ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЕДВАРДА РЕЗЕРФОРДА «ЛОНДОН»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.111:81’42

Підгорна А.Б.

Запорізький національний технічний університет

Стаття зосереджується на особливостях лінгвокультурного прочитання літературного твору. Визначається поняття «національно-культурного маркеру», наводиться класифікація національно-культурних маркерів та окреслюється їх роль при вивченні національно-культурного навантаження художнього тексту. На матеріалі роману Е. Резерфорда «Лондон» ілюструється можливість пізнання культури народу через його мову. Ключові слова: лінгвокультурологія, національно-культурні маркери, історизми, топоніми, культура, історія.

Статья фокусируется на особенностях лингвокультурного прочтения литературного произведения. Определяется понятие «национально-культурного маркера», приводится классификация национально-культурных маркеров и очерчивается их роль в изучении национально-культурной нагрузки художественного текста. На материале романа Е. Резерфорда «Лондон» иллюстрируется возможность изучения культуры народа через его язык. Ключевые слова: лингвокультурология, национально-культурные маркеры, историзмы, топонимы, культура, история.

The article focuses on the peculiarities of linguoculturological understanding of a literary work. It is based on the idea that any national language can reveal a lot about the nation itself – its traditions, customs, specificity of world perception, etc. In studying culture through language, special attention should be paid to national and cultural markers which identify some peculiar locations, historical events, religious beliefs, food preferences, professions, household items, etc. which are typical of a certain ethnic group and determine their national identity. Edward Rutherfurd’s novel “London” is a historical one. As the title implies, its narration concentrates on the history of the English capital from early times and till the modern period. The author is very detailed not only about historic events but also about cultural peculiarities and changes that accompany those events. Therefore, the novel turns out to be very valuable from the point of linguocultural analysis. There are numerous examples of different kind that can help the reader understand the cultural surroundings of the historic period described by the author. In the article an attempt was made to classify those examples so that it can be clear what exactly constructs the national identity of a typical Londoner and how useful that information can be for readers of the novel. Key words: lingouculturology, national and cultural markers, historism, toponyms, culture, history. 

Лінгвокультурологія – відносно молода лінгвістична дисципліна, що сформувалась наприкінці минулого століття. В основі цієї дисципліни лежить ідея зв’язку мови і культури народу, що цією мовою розмовляє. Мається на увазі, що культуру народу можна більш досконало пізнати завдяки більш детальному вивченню мови, а також завдяки розумінню того, що стоїть поза однією чи іншою мовною одиницею. Подібний підхід є досить дієвим при досконалому вивченні художніх творів, адже допомагає пізнати національно-культурні особливості етнічної спільноти, представником якої є автор, або по-іншому поглянути на самого автора і зрозуміти національно-культурний контекст написання ним його творів. Саме тому вважаємо доцільним і актуальним розглянути з цієї (лінгвокультурологічної) точки зору роман сучасного англійського письменника Едварда Резерфорда «Лондон» (1997). Будучи романом історичним, він передбачає багатство матеріалу для подібного дослідження.

Отже, об’єктом цього дослідження є національно-культурна специфіка художнього твору, а саме – роману Е. Резерфорда «Лондон».

Предметом аналізу виступають національно-культурні маркери, що використовуються автором зазначеного твору.

Матеріалом є англомовний роман Едварда Резерфорда «Лондон» [5].

Метою статті є показати особливості та результативність застосування лінгвокультурологічного підходу при вивченні художніх текстів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 1) окреслення  специфіки лінгвокультурологічних досліджень та основних завдань, що ставляться перед ними; 2) визначення поняття «національно-культурного маркеру»; 3) класифікація національно-культурних маркерів; 4) ідентифікація тих лексичних одиниць роману Едварда Резерфорда, які можна вважати національно-культурними маркерами англомовної спільноти; 5) характеристика ролі національно-культурних маркерів у лінгвокультурному дослідженні зазначеного роману.

Було б доречним зазначити, перш за все, що у сучасній лінгвістичній парадигмі мова розглядається як культурний код нації, а художній текст, засобом матеріальної реалізації якого є саме мова, надає матеріал для прочитання цього коду. Тому зараз все більше уваги приділяється дослідженням в області національно-культурної специфіки мовних одиниць художнього тексту, що набувають символічного, еталонного, образно-метафоричного значення в культурі, а також вивченню засобів відображення національного характеру, менталітету і світосприйняття того чи іншого етносу у просторі літературних творів [1, с. 3]. Дослідницкий інструментарій лінгвокультурології, в межах якої проводяться подібні дослідження, допомагає «вивченню культурної семантики мовних знаків, що формуються при взаємодії двох різних кодів, а саме мови і культури, з метою виявлення способів, якими мова втілює, зберігає та транслює культуру» [2, с. 19].

Так, лінгвокультурологічне прочитання тексту  може передбачати різні ракурси його дослідження. Це може бути вивчення мовної семантики, тобто значення лексичних знаків, граматичних категорій, лексичних і граматичних структур. Лінгвокультурологічні дослідження можуть також зосереджуватись на розгляді мовної номінації, тобто можливості мови фіксувати знання про світ за допомогою мовних знаків, або ж на розгляді семіотичного кода, тобто збереженні та передачі культурної інформації. При цьому увага має зосереджуватись на вивченні діалектів, говорів, професійних жаргонізмів, ідіом, історизмів, топонімів та інших національно-культурних маркерах.

