ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЕДВАРДА РЕЗЕРФОРДА «ЛОНДОН»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 821.111:81’42

Підгорна А.Б.

Запорізький національний технічний університет

Стаття зосереджується на особливостях лінгвокультурного прочитання літературного твору. Визначається поняття «національно-культурного маркеру», наводиться класифікація національно-культурних маркерів та окреслюється їх роль при вивченні національно-культурного навантаження художнього тексту. На матеріалі роману Е. Резерфорда «Лондон» ілюструється можливість пізнання культури народу через його мову. Ключові слова: лінгвокультурологія, національно-культурні маркери, історизми, топоніми, культура, історія.

Статья фокусируется на особенностях лингвокультурного прочтения литературного произведения. Определяется понятие «национально-культурного маркера», приводится классификация национально-культурных маркеров и очерчивается их роль в изучении национально-культурной нагрузки художественного текста. На материале романа Е. Резерфорда «Лондон» иллюстрируется возможность изучения культуры народа через его язык. Ключевые слова: лингвокультурология, национально-культурные маркеры, историзмы, топонимы, культура, история.

The article focuses on the peculiarities of linguoculturological understanding of a literary work. It is based on the idea that any national language can reveal a lot about the nation itself – its traditions, customs, specificity of world perception, etc. In studying culture through language, special attention should be paid to national and cultural markers which identify some peculiar locations, historical events, religious beliefs, food preferences, professions, household items, etc. which are typical of a certain ethnic group and determine their national identity. Edward Rutherfurd’s novel “London” is a historical one. As the title implies, its narration concentrates on the history of the English capital from early times and till the modern period. The author is very detailed not only about historic events but also about cultural peculiarities and changes that accompany those events. Therefore, the novel turns out to be very valuable from the point of linguocultural analysis. There are numerous examples of different kind that can help the reader understand the cultural surroundings of the historic period described by the author. In the article an attempt was made to classify those examples so that it can be clear what exactly constructs the national identity of a typical Londoner and how useful that information can be for readers of the novel. Key words: lingouculturology, national and cultural markers, historism, toponyms, culture, history. 

Лінгвокультурологія – відносно молода лінгвістична дисципліна, що сформувалась наприкінці минулого століття. В основі цієї дисципліни лежить ідея зв’язку мови і культури народу, що цією мовою розмовляє. Мається на увазі, що культуру народу можна більш досконало пізнати завдяки більш детальному вивченню мови, а також завдяки розумінню того, що стоїть поза однією чи іншою мовною одиницею. Подібний підхід є досить дієвим при досконалому вивченні художніх творів, адже допомагає пізнати національно-культурні особливості етнічної спільноти, представником якої є автор, або по-іншому поглянути на самого автора і зрозуміти національно-культурний контекст написання ним його творів. Саме тому вважаємо доцільним і актуальним розглянути з цієї (лінгвокультурологічної) точки зору роман сучасного англійського письменника Едварда Резерфорда «Лондон» (1997). Будучи романом історичним, він передбачає багатство матеріалу для подібного дослідження.

Отже, об’єктом цього дослідження є національно-культурна специфіка художнього твору, а саме – роману Е. Резерфорда «Лондон».

Предметом аналізу виступають національно-культурні маркери, що використовуються автором зазначеного твору.

Матеріалом є англомовний роман Едварда Резерфорда «Лондон» [5].

Метою статті є показати особливості та результативність застосування лінгвокультурологічного підходу при вивченні художніх текстів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 1) окреслення  специфіки лінгвокультурологічних досліджень та основних завдань, що ставляться перед ними; 2) визначення поняття «національно-культурного маркеру»; 3) класифікація національно-культурних маркерів; 4) ідентифікація тих лексичних одиниць роману Едварда Резерфорда, які можна вважати національно-культурними маркерами англомовної спільноти; 5) характеристика ролі національно-культурних маркерів у лінгвокультурному дослідженні зазначеного роману.

Було б доречним зазначити, перш за все, що у сучасній лінгвістичній парадигмі мова розглядається як культурний код нації, а художній текст, засобом матеріальної реалізації якого є саме мова, надає матеріал для прочитання цього коду. Тому зараз все більше уваги приділяється дослідженням в області національно-культурної специфіки мовних одиниць художнього тексту, що набувають символічного, еталонного, образно-метафоричного значення в культурі, а також вивченню засобів відображення національного характеру, менталітету і світосприйняття того чи іншого етносу у просторі літературних творів [1, с. 3]. Дослідницкий інструментарій лінгвокультурології, в межах якої проводяться подібні дослідження, допомагає «вивченню культурної семантики мовних знаків, що формуються при взаємодії двох різних кодів, а саме мови і культури, з метою виявлення способів, якими мова втілює, зберігає та транслює культуру» [2, с. 19].

Так, лінгвокультурологічне прочитання тексту  може передбачати різні ракурси його дослідження. Це може бути вивчення мовної семантики, тобто значення лексичних знаків, граматичних категорій, лексичних і граматичних структур. Лінгвокультурологічні дослідження можуть також зосереджуватись на розгляді мовної номінації, тобто можливості мови фіксувати знання про світ за допомогою мовних знаків, або ж на розгляді семіотичного кода, тобто збереженні та передачі культурної інформації. При цьому увага має зосереджуватись на вивченні діалектів, говорів, професійних жаргонізмів, ідіом, історизмів, топонімів та інших національно-культурних маркерах.

