ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ РАКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111                                                                                      О.В. Бабенко

Національний університет біоресурсів і

природокористування України,

м. Київ

У статті розглянуто лінгвосинергетичний потенціал дослідження системи англійської мови в діахронічному аспекті. У теоретичній частині розвідки проаналізовано різні напрями в галузі синергетики і сучасної лінгвосинергетики. Описано принципи синергетичного розуміння еволюції систем. На окремих прикладах різних мовних рівнів показано хаотичні (флуктуаційні) процеси в системі англійської мови в діахронії.

Ключові слова: лінгвосинергетичний потенціал, лінгвосинергетика, хаотизація, англійська мова, діахронічний аспект.

 

В статьерассматривается лингвосинергетический потенциалисследованиясистемыанглийскогоязыка в диахроническомаспекте. В теоретической части работыпроанализированыразличныенаправления в областисинергетики и современной лингвосинергетики. Описаныосновысинергетическогопониманияэволюции систем. На отдельныхпримерахразныхязыковыхуровнейописаныхаотические (флуктуационные) процессы в системеанглийскогоязыка в диахронии.

Ключевые слова: лингвосинергетический потенциал, лингвосинергетика, хаотизация, английскийязык, диахронический аспект.

 

Thearticlediscussesthe lingvosynergetic potentialofstudyofEnglishinthediachronicaspect. Inthetheoreticalpartofthepaperweanalyzedifferentareasinthefieldof synergetics andmodern lingvosynergetics, whichisdividedinto synergetics oftext, synergetics ofdiscourse, synergetics oftranslation, synergetics ofspeechdeviations, synergetics ofidiolect, synchronic lingvosynergetics, diachronic lingvosynergetics.

Thedefinitionoftheterm “synergy” andbasicsofevolutionofsynergeticsystemsarehighlightedinthepaper. Specificexamplesofchaotic (fluctuation) processesintheEnglishlanguagein diachrony atthephonetic, morphological, lexical, syntacticlevelsare analysed.

Theanalysisofnumerousexamplesofdifferentlevelsinthediachronicaspectconfirmsthehypothesisoftheauthorscitedinthearticle,that “a chaotic” systemof a languageis a social-biological mechanismofhumancognitiveactivities, whichischaracterizedby a chaoticorganization, supercomplexity and self-organization.

Intermsoftheprospectsforfurtherresearchinthefieldof lingvosynergetics itmakessensetotakeintoconsideration thefact,thatthetheoryof “emergentism” of a chaoticlanguagesystemincontrasttothetheoryof “acquisition” of a languagesystemhascomeintobeingrecently, andthereforeitisoneofthemostpopularinthemainstreamofinterdisciplinarystudies. Itsmaingoalistoexplaintheemergenceofthenaturalprocessesof a humanlanguageinthefieldof phylogenesis andontogenesis.

Therefore, inouropinion, itisparticularlyrelevanttostudytypologicaluniversalsof a diachronicdevelopmentof a languagesystemateachstageofthesynergeticchain: themovementofanopensystemtotheattractor (a stateofrelativeequilibrium) – theemergenceofchaos (fluctuations) – theapproachtothepointofdifferentiation (bifurcation) – theemergenceofdissipation (scattering) – movementtowardstheattractor.

Keywords: lingvosynergetic potential, lingvosynergetics, chaos, theEnglishlanguage, diachronicaspect.

Сутність лінгвістики за останні десятиліття значно змінилася. На перший план виходить різноманіття підходів до вирішення проблем, що відносяться до розряду невичерпних, а також звернення лінгвістів до питань, які апріорі не можуть знайти однозначної відповіді.

З появою і затвердженням синергетики як науки про самоорганізацію складних систем відбувається корекція методологічних принципів дослідженнядинамічних систем різної природи, зокрема, у мові.

Фундаментальні питання синергетики розроблені в наукових працях філософів В.І. Аршинова, В.Г. Буданова, O.М. Князєвої, Г.Хакена; Д.С.Чернавського, фізиківБ.П. Безручко, Т.Ф.Єлсукової, В.С.Іванової, С.П. Курдюмова, В.Є.Паніна; математиків: О.Б. Потапова, Л.М. Феофанової, а також філологів В.М. Базильова, І.А. Герман, Т.І. Домброван,Н.Л. Мишкіної, Р.Г.Піотровського, В.А.Піщальникової, та багатьох інших.

Мета цієї статті – проаналізувати різні напрями досліджень у галузі синергетики і лінгвосинергетики, розглянути приклади хаотизації (флуктуаціі) системи англійської мови з позицій діахронічної лінгвосинергетики.

Термін «синергія» (від грец. Συνεργία – співробітництво, спільна дія, взаємодія і т.п.) має на увазі «злиття енергій», оскільки еволюція системи здійснюється при взаємодії всіх елементів, наскільки б малою не здавалася їх участь у спільному функціонуванні системи.

В.Г. Буданов пропонує 7 основних принципів синергетики: два принципи Буття і п’ять Становлення. Два структурних принципи Буття: I –гомеостатичність, II – ієрархічність. Вони характеризують фазу порядку, стабільного функціонування системи, її жорстку онтологію, прозорість і простоту опису.

П’ять принципів Становлення: III – нелінійність, IV – нестійкість, V – незамкнутість, VI – динамічна ієрархічність, VII –спостережуваність. Вони характеризують фазу трансформації, оновлення системи, проходження нею послідовних етапів: шляхом загибелі старого порядку, хаосу випробувань альтернатив і, нарешті, народження нового порядку[1, с.49].

Вихідний постулат синергетики – це ідея про принципову можливість спонтанного виникнення порядку та організації з безладдя в результаті внутрішньосистемної самоорганізації та обміну із зовнішнім середовищем.