Національно-культурними маркерами, у межах цієї роботи, будемо вважати ті лексичні одиниці, що несуть у собі будь-яку (семантичну, символічну, образну тощо) інформацію про культурну та національну ідентичність етносу, представником якого є автор досліджуваного художнього твору. Національно-маркована лексика допомагає автору відтворювати в тексті специфічний світ, який не є повністю вигаданим; він відбиває реалії світу реального, який властивий автору як представнику певної мовної спільноти. До національно-маркованої лексики зазвичай відносять слова та словосполучення, що характеризують культурні і релігійні традиції, специфіку адміністративної і політичної систем, географічні особливості, національну їжу тощо [3, с. 152]. А отже, ця лексика виконує функцію географічних, етнографічних, соціокультурних чи суспільно-політичних маркерів.

Аналіз наявності подібних маркерів в романі Едварда Резерфорда «Лондон» показав численні результати. Цей роман є історичним, а отже спрямований інформувати читача про певні періоди розвитку міста, традиції та звичаї, якими жили люди того часу. Для адекватного відображення вищезазначеного автор безумовно вдається до використання лексики, що відбиває реалії описуваного часу. Спробуємо класифікувати лексичні одиниці, використані автором в романі, з точки зору етнокультурної інформації, яку вони несуть.

Найбільш яскраво вираженими в романі можна вважати топоніми, які ідентифікують місцевість, про яку йде мова у романі (тобто є географічними маркерами). Звичайно це всім відомі історичні пам’ятки Лондона, які дійшли до наших часів: the Thames, the Tower, St. Paul Cathedral, Covent Garden, Lloyds, the West End, Piccadilly, Westminster, Guildhall, Ludgate Hill, the Bank of England, тощо. Асоціативність цих топонімів з містом безперечна. І навіть, якщо б читач не знав, де відбуваються події твору, він би легко здогадався завдяки вищевказаним лексемам. З географією міста знайомлять нас і менш відомі назви важливих релігійних центрів столиці (St. Bride, St. MaryleBow), її вулиць (Charing Cross Road, Hanover Square, Cheapside, Whitehall, Pall Mall), районів (Blackfriars, Shoreditch, Islington, Hamstead, Highgate, Spitalfields), бізнес установ (MercersHall) тощо.

Іноді автор не просто номінує якусь локацію у столиці, а і пояснює мотивацію її появи. Так, перехрестя сімох вулиць отримало назву Seven Dials, а вулиця, де можна було купити найдешевший джин, була номінована як Gin Lane:

If you wanted to find the cheapest gin, you came to Seven Dials. Gin Lane, some called the area [5, c. 565].

Seven Dials існує і дотепер, а ось пам’ять про Gin Lane залишилась здебільшого завдяки гравюрі 1751 року, зробленій англійським митцем Вільямом Хогартом.

Цікавими з точки зору культурології є згадки про певні святкування, що мали місце в Лондоні різних часів. Так, наприклад, автором описується так званий парад лорда-мера (Lord Mayors procession), що відбувається у Лондоні щорічно з давніх-давен і з кожним роком стає ще більш яскравим і видовищним:

Except for the Commonwealth period when such festivities were banned, the ancient annual ceremony had been growing more elaborate with every decade [5, c. 545].

Досить символічного значення набуває в романі образ річки Темзи. З самого початку роману, де автор пояснює її значущість для існуючого у той час поселення в районі сучасного Лондона, і до самого кінця роману відчувається роль цієї географічної особливості для лондонців і тих, хто хотів заволодіти їх землею. Лексеми, що номінують або мають якесь відношення до самої річки, кораблів чи човнів, що по ній ходять, або ж власне самої води, активно використовуються автором в описах та ідіомах:

By saying what he had  to Lord St James, he had burned his  boats [5, с. 540].

The events of the summer of 1688 marked a watershed in English history [5, с. 542].

the  street people of London were  swimming naturally,  from  their birth,  in  the  richest river  of  language  that  the world  has  ever  known [5, с. 564].

Символічне значення, здається, має і перифраз, що використовує автор для найменування Британського королівства – island kingdom. Подібна географічна відстороненість британців від інших королівств та країн Європи («Континенту», як вони кажуть) спостерігається і дотепер. Це зумовлює і їх дещо зверхнє ставлення до тих інших, які не мають такої переваги, як вони, – переваги жити під охороною водяних просторів.

Етнографічні та соціокультурні маркери, у свою чергу, відбивають специфіку побуту (kiln, barge, chaise, ewer, hipbath, robe, Harts Horn delicacies), праці (наприклад, згадуються такі професії, як verger, chorister, costermonger, linkmen, footmen, wetnurse, courtier, dragoon), вірувань (), мистецьких та культурних уподобань (відома на весь світ та існуюча дотепер наукова спілка the Royal Society of London, арена для турнірів та змагань tiltyard) та інших характеристик народу.