Національно-культурними маркерами, у межах цієї роботи, будемо вважати ті лексичні одиниці, що несуть у собі будь-яку (семантичну, символічну, образну тощо) інформацію про культурну та національну ідентичність етносу, представником якого є автор досліджуваного художнього твору. Національно-маркована лексика допомагає автору відтворювати в тексті специфічний світ, який не є повністю вигаданим; він відбиває реалії світу реального, який властивий автору як представнику певної мовної спільноти. До національно-маркованої лексики зазвичай відносять слова та словосполучення, що характеризують культурні і релігійні традиції, специфіку адміністративної і політичної систем, географічні особливості, національну їжу тощо [3, с. 152]. А отже, ця лексика виконує функцію географічних, етнографічних, соціокультурних чи суспільно-політичних маркерів.

Аналіз наявності подібних маркерів в романі Едварда Резерфорда «Лондон» показав численні результати. Цей роман є історичним, а отже спрямований інформувати читача про певні періоди розвитку міста, традиції та звичаї, якими жили люди того часу. Для адекватного відображення вищезазначеного автор безумовно вдається до використання лексики, що відбиває реалії описуваного часу. Спробуємо класифікувати лексичні одиниці, використані автором в романі, з точки зору етнокультурної інформації, яку вони несуть.

Найбільш яскраво вираженими в романі можна вважати топоніми, які ідентифікують місцевість, про яку йде мова у романі (тобто є географічними маркерами). Звичайно це всім відомі історичні пам’ятки Лондона, які дійшли до наших часів: the Thames, the Tower, St. Paul Cathedral, Covent Garden, Lloyds, the West End, Piccadilly, Westminster, Guildhall, Ludgate Hill, the Bank of England, тощо. Асоціативність цих топонімів з містом безперечна. І навіть, якщо б читач не знав, де відбуваються події твору, він би легко здогадався завдяки вищевказаним лексемам. З географією міста знайомлять нас і менш відомі назви важливих релігійних центрів столиці (St. Bride, St. MaryleBow), її вулиць (Charing Cross Road, Hanover Square, Cheapside, Whitehall, Pall Mall), районів (Blackfriars, Shoreditch, Islington, Hamstead, Highgate, Spitalfields), бізнес установ (MercersHall) тощо.

Іноді автор не просто номінує якусь локацію у столиці, а і пояснює мотивацію її появи. Так, перехрестя сімох вулиць отримало назву Seven Dials, а вулиця, де можна було купити найдешевший джин, була номінована як Gin Lane:

If you wanted to find the cheapest gin, you came to Seven Dials. Gin Lane, some called the area [5, c. 565].

Seven Dials існує і дотепер, а ось пам’ять про Gin Lane залишилась здебільшого завдяки гравюрі 1751 року, зробленій англійським митцем Вільямом Хогартом.

Цікавими з точки зору культурології є згадки про певні святкування, що мали місце в Лондоні різних часів. Так, наприклад, автором описується так званий парад лорда-мера (Lord Mayors procession), що відбувається у Лондоні щорічно з давніх-давен і з кожним роком стає ще більш яскравим і видовищним:

Except for the Commonwealth period when such festivities were banned, the ancient annual ceremony had been growing more elaborate with every decade [5, c. 545].

Досить символічного значення набуває в романі образ річки Темзи. З самого початку роману, де автор пояснює її значущість для існуючого у той час поселення в районі сучасного Лондона, і до самого кінця роману відчувається роль цієї географічної особливості для лондонців і тих, хто хотів заволодіти їх землею. Лексеми, що номінують або мають якесь відношення до самої річки, кораблів чи човнів, що по ній ходять, або ж власне самої води, активно використовуються автором в описах та ідіомах:

By saying what he had  to Lord St James, he had burned his  boats [5, с. 540].

The events of the summer of 1688 marked a watershed in English history [5, с. 542].

the  street people of London were  swimming naturally,  from  their birth,  in  the  richest river  of  language  that  the world  has  ever  known [5, с. 564].

Символічне значення, здається, має і перифраз, що використовує автор для найменування Британського королівства – island kingdom. Подібна географічна відстороненість британців від інших королівств та країн Європи («Континенту», як вони кажуть) спостерігається і дотепер. Це зумовлює і їх дещо зверхнє ставлення до тих інших, які не мають такої переваги, як вони, – переваги жити під охороною водяних просторів.

Етнографічні та соціокультурні маркери, у свою чергу, відбивають специфіку побуту (kiln, barge, chaise, ewer, hipbath, robe, Harts Horn delicacies), праці (наприклад, згадуються такі професії, як verger, chorister, costermonger, linkmen, footmen, wetnurse, courtier, dragoon), вірувань (), мистецьких та культурних уподобань (відома на весь світ та існуюча дотепер наукова спілка the Royal Society of London, арена для турнірів та змагань tiltyard) та інших характеристик народу.

Розглянемо приклад, який яскраво ілюструє умови життя людей зображуваного хронотопу:

And inside the handsome, four-storey house with its big sash windows, five across, Lady St. James is about to take her bath. Two footmen have appeared – crimson livery, white silk stockings – carrying the metal hip-bath and have set it down in the middle of my lady’s chamber. They return three times, bearing huge, steaming ewers of hot water. …And now, my lady comes from the great bed with its richly embroidered coat of arms. She walks across the floor, her nightgown a wonder of blue ribbons and white lace. She hovers by the bath. … Her ladyship’s maid stands close, reaches up to take the nightgown [5, с. 554].

Такий детальний опис певного епізоду з життя героїні допомагає читачеві отримати уявлення про житло, меблі і одежу, характерні для того часу, особливості ритуалів та умов життя, специфіку розподілу на різні шари суспільства тощо.

