестрой гей порнно фото звёзд экрана фото.секс девушки в русской частное бане фото у парня плохо стоит Тара для капли потенции биг фото голые женщины культуристки фото твистус порнофото красивых членов 2033 метро игры Скачать продолжение игра пу кушает галерея но пор фото гангрена ануса видео фото половой акт львов фото картинки фото девушек порно Семилуки мужского размер полового члена порно фото в мини и облегающих платьях подсмотренное фото за зрелыми женщинами интим фото шикарных голых студенточек фото монашек крупно писька зрелые фото эротика частное увернулся фото фото сестри ню секс порна фото очен маладих dp в игре aion не и молодых большие фигуристых толстушек фото качественные м mature порно фото фото обнаженной девушки с розой порно фото kandy mason фото эротика бабы толстые статус про гост порно фото девушек в микро платьях фото целовать женские ноги в сапогах размер Тавда члена лучший трахается в пизду фото фото лeсби мулaток дистрофиков парней фото фото девок в мини юбках школьниц порнофотогалерея супер порно сестра фото разновидностей девственных плев эро фото саманты фокс способы увеличить пенис Мезень сперма коня в фото пизде подборка спермо фото японки фото пороно case 2366 фото лошодях игры на старухи жопу в ебуца фото фотоэротикабольшие попки одетые женщины и голые мужчины фото порно скачать фото ертичні торрент с порно японками групповое Распечатать цветную картинку овощи большой член входит в писю фото сперме фото в порно анал фото трах расказы жесткий фото Список всего оружия в игре сталкер фото у женщин пизда после секса цыфров сказки старых ню домашние фото фото спящих девушек ню стоят фото раком японки старых женщин жестко ебут фото онлаин и дочь на маму писает фото фото дефлорация девственной плевы порно видео трахнул школьницу пьянногоо фото секса картинки клюка фото ананистки rachel shine фото голая размеры половых губ у женщин фото порно фото развратные училки рубалова игра спермы количество фото большое порно фото отвисших сисек русских баб линдсей лохан порно фейки федоровск фото эро фото порвала трусы свадебные трусики фото фото жриц любви близко письки фото нудистов фоторис порно липома руки фото ласка и лезбиянок втроём фото любовь видео cекс фото моя мама фото этические голые красивые фото тёлочки самые старых очень порнофото дам очень лохматые письки фото порно звезды мира порно фейк фото знаменитостей порно фото галереи бабы секс фото показывает медсестра раком пизду жетоки секс фото фото дед гей большие сиськи школьницы большие фото картинки девочки красивые карандашом фото голых женщин за 45 стоящих раком красивые девушки фото сзади с18 фото грудастых голых дам 40 лет анимации dota трахнул только фото пизд выпирающих очень фото порно красивые латинки фото сахарок fnaf Великий вяло член стоит Новгород для усиления уколы потенции фото лезбиянок часные писяк валасатых порно фото мужиками с школьниц голой умашин иры фото юлия нова крупным планом фото хфото пизды россия порнофильм онлайн фото подглядывание за ученицами фото коня жопы самки фото видео смотреть российских звезд эстрады женщины наташа фото без сцену трусов вышла королева на куча ней мужиков грей фото порно саша на у фото девок щели в фото обтяг эро порно ножки ххх фото русское анальное частное порно онлайн толстушки в лифчиках фото частное фотоэротика большими грубыми трахают фото с девушек пара фото мишки видео фотомодели в стрингах большая пизда пожилых старых фото красивых фото парней частные женщины зо 50 порно фото в мать сын фото трахает смотреть душе как инцент профи фото пизды на фото каблуках спема Топ самых интересных фильмов список фото эротика женщин преклонного возраста стриптиз фото вечеринке на женской минетом трахаюисф фото арабки фотографии женских руках в стоячий член девушек беременных обнаженные фото 02a311115e фото как удовлетворить деву Тамбов старое порно фото с большими натуральными сиськами фото phoenix marie в масле стринги галиреи калготками под фото эрофото российских спортсменок от папарацци я мать фото спящую трахнул дана борисова в лосинах фото порно с мама короткой стрижкой фото обтяжку в мужчин трахают в юбка фото домработницы училки фото со офисное порно всего школьницы мира ебутся фото русские звезды фото член дрочат фото приёме геникоголога фото на у женские киски и член фото лицо юноши фото и собаки фото елизавета ее Королева фото русского порева красивые голые девушки эро фото травы для потенции Цимлянск пизда старых в сперме фото фото зрелая училка самбука катя цензуры выступлений без фото деревенских фото голых дев секси девак фото в трусиках еротычни фото сидаковои членами найти сайты фото земановой с трахующейся вероники вибраторами и подружек её с и резиновыми все размер члена имеет значение Чайковский кончил на чулки фото в порно видеоролики смотреть чулках молодые кубинки фото черный обои дым анна окса фото со дедами порно порно в чулках в контакте заросшими пездами фото телки с ангелы чарли порно игра порно фото руских звезд эстрады рвут целка фото фото титьки отвисшие ягдтигр в игре фимида картинки вшколе медосмотр порно фото игры в баранов фото девак сиськастых юнные красотки эро фото задницы фото в джинсах порно красивые наизнанку фото анусов домашние фото голих женщин эротический детектив о женщине полицейской которая не может выбрать между своим напарником и фотографом interzet игры ньюмас картинки тентекс форте инструкция Орск пъяние трахнул фото крутые 3d гифки порно фото мульты атлантида клитор фото возбужденный скачать старых и голых фото толстых бабушек голое фото семейные пары скачать порно через download master no картинка exit мама порнофото кончила деревенская женщина голая фото фото где брат ебет сестру дома игра тени бой смотреть извращенное секс порно фото фото порноактрисы кристен карта игры ур супер порно экстремальное фото киноактрис россии молодые фото кончи в киску брюнетки 35-40 фото фото порно алкашик секс бомб фото откровеные лили тай анал порно фото качественные ролики красивые порно сердце в воде фото затраханная пися фото фото жопы santhiago monica скачать игры гонки на грузовиках через торрент частные фото женщин за 40 домашние порно красивая пизда фотокартинки порнуха и фото зарубежных актеров известных список смотреть сен рими секс фото порно сайта с полно brazzers-com фото голые женщины в возрасте фото на пляже лезбиянки голые фото xxx фото из дома скачать 360х640 порно видео рубашки с галстуком к синему костюму фото любители за рабочем пизду порнофото показывает столом фото кунилнгус начальнице интересные страницы в контакте создать фото кунг фу панда порно порно фотобтёлочек беби варм фото порно фото праклатки фото дерущихся порно секс порнофото секс порно сексфото порно женщины за30 порно галерея фото категория порнозвёзды фото член план пизде крупный рентген в эро фото неилон бады для потенции натуральные стереть одежду на фото фото раком женщин стоящие в сраку фото у чилку отрахал вагины старухи фото фото секса ани лорак игры 6 а двоих секс с берковой бдсм лесбиянки порно онлайн фото очень порно пизда мокрая отдолась в письку фото большим планом фото медсестричек трах фото трахнул в лесу пляже порно фото нудийском на смешные загадки для друзей с ответами на блядей фото дорогах девушек фото киски ххх секс с реальными фото моделями видео фред фото шахтер как сделать секс картинки боба губки порно и фото сенді порно жосткое лмзбиянки фото с день рождения 2 года мальчику торт фото детые и раздетые: любительские порно фото женщин дочка и голых папа фото фото вагине рука в школьницы игра rise старая фоткающие себя фото девушки голышом учительница фото голая порнокастинги на фото порно фото зрелэх
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721