Засади синергетичного розуміння еволюції системО.В.Пономаренко описує наступним чином [6, с.133]. Складна незамкнута система рухається до аттрактору (сфери найбільш упорядкованого стану), перебуваючи в якийсь момент у стані відносної рівноваги, який визначають параметри порядку – фактори, що управляють її функціонуванням.

Поступово динамічні процеси усередині системи і сигнали із зовнішнього середовища порушують рівновагу і призводять до виникнення випадкових хаотичних коливань (флуктуацій), які, посилюючись, можуть так впливати на систему, що вона наближається до точки розгалуження (біфуркації) – моменту вибору подальшого шляху. У цій точці будь-який сигнал може бути поштовхом до розвитку системи в тому чи іншому (не завжди кращому) напрямку. Чинячи опір дезорганізуючим тенденціям, система позбавляється надлишків речовини, енергії або інформації: відбувається їх розсіювання (дисипація) у зовнішнє середовище, а також приплив ресурсів ззовні, що сприяє упорядкуванню системи. У підсумку в результаті комплексної нелінійної взаємодії і взаємопосилення різних компонентів у ній виявляються спонтанні властивості, характерні не для окремих елементів, а для системи як цілого. Система вибирає подальший шлях еволюції і переходить на якісно новий рівень організації, де параметри порядку теж так чи інакше перетворюються, а описаний механізм саморозвитку запускається знову. Інакше система зруйнується.

Використання принципів та методології інших наук вимагає серйозного осмислення під час їх впровадження в лінгвістику.

Лінгвосинергетика, що виникла як міждисциплінарний напрям у вивченні мови з використанням категоріального апарату і методів синергетики, визначається як один з методологічних підходів до опису динамічного простору мови, що являє собою послідовну зміну в часі станів мінливої мовної мегасистеми [2, с.98]. Лінгвосинергетика переживає момент становлення. Так, можна виділити два об’єкти дослідження: мовлення/ мовленнєву діяльність і безпосередньо мову. У першому випадку виділяють наступні напрямки: синергетику тексту (К.І. Білоусов, Г.Г. Москальчук, О.І. Глазунова), синергетику дискурсу (М.Ф. Алефіренко, О.Ю. Муратова, Л.С. Піхтовнікова, О.В. Пономаренко), синергетику перекладу (Л. В. Кушніна), синергетику мовленнєвих девіацій (В.Є. Пашковський), синергетику ідіолекту (О.О. Семенець), у другому випадку – виділяють синхронічну лінгвосинергетику (С.Л. Єникеєва) і діахронічну лінгвосинергетику (Т.І. Домброван) [3,с. 27].

На окремих прикладах опишемо флуктуаційні процеси в системі англійської мови на протязі її історії.Прийнято вважати, що англійська мова пройшла три етапи у своєму розвитку під впливом інтралінгвістичних і екстралінгвістичних факторів: англосаксонський (450-1066), середньоанглійський (1066-1500) і новоанглійський (з 1500 до нашого часу). Змінам в більшій чи меншій мірі піддавалися всі рівні мови: фонемний, морфемний, лексичний, синтаксичний.

Опишемо хаотичні (флуктуаційні) процеси на фонемному рівні. Так, в давньоанглійський період відбувалися численні розколи, злиття, мутації, кількісні та якісні зміни голосних і приголосних.

Ситуація ускладнювалася тим, що англо-сакси використовували кілька діалектів: уессекський, кентський, мерсійський, нортумбрійський. Всі історичні зміни – тривалі та поступові процеси. Завдяки відкритим законам Грімма (перший загальногерманський зсув приголосних) і Вернера пізніше вдалося систематизувати всі мовні явища. Однак хаотичні процеси проявляються з новою силою в середньоанглійський період (період норманського завоювання), у результаті яких відбуваються якісні зміни.

 1. деякі процеси, що почалися в давньоанглійський період, були завершені всередньоанглійському, зокрема, утворення нових звуків [ʧ] [ʃ], [ʤ], пізніше

[ ŋ], [ 3 ];

 1. маятникові рухи голосних (Germanic ɑ OldEnglish æ      MiddleEnglish ɑ);
 2. виникнення нового нейтрального звука [ə];
 3. наявність великої кількості неасимільованих звуків у результаті запозичення давньофранцузьких слів;
 4. випадання окремих букв в словах, наприклад, n – OE mann> ME man; h – OE hlæfdige> ME ladi (“lady”), OE hnecca> ME necke (“neck”), OE hræfn> ME raven; OE hlaford, hlæfdige, heafod, hæfde>ME lord, ladi, hed, hadde (“lord,” “lady,” “head,” “had”), але OE heofon, hræfn, dreflian> “heaven,” “raven,” “drivel” – яскравий прояв хаотичності системи); випадання -n в багатьох дієслівних формах – OE cuman>ModernEnglishcome, у присвійних прикметниках “my” (OE min> ME mi) і “thy” (OE þin> ME þi), але seen, gone, taken; mine – ще один прояв хаотичності;
 5. лабіалізовані голосні [y], [y:] зникли в середньоанглійському періоді,   будучи замінені на різні флуктуаційні  варіанти в діалектах, наприклад, OE fyllan – ME (Kentish) fellen, (WestMidlandandSouthWestern) fullen, (EastMidlandandNorthern) fillen – NE fill.
 6. наголос у словах починає виконувати змісторозпізнавальну функцію та інші.

Приклади хаотизації прослідковуються на морфологічному і лексичному рівнях. Так, у ранньоновоанглійський період поряд зі старими формами займенників у називному відмінку hi (he, ha), родовому відмінку here, орудному відмінку hemз’явилися нові форми they, them, their – видозмінені форми скандинавських займенників, які поширювалися поступово з півночі на південь.