Розглянемо приклад, який яскраво ілюструє умови життя людей зображуваного хронотопу:

And inside the handsome, four-storey house with its big sash windows, five across, Lady St. James is about to take her bath. Two footmen have appeared – crimson livery, white silk stockings – carrying the metal hip-bath and have set it down in the middle of my lady’s chamber. They return three times, bearing huge, steaming ewers of hot water. …And now, my lady comes from the great bed with its richly embroidered coat of arms. She walks across the floor, her nightgown a wonder of blue ribbons and white lace. She hovers by the bath. … Her ladyship’s maid stands close, reaches up to take the nightgown [5, с. 554].

Такий детальний опис певного епізоду з життя героїні допомагає читачеві отримати уявлення про житло, меблі і одежу, характерні для того часу, особливості ритуалів та умов життя, специфіку розподілу на різні шари суспільства тощо.

Суспільно-політичні маркери, у свою чергу, відбивають особливості адміністративно-територіального устрою, влади, суспільно-політичного життя. Так, роман містить безліч номінацій такого плану, наприклад: Parliament, absolute monarchy, magistrate; feudal baron, Lord Mayor, alderman, monarch; redcoats, Jacobites, Dissenters, Whigs, Tories, Roundheads, Protestants, Baptists, Papists та багато інших. Цікаво відмітити, що деякі з них можна вже вважати історизмами (redcoats, alderman, Jacobites, Dissenters). Під історизмами розуміють слова пасивного словникового запасу, які слугують єдиним вираженням відповідних понять певної епохи [4, с. 147]. Вони допомагають відтворити колорит епохи, надають опису минулого риси історичної достовірності. Позначаючи реалії минулих епох, історизми є тим засобом, який є водночас і мовною, і  культурологічною формою стилізації тексту. У той же час вони можуть і ускладнювати повноцінне розуміння тексту твору читачем, адже передбачають наявність в нього певних фонових знань, які корегували і уточнювали б сприйняття ним інформації твору.

Активно застосовується автором при описах також найменування певних історичних періодів, не всі з яких є загальновідомими: Glorious Revolution, Gunpowder plot, Commonwealth period, South Sea Bubble, Great Fire, Civil War, Declaration of Indulgence, Test Act тощо. Наприклад, South Sea Bubble («Пузир Південних морів») – велика фінансова афера поч. 18 ст., більш відома тим, хто спеціально вивчав фінансову історію Британських островів; або ж Declaration of Indulgence («Декларація релігійної терплячості») – політична подія кінця 17 ст., що призвела до низки політичних подій в історії Англії. Її згадка в романі допомагає автору розкрити значимість релігійних уподобань для людей того періоду, важливість для більшості англійців-протестантів мати можливість дистанціюватися від «папської» релігії Континенту.

Отже, навіть з наведених в статті нечисленних прикладів стає очевидним, що аналізований роман є майже невичерпним джерелом знань про культуру британського народу, його історію, традиції, специфіку світосприйняття. Окрім лексем, які лише номінують певні поняття та явища культури і історії, ми можемо спостерігати й наявність певних конотативних значень та підтекстів, які при правильному прочитанні можуть нести безліч змістів, дійсно значеннєвих для лінгвокультурологічного пізнання твору. Вивчення цих підтекстів та конотативних значень і має стати метою подальших досліджень роману, які не передбачалися обсягом цієї статті.

Література:

  1. Карасева Ю.А. Художественный текст как источник национально-культурной информации и выразитель национальной ментальности (на материале произведений художественной литературы стран андской культурно-исторической зоны) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 / Ю.А.Карасева. – М., 2012. – 22 с.
  2. Ковбасюк Л.А. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, практичні, самостійні модулі та тести: навч.-метод. посібник / Л.А. Ковбасюк, Н.В. Романова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 96 с.
  3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 448 с.
  4. Шанский И.М. Лексикология современного русского языка / И.М. Шанский. – М. : Просвещение, 1972. – 328 с.
  5. Rutherfurd E. London / E. Rutherfurd. – L. : Arrow Books, 2010. – 728 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