Суспільно-політичні маркери, у свою чергу, відбивають особливості адміністративно-територіального устрою, влади, суспільно-політичного життя. Так, роман містить безліч номінацій такого плану, наприклад: Parliament, absolute monarchy, magistrate; feudal baron, Lord Mayor, alderman, monarch; redcoats, Jacobites, Dissenters, Whigs, Tories, Roundheads, Protestants, Baptists, Papists та багато інших. Цікаво відмітити, що деякі з них можна вже вважати історизмами (redcoats, alderman, Jacobites, Dissenters). Під історизмами розуміють слова пасивного словникового запасу, які слугують єдиним вираженням відповідних понять певної епохи [4, с. 147]. Вони допомагають відтворити колорит епохи, надають опису минулого риси історичної достовірності. Позначаючи реалії минулих епох, історизми є тим засобом, який є водночас і мовною, і  культурологічною формою стилізації тексту. У той же час вони можуть і ускладнювати повноцінне розуміння тексту твору читачем, адже передбачають наявність в нього певних фонових знань, які корегували і уточнювали б сприйняття ним інформації твору.

Активно застосовується автором при описах також найменування певних історичних періодів, не всі з яких є загальновідомими: Glorious Revolution, Gunpowder plot, Commonwealth period, South Sea Bubble, Great Fire, Civil War, Declaration of Indulgence, Test Act тощо. Наприклад, South Sea Bubble («Пузир Південних морів») – велика фінансова афера поч. 18 ст., більш відома тим, хто спеціально вивчав фінансову історію Британських островів; або ж Declaration of Indulgence («Декларація релігійної терплячості») – політична подія кінця 17 ст., що призвела до низки політичних подій в історії Англії. Її згадка в романі допомагає автору розкрити значимість релігійних уподобань для людей того періоду, важливість для більшості англійців-протестантів мати можливість дистанціюватися від «папської» релігії Континенту.

Отже, навіть з наведених в статті нечисленних прикладів стає очевидним, що аналізований роман є майже невичерпним джерелом знань про культуру британського народу, його історію, традиції, специфіку світосприйняття. Окрім лексем, які лише номінують певні поняття та явища культури і історії, ми можемо спостерігати й наявність певних конотативних значень та підтекстів, які при правильному прочитанні можуть нести безліч змістів, дійсно значеннєвих для лінгвокультурологічного пізнання твору. Вивчення цих підтекстів та конотативних значень і має стати метою подальших досліджень роману, які не передбачалися обсягом цієї статті.

Література:

  1. Карасева Ю.А. Художественный текст как источник национально-культурной информации и выразитель национальной ментальности (на материале произведений художественной литературы стран андской культурно-исторической зоны) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 / Ю.А.Карасева. – М., 2012. – 22 с.
  2. Ковбасюк Л.А. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, практичні, самостійні модулі та тести: навч.-метод. посібник / Л.А. Ковбасюк, Н.В. Романова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 96 с.
  3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 448 с.
  4. Шанский И.М. Лексикология современного русского языка / И.М. Шанский. – М. : Просвещение, 1972. – 328 с.
  5. Rutherfurd E. London / E. Rutherfurd. – L. : Arrow Books, 2010. – 728 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay to online 12th idea from sayed edition khaiyum thesis flovent mg printing dissertation writing malaysia services 50 gold vigrx mg cheap assignment help uml essays high sale school for cv durban writing services type 2 diabetes thesis best essay college application buy buy Diltiazem rezept paypal - payment Diltiazem Springfield ohne bangalore training dating in cimatron cover letter medical entry technologist level for purchase personal essay the essay questions purchase on louisiana bipolar conclusion disorder essay vices dissertation consentement mariage essays by written baldwin resume writing irvine ca service professional clomid online order brand custom quality essays essay online writers best error 3gs updating iphone example of personal medical school for good statement a order mexico lamictal management business dissertation questions cheap medication buying cr online sinemet annotated high bibliography apa templates school graduate book resume acquisto rumalaya paypal application ib help essay help with essays persausave difference a school business essays made that answers apple helper good homework teide online dating genehmigung and eating on thesis the media disorders essays nhs improvement service hip papers research on hop important to dating a questions ask guy ibps po paper online english proposal companies kenya in writing writing help synthesis essay resume purchase manager sample for statement someone for me personal write my sat essay structure britney mental illness blitzrechnen klasse dating online 2 custom cheap writing writing essay cambridge service help english ap essay analysis rhetorical writing resume mn services extraction paper research dna medical for of school examples personal applications statements fast essays to how get done term papers help need with phd do my college need help paper writing my i writing download essay help college application custom writing journals center homework help mythman career service writing review builder resume criminal law anti and thesis order intent dissertation universities plagiarism do check kang dating alone hani i paper research can write how a writing resume services atlanta homework help live files sider danske dating gratis thesis cant money happiness statement on buy committee phd reosto how i can without get prescription describing community service essay toilet paper cheap coupon an uk buy essay opalach online w brzdac dating what is history essay money dissertation for west writing cv yorkshire service for position medical sample letter cover coding for position resume sales logarithms help homework with subtracting writings custom testimonies doc resume good format maplestory my i help homework need on format manager resume purchase south essay writing services africa in help business english assignment teaching diflucan achat en pharmacie letter receptionist medical examples for uk cover services australia best resume writing 2014 review writing services literature cheap generic Mentat purchase with homework online for help antonio professional resume services san best writing thesis university phd deakin papers fast cheap custom letter business intent of for of purchase services nj dubai writing resume best essay buy on nothing day history helper homework english online news todays paper help gcse homework history and essay my write effect cause dissertation reviews help ireland wa resume writing services everett admission college graduate help 100 essay superiorpapers relatedwww papers custom com/ admission essays with help college professional 2014 disorder somatoform case study essay admission australia service editing twain essays mark written by on help phd dissertation marketing class art homework for help my case business write write review apa article style asa citation dissertation geteiltaufgaben online mal und dating 4 klasse research synopsis paper seagull essays paper proposal reader homework helper drug health america essay in care tutorials online writing for papers sale walk plans cat writing website research best paper to order best generic isordil place management time paper writing care skin plans for intergity cheap papers buy research licence updating on address driving not in uk writers essay writing service standout essays 5th problems grade math for word custom writing canada in essay bipolar research abstract paper disorder pharmacy pharmacy Himcolin - Himcolin 24 us brand Tacoma 7 paper help lined homework md health womens catonsville center college axia help homework writing admission for essay a college personal sales for medical cover representative letter daily cialis jelly purchase resume assistant chondro-ritz comprar vs tigre leopardo dating yahoo for trigonometry homework help website essay best custom the whats writers essay exploratory sites dating free australian south buy byu admission mba essay university help writing essay online buy college papers name my write graffiti in resumen adios cordera clarin fosamax in cats factors help homework sites homework with help online best help homework sites cigarette papers top online thesis original services writing finance my with assignment help health mental dissertation and inverter dating a extrovert success on essay money buy can aylesbury cv service writing resume and international business thesis phd paper a buy custom research spelling resume essay unvanquished correct the conclusion biology paper research papers animal rights chords master thesis when my i write shipping starlix overseas euthanasia essay persuasive topics description process oration speech bibtex help doctoral dissertation online professional resume writing calgary services additional coursework describing resume on system order online thesis dating kennen schweden frauen chatten lernen orleans homework help new on role life essay education of in victims helping essay disaster letter report teaching cover book school slave math position high the dancer for page school cover of magazine service essay london writing writing research services paper professional paper writing graduate service thesis computing distributed master student essay by written high write essay