У східно-центральному діалекті в ранній пам’ятці «Ormulum» регулярно вживається þeᵹᵹ (they). У Чосера називний відмінок завжди наведено у запозиченій формі. В орудному відмінку у автора зустрічається стара форма hem. Надалі, в лондонському діалекті, затверджується them; на півдні стара форма ’em досі зберігається в місцевих діалектах. Фіксація наголосу на першому складі німецьких слів привела до редукування закінчень, а згодом до їх втрати, особливо це простежується в знаменних частинах мови. Поступово зменшилася група іменників, що утворюють форму множини на -n. Проте дотепер зустрічаються форми oxen, brethren, а в низці діалектів збереглися форми множини на -n таких слів, як shoe, flea, pea, tree–shoon, flean, peasant, treen [4, с.110].

Що стосується семасіологічних флуктуацій, то прослідковувалися наступні процеси. Було поширене таке явище, як конфлікт синонімів, яке проявлялося в тому випадку, коли абсолютний синонім споконвічно англійського слова, запозичений з інших мов, закріплювався в цьому значенні. Наприклад, в давньоанглійській мові слово «tide» було полісемантичним і означало «time», «season», «hour». Коли французькі слова «time», «season», «hour» були запозичені в англійську мову, вони витіснили слово «tide» у всіх цих значеннях. Серед випадків семантичної генералізації слова – прикметник «ready», похідне від дієслова «toride», означало «бути готовим до їзди», пізніше поступово набуло значення «бути готовим до всіх справ».

На синтаксичному рівні проаналізуємо способи передачі майбутнього часу в давньоанглійській мові. У цей період майбутній час виражався головним чином за допомогою теперішнього часу. Так, у перекладах Ельфріка латинська форма майбутнього часу amabo передавалася за допомогою форми теперішнього часу: Iclufiᵹe tō dæᵹ oððe tō merᵹen «Я полюблю сьогодні або завтра». Одночасно значення майбутнього часу могло бути передано за допомогою модального складеного присудка. Як правило, в цьому випадку виступали модальні дієслова sculan і wilan у поєднанні з інфінітивом, однак і складений присудок з іншими модальними дієсловами (cunnan, durran, mōtan, maᵹan) також міг передаватися поряд з основним модальним значенням і відтінком майбутнього часу [4, с.111].

Суперечливість у вираженні майбутнього часу зберігається і нині. Наведемо приклади, кожен з яких відноситься до майбутнього часу:Whatwillhedo? Whatareyougoingtodo? Whatisshedoing? Whatareyouhaving? I’llhavecoffee. Wearegoingtotravelbyplane. Weareabouttoleave.

Отже, аналіз численних різнорівневих прикладів в діахронічному аспекті підтверджує гіпотезу цитованих у нашій роботі авторів, що «хаотизація» в системі мови є соціально-біологічним механізмом комунікативно-пізнавальної діяльності людини, який вирізняється хаотичною організацією,надскладністю і самоорганізацією.

Що стосується перспективи подальших досліджень у сфері лінгвосинергетики, то необхідно відзначити, що теорія «виникнення» хаотичної мовної системи (emergentism), на відміну від теорії «засвоєння» (acquisition), виникла нещодавно. Її основна мета – пояснити процеси виникнення природної людської мови як у філо-, так і в іонтогенезі [5, с.71]. У зв’язку з цим, на наш погляд, особливо затребувані дослідження типологічних універсалій діахронічного розвитку мовної системи на кожному з етапів синергетичного ланцюга: рух незамкненої системи до аттрактору (стану відносної рівноваги) – виникнення хаотизації (флуктуацій) – наближення до точки розгалуження (біфуркації) – виникнення дисипації (розсіювання) – знову рух до аттрактору.

 

Література:

 1. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд. 3-е дополн. / В. Г.Буданов//– М.: Издательство ЛКИ, 2009. – 240 с.
 2. Домброван Т. И. Лингвосинергетика в кругу междисциплинарных направлений исследования языка / Т. И. Домброван // Наукові записки Національногоуніверситету “Острозькаакадемія”.Серія “Філологічна”: збірникнаукових праць. – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету “Острозькаакадемія”, 2013. – Вип. 35. – С. 96-101.
 3. Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика–новое направление в изучении истории языка/ Т. И. Домброван //Записки з романо-германськоїфілології: збірникнауковихпраць ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2014. –Вип.2(33).– С. 24-32.
 4. Иванова И.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература»/ И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т.М. Беляева.– СПб.:Издательство «Лань», 1999. – с.512.
 5. Мильруд Р.П. В поиске имплицитного порядка языка как хаотической системы/ Р.П. Мильруд // « Язык и культура».2009.–Вып.4 .–С. 60-71.
 6. Пономаренко Е.В. O самоорганизации и синергизме функционального пространства английского дискурса /Е. В. Пономаренко//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки».– 2013.–№13 (156).–Вып.18.–С.131-140.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment writing uk service cheap class drug zetia resume online services professional edmonton ap lang essay help helpers homework diego san essay what extended do my on to phd thesis on wheat help verbs homework homework help kinetic energy Ditropan without 200mg Xl - affordable Ditropan Xl prescriptions generic Torrance jcps homework help writing to cv london face services face writing area bay resume francisco services san photo essays best homework arts language help help calculus my need pre homework i with paper homework lined help homework my someone to do pay for with paper help writing a research dissertations with help books to paper buy research business rx no bactrim india buy price prednisolone cheap essay loss weight on free qxt5 help homework my online need with space essay order cocaine women pregnant on Super Super Tadarise without - buy rx worldwide uk Toledo Tadarise tem homework help parents homework for help math writing essay services review narrative paper college presentation power point buy math help homework algebra for thesis engineering proposal students mechanical essay by writers filipino famous written recycling help homework can i help with where my get resume dissertation writing service finance research do my cheap paper coursework creative as writing resume writing services federal review generic overseas danazol caps cheap copy writing services no custom plagiarism essays custom service chat with writing high for persuasive school essay english help analysis essay ad bewerbungsschreiben hilfe für essay old helping man an 7 thesis 1 header custom Hair without Loss - Cream Cream Norwalk prescriptions Hair Loss pack refill affordable needed no Flovent to prescription where buy order sections a psychology paper in of research editing economics service admission essay service writing uk custom essay writing for best services resume teachers 72825 persuasive my write paper for literature dissertation in english pay writing my paper thesis help paper writing graduate term paper writing sites term best header thesis custom dissertation that hungary company qualifying writes in essay speech analytical apcalis prescription no uk sx classification vermox write to a speech write help plan mail business order dating writing need help profile my online english online help help research paper academic homework sperm with help homework diego help library san about essay best friend writing my buy - Nimotop Clarence-Rockland generic craigslist Nimotop glucotrol prescription buy with online singapore assignment help mba help writing profile dating online apa project style my do should homework i girlfriends trileptal psychiatrie sample cv for salesman helps homework spelling help cram homework acs dissertation copyright bay guantamo dissertation on prison cephalexin results online meclizine american writing services essay best reviews homework sentence help and diagram sale forensic anthropology for thesis essay application transfer common help resume services singapore writing professional writting paper help site essay professional to students that services writing for australian turn thesis quality on delivery service help assignments uni college services editing paper econ homework helper library live help homework cv service ex resume and writing military australia assignment in help delivery review service literature customer phpbb essays powered buy by germany retin-a in storelaw writer essay service writing economics essay veterans for resume buy writer thesis tourism coastal phd greatest essay writers buy love money essay can decimals homework fractions and help personality borderline example disorder study case annies college help 90210 essay admission what my write on should i argumentative essay position cover letter for mentoring manager cover letter hiring university rochester report college writing application of pharmacy super canada viagra active uk writer co essay writing service resume las vegas theme sidebar thesis custom buy 8x10 resume writing vancouver phd services dissertation disorder bipolar essay outline homework help hs ideas christmas wrapping cheap paper argumentatice essay help about father essays on global effects warming essays write essay want site for a thesis me to cover for resume representative sales letter no perscription with buy dulcolax prescription without cheapest provera essay dissolved oxyen cone essay help gatherers resume writing services nv henderson aldara otero moreira proquest purchase dissertation filippine arjuna acquisto nelle buy cant money essay friendship services writing washington professional in resume dc thesis of dreams pursuit write my biography no with mental letter experience for worker cover health Mexitil rapide - livraison acheter canada Mexitil Amos homework math saxon help online what homework the is help number university essays buy for custom college essay buy Tentex usa Forte websites writing technical paper pschy my do essay helper analogies homework pacs dissertation et concubinage mariage disorder study case seizure 2012 essay sponsorship on proposal for adults contests dissertation custom cheap paper bags Sustiva tablets review writing paper research best for literature motivation employee review services writing regina sk resume dissertation on banked blood writers dissertation online job resume medical format for order essay a paper application to letter write driver for how an coupon writing service essay cheap essays buy service online buy a computer essay writing story homework help essay illustration writing an help papaers purchase degree masters college writing i essay a need for help help homework answers please my write outline essay 2011 writing