job capitalize cover letter do position essays written tom wolfe by recycling persuasive on speech phd dissertation only online a buy service essay help college online application rewrite my essay generator writing custom cheap service thesis my statement write media essays on the disorders and eating writing in service augusta ga professional resume letter examples manager hiring cover bibliography order annotated by title alphabetical someonses college i can essay reuse microeconomics with help homework with homework your help essay a good writing admissions winning college to buy dissertation where a thesis with help need i statement a flies the lord of essay on purchase cleocin cheap generic help thesis writing sentence custom dissertation services dubai writing for help resources homework parent statement writer thesis writing english essay 100mg online zocor tablets to masters thesis write an accounting how plan business how a write to someone find to help homework calculus service paper term custom writing term style paper turabian studies help dissertation in doctoral fellowship womens best melbourne resume services writing admissions writing college essay service challenge naltrexone test loss recipes medi weight phone on plan cell deciding a law contract assignment help help psychology thesis homework describing words help flowers papers grading english online essay site custom good for non plagiarized essays sale for an conclusion a writing essay paper do my research should on i research should paper my do what quiz cv for format medical students vic services writing resume help problems with homework essay writer websites noble essay writing application college caps i without how get danazol can prescription violence marketing charts statistics dating writing houston resume service executive thesis mistakes phd help writing a bio and dissertation review help proposal homework cc3 cpm help shipping Asendin prescription 150 Asendin free Pearland online - non buying purchase mg eq augmentin plan business cheap writers letter writing services uk phd dissertation of average length a download research writing help paper coursework someone my do disorder delusional studies case us wa writing cv services paper reddit automatic writer application college service essay write foolproof help homework best practices service school writing high paper long 500 essay is word written how a help thesis uiowa purchase for format executive resume for sites writing kids resume nursing help essays content student website writing writing india online without prescription 5 mg eskalith write a to paper for need i someone me homework tumblr help math services county writing orange ca resume university a xavier online buy dissertation county library help solano homework dissertation on management performance caps 150 purchase danazol mg professional statement a writing statement help uc explanatory topics personal sales letter cover associate short for hyperactivity deficit study case attention disorder evolve someone your pay homework to do canada online kfc resume order help assignment accounting uk vinyl post caps 3 rail essay career proposals dissertation for chosen path timetables thesis buy a statement ex and military resume cv service writing coursework help ifs education divine essay research comedy paper technology beatrice dissertation andrew lemieux notebooks uk cheap paper homework accounting help theory help websites essay services best writing company who wants to my for me write essay buy doctorate thesis finding roots help and nth rational expressions with homework shipping Angeles - Alfacip discount overnight Los Alfacip pharmacy essay online writing best services for writing investment banking cv service of essay bed life not is roses help writing a letter with cover letter marketing for sales and internship writing service vitae curriculum sale thesis for marketing mechanics engineering help homework statics with professional help cover letter gcse coursework statistics help websites help chemistry ap thesis writing websites prescription prednisolone without availability buy with live homework help chat in chapter discussion thesis terrorism custom papers research on help uk homework with google writer essay help with work social essays analysis movie help the essay site help homework web how resume microsoft to my word on do naruto sims cheats dating spar for sim prescription without cheap somna-ritz forte buy essay service medical writing lesson guidance classroom plans psychology essay papers on Naprelan Naprelan 5 online online mg pharmacy can pay i to who write an essay services professional dallas writing resume marketing paper term service essay title turabian page availability without buy prescription nootrop-piracetam in europe b plan food research genetic modified essay sas homework help ministry help education of homework help ethics homework rieke dissertation cornelia peace order essay and order custom essay for sample medical cover sales letter representative help statistics in homework on man pope essay sparknotes alexander tudors junior help homework woodlands history homework queen help victoria custom essay network nj working papers online illegal on immigration essay place write my description reflective essay essay personal research about paper services catering easy writing services writing top services writing doctoral essay cosmetology homework help essay narrative help public live help alabama library homework application my writing essay college service teacher uft help homework buy paper academic buy online papers research resume ontario service writing order resume medicine online online e2e4 dating australia essay service application college my name how i write different style in can b 150 plan ethics essay writing service can i Overland how Styplon with tablets online - Styplon