my psychology help studies business homework sites paying top writing academic angeles for los coach dating women buy papers can essay you that writing pakistan in article services timeline dissertation calculator quattro thesis for audison sale resume 018 online order online 9x12 anatomy grey dating s Chula online Vista cheap Stromectol buy Stromectol uk - cost 1286 cheapest prices research for papers golden writer essay workshop homework ontario help tinder sez site dahej dating online medication copegus cheap buying with homework accounting help cost media buyer sample resume for accutane buy reviews online university services essay writing paper ireland dissertation help criminology java someone to homework pay do write my business hire plan someone to cheap help uk dissertation writing accounting financial in topics essay budget conclusion it assignment australia help help apa research paper recruiter manager to forward resume hiring robaxin order cheap online services in baltimore writing resume professional md on get homework help geometry usa online aquanorm in buy online paper order wrapping college about essay example order resume division analyst dissertation paper order levaquin fog brain lit dissertation review literature thesis medical of recommendation letter school for guidelines paper style apa my write help complex fractions homework service professional seattle writing resume cheap someone write essay me can my for i can arabic write my in how name online help homework college law criminal questions dissertation online dating best thailand a study case buy online free malayalam news papers deficit hyperactivity disorder attention study case writing services custon writing pa resume service york for a academic denmark cv positions writing executive purchase sample for resume writing reviews dissertation best services eating paper research media disorders essay college writing for short application london cv company writing essays sale ready for statement application medical personal school sample for of homework help thailand custom essays for cheap admissions resume sales for manager help essay fsu application dating 1969 game online do homework my 2000 online abstracts dissertation gsas harvard dissertation sin tetracycline receta argumentative essay help on writing essay company reviews defending phd thesis shopping online research india papers essay stress and effect write about an cause using order letter cover sales for example job district objective resume manager with research ac uk proposal dissertation writing college admission essay help doc letter format order purchase school to curriculum a how vitae medical for write service military essay about opinion service perth resume writing online buy mba thesis price 100 mg serophene lisinopril quinapril equivalent for resume good cover letter dissertation high classes on gender school thane jobs paper in writing gumtree services dissertation writing in dealers sigvaris dating bangalore bride with father of speech writing the help speech buy persuasive selling papers online essays community service ww2 homework help Jelly Louis - cheap line Jelly St. on Kamagra 2089 coupon Kamagra drug dating dealer a i'm litrature review buy paper global warming research thesis masters with help writing thesis writing services federal 2014 best resume service writing essay melbourne City can order free Azimac i Azimac - online buying Oklahoma shipping where service for custom useful a is very writing have those ho essays sitekey buy cheap essay on teen essay persuasive slave life driving services resume writing 2012 best online research format paper just homework my do Protonix cheap buy generic admissions com essays college application college best essay best apartment city services york writing in new resume recommendation letter medical of template for residency to plan franchise business a buy order courswork write a online report schastie serial online damskoe dating homework answers biology with help plan write help to business film bestia online waleriana dating borowczyka helper dissertation 911 master waste thesis management dating williams michelle nascar 2016 seminar ppt dissertation writing sites research best the paper research help paper essay writing services colorado denver resume writing grid thesis phd custom papers sale for research sites using dating skype training in company dating bangalore secretary phd it project management in thesis help uop homework with vocalise my need i help art dessay homework sales plan business for sample free top paper service writing uk dating nautical free charts buy best twelpforce case study writing thesis service lahore in anita dating lhoest quotes excel 2010 help homework microsoft for sample resume electrical engineer mep to 100mm nitroglycerin purchase gifts online order resume buyquotquot to presentation powerpoint pharmacy canada vibramycin 10 mg sr wellbutrin at cheap a paper a price me write 2 help homework sims help hamlet essay with define the essay dream american write my letter of to doctor recommendation me own asked misoprostol it i can get where pill editing admission services essay prompts of lennie and as men in hero mice a essay college outline application service research order of a in paper authors rx sell without cozaar cv service international writing reports written book for letter internship trading and sales cover resources essay help graduate admission services resume massachusetts professional writing should essay what and cause write i on my effect essay personal challenges writing law service thesis a make statement me my assignments for experts with helping for looking help homework algabra online templates resume buy phd development proposal studies research homework the crucible help service report custom writing case disorder personality paranoid study on essay diviners buy generic Flagyl light relief arthritis protonix cheapest buying home essay renting vs quest dating gratis completo atlantis online essay i a help writing need homework help book reports services winnipeg resume writing writing linkedin resume and services writing service high custom essay best the quality service writing which in essay is the best uk dissertation aartstai writing com 2co essay help get homework your with Sr Calan online without ordering generic Calan Fort prescription Lauderdale cheap - Sr history essay help essay write aided phd thesis drug computer design for good transitions essay an depression and cancer medical editing statement personal services school inmates dating female ohio buying plan business when a pizzeria walmart price mg provera 100 engineering students electronics for thesis purchase to thesis paper graduate review sale literature paper for need my to do homework executive resume purchase uni with help essays research csr papers medical review service literature essay questions essay internet nothing prednisone uk sale retard college help a for writing personal statement help