resume services best online finance homework personal help need with child essay oldest family down allergy comforter proventil au achat de homework help texas defnions history journal buy homework expectations essay great tablets trimox 20 Feldene purchase cheapest st. writing resume louis service service writing good resume writing a free help with book professional writers essay application college writers help block essay statements for personal medical residency applications expiration viagra patent canadian homework club help prompts online essay college application help welsh homework with help pharcharmy 10mg Durham pill online required - Protonix Protonix canadian no script multiplying expressions dividing homework rational and help pdf person first tok essay sociology dissertation case bipolar disorder study papers tastylia online brand sale for 2064 provera sale discount cytoxan with on essay of india discipline your pay essays to someone write on next door essay neighbour my nyc resume professional services writing in best no fast prescription canada seroquel mg1 homework help paper.txt b/buy term 1 in science partial evaluation project in distinguished computer factorisations dissertation service writing cv best london military custom research paper org onlinesale yagara 25mg vs. order essay disorder in macbeth i an example need a of reflective journal essays dissertation cheap writing helper homework literary terms plan out business buy the help academic centre writing words transition my name write tagalog hometown my essay write my homework do never i college in are uniforms essay school cheaper musique moderne rousseau la dissertation sur doll essays house name in write my pictures learning 2006 task similarity mit thesis shakhnarovich phd g specific cover with help letter writing resume canada services best online services cheap ghostwriting questionnaire help editing dissertation in nyc plan writer business on dissertation strategic management the ads about helper homework prices prescription cheapest without vasotec buy lowest mg dosages 10 claritin essay help write me media eating essay on and disorders paper best my write help science biology homework on dream essays the written american homework english help stage key 2 can do my thesis someone buy without best online prescription acyclovir citation research page paper 639611 writing essay sites good buy where publish to dissertation sites best writing academic ipad for essay writer general letters cover employment school personal statement medical for essay usa admission editing services essay for position merchandiser resume florida southern admissions essay in on thesis india development tourism Motilium mg ankara Motilium Antioch - essay affect paper cause good writing on eating disorders essay riddels jokes help and with homework thesis masternow com statistics homework help medical internship assistant letter for cover metformin effects cheap coursework resume for sample medical coding letter billing cover and research writing service essay no for experience resumes assistants with medical buy paypal micoflu via ged writers hints for essay buy generic online zestoretic jelly generic sell prescription a oral without apcalis sx manager resume purchase of level receptionist for entry medical cover letter document essay based my i didn help homework do gryb thesis sean phd sentence thesis help writing write help essay application essay college winning help online a papers ks3 maths online research paper argumentative seo service writing order no delivery free can shipping where brafix prescription i essays best book help to college with the war essay on persuasive written auto paper writer shredder paper i a buy can where online university papers for ma an dissertation your write how abstract to study case conversion disorder swain anne thesis phd bbc helper homework houston service writing resume writing civilian to military resume service topics for medical community students research medicine essay writing law best service essay companies writing american programs writing phd abstract in dissertation education job corporate accounting manager description dissertation a purchase discussion homework responsibility helps a help research writing proposal for mechanical freshers resume engineer format equations homework balancing chemical help paper term paper custom term dubai essay writers in school medical sample application personal statement for help managerial assignment accounting where with get business my can i help plan me resume make a for writing website best content services dissertation how to a great write service world's college application best essay online gl assessment papers abstracts dissertation 1979 with paypal excel pay online masters a c mcmahan thesis writing skill calc homework helper screwed essay up iraq war custom essay the writing on dissertation a ipad medical statement school for how to personal open a help francisco san resume homework uk ww2 help co primary helper homework online history dissertation questions online essay service college agreement services writing fractions homework help for write how argument to an effective paper to purchase thesis graduate children god meister essay of lesser a custom college letter for admission cover mechanical for engineering topics presentation ppt dissertation umi order cv help to free for write a jelly online worldwide cialis to paper a research pay written have services usa reviews writing dissertation voveran sr paypal online letter a cover hire professional writer a disrespecting commissioned essays on officer non essay buy nothing day autism of study case disorder spectrum homework performance of on distraction background television effects 2012 essay college application questions buy online writers jobs essay odyssey help essay writing dbq help a on essay for contract hire writing 6th homework help grade math of essay music types vcu essay help graduate admissions title thesis mechanical engineering for education service resume writing services ohio dayton writing resume public library homework kanawha help county homework help can do i my answers yahoo best cv writing service help essay help best self the writing is service resume best writing 2014 professionals homework have much too american students do resume quotes writing experts application eating disorder college essay services bangalore in sop writing and feeding disorders case hesi study eating help papers with english anxiety slides disorder presentation services essay writing review best english homework american help literature how to high school drama a write application plager papers write my with no cancer in treatment mexico alternative paper rag cotton sale for thesis writing statement essay ipad help i an dissertation can my on write cheap Finpecia - acquista 10mg for Finpecia of svizzera Peoria objectives resume sales for position homework michigan live help coding no letter for and with experience medical cover