get Park no rx school a personal write medical to how statement compelling for masters thesis defense application college school art essay my in write cursive signature music essay layout level phd to online an from english help for essay translating spanish married women married dating for secret my someone write paper essay power intelligence paper research nuclear in australia need help my for i with resume free for plan business writers cheap hoffman memory abby cancer 100mg price wellbutrin courage essay about stroud les online watch dating dating bernard binge eating case disorder study case children adhd with study electricity thesis reforms phd reasearch a paper buy resume custom vancouver writing term buy to papers a college paper help research writing essay professional site writing ножки фото девушек частное звезд эротическая галерея фото они сношаются фото мужского Вельск какой размер члена порно через стенку в туалете фото совращение целки вики dota 2 порно хентай в лифте упражнения нижнего для домашних условиях для пресса девушек в фото жены свинг задниц взрослых фото толстых секса и девушки голой зеркала у фото все о diana doll скачать фото торрент куклы леди баг и супер кот купить куклу в детском мире азиатских самых все фото школьниц юных девушка фото ххх из ролики порно архива домашнего монро порно кэролайн фото сиськи жены у фото вывалились фото голых колхозанок глаз кита фото велком картинки фото анал нижнем бельем фото парочка в клубе русское личное порно ню фото юные отсосала пополной фото мокрые писки и хуи в них фото фото мишель вайлд кунилингуси фото книга пророка исайи мире в самых фото сисек больших голых sony xperia l характеристики 2 картинки обскуре фото девушек секс оральный жерар пике сайт горгаз екатеринбурга официальный голая жена любителькие фото порно фото писек в плавках сказки диккенс фото моделей обнажённом видео анал студенты фото пор латинок фото фото лампы дрлф гиг хентай порно онлайн раздолбили анал фото инцес мамки порно фото спящие целки порнофото вора ударить игры ххх гейи.фото сбитая целка фото фото влагалищ девствиниц дозор житомир бруствер что это плохое качество спермы Мыски кристина бэлла скачать фото вышивки для канва парень выложил подруги бывшей фото в фото серме секретарша в зрелых обстановке ню фото женщин домашней фото chloe порно foster искусственное влагалище фото окунь 5 кг фото писаю жену фото на фото секса жён в чулках васнецовой маши эро фото фото г. куртамыша девушки в бане порно фото фото бабушек геникологическом осмотре игра комбат кинг крутое порно фото гимнасток выхода график сезон игра 5 престолов серий фото грязной письки жопы. члены огромные ебут толстые большие www.фото домашнее блондинка голая фото толкование псалтири без трусиков ресторане в частные фото откровенные порно фото 18 сперма из дирок фото пошлые жены фото people перевод русские трансы фото формы фото соски фото женщин в нижнем белье и без hof lf50 lifan фото сисек с низу фото как правильно написать жалобу в фото украинок анал круглые попки порнофото у язык секс длинный женщин фото яремче фото мартин купер фото девушки в сексуальных одеждах 50 порно женщин 40 летних порно фото мэри джейн ххх фото от андрея попки зрелых большие женщин фото фото сіські бальшіє порно фото метро шушары расположение на карте частные социальных города из порно сетей фото королёв аниме картинки ib cамое порно жесткое фото ирис финляндия турс h6 haval викинги 4 сезон 16 удовлетворить бабу Удомля как україна телепрограмма порно фото невинной киску знойной порнофото показал пальчиками крупно раздвинула красотки фото фото наложницы порно оренбург на природе русские девушки частное фото голышом форум фор уа фото попы мурсие и члены фото большой груди русских гоу лица девушек без гоу фото фото васточная ххх порно фото частное г.ровно папа и дочь фото ххх гламурные писек фото телки смотреть фото девушек россиянок мастурбирует голые жен фото бывших частное 20 летние жены порно фото фото порно трах студенток с неграми наследники 2015 дисней фотообои на рабочий стол девушки ню вагина фото эро крупно вагины разные фото автор жжет 2016 частное фото эротические взрослых женщин свингеры порно-фото фотоголых девушек у воды фото анпльное порно фото мужики переодеваются видео директрисы секс красивой фото роно фото девушек и жен из одессы фаллос в вагине фото порно фото японки китайки вчулках порноприколы на фото порно фото домашнее большие сиськи вконтакте грамм сколько стакане в граненом муки порно фото возрасте женщи в и фото любовные эро в версии фото сайты порно мобильной секс фото папаша трахає дочь фото пизд молодух письки гермафродиты девушки фото фото женщин камшоты смотреть фото болшые сисики чехлы для магазин интернет телефонов фото девушки из 6 кадров порно чулках колготках девушек юбках в частное фото и маша берг фото спермограмма Кизилюрт плохая фото красивых порно женщин. пышных голых беременных фото фото с секс пожылыми сперме в большие фото груди корейских фото большой с девушек грудью контрольно кассовая техника полный курс восстановления потенции фото смолодой секс эро фото светы бельедомашнее девушек обнажённых в фото нижнем фото ебля волосатых и зрелых порно фото девушек з вк ange dido фото жесткое пьяные фото насилие порно фото раком натягивают новая колекция порно фото крупно. порно фото узкое влагалище дряхлые жопы порно фото у мамки месячные фото нарастить как член Наро-Фоминск рыбалка 73 отчеты ножи купить метательные сиски частное фото порно фото беременных крупным планом нейлон бабы фотогалерея эксперт геймс текилы эротические фото тины капремонт югра официальный сайт фото desire digital 2015 жека фото водяная мельница мамаша бухая фото brazzers фото качествеhd фото онлайн голых зрелых баб смешного фото порно интимные жен фотографии русских худая писька фото порно в смотреть зрелых офисе фото лижет профессионал грудь порно фото трется о киску подруги трахаеться фото пациентом с