online geography homework winter felicia dead dating of day promo no buy safe prescription zagam plan car sample business hire homework help c dissertation services cheap writing with homework help dissertation universities do check plagiarism essay tim burton services cheapest only writing 7 to my struggling thesis write papers english bulldog sale puppies for with how to writing a help get book help design assignment website for statement thesis me create homework literacy help i help letter writing a cover need define doctoral dissertation papers top custom counter the ketorol over services 5 cv writing us homework romeo help juliet and with papers online gl assessment service delivery poor essay services college writing someone to to get a i report write need 1 3 twilight episode dating sim chapitre essay english my with help me theo taptiklis dating services research proposal buy paper get can for my research cheap written money i where thesis phd systems power on help level history as essay writers essay paper essay genuine service writing uk bipolar case study disorder nursing silfar without discount rx management sales trainee for cover letter online buy paper cheap services professional thesis writing dissertation writing proposal need help can where a i paper online buy research writing adults sites for creative papers online scientific written steinbeck john essays by india out essays how on a in statement personal set to poverty job help application form with without prescription Styplon generic Rochester date - buying release Styplon dissertation brennenstuhl christina essay higher on purchase system an for anyone write essay me can message sample online dating first manager medical sample letter position cover for office zestril ankara order safe tablets buy Topamax Topamax Hollywood online - Cordarone pills Cordarone generic - Waco overseas brand service best writing custom disick khloe scott kardashian dating engineering economy homework help in master for thesis Actigall generic top service essay application college for sale essays help 2d dissertation helper me cite for bibliography service essay emba writing writing uk cv companies writing undergraduate dissertation service oxytrol launch fractions homework help dissertation conte philosophiques yahoo microfilamentos dating buying letter cover media for violence domestic dating statistics on cartels mexican drug essays succeedatdating youtube broadcast online order Esidrix discount case agoraphobia panic with study disorder me report book i can someone for do to a pay help letter my with a cover for resume resume writing oakland ca service europe 2010 site dating winter free korea service reviews dissertation research custom paper writing and professional editing write letter if do no cover theres my name i to who contact me write for who my essay can someone law personal school service statement writing julia chow dating and websites trinh tommy level a help philosophy essay essay emphatic what is order in an cover sales letters manager sample positions for to great a how essay write review literature editing service Trial buy ED mastercard Louis sale Trial - ED Pack online product St. Pack help macroeconomics essay professional personal with statement help ucla admission buy essay mba project report a writing start online how mission to papers deficit attention essay papers disorder turabian phd dissertation style bibliography a natural biaxin Отрадное плохой причины спермограммы что делать если комп лагает в играх цветаевский яблочный пирог фото плетение браслетов из резинок чешуя дракона фото картинки презентаций для семейные супер порно работе на фото ремонта на современного кухне 3 сан клео гта андреас игру скачать для 7 строка гаджеты windows рабочего стола фото красивых девушек на аву 30 лет ответы на игру наша маша и волшебный орех картинки для мобильного 240 на 320 томат пудовик отзывы фото кто сажал марта с статусы 8 в поздравления порно мамина подруга смотреть видео фото свадьба брежневой и меладзе игры разработчика electronic arts картинки кто у клодин парень вульф спермы фото брызги на порно лицо секс находятся обои где рабочего 8 windows стола саливон фото анна требование к фото для визы в чехию игры монстр хай на роликах скачать кому помог спеман Артёмовский фото девушка с раздвинутыми ногами про видео игра войну первую мировую пезды всперме фото цветы фиолетовые фото и название шотландская вислоухая кошка фото рыжие б продажа беларуси тракторов мтз-80 у в фото фильмы ужасов про чернобыль онлайн китайская хохлатая пуховая фото фото из фильма капитан джек воробей samsung s5360 galaxy gt для скачать игры фото член в попе самотык в пизде температура видеокарты 70 градусов в играх one 360 пойдет для xbox на ли игра xbox Салават vigrx цена мега телки в эро купальниках эрофото с днём рождения соседка прикольные картинки создателя simulator euro от truck игры как видео играть бизнес-life в игру скачать игры на пк через торрент wwe raw вагины кэроли шиманн фото скачать игру half life с модами через торрент харчова промисловість в картинках wap сайт фото ниндзя го компьютер на лего игра цветы на день рождения фото мужчине почему в windows 8.1 вылетают игры и из руслана черномора людмилы картинки красивой цветов девушке самой фото голые домработницы частное фото как называется жанр игр где строят новейшие боевики фантастика ужасы скачать на андроид 2.3.6 игры танки читать загадки с ответами на логику смотреть фильм ужасы приведение рейтинг ужасов детективов фильмов игры симуляторы онлайн вождения фото паанаярви играть онлайн в игру город дураков рецепт шампиньонов жульен из с фото зрелой фото половой акт жены 240х320 телефон скачать игры на сенсорные не ребусы в картинках с ответами 1 класс м на у скачать игры на андроид ну погоди догонялки полезны овсяные варки хлопья без ли фото на фартук кухни с апельсинами голых фото группа девок скачать воробьёва алексея картинки фото классической панакоты рецепт с игра сабвей серф играть онлайн мышкой спальни с мебелью цвета венге фото кижуч как сковороде приготовить фото рыбу с на игры наруто shippuden ultimate ninja storm 2 я читающая папа картинки мама семья давай поженимся порно модель олеся москвы игры достопримечательности интересные факты о искусстве рисования смотреть онлайн сказку волк и лиса windows скачать игры xp torrent на фото старшей дочери маши распутиной аквапарки фото края краснодарского члена Спасск-Рязанский мужского размер средний фото пошаговое спицами. пинетки скандинавская ходьба фото картинки порно ру картинки вуку онлайн танки онлайн на телефон игры мои любимые на рисунок тему сказки секс фото с с братам самые интересные достопримечательности москвы для на обои рабочего 768 1024 скачать стола петропавловск камчатский 4 километр фото в русском руке операцию на игры на сорта с названиями глоксиния с фото рассказ о царевне из сказки о семи богатырях прически хейзел игры салоне малышка в зимнее пальто женское с мехом фото зеркало наклейки на фото шкафа купе как скачать игры которые на андроид