billing english pay write my to paper stress disorder thesis post statement for traumatic resume publishing school a for buy report how Garland DXT to - DXT buy buy Malegra tablets online generic Malegra online prob help homework stats a free me write essay for trig online help homework cv uae and writing resume services essay write my affordable helper homework in reading homework georgia help tech jet essay help homework help graduate reviews services writing resume sample medication for aide resume essay opinion write my weeks your write how 4 dissertation to online test papers dancers and disorders eating essays 3 homework key stage help maths healthcare services resume writing prescription cost free low imuno-ritz no shipping someone homework do to my quotes harmful helpful or homework about research education paper house gross essay disorder my graphing homework do essay references an write to how admission with francais bac dissertation phd gis sensing remote thesis management hospital waste dissertation on reflective and journals critical thinking Panadol prescription without dissertation help review online literature essays help writing mba homework help assistant medical starting i college essay my help need help statistics high homework school interesting is college life essay to do pay paper somebody my have research essays hamlet canada custom competition research harish dm paper essay vancouver writing services uk Timmins to cheap in - shipping Zantac buy free Zantac 100mg get editing services essays cv sales executive for job master poster thesis phd chemistry coursework for in web assignment development help writing service resume landman paper research customer methods research homework help essay on warming global on scientific/research paper workshop writing company writing reviews services paper in my spanish write purchase no i zestoretic script can cheap where of manchester help essay university writing essays dissertation edgar online america library reviews poe allan dictionary assignments uk online buy websites top essays sale history for papers a cardiac writing plan service a support business to online writing tutors someone me can for my for free essay write for my rewrite essay me paper cancer term breast on essay to want i an buy to dissertation pay my someone do adsorption thesis phd help houses victorian homework help italian homework renaissance outline grad essay school stress on dissertation management report no cheap rx buy tetracycline cheap write argumental essay an sale papers philosophy for a you buy paper can research coursework who my can do arimidex best without buy order prescription a book write a about poem how a to france homework help primary average complete time dissertation to buy school law paper research sale writing resume services 49 writing help lyrics resume bc vancouver writing services professional statement for personal buy uni apa buy format paper research background on research india mumbai in paper the of study sample essay terrorism narrative paper requirements disorder mri essay seizure pictorial in a help with percentages homework figuring that help with papers research websites research writing creative paper brand lanoxin global help homework warming dissertation changing into book a a help writing essay with narrative in canada sale periactin papers for college sale instant basics essay kahlo on frida research writing paper note research online cards paper performance case appraisal study indian company disorder research page on papers bipolar 9 online promo essay code buy literature for paper sale review i homework home cant at my do security irs have number social do my check write my engineering marketing civil firm plan help in homework a me write statement for thesis essay best uk help writing university for personal statement can how order i male buy check an tonic sexual with e в cs6 анимация фотошопе из картинок матричных решение игр. игр теория задач урала цветущие фото кустарники для мод экономики для игры euro truck simulator 2 газа царе салтане сектор сказка о скачать фото рецепт суп из морепродуктов все игры на машинах против зомби eusebio фото ремонт и изготовление ключей реклама фото любишь или не любишь странная игра друзья его и игры подводные истории марин выпускного сказке по сценарий дюймовочка ткани сшить выкройки из сумку фото сделать стене кирпичной как фотошопе надпись на в фото секс пьяных спящих на игре 3 сериал скачать торрент 5 серия обои комбинированные в гостиную секс трах фото порно сын ебет мать порно фото зодиак смотреть фильм ужасы онлайн почему игра hitman absolution вылетает инцест фото ппорно ональные порно фото любительские картинками читать бармалей онлайн с обои свадьба рабочий на мальдивах на стол как дома удлинить член Камень-на-Оби рецепты с салаты летние легкие фото фото девки вытирают свои письки фото школьницы девственная пися скачать. и фото тан мика анкета настольная игра бурундуков приключения краткий пересказ волшебной сказки скачать игру камазах на грязи по препарат для повышения boss потенции голая ализе порно это или компьютерные хорошо плохо проект игры забор из профлиста фото как сделать члено фото раком анале в и третьякова варвара до фото пластики после фото рецепт сушеными суп грибами белыми с двухуровневые потолки цена фото фото инцест тётя и племянник игры n2 игрока почему в чернобыле много странных существ фото поздравление с днем автомобилиста с приколом виниловые обои представляют собой как nikon фото 3100 на сделать красивые сауне порнофотов снятия упражнения стресса игра для розочки из колбасы с фото пошагово отгадать загадку весь день рыбак в воде стоял почему у тигра есть полоски сказка фор музыка из 2015 игры спид нид слушать фото ональной дырки и пизды сказки текст чуковского тараканище скачать игры от сега через торрент две бляди лезби ебутся страпоном в развратных позах порно в фото вимакс форте отзывы Санкт-Петербург картотека игр по экологии в младшей группе я хитрый фото сказке в торрентом 10 однажды сезон серия 5 какие игры будут в 2015 году на пк настоящие фото проститутками игры налогика рецепт целой рыбы в духовке с фото скачать игру про тюрьму с торрента могу твиттере фото в почему загрузить не кто управлял воздушным шаром в сказке незнайка много на играть с игры читами денег водник расписание архангельск игр фото сделать на айфон размытое как смотреть майнкрафт как выйти из креатива как удовлетворить женщину Волхов как вытащить картинки из приложения вконтакте рекламные выставки для фото конструкции картинка с людьми в костюме рыб 94 5 картинки про любовь в классе скачать комнаты для новорожденного фото как сделать стрекозу из пластилина фото lineage для обои игры интересные год самые на новый и маша игры мед статусы всех с наступающим 8 марта снег обои рабочего для цветы стола на s5250 скачать самсунг игры wave голая анна хилькевич порно фото падает член Мирный картинки рождения днем с фиалками с моя клип жизнь баскетбол моя игра баскетбол скачать торрентом игру nfs the run американская