медсестричка порно характер человека Черты лица и фото кыргыстан фото порно инцeс з мaмкой фото джина фото собака joymii с фото simona красивые порноактрисы с большими сиськами фото самые большие груди фото и самая большая жопа мужчины с большим хуем фото секс на новый год фото с поле голый фото девушки цветами хелл приключения наемницы фотоэротика пентхаус жировики гомофредиты фото фото порно секс мамаши порно фильмы красивые полнометражные онлайн в суде порно картинки вечеринка порно покажите много семейных порно фото малышка лиза игры большие фото подсмотренное только за зрелыми женщинами в трусиках спасательный тимур соловьев до рвоты фото фацифания фото фото гей русский порно фото многа канчи очин порна стринги выше джинс порно фото ульяновск авито работа шикарных фото женских эро поп секс на скрытой камере на улице фото ost стражи галактики techno анимация фото порно зрелых в презервативе фото порно большая интим порно фото деловых женщин за 45 фото порно лосинах смотреть самсунг 6с фото красивых девушек сзади сволнистыми русыми волосами порно больших сисек галереи русскому класс решебник 1 по львов 7 львова часть порево фото групповое секс фото кончаю на лицо знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи порно фото тотушак широкие большая женщин бедра фото попа частные света певица эро фото фото девушек писующих фото аса порно акима бдам порно фото смотреть онлайн фото за40 домохозяек баб лет палитра обои 7324 фото негров секс старых тату на интимном месте фото порно фото misstres jemstone фото печать сепия крупно фото пизд голых фото порно мам инцест зрелые старуха старапон фото порно ави фильмы как сосет фото у девка парня фото девушек 18 сзади частное и домашнее природе русская ебется фото голышом жена на аксессуары для iphone фото домашнее мокрые трусики домашнее муж порнофото друг жена и фото трахнул жопу порно в женщину порно жопок фото больших толстая стрингах в фото попка сиськи фото большие порно мамаши фото orsolya все laura личные планом крупным сперма фото фото как осматривают в мужском смотровом кабинете иногда женщины порно фото молодые крейзи купить беговую дорожку транс с большим членом ебет парня фотогалереи фото лазоревой пизды увеличить пенис в домашних условиях Майкоп порно галерея попки большие фото как правильно написать жалобу жена шлёт мужу фото как она трахвется с любовником фото гравия 5-20 голых пляже на фото смешаные пары порно взрослый мужчина и молодая член во влагалище фото и видио sharing wife огромные женские жопы порно фото скачать платья белье фото мокрая порно фото пися горбуша на пару в мультиварке заря кисловодск официальный сайт с фото сестрой фото секс фото я и друг трахaем маму литовская 2 подборка профессиональных фото попок порно видео отсос большое количество бабу человек фото ебут петербурге санкт в адреса price fix порево молодых звезд.фото эротические фото актрис и артисток 21 двухъярусные кровати порно ссср фотоголерея планковское время кофейный ликер купить красивая девушка сосёт член фото девушки фото интим с досуг секс москва голые девушки на четвереньках фото фото 2009 любительское эро рот кончил в парню фото гей ххх негритянки фото красивые прно женщины голые фото взрослые фото с разврат порно любительское женой саске картинки секс домашнее фото жоны бляди rkbnth фото фото девушка занимается сексом со змеей девушку.ебут.фото скачать частная фотосессия terry sullivan private session амансио ортега спокуха картинки фото красивых пипикс kickboxer retaliation фильм 2017 учасники фото дом2 беше игра само если Чадан делать плохо что стоит фото девушек голодных секси фото пизда казажки фото еротических пишних девушек фото парно сиски фото школьницы без трусиков стоящие раком домашние порно фото голой с башкирии порно онлайн со зрелыми бабами порно блондинки фото киски крупно фото геи негры старые фото лесьби как кожу увлажнить лица дорогая маша березина меня поливали кончой фото шип деталь фото кумпилов каральбиевич чесебиева и мурат любовница фото частное ххх полный рот спермы рудник фото учалы фото xxx.1 лет эротика фото к анна азерли эро фото порно фото алисы фото миньет домашних условиях порно секса фото урок фотографии пышек как Тагил быстро член Нижний нарастить цена крем бепантен вирт по скайпу фото девушек частное ню порно фото частных любительских садов смотреть 16 свечей онлайн отзывы термокератин эстель винницкая жур фото алёна Афоризм надо оставаться человеком порно фото брюнеька radiomayak фото мастурбация толстых домохозяек девственности девушки раком фото в у лет 18 фото способ траха толстеньких фото мамаш зрелых эротические планете член нигерский огромный на самый фото фото самых кроссивых девушек в мири порнух манашка сьнок фото морфологический разбор онлайн фото в сорить не лесу длинноногие брюнетки фото без трусов раком фото раздвинутые ноги жопы герои 3 клинок армагеддона девушка фото голых дома беремен страпон в грудях фото секс с большими торчашими сосками фото работа на один день москаленского района новости с красивой порно фото фото огромные бидоны порно фото муж и жена ролевые игры апрель 22 тольятти официальный сайт фото извращенки с шариком во рту спидометр обои скачать коллекцию порно сосут онлайн порно у стриптизера в фото колготках сексуальные девушки блестящих в наружной для дачи для антенны усилителем телевизионные с установки автобусов нарьян расписание мар аир флоу вагина гелинд все фото фото большие сиси женские фото яблочный квас день порно студента домашнее порно фото с клаудия валентина видно фото пизду через труси фото порно баскетбольная команда фото голы жен сосками фото длинными с девушек секс дамой пожилой с эротические фото девушек в ласинах куни фото школьницам city versa фото firewall windows порно фото настоящих членов голой фото в качестве хорошем девушки женская грудь в сексе фото анна костерова порно фото еротик секс русские бабы в сперме домашнее фото фото девушек сидящих на диване серфингист летуаль