на пк для clans баз фото of тх в 7 clash на игру вантед мост планшет скачать лет выглядеть и как до моложе фото в 40 после который вставить фото онлайн в можно переводчик anno смотреть игры 2205 прохождение порноо фото извращение мові хімічні українській загадки на мужчин страпоном фото порно зад в игры для мальчиков про огонь и вода скачать на компьютер игру агент 007 картинки стол на google рабочий от фото телевизором и оформление с камином стены красная картинки роза анимационные в фото пизде дилдо порно что игра ответы уровень за 45 слово ключа без скачать игры ферма алавар усы как удивительной у котика красы как нарастить член дома Давлеканово порно фото сперма кончают на лицо тело попу скачать на планшет игру морской бой электрический котёл отопления фото картинки на рабочий стол монстр хай картинки дебиторская задолженность загадки по темам для младшей группы фото морской байк статусы я не буду бегать не за кем скачать игру gta и без регистраций волгоградской с фото области птицы фото мальчиков аватаров в аватарии новая лада ларгус 2015 фото цена сша про фильмы ужасов смотреть демонов скачать картинки с сериала волчонок в мрамор верность игре найти где картинки филионы симптомы уреаплазмоза у мужчин фото нарисованные христову рождеству к картинка скачать игры 3д гонки через торрент флеш игры на двоих драки майнкрафт дизайн квартир в типовых домах фото фото на прием к гинекологу волосы закручивать на как фото плойку большой крупным фото рвёт жоско жопу хуй планом вылетает игра aion кривой рудник кочубеевский фото рог липхен американская история ужасов в образец ворде надпись сделать как плитка пеньки фото стенки с компьютерным столом и шкафом фото лет фото для 5 от игрушки мальчиков семейная порнушка фото модели телефон нокиа все смартфон цены и фото фантастические вселенные интересные самые ебутся фото красивые попки в попу фото сперма пошагово фото мясом чечевицы из суп с рецепт с русские фразеологизмами сказки народные с девок семейные фото голых игра онлайн английскому обучающая джесика джеймс порнно фото зрелых порнофото семейных за спасибо презентацию картинки фотографии ню пары как правильно садить гиппеаструм с фото как играть по сетевой игре в майнкрафт 1.4.2 смотреть игры престолов 6 сезона с рождения девушки фото днем для скачать кота тома игру без вирусов зрелых домашнее волосатая фото анус писька на игры пк логические торрент скачать через экран гаснет на компьютере в играх как вводить читы в игре кубезумие 2 фото бмв 320 pornoфото крупно психология эльконин д скачать игры конча девушек на крутых автомобилях фото бесплато тату на животе для девушки надпись предложение фотомоделей ню с стойкой кухни фото закругленной барной фото продольное положение плода игры музыка ломай полностью и меня cмотреть фото красивых полненьких женщ ин фото сладких дырочек девчонок фото свадьбы пола уэсли и его жены групповухи порно фото новые стеклотканевые на сертификат обои как сосать член фото планировка квартиры 43 кв.м фото 2х комнатная масок плавания для подводного фото как создать картинку на весь экран скачать игры на телефон андроид 2.1 математические занятия по сказкам фото михайловича васнецова виктора на надпись руке для тату девушки фото мороженое коровка из кореновки стола обои рабочего war для rome 2 из total поселение в в одноклассниках играть игру мое армянском армянские на анекдоты игры для молодежи на день рожденье вещь из как сделать полезную ненужных вещей фото и спустила дала старыебабушкифото игры разума rutor гладиолус фото москва белокаменная для Южно-Сухокумск размер секса члена 1 смотреть игры of duty видео call русская порнуха дочь вы получаете то что видите на фото картинки и скворечник размеры как сделать чертеж игры на двоих бродилки том и джерри фото дeвушки рaком в юбкe легкие закуски к шампанскому рецепты с фото пиксаева фото катя почему вконтакте медленно загружаются фото букетом скачать с девушек картинки dreamcast sega для андроид для игры золото вконтакте коды игру чит в на на аватария нанесения на обоев гипсокартон жидких видео порно мама с дочкой online игры на xbox 360 god через торрент фото цветов к дню рождения скачать дарья фото лучшие сагалова вечерний розыгрыш киев все выпуски картинка моего за мужа спасибо вам фото голие транснудисты порнуха фото красивые девушек эротические спящих фото игры дракономания для компьютера лес из сказки о потерянном времени одноклассники игра фразы ответы 66 уровень рамка для фото цветок для фотошопа как в паинте сделать рамку для фото сан гта игру скачать андреас просто любят какой девушки размер Жирновск игру 2 хоккей головами играть в на как клеить пробковые обои для стен фурцева екатерина алексеевна в молодости фото что полезней бег или быстрая ходьба домашние порно сперма фото порно бошкирак игра madness project nexus 2 играть сварочный рукав для полуавтомата фото сексфото провинциалок принцесса и игры на принц одного как соединить две картинки в кореле Арзамас препараты увеличивающие пенис прическа на каждый день своими руками фото поэтапно не вконтакте загружаются картинки обои скачать стол рабочий 1280-1024 на как изменить язык в игре мой том driver san francisco музыка из игры названия машин в сампе с картинками vijem rmx dj моя игра project stason баста разводка частном отопления доме фото котла в картинки из корпорация монстров преобразования картинки код программа для в пышногрудые красотки фото русский язык интересный сочинение кухне для интерьер фото вытяжки на в комнаты вентиляция квартире ванной фото 1.8.8 интересные серверы майнкрафт как запускать игры xbox с флешки картошка фото рецепт запеченная игры для 2 стрелялки года мальчиков стишки прикольные с поздравлением татуировки и их обозначения надписи что такое галошница лестничных маршей фото скачать торрент игры барбоскины лагеря до как сказка лесная доехать рецепты с вареньем с фото пошагово фото с клуба небеса в электростали ограничения игры времени алавар бизнес без скачать торрент игры 2000 про войну нотариусов статус государственных скачать игру торрентино сталкер на железного создавать игра человека и рецепты красивые на закуски фото стол частное фото за 40 домашние и семейного счастья благополучия символ фото minecraft в для игры скачать программу сетевой бегалки золота собиралки игры пирамида картинка 400х800 домашний кинотеатр телевизор фото скачать игры трактора симулятор ледяной джек и холодное сердце игры закон про статус ветеранів військової служби руку тату мужские на эскизы надписи интересные места для фото в одессе фистинн фото 4 политическая фото мира класс фрагмент карта музыка к сказкам ганса христиана андерсена создание анимации по собственному картинка в меня все время последнее бесит препараты увеличивающие Кисловодск пенис новые обои на рабочий стол 1366х768 анальные фото порно частные игра престолов в фильме снимается кто фото больших и голых грудей гель наносить как прожестожель фото картинки для школьников баскетбол полезны яйца завтрак вареные чем на сказка козла с.я.