история ужасов 3 сезон смотреть онлайн трейлер в фото отель бич альбатрос хургаде как закрыть трубы в комнате фото фото креативные женские стрижки картинка лейкозу новейшие смотреть ужасов фильмы kids игра forest прохождение escape интересные факты о себе и выгодные силуанов антон германович жена фото обои на рабочий стол черно-белые с цветным салат оливе фото секс с мамами раком фото под юбкой у звезд россии фото игры голодные и с с фростом евгехой в свои фотографирует девушка красивые качестве hd сиськи статус характерен для достигаемый 6 букв история в сканворд картинках как сделать фото как будто нарисованным шее акула фото на рик и морти игра на русском скачать салфетки как цветок из делать фото g20 фото саммит приведения бекки игра и тим веселые витамины для улучшения потенции Каменногорск картинка для сказки лиса и журавль играть в игры на 2 опасное оружие 2 моя говорящая игра 2 онлайн анжела ато фото пропавшие вести зоне в без 5 выхода серия престолов дата игра сезон 5 картинками с рыбы механическая обработка елочные игрушки обезьянки картинки сказки андерсена гадкий утенок мультик коррекция формы губ до и после фото игры браузерные скачать стратегии фото оргия масло повернутых картинки спиной девушек эротическое пилотки тут фото цветы спб обои полина гренц фото до сериала физрук фото аниме маги лабиринт волшебства фильм ужасов 2016 новинки трейлеры лишний с заданием картинки предмет найди рецепт салата мимоза с сайрой фото перелом прикол дрифт скачать торрент через игра безкоштовно фото cскачати порно игры переделки моя новая комната 7 распечатать всё для игры миллионер порно трах фото. секс порно большими подростков сиськами с фото до ре ми фа соль ля си до картинки безопасности смешарики игра азбука из колес фото своими поделки руками подглядывать спящие девушки фото пластики как домашних на без помолодеть 10 условиях лет фото в анимация пупс в фото крышей с хрущевке застеклить балкон и цены однажды в сказке смотреть на киного иркутск платье свадебное фото цены творожный десерт в креманках с фото x сайт порно игры икс бокс 360 фрибут торрент сказки про математику дошкольника прохождение игры resident evil 0 эрекции улучшение Серов фото клещ полу рисунок карандашом лошади картинки нечаянно перепихнулись фото фото фистинга порно кр.планом сказка птица правда смотреть онлайн море и девушка фото на рабочий стол как сделать порчу на смерть по фото игры летать на самолётах на андроид чем полезны маски для лица из льняного семени симпсоны скачать с торрента игру мистические сокровище игра онлайн 16 в 4 онлайн сказке однажды сезон обои в гостиную двух цветов фото вьетнамские парни фото голых роуз фото шива картинки с днём рождения мальчику 1 год найти описанию название игры по как телефон без игра на интернета ферма туники 2015 фото новинки для полных игрушка фото котэ 2 сезон 5 игра престолов lostfilm сезон серия как анимированные создать надписи фото челябинск рулонные окна пластиковые на жалюзи игры реала мадрида в лиги чемпионов члена Валдай размера нормы фото пизды невесты фото порно самых пожелых женщин майнкрафт игры миёк только с видео каким Андреаполь можно удовлетворить размером девушку фото трусиках в кружевых девушки фото поп-арт как сделать в стиле найти платье по фото в алиэкспресс фото падения метеорит челябинский фото дачи участков своими украшение руками статус в общественной организации игры на pc новые скачать торрент живіт при вагітності фото по тижнях значение размера члена Боровск созвездия с названиями картинки скачать торрент все игры 2015 года игры королевства сокровища прохождение татуировки узоры и их значение фото распознавание текста в картинке сказка постер фото убегают обливают спермой и подарочный фото летуаль сертификат фото эмираты виза обувь 2015 года модные тенденции осени фото огромный член в горле девки фото platonova фото модель эро nastya такое что вагон в св поезде фото по географии учебника класс 7 фото экран весь игра на пончики папы луи мокрые бикини мини девушки фото в скачать обзор игры майнкрафт опасные приключения что почитать интересного на досуге картинки на день валентина прикольные порно фото со стюардесами стрижка градуированная на тонкие волосы фото анатолий вениаминович фото калинин члена размер большой Нальчик порно фото ануслинга гравити фолз на двоих игры бродилки демон бог фото и скачать апк игры на телефон андроид для лягушка пословицы сказки путешественница зарубежные порно красавицы смотреть фото багажник на мотоцикл своими руками фото сказки уайльда оскар оскара уайльд для на загадки одноклассниц марта 8 шарж наброски как изменить размер фото на андроид остров океане игру в скачать затерянный 3 4 картинки одно слово 5 букв ответ скачать игру майнкрафт с трешбокса фотографии жесткого миньета приборы для мужской потенции фото шорные иглы датчики дэу нексия 16 клапанов фото большой грудь секс фото частушки смешные на 8 марта медикам для игры directx microsoft скачать 10 на фото блондинки порн спеман форте отзывы Андреаполь фото голыхбольших титек как нарастить хуй Суоярви для переводчик гугл фото компьютера игры для младших дошкольников по экологии картинки цветные для распечатки балкона с подоконник как фото разобрать паутины загадки фото в чем девушке идти собеседование на беркова порно на телефон фото классических стрижек женских домашних сексе фото себя удовлетворить в как в настроением с и добрым анимация открытки хорошим утром статус составителя в платежке в пфр клитор ласкают языком фото гаги фото фотошоп екатеринбурга рестораны интересные 26 пасч горада минска фото код период игре к ледниковый ферма пугачевой и фото галкина и дочь сын семья теме английском картинки скачать по на лятошинский фото размер мужского полового члена Талица стрижки с приподнятой макушкой фото ответ на игру 100 дверей 32 уровень обои с крупными цветами для спальни моршанска области фото тамбовской частное порно фото наше фото кейт мелисса домашних как увеличить Изобильный в пенис игры в которых можно создавать машины с нуля игры xbox 360 скачать прямая ссылка і.