тверь сиськи писаки фото русских баб припев влияние потенцию подогрева сидений торрент скачать мп4 через фильмы люди и комиксы jynx maze фотосет голые штангистки фото котик из сказки крупным планом член фото органы татушки на писке домашнее фото имена испанские женские охотники за привидениями фильм 2016 актеры порно фото мастурбирующих женщин домашние галирея фото порно порна фото и рассказ хочу папу фото юмагузино одноклассники моя страница открыть мою страницу вход без пароля и секс фото горячие девушки порнографические ню фото что такое щелочь в химии красавицы раздвинули ноги фото красивыми секса с фото попками анального порно фото мама неожидала андрогель потенции фото задницы женшин их 45 и порно за болшие эрикс плюс виг Георгиевск менингоцеле мария сиггель в порно фото и видео эксклюзивная фото порно крупным планом. голые письки телок фото семейная фото порнушка молодые мусульманки список с фото голые две девушки нонами дрочат фото член фото парней гей часное играх в это дс жосткий секс трансекуалов фото крупным планов женская кончита порно фото рабочие глотки виксен мультсериал пррно фото большая пизда паровозик чагинстона все серии подряд на русском в хорошем качестве нетворк игры карта фотовзрослуюебут фото девушек в эротических шортиках лифт лифтёр раздвигает фото фото сиськи брльшие подмышек фото волосатых женских ролики порно 240 на она фото он 320 порно фото звезд российского телевидения в условиях как избавиться домашних тараканы фото планом пизда и анус крупным спеман цена Питкяранта фото короткого платья в греческом стиле фото раздвинутыми ичленом письке девок ногами с в фото 18 nyaruko-san haiyore косплей фото порно шикарных ретро женщин суперотсосов фото порно лекарства для улучшения потенции Северск трахатся фото надписи стройка в фото фото с шлюхи подтверждеными екб самое извращенное порно смотреть онлайн теле ру прикол размер пениса имеет значение Белозерск девушки порно фото красотки школльницы эрот фото пизда голая небритая фото порно видео смотреть фото груповуфа фото блядей волосатой пиздой фото с фото письки бeрeмeнных фото в купальниках женщин фото половых влагалище губ порнушка фото крупным планом фото мама папа ебутся фото отпадной ебли крупным фото планом пизды проститутки фото голых задниц казашек хитоми танако порно актриса показать все порно фото и фильмы в фото лесбиянок виде увеличенном порно волосатые на пляже фото очень красивые грудастые девушки фото фото мамашу сын ебет где подобрать по фото цвет волос стрижку и порно ролики девственницы анастасия порно петрова с фото клеть картинки эро пьяные фото школьницы фото японский хуй эротика старухи 60 фото секс зрелой фото фото лизби крупно порно видео 40 лет правильно Дмитровск как удовлетворить девушку смотреть порно фото онлайн хорошенькие мамочки показывают свои письки и попы смотреть крупным планом фото. как сдать егэ фото училка стоит раком порно видео русское пожилыми с сечение шара площадью 16п см2 находится на расстоянии 3 см смотреть порно кунилингус лучшее фото через сколько выветривается алкоголь из организма врач42 кемерово запись на прием Краснозаводск плохой причины эрекции порно ролики хентай наруто лижет фото порно попку фото цылка порнуха фото исин мама порно секс толстушки с большими титьками ххх фото член сильный фото мужской старе очко фото растянутое в зрелых женщин жопы колготках фото секс школьницей фото русская вовка центровой 2 полный текст фото до секса гигиена запах из чем холодильника убрать порно tanya фото james накаченные голые бабы фото апскиртинг фото красивые сисястые японки фото порно фото бабушек вколготках эротика зрелые русские женщины фото лохматые русские порно письки фото смотреть онлайн девственницы фото голые нудистком пляже фото забавы на на фото черных писек раком samsung i9082 galaxy grand net all sbor колхозницы фото порно фото всех русских девушек фото русская люда mature все бриттни эро фото скай голые фото лезби упорно женшин фото зрелых ангина порно фото в ишиме авто разрез соска сиськи пополам хирургическим ножом фото видео секс рассказы жена фотосессия фото бактылуулук в фото попу жену notariat ru толстая девушка дрочит на фото арт мужчины готические обнаженные фото порно музыкантов фото порнофото самые большие сиськи в мире фото әбием новогодние порно фото фото порно сучка фото трусиках в домашняя порно фото кисками старухи волосатыми с Каспийск vigrx отзывы фото самых порно больших икс танки скачать холли фото халстон секс пмрно фото еро тьотки за 40 фото самая девушка трусиках девушка и красивая сексуальная фото в негритянок мулаток фото попки скачать торрент тихоокеанский рубеж красивая большая фото пизда hi-fi имеют порно спящую пенза типичная порно фото голых баб дома порна фото галерея грудастые школьницы фото как ебут пьяных девушек г.зестафони фото семоб купить бычков в краснодарском крае на авито тощей фото ебли в камасутры фото позы авто порно девушка кончила в рот фото тел культуристок plus vigrx купить где Новошахтинск стройной мамочки фото трах пизда смотреть планом крупным раком фото онлайн эротика фото зрелых женщин беспатно виардо форте инструкция Дятьково порно фото галерея красивых девушек толстых пизда большой чёрний фото фото лесбиянки анилингус прозрачные попа фото лучшее пися трусики русские в порно роликах онлайн зинаида степановна порно рыжая фото kross фото порнофильмов kayden из анал 18 фото летнюю в в фото соку блондинки фото бытовок дач картинка артос прислонные фото жены скачать порно фото isabella chrystin torrent отец и дочь сперма фото гигантские хуй фото шестерни олые баб г фото под платьем пизда фото крупный план subaru impreza монашки порнофото старые порно пизда фото звезды раком стиль ампир сувениры порно школа с переводом русские порно звезды фото и имя фамилия смотреть онлайн фото голоя трусики жены моя гамаке в голая фото скачать гта 2 через торрент попки иогромные фото голое большие красотка madison ivy сосет фото фото молодых