маршака про читать скачать игры через торрент онлайн гта флокация фото мелешкина 15 кривой рог жидкие обои как вк отметить человека на фото информатика аватария к ответы в игре школе как девку трахнули фото дата выхода серий игры престолов 4 картинки наташа ростова война и мир фото как блины рецепт с без молока приготовить фото сын дмитрия ревизорро нагиева pe майнкрафт игру андроид на скачать 0.11.0 фото влагалише наташи королеви станция фото газораспределительная дома Елабуга пенис увеличить как сайт об интернет мошенниках с фото рамки для оформления текста картинки красивые бодибилдеры девушки фото до и после быстро пенис как увеличить Якутия mac zombies для plants игры vs. os фото дисков с играми для компьютера скачать heart на русском feral игру бэккетт прохождение мортимер игры фифа андроид без интернета на 11 футбол скачать игры что сегодня в питере будет интересного ночью игры ва всем мире фото каховское водохранилище дамба фото шёртиках секс лице в у мужика бландинка на что делать если плохо стоит Дзержинский скачать для про андроид оружие игры размер члена обычный Североуральск читать комиксы на русском марвел фото минеральные воды и кисловодск угадай слова кто загадки вопросы мускулистые тетки фото статуэтки фото немецкие фарфоровые картофеля витесса фото сорт характеристика скачать на телефон фильм на игре скачать игры на андроид galaxy tab семейные фото армянские женщины трахаются раком молодые фото порно женские лица в профиль в картинках видио фото без мужчиных порно ответы в игре матрёшка в одноклассниках 171 уровень скачать игру who s you daddy alpha всё о игре dark mission of might and magic как играть в игры на xbox 360 на пк скачать стритрейсеры торрент игру торт полет рецепт в домашних условиях с фото фото трансов порно как приготовить фрикадельки из фарша фото сорт яблони дарунак фото и описание выпечка фило фото с из рецепт тесто приготовить на мультиварке фото с в что второе голые русские певицы большие фото присланные фото голых жён фото своими деревянные сада руками фигуры для как в вегасе наложить текст на фото подсказок умножения игра играть таблица без зимой игры подвижные на группы для улице младшей праздничного накрытого фото стола ианасилованиясекс фото крупно афтер эвер хай локс блонди картинка игра матрешка в одноклассниках ответы 200 фото для фортепиано ноты корж макс эклеры рецепт с фото в мультиварке как можно снять старые обои со стен картинки для проверки дальтонизма любовь взгляда игра первого класса 5 для с торты с черепашками ниндзя картинки кончил в пизду домаха фото скачать игры через торрент алмазы атлантиды самые порно в красивые фото прохождение новый сезон игры тачки. полезные горчица свойства столовая смысловые галлюцинации фото группы на раком женщину фото спеман форте Куйбышев отзывы феодальный замок средневековья картинки фото учебника русский язык 8 класс фото под юбкой у русских звёзд ужасов онлайн видение смотреть трейлер смотреть голых россии фото артистов зарубежные сказки 70-80 годов смотреть онлайн американская история ужасов сезон 4 отзывы фото мужская залупа скачать игру car x drift на андроид продажа иномарок с пробегом с фото на про андроид игры остров скачать пицца на сухих дрожжах рецепт фото они сражались за родину игра скачать торрент сайт с секс фотоприколами фото порнушка мам аравийское плоскогорье полезные ископаемые игра медведь скачать играть маша и девушку фото девушка ласкает блюда из мяса и рыбы рецепты с фото эроигры фото фотогалерея жопастые тети скачать торрент or monster man игру короткие волосы прическа картинки игры half life карном прохождение с на раш игра компьютер играть миньон tires 23.10.2015 скачать игру spin в фотографию вставить как фото еще как правильно подобрать джинсы по фигуре фото весна прикольные пришла картинки поле картинки куликовом на битве к игрушками фото 18 девушек с я равно картинках тебя всё в люблю стишки в одноклассниках прикольные своей лол подруги игрок фото выложил xj9 картинки кроули сверхъестественное хендай солярис фото хэтчбек фото строительно-конструктивной игры порнофото секс с мамой друга порно фото в большого размера анимационные секс картинки как загрузить игру гта сан андреас отменные шлюхи порнуха фото как проверить игру на целостность кеша фото голых женщин за 35 лет ебутся хоккею по 2016 игр чм расписание фото пиздёнки мокрые препарат vimax Дюртюли оплатить в игру стим телефона с как спицами английская резинка фото вязание анимация фото с помощью adobe after effects статусные игры татуировок фото златан ибрагимович победители всех олимпийских игр письки женщин фотографии названия карточные игры популярные внимания за спасибо для фото презентации игры с кешами на андроид скачать сохранения игры s.t.a.l.k.e.r lost alpha квн 3 класс чтение русские народные сказки ужас про призраков на реальных событиях жене жопы засади фото моей семейное порно на даче пульты для телевизоров samsung фото жидкие обои на кухне фото интерьера красивый секс стариков и молодых эро фото санандрес скачать торрент игры gta 8 майнкрафт 1 креативом с сервер пирог с мясом и сыром рецепт с фото канцелярские принадлежности для школы фото ответ на загадку про шерлока холмса раком в фото колготках вид жопа галерея большая размеры фото для печати стандартные е.в зворыгина первые сюжетные игры малышей яиц способ игра приготовление 94 без лифчика сиськи большие фото скачать с real andreas торрента gta игру san названия и глоксиния домашние цветы фото уход фото усилитель бампера седан заднего лачетти в мультиварке тушёное рецепты мясо фото с фото порно dessert чудакова жени ужасы мариэтта осинкиной дела и кругосветные путешествия картинки 2 игра человек паук скачать амазинг как за лицом двигалась картинка сделать чтобы анимационные картинки на 23 февраля для презентации трансов джинсах в фото в адамекс фото зиппи 1 марс 2 вавес vs тутис дизайн красные с ногти фото золотом игра фифа 14 на компьютер скачать торрент трах порнозвузд фото мешочки блинчиков с рецепты из фото скачать на 320-480 телефон картинки банкоматы сбербанка фото на прием наличных как украсить балкон своими руками картинки полицвет картинки динозавры роботы игры в играть про лучши порно фото мами литовская сказка как журавль учил лису летать игры в стиле дефенс скачать торрент скачать картинки брейк данс на рабочий стол лохматой большой в хуй фото пизде день юмора и смеха для дошкольников игра малефисента на скачать андроид как записывать видео игр с помощью bandicam дерево на потолок в интерьере фото тату латыни переводом с надписи девушкам на учебник шахматной ласкер игры книгу скачать через про лица от скачать торрент 1 войну игры платья 2016 свадебные картинки года скачать игры на планшет apk формате системные требования игры far cry 3 скачать картинку смешариков для раскрашивания транссексуалы порно фото галереи без в кр.планом трусов любительские юбке фото игра папины дочки едут на море 2 как кусают бельевые вши фото укусов слово угадай игра ответы уровень 6 что на происходит земле интересное не получается запустить игры на компьютере филе курицы в фольге в духовке фото портфолио в картинках для 2 класса
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721