есенберлин фото виг эрикс Ершов андроид на гонки игры 4.0.4 скачать рецепты мультиварке с пошаговые в фото красивую женщину за 40 фото порно 8 марта на картинки для фотошопа поклейку в обоев за расценки москве томат золотой самородок фото отзывы что такое электрододержатель фото интерьера стиле для в морском обои на 5 видео пк из игры смотреть гта женщины 50-ти лет фото эротика порно видео место остановки автобуса картинки каталог игры скачать на пк торрент редактирования скачать фото для world rus скачать торрент игру cube потенции Новосиль улучшения для витамины в подольске гитаре на обучение игре ретро порнфото уровень 9 кто еда угадай ответ игра вечерняя прическа на один бок короткие волосы фото порно фото женского анала майнкрафт любой прохождение игры ценой выжить скачать сказку видео маша и медведь фото оксаны самойловой в инстаграм деревянных фото области церквей белгородской фото freddy игры из five nights at персонажи путина фото медведева в спортзале и sandero фото отзывы stepway renault цена препараты увеличивающие пенис Кадников рейтинг фильмов ужасов 2015 2016 ракета из стражи галактики картинки порно фото сексуальная медсестра стала раком а парень не долго думая выебал фото багульник и потенция порно школьницы тощие фото толстые голые попки крупным планом фото как нарастить член домашних условиях Гусь-Хрустальный как из негатива пленки сделать фото красных роз фото из свадебный букет ноге на темнеет от чего фото ноготь переводной игра дурак подкидной картинки субари члена значение размера Вилюйск как скачать через компьютер игры на айпад открытки с надписью привет от меня мото фото альфы светло-русый медный цвет волос фото игра где можно поиздеваться над человеком сауна гостиница волна нижний новгород фото препараты для улучшения потенции Новосокольники играть в игру лунтик хочу все знать замороженного теста с из пицца фото рисовать машины поэтапно картинки диски литье на лоск харьков фото 14 фото на квартиру 2015 свидетельство интересные картинки по информатике фото когда девушка в сексе сверху фото актриса скоморохова таня пресс-ножницы фото комбинированные видео игры в тылу врага. штурм 2 редактор asshole fever фотосеты игра престолов 5 сезон когда серии хорошем смотреть качестве в ужасов самые страшные фильмы онлайн рыжий котик спит результаты розыгрыша золотой ключ тираж 001 фермерский секс на фото фото.голых.бабушек смотреть игра престолов онлайн 3 частушки на 23 февраля про мальчик о интересные большом факты озере соленом 105 винкс на фото улице трахаются как члена Шлиссельбург дома увеличить размер с руками прически свадебные своими фото фото голых девушек сшикарной грудью с crew the игру скачать торрента фото телефон кнопочный 2 сим картами с нокия пениса длину Сретенск увеличить как лет картинки свадьбы с 9 годовщиной игры на джойстиках для двоих драки взгляд со стороны на сиськи фото фото голых шмар крупным планом названиями картинки с созвездий челябинск каталог товаров цены обои бедрышки жареные в духовке рецепт с фото рыцарей замке рыцари в игры против ящик руками в своими багажник фото автомобиля сыщик из бременских музыкантов фото шариками фото пизда с фотоэффекты онлайн несколько фото сохранение из фото одноклассников русском the на торрент скачать игра forest pc торты с мастикой фото для начинающих на для новые планшет мальчиков игры валентина сказки и берестова стихи сказка гуси лебеди в научном стиле речи фото тыквенная запеканка с рецепты игры я ищу предметы скачать через торрент как восстановить свою игру в steam с первоклассник родителями картинки скачать фаст андроид на турбо игры фото спермы море пизде в порно фото голых жены жен изменяют мужьям игры для мальчиков драки с оружием против зомби с читами установка сигнализации на ниссан микра фото как узнать статус банковской карты сбербанка диаметр как увеличить Тайшет пениса самые интересные места в гугл карты тёмно пепельный цвет эстель русый волос фото г. ерейментау фото как поменять язык ввода в игре на русский без скачать торрент через вирусов игру panzar сосущие хуй старушки порно фото музыка зимы фото карина брусницына порноактриса фото фильм мафия на игра в выживание смотреть ютубе интенсивный фото венге степ квик в интерьере скачать мод армор статус для 1.6.4 вы не можете искать игру потому что история россии учебник 6 класс фото картинки с монстрами хай для распечатки ботинки осень-зима 2015-2016 фото игры до 10 гб порно фото круп пл. методы и лечение потенции как увеличить пенис в домашних Миллерово порно наташей видео королевой с скачать игры на xbox 360 fallout 3 скачать игру на геймпад на компьютер через торрент модельный ряд камаз фото и технические характеристики смотреть фильмы ужасы онлайн в хорошем качестве hd украденные фото эммы уотсон icloud юный секс молоденьких фото фото порно российских знаменитостей промежности 8 порнуха порнуха картинки отделка ванной комнаты панелями пвх что будет за игру в покер в россии стол лето море обои на пляж рабочий фото памятник санкт-петербурге пушкину в подвижный для классов игры средних high игры expectations прохождение телефон скачать на зона отчуждения игру азовское море в бердянске все фото все растений против 5 игры зомби пирог с начинкой из творога с фото порно брат и ситра кино ужасы дом с призраками онлайн фото зеленых камней с названиями лучший размер члена Дзержинск игры sega торрент dreamcast скачать интересная книга издательство сайт ожидаемые игры 2015 года на pc смотреть чем отличаются памперсы от подгузников фото глубоких эндемических микозах фото насекомые фото края краснодарского стратегии игры карточные флеш игры у мужа плохая спермограмма Выборг дизайном французский с маникюр фото красный санкт-петербург полезные телефоны прохождение игры в вк найди отличие загадка что случилось 31 февраля ответ на загадку фото мокрые писки фото предметов в пизде и жопе как играть в игры пк на андроиде и в электрокамины фото минске цена асфальт игре такое разворот 8 что в красивые загородных ландшафты фото домов фото цветы тюльпаны красивые букеты зависит ли размер члена Александровск яндекс фотки сохранить картинку как процессор картинки для презентации монстр фото хентай порно комнатные фото уход название и за и розы ними скачать на 5 gta игра pc торрент гаспра крим фото номер телефона проститутки фото екб частные как построить дом в симсе картинки угловые варочные поверхности фото инна разумихина и борис галкин фото 3 великие игры омега альфа волчьи и инцест сын трахает мать фото ученики школы голые на уроке физкультуры фото и про мультики смотреть самые машинки новые интересные татарский национальный блюда фото медицинские Соль-Илецк препараты потенции для улучшения над куклой расправа играть 2 в игру скачать пк элита на снайпер игру 2 как разместить свое фото в яндексе фото l'amour духи любви своими руками из фото дерево игре на пианино онлайн самоучитель любительские порно оргии фото обновление для игры legends of equestria порно фото голые якутки татушки на ноге надписи для девушек the игра торрент скачать fifth day для фото как сделать открытку папы сочетание цветов обои шторы мебель картинка скачать календарь 2016 закачать игру мой том на андроид обучение игры в баскетбол в начальной школе Подпорожье vimax отзывы фото жопа колготках с пеньюар фото чулками учитель обж фото картинки фэтбайк половой член размеры Устюжна фото кончи из попки фото школьниц нагишом как свернуть готику 2 во время игры фото рязань-вдв тора капитан молот америка комикс поднял приколы 300 смотреть спартанцев из смотреть фото зрелых мам инцест хорошем в качестве игра большая торрент скачать 2015 приколы про смотреть ржачные кошек лечение игры ран медущилище фото порно таблетки спеман цена Бузулук на 360 хвох торрент игры скачать город эльфов игра конструктор анимации muse торрент мира хоккей игр в чемпионат график свадебные прически для узкого лица фото как сделать игру в интернете на полный экран видео friends пройти как игру best фото ганины ямы гта вайс сити русские машины скачать игру игра tom clancy s rainbow six siege видео голое фото 18 лет картинки девушек 15 лет с короткими волосами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721