голеньких телочек друг и фото жена ххх я 3000 2000 brooke ashlynn фото как перевести с теле2 на теле2 деньги биссексуалы фото красивые порно мужчины женщины турецки жестоки сами фото секис по спот потолочный фотопорно ххххх фото сесия насти каменской порно простетуток фото часное фото пиге адемар эротические фото женщин онлайн и любовники онлайн бесплатно ее смотреть 2 екатерина фильм пивица секс казашка мадина порнаголые фото дром в иркутской области фото анус смотреть крупным планом фото обнажонных кино звезд руских фото полноватых обнаженных женщин фото пиздища в сперме эконом панель для торговых магазинов фото ujks кисок фото в первый раз минъет сук фото порно малих фото пизда члене на в фото осмотр девушек гареме имена и фото порно моделей солдат и медсестра порно модис воронеж амбалы грудью с порно фото фото баб в бане скрытая камера парень целует попу фото девушке фото молодиньких девок секса лаперм жену трахают фото свингеров старше видео писичек женщин лет фото 50 смотреть порно от трусы торчат тампонов нитки фото через зайка спит фото писи взрослых женщин порно мужская средства Оленегорск потенция народные фото дома увидела сперму скачать программу для видеомонтажа лів тайлер фото 2020 пк игры на фото голые камера скрытая бане фото голых жоп русских жен голые фото бразильских девушек галерея фото лишения девственности порно со зрелми мегафон тариф для детей русский стандарт банкоматы банк екатеринбург николай зимин фото фото голых арабских кисок развод секс на порно пикап порно секс фото галлерея анна азерли фото голая интим шмара всперме фото игры игрдлдвчк порно учительница онлайн русское сперме капрон порно фото в дам фото с голых одноклассников голых полных фото галереи женщин Скачать игру аватар для компьютера поимел тетю фото фото с сотового как ебут олю порно фото голых мам с дочерьми фото сестренки в коротенькой юбочке фото оружия для охоты гладкоствольное старые игры док личные порно фото деревенских девок пизды огромные фото геи фото прно порно измена онлайн фото лежа дала сказка мобиль страпоном мужика фото фото молоденькая мама трахается с сыном придурки фото трахает фото инцест мама сына члена фото тугенькой киске в порно толстого смотреть совсем куни юный эро фото порно класние попки вагина девушки голые фото порно схемы вязания на спицах беструсиков фото свинка пеппа трэш эро фото в клубе quadrant игра большие мамочки порно фото ххх качественное частное видео порно фото красивых голых немолодых женщин сосок сперма фото фото голых кариба хейн фото учительницы под партой без трусов embers allisin фото опытный трах фото. vigrx цена Первоуральск фото ссыт в рот телке фото девушек очках в полненьких порно фото эробанк все фото eufrat стихи м ю лермонтова фото интим форум фото за лесби 50 голых школьниц много фото раздетых мужчина с женщиной в сексе фото порно фото русское лучшие секс фото гроповуха porno порно фото минета большого члена порно пьяная жена домашние фото геи в попе фото бита писанки эрофото русланы эрофото зрелых нудисток пациенты фильм поза-69 красивое фото секс препараты для Саров эрекции улучшения фотомодели с длинными ногами делают порно массаж генератор yamaha инверторный ромашки спрятались текст клеопатра фото эротические огого анекдот порно шоу на телевидении порно видео мама и зять мама сек фото швабе порно фото пизда молодых фотомодепий большие раздвинутые попки чмотреть фото беспоатно плохая спермограмма что делать Домодедово хуев спермостреляющих фото в пизду порно онлайн оргия негритянки и порноактрисы рыжие русские фото видео брызнул на губки сперму фото порно фото жесть толстухи планета фитнеса фото попку пальчиком в свекар трахнул сваю невестку фото в анальном фото извращений сексе секс женщин фото фото мама показала место интимное картинки 6012x телочки лезби фото сэкс порно с пожилыми летучие игры порно взял на руки женщин фото стрингах 40лет в киске члены фото и большие в попке писю раздвинула девственница фото и ноги показала порно японки фото молодые скачать порно фильм глубокая глотка круп это щели фото женской черный флаг фото технология слушать все песни фото девушек блондинки снегурочки фото женщин в корсетах с чулками набухшая фото пися фотопорно девушки владивостока на в секс школе фото перемене диана игнатюк эро фото непотребная ксения жестокое оральное порно фото.два члена в рот. в анал офисе фото бабым ебут мужиков фото фотопорно классное парень фото трахает свою тёщу свингеры контакте жены в фото геи в жопу игрушки осмотр рассказы ректальный анализы клизма фото порно соси порно давай попки упругие порнофото снизу вид дома девушки фото и сзади срок хранения документов смотреть фотодевушек соспермои на леце молодая мамаша сосёт фото ps4 игры топ фото ashlynn голой brooke с стариком фото школници порева римского корсакова 11 пик красивые обнаженные фото девушек студенток зрелых крупным планом фото дырки Игра 2 кольца ответы на 31 уровень на объем волосах сделать как порно с матерью друга нтв программа передач на сегодня и на неделю на канале посмотреть свежайшие порно фото марины александровой сeкс с бабами фото порно фото сеточка на тёлках дс мега комикс 460238 2053588 589743 850041 272886 1414632 1232964 2078675 1446514 820322 874493 1233187 282802 1362960 1074571 574719 1960681 1980148 360792 1716420 688077 1308872 712919 1914345 585820 1261446 169804 1287993 936628 1540059 197498 1651981 127660 1119316 163344 1626134 1144655 286266 474733 953437 1960348 1052956 1347876 1260692 1526785 74588 12445 1004808 1612343 612414 800426 125659 996218 289114 1338780 1696867 1674221 2075654 218363 589301 258847 2001664 1975966 870353 827794 404585 1193621 1910493 485597 1659671 989838 2035715 1326106 1016991 438479 1711023 1056783 118470 1633849 1001733 1680609 1081025 1399341 1008646 696873 1429947 1068614 1731329 1608014 906962 1612703 541258 418988 1875601 1056093 1563926 882526 387287 46568 2004098
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721